Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

ПЛЕНУМ МІС'ЬККОМУ

~'!!II!!!!!!IIIe!!!lllll!!!II!!!~!8IIII!!!~ .NЬ

134 (4858)

КОМПАРТІЇ' УКРАїНИ

П'ЯТНИЦЯ,

24

ПОЗАВЧОРА відбувся IV пленум міського комітету Компартії України. Лого учасники РОЗГ.1JЯНУЛИ питан­

СЕРПНЯ

1979 ЦІВа 2

ня про завдання партійних організацій, радянських, прОфспілкових і господарських органів по даЛЬШО~IУ поліпшенню роботи 3 листами та скаргами трудящих

р. ВОП.

у світлі ВИ~ІОГ XXV з'їзду КПРС. З доповіддю виступив другий секретар ~liCЬKOГO KO~liTCTY Компартії YKpaїНlI

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

А. д. Фролов. У доповіді · і виетупах учасників обгово­

рення дайо :ПРИНЦИПQву.оцінку стану роботи з листа­

ми, викрЙ'то сёрйо;Ші недоліки. Пленум прийняв поста­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

МІСЬКОІІ РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ

нову, в якій намічено конкретні Ш.1JЯХИ вдосконалення

КОМУНІСТИЧНOJ ПАРТІІ УКРАІНИ,

цієї важливої справи.

ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКOJ ОБЛАСТІ

.

З іНформацією про виконання заходів ІІІ пленуму

міського комітету партії по поліпшенню торговельного, КОМУliально-побутового і соціально-культурного обслу­

Трудова

говування населення міста та району виступив заві­

дуючий

промислово-траНСПОРТНЮI

від;\Ї.'ІОМ ~liCbKKO~IY

партії А. П. ГпадиwевськиЙ.

вахmа

П'ЯТИРІЧКИ

....,...."..,;J"..,..."..,.~ .... ~.,...".~~

ВОНИ ИДУfЬ ПОПЕРЕДУ

Звіт з П.1енуму буде опуб.'Ііковано.

Країна Рад: новини дня ~~~ia~~~~~C1ВO ~:~:~ ШАХТАРСЬКІ МІЛЬИОНИ

,

Кривий

ких

OV'МlY·

ня,

де

маистром

РоБІ'l"RИШi

Завод

торговельного весь

'Іас

97 про- працює риТМіЧНО і успішно

цеНТі'В продукції здають з справляється з виконанням

виробничої програми. І в цьому є особливо велика за­ слуга колективу реJ.ЮНТНО­ механічного цеху М 8, який

процент1в.

взяв на своє озброєння хар-

Попереду у .соцlалістич- ківську систему вання

обслугову-

механізмів.

П раців­

ному змаганнІ в об'єднан- ники цеху роблять У06 для ні йде бригада оббійникІв

б

Є . П. Ковбасинсь·коі. :Кра- Toг~, щоб технологічне о по

професІях ви- ладнання

не

простоюваЛ0

знані озд06лювальник без діі жодної хвилини. Г. М. Щербан, столяр Великий вклад у цю сnра­ П. Я . Лінник, верстатник ву вносить найдосвідчені­ П.

М.

Хром.ець та оббlй- ший слюсар-ремонтник, сек­

НИІ-' В. О. Бе;езюк, фане- ре тар цехової партійної ор­ Р~J-..-: .1ЬНИК Г, С. Степа- ганізації Іван Савелійович

нецо. В. БУ JіИГJНА, начаJlЬНП вlдд:лу праці та заробlтноІ мати.

Бужениця.

На фото: НИЦЯ.

І. С. БУЖЕ-

Фото А. Зарі'ІВОГО.

ДJAlBHO помічено: вся­ кому овочу свій час. РуБІж лІта І осені по­ ра доорLвання БІльшості з них . Пора, що Й казати, копіl1ка. ТІльки встигай збирати, столу

Багаrо нині справ У Ilaiвлович Коломієць, трудІвникJ.в радгоспу .За- Дмитро Павлович Матків­

варицьниЙ.. Вони вирі- сьний та Станіслав Дмит­ . шують їх ·компленсно. По- рович . Герасимович. Зав­ Іншими

невідклад-

дяки

їх

ними роботами робітники ній праці господарства

не

високопродуктив­

в господарстві

послаб- занладають

щодня

люють уваги до :')нготіВ.'І1

380-420 тонн

,",ормІв рІ од

на

для

стійЛОН:J~~

пе-

маси.

громадСЬНСl

ху-

На

п?

СИЛОСНОl

транспортуванні

зе­

доби. У розпалі СИJlО- леної маси з поля до міс­ сування кунурудзяної ма- ця силосування зайнято си. 10 автомашин. Високої На її Іносовицl працю- продуктивностІ праці до­ ють чотири }\')'.:::: ii~' :i1 " биваються шофери Петро <'.; ·регатІ Із тракторами. АндрІйович Бобошко та Принлад у роботІ п(\казує Михайло Артемович По­

механізатор Микола Никифорович Юр'єв . Ko~· байном КС-2,6 він зБИР1\Є за день по 80-100 тонн кук.У'РУдзяної маси. Значно перевиконують

доведенІ за'вдання механІзатори

також

ляков. Щоденні норми ви­ роБІтку вони винонують на 150-160 процентІв. ВСЕОГО з початку року в госнодарствl занла,дено 3068 тонн силосної маси .

Г. ПОЛЯКОВА.

Михайло

.

ПРАЦЮ

ШАНА

На видному місцІ біля ністично'! праці. Це тона­ за­ рі М. М . Герасимов, О. О. воду пломеніє яснравочер­ Гавриленно, В. І. Налаш­ вона споруда. На ній над­ ников, слюсарІ О. І. Пар­ В. Я. Самар, ПИС ~,Ударники п'ятирlч­ хоменно, майстер М. П. кн.. ЗлІва слова Ве­ МОЛОДИЙ елентрик П . Ф. ликого ЛеІН1на: «Змаган­ ЛИСИЙ, ремонтно-механічного

ня

-

жива

творчІсть

Балагура,

інжене,р-кон­

мас. . Це нова Дошна по­ структор Л. П. Кост1на, начальники віддІлів О. С. Г. П. ТкачеНІКО. пра­ Савчун,

шани пІдприємства. Із тес.ти сотень

ЦіВНИКіlВ заводу тут тіль­ ни десять портретів тру­ ДІвникlJВ, якІ своєю само­ відданою працею заслу­

жили тако'! шани. Всі во­ ни п.ередовини ·вироб­ ництва,

'ударнини

кому-

На НИХ

рІвняється

весь

колентив.

Є. МИГУЛЬКО,

керівввк корпоста .Но­ вого

життя.

на ремоит­

но-механічному ааводі.

до

заготов­

лих літ. Який же

ниніurnlй

НА КОНТРОЛІ -

руди

маJlЬИОГО

розп.овtв заступнин дирен­

мають овочі

тора змІшторгу Є. В. Нри­ вошлик,

овочі'в

план

становить

тонн, а на доставлено менше. У минулим овочLв

но

завезення

у

З869

серпня їх на 98 тонн порІвнянНі з

16

роком

ранніх

магазинах

більше,

по

на душу

7,3

знач­

ніло­

населення.

за'везення

раННіХ

овочІв

винонаний

тІльки

на

85

процентІв . ,основною причиною неповного і нерІвномІрного надходження овочів на ПРИЛaJВки

є

невиконання

ДОГС1Ворlв

деякими

рад­

госпами. Наприклад, рад­ госп «1Велинодимерський» недодав у травнІ 28,3 тон­ ни огіркІв, 6,8 тонни ре­ дису, 5,3 тО'Нни інших овочІів. У червнІ Із 45

стематнчне

1

тодвии,

ре­

.а. е

щ­

свіжих

9-

овочів

захворювань

і запобігав

передчасному

старінню оргаШзму. На ДОJПO картопn:І, овочів і фруктІв, прн тому рІвні харчування, який . передба­ чено науково обгрунтованиМн нормами, припадає за вагою бn:взько 45 процеитів усіх продуктів рос­ лвввого походження. ВІдносно ввзька вартість цих продуктІв при такому ВНСОКОМУ ступені задовоn:ен­ ня фізіоn:огl'ІНВХ потреб JПOДННН . дозволяє ВіДНестн

їх ДО осоБJIВВО важn:ивнх. того.

'змLшторг

печує

не

вивезення

забез­ овочІв

транспортом. Нормальній органІзації відбору І ви­ везення

овочІв змІшторгу слід повчитися У торгі­ вельникІв Печерсьного

району м. Києва. Радгосп має

можливості

ра,

за

словами

винен

тут

винен

баклажанів,

синіх

кропу,

пет­

рушки. Аналогічне стано­ ·вище і в овочевому мага­ зині NQ 24.

Побували ми 1 на ово­ чевій базІ змІшторгу. Як розповів

директор

овоче­

І[ЮГО об'єднання Е . Ф. Ба­ танож шинський, враховуючи

ти броварчанам яблука І г,руші, що не пе­ редбачено договором. Так що,

перцю,

директо­

змішторг.

направи')'~

пред­

;уроки

минулого,

тут

до

-

порт .

А

деякІ

радгоспи

застосовують

сивму

форму

-

«Ілоле

ПРОl'ре­

доставки

матазин».

А тов. ІГОСПУ

Васюра з рад­ «ВеЛИRОДИlМерсь,

'Ний. добре

не ~Haє,

що

робиться на йorо діляlЩЇ роботи. 'у результаті, як ми встанооили,

тов.

Олі­

хейно двічі марно ганяла :мщIJнцr за капустою: ТОв.

·_юра під р1звнми пp.r­ БОДами не датримував да­ ного слова і РOЗlIIоряд­ ження директора радгос­

пу. Уже пі-сля .нашого ві­ зиту

тов.

ОЛіхеЛко пред­

ставила редакції зая:ву. У

ній товарознавець

на до­

кументованих фактах по­ КЗlЗУЄ, що дирещія pa~­

rocлrу

«Велинодимерсь­

;кий» систематично не ви­ конує

СОЛОДНОГО

відпусна­

огlрк1.в відпустив ГОЛС1Вний агроном радгос­ тонни, помідорів із пу Л . Є. Михеєв стверд­ 0,3 тонни, зелено! жує 'Ракож, що змішторг цибулІ замІсть 7 4,5 ІнодІ навіть відмовлявся тонни, редису замість 50 одержувати овочІ. Агроном радгоспу « .Ру­ - 11 тонн. У липнІ рад­ госп заборгував 33,4 санівсьний» П. С. Н·рук ТОННИ огіркІв, 13,5 тонни вважає, що змішторг по­ тонни

~

пластів .

