Page 1

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ К О М У. Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 У К РА І Н И, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ М І С Ь К О І І Р А П О Н Н-0 І Р АД Н А Р ОД Н И Х

Газета виходить 'з 17 квітня 1937 року

* .М 134 (7007) *

У тру до вих колективах кастав вІдповІдаль­

ний період: почаJІись звіти й вибори у проф­

спілкових оргаиlзаціих. Особливістю цієї важ­ ливої оргаиІзаційио-полІтичиоі кампанії є те, що проходить ,вона на рубежі двох п'ятирічок, у переддень XXVII з'Ізду КПРС3. .

ПереД кожним членом профспілки постає питання: що вже зроблено, а головне, що на­

лежить зробити за останнІ місяці ДJJJІ успlш­ ного виконанНJІ завдань

1985

rроку та одниад­

цятої п'ятирічки в цілому? Які резерви необ­ хідно привести в · дію? · Велркнй обсяг робіт ·виконано

ми

промислових

підприємств,

працівкика­

сільського

гос ­

подарства, сфери обслуговуванНJІ у мІжзвІтний період. Радгосп .плоскІвськнй•, зокрема, вже

рапортував про виконании пЛаНів одннадцято! п'яtнрІчки по продажу державі тваринницькоt

продукції.

ГІдну зустріч .форуму комуністів готують трудівники заводу алюмінієвих будівельних

конструкцій, мостазагону .Ni! 112, Кнівськоі птахофабрики. ВКJІючившись у змагання п1д девізом "'XXVII з'їзду КПРС 27 ударних, декад•, вони зобов'изаJІнсь достроково викона-

тн завдання п'ятирічки.

·'

Із цінним починанНJІм на честь XXVIt з'їзду

КПРС вистуПИJІа депутат сlJІьськ~ї Ради, тка­ ля Гоголівської стрІчкоткацькоt фабрики Г. Г. Смирнова. Вона зобов'язалась за змІну

виконувати дві

норми.

Десятки

трудівниць

цієї ж фабрики вже рапортуваJІи про виконан­

ня особистих п'ятирічок. Почини передовиків виробництва знаходять гарячу підтримку і в інших трудових

колективах,

Однак у нас є

.

промиСJ1ОВ1

підприємства,

радгоспи, які допусТИJІи відставаННJІ по вироб­ ленню продукції. Деsкі заводи недопоставИJІи її

за

уКJІаденимн

_

договорами.

'

Завод 8JІюмінІєвих будівельних конструкцій-най­ молодше промислове підприємство нашого мtета. Роки, що минули пlCJJJІ XXVl з'1Зду J(ПРС, стаJІИ роками його станомении та утверджеиНJІ. . Цей ко­ лектив неодноразово виходив переможцем соці8JІІ­ стичиого

змагаННJІ

серед

промислових

міста та району. Він разом

НАІ1ВАЖЛ И В І Ш А ролІЬ

у

нарощуванні

.ви­

РОІSІНичото потенщіалу, переведенні е~~ю:номLки на реЙ'ки інтенсифі'КаціУ. у ВЩJі'шен.ні соціальних зав­ да;нь

належить

каІПіталь­

нс:v~у буд.іmшцтву. розвиrок. перетво­ реН"ня у ·велику і.щу­

Fioro

сировина,

порушується

ст;рі-аль.ну

галузь

Глибоко потрібно проанаJІізуаати роботу по

ПОДОЛаННЮ ПНJІЦТВа та aJJKOroJJiзily, пропаганді

здорового способу житти .• Робити це потрібно, перш за все, на зборах ._Профгруп,

де знахо­

диться переднІй край боротьби за днсцвміну. ПроанаJІІзуватн слід на головних зборах року

такі важJІИВІ

питаННJІ,

як

покращЄННJІ

добробуту, розподіл житла, виділення путівок у будники відпочІІНКУ, санаторії. Звериуm увагу потрібно І на хід обміну профспІJJкових документів.

З

народ:но­

- моНІТаж..

Будівельники НИtКИ-,

ІrрОектувальнИІКи

поста.чальнини

нонструк­

цій і обладнання праrнуть зробити зав~р.шаJІЬІНИй р1Jк п ' ятирічки

.ної

ро·ком

удзр­

комуністичної

праЦІ,

rоапо;:~,а:рювати

рацІональ­

XXVII

вер,цження

завощу

луск

товарноУ

збільшився з

вих колективах радгоспів Імені Щорса, •Аван­ ~жердlвськнй»,

-

радгоспу-комбІнату

"'ТепJІИЧіІий», кtrївськІй птахофабриЦІ. Тут ка

зборах висока яВка членів профспілки, ведеть­

ся ділова розмова навколо хвиJІЮючих проб­ лем.

Та цього не можна сказати

про

збори у

!!JЮФГРУП..аХ радгосnів "'ГоголІВСЬКИЙ», ІІІеВі Докучаєва, ~велико димерський•. Хоч І готу­

вались -,лени профспілки до них заздаJІегідь, aJJe вони проходить МJІJІВо, без особливої ак­ тивності. Працівникам цих господарс111 та ряду Інших органІзацій потрібно подумати І1р() те, щоб їхніми профсnілковими ватажками буJіи лю·ди Ділові, принципові, енерrІйиі. Велику роботу належить провестн у хоДІ

звітно-ваборної камJІ8ИІї у профспіJІках. Діло­ витість, . соціальна актІІ:ВиІсть члевlв профсnіл­ зборах

1

коифереицІих

буде

спрНJІти

успlІПномr виконанню зобов'язань . ка чесТЬ з'ізду КПРС, створить надійну основу ДJJJІ впевиеного .старту на дванадцяту п'атв­

XXVII річку.

·

33

них

атестОіВаtНо

12

на

першу

катег~ ЯІ<ОСТ!, 5 -на вищу . Це д;вер! та в!JКна з алюмlнlєвих спл·авlв, ре­ шітки декора"Іивні з алю­ міRієвого пресоВЗІНого nро­ філю, профілі nресавані тощо.

ЗаІВЖДИ

на

•мільйонів

Зараз нашу номеНЮІа туру сІКЛадають найме­ Н:УІВЗЮtя продуКЦІЇ. З

вольнІЯється

ки

ІірОду.ІЩіІ

карбованці:в у 1981 році до 19 м!льйанlв 120 ти­ с.яч у НИНіШffЬОМУ, У 70 разів збільl.UШ!tС.Я обсяг виробництва товЩ>lв на.­

ну.

гард»,

алюмі­

ні-єви.х будl!вельнн.х кон­ ст;:,уuщ.!'Й. За цей час ви­

Вже відбулись звІтио-виборНі збори, у проф­ групах ряду - підприємств і J'ОСПОдарс'nІ райо­ Непогано ця кампанія проходить у трудо­

кориютуються і

року ми повні­

1984

го _ господарства перебуває· стю перейшли на випуск п~д пост!Jйною увагою пар­ неозИJХ в.1-rражі'В і вітрин тії та УР$ЩУ. Новим ім­ ДЛЯ С:ПОруд, ЩО ' будУЮТЬСЯ у ві:трових районах. пульсом для нзро~ання T€'Mrfiв 1 ПОЛіПШеи.R!fІ ЯІЮ· Чимало новинок виго­ сті буд!l!вельних .робіт с.та. тоrв.лЯІТИІМе пЩцриємс.тво І п'ятирічu !. ла ·постанова ЦК КПРС і у дванадцflт!й Ради МіІНіJСтрі•в СРСР Пла.нуємо рооробити і ос­ •П:ро поліJІUІ.Іення }:rлану­ ваїти дерев'яно-алюмі r rієвt ван.ня, організаціІ і уп­ ві•кна у -роз.Щtльнlй палі­ ,р.а'ВІ.'ІіRня капітаЛЬІНим бу­ турцl з алюм.іtніооою стул­ •кою, а такоок віюm з ком­ дівниЦ"ГООм•.

РО!.J•ноrо слоокиваяня.

ДИСЦНПJІІНа.

сьогодні наша розоовІдь про колектив за­

і внутрішніх С'г!нах громад;ських бу~і­ вель і сооруд.

бИшваних

Але колектив

не задо­ у

творчому пошуку. За РQ­ ки одинаддятоr п'я.т~і~и на пі:дприє.мсм! рооrючато ВИJПуОН nі~tоннх стель, яні rюкращать арх1тектур. но-естетичн.і, акусТИчні та інш! ЯІКо·сті ЦИІВ!.льних та

' д:ля

СПОруд,

ВіТ·

ражі з комб!оованих про­ фhліе, нові декора'ГИ!ВН1 реші'І1КИ

ТОЩО .

НО'Ва

технологія

гоннмення

ощадити

їх

дозволить

5.5

ви­ за­

тоЮІи чорних

металі-в та прокату і біль­ ше 10 ТО'Н.Н аJІЮМІ.ніЮ. А нових

досЯ1·rи ycni"'J..в

колективу допо-магає

ІВІІ11Рооаджен.ня

1 -

нау!КИ

ГІ)лан

технмю

ноrо

розвитtку

но­

техніКи.

екоо<JІМіч­ піДприєм­

ства сnрямований на удосноналення виробництва, йо-го технолосії, механІза­ цію та автоматизацію про­ цесів.

Так,

за

чатпри з поло­

виною .рони

56

в~

ви~~кно:~т.ff"~~о~~':..а~О:ко трудитбься наманстерність "tій дІnянцІ . • . а ться осо nива

у>веn1рна точнІсть І,· якщо хочете, окар-розточуваnьнин трудиться

штамnІв І форм, необхідних дпя

~Ітних видів nрофіnьованих аnюмІнІсвих детаnеи. 1 тре: а сказати, що ця вІдповІдаnьна

,

сnаву.

