Page 1

асІх краін, єдиайтес•!

Газета виходить квітня 1937 року

з

ВІВТОРОК,

17

СЕРПНЯ

21

8 .NЬ

РОК~

1990

·Цtиа з коп.·

133 (8042)

Орг•н &ров•рсьноrо 81CbHHOI8J Номпарт1J Унраіни. м1сьної · районної Рад народних депутаТІв НиІвсьноІ обnасТІ

І CT&JI& АвстраJСі.в блвж.-в Гоr,аеля і

Ближче до

РаДJІНсько-

rо Союзу і, зокрема,

~оварlв. Чому? розповів

нашому

понденту

до

Про це

корес-

roJJOвa

міськ-

виконкому Олежсій Максимо:вНч ·ІЩЕНКО. Міщ Держкомсnортом СРСР і австралійською сnортивною органіЗацією

«Життя,

будь

в ньо,му», яка проnагує . масові фізкультуру і

сnорт, залучає до них якнайбільше населення, укладено договір про співЗгідно з роб ітництво.

ним наnрикінці лиnня радянська делегація побувала в гостях у австра-

лійців. голови

у складі її були міс;:ькспорткомі-

тетів Ленінграда 'Га Мо-

зиря, голова місьивиконному з Гомеля та ваш

nокірний

слуга.

ми жили в штаті рія,

Тиждень

Вікто-

безпосередньо

у

Мельбурні. Було укладе, но договори: Ленінграда

~

Мельбурном зокрема,

Мозиря

відnо-

відно з мі-стами

рів же з'явилося ще о~Бендіго з 55-тисячним на-

Австралії.

на

цей

раз

·во,

у

груд-

nровести

адже

· в

далекій Айстралії до нашої країни nроявляють

ознайомлення їх з містами-побратимами. До речі,

великий інтерес. _ Упевнена,

Бендіго місто золотодобувників." у· ньому є

" музеи

По-третє,

nланується:

ми сnілкування,

По-перше, можлиобмін делегаціями 1

" діючин

до

австра-

телеміст nредставників делегацій ·цих nоріднених міст 1 nереможців змагань. Думаю, настуnного року знайдемо інші фор-

ми про співробітництво?

-

му nовчитися

у

поїздка

. ваша багата цUсавими зу-

. золота,

Олімпійські

Зараз,

рок

ні

каво знати, що ж :.еред· бачаЄ'rься цими J(оговора-

лись

якнайбільше жителів різл!~ців.

у

Читачам було б ці-

-

занять спортом

1

ного в_іку. Нам є тут чо-

місто-rюбратим

селенням,

до

фізкультурою

дінг і Жилонг. У Броване

заJІУ.чити

-

Нового-

майже

ігри.

через

років,

со-

мельбурнці

96-го

ладнання

ють

року і

на

розрахову-

nідтримку

Ра-

nрацівниками

.

є

в~щої Решта

ж - у містах тощо на громадських засадах.

Дуже розвинута там сnортив_на клубна робота,

... секці.n.

було

чимало

заnитань.

тві

було

про Що,

адже

по 21

тах

очні

жовтня -

-

По-друз 16

У міс-

проходитимуть · за-

умови робляє

масові

змагання,

СРСР. Головна мета

майданчиків

в

ж у 1956 році

nроводи-

відування всім

спортивних

·

nлатити

суми.

будинків.

Підnриємства

прийнято

невеликі

Мабуть, пощастило вам побувати 1 на про·

Про

-

музей

я уже сказав. ми 1 в музеях

золота Побували олімnій­

укладають

договори.

Нрім цього, nобували в трьох австралійських.

містах, nознайомилися :о їх визначними місцяt4Ь. А який чудовий М!І4Іь­ !)урнський

зоооар.хJ

По­

бачиЛи 1 йогр парки,

но­

~~ . мікрорайони. До речі, австрмійці дуже береж­

ше місто, за-nроnонував свою доnомогу. Якщо колентиви заводів пласт­

а

підnриємства. У вересні він обіЦяв приїхати у на-

мас та алюмінієвих будівельних конструкцій

між

собою

сnільну мову, тоді, можливо, із задуманого щось.

і вийде.

· · - .Олексію · Максимо-

вичу, не думаю, що така

.

ському та шерсті, адже ця країна нею дуЖе славиться. В останньому nроводять аукціони та

реговорив з ке}fівником цього австр~tйського

сnоруд{ знайдуть

містах Австралії

вих занять фізкультурою спортом. У Мельбурні

їх

сnортивних

Члени клубів мають nевні пільги. Правда, за Від-

на чудова база для масо-

проведення розДержкомспорт

nевні внески, які використовуються у будівниц-

Не соромилися розnитувати і ми. Тим бІльше

створе-

цоно

змушені винаходити, хто на що здатний. 'Рому ле-

неними

ри з цього міста

дить делегація. ге, у цей же час

дитяЧих

Яке

лише керівники сnортивної ланки.

працює багато І все ·на громадських 'засадах. Члени сnлачують

nриїз-

для

майданчиків.

зручне, красиве, яскрав. еІ У Броварах завжди стикаємося з проблемою, як обладнати ігрові май· данчини дитсадків, шкіл,

Так, чимало сnілкувалися з журналістами

та спортивними nрацівниками, у них до нас

деякі з них, зокрема

завод, що виготовляє об­

дянського Союзу. Дуже корисними були наші зустрічі з членами фізкультурних колективів. Ми дізналися, що звіль-

де відвідувачам надаєт~ся можливість самим cnpo-

бувати, що це за nраця. Отже, у жовrні в Брова-

Дійсно, ми відвlда-

ли

ігор

стрічами.

-

-

знову готують своє місто

· Олімnійських

пtдЦриємст·

мисловіІ:х вах?

но ставлЯться до всього, що створено іх руками,

r..o

також

Сnравжніми

-nрироди.

оазисами

стали nарки, ро:;биті колишніх смітниках.

-

далека

ВнявлRЄТЬ<:JІ,

така

Австралія

для нас, броварчан, ла набаrато ближче. міцніють

мости

на

тепер

ста· Хай

нашої

дружби! Спасибі вам за ціваве інтерв'ю.

по1здка була бідною на екскурсіУ. Ви відвідали

· Бесіду записала Світлана ПОТУРНАЙ.

якісь музеУ?

ІІІІІНІІІІІНІІІІІІІІnІUІІІІІІІfІІІІІІІІІ_ІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІіІіІІtUІІU. .ІІІRПІІІІІІІІІІІ-ІІІІІІ\tі•ІІІUІІІІmІІІІІІUІtІUІrІІІІІІІІІtUІІJІІІІ.. Гострий еагнад

Піf(ети

Байдужість

ва

Лист

13-а

підmІеа­

тоМу числі Депутатів

трасІ

а

cl.io.·

оькоІ .Рад11, uув напрwе­

иий на Ім' я ro.ttoaв Броварської райовноJ Ра­ А~<

Зоною лиха для тошлях

за

ми житєпів с. Спбвн,

І.

екологічного Броварів є ав­ Одеса-Ленін­

народних

с.

депутатів

Рудака, · а копtІ

_:...

иачальвнку райвузла зв'я­

зку М.

