Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАПТЕСЯI

РІК

ВИДАННЯ ЗО-Й

.1'6 134 (6280) СУБОТА

15 ЛИСТОПАДА

1969 ЦІва

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОНВОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТО УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

р.

2 1108.

Респуdліканський з'ізд колгоспників

Напередодні Жовтневих po~oВІІН КOJIективи промислових ПІДnриємств міста і району рапорту-

підприємства до зими 169 уже ви­ конані. Залишились незначні недоробки, зокрема, засипка траншеї

13 ЛИС'ЮІІада .в Жо.втнеВDМУ палац:і куль.тури м. Києва про-

!JіlдlВИlЩення матерІального доброБУ''rY ТРYlдящIІ.Х.

осоБІ .всlх трудl,вни,кіа сlльсько­ го ГОСПOlдареТlВа,. ЮНі юrя,ни ВРУ-

но відзначити, що лише в третьому кварталі ни,нішнього року робітники заводів і фабрик виробили понад завдання різноманітНИХ виробів на суму 2 мільйони 421 тисячу карбованців. Значно зріс обсяг реалізації продукції. Порівняно з відповідним періодом ,",нулого ,року він збільшився на

і інструментальним цехом та іаше. Значний обсяг ремонтних робіт виконаний на заводі. пластмас. Тут повністю від.ремонтовані виробничий корпус, корпус заводоуправління, завершується ремонт теплоІзоляції парових комунікацій, утеплені двері, вікна, niAroToBлені до роботи в зимових умовах

гості ПОЯlву в цреЗИlдіУ кефівниtI{~B КОМіУнJ,стич:ної партіУ І у'ря'ДУ Укра;Уни товаришLв О. Ф. ВатчеНlКа, В. І. Дрозденка, Н. Т. КальчеН1Ка , І. К. Лутака, М. О. Соболя, О. А. ТИlТаренка, П. Ю. Шелеста, В. В. ЩерБИЦЬНQlГО, Ф. Д. о.в'Ча'ренка, В. К. Климанка, І. С. .Qрушецького, Г. І.

ня, :ЩО стоЯІТЬ п~ед праЦіlВНИf\аіМИ сілЬrCЬІ!Юro господарства республІ.ки, забезпечити в наступноr,w роцІ дальше зростаіНня :вироБНИIЦ'l1ва ПРОДУ'нТі' В землеробства І 'І1ВаРИlннищтва, достроково завершити .плани п'ятнрІtЧКИ, гLдно 3Уістріти lООі>ічЧЯ з дня народження В. Т. Ле-

Теш):о ЗУС,11рінYlТИЙ присуТНі'МИ на з'Умі ВИСФУ'ПИВ член Пол'Їт­ бюро ЦК КПРС, перший секре­ тар ЦК КП Украї,ни тов . П. Ю. lllеле"т. Делегати о~ностай:но прийма­ ють постанову «Про Проент Статуту сіЛЬСIJIюгосподарсьиої артілі І завдання по дальшому

тивів, широко розгорнутому соціалістичному змаганню на честь IОО-річчя з дня народження В. І. Леніна. Високе трудове напруження, боротьба за дострокове

дена в кінці жовтня перевірка roТ08ності підприємств до роботи в знмових умовах показала, що ще мають місце значні недоробки. Чимало ЇХ виявлено на заводобу-

члена п.ОЛі''l1бщро ЦК КП У'НіРаїни, першого заСТУrПника Голови Ради м.~H!Cl1Pilв УРСР Н. Т. Кальченна «Про проeнrr Статуту alЛЬСl>когоаrщдареької арт.ілі

тивіlВ ПРОМИlСJЮви.х Il'ЇідПРИЄМСТВ, ИОJI1ГOOпtв, нау.нOlВО1дослідних 1 Ylчбових за'нладів, пар'l1iйних, ра,дянських і сіЛЬСЬНrOгосподарСЬКИХ оргаНіВ. Всі ІВОНИ палко

реclIJублікансыийй з'їз.ц кол­ госпни.н1в, гово,риться rв поста­ новІ, за.нлинає ;воіх колгоспни­ кі'в У"'раї:НИ ~С'тріти Третій ВсесоюзнИІЙ ,з ' їзд КОЛ'ГОСПННlКів

ВllJIи про дострокове завершення від цеху .1'63 до ливарного цеху, ,цОВЖYlВaJВ свою роботу з'їзд ПосланцІ 1К0лгосшюго селян- чають членам презцдїі з'УЗДУ десятимісячної прorрами по виnyс- обладнання пристрою для стікан- IIЮЛГООПrни.кі'в У~аїни. С11ва УlКраїни, говорили про те, і І1Ірисутнім в залі букети Н8іку промислової продукціі. Прнєм- ня дощової води між цехом .Nit 3 Тепло ЗYlC'ljрlли делегати І Я'к ,найкраще ви~онати зав~ан- '11IIВ ..

і7,1 процента. всі види транспорту, побутові при- Ваще.нка, В. І. Дегтярьова, ніна. Цнх успіхів було досягнуто міщення, забезпечені паливом прославлени.х маЙС'І'рів нолгоспНа а'дресу з'їзду надійшла передусім завдяки злагодженій і робітники заводу. них ланів і ферм. вели.ка КЇЛbl,Lсть поз;{оровних дружній роботі робітничих колекНа жаль, ,не всюди так. ПровеГ:РИlвало обгоощрення доповіді телеІ1рам і :рапqpтів від коле,,-'

завершення плаllУ четвертого року дівному

комбінаті.

В

багатьох та завдання по дальшOlМУ підне- вітають .целегатЬв ,республікан- та сторІччя з дня народження

п'ятирічки продовжується. 3 під- місцях тут протікає покрівля, не сенню щ)иемств міста

надходять

вісті засклені вікна, в арматурному це- Ц'l1ва».

про знаЧllе перевнконання денних

норм робітни,ками заводів порош-

ху,

по

наприклад, протІкає покрівля

вс

р

ьому пе имет

Пі,днесенню но~r:.оспного виробництва», в Яі~1И схвалюється проек.т ПРИ'МJ.РНr()Г~. C:a~YTY СІЛЬСЬКОГОСПСЩaJРСЬКОІ арТІЛІ.

ру кор

су

пу,

в

колгоспного

Делегати у

с.воїх

виробни- сыroоo з'їзду КОJlТоспни.ків, всіх В. І. Леніна ,НОІВими ТРУДО.ЕИМИ трущЬвникі'В

ви.ступах

ІКОЛГОСПНИХ

ланів успіхами в lіОмун'істичному бу-

У.країни, батають їм плодотвор-

,.

......

одностайно схвалювали Проект НОl та У'СПшиНОІ ро

бо

дівництві.

ТИ .

3 велИlНи.м Пі,днесенням при-

кової металургії, пластмас, елек- місцях веНТИJlЯЦії. НезакІнчений Статуту, який повністю відповlСердечнІ ПРИlві'таН'ня і най- сутні ПрWЙIfЯЛИ вітальнІ лиети тровиробl.в, фабри.ки BepxHboro ди- ремонт і опалення. Вели,ка тісно- дає оучасномlУ етапу розвитку ~ращl побажання дальших ус- ЦК КПРС, Президії Верховної тячого ТРllкотажу та інших. та в побутових приміщеннях. На колгоспЬв, ОСНQlВним ,принципам п!хl:в 'у праЦ1 'передали колгосп- Ради і Ра/ді МіНістрі,В СРСР,

Однак, в осінньо-зимовий пе- підприємстві мало вживається за- к.олектИlВНОГО ГОCJЮДaJРЮВа/ННЯ І ріод робота підприємств дещо ус- ходів до ліквідації недоробок, хоч демокра,тичного управлІння. кладниться. Вона буде успішною ЗИМ:1- вже не за горами. . І 1(' б u. 3 ПІРОМОВЦі QДНоотайно' з ая:в'ляли , при УМОВІ виконання вс х накресеРІВНИКИ удтресту... знач~ е лених захuдів в підготовці до зиб . кnоб ЩО т,рУ'Д!'ВННКИ YIlGPа'lН1СЬКОГО С но затягнули УДІВНИЦТВО в.... - ла сповнені lНепохwrно.ї ,рішимос-

іНи.кам УкраІни сталевар заводу ЦК КП України, Прези!Дії Вер«Зшорl-ЖСТЗ\1JЬ», Герой Соціа- ХОВНО'ї Ра,ди 1 Ра!Ді Мінlстр!в

лістич.ноУ п.ра:Ці М. Т. Юнебас, УРСР. голова КОJlТOtCIПУ «Новая ЖJjзнь» Республ1иансцкий з'Узд колm .. об І В ~ ' УЛЬСЬКОІ . ласт, депутат ер - ГОСПНИJ\.Ї1в .оголошується заи,ри-

ми на кожному підприємстві. Рай- ничого корпусу на заводі електро- ті ВЇ!ддати всі СНlЛИ, знання! до- ховної Ра!Ди СРСР І. М. Семе- тим. Присутні з веЛИJКИ:М підне­ ком ,І(П . України задовго до зи- ВИРОбі.в. Цехи тут знаходяться в 'ОВІД . спраВl. дальшого ПІ'днесен нов, мінїІС'1'Р сілЬrCЬКОГО госпо· сення.м с.півають партійrНИЙ гімн аду еРI'D~иками • , М " ОСН ми ПРОВІВ нар

з к

ип

підприємств і секретарями партійних організацій, на якій обговорено завдання по пlдготовці до роботи в ociJNfbo-ЗИМОВИЙ період. В серпні відбулося бюро райкому партії, де обговорювалося

питання про хід підготовки приємств до роботи взимку.

старих ПРlІСтосованих

ПР!lМlщен- ня

ви- да'ретва

МІСІЯ

ган~аціях питання про роботу

виявила знаЧНІ

недоробки.

в

монтована вентиляція, є не заскле­ ні вікна, не відремонтована стеля. Багато недоліків під час пере­ вірки виявлено і на шиноремонт­ ному заводІ . Тут також не всюди засклені вікна, не встановлt'но до­ даткову веНТИJlяцію, не всі робіт­ ники забезпечені згідно колектив­

накреслених заходів майже всі виконані. Проведений необхідний ремонт парових ~отлів, обладнан-

договору паливом. Далеко не з.акінчено Підготовку до робо­ ти взимку 'на 'наших залізнич­

ня хімводоочистки. Полагоджені під'їздні шляхи до цехів, автотранспорт. Відремонтований капlтально тепловоз, залізнична КOJIія.

них станціях, в автотранспортних підприємствах, на заводах холо­ ДИJlьників, нестандартного кому­ нального обладнання.

партбюро

заводу заслухало на своему засіданні гОЛОВНО-

.&'І

В приміщеннях протяги, не відре­

зимових умовах обговорювалося на партійних зборах. Відрадно, що завдяки вчасно проведеній роботі переважна більшість наших заводів І фабрик добре пlдготовилися до зими. Наприклад, на заводі порошкової металургії із 59

eHepre-

організацій взяти під суворий викоиання нак.реслених захо.ці~ по підготовцl до рoбo:rи в зимових умовах. Успішне ,,1:11Іан­ ни їх сприятиме дальшому )tOCTY продуктивності праці, а значить і s6iльшенню виробництва рlзиома­ ВП'IIJIX промислових вироБІв.