одержано

Ось найбільш важливі з

на·пітальн! вкладенн-я, знк-

ванців . !ВЩ)ова;цжепн.я

техно­

лоІГії одержання алюмmіє­ вих ЗЛН'ГJ{J.в З QЇ!дХОД!:а

at.'IIOM!нimюro nроф~. що повністю

пере­

робЛІЯТИ вІдходи єиробнн­ цrгва 1 перейти на безвt:ц­ хІідну

rех.нолоr1ю.

1980

У

році було вста­

ноВJІено першу в!тчюзняну а!В.томатичщу лІнію АЛА-

23

без.кольорового

анодУ­

вання.

Через

рlк на. п!дn.риєм­

стві :почала

працювати

лі­

8

ньоrо на

ФСУrО М. Семиноrа.

рамінн.ям. правленням та р!за.нм.ям щюф'ілю. Впрс>ваІдіІrеІШ{.я П заощадило

1

,"_ ....

М. Ht_ ~~~-:с~~: однн :s, кращих сnецІаnістів nІдприсмства

МіЛЬ· карбо­

дОІЗ'Волило

робота

нової технl­

яНИіХ

еRО'ІЮМ•і'ЧН'ИЙ ефеІО' йон 319,5 тисячі.

них:

технічна ІнтуТЦІя: над виrотовnенням

-

виробництва рі:sнома

вировадженю

захОі!Uв з

ни,

·дос.яmутим, ·

ЗНаХQДИ!n>СЯ

профілів

ПІрОІМИСЛОВИХ

винок

иомно витрачається

Отож

воду алюмінієвих будівельних конструкцій.

зовнішніх

ШИ!роtке

випускається продуІЩІJІ низької якості, нееко7

менної події.

гам стандартів і призна­ чені ДЛЯ ВСТЗНОІВЛеffНЯ у

рСU<'амн становлення та ут•

коли

-став JиіЦІатором трудового супериицтва до ціві зна­

передовими

МО'.ВНИК!в

ду; як nідвищити взаємну вІ~nовІдаJІЬиісtь за

Адже ще зустрічаються випадки,

зо­

з'їзду КПРС І

двері з алюм.!нdєвих спла­ ві:в, що ві.доовt:цають вимо­

Рс•ки. які минули пlсля XXVI з'І:JДу, були по суті

инкІв.

соціаJІІстичві

XXVII

вИJробничих приІМіЩень. Великим :попитом у за­

JІад причина.

кок, вестн мову аро професійну честь трудtв­

підвищені

бов'изанНJІ по rtдній вустрlчl

==============ВІД З'ІЗДУ ДО З'JЗДУ.::::;:::==========

ми

забезпечеННJІ договірних обов язків між брига­ дамн 1 адміністрацією, як зробиm біJІЬШ дІє­ вими нові форми робітничого самоуправJІІНИJІ, Не можна допускати, щоб •благоkІолучиІ• звіти І дебати навколо них п1дм1НJІJІИ nід час звІтно-виборної кампаНії суть справи. Потрібно з усією принциповІстю, не боячись рІзких .оЦІ­

колективамн прнйиJІВ

підприємств

з Іншими

но . 'дІіЛОМ BkцJIOвlДafl'И на: заК'JІИІК парт!У гІід.но :rу­ стрlти з'13д КПРС .

які гальмують розвиток бригадиого nідРИ­

Ціна 3 коп.

РОВИ УТВЕРД.ЖЕННН

На звітио-виборних зборах, консреренціJІх потрібно оовести навколо цих питань серйозну

ділову розмову. .Слід подумати

*

1985 , року

РОВИ СТАНОВЛЕННН,

ЗВІТИ І ·ви&ОРИ У · ПРОФСПІВКАХ

П'ятниця, 23 серпня

зwю

витрати

енерг!І,

елеК'ІJРо-

збtльшило

с.трсж

ро6оои Обладнання.

А до кінця

1250

ваrою тоНR: освоІтн робот01Тех:н1чюrй номплеІНІС

на

orrepaцii

с:верд-

змонтуваr:-я

лі.НіІ

ф а.рб,,..,ання та л.інdю ла-

~ нуванн.я. J

Завод

СКJІа.дальних

РубанК"а,

МJентальнин

алюмmієвих бу-

С.

r.

В. В. КаRун,

Комар ,

старший

майстер інструіМентально­ го цеху В. А. ЛаврИК та бararro !tН-ШИХ. СьО'Годнd вс.! зуси.лля копектИІВу сцр.я.мо.ван.l на те, щоб успішно с:прав.итноя з црОtГрамою

· ro.

. 1

року лому і

завершально-

п'ятирі'ЧІ<н у ц!f'ідно зустр1'111

XXVII парrrі<йняй з'Ізд.

-

діІвельннх •нонстру.кцJ:й

робіт

слюса:р-lнстру­

елеюрозвар ю в а л ь н и к

цього POJ<y д . М.

nланується ввести в еіК'С!ІJ.ЛУаrтацlю 'tper!й npec

лінн.я,

вони своєю УдаІРною lliPa~ цею пишуть біографію за­ вqцу . Це слюсар механ()о

Г. ЯРМОJІА,

нія ШВИ'ДНіоС.ІЮГО .пресуван­ мо:лоде ПІІ,щnриємС11Во. МолоНЯ з автомати.зованим упді і його робітники. Саме

секретар партійкоЖ ганІзації.

ор-

·

~~------------------------------------------------------~-------------------Ащртимеіі'Г кондwrе,р­

Контрольна дnя тор-говельників

WкІnьний ярмарон 3а8ЖДИ

nрисмнІ ків І

СВЯТО

ипоnоти

контроnьна

дпЯ

-

цівників nриnавку. недіnі на-ти та

:~оити

виnися

дпя

""7 це ДІТВИ,

бать­

Минуnоі барвмсті

житnовому

:~•я­

маси­

ві.

Взуrrтя .• у<:І.лякий одяг, в тому чи-слі й шкіJІьну форму. прод1а-вав універ­ маг управліmія торгімІ.

Шерстяні СПортиіВІІІ·!

ЮіИЖ!К<mий

дпя nра­

wнІІІьноrо ба3ару на

ма!Газин слортговЗjрі'В, уч­ н.ігСЬJ(І ЗОJШІТИ та КНИГИ

та бавоВНІЯНі ·КОСТЮМИ ·ВИВіЗ"

89.

Ng

магазин

ІІJИІЮКИ.Й

Шf\СЬМОВОГО

вибір

ПJРИЛСJМЯ

'П\Р(J'ПОJЧУІВаJІИ

ПO.к;yПl.JfllVI

магазИІНи сОрб!та• К'уЛЬ'ІТІ'О'ВарІ.в .N9 4.

ВіІдбу.пася' цLя

моделей

го асортименту~ разу

перед

за-

та

вистуmrли

lllКільно· цього

глядача..VІИ

Ці·

учні

))е'д'ніх 'І.ІJІ\іл ММ 1. а таІНож шести:річна См а.JJІЬІНОВа.

7, 8, Яся

На ярмарку

пращювали

:ВИ.НО.С.Нl С'ІОЛИ ЧИХ МЗГЗІ3И-Ні.В

продаволь­ уцравлІ!нtія

торгівлі.

демОІН.С'J1РаІ

каІВо

сь'!rn'Х ІВИрОО:!іВ тут був ши· JхЖИІМ, тому й ·вторгува.пи се­ ВТtричі більше, ніж Іх ко...

mзин:у

Пра.цJJани•ни ма-

.N9 34

нультурно

'куІЩЯІМ цію,

lІl'ВИД1(о

відпускали

coлo;Qty

ли.моtщд.

й по­

продук­

пеnснJно.лу.

леги

з

гастронО\ІІІlв

11. 27, 40. ту

.NV 1,

ШдцриєіМс'І1!а

номбша­

громаІдеького

харчуван-

НtЯ, ~!Jм 'Кафе •ВербиченЬі<'З• та сПроліеОІК•, незщдовілwо орган113ували n:родаж безалкогольних нашJІ'ів, соків, мLнераль­

ної ~. мороз-ива . .

О.

ХАНІН.


2

* 23

стор.

L)

серnня

1985

~о :ви

ГІдН~

~

сНОВЕ

року

Г' З~СТРЇЧ

XXVII

с тавов.ввв·••~

ро.:в::а

І І ~. З'іЗд~ КПРС~

ЖИТТЯ•

у 'І' В, ер Д

в В Ж В.

Z

=========НАША РРЗПОВІДЬ ПРО ЗАВОД АЛЮМІНІ€ВИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯ==========

·

Щодня-

tІІФРІІ І .ФАКТІ

u

творчии . пошук АrКТИІВНо

працюють на

пt.діІІриєм{:тві

та ене.рrеІ"ИКЗІ.

тори. З 1983 року - НИМИ ВпроввдЖеІ!О 293 ,рацпроnrооицІ:У, в~д .яни.х одержа'ІЮ Є:КОШJМІЧНИ!Й ефеІКТ майже 526 тисяч .карбованців. Всі nропоо.иціУ бу-

'

ли

сnрЯІМОІВаЯІІ:

на

ІКЗІМИ ООЦіалkтиЧНОГО зма­ rанн.я rвони неодноразово в.ибор100али приоовІ мlсЦЯ. Серед На!ЙаІRтивнІших нова,rорlв виробНКЦ'І1!.а

п1д8И-

старший

ще'Н'ня проду1mівност1 праці, ПQ.Лlrпшення юrостІr ІІРО\дУlЩІУ та умов працІ,

Пресовий цех

-

ІІІФРІ І ФАІТІІ

вого nрофілю. Переважна більшість виробничих пре-

. цесів

тут автоматизоваftа і механізована. На цьому

знімку ви бачито nередову бригаду

nресувальників

цього цеху. Очолює її досвідче11ий робітник Анатолій Володимирович Новбасмнський (справа). Разом із ро­

бітниками В. М. Ляльком, І. Д. Донцем, В. І. Ткачем,

В. Н. Філономта, А. Р. Грамбургом він ударно фіні­

шує в одинадцятій n'ятирічці.