І. Шевченку

та

град. Рівень загазованос­ Ті в місті по окису вуг­

.ваЧ:альвнку

лецю, який викидає ав­ тотранспорт, у 3-5 ра-. зів nеревищує доnустимі

О. А. Панtбратову. У ньо­ му

норми.

ЛНПИJІ

Броварчани

вима­

гають об"ізної дороги, а в ресnубліканських ві· домствах

це

nитання:

ро~в· язується дуже nо­ вільно 1 не відомо, ноли розв'яжеться. Щоб ще раз

біди

nривернути

Броварів,

увагу

1

до

вийшли

у минулу n'ятницю на nікетування траси воїни­

афганці,

члени

тресту

Руху

і

Товариства

nотрібно об'Узну доро­ гу!». Інший вимагав: «Досить забруднювати

унраїнськfї

мови.

Наша

інформація

Налинівки, від на Пухlвку.

Ь

17-й

тридцяти

годині

із

nовороту

близько

чоловік

пере"

.

ші

ж

добиралИ

слова

козацьке

місто

Броварі•.

nоміцніші, аЛе вимоги nікетчиків виконували. Слід сказати, що ті, хто

Були

інші

nодібного

перекрив

й

змісту

Слід

наnиси.

·

сказати,

що

во­

крили трасу. У руках в багатьох трансnаранти. На одному з них читає­

дії ·автомобілів неодно­ значно сприйняли цю ак­ цію одні з розумін­

мо: «Товариші водії\, Ви­ бачте. , Місту Броварі

ням

і їхали

туди,

куди

просили їх nікетчикй,

ід·

лися

трасу,

вести

себе

намага­

корект-

но, автомобілі з дітьмИ, вантажами для Броварів і автобуси як правило,

nроnускали, без пере­

шкод. Але напруження на трасі було великим.

Вона була перекрита на годину, на

але,

заnруду

жодної

незважаючи з

машин,

пригоди не траnи­

лося. Пікетчини екзамен витримали, але чи буде результат, побачимо. Для цього потрібні зусилля на всіх рівнях. Не чека­ ти ж нових акцій.

А.

Фото

ВОЛОШИНЕНRО.

М.

СЕМИНОГА.

СПМК-509

•БроJІ8f)нс1льбуА•

rовормося,

що

17

самОСJЩЦ,. JІКИЙ за­

возив пісок на новобудо­

ву у селі KaJIIIJf1вкa, абl· рвав телефонні дроти. Та­ ким

чином,

жителі

Ски­

бина заЛНІПИЛНся без зв' JІ· зку. Як викпика'111 •ПІJІВ,Ц·

ку•

допомогу,

термінові

зробити

повtдомлеRІUі?

Отже, автори листа с:По­ дlв8JІИся,

СЦМR-509

що

на•ат.ивк

О.

А.

Пані·

браrов Шайшавдше ав­ правнть' помилку своІх пtдлеrлих. О.цвак цьоrо не стuося, натомІсть 6 серп­ ня .Історія повторвласа.••

SІ'КИМІІ ж

треба бутИ

байдужими до Потреб ЛІD­ дей, щоб ве вІ.ІQІеаrуаатв

на запиТи депутатtа, теравtв війвв

1

Jie,.

певсlове­

рів?!

За доруч-- се.пь•ан М.

П"ВСЬКВИ,­

В. SОРВШПОтt;

·


2 СТОр.

.серПf!Я 1990 р •.

8 21

НОВЕ

ЖИТТЯ:.

8

Ду.м"и вголос С ВОГО

часу

я

одержував гроші, ноли

теж

«гробові:~> nрацював майже nівтора _Qону у чорнобильсьній районній газеті <<Праnор Перемо­ ги:~>. Донатилася ця «гро­ бова:~> хвиля і до Бровар­ щипи. Щоnравда, офіцій­ но,

в

тому

становах

числі

про

риться

і

в

неї,

сьній nтахьфабриці (232 тисячі), радгоспах «За­ ворицький:~> (90 тисяч),

<<Зоря:~>

.

доnомоги

доля nравди. що

Адже не

смертність,

відсотни Союзі.

вища, ніж в Збільшується

нlлькість

людей, у

яні

..

і

"

комбінаті

страйкували,

все

ж

є

велина

погіршенні

мопочуття Отож ники, лІсти

і

у

са­

на

<<гробові»

одержали

у

його

радгос­

всім

nах

<< Нрасилlвсьний:~> тисяч нарбовапцІв). <<Бобрицмшй:~> (190 · ти­ сяч}, <<Гоголlвсьний~ (254 тисячі), ·на Ниїв(270

лиха,

а

довести?

У зв·яан'J"' аварійністю

сьному

15

ро­

бо

Скажімо,

визначену

су­

Хоча й ·ці· гроші

до­

як

чесно

мертвому

цЕ

но:ІІих

ІІі

атомних

на

. жали,

.

такІ

Осиnчук.

Він ще

-ногах,

ними

вдалися

ханізмів,

лова

до

пше­

території

і бу­

А.

приховував,

льцям

госnодарства

а

І

не

довго

почав

СЗ'У-3,6.

Ir

немолодий вік, він труди­ ться

просто

прекрасно.

Олександру

Макснмовнч:у

по-хорошому

здрити,

що

На

можна

він

поза­

отав

зав-

Ні

зачинився

перево;пrrь

ється в рядках, ефективніше використовують

грунтову вологу і nоживні речовини. Звідси 1 ва-

гома прибавна

до

вро-

жаЦієї осені сіяти озимі врозкид планують й інШі

господарства

рj;jйону.

Од-

нак переобладнання сівалон - справа .не проста 1 трудомlстна .. добре бу-

ло б, янби досВJ.дом кол-

лося

ПІДРАХОВАНО, що із

жвтЄJІів району, закатованих фашистамн під час тимчасово! окупа­ · цlІ, біJіьше сорока - · ді­ . ти, юнаки і АІвчата,( .ІІКВМ

.329

тоді не ·було ще вісlмвад· ц.ати роКІв. Відомо, що

, зюіщуваJІВсь 1 окремІ сі­ м'і. Так, у селі Ве.пвка ди-

1 ~ березв:а 1943 мерка звmцеио дві сім'І

року

приклад,

ствах

суду

П.

Г.

рик)

300

Що примушувало

ні

шистських

садистів

зни­

щувати цlJJi сlм'І? Г JІВбо­ ко

перекований

у

тому,

що мешканці . села

&JІВ­

коі ДвмерЮІ про

це

полум'я.

з допомогою

по-

І.(івників

ти

у

доход

боті.

за

є

Нриміналь­ 'УРСР до

дурною

20

пла­

ють,·· але хотілося, щоб про ці безчинства зВ8JІВ

ЯНИЦЬКИR,

nомічник

прокурора

дрібніших

подробиць.

сІtкоІ

Багато страчено юнаків АІвчат і в tвшвх ceJJaX району, немало Іх знище­

раша~

ак1й було ве більше ро-

ЦЮІОТЬ · безрядкові 9Бал-

ки на полях 'Угорщини.

' Rop. УКРІНФОРМ.

