Page 1

Вступаючи в рік ...

t

пРОАетарі всіх краін, єднайтесяl

Рік

видання ом

134 (2518) ЧЕТВЕР

u

реВОЛЮЦll п ятдесятии

10

...

ЛИСТОПАДА

1966 2

Ціна

Парад і демонстрація на Красній П.lо:ші Вночі

ЛИСТОПЗ(Д,!І Кроз.снз: шю­

7

ЩЗ lНе ,ГЗІСIIJIЗІ вогні. J(рем.лї:всы<: ст)Н'И, ЩраМ.lIені гер6а.~'И союз­ НІІХ IРООПYlмilк і С,В'ЯГКQIIИМИ СіРЗ­ п{;/р,з'~!ІІ\, ІГО'ГУВЗІЛ ИСЯ ПрИ'ЙНlяти ЛЮДСl>ке

торжеМ180.

Стрілки

Кр.е~ліl8ІСЬКИ!ХКУРalнті!в

наближаються до десятої. 49 ,ро­ кив тому ЦЯ 'l'О(Д.иш'з ста.ла ,годи­ ною НЗlрод~еIiНIЯ нової епохи. Відroву '«До ГРОМ3ДЯІН РоIСИ» , наlПИІСаlll'У В. І. Л eHilНlfM , ,по~і'Че­ "ю ,даrrою «25 ЖОВТН,Я 1917 р. 10 !'Од. ,раIll\КУ».

На

КРЗіС'Нlі'й

'ПlЛощі

зФбрЗІЛОСЬ

'П€iредо.ВIm\И ЩЮМИСіJЮВОІСті Ї 01",ь­ СblКОГО iГOOГloдalp!CТBa, lІІ,артіIЙlні" ,ра.JI)ЯlНСЬІК,і, профспі/JIIКClзі ,і KO~'CO­ M-ОЛl>Сl>Кі IПРЗіUiі,вни,ки, ВІчені, ді'Яlчі

літератYlР.и

і 'Імистецтва,

'керvВlННКИ

с ького

КПРС

Із

10.00.

РЗЩSIН-

аАСР Союзу

CnасЬІКИХ

!ІІарад

воріт

іМ'ЗШlВн,а

,м'~нdс~рЗl

ВИ-

с)щроводі lКо.м Зl!llДУ'ЮЧOlГО іІ1З!р'ЗЮ~1

го

ЗЗСТУ'П·ни.КЗКОМЗlНідУЮЧ(}­

'ВЇlЙiCЬІК 31М Іі

мooкoltcыкгоo

ві'й -

CbIК08OlГO ОК\РОYlГУ J'eHepaJl-.JIеЙте­ наНТ81 11ЗІНІКОВІВХ ВlїіЙСЬК Є. П. ,ІІВЗ­

IЮlllCЬІКОІГО lIhи сб'ї~жаІЄ вiйlCЬІКІЗ, ЯІ~і saiAнlrля ,половlІІІ'у ,Кр.а.союї

ПlЛoщj ~ Іпр.илеглі до неї 'вoyuIиці. Пoriм 'міllllістр пщні,мзіЄТЬСЯ 'НЗ' llрнбуиу Мшв':юлея В. І. Ленін.а ,і ВIIГCIIJОШ)Е IIІІРО.мооу.

IВ:,ЙСЬ:КО.вої могу-лності И8ІШОЇ oorrbк'іВЩИIНИ. Першими йдуть 11вердо­ ,пзливні .раlКети сереДоНЬОЇ ЩaJIЬ­ Іиості ІНа са,мох~д'НИХ ПУСІЮВИ'Х уота.новках. Ці СТіратегі'ч,ні ,раке­ ТИ Jlостійном'і'НЯЮТЬОВіОЇ ,ВО:1н,е­ 'в,і ПОіЗwці,ї, невраз.ли·в.і Д.'DЯ 'Піро­ ТИ;ВНИК,З\ ї з&вжди готові до не­ га,й,нюї дії.

РИlВ·аючи

по

ПJ10щі

~епере-

.могутністю М'1ІЖIКОН­ 6а/JIIОСТИіЧ'ні ,ракети:, в Іна са~юх~щни,х СТЗlР­

в-їнчають ІВ ел ет eнIcы<'іi ракети. Для IltиlХ не

с IJКК)IГO ,Ооюз У і ,р 8Il1Jя'н1cыкго )'ІрIЯ­ ду тов ..ма.лнновІсыІliйй Bi'l'alЄ і ,по-

та'рі

долИ!Наю'Гь залпи

КреМI1IJЯ

аJPIТил,ері,йсl>КС<ГО

Х'OfДОЮ

ПО

лу­

всl1Х

'Кipa~,

€iЩнаtЙ:rеся»!

-

виписа­

В!j"ЮТЬ паІННО: «B'ЄTHal~ переможе!», «Свободу lifа!рQЩ8lМ!», «Геть реВ іашшИl3iМ!». І ГОЛОВІна площа' ;юра.їни Pal,Ц тисячеl'OJllOOНО повЮjJ'Ю€ ці лозунги.

сад,юту. .Вони ВЛИВЗlЮТЬСЯ ІВ уро­ ЧПСТУ 'ммодію Пмну СРСР.

3.лЗIГОд,жеIl'OlЮ

п""ощею

НИИ стр'іlЧІКОЮ, ОЮЩД€IНОЮ !з пра­ поріlJ! 'ylCих дер.жав, оБВИlВає ма,­ Кет земної кулі, що плИІВе ,ПО '"~10щі. Ба'ПРЯПfі спала,х,и об;>8tмо-

coцia..JII~OЇ реJ!1OiЛЮЦЇlЇ. ЗброЙ­ ні СИJIИ 'lІаШQЇ 'Кір1а.їни, :заlЯІВИВ B:Iif, беЗ'У'СТilIНJlЮ ПЇiдJВlИlЩУЮТЬ СВОЮ ПИЛl>Ніcrь і бойову 1Г00товн.їс,ть.

caJl.Y

Іна'д

цей неМе!Р1\lНYЧИ'ЙЗo8lКiJlИ'К,

3ДОрОIВЛЯЄ I!ІІрИСУ'l'lні,х на' мощі з роіКОІВИlllамн ВелlllКО Ї ЖОВТlllево,Ї

ТаIЙiН'ИЩI>К<Jro

іІl3!УЗУ,

нає «ІНIТ€!P'націона1Jl». май ЖИІВЄ ,аВlіТClВ1а систеМіЗі СОlЦіалі:~м'У!» по",ум' ЯIН,іє ~РIЗIНCJПЗIj}ЗIНТ. '«іПроле­

Br,д 'імені' Ц€lWl'pal1lbHOI'O Ком'і­ тету :J(ОIl6У111'ЇlCТIfЧНОЇ п,аР'І1!і .Ра·~ЯІН'­

. З

На площу вступає ,могутня техніlка ,РaJкетн;их ,gгй'сыK C'l1paITeгі'ЧlНОГО ПРlll3нач€IНіНЯ -- ОСНО1ва

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО J(OMIТETY КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

3Леніним у серці, під прапором Жовтня Військовий парад і демонстрація трудящих в Києві Від ПO\Jlісся до бер.еГ,ів Чор­ ного моря, !Воіщ ·ВИСОКИХ ПОЛСІНИН дО ла!Ні,в ЛугaJнщИlНИ: QД,Я'МИС,Я

в C·BjI11Кoв.e !ЩрЗ!ННЯ міста і' села У'КР·аіїНИ. ЯІК: 381В1Ж1дИ ІВ дні ВМИ­ КИІХ

свят,

ЧУДОВИІ~

Є

стаРОI8.Иlн:не

і ,М'ЧІІЮ МOJIОІде MIbcto-.герО!Й Київ. ОсоблИlВО КірасИlВЗ в ОВЯТКОIВO­ БYlдЬ-Я!КOlГО IН.81Піj)ЯМУ, щорOlбиггь ЇХ Пр8lКТИЧНО lН'еВ'РаIЗЛИlВИМJf IВlід му ·в6ра,нні ТОЛOВlНа,вулIЩЯ сто­ лищі УЮР'alїНИ ХрещатИlК. У ззсобіВ!!ІРОТlllраllre'ГНОЇ обоq:JOIНИ. 49~x 'РОКОВИlН ШЙ'Сь.кOtВиЙ ПЗlIЩд, став ще од­ день овят.куваlНIІІ\Я Н'ID~ IперЄІКОіНІЛ1DВ1іІМ! свщчеНіНIЯМ ВелИ'Кого ЖОВl1НIЯ ту,т відібулися ~oї :бойової МOf1Y11ЮCТі 'наllllИХ IВЬЙСI>КОВН.й .парЗUI. і деМQlнс~,аlція трудящих JI.вічі Збpdйних Сил, які Л:Иl.1LbllО СТOlЯТЬ iI\':pe.дlCТaIВH!IКJ~B орденоносного Коова. ,{оЗі !Воа,рт,іі миру і 11Ворення. ЯС1КіраlВе ВіРЗlженlllЯ З1а~ИіШИIВ Десята 'ГО'дИlна palIDK'Y. На марш фіl3К)'UlЬТУРНlІІКів ПIjJOJIОІГ централЬІНУ -г,рибуну піІЩні С1ВЯ'l1Iювоі деМЮlllстрацП. маються :І<'ер,іIВlННКIІІ Кому'ністич­ НЗі мить СllИ1Ха€ маірШ і, І!)ro­ ної ПЗIРТії і УРЯДУ У К'Р·Зlї'Н'И.

оборони

МЗlРШЗЛЗ РIЗ\!IJIIIIСЬІКого Р. Я. мшлиIІІовсыloro.. У

перuюгo

в

меж даЛЬНОІСті ПOJlЬ<JlI'У. ГОЛ'овною особ.лllВіС11Ю ра.кет 1'а· КОГО кл,асу € зда11Нilcrrь влучати ціl1lі ПірОТИIВlннка буквально з

црнй­

ПОI'ГііМ IHa~pac.HY площу JIiCI'I'YпаlЮТЬ ІКO\JIОН'И демонстраН11Ї1В.

Jlлоші

l1IjJOXодять 6аrrаЛЬЙОНІІ ІВЇ:ЙСЬІКОВИХ llр и.в ЗІВ похід, в аlКщцеМlіfЙ, УЧИJIIiЩ, п.і,дрOlЗlдJЇ/ЛЇIВ KЇw1bКa TQДIIIH IIIРИl/OOljJIДОНІНИlІ<'ів і :М'ОІРЯІКЇВ, MQ1'\"O- ЯlКому ·взЯ'.ли участь C011H~ тисяч строіЛЩЁВ, О)'lВlOlРOllщі,в і НI8ІХЇМОВ­ ж.wrєл їів СТОЛШJ.і. СВ6ІТКОВоі деМС\НІСТрації в1дбуц,:в, йде війсыов&& TeX'HtKa. нашіlЙ неосяжній ClЛіщом за СТВOJIЬіН1ОЮ lарrгИLlІе­ ЛJI'CЬ ПО IВСій -рією ,гаlрмаlТЗlМИ ІВІМИІІЮЇ по­ Баrrblкі'ВЩИ1нk Мі1Jl!>ЙОННnР'Уідї!В'llИ­ Юp.8lїЮ! ще !РЗlЗ Т}'IЖJIЮCті прохо.дить нaunа зе-. К;IJ! РаlДЯНСI>КОЇ НІЇтна IН!lКЄ'Гна Te.x.Нlhкa. Сьогод- ви.я.ВИ\IІИ ClВОЮ рilшИIМ,іоть ВИlКон,а­ Н8JКIреC.llelННЯ ХХІП з'їзду ніШlНі ,віlЙСblКа: ППО оонащечї ти КПРС, n!tщно зустрпи ПВВ8'ЇІКОІВИ,Й IН8іЙДООJЮНЗІЛ,ішою зб;роо.єю. П РООСQДjЯfi БЗ\JIі'СТИЧ'Н'і lJ)alКeт и юв'Їлей РадЯlНСЬІКОІЇ держ8!ВИ. РЩЦIЯ,НСЬКIВХ а'IU\І'НИХ підвОІЩНИХ (ТАРС).