Фото М. Семинога.

ВІДП О В IД!JL НІ CTL Ветерани шість

літ

заснованого компонент.

тому

аЛЮМІНІЄВИХ

Висока т.ех­ грамотність А.. С.

заводу ніЧна

' будівель­ Гуцалюка та інших ро­

допо­ це, бітників бригади переваж~о. працівники магала підрозділу справіз такимолоді . Один із них, ко­ лятися навіть муніст А. С. Гуцалюк, ми оперативними замов­ З МІОІУДОГО року ОЧОЛЮЄ леннями, на які ще ні!

-

НИХ конструкцій

бригаду

меха­ повністю

слюсарів

готова

У боротьбі за макси­

У складальному цеху підрозділ

була

технічна документація .

нос~ладальних робІіт. його

.

серед

мальне

8

У санаторіях

го

року

бригадира,

рахунками,

У

Не менш активну по­

листопаді . Бригада застосовує прогресивні методи організаціі і оплати праці, в день Ленін-

зицію зайМ6є А. С. Гу­ цалюк і в цеховій гру­ пі народного контролю, яку він очолює. Голова

ського

виконає

комуністичного групи

організо в у в

суботника відпрацювала внутрішньоцехові на

заощаджених

мате- вірки

ріалах.

ку,

зберігання,

витрачання

Особливо rтабіль· ни, готових ним і боєздатнИ;\1 став устаткування,

колектив

за

-

сиро ви-

час контроль за якістю.

бригадирування Гуцалю· ка,

облі-

виробів, здійснює

-

цей

пере-

Принциповість kндрія

говорить на чаль·· Семеновича,

його

чес­

ник цеху В. Ф . Коров· кін. Цьому сприяло вміння Андрія Семено· вича належно організо· вувати працю: 'Чітко визначати посліровні~:ь

ність у ставленні до виробничих питань від­ значали · всі, з ким він Трудиться. - Однаково вимогли­ вий і до себе, і до під­

складання

леглих,

правильно

конструкщи,

лю~ей ·длЯ

-

говорить

про

розставляти Гуцалюка начальник Це-

ВJ,Іконання ху .

-

Характерно, що

роботи потоковим мето" про недоробки дом тощо.

того чи

іниюго керівника він не

Характерно, що, при- мовчатиме на · зборах чи ступаючи до виконан- п' ятихвилинці. ня крупного замовлен-:Може, тому й обрали ня, бригада не береться А. С. ,Гуцалюка і за

все

ку

відразу.

профкому

чле­

заводу

найраціональнішим та його комісії по тру-

способом

його

Спочат- ном

виготовляє дових спорах.

найголовніший

В. ГОНЧАРУК:

підприємстві

ударник.ів

комуні­

чоловік.

21.0 8

До послуг праців­

ників заводу пунктів,

n'ять

-

два

дві їдальні,

дитсадки,

комnлеІксноr

nобутового

слуговування,

сщювшrи .

-

ВТВР ,

об­

пnаваль·

ний басейн.

а А.

д.

Жеrрдєв

За ;рахунrО'К n~;дв<ищееня nрощуюивностІ праці 1 зниження трудОІВитрат <JІДержано еRОНОМіЧНИЙ ефЄІНТ 138,7 тисячі карбовщн:ц;Ів. . НапрІllілад, рацпроrюзнція по змінІ технологи в1длив.ання цилІ:ндрових GЛWІїКів з ·вІдходів вироб-

ще й знаJЧком «ВІ.д.м!Jнн.ІІК винахWШщrnа 1 рацІояалі· · задіУ 1984 року•. МинуЛОГО року , На за• во,д'і було С'Т1Юрено три '1'130Рч1 брИ'Гади. на рахун­ ку яКИІХ 32 !Вnроваджені рацп.роІП'ОGИJЦіІ з еJ<ОіН<JМіЧ· Н'ИМ . ефек'Юм 67.9 тисячі карбОІВаІОJ;іІВ. Творчій

щраІМи яхоІ є ТОІІ!ариші Дани:пекко·, Мrа.ХН'()ІВІСький, Нестеров, АQ3В()ІЛИЛа ІЩД·

техно...101г.а облааrою ра­ дою ВТВР п;рис.уджеио вимпел та гроrшщу nре-

вищити

мію.

брИІГадl вtдіді.лу rолов-ноrо

rfpoдyкnmtfi.Cть

,

печі і мехСІ!Нізуеаrrи про. цес завашаже.нЮІ шихти .

Щсt;tИя ращіОrНаJІізатори нашого пІд;nриє.мсmа зна.

85 тисяч карбованцІ!в.....;. тЗІКИй ек01но.мічнwй ефект дала рацnрооозиція робі'ТнИ!ка uexy М 5 А. А. Ні·

хщяться у творчому ІЮ­ шуку . Не менш а:ктуа.ль­ н1 · 3а.цдання стоять перед НИІМИ 1 зараз . Всі вони

-

при.стосуе·ан-

спря:мОІВЗНі

ня для автоматичнОІГО ріЗЗНІНЯ ,декораТИВНОГО профілю . Вона значно З'НИЗИла тру-цоцнrrрати. Вели~<ий в·н·есо.к у приско1ренн.я технічнОІГО про­ гресу· зробили .раціоналі­ затори цехі9 MN2 1, 2. 5, 9 , 7. центральноУ за­ Б{)/ДІСІ>КоІ mroopaтopii~ віД-

приймальний пункт ком­

бінаtу

тис~~

Frу.'ІенІКа

- оздоровчих

комплексно

на скоро.ченнrя

ручної пращі, .пІ.двищеняя It ПродуRТИВНОІСті, ПМіП· шення у1МОВ, е1<оном1ю си­ ро:вини. .ма'ГеріалІrв та енерrоrресурсів.

Н. ЗАСЛАВСЬКИИ, roлoq

заводською

то­

вариства вииахіхдиикtв та раціоналізаторів.

пам ' ятають, що своєчасне вирішення соц,і,альних пи­ rгапІ.Ь,

дей

пі'Нлувruн.ня

підrв.иrщення

сті ву.

про

лю­

це важливий засіб

-

nрощук'ГИ!ВНО­

праці член!Jв .колекти­ Зокрема, велИіКа УіВЗ­

га

rНа.;{ається

ру:джєІнню

в

нас

.об'єкті:в

альІN о-ку ль-rурного

спо­

ссщі­

nризна­

1981

лення

раку оо за:мов­

ліJДrrриємства

В·ЄЛЬОНИНіИ

буд;у три

буДі·

Го.лОІВІСИЇВМІСЬК­

спорrудили в м1ст1 бЗІГаrоповерховІ бу­

динки ,

загальна

ПЛ011Ца

житлоrв:а

ЯІКНХ

16172

КJЕ.щnJр.а.тні метри.

На. коиrrи

піДприємс"ІВа

збудОІВаНО В 1982 році середню школу М 9 для 1546 ·учнів. у 1983 роЦі

-- другий за рахунКQм З<ШОідСЬ'КИЙ ДИТСащО\К на 320 міІСЦЬ . Ни.н.іІШНЬОГО року для учиШ піДшефноУ ШКОJШ .NQ 9 'l1a звІВОДЧЗrН

здано чудоrвий ллавальнИІЙ басейн. У :на:йблнжчl Мі· с.яці ота:иуть ~о ладу й інші JЗ.ажлнві новобу~ови: завершується

зведення

128;КВrа'J)'І'Ирноrо ЖИТЛQІ!о­ го буJЩнку, другоі черги

ЗЗООідс.ьІКОХ

теruшці·

(на

сnорудже.н.ій 1:1е так давно rrepwiй П ПОЛОІВИІІі вже

вирощуються квіти) .

·З ми

ськсго таб·сру

поміДори

й

нетер!!!Lияям ч.екає·мо і . здачі в другому

К'Варталl

наступ.но.rQ

роосу

«Журавоч­

ка•, без ІВЩІJиву ІВІ!д ви· робниц11Ва одночасно ОЗдР­ рюІВЛюватимуться

лсmік,

що~,:~еи.но

ТИІМУ'ГЬ

сто

ТИМУТЬСЯ.

чо­

проходи·

меіЦОІГJlЯД;

ЛJікув.а.­

Іх обслуrовуті­

ти:.1у.ть лLкарі рtзн.их спе· ці<!ЛЬІНостей . Хорошому в.і~д.по·чин:ку

че.ння .

З

гарно оодоrбленого зсmод­ СЬІ«}ГО профілакторію. У ньому, непОідалLк . піонер­

воаІ було

спрняти.мrуть

.nередбаченІ в цій затишні

зали,

буді.влі

ЗИ·МІОВl . са­

38Ходів nnaity

ного розвитку підnриєм­

ства. Економічний ефект

ві,q

іх

вnрова',qЖення

снлав 112,3 тисячі карбованцІв, умовне ак· вільнено 11 працівни­ ків.

За сім місяців цьо­

8 го

року

підприємством

виготовлено ВИЩОЇ

на

1

ди .

