Page 1

Пролетарі всіх

у

кра1Н. еанаuтеся!

столиці рід

О і

1l

В атьuі б щи1lи

СТПХППО8ЕUЬ

Орган Броварського районного комІтету КомунІстичної партії України та районної РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ Київської областІ

Неділя,

N!! 135 (1890)11

лиtтопада

15

року. l(Ціна

1959

-

коп.

15

ЗБІЛЬШУВАТИ поrОЛІВ'Н КОРІВ 3апитайте колгоспників

арті- угідь,

лей ім. Оталіна, с. Русанів, імені 'кий»

а

в

радгоспі

ще

менше

Калініна, с. дітки, «Більшови'к», Причиною цьо,го с. Рожни, чому вони за останні правдане роки

різко

:Jбільшили

$'ВО м'яса та молока, і почуєте

повнення вами,

нас

у півтора-два

гектарів сільсько­

господарських угідь. Тут на

пах

Ta~

13,1-14,8-

«Жовтень»,

с.

Требухів,

Україна»,

с.

поголів'я

тої худоби збільшилося на

м'яса, молока та

124-

ка,

тим

і

радгоспи

більше

вони

виробили

м'яса

і

::rбере­

рази

та

мен­

молока,

збільшувати

поголlВ я

і радгоспи ще

до

мають кінця

ферми

всі року

значною

F-і.1ькістю молочної худоби ,Nl ра­

хунок купівлі, роки подвоїти,

інших .продук­

моло­

одержать

листо'пада в Москві в Ко- дить

а в

найближчі

потроїти поголів'я

корів. Для цього слід добре З'берегти,

виростити

молодняк,

ШИРИТИ купівлю телиць у

роз­

насе­

лrння. Слід покласти край таким

Стоячи,

домо

700 не

делегатів.

стихаючими

оплесками делегати з'їзду зустрі.ш появу в президії товаришів Л. І. Брежнєва, К. е. Ворошилова, М. Г. Ігнатова, О. І. Кириченка, Ф. Р, Козлова, О. В. Куусінена, А. І. Мікояна, Н. А. Мухітдінова, М. А. Суслова, К. О. Фурцевої, М. С. Хрущова, П. М. Поспєлова. Голо·ва оргбюро Опілки журнаЛІСТІВ

генеральний

TQ,TO,

дЛЯ

молочною

щоб

-

це не тільки

поповнити

ХУДОlбою.

газет, а ра:юм з кол-

радянському

країні видається

lt ' ,

3824

Газети, журнали і книги вихо- В

дять У нас мовами всіх народів ОРОР і багатьма іНОЗelМНИМИ мовами. Далі доповідач спинився на завданнях преси в БОРОТl>Бі радянськ(}го народу за дострокове виконання семирічки, за створення матеріально-технічної 'бази комунізму, підкреслив важливу роль преси в комуністичному ви-

щування телиць, щоб кожна ста-

телиць, мо-

ки П. П. Єрофєєва про статут Опілки журналістів ОРСР, і по­ чалось обговорення до:повідеЙ. 13 листопада на з'іізді тривали дебати назвіт про роботу oprбюро Опілки і на проект статуту

В'

услов.

ІН за.чи-

стів від ЦК КПРС.

Делегати

в

привітання

3

3араз почаJОСЯ стійлове утри- ДЬІ» П. О. Сатюков.

' .

ПОСТlИну

експ.1уатацію

нової

ВертолІт "МІ-і"

доповідь гене­

секретар ЦК Спіл·ки.

доповіддю про роботу оргШl високопродуктивною коровою. закупили чимало високопродук­ бюро і завдання Опілки ЖУРИ1lтивних корів, багато перевели Необхідно навести справжній по­ лістів срср висту:пив член оргнетрлів у корови, добре організу- рядок у цьому. бюро, головний редактор «Правлодняк забе'зпечили кращими кор- мання худоби. Треба зраз'ково ор-

у зв'язку з

залізничної лінії Сталінськ- Аба­ кан і вітки Аскіз- Абаза загальною довжиною 426 кілометрів головної колії, що забезпечують перевозку народногосподарсЬ1ШХ вантажів по найкоротшому шля­ ху. В прив,ітанні висловлюється побажання колективу будівникіа дальших трудових ·успіхів. (ТАРС).

На вечірньому засіданні з'їзду

своїх

промовах

колгоспі і дбають про це передові господар­ liО З цим В кожному тує привітання з'їздові журналі- схвильовано говорили про те, що ства по виро,бництв1 продуктів радгоспі до'бре налагодили виро­

вали вирощування

Міністрів

закінчення~ будівництва і здачею

на територП .кремля

журналістовірального секретаря оргбюро Спіл­

дя'нськ(}Го Союзу,

Справа ВИМ3Ігає, щоб одночас- УПРС МАС

Найкраще

В

во для відкриття з'їзду найстарі- було заслухаНQ

фактам, коли під виглядом турбо­ шому

ферми

тваринництва, які, крім того, що

ЦК КПРС і Рада

директор хованні трудящих.

ТАРС М. Г. Пальгунов надав сло-

T~1 про поліпшення стада вибра­ В. О. Карпінському. Під бурхливі, тривалі о'плес'КИ резерв поповнення маточного по- 'КОБУЮТЬ і тих корів; які при голів'я,а й надійне джерело де- дt,брій годівлі різноманітними до почесної пре.зидії з:їзду обираєшевої яловичини. кс.рмами, багатими на білки, мо- ться Президія ЦК КПРС. На триУ нинішньому році КОЛГОСПИ і жуть давати непо,гані надої, що­ буні член Президії ЦеНТР1lЛЬНОГО радгоспи району чимало зробили Комітету Комуністичної партії Рароку приводити телят. телЯ'Т. А телята

7686

лективу будівників

відтворенню

укомплектувати

виробництва

12

лонному залі Будинку спілок від- госпними друкованими газетами сяч.

можливості

де корів, Т}!М більше вироблятиколгоспи

коро-

журнали.

колгоспи

ро,га­

тів тваринництва. Чим більше бу­ муть

Привітання ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР

руть участь понад

по

Треба

Це головний і дуже важливий tyезерв розширення

стада

організували

корів. Розрахунки показують, що

корів.

420

журналістів

журналістів, у роботі якого бе-

та

Гоголів,

великої

молочного

ніж передовики.

де тільки в цьо,му році стадо ма­

то'чного

Нова заJlізнична лінія

дарства у півтора-два

ше

Так майже само у колгос­

«Червона

Відкриття першого Всесоюзного з'їз-ду

вибраковування

незадовільно

Грановського.

женню стада. От чому ці госпо­

на кожні

15,5.

8,9. неви­

Фото Н.

<> -------------------

~

----------------------о

СРСР надіслали привітання КО-

роботу

ку площу є їх по

по

нічим

-

Красна площа. (ФотохрОНіка РАТАУ).

крився перший Всесоюзний з'їзд близько десяти з половиною ти-

рази збільшилась кількість корів

1ОО

значне

«Богданівсь­

виробни­ худоби, тут мало дбають про по-

ві~повідь:

в

є

Москва.

В'

1дІзначивши нерозривни

й

' зв я-

Центрального КОіМі-

території

ков'я.

3

цією машиною серійного

випуску конструкції М. Л. Міля Перший

ознайомились Центрального Голова

Ради

секретар

Ко,мітету

КПРС,

Міністрів

срср

М. С. Хрущов, заступники голови Ради Міністрів СРСР Ф. Р. Коз­ лов, А. І. Мікоян, Д. Ф. Усти­

тету КПРС з'Ьдові є новим вия- нов. Пояснення давав конструк­ вом піклування Комуністwчної тор М . .тІ. Мідь. партії про дальший розвиток на­ При о,гдяді вертольота був шої преси, нашої журналістики.

