Page 1

Від Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів Союзу РСР

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Орrаи Бровареьвоrо райоииоrо :коJІітету RоиJиіетичиоJ

!і! 135 (1584) П'ятниця, 11

nистопада

15

1957

р. Ціна

15

ІДЕЙНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ­

нов. В раіkложивсші.щі за:нят-тя

ДІ\ ІШРС

Раtди

Прюи.з,ія Верхо.вної

і Т<Іnариша , підготов.тешJtrо до ІКе -

К'}'Л·ЬТ)"РНОГО будіІВництва. Ми баЧИСд·енній к.іш,;кості

чюю це на

::rвітно-ІВиООрні

Пор}'1Ч з ЦИІХ

і

не ·ВИ'ДіЛИ•1И.

по.тітосв·іти,

ської

Зірвані

прикладів і Нат{)ІГ(} P<liЙQHy.

ком·с ожоль-

г,уртком

рівню(тва

rу.ш

ДНЯ

ЦЬОГО

заняття

о·рІГіJ.НЇ1З<1ЦЇЇ

В ко ;;С(})Ю.1ЬСЬЮИ

' ·• "' ·"·l· "' ~о·ва·цьк 1 v ·х{)•с-. з ·вч·""""'Я СПL . ' . .. J 11

РАДА

ПРЕЗИДІЯ

МІНІСТРІ/В СОЮЗУ РСР

СРСР

***

за побуд-ову ної Ра.ди СРСР М:. П. Гоорrащзе, мііНіетр закордо;нних слрав СРСР НО'ГО і ЩІІ'ІJО:ГО ДІруга Радян-сЬ'К(}ГО А. А. Гtюмико і И<1'1J.Ша.1 Радян·сь­ ко го Союзу І . С. 1\(}нєв .в~вЦа.ти <Аюзу. ·)ІОБ.ратичноrо ладу,

Мі·ністрів соціа.тіюrу .в ЧехОС.10В<ІЧІЧИНі. ві<р-

Рада

срср' і

воона.чне .міеце за;вжди: пос4цав і :JОвсЬІ не ві;J;!Уудmся. Ста.'Іо·с я це Ценrра.1ьному наді•с.та.1И СРСР іІЩІюОІМол. тояу, що щ:.юпаганди•с·т т. Олек­ ле<нrнськmй посідає Комуні•сти•шої парКо-'lітс·щві Іtо'х<еоммьці - а.ктивні ~пом·іJчни,­ с·е<ак.о виїхав з HIIOвnpis у з,в'я,з­ НапіоЧехо·с.1оваччини, тії ttи партії в боРQтІ>бі за все')fір- ку з щюфві,д:щ1сткою , а Ьншо.го Чгз'о-орам і У·РЯ' О·ві !Jа~ьни"

rослм·арськ{)Іrо

Запотоцький.

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ВАЖЛИВА ДІЛЯНКА ПАРТІЙНО І РОБОТИ

нwй 'ІЮ3ВИІJ'ОК

друг Радянського Союзу товариш Антон ін

ВЕРХОВНОІ РАДИ

ПАРТ/І

КОМУНІСТИЧНОУ

ві рниЇІ

р уху,

міжнародного робітничого

КОМІТЕТ

ЦЕНТРАЛЬНИИ

..

1!!!1!!!!!!!!!!

ної п артії Чехословаччини, видатний діяч

партію і всіх трудящих про те, що ІЗ л ис­ післ я Празі топада о 7 годині ранку в недовгої тяжкої хвороби вмер Президент

коп.

Пол іт­

бюро Центр ал ьного Ком ітету Комуністич­

ховної Ради СРСР і Рада Міністрів Сою­ сповіщають зу РСР з глибоким сумом

партіІ f:краІви та райоииоІ Рад.и д.епутатlв труд.s:щих КиІ:веьвоІ об.-аеті

член

Республ іки,

Чехословацької

Комуністичної

Комітет

Центральний

партії Радянського Союзу, Президія В ер ­

"'

J

·дК К.ПРС, Пр~зщія Верховно~ Мінkтрі·в Рата Раt•и СРОР і гІ "'

:в ,ПО'ХОс-воє '(',рср ви;•' r.1И.1И "...1Я тча.еrі Р"СІП'-10-.lЇіКИ J с J 1В"'''У Чехосдова.цької нта •е Проои рr:ні кон,чини JИ І п' і\ І v;., "'

Анто·ніна ЗапоrrоцшоЧехомова·цько1.. Рн Р~шт"1б.1іки пр "'1И·'"'Нта J С'с "'с н а ЧО.1і з цк го "РЯ!Д(}ІJ.у ·•е.1еrаJІію По " І'тбюро п~ен" ..;:~,·ки п ,і"'"' ' " J ' '' . ' • .,.. "

. .· -

.

. ... . '

Верхо,вної Ра;~;и Кожунtс-тичної партії ЧехоС.1()іВач- Го.товою Претщії цl!' К.ПРС П

По~rнова.жного

і

На1д'звичаЙН{)Іrо

Че хос.ювацнІюї Ре,сщ1блік:и в СРСР Я . Вошатдіка. і ві'-' .імен і Верховн о ї Прrшції ДЕ КІПР.С,

llO'c .:Ja

Ради СРСР і Ра.ди :Юн~стрі.в Ооою­ з у РСР вис.1()ВІ!І.lИ т.1 ибоке епів­ •чуття з приводу кончини Проои­

0 С ' де нта Чехосло;вацької Рt'спуб.'Іі·КИ, зоори, па.ртіИни:х органіІзацііі:, ЯJКі ;:tртілі ;_\1, XIV ·з'ї·зду Кіll{Іб)У. Не чини т-овариша Антоні.на Заmо- р Р, Ч.lе'НОМ ·ре:зид-ії ·~ ч.1ена Полі1'бЮІЮ ЦК Еом;уні стич­ Вороши.тоВІИ)І. Є. J\. про.1етар.сьви,т.атного тоІ~І>Кого. . пах с кодго· проходять :зараз, звітно-виіборні відGр ис я заняття і ·В 13 лиеrопа.да То.:юва Пр<"~Щ'(іЇ но ї парr~ї Чехо1словачч ини Анто­ кого рев()Іл юціо.не.ра, не'Втомного· 300ри ,ко:wсО'мо"тьськи.х органі1заСРСР К. Є . Воро- Rіна 3а·ПОТОЦЬІК0'Г(). •Ве·рх·"· б' іж. Димитрова, ім. Шев-ченка, ·о ,... _v вної Ра•и ЦJІИ, :раионна ко:wс<ІМ·Одьська кон- с. В.-Диме.рка, і.>І . .іruданова, ее- борця 'За спра.в•у ІЮ 1тничого- кла(ТАРС). Пре:ш;(ії Верховсе!J\,реті!Ір , шидов )\енаJюдяо, су, за утве"мження фере!Щія, що віІДбула·ся н·ещма.в--------. І\расr1.1івк.а :то . ~ .... Ші1\Пр'Ир.яді у ЩО но, ШJtКаJЗУЮ<ТЬ, юr.варно·-прока'Гно:rо .за.JЮ1д'У, ПІРО•Х-

••

єхетв, кодгоспів не надають на-

.1СЖНОЇ ')"В•аІГИ ідеЙНО му

.ВИХОВ<l'Н-

і

про те, ЩО В деЯ'КИХ К(}МСО-

М(}.'!Щі. У боща·нів·сько.!І'у кол:гое- рюються пожи..'Іки і не.до.1і·ки милі іж. Анд-рwв·а. напрИ!ІtЛад, по- нулоrо наRчальн01то :рок,у. За·нят-

ЗАГОТІВЕЛЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

пов!fо-

органі·за:ціях

і нeC'ПЇJLK.()Bffl !fюльсьrшх

ню •кожеО<:ІІО•'ІЬЦіІв

ПРО ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ РІ ~ИСГО ПЛАНУ

Ці тn ·ряд інших Фа.к.rів· ·rо·во-

1РЯТЬ

З УРОЖАЮ 1957 РОКУ В ЦІЛОМУ ПО СРСР І\о.лосшник.и і ко.лоспниці, ро~ бу~'Іо заrотовщ·но ·в сьО'rо з ур<J-

1956 роюу. Достроково ВИК{)на.ш деJржа.в­ ни'Й пдан за·готіве..1ь цук:р ових на 1б·уряа~іs Українська РСР 107 пРQцентів, РРФСР- на 101 С процент, МІ):Ідав-ськ.а Р Р ·- на 101 Щ}(Ще.нт. І~щтюnка РОР ·,на 127 процентів. ЛИІТожь.ка КО)ЮОО{ольці з р)'ІСаніІвсьаюrо zroл- фереінції кер~вюtки раИJКому в ЦЬОМ'У році добрий 11Рожаfі цу- РСР - на 101 проце-нт, Латвій/ к.роошх бурякі•в. Це да.'Іо· З'МОО'У снка РСР - на 103 проценти і rоСІп;у ім. Сталіна. і.ІІ. Ва.тутіІна, ЛКСМ У.кІ})аїни. 3 жетою посилення К(}нтрод ю! досТJ}Оком. 10 ди·стоІІІада, в.ик~ Шрме:нська РСР - на 106 нрс ­ с . Пухі·вк·а, ім. !Jрущооа, с. Тренад

20

s о&ремих гуртках .КОМС{)МОЛЬеької по.тітосві1'и .з·ри;в·аються, а керівники партійних органrз.аціfі на м1щях спо.кійнkінько спО<стеріга~mь це. Не !Здійснюють ще

К()І:ІІ·сомольці.в лічаться тут тя

бітни~ки і рО:бітниці МТС та .ра~- жаю

гослів, спеціа~1істи ·с.і.п,сь.коtго госнода'ІJСтІВа бурякосіЮІЧих '!}айоЮв к~раїни, :цИJ:.с.нююtч.и рішення ХХ :з'ї~ду К.П·РС і розrор.нувши с<JІЦіа40 -х · Н3w1СЖН{)ІГО КОНТрОЛЮ за. ро•О()ТОЮ люти•чне зма.гання на че.сть сіт~и ~·:ІІ•сомольської ос·ві~~ і но- 'ІЮК•ОВ<ИІН Ве.шкої Жлжтнерої сона ко:~~.сомол-ьськш .. кон- ціа.'Іkтичної ре.оо.тюціі, .виРQстиди вооо:раю ·ВІСі майже працюють Чу;D;ово-

на ()Ібліку, але. ніхто не знає, де оони прщюють. Зайве дов·оІдити, що ці 20 юнаків і ді.вчат '!І(}ІЗ·а в-сяк.и.ІІ іцейним вплим\1 партій.13'ьсьтм." .. · ..<> ""'' о .."Г'"Н1 но1 1 К()ІМ·СООЮ.'! цій.

бухі'В. Аде 1рящ з них не тільк.и і )І;ОПомоги к~м.соммье.ЕЖ1й орга·ні-

·нм•и: рі1ЧJНИЙ пнн ·заготіве.ть цу-

ке вча·ться в гуртка..~ 1\о(}МІСQІ:ІІО.'ІЬ- ІЗащії у .налащдженні поліrюсвіти 1K:po1BIL"< б.уря;ків в. цідо~у по СРС~ а і газет не чи:та-

сЬІкої освіти

ко:ІІ·СІQІ:ІІО:ІЬЦDВ і }І:О.Тоді

оо.~~:одьців, є прояв·и а.хоральниос яв·ищ,

ф~кти

порушення

ІШП'}}И'СТ'\УЙНОГО

ДИіСЦІfПЛ·Ї•НИ,

вої

ТР)'І.\0-

поводж-е-ння у поб;уті.