серед ВИХ

до'ІКа

Віра,

ку. В clм't Юхти Бориса Нвкововвча

було

шість '.ІОJІовік,

uслі

в

теж

тому

двавадцатвр1'ШІІЙ

ще

J

знають,

АрміІ

Петрович·

1

нвлося

власні очі, як добре пра-

вепризначеному

а

також

І

що

Володвмвр

Мороз,

JІКІІЙ,

будучи тяжко поравеивм, видавав

себе

місЦевого

за

родича

ЖВ'lела.

Гово­

рять, що вІн Ніби-то згур­ ту,вав

партизанську

rру­

пу.

сімнадцяти

Тепер,

KOJID готується

при обшуку в нього була

до виданиа Кнвrа Пам'я­

вИJІВлеиа вибухівка, Ьпп1

ті,

Jtажуть,

що

звайmJІВ

ок­

з

сіл,

.

тІ,

автобуса.

закінчення

побажати,

дvnустити

хто

вони по­

~лужили

для

ставввв,

при

заrвиуJІВ,

добре

Ііких првчнив,

уроком

збавити життя патріотІв.

~

ру-

законом

свідомості,

внеств в

спиСЮІ дла

треба

будь·яна

црохавнам

1

до

при яких вони

. Адже

1

все з~ле­ дисциn­

свідомості всіх уча­ ру

ІПановні ви

аелвквм

Тож

заrвблИх

t~ил

-

за

дотримуйтесь

цьому

не

най­

життя людей.

перевезення

рів,

пра­

пасажи­

.доnускайте

будь-яІ<их

nри пору­

шень!·

обетавивв, заrввуJІВ.

секретар

автобус~

в.ідловідальні

~орожче

М.

О. РИКОВ, tІіДІІО!Іlдальний

сподіватися,

випадків буде

Ніколи Jte забувайте, що

дітей: u, ак В1хто ІНПІВЙ, найбіm.ше знаєте trpo них. Розкажіть mодям про

як

оточую­

вЩ внеоної

снинів

коJІИШВ1х

рідних

так і

ва­

ЯТІ.

з

таких

ліни

друкувавна в КнизІ Пам'­ Звертаюсь

воді'ів,

менше.

кого Із 1 АІвчат

ги nам'ят~.

.uб-

стали

закІнчитися

жить

Все це допоможе ред­

пов!JІВ вро них,

про

їхній

дорожнього

не

Хочеться

молодих.

райошіої ред~олегіІ Нни~

фцmиста­

в

·що

·

колеrіІ з' ясувати, страчених юнаків

правду

ще

.що

знав

найбільш вІрогідве, бо йо-

1f'-

чих.

вони

спонукаJПІ заrарбвиків •по-

друзів

. ху

для

мв дітей, ДОІСJІадИІШе роз­

стра'.Іеввх

не

вИІЦезгаданих

недисциnлінованість

йма'Іа.

твердасеВШІ

хоче­

щоб

прикладів і щоб

же

ремІ деталІ від ра.Ціопрв­ Це

па­

в.Ідкритими

завжди пам' я1ати, чим мо­

хотілоса б, щоб меш-

кавцІ

місці,

перевезення

на

ться

об­

nасажирів

у

дверцями

району.

ро­

правил

висаДка

сажирів

АІТЕЙ

ПРО ровеСВИІСВ

небез­

ших горе-водіїв, Для Яких

чина, адже в селl був страчеиві офіцеР Радm­

всі .люди району до вай­

років. Одні говорЯть, що

на

порушення

голо­

М.

і

а'ВТотрансnортникfв

гону,

держави.

за

І

державтоіНсnе-'

Харантерними

Як к~уть у таних ви­ nадках,

жодно'і

одиниці.

печними недоліками в

'

лlцаІ. Идучв до нього з Обшуком, вони буJІВ пере-· конавІ, що щось знайдуть. Могла бути й J.вШа при­

зна­

одосіа Ониськоввча скла-

переконались

огляд

цtї робота почалася.

Осиn­

біт з відрахуванням відсоткі~ заробітно'ї

їх

tlльки nри втручанні прt

виз­

засуджено

а

навіть представити на те-'

збіглися двох років виправних ро­ однак

хлопець у mкlnьНl роЮІ захоп.лювавса радіоспра­ воЮ. Зв8JІВ иро це 1 по­

фа-

далАса

чоловІК,

пасажИр­

транспорту,

керчшини не спромоглися

кар­

Осиnчук

ст. 145 ч. 2 ного Нодексу

угамувати

І го

~-

рунтори сільt:ькогосподарсркої техніни. До речІ.

шести

автогосподар­

ба-гато

ського

Нолоші

громадянина

чуна

Згоріло загалом близь­ ко чотирьох тонн сіна. Шдпалюва'І наніс потер-

ЗАБУАЬМО

Федір, котрому не ввпов­

сп~ціалісти колгоспу «ук-

в

1052 (станЦІя Боб­ та 106.5 (с. Вигурі­

вщина)

Скок. Фото М. Семинога.

жежників люди гасили вою ... полум'я майже годину.

. CJJAOpemdв. у першій бу­ . но разом З дорОСJІИМJі. На­ ло 'ІОТDрВ '.ІоловІкв, · де приклад, в сет Пухівка молодшІЙ .до'ІJЦі Ішов JID- був знищений іІвидюра ше 11-й рfк, в друrІй із

самозаспо­

ма­

нав себе винним у злочи­ ні. Вироком Броварського

села,

Навіть

там.

п'ять. Сім'я Настича Фе-

госпу зацікавились нонет-

для

з~ену

На знімку: шофер рад­ госпу «.Авангард» О. М,

бованців.

'

НЕ

ке­

коєння немає niдc'l'Qв. На­

збитків на суму

їм, ні nотерпілим не вда­

Воно було сухе, тому швиденько і загор~лося. Сам же Осиnчук накивав п'ятами. 'Утік до хати 1

що

з

ни­

су на корм худобі. Діло своє робить до JJaдy, до­ бросовісно.

пілому

пожежу

жителі

· кидати у . ·сіно.

сірнини

про­

як

так і з бону

правила

..

чимала

робота

шофер

. \

дове­

«.на-

сnрияють

Однан

Наступного року шофер ~ радгоспу •Авангард» О. М. Скок піде на засJІV­ жений відпочинок. Але, незважаючи на свІЙ уже

думаю:чи,

навмисне

запалеАі

навпаки,

погрожувати,

Для цього умі­

грунтовно попрацЮ­ щоб переобладнати

практика;

місячники

дарСТВ,

ме-

вчили» висівати зерно· ПQ всій ширині захвату arрегат?. У такому виладну рослинй не пригІІічують одна одну, як це вlдбува-

,

став

Насья­

-

етапі.

показує

рівників міста 1 району.

говорить- го-

колrоспу

сівалну

сврl­

методу

допомоги

.

Осиnчуну

МИ Ж ДЛЯ

ненно. лося вати,

розмовляти;

П'яному

призначен­ управління

боку державтоінС:пенЦії, біЛЬІUОСТі . ав10Г0СПО­

елект­

nідпалить сіно, ноли вони його не послухають.

на

НЕ;! сподобалось, що лю­ дJІ складають сіно саме в ·цьому' місці, а не в іншому. І він цього не

врознид,

їх

-

міг

зав...