Q .г~дrСТЮ ?It Ірідну БаIТЬ­ ,J ІК!ІВІЩИІН'У, :раДIСНО С8япкУіВали

На

ХIРЄ!Щ8ІТ1ІІК

у

віi!l.lКриrrіlЙ

м'а­

шИ!Ні ІВИ'ЇЗ'ДИ'ТЬ кома.нд,уючи,Й ві,й­ ськами КИЇВ,СЬКО:ГО віЙСI>КОIВQlГО ок:ругу ,гене:р'а.л ар м,її І. Г. Яку­ БOlВСI>КПЙ. Пр.и:ЙіИJЯВШИ Iр,а[)ОІРТ комаlЩУЮЧо.то

аа,радом

reн~pa~­

:ПOim(ОВlНИlКа Ф. П. Чижа,В'і'н о'б'їж:джає ,війська, ,П<УГім ПIDЩНlі­ мається НЗІ 'трибуну і ВИ,ГОІІІошує

ІІЮІЇ ООРедіНЬОЇ. В ній lНа,В1Ч.ЗЄТЬСЯ ПО!!lад l500учніlВ. За ШlКолами колеКТИВIi проМИІС.lIОІВИ!Х IПі:дприемIСТВ. Робі''І'НИКИ ,первенця семир,:чк.и ,першоІГО

,BOJJ.lOIIH. У ,мicrі.СYlПУ11JИIІКУ Б'рОіВ.Зірах 7 ЛИlCrrOпада IВЇідБУJI'аQЯ 6alГaтoл'к:щцзl деМОИC'l1рація. П:РИ'Iq>аIШ6ні прanюрами, .лоз)ш;гаIМИ, т.ра.нопа-

:КІРlЗlїlні заlВОДУ ІПОРОШКОВОЇ ме­ ТЗ:.лYlр,гі!і IраrrlОРТУЮТЬ про ''Ге, що ISOIIИ ІВ ЦЬІОІМ'У Ірou:і оовоїли ;ВИIJЮб­

;)\

!Р'ЗllfТзмн і ,плакатЗlМ,И ,КООЮНИ !li'ріЯ-

lНищт.во

мують 1IfЗ ПЛОЩУ ~IMeHi

,ВУЛИІЦЮ КИЇ'ВСЬІКУ' і Т. Г.ШевчelJllКЗ' -

КІІІХ марок, я'кі ВІІ'!ХОД,ЯТЬ вень С8'ітОІSИіХ СТЗlн~аіртtв.

11j>аДIІЦЇ'ЙlНе

.місце

проведення

за:л:і.ЗlНОГО

ПОРOlшка

/ВИІОО­

Н,З

р,і­

На честь 49-х рОКОВиlН В€\11/11Ю-

СВЯ11КOIВJIX ТОРЖЄС'І'ІВ.

ГО Жов'l'IIIIЯ зшвQД ДОСnРОКОООВИ:-

.Вступом

'колон

ПРЗПОРОllющі!&

11 ОЧ І!'Н a€TI>C я

деМОНIСТ:jJ1аці,я ПІР едетавни:ків ТРУдіЯЩИХ. Дe.MO;НCTp'alН:­ ти щ}оносяrrь .в oqpа.м.ленні ши·ро.. КИJ( чероо.нИlХ сnрічOl{ iIHJiP'1'peT н,атх;неННИlКа і О р,гані'зЗIГOlра

ЖОІВlГневої

:революції

В.

:1.

Ле­

ні,на.

З на

ірад·іоним свято

ра'ЇIІІИ.

Iн,аСllР'ООМ

ТРYlдlящі

I.~ є

іВийlThЛИ

столиці

У,к­

ЧІІІМ Пlllшатися. Рес­

I1'Убл.і'ка

достроково

п,РOll1раlМ'У

дес,я;ги

ВИlко'на.л,а

М,Ісяців

ПУС'ку Iн,аіЙ1Ва~л.ивіШIf1Х мисло.вОIЇ ПljJOідУПЩЇіЇ.

по іВК­ :виді,в про­

Плї'Ч-О'l\'лі'ч з 'І1рудiJв.никаIМИ ,міс­ т а-героя ідуть щ)аціlВ!НИКИ Сil.n,Ь­ сько'го Iгос.подаlj)CllВIЗJ Ор(Д,еНОНОQlЮЇ

КиїВЩIf1НИ. Неначе Л1Р·IІІЙ:МЗЮЧИ ес­ тафетув'ід свої'Х ·ба;гI>КUВ, Ін'а ас­ фаLIIЬТ ХрещаrrJi1К8! ,ВСIТYlllа'ю'l'Ь шко­ дярі. За Н:И'МIі 1СТРVНIКИМИI ше­ рен:ГiЗl~И

ПІРОХОДЯТЬ

раї'нськИ'х

армії

)'!К­

фі!3lК)'lJlьтур'н'И'кі'в.

З піClНIЯ~.и /ВIJIwваються Іна цент­ .paJlынуy

:Ma'riC"l1paJJb

МlістЗі

,кОI1ЮН'И

всі,х дев'яти районів Киев з,. йД'уть предстаlВІНИКИ

Віщ Їlмені. і за ДОР'УчеНIШLМ ЦК КОМYlніcrичної пaq'JТії У·~аїн.и, ПрезИi1J;~їВеpvi:QII'НОї Ра­ ~II' і РаLдИl МiНlістрі,в УІК:Р8lїIНСЬКОЇ РОРВ!ІН вітає ·і ПOЗi!l.ОІРotВIЛ:sIIЄ

·го

,к.ласу.

слав'ного ,робі11Н1ІІЧО­

Т'РУДОВоий

Ки:їв

Ір,а­

порту€ про УIСПlі,хив соц,і,аLllістиlЧ­ HOI.\fY ЗМaJга!нні '!!ІЗІ честь 5O-ірі:"І!Ч1Я

РаДЯ'НСI>КО'Ї IВлади. По ХрещатИlКУ

'[)1РОХод,ягrь 'ВlЧені України "':'пред­

солдаrrїв ,і Іматроо:,в, сержаlНггі:в і ст,зIРШНН, офііЦе[)ів і Iгенерал,:іВ, :всіх трудЯ'uщх РЗідЯ'НlСькОії УК­

ста·вниlКИ наЙіпередовїш(}ї :в св'іті ~а.дяиської ,на~ИІ. ЙДУТЬ хущож­

paї~1Н звсен8tродним ОВIЯТОМ 49-МIf ірОКОВНН<llМИ SеІЛИlкої Жовт­ НеІВОІї СОЦЇ3iJlіcrичнOlЇ 'РetВIOUIЮЦ~Ї. Почи:нається ,gійсЬІКОІВWЙ ШIlРа:д.

ПіраlЦі,ВlНИКИ KilllO,JllКi високоідеЙlн4 ХУДOiЖlRі пn>а:8lдlllВО .вilдобра Жіають велИіЧ нашої еrюхи. Разом з ,рзlд'яlнcык'мии студен­ rrами ЧИCJIeJIIIIИ!Х КIІІЇ·всЬІКих .вyl3ів

За

l1р'аДнд'ією

юні

'ЙОГО tOOtдJюРlІІВають

ба,роо8lllЩИlКИl

Суворовського

ВИХOlВ1Зlнці

-

УЧИJIища.

За

ни­

ми йдуть lIIре)].отЗiВ'llИКИ :рі,з,НіИІХ родів ві,йсЬІКІ, IJIЬХОТIІ'НіЦЇ, TIIJН­ кісти, вв,'яз,ківці, ЛWГЧІІІКИІ, моря­ ки,

іІ1'1НtКqpLLl.IОІНІННКИ.

в.и, ЛенlїtlmРЗІДЗ, Кие.ва', Броо,а,рrв та бalrат.ьох міст 'КІрати. ,~р'асив,і

малагаlБЗlритмі

люмі-

несцеll1'lll св·itrИI1lI>НWКИІ, торшери ,і н.астіЛl>Ні лампи мО/ж,на, бачити в

баlГатьох

ква:ртиrpаlХ

l1РУдJЯіЩНХ,

БУДlІІНках іКУ.лЬІ'ГУ'р'IІ', теаlТРЗ\Х, I<I1ІУ­ 'бах та 'ЇІІ!ІШИ1Х

K'JVIbTY)JIH'O-іІООyro­

ВИХ 3:ЗІКладзх. ,ВаНП теж ІВИГОІТ'ОІВ­

.1eНli нок

'ВМlілим,НІ Робота

оцЬнена·.

В

РYlками БРОВоарчЗlтрудїlвниць ІВИСОКО пе;реддень

свят,а

з

МОСКВИ l!!Іа,~rЙlWJIа ,р'а,д;іона ЗВ:lС11Ка

НIm\И,

КlQМ'ПООНГГOlри,

свої

з,а:вод'ЬВ

\lI.'ОСЯіГНeJJ1Н1Я

'Кол;ек­

ХОЛОДИJII>НI\!К'ів,

ши­

ІВ 'ГQlЛОВіі .колони де~ОІИlCтраlЦИ дер,ж.а~нИ'Й ,rnрЗlПОр Союзу РЩЩЯіНСI>КИХ Сщі, аl.ll'іаги1ЧНИ.х РООПуіб.ліІК. ПО'l'lіlМ I!tрОЇЖДЖ3!Є ЖlІІВа СК'УЛI>ПТYlPН1а' КОМЛОЗИlці,я, яка уособлює собою обраL1 IВОж,д;я· реOOlJJЮЦі;Ї В. І. Л€1н-і'наl, ЩОІ виступа€ ,н'а БРОНe!llm\У Іперед ФіlJlЛ,я.кДIСI>КН.м вокзалом у Петрограді. СlDмволіtзj'ЮЧIi леніНську єщн-kть і lдІРУ'*бу радіЯlИІСI>КНХ НlЗіроді,в, КОЛОН()І)() nроход:ять ЮНlа,ки ,і ді,вча'та ІВ яокраlВ'і1ІХ н,аціанЗlJlЬНИ'Х

lКона,в десЯТIDІ,~РсЯJtlний плаlН', оо- про т.е, що середі [)'ЩП1рИ'€М'С'ГІВ HOP€lMOH'THO~, IНест аlНІДЗіроmюго IКО­ l~peMa 'ПО ВIІІПуаку ПOlJЮlшка на M'YНI8IJIЬНOГO О'бл ащ.н,аlИ!НIЯ, rop,roМіНЇіСтеРСllва електротеXlні"ІІНОЇ 107 .пРOlЦtmтUв, 'по ,вИіробництву ПРОМИ1ОJювості арср заlВЮi!l. зай­ l3eJ/bHOГO маlШlDнобудува:lllН;Я, з8іВО­ ВlІ!роlБЬв 'з ,металокеРЗlм:іки н:а ня!в У l'ретьому КlВalрта'лі, т,рет.о добу.ді'внОІГО .коЖіі'наrту, мебл.ьової 154 проценти. За ,вис<жі ПО1Кав- мі'сце і ;йому ІПjpИ:СУідЖ€lна ГРОШО­ і фа,бjJ'ИIКИІ ДИlТЯIЧОСО 11РИlк()Та~­ ного О'дягу:, ГОІСІПРОlзра,ху.нКІОІВОІЇ 1І'!ІІ11КИ ІВ 11ретюму .КlОО'1УТ8ІЛ'Ї :пі;д. \ВІа премФя в <::}lмі 3376 КЗlрбовзн­ буді,велЬНй>'мoнrrаж.IЮЇ діVlЬІ/І'ИlЦі ІПРИI€JМІСТВУ вруч.ено ,пер,ехі'діll'ПЙ ці,в. «.УКОООГOlJJOtі31П остачу» , Iр,аlЙOlб 'є,дЧервОІН'ИIЙ ,f)Р'Зіоо,р РЗlЙікому ,кп В ІКОЛОН і р'емОНІГНО- мех аlн'ічlНlО\ГО на,Н'Н'я «СіЛ;ЬГОQптеХlні,~а», KIiїIВ­ у,краlїIНИ і .ВИlконкому 'Р3ІЙ,рЗ\!liИ. У ВсесоЮЗlНЮlМУ :змаігаIНlн,і під- за~()1ДУ їд'уть еюок,аlВЗlТqри і аIВУГО­ СІ>К'ОЇ Iптахофаl~РНlКИ 'Та бататьох підJПРИІЄМ,СТ'В, будівельни,х П;Р"€JМСТІВ ,головопецстаLII,і Мilн'і- К\Р8lНИ. Це ;JJРОДУКll1iія Iн,аIЙIМОЛОД­ ,:,Н'ШИХ стерст,ва 'чор!Юї MeтaJFY'Priї СРСР шого В місті lIі.ДjГl.рИЄМС11ва" ,ЯlКе ОРО3lll'ізаll.J;Ї;Й іl устанOJВ. ВаНЙ Ір,а­ [)ОІчаlJЮ JI:РЗІДювати -ll'а ПOlчаrrкy заllЮi!l. Зl8IЙіНlЯlВо ТРе'ГЄ .м/їюце 3 QДep­ о/О/ртува"," про ,виконання НI8.­

КОC1'lЮмах

ЖіаlНl!!lЯМ

з

Іпраuюрами

Р·ООПУ'блік-сестер. ЦЯ М ІІІ

іще

пр·апоронос-

alBroM,a IШfIН а"

СКУЛI>П'l'УРН-З ЛIЮЕ!1РУП'У

За

,ооюзних

нз

КОМI!ЮЗlщія

M'a:~pociIB

ї

:ІІІРемії.