_.

-

.

1957 Ц).І\.ІЮВІ за вQДИ ,кфа!Ни .n 1 · йОНа ТОІНН ЦУК""' 9 Мl~'ІЬ J'." 6,. '~'".В И"' Т. дЖ еЖе- 37 nЇ'ІЮВа І\МГО{~Пу ім. 1!' .:~ііі В. Сі!ІМ час ві,д ча.су буsає на ~ів, що на 6,4 мL'ІЬЙ'ОlІ<l- тонн, І ІЮЦі виРQ:б.'Іять пона;~. 4,5 мідьа іНШ()ІГО або на 20 nРQценті.в, більше. ніж йона тонн JПїКJ}у-пі~к,у. в гур·тках, З~ІLЯ'ГТЯХ ра'З )' д01руча.є побу !Jіати там своє -

му

МузеD боDової і трудової слави Каховки

СистематlІ'Чно

за.ступнwку.

у С'ВЯ'ІtКОВЇ дні ООроіКОВИХ ро- та під Пе~рек~пом. ЧИІСJІенні ~к-

()";ним з ГО.ТО·ВНИ'Х ІЗаХоДіІВ мей- б)'ІВаЮТ"Ь ·на заня.ттях в rуртк.у

j)O- спонати при;евячено бу'ді!ВіН·ІЩТВ'У К()М·СООІО.'!ЬСЬКОІ освіти і кому11k· K""B· J " li'H Жовтня в Каховці в "t Ках·О<В·~ЬК{)оГО гітмвv;зда. міеьв;'!дК·РИ'ВІСЯ і -с'ІаН""вщ о ". " Ч"""ТІ·и промтексти:.'ІьнМ гоrоді•ось·кої ти . . J ,_.. ~ , " v "'' навчаиня в гуртках пм1ТОСВ1'ГИ . 0 п'=и у .зеи".~ v • · " ". ..".рlІ'Чнии ... · "'·ии едуП:равпді)ІМ ст;мо Тут арті...ті. " ' 1 м . "'J lv v "' СоІООу ПаJУГІИНа Радянснкого Ма:ршал Для КеріВНИ'Ц'І'В.а НИМИ що хати звіти ПРQПа.гандwсті·в на з.а.тах Т\m.м 1·~щено ..мат""'іали, vy орга•ніза;ція затвердИІЛа 1fІЮПаганС. М. Будьонний пеtРедаІВ м-у,зею о 1ПартііінИІх зборах . Цек доевід ке- ро:зпові,т· с ик·у ЖОІВ'Г- ПО!З ОдОЧену .. Вn.т "",ють П"О ЛІ<ІІОЛ Ю, ЯКО® ЙОГ{) д'иста·ми групу ІКОМ'уніістrв. наи·рі'ВНИЦТВІа і доm(}МОГИ ко хсаммь- нсву С<JtЦІа.нсти чну реоо.1юцію, бу.т<J нагороджено за б0<й01ві за;сду­ У і'деЙНОМ В 1 більш ПіДW(}в..'ІеНИ:Х aК.TitBJJCTIJВ СЬКИІ:Іf Q'РГаІНЇ'31ЩЇЯ)! ното ·вихО'вання

комсомольців є

V .

vvu

раЙоННОЇ

QІРГа~ні­

КО:ІІ•ОО•МО.'ІЬСЬКОЇ

ВИХОВаННі ~юлоді має стати над-

зацИ, за6е:злечи..'Іа гуртки ві·~по- банюrм в~vх па,р.тійних зацій.

вЩною літературою. бе:з.умQвно,

Цим,

органі-

М'ОЖНа

не

КОМ·СОМОЛЬ'СЬКИХ В .J;WЬHO•CTi оо:~~е-жит~rея. А.1е, на жаль, де­ орJ•ані,зацИі: ба,гато ра.йону ще які пе-рвинні па·ртііі'ні організа- НСДОЛіІКі'В, QСОО;ПИЮ ·В ідеЙНо-ВИ­ 1(tЇ стади на цей ш.1я-х. ВищіІ.1И­ ХІОВНій ро00ті. ЩО.б ТОГО, Д.1я

.1И І!1К"Пага нди:стів і на ЦЬО'ХУ за­ спокоїлися, не в!fRкають в ро·бо­ ltOOI\1/IOIГO

ту

Г}'ІР'І1:К:ІІ,

Щ(},

уеунути

ре,д, шціпшити

наса.wпс­

партшле к е:р ів­

ництоо ко-мсомодом . В ЦЬООІ'у, ЯJ\.

П{)Ка.зала

Центра.'!ьноrQ Кожітету ІШР(.; ХХ головне дж·е.ре­ з'їзду партії, -

заr.значено

наиrрик.•щд,

необхLдно.

їх,

ВQНИ

Яltll!.l(

керують .

О~ь

з»ітюи

~оошвіді

вчора пе-j)€>вірка занять .в l'YP"l'ОС-Іtіти 'РядУ ло його СИ'JІИ і творчої а:кти-вн.і) · кax ко~сохольської і уста- сті. пj.дприв.ІІств брова.рсь:ких

УКАЗ ПРЕЗИДІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР

Про проведения виборІв народних судІв УкраІнськоІ РСР

15

ІЮG'ГlЮ)І С'І'а:вденmків Антанти на пі.вдні У краТни і , ..зок(l)ема , В:ран­ rе.'Ія на Каховськом}· n.тІацдарм:і

През]Ція Вер~овної Р&~и Уіlt]}аі:нської РСР постановnяє: ПрВ3'НаЧІІІГи вІ\100ри иа'ІЮ.тних су)tі'В УКІраї~нськ.ої РОР на не-'і.аю Груt,!)НЯ 19;57 РD'КУ·

Голова Президії Верховноі Рци Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Пр~идfї Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО.

м. КиіJІ, ІЗ листоnца

1957

року.

"СІльське господарство

с~вята ве.тИІКого Нащ;редО>д•Ні Жовтня іВ Пензі ві~б у.юс:я уро­ 'ІИ:Ст·е зак.:1ад·е ння па м ' яrrюnк::t ос­

ново:rю.1ОЖНИІко•ві Н <ІІуіКОВОГО КО:\LУ­ НЇ1:3~ІУ ВС.1ИІКОМУ В•О'ЖіД Ю і ВІЧІИТС ­ м LJБJHaІpo д ного

.'І ю

прм('.Та;р1іаtгу

Кар.1у ~Іарк~у .

(ТАРС).

Зустріч друзів У ·святкув•а нні 40-·річчя Ве.;lи­ кого Жовrгня ,разом з трудЯІІЦюш

Рахі'В·ського району, Черн~всцькО<ї об.1шсті брала )"ча.сть дмеrащі<ІІ

3дача цук:ро~вих 6ур,які:в держа- 1з Ружу~сЬК(}Ї НародН()Ї Роопу6л.і­

~ І ві т·рmва€ .

ЩJ\Щ:нттв. Ео.т·rосnи

10.5

заворищькО'го радгосnи 'кvаши ма~1И дер.жавсr

ють регу.ттРно. Вна·с"1і,док. ць·ого парторгruні·:sаціі

се ре-д ')ІО.Щ\і, в нжу 'Ш'СU!і ·К()ІМ­

сек-рета~р на

центі'в.

Пам'ятник основоположникові наукового комунізму

к.и. Гості 1Ві~віщали РахіІВс ьк.у ІКар. 'ГО'ННУ

фабрику,

в ечо1рі

в.-зя.ли уча.сть У .прпе-в.я·qе:нюrу

~руЖІбп,

40-річчю Жоівтня. В ;ко~lгоопі-

«1

Т'J}авпя» РахіВІсьмго раЙ(}НУ .во,ни о гдя:нущи ГQІСІІІО;r,аретв•(} і раоож з

а.рті.т і

RоQ<.тгос.пник.ам:и

заклал и

« Са'д д:руж:би» . Те:ІщJ. прийняди

де.л~r<щ~ю

з

Ве.'І·ИІІі.ИІЙ Ру,wуні·ї тру~Я!!Ці села БИ!ЧlК.ЇfВ:. Шмя огляду ;lісші1м:]ч­ но!Го Іюмбrнату ТQ1Сті і ~рооітнИІКи

З~бра.ПІіСЯ В З<ЬВОІДС.ЕЖО:ІfУ

lКЛ'У:бі.

ги в рО'ЗІ"lJ(J.:ІІі ворога на Ках·овсь-

У·ча·С'ники ·са~юдія.тьності лі.сору­ бів і 'РУ'м:)''НСЬІІtі ·СаМО1ДЇЯ.'ІЬНЇ МИТ·

кому плаща·рмі.

ці да.1И .концерт .

______..,

(РАТАУ) .

018---,----

Радянської України" Щд ТаіК:И!М заго.ловком виЙ'ШО'В у

св•іт

а.ль6ом

репродукцій

кар­

·В:ИІІ)''Ще'НИ•Й і фооwнім:к.і·в, тин еі~'І Ь­ Де~ржаіВ'НИ':ІІ ,вщда•вництІюм л ітержури

·С ькогосп{)І.Да'J}с ької

Ве.1ИКОІЇ

УРОР ДО 40-Х р(}К,()ВИН

Ж(}втнемї соціа.'Іістично.ї ре<ВО.'ІЮ­ 'Ці.ї.

500 фотщокументj.в Б.:шзЬІко роmювідають ПІЮ роЗіВ'ИІгок і до­ сягнення· СЬК{)ГО

сіль ­

С()J~іа.тістичн01го

госшода.рст.в<~.

У !\·раїні.

на

ІІа багатьох j jtюcrp~щiяx

-

па ­

но:рwжи передових МТС, RІ()U!'ГО<еПііВ

;

1Р3і,lІ;ГОСШВ ,

3Н3ТНИ:'

портрети

ЛЮД~Й.' КоQ<.'lГООПНОІГО Седа .

У Вйу'пни~х статтях і підтеІкстовІКа.х

1,0

в·ИІКдаД;аJЄ'Гьс я

зні:м:.кі:в

К<J~ко

і-сторія

раз витку

ромпубсі:льського госnадарства ліки за 40 рок.і&, nша;за.но пер­ сnективи

йоrо дальmоr{)

ньоrо nі!,ІН·е,се'ННЯ.

жогут-

(РАТАУ).

По ДQр<>гах Вінницької області безnерервним потоком рухаються машИІни , навантажена цукровими бурЯJКами нового арожаю. Багато

колгосn~в Тиврівського, ЖмерИІІІського, Rінющькоrо та інших райоІІІів збирають в цьому році по

250-300

і більше центнерів коре·

нів з гектара.

На фо то : до ставка буря•к.і·в .н а Г·н і,в анськи й цукр011ий завод. (Фотохро ніка РАТА У).

Фото !{'\, Коnита.