дав додатково 8-9 цент· нерів хЛіба на нруг. · - Правда, наші. діди 1 прадіди сівбу вели, як вручну,

за

також

філактична

ЗА Д~РНОЮ головою

не обража­

хоча й· гарно десь

ницею· не в рлдни,. а по­

викорис:гання

транспортних

проводиться

Із залу суду

у· коnи­

трим~ся

до­

9езаварійній робот.і тран­ сnорту. У цей Час також

·

напри­

З'явив<:,Іl тракторист рад: госпу . «.Зоря» П. С.

старовніший метод сівби озимих зернових. Жнива показали: ножний гектзр~

ВіДОМО,

нікого

nравил

'q)анспортноІ

ли. І тут, де не візьмисЬ

Великйм хлібом обер­ иувся для землеробів колгоспу «'Унраїна» с. Ча­ плинки Херсонської обла­

-

складали

ко')'І-

винонан­

викорис'rанням

а

Як

І. МИКОЛАЄНКО.

цю сіно. Нікому· не зава-

м~тод

дідівському

водіями

ням,

від Мінатоменерго.

запитання:

СТАЛосЯ

сідою

і

чітким

тверезому

r.

дідівський

ячменем

за

«Авто­

-

водІями транспортом у не·

кіНці червня у Сві­ тцльному. Шд ве~ір п, Нолеша із сином та су­

Хороший

СІасіяний

тро~ь

безnеки

мета

хнічний

Адреси досвід/'

застосований

його

·автобусів

ка­

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіtt

сті

nід назвою

засобів,

нувались. І не дай бог, щоб ми Знову чекали Від КОГОСЬ МИЛОGТННі, ЯК НИ­

Зайвими гроші . нІколи не бувають. Однак у зв'язку з цим виникає

руху

с.пра:вністю

РСР» на п'ять років. Дай бог, щоб вони вико­

порівну.

респубJtікан­

місячник

бус:~>.

з

вересня

рожнього руху, технічною

дівництво нових надпо­ тужних РЛ С в межах території 'УкраїнськоІ

рішення замінивши

15

по

ський

ням

кади·

'УкраїнськоІ РСР» «Про мораторій на

·

автотрансnорті

серnня

Для нас важливішим буде те, щоб ніколи біЛьше не доnустити атомних ка,rастроф. Пік­ лується про це і Верхорна Рада 'Унраїнсько'ї РСР, яна 2 серпня прий­ н"!ла дві постанови «Про мораторій на будівницт­ ростанцій

сrро­

велинtю nасажнр­

ло.

во

справедливим

закономірне

одержують.

допомогу.

жучи,

залежності від Люди запротес­ це

люди

з

ла

оголошений

підnриємст­

поможуть ·нам,

· ос­

платити

Ч'Вали, ·. 1 вІДмінили,

оздоровлення.

Наприклад,

«Боrданівсьний•

бові» в онладів.

це

матеріаль­

му.

і в птахорадгос­

надумали

,,ІВТDБУС 11 !

Якщо так,

може

конкретно

кільки тут теж спочатну

радіаЦіУ ..

одержують робіт­ службовці, спеціа­ матеріальну допо­

могу уже

вина

здоров'я,

копфлінт

Вони

радіонуклідів

одержувати

ну

Звичайно, lra цей раху­ nриnлюсува­

хто

кошти

від онладів 1 від того, хто снільки працює 'на nідnриємстві. Страйкува­ ли 1 в радгоспі-комбінаті <<Тепличний:~>. , Назрів·ав

можна

паселення

Марсі?

А хіба воuи винні, що сталась аварія на При­ п'яті? А коли . горе спіт­ кало всіх, то всі мають

далено не пенсійнбму ві­ ці у 30--45 ронlв.

ти і такі аргументи, ян хімізація nолів, знервова­ ність людей, черги... І

на

менше

ного

гроші хотіли поділити не порівну, а в залежності

нок

категорії

ва, rосподарс1ва? Вихо­ дить. свої ж зароблені

називають . гр.о б ов~ми

бітнини

1

·молодому

деревQоб-

народі

робиому

nо­

DR~PIIl/1

І' чому, нарешті, «гро­

іх

скажімо, сільського насе­ лення 'Укра'іни на 33

мирають

На

nрацівникам

бові» виплачують не дер­ жава, не Мінатоменерго, яке nеретворило 'Україну по суті в зону екологіч­

nроходить

Чорнобильсьній

незважаючи ні жителі 'Унраїни

секрет,

то

Але lre всюди оце· нагладко.

'ІВІГІ:

сгро­

підприемств?.

наковтаЛись?

харчуван­

рахування

ці . НОЧJТИ охрестили nо­ своєму. І в тому є нема­

ла

що,

nерелічити).

шення енологі чних умов nроживання nісля

Але, на що,

інші

номбінат

громадсьного

лише

·

живуть

ня ( 20,1 тисячі) та Інші (всІх немає можливості

гово­

виnлачують

Хіба пенсіонери, ветера­ ни війни і праці, діти,

тисяч),

( 16,8

тисячІ)

(43,5

nо­

бові>>

ТИС'ЯЧ), іме-

(320

чому

радгоспів,

заготнонтора ( 11 райунівермаг

тисячі), тисяч),

трудівиннам у розмірі 1-1,5 середньомісячно­ го заробітну через nогір­

аварі! на АЕС»:

( 190

Щорса

райсnоживсnілка

«... надання

тан:

матеріально1'

ні

а

N!! 133 (8042)

старший

j

"

рожnього

Г:r;»АБОВИR, шсnе:ктор нагляду

автоНtоnекЦіі,

лейтенант

до-

держ·

ста.рший

мlлЩіJ.


сНОВЕ

ЖИТТЯ•

серnня

8 21

р.

19901

3 стор. 8.М .133 · (8042).

;(././././/././././././././././././/././//'./l"'///.//'////'_,._,..//////'/h~//'/////'/////.///.///////./.NY/.N'_.".//////////////./"///////'/N'AIVH.//~././///'/'///.N'/'-'J(Н'N.i""/';и,t"'/'///.N'///././././././/././;

~

.

~ :S· ~

.

.

І

І !І l•lt•J !l"ti &1181 - -- - ·-

:S

·~

S:

~

1 i1P(,rf"AMA цт 5:!1) 120 :-нн·1 нн . 7 ::5 rr.;:ttчl>i.'lh't . Gс:оімfеІІtІІІй зам<>t<•. :; •:t-oi,; 11 <1 1 і Бас~<ет6,·.<. Че~ІІІ іон<t1' <'Gi т~· ч~:юпі•'•'· Фінан. 10 :.!0 .ЦитtІ't;І •·о~нна ІЗ \'ІЮІЮ'<

~ ~ ,..,

11.20 11 .:10 2.00 5.00 15 . 15

:S

~ ~ ~

~ \..,

s

O.liO Час. ТСН. 2<1..1:> С.'Уово.

ні,ІеЦЬІіОЇ ;\'ЮІШ). Иолnж.

1

~

візііІниЙ ІІа~ 'ково- nоnулярниА

2.

тури рR;ІІ':>сну

~

•Мо,,коn.,ь-

киі\•.

~

15 !'і5 11r.6• Q.05 '.<> 11Z00 :IO

~ ~

·\.'

