Page 1

ПРОАгmaрl

,є/х краТн,

єднайтеся!

Рік видакня ХХІУ.

х а й ж и в у т ь 44-і рон О вин и І J6 134 (2195) Велиної Жовтневої соціалістичної ВІВТОРОК революції! Слава Великому Жовтню, який 7 ! ЛИСТОПАДА ~ відкрив нову еру в історії людства ! 1961 р. ~ -еру краху капіталізму й утверд­ • і ." ... .. ". '. ".. ......... t. 'ження комунізму!

t

ВVДІВИИК

І

! !

_ _ ......... 1' ..... _' ••••• •••

!

І

DIV

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

'

Київської області

"

ЕРА УТВЕРДЖЕННЯ КОМ УНJЗМ У

у п ре;іИд.ЇЇ

Верховної Рад.и СРСР

C[,(.l'(I:tH~

За ви.дгтні ус.піхи. досягнуті в спорудженні I(ремен'ЧУЦЬіЮЇ гідро·

рa;ulНСblки,іі

lJafЮД

все ПІЮГресивне .11O'~c:I1BO

і

~fіЖ!іа:ро;щ()го реово.lюціііного і ш-

совіту ціuнад'ын-1Б-изво.lьiIюгоo 'P}'X~B, ;в об11

вl.ФН<і чають 44-ірОО\ОВIfНИ Веди- (''І ЗJНовці пі,VIесеIНН,Я t)()j)OТЬІ6и ЩJO­ ROЇ ЖО' Вl1Нt>lвої ('lщіаilіеГІ!ЧМі)Ї ре- ти atj1роесlfВНИХ 'на.мЬрів аіМelРИКа:нження прогресивних методів праЦі волюції, ЯtЮ}' під 'КерШнщ1'ОО.'\І СЬКШО і~lПеJ)іа:IЇ'.JМ}' і ЙОГО c;.l}'r. в будівництво гід:роспоруд та ll'аlj)1'ії і Во:rодимира І.lлі<rа .1еніа!а О}'Ча;сна ~lijf,U/apO,lHa оОста.нов­ монтаж устаткування, Президія

е.lектроста,нції, ве.'lИКИЙ BКJJaд, вне­

сений vроз"облен:ItЯ

Верховної від

4

Ради

і впроващ·

СРСР

.1истопад,

І

r:(; 1

зД!ЇЙClНИДИ робітничий IКіІа'с 'і ТРУ-

УК<зОМ

року

~11\' ce:НFHrTBO Р()сії

прис-

воїла Jвання Героя Соціалістичної Праці J врученням ()рден,а Леніна

.'. ..

і

ЗО.l0ТОЇ меда.lі «Серп і

-

Буднику І ва'lІові :\\аксимовичу бригмщрові опа.lу6никі·В-МОІIІ·

т< жни,ків

ці .

~e~~()гa

Молот,.:

І(ременчукгесбуду,

С(ЩJа.1Jс,ти<rНОI

Ко­

бригадирові

в

'на-

ного та'!)!)р} J ,1ІЄ1j)О:1В яза:ними прn­

booc:bi'l1HbO-ісl'ОРИЧlfo()J'О

зна-

6ННЮІИ гОО'уваНIН1ЯМIІ, а ТЗJкож по­

jЩ)КiJ)3JВИ'Х дооовЦях на з'ї;цj roв.

М. С. Хрущова, у 'виступах ;If<l, ньо­ М}' щ)еДIС'Га'вни.ків 6paTHJx IКO~Yllli­ нем, становить (}ffiОВНИЙ змІст суЧЗJc:llої ~ПОХИ. У Жовrllневій J)ЄIВ(I- СТИ'ШІИХ і Ipo6i11llWJR.'\ П(\JртіЙ. ТооЄіР в CBi'l1i І:: достатні СИ,lИ, щоб 'не (:.0-

ціа:Ю:DI}', почапm ВедШКIDI ЖО,В'І'-

МОН­

.1юції НlarpoДИ.lася перша в світі ,wп'}'СТИТIІ віЙ!ни, прибl)ІХКФТR мсощїа.1іcrmчна Де<ІУА\Мlа 'ГРІУ.:ІІЯЩИОС, ресорів, Яlюі за:г.роil\'}lOТЬ лIO,lCfl1ВУ яка за 44 ,~и стада Нмtмorl}"ТiJ)yiШrіІВНі()Ю я.:\ерно·раlitеТlfоюка.та­ Леніна 1!ІЇ,шою :юраї'нmoовіту, к.раї'ною бу­

працівників

ЧНС.lі

ордено\!

нагороджено 19, вого Червоного

і

офдеllQМ Трудо­ Прапора 61,

дOOtаJIIОГО 'коМ}'ніз?tу, Цrol'l1J)OМ rnpиордено\! «3нак пошани» _ і22, ТЯГaJННЯ і оп:ютОУ ЗД(фООІИХ си~'І мед<млю «3а трудову доблест..".- },'СЬОГО овіту. Вео.1І\!КИЙ .іІООвгеIllЬ іS3 і медал.1Ю

«3а трудову від-

ві;щрlfВ

знаку,.

- і 49 чо"овік. Орденом Трудового Червоного

.1Ю,lCТВу

. Нl3M'Y.

ПраlJOра нагороджені Уl1iраlВЛШня

буді!И!lЩтва

ШЛЯХ

до

кому-

C!J1POфою.

Д.тя РЗl.щянського ІЩЮ~}' 44 ...Й рік ЖОвrrнеоllOЇ соціа:л.krгlfo'fНОЇ ре­ 'ВQлюції був TperгiMPOOKQM сеЮl­ ptїчки, ІР<ЖООІ ХХІІ з'їзду КПРС, fJl(ЖОИ

дlaiJIыIlIгoo

«l(ременчукгес6уду,. кої Жoomне80Ї соціаліетичної ~_ крутого MiHiCTf!P·

.-. . .-. . .-., ........ ~ ................................... ~

........ .-.. ..... .-. .........

<;1ва будівництва СРСР. -~.~...-.--.-

_..

е.lсктростанціЙ ooJOOЦiї ПРОХ:~И'І'Ь в ЦЬ'ОМ)' році в

......-.....-.._-...._.- - -

(РАТАУ).

_--~-

0-6становці Діа..1Ьпroго

пiщlесе.н"я -~-

ВИДАТНА ПЕРЕМОГ А ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ ЦентраЛl.ниіі Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР надісЛ:l.I>f Центральному Комітетові Кuмуніcrнчної партії України, Ра­ ді МІністрів YKparнcЬKoї РСР, усім ТРУДЯ'UИМ Українн привітання в ЗR'язку з достроковим виконанням респу6лікою зобов'язань по про­

нім роком. Розгортаеться боротьба за

;J.ажу зерна державі.

rocnoAapcTBa

жаю кукурудзн в наступному роцІ.

пі:;щєC'eН1ll.Ясідьсьarorо

зерна засипали в засіки Батьківщини

780

мільйонів пудів, або в

2,2

цьому роЦі набагато збільшуються заГОlівлі кукурудзи. На хлібо­ приіімальні пункти ,вже надіііUIЛО 174 мільііони пудів зерна цієї

цІнної культури. Продаж хліба державі триває. Усі колгоспи і радгоспи забезпечили себе високоя"існим насінням, колгоспннкам

зерна

на трудодні,

створюються

ГідниА вклад у боротьбу за збільшення виробництва і продажу зерна державі внесли XJJіборобн маАже всіх областей республіки. Особливо

добре

попрацювали

трудівники

сільського

господарства

Полтавської, Луганської, Дніпропетровської. Кіровоградської, Хар­ ківської, Вінницької. Сталінської, Черкаської, Сумської, Київської і Чернігівської областей. Видатні успіхи Української РСР І:: результатом самовідданої

всіх гаJlузей сільського господарства, внесуть гідний вклад у розв'я­

зання завдань, намічених ХХІІ з'їздом партії, у веднку справу по­ будови комунізму в нашііі країні. (РАТАУ).

працІ всього українського народу, великої організаторської роботн паpтlАних, радянських, комсомольських організацііі. Вирішальну роль вІдІграв тоА факт, що колгоспи і радгоспи перег ЛЯНУ.~и структуру посІвних площ. різко розширилн площі найбільш урожайних культур

І

І насамперед «укурудзи і бобових. ,Мільііони людеіі було навчено передових методів вирощування кукурудзи. Сотні господарств, тисячі бригад І ланок виростили на великих площах по 50 і більше цент­ нерІв зерна кукурудзи з гектара. Цілі раііони виростили по 24-26 цеН11Іерlв гороху з гектара.

мічено Аовести до 3,8 мільярда пудів і закупки - до 1,5 мільярда ІIУJl.ів. Це - першочергове боііове завдання партійних організацііі і всІх трудl8никІв сІльського господарства. В 1962 році посіви гороху в республІцІ намічаеться збільшити .в два рази порівняно з ниніш-

На честь ХХІІ з'ЇЗ!Jjу 1ШРС :на цей ча.с 'в мину:лoQo1!fy рщі . та 44-х pOOtOВIIН Веливоі Вивчаючи МalГl!iріа..1И ХХІІ ЖОВl1НЄlВОЇ соціa.лliCТИЧillОЇ рево­ з'їзду КПРС, трудівники села .1юцїїробіт.ники ращrоспLв і ра.iЮfl1у :ю60.в'язaJllOO.Я дп кiJнця

центнера.

ХХІІ з'їзд КПРС схвалив план республіки по дальшому різкому

І

Річний план пpqдажу мопока виконано

На площі понад 12 мільйонів гектарів колгоспи і радгоспи рес· публІки вирости"и по 18,2 центнера зернових культур (без кукуруд­ зи). Такого багатого врожаю Україна ще ніколи не збирала. Наilви­ щої врожаііносrі зернових культур добилась Полтавська область-по 23,4 центнера :\ гектара, в тому числі озимої пшениці - по 27,3

збlльwеннJO виробництва зерна. В перспективі виробництво його на­

reKT.tp

Тваринники республіки ведуть повсякденну боротьбу за збіль­ шення внробництва і продаж державі молока, м'яса та іншої про­ дукції. Державі вже продано І мільйон 200 тисяч тонн м'яса і 6 мільііонів 45 тисяч тонн молока, або на 788 тисяч тонн молока більше, ніж за відповідниА період минулого року. 3росли закупки яєць j вовни. Для забезпече"ия інтенсивно. відгодівлі худоби з най­ меншиlltи затратами праці і коштів у республіці створено сітку спе­ uіалізованих господарств, які тепер відгодовують понад 800 ТИСІІЧ rолів свиней і близько 400 ТИСЯЧ голі8Великої рогатої худоБИ. ВеЛНJ(а увага приділяеться заготівлі кормів, підготовці до зими. 3а порадою М. С. Хрущова в республіці створено розгалужену сітку шкіл передового досвіду, в кращих ланках, бригадах, на фермах і в колгоспах працюють постійно діючі семінари. Тепер в усіх партіііних і комсомольських органі:r.щіях, серед шнроких колгоспних мас глибоко вивчаються матеріали ХХІІ з'їзду КПРС. Натхненні великими планами комуністичного будівництва, хлібороби України з ще більшою енергіею посилюють боротьбу за створення достатку сільськогосподарських продуктІв у країні. ЦентральниА Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР палко поздо­ ровляють трудящих України з ·видатними досягненнями в розвитку сільського господарства і висловлюють тверду впевненість, що вони докладуть ще більших зусиль І доб'ються нових успіхів у розвитку

раза більше. ніж у минулому році. Державі продано 474 мільйони пудів пшеннці (129 ,процентів до плану), 34,5 мільііона !lудів гороху (188 процентів до плану). Гре'IКН продано на 2 мільАони пудів бі.lьше, ніж торік, однак план ще недовиконано. У республіці в

провадиться видача фуражні фонди.