мІnьйон

У тQІМlУ ж

:райОrНl

лk­

ництва буде спорудоиеrНо в другоІМу К'ВаІрталі наступ­

ного р<Жу 1 3З8<JіЦСЬКИЙ П.іОіНе'рСЬІКИJЙ табір «KOCM<J'C•. Планування його дРСИІТЬ ВІД8JЛЄ. 30/КІрема, У таоо,рd цwюрічно фующіо­ нуваrrнме плавальний ба­ сейm Це , так би мооити, по­ гля<д у недале.ке .майбут­ нє. А як же сьогqдні оздо­ ровлюються,

ю,ть заводчани З

1981

щеь~ня

1 Ух діти?

року на

покра-

здоров'я

підприємством

217

відлочи;sа­

людей виДіщ~ио

'ІИСЯЧ · ХЗІр6о:8гнцtв.

ВhдnО'ІІИІВЗЛИ й ОЗДОрОІВЛЮ­ ВаJl:ИІ~ бажаючі у санато­ рW!.х 1 ma базах вІдоочин10'. роотаІІ.LЮва:них на Чор­ ному , Азовському, КаспІй­

сЬІКому

морях, н.а=ей.

IOLX базах. Що знаJХ ся на ДесНі.. Діти

-

. ува-

пун·

тові приміщення, кімнаrrи д.л.я прИІЙманн.я Хжl, чудо­

ІОмнат.и. Всі примІщенІНя

н.о

Особливо

влаuгrrеІВані

точки

в

зеленd.

третьому

г.ар­ ку­

дві красив! їдальні. Ідаль­ ню Nv 31 вир!ішенG перецього

року

иа

зраnкQВу . З цією метаю .розроблено і виконано . 38 заходіІв . Зо.крема, д!J· укомrrлеІСТОВШІо

штаm

ідалЬ'Н'і, JВІпровмжено дні иацІ.онаJІІ>Них JO'XORЬ, вста­

навлено магні'rофо.н із за­ rr!ОСа:ми· леrкоІ м~ики. Помітно ooJtlmuнлo умови пращі '11)удящих і неда·вrиє

рr013ширен-ня площ

ремоот.но • механіЧІН ого, тарно-ремоН"І'Яого та »І· <.:трумеюгапьноrо цехJв .

Виrrрати на ооцt.альн1 л<>т.ребн JJІРНfЮСЯТЬ вагому в.ІіЦЩачу.

В. СКИБА,

ли по nутJ.вках на А:ЮВсь­

заступвих rоловв проф­

ІІWму МІОрі, дні.nр1, в сrюр-

кому

•.

тися­

чІ карбованців при зав­ данні 1 мільйон 74З тисячі.

8 ців

Якщо за сім міся­ року було

1981

реалізовано

продукціі

.

на З мільйони 34З тк· сячІ карбованців, то R відповідний

nеріод

го року

на

йонів

тисячу

541

цьо­

мІnь­

11

кар­

бованців.

·8 На- підприємстві створено 72 бригади, 45 з них - комплекс· ні, Z7 спеціалізова· ні. В іх числі - сім госпрозрахункових, 6 -:-:наскрізних.

8 Про дострокове Імконання п 'ятирІчнІ,ІХ завдань

уже

колектив

.,

рапортував

пресовогQ

це-,

ху, а також бригада-ли­ Дільниці,

та

яку

М. С.

бригада

механоскла­

8

У

році буле

1982

nрисвоєно

державний

Знак якості дверям з алЮМІНІЄВИХ СПЛаВіВ (32 тиnорозмірів), а також решіткам

з

декоративним

· nресова­ (70 типо­ 1985 році

аnюмінієвого

ного профілю розмірів). У проведено

nереатестацію

карнизу НМН-2. · 8 Заводом освоєно випуск

перегородок

пу ПР І ПД з

ти·

алюм~

нісвих профіnів для ви·

цеху.

Др 'ПЮСлуг nрац1зникm і П}»ІЙМ<ЗЛЬНИ!Й КО!МПЛе&С­ НИЙ ПУНКТ КС.МбlНООj' ПО­ буТОООГО обслуГОВуВЗНН1Я,

11!0\рwrи

· ЯКОСТі

904

німатчениа.

rкт.к, у всі:х · цехах міс­ тяться уnорядиоваfld побу­

ооеленено .

продукціі

категорії

дальних робіт В. Р. Па­

Хороші уІМови д.ля nра­ ці та від'rючин.ку створені й на саІМому пІд:приє.мст­ вh. ПолQВІИJНа цеХі!Jв має

виробн.ичl

техніко·

економічного І соЦіаnь­

слюсарів

Рі •дє•с на•. в мІсцевих п:КЖерсьrких таборЗІХ

ві лміrнсЬІкl

3146

виконано

Толочко,

тивно"тренувальНІОму табо­

комnлексно.оодоравчі

пів-

року на

1985

очолює комуніст

СОЦІАЛЬНИМ ПИТАННЯМ­ ПЕРШОЧЕРГОВУ УВАГУ На за~оді аЛюмІ:нієІВнх будконструіКцій постійно

річчі

варної

-------------

його

ська гарантія :якості», звичка приймати важ­ плани року і п'ятиріч- ливі рішення спільно з . ки, за vоrtередніми під-, іншими робітниками .

На

ливар­

но.r д.tльmщl В . П. ДЗЮІ· ленІКО, начальник бюро в1д:ділу голО'і!ІНоrо енерге·

ІfИІЦ!ІВа с.nлаву АД -31, ав-

стичної праці. А всього бореться за це звання

використання

«Комсомоль­ вість

цьо­

оздоровилося

чоловік, в бу,qинках відпочинку 22. В сі­ мейних будинках відпо­ чинку та на базах побу­ вало 55 сімей.

кращих. Він трудиться кожної робочої хвилини з клеймом міськкому допомагають і вимогли­

комсомолу

65,5

55·

8 486

майстер

еRооомlю сировини, мате- тика А. П. НеідІ1JІ.ьІЖ>, pdra;JIJв, ЄJ!еКТР{JенергlУ.. стЗІршнй . інженер цеху ТаJК, з.а цей чrас на 41,7 N2 9 А. д . Жердєв, СТЗ!р­ тиrс:ячl ~еаірrбrаваяцІІв за-. ший .Інженер-технооос ощадженю елект.роенергtУ, Р. В. Охотнююе та Інші. · н;а 44 тисячІ карбо:ваfЩІ.в Вони в1ід'Зн.ачен1 грОІШОВОЮ - кольо•ровmс металів, на · премією обласноУ ради

чи не ·основний цех заводу алю­

мінієвих будівельних конструкuій. Тут встановлене сучасне вітчизняне обладнання, яке дозволяє з висо­ кою nродуктивністю забезпечувати випуск алюмініє­

За h.ідсум­

У nершому

дlms гол~rо тех.но.иога

рац101Налі3а-

робничмх будівель ммсnових

nро­

підnриємств

підвищеними

з

вимоrами

.

.

ао герметичностІ.

8 Сьогодні підприtм· ство виnускає 8 най· менувань товарів народ­

ного спожмванн11. Сереа них дошка

дn11

прасу­

ваннІІ, карниз сТБС, гачки дnя головних убо· рів,

8

вішалка тощо.

Цього Р!!У-1

в ту-

ристських поізаках nо­

бувало 220 завоачан •. За кораоном 15 пра­ цівників.

8

У піонерськ.их т•

борах вІдnочиnо

nіті

122

цього

аітей npaцlt·

ників 38ВОАУ.


сНОВЕ

========НОМУНІСТИ 80-Х=--=-==-===-=-==Батьку,

JІІІ

ровесІІІІИІІ з тобою, обірвав свинець твоІ .піта

...

Слухає Анатолій Мусі­ ЙОІВИЧ nlсню; а nам'ять

nрсжручує роrки в ·зfіоро:т­ ному нмрямі. Пригадує, як болем пройняло серце,

·troлw ця

вnерше

з

nролунала

гучномов­

ця

м·ело­

;ц!.я. Крtзь обриси і далl чз.су nостало обл.н.ччя най­ рІ!днlшоІt люДИІНН. Батьно. ВJ..нт, ЯІН t м.ільйони радян­ ських людей, згорів у nо­ лум'І Велюю<І ВітчизНJЯ­ ноІ,

цl'JIOIO

nереnинИІВ

авоrо

ЖИ'ГТЯ

дорогу

ІКорич-

сБобрНІЦЬІЮІІй• Бобрику сІ!М'І, де б не pawocni було .в.ихОІВQНЦl:в А. М. Да­ та навчається в профес.іой­ училищах. раJГа<на. В цьому селі Ана­ ;но-техІНічннх тоЛій Мусійович nрацює Росте гDдна зміна ветера­

27

· дваддя'Т'Ь

ронів,

очолює

нам

п~агОІГіЧІНий

НІО­

лентИІВ.

·юнчення семирічни всту­ ІІИ'В у Переяслат-Хмель­ ниць.ке

лище.

педагогічне

учи­

З~шивши

нав­

чання, працював

учителем

1-4

•клаОЬв в Броварсь­ кій середн'ій школі М 1. Пі'сля служби ·•В арміІ, з 1958 ,року, безЗІМінно в

н:іст

молоідому

ню сім'І вчителіВ. В тому, що n~a'rol'Н А. А. Мов­

ч,а:н:, Т. О. Рилова,

Н. Г.

радгоспу

і~~tоологічній

роООгі.

си:н

в!JН·

со<JІІДата

no

1

'fИІСТИМ

Як

ХВИЛЮЮЧИJМ

ДЛЯ

ОД;НОСЄЛЬЧаІН .. Бобрин

став

для нього

бЛИІЗЬ•КИJМ.