KOHTPOJlb

дня нар<ЩЖelll11l1Я В . І. Леll~на.

На фото: са'модіяльний худож­ нИ'к, .кол;г()спн~к міоцевої aq>тілі РОСТJfCЛЗі8 ПалецькиЙ. Він € а'вто­ 'Ром IP1llд'Y ма·іі:стерно виконаlНИХ

/[ЮРТ1Jеl'ів В. І. Леніна. Фото І. Па.вЛ€lнка. (ФОТОXlрон.Jк.а

ВАЖЛИВИЙ ВКЛАД У СПРАВУ ЗМІЦНЕННЯ ДРУЖБИ

на

зібрали

по

150-180

цент­

нерів столовИіХ БУ'РЯікLв, ка:пус­ ти та Інших культур з геНТСІіра. Це дало можливість РaJДIГос.пу ДQc11P()НOBO ВИJroнати ріЧlНИЙ план цpoдa~y овочtв держа:ві. ЗдaJНО 2500 ТОНН ГOPQДHЬOЇ про­ ДУ'IЩЇЇ. Пї.дТРИrМавши почин с!ль­ ських ТрУ'дLВНИІ~ilв орденоносної КИі1ВЩИНИ, які зоБOlВ'язалис.я у

площі піlв·гекмра помІдори сор~y «лІдер». Мине небага-rо часу, 15-20 .дlНі'в, і червоні, соIЮВИlТі ПЛQДИ lПоч.нуть надходити з теплиЦі до СТОЛJY Т.РУДЯщих.

ювілейsому році добитися но­ ·вих 'У'СЛіхів у збільшенні ви­ робни.цтва tCіЛЬrCькогоarюдарської прOtДУ,кції, ОВQЧ~ВННКИ радгоспу ро.згортають I3маган.ия, щоб зі­ бра:ти ще вищий урожай горо-

В сонячних теплицях вирощується тащож цвІтна напуста,

ДИН~, нІж РОЦІ ..

тара

овоч~внwки п.осlяли

під якою зайн,ято майже пLвгекплощі,

цибуля

та

інші

в

переД'ЮВilлеЙНQМУ

З~ЮНlЧИlвши

зачист.ку

площ,

і посадил~

'Культу,ри. УрожaJЙ їх овочLвни,ки пtд зиму 4 гектари СТОЛОВ~1 рООраховуЮrrЬ почати зБИlрати мор~ви і оо 2 'гекта,ри. цибуЛl­ ч~з м,іСЯЦЬ-1Пll8:1'ора. Щоб да- ,виоорки та БУРЯlНJI'в, 3 гектари вати свіжу ГQPодню ЦРОДУJ\.цію

ранньою і

РАТАУ) .

бригад

радгоспу «Великодимерський» . Як ti мі.слць.щLв,тора ТОІМУ, коли ще збирали ,ка:пусту, морнву та Lншl культу'ри, так і тепер у них гарячий час напружених !робіт. РQБIrrНИlЦі брИІГа,ди за-крн'Юг0 І1РУН'!1У, mlУ очолює досвідчений овочlіВНИК Галина Барсук, за,раз вирощують в теплиці на

весною, вони' посіяли

посадили rnд зиму по

3

щюпу.

ПаРНИih1001 ІЦО

ланки

готують

гек-

парнИіКИ

в~щеНіН;Я

в іН'ИХ

гек-

,ни, ремот;yю:rь рами 1 в яжуть новІ СОЛOlМ ЯIlIІ мати. Почали /ро-

тари столової моркви і цибулі- розсади і ipaIllНIX ОВОЧІВ. Вони Чlорнушки, 2 ген:тари СТОЛQВИХ ОЧИlстили В'Щ залИ'ШКl-в к~тлова­

~ЯlКJJв, шпlпат і КР!ЇіП :на тарах

,На зaaIlPОШЄВІНЯ ПРаІ3идії

ЧАС ОВОЧІВНИКІВ

ня ТРj"Д~В:НН1К~В .юродних

Horo

liідготовки підприємства до Робо-І ня примІщень, лІквідацІю протя­ ти в зимових умовах. На засідак- riB, забезпечення необхІдними ма­

виробництва. У вереснІ в порядку перевІрки CBoro рішення партбюро зиову повернулося до цього питания, З&CJIухавши інформацію го.Dовних спец,laлістfв про хід виконання попереднього рішення. Як наслі,D,ОК, із накреслених за~о)Jl.ами 200 пуиктів по пlдготовцl

rр;удов~ ДАР;УНВИ

Постачати ТР~ИrМ свіжі ОБо- одержали добрий урожай. Так,

ОдесЬІКа область . В селі ТlРоі­ теріалами Іскровиною. ПрямиА JЦbKe любаші'8Ісыкгоo р.аIЙОIfУ !Від­ обое'язок всіх керівннкlв підпри­ крито IBI~CTa'BКY робl: т наро,ДlНIІХ ємств, партfАних і профспl.llКОВИХ Уі~lілl:iЦ:В, I1jри,свя,чену lOO-р,іЧЧЮ з

fOJlOBHOrO

вини-

чі цІли:й рін - ітане r.зоб.оВ'ЯlзаlН-1 ГОРЄЩНИrКИ РожнJJвського ~-lдJдtл­

ня партбюро були запрошенІ начальники цехів, секретарі цехових партійних організації і передовики

і

егру- «Інтернаціонал». В 'залі

.

r АРЯЧИЙ

тика, заСТУПНИ'ка днректора і головного механіка про стан

інженера

.

... . ,... ~.&'I

HADZI

Звичайно, ВlІСокопродуктивної роботи в осінньо-зимовий період можна буде досягти лише тоді, КOJIИ робітникам будуть стварені необхідні умови. Перш за все треба подбати про утеплен­

ToproBoro машинобудування )

ома:Віl

також умовах, що створилися, виконац OUIШUПIИlOUIDDUПDDПllпuшmПUПUШllllDDППIUППlOllmПlППIDll1lOll1lDПIППllllll1ПID під- н~о.бхідниЙ ремонт п~иміщень. 1(0~В'r 7r'Zl-.wtt. В І ЛЕНІНА-

На багатьох підприємствах, в ор-

Ще в липні

сlлЬrCЬІКОГОСrюд8й>СЬКОГО

нях, де немає МОЖЛИВОСТІ ство- роБНИЩ'l1Ва 'з.мLцненню і розвит- Bo~e. ~\,aє ова,цІя, звучать здраВИJЦ:і на РИТб~ належндих YM~~ дЛЯ працІ 'ку IГPOM~bКOГO господарства Під 3іву,ки маршу до залу честь Комуністич.но:і партП і ро. Ітникам. креКЦIl заводу все ж ЯК оонови могутності всього входять піонери. З натхненням Радянського народу. Сб~IД Kpa~e потіурбуватися про PO-I:ІЮJJ1ГООІ1НОіГО лму І неухильного вl:тають ВОНИ делегатІ.в, а в їх (РАТАУ). ITHIIКIB І нав ть в цих складних

4

. , . боту і тепличники, які незабаЗобов Яl3aIШlИІСЬ. ЗІбрати висо- ром садитимyrrь бу,ряки на викИіЙ урожaJЙ ~ОЧІ'В у ювtлейно- гои~, сіятИJМ'Y'1'Ь ог.J,pки та it!WIi по­ му .роЦі, 'l1РУ'ДlвнИltl\и парникооих 0180"1 і в ·те.ПЛlfЦЯХ.

Вер­ СУСЛОIlИМ, З CЄ'lt'p&ТapeM ЦК ІПРС Я'в.лено ціЛ'І~О1lИ'ГУ с,пільНЇrcть Б. М. ПономаrpьоВИІМ і мав з :&:Ими :шці'Й Р8ІДЯНСЬіКОГО Союзу і ДЄ!Мо­ fJ1ООМOOlИ, що ПРОЙШЛИ 'В .щружнiJі К'}JМИ'ШОЇ Респу,бліки Суда.н по аК'l'У'aJlЬВИХ проблемах. Підписа­ і сердечній ООста:ноощі. Між Д. М. НііМейрі і Головою но У1Год.у про IЮЗширенця РЩЦJl'Н­ РaJДИ ,Міністрів О. М. КосиІ1Ї'ІІим Cb'KO-'СУдаІНськоЇ rrОРТЇIJlЛі. mд'відаmrя генералом Німейрі 'ві'дtбулись 'ПetpЄ'ГOOlори, .в ході ЯКИХ

ХОВООЇ 'Ра~и СРСР і Ра:дянсь1tОСО пщцу з 5 по 12 ЛИСТООІIliДia 1969 р. у Рз.дЯ'НськоіМУ Союзі ;пе,ребу­ lІІ'ав голО'Ва РЄ']!(}люціЙНQЇ ради і Іпре.м ' вр міністр Дем-окrpа'l'И'J1IОЇ РЄrC1IуБЛtки Суда'Н ген~рал-ма.Йор

ланок tПочали пilцГ.Ql'OOвку до вирощувaJННЯ

lIIа;рниках

А ГАВРИЛЕНІ(О

.

,розсади

pa.ннdx овоЧl!Jв. Вони очшцають короби, ремонтують рами, заго­ ПЕРЕДОВИМ - ПРЕМІ! товляють бlonалИlВO та проово­ Дm'Ь шшl lроботи З таким роз­ ,За yatlшне IВИКQНaJННЯ зо­ рахунком, щоб 'у другій полови­ бов'lІзань по н~оях МOJIока гру­ !Ні сіЧНЯ

наС'тушюто року

поча­

.па

дояро'К іра,дlГОСЛУ

«РусаН:іВ­

в tважлИіВИМ ти ОІІВ6У ранн!.х rюмідорів та ін­ 'Ський. IІІр.емl!йована дирекЦІєю. С1'ОРO'lШ 'РОЗГЛЯlН'УЛИ ста,н ~ружніх РадЯ!нсь'КОО'о СОЮЗУ ШИХ ОВQIЧ!В У Зa1{jРИТОМУ І1рунтl. Серед ТИХ, хто сщержaJВ преМіЮ: Лк lВіІ)І)ЗНI1lIчаЄ'l'ЬСЯ в комюніке, 'Р'щ.'Іян'сь:ко-суд-а·н,сЬІКИХ ВУДіносин і вкладом у сцра:ву дальшого З'Мїц­ Наполerливо црацювали в пе­ М. Пильтяй, Г. Дудка, Г. Рак, нення P'8!дrmнcь'Кo-cyдaНlcьx'oї друж­ d&мrнялися дум.ка.ми по ОСНОВНИХ Д. М. н.iм~pi1 зуетріча'ВСя з тов'а­ ред'ЮІВ1лейному !році ОВОЧ!'в,ники Н. Варич та іншІ. ришами Л. 1. ВреЖJНЄВИМ, М. В. міЖlmірQДНИХ III'J}Oблемах, що яв­ б\f. М. МІЩЕНКО, !P8Woony «ЛlтЮвськИlЙ •. Нше­

Д*афщр Моха'м'мед Юме'Йрі.