2

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

Звітно-виборні збори

П'ятниця,

парторгqнізаціu п() ,в~іх

Лю:JJ;ина ді.та, .дищи:п.тіно·вана, так ха.рактерИІJ<ують колгоr:н-

T<i'r значної внутріпартійної, ор-

ни~и 'РJ'Сан~нської arni.Jri ім. Ста,тіна сво,го ·се,крета·ря парторгані-

гані:з.аТО'J!СЬКО•Ї і по.т.ітично-ма,со·вої робо,ти. Про це досить 'пере-

юяди участ·ь в о6ГQВО1)енні зві­ ту. ВЇ;і!Jбувся при цмму ді.•ювий

:~а1ф В. Пстрюка. У цьюrу )ІОЖ-

ко·н.тив~о

обмін ~уякwми пр() те,

на .пе'рек.онатися, К(),1И гаеш

CIIOC''N'Pi-

на rюботі заві·дуючо·го

ii:o·ro

Госпщарськ.і у•спіхи

гQвори:ть

фа.ю. За ріа;,

'ре.зу~1ь- п'радуктиrв,но,сті худоби то·рк.нули~ ся і 13 інших комунkтів, я;к.і

-

один

тюш.й

ш·р~Д()ВИк.Lв K{;JI-

13

гошшого ВИJJО:бництв:t ста.ти ч.1е-

>10•1\JЧНО-'І'ОІВа'рної ферми а·бо ко.ш нюш і кандидата)ІИ партії, 23 с.духаєш ЙОГО jiOiiJMQІBИ :! КО.1ГО,СП- ЮН:.t'КЇ.В і ді,вчат КО)І,СОІМОJІЬЦЯ-

ника:~~и .з найва;ж.тишіших питань

пo.l)jirrwltи ла,рт.ії.

не

ми.

Живі к.ритwчні і самокритwчні

ПЮf:ІМЯЮЧИІСЬ, 1ЮЖНа ск.сt:за-

ВИС'І'''ЛИ

П()

.з•в·іту

шжа,зали,

що

к:ретж; слід вже зара.з

що

ІНШ­

зробwrи для

т•о,го, що~б досягнути цього. Ган()­

)ЖІі1И,

що. треба Д(}Ве·сти вИІІЮб­

НІЩТВ()

1!ЇоСЦЄ'ВИХ

до:6рив

ІІр{)ВС·СТИ з•им:і!влю хуJдоби, про в·и-

ПОІС;'В'Нmи" с v•"КЛЯJ"l··.с·нии" rv • ..

чу·є

зараІз 43 члени КПРС і 9 Jа•н,рнь парrгії. Вана ста~1а бі•1ЬШ не лолuпшення робо·ти

кащИ'датів паr;т'ЇЇ. І це асоб.:rиво .вю1 огдивою до к.ожноrо КQ}Іуніс-

віщчуваJІ{)СЯ на ла·ртійнwх 'З•борах.

теХJнічних пращівнИІків, на я~киІх вони об:rоворюють Звернення Ве·р­ ХО'ВІНОЇ Ради СРСР до на:рщ.і,в. Ра­

•В день збі.,шшувати виmу~с~ іLРО­

длнськоІго СІJІюзу, до·шшіць ·сеІк:рс­ тwрл ЦК ЕПРС М. С. Хрущо.ва

3 дюдьхи·. Обrо·ворення звіту 'за.к.інч·и.юсь. Д}1МКИ ·всіх зіЙІШ.тwсл на тоwу,

,юра.іни за ч:t~с

пk.1я

ХХ :з'їзду

паІУГії. Всл~і~ за ЦИL\!

док.1а.д-

-

ний ана~тіз ВІСЬО'го т·ого, що ·з·ро-

била

партійна

(ІІргані'зація

за

~вітний пе1р·іо:'{.

На.ведемQ

де,к.ідІ>Ка.

цwфр

із

звіту. Зернових зібр.ано по

18,4 центне·ра з гек•тара, КдІУГоплі по 156,7 і овачів. по 224,1 центн~ра з гекта•ра. За 1О :~~ісяців НЗІДООНО по З 316 кілограшів мо­ дока

по

ВЇ.Д

298,5

К.QІІ)ОВ·И,

ЩО

СТаНОІВИ'ГЬ

центнера на

100

:rек­

т&рrв' у.гіtдь. М'яса за цей ча'с вИJробщmо по 42,4 це;нтнера на

1ОО

ге,к:тарі,в угідь, в тюrу числі

СВ'ІІІНини ло м111ні

100

центне·ра

35,3

на

гекта,!}ів І)РНQ•Ї зе.м.JІі.

Одержано .·по 120 лець на курку­ нвсучку. Доотроктю ни;к{)нані всі

01боо'яr.жи 'пе•ред держав,ою. 3рос­ ІІИ ДОХОДИ ІК0.1'Г0ІЩу і КQ•,1ГОСПНИ­

КЇ'В.

Завщяки

цьо)Іу

опои'~джено

і сrпо,рrуджуєтЬІсJІ ряд

пода·рськи:х

но,вих

щшхіщень,

ГОІС­

П()Ібуто­

вих ,з•аJКJІадLв, і на ІЮЖНі'Й деся'І'ій

.са~дибі

трудя:щиrх

села

р()І3ІІІJІЧа•то

бУ'ді,вющтво· або підгото,влено бу­ ,ІJ;іве.'Іьн.і ·матеріа.1и ;ря того, щоб 11ристушrти

до

С'ПОР)l,'\Ження

но-

»их хат.

лі і

275

Ви, 'звертається він до тара, :за кюІ-уніста. М. Ко,соб.'!и;к.а, зане :захиплюіі:те·сь ТИІМ,

1ІИ В'И!рО,СТИ.:ІИ ПО 'Зtе'РНови·х

ЦШІ'І1Н€іра

18,4

гек.т·а'Ра

Щ{)

і

посіда€МQ

по цью1у П<Ака,знику перше мk.це

серед ·КЮГОбПіВ· району. атр.оно)І,

краще

врожа·іі: Р<lЖУ

юnзьк,ий,

ШИ.'ІО

у

що

ВаЛQ,ВИЙ

Ви,

скажіть,

К}lКJ'РУд,зи

як

Ч{)МУ

на,с

цього

значно 'ЗМен­

З!б.і:р

Зе])НОІВІИХ

В'

ко;uго~пі. Хай ІЖаже еьогодні на

збор.ах Н. Лиrrовч!f'н:к.о, чо.wу Ізіб­ ра.ти ми т.і,тьки по

224

ОВQІЧів з гек:та'ра, а не зСJбов'яза.тися?

центнери

250,

ЯІК

Л Q•С<ооисто пмс­

нюю це ТИ)І, що Литовченко пра­ цю,ва.1а

бе:з до,статньоrо

НЗІІІРУ­

центнерів ооочі:в з ге:к.-

4

· 50

·

тИІс.ячі кшограоо:в ·мо-

лока ;від корови і

· . 'ге:к.та;р1в

центнер!'В

ев,и;нини на м·жнL сто

.орної земді, за но.ві, більш .вие·окі І!ШК<ІІЗНИ'КИ На В'І~і:х ДЇЛІЯ:ІІКах К.О.1-

ГОСПН()ІГО ІВИІр()ІбНИЦТВа. Ми ле.вні.

-

М}1Ніст, зан,

-

го.10;ва :кол.госnrу М. ЩО

:К.О.1ГОеПНИІКИ

·СТаЙН() пі~~~;тримаmь рішення нашої парто,рган~за.ції.

Пе'вні та.ко:ж у 'ГОІМУ, 'JаЯВИJ..Ш КО.М')"ІсіІС.'І'И, ЩО брИJГаJ{И, ЛаН!КИ, доярки, св.ина.рки у ·від1ювідь на Зак.д~ки партії, Звернення Вер­ хо,нної Рщди ОРСР до ю~родів Ра·д.ІrнсьІюго {){щзу візІ>муть і )'tiLiШHQ виwна.ють ще більш ви­

ція МіЦНа, і МИІ П(J!В'И'ННЇ ПО1!,е·СТИ спрану

ТРеТЬО.wу році Ш()СТQЇ П'Я'ГИІJ·Ї<ЧКИ.

році

да.1е·м

у

НЗІСТУЛНОІ)ІУ

перевершити

досяг­

нуті на,мя поІКазнпки по· ,врожай­ ності .зерновwх, ,к.а·ртопді і овочів. В.і:;~ цього за.тежить і далЬІІПе nід­ не.сення проду:ктИВ'Н()ІСТі Х'}"ДОІби та р{)ІЗ•ниток }1Сіх інших га.ту,3ей 'код­ госпното

·В

тій

У 1\И'Х і•С'ТО'РИЧНОЇ В<ІГИ ДО-

-

заявив У

-

вис•rупі секретар партї.іі'Ної

Н{)Ї

poбorrw

ІІ'

Re'P013<1HOIO єю

іншій

-

.достроково вІш;о·нав рі,qний

opra-

Ні

зав~~ання

лідведеЦЄІПЇВ. . н

ра;дJІнськото

на·ро~у, .

а

.

на

1958

-

..

зюо•рах

нцвищені

160-170

да.1ьший

шдя·х

лро-

.

РОО!ТНИКИ

ІІР'РУ'ГЬ

зrrбов·язання.

В

нЮfуНі'СТИЧНQ'Ю ЛаІ!ТІ-

накресле:НQ

~св·ята.

За1рruз лраІЦюємо в рахунок

с·Воі>.УУ ·рок:у. Jl ОС<УОИС'ІО ,ви,коную ;шін­

НО ЗНа'МеІІНі Пl!дСУМ•КИ •CO']IORaplЧ-

Ф

,

ЄДОСЄНКО,

голова завкому про

ф

IIO;R.BiT'Y БатЬІківщини на п'яте м. Бровари. ____;,____

спілки.

Слово механізаторів зустр.іm УіШЇ'Шним

:за.верmе·нням тн, 1ісхані;:а'!ОJJИ, ще на:по.теІгли­

КQІМІІЛеК•СУ ОІСLН!НіХ СЇ•..1ЬСІ>МГОІСJПО­

вішс. Я "Зобов'язуюсь ЩQ~ня ви­

~арських poiбirr.

к,Jнуюти

3вСІРнення Ве'рхо·вної Ради СРСР до наwді:в Ра.дянсько,го Союзу в::иклиrкало сере·д ме·хані,~атр)~ОІВоrо

Великих уепіхLв

-

і

підне.сення.

до,бився

не

.:J:iopax

щ·пше

}\СХ:ШіЗ:іЦіЇ

фер>І

вого

pe)IQHTY

оов на 3борах тока;р-ращіQналіза­

ших машин до

'ГОІР Віталій Нлruс~нк~. Нині перед трпящими нашої БатькіІВ­

секретар

щини eтмrrf. Н@і граміооні за,в-

нор.м.

у КО.1ГО•СПаХ

С.ншан Му:·ичснко та інші ІЮбітники >Іайстеrті. У ві~ловідь н:1 3вр·рнення Верховної Ради СРСР }Іеха.нuзатори зобов'·язали­ ся 'Виконати план

заJІ­

-

дно.х

нисту;пи;в меха.нік. по

оом КоМJ}'-н~стИІЧної партії,

осіннw-зИ"Мо­

тракторів

25

та

Ін­

грудня.

О. Галімурза, парторган.ізації.

Броварська МТС.

Q======

н======t!

Закінчивши ШІ<іолу, комсомолка Катерина Макогон, не вагаючись, вирішила

ти

вона

влашту,валася сільгослзапчастин.