(ТАРС-РАТАУ).

:не

різноманітних

16,3 5 -

11,8

ко!'ек-

картопn:и. HaYKorO'~pueIlDJ що

тонн

помІдорІв,

ХХ пар,::~ро:зташу:вання

Передовий

підвнщує працездатність JПOДННИ, попереджує роз­ виток ряду

цІлоІ

тисяч

30

ли включені у план ВНй­ слlдон важкодоступності

НАСЕЛЕННЯ

в.жвванни

Близько

ПраіЦ! В. Довгаля з шахти «Центральна» рудоуп-

ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

харчування

шахти.

тонн руди одержано з ви­

Серед харчових продуктів, не~Щu'l:,ДJUI нор­

чевий стІл броварчан? Як

ріВНОЦіННО

:3 .рІчному видобутку

ЧОМУ 3АДЕФJЦИТНІЛА КАПУСТА?

ово­

Це найвищий поназник у області. Разом з тим план

ЧОТИРМА КОМБАЙНАМИ

з

доставляти

трудящих,

ляти на зиму. І, головне, не заБУ'вати урокІв мину­

грама

ряд

металургН%но~

СоціалІстичної боїв, якІ практично не бу·

равління !:менІ

першого пред'явлення. За МИНУЛИЙ місяць план по випуску товарної продукцІї lВиконаний на 1-18

щими

TOНlHY

вид\)-

ра пласта добилась бри.га-

із 'їзду.

·вони виправдовують з че- шинобудування

стю.

залізно'!

да Героя

праЦЮЕ:: Ганна Павлl'Вlна Бондаренко, удостоєний звання еКраща дІльниця

п~дприємства.. Це звання

ну

Кривбаеl

J ...

об~єднан­

.;;з.ршим

у

кожного IПр06уреного 'мет-

вчрОБНИЧОГО

Mef:Iln

(ДнlJпро- ·вибоlв видаJЮ дво<мІльйон-

йеТ,ровська область). hай- :СИРОВН'НИ. Це

ВИIlЦОГО

Колектив ДІльниці м'я деревооо;:абнрrо

Ріг.

заннл, взяті на п'ятирічну. З П1.ДlГотовлених ним

16

заявки.

серпня

тоо.

Ба,сюк запевнив нас,

що

надалі

виділятиме

[Jринай!МнІ півтори тонни ка;пуети Броварам, але як lПише тов . Оліхе,Йно, «ВіД­ Діленням навіть ніхто не дав вказівки затотовляrи напусту і буряки. Я піШ­ ла ДО директора радгоспу.

Він разом з головним аг­ рономам пообщяв ня

дати

капусту

17

на

серп­ вІдді­

кінця місяця буде повніс­ леННі імеНі МІЧУРіна. ТОil. тю піДГОТОВЛffiiа матері­ Басюн написа:в ЗamlСКУ ально-технічна база, у то­ БРНіГадиру. Авто:машИdа му числі .номбіноване схо­ за номером 77 -80 при­ вище, буртмаЙданчИ'ки. їхала по капусту, але П На зимове зберігання за­ кладу~ь 800 тонн нартоп­ ніхто не нарізав. Автома­ шина повернулас.я Ів Бро­ Лі, 1394 тонни свіжих ва'ри незавантаженою. То­ овочів І фру,нт1в. Занін­ го ж дня диреКЦІя радгос­ чується заСОJ1,ка 80 тонн пу «Бобрицький. навід­ огlркl!в. Бригадир О . А. Сид<~ренко розповІдає, що рІз відмовилас.я дати нам

І моркву, хо'! CTa~HНlKa І в їхнІ госло­ радгоспи спочатку поста­ напусту дарCJ'I'ва. Зараз можна вІд­ чали велику кільність не­ згщно 3 договором тос.по­ пускати і капуC'l'У, і морк­ стандартних огІ.р к'і в , круп­ .дарство повинно відпусти· fИ !Місту У f;ерпні ТіЛЬКИ ву, І огl,рни, І яблу,ка, них, перезрілих. моркви 20 тонн. причому навіть понад до­ цусти. Перевірка переконлиuо То.в. Басюк ІІГНОРУЄ та­ Товарознавець зміштор­ говІрний план. показала, що на IІ1Рвлав­ кож уснІ РOЗlIIоряджеЮl1[ Ми вислухали так. а ж І гу по овочах К Ф. Олі­ ках магазцнів асортимент тресту про видІлеННІ[ друnу сторону. ЗаВІДуюча хейно говорить: овочів дуже бідний. Особ­ - Я займаюся відбо­ овочевим магазнном NQ 21 ливо турбують перебої в lП'редставника в лаборатс­ рію ,змlшторl'У дЛЯ НОЮ­ ром овоЧІв у радгоспах О. П . Чередниченко пові­ торгівлі капустою, кар­ ролю за ,які'стю продуІ\­ з 12 по 16 І вІдправкою їх у магази­ домила, що топлею, бурякЗlМИ, памі­ цП. НЗівlть пIСЛЯПИСЬМtJ­ ни. Незважаючи на гра­ серпвя радгосп «Велико­

дису, 7,5 ТОНlНИ С'віжої напусти. Радгосп «Нраси­ лlвський» недодав 12,3 тонни OrlPHLB і 7 тонн на­

вказаних димерсьний» не відпускав помідорів, буря­ радгоопlв систематнчно огІркІв, зривають !договір. Особ­ нЬв. Часті перебо'і в по­ JПliВО це стосується за­ стачаннІ капустою. В ово­ С'!'уl1'Ника дирентора рад­ чевому павІльйон! віД ма­ госпу ~.веЛНlкодимерсь­ газину ом 25 з 17 серп­ ня не було нІ нартоплі, ний» ІОВ. ВасІОРИ. Представнини peдaHЦlї ні мориви, ні огlрнlв, ні фіК,

нерівнини

буря,нів .

цродажу­

ДОРЗlМИ І зеленню. Скаже~ мо також

Івипадок,

про обурливий ноли

ГОС1подарств

у

з

вини

Jl'ікарНіде­

нільКа · ДНі'В не було капу­ сти. У ,стаціонарі для ді­ тей часто не вистачало морквиl В чому справа?

По-перше,

діловІ

HORзміШторrо:м 1

вого

наююу

директор

не

викаіІав свого обов'язку. Повад 70 тонн овочів не можна бу ло зафlНІСувати в <Іктах браКС1ВаНИlМиl Ра­ нІше, а зараз тим БІльше. Що це? На .нашу ду.м­ :ну, та безВідпоЩцaJIhИlс'l'Ь, -проти яко'! працuшиии

побу'вали в радгоспІ еВе­ ликодимерсыкй... ДИрек­ кавуни і зеле1l'i. помІдори. такти між ' ЗМ·іШТОРГУ. безсилі. О. М. Борщ радгоспами - постача.л:ьни~ тор радгоcлrу І. О. Басюн Продавець О. ХАНІН; що напуста · не нами дужесл.абні, . не дl­ сназав, що представник го.вори'l'Ь, rpooиадськвй кореСПОВ­ лові. НезаДО'іільно ВИКО­ надходить, зелена цибуля змlшторгу повинен бути девт. автотрансне завжди. Немає ристо.вується постійно в радгоспі. Крім буває


*

2 стор.

24 cepn.M 1979

НАСЛІДКИ роботи тварикнИКlВ радrooпY .Aвaнrapд. за 7 мІСЯЦІ. нинlШвього року не вазвеш sJЯ­ радними. Господарево ве ав:кова­ ло плану продажу держааl м'яса, а

наДlймолока

ва хорову 31Іен­

шИ'Вся проти віДпов1диоro перІоду минулого року ва 98 ,КілограміВ. ВІДlЮвідио на 8 І 4центиерн зМев­ шиJIOCЯ 1 виробництво молока та м'яса на 100 ге1СТарlв clnьroca­

роКу

внлисяз намlчеиm.ш

рyбeжaJIВ

цех т.варшпmцтва М

ки цІєІ виробничоІ

було, наприклад, з Г, Шепелен­ НОМ) і стати на правильну дорогу. Цей факт свІдчить про здатнІсть таких

вечо.ри трудо.вої слави, майже ве о.рганІзовується читання лекцІй, не проводяться бесІди . Зав.RЛУбом М . С . Швачку самому непосильно. налагодити всю робо.ту. Поспрняти

проблем у тварииникІ.в ще дуже і

ііо.му В цьому по.виннl всІ КОМУНIС-

ливі

28

тонн зменшили ввробиИlЦтво моло­ иа,

не

досягли

запланованих

бавок. Нерlвницт.во

прв­

цеху пояснює

це бататьма причивами. Та одна 3

-

на'Й;І'оловнІших

ивзька

актив·

нІсть членtв цеховоl Da'ртlЙНОl От> гавІзацl:І.

СЛІД визнати, що

окремі

СВОЬLИ дІлами

нити той Г.

факт, що член

Гайду,к

про

про пошун

з молоддю,

і

дО ІВ­

труД1вник!в

-

ферм

ничу

дІяльнІсть.

в

---

.

ноl

роботи

-----ПЕРЕДОВОМ)" ДОСВІД)"

як

ro

повнинІ працІ не

У

колективІ

цеху,

ШИРОКІ КРИЛА

Справжніми

майстрами

зусилля щодо удоскона­ навчально-виховноro процесУ,

пошуку найРaцlонаЛЬНlШИХ шляхів, методІв 1 засоБІв розв'язання цьоro завдання. Натхненим .постійною тур­ бо.тою партІї і уряду ПР9 молоде по­

иолІния , ШКО-1lУ, кожен о~тянин праг­ не ,розпочати навчальни3 рІк у все­ озброєнні, добитись нових успІхів У

боро.тьбl за ефективнІсть педагоrlчноІ

працІ. високу якІсть знань учнів, ро­

зумІючи пІд цим

-

союз пам'яті і

розуму, пам'яті і творчості. розвитку мислення і навичок. Радянський вчитель уповнова­ женийсоцІалlстично.ї державн, про­

-

вІдник

політики

бисто.сті

іИПРС, вихователь

важко

переоцінити.

що.б виконати це

завдання,

Але.