ш,цгорним, О. М. Косигіним, М. А. ляють взавМіНИЙ ітерес. Було ВП-

(ТАРС).

petoJtp

примхам

,пого'Ди

вонп

roлова робіткому радroспу.


ХХI1I З'ЇI3,Д ~ПРС з новою СИ­

Комуністам - міцнии ідеинии гарт

лою .пі.дJкресЛIІІВ, що П~J1iВИlЩеIl'НЯ теоретнч.ного і 'політичного рівня, невпинне оволоді'ин'я революцій­ ІНОЮ rrеорією пе,рший статутний

обов'Я!зо,к КОЖІНОГО кому.ніоСта. Пар- IВИКОРИlCТати тійна

оргаlні'заlція

покликана

,всі

засоби ідейного

за-

ВИХOlва.н1tЯ для IШИРОl<ОЇ пропаган­

бе'3lПечити, щоб B~H неухильно виКQН'У'ва ,ося кожн.им комуністом.

ди мщрксmзму-.ленінізму, роз'яс­ нення 11РУДgщнм теореТични.х і

В сучаснИіХ у,мовах, коли па,ртія

[J1ра:ктичнltх

ВИlр і шує 'величезиі іП<мітWtlНI і еко-

npоблем

буlді,в.НИJЦтва

ма'с,

активно

IВрОІВО>ДИТИ

Партійне життя

==============.

комунізму, внутрішньої і зовніш­

Іюмі'чні за вдаlННЯ, особли'во необ- ньої IЛ(мітики партії. Х':ДНО ,глИ'боко вивчати 1'еор,ію ПЗlртійний комітет разом з про­ ма.рWСIІІЗ'МУ-JIе,нінізму. ,І(о,мУ1Ніст Iпа,ганщIІІСТа.ми та широким 'па'Р'l'ій­ ПО.1і'l'Н'ЧНИЙ боець Іпартії, і ВИlвчея- ІНИМ аlКТИIВОМ IПiра,I1НУ1'Ь, щоб ко­ ня революціЙної теорії в тісному жetн 'член па,рl'ії був цропа,ган­ зв ' ЯiЗlКУ з ЖИТТЯМ 1І0тр.fбне йому, дистом ідей наукового комуНІЗМУ Я'К повітря . Це ДОПОМaJГає бути серед робіт,ни'ків ра.дгоспу, а,ктIІ'В­ пере.довнм, свhдомим організато- но ДОПОМaJГав формуванню в т,ру­ ,ром

вивчення\! документів ФО'Р'У'ІУ ко

в

~ящих

наукОІВОГО,

му'нХті'в.

'Переважна більшість кому,н.їстіIВ

lIfашої IПЗртіlйНОЇ

ньої ШКОЛИ ,Я . .в. T8tpaxa,jf і П. П. 'рами К.1а,сню;в МaUJoксИ'зм:у-леніllflЗ­ К'Удін, головний ветлі'кар ра.дгос- ІМУ, ч3!сro з'ве'ртається ,в партком 3

,пу М. Ф. Кот. 'Р'ЇІЗНИlМИ політичними і гос,подар' Ці товариші У'l!Ііло і на ВИСОКО- сынlмии питаннями. му ідейно-теореТI\!ЧНОМУ .рЬвні про-

на

жаль,

ПРOlп.ага,ндист А. А. Мончан, Піро·

КПРС,

не

я'кі

ПрОПJ'lOКають

ІВОДЯЧИ

СВОСО

і.деЙНО1політичного

МЗJPКСl\ІСтсь'Ко­

життя Iполі'Т\ІІКУ па,рті.ї, пра.ВИЛЬНI) ленliнськОІГО сві'тогляду. в~рішу,вати п-ра.ктичн,і за'вдан,ня, Перl!iд поча1'КОМ новаго ,на,вчаль­ вести ідейIНО-ВИХOlВНУ ,роботу серед ного року в системі па,ртосвіти Т'р'УIдЯЩIІХ, рішуче боротись проти ,па,рт;йний комітет заздалегідь по­ бу'ржуа:зної і,деологН. ту,рбу'ва'вся ІПРО створенн,я на· іБ'се .це. розуміють ,комуністи леЖIНКХ у,мов для у,опішного п'ро­ рад!го()пу «БоБР,IІІЦЬКИЙ». Па,ртійна ведеНlIЯ за,нять з комунkтами та

водять ,заIlfЯТТЯ з слуха'Чами. Так, заlНЯТТЯ,

часто

використо'

вує міlQцевий oМa'l'epiaJl, користуєТbQII технічними засобами (вузько-

Але,

ШlJртійних

шу чергу lпіlклуєтыяя лро те, щоб 'Викли'ка,ти 'в ЛЮlдей r.11И-бокиЙ інте'

К'ва..1,іф:,кова,IJИ'МИ п,ропаlга'Нlднста,ми, які ,мають вwщу освіту і великий

рЄ'С до ма'ріКСRCтсько-лені'IІСЬКОЇ теорі'ї , РООВИНУТИ в ІНИХ необхід· ніlСТЬ IнаlПОЛеглlllВO оволоді'вати JЮЮ, 8сіЛ!rКО щопоматає ЇМ в цьо , му. Па'ртіi'tна оргu'нізація прагне

оргаНЇІ:заіЦЇЙ

пра,цюють

є

НЗІд

ще

члени

за,няття,

пі"щвищен,ня~{ РVВlНЯ,

чи,м IПО,рУ1ШУЮТЬ Статут па'ртП. Це стосується комунЬстіlВ С. А. Слуго­

шJ§вковнli Кі'ноaarа'рЗ'l', електропро- вина, Г. д. КОІрнієнка, П. С. Май­ гравaJЧ) , п.ровQДНТЬ заняття у фор- ст:рєнка, М. С. Мирути, І. Ф. Сі· мі ,0пjВlбесі,ди, Вl'кликаючи слухачів 'на відверту, ПРИIIOЦИПОВУ роз-

рика, М. В. Стовбу'ХН. Па'ртіfmи.ft KOMi'l'eT

мову.

ува,гу прид,іляє і таки'м питанlНЯМ,

Па,рті.йниЙ

комітЄ'Т

з а,без.пе чен і

I'з'ніl3ацій,

оргаllrіlЗОВУЄ

IПіРOlпа,га.н.Дl\ІСтів

l ДО'С НІ:Д

по

ВИС'Т'УПИ

,ра.діо

та

в

БРl\1Га,да,х перед робіТН,ИJКами.

ЧлеJiИ па'РТІКОМУ посТlUЮЮ КОНlроботи ,3 ЛlQДblМИ. Серед ,НИХ директор БЩрицької В'річної ролюють ;роботу пропа~анди'Стів, ВОНИ школи, Ч.letН ,паРТІКQМУ А. А. МОВ­ ц:,кавляться, я'к IпраlЦЮЮТЬ чан, іЗа'вуч цієї ШКОЛИ П. В. Хоп· 'на,д піДВИlЩеННЯIМ с'вого і,дейно,потіil, вчителі Шевчен~івської се,ред- .1':'I'!!'ЧНОГО іРUВНЯ, чи'м за.цікаВЛе>ні,

dПІІІШПUlIППDlППППDIllmпmllШ!ІППlllПППnllШllllUПl1П

в

.

-

велике,

.

головним ІВ ПОЛІТИЧНІЙ

з вмиким трудовим піднесенПишаються своєю новою споням гот)'ються зустріти 100-річ- рудою будіве.1ЬНИКIІ, адже взяті чя з дня народження, В. І. Лені- зобов' язання в честь ленінсько-

ТІ:liних зборfв, добір і ,розета'но!!­ ка Kaдp~IB, розгляд Іпер,сошальних

опраlВ,

опла'та

членсыи'хx внеоків.

Вони теж мають црями'Й в.плив на

Рік тому,

.пі1:ЛЯ

демобілізації

фоptМУlВанnя tдеЙIJIОЇ 'переконаності KO'MyН'ilCТ:IB.

із Радянської Армії,

ципо'ве

на p~He ПЩПРИі6метво слюсар Ми­

Якщо ,на ПЗІРті,й'них зборах п'рин,

тань,

обго,воре,НIНЯ наізріJ1ИХ пн­

~ритика і само~рнти.ка під­

повернувся

кола Іва'Нов. Радо зустріли у КО-

міняються СЛОВОС.'1О1ВЛення.м, якщо

лективі за;в(}~у тоТ\говель'ного м:\.яких ,ПО б УТOfВИХ уМОІва.х живуть. окремі комУ!Н':СТIІ безкарно пору"1 ' BI~XOBHe зна'ченн,я ceM~Halpi13, шуюrrь трудову і' партійну ДlfCЦИП' шинобудування ового вихованця.

Jl~1Щій, конференцій

ЗРІЛІСТЬ КОЛЕКТИВУ

особливу

прово,дить ЯІК ,пі,щгетовка j Іп,роведення па,,'

lРаз на :міся,ць семіна'ри пропа.ганідейно- бetзпарТ:ЇIІШМИ. 'В<:;і сі,м первинни'х ДИlсті,в і секретаріlВ па,ртїйних ор-

{),р,гаllізація, РОЗГОРНУlВши ВИ.'ШВНУ роботу ,в колективі, 'в пер-

о,рг,анізащії се.р-

йооно і !щ}1МЛИВО ,працює на'д 11Вр­

ос,віті

a.ne лі,ну, то чп можуть члени колек- А - тиву, бача'чи' це, утве'р,~жувати'Сь дже

.

тут

'ВІН

розпочинав

свій

є самостійна робота над твора,ми 8 ,П:РЮЩИlПа,х комунkтиоч.ної ідей- трудовий шлях, одержав робітниклаlСНlків IмЗ!рокюизму-ле'Нїн.із:му і носТІ!? Я>СІ1Ю, що Нlі. чий гарт. па,рті.itними ДОКУ'ментаіМИ. KOM)'1HkТОМУ наlша па,рті'йна оргалізаlЦія ти нашої паlртійної організащії не віДОК'ремлює РQботи «чисто» Зараз колишній воїн став на часто РЗIд.ЯТЬСЯ 3 Іллі'Чем, чи,тають щеалоІ11ІЧНОЇ від ГOlCпода,РСЬКОl 1 ,і Iпере'Чнтують ЙОТО Іпраці. Тому ~ргаlн.iJзаіЦіЙної. Всі ВИідИ її діяль. Ле'нінську трудову ,вахту, активIшофе.Р:IВ М, К. Иовенка, В. В. .ності вза6МО:3Ів'я:зані, 'ВІСі вони до. НО включився впередювілейне

на робітники Київської монтаж- го ювілею виконані з честю. ної дільниці «Південенергомон- Нещодавно бригада !tlонтажників Иовен~а, П. І. ДудіІНСЬКОГО можна ,помагають вихо'ваlННЮ комунkтич­ таж)}. За рахунок зеКОНОМ.lJених на чолі з тов. Радченком дали ча,сто бачити з КІІИГЗЮ! В. І. Ле- ної і'дейносrі ТРYlДЯЩИХ. ніна., з ма:те,ріала'ми з'їздів і на· Готуючи'сь nhдHo Iв\дзнаЧИТIІ коштів 1'ресту «.JLiвденetНеРГ1)буд» слово раніше строку змонтувати рад та і'НlШИМИ па'ртіЙіними доку- IOО1р:,qtJя з дня на'родження за­ закінчується споруджеННJI семи- другий п'ятиповерховии будинок мента,~!И . ,ОНОВIllІіка Комун:с<тичної па,ртії і

десятиквартирного житлового бу- з матеріа.1ів іншої конструкції. Сьогодні 1)Р'У\д'lВНИКИ .виявляють ДИlfКу в центрі нашого міста. Зараз він виростає на очах у велwкий інтерес до ,підСУМ'ків між· Ha,pOlдHOЇ НараlДИ ,ком'УНісти~них і Пущена в експ.lJуатацію і пода- всіх. робітничих паlРТій в Москві. Відо-

змагання.