ЯlК'і'й

РздіонО'

НlЗ

ШГУІРМ

червонО-

CE\PllIi у Iробі'І1НИlЦЬ

баlгаrroЧJl'C'Jlенна 'КOJIОІІ,а

ЯlКі

і!дуть іВ 'КОЛО/МІХ дем<ХІІСТІр3'Н-

що

I!J!роДУКЩЯ,

ті.в.

ЗIІІМОІВorо

ПЗІЛЗЦУ,

.крОК'ує

на,

'ГРОШОВО.ї

уособ· завоД'У електроreхні~нfIX IВИр<Хбів,

гв8tрд,іIЙ,U:~В в 4GМаксИlМіОМ», ЩО' !по-

()п~ша:ІОТЬ

ІВЇДПОВ'ЇДІНОЇ

j

Ім ЛрООМНО УОі31і,дО'МЛIЮI\оІ~ТИ, . 'ЯlКУ

к·ають, ,приюрз'шає

вони

ВИlПУС-

ж ИfМ'Я , побут

УЧіНЇІВ. Ії IВЩКlj>lІІвають ШКМЯlрі І т.РYIдJЯlЩИХ. ЛюмінесЦelllrrні лампи найбільшої ,в ~icT,i WI'ЮЛIІ

-

'/Іер-

оовітлюють

вечі!)JIИJі 'вулиці

Моск-

ЦЬІОІГО

року.

IпО&ертає

,KOJIeкTIR!

,до

жиrrтя

:рооБVТНИІК'ів

екскз-ваroри

«С-I53» ТЗІ FНШWХ Мl8lро!< ,і виnyc­ Ka€ '!!Іові З\ВlТОКlрзаllll на ШЗ1Сі 'ЗlВ­ томОІбіля "ЗІЛ-ІЗО». Впевнеоо IКІракує ІВ 'З8-ВQJI)CькіIЙ !KO'JIOHIЇ .меха'ні'чнНlЙ цех, lКоле~Иl3 ЯIКОro

n'рЗlU;ЮЄ

в

IрахУіНОК

~У'l1JНIЯ .

ВИі!!ередіЖі8IQЧИ чаlС, !Він ІВІІІГОТОВ­ JJЯЄ деталі JtЛя ремон'ту і ВIfI11УС­ ку ,машин, які будуть 'виходиrrи

креслень ХХІІІ в'їму КПРС і ХХ'Ш з'їзtд;у :~П УКР'&ЇIll1Г, зоба18"Я'З.ЗIІІ'Ь ІНЗІ чОС:'ГЬ 49-х 'РОКОВИІН ВелиlКОП'О Жовmня lі: 50-річчя Р,а­ .rJiЯ'll'СI>КОIЇ

ДЕ\РЖЗlВИІ.

ТIРУідящі,

IUJI(ОЛ'5DРЇі.

СВЯ111ЮВИЙ по,хід ТРУДЯЩИ!Х сто­ Jlиuі Укра:ї'ни' пе-реТВОIр.ився' нз могутнюдеМіОнстрацію ЄiЩllості ПЗ!рФіЇ ~ :народу. Піе.ля дeMOIlOCJТ­ РaJції на Хрещатнку, в П аlрк ах , скверах ї на П.llоща'х м·істагеРQЯ /В.і·дібулИІСЬ масов:ї 'H~IPOJl!Hi ,гуля'н'ня. А ІІЮЛИ Київ огорнули

.вечір'ні сутіІНІКИ, небо· ОСЯIЯЛИ вогні святкових феЙерв.ерків, пролунали задпи аРТИ.l1ер,і,Йського са.люту.

(РАТАУ).

Урочисте засідання

в Москві 6 листопаІда в KpeMlТFb8ICI>KO,~IY Палаці, з',їз'д,іВ іІІісдбулось ,)"jJOIЧИ'(> те зЗtCІЇД,аIНIНIЯ м.OOK01B~hКOЇ lМ·i,cbIКO ї РI3Iд<IІ i!l.еп)"та-тів 11j>У1!l.,ЯЩI:ІХ і місь­ ко'Гоком[тету .партїІЇ, [)IРИIСВЯlЧене 49-м РОКОВИlН8ІМІ ВelЛико.ї ЖОІВІТ­ JliЄBO'Ї СОІЦіалістll''ІIНОЇ 'Р~ІЮIТF~Ї. Присутні

БYlР:X.lIIІІВИМН

оплеСІКа­

ми зустріu/И поЯ/ву В презlllдiїї зас'Їдання roВЗlРиіШЇ!в Л. І. :Бір'еж­ 'НЕна, Г. І. ВОРОIJЮlВа, А. (І. :Ки­

ри.ленка, О. М. КОСlІІІ'і'на, А Пельше, М. В. ПїіЩ'ОР'ІІОІГО, Д. ПМ'Я'ИlCЬКОГО, М. А. Сус.лова, О. С'l'lВO!PіЮЮТЬ Шe.rreIJiilна, В. В. ,Гр ИіШlliна, д. 11ВОрИ, що

ііз іЗавOJ!СblКИХ .вopirг .настУ'ПIНОГО мdОЯlUiЯ. Всі,м,а БЗlp&аІМІИ ~?,alЄ 'колон03 БР01llаlріСblКОГО ЗіВТОIШДIllРIІіЄІМС11ВЗ. ВеІІІИК,ЗІ чecr.ь lНести на жовтневЬй демОНІСТрЗЦИ IІІ'рзо1Otр авТОІІІЗIРІКУ ,в Ю1ll8lJl а lКІР'ащаму авroмoбi:лlicrу Петру ,ВаСIIJIЬОВИІЧУ ГаfЙовому. Це '"РЗlВО вьн З8lВOЮВlа;в сумлі'ИlНИМ ·ВИlконаIННЯМ ClВОЇ:Х Оібов"язкі'В, ударною роботою на б.лаro :рї'д­ ної БагтЬІКі.вщliИИ1. В цьом'У :році 'В/!'Н ,НІ8ГО1РО1діженпй орденом«Зна'к ПОШЗlНИ». На с.вяпковій ,д,еМОНlСтраlці,ї по· ТИ'ВИ

B:'ДCTO'lO'€ овою овободу і lІІезалеж­ пkть.

Я. С. М. Ф.

ПНІСЬМен\ІІlІІКИ,

КІРОКУЮТЬ юнаlКИ і дівчата кра­ ЇІІІ соці.аlllїіС"ГИlЧНОГО табору, іМОІІІО­ IдiИХ держ8!В, АфРillКR і ЛarrШliCЬ­ кої АмеРИIШ, я.кі ClКИ'!l'yЛИ нена· ВНС1Іе JЬp-мO колон'іЗІЛ,іі3'М1у. П.штnки-

казували

ми QlплеОКіами З'Ус~річають 11j}ИlБУІНИ молодь ге!Юї'чного ,в'€11II8-MY, Я'КИ'Й

предетаВНIІІК'И

ОІдliна,дiL!.ятпм·іIЛЬЙOlННО,Ї

промову.

Святкує Бровар~ва

49-і, раковнни &лнкого ЖОІВТНІЯ ~РYlДJЯlЩі ,БроварuIІИІНW. В .усіх се· лах ПіРOlВедені УРОІЧИСТоі, збоір'и ; м~и, 'ПІр ИС в я'чен і' ріt'НИttіl Великої ЖОВІТ'IfЄВОЇ соu.і'алісТИi<FIЮЇ р·е

коп.

IПОХош.а,х.

iCHY€

1Вj.~рита,

~аючаг(JI

успіШllllO демонстру.вl3ЛП

Парад О/рбітальні

у!РЯіДУ.

ЇЖlдiЖ'зє

р,ав

лалеких

ІГа!Х.

На центраЛЬІНіЙllр.ибv1ні Мз'взо.~ею

не

.вершені зі8 ТИ1нента:льн,і ТОМ'У чис.лі

IВООНЗіЧЗЛЬJIИКИ.

р.

чоwні!В,. Ової висО'кі бойові jJКocтi наші ,пі'двод'н;і 'ракетонооці ,вже

Проходять

іВ Иl3На'llНі

27-1

СПо\рТClМ€lН'И

Чlіmшм I<!ро.кОМ іЩЮХOlдlllЛ1і [)ОІвз ПрИlil1рзше"у 'І1риб)1НУ, демоlІІСТРУ­ взли любов· 'і ВЇід~ЗlН1ість IПЗlртії Ленрна, РаДоЯНСI>КОМУ )"IJIЯДОlВі. г. АНДРІЄНКО.

УСТИllЮва, Ю. ,В. А!ЩЩРQпова, І. В. Ка:пі:roнова, Ф. Д. КулaлrolВ,а, Б. М. ПОН.QМIа.рьова. У,рочисте засі(Д,а'иня ,ві..щкрив член ЦК КjПРС, голова IВ1lІ1Кон­ .KO~y MocxolВCbКOЇ Р,а'ди депута­ тів ТРУ~ЯЩИХ В. Ф. Промис.лов. З допо'Вїмю !!ІРО 49-тї !рОІКОВИНИ ВелИКОЇ Жовтневої соцїал.іCТllJtIOно,j

Р(JВОLIIЮЦИ ВИСТYlПIІІВ ЧЛ€IН rПО\ТJ.Ї'т­ бюро цк КПРС, 'ГОI1ЮВЗ, Кі)М'і'тету па.р1'іIЙНОГО КОН'І'рОI1lЮ ПlрИl ЦК ,КПРС А. Я. Пе.тІьше. ДОПОВlїlдЬ А. Я. Пельше була lВислухана, з велИlКОЮ ув.аlГоюі Іне­ Ір'аз

переРИІВ·алася

оплескам,ИІ.

(ТАРС).

-<>-УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В КИЄВІ 6 ЛИІСТОІпащз: в Києві, У <тя'Т­ КОІВО П'РИil1р·ашеном'У ЖОВ'І'неоом'У па.лаlЦі 'КytllьryрИl віiJJбу.llИСЬ у,ро­ чисті збоІРИ преД'СТЗІВ.НIm\ЇJВ пар.l'і:Й­ ;НіІІХ,

РЗlДЯНСI>КIІ'!Х,

ТЗlнізацій

іl

пром,аi!l.СЬІКИ1Х

чаСТIІІН

ор·

РаД!Я'НlCblКОЇ

Арм,ЇіЇ, I))РІІlСІ8ЯЧеніl. 49-й Iрі''ІН'lІІиі Великої ЖОВ11Н6ВОІЇ соці·а",істиIЧJНОЇ :реВOIJI'юцИ. В п'резмї'Ї УРOlЧИСТИIХ зоор'ів ч.лен. По'.лі11бюро ЦК КПРС, пер­ ши/й ceR'peтa,p ЦК КП УlКlра'ЇНIJ П.Ю. Шелест, каlндид,а'т у ч",е­

ІН'И Політб!ОіРО ЦК КПРС" ГOIJIOtва РадиМіністр,їlВ УРСР В. В. ЩерБИIlЬКИ:Й рееrrубл.іки,

та

,іlНші·

кері!ВlНИlКИ

л.редстalВНИКИ

ПЗJртій­

ІННХ, рад,Яlнськихі 'l'р'о.ма(Д,СЬil1И'Х ор­

ГЗlн'Ї'за~ій .

QдJноста\ЙlНО оБIlJРЗ€ТЬСЯ поч.есна nрезидVяу.рочи:сти:х зБOil>і,в у OКl1la­ ді, По",'ітбюро ЦК КПРс.