S

м,·;~ьтrІ>І.1ьм.

з it. муанно. 0л6!3ас.,., <Штин.

"r'1н·. rсн .

о.

рн.rодн

Тел" ·

рос.:tин•.

'""

~

~

'.

~

S

11

~

~ ~

.захворювань v:Vд вельиик в.

серПНЯ

1 nPOfPAMA Ц't 120 хвилин. •БезІменниіі 7·•.... ·35 Те:JефІ;tь~ 4 сері>! :tамон •. ~.40 Спово . .ТJітературно-худож'

~

20.00РЧа~ тсн.

20 40 Колаж. 20.45 Муз-Еко-96. Фестиваль пам'яті ДжоІІа Лениона у. до· · 11 ецьку. 22.45 ТСН.

ня щ>ограма.

~ J?:~g ~-~~"'.f~'~· М.''"ИІ"'! ~

23 ~~н~Є:.~~~~~~Ія:ВхІд

1.'> оо ТС1І ,

~~ ~

~··млю•.

р

Телfесnектаtшь

ll!y~ra>~<<.

~ І fi .:IO Дц.тнча І'Одшrа ""' aнr:rilkr. н n':' мm1 и). ~ 7

за·

концерт за

є~~оІииця золотого 1 серія . 10.45 Село І люди . 16 оо новини.

CIIJA у"щ 1 ~ 11 Бepr·t:p Т;о пІце

брегета•

•ПІвдень•.

18.55 · коJІВЖі 19.00 ВечІрня казка. 19.15 Предсоfаалвє СnІлка вчи. телІв СРСР. · _ . 19.45 Вал Qлексаидра•малинІиа. 20.40 ТелефІльм •МиТтЄвостІ .. • . . . 1 серІя. .. . ·

-доля•. Про nри'чиии аварій на шляхах краfии. соціальних nрограм

Переда-

міста.

Кисло·

20.45 На добрвиІч, дІтиІ 21.0.5 М . Гогол~. •Страшна nом -

18.15 Колаж. 18.30 ВІдродження . Про Приш

- 211.155ПРВ0еГчРІР..,ИМіА.., ВЦІСТИИК: .. .. . 7.00 Гімнастика . 7 .20 :\. АлексІи. •Підемо У кІно·, . Вистава Московського

1199.02~0 ВДечІрнІЯ· КІІЗОКІа. • О . . с руз в м х '!ІУд • · І РИ· ск ...•. Зустріч 1. •ЛМ)бив ...., а н · тазів tl усnІх У руках•. Про·

8.45 ФІдьм -

20.10 ЗанарnатськІ вІзер у ІІки . 20:40 ТелефІльм •МиттєвостІ . .• . ;· 2 серІя. .. . .

.

лука•

аІнськІ мІсця ПІдмосков' я .

майстра иародноІ Іграшки з

м . КІрова В. Жигальцова .

--~·

~

:-;;

~

~

1)

,..,

~

:S

16.55 •ТелеЕко• . Журнал. 17.3.0 Час. ТСН . 18.00 ..До шістнадцяти стар1111. 18.55 Телефільм •БезІмеиІІи/1 замок•. 5 серІя. '20.00 Час. ТСН . 20.40 За зведеннями МВС . 20.50 • Одни вечір з ПласІдо До-

СерnНЯ

І ПРОГРА .. А ЦТ

S ""

-

5.:'0 12J хnн.1 11н. 7.:!5 Телефільм •UезІмеиюt'й замок•. 5 серіл. 8.35 Збережи І nереда!! . Ви -

~

~

~

S

..тvn

~ ·

:S S

вів

фо:rькрор•шх

9 .20 •НаВ~<"·,"

сnіт~'~ .

ньх .

S

10.20 Днтяча година

~ ~ ~

11 20 11 3U 15.00 15.15

~:s

Аль~Іа

Ко:rа;к . Час. ТСН ТСН.

О.ЗU Народний л . Утьосов. •Всі це~т .

с3елена ;tампа~.

•Приз

~

·

•Та·

серія.

10.25

•Сnадкоємець• .

1615 Концерт Держаuного нвар

:Ss-;

ФJльм- Іtон-

ємшщя золотого_ брегета• .

r:Іядацьних симnатій•. Док.

те,,ефіль"

лабі СРСР

. ПРОГРАМА УТ 9.0.0 Новини _ !1.20 Теле.ільм для дІтей

Салон

15А5 КІнофестиваль

:-;;

артнет

зірки• .

1.47

СмирІІової-Россет.

~

2! .15 Сходник~t. · 23.00 ТСН . 23.25 'І."елефІльм сВхІд до ринту• . 4 серія.

І з уроком

анг:tІі'іt'ЬІіОЇ мовнІ

S S ",..,

мІнгu.• , Муз. ФІ!}ЬМ.

колентк

2

Земле моя. Проблеми збе-

режеиия ПІвденнего Бугу,

тет~· ім. Бородіна .

16.00 Новини . .

!6.15 Для дІтей . Веселка. 16.40 Товари для .~.народу, ХаркІвська

nанчІиrна фабрика.

17.10 Карнавал дружби. 18.00 Док . фільм •Чесне Ім'я твоє .. .•. · 16.30 Вистуnають самодІяльнІ художні нолектнвн ВІиниць. коУ областІ. 19.30 Актуальна камера. 20.00 КонЦерт естрадно- снмфонічного оркестру Українсь· кого телебачення і радіо.

20 30

Терноnільщина

проnонує .

Реклама. • 20.45 На добраніч, діти!

М олодіжна стvдія • Гарт• . ,У nерерв\ - 22.00 Новини .

21 .00

. 11 ПРОГРАМА ЦТ 7 .00 НовнtІц. 7.20 Образ. ЛІтературна

пере

· дача для старшокласників .

8.05 ТенестудІї

мІст

(Іжевськ).

Рr-ФСР.

8.35 • д""'Іеrси/1 Схід• . КІножурнал . ,

8.45 Фільм -

дІтям. •ТРи ве-

селі зміни•. 3 серів. •Таємнн - .

ця ФенІмора• .

·

9 .50 Ритмічна rІ~настнка. 10.20 ТtшефІдьм •С І :\ІкаДцнтІ. миттє востей весни• . 11 t·epi Jt. , М ьтфІ 1ti .00 ул л ьм. . 1n.20 ТелефІльм сАссоль• 17.30 Час (з с урдоnерекл адом ). 18.00 Ритмічна rІмнастнюt . 11\.30 Шляхамн мннуnих nІ!Є ІІ до миру,

19.00 Вечірня казка. 19 15 Колаж. t9:2o я родом з 37 .го .. . Про т ра- . гІчrw доnю колишнього е е" · ретаря міськкому napтJti Но м. с омоsІьська.ші-АМУJ)і І. П . Н о

гов11цниа.

19.55 с JrореографІчнІ

нове.1и•

родного· артиста CJ>CP М _ ла. ровського.

20.40 •Ілюзіон• . рn,аансьt<І•.

ФІ .~hм

, Б" би

~ ~

14

~

·

S S:

~ ~

S

~

:S~ ~

~ S

~",..,: о\§

~

"~ ~

;tнна в техногенній

ції•. Ч ас . ТСН. НІЛ() Н а ,· псnо

:rеФі:;ьм

nоn~·,, ярннй

:І ·с.,рJя . ЛІ<туR:• І.ІІе Інте р n'к• .