на кожниА

виростили ,добриil врожаіі соняшннка, цукрових буря­ ків та і\,ших культур.

трудящих республіки повІдомили, що завдання 1\0 збільшенню ви­ робництва і закупок зерна на 1961 рік перевиконано. Колгоспи і рад­ госпи України при ,плані продажу державі 650--7{)0 мільАонів пудів

: t

~

І•

КQЛГocrIНИХИ на.шого )JIa.ЙООІ'У .до_ CTPOIКOBO, 27 ЖОВІII1J1, IВИRОО3.l1И

року

річаJ!ИЙ П.1ан

2000

Ilij)O;t&Ж\у модока

державі. Населeнano Ки.вва по-

стаВI.'Іе,но 18085 ,ТОНН молока,

щО ІІа 4467 токн більше, mж

ПРО~ТІІ по.н<41 П,lаll

ЩІ'

тонн ~lОлока.

8. Ноnпанов,

головний держаВНИЇI

.. ..

райіНCnЄКТОР по заготіВ.1ЯХ,

...

~.~~~~.~~~~~~~.~

~.~

~

rooooдapCl1вa, 3РОСТЗJН:НЯ iIIaJpO!ItНOrO

до6роб}-ту, POKO~

BIIIX~

РЗJNIIН­

rb'KOЇ .1ЮДИНИ в IК'Осмічниf\ rщюс­

ВеЛИЧІІІі зщаlННЯ, Ч}'Аові пер­

ВИРОЩУВ'ання високого вро­

Намlчаеться

роз­

ЇiНJДycmpiї,

тір.

ії посівів внести в середньому по 10-15 тонн місцевих добрив . Поряд з збільшенням виробництва зерна трудівники сільського

У рапорті Центральному Комітетові КПРС, Раді Міністрів СРСР, ТОlаришеві М. С. Хрущову секретар ЦК КП України М. 8. Підгор­ ниА і Голова Ради Міиістрів УРСР В. В. ЩербицькиА від імені

МlОО'}"І'.НМГО

()ВЯ'l1lilj1ВЗlННJI 44-ї річющі Вели­ виrnк;у ооціалїстlfЧ'R(}Ї

та трест «Гї,ДРОМОНl'аж»

...

Д(lб~~Y'fIY і

lІайбі,1ьше відзн"

ЧИ.1ися ,

У тому

jJ'e'ВО;JЮЦ~J

П~J)Є'XЇд від ,капітал,ізм~' ~O

Ордензм" і ме.lа.1Я.\l1І СРСР н.аГОірО.1жено 509 робіl'ників, інже ­ с.lужбuвціll. які

І l!ect>lHIIJPtI наl)()f,:Щ.~ГО

.~lfB1HeaJoї IКРЬ11У,~и ~. юраJ,на~ ('~Ц'1аmC'l'ИЧ-

к:апіlГа.ліаму і торжества Hoвora ці по.lОЖ6Н1ІіЯ лї.:щQРЄ'СJIені ІВ JIIа­ суспі.'1ImОГО .1а.1У ('.оціа:JJз''ІУ, тері-алах іСТОРИЧІІІ(lГО ХХІІ з'їздУ 1К000Ylllіз."у . партії, ІВ IІ!ОВій I1'j)OI'j)&Мi КПРС, в

таЖlІикі'В l'ресту «ГіJ;ро\!онт,аж».

нерно,технічних

ШВИДt\ИМИ

ЧelНIНЯ. Це б}"В поворотниІЇ ЦіУНКТ СИЛЄІIIJНЯМ експлуатації і зу60жulШlJl J! істо.ріі .1Ю~с.'І1В:а, який пок..lаll lIР}ЦЯіЩИlХ ІВ lКCIJiіта.1ісТИ"Шtих, IroЛlO­ почarroкlfОВОЇ ери ери КІрах}' ніа.ш,ших і 3а:lеЖlНlfХ країlЖl.Х.

- директорові Ук,раїнськoro від· J.іле!FНЯ інстнтуту «Гіщропроект» і~lеиі С. Я . Жука, Новикову Гна­ тові т,РОХIІМОіВIІЧV \!ініС11Рові б\'.lіВНlІцтва е.lектроста lнціЙСРСР, КО.lI1ШНЬО~I\' наЧf .1ьник.ові Кремен· чукгесбудV', Харитонову Васидеві -

.~?lЯ;К()Ї

іІ\Д хараl\Теризується

ро-І те'~па"и розвитк}' ~КОІІОШКИ, під­

шій 'краї,ні знаМ~}{оУ'вала собою по- ТИlJ)іч'LЯ'''И, 3Ж1'ОЄМ екон{)мьки, ВО­

валенку ДMltтPOBi Панасович;" брига.дирові е.lектромонтаЖlІикі,в тресту "Гiдpoe..leKTPOМOHT.auк», Кузнецову дмитрові Андрійовичу

Андріііови,чу

191 ї

[j

,• t

~ f

! t

, ,

*

~.~~.

спективи пос.та'вила

пaamя пе.ред

rадянеьки." Iнаj){)ДОМ в маreріа.ла.:<

з'їзду, зок,рема ,в ILpOГoJJla3li КОМУ­ нїIСТИ''ІІ!ОЇ пЗіртії раі~яінсыІ(,ІІ'о Со­ юзу. п,РОТJI:ГOМ ;~OOX ДecяrrиJpіч ІВ СРСР буде с.творешо Jlа.~­ техніЧJНУ базу КОМ}'lНі·зму. ВипYlOК п:j)(}ыидовоїї ПРЩУIІЩії 3J)I)Cтe ан' ~I е.1І!Ш як у 6 ' раз, 3. &JЮва 1IJpOД}1ІЩіJl ' ОЇ.'1I>СЬКОГО гоопода.])С11ВQ­

ПРИіб.1И'3НО !в 3,5 раза. Че<реоз 20 Рootі'в СРСР вwро6лятlОО! маИж.е в i'l)Ba ра'ЗИ 6ідьше промимової про-

І ;!пщії,ніж нині БИробляєтЬtC<Я в ~. С Ь>ОМ}Н єсо цm.1іffi'IfЧIRООІу світі.

&}l,lЁВII'JЩ'І1ВО комуніЗМІу ІВ lIашііі "paill~i -

це ОКЛ1LДооа Ч1LClI'ІІІІа 11В(І­

j)efНIII,Я комуніСТИЧІНоrо !'}'ІСпілl>С'І1Ва

в ~IClій соціалitcТИ"ІОlІіій

с.пі&ДJ>УGК­

ності. В о}'ча.СНУ епоху вlIII1ИlКiJIИ оо,тьш СIIJриwr.шві }~M~BII для роз­ г~ртаIНіІІ'я ('ВіТО'Вf)ГО '!)еООЛlOціЙllrolr(l

РУХіУ іRНУ'l1рішні умови ~1Я пе­ рехо",{у НIІ1JИх

І\,раін

Д()

('оціаlJrї'з­

му.

Т~ія йде ТЗJК, JlJК щювістиди М-арюс. і Л~'Ifiiн. СИ:.і1И С'ОЦ1Їал.іmry, ,всі сили світомго Щ)ОІ'ресу НЗірО­ с~rають, на,роди все рішучіше по­

PmDaIO'l'b 3 імлеріа.'1і:wом. Зв.rn­ бе,ть імперіаlJІЇ'ЗМУ і '[()piЖelC1'ОО со­ ціалізм)" у 'Всоовітньому Ma.oorraбі немшr'Учі. Хай живуть 44~i роновини Веnиноі Жовтневоі соцlаnістичноі ревоnюціі!

Сnава Веnикому Жовтню, яний віАИРМВ нову еру в історІі nюд .. ства еру ираху напітаnlзму й

утвердження "омуЖ3МУ!


1917 --І:

..

НАМ ЖОВТЕНЬ ШЛЯХ ВІДКРИВ ДО КОМУНІЗМУ, НАШІ ЦІЛІ

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПАР ·

..

Т1І

ПІД ПРАПОРОМ .'.\АРК·

І І СЬКИй

: СИ3МУ·ЛЕНlНlз .\1У РАДЯН­ НАРОД

СЛОВА з промови М. С. ХруЦ 'І щова при закритті ХХ" з'їзду

ПОБУДУЄ

, І КОМУНІСТИЧНЕ СУСПlЛЬ·

ЯСН/~ ЗАВДАННЯ

В /,-ІЗНА ЧЕНІ

сиува.льииця

Гоголівської

стильио-ткацької фабрики

BCboro багатомільііонного радянсь-

тек-

Г. Та-

ЯК жалюгlДНО виглядають сьо- ран і багато Інших. кого народу, наших братів в кра-, Г~ДHi потуги м~~ов~рів-фракцlонеРадують успіхи, яких добилися їнах MorYTHborO соціалістичного РІВ з антипаРТIИНОI групи Моло- в нинішньому році і працівники

ПАРТІЯ УРОЧИСТО ПРО·

'ГОЛОШУЄ: НИНІШНЄ ПО· КОЛІННЯ РАдЯНСЬКИХ ЛЮДЕй ЖИТИМЕ ПРИ КО·

дарів

-

BCboro світу.

Десять днів,

IНши?"

які сколихнули

~o намагалися

паРТІЮ

І

світ,-писав про Велику Жовтне- шля~v

народ

з

з.вернути

НАПОЛЕГЛИВОЮ ПРАЦЕЮ

1I РАДЯНСЬКОГО , РОБІТНИЧОГО

'!