З ДОJювіЩ1l;ЮПРО 49-у 'Р'Ї'ВНИІЦЮ ВєлИ1КОІЇ ЖОІВтневОії СOlЦЇЗІЛістичної рево.люці'ї ВИСТУ'ПНі3І сеюретЗIjJ ЦК КП УlКlраїни ,В. І. Дрозде!l1КO. (РАТАУ),


СЬОГОДНІ

ДЕНЬ РАДЯНСЬКО! МІАІЦIl

-

ПАЛНИЙ ПРИВІТ ПРАЦІВНИКАМ МІЛІЦІЇ! К ОМУНІСТИЧНА ТІЯ в Програмі,

ПАР­

з'їзду

в рі­ поста­

вила великі завдання безпеченню суворого

по за­ дотри­

шеннях

ХХІІІ

мання соціалістичної закон­ ності, викоріненню всяких порушень _правопорядку, лік­ відації злочинності і усу­ нення причин, які її пород­ жують.

У

вирішенні

винятково

лежить

цих

важлива

завдань роль

радянській

на­

міліції.

Створена за ініціативою В. І. Леніна, загартована У

горнилі Велиної Жовтневої соціалістнчної революції, во­ на пройшла славний бойо­ вий шлях і ось уже 49 ро­ нів пильно стоїть на варті інтересів соціалістичної дер­ жави, охороняє працю і від­ починок

трудящих.

Радянська міліція горди­ ться, що створювали і ке­ рували її роботою соратнию~ великого Леніна, визначНl

На варті добра

дить державна автоінспекція.

бу оперативних уповноваже­ них старшого лейтенанта В. А . Гудзя і лейтенантів І. Ф. Омельченка і Д. А. Козака, дільничного упов­ новаженого молодшого лей­

Автоінспектори капітан О . Г. Білина та старший лейте­ нант М. А. Дворовий, лейте­ нант В. І. Буцький та іншІ

синіх

М.

Дзержинсь­

людей, проявляють при цьо­ му мужність і героїзм. Во­ ни

ведуть

велику

виховну

і

профілактичну роботу, запо­ бігають виникненню зло J чинів і інших аморальних явищ.

Прикладом служити

цьому

вчинок

ців

громадян,

тяжке

Та комуніст

він

одержав в

голову.

Кривенко

но

В наш час органи міліції разом

м!!

з

іншими

громадськи­

організаціями вирішують

широке

... ..,. ...

коло

Піітань

нодержавного

загаль­

...,... tJ_._._ . значення. Ді-

~~

по

Близько

не

заслугах.

років

25

безмін­

працює дільничним

упов-

новаженим в селі Гоголів старший лейтенант І. М. Трушин. Вимогливий ДQ се­ бе, СКРОМНИЙ і справедли­ вий, він заслужив шану і _'_L-~_._._~_

.

Велике і красиве стаРOlВИ1Н­

сел,о Гоголів.

місцевого

рі'к

Трудів,ники

ра)lf(}(~ПУ

'вирощуЮ'Гь

з

на

року

в

родючих

Івалович

РозБJЩЬКИЙ,

Микола

А,ндрійович Вреус, Іван

!lmo-

н();вич Хан, ІВaIJf МИlНОВИЧ Та­

лаш,

Олекс,й

Якович

Колес­

' полях :вис()кі ВРl)жаі зернових,

ник та Інші С.тryжать [)рикла­

flВОЧ~В, хартоплі,

д.()м

прод~ктJtlвніоСТЬ

підвищують гpo~aдcыкогоo

тва:РИJlDlDtцnа.

Хто :не б}":в у Гаголе:ві кіль­ І.а ,років, не .впі3'Н,а,є ЙОГО. Ту1' ВИРОСЛИ нові жwrдові БУДIf1If1\И,

С}'МJli~lПНОГО

ВШКОНa.lllНЯ

С1'а:вл'еНJlЯ

ClIЮ1'О

до

почеооOlГО

обов' язку, кори.стуються пова­ гою і аВ'Гаритето~ серед О,'l;НО­ 'Сельчан.

Б.

В.

,

доброго

Хміля,

лейтенанта

А.

стар­

І.

лейте-

старшого

нанта М. Т. Тищенка.

року до районJЮ-

1959

~ го відділу міліції завітав висо­ ~ кий, ставний хлопець в-морській

~ формі. Ному заПРОПОrlували пра-

цювати в органах міліції. Спочатку

комуніст

дільничним

гато

Козак

був

уповноваженим.

Ба­

безсонних

ночей

провІв

він

~~-~~.."..~'

l\uРИ'СТУЮТЬСЯ дружинник Ми­ І:ола ІВ1ІіН:ОВИЧ OcI>Ma'l\. І ві,lІ ЦЬОГО заслуговує. Одного разу хуліГа!НИ М. СтукалеНJКО, К. ПРИИМ8JК і В. Юхименко вчи­ нили Ібіля чайної бiЙlку. Т. ОСЬомак, хоч і Не' був в т()іі час че:prовим:, см-іливо ЮfНУ'ВСЯ В'тих,омирюва ти п' ЯН It.x. беш'Кет­ ників і доставив ЇХ 'В ІІІТаб на­ PO;tНoї ;дружини.

Б1Іігато Х'ОРОШИХ В(}ни

наро~них

'Нf'ВТЮI:Нf)

справ

на

~ХОРОlЩі:в. і»~рЮ'Г",ся за

CIJ()<!\I}lO стала

с.в:,Їх

грозою

хулhга:ні'в, ,бf'llжеrни:К'ів, нищь,

від

порушень

ки

на

житловому

травневому

масиві,

виселху,

новажений

карного

морального

і

Складна робота!

ження,

був

н,\

начальник райвідділу

витримки,

не

напру­

залишнвся

не

викритим

на

дільниці, яку обслугову€ Дмит­ ро Григорович. П,ро свою роботу вІн говорить мало.

. - Робота моя романтична, але важка. Однак я її люблю. На наступний рі'к готуюсь поступ ити У вищий учбовий заклад. ОСЬ тільки деякі будні лейте­ нанта

міліції.

••• Це

було влітку. Зранку із БМУ-58 подзвонили т. Козаку. - На станції Бровари цієї ночі

вкрадено

Дмитро

машину

шпал.

Грнгоровнч

прибути

на

укіс.

не

заба-

місце· події.

Натрапнв

прямо

на слід

на виселок Димит­ двір до того,

V

V

кузов

залишились сліди

хто

самоскиду.

Там

від шпал.

Сум-

ніву не було бу. викрити,Й.

ВИЯВИЛОСь ще вісім чоловік, котрі

грабувалн державні цінності. вони

потрапили

,Коричнева

«<По6е.:Їа:.

мимо поста ДАІ

плаН~~І,

ВИ!\()Ірі'нення Мlара.1Ь1НИХ явищ

КомаlНДИР дРУЖWНIІ }вalН Арте­ м()Вич БілецыRйй і lНаЧaJII>НИ!( ІІІТа,бу Андрій МаРК/JВИЧ Бу­ TeIfK~ розробляють чіl'кі ;гр1l!фі­

в селі, допомагають ОРГд.!на'м: місцевоі мади Дl)1'рИ~У'вати

жина

ки

ПРО:В~ДИ'fь

"Іергува'нь,

за

і'а~труlМ'УЮТЬ

у Івімалених бригадах, ІВ Х}"­ торах Піддісоі та ВОЙК ОІВі , на

ПОРУШНlІІків ВИ!ЮЛИlКають 'На засідання :виконк,ом:у. ІПро ЇХ

відділках

'Негідну поведрНJКУ

лаву

Всі

підсуд­

н,их.

Довгий ходив

час

на

злочинів

По

біля

дві,

спав

Анатолій

волі,

Гаценко

зробивши

станції

по три

ночі

щоб

викr>ити

п'ять

Бровари.

Підряд

оперуповноважений

не

Козак,

І

неда­

ремно. В одну із таких Гаценко був спійманий.

НОчей

злочииця.

••• Ллється . ПJlавна розповідь. Слухаєш її і думаєш: тільки за­ кохані в свою справу можу гь працювати

розшуку.

в

органах

Тільки

наполегливістю.

фото:

волею

до

і

таких

Г. Козак.

Н.

На

карного

снльні А

відноситься д.

Жоден .випа\дmt повз

зра3'КООЮГО

Іне

про­

'пе<редаЮ'Гь

по : ~ieцeBO·MY радіомовлЄlН:НЮ, висміюють у «Вікн,і сатири». Повагою серед товариші'в

;по­

рцку,

забе3ІІечити труді'ВlН'И­ кам хорomИ'Й :відпочинок. Т.

ТКАЧЕНКО,

позаштатний

порушetННIЯ дружини.

'громаll-ськorо

кореспон­

дент.

На,

фото:

комгндИtр

нщрод­

ко,

діружиннтш

В.

М.

І,ва-

ницький, І. М. Дудківськиіі разом з .діIJlыи''ІнимM )1П<JIВIfOlВа· жен,и,м 'раlї\!в.Wі'лу ,міліці,ї І. М. Трушиним за ок.1з да ІШЯСІ! гра­ фіюа нічного рейду.

промча'.1~

н,едоз,во.lе<:J :'Й

ШВИ~1(ості

іза.губl!l.lЗСЯ В а,В701\1О·

бі.lьонаму

потоці.

13'Jlа'QНИlКа

,ВИlКJlИІК&л'з лі'дозру У ЗIВТ()Іінспек:гора,. Лейте­

чер,гавог.'О

,нзlнт

Буцьки.Й,

Пов~і'lfJКаії

миттю

МОТОЦИlКЛ,

почав

ПО;JУШ!lИlка

праВІМ

с.:еоШИ

на'

перес.ll:;Д)1Ва'ти руху.

ЛОГОНlЯ lВи:даJlась не.Пегкою. Ан.. ТD'Мl()б:~1.j ,ГУ'С'Тою ла·вн.нОІО IПЛИ8JIИ по сіорій C1lрічці асфальту. Gп:..и.о­ ~leTp

OДlIIH

за

Др'У'ГШ\f'

8Iiiдl;>aX()l8Y­

ва,з кілометри,. Нарешті лейте­ ' ІЗНТ лри'мі71f1В З-НЗlйамий на..мер і пода,в

.ної Li1iРУЖIШІИ І. А. Білецький, ,!І'а'ча\ЛЬоНи.к шта'бу А.М. Бутен-

н'а

ГРИЦЬКОВА.

Д.

Г.

Козак.

СИIГ~аол

З)'ПlfНитиIСЯ.

- Посп iUll аю, наЧЗ"lЬНИlКУ,RL.1ІВОД'Я"Щ погляд 'в<б~к, 111))0МИМIРИIВ

3ШI'Рlша,ниЙ.

Жінка

-

ХВЩ>З .

-

А

що

везe-rе?

-

запитаз

Бсщыий•. J_

Та TalК,

ТРЯ'f!ІКи хатні.

Коли ~lейтена,н,т пер'евірив таж,

«ТIj)ЯПКЗШИФ

б.1И1ЬJ ( О

Рожі' lІ1ка

Каllинівка

-

силівка

-

'наС'Мерть

,Кра­ стоя.'!и

в()!Їни-чекіети 227по.лк}" lВiJiCI>K нквс СРСР ,і '3а1гони рооітни"lI)ГО ополчеil'НЯ. На

міеці

висачить

колишньої

битви

гра.ні'l1НИЙ 'моН'}'Ме.нт,

СПОіРУд'Жений на че~ть тих грізних поді'Й. ВдяЧ'ні броварчаши роїв.

не

заБУ'.lИ

ПОДВИ'ГУ

ге­

Вико'нком Бро:варської ра­ ЙОНlноі Ра"И дetпутатtВ тр}"дящих з метою у:вжові'пюнmя

пам'Я'Тї

лИ'м

()щжул.ЯНТО\I.

... Дев· ят,н,аДЦЯТИР:ЧСі::,\1 ПРИЙI!ЮIJ В

ор,гзш!

Бу1цыіNї..

~1:l.,lilцiї

ПЇОСля

.BaIH-

я'кі

відали евоє житгя :в бороть­ бі з ,",і~еІцько-фа/uи.сrсыию{{

'загар6ника:ми

IiJreBa,

ПРИСВClї1В

ПРИООClроні

по'чищу бі­

ля школи села КалинЇ"вКи Jlaзву: Урочище імені Чекістів.