пІдкрес­

лювала Н . К. ,Крупська, коже.н з нас зобов'язаний

НЗІПолегливо

працюватн

над собою, вчитнся оволодІвати знан­ нями

по.-леніНСЬКИ,

вчитися

працюва­

ти так, як заповІдав В. І. Ленl:н . ВІДомо,

що

на

запитання,

що

не­

обхідно знати і вмІти радянському вчителю , Н. ,к Крупська відповІла: «, ВІн повинен розуміти саму суть на­

уки, уі сучасний стан, головні етапи ЇІ розвитку, \1 зв'язок з lВшими нау­ ками, з суспІльними відносинами, ро­

зумІти уі пито.му вагу в соцбуцlвни­ цтві, зв'язок з життям, З rrрактИ1СОЮ

•.

Проте, продо.вжує НадІя Костянтннів­

на, одного зкання науки недостатньо.

досвіду

вчитнсь.

навчають

своІх

Іх вихованці

мовляти,

дискутувати,

Доовlдчені

вчнтелl

чому

І далІ

полягає

ме­

готують

серця кожно­

зацІкавлюють й()'го І

ведуть

уcnlunю застосовують ме­

ТОДИЧ\Jамайстерність вчителя. На нашу думку, надійним резер­

тодику проблемиоro навчання у ви­ КJЩДаннІ своІх предметів, органІчно

вом підвищення ме11>ДИЧRоl майстер­

поєднYIOiJ'Ь

ності

вчителя,

кожного

УРОНУ,

поза­

класного і лозашкlльного заходу r ра­ ЦlоналІзаЦl'і життя дитячого колекти­

ву І є передовий педаroгlчний досвіД. У школах Радянськоro Союзу, рес­ публІки, нашого району ТРУДЯТЬСЯ тисячі вчителів, чий досвід по праву вважається кращим, передовим. Дос­

від вчителів-новаторів доступний кож­ )lОМУ

методику

викладання

ню теплотраси через вул.

автомоБІльних

ГагарІна.

лиць ,

електромонтаж~

-

школи· NQ

Трест

5.

з

колективу

нині

-став

ціонально будують увагою співчуттям

1

емо.­

власнІ уро.ки, оточують вихо­

Uтже, -вивченням, узагальнениям

з великою наполеглнвlстю займатись !<ерlвники шкІл, методичних об'єд­ нань, шкіл передо.во.го педаго.гічно.го

досвІду. Кожен працшник цієї кате ­ горії зобов'язаний належно усвІдоми ­ тп,

лередатц

суть

як

системи,

!<омпле!<су

йомІв,

в

основІ

передового

досвіду

заходів,

яnих' лежить

при­

раціо.­

нальна орган і'з ацlя працІ, що дає мо.жлнвІ,сть при мінІмальних затратах часу І сил досягти 'високої ефектив ­ ностІ, а не будь-яко.ю цшюю ,

Завдав.ня

-

кожно.го

методиста,

ке­

рІвника школи полягає втому, щоб У виступах на пленарнІй частинІ серп­ невої конференцІї нинІшнього року, засІданнях предметних секцій, иа на­ становчих педагогІчних радах в школах, в методиЧJiИХ бюлетенях, в кар­ тотецІ узагальненого досвІду розкри­

ти його суть, показати шляхи, мето­ ди й засоби, якими користувався вчи­ тель,

вихователь, класний

керІвник,

РОЗІОрити лабораторію майстра, наці­ лити на ·заглиблення вчителя в суть передових через

методІв,

призму

осмислення

власно.го

їх

розумІНІНЯ,

і М~Ж­

гальнення, поширення І ня передо.вого до.свІду

ли

cToplнKax своїх шшг «Директор шко­

()('вlту,

-

вжити заходІв по

суворого

ре-

і

впровадженням передового педагогіч­ но.го. досвіду по.кликанІ систематично

ванців, незміlПlО добрі і справеДЛИlВІ, суворі і lВимогливі однако.во до всІх вихованців. Добиваються, щоб усІ вони успішно і -своєчаено завершува­

Нa.r.poмадження досвіДУ

тако.ж

.:БроварисІль- дотриманню

надбав,ням

стосовно. до конкретних умов

й

елект­

ричних І теплових мереж,

буд~ (керуючий Б. І. жиму економІї паливно­ Станкевич) не розпочав енергетичних ресурсІв.

ливостей, виходячи З то.го, що дос­ вІд виробиться У процесІ напо.легли­ ВО!, вдумливої працІ. Вивчення, уза·

естетично

замІ-

Jle

шляхІв, ву­

котельних ,

нив теПЛО1'ра'су пІд бу- комуна.цьного господа рст­ динком гуртожитку , а за- ва до безперебІЙНОї робо­ вод ПОРОШIroВО'і металур- ти в осІнньо-зимовий легії тепло.трасу БІлл рlод 1979-1980 років, а

педаroгlкою і психологІєю. Вони люб­ працю,

«Yl<P-

Трест

лять

свою

-своєчасну

І якl'сну пІдготовку вироб­ ничих, соцІально.-культур­ них І комунально-побуто­ вих БУДІвель, залІзницІ,

об · єднань.

розповІдати,

матеріал до сприймання, тобто знахо­ го учня,

мlськви-

ник, ЗaJВуч Ф. В. Соло.вей), ЛІткІвсь­

вивчають

вмІло

за собою,

викладання,

забезпечити

рІшенням

ко.нкому від 28.05 .1979 ро.ку. Так, БЗВК (директор J. с . Бєлов) не виконав роБІт по. прокладан-

ка (директор 1'. О. МатвІєнко, за­ вуч Л. А. Донченко), .княжицька (директор о . О.' Заєць , завуч А . І. Сивуха). Певна робота в цьому на­ прямІ ведеться І в ГоголІвськІй серед­ ній школІ. Але вСемиполківськІй, БогданІвській, Великодимерські:й, Ру­ санівськІй середнІх ш~о.лах во.на ще не набрала належного. розмаху з вини адмінІстрації і керІвникІв методичних

вихованцІв

читати і писати, 'РОЗВ'язувати задачІ, шукати в створенІй вчителем ситуа­ цІІ.

вона

в

жених

радгоспу

-

вчителів

не

дять шлях до. розуму І

розкриває,

ту с.промтехмоитаж-.2~, будІвельно - монтажного. тресту N.! 3, тресту еБро­ варисІльбуд •. ,З м,етою покращення паливно-енергетичного ба­ лавсу міста виконком місько.ї Р-ади народних депутатІв зобов'язав начальникІв вІдо.метв і управлінь мІськвиконкому, керІвникІв пІдприємств, установ та оргавізацій, ЖЕК-l І домоуnpавлlнь

вчителІв Радянського Союзу він еlOCПОНУЄТЬСЯ на ВДНГ у Москві. Мають певнІ здобутки в цьому І ШевченкІвська СШ (директо.р К. д. Плеханова, завуч Г. Н. Гриневич), ПлоскІвська(директор М. С. Буд­

мову, хІмІю, фІзику, а навчаються володіти предметом в повному розу­ мІнні цього слова, навчаються роз­

«Друго.ю умовою Є УМlИИЯ переАава­ ти своl знання Іншим., тобто опану­

вання методики

го

,Що иайцІннІше у передовому дос­ вJдl вчителІв-новаторІв району? Те, вони

довJльно ведуть ПіДготовку до ,роботи в зимових умовах. Це стосується, зон,рема, ТaRИХ органІза" цІй як змішторг (директор Б. О . .горбач), райпобуткомбlнат (директор В. О. Ковбасинський), комБІнат громадського харчування (дн.ректор Н. О. ВоЙтова). ОкреМІ пІдприємства ще не приступили до вико.нання захоДІв, затверд-

знати результати с:воєї ко.лись, а що.денно.

ни із І}ШХ узагальнено., вІн зберігає­ ться як у раЙо.нному методичному каБІнетІ, 'Мк І в школах. Завда,ння лоnягаєв тому, щоб його широко впроваДЖУ'вати в 'праКТИКУРОБОТИ вчителІв району .

що

17. Вкрай

ренко.м та І. О. Осадчим. ДосвіД цьо­

ниви на­

родноІ освІти багата і наша Бровар­

вого педагогІчного

недовиробництва тячого с.адка М

---

моло.дших класів В. М . Гаркава 1 ба­ гато Інших. ДосвІд переважної части­

своІ

лення

до

значної кількості окремих по.вІльно готують Ж1ІТло­ видІв продукцu. Деяю ке- внй фо.нд до зими також рlвникн піДприємств неза- БУДИИRоуnpавліиня трес­

найважливІших завдань ко.жної шко­ ли, її праЦівника. Добре в цьому на­ прямі працює педагогічний колектив Налитянської середньої школи, очо.­ люваний до.ClВідченими педаго.гами, майстрами своєї справи В. <Р. Писа­

----

ним іДеалам, носій найвеличнІших моральних цl:нностеЙ. Ного роль і вІдповідальність У формуванні осо­

примпо­

парткому

• -

ло.

кІм­

екрана

Секретарем пар.тИtноУ о.рганіза­ цІІ цеху N9 2 знову обраний М . С. Швач.ко. В. НЕБРАТ.

молоді в дусІ вІдданостІ комунІстич­

жити

,рішимості

нІ

У роботі зборів взяв участь .представник мІськко.му KoмnapTiY УкраІНИ, заступник голови райви­ конкому С. І . Товстенко.

щипа. Імена Іх добре вІдомі кожно.му освітянину. Це І заслужена вчитель­ ка УРСР з Нняжицької середньої школи ГаЛlПlа ЯкІвна Плюта, вІдмІн­ ник народноІ освІти УРСР, вчитель­ ка росtЙСЬКQІ мови Плосківсько.ї се­ редНЬО'і школи Олена Петрівна Дро.­ бот, вІдмінник народної освІти рес­ публІКИ, вчителька хІмії Заворицьио.ї середньо'! шко.ли Галина КирилІвна UUевченко, вчителІ української мови 1 лІтерату.ри Л . Б . Токаренко (Тро.є­ щинська <.;Ш), Л. Г. ПUевцова (Кия­ жицька СПU), вчителІ молодших. кла· сІв Н. І. ФеДІрко. (Велнкодимерсьиа восьмирІчка), М . Н. Музиченко (Пло­ скlвсьна СШ), вчителька фІзики UUевченкІвськоІ середньої школц Н . І. Боринець, керІвник ШJ(ОЛИ передо­

району сповнені

хоро.ша але

BOМYM!o:цl. Чому ж це пнтаJl!НЯ не вир!шено оперативно? Адже люди

Вступаючи в новиl навчальний НAlПЕРЕДОДНІ иовоro навчально­ року педагогічкl колективи ШКlл

є

тя прапора ПРОВОДН1'нметьсл на но­

належних умов

про необхl'днlсть аКТ8іВl.ЗаЦіl вихов­

проводиться

Секретар

члени КПРС

ТИВі, І, звичайно ж, на саму вироб-

яка

ОпанасовІ тваринника,

В. В . Прядко запевнив, що пІЦнят­

холек­

роботу,

куль­

корови. ХQрошИх поRЗВllИl(Ш до­ МОГЛИСЯ і П noдрyrи Н, М. Лисах, Г. С. Дужп.