Привітання запалює на шукання

. 1

де РІзання

мами, його доглядають досвідч,е- ганізувати зимівлю її, добитися зок радянсь'кої преси з історією тивнішу участь

,

творчі

на ще ак-

у боротwі за ні тваринники. 'l;ого, щоб і взи,мку КОРОВИ' дава- Комунісrnчної паР'l'ії Радянсько- ро:зв'srзання завдань семирічного Поруч з цим у ряді кол,госпів ли багато молока, якнайкраще го Союзу і міжнародного KQlМY- плаJIУ, комуністичного будівницт-

і радгоспів району маточне пого- використати усі резерви і мож- ністично'го та робітничого руху,

листо:паДIl на

11

Кремля приземлився вертоліт «МІ-4», який прибув з Підмос­

"Ва.

присутній голова Державного КО­ мітету

Ради

Міністрів

ОРСР

по

авіаційній техніці П. В. Дементьєв.

Через деякий час вертоліт "а­ лишив територію Кремля.

(ТАРС). лів'я молочної худоби з,більшує- ливості для збі.'lьшення поголі- д'о'повідач говорив 'ПРО те, що сиБурхливими оплесками зустрі­ ться дуже повільно, а в окремих в'я корів. Слід ,пам'ятати, що чим ла нашої преси, джерело її ви-І ли делегати президента Міжна. б'lЛьша б уде густота худо б и, Всокого авторите1'У-В керівницт- РОДНQЇ орrrанізації журнаЛІСТІВ Зобов'язання виконано господарствах з'араз є СТІЛІ>КИ корів, скільки було раніше. У тому числі корів на 100 ге.ктарів ві па~тії, в животворній марк- (МОЖ) Жана Моріса Ермана, 3 неослабною енергією твамокрецькому КОЛГDспі ім. І-го сі.'lьськогосподарсь'ких угідь, тиМ систсько-ленінській ідеології. який переда.в палкий привіт від ринники РЯlЗанської області боТравня, раДГОСIІІЇ «СеМИJполківсь- більше виробимо м'яса і молока. Тов. Сатюков навів цифри, які найбіЛЬШQ;ГО оt;'єднання праців- рються за здійснення взятих зо-

кий» Є по 9,3 корови

гектарів

на

100 'І на таку ж площу, виконаємо се- хара'ктеризують

сіЛЬСЬІКогос,подарських мирічку за п'ять років. .а

•••

ВЕПИКА ТРУДОВА ПЕРЕМОГА В НРИВБАСІ Ново-Криворізький

гірни­

-

один

з п'яти комбінатів, що будується ,в

комсомолу

Криворізькому басейні за пла­

ном семирІчки. Нове підприємство даватиме металургії Півдня країни

4,5

міль­

йона .ТОНн високоякісного концентрату ,на рік.

У спорудженні цього велетня брали участь 7 тисяч 'комсомоль­ цІв і МОJlоді України. Центральний Комітет КПРС і Рада Міністр;,в аРСР, Центральний Комітет КП України і Рада Міністрів Української РСР сердечно 'поздоровили будівникі.в з великою трудовою !Перемогою достроковим закінченням буд_нищва комбінату і побажали їм нових успіхів у ,праці.

-

цьому році дано

на

виробництву

розмноження

листи ЦК КПРС і Раді Міністрів ,СРСР, ЦК КП України і Раді Міністрів УРСР.

Після Мітингу тов. Н. Т. Кальченко перерізає чер,вону стрічку перед тепловозами, Ісостави з концентратом, випущеним гірника­ ми нового коМбінату, вирушають на металургійні заводи Придніп-

ров'я.

(РАТАУ).

третій

(ТАРС).

жаві до 10 грудня.

Лершими

виконали

КОЛГОDПИ

і

Зй'БОВ'ЯІ3ання

радгоспи

Єр&Хтурського

райо­

ну. Вони продали державі м'яса

два

пере- ИЯ, поставлене ХХІ з'їздом мре, нових

Автоматика

по створенню сортів твердих ози­

високопродуктивних сорти озимої мих пшениць. Та,ким сортом є на нафтопромисnах України пшениці «одеська-21» і «одесь­ «мічурінка», що його вивів ін­ У Київському філіалі держав­ ка безоста». В степових і лісо­ ститут. Уже засієно тисячу гек- ного інституту «Діпротрубопро­ степових районах України тарів. (РАТАУ). від» роз'ро'блено проект автомати­

зації і ди~петчеризаціі Радчен~ ківського нафтОІПРОМИСЛУ Полтав­ ської області. Створена частотна.

ДРЕС-велетень

трудящих.

3 промовами на мітингу виступили Голова Ради Міністрів Української РСР Н. Т. Кальченко, член Президії ЦК КП України, перший секретар 'ДніпропеТРОIІСЬКОГО обкому КП України А. І. Гайовий та інші. 3 'величезним ,піднесенням .учасники мітингу :прийняли ,.вітальні

виконати

Новими творчими успіхами зу- «одеська безоста», на,приклад, Д3- в 2,3 ра!за більше, ніж за весь стрічають насту;пний Пленум ЦК ла по 45-50 центнерів зерна 3 минулий рік, або на кожні 100 гектарів по 68 центнерів. КПРС учені Всесоюзного сел ек- гектара. (ТАРС). ЦlИно-генетичного інституту. В Успішно вирішується завда,н­

13 листопада з нагоди урочистого 'відкриття Ново-Криворізького гірничозбагачувального ,комбінату тут ,відбувся багатотисячний мі­ тинг

Союзі вихо- лось.

Вклад учених

Напередодні 42-х роковин Великого Жовтня, на два місяці !ра­

чозбагачувальний Ікомбінат імені Ленінського

боь'язань -

Обговорення доповідей закінчи- річний п.1ан продажу м'яса дер-

В Радянському

••

ніш~ строку, було здано в експлуатацію

розвиток преси І ників преси світу.

нашої країни.

в інституті

«Теплоелектро-

Кожна з них потужністю світла система телемеханізації

првект» розроблено. типовий про- і виробленням еіІектроенергії пе- змогу управляти ект державної

районної ,елект-- ревершить

знамениту

Волзь.ку

конасосними

24-30

дасть глибо­

свердловинами

на

ричної станції потужністю 2 гідроелектростанцію iMe~i В. І. відстані до 10 кілометрів. мільйони 400 тисяч кіловат Леніна. ОСНОВНИ'М устатк {Ванням Тепер провадятьси Т1lКОЖ робо­

(ДртС-2400). Кілька та'ких ве- електростанцій є тУрбогенерато­

ликих те'плових

електростанцій

ри по

ти

по

впровадженню

систе,ми

ав­

тисяч кіловат і котли томатизації на Долинському наф­ споруджуватимуться в цьому се- продуктивністю 950 тонн пари топромислі Станіславеької області. (РАТАУ}.

300

І миріччі Іріани раіонах країlUl. на ГО'цННУ.

(ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

Огляд прес и [

11

здій с нення

завд ань,

ХХІ з'Ї.зД ОМ

В

іншій .замі'щі

накреслених В . Ме.1ЬНИК,

КПРС, колгоспники

сі .l ьгоспартілі

5 ронів

Семирічну-за

Пр а ГНУЧIІ вне с ти свій вклад у

« Ш ,lЯХ

Ілліча » ,

досвід

ДВА СЛОВА

ветфельдшер

СВlІнарок

кол­

Дівча

1963 році добитися' врожаю всіх сільськ.господарських таких

ро змірах,

ре д-бач е но

на

як

культур

це

бро

у

пе­

рік.

1965

поросяти,

У.

по

Радченко-по

середжена

на

розвиток

худоби

напрямку,

кількість

шиться

2

стада,

В

ве.1ИКОЇ

молочно-м'ясного

якої

кількості

ко­

рів, застосування грулового сисання тедят,

під­

безприв'язне ут­

римання худоби і ряд інших за­

ходів допоможуть ДОСТРО'КОВО ви­ конати се~lИрічку .