KOMro~lO.1eЦb

зЗtК;'НЧе>НН'Я деся­

ТИрtЧКИ lП'р,ацював .ooдie~ ): Ірай­ в;.д,д і,l е НJH'i .,с h,1 Ь госnт е Х'Н ііІ( а» . д,в а роки

MiIHep'1l'.ilb1Ii

ТІ;>аtН'QПО<РТУВ213

дotб!рива Іна :рз,д,гоаnні ПСJl'Я, ще6!t:I'b :і Іп,:сак на буді,ве.'I>Н'~ май­

данЧIІІКИ. ШИІНу,

ДооконаlJЮ

(JI8()JIoдi'B

ВIfВ'ЧИІВ

'Те:хІн,Їкою

M'~k.

i8Q.11:IH-

н·я. де <> не праЦ'Юl\оа;в, оокии 'В';IдІ3Н'З4авоя сумліlllН іс тю. ТClМу' і ПОВJажзють Й{JСО товариш і . • HMenкa ПОСа<да Б)'UЬІ!ЮІГО. В ДОЩ і ,диться

чер,гу:вати

йону,

сл і Д'КУ'Воаrrи

<НІЯ,М

,поряд'ку,

п'офу.шНИlКаllll1

IВ'ИlЯIВ ІМ ИІС Я

герОЇВ-Че<Кістів,

к : ло;:ра,м:в ЩI.!"f}ОВОГО

300

ЛИСТЯ, ;} за :ТtримаНlrйжпій 'з 1JI.1 ек­

у ВіІКТ0ір3 спе-І(У дово­

ІНа

шл.яхах

за:

BeCT~

ра­

'ДОТ'РIЮI21 І­ боротьбу

lП'ра.ви.1

1

безпе"\!1

руху, калИ'мннка\l!f • .1I'хачами.

В аво'ї'й 'po6orгi ,1ейте!іііIНТСПИ­ ,раєтьоя

на

а'К1'ивістіn звтоі'Н'QпеКТQР:'В.

щтаmнИlХ

рубежі еіл

на

Б~ДН'АВТОІНСПЕRТОРА

І/ІОРЯД'КУ

На

він! Так ЗЛОДІИ В процесі слідства

-

~==============================

увагу

року.

.........

своєрідного

Вийшлн на двір, лейтенант за­

XOДIfГЬ

1941

\ ,

те, що жоден хуліган і злочк,нець

глянув

гр()l~а!дсыогоo

ДЯНСЬКИХ військ ПРИ ОООРОlfі -С-ТОЛИ;ЦЇ Радя'нської У К'ра.Ї'НИ­ nИfJва в буре~ні вереmюві дні

Б!>оварt'ы\гоo міліції.

\

потребує

а заr>аз вирішив заснути.

біл'ясілl>сыо1\'оo клу{) у, :в це-нт­ рі села. ДРУЖИН!ЮiJкибуsають

б ()ІЇ ра­

ІІІ!:"

розшуку.

Вона

його Дмитро Гри'горович. - Вночі працював, втомився,

наряди, :ведуть облік :роОоти.

були

в

зразковий ПОРЯДО\{. С. СТЕПАНЕНКО.

станції

зробив покражу. Шофер спав. - Чому вн вдома? - запитав

ВОІНИМИ . ПОВ' Я'ЗК<Іми іх 'ВДf'нь і 'вночі 'МОЖНіа 'бачити !не тільки

Жорстокими

щоб

\ ,

чуття слідчого. А ііого т. Козаку не позичати. Свідченням цього є

свою

ІМЕНІ ЧЕКІСТІВ

вживає'

Першо­

на

фізичного

Слід привів

l1іЯ.1ьність дружина піС.1Я (}пуо­ лі'ку, вання Указу 'ПрезюП Вер­ X~'B:HOЇ Рa,J.И срср від 26 лип­ ня «Пр() ПОСИЛf'НifЯ відп/)ві­ дальності за хуліганство». Ви­

і фермах.

відділу

Бровари, щоб не порушувався спокій жителів. Зараз Дмитро Григорович оператиВflИЙ упов­

рова,

п' я­

Ііращі 'народ/ні lJ!аРТl)iві Пет­ ро Да!нилович Дехтя:ров, Анд­ рійПа:влович Коцюба, Віталі,и

СТоять

Цікаво, куди він мене ви­ веде? роздумував про себе.

0,1-

ться 65 Ч()JJОІВІік. Це комунї>с­ ТИ, КОМ;СОМОЛl>Ц~, передові sи­ РООНИ1fIi'И'КИ, акти'вісти. 3 чер­

вночі

радян-,

всіх заходів, щоб в наших місті і селах ліІ;відуваТfI правопорушення,

і

-

;J.ЛЯ

3ара'з в дружині ;на,раХOtRуЄ­

районного

безпе­

машинн.

за­

КОНКІНІ 'переrлянув і ПОПОВЮfВ склад ДРУЖИіНmI.ків.

, день

ської міліції, особовий склад,

шляхи

правил

темень

постових-міліціо·,

Відзначаючи

сторожі життяі спокою тру­

уа'Йна. 1!10жва,ВИ.1И

радянських нерів.

руху.

Вдень

РОЗJкрцаЧЇ'В,\Рj1жаВ,!lОГ()

ОсобдИ'в()

про·ва­

охороняють

Оглянув

конності. В цьому 1І'е~ала за'С­

С'Торожі

транспорту

пильно

рився

луга 11 а'ро.Дll1ої ДООРOtRільн{)ї дружини. Вона пильно С'Тоїть Ін)се-.'ІЬ"lаIН,

станню

в

~ ~

Несет советский постовой. , Так співається в пісні про ~

викор!!,

__ __

ДОТРЮlанню rPO)ffi)(CbKoro nо­ ря.ДКУ, В слра.ві БО!}fYГьБи з по­

на

раЦіональному

дівників раДЯl1сьні мlлlц!оне-

Чи'мало зроблено в се;ІЇ ~o

сщіаліС1'ичноі

ків.

! Стежка слідчого ! .. ~ Восени

сторожевой, И ярким днем и ночью

трасах,

~.,....,.....,.".."..,..I"'.....,..,....,.....",.......,.....,...------------...,...,....,,.."""'""',..,,...,,...~...,.........,.

сере;~нlЯ ШКl)ла і ма·га'ЗIШИ, Віпо­ рлдкаs}',ються 'В}".'Іиці і Ш.'Іяхи.

РУШl"н!няюr

на

запобіганню нещасних випа .'!­

Ост-

"...,..." ..,...,."."..; ,......"...."....,..... ...,.....

рахунку

СвоюроБO'l'У

сказати

ровського,

_._С_IІ_.8._L

ВДЕНЬ І ВНОЧІ не

шого

оператив­

поранення

не

тенанта

може

ного уповноваженого райвід­ ділу мlліціІ старшого лей­ тенанта А. І. Кривенка. 3а­ хищаючи від нападу злочин­

Петровський,

В. Фрунзе.

можна

порядку

,

~

В мороз и зной, В любое ~ время ~ Сной С\{РОМНЬІЇ1 ДОЛГ \

дотри­

слова про самовіддану служ­

в

одержали

Е.

І.

по

лях самовіддано захищають .життя і інтереси радянських

люди

Калінін,

Ф.

роботу

шине­

рядок,

діячі партії і держави М. І.

Г.

Велику манню

свШ

службовий обов'язок.

раз обирають т. ТрУШlUlа де­ путатом ct.nьcЬKO"i Ради. В цей святковий день не

відступив. Небезпечні ху­ лігани були затримані і

ний,

повагу в гоголівців. Вони не

яльність їх різноманітна. Охороняючи соціалістичиу власніс'tь і громадський по­

ри, чесно ВИlivНУЮТЬ

• І СПОКОЮ

з

Леонідо"

са,НlдiРОМ

ПаlНченком, кою в

ФРOtЛовим,

СуmilМОЮ,

ВоЛQДИІ"ИРОМ

aIBTO';-ООООI!{З,РСl1ва,х

ДOlПOlМОГУ

подає

ВQдіям,

В.

О.пек­

ВOUJIОДІІМИРОМ

::ншими :ві,н

rrrахофабрИlК,

,поза­ Разом

МУЗИ­

часто був,ає '!}а:дгосп\,в

і

'П'раIКТИ<Ч.ну п'раlll!)Ві.ЧИКalМ

ПОЛОТНЯК.


..

-

НАКРЕСЛЕННЯ ПАРТІІ '* '*

*

Тру ДО)ІЇСТКЇ

ЗА УДАРt-ІУ ПРАUЮ­ реджовтневоl'O

дирекція радгоспу і робіт-

року. На другому відділ­ КУ,

наприклад,

четвертої фер'ми Г,р итор і і'І

каЗНИlкі'в у роботі.

v.сха'ніЗ('.В:1іНі

карбо:ванrйв присуд­ жено бригаді М. К. Ря-

НеЩО-Д21"!Н.О

бригада

Г.

якііі вручено

сяці по 700 грамів серед­ ІІЬОДобового приросту жи-

ців премії. редактор

ма· ще у серпні виконала

ної

свій план продажу м'яса державі і вже здала 5

комунізму».

юнн проду,кції понад зав­ підсумки пе-

11

ІІА

.:-::::.--:.:-c___

т:рудить­

урядо­

маЛЮІ\И

~PВ З в,оди, СЯЦь Іво:на

ві

вої

ростуть

пере.викоfi.),Є П.lано­

зав.да'I!ІНЯ ·по

приросту

:вaJ'И тварин.

жовтн-і Ікожне

680

її

групи

гра,мів' 'В

Cl'peIHhOrмy' за :щоу, що н,а

230

гра\Іів більше плану.

Не Інабагато відста.lа і !іil­ тррина ГРИlг(}рі-вна П:mn:llаре:lІ1;0,

яка

пу.

д(}глядає та'ку

минулий

О,lержа:Jа п(} ваги

ві:\

~І~('ЯЦЬ

620

НЬ(Ціі50ВІУГ()

кожnог()

П.

гру­

жи'вu-Ї

'теляти.

СТРИЖЕУС, зоотехнік

рад-

госпу.

і

продажу

РХИ

НВ!lИ

продуктів

тваринництва

10 місяців 1966 РОку

Ка.ли'тянська,

«Б об tJfiIЦb" ІІ;Й»

(. Гаrо.l'ів-ськиіі» ~3аl&ОРIIrЦЬ,,'ИЙ» СемИіПОЛК:-ВСЬіКЗ Пухівсь:кз

701,5 2514 87,1 46,6 625,0 2289 91,4 36,4 577,9 2264 92,2 20,2 515,5 2085 89,9 34,2 498,8 2327 89,5 40,4 472,е 2243 85,7 50,0 469,4 2122 89.1 22,4 452,7 1926 91,2 82,ї 425,0 421,9 372,4 355,2 259,3 235,3 217,0

КИ:ЇЕ'СI>Ка і\l. Юрава lIентральна дослідна стющія

3StЮ

4б7

·3462 3438 3:;22 3359 3329 3260 3278 3256 3240 3231 3213 3200 3169 3143 3100

420 441 бl7

413 414 718 598 ї20 ї7ї

45з

424 617 553 БZ8

429 431 456 636 395 629 716

зоп

3001 3030 3027 зооо

:1000 2997 2985 2945 2900 2883

f)66 б88

548 067 603 546 602 775 711 ї42 б3U

2В50

(і20

2818 2816 2815

723

56:3

пз

вирощуваll,НЮ

вели);С,j

ро:гато,ї

мо­

худоби

Ф. 3:інчеНІ;D, А. 3і·lfченко та техІ нік по ШТУЧНJМУ ()~і;ме.ніIНIНЮ 94,б

128

100,8 101,5 97,8 93,8 90,7 88,3 82,8 87,5 83,1 103,0 119,1

1958 2408 1951 1942

35,4 41,1 26;8 87,б 21,9 171З 89,2 57,0 1783 80,Б 53,4

2052

86,1 91,7 89,0

В5,7

146 180

90,1 104,1 86,5 84,8 95,3

і

Ilб,б

152

128,1

101,Ї

100,1 121,4

127.

,g.