Партійна

організація

нещодавно прийняла молодого ро­

бітника

Радянської держаlВИ В. І. Леніна,

кандидатом

у

члени

mпрс. Високи.ми .показниками

комуністи радгоспу «Бо5рицький»

в

роботі, сумлrнним ставленням ДО

ЗОlсередж'УЮТЬ свою у,ва.гу ,і увагу беЗ<і1а'ртіЙіних на ГЛИ'бокому ви­

ла тепло нова котельна поблизу Гідний . вклад в ювілейну ТРУ­ ІМО, я'ке шн-роке ІКОЛО складних вченні леон:'Нських праць, а.ктуаль­ мручено,ї справи Микола Іванов за.lJізничної зупинки «Княжичі». дову вахту вносять I,ЮIСОМО,IJЬІ\і теоре1'ИЧіIШХ і l1ра'кти, чних проблем lШХ проблем теорії і пра, ктики виправдовує вис(}ке д(}вір'я КОМУ­ Бо,гш розпочинали споруджен- та молодь "Ішгад Володимира зна,йшло відобраlЖен'НЯ в її Доку- ~ЮМУIf.і~му, 'розвитку світової со- ністі,в.

ня будинку, багато наших робітню.ів суltlніва.тIИСЯ: чи зможемо монтувати споруди з бетонних панелей? Справа в тому, що до-

Буяковсыогоo і Григорія Попова. Змінні виробничі НОР~ІИ вони виконують на 120-140 про­ центів. Ве.1ИКУ увагу на підви­

свіду будівництва житла не бу- щення трудової кваліфікації мо­ ло навіть у старих кадрових ро- лоді звертають партійна, комсо­ бітників. Але на допомогу слюса- мольська та ПРОфспілкова орга­

Р'ЯМ..J~нунrrаж'Ни~3JМ

прийшли

на- нізації. На нещодавно

чалЬ'ник діЛl>ниці Il'OB. ЯІВОРСЬКИЙ, інженер т()Ів. ДмитреНl((} і механік ТО' В. Ба,кла,нов. Та і серед 1!'ас, МОlРГаЖ'IfИКів металOOtО!НС1'}ІУКЦій, еЩі'ЙШЛО>СЬ немало та.ких, хто

проведе­

них екзаменах перетарифікації розрядів молодь показала висо­ ку робітничу зрілість і зас.IJУЖИ­ ла B~~MiHHi ОЦЇН'КИ ' п,рий~' аль,ноі KOI~'ieiї.

ментах

і

·Ma.Te'pia.na,x.

І

Ч .1ени

КПРС Г. д. Пономаlренко, Г. М.

На,каЛЮЖlНа,

М.

П.

Роді,менко,

М. М. Кошова багато У1ваги при'~і'ляють ,саIМОІстійн,і'Й р,оботі 'Над

ціал!сти'чної ,сnстеми, .міжна,РОДlllO­

го комунkшчноro

,руху.

і

робітннчого

На ФОТ0: кандидат

у

члени

КПРС М. Іванов.

В. МЕМРУК, секретар парткому.

І

Фото В. ПО.'Jотняка.

ПlПlIПIIDIIППUUIIUlllІlІDШIDШIQUDlPlDlDWlІШUhllШUlІІlUIIПUUUIUUIUUIШlUШШlllUUIJ

ЧУЙНІСТЬ І УВАЖНІСТЬ

Скринька доброти

Полружжя поспішає

людської

на допомогу

На ilIе'j)ШИЙ лorЛЯД, ооов'JF3RИ У відповіла мені диспетчер. нього

суто

технічні:

відмітив

Попросив

я

Ольгу Іванівну,

Ми

хочемо

назвати

приклад

подорожній лист, зробив запис щоб переписа,тш мені розклад иадзвичайно турботного ставлення у своїй книзі, і чекай чергової руху автобуса, бо доведt>ться ,/1,0 хворих з боку добрих наших машини.

часто їздити в це се.'!О. Вона охо-

Я теж раніше був такої думки че заДОНОДЬНИ,1а моє прохання. с,воою і'н'щ'ттИlВОЮ, рО>оі'l1НИЧОЮ зрі- Ми пишаємося колективом Таку уважність диспетчер про­ лj,cтю ДО'ПОМIl1Г досJN'ТИ по~авленоі БроШlРСЬКОЇ ді,1ІЬниці, сказав про диспетчера. Та змінив її з

cy~iдiB

.пікаря-невропато.пога

Анатолія

Во.подимировича

Орди­

ховського та його дружини шерки-гінеколога 8а.пентини

аку­ Пав­ 1К0мунальних

лівни Я ков.певої. У прОфспілко- того часу, коли зус.трівся 3 ди- явила не ті.IJЬКИ до мене. Посто­ будинках, Центра.пьної дос.підної спетчером БроваРСЬКQГО автояв я деякий час збоку і в цьому Наприклад, монтажники Іван вJlх зборах комуніст т. Яворсьстанції проживає чимало родин . Супрун, Валентин Ігонін, Мико- кий і впевнені, що енергобу- підприємства О. І. Горохівською. переконався. Десятки довідок да­ Періодично бувають випадки, ко­

У'lJlравліннЯіМ

'l1pecry

ла

не тільки

Новодід

лися

з

але

й

мети.

ли і добре

роботами,

впишуть

тесляра,

цьому

проявляється

столяра. І таких прикладів бага- ,1ективу. то. Муляр Іван Тищенко, штукатур Ольга Жданова, слюсармеханізатор буттям

що

Голінько

Володимир

наполегливо

над

прОфесій,

здо­

знаючи,

будують для себе, для своїх

новий Мине небагато часу і п'ятиповерховий красень прийме З

в свої обійми новоселів. чуттям великої вдячності ci~I'Ї

робітників

ців тресту

в

поввій­

і службов­

світлі,

просторі

квартири, де стіни кімнат ПОфар­ бовані в приємні кольори, Оформ­ лені

з

ком. ну

великим

Відмінно

естетични~{

паркетни­

електрики. Вигляд

квартири створює

машнНі

сма­

виконали доруче­

роботу сантехніки,

ки і

КО-

УСІКОВ,

слюсар-монтажннк.

не- ла вона за цей час

вирушити у Ве.IJИКУ }('вмер- .ф,ОНУ

ку. Підійшов .

до

віконця

ДІзнатись, коли ~YAe бус. О сімнадцятій

пасажирам,

.пи

окремі

мешканці

нездужають.

незабаром декілька разів дзвонила по те;Іе­ І тоді шановне подружжя поспі­

'

в

автопідприємство, щоб

щоб з я<;,увати, коли буде тоіі чи

туди авто-

шии автобус.

ін-

Спасибі вам, Ольго Іванівно, аа чуйність і уважність!

годині,

є. ТКА ЧУк.

шає

на

допомогу.

Іх ласкаве став.пення і лікар­ ські заходи приносять ті.пьки здо­ ров'я і працездатність. Безкорис­ на допомога цих людей зас.пуrо­ вує особливої подяки.

Сім'я Дюденків. м. в.роваIРИ.

Спа~ибі продавцям «Привітноrо» ТаlК (жлалося, що виконуючи f1poMa'J!iCb'Ke доручеmня за'вод­ ЖоВ'Т'не'во~о району ~6crra Києва, в пошу­

CtJKOTO колективу з

ках необх.ідних культтоварі,в ми завітали нещо,давно в Бро'ва­

друзів.

дуть

А.

зрілість

і

і 1ІІIDDD0000000ІШІІПnШD

Костик

трудились

нових

одну Живу я у Ніжині. Приїхав

не

спрціаль- .1JOBOrO комплексу в Броварах. В

беТОННИJta,

монтажник Василь

ще

сл:а:вну стО'ріН!{у в іст(»рію ТРУДО­ щодавпо у Бровари

опанува- вих буднів на спорудженні жит- мав

навики,

ОВО.IJоділи

цостями

звітно-виборних

справля- дівники

МОіЧтажними

здобули

на

кожної

справжній

затишок.

до-

Вживаються

заходи до озеленення території.

*

2стор

*

р!!, 'в універма,г «Привітний». Не треба особливо доводити, що ки,ян важкувато ЗДИ'ВУі!ати хорошим ма,газIІНОМ. Адже відомо, що в столи'ці У.країни ЇХ наДЗIІJf1lайно багато причому не­ юtКIІХ, нових і обладна'ниу. /lК ,кажуть, за останнім С.'10ВОМ техні,ки.

Але «Привітни'Й» ,приємно Івразив Інас. ,в.разив своїм вигля­ ДОМ, неабияlКИIМ багатством аСор1'lfМенту і" головне, НЗlдзвичай­ ною гостинністю продаВІІоїIВ. Вона була ВИЯВ.'1Є'На нам, як і ба­ гатьом ,ві'дnідува"lа,м, і днректором Тамарою :Василівною Дра­

люк і завідуючою відділом культтоваРtВ Лідією

MaI>1lYK,

і всі­

ма праці,внн.ками, з lКим щовелось тут 'зустр'ітися. Будемо від­ ,верті до кінця: уваги до lПСJ.Купц,я в ІПОВНОМУ, широкому РOl3У· ,мі,нні цього 'Слава нерідко бракує і доси:ть-таки «іменитим» торговельннм закладам 'як Києва, так і інших міст. Придбавши 'необхідне, зігрі1',і увагою, Іпокидали ми Бровари. ОДНИМ словом «ПривітнИlЙ'» ціпком виправдав свою назву. &ели,ке спасибі .ваІМ, Irpаl1l!hвни'КИ )'II/UBЄiPMary. Пооа'ЖIІЄ>МО бути в числі

пе-реможців ОГЛЯ'дУ, я,кий зараз ПОВСЮ,!Qно

прово­

диться з на.годи IОО-річчя від дня ,на,ро,джеIFНЯ В. І. Лені11З.