тому числі

І : ПОБУДОВА

врожай зернових,

Пf\РТІЄЮ Нf\ШІ СЕРЦЯ 44-і J)()JOOiВ,ИJIIИ Be,-D!IКOГO Жовrrня 'р1llдJllllJcыкї! H1ЦjOД В~ча6 в

комуніст і великий друг радянсьPaoЦIC~ І ~ро~исто. ЗУСТРІВ .наш Koro народу Джон Рід. народ з ІЗД ОУДlВНИКIВ КОМУН.ІЗМУ. П'ятнадцять днів, що вдруге Особлнво. висо~им було. в ЦІ дні сколихнули нашу планету,

трудове

- rOBo-

рять тепер в Европі, Азії, Афри-

(ІОС-Мновці нООач.еlНоrо fIIЇ~НЯ, цІ, Америці і Австралії _ на всій

І

ПОЛ.lТичне

ПIД~есення,

що панувало І паНУЕ СКРІЗЬ.

кукурудзи, овочів

Н

державі,

А

завеРШУЕТЬСЯ виконання

Ізавдань по продажу інших видів

Політ)І,О ~ip?K, який здійс~и-; продукції. Переможцями в СОЦіа-,

ли Ю. faraplH І Г. ТИТ(~В, наВ.IКИ І лістичному змаганні серед колгос-

В J«)JЮIЮN) з нас оорце наПOlВlНЮЄ-

прославив

Так, п'ятнадцять днів, в які про-

нашу

науку

І

техНІКУ, і пів. та радгоспів

: !

(З Програми КПРС). :' ===-- ,1

ства достроково, в дні роботи ХХ" :І'Їзду партії, виконалн річний план продажу і здачі молока

ВИIt.1JИКaJiОГО ХХІІ з'ї~ КПРС. землі, всіма мовами.

КОМУНІСТИЧ .

І НОГО СУСПІЛЬСТВА.

, ву соціалістичну революцію 44 цаРТIЯ.! Бе~ь . HapOI;\ нешадно осУ-І і картоплі значно вищий, ніж в . ~. роки тому назад американський дили !х ПlI!-ЛІ наМІРИ. . попередні роки . Наші господар-

3

НАРОДУ ~

КЛАСУ, СЕ·

1'1

дарства. В колгоспах та радгоспах

.л~НIНСЬКОГО . району зібрано

ообудови КОМУНІЗМУ. Вся' В

НІЗМ~'

'1

1

ЛЯНСТВА, ІНТЕЛІГЕНЦIl. ЧИМ УСПlШНІША ІХ ПРА­ і ЦЯ, ТИ .\\ БЛИЖЧЕ ЗДIЙС. Ci.1ЬCbKoro rocno:.. ! НЕННЯ ВЕликоr МЕТИ _ 'І

табору, на устах і в думках тру- !ова, Маленкова, Кагановича та соціалістичного

і: .1\\УНlЗJ\\ІI

ВЕJ1ИЧНАБУДОВАКОМУ. споруджується

[1

токар будкомбіиату В. Федосеико,

у І,

КПРС зараз иа устах і в думках.

І! СТВО. 11

**.

-~ _.

;J:

вийшли артілі

тыя~crrюю за ті величезнJЇ успі- І водив _СВ.ОЮ роботу ~X" з'із.~ розум людини-трудівник~ і. твар- і ім. Сталіна, «Більшовик», іменІ І І . нашої І велИКОI І "епереМОЖНОI паРТIІ ця. До ла.l!-У ст~ли СОТНІП~ДПРИ- , Ка.лініна, радгоспи ім . Кірова, імеоб ХН, _Я!КИХ . 'д ил~ь '!1PWtЯ'Щl • Леніна, знову сколихну.IИ світ. ЕМСТВ в УСІХ раионах наШQl нео- ні Щорса, «ВеликодимерськиЙ». IІІРal'НИ шДкерtВ'll'ИЦТ1!о,м 1W1.0':Ш- , Адже в короткий історичний строк сяжної Батьківщини і серед них Успішно виконали підвищені соеrичн()ї ml!JYГЇЇ.

ШМХ

на'J)OДОМ, н3ІСЯЧ~'ИИ боротЬібою

ІЗ

аиооі . _ вав вперше в світі соцlаЛlстичие

~

ціалістичні

зобов'язання передові

В. І. ЛеНl.иа. БагаТI .вр~жаl зlб- комуністичної

Д;J,a. суспільство, а і гордо заявив про р.али ТРУДІВНИКИ

ЗOЮlJlШНЬОЮ

1 те,

що

протягом

найближчого

8RY'IIPЇJШНЬОЮ 'КОНТJJlPЄlВO.'lюцївю, ти- двадцятиріччя він перетворить в 'l'3IНічннм ТJ)~Д6M. В паи'JU11Ї постає

. . Ш м ГРІЗНИЙ 1917 1>~ . а.хтарськи. Дон:бatc, де Я '101Д! ЛJ:paЦюва.ла, з6роЄЮВРYJК&X

велетень вітчизняної енергетики-

ра\дЯllCЬКИМ і вільної праці, не тільки ~обуду- Волзька гі.дроелектр~станція _імені бригади. ланки,

~

,

ною

І народ, який пізнав радість свободи

проillцe<Imй

ПЇД'11р~1ВаІВ,

ІЗ

дійсність OДBi~HY мрію лю~ства-

зБУДУЕ КОМУНІстичне

сотні удариикlв

праці,

делегат

зокрема:

ХХІІ

СІЛЬСЬКОГО господарства.

КПРС М. Пильтяй, и також А. Ря--

родом наполегливо ГОТУВitЛИСЯ до

ні

Разом з усім

Х

з'їзду

радянським на- ба та П. Безпала з колгоспу іме-

ХХ" з'їзду партії,

до

Сталіна, М.

А

Бобко з радгоспу

славної . «Семиполківськиil»;

свинарки Н.

на прапорі якого золотом сяють річниці Великого Жовтня і тру_ : Коваленко з радгоспу ім. КІрова, н величні слова: Мир, Тру,ц, Свобо-

!ре-І да,

волюцію заХИЩ&В її здоО}"l1ltИ. РО-

СУСПlЛЬСТВО,

СОЦlа.лIСТИЧНОГО доярка -

Я

Рівність,

Братерство,

Щастя.

дящі

~po.BapcbKoro раЙо~у.

Про-

Г. Волоха з paдrocny «Зоря», П.

МИСЛОВІ ПIДI\РИЕмства УСПlШНО ви-

Довгодько

Довіку з~адуватиме вдячне люд- кон~ли ~есятимісячні плани, аок- ВИК»,

з

колгоспу

О. ОвдіЕНКО

Комуністичної

партії по

ї _

alМa

~a.~a па'JYl' 1.

б'- • но

. П})Of'P .1 ДJВ'Н1Щ11ВІа СОЦІалІЗМУ. яка ПОВНІС-

тю BR1OOНaHa.

затверджеНlИ

' нодумців-леНінців, прийнятій

І дом.

схвалеНlИ

і народного господарства і

Ч'}'IВi3FfИ,

щО і

Т90Я

Ч3.C'I1lta

нооу

(І'рати

"....."'). }."""

::-

Ii::~~c:~ь~~~:~a:il~:~:i~ і вс.і

лодильників та електротехнічних мІцна матеріальна база і достаток

iIQК'}"Мe ІІ'ІИ , ПiJ)И!Й1іЯті з'їзДом, все­

к.оМl}'Нliсти, весь

ра-

.1RНСblШЙ ,на'РО.l, я еХ~lЮЮ ~.'1ич-

цього не можна досягти заклинаннями і закликами. Комунізм

()ImlГy для бу~нИЦ'11Ва

' нa.йooJ)a-

П. Рижова, штампувальниця ли- "товарнші!

вед.'ІИВЇш(\J'() суооільС!І'Ва

иdзму.

-

виробів

bapho-прокаrиого заводу

Г. Ли-

токар

заводу

Тепер слово за нами. За роботу,

І

мунізму В

торговельного І річки!

А.

За нові перемоги

четвертому році семиА.

Шерстюк, І

ко-

ЖІІТТЯ ПJ)ОJEИ'rИ -

:не ПО.lе перейти, -

.111 іі 11(' nу.1і1 I ' ТI\'C~)1(,Ha гі;1ЬСЬІК{)Г{li('lподарr1>Ка .ко-

R Har.-

Г. дяченко,

'920

Ч .1еll

кпрс.

.\

тьо"

Щас.lиві. зоряні .1iTa Віщує на:шііі Батьківщині Велика O('liHb 30.10'l'а. ОмИ'Т'а свіЖJIIМивітрами, Т3Іка j]J)Oзора і ясна, Промiuюням с&іт.10Ї ПJ)O/1р3<МИ .1JЩe1Й ОС'JlЯЮ\ вона .

Т.

заповітні

000'1,

«6УДI8НИН НОМУНІЗМУ» nистопада

1961

.

це

поч~сне:1ваIННЯ,

в

'ГООІу

Це наш l'ру~ОІВИЙ П();Щ),},NЖ matep.i-Diт­

-

це

ці, вне·сена В

33-

галы()IJ! а р о од ,н

-

року.

~IYH:a, шrВНlопраJ!JlИ)[ 'I.le<HO~1 икої став і я. Тут пізна.в p-цісlЬ праці, Ha{)ylВ ..ва.1іфікацїю тракто­ риста. И()-l'і~[ с.lуж,ба в Ра д'JIЧOCь-кі'Й А:р.м,ії, а ламя демобілізації - З1НОВ'У самовіit.ЩQlИЙ

любимої Віl'ЧIІ3'НИ. В 1939 J)Oці

'J1j)Y Д

на б.laJГ()

на все жиТтя

СП])аIDУ ва

У

оудівнищт­

KOY}mUмy. Є. Рабмч. На

фо1'о:

Карачик.

Г. І.

-

,не без гор::\остї ГОВOj)И!lЬ

iIJj.l·0-

добlllваючись

ооавмooaJМiни­

моcrrіміж ;РОООI\1НIЩЯlМИ" МИ tpї'З.КО пі\.1вmцИJ1И ПlрМyпtТltВIН,icrь ПJ)Щі.

Якщо patНіше за зміну :в.иrorroВ­ .1ЯЛИ tl!'ltроб~в 300-350 ()дини;ць, то !ВЖе напе])ЄІДО:дШ з~їr.цy 400 - 450, а Т~ЛЄ'j) ще б:.1ьше. На-

на

l\аljJl3'ЧIf'Ка.

чИ!зНli,рі;щій партії,

Bct вище й вище lНаш по.т1Т. Микоnа Упеник.

ПРИClВОffiНl

Т. КарачИ'К,

веР~ИІІІИ,

~-~~----_

вже

-

~' ці ЖОВ11Не,ві РОКОВИІНИ

стор.