7,1

10б

Таких 'наслі~ків ся

2П8 2П6 27б8

6 II 581

св()їм

п ТА ВlВИЦІ Пташющі, иа-зви

645

2656 2654 2650 265(1 2647

611 530 662 4{)ї 67б БП

2632 2525 2620 2615

629 498 601 428

2б15

56б

2612 2591 2583 25ї9

544 568 593

2568 2557 ·2556 2551 2550

511 600 561 536

13М

536

23:>0 2547 2545 2537 2530 2528 2:>23 2519 2516

409 484

БОl

509 589 632 575 6б4

596 498 34 {і 553

2:>lб

2514 2512 2491

553

24ВІ

бl9

2455 2453 2434 2432 2432 2430

683 584

577

538 490 540 599 501 513

2430 2429 2426 2425

57б

511

60

істіль­

Ів

He'T~.li. Із

в;ке .роз-

вони добили­ ста:влен­

":<,,,

... 0='" ....:"'

Куценко Т. З. ( СеМIІIПОL~I"ВВ1Ська rrrахофаб.) Пономаренко В. І. (Сеюипо.іш<івськЗt lП'Тахофз б.) Полька М. Т. (Сем ИJJОJJК':.всЬІК а. птахофа6.) Кондратюк О. Б. (КИIЇВСI:/КЗ; ПТЗХОфЗlб.) Прокопець У. П. (КаЛИ'l'янс~а лтаlхофаlб.) Березнева Г. І. (КиТ~ь.ка IЛТз,хофа'б.) Романенко О. П. (КиІвсЬіКЗ птахофаlб.) Хилько Г. Л. (БО'І1Д ЗlНIЇІВС ь.к а [JТ ахоф "б. )

Піхтерова Р. Т.

(КИ'Ї'В'Сl>к·а lПТ3Jхофз,б.) (КИЇ:8Ська 'П'І'Зlхоф1t6.)

Коломійченко

Є. Д.

де

Приткова М.

К.

(}~Hiii

тільн'іlЙ те-

лиці.

Мотузка

м.

САИКО,

зоотехнік

«Красилівський».

радгос­

-;;" - ==" "=, * >. ;," g:~ ",оО",

господа'рств

Купрієнко

пу

57() 597 4::'1 fi5·1 G51

2(J6б 2б5~)

Гром Г. О. (jJЦГОС1Л i~leнi ,Щорса) Швачко К. М. (КгllШТ1ЯІНІСblКа птаХОфЗlБРIІКЗ) Чаііка М. П. (радгосп «т.реБУіХ;!ВСI>КИlЙ») Герасименко В. М. (р3JД'ГООП «Ве.1ИІКОДIПv.ерськиЙ») Лузя У. І. (Ка.lиrrянськз. птз'хофаБРlJка) Лнтвиненко Г. П. ('радгосп «3СIjJ'Я:&) Лях П. А. ('рздгос,п. «Плоокі'ВСЬК'ИIЙ»)

Вже

До кіlНЦЯ ро­

доБР(}С()1вісним

П()

62б

2702 269fi

Ворона Є. С. ('ра,д.гооп "Лі'П('ВСI>КИЙ») Лень К. П. (Р'3і.1l~оап С:3ЗВОРIЩI>I<і~Й»)

'Ням ДО доручен(}ї справи. Як пре.мію, скотарЯrМ і теХ'lІ!і'ку бу­ ви.дано

4бl

2їl9

Назмієва У. К. (:РОЗIдJГООП «ІБОІбри<цЬ']шй») Конопля Г. І. (раД;ГОС1П «JБобрицЬІКИ'Й») Гаііова Г. І. (rКЗ,lИТ'Я'НСЬІКа J1ТЗlхофа1БРlІ\ка) Притиченко Г. Г. (р.адrocп «Бо:БР'И'ЦI>КИЙ») Симончук К. І. ('р·а:.1'ГОО[} .,БОlбрицЬІКИЙ») Хавро Г. Г. ('p-з'д,гоClП .,Ліm:сзськи,Й») Овчар У. Я. (ра\J;ГСrOП «ТреБУХ!8СI>КИЙ'») Топіха О. П. (о.ащ,госlЛ «ІПЛОСК:I3ІСЬ'КИЙ») Деркач К. Г. (радгооп «ТОГОJJіl8CblКИlЙ») Сірик М. П. (РЗДХІСfI «БUlбриц!'кИlЙ») Лисенко М. Г. (ра,д,ОІСП «jБобр'ИruJ>J~ИЙ») Хижня,к К. М. ('р,гlёtГОIOП «JБо6Р'ИlЦI>КИ'Й») Сидоренко У. Я. (РЗlдгarоп <оБоБРИIЦ1:/1ШIЇ») Лебід Г. О. (радrгосл .,П.l01С!<:;IВСь.кwЙ») Джус Г. І. (рзд.rс('.Г\ "ГСlГОліВСЬl"IІIЙ" ) Ковбасинська О. Я. (ра,Дтооп «т,рооухіВСI>КНlіі») Дзус Л. Я. (IРЗ!.1'ГОСIП «Руса'Н!sськИlЙ») Савче'нко €. п: (р'Зlдгосп .::Ліl1к1'ВСI>КWЙ») Третяк Н. С. (.рад,rU1QП «3 аоВОРИЦІ>КИІЙ» ) Салай О. А. (радогarслі::\lені IЩQрса) {)Нllщенко А. І. (раідгоан iMe!li !щорса) Гайдак Т. О. (рацrгоlCiП «Ліllкі,ВСI>Ки.Й») Л нтв ин О. П. {рад,r(юп ~Бо6риuькИlЙ») Ходос О. 1\\. (IР2і.Іrооп «БоIБРWЦI>IШЇ!») Вітер Г. І. (р,адгсюпїv.ені Щорса)

Теплюк С. Н. (Боща'н'іlВСl>ка ilіга'ХофaJбриюз) ОТРОХ К. К. (nад,rооrr ~ГGroліI!lСЬІКНЙ")

бб9

2759 2738

Шекель О. Ф. (Ір-адтосп «ГОГ""'ЇlВCЬІК'И'Й»)

телиць і пер~ве­

перев~:~~но

головний

87,8

Д(}Т,римують.

rпар(}ва.них телиць

112,6 в 9

Горкун Г. Я. ('радгосп «Требухівс!;кий») Городнича Н. М. (раlдгасп «Б о,БРIІ\ЦI>КИЙ» ) Назаренко М. О. (р.аJд.гооп .,БоБРIIiUЬКНЙ») Касян К. Ф. (,рз,дгосп Фмені IЩОроа) Ворона О. Н. (ра~1іГОСIП -!Іv.ені .іЩоprcа) Салай Г. О. (радгосп "~Ielfi Щqросз) Каленченко П. П. (,~а:дгосп «Требухі,ВIСЬКИЙ") Біленко М. І. (раДЮСfl «l\,расилі'ВСЬКlI'Й») Савченко М. І. (.р,а,дгосп «Ліl1кі'8СI>КИЙ») Шевченко Н. М. (радгосп «Ліl1КUВСI<КИlЙ») Степченко Є. М. ('РIЩГОСП «іБоорИІЦІ>КИlЙ») Фесюк Р. Р. (Iр'Щll'ГООП «П.l00!<ilвСI>КI!JЙ») Нестроєва О. З.' ('радтосГ\ «Руса\ніIБІСI>КWЙ») Ве~мій П. М. (ращroоп .,Лі'!'К;ОСI<КНЙ») Духно Г. С. (рг.Д.ГСIOП .,Крг-СIІ.1',в,ськиіі») Коваленко У. М. (Ка.лит'ян-ська JJlТа",офа6[J'Иlка) ЧУІІЯК М. С. (рзд,гооп «Красилі~СI>КИlЙ»)

2ї90

в'зяли 3060-

те.1ИЛИСЯ.

р,аза

l.'і!

бб3

(радгоап «РУСЗ"f:ЖЬ:КИЙ»)

205 телиць нетелі 180 Іголів.

ку nпе с.парован) ще ки

П,І

119,1

230

ден'а в нетелі

!раз

51.9

Біленко

СВОІГо

спаровано

322,6

2811

Г. 'І.

спарувати

перевеr-ти в С.l0в,а

12б,9

119,5 103,1 І DS,5 119,6

М.

в' яза'НlНя

104,0 125,2 101,3 120,2

« Ве.1И1КО· димеРСl>lшіі»

467 970

28.')6 2853

CI;JTapi

тварин

(. І\'ра си.l,:'8С.l>і(Иllї»

3503 3591

СЛОВА дОТРИМУЮТЬ

Г()СПОДАРСТlJ

«Ліllкі,ОСI>КИЙ»

б21

28П

НАЗВИ

оо ТреБУХDВСЬКИЙ"

3СЮ2

2875 2870

.1щняка

i~l. Щорса «Плоокі.в,ськиЙ» «Зоря»

~

= r-: ~ ... '" ~.~

ГOOJlOдa;->cтn

11.!lАН;У

Постол М. С. ('РЗі.1ігаоп «Великодиv.€!РСI>КНЇI»)

Топіха

('РЗ\!JJЮСП «БОlБРИUI<КIІЙ»)

держаВі

"осоодарствамирайону за

« Рус аlи.tВ'СЬКIІJt »

n-;JO'ДУ,КІ('Ю.

Касян Г. М. (Р3lJ'rocп «Плоскі,ЖI>К'ИЙ») Соловей К. Ф. (рад:-сIОП .,Py-сан'іВ'СI>ЮГІЇ») КЛИ}lенко Є. І. ('[J"'ДПJoClП i'v.eai IlЦQP,ca) Хамбір О. М. (рад.гоюп "РУСЗlні,ВСl>киіі») Бабій В. З. (радгоюп «30РЯ») Слуговіна В. М. ('jJlЗ\J;ГОСИ «Б:Jб;)ИlЦЬКИIЙ») Дяченко Л. К. (Іра-д.госп «Р У'С21:,·j,ВСЬКИIЙ») Чуприн,ка М. Ф. (Іра,д.гсюп «Го:го.l:'ВСI>КИЙ»)

BllltOllAllllJI виробництва

..__..-.

Лукашенко С. О.

ВОН1

,грамів серед­

'прирос'ту

головниіі

ж

Тищук

!Рil!ВштШll~!Ь шд ШШІРШДФ!В[ШКil!В

11

Логвиненко Г. П. (і))'WI:I'ОС'П «TOI;-О,lі,8СЬКИlЙ,,) Єреденко Т. І. (.роа,д,гооп і'мені Юр'О,ва) (ергієкко І. А. (ращ;госп іМelні Ю;юваl) Оксютенко В. І. (рщд.roc-п ;'мен,і 'К·іJЮва) Тимко Г. М. (,раДГОСіП4GБобриiUblКИlЙ») Ьарбllrн Т. І. (рад.гоС'п i'v.el~i Юоова) Микитченко Г. О. (Ірад,госп с:БООРIІ\UЬКИЙ») Соловей К. П. (рщщгосп «Ру~аIН'IВ'СI>IШЙ») Стригун М. М. (,раtз,.гооп «30f"Я») Васюра К. Л. (РЗlд'ГООП ,"\I€lНi ,ЩО\рса) Каленченко М. Ю. (!)~\.'ljГС(JП «ТребухіВlСblКI1ЇI») [оловеіі Г. А. (,рзд.:-ооп «Русанівсьюrй») Сизоненко Л. В. (рЗt:I.'ГОСП «30РЯ»)

жи­

Ось і 11

теля

до·ба'вило у вазі

[',віжу

Васюра' Г. І. ('роа:дгоспіlмен.і ЩQlрса) Семенюк О. Ф. (ращгооп «Р'усаillїllЮ'КИ'Й») Негода М. М. (рад,.~ооп :IМе<НІі КфpGIва·) Яковенко К. А. (радгооп ilv.eHi ~;pOBa) Бабич Г. Г. (IРЗJ.!liГОСП «ТреБУХUОСI>КИ'Й») Заєць Г. А. ('РЩдJгооп «Тре6ухі,ВСI>КИlЙ»)

!оІіСЯIlЯ 'В мі­

3

(.'l\JO[іляють

1111

Оксюта О. П. (,раJLГООП «т.ре6у.хі,вськиіі»)

.1Я;Іає 35 теЛят до ЧOlТИРЮlі­ ('ячного. В}І\У. Оправив неї добре,

Антоніна

Пильтяй М. З. (рздгосп «Py-('аIНІ ВСІ>КІ!ІІІ») Якуша Г. П. (рa.:rЮClп іме\ні К':I]Юва) " ми,роненко У. А. (Ірадгосп .::ВеЛИКQДИIv.еРСI'КI\ilI») Галицька В. Т. (.рзд'гооп 'Ї/МІеІн·і Кірш~а) Зінченко С. П. (раlдJГООП «Т'ре6у,хі'8СI>КIfЙ») Сe.nюк А. М. (ірадгсоп «ВеЩПКОДItv.ерськи,Й») Несін Г. І. (ор·аlд.гооп «кр'асJмівсыкий>>)) Ряба А. А. (рздroСП «РУСalніIВСI>КИіЙ»)

ТР),;ЮВУ BrJ;3H:3.'Ky>J. 3ара'з Галина lвaiHiBHa дог­

ЇІдть

тз

Ковбасннська О. М. (.раIдТОСП «Т'реБУХЇIВ1:Ь.КИ1"Р» r'З!Jбуза Г. П. ('ра,'!"гооп «Веlик~,д,ИI~lеР~Ьі!\ІІ'Й»)

'медаль «3а

-

стаllтинова

;::'

ють її люди на селі. НедарOL'I

одержала

випус·

Фото А. КО1зка.