ші

-

працюва­

на виробниц'Гві. Незабаром на

заво·ді

Нелегко було мені в пбр­ говорить Катерина, нов.і люди, незвичне ото­

-

дні,

ченн.я,

а

головне

-

не

мала

у:п·евнені!сть КШ)'lНі,стіІВ, ЩQ сrJJРИІ­

будь-якої кваліфікації. Але не­

wняте НИІМИ ІріІШеІННЯ буде ОбОВ·'ЯІЗ­

довго

К{)ІВО

Н;~

радян<СЬІКИіЙ наrюд під ке.ріmнИІцт­

,МОіжна віриrrи. що це буде са­ ме так. Змн)руrкою тому бо.є­ '~датніJС:rь Пі\.ІІУГЇЙНОЇ органі:зації,

це

п.родовжу.валося

Небагато

ВИ!КQ•НаНО.

минуло

часу,

.

і

т. Макогон стала досвідченою

М. Остапець,

ГQІСІП(ІІДар·ства.

чи

Г<ІІВорить .1И­

-

К(},

Ха­ ОД,ІЮ­

сок.і З()ібо1J.'ЯІ3аННЯ У ,наСТ}"ІІНОМ}'-­

ЩОІU

Наш цех,

-

в.а'рНИJНКО:ІІ'С{І)Іо:ІРЦЬ І. Михаіі:.1ен-

НІRJJОІбничий план ще до

Т()Іj}ЇВ НОВУ ХВ'ИдЮ ПО.1і'ГИЧНОІГО

;ГІ)ворить 100~

-

же·ння. Наша партійна о:рганіза­ т·а.к,

~fіаІгачу•вати .JюuюІу Віт­

чrnзну.

кому,нkта РQТИІся за 120-Іпудов•ий 'Врожай Слав'ні 40-і роковини ВмикОt- .даюш ,n спрані ко,щ·ністпчногfІ ~ерно.вmх, 200 центнерЇ'В rкаJУГОІІІ- го Жоtвrгня 'КОііІеRТИІВ нашої МТС буді'вннцтв 1. l)Е1+<ІІО ж працюва-

-

на'дто

·дуІщії,

на ювілейній се·сії Верховної Ра­

'ra непрw)Іиренною до недмtк1в ... ЗВіітна доПОІвідь бюро ла;рт- в іюбQrі. Характе·рни~r щодо .ЦЬІОГо що в НаІСІJ'УПНОМ'У році Тфооа бо-

Ор!ГанLзащії за рік роботи. Коро,т- є вwс·r}1П }{О•Щ:(ОР() ІКИЙ встуі!І про величезні уопіхи А. Ко·с:тюка.

трудящих,

ДОІК•1Щ'J€)!{) ,ВСіХ 3)lСИ.1Ь, ЩОб :! ДНЯ

ди СР.СР.

".·" атеnl'ал, НЇІ3афї М. КОС'ГЯНИ:Й, !' •

V

J

е

оудшельного 1десяти:річчя. Ми, ра:3о:11 з бага-rо­ :~~ільйонни<:Іш :~~аса·ми

20

ДО

цехах

.&іllІ!бінату ві(}])буJВаються в ці .дні 3бари робітнижів та інже.не.рно-

rонн на гек.та·р зем.ті і ;rрruзково •К)~межтах,

т·и, що такі риси ха·рактерні і .нартіііна О"rані1 зація ~rюсла не бу,'І;іІВництно та ряд інших госпо1' для Пе'Ре'В,а.ЖНQЇ бі.тьшо:сті сr;,ю1у- тільки r;.і.1 ькі·СНQ, а<1 с і зата"Т"- да'])Ських спра.в. Але центра,1ЬЮf)І 1' J НЇС.Ті·В парторrі!JНllЗаЦіЇ, ЯКа HaJii- в,а;Т,",СЬ R ОО"ОТЬО·l· за ВИІКІJІНаІІНЯ У К<ІЖJНОМ)" .вІЮТ)'ІІІі буJІ()І ВСеМір"

р.

1957

Одностайне схваленн.я

УПЕВНЕНІСТЬ В СВОЇ СИЛИ -

листопада

15

робітницею.

Вона

мірі питань

секретар

райкому

виrотовляючи

да.1ьшснІJІ підне.с.ення врожайності,

КП

УК!раїни.

ликових

рамо,к,

виробітку

щозм.іни,

планки

на

для

вmшнує

150-160

ву­

норму

про­

центів.

СТВОРИМО МІЦНУ БАЗУ ВИРОБНИЦТВА БУ ДІВЕЛЬНИХ МА ТЕРІАЛІВ ·В kто·ри.чнИІх

рішеннях

ХХ

кодгоепникі·в,

по,бущоmаних

r.за

:затв·е.рджено

Мінj.стерствим

Звернення Верховної Ради СРСР до народів Радянського Союзу знайшло відгук в серці Катери:ни, як і в усіх робітників заводу. В ці дні вона ще з більшою еперrією п~рацює виконує

сідь­

сьrкото гобПWJ;аJрста. УРСР та Мі­

-

нkтерством 'Міського і с.ідьсько­

змінні завдання на 170-175 проценті,в, бореться за те, щоб до­ стр(Жово завершити свій річний виробничий план. Н а ф от о: Катерина Макогон за роботою.

rо будівн·и;цтва УРСР».

н'їзд'У КПРС приді.нша :знаrчна типQ,НИіМИ проеша·ми, аде ЮІJМ ще ' На райанній нараІ'(,і УПQ,ВНова­ увruга. бущ·ітНИЩТВУ В КОЖО'СІІШХ. дуже fіатато треба ЗроІбИТИ ДдЯ ЖеНИХ оорана СТРQІК.ОМ на Д!В<l Виходячи з цmх рішень і посJІі-

тоІГо, щоб корінним чино.м пміп-

роки vада міжКQЛrо~пної ()ІргаRі!За-

'д.УІОЧИХ постанов Центр·альлого •Ком:ітету парті·ї, в баrаТЬІ()Х районах країни, зо•к:ре')Іа Киї~щини, етнорені і працююrrь вже трива.ШІІЙ час •MUЖIK.QJJГOCillHi органіІЗації по виробнИІцтв:у б.у,Jіі.ве.'Іьних "'uат=І··." v"' '"'"1Т l··B. · Н··Г""М"'"·.женпс:J.нИі"И "' yv·· "'" ши "'

шити жwr.швю-п()Ібут<иJ,і умо,ви труді.ВНИІКіВ К·ОШОСПНОГО 'се.та. Те)f'ПИ бнів·ництва га.тьм·уються з-за нестачі бу~д~вельних матеJріаoliB, зокре)Іа ЦеJГJІИ, че,реі!ІИЦі. Вчора в Вроварах ві;фудася з . !ІІРИ'В.оду цього спецІальна на·рщца,

ції. До її СІІіJІаду увійшли тт. Ві.'Іецьrкиїr r. В., М.узпч·еНІКО Ф. с., Мехед в. І., Фі-1 аТО:В r. Ф., Паве~к.о В. І., Са.йченко С. Ф., Чудн.теькИіЙ r. В., Хазан м. л., сr>оJІовою ради о·бра.нQ Білецького r. В., заСТ}"П'НИ:КОМ - М:уzиченка

до~в·Lд ШJtКа!З}", що зruв,дяк.и циму в ·роботі якої ВІЗЯJІ·ИІ участь '}'ІПОІВ- Ф. С.

Фото і текст В. Полотняка.

~~

Нарада упоВН{)·Важених зобоН'ЯJзала ГМО'В'У радИІ т. Віщщьк.оro r. В. НеJГаІЙНО ро:зіГQІj}Н<ути р00{)Іту по будLвницwу піщпрИІємств і органі:заrції вщюбництва будівельних матеріалі~. 3аІІ'роюtтооа. HJ'....... IIn за·вод має буги потужюстю 5 МІііJlьйонів Ш'11УК цегли на рік..

:з.а.цією. Обов'.ІLЗ{)ІК к:ерінників ко.тГО•СПі'В і, у пе,ршу чергу, ГО.1ііВ пра:влінь, буХІrалтерів всі.тяко сприяти ТО'М'У, щоб ця ~Ірганіза­ ція працюна.та 3 перших же д.нuв ПдІJдотворно і успішно вИіКОна:Іа . з·од н П(}СТавлею переf!: нею ·""' а ня.

На зru:кінчеН'ня х~чу сказати:

'.Jначн{) ІІІрискоридось 'біудівницт- Іюважені від yr,ix ·1WіJlгосп1в. ВоНа'рада затвердида штати ВИІЗначена тамж П{)ІІ'ужнkть і районна органіІзація по виро·бни.ВОІ тІВарпнницьких та інших го·с- ни зruс.nхали ДОІПОВІЇдь начальни~ ета.вки a.na.pa'11y 'МЇ'Ж1WіJlrоопної всrх інших об'єктів. щву буді.ве~ьних ~ІаТ<~:Jріалів )!аЕ:

пща•рсь:юих. прЮЕіщень, культур- ка Київсь:кого об.'!а·сного уrпра.в- арганіІзації, а також .(}ОІЗМ·іри sа.тДо еJtJІЩДІУ обраної на нара1ді в~е необхідне для Т()ГО, що1б у но-п!()Ібу-rових закладів на сед.і та .1іння по бущ:інництвrу ІВ rкод·гоепах рат на будівнищтво і створення уІЮвноважених р€'ВІізійної ком,kії найкоротшmіі: стJ}оrк зав.о,ювати

індивідуашше жит.тове цтв{) к.о.тrосшник.ів.

будівни- т. Косшенка Г. і пk.'Lя її обrом- вирІ)бнИІЧої ба,3и. У приЙІНЯ'ГОО!У rу;в~йшди тт. 3арищьк•и:Й рення QДНО·сrаіі:но прmйня.ти рі- рішенні зоорнута ува,га ра.~и 'На Ступіха

Саме жиТ'Гл пі~каау€, що та- шення, в якому

зооюJІчено:

К.

Ю.,

І. М., а,вториrет сере::~ Т'РУдящих се.1а.

Мельниченко П(;11рrбно тільки, щаб

те, щоб при КІ>МJІL'ІеІtТу;ва.нні а·па- П. К., Лукаш~нко М. А., Лшгви-

ра~да, лка

ії с'чодює, енергійно в::tядася ;~а

ка м:іж·кQJІГОСІПНа орган~зація по «З ~етою .к.орінно.го· ло.1 uпшвння рату не допущені буди 'бу:ць-JИ~іі не'НІКО П. І. та :кандидатами тт. справу і щоб ,коже'n ко.тю~п-па­ вир·обнищт!JJу О)lдLве,тьних 'dате- б}l;'Іівництва в KOJTroeпax і 6)"діІВ- нщд:мі1ІШОсті, щоб .все було ~роб- Сшв.еленко М. В. і Юхта О. Ю. йоІВик неу,хи.'Іьно ВІЕКМLуJВ'ав свої рІ·алr·в

.вкрай по·трібна

нашо·:wу

факт, ЩО·, не•;rJІІМЯ,...nаиuо,ну. А.,-же "' "

ЧИІСЬ на серЙ{)'ЗНі у,с,ліхи лереваж-

б

ництва на се.1і, зru е:зпеченнл

· цвельнmми

· '}Іатерlал:амси

бry- ІJеІю в зал~жно,сті 'ВЦц П{)Т}>еіб і Голооою РІШ·ЇІ3ЇЙНQЇ Іюмkії Q16рано обоо'Я:З!КИ

· ,:к,ол,rо:ссrLІІВ

роJго,рта,ння виро1бнищтва.