~[і,щь

.1а!fН!Я.

ді! )tj>ія всіх 6'}';реМlНИХ ;!ііт,

7

пе.р.ших

В ~Hi піДJ'vТОБКИ і ЩJ()·вєдеННlR ХХІІ з'ЇЗ-ДУ КПРС, підrотоllИ\И до 44-ї річниці Ве.ШКОro Жmл'НЯКО.lе.ItТll!В цех'у і вЄ-СЬ зююд ;рапоJYl1YlВaJIИ п'ро дм':гр<жове ВJI1КОН3JНіІІЯ десятиМ'і~оro зaLВ­

Крізь 'неї ,ВИіД1Ко наяву Не Д3.1ЬНЮ далеч КОМ}'ІНіз.му, А вже 6.1И3ЬКУ мету, ЖИВІУ.

2

3

ЧIfС.іі на.передодні ХХІІ З'Ї:'\.lУ І\,ПРС і КО.1е;К'J'ИIВУ Ц'(.'Х)" хо.10;J,И.1ьників, ;lі! працює і те:nе:р біриrni.'\il

Не~аче крізь 8е.'ІИЧІН'У приOOlУ,

--

O~HO

ТЬСJI за' 3В3ІНIІІ'Я ударникьв, ()риnц., з"ін і ЦЄохі,в К(l)f)1ні,с;rи,q,ної П'jJщі пона,l 600 чолові'к. Ба'І'З.­

}Іка пора Ч};ДОВ<І JIIfНi!

--

Повся'~де",но П~ИіЩуючи

1IJ}' ква.'FЇфі·К3JЦ'ію, 1СУ1.'lЬІТУРУ ІВ 1)1)-

ша 3.'dIЇHa lНR()\/Іала ~Я'Гlfиj;cЯЧlне

зatвд'alНlняна

пр()це:нті,в. В

115

11рСТЬО"у К8alрта.lі на

00')( 331В!QСЬІКИ~ К'О:ЮКТИ'В()". ТепЄ'j) тут ~мaгaє­

8ЕnИНА ОСІНЬ ЗОnОТА

На

ни:ці rp~O'Гa',!\MOO'() цЄоХу IЮJша 'н'а

на 'ВИJI«)НЮІІНЯ ,ва,жо1И1ВОГО 3aJВ­

~Ka по('їд-ає

дО ХХІІ з'ї;uу

ее бе п і .lвищені :юбов' ЯlЗaIllН:Я. В хщі ooцїa:riCrR'fflIOO'O ЗМЗJГШН!Я пtдIЮДlLlИСЯ пі"D}1М'КИ, 'ВИl1ІВ.1Єоні fleдоліlШ УС1'ва.'lПr.JІ.

Пl\lrn.lIIДО)[, па.llі1~)[ e_10ВOM aгiroTopa вьн ПРJ:raЄ

і}ригцу ,

бу,JfY1Вa.ТИ юо-

IiJПРС 'наша:wіна швейної ~i.1Ь-

:lаНО.lі . А.1е :J(I('.1}'та її не ті.1ЬІКИ в цьому. Запа.1ЮJuЧИЙ ПРIІIК.1а.д ПI'J)e.:\(}ВОГО ЗaJ'<W1У під:хошЄІІІО

року .

Н<аМ

в дні пЦгorroвI1tИ

.ТJІН'НЯ ПО ~.lЬШЮIУ збі;lЬШ8J-1lН-Ю вИIl'У'ClКУ ПJЮJYIК­ ції. Три РОКо! ТОМ}', за ПОЧИНОМ мО<.жовських ро­ біl'НИ-ЧИ-Х IКО;lективі'в, бриmд.а Т. КараЧИІКа пЄ'jJIШOЮ в раМона ЮflУ1Пи.lа ,в К()~УЩЬCffИЧlНе змаrа1ШlЯ, а 3'J'OIДНМ ЇЙ O}\l·O присвоєно пuчеC1llе ~ЗJНІ!ІЯ колектИіВУ КОМ}lНістичної пращі. Роки <Шідьної ca.мoBi;:ua:HOЇ праці tЦp:yIЖИlЛИ

:~ва.;щятирі'IЧЯ пнбпуваТIІ в нашій країні J(()ЩlнUсrrичне cyr-

~o-

"""

:::~~~є H:~\{ M::~::ВiH=-. ~:

~anroвmчу, Ма.'1е,н:кову та іншим ,

T)'11'Ire

я,.... ИJX

...vl......

!re,jJ:OO'eКfГIfВИ:

І зв'язаlВ себе з л:vртів1fl, ста.mпи Ч.1('НОМ її БМ'аrro-

("ООЇх roв.aрлшіn

пі",m,:u... и,

""І'"

КONy-

БИВС'J! наш ОJpq.д, а ще 6іJlьше-

ЗачинаТВJlЬ комуністичного змагання

ЯlКі пі:fI1PЮfY'ЮТЬ їх, - - не ,rісцr в п<Wriі Лен.і'на. ~Іll , стаірі бі.1ьmо­ вики, ще тіс:ніше згу:рт;'"Ємося НЗіRКо .'то .1~HiI!icык)roo Ці!інтральн()го l\оміТЄоl'У . зроби.\lО все. щ()б

Pa'~I':""TЬ

ШУЛЬГА,

ГО_ІОва райвиконкому.

Р(МП(~В'Н(іЄ оритадир цеху ХО.l,(Ци.1Ь1НИ,КiJв Лриcr'о.рНі І ~[i.1ьii(lI!Н'OЇ сіом·ї. В роки Ве.1И1~ОЇ Віl"ЧИІ3НIRilЮЇ Ів3ІНОВИЧ hарачип;.-Овою 'ГРУ'ДОВУ діяш,нkть R ЕШНІІ 3З..."\ищав ВО.ТЗЬRУ ФОJYNЩЮ Cтa.liHI1j)8.IД. .1ІІтячі PH~II РО3П()'I3ІВ У най~ах в КУРК},\;lЯ, а ..щ.1Я ... В~дри)(і.1И бої, і Г'РИІГорій І,ваIНОВJlЧ зноnатрацька наШЮIУ стаГllО~У поколін.ню всі!tl ,ВІЇДО-вуна 1'J))ЦОВОЧ ~pOHl"i. 3 1948 рок)' Т. К3Jf)dЧИ:К \lа. Хтозна, c;J,i.lbJlal б Дове.ТОСЯ пoomв~РЯ'І1!(~Я, .коІІрацює на 331во.:\і ХО.l0ДИ.ЛЬНИК;В. Ос~БИ'СтИ'У

пенсіонерк~ .

хиmвy віру в пj)3Івиllыll!ї'І'ьь 06ра­ ного Ш.'!RХ'У, ,на.дали Ilreба'Чену ,на­

дир бригади комуністичної праці І цею і тільки працею мільйонів».

заводу електротехнічиих

ну ПРOO1plaМУ, щжїlНЯТУ ХХІІ з'їщ{)м hOMYHierlflfHoї партії Раюlн1сыorоo Сою~)., 'l\оз,діJ1ЯЮ ДУМКУ, ВПСДОБ.lен,)' 'на з'їзді , що дворymникас,,-ФР31ІщіОllе>Р~N: ~10.10TOB)' ,

пі.1ЬС11ВО.

ЛИl.1И ра.ДJIIНІСМОО,\І,у H8IPOДOOJi нenо­

Святкові дошки пошани матеріальних і духовних благ. А

машинобудування

'OO]JЄIКНi в Ж'ИfМ'Я 11l\етьої ПрограМИ

пк

бо1'У. Мiyl.щpі НМТ3JНJOO!lИ М'ІІКВГ" СЩFШо:вича Х:Ю1ЩOOla, ~i

сюк,

yчQCТЬ у ш~рет-

ЩАБЕJlЬ

Виступаючи на з'їзді, товариш

лодильників В. Стукаленко, брига- 'можна побудувати працею, пра-

101)', ~cнo і 're, що маТИlМеш

Й

ХХІІ з'їв.д КПРС-з'їзд б~и-

М. С. Хрущов говорив: «Для ут.. вердження комунізму потрібна

прикрасять портрети передовиків, серед яких верстатник заводу хо-

1ООМ}'ІНїз-

ООО'lін

юіВКІОМ'}'ІНізму-:wci!нчив QВOю :ро-

ку пошани.

Соціалістичне змагання промис-

виробів.

lipaцi зaatЛCIjЦЄ:Н<!. в цю міцнІ}' ()С-

НА ВИЩИ

трудя- маяків занесені на районну Дош-

щих.

лових підприемств очолюють коб б' лективи УДКОМ ІНату, заводів хо-

.

П~1$МlН() lВі,Д-

'ЦІ

ім. ВатутІна,

Г. Зінченко з радгоспу ім. Щорса, М. Бурда з радгоспу «Богданівна з ІЗДІ од- промислової продукції для потреб ський» та багато інших. Імена ЦИх

всім рздянським наро-

парни·

у закрwгoму ГРУН гі. Фото і текст В. Полотняка . ----1:1 а,----

Україна»; механізатори В. Михай-

зколгоспу

YKpa~Ha»,

би.,'lася висркorо врож,аю

ЕНКО з колгоспу «Більшовик», О. Дейнека з колгоспу «Червона

ленко

«4ервон<

ко·воД. Ії Л3'llка забезпечкла роз· С>а ....у на всю площу гоptO\дини, до.

ням передовиків і новаторів ви- з колгоспу «Жовтень», Н. Онonрl-

вали :JP};Й'НOO!alНі! ГООПІОІдaфffl'ВО. ! побудові комуністичного суспіль- робн~цтва, змінам, цехам, бригаВжі! ' 'І'Ї"OOtИ Волn.тr.ПIМИіР Іл.іШЧ 'C~Ba. Житимуть у віках безсмерт- дам І ланкам - нашим маякам . :в у """". і НІ настанови КПРС по кому- ПРИСВОЕНо високе звання коЛі!IІІИІ flallCJ)OOJIИВ ПJiан ~DВIНи- ! ністичному будівництву - так лективів і ударників комуністичЦ'І1Ва оонов еоціаліC'l'ИJ<IМЇ е,к'ООІО - ' мудро і далекосяжно виклце- ної праці. На десятки тисяч кармmи, була приИJtЯ"!'a ДР}'1Га ILpo-: ні в Програмі ..~apTiї, ~:,-и~стай- бованців вироблено понад план

секретар комсомо.льсь.\{()ї ор·

ганізації першої дільниці ко.,·

ГОСПУ

«Більшо-

З колгоспу

.' - . ство титаНІЧНУ роботу, проведеиу реМІ ЗМІJ\И,. цехи. та бр.иг~ди «Жовтень.; ланкові Г. Лизун з БІТНИКИ, Ні! ПJК(ЦУЮЧИ С~Л СІВОІ:Х, ' радянським народом під керівни- одинаДЦЯТИМІСЯЧНІ та РІЧНІ. Сот- раДI'ОСПУ ім. Кірова, Р. Оксюта раоом З усім на.J)Oд'ОМ ;В1'Д6y~oв~- І ЦТВОМ

-

тЇ'в бil.1мпе, ніж

ПфlOЦе,н­

'j)'&нjше,

;nallo

ПjЮд;}Ю(ії пеlРШ~1 COIprгo,M.