резер­

дляпрaцl івl.ДПО'ІИНКУ. ЧервоQOЮ нит.кою через уе1 ви­ ступи ,комуністів проходила думка

ідейно-виховну

вІддІлу

ПередовlWИ соцзмагання є в це­ ху 1 зараз. Взяти, наюриклад, до­ я.рку ко.мунІста У. М. Коваленко. За 7 м~.слців 1979 року во.на на­ доІла 2.680 к.Jлогрaмtв молока ВіД

день, наголо­

шували виступаюЧі

став­

районного

електроенергією про.мис- бив для замІни котла в ло.вих, комунально-побу- котелМІій по вул. Сєдова, тових підприємств і орга- невиправдано затягнув на нізaцl:й міста, що призве- кІлька мІсяцІв ремонт ди­

пра­

де на че·сть передовикІв пІднімався прапор Трудо.воІ слави.

1 тон

доярка У. М. Коваленко, НіЧНИЙ c.J(oтap П. П. Карпенко, пенсіонер­ ка К М. Швачко, неоБХіДно за­ веpmугати ПlДrотовку ферм ДО зи­ ми, подбати про створення для

роБЩіЧНХ 1 пар.тіЙних обов'изкі,в, - dC~зав, вистynalO'lИ на звІтно­ внбоРних зборах, секретар цеховоІ всю

Викоиком Місько! Ра.ци нар одвп депутатів роз­ гл8ВУВ заходи по викои8ВlOO поставови бюро обко­ му Компарт1і України і викоикому обласво! P8ДJI народних депутатІв про підготовку до роботи 8 осінньо-зимовий перІод 1979-1980 років.

QCb

оргащза­

впровадження

На сьогоднІшній

роботу.

на

ПАЛИВНІ РЕОУРОИ

З'Матання' , нІ блискавки, які б роз­ повіли про роботу передовииlв ви­ роонищтва ми не побачили . Виrо­ рlлі на сонщl н.а.писи на аркуші па­ перу, НефарбованІ флa:rmтокв­ все, що. залишилося вІд мІсця,

в!в ВИробнlЩтва.

на покарати В. Г. ГaRдy.кa і пере­ вести ЙОГО на нижчеоплачувану

впливає

у ната

виконаиня

можна не обминути

уваги робоТІ

стрaцJя господаретва була .змуше­

парторгаНІзalЦІІ М. С, ШВачко,

ЕКОНОМИТИ

тури .

ЦіІ НЗJCrавНlЩтва. На ПЗР1'Зборах необхІдно не тІльки ОМ1ливогово­ рити про недоліки, але й дбати

махуважя в!\ц IxRIХ ств. Адміні­

лення окремих комунІстів

не звІтував

цІвники

І

-----

На цьому засіданні бу- робо.ти :ПО ремо.нту тепло.­ вказаоо на ' перебої в вого господарства по вул. забезпеченнІ паливом І МеталургІв, нІчого. не зро­

могупо.дають

опанасІ,в,цям

ВІДДІЛ

ло

ти цеху. Слабку методичну допо­

OДRR 1\рудlвШІ:К був ПРВЙВJ1'1'ВЙ кандидатом J члени КПРС. KOIIY~ вІстам Треба більше првдіJDml

видно безвLдповіДальи1.СТю цьо· го .иомунJста. Ще коли віВ працю­ вав бригадиром. Aorо ве раІІ кри­ тииували товаpmпl, акавув&JJИ на недолLии, j\ле горе~керl.aВИК вl;1;­

Таке 6езвl.дПовідальие

Опанасова.

освlтня робо­

----

ПАРТІRНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

факт, що за звІтний пер10Д тІльки

пору­

шував вимоги Статуту партlІ? Оче­

-

-

чання комуністІв у СИС1'емі полІт­ освітн., внутршартІЙlНОГО життя і . зрозумІло, виробничоІ діяльності. ту.т нa:йJБIЛЬwe .вад, Взяти хоча б в.нут,рlпартІlЙву ро· боту. У ній поки що не все гаразд. На паРТІіШИх зборах жоден .кому­

Не

КПРС

неодноразово

важ­

нів ~ПРС про те . як здІйснюють­ ся рІшення попереДНlхз60рІв.

lЮЮ заважали вирішенню ПИТ/ІВЬ, якІ ставило перед трудlввВlC8МИ са­ ме життя. Чим, наприклад, воя::­ В.

А

жителів

та у селІ не відповІдає ЗРОСJDIJII вимо.гам: дуже рІДко проводяться

свого доручен.ня. Секретар цехо­ воУ орга.нtзaцl.У не lнформував чле­

поведlв­

.1

питання.

серед

дуже ~aTO. Стосуються вови нав­

нІет

кому­

нІсти не виправляли стан справ. а

на,впаки,

життєві

вирLшyiвати

і

ПОКИ що культурно

ЩОБ ВІДПОВІДАВ КОЖЕН

1

Прац1авв:­

2,

цеху

----

зокрема.

naикв ва

- - - - - ОФІЦІRНИR

так

ному.н1СТів

Як І радгосп в ЦtЛому, ве спра­

ЖИТТЯ

У к()Лектнвl вже є приклади, ко­ ли свовчасва. пlІДТ,римка товариml~ допомагала окремим трудІввикам !Забути с.воІ шкІДЛИВІ звички (як

угJдь.

окремі йоro пrдроздіJIИ,

НОВЕ

одне з

говий

обов'язок

-

ВПРOtВаджен­ першочер­

керІвника

школи.

Саме вІн, як про це ро.ЗПОВlдають на ли.

І

<ЮрганІзапJя

навчально.-вихов-

ного процесу в школі» С . ю. Хозе І Г. І. Горська, поклинаний дбати п,ро високу ефективність педагогlчноІ пра­ цІ,

а

во.на

широ.кого

до.сягнень

мо.жлива

тІльки

,впровадження

науки

за

у

умов

практику

і .надбань нращих

працівників освіти. НеобхІдно при підготовці педрад у шко.лаJi ретельно вІдІбрати, проаналі·

зувати

цІкаві

знахІдки

в

колективІ,

продумати й накрес.1ИТИ шляхи прак­ тично.го

праці,

навчання

передо.вим

порівняти

методам

результаТJiробоТJi

за старими й но.вими прийомами, ~ри­

тично. осмислити У'спіхи, я!' це pQб­ ЛЯТЬ в J{алитянсы\й,' ШевченнІвс~­ кій, Ллос!<lвсь!)ій, ТРОf;ЩИRСЬІ'Iй се­ реднІх І Руднянсьtilй ВОСЬМJiР\ЧНЩ шко.лах району . . На це нацІлюють нас партІR і уряд

у

по.становах

.про

шtiолу ,

вказуючи

на ВЗ1!"ливІсть кращого викорис.тапня ВС:Х засоБІв , що сприяють пІдвищен­ ню рІвня теоретично'і пІдготовки, ме­ тодичної майстерностІ вчителІв, с ',.во­ ренню в колективах шкІл атмо.сфери 11РУДо.вого пІднесення, творчого по­ ШУКУ.

Передо.вий педагогІчний ДОСjJlд надійний у цьо.му резерв , Ному­ широкІ КРJiла .

А. ГРАЖЕВСЬRИП,

завідуючий раАметодкабlRетом раЙIІНО.

На

сьно'і

фо.то:

вчите.'Jька

середньої

школи

ШевченкІв­

Н . І .. Бори­

нець.

Фото А. Козака.


НОВЕ ЩОРОКУ рО'бlТНИКИ ме­ ханlзованО'гО' загО'ну рай­ сІльгосптехнІки викону· ють

у

госпО'дарствах

йО'ну великий БІт. Виробнича

ра­

КО'Ю . Тут У великіА наГО" дІ стає дО'свІд наших ве­ TepaНlв, якІ пропращюва­ ли у системІ ра'ЙСIЛЬГОСП­

обсяг ро­ теХНіКИ десятки РО'КІВ. програма ВО'НИ нІ,би цементують НО'­

нашогО' пІдрозділу Ha~­ лектив, в якому трудить­ звичайнО' рLз1юманітна І ся понад пІвсотні механІ­ насичена. В цьому році затО'рІв. Серед передО'ви, ~1еханliзaтО'ри, прИМlрО'м, кІв виробництва Іван мають дО'пО'могти радгО'е­ ГригО'рович ПетренкО', на­ пам району у вивооцІ 265 гО'рО'джений О'рденО'М тисяч тони О'ргаНіЧНИХ «Знак ПО'шани», ДМитр() добрив, вапнуваШIІ 1 гl&1- НИРИЛО'ВИЧ ШугаЄ8, кава­

3,8

сугакнІ рІв

БО'Ту робlтнинlв трудl'вникLв села.

... В ри

цІ дні

загону

ВИСОКИВ УРОЖАВ 1980-го

---

ВІРНІ ПОМІЧНИКИ ХЛІБОРОБІВ

механІзато, працюють

у ДимеРЦІ та СемипО'л­ ках перейшла на пО'ля радгоспу «ГО'ГОЛіВСЬНИЙ •.

Інша

бригада робітни­

ків загО'ну займається ви­ ВOOJ\О'ю О'рганlчних доб­ рив у радгО'спl ~HpaCIi­

.

Серед новинО'к, яні ми

впровадили

-

ки,

ком

Це

в

останнІ

внесення

лО'димир МихaitJЮвИЧ То­ лубаєв, нагороджеlШЙ О'р­ рази дeHQМ ТрудО'во! Слави ІІІ

винануються

умовах.

бa.rатo-бa.rато

потужних

Т-150

І

пО'ЖИВНИХ в чО'ТИРИ

бlльше_ Добрив0' HP M~Є КОНТРК ту З повІтряними MaCaMtf, практичнО'

Інших. Вони працюють па бульдозерах, сБєлару­ добре с.ях.,

ти;:­

Мtflаиу.