і ко.'І·юс,пників а) ствоірити .мі,ж-

Затве·р~·ено w~мір всту:пного -

Н(}Ї б.і.'Іьшо·сті ко.:rго·шrіІв У ·споруд- коJГОСІІІ'НІУ ІУрганLзацію по В:ИJІЮб- внеску :rомгоооу в міжко.1ГО{ШНУ

же:нні за О·Ст·а,нні роки тва,ринни- ництву буді,ведьних

цьких, - го'сІщдruрснких та інших приміщень, налнна .к;ількість Н()ообуд·о·в далеІко ·не віДІпСfвідає ще потре~ам все ·ЗР'ОІстаючоru ГРQ'МадсьJW·го rоспо\1\арс.тва. 3 року ,в рік в селах району в·се більше зростає

т. Gтупіху К. Ю.

новQ,ствоnеною "'

СлЦ )1)}'1Мати, що так В·ОН() бу-

Нов.остВО'рена в районі орга,ні- де. Ство''РИІМІУ свою в.1ас.ну потуж­

матефшлш, ()ІJ)rаШr.зацію і пай, як.ий він ма!і з.ація по в·иробництву буд~вель- ну бооу впр.обництна будіве-'ІЬІних

пок.:rа:вши на неї бу.дівництво .підприєжтв і щ~гані~ацію 'ВИІробнИІЦтва бу·дівt>.тьних ,матеріаліІВ ... ; б) пр,ийняти )(О керів,ництва ,в

внести. Вступний вне;сок. - З 1карбованці від К{)(Ж.НОГО геК'Іара ооодатмІВаної землі-треба в:ности до l-'ro гру,JІ;ня 1957 ро:к1у. ПЗІй роботі міжrколгоепної органіІЗації - 17,4 прац€'нта вЩ непщільrю вwрОІбни.цт·.ІІу 'б,уд.іве:льних ма- ноrо фощу - вноситьс.я рівни-

кL1ьк.ість :КЛ}'бів, 'р{}ДИJІЬІНИ'Х бу- теріаліІВ при.'dірне пол(ЮІt~ННЯ щю 'ИИ .fІШКі'В, ~тяч.их ясел, нових хат мі111ЮЛГQоСЛні

пе""д ""''

т. Зарищьrкого І. М., '3i!Jcтv:rrнИIRioM QІМ'аН:ІІЗ·а,Цl·, 6 ю. J.. ""

аргапізаціі,

яке

чмтикwи

C'l1pootИ.

у

них матеріаJLів утрим.уоєтьм на :К()ШТИ кодrоепів. Її ГО1СПОД(!ІІJЇ колrоопи району. Держа.ва, як-то зазнач~но в звітній :ЦОПО'В<ЇІДі ЦК

.матеl)іаліm, ЧИіМ с.а:мии ІІРJЮ.&ори­ мо )'ІОПtшнв ш.рвтворення в жи:т­ тя завдань па.ртії по ,кр,ут<!'МУ піднееmшю ~іль~І>КО1ГО го·С.Л()ІДар­

КПРС ХХ з'їздооі nаІУГії, в ОСQбі с'!1Ва. і да•1ЬШQ:WУ росту добробуту

ВИІІWRК.()І}Е)' районної Р.щци vtelfiYТa- кооrос'ІІ'никіm.

встановлені тів тр~;(ЯІІЦИХ,

лише

П. Мехед,

.J;woмaraв

голова викоІНкому райради

К().І·ГО·спаи в.ерувати цією І)ргані-

деnутатів трудящих.


П'ятниця,

янетопада

15

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

р.

високий

За

урожай

в

з

році!

1958

Важлива ділянка боротьби за піднесення продуктивності худоби

------------------~~L----------------------~--~--

Розширимо посіви

Час готуватись до весняної сівби

СО)fОЛІ>СІJК{)•-ЯОЛО1;J;Ююна .'!1\НКа. І~іЄЇ брПІГа\'];и, очо.1ювана ){а;рі€ю Ол ек-

кормового люпину В оСН{)Ві п.те)fінної р·()Іботи з буде утнорено та.кож плем.фер·)[J Наш .колгосп мав у нинішньо- тваринаяи лежать: відбі·р, під- великої рогатої худ\J•би. ffipiм Т\Jять ло•гожі дні. Коли ж .саме, як му '.І~О'Ці 480 гектаріІв кapя\J•B<Jro бір і ишпраrnлене вирощування го, організовано ci)f ШІеМ~Н:НИ!Х не тепер, •сді.д братися за пЦго.ЛЮПИНу. Це ~\МІО !На){ Я\)ІЖЛИІВ'ЇСТЬ :ІlОЛЩНЯКа В ІЮед;НаННі 3 рщіо- груп ВСШ!іК()Ї бЇЛ\JЇ ПОрІ)ДИ В ІWЛ­ то•вку ююіІння? М.іж тим, всі 1за•гоrонити в до.статк.у ·си.'!о;с•у Н3ЛЬНОЮ годЬв.1ею. Дуже .важливе юслах ес. Літ·Би, Ро,жни, Ру;,JІ;ня З!'ІРНОСХОВИ'Ща В а·рті;[і С'ГОІ.Я.'ГЬ На д~1я Х}1доби, :тюнцентрІ)ваних бі..'І­ зна•чення в поліпшенні ІЮродло- та інших. замк:у. Очmстивши у 3-й та 4-й ков'их 'ІЮрм:ів на '3ИІ)fу. Крія цьо­ сті та nрщуиивності тва.рин Цього року завезен{) 15 п.тебрmгадах 250 центнефів вівса і го, ціле діто го,щув.а,ти тва·рин )fає штучне І)СЇ.:~rеніння. )Іінних Rнурів д.1я по.JІіrrшення гvеЧІк.и, тут заспокоїлись. ГальЗе.ЛС'Н{)Ю )f3СОЮ ЛЮПИНУ, В· рооу­ В Бо.:rюс•ш1х зони нашої ИТС та поповнення стада. Всього у мує •ciJJpa.вy іі . те, Щ{) нею11стачає дьтат.j чою Іпіtз;вИІЩи.тась їх про­ працює 21 пункт штуч@rо осі- н<Іших кюгош1ах вирощується :tе'РНООЧИІСНИХ )Ю.ШИН. )];уктюшість. иені!ння, з яких 18 орга.ні,~шано від кращих сви.нояаток 250 СІВИ­ П&нує с·пок.ій і іВ еІПраві ~ИВО'З­ Пранлі•ння КО;1Гоепу вирішІмо ·в нинішньюrу році. За ,рі.к штуч- нок та 30 .кнурів, в Т<О•яу чис.'Іі ІКИ ДОІ6рив. ЗаwkТЬ ТОГ\J, ЩО'б ПО·­ ·в наст·упноwу ·!){)ці .зна:ЧНІ) •РОЗ­ но о·сrяенено с.пер)ЮЮ ві'д еліт- 35 на n.1е:~rіннііі фер·жі. Вир()І!Цено сишrги ·виро·б·ництво їх, тут ПІ)­ ШИІрити пос,Ьви ЕОР)f•ОІНОГО .'ІЮПИ!НУ них плідників ()СТфрізької та си- тако1ж 500 r\J.1iв ра,зових свино­ с.1шби.ли rюботу. Лише в б·риrruді 2460 .корі'в маток, в~;~; яки•х .вже одержано :~rати не менше 600 гект·арів, мента.1ьської П()'j)ід J'i2 4 щоденно Н<І!вантажують гно­ у тоwу чис.'Іі 200 гек.таорі:в. на і те.шць. Еращі техніки штучн\J- 1040 поро.сят. Є'Я 5-6 під,від з тих, як.і ШШІЖіВ­ у к.олтО{шах • В десяти ~MJ'Ocnax впРQівадже­ •зерно і 50 на зеле·не Д{)<бриіВю. го \Jсім-еніння •1ЯЮТЬСЯ П{)• фур•аЖ ::ря ХJ':д~бИ. З решти ПJІощі ВИК()іlJ•ИІстаєм лю­ і:~r. Сталіна, с. БQІбрик, В. От·р\Jх, но прюrис.то,в.е схрещування сви­ А в бригащі М 7, ,де uрИІЩJ,и:ро·м

Ct'HK.(Jo.

т. Гонча.ренко, про •ви:ІюзЕу ГН{)•Ю

КолтхJ•спниІUІм а•ртL1і і•м. Щор- ІВ'ІЮЖай в на>С11У'ПНD:ІІ'У році. Сто­ са є що пі:Ще}"-'!О~у.ваrги. На ІW•ж-

НО'му з 511 3 •гек.та.рів зібраrно ono 14,5 центнера О':JИІМИХ, в Т()І~у ЧИ·СЛ·і На 90 Ге.К.Тара:х Л()' 22 ЦеІНТне:ри пшениці. Одержа·но іВ·ИІІЦиіі, ніж У мпну.1()ІМУ •РОІЦі, врожай авочів і кapт()JL'li. Ще бі.1ьш відрадні резулиати дРУЖНОЇ р{)ІОО'РИ В ОК.ре)fИХ •бригадах і .'!анка.х. На:прик..11ад б:р.ига-

да

;},12 4, ЯКОЮ •Кер•у€ ~О·)fУНЇСТ Ф. ffіришии, ОІде·р.жа,1а в се·рещ:нь·ому по 16 це•нтнеріJJ озюшх 1з rt'iкта·ра. П\J 250 Цt> нтнсрЬв Rщно:п.ті на 18 гектарах вщюсти.ц. KO)f-

Рі·ст врожайності, :в пе.ршу і то.рфу заібуди. ltoi.лO'c:n ~ос.і не чергу, б313'}1 Є'ТЬСЯ На ОСНО'Ві GaiJІpO- 'ПОЧЗІВ (Щ.ВОЗJИІТИ )ІЇ'Неральні Д(ІібрИJ­ ВаJ,ЦJКеННЯ

ВИ•СОІКОЇ

аГ.!JоОІТС~НLКИ.

ВіІ.

Дос.wгь навее·ти .'Іише один фаКІГ. Вже деІКі•lЬк.а років анають в З~'Ішанув1шши в нинішньюrу ро- 1 К.Одгосnі, що ·веі Ч{)ІІ'ИІР'ІІ! трактор­ щ.виве:зти на .П\J,lЯ 14 тисяч ТОІНН ні ~;,іІВалки несm:равні вони пот­

пи:н

ні прав.1і·ння артL1і. Нt'іяає сумні•ву в

т·опля і куlК}"РJ'д:за, лежить У буртах 3439 тонн Т()рфо-гш~йових

К().Лго·спники і механізатори зуміють яrонаііJпвщше лі·.к.віщУ'ооти

KQ)f1IJOCTiB.

В а•ртіді засипано понад

не

поряд

КИН)''f'ИСЬ

к.ол.гоопі

з

·в,іч:і

·досі

Те,

ці.

ие

Сакун,

редактор ної

С.

М.

В

рожочато

с.пра.нжньої 6о!){)ть:би ·за ВИJС{)ІКИЙ

Щоб дове•сти до

ІІWрм.

і,)f.

Перши:іі

А.

на.сіння,

НО'!)Ма.'!ьної

зараз п~ре.1о~

Корчага, ланкова, Хоменко,

агітатор,

Тищенко,

працівник

редакції

райгазети.

с. Княжичі.