Я. ЧАУСОВСЬКИЯ, ~ БУЛГАНО~ конструктори Київського заводу «Аналіт­

Радянський лікар Юрій Сенкевич - один з семи членів інтерна­ ціонального екіпажу, очолюваного норвежцем Туром ХейердаJJOМ, який здійснював перехід з Північної Африки В Центральну Аме· рику на невеликому кораблику еРа;/> з папірусу. Юрiil Олександрович бувалнй мандрівник. Він перебував у складі радянської експедиції в АнтаРК1'иді. На фото: лікар Юрій Сенкевич.

(ФОТОХРОНІка

прилад».

*

,

НОВЕ

ЖИТlВ

*

Субота,

15

JJИстопада

1009 року

РАТАУ).

*


8YCTPJ.HB:wLO :ЕОВJ.J.lвЙ

ГІДНО

ВСІМ ГОСПОДАРСТВАМ­ ПЕРШОКЛАСНЕ НАСІННЯ ЯРИХ

Повняться молоком бідони He-БМ'ато часу мину~о .вiД'l'OAЇ, Л'<ШО, до крamЛИIНIІ, б(} в ()Станн.х як 'прийшла ,на 'Пе'Ршу м(}лочно­ йос() краплинах Н'аWбільший B~iCT товарну ферму Ові1'лана Федо'рів­ жиру. Оообливу )rвaгy ,надаю [I~Г()fГO'Bіна ЖурИ!&rда всього 2,5 РOrКИ, а вже набул,а lВеликий досвід в ці ,Kt)pїB до атеJlення. Саме від то'jJOlБO'l'і, я,к дояр,ка. ВО'н'а

ус-пішно

ВОНСД.н

Р,а~ГО('IПИ і птаХОфа;БРИКIІ нашо- ,пах «Гоголівський», «Требухів- ріВ'НИIШ ГО(щОДWРС1'в'а і сmеціалісти го району до'бlре піДГОТУlВали на- ський», Вогданrв,сlІКЇЙ птаХОфабри- повинні 'постійно rrУ'рбуватися прО' аїRН'Я до OCiHHWЇ с1в6и. 95 що- ці і Р'У\дНЯНСЬ1VОМУ племптахоза- IІІравильне IЗ'бе'РD1'ання та облік йо­

го, як ПРО'Беідеш Н, ІВ Зlнач.ніЙ мі- центів усіх площ озимих культур 'ВОді.

ВИКG'КУЄ /Вз'яті ЗО'бов' яза'Ння. Ось і рі зцлежИ'Гь про.ДУ'КIl'ивнkть худокорів, в в 'ниніШНІ>ОМУ році за де>сять мі­ би. Літом заюріпл'ених сяців надоїла 680 цент,нерів мо­ еалежн(}сті !Від їх ~Р()ДУ'КТИВillО'СІІ'і, ~OKa - по 3300 ІВ,ЇД ~ожної 3 22 За'пускаю за 45 днjв, а ІВЗИМКУ'заюріiJIлених кО'рів. за 50. ЗВИЧЗіЙilЮ, .вїД'ІІОВЇ'ДIJIО змі-

го. Нашриклад, в ра~го'спі

«Тре­

заrOіЯJНО ,нин:іШНЬОГО року першоНе.зважаючи ІНа те, що .в бага- бухів'сью~й» на.сiJння люпину має 'кла'сним зерном. Трина,;щять гос- !тьох ,гооподаРС'l1Вах є великі лиш- підвИ1JЦе'JfY 1Jологість, і тому йогО'

подаретв сіяли тільки 'насьRНЯМ ки насіJl1НЯ рюзних RУЛЬТУР, між- треба негайнО' до'вести 'ІІе'ршOlГО :кла'С'У. Пшеницю посія- тоem:ода'рсмшй ofilМd!H ЙОГО досі не мальнО'ї lВ,ологос'ті, щоб

до НОР­ УЗИМltу

но ВИСОКQlВlJЮжа,й' ного СОІРТУ «МиЗВ()ДЖУ ронівська-808», а ІРаІДГ о 'с ІІІ И Весь сеюрет в тому, ЩО 'в рад­ 'нюю J Р<Щі-он ЩДDвлі силосу, а «Плооюrвський» та імені Кірова госпі «Т,ре&ухівсЬ'кий» стали по­ Д(} ІМОО'М'УМУ да'Ва.НI\У сіна, концентрова,них зarвезли з ~нших раЙоні.в і :висіяли CllфaJвжнь()ІМ,У llIiбати lПРО поліIl'Шен­ збільшую

пр ОООДИll'Ь ся. ТЗJК, Ha'IIIPиклад, 'Рад- 'Воно не попсувало,ся та не втраГОСІІІ «Руса,Jf~DCЬКИЙ» l1'а «Г()голів- тило схожості. ський» мають !Іla,сіння вики, ра:\Ва,жливе значеНіНЯ має добре Г()CJП «Т,ребух,івський» - люпину. налагоджений облІк 'СО'РТОВОГО на­

велик'(}ї '1)Огатої ХУJtоби, зміцнеНіНЯ ' ~OPMOВOЇ бwзи. Моральне і мате­ ріальне з3!охО'чеНIJJJI тваринників пі~вищило культуру вир()6ництва - худ~бу ста~и К'раще доглядати.

j}Щ1Г(}СПИ «Зав'о,рІЩЬКИЙ» та «Же,р- ківськии», «Во6рицький» в шнудіВ'ськиї!» мають ,ря~овий ,овес, рових насіlННИХ і 'Комірних книякий ,потрібно н~га'Йно обмі,нити гах та 'В 'нarклцних (фар"и 35 j Іна сортовий. 62) належ'Н'ого flбліку с()'рт(}вого

!ня lІІо:ро~нО'стіматоЧlНОГО пог(}лrв'.я корМ!ів

і мrне.ралыil'y Тільки через певний

!П1~годівлю. по 50 центнерів НО'ВОГО' ВИСОКОВл3!CJНИМ на'сіmням вівса госпо- сі'НJНЯ. Проте в іра).{гос:пах «Зап­ ча'с після !Врожайного сорту «ЮJ!d'лей'На-50», дшрства іРaJЙОНУ забезпечені. Але ла'вний», «Ру,са.ні'в'СькиЙ», «Плос­

розтелення ,К'(}Р'Ёв lІІе'ре.во\джу на створивши нові резерви дальшого звичайний раці'О'н. Якщо правиль- ,РОСТУ :вироБНИlЦтва зе.рна. ІНО ,підгОО'у;вати і прове-сти ро-зтеХлібrO\р06и ДQбилися висо,кої ли, IfО і телята народЯ'l'ЬСЯ здо- якості на'сіНIНЯ завдяки пр(}веден-

Світл,а'На ФедО'р~В'на ро;m(}в]дає:

ірові, і м'олока кЩ!О'ви ;дraватимуть ню бatrатьох

ЦЯ група була ОД'нією

з відста­

ІВ'ала.

лих. Немало

дшшасти

важливих

заходів.

Очищення НaJCDННЯ ярих 'ІІІР'ОХО- насіння' немає.

Забор'онено закладати .в H'aC!~H­ - Я доглщаю 22 1К0р()ви, ЯlКИХ більше. Пишаюся, що в за~РЇlпле- ВИlрощувались озимі на ВИСОКО'МУ дить вкрай незадовільно. За стазаюрі'пили за мною два р(}ки ТО'М}'. ній групі ,я.ловість кор1в ліювїду- аГРОфО'Нlі, ,всі н, а'сrнники роом і- НОМ 'на 31 ЖОВ'l1ня до ІНОРІМИ пер- ні фонди 'ПelIщ)е'брану й некощ~и­ ДОВClлося

Ро'бота ДClЯlJ}КИ нелегка,

ЩУ1вались 'на чистих, lНе за6у!р' .11- шого КЛа1СУ JIQBelДeHO лише 5868 цrйну каpтolПЛЮ

закm-' ,неІНИХ землях і належних

беіЗ п,роведення

БУ'ЛЬіБ()lВОГО шаліз,у. Од,нак в рад-

II!OClГО'CJпі «Заплавний» бу,льбовий анадО'рів'на, аіЛе коли бачиш наслідки ві!в 'ШИРО'КО З/1rC'l'ОООВУВ~И'СЬ герIVр'ащі покаіЗНИКИ має радгосп лі\З наСDН'НЯ [{а'рт-оплі не rpоQИ'Гься . .цуктивнkть KOpfB. Наслідки ра­ своої роооти, то і втоми :не відчубіциди, насі:ння очищалось на «Гогол~вськИЙ». Тут З ПЄlре;віреВщно, ГОЛ'ООІн'ий атрmюм радго'с:пу ;цjCHЇ. Влі'Т~у я надоювала що~о­ НИІХ 2290 центне"і:в вlttнано пер- т. Мерхель 'В'l1pa'TНВ ІІІОЧУТТЯ відпоl' би від кожн(}ї з них 16 кілогра­ ваєш. Заробіток Il'еж зщдовольняє СКШІЩІНИХ і Q{()(Жо,налих зернOrО'ЧИС- шим 9tлаоом 1290 цеlН'І'Не'рї1J ,на­ відальності за :це. в ce])e~HЬOMY ЩQМJЇiCЯця маю них МЗJШИ'lIraХ. міlВ молока, а тепер маю по 8,5 сіНІНЯ. у сі ГОСІІІодаІ>ства району ПОВИІН130 lКа!рБО'ванщDв. До КЬнщя року НасiJн:ня еліти ООИІМо,і пшЄ'ниці юіл(}грама. РіЧJне зобов'Sl'Jа'Н'ня вже сил і енергії, щоб під'ВИЩИ'ГИ п,ро­

давно

-

чує свою р()З'пов~ь Світла:на Фе- IреД1Никах. Під час ДОГЛЯ\,\У

поп~- це нmне.рі'в.

заЛИШИЛ()lСЯ трохи 'Менше двох мі- на 'насінних АіЛЯНJtах в

перевиконала.

В ПelРШУ чергу

к~~ми.

Хоч

влітку в 'нас і склалися такі У'МО­ ви, ЩО тільки ча.стко'во ' випасали

JCу"ОІбу на куль'rY'РНИХ пасови­ щах, але П~ГQДОВУВали її повно­

- в се­ кіл-ограміlJl на добу.

lI)mною зеленою масою

,редньому

70

Да.вали також 200 ,грамі:в кон­ це.НТJ}Ова'них кормів Іна ЛЇ'1'р :молока і в необхідній кіЛІ>кості мали

позаштатний

кореспондент.

>заСИlпано НaJCіння ярих в ра'Дгос-

,_~~_~_~

Не очища.юl'Ь посівнии матеріал ні 'бути за'без'Печені 'на весну іВлас­

~

Улюбленій професії Григорій ФедосіЙОВИ'1

ШСЛЯ ilIе'J}е:ве:;\ЄlННЯ хуцоби на стійлове Y'IlPИlМаНJНЯ, /Вста'Но'Вили такий рац:і(}н: 'сіна

4

святив

дO'l1PИМУЮ'СЬ

peMOHTY~. Багатьом

життя,

з

випу­

Ле~1ІІа.