рідке азотне добрив0' вно­ ситься В грунт nlд тис­ ком. ПО'рlвнянО' З звичай­ НОЮ амlачнО'ю вО'ДО'Ю дО'б­ ривО' мkгить речови.н майже

і

під

безводногО'

ро­

висО'нокО'нцєнтрО'ване

НІ І розннданвl на знач­ них ·площах мlщевих 1 мінеральних добрив. В ці­ лому за рlн .plзнихроБІТ, СПРЯ1lOJ!З1lИX на пІдви­ щеНWI РОдЮ'lОСТl грунтІв, механliзатО'ри загон·у ви­ нО'нають на 500 ТНlCЯ'l карбованцІв,

ступеня

у

різних радгО'спах раЙО'ну . Перша група рОБІтникІв після вапнування грунТІВ

тисячІ гекта­ лер О'рдена ТРУДОВОГО' Прапора, ВО'- лівськнй» СIЛЬJlOCJlугlдь, внесеіІ- ЧервО'ногО'

- - ЗА

загону,

заробляється

грунт І

в

дає висоиу відда­

році сн.рIGЬПО'Н8ІЗУЮТЬ зра.зни чу. В нинішньому висонО'продуитивноІ ip-і­ такІ дО'брива будуть вне­ -,-2 lTO'!J к За рони нинІшньо! п'я­ цІ, вміНня трудися ·в най­ сенІ на тирІчки обсяги роБІТ, щО' складнІших застосО'вували на ПОГО'ДНИХ ЙО'ГО гону в зросли

млами

радгоспах БІльше,

за­

,

раЙО'.ну нІж в

На

передО'викlв

вироб­

1000 rf>HT<lD8XI. Механізатори

В.

Дя­

НlЩтва рівняються й ІНШІ ченкО', І. ЄРЬО'МІН, М. 1,5 раза. ЗрО'стає кlлr,­ мехаНlзатО'ри. Вони ВИ­ Наpnе,ино, якІ О'дними 3 нІсть добрив, янІ вивози­ .вчають прийО'ми працІ перших в області О'СВОЇЛИ МО' на поля, транторний наших ветеранІв, передО'­ технологІю BHeceHu амlа­ парн оснащується БІльш вИіЙ досвІд. Це стає ви,}­ ну, успІшнО' працюють в проДуитнвннми, ~HeprO'Ha­ гО'дl всьому нО'лентиву. цІ днІ в раДГО'СПІ СГОГО'­ сlittеннми .механl31fами. В четвертО'му РОЦІ п'я­ Л1ВСЬкиЙ.. ДО'ведеНІ · зав­ Тепер у нашому РОЗП!'­ тирІчки ПРОДУНТИВRість дання роБІтники викО'ну­ РЯ'джеиНl 12 штуи тран­ працІ в ,загоні повинна ють. тО'рlв Т-150, 20 нО'лlсних поМітно ЗРО'СТИ, І в РО'З­ Успиино справляються трантО'рlв, 6 енснаваторlв, рахунну на .кО'ЖНО'ГО' пра­ 9 бульдО'зерІв, Інша тех­ ЦЮЮЧОГО' ми маємО' ВИНО'­ з нО'рмами виробlтИУ ме­ І. Третян, нІна. . В переВО'ДІ на ета­ нати рl,зн.их роБІт на су­ ханІзатори лоннІ

46,7

трантО'ри

загІн

нарБО'ванЦІ, ва О. Би6а, В. Крикун, які 480 карБО'ванців БІльше, вивозять в госпО'дарствах добрива, О'труто­ ніж в 197,8 роцІ. Завдан­ мІсцевІ ня ЦіЛКО'М реальне. Що­ Хі:мLкати, вапно, І1ШС ... правда, ми вІдчуваємО' НО'лентив механІзова-

му

має

машини, а на пО'чат­

ну п'ятирІчки їх булО' ли­ ше 28,3.

РоБО'та у

механІ.заторlв

мехаНІзованому

загО'НІ

9434

дє,ЯJ(і труднощІ ПО' вино­ наиню О'кремих пуннтів

ного загону І далІ праг­ нутиме нада'вати трудіВ­ нинам села всеБІчну до­ пО'мО'гу у ВИRонаннlви­

дО'сить специфІчна. ВО'на зв'язана з роо'rGдами на рІчНО'Ї програми. ЗагН ЗнalЧИl відстанІ вІд мІсця має провапнувати 2214 роботи, вимасає знання га І прО'Гі'ІІсувати 1664 га РОбничих планІ·в І зав­ у.гідь радгоспів райО'ну, сІльгоспугІдь. Однан за­ дань десятО'ї п'ятирічки вмІння розбиратися в О'С­ новних агротеХНІчних прийомах, ну І звичаАно, досноналО' вО'лО'дlти технl~'-""""""'~-, . "-"'

води",постачальнини

зривають

таження тО'рlв,

СТРО'НИ

цих

ЩQ

в цілО'му.

ча.сто

І.

.вІдван­

нейтраJlІ>з~­

ускладнює

заступник

СОВА,

керYJOЧОГО

раЙсlnьгосптехв1ки.

ро-

_____ --, __ -, __ --,..-r __ ВАРТ.І'з,дОРОВIВ

. ~

ВА

~...",....--..---~~..-'..",-....""......."......"".._-

життя

серпня.

24

'~~ .~

ЗАРУВІЖНІ· ГОСТІ БРОВАРЩИНИ

РІДНІЙ

НА

*

1Q79 РОКУ

з Сl'ОР.

~---

Е М Л І

3

Ку лина ПИЛlшlвна Дзю­ ,нартоплі І ,висівки. А но- зБИІрала ношти на дО'ро­ ба нарО'дилася на бере­ ли дівчина зО'всім пере- гу. І ось К П. Дзюба з гах

зачарованО'У

стала

нрасунl

ХОДИТИ,

господар СИНОіМ

вlдшдала

Україну.

Десни, у ПуxlJщ1, а нинІ ,вІдправив УІ на робочий Як ТРИВОЖно 1 водночас живе в австраЛІЙському пунит. Лшарl визнали ІУ радІСно затремТІЛО' 11 сер­ мІстІ АделаУда. Все СВО'Є хворобу неВИЛІНО'внО'ю !це, ноли лlтан ПРИlЗем,

життя

вона

палну з

рІДними,

побачитися

я~их не

37

ронІВ. Крила уу юносТі лила вІйна.

ручиJ1И

щО'

жити.

РОЗМО'ВЛя.в

ЛІнар,

МенІ

-

хО'тілося схи­

по-росlй- ЛИТНіСЯ І поцілувати нашу

ському, взявся ЇУ виЛlНу- священну, пО'литу крО'вю вати. 1 О'вІяну славО'ю землю, .. _ ПовО'лl ДО' неУповеРТ,1- говО'рить, вона. Велика лися сили, вО'на вже праЦі дні перебування 11 Дзюба цювала на галантерейнІй rадянськО'му LО'ЮЗІ оули

дО'яркою

РlднО'му селІ.

лишилася

бачи­

обпа­

Ноли І10чаласЯі ВІтчизняна, К. працювала

ти. Та Кулнна ЧУДО'М за- .рпсполl.

вІДВІдати

Батьківщину,

ла

пІдписали папери ДО' стра- лився в аеропО'рту в ЬО'­

виношувала

мрІю

у

фаrбрНЦI.

КУЛИlJl до­

евануюватИі

ДовО'дилося ба- ClIIО'вн:енl незабут.нl.ми вра­

гатО' трудитися. Руни бу- жеННЯI МИ.

КО'Рів

Нули.на Пили­

ли заЙНЯТlроботО'ю, а Іі Пlвна ходила

рідним се.

у Прилуни, там УІ і схо­ голО'ві роїлося безліч не-лом і не впізнавала йО'ГО'. пили НЇ'МіЦІ. 20-рLчна ДІв­ чина з УнраІни пorpanила lВєселих ДУМО'Н. ВО'на пО'- ЯН змІнилося вонО' вІд чадумии РОЗМОВЛЯЛа з рlд- сІ ·в нонцентрацій:н.ий табіР ними. «Чи ЖИВІ? _ бо- ' в в І",ини І В сюди асфальДахау, в ЯfCому. булО' зни­ лісно стисналося серце. т,О'валl дороги, пращl'ВНИщено

сО'тнl

тисяч

У 1944 році м,lстО' за;'.- 'ки радгО'спу живуть у до-

нІ мець­

п .ких антИфШIJж:тlв, пред­ вІйська СО'ЮЗНИКів ставникІв інших народ:в няли америианцl. У Кул,ини з онупова·них під час дру­ гО'ї свlтО'во! вlЙ'НИ терито­ Пилипівни з'явилася маж-

ОтодІ І настали для ливlсть ВИіІхати

статку,

мають

'будинки,

добротНі

автомоБІЛі.

кожнО'му

дО'мІ

У

холо­

-

дильник, газО'ва плита, те­

з ЧОЛО'ВІ- левізор. Побувала вО'на ! на ферМІ, побачила, як неУ, пО'вно! сил 1 ,мО'лО'де­ кО'М дО' АвстралlІ. Чужа нраІна, ЧУЖІ зви· змінилася, стала легшо'о чогО' зшалу дІвчини, рІй.

Сl'рашнl лем І

ДИ!, спО'вненl БО'­ тугою безсО'ннl

чаІ І мова.

ВажкО'

мО'лодому

бул() праця доярки.

пО'друж,жю

ПО'-

довго

А

хО'дила

пО'тІм

берегами

ДО' БО'ЛЮ нО'чl. Якось Іх вигнали на чинати життя . J лише ро- Де.сни, вдихала і рІднІ запахи ПОДВІР'Я, вишикували У дина, її мlкрО'світ, дарува- >знайомі трави, шереН1'И. ПочалиСІЯ тО'рги. ли радість. ВдО'ма росло св1:жоскО'шеної Ну ЛИНІ ПИЛИІПj.внІ надтО' важкО' це, на

Р03lIовідати про О'чl 11 набtгають

сльози.

четверО' дітей, баТbRИ ВЧl(·вслухала,ся

ли Іх · .рIIДНО'Ї

мови, мати

розповІдала назни, в яких

в

шум

дозрІ­

лих хлІбів.

J{улина ПИЛИJПl.вна з си­

доБРО' ,перемагала злО' (Іх ном

Іваном

J{

пО'uували

в

1 - Нас О'rлядали, мов вІд свО'єІ неньни), опl.вал::t нєв, оглянули видатнІ тварин. КІлька раз1.в фер­ тужливих унраїнсьних п1- па'м'ятники IСТО'РIІ 1 НУПЬ-

!Мер

в()на чула ще в дитинстаl

пройшов

ренгу,

а

,палицею ти

в

... ».

Так

ПО'ВЗ ше­ сень.

ПО'тІ,м

ШТО'вхав

rруди:

К Дзюба

сТи,

стала

наймичкО'ю, рабою.