Вже в ЦЬО)lу році колгоспники гектарів угідь по

нери м'яса і по молока,

Одна із заміток в багатотираж­ участі

на

яєць

150

курку-несучку ,

Обн а родува вши в багатотираж­ ній газеті « За соціалістичну пра­

цю » (орган партор;ганізації і ПJ)авління колгоспу) ~!атеріали семирічного

плану,

завдання

на

1959 рік, редколегія (редактор О . Пшемиський) д номера в но­ мер висвітлює хід соціалістично­ го

змагання між колгоспниками,

сприяє мобі.lізації їх на успішне

виконання зобов'я' зань . Під руБРИК аІ)НІ « На честь чер­ гового Пленуму ЦК КПРС», « Се­ мирічку-

за

років » ,

5

« Вісті

бригад j тваринницьких ферм »

3

вміщаються про

те,

змістовні

як

матеріали

КО ,lГОСПНИКИ

перетво­

рюють в життя величні

зом З тим, піддані гострій кри- БІІ:. -

Тракторна

К. Конончука

'госпників , як виконується сощіа- матеРІали. зв язаНІ ЦК

ХХІ з'їзду Комуністи~ноі партії

номера

С У ВОР!Н

"Наш колгосп успішно виконує

10 місяців 100 гектарів

взяте зо,бов'язаНJiЯ. За

вироблено

на

кожні

угідь по 59,3 центнера м'яса і по 246,3 центнера молока. Прода­ но державі 1129 центиерів м'я­ са на 497 центнерів більше. ніж планували. молока продано 307 тисяч кілограмів. Від реалі­ зації фруктів до колгоспної каси надійшло 1499 тисяч карбован-

Багатотиражка,

120

хІдностІ

ЗІбранІ

іІа, не минає і ледарів, бракоро­

піддано критиці Петра Карсима: Петро KapclfM на роботу В колгосп не виходить,

~

порядок

ПРIfВОДИТЬ.

Дісталося і колгоспниці Софії яка

ледарює,

при,..

Похва.'1ЬНО, що газета постіАно lJ'dіщає « Слідами наших висту-

реДОВИКІВ

змагання .

«Про

стан

і

заходи

~Іасово-політичної

трудящих сільські

клуби

КПРС

поліпшення

роботи

Сталінської

опорними

них

радгоспних

серед

області»

дедалі

більш і

ЦК

стають

базами

все

колгосп­

партійних

ор­

шого. тей,

а

и

Тут

ІНШИХ і

матеріали

методику

роботи

нови

клубних

для

Kap~TeKa питань ти »

і

районів, про

клубів.

зміст, наста­

«Керівні

самі

матеріали

з

робо'

документи .

Працюючи

ветфельдшером.

та

ПОПQвнювався

дівчатами .

Став

у самодіяльності

і

Василь на

подав

з

клубу,

і

зго­

вступ

до

він

намагався

вони

Незаба.ром

одружилися.

теріалів клубів

клубом

з'їзду на основі досвіду району . Рекомендуються

для

лекцій

та

поставле­

в'инна

роботи з

діяльнkть

побудована

на

ак­

по­

осно­

добровільнос­

ті та ініціативи самого населеНJiЯ .

«Масово-політична

ро­

бесід,

тема­

тика вечорів, списки рекомендо­ ваної літератур'и . Настанови про

виконання

посилити у

масово­ віддалених

Цінний матеріал знайдуть для себе завідуючі клубами в альбо­ мі «Бригади. ланки. робітники і КQЛГОСПНИКИ,

ЩО

борються

ди поліпшення масово-політичної роботи серед трудящих Сталін­ ської області» : «ЦК КПРС \8важає перШОРIІД­

Окремий стенд присвячено ор­ ганізації гласності соціалістично­

ним завданням усІх партІйних і комсомольських органІзацій IrЛJt­ боке вивчения ; роз'яснения до­ повідіМ. С. Хрущова ІНа ХХІ з'їзді партії ...• рішень позачерго­ вого ХХІ ,з'їзду КПРС, розгор­ тання всебічної ;партІйно-полІтич­

вати роботу, щоб виканання зо­ бов'язань знаходилося під всена­ родни.м контролем. (М . С. Хрущов).

ної роботи в масах у справІ мо­ білізації !Всіх сил народу на здійснення цих рІшень, на вико­

країни

масова робота, науково-освітня пропаганда, науково-технічна про­

нання

паганда

родноrо

методичний

ка­

бінет районного Будинк у куль­ тури . В одній і з просторих кім­ нат вздовж стін стенди під

склом . Вниз у біля кожної з них - вітрина з шафкою для мето­ дичної літерату ри, плакатів. Тут підшивки газет, темати'Чні аль­ боми т<! інші матеріали. В кабінеті декілька розділів:

по матеріалах ХХІ з ' їзду КПРС, рішень червневого Пленуму ЦК КПРС; наочна

м а сово-політична робота. агітація і гласність соці­

алістиЧН О ГО

і

з магання,

поширення

х удожньо ­

передового

і

:перевиконання

семирічного

плану

завдань

розаитку

господарства

lІа­

СРСР ••

На стендах цього розділу на­ В кожному з них зібрані кр у пинки цінного досві­ очно висвітлено форми і методи ду к.лубиої роботи не тільки на- роботи клубів по пропаганді ма· досвіду і т. д.

Василь не з ' я­

репетицію .

це

тим,

часу.

Але

вдруге.

BTpe1'€ ...

Одного

Марія

що

йому

таке

разу.

зухвалу

поведінку

комсомольсь.ких

немає

ше

відштовхнули

по

вив­

ся

всі.

а

Василя

мольці

вирішили

спра!Ви

відкласти

щоб

не

обговорити

зборах .

цієї

заВ'J1ра.

MapHQ

витрачати

почалася

Комсо-

розгляд

на

на

Зібрали­

немає.

репетиція

І

часу,

хорового

гу,ртка. Рa.nто'м вривається в приміщення Василь. Він напід­ питку, і без зайвих розмов при­ мусив дружину йти додому . Про­ умовляти.

але

зразуміти

та,

проходило

гуртку

варишу ки,

повторилося

коли

в

ті, чого, можливо, і не потрібно булu робити. хоч намір у нас був найк'ращий допомогти то­

по~,

ченню історії КПРС. де навчає­ ться Марія. при'йl1ЮВ Василь і забрав її додому . Вирішили цю

куди

там

-

го змагання. його текст: <Потрібно так

радгоспу,

ків

ко­

Тут

в

ОсновниА принцип наочної агі­ тації в клубі органічне поєд­ нання показу . загальних плані.в

же

клубі

передови-

змаrання,

плакатів

агітації. Ряд них

фермі .

свої

здається, що ми

помил­

ще

його

від

біль­

себе.

Думали спочатку: батько і ма­ тір Василя н.езадоволені акти,в­ ністю невіст:ки, але переконали­ ся,

що

це

не

так .

Некомсомольська поведінка Ва­ силя

не

могла

не

вплинути

на

дружину Марію. Все МeRШ уваги надає

ті,

вона

комсомольській

навіть

жовтень

рідше

членські своєчасно

стала

Василь ному

це

не

не

і

з,розуміє.

чим

тиІМ

робо­

внески

бувати в

пішов

шляху.

за

прийняла,

клубі.

по

правиль­

швидше

буде

він

краще.

Отже, це не осоБИСТа справа, як він

в,важає,

а

наша,

комсо­

мольська .

Група комсомольців.

Жердівський радгоспу

відділок

«Бобрицький".

у

куток

на

дос­

тварин­

макетах стен­

зразки

наочної

що

€ в клубах . наочних матеріалів,

пода­

вітрині.

пока­

присвячено

соціалістичного

виробничу пропаганду, проводити її в держ~вному масштаБІ ... :. В. І . Ленін. (Тв .• в,ид . 4, т. 32.

75-76) .