начеІНИЙ час. Пе:р~~ КО'ЖНИМ доїн-

кол~кт!:в

заКІНЧИВ.

ням теплою ВОц(}Ю піДІМИваю ВИМ' я

О~lННlII

ВІ.ІХ роБІТ І МІЦну основу ного року.

к'(}рів, 'витираю сухим !рушником. Ма,саж вимені теж обо:в'SI'ЗКО-

вий заХ!і~. ,Перший раз роблю його ідо дOlї'IIlНЯ, дрytий 'в кінці

бригади

комплекс

В:

І.

усшшно польо,

М. СЕМИНОГ, кореспондент.

Н а Ф ото: Г , ф ' Р у б анка . Фото автора .

ШШШIUlШUUIDШUllШШWllnППШШUШОllШUПIПDIllПВПIIDIDIПIDПIUIПІІПІШШIШППJIПJDlQПJПJIЩDIIПnUWl1

БІЛЬШЕ ВИСОКОЯКІСНИХ І ДЕШЕВИХ ОВОЧІВ

у цьому J}oцi 'на четвертому від.ділюу 'рwдгоспу «Лі'l'Кliвський», НЄlЗважаючи на неслрюшливі 1110гад:ні умови, одерж.анО' добрий 'НоМ. Вона взимку lВиростила І витотО'Влеll'НЯ й ре-И0'11ТУ рам, ко­ грунт, що за:безпечИ'Гь о;\рржання У'Рожай ОВМ, ,овочівники IJ!}ШО­ чудову ранню 'po;Jca)\'y і, к'рім то- ро-бів та інших не(}бхtдних зна- вес'ною раннь'ої !Зелені. Іtале>БlfИВ віliUілк,а добре потрунали с'ВОї ,соціалkтИЧ'ні зооов' я­ го, 'І1ривалий час да:вала бага'l'О rpЯ'дь. З3iliНЯ [10 виро~ництву городини ~віжих ОВОЧFВ з со,нячних теплиць. Трудівники відділ,ка :не заопоко­ ди-в'ся цього 'РOilCY ІНа 'вс]х ділян­ на 120 іІІ'IН)'Це'НТів, ус.пішно CfIIPa- ,Можна 'ска'3аТИ, що пwр'ниководи їлись досЮ1НУТИМИ успixмlи. Го­ ках виро&ництва. За хорошої по­ вилися і з lЗав~аRНЯМ пО' про\цажу й 'reIIличниці під kepi-вництвQ.'f ТУЮЧИі:Ь 'з},стріти 100-річчя З 'ГОДИ заКfнчено збира:ння lІІіШlіх продукції !Ц'ержа:ві. За реаліsо-вані ClВОГО БРИГа!ди:ра Іва.на Юрійовича дня на:родження В. І. Леніна гід­ культ}'р, opa,НrKY зябу, впорядкуовочі Г()lспода'рство одержа~о вели­ Гайдака виконаlJІИ велику роботу НИ~ІИ тІУУ\ЦОВИМИ ПЩalРУН,К<1МИ, во­ вання П'осї'вмаТelріа.1У, К<1lГатуВЗіН­ it'i приБY'l1КИ. і заклали О'снОіВУ ВИі:ОКQМУ ;вро- ни ІРО:ЗГОР:НУЛИ актиВ'ну П41\ГОТО:В­ ня 'К'І'Р'ТООІлі, Iз3.Тотіlвлю ,корМЇІВ I1\ЛЯ Про У'спіхи, доС'ягнуті колекти­ жа6'ві. ку ~o IВе>CJНИ. Про це 'розповіли .1\0- ху~оби тощо. Але ще немало вом від.дїіЛка, й:шла MQBa на IІ13:Р­ - Ми змО'г,ли -6 о~ержати Ще МY~CTa:м '6рига!ДИр lІІа'рникооо-теп­ ТРЄlба й ЗІЮбити, щО'б .в наступно­ ті:йних ЗІборах, що відбулися не­ 'вищий урожай, я'кби дире,к'Цїя личної бригади т. Гайда:к І. Ю., му '}}ОЦі \цобитися таких же хоро­ щада'ВНо св Літочк,ах. К()му,пісти 'PЩJ;ГОClIlУ СВОЄЧ(l)С'НО і більше від- керуючий ЩЦ>ДІЛКОІМ т. Каціо'н ших 3іб(} кращих по-казни'кі,в У заслухали ДOOlОВЇlДЬ агронома від­ lІ1}'с'.юала LНЗJМ 'БУЩFвельних матері- М. Л. 'NL інші това'ришї'. На пар­ праці. Шд КеРЇlВнИ'Цтвом па.рті!Иної ділка т. МИ1Хай~енка В. П. і взя­ алів і .все 'неоБJCiдне для :па,рнико- :ники 'вже lІІов'ністю заВЄlзено 3elм- О'ртаlНJзаціі літОЧКlвці борють'Ся за ли актlШIfУ уч(lJCТЬ в її обгово­ 1800'0() ГО'СПОillarрства, говорить лю, місце'Ві і мrнералыіi Доорива, те, щоб виростити більше ВИС~КО­ ренні. бригадир буді'Вель'Н-ої 6рШ'~и т. йде ,ремонт ІРШМ, КОРОЧіі"-!" lIlPимі­ яюісних 1 дешевих (}вочів та ін­ - Велика заслуг.а парник'О'Во­ Музиченко С. Л. - А то були пе­ ЩЄІН,НЯ, ча,стику вже підготовле­ шої СWIЬСЬКО'Г()С'ІЮДЗJpCЬКОЇ !Прадук­ ці'ї. ТernIJfЧ1II'()Ї бригади 'В тому, ЩО ми ребої, 'чаі:ТО я JIa.rp~MHO Г<UlЯ'В м.а­ но. вп~рядк,овуютыяя на 'Зиму са­ І. ГАПОН, ра.IfНЬОЮ веС'Ною в юращі al'p.oтex- шину :на ЦЄ'Н'І1ральну еаJДпбу. Доніч.ні строки пос(ЬДили на полі всі :І!ОДИЛОСЬ за'l\ра'Чати :не.мало сил і Il\И і ягідники. Незаlба'РОМ БУ\1\УТЬ член ІКПРС' громадський кореспондент. GВOчооі культури, - скwзав 8ІГро- чаіСУ, щоб знайти матеріал для lJIисінlІІЇ кріп і цООуля У lВ~критий

*

.lИC'l'опада

В

наступно-

му Ле>ніНlСЬ'КОМУ ювілейному році

lВисокий ·У'РО'ж.аЙ. Н.

них

пр.адовжує. закладати шд врожаи наступ·

громадський

доїння. Праrnу IВИДОЮвати все мо-

15

іВисо'коякіс'ним

J3И1р()стitl'И

начальник

ної

КРЕМІНСЬКА, насін-

районної

інспекції.

.ШIIUllllllnППlllllUllllllumm

дощ із-під землі Те, що ЗaJПРOlпону\вали праців.

ники Казаі ~СblКОГО

на:у.кова;дас­

молодим робlТ=. л~днага іНСТИТУТУ водного

стаР.1ЧЧЯ ВІД дня народження

скаю на прогулSIIIfКУ в ТО'Ч'НО виз­

Субота,

і

гос­

никам .~111 прпщеПИR любов да СВОЄl, по,дарства, моше ВИlкликати по­ профеСIl. ,ДИВ HaBjTb у ДOrсвіlдчених меліоН~сучи .трудову вахту на честь раторilв. СУ'Д1ТЬ самі.

1)()3ПОРЯДКУ

годую .корів, ДОЮ,

свого

зол, а то і сам заеукає рукава і ві.д·

К'О'Р­

ми по пі,двищенО'М'у 'Раціону.

-

років

відділку радгоспу «Великодимерс~· кий». 3аслуженим авторитетом В1ІІ користується серед механізаторів і всього радгоспного колектпву . 3ав, жди дасть корисну пораду, як від· ремонтувати ту чи іншу деталь, ву·

сті~1ЬКИ ж 'січки, силосу 20 lКіЛОIг.ра.мів, БУР'ЯКJів 15, кон­ цеН'І\раваних 'KO'PMiIB 350 грамів на к(}жний лі'l\Р молока. Це в cepe~'HЬ()oMY 'на К'О'рову. 3вичаЙІНО,

Чі'll~()

26

механізатора Рубанка при·

Н3!С~Н'НЯМ

дванадцять років працює бригадиром тракторної бригади Шевченківського

JtіЛ{)ІГраІМИ і

більш ,ПРОдУ,ктивна о~ержує

Пov'я\ц з (}чисткою насінн'я ке- сти \Ве~нЯ'НУ сilвбу

___________.--._____.-_ _ _ _ _ _•

,мінеральної ІІІЩКО'Р'МКИ.

дня

радгос­

100 lПах і птахофwбрихаіХ висіяно 1050 я'рих JtУЛЬТУ;Р і н,е lПСІ})евіrpяють .ним насінням я'рих культур. То­ моім цеwнерrв і жита - 240 центне- й()го Я;1і.~СТЬ У РаІД!ГQспі імені Щор- му треба Щ'Га'ИНО за,кіlНЧИТИ заса та ПухіВ>СhlNМУ плеМі11Тах<Їре- СИIll\У, О'Чищення зер'на 1. доведенfl'рудовим IП()Д<1lРУНКОМ на че,сть :рІв. іІІроте Ів ['ООПrOД/l'рст.вах району ІПІР ОдУli.Т(jIJ) і. ня ЙОГО до ПЄlршого класу, заlВезсторї!ччя ~iд ~н'я на:родження В. І. cтМl s пilДr<JroВКо(}Ю наci1mя ЩJИХ В'l!Pативши кращі С'l1роки гwза- ти на'сіння ВИСОhИХ репродУ{{цій Леніна. «Же'р'~ів- для C'opto-пoorовлеlННЛ та СОР1'озаЩастя ж т(}бі, трудівнице, в RУЛТЬУР не дуже радУіі. g ПЛМlУ цП fOlPOXY, ,РаІДГОС[l знезаrpа- Мlіни, ,на'вес,ти по'в'Ний порядок У житrі і pOOO'l'i ,на благо любимої 37980 -ще,нт.нерtв ЗЄ'}Jн.а (із C'l1pax- еь'Кий» досі ме зробив фGЦЦОМ) ,на 1 Ж'OOJl'НЯ O~O заси- ження йО'го 'ВЇ(;\ горохової зе'Р- еберrга'lfНlі, ОфОJNленні та обліку Вітчизни. ,М. СЕМЕНЧЕНКО, ПWНО 25306 центнерів. Повністю нівки. на'Сінн.я. Все це дозволить прове-

,снців. Думаю надоїти ще Питаєте, де к(}ріння успіху? lЦetНТHЄ'}JiB молока. Це буде

1889 року

*

НОВЕ

Жll'rrВ

*

На палі не ВИlДНО ніяких

оз­

нак 'І1руб, вільна rIlрацюють сіль­ сы\госпо'дарськіi

машИ'Ни,

мож­

на вести трактор ІНа глибоку аРalНЮУ. Та ась даиа ко,манда з цeнтpa.дьнoro пульту і тдбу-

вається Ч,УДО. Із,пі,д землі виро-

стають, труб

тю>

-

il

я.к

гриби,

по'Чинають

СТОВЛЧИЮІ

4Ф1Жтанува-

!разхида.ти пот:ужНl $Одя-

ні струмені в радіусі до 32 мет­

рів. CxoBaJНa піlД землею «хма­ ра» народжує ряоний ІДОЩ TalК працює а'втаматизо.ва'На

...