ТІльки-нО'

заЙlМався на

схО'дl сІрий

свlтанО'к, як

пО'чинався

день.

ІІ

робочий

З п'ятО'!

О'динаДЦЯітоІ ТЯЖКО', без

працювала. кО'сила чужу,

раииу

хлІб,

сl·ма,

обробляла

не овО'Ю землю,

ВИ­

биралакартоплю, перен~­ сила УІ пО' 200 МІШків за день. А десь далеко, у тапО'лином·у нраю УІ юн;)­ стІ, де НО'ЛИСЬ срІбниМ ДЗВОНО'М н.амте

ВШlОВНЮВaJIОСЯ сО'нячним

щО' можна

зерном

Якомога

більше

JroЧ~'

написати рІД· ДLзнатися ПрО' р1Д.ну зем­

НИМ, одразу пО'л.инув ДО" лю своїх батькІв Іван. Ви дому лист: «Р1ДНі мО'І, чи РOЗ'lIов1в, ЩО' БШ'атО' читає

ЖИВІ?»

писала Кулина. ПрО' СРСР, любить ТВО'РИ

-

З трепетом в серЦІ че- Т_

Шевченка,

нала вlдпО'вlДl. А скІльки ля, О. Пушкl,на,

радостІ булО', як одержа. Ц':> ла листа з Батьнl.вщини.

вечора вона перепormнну

Орапа,

'Гури нашО'гО' нарО'ду .

А як Тlльни дLзналася,

БатькО'

М.

1 '01'0-

М. Шо­

лО'хО'ва, з нетерпінням че­ кає показу нlноепопе'і

повернувся

з «Велина ВІТЧНЗНЯlНа». - МенІ відОМО', - го­ зали- вО'рить вІн, - ЩО' пІд час

фронту з багатымa нагоро-

дами, мати І сестри шилися ЖИВИlМиl А ЧО'ЛG- страшнО'!,

ЛЮДинО'вбивчоІ

вІк танІ не доченався ли- війни заІ\RНУЛО

20

мІльйо­

ста вІд своїх рідних _ нів радянських людей. Ба · всІ з ат.ин у ли пІд час вІй _ гато Міст І сІл бу ли СПd­ ни.

лені, стерті з лиця землі.

,віДТОДі тІльки й жил~ І ось зара'3 я не мажу не

цими листами, часто рО'З. захо~люватись трудовим повl\цала дlтЯІМ про Укра- геРО'll3МОМ радянсьних лю­

щедру, НО'ЛОССЯ, ви6ухали бом­ Іну, мальО'внИtJy, би ... ВІд ЦІЄ! думки CT8.Вd­ на добрих людей. А серСТИСКllЛО' ще важче . туга за це ще БО'лlСНlше БатькІвщинО'ю, за рІдним лося від тути за рІдним селО'м , за матІр'ю пере­ нраєм. В ()дно:му ЗЛИСТll повнювала усе ЄСТВО' дІв­ додО'му вона писала: ~Plдхочеться мен! чини, рО'сла з кожним ні мО'ї, як додО'му, пО'бачити усІх вас. днем . стежки-доНу ЛИНа TJPf(HO' занЄіЦУ­ Часто згадую якими хО'дила, жала. Злиденне, нaollвгО'­ рІжки,

дей, які вlдбуд~али зруЙ·

нО'ване гІтлеp1шlЦями гос­ подарствО', пІднесли свою краІну ДО' рі'Вня

О'днієї

3

найцнвlЛl,зоваНіших у свl­ т,і. ПlДТРИМКУ І захOlПлен­ ия всіх чес.ннх людей пла­ нети одержує мирна поЛі­ тина, яку веде СРСР. Я пО'везу найкращІ вражен­ лО'дне ЖИВОТіВRЯ, здавало­ любиму Десну і П сО'лод· ня ПРО' l-'адянську "Р3lНУ, ПрО' її щирих, гостинних І ся, на6лижаJЮCЯ до нiRЦЯ. ку вО'ду» .

ДавнО' ,вже хлІба. Jла

Працювала нухаркою в п.рекра, сних людей. забула смак лушпиння з лІкарні 1 все СВО'Є життя Н. ГАМАЛІЯ.

- - - - - - - - ДОСЬЄ

.НОВОГО ЖИТТЯ».

КРАїНА СОЦІАЛЬНИХ ПРОТИРІЧ Здоров'я . трудівників Кцївської птахофабрики знаходиться під увагою ",едиКів. На території цього сільськогосподарського підприємства роз"'іщений здоровпункт, якиМ, завідує Н. Д. Влазнєва. Вона уважно стежить за станоМ, здоров'я своїх пацієнтів, проводить nроФілактиЧIiУ роботу. кваліфіковано по· дає м.едичну доnоМ,огу.

'.ка

6лизьнО'

РЯ А. О. См О'лянО'І ,

хоча

СXlВИЛННRу

терпІння,

за·

Час вІд часу АнастаoCJ.я

бшету

1 запрошує без чеІJ'

ги тих, БІль.

у кОІОО

СЬОГОДНІ

гострий

.вО'на обслуго-

peonублl·

,материну

Населення, за 8.НJ\1l1Acь.кoI

1

О'С­

преси,

,млн. чол. Тут живе І нlль­

,Буржуазна lІІРеса Заходу, особли, вО' ВеликобританlІ десЯlI'ИЛlттями по­

хворобу

-

Інсульт. ПІсля

давала

читачам

сlмедж.

(образ)

Ав­

стралії в ореО'лІ земn1 обlтованО'!. Та в OCTaHнd рони тон статей змLRився.

Ми crIробуемО' поиазати це на принла­

дІ сФайвеВШJII таймс.,

ОсО'бливу подяиу я ХО'ЧУ

«Фа'йненшл таЙlМс. О'рган анг­ лl~ьШfOC дlлО'вих нІл. Вона обслуго­ вує 199 тисяч чО'лО'вІн, ГОJЮВННМ чи­

АнаСТЗіСlї лІкарю - не.вропато л о' Г у ОлексLУвНІ СМО'ЛЯНlй наш,' В. П. ПрокопевкО' І ме­ шану І .повагу. • дичній сесТрі 11. БО'ндар­

дящі маси не читають ЦlєІ газети, тО'му вона ІНфО'рмує СВО'Ю аУДН1'Орlю про :подJ.I в oвITl досить вІдвертО'. У номерІ вІД 18 вересня 1978 року

'І'а;к день у день.

Від Імені всіх нлlєитL3 вИсловити дІльничному лl­ пО'лінлІні­ иарю Г. П. МаиавсьнLА,

стоматО'лorlчн()! ки ВИСЛО'lІЛЮЮ

М. РУДАС. с.

ЗавО'рИЧI.

раз не буде боляче •.

Олtmcllвна виходить з ка·

14

-

ка ти<:яч росІян та уиpaIlЩlв.

лІкування ПО" іІ1РИЙОМ,всім надасть ви­ тривалогО' сокО'кваЛlфlНО'ваву ДОПО'­ чу,ваюсебедобре. ,могу . ЗаКІНчує сВІй робо­ Першу ДOlIIО'МО'ГУ MeHt Тиша ІСПORІЙ панує у чий день лікарна тО'дl, ЯІ( надала лtкaр ШВlfднО'І д()прНiЙJМanьНl зубнО'го n1нa· .спО'роЖНіЄ 'прИЙмальня. І 1П00моrи О. О. Мельнин .

клІєнтІв дуже багатО'. AnQ тут І дО'рослІ роомовля­ ють впівгО'JЮС, Iдl1"НИ ве· ДУТЬ себе опО'кI!ЙНО'. ДвеРі у роБО'чий кабінет прочи­ Н(щI, 1 звІдти чути заспО'­ КО'ЮЮч.ий rО'л.ос ЛІкаря:

австралШсьROltlу

ТaJННіми даними

ФО'тО' М . Семинога. вує всІх, ХТО' записався на

на

О'стровІ ТасманІя.

На фото: Н, Д. ВJlАЗНЄВА nрщ[має від8!'дувачів.

НАША ШАНА І ПОВАГА

АвстралійсыRА Союз

чук.

Лише завдJrnИ ностІ

дa~HO'

працlвни­

к,l:в БрО'варсьноУ лшаРНІ л

ПОВЕРНУ ,,\АСЬ

АО життя Мев1 72 роки. Не

медичних

су,млІR­

зн()ву

повернулась

до

життя.

так

я іІ1еренесna важкУ.

Ф. БАШКАТОВА. м. Бровари.

ном, нрупних

Із

1

середніх буржуа. Тру­

48 cтO'plНoк сФаЙіНеmпл таймс. 16,

тО'бто третина обсягу, npвсвячеНl сзе · леНlOМУ

континенту..

ОпЩВllllIYск

сАвстpanl!. (свого роду f8l3eТИ В га­ зеТІ) пLдгoтoвneвий у кО'н'юmtтyрно . е1ЮноміЧН'Ому

аапектl.

Автори

не

могли об1lЙти ГО'ЛОВВУ проблему кра­

Іни

-

бе3робl1'ТЯ.

Не рознриваючи

ІстНJUf·ИХ причин

явшца,

«Фadiненшл

'ЗМУшена

фанти.

таймс.

анаJl'13увати

сБезробlття,

1

побала~увавшИі між та, у листопадІ

все ж

незаперечнІ

нІлька денад 1 1,5 процеtl­

1976 рО'ку досяглО' 4 npoцeHTLв. ДО' лютого ц. р. ВОНО' ста­ но.вило 7.4 процента, тобто 477000 ЧО'ЛОВіК., говорить газета в статті · «РобочІ МlЩЯ пІд загрозою •. Та ВО'Нl

з оптимІзмом .рoonисує lПрограму уря­ ду по збіЛЬІШенню робочих Мl-СЩЬ Д:'>

1985

рону.

Час показав, ЩО' рівень життя тру­ дящих не зазнав ІСтО'тних змІн

-Ін­

ПІдкреслює :в прекрасній статті

«,Ав­

фЛЯЦІЮ при6О'рнати страЛI-йісьнІ

не

начелІ»

вдалося, ЯІ(

нО'реСІЮнден'J'

«Комсомоnьской правды>

ТО'·В. БО'д·

марун (1979, .Ni! 180), за перше пLв · річчя 1979 рону «життя сталО' до­ рожче на 8,8 процента •. Ha~iTЬ за· пеклІ аН1'икомунlстизмушеНІ визна­ ти, ЩО «ЯJl(ОСЬ треба виправити ве­

ЛНІЧЄ'Зний диюбала.ис мІж при6утнами верхІв І злИГО'ДНЯМИ роБІТничого нла­ су'>.