стор . оформити

передового

На

-

як

новато­

соціалісти,чного

куток

червоний

ницькій дів,

показано,

куток

змагання,

зу

відкриває організу­

досягнення

соціалістичного

досвід 'і методи роботи рів виробництва •.

за

звання колективів ударників муністичної праці».

подає

яснила

віду.

фермах.

бота» відкриває текст з постано­ ви ЦК КПРС «Про стан і захо­

населення

на

немов підміни.ли його. Напи­ сали про цей випадок в стіНJ1aзе-

успішне

Розділ

зборах

додому.

на

серед

жувалося . Якось

бували

її

на

роqоти

Молоде подружжя вже разом йшло на комсомольські збори, в клуб. Та недовго так продов­

воджав

бригадах.

к у льт у рно-освітньої

А. Козлов, робіїник.

м . Бровари.

тр.иматися ближче до Марії. про­

що

поліпшенні

ком­

присутній

про

трудящих

у

був

заяву

мобілізації

пр а ців н ик а м

брати участь

комсомольських

уряду,

ним

ю~аками

помічник

завжди

і

самодіяльності.

вона

байнера дев'ятнадцятярічний Ва­ силь Вlтров. СПРIfI\НИЙ, самовід­ даний. невтоМний в роботі. а на сцені незам~иний танцюрист, співак .

тії

ві

ами я горжусь, односельчз,не.

Что хороший смастерили клуб.

службовець.

політзаняття

час

роботу

клуб ­

В

В. Пиидюра,

весь

політичну

допомог у

Ідемо до комунізму.

вився

необхідність

завдань .

А ми кроком семимильним Песнь запел колхозник-трудолюб.

багато часу любимій Cl1paBi. Комсомольці обрали її своїм вожа:ком. Марія орга­ нізатор клубної самодіяльності, керівник хорового гуртка. який

віддає

тивом. Цьому питанню присвя­ Нагадується, чено плакат-схему .

Систем а тичн у

Сделали его в короткий срок .

Вітчизну, и, усльrшав п~рвый звук баяна.

НІ, ЦЕ НЕ ОСОБИСТ А СПРАВА

тор и чних накреслень ХХІ з'їзду КПРС і послідуючих рішень пар­

них

ай летять ракети в космос. Потрудились хорошо ребята _

Прославляють хай

м . Бровари.

На нашому відділку радгоспу всі знають Марію Онищенко як

цікавить організація

бути

вошли.

Украшают светльrй клуб плакатЬІ , Приглашая в красный уголок.

-----------------------------------

теми

завідуючого

клубна

В теплый и просторньrй зал

Рідна партія створила. Х

боАовоJ пропаrанди великих пе·

г а нізацій в ком уністичному вихо­ ванні населення. пропаганді іс­

вся

МЬІ промокли,

крила.

працівниюів,

культурно-осві1"НЬОЇ

Кожного

Под дождем осенним

А умови їм для праці

реваг соціалІзму І комунІзму.

ходилися

облас ­

У дороги. где склонился дуб ...

Тут меня ребята повст,речали,

Бо зробили її люда:

трудящих,

членів ВЛКСМ . його прийняли. Піз.німи вечорами, коли всі роз­

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ п сет а н о ви

всіх

бів, порушників громадського по­ енерГійн:ого молодого спеціаліста. рядку. В розділі « Кодючі рядки»

Посетил родное мне село.

ТО село, где прожил я немало.

И пошел я с ними в НОВЬІй клvб , Радугои· ок • рашенньrе окна. А Вітчизни гордість. слава, На дворе курлыатT жураВЛIi .. ,

стlйкоrо захисту ІнтересІв РОбl'l'"

дом

Після

Розовеет облака крыо •.• Я не так давно после работЬІ

Це не казка і не чудо,

це чу.цовиА приклад

ничого класу І

Богданівка .

В ПОВОМ КЛУБЕ

СРСР, якІ Вчений, робітник радянський

спliвісну,вання

дружать

Красит листья осень позолотоА.

Полетіти скоро з~оже,

книзІ промови М. С.

18

Хрущова -

ПРИЧlПлювач

процентів »,

мирного

висвітдюючи

багато,гранне життя колгоспу, се­

В. о. Яковенко, виконуючи норму ЦІ маил: е ВІДсутНІ фотографl1 пена

с.

вчитель.

с. В.-Димерка.

друж-

соціалістичних і капІталістичних країн.

ців » .

тра.кторист І пів ». Прикро, що в багатотираж. о . , ._

І

змагаються,

грунтуються на історичній необ- Зоряні створили

читаємо:

байдуже,

За щастя і ми.р на землі! І. Гончаренко. службовець.

М. Мельник,

бІ І І». lВикл~дае .головн принципи

України. В передовій останнього ЗОВНIШНЬОl ПОЛІТИКИ

першою в районі криваючись вигаданою х,воробою .

Відз нач~ ли :я

300.

Д . М,

це

В містах, на заводах, в селі Працюють невтомно,

«МОСКВА", .

з Аого Істо-

на честь ричним вІзитом у США. ' ItПРС, . Збі рник« Ж ИТИ В ,мир І і

Пденуму

бригада.J итвинен'Ко,

закіНЧИЛ1 сі. вб у о з ими'х, підняла зябу 330 гект арів при з авданні

Короткі осіннії дні . Але для радянських людей

ни забули стежку в колгосп, не М. С. ХРУЩОВА В США 15-27 РОЗПОВІДЬ СИПА в самодіяльних ВЕРЕСНЯ 1959 р .•, Нам учителька сьогодні гуртках клубу. В книзі зібрано ВОЕДИНО тексти Розповіла про ракету, і М С Х . і Що на Місяць долетіла, fазета постійно інформує кол-, висту~ В ' . " ~ущова та JНШ ЩО й на іншую планету

В

першому році семирічки наші ме-

шукала

«Л Е Н ІН:.

СРСР

провинилось,

умились

і

беруть участі

Свій городець з півгектара

в

МІНІСТРІВ

сховалось , немов

буквах :

по­ ви­

ПЕРЕБУВАННЯ ГОЛО-

тиці М. 'якуша і О. Осаба. Во- ВИ РАДИ

номерів читає~!о: ханізатори.

ПО

сонце

Ключами летять журавлі , Настали холодні, дощами

слів ,

Знайшла!

М . Спичак, М. Машевський, МОДержавне видавництво дода дояр,ка О. 3ає:ць, яка лlтичноі літератури УРСР

накрес­

працювали

двоє

ті рідні й дорогі слова. І Таня мамі прочитала

дення рідної партії . В одному з

«Наполегливо

І

купив,

КОМСО'dодьців у кодгоспному ви­

цент­ грудневого центнери

по

За хмарами слідом біжить .

ш укає,

Недовго

74

323

одержати

їй

ці присвячена трудовій

борються за те , щоб виробити на ліСТИЧllе зобов'язання

100

тато

листям.

свистом

листає,

малюнками

прощається з

мамою сидить.

нині

під

збі.ТJЬ­ наДОЇ:lа за. 10 місяців :ІІО 2383 пустило 'в світ масовим тиражем Поліпшення кідограми МО.'Іока від 'Корови. Ра- книгу «ЖИТИ В ,МИРІ І ДРУЖ-

ра з и.

gб і,lьшення

допнтлаво

Розчервонівшись,

У тваринництві , ви,ходячи з робництві. В ній віщзначені кра­ місцевих У)ІОВ , основна ува,га зо­ щі механrзатори А. Тр(}ценко, рогатої

із

гілля

Пожовкле додолу летить. І вітер сердитий із жалібним

невеличке

Буквар І

18,7 16».