дОЯ[>КИ

сяв·ід душі. 3а цей ломака­

ву

на

СТЗ.!!ІПЬ

Де-ТОЮ

3

-=

П' ять років працює -біля .мо­ лодняка ,на фер~Іі першого :в:ід­ ,'(ілка рЦГОСП}' «ВоБРІІЦЬКИОИ» Гали,на 1b-ані,в'оо Красно,ва. По­

цього }ttжу і 'ноагорОідУ

_

ШТё.~I'П

33 ДС'ilСМ(:·ГОЮ COPT\·,B-З.1ЬіНОЇ '\I'3\I1ІИ-

доп

Їх поважають Pf.jUOTY,

. '-- .'..

дуж,е

"У г.';:ЮДУlNuDї. На фото: :робіТ'НИiUі Галина КОН­

до

t .1ИСТОЛАДА

'=-~~

·Яіка

самз,

,КОЖНОlv.)'

ГУЛИИ,

ДАНЕ ЗА СТАlLO.І1

дання.

встановлено сор'

~lаШIUНУ,

к'

Костюк.

«Вперед

автсмаТИЗС!Вrаlні.

! тут

ту В,ЗLl І>Н У

багатотираж­

газети

ви·

. ШВІЦ'КО сортує Я'ЙUЯ на В~.1іпов'\J,·

карбован­

75 А.

вої ваГИ наголов.у. Фер­

лю;)ила .С!В()Ю

К.

по

заіГv.,ЗJЄ 'O;:tHe з лер'ШИіХ м і'с.ць 06ла'СJ1і. На ць()шу під,ПРИ'€'МСl1[З; майже всі 'І';Jудом:.ст:кі IП.рСlЦеси

~I;'cцe і грошову прем:ю в

одержали в минуло,му мі-

Підві,вши

птахофабрт<а

са

бого. Друге місце посіла

Вони

КИіtВСl>ка

3

100

6рмолаиович Полухін. та Ва{"1ИЛЬ Петрович Соловей .1оБИЛИ'Сh найвищих по­

.

автомати;зоваНI

РОDНІІЩ1l3V ЯЄЦЬ і' іІ1та'шинClГОМ'Я­

Серед твар\инників першl'

па~тухи

ме ха НІ;ЗО ваНІ

.

ничий комітет профспіJН<:И відзначили переможців.

сл авно лоnpацювали .цього

.

І

змагання,

.

-

процеси

ГРОШОВІ ПРЕМІЇ Колективи твар Юliни,кі в і окремі праціВНlf!КИ ферм радгоопу «Рlу~аН'івськ,ий:,

в ЖИТТЯ!

СТОРІНКА ТВАРИННИКА

К.

В.

Романенко Музира М.

,І.

Т.

К. В.

Хилько К. В.

(КИЇВСЬоКЗ IПТЗlXQфаrб.)

(l\.ИЇIВСІ>КЗ nтахофа,б.) (Богдзlнїlвсыкз

Г.

птахофаlб.)

(БогданїlВСЬКЗІ IПТ'Зlхофа'б.)

(Бог.Jiа\нівсыаa ПТЗіхафаб.) (Богдзні.В'Сl>ка, птзхофаб.)

ІВ3,0

. і3

~

~

оо

"'"";,,

:~

s

~,,~

238704 225010 147896 434000

181,0 179,0 154,9 150,0 147,3 147,3 142,2 142,0 141,1 141,0 141,0

333000 696137 288000 300000 340000 291000

131,б

36Ї38 І

131,0 124,0 114,0

502573

3ї500~} 3З40U()

2ї080{)

3355і6


, - ____ _ .,..

~~

~

. . . " . r ' , . ... .,."..,.o#c.:'!".....,. ...

АЮДИНА

,

-#.,.",.g".~

АЮДИНІ-

ДРУГ, ТОВАРИШ І БРАТ

ДОБРОТА ЧеФВертНlЙ ріllt учителюю в ~овщнні. Той, хто ква:рти:ру­

, ,

Б~В, зро,зуміЄ імЄ!не, ЧClМУ лі,еля роооти Я ;не ,поспішаю, ЯК ін­ ші, додому. Не ОВОЯ ж ,б о ха-

-

та

ЧУ'Жа.

Під ча,с ЦЬОіГо:ріЧlllихкані­ кул Я поїхала у Москву, в гості

ІДО

фроіllТових

lдJ)y>:tШl,

ДYlМКИ Й галки не маючи про полїll1ШеЮfЯ квартирнОіГО о.. Тa1fН'Я. Та 'Ось саме теЛЄ-j}

З'JIIВ1ЛяеІ'ЬDЯ

~ ~

жем() й щреОУДYlВатись,

-

()І!'ОЧИ,'1И мене турботою .керую­

чий ' Вlі~іJJ!КОМ ра,щ-оспу ї'мені Кі:рова Трохим Отела!н{}вич Єредеmtо ,директoqJ школи А.ндІ>іЙ П,НlІІ'елейм(}нович .ff)Pдiвmк,o, ГОЛm!а сіЛЬВИк'ОН'К1))(У Іван дМИ'!1Рович Ковалromо. заві.дуючвй л.озоартmлю Гри'

ropilЙ &юrовкч Єреденко, !ЗаВ~осп Дмит. рО Федорович ботун

ДJЮ­

!

!

людей,

зі ,~юіз3IКJIClПОО'ались. ВЩ)FШИ­ ли будь~що загітувати мене lІридбати цей будинок.

Кули його! -

-

Катерина

~

І

Ти

ж

'Мріяла

про

житло.

ПlpОJIВляв ClВОЮ

денн.я, ..гoдiВJIi і утримання ДСIМ,аЩJ>l~ЬОЇ ппщі. На дослідному ,гоаПОlДароствіі'нститугу € близько 45 тисяч IIVу1рей, 150 тисЯJЧ >кур. чат , IJонаlЗ: 20 ТИС!tЧКЗlЧОК. Iнсти'1'}'Т .Ma€ 1& сwєм у розпо, Jj>IяД;жеон'ні хорешу KOPMOrВ>Y ба'зу. ЗаlВ;Д~I~И автомаТИlЗаlЦі,ї lі 'мехаіні­ заlЦіlї' в ИlрОбlНlИ'ЧИ>Х іП!РОІЦес,і,в, дві ,домядають

18І:.дуючиЙ

~

ВсІм,

ти

'Куватиму!

мені

пr~ключи'лись

товариші .

'p>Ollll'Нa

лізоруч

'iтui

Ось !ІК ІВ

60ва:нців, той двісті, той трид- коДекс.

. . ОКIЛНКИ цять... Х'ТОМЬТ. Бери,

'купуй!

Д(ШOOlо-

О.

з а' день.

нурити У кип'ячу

жИ'М'і

с. Троещи.на.

воду, її

легко буде чистити.

• ПокладІть

~

~

• • • • • ~ . • • • • • ~~~ • • • ~~ • • •

• • на сковорідку,

часом

у

застосуванням

домашнього

розмножуються тільки при відсутності кисню. Саме та­ кі умови створюються для

консервування

є

випадки

них

в

харчових отруєнь після вжи­

але

недостатньо

вання овочевих, м'ясних консервів та окороків до­ машнього приготування. То­

зованих

зв язку

му

з

широким

хочеться

порадити

домо­

господаркам:

готуючи

кон-

серви воро

додержувати правил,

не

попадання шматочкІв

суду,

для

з

рук,

•••••••••

+~

консервів

лише

ти.

необхідно

Іх

ти .

продук­

простерилізува-

Перед

споживанням

вид

участь

2'85

В ІНЬОМУ R3ЯЛИ гурткМщї.враЙо, ну.

всІ ці правила

!Шсля п'.ятищrorНClї в загалын'му

боротьби

заліку

Іперше

місце зайняли ГУ'Р'l'кі'Вці 'Рад­ гослу «Руса;ніrвсьrкиЙ». ВОJІІИ :неі IВИlItоомли ,Н!орми Іна :шачок

«ГОТО1lИlИ до за,хисту Батьrків­ ЩИПИ».

ДрУ'Ге

вибороли

'Місце

НЕЗВИЧАЙНИЙ СНIГОПАJ1 у великих p~ClHax СIUА на cxiJJ; від Міосkіпі на>ст3JЛИ не­ звltчаЙІІі

Х,Clлоди,

намелCl оні-

гові замети ВИ>СOlГОЮ до 'll'ЇlВТо­

нонсервуванню.

ра

метра.

Загину. в

21

ч()лО>-

!ltK, '1І'Р1ШlIIlнmо рух IlІабага­ тьох

шляхах.

У

отруєнь

від

зупи­

введенню

ліку­

хворих

си­

вдається

врятувати.

ДОРОш, лікар по санітарно-освіт­ ніА роботІ.

€.

радгос,пу

3

«Требухіl!СьrкИ'Й» .

lНорми

TpeтьOlГCI

споJ)'ГИВrJfО­

:го tp03РЯдУ. ' Найбільш :ВИrCtЖі ,рєзультати іВ ст,рілl>бі .пок~за­

ли

особwcтій

В. Жере,бе:ць

бий

.першості:

(ТРебухів), С. Ря­

(Русані'В),

В.

Сидо.РЄlН'Ко

(Бобрик). П.

МАШКЕВИЧ,

інструктор

райкому

смаженні

насипа­

якщо

вона

заварити

у

запаху при

можна

спалити

уникнути,

яблучну

або

апельсинову шкірку .

легко

• • •

Щоб

складка

на

штанах

Якщо на меблях є тріщи­

трималась довше, треба спід

ии, '!х легко усунути, змас­ тивши воском, а потІм про­

тканини по лінії складки на­

терти

суконкою .

*

терти сухим

милом,

відпрасувати

Накрохмалена бі л изна ма­

їх

а потім

через

по­

ЛОТІІО .

а

СТАРИА ДРУГ

__

ХТО

l1З1М,

>CRН1К.y,

ІВ

ЗАСТАРІЛІ

ПРltчеIllШ!CrЯ

дівері

НІЖНОСТІ

JOCXJlOC"ГЯК

ДО 8\дQlВlиці,-<ДЗІМП:

СТYlкав?

Чи не I1'р<УГИ ви, щоб Я РOl3lIlНlса~юя . в в(lIМИ? Хочу вашої 'ру;ки ІЙ ~ >ПОIllРОСИТИ. Об.ЇJlJiЯЮ ІВ,ас весь в:к На рука.х ·НОСИlти. - НrЗ' JрjlКЗ'Х? - Ql1ита ;rа та.­

- ' То

ЯКIIJЙСЬ Iд:iIдOf<. Зовсі,м лисий, IIreВИООКИ'Й, У IPytцi ці'lЮК. ВіЧІ ,roBOPlI'Тb, ЩО пр.иїх'а'в Із села ідО ·HaQ, Що ХОДНlвз 1'О'бою lРаз()~ У Ч€'ТiВертнй IКJJ ас. . - ·ЙIд.И, скажи, немає l1'аtПИ ... Це m(ecb Ібрехло '. у че-гвеР'l1ім нашім IК'J1lЮі ЛНіСих lНе було.

-

Це

не МОдJlЮ IHIIJН1.

GпраlВ,Ж!ній М.ytЖ тепер ж:mу Вознть на машині. П. ГЛА30ВИА.

,м:лїщії:..

фільм .

«День ~a"

ПередЗl'l3>

за

«Овіт CbOГOдJHi:.. (М.). 'КOIiЦ€lPT, П'РИСВЯЧ€llfll'Й

18.30 19.00 -

ДНЮ

,paдs\IнIcыкіi

м,іліціі .