і

В l!1ері!it1Н1Ї , віДКфИТТ'Я ХХІІ з'їз­

і ;{у КПРС наш'ому 'КМІЄlК"Гиrвy lІри<С­

воєно :JВ3UIIНЯ

-

~iIн.a ОСОМ.}1НЇffl'ИЧ­

ної ПJj)сщі. Це нас ра:,цув і олно­ ЧаіСНО зобов'язує. МИ ~aeMO слово ще lКIj)aЩе

ЩlalЦЮlВatrИ,

д'ООІ1РОКо­

'во ВИlКонати зо60в' яtJaUIIltЯ '11ре'1'Ь()­ .0 1>ОКУ С'Є'МИIj)і-чки. Є. Кузьмич, помічник

ма'ЙС!1ра.

ТеКСТИJJь.но,трикоreжна фабрика.


ПРОГРАМА СЛАВА

Нам

КОЛЕКТИВА.\\ І ! і

УДАРНИКА,\\ КОМУИlСТИЧ. • І НОІ ПРАЦІ, ПЕРЕДОВИКАМ

ПАРТІІ •• •

у СВІТЛІ

ІТИ

НАСТАНОВИ

даЛІ

,і БОТОЮ В НАШ(ОРОТШИИ . ІСТОРИЧНИП СТРОК ДОБ'Є· ,

І "ЮСЯ

В Програмі КПРС, прийнятііі на

ВА, ЯЮ йДУТЬ У ПЕРШИХ

ХХ 11

'. РЯДАХ БУДІВНИЮВ КО.\\У· '

ня

І! НІЗ.\\У! ДОСВІД КРАЩИХ І·

ТРУДІВНИКИ МІСТА І СЕ· ЛА! НАПОЛЕГЛИВОЮ РО.

ПАРТІї

І HOBAТOPA.'v\ ВИРОБНИЦТ·

:1 ЗРОБИ.\\О

й о r о 1961

ОСВІТЛЮ€

з'їзді,

поруч

вістю

сказано,

з

могутньою

всебічно

розвинутого

ПЕРЕМОГИ В лшр· і

З,\\ЛГАННІ

промисло­

ського господарства -

НАДБАННЯ.\\

;, НОМУ

що створен­

ЕКОНО,\\ІЧНОМУ , З КАПІТАЛІЗ· !

:\\0.\\'

сіль­

НАЗ.10ЖЕНЕ.\Ю

обов'язко­

.

ВЕРШЮЮ

І ПЕРЕ·

!І УСІХ ТРУДЯЩИХ'

за.1ишатьС\Я В моїй Н АЗАВЖДИ пам'яті Не'3'аоу'РН; ,щнJ пере'б'}'-І ВаБНЯв KJ)!eМ.1ЇJI.CbiKQ)(Y Па.1щі Іна

фундамент для швидкого зростання

бу.lа де.'Іегатом іСТQnИ-ЧIНОГ() з'Із~ І

зерна. На з'їзді більш, ніж коли· : рич них рішень ХХІІ з'їзду І(ПРС,

нізму. .А головна внтку сільського

тваринництва -

ланка в роз­ господарства,

.

СПОЛУЧЕНІ і/

ва умова успішної побудови кому­

ШТ.\Ті1 А.\\ЕРИКИ ПО ВИ· і РОБНИЦТВУ ПРОДУКЦІІ : :1

НА ..1УШУ НАСЕЛЕННЯ І

це

прискорениjj розви-ПЕРЕТВОРИМО В ЖИТТЯ

ХХІІ з'Ї3lді КІпре . ,н, щ)щ~m ДОЛРК<І.

ток

І'

виробництва

небудь, цікавились горохом.

ду б}~і1ЇіВІНtlfКів ,KOMYlIj(i~IY. Цим зооав'Jfза:на КОМ'}lНістичній ПaJ))тії

Вирі- , КО,lГОСПНИКИ

зобов'язуються

ви-

lUили іти по шляху розширення І ростити по 25 центнерів пшениці, площ під цією чудовою культу- Ні - КУКуРУ,1"н Тіі ПО 12 - Ги-

і ЇЇ лtrnінсlJКОМУ ЦelJl"I'J)aю.пm·у К.о-

рою, яка дає збільшення валово-

мітетові. Па'prrі'я ~ИІР!)сти..1)а і ВИlХОва.1а ~rore. Наша ШIJJYГі.я іНЩ1,а.1а

чість землі. мо виробництво продуктів тваринЩоб якиайкраще перетворити в ництва.

го збору

п;ра,оо всім 'І>СІіДЯIf1СЬІКИМ .1ЮДЯМ іІІаполеглиоо '1'Ю'lДWТJIIСЬ ·на 6.1аго

:rюбимої ВаТblК:Ї'ВlЩИІІIИ.

;1

гектара при зоііов'яза,нні

50 л І\ПРС, п()стараюrh

Me<H~ Д}'Іже СХІВИ.1ю. ва.1а ІІіРОМ()- ЦI~II'ГHepi'B. 3і6ран() та,кщ; ВIJСОКИЙ

як

:ЦОЦУТИ

це

ЖИТТЯ.

PaJ;~km'O,

привмно мені, що і ланка доя-

1060

і

-

773

В

мені

раilЮ!JlГ-тедetl1J)la..Уу

про yкmiхи в робоl1і, ВИЮОІНдlНІН\Я соці1llЛЇ'('.'Jmних зооав'Я33JНь, щоб

я

ДlOOюві.'та

про це

з'ї;цу бу-

дmпlЮЇ,В к'О'М}"ніщ, О{'ОJИ'СТО Пер-

шо.'dу сеlЮPe'faJрооі l{Jt І\ПРС ~fикИ'!1і Оеj)Гjjj.о~IfЧУ XIJ}YJI(QQ)". ,н ТОРі'til\УСЯ тим, що це :1 чеетю вик()вала.

3:tїЙОНЮЮЧИ рішetJllllЯ

сіЧІНеlВО-

ГО Пленуму ЦК КПРС і Пле-нуч Itк

KQ'dIIIalpl1ЇЇ

1'· юраі.ни, ·К().lГ(),('П-

paX)'IВil.lII /'івої МОж.1И1Вfj('.ТЇ ріши.1И 1'11 НІ)

80

і

110\1

зМIЄlj)ши.1а весь кoмn.1еюс ·rj:1IJCbIКOгос.подарсь,ких »оБJт. На 11 О г(',кT8,J)aX

викопа;IЮ

I\ЛІJm)П.1Ю, іІа

13

Ї

за.кагаТОООIН()

геК1'а:рах -

бу­

р.я.ки.

якін('

Мехе;,\. ВИК()іІІl}'ЮЧИ

IІОР!dИ '11<\

120-130

щ()деЮlі проценті,в,

,

горохом

-

до

70

800

гектаРІВ : зробимо все, щоб наблизити' цю

гектаРІВ

проти

О. ХОЛОД, <,гроном.

КО,lГОСП

І гання за успішне виконання істо-

працює

КатеРlfна

високим

Царик

с.

«іІ<овтень»,

Требухів.

ЖОВТНіІ~nepший неве.1ИЧКИЙ

чеоно успіх, К:нер;ш<' Цар"к.

ну проГ'ра~у поб\'ДОВИ

РЯ;t ,

ва .

-

ВК.1ад v виконання

'1І1.1И

голову.

!'Ом ХЛІбороба. Про чудов'і В.1.асти'вості її ми ще раз переКОІнз.1ИСЬ в ниніш:кьому 'J.Юці. ЛаIНК~, якою керую, зібра.1а 110 50 цеНТНl'рів зер· Н<' з 7 гектаРІІВ. Яка ще зерНова КУЛl,тура дала б H·a~, такий врожай? Успіх не ПРИЙШОВ сам по собі. Поп,рацювг.lll На пронrзі року Сіаг,ато. В .ДОбре роопушений, удсбрений ГРУ"Т г!Осія.1И, вчасно про· ПОЛОЛІ!, ШДЖИ:З'И.1И . Прове.1И lІасинкува,ння і додаткове :!ЗПИ.1еll'lIЯ. TpYlдJOМ Дове.1И, шо кукурудза добре родить і на нгШIІХ піщаlllllХ груН113Х.

За хороші результати мене нагорсджено :Иlачком «КР~ЩОМУ КУКYlрудзов.оду КИЇВЩИ>НІІ» І·го Сl'УПЄ:НЯ. У відповідь на це всі ) 2 КОJliГOслниц;, нашої ла,н'ки зобов'язуються: ВИРОСТИТИ і в наступ· ному році н<' більших П.10щах по 50 центне[,ів сухого зерна кача· ниcroї З гектара. Г. Моця, .lаНК08а. Кол.roеп ім. Калініна, с. Лі1'КИ.

ЯЮІІЇ

!ІОн"

ВТРУ'lається становиТl>

:.,<]

fI

KO'\lYHicr ЛltТон Лазаrpо·

забезпеЧIІ.1;],

КО.1и ЩІ 110uiK~f111.1IfCI"

цехах

Р,ЦNJСПУ таке

іl;

заСО.1юва.1Ь;Нrorо

\, !jООРИЦЬJ\иіі» rp)'Д()iJJC

З<lUJOду

паіНУЄ

напружеlШЯ, я1\

і р;:tнішt'. 'І1УТ H~i!lТflMIIO ТРУ;JJЯТh-

,

~Іа'рія lва,нївна ЧИЖИJ\

.1юбитги його,

700

Мн відчуsає\1О її на кожному кроиі. А це всеЛЯЄ

\' наші серия гордість. (jажання І1рацювати з под· ВОЄІЮЮ енергією. ЗаПl'В!lЯОЮ. шо \' наСТУП/Ю\IУ гоні ,10б\::МОСI, ще кргщих показників.

ТРУ ДЯЩИХ

М. Тищенко.