~ S ~ S S ~

~ ~ ~ ~

S ~

~ ~

§

5 серtя.

Новини .

СnадкоєащІ

ПокришкІна.

Частинн перша нам'нтІ•

•Р убежі

IIIDIIIH. ІR.15< Надзвичайно •Пригоди рослин•. 4 серія складІІі умоВІІ • .

1

ПРОГРАМА ЦТ

3ІІАО Щнс.'Іивиіі

"

1!.25 1\сш.:е;-:':' , •t 1о 1 т т· т · .. д

'

• Fщ.>ixnnи ir ·н и

•:•ІJон~~:Т~~· •1.-і.~~х ~

10 і 0 <. Партнер•.

nіСІі:<І<.

·~>ічн:·,;~~~~;: вн .тава.

1.40

!<оме рці !!н ий

з'уст

« · Ром анс и П. І . Чайновс ько-

го ниnШІ Уf: Д. 1 шіі .

Jleo

СІ ·

.

·22.15 До і після оr: івно•tі . о ·о т _. · с

~ ~

.

виnадrж.

:J:.! .~іі.(.~'н~ікторинн .

м. · и·· т· · -

·

~!н··п· • ~тRо peif;ч r.e pa . иід Х е йфе ць .

10 ..-10

.

17.25 ТелІ'фі;tьм •П ри годи Шер . . JIOІ<R Х~мса І доктора ВатсоJld. ДU<tДЦЯТе СТОJІІТТЯ ПОЧИ нає тьсн ». 1 І 2 серії. 20 00 1 Ч а~. ТСН . '

.'> ~< · 1:.!U x tm .1 нrc .

., ·. - н ,J;:, a :J! сад. В .~t :.,~!!і;.'.~.т·Ін;! " "

.

Іfі .40 МіжнародІІа nанорама .

1Scepnu• ......,

~

~~

9 .00 9.20

те .

рослин•

111 :.!')

"'~ ~ S ~

§

ринту.-.

0.21 ФІльм -концерт .. Народна артистка СРСР Т. Дороніна читає вІршІ С. Єсеніиа. . 0.50 •Дует клuунІв• Ю. Нікупін І М . ШvйдІи. , · 2.06 Дон . теЛефІльм сПодорож у горип•·РОГР•м• '"' . .. .. , •

цивілІ~-

•Пригоди

~

~

три

ки• . lfi.:;; Хни:шни по~зії . ІН 40 Фі:юсофськІ бес Іди . •Лю -

~

~· ~

ник. ЧаС'І'НИа 1. ..::2.20 ТСН. 22.:J5 ІсnанськІІR щоденник . Частина 2 23.15 ТеJІефІльм •Вхід до лабІ -

І: . :~ о ч .. с ТСІІ . l :j.()(J 'fCH. 15.І .'і Філь~.~ •ЧервОІІІ черевич-

17.30

nрограмИ

• Погля:• >. Ісnанський щоден-

ші

~~ утник

.·- ~·~У

21.10 Спецвиnу·ск

і\ ..5;; ...:to шІстІІадцяти· 1 стар

9 40 Сходюши. 10.?;5 НЛО: <Іе.1ьгІР.ськнй

Пам'ятІ nоета М. Матусов-

· ського .

• Безїшінний

з а~юн •, в е!ерІя .

~

~

~8::~ ~о::и';:іІ~.,СР.

Хворостовса.-

2. 10 кон це рт каме рноУ музики . J2 05 Афри~<u : ао рщr ів по тому . 12.35 Фі .1 ьм ._ дІтлм • .lіто на ПРОГРАМА ут· , nам' ять• . 1 1 3 сеr>ії . 14.45 у світі тв ариІІ . . 9 .00 Новини. 15.45 nо.1 ітичні .1 1алог!4 . Снтуа- 5 .. 9 20 Ритмічна гімнастика. цІя . Про nробле:\Іи . ш ахтарІП . .. 9.50 СnІва\ОТЬ лауреа.ти міждо 11 ецьиого в~ті:н.ноrо ІІасей .народних конкурсІв Н. Дацн ~·

.

.

ко та ю. · веиь .

.

10.20 Канал •д•. . 16.00 Jtовиии. 16.10 Вітер У гриві.'

16:n:'%~іо~~~~м 17 25

7.30 Г СоловськнА . • Бестін. або Декамерон• . Фі.1hМ·'ВН

•Янщо зірки

Поговоримо відверто. зно

ву npo старість. 18.00 На київській хвилі . 18.30 Камерний концерт. 11\.45 Хтn ~и? Світло в кінці ту. нелю

19.30 Лктуал ьна камера . 20.00 Внетуnає · ан самбл ь •Кри"Ииченька•. ·

20.30 Реклама.

20.45 На добраніч , дІтиІ 21.00 Бесіда з головою Держав

става.

fі.~~е~.~гfі.~ї( фІлвьит.:-це ..

ІU вад

10.05 •Ко.1ись у •БУ.1ШІьннну • . 10.3.') •СІм надцять ~шттєн о с тей вес 11и• . 12 сеРІн . 16.00 1\Іуз ФІл ьм - ревю . • Неt' ё.1а хроніюі небезnечної пu~оро . ж і• . • 17.20 Му:rьтфІльм. 17.30 Час . • , 18.00 ТелестудІУ ~tІст І'РФСР (Красноярськ) .

І8 . 45 Спорт для всіх

ного комІтету УРСР ло ву19.00 Вечірня каз»а. гІльній nромисловостІ М . С . · 19.15 КолаЖ Сvрrаєм . · ' 19.20 Док. те,,ефІnьмІІ •Антщ>а 21 .25 Відеофільм - ви става .за дянщик Нікул Ін• . •Без • ·~ н· nнсни бrжеujл ь ІІого•

~2.:!5

f'« чІ р ні/1 вІ сник.

11 7 .00 7.20

10.50

ПРОfРАМА ЦТ

ГІмнаt'ТІІКа. Му., ьтфІ :rьм .

Науково

.

nоnулярний

фільм •Про рефлекси та ... ма-

рІонетои• . 11 10 У · ритмах Фламеико. Грає · гІтарист 1': г орячев. 11 .30 В . Розов. •Кабанчи к • . Ви.става . . В nере рві - 12.30 Но вини .

13 55 Доtsрого вам здоров'я ; 14.25 Конц.,rт снмфонІчиоі му зики - 15.20 сnадщннн . Під архівним nИJІОМ .

16.20 Чиста криниця . 17.00 Суботні зустрІчS . 1.8 ЗО Актуальна камеJ)а. . 1"'.00 Чем'nІои·ІІТ СРСР з футбо11 у • .. динамо• <І<иУвІ сТорr:едо • . У nерерві 19.45 МВС nовідомляє.

20.45 На добраніч, дІтіІІ 21 .00 Фільм •Оnік• . 22.40 Реклама . 22.45 ВечІ.риІй вісник . 7.00

1t ПРОГРАМА ЦТ

І"Імнастика .

вин уваті• .