(За

В. ДОВГИЧ. матерІалами радяиської

та заруБІЖНОі преси).


*

4 стор.

24сеgпн,я

ЛІТОПИС

року

1979

ПІОНЕРСЬКОГО

НО8Е

ПОДВИГУ

ФІНАЛЬНА галузева.

В. ДЕМ·ЯНЕНКО.

гирьовому ,CllIорту на пер- ШИІЙ

-

.N9 132).

Генерали, ~аБУть, наоБІцяли фюреру, що цже

...

вразливі місця не приnекло Чи й сонячним ударом по «иазанку». не шварк­ нуло

.. .

В дНі боїв ба тарейЦі ДОП і,зна вогневих позИJЦЬ ЯХ :

раз ом з

затрИмувались на

кулеметною ротою при­

нривали від фаши с тсьиої авіщі'ї позИЦії піхоти І :\1:С Т через рік у К у бань . Останнім часом ньмецькl

,' Іітаки

осиними

р оями

иружляли

над

нашими

бо­

й овими порядиами .

Натомленими п сп е р талися БЬйці до землянок . В:\1ива л ися, переп о '!ивали. Та минало з пІвгодини й на'че заб увавс я велииотрудни.Й день. Чулися жар ·

ти , п і сні. У ,п ерш і й батареї, між Іншим, е с традний

орке с тр .

!НСТРYlменти

був свІЙ

дещо відрі.зНЯЛИСЯ

від фаьричних, бо виготоl3ЛЯЛИСЯ власноручно .

Му­

зикант І сшвак Новосельсьний вирізав із гільзи снарнда 70-М,Ліметрової гармати -тарілки, Вєзиков з р обив барабан. Ходила чутиа : для цього вІн вико' рис тав

щиуру ,ооитого вовка.

Яиось на «вечорниЦі» зі ону майор Гулага.

-

зазирнув

командир

диві­

-

У і тио ведете, похвалив, прослухавши кіЛЬ иа пісень у виконанні самодіяльних артистів. Яищо й зенітна ,мелодІя виходитиме отак у ва.: оуде ,пuвнии порядои. Н Jдшукав ПQlГлядом

-

с таршину :

-

-

-

Точно,

Правильно кажу , МірошничеН1\О? т оваришу

МірОШНИ1Ченио

.

майор.

«и,вартирував»

саме в

оЦЬй, ,най­

музикаЛЬНіШJЙ зе,:vIЛ Я НЦі. не всім це сусІдство було до вподоби . Гооподар батареї н і коли й нікому не пр оьа,чав

неохаЙНОСТі .

I1р и.и,де

хтось

із

реП ' яхами на полах шинел і (ве'ч,ірнього рі ни було СВіЖО, то розгортали сиатии),

поста

з

часу біЛЯ Мірошни­

ченко оБОВ'язиово поЦ1,иавиться:

-

Ц!} ти на роз топку приніС?

«бурж уйка м и »

-

Спасиб і .

влітку

не иористуємось.

)-іка ж то краса

-

св ідчену няню,

-

мати на фронті отаку до­

в і дказу.вав присоромлений боєць.

Час від ча с у с таршина перевіря'в

реЧОВІ

мішКи

у батарейЦів . Цю операЦію називали сзе.млетру­ сом » . tsияв~ Мірошниченко у когось непередгл.яну.­

г і ін с трукЦією

-

речі

бути

виховній

«дееятихви­

линЦі » .

-

Ц яцьок понапихають собі, бурмотів невдо­ во л ена , як гарби ТОРОХКОТЯТЬ: вночі за кілометр чути.

Мас кувальнИ1ЧКИ! ..

згубите,

і

люди

біля

Свою

вас

нерозумну

голову

постраждають .

Але в с і образи забувалися п!сля команди стар · шини : «Приймати харч! » . Подавав її МІрошниченко неголосно,

розтя,гуючи слова.

Цього разу один Вєзиков, здається , без особли· вої радості прийюrв П .

Бо встиг уже заглянути у

.

термоси.

Знову привезли кашии-милашки і чайку з ручай-

-

к у.

ДСТ «Колос~

маслаки на кавказьних курор­

тах . І вдруге базіками виявляються. ТО вже раз Червоною площею парадувалн .. . JVlииолу підтримали іншІ біЙЦі: - Щоб Гіт л еру нашим Південним сонцем деякі

-

за свою

нехай

перемо-

Інстру,ктор рaйвиRон ­

профопlЛКИ 1\ОМУ, В . А. ОлЬйник CLJ1ьCЬKOfO голова райради ДСТ .К<1і облради лос».

ПL1cть обкому lІІРaщlВНИКів господарства

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ

ць о го ЛІта ,ВіН ,Г:РІ'тиме

вБОЛівати

року серед ROМaRA же си~ьн!ший! иоле1М'ИВ!В ФlіЗКУЛЬТУРИ СпорroмеНІв ,вІтають обласного управ.лtния хл!- В. І. МерзлtкJН пред­ бonроду!КТ!В І тресту сКи- ставник Обкому проф . ївтваринnро:м. по т;тньо- оо!mш працівникІв сІль· мубarат06орству ГПО. 'сьиого господарс l' в а. волейболу. велокросу ІВ . Ю. Єщенко - стар­

КМітливіСть (ПО'lаток у

обласна демо

опартакJ.aда :команду.

1979

HaropoAa за

ЖИТТЯ

по npoгра-

За стародавнім

СПОРТ

Bapo~ ·

СПОРТ

КАЛИТА З'УСТРІЛА ФІНАЛІСТІВ мі УІІ ттньої Опартак1а- ним звичаєм калитянсьт{ї ди .на.родів СРСР вІдбу· дlв'чата пІдносять членам ЛасІЯ нещодавно В КалитІ.

оргкомІтету

хлІб-сІль ,

Центр селища святково червоногалстучна ПРН1\pamеRИЙ

гаслами ,

ТРaJЮlIара.нта:ми, та ють

якІ

У'lа<:ННКІ'В

рує їм квіти.

аl-

Дал!

спарта-

кап!тана,м

надається

команд

право

.пІдняти

кІ ади. 13 команд зlбраЛі1- прапор 3МЗі1'ань . ся ТУТ, щоб вибороти Кlа,ду оголошено перш:lсть

серед

а

юнь да-

сильнl-

Спарта­ відкри­

тою.

ших . Головний суддя змагань Колона спортсмеНІв ши- суддя Всесоюзної на­ кується на центрa.nьвlЙ тегорlї А. Бєлов ,присту, !ПЛОЩ.І селшца. ПІД руки IlUl.Є дО ;npoведення спаРТ<І­ урочИlCТОГО маршу ники спартакJ.aди

«КалитянкоманднІй першосrl госп-ком61нат іменІ 50-річчя треСТІ <tt\иІВ1'варин­ ,ський» - радгосп лІдирують кали­ СРСР, дру.ге Змагання роопочина­ пром» ТЯJЩ! , де Lиcтруктором пе «Семе.нівськиЙ,>, третє -ються за програмою бага СlІОРТУМ . П. Левадсь­ 'радгосп імен! ХХУ з'їзду тОборства ГПО. команд у;п­ -КПРС. Се.ред команд об­ В особистому зал!ку кий, а серед хлІбопродуктІв ла(щого управління хлібо­ серед трест1вц!в (ЧОЛОВІ­ равЛіННЯ Mlr,став КОJJeКТИВ 'проду,кт.ів : перше ии) перш.!с1'ь вибороли; призером ХПП, дРуге В. Пінчук з радтocnу­ фIЗКУЛЬТУ'РИ Бородянсько­ рон!вський БОРОДЯНСЬ1\ИЙ ХПП, працює комБІнату «Калитянсь­ ГО ХПП, з яким Київський ХПП . Інстру.ктор 1110 спорту третє кий». В!н змагався Завершились змагання. спортсмена'ми І-У вікової В . Ф. СО1іниченко. Паралельно на літньо­ ПІдбито пІдсУІМКИ . Коман­ гру.пи 4-хо ступеня,

учасКРО-

к !ади граму .

кують на стадіон. Очолює IjОЛОНУ прanоронос е Ц ь В. КазаНіН чемпіон ЦР ДСТ «Колос» з легкоУ атлетики. Зробивши коло пошани , слорreмени шикуються перед цент ральнОІО трибуною. Ко -

мандуючий парадом Н. П.

50-рІччя

оголошує

П про-

у

по

':!

Левадський Інструктор по спорту радГOCllIY-кQМбlнату «НалитянськИЙ ... М.

ІменІ

!

Новоселов

цьoro МУ

з

СРСР до- ж rooподарства . який ви­

м.аЙдаичику

РООіПоча­

лисьзматання

по

гирьо ·

епорту. Найкраще ,повІдає ОРГКОМі1'ету про ступащ у 2-й зlковlЙ гру.аі вому М. Іва.шков­ готовНіСТЬ до урочистото 4-го сту.пе.ня і А. КО­ ВИСТ~1ІІИЛИ В. Савченко, В. відкритт,я ~MaгaHЬ. стан представник рад- СЬКИЙ, Голов:з ОРГКОМlтету 'госпу СТИМ!'РЯІ31ВСЬКИЙ~. Люшненко (трест ~Ки.Ї91'варинпром » ) та О . Дем­ Clпартакlади М . М. Бара- 5-а С1'N'пІнь. І. Пили­ баш поздоровляє учасни' Cep~ жінок першНІМИ чик , М . Дудко, ПeJllКО (обласне ympавлLн­ кl:в cnaргак ! ади з фіН,,· фіНіШУвали Л. ПрЯІЦ'КО лом змагань і бажав І-ша 'вІкова Г,рупа, 4-~ ня хлІбопродуктів). Серед волейболLcТl13 crюproме.нам в!дмlввих ступінь (радгOCllI «Аван CTaq>тiB. МЩНОГОЗДОРОВ'я, гapд»~, Т. Атамась-­ першість вибороли КОІМаIl­ рад:госпу-комБLнату щастя. 2-а вІ'кова група, 4-а сту- ди І Борu­ Слово для ПРИlВіта.ввя IПLнь (радгосп ім. Чапа­ «}{а,литянський» ДЯНС I>JЮl'O ХПП. КраЩі надається заcтylПНИКУ ди· єва). А. ЗахарчеН1\О ооартакіа · .ректора раДГOOnY-RоМб1На-5-а cтyJDiНb (рад.г.QCП ім, велосипедисти ди П. НалИНИ'Ченко N ту «Калитя.нськиЙ'> Ю. Г, ХХУ з'Ізду КПРС) . Стрмьник, серед Нагорному: Переможцями з команд В.