хороше,

В саду Що

закріпле­

10

них свиноматок одержала

Засмучене

З очима, як весни блакить,

зазначає:

щоб вже в Н . Карсим, яка від

року,

1959

О С І П Ь

Біляве, з бантиком в косичках ,

с. Зази~ ' я, виріши.1И достроково, «Заслуженим авторитетом се­ користуються за 5 pUr:iB, виконати семирічку. ред твариннаків Пд а н ом передбачено

nистопада

15

ЛІТЕРА ТУРНИЙ КУТОЧОК

РО:Jповідаючи про

передових

госпу,

Недіnя,

змагання

на

В картотеці зосереджені поста­ нови партії та уряду з питань розвитку сільського господарства.

подаєтьс·я

тематика

лекцій.

ОК­

ремі альбоми присвячені Респуб­ ліканській виста,вці передового досвіду, досвіду передовиків на­ шого району. Є спеціальний стенд, відведе­ ний рішення.м червневого Плену­

честь грудневого Плен у му ЦК му ЦК КПРС. липневого Плену­ кпрс. Список літератури «Що МУ. ЦК КП України . читати про організацію соціа­ Методичний кабінет надає ве­ лістичноrо змагання та наочної лику допомогу клубним праців­ агітації". Поряд відповідна никам, які приходять сюди. щоб література. фотоальбом. До кож­ самостійно попрацювати , одержа­ ної сільсь.когосподарської кампа­ ти матеріали для організації на­ нії

методичний

кабінет

рекомен­

дує з[разки наочної агітації, тема­

очної

агі'І'ації,

проведення те­

сільськогосподарська пропаганда і поширення передового досвіду»

матичних вечорів. проконсульту­ ватись. Методист В. Турський і члени методичної секції часто бувають також на місцях і пода­ ють культосвітнім працівникам практичну допомогу . Усе це

«Наочна агітація ,повинна бути різноманІтною і ,конкретною, ши­

читаємо:

снриятиме

роко

Jlітичного !Вирішення провести вірнlше:ПРО80ДИТИ тривалу,

і

лективу.

конкретних

Цьому

завдань

вчить

ко­

виготовле­

ний текставий плакат :

ПJlан

'пропагувати розвитку

семирічний

иародноrо

rocno-

дарства країнк, республІки, ра­ йону, підприеМСТВ8, колгоспу,

тику лекцій та для

У

бесід,

програми

агіткультбригад.

розділі

«... на

основі

систематичну,

пеливу,

«Виробничо-технічна,

[правильиого

наполеrJlИВУ,

рlзносторонию,

іПо­

тер­

повторну

ню

дальшому

КУЛЬТ )'Ірно-освітньої

серед

поліпшен­

[роботи

населення.

Т. директор

ШиронІна. районного Будинку культури.


НеАіпя,

Пl(стопада

15

року.

1959

СІАХАНОВЕЦЬ

660

РО3ШИРЮ€МО ПОСІВИ ОВОЧІВ Щоб в достатку

забезпечити

трудящих овочами, дирекція рад­

котлованів,

очистку

ЯКИХ

по­

ОЧИСТи.1И частину насіння ово­

садку ка,пусти, помідорів та ін­

чевих ку.1ЬТУР, від яких відібра­

госпу

вирішила

збільшити

ПіДС-УМКIІ міСИЧНllКR

центнерІв ОурЯКів

ПО ЗRl'отіВ.JJі ДООрllВ

з гектара

поча­

ли раніше.

3

Успішно пройшов місячник по і вивезенню місцевих

Освоївши частину осушених земе.1Ь, що біля Трубежа,

за,готівлі

наш КО.1ГОСП вже дру,гий рік

добрив у радгоспі

На протя,зі жовтня радгосп ви­ віз на

«30РЯ». ДЛЯ

ПО.1Я під

урожай наступ­

ного року б.1ИЗ'ЬКО

тисяч тонн

13

По нашому кня­ ли зразки для віщправ:ки на ана­ жицькому відділку їх буде 210 ліз в контрольно-насінну ла,бора­ гектарів, або на 30 гектарів біль­ торію. Робітники Пав.~о .1Іисенко,

садить тут овочі, сіє кормові

проведення цієї роботи тут ство­ гною і торфу, причому

буряки

рено

ше, ніж мали в нинішньому році. Іван

приклад, по

ших культур.

Городні

бригади,

змагання

на

розгортаючи

честь

наСТ}"ІІНО:І'О

Кравченко

Гончаренко

ві

та

ОіІександр

р~монтують

рами.

парнико­

Підготовлено

2100

Пленуму ЦК КПРС і ХХІ з'їзду штук, з них 500 рам прооліфи­ Ко~партії України, зобов'язалися .'ІИ, щоб до,бре зберігалися. Ма­ у другому році семирічки зібрати тимемо 7000 нових мат, для в'я­ не

менше

з

кожного

вуючи

вони

овочів зання яких ще з :JiTa залишили Використо­ 180 кіп якісної соломи. Було в

центнерів

180

гектара.

кожну

сприятливу

ПОСИ.1ЮЮТЬ

годину,

підготовку

до

нас

тисяч торфо-перегнійних

450

горшечків.

У наступному

році

жаї.

і

збирає

Торік

високі

одержали

вро­

їх,

на­

і біль­

400-500

добрив

живе

тягло.

гек­

тарів каіПУСТИ та моркви і гектарів

кормових

Незважаючи ливу

на

погоду,

добре.

малосприят­

ВОНИ

Ланки,

30

буряків. вродили

якими

керують

чаги,

рів капусти з гектара, а лан­

Галини

Стогній зразу вийшли на парни-

'ки. Робітниці, як і' в попередні дні,

працювали

дружно,

завзято,

щі,

тому

ви.готови:мо

горшечків.

1

Робитимемо

верстатах системи латова та

50

на

двох

агронома

Фі­

«ИЖ-9», якого неза-

баром одержимо.

А.

Іщенко,

і це забе'зпечило успіх. Ланки за­

кінчили вибирати перегній з

мільйон

ім

UЦopca.

Топіхи

по

-

центнерів буряків.

500

3наЧІІО

вищий

одержа;lИ

агроном.

Радгосп

·ка Харитини

урожай

ланки Марії Рябої,

Га,шни Вірич і Катерини Не­

щерет. Вони накопали по гектарі.

На колгоспне подвір'я одними І бригада вивеЗ.lа з

перших

приходять

літні

кол­

660

Колгосп

вирішив

не менше

запрягають

фо-гнойових

накладають на

підводигній і їдуть у поле. Ми­

40

працюють

у

городній

бригаді Матвій Ячник та Петро

Пиндюра. 3магаючись .між собою, кожен

доставляє

по

добрив

пар тягла та

10

за

день

У

площах,

компостів,

першу чергу

бригади

де

садитимуть

кукурудзу та

8аве.з'ено

або

кагати

складають

овочеві

на

кар'топлю,

куштури.

самі

тонн

автомашина.

Найкраще

організовано

торфо-гнойових

ІНІІІІ

культури.

решту І

Насіння ярих

до посівних кондицій,

виго-

освоїмо

гектарів земель бі.1Я Тру­

G('жа,

де

садитимемо

овочі

а також

кормові

картоп.~ю,

буряки.

і

Ланки зобов'язуються

зібрати ще вищий урожай всіх

r. . . . . ·. ". . с.

ім.

використовується понад

тонн добрив. Городня

чатку

працювала

ківському,

вона

на

Переви'конав

плос­

а потім переїхала

світильнівський зультаті добре

по.lе

на

план

заготівлі

6000

тонн

на

-

тонн

1000

більше завдання. Добре потруди­

відділок. В ре­ лися органіЗ0ваної ро­

у колгоспі

ім.

Ватутіна,

с. Пухівка, на заготівлі

боти бри.гада майже втроє пере­

шофери

виконала

димирВороний,

план.

Броварської

добрив

РТС

BO:Jo-

Василь Облаке­

У радгоспі влаштовува .l0СЯ· та­ вич і Василь Ткаченко. Вони ви­ всзли У ПО.~е 2390 тонн торфу готіВ.lі і вивезенні місцевих доб­ майже у два з по.тІОВИНОЮ рарив, в яких брала участь значна

І порту.