""

~

S:

~

І ПРОГРАМА ЦТ

1

S

7 .оо Сnорт дшІ nc ix.

7.1·5 Ритмічна гІмнастина. 7 .45 Тираж •Сnортлото•. 8 .00 з ранку ра 11 е~:~ько . 9.00 На службі Вітчизні . 10.00 Ранкова розамкальна про•·рама. 10.30 Клуб мандрІ вникІв . 11.30 Здоров' я. · 12 10 Музичннй ··J<Іоск . 12.45 Наспfви вітру. 13.25 Хвилини nоеЗ іі. 13.:\0 Ф іп ь~нш нцерт .. геннадІІі

~

~ ~

~

~

S S

S

Гладкон• .

: ~:s~ ~~~~т<і;~,- ь~!·. т., 11 ,,1 с.ск 8 .-.

18.25 Фіш.:v. • д : ти

20 .g<~·Ча<' . ТСН .

~ ~~

20 .4 0 . Ф утбо.< tьщ r іі ,, гтщ . '2 1. 10 Бе;, ь ,·ііі с>."е теч..,б <tч<• нtt я t.•:c: •a:t i ' 11' Р•о:t >~ н • · •·' · "' ' ' 22.-1) Тt:Іефі.1 ьм . ·• ПРинцеса цщщу •. 1 і ::! серії. І ОН F.cтpa;J.Hil програма. . ~ ,1 І · . \ • ,. .vа н • •нr• 11 Р 01 'J>ама.

~

""' S ~ ~

~

~

nРОГРАМА УТ

S

u.oo

Новини . 9 . :.!О У недін ю вран ці .

10 .20 J.050 11 .2U 12.10 13.40 І 3.55

~

Ритмічна гімнастика.

Концерт. Док фільми .

Иана.1 • д• .

~

JІОВІІНН Наукm.о.

§s

nоnулярннІІ

фі.'lьм •доброта• .

~

14.15 В країні М удьтл яидІf. І.') 15 Ви нам nИсал и . 16.00 Спадкоємці Ппиришн)на.

~ ~

~

S

Частина др у rа . 17 ОО Ce ·to і •tюдн

1· ~, .· -:10

~

До..к . . 1.., 1"ль·м. · · СталІн~ьки "

~

" ~ ' n синдром• . 111.30 Твори Ф. Шоn ена . ,!8..15 Жнnе c JJOBO . Фору м єднан ·

S S

~

19 .:30 Акт 1·альна намера. 20.00 Телесrюртарена .

S ~ S

~ S

ня.

20. 4с> на до6раиІ ч , діти\ ·~· оо Ш >rom. радіRІ\ііtН ОЇ '· " п .. : ..-: 111 чн 2

21.15 22.55

r·iгif:

S

Фільм •Кам ІнІІа душа•.

~

ВечіриіІІ вісник. 11

S S

ПРОГРАМА ЦТ

~

S

7.00 На зарядку , ставаІtІ 7.15 Мультфільм . 7_55 До Дня шахтаря .

~

Дон.

~ ~

11 nl·

§

:; ИІІХ реСПJ(бЛІК. 10.30_Клуб мандрівників. ll.ЗO іКВН-90• . Зустріч kомаид

S ~

ТелеФІ.п.,а.м

•Весілля

донецького

~

союз·

nолітехнічного

Інституту І Горьковського ав-

§•

·

тозаводУ.

13.05 На е1<РаІІІ служба 01 : 1~ . ЗО ВІдеоканал

7.20

S ~

S

~ ~

t9.0d Вечірня казка . 19.15 Ко.1аж.

~

~

19.20 ~СхІ;J.ІІИй СибІ Р•. 19 .30 Сn іває І . демарІ н . 20 .(Ю час . :,!().4() Те!ІfеФІ ., ьм • П омн; ІК\1 Тон і ВЕ:н :Jі" " . 1 ; ·1 •· ,• рІі ·

~

S: ~

~ S

1. ., ~

то

~

МулЬ'І•Фільм •ЛІсова хро-

~

S~

нІка•

вІлІ сБезвиииий ~бду;tла• .

~

вз5я . . кщо вам за .. , 9.05 ТВ npo ТВ . 10.00 Відеоканал • Сnfіщруж-

~ ~ .

ність•.

13.30 ВІдеокаиа.tr •Радинська Росія• . 16.00 КІиосерnаитин. Дублі 1 І 2 Повтор від 1 травня. 18.35 Док. фільм с:Перешкоднв.. .

S

'L' t"'

~

§

характІСТеу•

.~ ~

S ~ S 8~ S S 8

20.::Ю Час .

Колаж. .... Футбол · ЧемnІонат СУСР . • динамо~ (КиІІІ) •Topneдо-. . 2 таnм. 21.35 КІиосерnаитии. Дубль 3. ". 23.25 Вопейбол. МІжнародинn

20 40 20.45

S S

пам'яті В. І. СаввІиа.

.

....,

~ ~

19.!)0 ФутООJІ . ЧемnІонат СРСР . ·•Динамо• (Київ) -- c:Topneдо.•. 1 тайм. 19.45 ВечІ рии казка.

Чоловіки .

S

•Радянська

• РосІя• . 16 .00 Планета. МІжнародна . прог.рама. 17.00 Сім'я. tR оо Чемпіонат США з баскет' бод у, ' •

7.30 теЛевистава М . ДжавахІш.

турнір

§~ І

:ю.оо Тел.,візІіІ ний м у знчни і! а бонемент .I єr·~·:ti !'t\ен~· х І н ,. Мос ~<вІ І Ле нІиrраf{І . Ртш

1987 , !989 ... •. ПередачІ!, 2. 20.40 Т.,;t;,фі л ьм •'fo ч r>.,ОІІ ік. <~<ІІІІ<н• 1 І 2 сер Іі.

.

14.20 Сі:Іь"ь"'' rодина . Па нора. • .. ма. 15 :$5 • Пригоди росnнн• . 5 серія «Uap лісу• . 6 сщ>і н .. н а де > во за •t І зши •· ~F. · · Ф 1 .;

9.~~··кtиоnублtцистнка

18.35 ТелефІЛьм · · еВезІменний замок•. 6 сер~·''':>: · 20.00 Час. ТСН. ,.fi' · .

"'

16 СерПНА

6.35

20 55

5.JO 120 ?о:Пилии 7.:!'; Телефільм

::о\

~

СерnНЯ

І ПРОrРАМА ЦТ

:-;;

~ ~

m

фt.nьми.

·.:S~ -і 1• 8! І І ! В і і ИІІ.- · - - - • • • 8і.8І

s~ s~. ,

ІІІІІІІПІІІІІJ

ФІдьм-концерт .за участю на

~..,

~

~

~ S

,

водськ. 17.30 Час (з сурдоnерекладомІ . .,18.00 Док. телефІл1ьм. сАП•. Лjбо юии·х вихованц в цирку • -

МикошІ•

~

.•СепвнськІ nовІстІ . · ОnерацІя

мир Роянов та lloro nолонян . · ки• . 19.30 Акт~·ал ьна камера. 20.00 Концерт самодіяльних ХУ·

лі зміни• . :J . серІяс •Помилка

§~

9 .45 РитмІчна гІмнастика. 10.1-5 ТелефІльм •СІмнадцять миттєвостей весни•. 9 серія. 16.00 Док. ·телефільм •Т~тяиа Назаренко . . Портрет• . 16.30 РитмІчна гімнастика. • 17_00 Кdли танцюють ескІмоси . 17.30 Час (3 сурдоnерекладом). 18.00 Свfт, в якому ми живемо. ФІльми режисера,. І. Бєпаєва. п

16.::J.ty~~кa

буднІІКУ Олександра

театру _юио•·о гдядача. дІтям . •Три весе.