~. с:піхи за'ВtI.l}' на честь 44-х )юковин Ве.шюого Ж()В'l!llя 3ilачні. НЮІ 'Вll1ГоroВ.1еJlО f):Iизыw 13 ти­ сяч uaHO/\ ,,\ж·емчСІМО.родИІІІИ, KOdI--

та ііагато інших. Rо.1еJ\П!,в :ltIбо­ сероова'них огіРlКів, гороху, пет­ в'язаВl'Я ,lЩ'Т'Р'_К(lВО ВИ~ОlllаТIІ річ­ рушки, Цlfбрі, щаlJWIЮ та інши~ ний 11.1(1:11 п('ре~IІU/\И овочів і ме

І c~! . Надія eP\l8JK , Га.1ИН(\ :lia\l<lH- POIillТb ,1.1Я ТОГО, ЩlІu .l()ТРЮ[;11И :11.11, Ва.Тl'!НТИН<І ШКЛЯ)J , Ма:р ,і1l Яl\на jjбі.1ЬШ!' ~lаJ)кіlпrа

-

.1юбиміЙ Батьківщині нас. трудівників се.1а .

яl( са\lе 6у.1О за:безпе·

За.кінчє,нu зuараННJI о;воч,ів, а.1е в

ді.1і

- СпзсиGі ріднііі І1артії, \1<'TepIIHCI,KY турботу про

ДЛЯ ЗflДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ

с. Рожни .

. На .з'їзді ба'ГЗ10 говорили про кукурудзу, яка СТ<'.lа BipI!llM .• ру.

не підвела. -

кожному

са!l,1ріВll і! .1ОД,IЄ:

гра.мів.

Колгосп «Бі.1ЬJlIOВIІК»,

цтва КDМJ'!Нїзму.

.

вич КУЩ;НКо . -Щодо60ВИЙ ПРllріст жи'Вої ваПІ ІІа

бриггдир.

тв в дні .робоf\'И X~II з·їзду. Лдже н<' НЬОМУ ПРІІЙНЯ го НОВУ Про· граму КПРС, яка ВІДІІІІні <IJ.la свіТ.1ИМ маЯКО~1 H~ Ш.1ПilХ БУ.1івни,

Катернн:!

РOJМОВУ брнгаДIlР феР~fII

н,і,вна l\аJше-НIКО, О.lI>Г<l І\ИРШ1і'8Jllа

Важко передати С.10вами про ті теП.1і поч\ття гордості за наш', р!дну КО~'YflіСТИ'IНУ партію, икі наповнювали 'сt>рця трудівників по·

І

у

Скажу До того Ж , КОР\1If добре rOT)'B3.111 до ЗГО'.10'В1'ва,ння. ВИКО' нува.1а всі пора,1И зоотехніків. Ось що ДОП()~ОГ,10 ДОПІІТІІСЬ успіху . Так, ді'lJчата? І, обнявши СВО!.\ подруг 11(1 роботі Євдокію Те· ТЯНIf : га Маrpію РОГОЖllіНС1,КУ. Кат"рин<, О.1ек,

комуністичного сvспільст,

\Іе'н.

-

ГО.10вне

дорожити високи~ довір'я~ КО.1ективу. відверто, ДОВQ.Щ.10СЬ іноді Й недоспати.

- Трудову перемогу, - РОЗПОJlідає Катерина О.lександрівна. - здобу.,и наПО.1еГ.1И~"'Ю праь.-!ю. H~ne~1II в уа.1Госпі 61'.10 CтBOj)eHO l'It'Jуп1' iHTeIIClliS' 1101. ВJДГО:111З.lі 25\.. ro.liR, ДОГ.1ядати яку дору'

ПОШК()І;~УRа.111

посміхнувшись, від­

пові.1а:

рішень ХХ" з'їзду КПРС, який затвемив В&lИЧ'

Чудесниця подружила з хліборобом

довір 'ям

НIІ рад·

1361 ГО.10ВУ, вони одержа.1И )258 центнерів м'я· c~, <'ба по 3~ центнері'lJ на 100 гектарів орної зеМ. .11. В резеРВІ 480 кй:ба,нів. Це - додаткові 9) О центнерів "а кожні І оо гектарів . Хороші цифри! СлаS1іі трудові подарунки Ба'l'ьківщині Н6. чecrь 44·х роковин Великого

CIJ."hBHa Мехед, Г~.1И'1а Т'РОХИJМі,в­ ~fича1\, Rате'РИ1на ІвашіВllа Мехе,l, Паршск()вїя lваНЙlвна СИ1ЮК . на КalpП(,JlКО та дюбов МlІІКиті,в­

ьа

більше, ніж торік. ~o

,доведемо площу ПІД кук~рудзою, чудову мету.

перше місце .:еред радгоспів. ~нявши з відгодівлі

(,IЮЇх СЯ.1, ,1rЮОМОГЮI нам в аа­ вершенн,і робіт. Це І\аТI'РИНil

І. Мехед,

світ-

Катерині Царю< з подрутаМИ'С:lи.нарками є чи\,

Д06р(' ПОПj)aцюва,lИ ,КО.1ГОNlІlІиці MIliKwгiBlIa lі<l,РПШf,!,о, (},КСМІ(І Іва­ .1З~IОК, JllКIfМИ .кeJРУЮТЬ На,~ія Мак­

Рідна партія намітила

ВИСОКО-

пишатись. В нинішнЬ(\~у році щорсіаці [J() вирuб· НИЦl'ву свинини йдуть другим!' В раlЙоні і посі.1И

В1.:\ ЩIfPONJ rе,)щя ·К().1('J\."ГИ!В іір"га;щ ,ЩКУЄ п:реrтафі.1I1М 1\0.1ТfЮПНИЦЯ'\I,

ropoxy.

::а нгШIІХ ра.1ЯilСЬЮI.\ .1юдеЙ, невтомних будіВНlІкіR I\I)\І~"!jіЗ\IУ .

ХХІІ ;1'Їз-

JавеjJШИ.1И

зокрема

«~lлоцеРКl:ькац-198» I~~ «миро.- І лий Ш.1ЯХ до КОМУllі.іМУ. llt'peTBnr Нlоська-26 . е на гeKTaptв . рюючи накресленНJI в життя ми

с.1~ВИКОМ.

'!"регііі рік

ШАНА ПРАЦЬОВИТИМ ИдучиназуC'l1j)і'ч 44-м ,!WЖООШlllаіМ І вони .:\O('ТJ)()KOBO

ки~ культур,

госпній свинофеР\lі. ПОДИВИШСЯ на роботу цієї чудової трудівниці, серце сповнюється гор .• істю

НИlКИ ()і~РJliа.1И в цьому році п() 111 тисяч центне:ріIВ молока. 18 цeнmнepiB зернових, зоюре)1д І Наша )Іета - бу~yJВarrи .h.'ЮIУ­

&'1ИJК.()Г0 ЖОВ'l1н.я, П(>lJ}ша бlpИІГаJа ві.1по:ніцаш,IНИХ робіт.

врожаю всіх сільськогосподарсь-

нашому

ro жита збідьшили площу під'І ятимемо." лише сортовим 650 . П . пшеницею до гектаРІВ. ОСІЯ- , КОНДИЦІННИМ насіННIІМ.

Дорожити

гек'Гарів угі.:\ь. 3 чеmю ,~(}l1РИЧЮТЬ дан(}го <'.10ва Ї IIa:rni :~ОЯРКИ. Тепер осінь, а )/0.10К<І Q,1;e-pih'1'e'l() М8'Иil;е ('ТіЛ-1 іl\И, C,l\i.1IJKII наl,lоюва.ш в .1ітні • ~ісяu:і. На 1ОО Г('КТЗlрі,в угі,.:\,ь ііо' го ~aЄMo по 380 ueHTHe'jJiB, .10І r'l 'pOJNJtBO В'IfКОJ!а.1И ріЧ'Ний П.шн ПpQ:\джу ,1e'J}ЖaJві. 3.:\а.1И пона ,1

3

в

ви­

.1ОК~НЦЯ ' РОКУ 'В ИРОUIf­ цеНТНllрі13 ,,'яса на 1ОО

П() 51 It('нrrlIH~PY зerpна hJ}lКIYIW,т.ш : ні;з:)l. ПовеРН'УВlIIись

році

с. Русгнів. 120, що мали в цьому році. На фото: М. З. Пильтяіі! си· І'ОЗІ">РНУВШИ соціа.лістичне зма-

н·іЙ МОСІКіВі наші КОЛГОСіППІИlКИ 'На- п. іЮЩ)". У .~i роботи з'ї3,'1}" пЇДДЇCJIaJIИ

наступному

всіх сїJJI>Сh'lюгоr:по- ,~и. її вис.оковрожаЙНIІМИ сортами І

р<ж КОІІ)1НІЇіС'Іичної праці, .я, ,,у ()ІЧО- BWГКY і пі~несеJU",і npодук.ТИІВІнос,ті ,~a;p(,ыJ\ІІ\\ пр(щ'ктів. люю, вносиrrь чaJC'I1Ку овоєї пrpаці l1Вaq>Ионющтва. 3000в''ЯзаffiJШСЬ на М. Пмпьтяй, В загалЬІІЮН3JPO~ ,справу ПООУ:lО- почаl1К;У року вИiJ)O'бwrи ПО 70 доярка ко.1ГОСПУ ВИ свіТJЮГО майБY'J1llЬОГQ ,ко- ЦClJl'I'llеnFВ !d'jJjca Щ\ 100 rt"1\Taі"ені Ста.1іна. /'

Тепер розробляємо ллан агрозаходів по забезпеченню високого

ві КУЛI>ТУРИ; озима пшениця, ку- ЗБІЛЬШИМО норму виесення 8 rpYHT курудза, горох. За рахунок озимо- місцевих і мінеральних добрив, сі-

ва буде наша J)ouoтa, :JОі .lьшення

м:yrlfiI}1ІЮу. рів у11іIДЬ, а1>';ДЬ ();tеір'жа,lа ііOlJ'О Під ЧІаіС перебуtВa1l!ll'я в зорroIOC- по 66,8 це;НТН0ра Іна Ta~y ih'

шн міцну К')РМО[<У б,н\,. збільши-

колгоспі будуть три основні зерно-

:1Д3Jн() В'ЇI;IIIlOBi;~Hj) ЧІІТЬ. Та К1\О('ІН()\lіНl,ніше :щ С.101'''

Певних уапіхьв '-~ОtJllI1ll}"ТО в роз- ви',f)Oб,ництва

роху з кожного гектаРіІ. Створив·

родю-

ncре,lаТlI ди на четвертий рік семирічки.

наши,)/ КО.1ГОСIlIНI~Е" ч іll'ПIf)J.'ГОРnIlЙ зміст цих iCl'(}plf'rHltx ,-щrі,R', хоч

тонни.