Всі

рі;д:нИІМ і

турбОТИ

ІНеВ'Іій чумі, захистИІВ мир- БобрИJКУ. Тут nройШОІВ осі сельqа:н, всі Іх радощі не небо для прийдешніХ сту:nен1 nрофесійного рос­ турботами і поколtнь. ту. Спершу бУІВ вчителем стали. Його Сьоrо,ц.ні· Анатолію Му- фізwчного виховання. Без його радощами. Тому про­ с.J:йавичу 50, майже 'Вдв1- ІВііt,:~,рИJву :від роботи. ІНав­ тяго.м 6а:га:ТЬQ·Х років тр.у­ чі більш·е. ніж було ба·ть- qався і успіrшю закіІrЧив ДЇ:ВНИНИ дооtряють і оби­ А. М. Дарагана ко•ві ІВ день Іх останньQІГО КиївськИІй nедагогічний ;рають побачення. І сьо.годні, ко- інститут імені Горь,кого. СІВО1ЇМ ~еnутаrом сільськоУ ли він, дИІректюр Бобриць- Прапю:ва'В вчителем фізи­ Ради народнИ<Х депута-rі'В. !ІЮ[ оередньоІ школи, ба- .ки, застуnником директо­ Дочна ж Ірина та СИR чить, як nриходять з бать- .ра по нс.:вчальн.ій роботі, і Ir01p знають його ян ВИ• ЛюбЛЯЧО:ОО ІКамн на свій першНІЙ о•сь .вте 12 роніВ ди­ •МО'ГЛИВОГО·, Ш,Н'ільний

д,3!Воник першо-

ІІСЛасюmи, ІВlн

всі.м сер-

тем .:радіє за Іх щаслИ'Ве

ре!КТОроl\1.

ВЕСЬ

ба·n,ка. щрадника і дру­ То·му Ірина після за­ нінчення техн.JІНуму зали·­

час у· noшyl!ty m.

А. м. Дарага:н, у ПQ..

дитинІС1!ВО. йому доІВелось, с.тіІйнLй роботі з педагоrtч­

ШИJІась

nрІЩЮВа:ти

у

вихооного nроцесу. Прин­ ЦИJПО!ВИЙ, ІВИМОІГЛИВИЙ, ГО­ ТОВИЙ З·ЗІВЖ!ДИ ІІ!р.ИЙТИ На доnо.могу таким зна­ ють свого дире;ктора, но­ муrніста 4neдarorи I.IIROJLИ. ЧуЙІНий, уважІНМЙ, по-бать­ Юоському турботлНІВИЙ та:~ИJМ ·знаІJО"І'ь Анатол~я Мус.tйоrвича учні-, його ІВИ­ хованІЦ!і. Діловитість, аюнкрет­ ні:сть -- сюь що хара~tтер­ не для nедагогічних нарад,

зн~ти

яІfі

весь

ТЯГ;ЗР

окупа-

.проводить

директор

ці~. Т_?; був у щй безпро- uтоли. Щирість, · .ві;двер­ С:ВІТНіІН темно·ті світлий тість. ,вмін,ня вислуха-m і

і!Іромінчик

це

-

лас·наві ·порадwти

ось що Щ>И­

-

весь час у турботах пtдроста:юче nО/Колін­ ня :- . така однос'МЙна дУМ•Ка nедагогі-в, односель­

npo чан

про

яких

мало,

ІВ•Сі ці

виховала,

дІтей.

СаІМа ж

чИJНку

nрацювала

особисті

обох рЬвника

і

яності

нас·тавнина

ке­

по­

без спо- зитивно впливають на ЮІІВУ

кол- чально-виховни'Й

процес.

Так, зо·крема, минулий .матір'ю. навчальний рік школа еллачує no- працювала. без · другоріч­

rocni. В ОРГ nеред.,

його він осяІКЧас, віддаючи теплоту свого серця ді·тям, своїм учням. І немає нині в

у

ЮРИДИЧНІFІ нон­ су льтацLІ Ішов nри­ йом громщцян. Раз no раз

заходили вJідв1дJІМЧі і з'я­

совували с.вої питання. Один із них 'І!ИдаВІСЯ мені

знайомим. ПриІдИви.вшнсь, я згЗ\ЦЗІВ, що це R. (nов­ ного прJ:звнща не назИІВаю із зрозумІлих ІПричин).

МИІНу лоУ осені ~аtвелося захищати його в судово­ му засlдаюrі. Звннува.qу­ вався wді громадянин R. у замаху на іВбИІВСт.во жін­ ки. Захищати його ~нтере­ ся бу ло нелеnко і до того ж неnриємІНо. Обвииу<ваче­ ний .вm себе нещиро. ЗБо­ днІВ

нанлепи

на

:дружину,

ніби причиною сімейноУ дра1ми стала іІ nоява у не­ тверезому стан.і. У ходІ розглядУ сnра­ ви з'ясувалося nротилеж· не. СаJме вІ.<Н був тоді на­ nідпиrrку 1 накнн·увея на дружину з образами. Ко­ ли та щось сказала у від­ nов•іДь,

«.Уб'ю

нятІ•.

вдаІJІся

тебе

1

до

погроз:

адже

його

-при

наполег­

але

і нши.м

cooro

життя 'Він не уявляє. Тан велять йому совість і

cepue

комуніста,

nедаго·

га, бапша, -серце, яке він СП!ОІЗНа ІВідда€ ДіТЯМ.

тійної

секретар

пар­

організацІї Боб­

рону,

nанує

зоотехн!tк

·

А.

М.

чен.ко, стала уроюм для нас.• Дошнульні моро­

ПродовжуЄ

Г<ЩОВНИЙ

ТоІМу на зас.tданні техра­ ди ми вирішили майнра­ ще nі;д:готувати тварин­ ниць.ні приміщення до зи­ ми, утеnлити Іх.

Ми підійшли з Анато­ лієм Миколайоончем до о:дного норівнина. Відра­ зу впадає в очі чистота, ануратність виконаних ро­

біт,

свіжоnофарбовані

ві­

конні рами та двері, по­ лаrс:джена підлога, відре­ монтовані транспортери і авто.поїл,ни Приміщен}ІЯ

тривало

. на

вбИІВС"r.во не

на:зи­ нl

nовніСJЮ УтеПJl'ИЛИ

nобоІ

матір'ю замкнулися в су­ сWІ;Ій нІІМнатl, а алкоrо­ лін, це nізніше nі,ц'rВерди-

, Оrрок

ІІОИа:рання

робі-тники,

ре­

R.

І ра.зом Jз С.

Мазі·

єм він nрQІДовжував лаго­

дити бетономІшалку. А вже nісля обtду вона зно­ ~У

заnрацюеала.

Будівельники зобов'яза-

при:мJІЩення до зими. Бу- ІНет, б~ліотека.

ЗаJ:lJWЮ­

.ці.вельники дали. слово до ІВЗ!НО в1;цкрити

стоматоло­

І 5 вересн·я зда'І'И ·kО!МісіІ гІJч:ний кабінет.

всі ТІІЩ>ин.ницьнt іценнSL

nримі-

... З обіду nооер1.·алися будl!вельН'ИІНи. ВОІНИ акmв-

Будівельники об'єднані но прнсту~пили до роботи.

у спеціальні ланни. Коок- Настрій у· них бадьорий, нЮ з них доведено нон- пtднесений. І ро6ота cno· креше завдання. ведуться

у

Роботи РИ'ТЬСЯ.

комnле~«:і,

Л. САМСОНЕНКО,

швидко і янісно.. Приклад

студент факу.пьтету жур­

ПОІКазують

сnравжні

май- ва.піствкв КДУ.

допомагати своїм болгар­ ським друзям збИрати врожай, адже жнива у них починаються набагато ра-. ніше А потім . ва Терно­ пільщину приїжджають працювати болгарські ком­ байнери. На знімках: вгорі болгарський механізатор Димитер Димитров і укра­ Іван Турецький їнець складають

інтернацІонаЛІr

ний екіnаж;

внизу

-

ів-

'Іернаціональні екіпажі ук­

раїнських

і

болгарських

озимої

ІШІеннці в колгос­

пі імені Левіна ського району.

Фото Ю.

Гусятвв­

І.пьєнка. РАТАУ).

це я й с'КаЗаВ

Пояснюю,

nl;ц час

день закІн­ чився. На авrобу.СНій зу­ пшщі я nобачив К, який наn

чимось

замислився,

не nомічаючи НІІ<ВJіть ТОІГО, що ЙІде дощ.

-

Hex.ailt

-

.

бИ'ГИ ІВИІС.НОІВ•НИ: Горілна, сумні!Jіні друзі позбавили й01го с.іІМ'І, житла. Позба­ .еи..ли ЙОІГО усьоrо ТОСО, Щ. зветься

ПО!ВJЮR,Р<J'ВІІИМ

жи~тям.

на

дно

Оно­

ПІWЩТВа,

Пере- він сам того не поміТИІВ,

старша дочк<"

згадуваrrи ми:нуле

як .ц.і'ІІИ, йому нині

:оо·тlлось

що став для ,рtщни~. для д6рЖ!аІВи обузою, втра'ГИВ

wювиту.

Про

плюс

кумис

У П!РОМИСЛОВОМУ режимt nочав

працювати

кумис­

ний цех Д1брівськоrо ного заводу. Тепер

кін­ цілю­

щий напій регулярно над­ Jюдить

в

санаторіІ

все­

ооюз·ноІ з;дра:вн:и:ці в Мир­

городі.