Так, наприклад,

незважаючи

помо,гою

на

П.нн,

встанов-

жовт­

11

те,

рі .1ЬНИЧИХ

що

рад­

раііону мааи заготовити

виготовила 1119 тонн при плані 13 ТИСЯЧ

понад 200 тонн торфо-гнойови'х компостів. Добре трудяться шофери Петро КНИШ, Іван Книш та Петро Іванко. Вони, як правило, перевиконують норми

ше по

45

заготовив радгосп «БОUРІЩLІ\ИЙ». А )IОЖ.lивості ТУ'Т ве.1Икі, асІ,ідьки торфу на БО .10тах повно, є екскаватор. Дуже ~Hl.10 вивіз на поля гною і торфу радгосп

вивозили рані-

В

Ф

50'

о

о

« ешшодимерськии», ЯІ\ИИ П.lа-

тонн ТОР У ЩОДНЯ. нував скласти у кагати 12 тисяч

-

Не'зважаючи на малосприятливу •

. 1618 а за,готовив ТІЛЬКИ . 3араз неСПРИЯТ.шва погода.

тонн,

'0

погоду, шофери І в ост.аншНlИ час І на

О

ечкосткават~ром

видко

автомашини

лек.сш.

О

Однак нс

можна

торф.

б

11'

'0

ири-п ять ковшІВ

Русанів.

перевикона,lИ

:Іений КО.1ГОСПЮI.

У жовгні колгоспи і рад:госпи 85 тисяч госп масово здавав овочі, в цей тонн місцевих добрив, проте на­ день бригада механізаторів з до~Іічений план не виконали. дише ня,

навантажує

Сталіна,

за

кількість робітників і автотранс­

заГОТ1ВіIЮ добрив.

nОЦЮ а. зувати роботу •

".

opгaНl-

так, щоб кожен

1 КУЗов са-.

'

посла·блювати Треоа

о

КО.'IГОСп І радгосп виробив якнаи-

,_

москиІда повнии, машина вІД ІЖД- більше торфо-.гноЙових компостів

жає.

так

кожного дня.

І

під урожай наступн?го РОКУ д ру,г о го

року

се МИРIЧК И ~

І(ожного разу, як тільки під'їде автомашина Олексій І(оцюба опустить к іlВШ екскаватора в низ , Ha~

Г. Пищай, редактор

бер е ним тор ф у і висипає у кузо в

багатотиражної

в ає декіЛ ЬКа х в илИ1Н, а

газети.

к 0.1ГОСI'

(;.

поті,м

самоскида. Це три ­

підходить др уга а вто­

тр€тя, ч етв ерт а ... ' На зн і мку: екск аваторник радгоспу

«Більшовик»,

ма ш ина , .

Рожни.

«Зоря » О. І.

Коцюба на.в>ан тажує торф на а втомашин у.

Фото М. Горбатенка .

Наперекір примхам погоди 3акінчивши

тонн на кожен гектар

12

орної землі.

ведуть перед у змаганнІ.

агроном.

Колгосп

80

тому числі протягом жовтня ма­ добрив, встановлений на жовтень, .'1а заготовити і вивезти на поля колгосп «Жовтень», с. Требухів, 4 тисячі тонн гною і торфу. Спо­ який у минулому місяці вивіз у

ні «ОВ-І0».

компо­

яку очолює М. Пастушенко. Вона

1900

наступному році

близько

щають .кормовиЙ люпин на маши-

стів у. третій рільничій бригаді, має

ральними добривами.

М. Кособлик,

гній і торф. Автомашина-сечоро.з- зара,з колгоспниці повторно очи­

ТОВдення

піджи'влювали міне­

культур, ніж в цьому році.

ка.гати доведено

бризкувач поливає їх гноївкою.

про­

мінераль­

350

працюють І ~He~eMO під зернові, каРТОП.1Ю та

CimaдalO'ТЬ у

рива.1И,

декілька ра.з

буряки,

них добрив, частину яких ВикО-

лення озимини весною,

вивозці

l'здові

поле

тисяч ТОІІН ТОР-

20

тонни гною при нормі ристаємо для компостів, піджив-

3,5-4 2,5. На

в

виготовити

У

землі.

Дружно

Колгоспниці

200

компостів

день.

ки.

тонн на кожен гектар орної

повертаються.

ці.1ИЙ

1100

по

нає небагато часу, і їздові знову

Так

у ПО.1!'

прополювали

fригорій То.~очко. Вони швидко коней,

результат запро­

вадження передової агротехні­

тонн.

т'іспни:ки Михайло Козаченко та

Це

значна

за'компостована.

Всього заготовлено

ав­

4

Їх

кож декілька недільників на за­

центнерів коренів на кожному

UЦоб добре роди~а ~ем~я

частина

Бригаді ви:mачено завдання, в

У цьому році на осушених

25

розпо­

Крім цього, на заго­ тисяч ТОНН добрив, що припадає

тівлі

Парасковія Ряба і Марія Koc~ ТЮК, зібрали по 300 центне­

і

томашини.

тара.

болотних землях було

в

рядженні якої екскаватор і

ше центнерів з кожного гек­

горшечковою весни. Коли тільки вчора ро::шо­ садитимемо овочі I!1дилось, ланки Катерини Кор­ розсадою на значно більшій пло­ Дарії Лисенко

постійну бригаду,

І

основні сільсько- 3-4 автомашини і частина жи-

I'ОСlподарські роботи, бри,гади роз-

гортають підготовку до весняної

вого

тягла.

Овочеводи ОЧисти.~и

насіння

сівби другого року семирічки. капусти, помідорів та інших Насіння ярих зернових і зерно- культур. До.бре працюють кол­ бо,бових культур очищено, зра:з- госпниці ланок Галини Омельчук ки перевірені в контрольно-насінній лабораторії. Воно кондиційне, хоч зараз можна сіяти. 3аготовляємо місцеві добрива. Є 2500 тонн торфо-гнойових компостів, які добре перелопачені.

кожного гектара. Часто можна бачити на парниках ланки Тетя­ ни Марченко і Наталії Костенко. Вони підготоБ.'1ЯЮТЬ парники до тонн торфу і вирощеllНЯ ранніх овочів і вигон-

Близько 8 ТИСЯЧ гною У СУМІШІ але

ще

НОВЕ

не

перелопачені.

Бри,гади і ланки прагнуть відзначити

наступний

Пленум

ЦІ' буде зроблено пі:mіше. Пого- КПРС і ХХІ з'їзд Компартії да зара'з така, що часто іде дощ.

раїни

УС[Jішною

Проте це не перешкода Д.1Я ме­ весняної сів,би. ханізаторів. Майже кожного

дня

Редколегія

возить торф і гній у поле трак­

підготовкою

багатотиражної

газети «Прапор комунізму».

тором «ItДП-35» з причіпом Іван

Колгосп ім.

Конопля. На цій роботі зайняті

с. Літки.

зведення про хід ремонту тракгоспах

і

виробництво та

за станом на

молока

радгоспах

в.,

області

10 листопада.

100

"

гектаРІВ

утримують

6іотермічній складається

план ремонту

процентів.

молока.

птиці.

підстилці. шару

глибокій

Вона

кінського

Передові

птахівницькі

госпо.

дарства широко використовують для

годівлі

птиці

комбінований

40-45 санти- силос. у його складі -

50 про-

но в рівному співвідношенні). Я

к показав досвід, використан·

ня

комбінованого

силосу

даf

молока наш чується відхід .(падіж) молодня- можливість різко скоротити вит.

С1Льськогосподарсь-

ких угідь за першу декаду листо-

на 37 за жовтень -

на

кій підстилці курчата ростуть і розвиваються значно краще, ніж на звичайній підлозі; різко скоро-

виконано кожну корову по 5,5 кілограма,

тракторів

з

завтовшки

тим,

Спеціалісти

пояснюють це рату зерна, збільшити виробницт.