Першто на.сіння

закінчила

ОЧИСТІtу

вико•}rішанки

та ві·нса

ко•ржідо•б.унна брmга:да, я,к.ою керує ОнаmІК•о.

)l.

машину даленої

зерно()ІЧИ,сну

пе,ре<ве;зли ІЗ від­

ді.1ьниці

садибу. М

Те:пер

«·BLM»

на

це•нтра.1ьну

Тут рі.'Іьнича

бригада

поча.1а. очИІЩа:rи К()•рм:овий

1

добірне

чисте, ТИ){,

ЩQб

чітко

Є.

П'индюра, КОМІірНИ'К.

Колгосп

ім.

Ватутіна,

с. Пухі•вка.

в 1957 році. від ви•оохоцінноrо річчк Жовтня, с. Ру:дн~. ім. Ога­

ЗВЕДЕННЯ про наАЇЙ молока в

плід·нва по

холгоспах

(в кілограмах на хорову)

·ім. Свердлова Літки, ім. Калініна

шина, і зерно з-під неї ви.хщим

чи.сте, добrрне.

ІW.1rО{ШНИ!Ці наеЇННЯ

ЩJОТЯіГОМ

КО,!))!ОВОГ{)

ене,рІГІЄю,

пИJІьнують

за.

ЛЮПИНУ

М. Лебединець,

Д01бре І1рацює ла.нка. на чо.1і з ланк.\J:ною Уляmт Юхтою. ною

100

.'!ИС~{)іПЩ'J;а.

люпин.

КооJГоспниц.і трудяться з подвоє-~

зо601в'.mза.шся до­

ве<сти Д\J ПОСі'ВІНll'Х Б,ОІГДИЦЇЙ ТОНН

заступник

голови

колrоспу

ім.

с.

«Шлях Ілліча» Плоске, ім. Леніна Рожни, «Більшовик» В.-Димерка, ім. Леніна В.-Димерка,

·ім. Шевченка Бобрик, ім. Сталіна Жердова, ім. Леніна В.-Димерка, ім. Димитрова Гоголів, ім. Чапаєва В.-Димерка, ім. Кірова Рудня,

Кірова.

8.-Димерка.

ім. 40-річчя Жовтня Кулаженці, Погреби,

ПОПЕРЕДУ- ПЕРША БРИГАДА Осн•І).Бна зараз ничих О.риrадах ДОібрИІВ.

бо.'Іті

Влі'І1КУ

робота іВ ріль­ - вирDІО'НИІЦтв·о 33/Т{)Т()ІВ'И.ЛИ

е<КІсrк.ав:vrором

13 H{)ll'{)

На

ти~ч

урожаJі

«Зоря»

ім,

Кірова

на•С'ТУ1\НОГО ро.к.у

ім.

3625 3390 3278 3228

Пухі1вка,

ім.

Ватуті•на

Богдан.і8ка, ім. Андрєєва

рООО'І1У,

nіщ­

на. wжен ге1ктар. Бри:rаtд.и зм&га­

Троєщина, ім. Ворошилова

працює

ються .за. Те, ЩО'б I1p{)ll'JИ10 1 M ЗНІМИ

Калита, ім. Сталіна

30-35

В•ИІ!Юбити таку кідь:кk'І'ь д·об•ри,в.

ЗЗJво.ричі,

води.

rx

20-25

до~~~;а.ткооо вщділми

щодня

те.лер

і ВИ100ЗЯТЬ

П{)

М.

то•нн д01брив.

Т\J'РФ ІW:МПQстуємо з гноєм. Поп~р~ду

в

знганні

·рільнича

UUynьra, агроном.

Колгосп ім. С1'аліна, с.

ім.

Кірова

По Броварській МТС

По Бобрицький МТС

Бо-брик.

По

їх.

їх

і

Д0оглядає

<' ВілЬШ{)·В'И'К »,

раііону

с. Рожни, пунк.т~

в

потаних,

непри­

СТ{).соваюІх прим·іщеннях.

Не

ві,JібИJрають

мод{)<;І,Н~к

ві;~;

П\J•повнювалось за рахунак ·вла.с-

ного,

с.

М\J·Крець,

ім.

Леніна,

3039 84 !НОГО м:олодня;ка, сві:дчить такий с. Се}І'И'по.тки, ім. Кірова, с. За­ 2970 75 факт. За три раки з наро~жених воричі. 2954 2950 2949 2710 2699

776

телят збережено і ВИ!){)ІЩенІ)

!Wлгоспи

в пер~доюовrrн·ев•ому

74 73 98,5 процента. У колгоопі «Біль- 3')Шrанні доби.'fися пев!Ш!Х у>с:пі­ у ро.звитк.у гром~ського 76 ШОВ'ИК», с. Рожни, .за. цей же хів 82 'Іа.с так\J•Ж збере.жено 99,6 ПР\J- твариІГНИЩ'І1Ва та пі.щне>ееонні Й'<J:го 50 цента •мо~Щ'\НЯІКа. про•дуктивнос:ті. Ві:щ{)іВ•ідаючи на. Ко.лоспи зони нашої МТС за-

Зв•ернення Веvхо,вної РаІІ{и СРСР,

2673 51 2660 69 купили в Московеькій 01бласті наші тваринники працюв~тим.уть 2644 73 Н 5 корів Х\J•Т){Wорось.кої ПfJІРОДИ, з по·двоєною енергією з тим, щоб 2604 67 2594 81 2590 45

які бІ}lд'УТЬ груп

основою

ммочного

п.1~мінних

напряяку

на

фернх ве.'!ИІКОЇ рогасТО'Ї х,у<доі)и.

Р.~зпочаТ{)

племінну

роботу

ви•ко•на ти завдання

постав.1ене

-

іВ

наІ3дотнати АJМерИІКу

і

ництву

па.рті€ю

наііб.1mжчі

продук.тів

!J'ОІКИ

П\J ВИІЮб-

ТІВа.ринництва

2516 34_ в овинарс'rші. Племінну снинІ)- на. д:уmу наеелення. Н . Г анага, 2494 77 ферму великої біл\JЇ •П\J'Р·Оди Q!ргаголовний зоотеmі:к. 2461 50 Шзо,вано в артілі ім. Ста.лі:на, кінця

ро.к.у тут

2452 45

Жданова

ПОВИННі 'ММ'И 22000 Т'()НН •ІWІМПО­ СТЇІВ ПО 10 ТОНН В •сер~ДНЬ()І)fу

ВИ!ВОтІ'­

пере.бувають

ну;меJрують

Бобрицька МТС.

***

ВІД РЕДАКЦП. Звертаємося до·

мо у по.'!е. Щоб ТІРИ!С!Іrорити цю

тонн торфу, а .зароо

народження,

91 плем:і•нних телиць те.1ятнИІЦя висО'К.()'ІІРОідуктИJв:них КО'рів і вза74 Аиаста,сіл СавчеRК\J. Про с.пра,в,ж- га.1і не ІІрав.од.wть ні.mкої ·пл~:~rін­ 56 нє пікл)'13ання за те, що1б 'СТаіДО ної роботи в артілях і·м. Вудwн­ 62

Красилівка,

.ім.

'301Вано ПУНКТіВ ПО ШТучНОІ)!і)' ОСі-

мепінню тварин. У шr.гІ)слах ім. Св€рдлова, с. СвітИJІьне

с. Р~"санів. До

Будьонного

ксращих ліна, с. ltал·ита, до·сі .не І)рrа.ні­

·СТаJВJІять на І)Кре)fИЙ раці\JІН, що-

МDІКрець,

бригада, якою .керує Ганна Чми!р. За оста'Іfній час ,вона вmrorOIВИJia 1200 ТОІНН КОЯП\J<СТіІВ. _ Під

Україна»

та

у .колгО'сші ім. ltа..тініна, се.1о Літки, В·ід породних корів вї.щби-

місячно ~важують Княжичі, ім. Що.рса Русанів, ім. Сталіна Семипол<ки, ім. Леніна Требухів, ім. Хрущова Світильне,

Зазим'я,

:ма~

«ltал!)()н»

ЩJоОІД)"КТИВНОСТЇ J.OOpLB.

рають телИJЧІ)К на. 5-й ·день після

колгоспів

cin

«Червона

лрацюва.1а

3

їюматок ве.1икої бі.1ої порщи

па·рунання і закріплення с;ви:нояаток еа п.1Ьдникаяи. ІJJродук.тивних, жирІЮ•)f{)ІJЮЧних О.л;яак, в ·нас є чияал<J недо­ корів. У ко.лrосnі i)f. Отал·]на, rюбленостей у .веденні плеом:і.нн{)ї с. Бобрик, для ви;рощува!ння ві- р{)боти. На.прик.;ад, в ,кмго:()пах •дібрано 60 теюгюк, нараджених ім. Леніна, с. Же'J)дова ім:. 40-

Гоголі,в,

Насіння

Світи:.'Іьне,

ся понад 2100 телиць, з яких го.1ів віv.\ібрано від нис\JІКО-

щоден-

стінгазети,

•с.

lto.1oшa ·за·бt>ІЗІПечи.1и 96щюценті.в защі!д·нено·сті ко-

4 75

трієрах.

Назви

Сверд.'І{JІВа,

плідникаJІИ юrрт<JрЩсЬІкої та 97 кро.тіБецької по.рід. З м-етою порів. .тіпшення стада в кож:н()яу колЗа.ра·з у K•l).lrocшax вир()щуєть- Іо,епі щироку складається пл:ан

пачуЄ)fО, П\J'ГЇМ ОЧИСТИ)fО ЙОГО на

що

Рейдова бригада: М.

)f{)Же

ЩО

;~,оста.тк.у.

няної сів•бИJ.

К.

ЦИ:)f :не

і :зе.ле·ний

в

ВСЇ НаЯВІНі 1'Щ1І,І)ЛіКИ і 'На ІІІОВНИЙ району за станом на 10 листопаАа

овочевих 'культур.

Одна.к.

є

вмогості

1000 хід Р\JЗГ{)Ірнути п~J."()ІІ'{jВІК:У до· sес­

центнерЬв •ншсі.ння ЯJРИІХ зерно:ообОІВих к:удЬТ)1Р, закжат()вано 800 тонн ІП\JІСаіІ\1ІіІОВОЇ ка.ртОІПлі, майже повністю є насіння наЙГІ)ЛО'Вні­ ших

тому,

си.шс

:ра:з ()ЧИ1СТІL1И на віялці-сQІРТ.)',вал­

добрив, вже на 1 лиетопада здій- реб:ують .капітально1г~ •реМ:{ІНТУ, снили цей п.1ан. Частину доt}рmв І аде п:ро це не ,щбає ні брИІЩ'\И'Р вне.с.ти пі!д урож~й вееною. Зшраз тра,к.тu•рІюї брИІга~и lt. СлуцеНІКо, на ооо·чи,нах полв, ·де в наетупН()Му рощі БИТР<)Щу1Вати)fутьея кар-

на

Нжіння

2399 70 2296 54

колгоспів і МТС р~йоt~у з проханням газети

стан

плем1нно1

справи,

працівників висвітлити

вносити

свої

тваринництва

на

nропозиції

сторінках що~о

її

поліпшення.