дощу:вальна

ми

система

І1tдрз.нта'ми.

з

,рухоми­

Оснав.на

С'ТНlві,сть її в тому,

іВла­

ща все аб­

ла,ДНа1ШЯ РОСТ8Jшована в землі,

нижче орного горизонту. Гі\Цран­ ти піVЩЛЮЧ€lні ІДО' системи закри­

тих трубопров<щів, црокладених на деякій глиБИІНі і з't:днаних з iJiа,сосlЮЮ

с.танцLєю.

,

Якщо lIIодана ІКОМ а,нда захо­ BalНi дOOl1JувалЬНl апарати легка переборюють опіlР грунту під ,діЄJQ ТідpalВлLки і з'являються IНаІД полем. Після поли.ваНlНЯ во­ ни 3ІНОВУ зaJlУіРЮЮТblCЯ 'в землю.

За IдопmюгOlЮ дощу\вателів без-' перервної Дії легко лрооюдwrи lПолив звич,аlЙНИЙ і cnецdаль­ 'ном

призначення,

наприклад

п~изамарозковиЙ.

УцравліЮНя

-

ними станЦИ.

.цИ:СТаІНціЙне з насосної

ОРИJГінаЛІ>На система забезпе­ чує МiJJRСИМЗiJIЬНУ 'ПРОДУ;НТНВнilсть праці ІНа ПОЛИlВailШfі, найбіЛьш повне :вик()рис'l'alИНЯ

3рашуваль­

ІНИХ земель і води. Макет новаї

системи 1II000:ШУвться СРСР.

на ВДНГ

(ТАРС).

*

3стор

*


ffбjj/іRlЕР4mУРНА cmOPЇHHJ1 Яб.lука Па\дають зорі, 'ЯК яблука, Падають я,блу,ка зоряно. Тихий за'ЖУlрений ceplleHb ПtiIШОВ IІюблукать по cre,pHi. А мати моя прифаq>тушена ТИІХ я,блук зіlбq>ала в пелену, Наче ЩЕЩ'ротна осінь Іх ПРИlнесла ,ме'ні. Пахли ті IІОБЛYlка осінню, Пахли ті яблука маlМОЮ, 3qJJIЯ'ми, що 'окотилися у 'наш зарошени,й са\д. П'ЯIfЯТЬ мене Яlблука IПрОСТОрОМ, Наллють мене !l<БЛYlка силою­ СтаІНУ Я, маІМО, доброю Од яБЛіУ1К Іваших веТО,крат ... А ВІІ І'олубкОІО ІСНВОЮ На шлях ВИ,ХQДати будете, І буlдУТЬ paH'KOВli зорі На П.1ечі Іваші <опадать.

Заlчепилось бабине літо З~ СОIDЯ'Х. І мен,і УlЖе вирій сниться, І ,"очами 'часто не ОПИТЬСЯ, І все чуєт~я ~рил Помах.

Тю~ше,

ОоіІнь ще Іпо мilcту, тихше,

ЗВІІІСЛО дощу намисто і веч'ір колише.

Тихше, Б'ються об асфалl>Т 'ка,штани, тихше,

CIY~ В очах розтаlне. А се,рцю теміше. ТН'ХІие,

Падає ЛИСТЯ IПри'речено, тихше,

Чуєте

лелека

матерІ ще випромінюють ра­

T~HY кольорову гаму. РallI'11ОМ Я вLдчула, що меНі IBINf\IКO дихати. Ривком В1ДЧИНЯЮ ,вікно легка тріlІІотлива мелодія ,ринула в iГYO're иадвеЧіl'Р'я. Замовкли ІІІташки, РОО'ТУ лилися вишнеВі 'КІвІти і нецlловані уста, IВСМ:Iх.нулись заплакані очІ матері. А мелодія ,все лилась і лилась, ІМОВ радіючи, що знайшла ообі простір. Я заllфиваю очі і чую ДDти.к кожного зву.ку, КОЖНОГD

Мі'СЯЦЬ, ззчарований цими звуками, опускається нижче, щоб не ЦРOlпуеrити жодного подиху піаніно. Безтурботний ,вdтер-жарт1вник схил.я.є В задум:і голову, і його голубі кучерики пестить му-

НИІК,

ючись знову.

ВШіа.

Неanодівано зіPlE!ЗОСЯ останній аІКОРД музика стихла. Та чарівні мелодії ще жи:ву:ть. НЄlціловані дівоч,і вус.та 'продовжують пити цей JШ3КОІВИJЙ HЄlRTap, журНі очІ

IІUПlllllUПnlllІППППDППIПШlППIПDllШПШПШШnПllІUIПID

Мотря БАТЮК, пудентка Київського держ­ університету.

Уже у віТІрі чується осінь, ЗадИіВИ:ОСЯ

СУ'\Ю~І Дllвени,ть лелечи'м

Тіlша:

Тривога

акорду. МеЛОДDЯ бере мене в обійми і я поринаю У епогади, у своє IЩщалеие ДИТИНство... Лине меЛОІд:ія, то на мить ЗЗJВМИіРаючи, то здрига-

просТір, ЗЛИlваючись у непов-

Іде

в простір,

сврц.н

ЗдРИГНУЛИСЯ білі ,клавіші і полицула чарівна мелоДLя. З НЛЗlВіШів зривалися звуІКи і кружляли, КlPужляли RalВКQЛО. Вони наповнювали

-

.

Осінь

lW Е JZ О ДІ .в.

І Н О В Е Л А І

~iCTЬ, а I))О:ШРИ'l\і білі пелю­ стки не збираЮТЬСЯ закрива­ тись.

На Xlвильку Заа!ІМер в заду­ мі бузту,рботний вітер..жарті,в­ незворушно

повие

на

МООМУ виші місяць. Та рап­ том щось гаряче обпалює ме' Ві РУ'К\у. Опускаю oчJ. носміхаюся, мLй погляд пере­ ходи.ть на чорlне шме пtaні­

но. я,к, звliдки цей холодний ПDJ(Lрований блиск може та.к х.вилюва'ти.

вселяти

такі

ви­

ПОЧУТТЯ? .. А я,к костру­ баТЬІЙ неслухня.ю11Й пензель

cowi

МDже ожити

в .рУІНах

май­

C'l1pa, як холодний КУСDК ме­ rrалу

-

IIЮрИТЬСЯ

ру.кам

хі­

рурга? ЗНDВУ і знову лунає меЛD­ дія, хоч I1Ii<rHЇHD мовчить. То. лине мелодія серця,

гарячого. серця. гаряче

серце

мелодія

Бо

МDше

тільни DЖИВИТИ

ні,ме холодне дереВD.

ВОЕННАЯ Т АИНА

РЯДКИ про матусю

Ле-т сто, или, может, ПО:-.lе'ньше, 'на.за,J;

щ Р'Я;J.Ки про мату,сю IPk:tнellbKY І про 'руки наl~юрені й MII.li, Що IПРОIПЗ'Х.ЩСЬ любисТіКОМ і хлібом

Служил В денщиках геонеральекцх солдат. В(;т ,как-то прихщит он и говорит:

ПомеНf;ше БЬІ слушал ТЬІ ба,б, идиот!

І що мене ддя ща,стя зростили. Па~l'ятаю, як руки l'і ,вцравно З печі ,сонце виймали рум'яне, Що паші.lО і па,хло та,к славно­ .в.се Д.1Я діток старалась, кохана! ці РЯДКИ ,про pilдHelHbKY матусю, Що 'СЩ,1і;ла ночами над ліжком. А коли мені БDляче й гірко, Вон,а теж собі I!1.1Зlкалз нишком.

Но ...

Ось ,РD/КН ПРОМИ'НУЛИ llі З нами

-

Я СЛЬІшал, Н1liза'В1'ра ,ПОХОД I1'ре~стоит.

Торговки с ба'за,ра мне В пять ГОЛОСОВ (:казали: 'подк ВЬІЙ,J;ет ,в ,двена;щать %СОВ.

В отве-т 'раесердил,ся старик-ге.нерал:

-

Я

-

lВаш кома.ниир, но об ~()М не знал.

І наз'ва.1ИСЬ безжурним

РОВ'НО В ,J;венадцать полк ВЬІшед .в поход.

ДИТИНСТВОМ,

На белом коне вп~р~и генерал.

І'оз:йшлися

Ступай на ба'за'р, да у(}най 'та.м ладом:

ЗОЛОТА ОСІНЬ.

Куда Irl'O 1ІЬІ И иадоJIiГО ль щем?

СПОР О ЧУДЕ

Нет, чу~а здесь ,нету. А что? Совпа,денье. Му.1.1а :раlOCердился: - TOГlдa в т,ретий ра:. Упа.1 он. И СНlJtва Аллах его .ап а <-. Не ЧYlД')? ..... КlрИЧИТ ОН, От гне.ва щрожа ... - l1РИ'Вblчка!ЛУК3іво 01'ветил Ходжа. Евгений КРУПКО.

-

r

Республіканська фізикоматс­ школа 17,00 - 1І0ВИНИ. (М.) 17 15 - 'МІІ йшли З Іллічем». Доку­ ментальний фіЛьм. (І 'lаСТlша), 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 - Для шко­ лярів,

ЛИСТОПАДА

16

Перша

«Всесвіт поруч». дача з Москви.

програма

(М)

сцені

-

12 оо

Пере­ афіша

Наша

1245 -

народиого

театру,

(ХаркІв), 14.55 «Телегачок» . 1515 - Для воїнІв РаДІІНСЬКОЇ Армії і Флоту. (М,) 1615 Новини. (М.) 16.ЗО «Сільська година». (М.) 1730 Програма кольорового телебачен­ НЯ. І. Музнчна п~редача. 2. «Клуб кіномандрівннків». 3. Фільм-балет «Гамлет». (М.) 19.45 Новннн, (М.)

-

20,00 -

До

10О-р1ччя

з

дня

народжен·

НЯ В. І. Леніна. ФеСТІІваль само· діяльного мнстецтва УРСР. «3вітує Запорізька область». (Запоріжжя). 21 ОО - «Сім днІв». (М,) 21.45 В "ФІрі «Молодість». «АукцІон». (М.)

«Камертон (ЧернІвцІ). 23,15 -

22.45 -

Друга

11

ОО

доброго иастрою'. ТелевІзІйнІ вІсті.

ДРУГІІЙ

курс.

студеита-заОЧlІнка.

Аllглlйська

мова.