ВжИJВання

кумису

одночасно з '11РадицLйИНІМи

водн.н.ми

й

.грязевИІМSt

nроце,дурами

nозитивно

ВІU1!Иває на хід оздоров­ лення nацієн,тів. Л.інузаль­

ІН.ИІЙ дtшазоо ~ypopry вІдчутно розширився.

Для одержання

кумису

люд~ське обЛИ'Ччя. Чи знай­

ІПРИ нонезаво:Ці

де вLн у собі мужнЮть ви­

но най<>ільшу

рІВаТИJСЯ з тих

тиnову нумн.сну ферму Щ!.

тенет,

яні

ріЖжі, а наод· мdстом спус­

nротя.rом шести місяцЬ! ми· рунами бездумно 1 К без поважноr причИRи во- жорстоко, взЯІВши собі в

ми- на втрачає право на жит- nомічнини

·вода

... Рсоочий

П{)jЦумає, промайнуло• мимоіюлі. Для нього настав час ро..

що ріаль.н:·е станов·ище.

Без НЬІО-rо

R.

роомови,.

Чимось nиякові довело- страІШШй, жахли'ВНЙ сонІ би, можливо, і. сімейного каються cyтi:lmm. можна- · nорІ.внЯ'ІІf tз Він був Заион на ІІ боці, адже за1"ИІ1LКУ і ооаною. Але все Іх nообавлеН'.ИЙ волі із при- nри вlдсуmості людинч це ві.н зруйнував власни" старістю, яка С'lІрашяа для

значенням на лінува.ІІJЛя в1д алнОГОJІ.Ізму.

два

монтували П: - Доки не закІнчимо. не nіДемо на обід ска· зав М. Г. Фра.нчуІК.

В онремих з них nрО!ВОаЦи- праду•ктивноr nрацІ та ІВlд·

ват гор~но сооІх До­ ся віДпоJЦцати. 'Іоаі. 3JI.IU{aн1 діти разо.м з

..

Ве.пика дружба зв'язує

АДВОКАТСЬКОІ ПРАКТИКИ

ному вже не дружина,

1

У

мо ренонструwцію, що за- nочинку тваринниJйІВ. На тя.гує строки n!ДrоТОІВКИ фермі вже діють ф.Lзкаб1-

вийшла заміж, а менша ПОЧалИСЯ ІООЛИСЬ З НеВИіН· пори самій лише згад.ці но.І чарки, а теnер міцно про батьна злякано замов­ тримають у своІх цута.х7 кала. Ось так близькі RQ- Це залежить, перш за все, зсьмаосу на 1 прописки. Навіщо було лись люди стали йому від ньо·го самоrо. Поки на роодо­ було, ~ВДало- їй знову терпі'ТН знущан- далеюmн. Нікуди правди Що стоІтЬ він НІЯ

б

Але

хліборобів Тервопl.пьщв­ вн і Сnивенського округу НРБ. За традвцІвю укра­ їнські мехавізаrорв з при­ ходом ЖНИВВОЇ ПОРИ 'ІдуТЬ'

ПЕРЕХРЕСТЯХ---~---

слід·ство, ніхто доручення аІСІже шлюб вона з ним з юрнонсультацією не розірвала і ·~аким чином офQрмив, і я зах.ищав йо- ;По~а,вила нолишньоrо чого за дорученням суду. лавша і житлово! площі, Довести, що

е

механізаторів

Закінчилося все беJ не м!tце проживання і лення волі, К навіть не тяжІких наслЩк1в. Але до nрю.пис,ка. Ні того, ні .ін- пQДу.мав npo це. Байдуже суду К утриму,вали пі;Д шогg У К немає . Дружи- було йому за долю дітей. Поки

Вж

перерва.

Дружба

· для цього norrptбнi nостій- б&~в.аючи в мІсцях nо.збав-

оrорооою.

обід1ІІІ

:нс:тановили по 1двоє лнся в nеріСJІД лщгоrовки дверей. Залишилося ІВіД- ФеРІМИ до зими створити зи дали про себе знати. реІМонтуІВати телятники.· добрі уr.rови для висоно­ Хол<JІДно було т.варинам:.

чуючись

погроЖу;вав СО" лі(:Щості.

й . .. · демо дал1.

лися

.

зоотехнін..

їх,

ла

біля бетоиомlшалІ(J{ nо.ра-

роr3ПОІВіДЬ

RсJІрівники вже готавІ до зими.

щаслИІВим

кирою.

нерує май-

·

-

Па:вленно і баrато іщиих.

Роботою

Л/lt[J]Ї}ttjf

Ли'ГО!В­

О Б У З А, чаs бити,

і відразу

стер М. І. Лукиша.

rви­

ла меди'Ша номІсія, вклю- нув. І О•СЬ R. знову си- ло. чив на всю гучність ра- д,ить nередІ! мною. ЗдаєтьtЩоtдо дітей, то Ім теж Діолу .і не дЗІВав членам ся, лЮДИІНа я·н людина, "Набридло хооватися вечо­ сіІМ'ї віщпочивати. Коли ж але звlдкІf' в нього стіль- · :раІМи по нуткаос, боячись вранці дружина хотіла .ин жорото~юсті. Зараз віІн ро:злютованосо батька. До непом.ітно вислизнути з при.ііl!ІVІВ поращитися, ян тою ж nісля суду Сім'я :кtмнати, він вхоІІНІВ їІ, no- офор:;шти пенсію по інва- лот·р"-ІПИла у скрутне мarre-

АБО НЕВИГАДАНА ІСТОРІЯ З

nрО!Ходах

·

наnруження.

(Фо,тоосроніка

.пи.

ЖИПfВИХ

no

мо­ вкоткавувз,ли. ра·д­ буді'Вельнинtв

Минуларічна зима, рооповіІдає головний

рицької середньої шко­

_ _ _ _ _ _ _ _ HA

муля-

механізаторів на 'збиранні

П. БАПБАРЗА, вчите.пь,

ник·lв. Всі випускники пра. цевлашrова<Ні. Майже ПО!. ловИtНа з них працює в

твоІх ще­ ся, але ~а завдані дuужи-

с.Щенят~•

1

roc.noдap,

ЛИІЕІЖТі віднрито середню ШJНолу, побу'дс.вано дитя­ чий С<ІідОІК, газифіко.вано будиІНКИ жителів села. Звичайно, нелегко Ана·то­ лію МусІйовичу вст·игати

о1дюєю,

ноги

директора

Він

СЩJІИІЯН'Ні

наблює в ньому школярів. с'н;рі·зь, в нінцевому результатj

вона

ового

школи.

руки матері, УУ щире любляч~ серце. Залишившись

nостаІВИ~а на

·

Я\КИJЙ !І'ОІВернувся иещодаа­

но щодому пtсля служби !В лавах Р{ІІДЯН.СЬНОІ Ар­ •мії.

справи

nЬМ·іж

Це ферма

трудове

рад­

зазна'!'И ЗО!ВСіМ: Іншого. ·ним колекти:вом над удо- госпі в рІ:дному сел1. Мріє Коли nро..цунали перші снОtНал·еннЯм ІНавчальНІО- Пl'ТИ СТежІНОЮ баtrЬНа СИН,

залпи Велико•І ВітчиоояноІ, А•На'ТОЛ[Ю ІВИПО!ВНИJВСЯ ШОСТИЙ ріН. Разом З матір'ю, своїми QДНовесн.и'Нами Л,ро!ВОджа,в батька в ос~<Шню доро·гу. Ян і всі, J'v!PIЯB про його швидzщ ПОІВернення. Та ця дорога ЩJОt.тr.ягла У вічність. Не з розnовідей, а з ·Ела•сно,rо життя знає А. М. Да•раtГан про зеарс~а Фашисті'В на радянсь.ю.й землі, сnовна Ідооелось саі-

-

доклав

всіх

знми.стри овоєІ

Тільки на змін.у тварин­ ни;кам прийшли сюди гос­ пqдарюва~и .радгосnнІ бу­ - Наше '!'Варинницьке дівельнини. Вони швидки­ нараховує 12 ми темnами ведуть nіДго­ містечно .Іюрlвнннів і 4 тел.fІЛ'НИКИ, тОнну ферми до зими.

з.астуІІІ:ІИІК

пар.тНtООІу

пору

СJОІНе

основних, в

чимало зусиль, щоб .свят кУJВ<і-ння 40-річ.чя Перемоги ста.JЮ nам'ятним, уро­

НАІІЕІИТЬ АІТІМ

шу

Анатолія МусійОІВНіча чимало mртійних, громад­ сЬІких дО'Р'У'ЧеНЬ. Член І!l·а'Р­

се.кре·таря

готове до

Бtля настуmюrо норlв- ри-штунатури М. Г. Фран­

госnу імені Щорса. Нині на ніrй, ян і !В бу;ць-яну ін­

М. Дараrа:на.

• БюбрИ!ЦЬІКИ'Й•,

оовністю

:ЦОСЛtдн·е. го

nо•казо:ве

'Госnод,а.рс11ВО. лочн<JІГова.рна

з дОСІВ:Lдченими, 1н.емала заслуга і директора шко­

·Т А НРІМ

каштани,

якесь

Бєл.єщва, В. М. Дивак, О. І. Ма•рченно, В. І. ВаІН­ СОІВ>И~ стали НИtНі ІВРівеНЬ

ли А.