Дорог, 1 друзі!

-

Сер- облаСІНОГО управЛІння хЛІ­

команд

пе.ремогли

мирС>­

ди

знову

на

полІ. Кan!1'aнaм дору­

чено

ВИlШИКу,вались

оrтyстити

прanор

Іспартакlади.

Через деякий час ОПОР&,­ смени І гостІ зібралися в приміще.нні Будиику куль­ ТYlPи . Головний суддя дя­ НУЄ керіВнИ'Ц'l'ВУ радгоспу '3а теплу зустрІч ва нали­

ТЯІНІськіlЙ нається

землІ.

Рoonочи­

урочиста

церемо­

нія нагородження рІв спартакіа.ди.

призе·

В залі лунають схваль­ ні вигуки і бурХЛИВі оп­ лесии. Бо гол,овннм пере­ монщем спарта:кlади стала дружба.

В. КАРАЧAlf. студентка КДУ. Загальні мі,СЦЯ в спаг,­ тянській земл!. Нам ПРП-к ів стали І. Зенин (ІУ-І) На фото: гострий мо· ємно зустр!тlЮЯ З коман · І І. Горбенко (ІУ-If) таиlадl з чотирьох видів на волеl1БОЛЬ,вому дами, які вибороли право з Миронl,ВСЬ1\ОГО ХПП 'та розподілились так: серед ;мент бра1'И уча,сть у фlнальни..'( В. Мозговевко (У) з иоманд тресту «НиІвтва­ маЙ;цаН"JИКУ . рИRIПрОМ» перше - радФото П. зма'l'аннях . І хоча ми БУ- Бородянського. дечно ,вітаю вас на каЛИ-бопрццу,кт.Lв

серед чолові·

нІвЦі .

rNO.....

А що б за вашим індивідуальнимбажанняч­

-

-

к ом треба бу л о ?

зупинивоя навпроти нього стар·

шина.

Каша була смачною і Вітя подивував: з чого це ВЄЗИКОВ вертить нос ом . Хай би скуштував ...

За наших YlМОВ можна СТіЛ наириватимІніМум

-

з п' , яти блюд.

-

3

хл;<б

_

на

-

яких ще?

за явив Микола.

старшина аиуратно

-

шматочии.

Якщо мислити ,масштабно

хоч в1дбавлЯіЙ.

-

Вєзиков виставиlВ руку вбік на

-

зразок дорожно!'о вказ1вника.

близу ріка протікає? Так

-

Хтось чув, . що по­

01" розкрию секрет: У нІЙ і риБНа ,гасає, і раки У ,му,лЯlЦ1 боки 'пролежують

_

Це точно,

-

_

...

пІдтвердив боєць, що сИДів по­

с усідськи З Миколою.

А зайчатини стільки

вибрнкує

пол, я,ми! ЧОМ

Re м'нсний додаток до меню? ШКі'рКИ б на шалии

пішли: зима ж не за горами. Микола одержав У МірОШНИlЧенка свою ПОРЦІЮ і вже по тому закЛЮ­ чив: Старшин треба обирати... солдатською гро­ мадою. Попередньо перевірЯlrИ кандидата: чи знає мисливську

_

І рибальську справи

...

Ти оце, Везиков, .наштовхнувмене на цінну

думку,

-

1<з ВДЯ'чнLстю сказав

8.00 8.40 9.05 9.35 10.05 10.20 10.50

на ,кухню , а й на ри6алку .

До останньої частІше прилучайте Новосель­ ського . ВІн до армН лауреатом рНіболовЛІ визна­

_ -

Я ж з ,пІдлІДНОГО лову, -

_

Зимою риба у луниу сама вискакув

уточнив АнатолLй.

хається без повІтря пLд кригою.. .

Отут

-

зади­

покажи

себе!

Продовження буде.

з

Мультфільми АКНМ ніхто

«Дві

ннА

KUJUl-.

фестиааль

народноі твор.остІ .

Гlмнастнка.

телефl"'ьму -Ча",»).

І

кова

-

СРСР••

80"

лlтнчни. or"'.Аа. .. ЗophI. 19.55 Прем·..,а ~.гo

Внставка ДЛА вас. НароднІ

Музнчиа

тe.wuporpaм

18.55 9-8 сту..... 8е..,...

ПРОГРАМА ЦТ Програма -Час ••

сРадн

_Про UUJЧ ' не АРу"в.,

16.50 У свІтІ тварнн . 17.50 ЛЮДНВL Зе.",.. 8cecalT. 18.35 - ВеСeJIка.. ІІІ МiJrulapoA-

СУБОТА. 25 СЕРПНЯ

І

Буратlно. батькВ.

серІ..

22.40 Концерт

MUOA\J.

житТ1І» .

nporpaMa сРан-

пошта-.

11.20 За безпеку руху. 12.00 Розповl ...1 про ху",о.никlа. 12.40 Програма сЗдоро.·.. . 13.25 Прем'вра ху...ожвього Tue-

фl.llЬМУ «Коли тобі Аван.дЦАТЬ рокlв-. 14.30 Новнни. \4.45 Л . Бетховен. СВМфонlя

cCun.. (21.00

14.55

що

пахиугь

репортаж.

На

лІтньому arlTMalAaнQHKY за воду

_Запорlжст..,.ь •

16.05 МузичниА

фІльм

міста ••

~МuОАlі

16.30 ГосподарськиА особливостІ

І

механІзм: проблеми.

17.00 Вперше иа екранІ )'Т ху­

8ОАІІ­

пporpaма

aнCUl6.t1D сВІт-

новинн.

УТ

10.00 Новиии. 10. 15 СпІває заслуженнА

артвст Степан. з легкоl ar · летнкн (Монреаль). 11.45 Закон Імв . УРСР

рукам,

15.35 СуботнІй

ті ГрІттІ Дет В е ••• (США). По закlв.еНI

ПРОГРАМА

Хвала

Х,lllбом.

С.

10.45 Кубок свІту

".. 5. 12.15 Катруснн кІнозал. 15.20 Тираж «CnOPТ.lloтo,. . 13. 15 «Наука І ЖИТТА •• На ш.llя15.35 ЗустрІчІ и. вашІ РРО]lанху дО МНC.llIІЧОГО робота. н. . 14.10 КонцертниА за.ll «Дружба,. .

АожнlА

фl.llЬМ

_Р.

В.

9.45 Шахова ШКОЛL 10.15 РосіАська мова. 10.45 I(Інопрограма. 11 .45 ЖИТТА иауки. 12.15 Вогні цирку. 12.55 -ПоезIА>>. Л. МАртинов. 13.20 -ЗаспіваАмо, друзіІ. . М)'знчна

лету.

СРСР

.n.

ваРОАВа ЗикІв ••

артнстка

19.00 А ктуальна камера. 19.40 Н_ Штраус. сциrансьоА барон». ського

Внстава

театру

Новосвбlр­

музнчноl

КО­

медіі.

20.45 На добранІч, дlтнl 21.00 Програма _Час•• 21 .35 Продовження вист.ви

_ Ц"гаиськнА барон.. - новинн.

В

солІстів

Буряг·

15.45 М.

Анчаров.' _День

нн 1. IS,UU Клуб

S.

днем».

жеНКL

18.10 Спlвае

школа.

ського театру опери та ба­

Р.»

. (за моти""и повІсті А. Гаll­ дара). Кlносту...IА Ім. О. Дов­

програма.

14.45 Мамина 15.20 Концерт

ТеJlевистаВL

за

Частн­

кІноподорожеll .

19 . IІО підсумки Cnapr8KiaAII

УІІ лігнь , 1 народІв СР<"І' ,

~O.OO ВечlРНА КАЗКL 20.15 До МІжнародногороку д" ­ ГННН.Контрuльна дЛЯ доро.:-

.

лих.

20.50

Коло

QHTaHHA .

21 .40 ФІльм-опера

пе­

«Моцарт

І

СальерІ».

рервІ

ПРОГРАМА

НА ОБЛАСТЬ

9.00 ДокументальнІ

телефlль-

ми.

3аСТУПННІІ

В.

редактора

ДОВГИЧ_

=

Мірошниченко.­

ВідсьогоднІ даватиму позачерговІ наРffДИ не тІльки

вався.

НА ГОЛУБИХ [КРАНАХ

розрізав

резервів у нас

16.20 ка,

(

ШАНОВНІ БРОВАРЧАНИІ

І

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ПРИДБАТИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДО ПОЧАТКУ НОВОГО

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ, ДО ВАШИХ ПОСЛУГ Ш К І Л Ь НИИ БА 3 А Р, ОРГАНІ30ВАНИИ БРОВАРСЬКИМ КООПУНlВЕРМАГОМ. Учнівську форму, взуття, письмове приладдя. ПQ~Тфелі, Іранці -:- все це, та інші ПО1)рібні школярам речі можнапри!дбати на ШКІльному базаРІ.

РОЗШИРЕНИй ПРОДАЖ ТОВАРІВ для ШКОЛЯРІВ УНІВЕРМАГ ПРОВОДИТЬ В СУБОТУ, 25 СЕРПНЯ . Дирекція універмагу.

JI

~( ІІ~

,

'-. ~:Я-;:З~;'-~;~~;~;;:~;;М:~~~~#~:~-~~~:~J-~~~~~~~~--;~~;:Н:a~~:::-~~~~---~::~:::~-~! ~ 1\0ммуни~тическоА партии украииы. н І 25БО2О. вlдповlдаль~ого секретаря. вІддІлу сlльськоnt roсподарства, кореспон- І r9pOACKOro

~

palloHHont

Советов народнЬІХ lІ,епута10В КневскоlІ вбласти. Газета выодн11 на украинском IІЗblке.

11. 6РОВАРИ, вул, КвТВСЬК8. 154.

lІ,ента мІсцевого радIОМО8JIеННIІ масово' роботи. фотокореспондента

вІддІлІв промнслово~тІ

19·3-18; 19·4-67.

у вIВТ9РОК. середу, п' ЯТIІИЦЮ І суБФту .

.Індекс __ -----------.:-~-..:-_..:-!.!~;.~о::~;>~}#~~~J~~а;:..,!2~----.,.----..:>~..:>--.".......,.--~--,.'*""..:>,,~-*~ 61964. Броварська д.рукарн!) КиlвCIt"ого облуправліШlЯ 8 справах &ндавннцтв. поліграфП і КНIiЖКОВОЇ горгівлі, ВУЛ. Киі ао.« а , 154. Зам. 4707-11 .200.

#134 1979  
#134 1979  
Advertisement