що

утримувані

курчата,

самонагрівній

Наш район на 27 місці серед пада по 6,7 центнера, надоєно на дання гною)

31 району І(иївшини:

рюванням

по 5,2

ЗИМУ

більше

тисячі

пудів

зерна,

перевиконати

соціалістнчні

зобо­

в'язання

збільшенню

вироб­

ництва

по

яєць

і

пташиного

м'яса.

Міжколгоспна птаХОферма Першу госпну

в

республіці

птахоферму

міжкол-

створено

в

І(агарлицькому районі, І(иївсько:

м'яної січки або дрібної соломи рудзи в молочно-восковій стигло. області. В її будівництві на па­ (5-6 сантиметрів). сті і стільки ж моркви, буряків, йових началах взяли участь всі Практика показала, що на та- гарбузів та люцерни (приблиз- 16 колгоспів району. Основне

торів У колгоспах, РТС та рад- район на 11 місці: одержано на ка. колгоспах

6-12, що запобігає різним захво·

метрів, .прикритого шаром соло- центів подрібнених качанів куку.

ІІІ ІІІ ІІІ

По виробництву

ПТАХІВНИЦТВІ

у ряді колгоспів і радгоспів Комбінований силос для птиці

курчат

гною

І(алініна,

МІСЦЕ Р1\ЙОНУ В ОБЛ1\СТІ у газеті «І(иївська правда» за 13 і 14 листопада . надруковані

в

ЦК Утримання курчат Ук- на біотерМічНій підстилці до

••....

~'~'~'~-~'~'~'~'.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.,~~.~.~.~.~.'~.'~.~'~'~.~"~+~'~'~'~'~'~.'~·~·~·.~.~.,·A.~""'"

З мінеральними ки РО,'JCади.

добривами також складені у кагати,

і Марії Король, які зібрали по 114-141 центнеру овочів 3

на

(внаслідок розкла-

підстилці, весь час

....

перебvвають у теплі. І(рім того,

во

.

.

продукТІВ_ птаХІвництва,

знач·

но знизити ІХ собівартість.

у колгоспі імені Горького Ста.

РОМ~.ИНJвсько~о

І СЬКОІ

облаСТІ,

району,

І{априклад,

Ст~лін-

ВІДго-

кілограма в щй шдстилщ утворюється 'ба- діRЛЯ качок комбінованим сило-

гато грибків, які містять вітамін сом дала змогv зекономити за

приміщення

птахоферми

площею

120 Х 6,5 метра розраховане на одночасне утримання до

голів молодняка ченят,

чином

-

вирощуваних

на

80

тисяч

курчат і ка. головним

м'ясо.

Кожна пташниця обслуговує в середньому

близько

лів

За

птиці.

рахунками,

4

тисяч

попередніми

собівартість

го.

під­

пташи­

ного м'яса буде на 20-30 про­ центів нижча, ніж. при відгодівлі "'р.~пnrрn~rlJ.п.. " D ип Пl"l'\l"П '1 V


1-3BICT~~3 ~х~сло::ч:ин~

І

m

*tfагородження кінопрацівників )::ІХ ЗНАе ВЕСЬ КО~!ІЕКТИВ

.~..

.

+ • • ....,

Гарячий

,

'.'

Палко поздоров:rяю трудящих м. Бровари з 42-ю річни­

ротьбі за дострокове виконання плану першоrо року семи­

ріЧIШ. Надовго за,пам'ятав дні, проведені у відпустці цьnго року

у вашому місті. Певний, що у наступний мій приїзд Брова­ ,РИ будуть ще кращими і красивішими.

Вл. Юржичек.

останній час у нас демонстру­

валися такі чудові фільми, ЯК «Судьба че.lІовека» і «Кили-

магазин. З

себ'е увагу книголюбів. .нкщ.) додати, що продавець Н. Чух­

О. Строк,ч,

оБСЛУГОВУі по­

IЮЛГОСПIІИК.

купців, стане зрозумілим, ЧО· му тут

В ММ'азині вибір

ЦІ"АВИЙ "ОНЦЕРТ

завжди людно.

слід збільшити

В

політичної і сільсько­

господарської ганізувати

літератури,

продаж

ар~'ілі

ор­

культтова­

М. АНАрієнко, службовець.

добре

відбувся великий

кон­

номанітна

про,грама

iltонцерту

великий

інтерес.

номерів

була зуст­

рінута бурхливими

оплес·ками.

ГеОрігія Шу-

знають

пром­

вик.1икала Більшість

у ВІДДАЛЕНІЙ БРИГ АДІ маєва

текстильної

церт, ор'ганїзований КИЇВСБКОЮ державною філармонією. Різ­

рів, свіжих газет і журналів.

Кіномеханіка

клубі

І. ТИМКО,

колгосп-

колгоспник.

~

плану

премія

в

каj)бованців.

Наказом по райвідділу куль­

ники кіно грошовими премія­ ми. Серед них: кіномеханік М. Шпичка і його помічник Л. Пономаренко, кіRОімеханіки П. Скоробагатько, М. Перерва, майстер .н. Котович, фільмпе­

завідуючого

Творчість раціоналізаторів

рай­

Іх знають не тідьки у ву­ лико-інкубаторному цеху, Про славні

На обговоренні-­

діла

говорить.

важливі документи

раціоналізаторів

весь коле:ктив

приємства.

Де

під­

майстер

БО])O'J.'l;Бі з порушеннями радян­

лець О. Висоцький, столяр О. :Москаленко, які внесли РЯД пропозицій, що дало можли­

cl>Кoї законності і правил со­ проект

сmвжи'.М'я

примірного

і

положевня

ський,

вість

Між першим і l1ретім від­ ділками радгоспу «Зоря», там, де протікає р. Трубіж, нещо­ давно збудоваН() новий міст. Це набагато поліпшило сполу­ чення

між

підвищити

к(}мсомо­

продуктив­

На

Людно в ці дні в ощадних касах. тут іде виплата грошей

ворені На районній нараді то­ лів товарисЬiltих судів_

танніх внесених ними пропо­

народного

Учасники наради ТТ_ Ри ж­ кін (завод холодильників), ГО­ рохівсь'кий (ливарно-прокат­ НИЙ завод), РJI1буха (райспо­ живспілка), розповідаючи про

зицій. В результаті її засто­

(випуск

сування вивільнено від важкої фрезерувальників

праці двох

і стільки ж допоміжних

бітників.

П. Банах,

MiJ.ДCЬKOГO

показали впливу

силу

на

позики

розвитку

СРСР

господа,ства

року).

1957

Тільки {}щадні каси район­ ного

центра

гом дня

виплатили

31500

протя­

карбованців.

С. Богуславська, завідуюча

центральною ощадкасою.

хто

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДR ЧІ

А. ХОМИЧ, 2-0Ї

ТИJ)ажу погашення

Державної

холодильників.

став на невірний шлях. нарсуддя

другому

м. Бровари.

гро-

тих,

по

робкор заводу

перший досвід роботи ТОБа­ РИСI>КИХ судів, на конкретних прикладах

ро-

31000

карбованцІв

тість виробництва ПРОДУ1\ціі. Слід відзначити одну з ос­

_

через

комуніст М. Свидер­ верстатник

ність праці і знизити со,бівар­

суди

міст

Фото і текст М. Горбатенка.

ці

товариські

відділками.

новиfI

р. Трубіж.

Документи були всeDічно обro­

про

двома

На фото:

змінний

_

Прое'КТ 3шону про пі.цви­ щення ролі громадськості в

ціалістичнОО'о

ка»,

~

тури відзначені кращі праців­

ГОГОЛЕВІ

перших днів він привернув до

культурно

третя

3500

заст.

справу зробило Хорошу прав.1іння нашого сільського СІІОЖИВЧО,ГО товариства: від­

....................