заасфальтоваНа

нина .лежить купа асфаль- чун 1 С. К. МазІ\й, маля­ ту. Коло неІ nо:ралися бу- ри О. І. Максимець 1 Є. Вітер, столяри яких видніються лобілені дlвельнини. Вони розноси- С. приміщення. Створюється ли лопатами асфальт по П. П. Залозкий і М. М. враження, що nоrграпив на' іюрtвнику, розкидали йо- МозговН'Й, слюсар В. М. ніють

nоnовнен­

тійного 'Н<JІМітету

CEPQE

( '

Пряма

дорога •м'ЯІНо СТЄJШТЬСЯ n1д ногами. Обабіч неІ зе.'Іе­

уваги

ІфИ!ДілЯЄ НІ8..С'Т.аВН.ИН, КQ!Му-'

Все життя йоrо нероо­ 'РИІВІНО пюІВ'язане з nеда.rо­ rіною. Одразу ntl:cля за­

З стор.

1ft

КОЛИ ·РОБОТ А СПОРИТЬСЯ':

nраці.

Осо6люю багато

року

1985

8ИІf/ВЛЮ

XYA061--TEDRY

1 '

БАТЬКУ,

cepnюr

23

ЖИТТЯ•

самоrгністю ...

М.

ФОМЧЕНКОВ, юрист.

сnорудже­

на У$раІні

сто нобил молочно! rrоро­ дн росі.йсьнИіХ важ.ково­ зів. Це ціле містеч:ко з будинRом тваринника, стайнями, механізованим: залом,

нумн.сним ·цехом, комnлексом Інженерних сnоруд. Автоматиоовано n.роцеси

nриготування

розфасову;в8НІІfл

та

кумису,

В .. МУЗИЧЕНКО,

кор: РАТАУ.

Поптава.

·


· 4 стор.

* 23

серnня

1985 року

Ро-вИ

«НОВЕ

жr иття.

с т а н о в л е н и н,­

І

ІІ

11

рови

І!

у т в е р д не -е :н :н .н

11 11

со-

11

конструкцій

· nослуг

І

заво•чан

На фото ви бачите кухарів

Любов Аврамівну Тур, Вік- ховується до трьохсот

никІв.

Діти nочувають себе тут ІІсnах-садку

чудово.

Вони

паруса». У цій прекрасній споруді доглядається і

гами БН І П новлена

охоронна

ІІ

навколо

периметра

них

~иявnяють

юки.

-

Дискатена

в

нафе

.

11

.

ь: С:И:КИ ТОЩО.

чимало

111'ють

тут

лише для

захиснІ дамби, зрІ3уваm 1 звалювати І1РУ.НТ;

- влаш~ат:и стрмьбища, будь-я.кt соор­ ТИ'ВНі заходи, J)О3ВОДИТИ вогнища, спалювати стерню і ІПобуrові в.іІцходи; лі.

-,-

ставити -намети для

вtдпочиНІКу

.ВЗННЯМИ·, при 'загораннІ газу і в вІт,рян.у поrо­ ду небезлеЧ'На зоtНа значно · зб1льшується. На дооmй 'N!C n~ться под9-ча газу с:пожи­ вача:м,

наноситься

1

ГОСПQДаорствам

Прове;дення

велИІка

ма'ТерLа:льна

бу:ц-.яІКИJХ

ЗОНі Га<ЮПрОІВОду-

робіт -

в охоро.ннl·Й

ДОі3ВМЯЄТЬСЯ

ТіЛЬКИ

Роботи вин~ти

пред'Ста:вниtка

ма.с.н:ина

рощу

взята

під

держаоою,

та КооrяяrrИНіІІвки

в Дон- граJЩіООЯІІ. ураrаии. Іх с;у- ОКJJаІІtНоут.воренн-я земноУ басі, оголошений nалеон- ·">"'"-"'д .....nnan или сильнІ злнви • кори, коли вининла так ТОлогічням заповWtиком. я.кі З· nрІнням внвертали. авана КостянтинmсьноБли.зЬІКо

250-260 м1ль.... · ,...,.,, дерева й нес.ли в рЖИ. Дружківська антикліналь, нинішнього Донецького ......_.урн НаJlРСІмаджува- разом з породою були nОН.ш J)ОКш тому иа м~.......,. Or--"'

...

....

проаиLащено

зирнути

ріВнина. постуіІІово були

Серед гlтантсьних Х1ЮЩ1В і паrюроо1!. тут росли ста-

рода&Щ .родич!

1 «'В.ивернут1-. й паховсьні де­ nохован1 рева. Таз<.пі;ДІUІВСJІ з надр

nід нашаруванням в1ЮВ. Бrо достуІJУ кисню ВО'НИ

небувалий ліс : стали посеред степу кам'яні Ре·

сучасниХ не обвуглклm:ь, а заиам·~- летнt

висотою

далеке

За довІдками з питань . що вас цікавлять ,

звертайтеся

м·инуле

1:~:

А. УСЕНКО.

10-12

Запрошуємо вас на шкільний базар, проводить унІвермаг райспоживспілки

11

А.д·мІнІсТрацtя управлІ<ннЯ торгівлІ Брма.р­

який

24 та 25

серnня. Ви зможете np~a'nl все необхіДне до НОВОГО Нав<І&!ІЬІQ'О раку.

ється стипендія.

Звертатиса аа . адресою: вуп. Київська,

139,

вІддІл кадрів. АдмtвІстрацtа.

ДврекцhІ.

•НОВАЯ ЖИЗНЬ•-орrен

Вромрскоrо rородско•

иомИ'rе'І'а КОNІМуІІІІ!СТичееной ІJІІІР'І'ИИ УнР8ИНЬІ, rород~коrо н Р8Аонfюrо Советов ИІІРОдRЬІХ депу­ Т8'І'оа Каеас.кой обJІІІІС'І'и. (н.а· ..,~_ранис.ком язЬІне). Редвнn:JС'І Е. Фr.дnR.

ro

Гааета BЬ/XXJДJFI' с' 17 liiiiP&IUI 193'1 l'Ода. .l5ни ВЬІХ<>Дr. В'ІqJНІІК, с.редr., ПІІ'І'НІЩ&, с:уббота.

.

Адреса

Партійна, npoфcniJVCoea та комсомоnьСька орrа­

3

nриводу смертІ П батька

11

hСМІІІІ Никифоровича

11

..

11 11

КОЗАРНО;

11

.11 11

11

11

Коnектнен &роuрськоrо мІсьноrо народноrо су­ дУ І nрокуратури емсnоеnюють rnнбоке сnІвчуТТІІ

ronoel мІськоrо народноrо СУІІ.У О. І. Панченну 3 npyoAY nередчасноУ смерті батька його дружи­ нм ПавІІа Оnанасовича ХОДОСЕНКА.

В'І'Р8Rен:І

довіреність

непЬІітоВІІІКИй чек

ращгооn у

N! 577798

Теnефонн: редакто~ '-о3-76; еІАдіІІу nартІйноrо жнтт11 1-04-61; еІдnоеідальноrо секретаРJІ, аІдд/JІу с/JІьс:ьмоrо rос:nо,..рства 1..02-82; корес;,-,..нт• мІсцееоrо ~­

АІомоепенна t-02-71; ucrynмнu редаІСтора, аІмІпІв nроммсІІоІІОСтІ. nнстІв І масовоr роботи 1-6ЦІ1. ,. дРУІІ1ІІРИІ:

~5020,

КИІвеь~;tа

CDP888Jt ВИWіВНИЦflІ , noo\rpeфll І ККНЖКОВОІ торrІВІJ1,

область,

м.

Бром.ри, вуа.

Ні3ацІі КаІІНПІНСІtКОі середньоі WKOIIH Ім. В. І, Леніна ВНСІІО8111010ТЬ І'ІІМбоке сnІечуТТІІ ВЧМТеІІІtЦІ nочаткових кnасІе ОnександрІ ВасМІІІенІ КонновІй

іменІ

Кнt'І!ІС1>ка, 1~4.

Щорса

No 891

еважати недінсннмн.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 255020, Київська oбnacn., м. Бровари, вул. Киівська, 154.

ВІю&аІРСЬК8 дІ)УІСІІІРЮІ КИІівсwІоrо обласн<И'О упраІUІІіинІІ У

Боярка

49.

11

11

.

м.

Бохрське лІвJйне виробниче управлінНJІ

І! ІІ

ськоrо міСЬNВИНОfІНОМУ з 1 вересня 1985 раху ІІJ)Оводить на6~р учніВ на базі 8-1 О класІ.'В ва 1985-1986 -навчальний ~рік в маrсюин-шнолу rю підr'ОО'ОВЦІ. продавців. Уч:ням вНІплачу­

Боярське ЛВУМГ:

маrІстральRІіх rазовроводlв.

·•••===-----.===•========--===---==---------~--.-.-.----------------------І: 11 .. ШановНі. батьки

в

КНІВСькоr області, вул . МатюD-сь.кого,

кор. РАТАУ.

3аступвик редактора

·

лШ~

по за­

М. СТОЛЯРОВ,

гірсЬІКоrо кряжа була ве- лися ·в мулистн~" руслах лика бол<mІ<:та

в

обереЖ'Ні

.рання нег.айно nриn.нніrrь робсrгу , вим'ЮІіть ~н­ rун сіІльгос.rпма:шшm, ви.ведІ.ть людей на без­ печhу 'Від'СТаНЬ і ПОВІЇДОМ'Ге іВЛаС.НИКа ГаооП'JЮ­ ЕОДу Боярсмrе ліній.не І!JfрОбничн:е упра.в­ лmня ма.І!І.с'J1РаЛЬf!ІИХ газоправодіІВ по телефону 24-95-50 м. Києва або н<3:йбJШІІЖч1 Qргаtіи мі-

екологічну

кашоУ планети.

трубоорО'Во

ГРОМАДІОШІ БуІЦЬте узатнt І.