2215

53 •

2203 2191 2076 2760 2748 2753

60 Рільни·чі бри;щди ко.тгоспу :х:уд<J'би 45 ім. Каліні·на, .с. Літ·ки, з·вюли силму. 69 з поля ,к.уК)"Р)'ІJJ:ЗИННя та калует.я63 не листя і Д{)~аТК()В>О зак.1а~ш д.1я 66 64

Додат"ові тонни силосу 85 'ro1HH

ДООр{)Я•КЇСН~rо

В. Руденко, колгоспник_

Швидше завершити роботи в садах Оnрият.'ІИІВі поrо~і ~)fОІВ"И юt­

Д()ІеВІіІД передовиків пок.азує, що

нішньої O•C!JHL Д•О':JВОЛК.'!И ІКОЛГ()ІС­ Па.)f СІЮЄЧЗСН() і ДО•бр·е ВІП{)ІраТИІСЯ

най:rораще р()•д;я:rь ·СаІди та1:~r, де \J'Р­ ганічні 1'а. мінеральні доо·р·ива

З

вн<J·сять з осені. Отже під кожне

)1Сі}!а

СЇ.'ІЬіСЬК()'Г()•СІІЮДЗ'рсЬКИМИ

мботш)fи в ш~·ння)f їх в

полі. А як з .завер­

cw)J;ax?

Нruйгмовнішою J)ОІботІ)ю є <JІран­ ка на з.яб в міжрІІЦЦДJІХ.

7О rmt-

тaф ів .зя!б у В· .щц:у Шдн.яли у XOIJI-

роботу ,в

П!){)'Центів плщів було пошм~же­ но па.рпюю.

3грН}ання ЛИІСТЯ на

т·еnе:р

дат·ИJ не менш ЯІК.

ca)fe по 100

КІЇЛ\J•­

,весну не ·слі!lІ, В•і·дамащати, бо це С!ІЩ}ИЯТИІМе роюmоженню .(~лор~в

гра•мів ГНОЮ-оС:И!ІЩЮ

ІПО

3-4

грmбІWІВ'ИІХ ХВоРQіб П<J ВСЬО:!Іfу са­

доросле д€:рево

с.'Іі:д

,кілограм мінера.п:ьних доб.рив.

Необхі.дно

позІ1!)ібати

опале

roc'IIIi «Шлях І.мї.ча» с. 3азим'я. ЛИ'СТЯ та ·СПа.'ІИТИ ЙОГО. ЦИ!М са-

Нет:~гано nровели ц~

с. Зш:Jим'я, саме іІЗ-аа т01го, що не 3•НИЩИ,'!И В'І)СеНИ ЛИСТЯ. 60-70

МИМ буде знищено ~ели:к.у кіль­

ду.

Потр1бно ,це,ре:вах

також

сухі

обрізати на

гШи,

штамби вЩ заста.рі.лої

()ЧИ!СТИІІ'Иі

:rори та.

побідити їх вашнООl, ·sібрати; тніІз­ ІWІJІіГООПЗJХ ім. Вороmимва, се.ло кість спор грибкових хоороб, се­ да ШКЇ(ЦНВІОВ', Оіб.м:ота.тm М{)ІЛ&ді Т'ровщина., ім. К1ров·а, с. ПоГ.!)еІби. ре:д ЯКИХ 'НЗІЙНОО8ЗПЄЧІН.ЇJШОЮ Є дерева. На жаль, це майже все, що ~осі К. Твердоме,q, ЗІроб.пеqJо В С&~аХ КОЛГООПі,В ЗСІНИ лаvша. У ко.л:гос:пах іх. Кірооа, ВІЮВ&РСЬКОЇ мтс.

с. В.-ДИJМЄІрка, та

«ІІІлях

Іл:rіча.»,

агроном -садовод.

Хмельницька область. У цьому рсщі в ряді колгоспі'В Славутсько­ rо району в прифермських кормових сівозмінах вид~ілено ділянки картомі для випасу свиней. На фото: мпас свиней на прифермсм<:ій ділянці картоплі в сіль· госпартілі «Шлях Жовтня». Фото В. Приходька.


4

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

П'ятниця,

Кончина Президента Чехословацької Республіни Автоніна 3апотоцького 5. :r~c·roпa~a ~в. чехо·с.шва~нкііі J:хв~'lюба ра:П'Т():во рі:зк(} затQ!стри­ пресІ

оу,то

опу•одІl'О:вано

по.вцо:ч-

ХІюрюмння

вацької Антоні,на топада

пре.з: идента

Чехос.;ю -

Ре,спуб.тuки то·вариша 3аІЮТ()'ЦЬІ\ого . G .тис-

преса шJовідюrдя.та,

президента

В•СТіlНОВ.ТСН(}

uy.1(}

інфаркт серця.

що у

Останні}ІИ днюrи

по.ті.пшивея.

Чехос.10вачч·ини

ГОВ>О'РИ•10СЬ,

уряду

ЩО

.1еННі

У'СІК.та.днень.

Проте

КОНСИ.lі.уму

ді:ІFШення

говориться:

рсс;пуб.тік.и,

з

rлИ!б(}КИJ){

Вl'·СЬ

еумом

Еому­

n 5

'!Ірсзиденr

На])Щ,

яке

'ГОВ{}­

О

)Ііеце

.1иегопа.~а

13

iioro

погірша'В.

к:рuооо•бігу

ЩО

ІІJ>ЄІ3иденrа

1Іа.1о

дині ранк.у стан

'Ріtтrтово

12

n3

го­

:ц оро;в'я

ПорушеН'НЯ

усунути

не

В;J;адо~я.

годині ранку .прюидент ,ІJ('е­ щ~бліки А. 3аш>• ТОІ\ЬІ\ИЙ IIO\l·P J>.

тщині ра11ку .ппмер

Чехо,с.товацьаюї

і!ЇКЩ)іВ

щоров·я

.тстопа'да,

ш:тідшляють

ЧСХ•ОС.ИВЩЬІКИіі'

ро­

1957

риrrЬСЯ, ЩОі пі-с.1я тимча.сового ПІJІ­

'В і У'РЯД Че;хос.1·0ВШЦЬК()Ї РееЛ)"блі'ки

:за:шо· рю-

5

Ре·с-

В експозиціях Ровенського краєзнавчого музею зберігаються фо

(ТАРС).

то, зроблені в поліських смах до встановлення Радянської влади Убога хатина з чорними задимленими стінами; приміти.вні меблі під стелею мішІІш.вина з лучиною (фото з;:і,ва) . Назавжди вщходять в минуле ті тяжкі часи. Тепер в буди, нка :

ПовІдомлення про надзвичайне засІдання ПолІтОюро ЦК КПЧ і президії уряду Національного фронту У Пра..зі олу.ошкQ,вано та-ке по-

чини, пре:ищента Чехоело·вацько'ї прИІС'Г()ІСують rвої

ві:JІ;ОУдення щю наі!;З'вича.і'rне засі:дання Політбюро ЦЕ ЕоУLуністичної партії Чехо,С.l\J1Ваччwни і прооиді·ї ~'PЯJJ:Y Наці()На.тьного

Ге,спубліки. Бу.1о прийнято текст ввернення ЦЕ ЕПЧ, ТРядУ рес.пуо.l!Іки, Цент. ра.;шноrо .Еоміт.ету Націона.шного Фронту Д() 'Всіх

фpowry.

'f'Р')\'ІЯЩих Ч ехослоіВагччини.

Театри,

І\()Jlун1стwчної па,ІУГії Чех(}с.1овач-

:за.ти та інші к.удьтурні змwади

кінотеатри,

і спортИJВні захо.з;и на

Іюнце.ІУГні

в

польоті,

то

видно,

як з

Четвертого жовтня з'явилось нове небесне тіло, яке рухається на,вколо Землі з величезною

її хвостової частини вириваються розжарен,і гази. Ось вони і є тією

швидкістю 8 кілометрів на се­ ку~щу. За 96 хвилин воно робить повний оберт навколо земної ку­

ракета .

лі, то наближаючись до неї, то віддаляючись В·ід її поверхні на 900 кіломе11рів. За 17 хвилин во· но nроходить шлях від Ленінгра­ да до Японії. Це штучний су­ пут.ник Землі, створений в Рад:о11!­ ському Союзі . Що·дня радіо і газети повідом· ляють час появи його над різ.ни­ ми містами і пу.нктами нашої планети. Мільйони людей в різ­ них кутоqках світу стежать за польотом

супутника.

Вчен,і вже дав:но знали, що ко ­ ли винести тіло за межі основ­ ної товщі земної атмосфери і на­ дати йому паралельно земній по­

верхні

8

швидкість

кілометрі.в на

приблизно

секунду,

то

у

воно

не впаде назад на Землю, а бу ­ де довго без усЯ'кого двигуна і зат.рат

енергії

обертатись

навко­

ло Землі. Так само як і Місяць, це тіло одноча•сно з обертанням навколо Землі буде разом

з

нею

рухатись навколо Сонця. Але

для

створення

такого

су­

пу11н.ика потрібно було збудувати

керований

апарат,

який

зміг

би

піднятись за межі густих шарів атмосфери і розвинути величезні ШВИДКОС1'і.

Для всякого руху потрібна опо. ра.

Ми

ходимо,

відштовхуючись

від Землі . Літак підтримується потоком повітря. А цей апарат повинен рухатись у просторі, в

я,кому

нема

Н1іякої

зов.иішньої

опори.

Визначний роса.иський учений Костянтин Едуардович Ціолков· сЬІКИЙ :на початку нашого століття перший том,

з

довів, що

єдиним

апара­

допомогою

якого

можна

розвинути великі швидкості, пе­ ребороти притяганн" Землі, ство­ рити штучний супутник, а. потім і здійанювати міжпланетні польо­ ти, буде ракета.

Ракета несе з с.обою потрібну

для

руху «опору» у вигляді за· n·aois палива. Коли подивитись на

опорою,

від

якої

відштовхується

Двадцять п'ять років тому в Радянському Союзі вперше під­ нялася в повітря ракета, що пра­ цювала на рідкому паливі . З того часу, за короткий період були створені потужні ракети. В остан­ ні роки автоматично керовані ракети стали підніматись в повіт· ря на висоти в сотні кілометрі.в від поверхні Землі. На них були встановлені фізичн.і прилади, які проводили різні вимірювання. Бу· ло відкрито багато нових і не відомих нам до того часу власти· востей верхніх шарів атмосфери. Проте

дослідження,

дяться

на

серйозне

ракетах,

яких

кілька

прово­

мають

обмеження.

триває лише тягом

що

хвилин,

вдавалось

і

по.літ

Jx

про­

одержува·

ти відомості про процеси, що від­ буваються тільки над да,ним місцем Землі і тільки в даний корот.кий час. А для детального дослідження необхідно мати по· стшш

спостереження

до.вгого

протягом

часу

і над різними ді· земної nоверхні. Такі

лянками постІ, ию

спостереження

~роводити

иа

штучному

можна

супутни·

ку Землі .

Про

передбачувані

штучних супу11ників гом N\іжнародного

ро1ку (з І липня 1957 року по ЗІ грудня 1958 року) було офіціаль· но оголошено тільки Радя.нським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Це природно, бо ство· рен,ня

ракет,

путник

на

державі,

здатних

його

яка

вивести

орбіту,

має

під

велику

су­

силу

еконо­

мічну могутність і необхідн.і нау­ ко.ві

кадри.

ПСІРешкоди , які довелось лодо­ лати радянським інженерам і вче· ним

для

залуску

першого

супут­

ника, ЗіВ'яза,ні не тільки з труд­ нощами с11вореІН•НЯ потужної ра­ кети, але і з забезпеченням точ­ ного

.