змагання пра­

відділом культури_

ники нашої віддаленої брига­ ди. Він регулярно приїжджав сюди з кінопересувlКОЮ. За

'"

ку ль­

В. ЯЩУК,

ІШИЖ"ОЦИЙ МАГАЗИН

у

підсумки

фінансовоrо

присуджена

Чехословаччина.

крило КНИЖКОВИИ

Міністерства

ревірник І. Філіпов.

М. Готвальдов,

у

_- __

. ............ .............. ..............

року.

С.'lужування кіноглядачів і ви­

розмірі

Бажаю Ba'd, товариші, нових найкращих успіхів в бо­

о н ............ ........................

а

1959

цівників кіно республіки. На­ шО1МУ району за культурне 01{)-

видатними досягненнями Радянського Союзу в галузі науки і техніки, тим великим ВЮІаДО,М, який вносить ваша країна

товариським привітом!

.

тури УРСР підвела.

с:rужбовці, все населення нашого міста і країни гордяться

в боротьбу за мир.

р

л~топаАа

15

Третя респуОnіканська премІя

конання

З

І

соціалістичноrо

вам, друзИ

ПРИВІТ

у

Колегія

••••••

цею Ве,lИКОГО Жовтня. Разом з вами, дорогі друзі, робітники,

НО

НеАіля,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

16

дільниці.

ЛИСТОПАДА

17

ЛИСТОПАДА

19.00 - останні вісВІвторок: 11.00 телевізійиа 19.20 - мультиплі- хроніка «Новиии дня»; 11.10 В містах Китайської Народкаційний фільм; 19.40 - телеві- «Непрошені гості». Новий художної Респу6лі,ки відкрито багазійна хроніка «Новиии дня»; ній кінофільм; 19.00 - останні то універсальних Maгa!Jt.НiB. 19.50 - ,кіножурнали; 20.10 - вісті (Москва); 19.20-телевізійНd У продаж надходить ширdkий «Непрошеиі гості». Новий худож- хроніка «Новини дия»' 19.30 асортиuент товарів народного ній КіНОфі~ЬМ; 21.50 - передача передача для молоді «Якщо хлопспоживання. І для МОЛОДІ «Горять костри да. . оо На фото: в одному з торголекії»; 22.30 _ О. Вишня _І ЦІ BCI€I зеМЛІ»; 20.00 - кіножурвельних з'алів Шанхайського ). «Мисливські усмішки». Інсценова- нали; 20.30 «Кориевільські універмагу N2 І. не оповідання. дзвони». Фільм-оперета.

'.'1.".".1'.".1'.".".".'1.1'.".11.11.1

Понеділок: ті (Москва);

а

~'~C"g~~~~~~'4'~~~~'~C,,~g~~~~~4~~~~~~~~.#~

дружби між народами, яку про·

водить Радянський Союз. Ця по·

ДО ІНДІЙСЬКО-КИТ АЙСЬКИХ

літика вже дала чудові плоди. В результаті

історичного

візиту

ВІДНОСИН дружні

відносини,

що

здавна

~~ти Сергійовича Хрущова в існують між двома найбільшими , і внесених ним в ООН ра- країнами Азії _ Китаєм і Інді-

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД НАША КРА 'І'НА-

ОПЛО Т С ИЛ МИРУ

В ідз'начаючи

разом

з

радянсь-

кими людьми 42-і роковини Вели-

кого Жовтня, народи всіх KpaїfJ

виявили палкv вдячність нашій Батьківщині За ІЇ героїчний захист справи миру. прогресу, щастя людства. Вони від душі радіють з перемог нашої країни, яка приступила до розгорнутого будівництва комуністичного суспільства. В той же час небачені темпи розвитку радянської економіки

дянських

пропозицій

про

повне єю, не подобаються

і загальне роззброєння міжна· родна обстановка за останній пе-

лам,

які

виступають

певним ко­

проти

оздо­

ріод помітно поліпшилась. Ство- ровлення міжнародної обстановки.

вить лише 2 проценти на рік. рили ся СПРИЯТЛИВІ. умови для ти Ці недавні кола намагаються викори,ста­ інцинденти на індійсь«Росія мчить вперед, з жалем скликання наради иа иайвищому • визнає «Коигрешнл рекорд», - рівні з участю Радянського Сою- ко-китаиському кордоні для того, а ми (тобто США) борсаємось зу. УРЯДИ США, Англії І' Франції щоб погіршити відносини між . С • Індією і Китаєм. Але їх провона

3

місЦІ».

ериозие занепокоЄння

погодились

на

організацію

такої

приводу успіхів радянської еко- наради з метою розгляду на иій каційні маневри не мають успіху.

но мі ки висловлює і впливова американська газета «Нью-Иорк таймо>. «Дедалі менший розлив між американським і радянським вироБНИЦТВОМ,-писала вона недавно, - тривожить велике число урядових спостерігачів V нашій країні, бо зміциення радянських позицій робить величезииА

найважливіших міжнародних питань сучасності. Дальшому зміцненню справи миру послужить намічена на 1.'5 березня 1960 року поїздка Голови Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущова у Францію иа запро· шення французького президента де Голля. Широкі кола французь'

У листах, якими обмінялися глави урядів Індії і Китаю, висловлюється згода обох сторін розв'язати великі прикордонні спо­ ри в дусі дружби і мирним шля­ хом. В індійській ноті, надісла­ ній 4 листопада урядові КНР, відзначається, що «в інтересах Індії і Китаю, а також в інтере­

викликають тривогу в правлячих вплив на багато иародів світу». кої і світової громадськості га- сах миру в Азії і в усьому світі колах капіталістичних держав. «Сили радянського комунізму,- ряче вітають наступний візит гла- життєво необхідно, щоб обидві Вісник «Конгрешнл рекорд», що заявляє у зв'язку з цим амери.1 ~и Радянського уряду ~ Париж ці великі країни були в дружніх , І бачать В ньому новии прояв відносинах». . • видається американським конгреЕ Х сом, відзначає: В той час, як еко- канськии журнаЛІСТ . юз, - прагнення Радянського Союзу до Для відвернення в майбутньому номіка СРСР

щороку зростає иа

тепер більші, ніж будь-коли).

дальшого

поліпшення

франко- прикордонних

інциндентів

уряд

9-10 процентів, зростання еконо, Важливу роль в зміцнениі цих радянських відносин і зміцнення КНР запропонував урядові Індії міки Сполучених Штатів стано- сил відіграє політика миру і міжнародного співробітництва. провести переговори з метою офі«СТ АХАНОВЕЦ»

-

ці ального встановлення кордону між двома країнами. ЯК вказує­ ться в листі прем'єра державної ради КНР Чжоу Еиь-лая прем'єр­ міністрові Індії Неру, індо-китай­ ський кордон, який має велику протяжність і розташований да­ леко від політичних центрів обох країн,

ний

ніколи

не

був

встановле­

офіціально, що й привело до

прикордонних гаючись

інциндентів.

створити

Нама­

сприятливу

про

кордон,

пропонує

китайська

відвести

як

сторона індійські,

так і китайські

військові частини на 20 кілометрів від ЛlЮI, по якій кожна сторона здійснює ни­ ні св,jй фактичний контроль. Ки­ тайський уряд пропонує також

провести реговори

найближчим часом пе­ між керівниками уря­

дів Китаю і Прагнення

Індії. урядів

КНР

і

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

стосуються кордону між обома країнами, зустріло схвалення всі­ єї миролюбної громадськості. Д. Касаткіи.

Т ••• о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИИ.

Ng 158.

друкарня обласн"го упраlлінни культури.

Ін·

дії мирно розв'язати питання, що

оргаи Броварского раЙКОМа КП УкраинЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. Бровары' Киевской области.

----------------------------~~-------ВРОl8рсltИа районна

ат·

мосферу для розв'язання питання

Зам.

3860 ..... 42іО.

135 номер 1959 рік  

135 номер 1959 рік

Advertisement