підвищує

життя цю настанову, ми аналізуємо зроблене і накреслюємо захо-

ва М'икwти СергііЮвича Х'рущова врож<J.Й ка,ртоп.lі та овочів і ;~oпро ILpoгpaxy КПРС, де ВІОаЗla!lЮ, СТРОК(І&І Щlil\flнано ІОан п.р'О,,\ажу ЗН<ІЮ, щО с.1Ї'В у ~I{'II!' НІ' ВІІСН-

як ми ЖJlТИМ~МО ПNИ 'КmI,У;lІізмі, Їх ,1elТ\;);~Bi І' І'

зерна,

ГОТlІВОЇ

П'lф.1у:tЩі Ї.

овочів.

Ба.гаТ'1І

,111 мот О'СtЮ,r.IJJ)ОК 6щ)'Ть доБJ)ИМ (' .1000.\1 ,роб.іт­ llИКЇ'В 3а'В(),]У, К.1а'Дучи у БОJ)Щ я;к 3'Г(\,~}1Ва,ти

або

п'р ІІП ра ВІ}'

'[нматне

пюре,

я}\()г()

ви,O'J1OOI­

.1etю ~O тонн. li:piM цього, боо­ РllчаНIІ

Вlfп)"rтИ.1И б:пf3ыоo

ТИСЯЧ ііаllОК Т())lаТН'()ГІІ

19900

40

соку,

Liаtltж ма:рин'Ованих КО'ІІ­

серRot'ваlНИХ помідорів.

В аС()·РТИJ)I€Нті Вlfробі, в такuж !\(\r.-cej)&tвailli яQ.l}П\а і яб.1УЧТНИЙ

61\,

C().Te:Jli помідори та огtрки,

І\ваше-на

каJllуста. Все це ДоТ!!

'ЗЗ.1О100..теIJlНЯ

ЗР'()І('.lИІХ

ПO'l1реб

Т'РУ,lЯЩИХ.

Г. Яременко, рахівник.

На фото: в цеху піДГОТ()ВКIІ овочів до переробки .

""-"--------- "«БУДІВНИК КОМУНІЗМУ»

7 ПМС'tопада 1961 року. 3 стор.


6УАІІНИК КOfI1YHI.Y

4. ф-

••••

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ·ЛІТКІВ·

гання

якому

світів

-

у

групі

доруче­

знаєте. у мене тверде!

внконання історичних рІшень ХХІІ l'ЇЗДУ нашої рідної партІї. Рядовий П. ТРОХИМЕНКО.

Немає слів. товариші, передати мою радість і гордІсть цим висо­

ким довір·ям. ВсІм вам добре вІ­ домі подіі останнього часу, вІдомІ заходи уряду НДР по охоронІ своїх рубежів на кордонІ з ЗахІд­

і

иацьковують

Та

ІХ припняли В ЖОВТЕ·

ПУТЬ!

НЯТА . Цю УРОЧІІСТУ подію В житті першоклаоииків сф01'Ol1pафува· ли члени фoroгуртке ЗCШlOРIЩ~·

дах. показуючн приклад витримки І організованостІ. Та Інакше f бути не може, ад.же Оксютенко:-каПlтан краезнавчо-туристського гуртка.

амери­

нlчого з

Жо~тнеАI ~вята <?лексlи проведе у

цього не виндеl На охоронІ Іите­ Німецької держави

ра'йOliНOlO

бі6лloreкQЮ.

х то не знає у Троєщинській восьмирічнІй школі 1t І учня УІІІ класу . ОлексІя Оксютенка! Старанний '!І навчаинl, дисциплlнованиА, він - один з кращнхтуристlв. Не раз відзначався OJleKclA у похо­

кWtькадениlА

кої

сто­

ять її 'САавні воїни . Тут, у миро­ любніА НДР, ми ,виконуємо відпо­

BIAaJlDHe і почесне доручення Ко. ,

МУilіс1И"НОЇ партії і нашого уряду.

Ща с т

Тепло зустрІли нас, молодих во- І їнlв. Саме. в ці днІ v (Тімиці на.'

а

11

А ру

БаТЬКIВЩИИИ-МQсквl

працю-

':l ••

.'.

В пІдрозділі паиувало небувале па МихаЙЛОВrича. Лузі та його виходить заміж за робітника патрІотичне nlAHєceHHq. ~дtlOCTaA-1 дружини робітниці Надії заводу ХОЛОДИ"lЬНlИків Михо· но схвалюючи рlшеиlnl ,'ІЗДУ, за-...

лоди нашого уряду пп воеГУJlЮ' СеРПІ ВНИ

.

веJІІика

раДІСТЬ. лу

ваиню нІмецького питання і пи- Сьогодні В будинку .. . ,.. ДРУЖНОІ

Сільський, уні8ерсальний Ike, ЩО lНte ВНlCfГаЧ3lJ!іІ 1lfaШw..t колrocПllИJtaИ

Д{)

СІМ І

цієї

з

ахаровича

Б

Сьогодні юннх

op()дarВKY·

го.10вг

завт,ра

нивою святковою

Щастя вам, друзі!

------------------

і

MY3HIGaHTiB

оркестр

виступ,ае

з

nРОГР<lL\fОЮ,

М. Тищенко, вчкгель ВОСЬМlllрічної Ш'КОЮІ, с. Погреби.

сільраl.'tн.

.~---------------------

CoI!UI'l1КOOOГO

ДРУЖБА

І

ііУ.l0

:Jустріти

н,аших

б}'діде.1Ь1lIИШ,І.

К!няжицький ВiJЩілок

11

ра.дrooпу ім. Щорса .

~

Diрузів

з

OnЯТf(ОВИЙ концерт.

бarнду.рНІСТЇ;В

(MocКВ<l).

.11 програма: 19.00 столиця

ФО1'О

ТРЕБУХІВ . Колгоспна шосейllа дорога .

-------

_._.

ро. або по,нашому бриль. поруч - фото вождя куС ' нського наро· ду Фіде,l!! КаСТРО з пам'ятним иг· писом ЙОІ{) посланців на Радянсь,

ку УКР1'їну.

М.

Л."нд().

І ЩО ХАРАКТЕРНО : за прнк· ладом колгоспу інтернаціо· на"lьні зв'язки зміцнюють і Ао · га майБУ'І1ні трудів.инки учні

місцевої середньої ШКQ.,1И. Тут в

бра'!'и . Одя і Коста,н.цилка сестри». І як не відповісти на цей ПОДЯ 'ки за справжню

mт~наіЦіОіНгльну дружбу і това· р1іство двох братніх слов'янських

НИМ ч"ном. ;lДЯ вивчеНIІ'Я того І враЖt.! I'IЯ , с.г.ужать виllt'робуВ<lНlИМ цієї cцpalВH вчителькг Вікторія нового і передового. що нагромад · засобо~ зміцнення iHTepHl3uioнaJlb. ІВ<lіІІі'вна Богд.rlНJOI(. Гур1'Ківці ли· ,l\еllО n одно :"у ;1 кращих госпо· ІІИХ зв·язків. Про це СВ .).чать чис· стую:rься з далекими, незнаAorМи· :l~,OCTB ІІашого раЙuну . ,1eHHi ЛИСТІІ. які Н;ОДХО1\ЯТЬ в кол· ми, що стали близькими по сер· Кожна ,:tе.,ег~ція . як правило . госп З'за кордону з CJIrOrВaMH ra· цю. ДJPузями з ЧехOOJЮВrЗЧЧИНИ, :\а.1ишає ГОСТIІILIIИМ хазяям що· рячої подяки 31' ГОСТИНІність. за Бо.1ГЗrрії. РУМYlнії. Нам ПOl<гЗЗI1lИ lІе6удь на СIIО('а.1. Як добру па· ~1'я' ть зберігають \' КО,1гОспі а.1Ь· (>ОМІ! наших друзів з НДР і Че·

науку

ЖОIJіl*ВИХ свят. листоноша при·

ТО.

ІІНХ фотознімках відображеllО ща·

тах яких стоїть штамп «Між.JШl·

вщмінниuі ItЗ.Вча.ния -

Ось і в ці дні.

лцсти, які на,ді!ішЛl{' у школу за

напередОдні останній час . Іх дуже, дуже бага·

хослов,ччини. В яких ІІа кольоро, ніс z.,жі.1ька віcrочок. на конвер· трудящих, РQДНИЙ».

Вітаючи

що стали на Ш.1ЯХ соціа.~істично , друзів ~ великим

У

українських ся з болгарськими подругами Фо·

требухівuям

перетво,рен.ні

-

листують·

святом, нові рою Ковачевою та Костг.ндlL1lКOЮ

будіВ'ІІІщтва. зберігають чис· знайомі з соціалістичних бажають

Сес1!РИ Люба і Ольга сом

в життя

кргїн ГьошeвoJO. ОстЗIIfНій лист KocтlllН'

успіхів

дил.кн, в якому вона поздоровляє

істо· свою україНСЬКу подругу з 44·ю

г()спу IваІІ2 ,\\и,хаir.10Вllча Кааба· І риq,них рішень ХХІ! з'Узду Кому· І річниuею ВелИl<ого Жовтня, закін.

СНІІСЬКОГО ІІа BII,:tIlO\I}' ~Iicцi .._.! нісТIІЧНОЇ партії Радянського Со· , чується такимн словами: «СРСР l;уБИIІСЬКIІЙ (,n,IО~I'ЯIІИЙ самбре' І юзу. І і БолгаРСЬК2 H81PQIIKa Рeonубліка сСТРОИТЕЛЬ I(ОМ\о\УНИЗМА:t -

водять кожне слово і тут же про· бачаються, якщо буде ВИЯВ.16Н13 помилка ... Світлана Шуляк, Віра Голець, Марія Грїнrченко ЗаСПОКОЮ· ють своїх подруг . «Не хвилюй· теся,

мовляв, все

в

порядку».