Фlзн­

ка. «Зрідження газів». ТеореТlІчна механіка. «ГрафІчне ВlІзначення рів­ lІодlЮчої та графlчннй аналіз плоскої снстеми СІІЛ». Вllща матемаТІІка. «Числові ряди». 18.55- Наша афіша. Кінокомедія «Трембіта». добраніч, дІти!,.

19.00 "На

ПОНЕДІЛОК,

Перша

20.30

ЛИСТОПАДА

програма

Наша афіша. 16.1.5- Мульт­ «ЯК слон боявся щеплення,..

16.10 філІоМ

17

прем'єрн, орлом».

2030 "Час». краю»,

Я.

19.00

-

.Під

зо­

час».

Галан

-

Телеспектакль. (Львів). Інформаційна програма (М,) 21.15 .Мнтцl нашого (В. Титов), (Луганськ). 21.45

Програма передач. 21 50 - "І фі­ зик, і ліРIІК». Композитор І. Гржи­ бовськиЙ. (Одеса). 22,30 ТелевІзІйні .. істі. 22,45-В ефірІ "Молодість~. До Міжнародного дня студентів (М,)

-

програма Новиии (М.) 10 15 Для дітей. .Подорож сонячного заnчнка~, (Калінінград). 10 30 Для дітеА. .Місто Малятко». (Оренбург), 11.00ТелевізІйні вісті. 17.З5- Наша афіша. 17,40 Телеагентство "Піоиерія •. (Перм), 18.10 До Всесоюзного з·їз· ду КОЛГОСПИlІків. Науково-популярний фільм «Декрет про землю». (М.) 18.30 - .Коли піднІмають прапори» , Репортаж. (Ульяновськ). 19,00 Ху­ дожній фільм .На днкому береЗі». (І серія). 20,30 .На добраніч, ді­

10 оо

-

Друrа

ТІІ!.

ВІВТОРОК,

18

ПершJ,

11.00 -

програма

Екраи

.В незвичайниR

Наші .~OТlIM

гімнастнка для ді­ те!!. (М,) 915 Новини. (М) 930 «Бу дильиик», (М) 10.00 «Музичиий KiOCK~. (М.) 10 ЗО - Передача ~3дo­ рОВ'я •. (М) 11 ОО - Для юнацтва.

На

Виктор Е3АПЕНI(О.

1630 -

ТелевІзІйнІ

Фільм-концерт

ЛИСТОПАДА

програма

«77

вІстІ.

афіша. 17.00 Новинн. (М.) .Ми йшли з ІJL1Iічем~. Доку­ ментальний фільм. (ІІ частииа). 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00 Дітям про звірят. (Лені!lград). 18.ЗО Ле· нінський уиіllерситет мІльйонів. Істо· ричниil матеріалізм. «Історичні фор·

спільності

16.51\

-

м. БРОВАРИ,

Друrа

17 10 -

Наша

)'

ТЕЛЕФОНИ: вІддІЛіВ

редактора

(партіRного

17.15 -

«Дже­

ор"грамl

змІни, денно...

тому

телеОачеин. МОЖЛИВІ стежте оо радІо за що­

nередвчею

орограм

о

8.20

І

16.6$ та афІшею республlкансько' сту­ Д" телебаченн •• Про можливІ змlнн у прогрвмах 8ас повlДОМЛАТЬ диктори ра,.lо І телеОа­ І

телефонн

Що ж віи хоч СіКазав, цжаво?» «Те, що rrи ДОIl!ЇіРУ».

Наука

ДJI.

(3а польським гумором) ВибираlЙ ОДіне і'з :ll.ВОХ!­ Репетує ЖJінка. Не домучуй до К~lІtЦя. Чи Я, чи ro,pi>JIKa?!

-

'" ~paHцi котить ооЧ'Ку муж Із ВИНОМ додому.

проrрама афіша.

Д081,.ок:

48-05-70

78'74·81.

Котить в опа,лыю,' на постіль И ні ело'ва нікому!

-

Чи ти бу,ва !Не .зДУ'рiJв? -

ЗНDВ жінка наll1алась . Ще такого й світ ,не бачив, Як це я ді,яqдалась! Що J Dтіла, то те й є, БУ,Р1ШYlВ іЄDхоче, ТаlК 'зроБИІВ, !ІОК ти навчила,

-

Чого ж ти ще хочеш?! ВІктор ІВАНЧЕНІ(О.

с. В ИіГ)llРUВЩИIНа.

•• '''•••••••..•••••.• ,.......~...................................." ...........

КП УкракнЬІ

трудящихся

орган Броварского районного и

райоииого

Киевской

Совета

ІНДЕКС 61964. Газета виходить

депутатов

областн.

= = = = -

життя,

заст.

редактора,

промисловості,

масової ро-

19-3-82,

К:POlКy!»

«Це ЧУДОВО!» - «Та не зовсім, Вас;чок .наш любий, Проступивши перший XilЮК свій, ВибиlВ перши,й ,:Jyбик!» «Ах, як ШКOlда! Пла'ка,в, бідний?» «Ні, соп~в та сова&ь. Внбивши -ов~й першиit' зубик, Мовив ilIерше слово!» «От та:к здорово, ЧОРТЯІКа! Я просто не в~рю ...

иаціо·

рело». Фольклорний клуб. (Куйби­ шев). 18 ОО - Для дітей. Лялькові фільми. 19.00 Художиій фільм «На дикому березі», (2 серІя). 20 ЗО • На добраніч, дІти І»

комитета

11

154.

і

вІстІ.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

НАША АдРЕСА:

tlації

Жінка зустрічає «Розумі'€ш, наш Василько Зубltка вже має!» «Так це ж добре! ка,же батык,' Ще ж ,нема й п~вроку ... » «Я була ще OВliДIКOM НИ!llі

в умовах будlвииц­ комунІзму». (Кишн­

нів), 19 оо .Людииа і світ». 19 ЗО - Іх друга професія». Коицерт 20.35 -Інформаційна програма (Час». (М.) 21.15 "Портрет митця». (Заслуже­ на артистка УРСР Ю. Ткаченко). 22,30 «Грай, музико, грай». Кон­ церт. (Ужгород). 23.00 Телеllізійні

~"""""""""""""'"'''''''''''''''''''I'''''''''

вул. Київська,

людей.

нальнl відиосннн тва соціалізму і

.еННА,

11.10

тромбоніВ..

- Наша 17.15 -

ми

ПOlЩріНYlВСЯ муж з 'роботи,

Інa.fnпер.шого

І І лет,ят дояqдИНIКИ, ка'к горошки, Ла/скаво пшеницу шевеля, ПодстаВJLЯет теМblе лздOdllКИ добрая кО'рмилнца-земля.

маТИЧНd

Ранкова

12,55 -

круч,

На бдестящем золотом Пегасе ВblіІІЛЬІ'вает месяц из-за туч.

2&2

НЕДІЛЯ,

9 ОО -

И уже Іработают Ів согласьи Дождь И вете!Р с черіНОГРИIВЬІХ

QPOBa,pbl.

Il:WtAKH1'HHA .'-~

(3а польським гумором)

телегра,мму

На, овоем волшебном ЯЗЬІ'ке. А вдали за синиlм небосклQНОМ, ПОЛОСНУІВ, ка.К IПлетью, обла,ка, Молни'я-вро,ка'зница к поклону ВЬІi\lуждает дуба ста.рика.

Второе ,паденье?

И 'остал 'невридим. Не чудо? - Случай'ность,­ Ска,зал Наореддин. - допустим, елучаillнu.eт.,

Так, ян батько

ГРОМblХ!НУЛО _сде-то 8даJlеке, ,кле,н в окно 011Стукал

И ЖlПВ. Ну, не чудо ль

Как оди,н человек У,пал с мина.рета

.__

Потянуло В<ЩдУХО'М бальвам,ны,'

И чуда здесь нету, Но он же 'втори"lНО У'пал с мина,рета.

Та,кая ,И,СТОрИЯ Как-то БЬІЛа: С ХОДЖОЙ На,~реми'ном ПООПОірил мулла,. - Tbl, зна''І.ИТ, ше "еришь, Что есть чуд~а? - Не Іверю, пока Не у,вижу их са·м. В ПРi\lроде Ч)lщес Не бbll{'ает 'вовек. - А я вот видал,

Фотоетюд А. Коза,ка.

Дождь

І боти), фотокореспоидента ретаря

-

19-3-18,

віддІлу

м,іж

на,ми

І Іпомчалися зоряни,м світОІМ. Ці рядки вро рі'ДНЄlНI1ЮУ мату<:ю, Що діток ОВОЇХ в гості

,Позвал он соцата и тихо ,ска'зад:

-

до,роги

у вІвторок, четвер і суботу.

19-4-67, відповідальиого сексlльськ. господарства -19-4-47.

-

.заж:далась.

А 'вони·, н1іlби пташки по овіту, ПDIРО'ЗХОДИ:ЛИlCЬ Jпорозлітались. Надія ГАМАЛІЯ. ппуnу

Для ,ваших малят

«Спортсменка» При!дбали лижі На.Ті·­ ТіС1ЮЮ С'11а'ла хата. Із кухні у 'KtMRaTY Катають литі Нату. Говори.ть Ha.'Di ненька: Lди на CH1r швиде.НЬКD. КататИ1СЬ в зиМ'ню пору ПOfl1Pібно ЙТИ на гору. Та Ната ВіДМОВЛЯЄ: Мороз там дошкуляє. Там cBНilЦe вітер лютий, НаЙ.краще вдома бути. На\ВlЩD ж лИJЖl мати, я,к йти бо'ШІоя з х,а:ти?

Маленька няня Налила ВОДИІЧенblКИ У І(ОРИТО Захіодила,сь лялечок Ми.лом 'МИТИ, Бо вони не милися Вже ДЗlВненько, Поробились личенька В нИІХ 6рудне.ньиі. Мила любих ЛtЯлечок, ВИМИJВaJIа, Милом ~JCHi личенька На.тцрала. Мила ~'M lІ'олівоньки, Мила вушка ... Отака Ів них нянечка Чепу:руwка.

Скоромовки Наша Маша ва1>ИТЬ кашу, А Наrrашка taВасить квашу. Пригоріла в Маші ~аша. У Наташі скисла .кваша.

• • •

Малий Мартин заліз на тин. Хитнув3'СЯ ~Н1Н ЗЛЯіИа.всь Мартин. Упав Мартин УНИlЗ під тИІН.

ВаСИJJЬ ЮРЧЕНКО, робітник.

ДО УВАГИ СТУДIЯЦlВ: Черrове засідаиня літстудії від­ будеться завтра, 16 листопада.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t>'t'i ...... ..

БроваРСt.ка .цру.ка-рии. І(иівеькоі оБЛl'С'Гі. Jr'fЛ І(ИЇ'ВС8ка.

154.

Те..'1ефо.lІ-19-4-51, Зам:

3660 -

5275.

РеА8КТОР Є, ФЕДИН.

134 номер 1969 рік  

134 номер 1969 рік

134 номер 1969 рік  

134 номер 1969 рік

Advertisement