автоматичного керу.в·ання та·

кою, ракетою

nyrnикa

на

розрах}'\ІІКИ

при

виведенні

орбіту.

показували,

cy-

Попередн,і що

якщо

опір

величина

його

запуску розрахованої.

*

З РЕДАКUІЙНОЇ

буде

Цими днями З<1зюr·ська ШRQ.ra переходить

швидкості

58

алюмінійового сплаву. Це був штучний супутник Землі. До ньо­ го на шарнірах були прикр.іплені стержні

довжиною ві.д метра антени радіо­ перед.авачі,в. Під час підйому ан­ тени були притиснуті до корпусу ракети. Супутник під час зльоту

до

рухові.

Спочатку, при відриві від Зем· лі, ракета

п·іднімалась вертикаль­ Через деякий час після ста,р­

но. ту спеціальний прилад всередині ві.дхиляти калі,

за

вісь

автоматичний ракети

ракети

наперед

від

почав

з

Ча.еТІfН'У

па,рт. До речі, ;в

ууовах

приб­

однозмінного

зGорах, що відбулися

КОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ ВрИІrада. по дівельних

ВИ!р(}бництву бу-

мат·6ріа.ті,в

·ва:отm!Іила

б .шзько 300 ТИt:Я'Ч шт~r.к це.гли­ скрцю, з .яких 180 ти,сяч обпа­

гато де~мративних ~ерев . В робот а1К TII'B!LY учаСТЬ ВЗЯЛИ K(}JfCQ'IrOдЬ·

j

І\і

НЄіС:Пі.1,КО,Ва М();Щ:(Ь.

І. Кваша,

лен() На КМГО·СПНО'МУ За:В{}ДЇ, ·реш­

колгоспник.

Та ·реа.лі~()ІВ,'lна.

с. Русанів .

М. Захарченко, Колгосп

«Більшовик»,

***

3а,кінчено е.тектрифіІ~tщію від · да.тених G.ритад а{УГі.ті і\І. деніна

с . Рожни .

Зараз в будиrнках

***

Садові бригадо закда.ти на 6 І'f'К1 арах нови•ft 2·ц . На в~ій пдо­ щі по·садже:ні д· вuрічf:і яблуні і грушІ, пе•ре,важно PtEr К:іі!р()жай­

ГОрИ'f·Ь l:i;J і ча.

ПОНад

0:

Колгосп ім. Хрущова, с.

Требухів.

с.

3а. жовтень і п~ршу ш·;ювину

***

ВпеJ)ше ЦЬQоrо

това·ри.ства

насе.1енню rова!ріІН

4

Бровари .

(}Де'ржаюІ. карбов ан11ів.

Колгосп с.

і

8

теж' на

ся

в

уже

кі.ломет:рів довгий

супуnшкіа

мали

5,5 рrні

ім .

Калініна,

***

то·ннw мета .1·0•1ОЖУ r'()II'().}j.вcьrwfi

Іtу.'!а:Ж·енськоі

;ца;и

сюшрrчноі

'ШJІЧат·ков(}Ї шкіл с:пожи:вч

~і.1ьське

то,вариств.о преміювало :к.~те.ктивІ

Біля Вудин,к.у ку.1ЬТУ'РИ нашо-

цих шкіот, окре..vих учнів.

Н. Конах, голова сет.

на

1(()JlЄpi)

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

секунду

час

і

перет.во·рили­ Землі.

Кабакова Віра Іллінічна, яка живе в м . Бровари, .вул. Куйби· ше~~а,

4,

м.

Миколаєві,

вул.

Заводсью

190.

порушує справу про .роз­

Справа слухатиметься в народ

лучення з чоловіІКоМ Кабаковим Павлом Макаровичем, який живе

ному суді І-ої дільниці м. Мик<

Адреса редакції: м . Бровари, Київської області, вул. Київська, N~ 138

--------------------~--------~-----~ Броварська районна

Деревець,

llІВИД·

(Закінчення в наступнояу

коли

блmзькr

конус і супутник, розпра­

конус теж

кість•

ПРИ

Літки.

fоІГоді.веьке

* * *

у

бухгалтер.

продано

товариства.

м.

RМ'І'ОС!Т

від реалізаці

В.

бі.;п,ш JJK на

споживчого

риби

вже

:!. 5000

Уільйони ка:рбо,ванціі!. С. Гсйхман, голова

року

о,рrаНіІ3)"ВЗіВ 'ВИЛОВ родних ІЩіІJ!іІ!мах,

лИJСтопаІ'(а. в ~агазинах міськ·ОІГО сложив·ч~rо

сІльради.

Жердова .

яг,оі

***

.1а>\ПОЧОІ

І. Герасименко,

І'(овба;:инський, колгоспник.

кJ;rто ~ пни&Ll

400 голова

ннк міч;ур·іІНсЬІк:их сортів.

вивши свої антени-щупальця, ві­ докремився від ,ракети. Але раке· та

28 жовтня

Л. Микитенко.

'ГО ко.1r<;е'Пу і~. Ст<WІ1на. pooбwro . лизно 8 кілометрів на секУ'нд:у. В цей момент було скинуто з.а­ і зааt.'ІаІдено парк. Поса)І;жено баХИСJІИЙ

навчаmнJ

бу.ло обгово,р·ено на. батьківськиJ

с. Зазим'я .

розрахованим

Швидкістю

обдад

Питання про роботу шкоди 1

оони на.вчи,1иея саме в шкіІЛьнШ

верти­

законом. Коли було спалено все п·аливо, ракета-носій була ·на ви­ со11і кількох сот кілометрі•в і пе­ реміщувалась паралелЬІНо зем·ній

поверхні

Нещодавно школа. здкупида. ю тисячі 1\арбовшнЦів різноrІ

майстерні.

бу;в закритий металевим захис­ ним конусом, який, поліпшуючи обтікання ракети повітрям, змен­ опір

4

завдяки навчально-'Г(}сnо;щ:>сьІюго

В. Ка.'ІИJНИ.ЧеRКо. Стодяруват-и а;,

2,9

шував

нав­

іх peYQHTi активну участь ,брали вихованці школи М. Прооценко і

від

сантиметрів і вагою 83,6 кілогра­ ма з герметичною оболонкою з

чоти;ри

одн·озміІнне

колгоспник.

металеву кулю діаметром

2,4

на

чання. Цього досЯІrнуто

4 жовтня в Радянському Союзі в пові'Гря піднялась ракета. На її передній частині було укріпле­ но

*===І

Однозмінне навчання в школі

атмосфери

меншою

ПОШТИ

===*

Дл.я ЦWГf! ВИК(}l}И<СТа.НО

рухові тіла . Тому в разі, здава­ лося б, незначної помилки, втра­ тивши від збільшеного опару швид·кість, супуmик nотрапив би в густіші шари пов·ітря і не зміг би зробити й одного оберту. Та· ка ж небезпека заг.рожує супут· нику,

Світло і затишно в новому буди•нку колгоспника П. І. Стажнюка (Фотохроні,ка РАТАУ). Фото О . Платонова .

рвста;врова'НІІJХ

б при виведенні на колову орбі· ту в кінці роботи двигуна поми­ лились на 1° в напрямі швидко­ сті, то це викликало б зниження висоти орбіти на десятки кіло· метрів. Густість атмосфери різко зростає із зниженням висоти, од­ зростає

ку.

раціональнішому використанню ·нання. Виділено та1юж 2 ти.еяч шкільних при.міщень. карбованців для придоання вер. Всі клаеи за1 безлечені меб.mями. ст атів.

ПОЛЬОТІВ

ночасно

ЖИІвить близько 2000 електро

лампочок. Яскраве елект, ричне с.вітло сяє ·в усіх 500 будинках кол госпннків, в школі, Палаці культури, медпункті, родильному будин

чж

(ТАРС).

запуски

Землі протя· геофізичного

весь

Шлехта, Р.удіJІ.ІІьф Стрехай.

МІжпланетних

ра,кету

Вона приводить в рух 20 моторів,

;до

де.ржа;вного тра-уру. Для органіrnщії ПІJІХІJІрону то­ вариша А'Ктоні'на 3аrrюrгоцьмго с·творен() кюtkію. До ок.щJJ;у ж.о­ :мі:с.ії вхщяrгь Ант<;нін Н1>оотнwй (годІJІна комісії), ВіJІЬЯУ іllИІРО­ кий, РудолІ>ф Ба·рак, Франтіm~к 3уІІІіка, Йооеф Пдойга.р, Е)!ануел

.

Напередодні

програми

колгоспни~ів горять лампочки Ілліча. В селі Кричильське, Степан СІ>ІЮГо раиону, недавню збудовано колгоспну ТЕЦ на 11 О кіловат

'Іlрау:рних дніІВ. У 'дС'Нь ІПО'ХІJІРОНУ вистави у ВИІдоошщних 'Лідприєм­ ·ств· ах не , вr)J)б.удуться. Шдмі· няються також усі розважні. ур(}чи:сті

Шсл'я сме-.РТі rо. вариmа АнтоніУ ~в'язку з Іюнчино'ю Т()Варина 3апотоцькQrо ві~булос.я сліль- ша Антоніна 3аІпотоцьооrо по не трапте зЗJс~дання Політбюро В 1 Сій :к.раїні оrСІ..1()1Шується дСІржав-ЦЕ :ЮПЧ і лр.е;щдії уря:ду Нащіо - ни:їr траур до ,J;ня похо'ІЮну. Дерна..льною фр(}нту. 3 г.тибо.киш еу- жавні прапо,ри і червоні знаУсна )ЮМ було вша.новано ла'І!'ять то- бтдуть всі ці дні прис'!Ііущені. ва.рІШІІа Антоніна 3ашо~юцьк()rо, Дсрж;шний ПОХ\JІР(}Н m;Щоудетьс·я ведИіІІОто сина ІЮбітничого к.тасу в понt'Іділок 18 лИістсшада ц. р. і нamo' ro народу, вщатното діяча

т е п ~> ~~

У 1It' 1 Pt',ЩHOM}' ПО· ра•діо ПОВі\'І,ОіМ­

Чех~с­

«Ценrра.тьний Есшітет

.1истопа•да

13

до,вацьІ\оЇ Ресш)<ітіІ\и про К\J'НЧИ­ НУ ПрСіЗИ!Д~НТа. В ПО 1 Ві·;tОМЛl'Н'Ні

вання лрезицента проходить бt'з сього;r,ні б}"дЬ-яких

і

р.

кр>.

9 .шстоІпа~а ні·стичної па'J)тіі Чех·О С.ТОІВд.ччини

будо опу-б.'!ікован() uю.тетень. ЯКЮfу

Прага,

реда,то пов~О'Мд· ення Ценrра.1ьно­ 'ГО Еюr,ітету Ею~:унkтичної лар'Гії

ст:tн здоІЮв 'я А. 3апО'то:цьІ\ого ло-

}Іі·rн()

.тwcrollil'дa празьке радіо пе­

13

і

1957

щ;б.тrки т·овариш Антоні·н 3а.пщо­ цький .

да,сь.

лення про раптове серй~зне :JJ-

Р а н і ш е

листопада

15

лаєва.

-~------------------~~~ друкарня Київського обласного управління ---------культури. Зам. 42{,8-2480.

135 номер 1957 рік  

135 номер 1957 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you