охо-

стеж.ку. Пройшооши ній. моЖ'На немовби

N9 341

при з:НахО!Ц.Жен:иі поолизу газопроводу! У ;ви­ ПО/днУ виявлення ІВиrrоку газу або його· заго­

стала

авоєрІІQною лабораторією Сама природа створила ХJВОЙН'КХ рослин арау- · нІли. На це пJшли мІль­ nід відкритим небом. Тут ІUО унtкальиу nам'ятку каріІ. Над вічнозелеНЯІМи йони років. rrровощяться різні дослІд­ КІІІМ'яний JJ1c поблmу иІс- лІсами часто проносилися Під час бурхлнв()Го ження . • А для турнстІ!в

в прн­

д;!.в•,

метрів , з стовбурамн мет ­ ровоІ тоощини. Унlікальна пам'R."Г1<а rr.риродн,

При

газопроводу.

Рада МініІстр.ЬВ СРСР Постановою

роомови -вес·ти овій

Ліс~ з rлибини .віків

шоода

:НІаСеленН'Ю.

В1Д 12 КВ11'Н'Я 1979 р<JІНУ затвердила є,дlІІНі «!Jрю!ИЛ!Іі сх•орони маІІ'11•стральюrх ·грубоораво­ ,д.Jз•. Прези:дlя Bepxomнor Ради СРСР Указом В-іД 10 ~раен.я 1979 j)Oil\y N9 122-Х ВСТШІЮІВИ­ ла вІ.щпw.\щЗ'ЛЬність О!С.1б 'В адМ'Lн.істра'!'ИВнnму і ІфимJ;налЬІН.о.м.у в!ІЩно:теНJі1 за порушеНІН~

постійнИх ритми, р.ізноксльо.рові во·г­

У СВІТІ ЦІКАВОГО

ночі'В­

ПАМ'ЯТААТЕІ Будь-яке пошІщцження гооо­

«!Jравил оrорон:и магJІсп;ральНJіх

8

і

ЩJОІЮІЦ.У може прИІВесm: ~ його .вибуху. Вибух ГЗІЗОІПрОІІ'ОаЦу СуtПJЮВ'ОдЖУЄТЬІС.Я :веЛЯІRИМИ руйну­

суТН'О'С' f1

Чущавий фон міf:н-rm . КультурН'О

дружньоІ

.

П<Р'О!ВаД'И'rn меліора11ИІ!Ін.1 роботи, бу.цува'Ти

-

НІИІХ га2_<JпрсmодіІв.

п.ро- ні. ще святкс.вішнй, ще вільний час. п!днесеНІ1шнй н3Стрій.. . · смапні СОІН!И, найрІзlюма- створюють тут сучаона ІПрИХОІЦ.ЯТЬ у кафе і ЛЮДlІ Не дквВ. ГОНЧАРУК. ні"DН.іш1 ФРУ'КТООL води;_ музика, яка ·ІЮС'Гійно 3ВУ- середНЬ::)Го вtку. ., .·

адже

на перех.ода·х rа.:юпрово·д:•в череа рі.ки, ВО:Ц<JІсховища, яана.пн забороняєть ся

1VЮВ1іІй ДОО&1п або НЗ.РЯід1ЦОпу-ан на ІВИІКОІН..ЗНІН.Я робіт у ВЛСЮНІІfКа ГЗІЗОІП'рОіВоду Боярськоrо JІtкійно.rо вИІрОбничоrо уп•равлІюrя ма'Г.І.стра\ІІь·

грутами і Поодин'Ці, серед тека: надихаючі до таІНцю

_ .кондитерсЬІКі 'Вироби, пер- них

робо-

· · у всіх 'ВИІJЩЦ,'Ках ·lfooбxllltнo одерж.ати пись-

чнть у залJ, привабливий У;вечер! минулоУ суботи Ьнтер'єр. в «Равє•сни-ку• було, певТс:му таз< пр-нглянулося но, особливо людно. В за­ .,!(авно кафе «Ровесник• • .ЗИІВО зі осІ.лЯКими налоо­ ·нафе юни•м . Ідуть сю~и 1 лl кафе пр.ац юв.ала дІНОКО­ що на житловому масиві.

БЩДувачІ. НІіа<ол.и :не · жсm.с.я на ГМООНЯ:Й .

геолОІГорозві:дувальнІ

УЗГОІд,ЖеІНІ!fЯХ У ·ВСІТЗ.НОІВЛе!і'Qму ІІЮ,РЯ';t!<у.

fіjсля вІІltпо'ІІИН'Ху в ре- безалкаголwі ·К'ОКтейлІ.. щmструйова:ному не так До смаІКу 'КЛІ.ЄН'І'ам і МQ(>О­

неоода.л1н . унІtвермагу;~ . вІ!д- юовачами. coroДid страІВН,

стани для "худоби .

тн чага-рники І л!со.насаджеН'ня;

, IJ

ме та'Кий, бо тверезі траДНЦ!У З·ГаІЦаІНИМИ ка·теrорія­ МИ населення пLдтриму­ ються найактивніше. .

польові

брати rpYJН.T, розЧІИ·Щатн або поглиблюва1'3-І суд­ новий хtд ріІІ<и, розміЩати причаJІи, вирубува-

І:

но, що віJ< відв!дувачі'В са-

пос:r1йнаго nрИЗІНачення ;

прозqдиtrи.

-

11 11

НАШ ВІДПОЧИНОК

1

розміщати

о.зера,

ІІ

8

·

ти з .влаштуванням щурф.ів зі взяТ'І'ям проб rруНІrу, к;рі'! г:рун;то;вих' зразків, проводити буро-вНІбухюаі ро5Qти ; .

ІІ

11

ньому.

склада·ти сільrостrроду'ІЩію для ти:мtч:аоового постійного збережеНІНя;

11 11 11

11 11 11

в

розробляти ка.р'є;Ри. будувЗІтн ;(ороrн всіос катеr;орій, розм!Jща'ТИ полЬQві СТС!ІН'И, влаш­ т~:ватІИ СТОЯН/КН <:ІІВтот,ранюпорту та і'НШ'D•У тех­

ІІ

-

стан­

-

ІІ ІІ

.

ТІЮКу

тимчасового

І! ІІ Іі

ІІ

газопроводу

буДJ:вН.ИЦТВО будь-<ЯЮUс буДИІНJКJm і ('ІЮруд

ІІ

Jl11

вздовж

газорозподілюючнх

дІлюючих станцій заборонено:

11 11 11

11 11

Держбуду · СРСР. вста­

зона

В охсрон.Н!іJй зо;нd гаІЗопроводу і газорооп<>-'

ІІ

Фото М. Семинога.

ви-

прс.водУ· і

11

вихователі.

11·45·75

Цій . шир~ша якої залежить від діаметра газо­

11 11 11

задоволені

зробnе- тим nіклуванням, яке . про «АnЬІе

ава1ріях на газоПJ)ОІВРІlt1, у ві:дпо:вLдн'ооті з ВИ!МО­

ІІ

ІІ ІІ ІІ Іі

стоnи на замовлення робіт- кращому вихованню малят.

у

3 метою забезrrечеtmя безпеки носелення, збереження споруд і будmе.ль цри можл'И'!Шх

ІІ

сервіруют~о майданчинів сnрияє якиай­

ІншІ Ава знімки

11

Іі

nенинівну Процак та ро- тер' єри; ,110статня кільність бітницю Ірину Іванівну Да- хороше 'обладнаних ігрових

Ме'І'ріВ

9-14

Ві~ НИХ ЩJQКJІЗjЦеНі КабеJІЬІНі лmіІ зв'я.зІ(у.

ІІ ІІ ІІ І! І! І; ІІ

торію Стеnанівну Воробйо- тей nрацівників nідnриєм­ Катерину Ка- ства. Добре оформлені ін-

атмосфер.

55

Паралельно до гаоопроводів

І'

ді-

. ву, касира

tti

ком

11 11

nі•готують іх для кожного.

nрохо­

газопроводи­

1

11 11 11 11 11

ші страви. У зазн•чений час nрацівники ІІІальні

газопроводи

І

RолгоспІв,

віДВ·Оіди висо:кого TIOC'J(y, JЮЗ:М!і:щені газорооrrо­ діJлюючL станцН, віІд ЯКНІХ газ подаєть<:.Я до міст, се.пшц, пром:и.слОВИІх •пЩпр.нємств і иаtее­ лення. ВказанІ ГЗІЗо.n;роеадИ працюють пЩ тих:­

ІІ І!

обідати. За бажа"ням, ро­ бітникИ. можуть зазрnе­ гідь за114овити собі т~ чи ін­

1

установ, уп-

На тернторШ БроtВарського району дять магістральні

~: .

смачно nо­

господарств~;

радгоспів І населеиНJІ.

ІІ

ось ця чудова ї•аnьня, де

масніну. Вони

равлІнь сІльського

ІІ

ціально-nобутові: nитання.

можна завжд~

зацІй, промислових пІдприємств,

ІІ

11 11

.....

ТИСКУ

До вІдома проектвих І будІвельних органІ­

11 11 11 11

Добре вирішуються ка ЗаВОДі аЛЮМІНІЄВИХ буді­

Так, до

ВИСОКОГО

11 11

• веЛЬНИХ

МАГІСТР АЛЬНІ гАЗОПРоводи

ІІ ІІ ІІ

1ндекс Друк

61285.

офое1'ний.

друноваНнІt

Обсяг

аркуш.

примІрнвкІв. За·мов.пении М

13.560

І

ТираІЖ

3914.

134 номер 1985 рік  

134 номер 1985 рік

134 номер 1985 рік  

134 номер 1985 рік

Advertisement