Разом з лнста,ми надходять пі· онерські газети. листівки, сімейні фото, краєвиди. А од.ного разу з БолгаlРіі прибуло фото на,родноі героїні Велн Пеєвої. Як дорогу реЛікВію зберігають діти це фО1'О , ...Велику корисну справу роб. лsrrь трООухівці . Адже на важли· вість іlf1'eрн.аціонаЛbllОГО вихооаІН' ня трудящих ще раз з особливою

«Святкує Україии:. ·

фільм·конuерт «Ми з Ук:

19.10 -

-

лист словами

Радянської

раїни:.; 20.25 -

СІ

ЕІ

ПрИЇЖ;.1жзють СЮ;J.И ІН' дІІше ' Та спр",ва, звичайно. нє лише цьому нгnрямі ведеться uilGasa, l:Іародів?! Оля так і зrробида . Більшість .1Н1СТів з·за КОР..10НУ .1,1Я того. щоб. як·то К1Уж~їь. ; В Ilо:д.арунках. Кожне а.ідвід,аНrfЯ змістовна робота . Cк~)НцeHTPOBa,Ha ті ,1ЬКИ IIUДIІВИТИСЯ. як ЖИВ\ї1> ;1'3I11и; країни. КОЖllа зустріч зали· вона в гYJYТКY іlrrернаціональноі пишуться на російській мові , Ніж· \ країНСЬI(і КU.1ГОСПIІИКИ, а го.10в· ! 111.1 ~(\п. У Ilгших гостей незабутні ДР'ужби, я, ким керує еllтузіаCl1К" ні дитячі рученята акургтио ви·

.1ellQii с~·веніри. зро6.1ені руками Y\li,1bUiB . А n ка-6інеті ГО.10ВИ КО.1 ·

k.'()lЩерт за·

капели

УРСР; 19.30 «8.іJlьниА вітер» . Нови,й художній IjIМbM; 21.05 -

МОЖllа

(JnїЧIІОЇ Куби. аllГ.1іЙських жінuк ...

го

}'1IJfJЇІВ. І діти, і оо.тыки ,ное раз

рІ знаАомl»; 19.00 -

яких

Чехос.l00ЗЦЬКОЇ Соці1'.1істнчної Р~СП\'бліI\И. Hi~eЦb"OЇ !l.e~\OKpa· ТНЧІІОЇ Республіки. Угорської На· роднеї Респу6.,іКIІ. ПОС.l(J1l1ціп ге·

С.lиве. радісне життя

ІНа 125 місць і ШIOOrJlИ ІНа 560

с.туженоі

віт!> \' ЛаТИіlській А~ериці, Тут: у Требухові. в .1осліДН<J' господарстві .

І

фільми «Вперше на' аренІ» і «Ста­

взя'

п06Уі>али в КО,1гvспі «Жовтень», КРУЖечкн з ' явилися б У багатьок I1УНІ-."Т.ах Центра.~ьиої Європи і на· 1І0~азовому

І

НеооОаj>OМ 1 NТИ робі1'ННJtiв paдroCdIY· ПавнИl\l ходом rдe бущj,ВН1ІЦТВО 'дИІІ'ячоі I}'1ста.IІіОІВИ

Великої Жовтневої соцlulcтичної реВОЛJOцlї. tJ\o\OCJ<.В<I, Киїа); 14.30 - «Наш Микита . СергIJ08ИЧ». До· кумент3rЛЬНИЙ фільм; 18.00 - кон · церт для дітеА . «Здрастуй, свя­ тоІ»; 18.30 МУЛЬ1'ип.1Uюa.ulА,ні

ПОЗIJачати на географіч' делегації

11

парад вlАськ І демонстрацІ. тру­ дящих на честь 44-х РОКО8ИН

В}~лиl\А

к:раіни,

Опален.ня

7 ЛИСТОПАДА

.

кг,рті

MeXaJfI3iOlItМl;.

lВ~e. OrpЗlВrИ ГОТ}"ІО1'ь і ! маЙCl1pИ 'IO}'IJIiHa.pїї. ' ХО}Юші ~~да:Р}lНiКИ ()<AЄlJ)~'I'b

ВІвторок (І програма): 9.25 -

депутат сільської Ради.

11111

,кухm

:1 -

ДИВІТЬСЯ

.\\окрень .

К ТІІСЯ

; еЛil~М te-ХlJlі~'и. всі рoOOrи іНа

ТЕЛЕПЕРЕДА ЧІ

В. Біnоус,

прикладу,

lДаль' ня ІНа 500 м-їаць. 'І ~' cтamItOO!lalll& !Юна за ОСТааІНім

«ЩорсlвецЬ».

ПJЮCТOlре приміщення об.тщз.~

Б. Д.1Я

' І ладу

М. Куценко,

ІІ"НО необхі"ним Y'CfI'3.~~Y'ВaH­ !ІЯМ. Тут де!сі.1ька ]І,іt.Щілі'в. Д.'ІЯ іХ'601fИ В ново_у унівeq>иаді дібрані ДООВЇ.J:Че,нd прщіВНИ!КИ

ОЛИ

І PI'Llt~~~ rCJDЯТ тут ветуШLJIа ДО

Ч.1ен редколегії стіltгarзети

наоС ЦИlМИ ~Я;МИ.

с.

pa...woroy.

І В()1fIИ )ЩQТЬ рацію. Напе­

І ДliКl}1Ва.тlІМу'Г.Ь

C'fo.1'y, 001fИ деJOi..'ІІ>lка ,щti$ 'ro.'tI'y щнц6али в fЮВQМУ сі.'lьІсыкмуy УНЇіВефМa::Jі, яки:й ві_Иtвся у

торгівлі.

,каІЖУТЬ робі'І1НIІКИ

-

Нашоro щді'JJка

ли.

Г. Швачко,

комсомольське

Тепер Jlj>OМ&ДСЬКС XjJJ)'l}'ВШfiЯ буlЦЄ налаro~е!l{) у іНас Я!R tлiД,

Цих юнаків в учнівській фор. мі з Ч~РІІоIl'ИМИ NIIICТ~ми, які, крокуючи В Н!Of'Y, викону· ють бадьорий ма'рш або висту, пають на сцені. 3rНають зг ме­ жами нашого вЩi.m<<З. Це 'yqнівсt;КИЙ ДУХОВНІй оркестр Погре6ської восьмирічної шко.

В М, tJ' у фvраЖИі>а опанасівсько· весілля. Ух дочка

РОБІТНИКІВ

І Іх ДІТЕЙ

середньоТ школи.

з НОВОЮ ПРОГРАМОЮ

- передова вав Історичним ХХІІ З'Їзд КПРС'j го ВІДДІлка радгоспу Михай· робіт,Н!иця Ніна Михайлівна

шоТ

ДЛЯ

ексхурсlі до

Сl0ЛНЦІ наШОI БаТЬКIВЩИНН Москви та до міста Леиlна, яку організувало для ЮНftХ турисrlв МІністерство освІти УРСР. В .1J.0бриЙ путь. Олексlюl І. РЕПАЛЮК. ікcnектор раА8ідділу HaJ)OlД'HOi освіти.

ресlа ІІІ'РШОЇ у свІтІ роБІтничо-се­ лянської

з;з,відуюча

в ДОБРИЙ

ним Бердіном. Ви читаєте І знае­ те про Mep,JeHHI провокації захlд­ нобе~ліиських влцстеА, яких пІд­ канські імперіалісти.

ті !В~ЛИ fwOJJЇiв та РОЖlНИ, 'де ВJDlJЧа.1И доовід ci:JJ:I>Cb1t1tX БФБ.Jtiweк. Т. 30nОТУха,

Вітаю вас, Aoporl друзі, з свя­ том Велнкorо Жовтня. Бажаю наАкращих успіхів у боротьбІ за

радянських

віііськ в Німецькій Демократичній РеспубліцІ.

тримують

Нamредо.лні cв.wr до IllЗіС lJIPи­ їж:цжала дещernція боІрlЮПіль­ ських 6і6.'Ііоте'ШИ1Х 'ІІІрЩЇllmИКJiВ на 'Юлі :) Meтo~M ,Р3JЙовноі бібл.і<УГеІКИ О. Кl@ичеИі\6М. Гос­

ти відмінником бойового і полl­ ТНЧного навчання. А слово, як ви

но нести службу на рубежі двох

.

пагаJНЦИ іЮН'Ш'И .

в колгоспі, так і 8 армії бути в l1ерших рядах. План у мене таки!і: в ,перший рік служби ста­

друзі, зовсім недавио. Але ; за короткиіі час в моему житті ста­ лися великі зміни . Тепер я воїн героїчної, прославленої в боях

а·

НеЩ'ОІ,\\ВНОf1l)ynа біб;~і~reч­ liиt'< Irpa!Ц~виків lНашorо ,раіЙо­ ІІУ п{)6увала у сусілньому Бо­ lJoIIarrїiJIМ'1>КrOМУ ра.йOНli, ,це зНа­ ЙОМJша-сь з illООтa.1lOВlWЮ щю-

Берлін, сол­

підвнщують пильнісrь і боєздат­ ність. Молоді воїни внрішнли гідно прийняти естаф...rу старослужбов­ ців. Особисто я зобов'язався як

це було вчора ... І дійсно. Попрощався я з вами,

Армії,

Західний

дати, сержантн і офlщ:ри з дня у день удосконалюють свої знаиия,

ли меиі перед від'їздом в Радяи' ську Армію, ваші теплі напутні побажаНIІЯ і слова. Здається, все

Радянської

про

рону.

1961

ГОСТІ З СУСІДНЬОГО РАЙОНУ

РУБЕЖІ ДВОХ СВІТІВ

ЧАНИ! Ще і зараз перед моїми очима теплі проводи. які ви влаштува·

nмето"ааа

ПОД І і. ФАКТИ в

Hf\

7

• • g

люд и.

j

ВіВТОрок,

«В единlА сlм'І».

І<;онцерт ма!іСl'рів мистец1\В брат· НІХ респу6.1ік дeMo~paTii .

і

країн

народиої

8 ЛИСТОПАДА Середа

«Легенда

програма):

про

13.00 .-

пlонерськиА

ті», «Лев і заєць» та «ян Мур­ рІ»; 14.00 «Земля доиецька море житеАське:.. ДOKYMeнт3.I\Ь· ний фільм; 15.00 - CnОРТ'illВ:llа передача; 18.00 -кіножу.рка.л «Радянська YKpaїHa\lt; 18.25 «ЛенІн завжди з тобою:.. Переда· ча для молоді: 19.00 «ЗустрІч друзІв:.. fIередта з Ленінградсь· кого цирку . (Моок.за); 22.00 «Репортаж (Москва) ,

з

«веселого

(Наступниіі номер «Будlвиика комунІзму» виАде 11 листопада ц. р.) .

нашоt партії ,

К. Давидов.

Р'Аак"р В. ПИН.ЮРА.

орган Броварсксжо райкома КП Yxp&RВ" R раАоовета депутатов трудяшихся . Гор. БРО8ар .. , Киевской области Адреса редаJщіі: м. Бровари, Київської об.1асті. вул, Київська, N~ 158.

---------------------------------------------------Броаарська районна друка,ркя oMacнoro

цеху».

си.10Ю підкреслив історичний ХХІІ з'їзд

уnрnліиИR КУЛИ'УР..

гаА­

(Ту!\». Передгча для дітей; 13.25мультиплі~аіЦійкі фільми «Три зя­

За ... 5195-3321

134 номер 1961 рік  
134 номер 1961 рік  

134 номер 1961 рік

Advertisement