(М.) .

Те.левilзіНні 1Юв'нни. (М.) .

20.30 21.00 -

«IGпі,вають

.~ЬВ ЇJВ·.я!fКI{>:. .

КОІНlЦерт з ЛbJlОва. 21.30 ~Ko· J\IOC». Тe.nеВl::ЗiliiниЙ ж уl»'Н a\IJ . .(Пе­ р€tПJаlча з Одеси). 22:00 КОН' ЦE1jJТ

за

з а,яв.камИ'.

Друга програма. 16.45Ш'кол,з> спортсмена-початкі.в-ця . (М.). 17.25 -«Хай ClВ'iTII'I'Ь:'. Те­ леві'ЗЇlЙilИ1Й фіl1JЬ:М. 18.00 «Фіз­ КУЛЬТУІра

~~·~ ~;;~ М. ,БРОВАРИ,

вул. Київська,

ЛИСТОПАДА

Дoнerwкa). 17.25 -

.I · . . . . . ·. . ДТСААФ.

~

10

уч.зстю ,мі1llКmра охо.ран'И громЗІд' cыкого .nc~ptStЩКуУ;РСР І. Г МОВ ­ чеlllка,. 18.00 -~ Тмев!:зі.кн>ї BЇtC-гi.

чле.ни ДТСААФ !ВИlItOOlа­

22

ЧЕТВЕР,

Перша програма. 11 .()(}.......cGп.JJ'З­ ІВа РYlМЯllщева:.. ~УДОJЮН,ій фіVlЬМ. Iб.50 Наша афіша . 16.55 дО 5O-р.D'ІЧЯ Вe.nИJlrol'O Жовтн!!!. «ОРД6!l1l «АоовстЗ\ll'і:. . (Пермача . ДJlНC І>КОЇ

дТсаафiвlці Броварів, третє

І

кволість.

антиботулlНово'!

роватки

мож­

на дізнатися з спецІально'! літератури по домашньому

ли

на

та

-

смерть

годину-дві

не ЯН­

• • •

ти шар солі або соди, і че­ рез

крохмаль

Неприємного

• • •

роті

тяжких

каструлі

і

праски,

до

продукту.

ПЕРШІСТЬ ЗА РУСАНІВЦЯМИ

ГІ) Жо'Втня.

у

м'язова

вально'!

рекомендується

О

НМІруже:нИ'М було ст.ріл' ець­ ке 3М~WНlня дТсааф~вців, n:ри­ с;вячеJне 4 9-itріqтщі Велико­

сухість

своєчасному

старанно

та

консерви

Про

кишечнику риб;

викор'истn­

свіжі

що

кастру­

вимивається.

нення дихання або паралі­ чу серця. Тільки завдяки

повторно про грІти. СлІд су­ воро дотримувати строків стерилізації ионсервів, вра­ ховуючи розмір посуду і

(токсин). ботулінуса мов грунті, морсь­

треба

вувати

захворювання

випадках

настає

промити

небезпечна хвороба,

кому мулі,

горлІ,

ТРИБУНІ\ ЛІКІ\РЯ

по~

яку викликає бацила, що ви­ робляє отруйну речовину Мікроби жуть бути

виготовлення

чисту

пригорілої

1 вона вбере запах риби.

ЛЯЄТЬС1!

найдрібніших

обладнання.

-

консервах.

гігієніч­

Завжди пам'ятайте, разом з землею в харчові продук­ ти можуть попасти і спори мікроБІв ботулінуса. Боту­

лізм

що

допускати

землі

простерилі­

мильній воді .

в

блиск

приємний

перекласти

-

Ознаки

закритих,

тnме

прилипатиме

в якій смажили рибу, нарізану шматочками картоплю

ботулізм : двоУння предметів, косоокість, опущення повік, нерівномірність розширення зіниці . У хворих починаєть­ ся нудота, блювання, БІль під грудьми та в ділянці живота, біль голови. З'яв­

Необхідно пам'ятати й те,

або окорок, треба су­

них

герметично

• • •

ПригорІлу страву можна врятувати, якщо відразу ж лю, накрити салфеткою, зверху насипати солі і про­ довжувати варіння. На дно

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНЕ ДОМАШНЄ КОНСЕРВУВАННЯ ОСТ 1ННІМ

ПОРАЛИ

ПРАКТИЧНІ Якщо рибу на секунду за-

·м'оралыlи'й

ПОГОРЕЦЬКА.

за-

-

мбо»'ато.р :єю фlзіоло.~ії

Фато О. ТатареНІка

\

3WRЖДlf 'дЯ-

Тай іІесе 'сто ikaP-ПJ}ClЯІВЛЯЄТЬСЯ ;наш

д'ваДIl;ЯТЬ

і біохїJ~~Ї 'КЗrН'дИ'д·ат 6іологіtJНІІІХ /Наук В. В. Хаскін; пр.а·воруч у IIlтаllllНIIJКУ кліткових ,несу,чок. Внизу маШИ1На, АМВ·О,4, щО IВИ1'OlТOВ\ІБЯ€ 6 танНl1Ра.в'яlНОГО бо·

мені АClП()МaJГав,

x'l'O

,",ра­

,пр()БJН~~'аlмироове­

!ЦИнок.

се.'МeчJНО : дя'кую.

-

над

У сели·

ХatplКі.вщині ,

ТИІСЯЧ !Курей. На 'фото : 'ВІгорі

майС'Гє:рmь

.риnіmIі переконати і :д(шомог-

~

Іна

mаШlfИЩі

:вала :IЮ.вИЙ. Друзі і тепер .АО­

Мрі'яла. Але ж, , віIД­ ті 3aJГальІіИХ З}'іСИЛЬ вже че­ Rа' ЗУЮ,- матеJ}іаЛІШО я не ;рез Імімць, до. Дня 'вчителя, 1І'00000а до цьОО'о. Коли б япоселилась у влаений бу-

На «підмогу)) І\ат~ині Га,в-

~

ла я ТClЙ будинок, перенесла ;на 'вwділену ділян;ку і збуду­

-

знаття...

~

'І'4ІК

буді'вельника. т()й 'наотищв оООі . підлогу, той - ШТІа:клЮtВав, IВЛа>(~не т(}и 'встав'лJПI замки, білив, MYJ}y,вaB ГРУІОку... В 'J}е;Jyльта­

~ Пе:р.енесеш і 'збудУЄШ

,,

lоови:конати,

~

.не 'від- ТРИ:М&ЛИ слова. Хто де мЬг, та"

ме;деестра

~ Га'в.ри·лів:на Поло'женцева.,

як

'Борки

ІЦЮЮТЬ

'iU>Y- би ,IІОвкти, 'іх воою? lІІ,рц6а-

І що б ІВИ ,1U'МaJIИ -

е-тупала

щі

селі

Н'ООЮІ'О ,будШнищтва.

УrЩPа.j.НСьКоro наi,H>CТWTYTY пта·

х,:IВlН,lЩма , :розташоваl!ЮГО

і весь !наш учительсь­

об'Я1Ва: RНІЙ 'колекти·в. продається хата на знос. Ма­ Що жмені залишил,ось .відтер:ім з \Неі при,даТН1fЙ ДЛЯ пові' С'І'И іНа турботу Доорln

ПрацЇJВ.НИі{П

у.КОІВО·~OOlII~Д,НОГО

158.

і

~порт» .

«ВаЖ\ЛIliВИЙ

могу

преДІМет». fIOCQ

Репортаж 177~ї

S СIJOiI'I'ИiВ­ ~.

,Ки;j'Вської

rМарксивм-лені­

иізм. «Cyrь 'КalПііrrаlЛЇстичнOlГO ІВИ, робнИц.Т'Ва:.. 17.>50 ClТНІСІЯ,ча: ло­ ращ:.. ТenевівmЗ1 реослама. 18.00 ТелеВlї!3i:'йні в.ііСТЇ. 18.20 В ефі.рі «ІМолсщість». «Юність в С11рою:. .

(М.).

19.10 «Музи,ч· 19.25 «По ·

ннй ,маlЯlК» . (М . ) . вerp1!'еIlНlЯ Од;і~я·».

«Періо>ди,Ч'Ни'Й закон та періоідИ1Ч­ НЗІ система Д. MeнДe.1L€€>Вa»>. На-

Естафета' ,НМІО!. (М . ) . 21.00 ПlрOГ1JЗlма УТ. JJo 5О~і>і'lЧЯ Вели­

РlllCн'а, геометріІЯ: ле.льна 1!11J10ЩIi!Н.

«ПРЯІМа, ,I1a'Pa~ РОЗІВ'яз уван>н'Я

задач :. . 20.10 «Оll,р,а,ва ЦаІ>ао.. Ху\дОЖlнїй фільм.

Р}lМlЯIl1-

22.00 -

Gп: ва€ А'рта Флороск у. дача '3 ,Б у.х а.реста ).

П'ЯТНИЦЯ,

11

(Пере­

ЛИСТОПАДА

Перша програма . 11.00 Те ­ леsі.зіЙll'і [н'ОвинИ. (М . ). 11.30 Школа

опорто~енаl-iпоча11КlїlВlЦЯ.

(М . ) . 16.46 - Наша афіша,. Iб.5J - «Хочу літати» . Телевізій<НИ'Й

..

ХУДOlЖlНій

КОіГО

фі:льм.

Телевізі'ЙfН'ИЙ

(М.).

Жовтня .

Ю.

20.00 -

Мейтус

-

с.ІЯ'І'pDlІ1f ДО1Іька:.. СпекТiЗlК!.1Ь О;десЬilЮГО Tea1jpy опери та ба·ле· ry. (Передача з Одеси). Друга програма. 17.00 «Б ..ревlшсьюrй за.оовідник». НЗlУIІ<ОІВОПОПУІЛЯРНИІЙ

д.nlЯ

.кінонЗlР.ис.

ШКQVI~lJ>і,в.

«ІПаIjJУС » .

17.20Літера-

ту.рниЙ а'Л'ЬМr<mах. (:ПерЕЩ.aRЗІ з Ле-НI:'Ноl)р·ада) . 18.00 ПрограlМа наlВчальнorо ·тмебачеIfН'Я. H~Meць­ ка '\Іова'. ,«У.льтрЗІЗІВУ:К:' . фtЗИlКа.

:·~::·~-:::~=::: ;;~~::::~:"'~'~~:I:::~"'''''~I

«дифраі!Щі'я світла,». ХімLя . «Еле· менти д.ру>гої 11Р'У'"И П'elрi<J!дИIЧНОЇ

t

«Gка'рібиреопуіблік и:, . Худож· ІН ;'Й фіЛI>М. 21 .00 д . ШОСТІЗІКО­ .8'И'Ч ОДfIНщщu;ята с.И1МфОН!Ї'Я.

комитета КЛ УКlраинЬІ и 'Ра;Йон.нDro Совета

.

.

щеll'утаrrов

ТljJYiдlЯlЩИ>ХІСЯ Киевской ООлаС':'и .

-

f І

4-67.

f

Газета виходить у аі'.ТОРОХ, че1'Вер та суботу.

~

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

На допо­

17.00 -

ІІЬО'Ї ШКОІІІІІ. 18.30 - ПРOlГ>pЗlма наsчra~'ЬН()lГO телебачения. дJ\\Я cтy.ц.eнrriB Іпершого KYiJJ'CY. Хімія .

СI.КОГОС'llодарСЬКОСО, промис.лового та відповідального секретаря ІНДЕКС 61964.

залу

(М.) .

8НІВЧаЮЧIIJAt

3-82, відділів партійного життя,

Mac()~oї роботи, сіль-

систеМIИ.

ГмовнЗ' пЩrР}ІП·а»> .

(ПЕ'!редача LЗ Лен':IНlГрада) .22.30«Шість Іна шіcrь». Тe.nев'Їіз,ійниЙ ФіIЛЬМ-Q<ОНЦерт.

(М.) .

................... ~ ...............................4 •••••••••••••••• ІІІІ •••••••••••••••••••••••••••••••• ..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....;.

Брова,Р<:lжа' друкарн'я . КИIЇ,в,ської облacrі, ' ВУЛ.

Ки,Ї вс ьк а"

158. Т~лефО'н-4-57.

Зам .

488fi-...52Об.

19.40

-

Редак"ор

€.

ФЕДЯR.

134 номер 1966 рік  

134 номер 1966 рік

134 номер 1966 рік  

134 номер 1966 рік

Advertisement