Вока:rь . 1~

Jn:J.') Народні таланти.

~ ~

~

Док .

9.~~л~:.ЇефІ!ІЬМ дл~ дітей. •Та-

цІю. Бt:РІ'ТL ,· часть >юлнш нііі 1 ·n,1 " 1 :~ ІJPJ>xrJuнoro с 1 ;1 ,.

~

ве-

J9.~~~Д~к. телефільм •Воnоди-

ста• : Теле вистава . У nерерві

-9.00 Нови'ии. 9 .20 •Повериись . живим• .

~ 1В. ІІ.'і дна 11 ,,.._111 ;tн· "" Ионстит.\

~

•Три

16.15 Житло-2000: мІФ · Чи реальнІсть? З досвід" рішення J

дожніх колектнІІlв УкраІни.

ПРОГРАМА УТ

.І'ІJОІ<ОМ

(;,t

ФільмМ. ПлІ -

участю

сецької.

~ ~!І ~8 ~~~:. ~;;~! rн;с;~ії. ~ ~..,

дІтям.

селІ. змІни• . 1 серІя . •Селю-

формацІАннй' виnу~к. . · 1°.30 ЛІтературна карта Украfо В

S ~ S ~ S

жонок•.

9 5О •ТанГо. танго. т.аш-о• . 'ФІльм-концерт. . 10.20 ТелефІльм .•СІмнадцять миттєвостей весни•- 10· серія . 16.00 Док_ ФІльм •Ми говоримо

ни .

до лаб!-

·ник , актор, режисер. 0.34 •Поезія танцю• .

оrюн'іданюtм 1'. 1: 11 .,дберt l..j.-15 м~·енч•ш с»щніющя. Фортеnіанні г 11011 ., :1. Бетховена і

::о\ S S~

•Меморіал•. 8.40 ФІльм -

·ІІНЙ ансамtІль •Горизонт•_. м Донецьк. 16.40 Говоримо · украУиською . 17.00 Госnода.JіІеМ на землІ . На шляху до )фаму. . 17.30 ..Муз. фільм •Куку·ригу• .

18.00""На юІУвськІй хвилі. ІН·

о 09 Василь Шукшин. Пнсьмеи .

l.':i.1 .~ Цеіі фантастичний св.іт. •Про бл~· кщшн нічн• 1 про

:-;;

воздІ_іМ• . Про тнждІ!!НЬ nам'ІJ-

щ>саидент АН СРСР академік R. К удрявцев. ' · 18.50 ТелефІльм •Безіменний за •tок·. 4 серія.

.~. ·•о

'lS

ФІльм •Друге дихання•.

2.~gж~~::єоо~~ь~ар.о.в .

§S

сІй І конференцІю товариетна

ІН

§~ ~

ПОПУЛЯРНИЙ

17 оо ш о · 'да ІІал':j~0р~І~:~::~:':· за~~~j •МеталІст• . 17.30 ЗустрІч з комnозиrором А. Карамановим. 18.30 Актуальна камера. 19.00 Чемnіонат СРСР з футбо. лу, •динамо .. (КиІв) - •Ро-

ЛІтературно-ху-

~

.

тІ жертв .сталІнських penpe .

Веселка.

тор•. 23.10 -ТСН. :2:J.:!!) Телеr'>ільм сВхід д лабІ. 20.45 На добраніч, діти! 0 ' 21 .00 Фільм •Анемія•. рннт,·•. 2 серія. · 0.45 Спортивна nрограма. . 23·ОО Вечірній .вісІІнк • .·· 1 ·1"~ 11 о сторІиках оnерет Імре • 11 ПРОГРАМА ЦТ КІf..ІІt.~rана. 7 .00 Гімнастика. ПРОГР•t.МА УТ 7 .20 ЄдІJ,Ість в багатомагІт9 .00 Новини. ності . ТанцІ ІндонезіІ. 9 .~о двс.,б nро кіно'>. , д 7.50 Чого І чому? сНаша зиайо1 0 .·• 0 о рого• .ваІ\\І здоровя . Іма корова .. ... ' агностика · та". n1 рОФІлакт1 нка 8.20 Док. фІльм сМне суд, и аз

'Іас ТСН. Це 6'··'".·. <І'·ло ... ТСН. 3 ,·ст рІ·< · ~ :< •юмІюзн-.оро:о.t

О. іоапt.'nнм у БV.1ИНКУ нуль ·

~

16.00 Новини. 16.10 Дл:t дітеІІ. 16.40 Науково

Ф1m.м 2 с.е:рІя: •допоможи САМ собі, І Зе•мля Тобі ДОПОМО· же~ . . 18.25 Лктуа.1ьно!, Інтерв'ю. 11\.35 И. І'айди. Тріо: Виконує тріо •Бозар• (СШАі. · · 11!. 5 0 Телефільм •БезІменнніІ • 2 замок ... З серія.

tepr;нs-

)1

.

.

.

~

·§

'it.......L#/,/.////ii'i.F/~I"YYY'.//.fii/IЛ'Yid'~h?;;-!'h'J)".d$0/.Fh//h//A/"~~/H»Y/D.»Uhj{JV~~./J..;.Y//AIIW'/7.//.Н.///.///J.////./././~I'/////r /:///.L///-'-"/./"·'//\\


І стор.

серпня

8 21

сН О В Е

р.

1990

Нуто_чок

sдоров 1Я

При Броварському лег· коатлетичному манежІ вІдкрито кабінет апІтера­

ВідвІдайте

пії. Що ж таке апІтера­ пія? З таким запитан­ ням ми звернулися до лі· карл . апітерапевта Юрія Івановича Новика~

апітерапевта

-

Апітераnія

НУІвання

за

nродунтів

допомогою

бджільництва.

З цією метою винористовуєм о бджолиний яд (лі­ нування nоліс,

при

укусом) .

nилок.

хання,

·

шнірц ;

молочна ,

нишнового

мо-

·

зах, анеміях . Важливо те,

інгаляції з розчином про­

що на відміну від хіМічних препаратів мІ-І використо, вуємо натуральНІ продук­

nоЛісу;

ти,

перед

-

ди

сама

аnітерапії

JІЮ­

багатьох

ПОЗИТИВНИЙ

країнах

поназали

бджіл

у

знахо­

стадії

показана

числі

. ний

дає nозитивнІ результати.

nро­

\рювання

.віДповідний курс

лі·

говорів

з

організаціями,

підnриємствами та коопе­ ративамИ. Оплата за

. рахунком.

безготівНqвим

Отже,

остео-

нет

нагадуємо:

кабі·

апітерапtі працює

леrкоатлетичиому

розширеН!J:Я

в

мане­

жі (вул. Гагаріиа, ЗО) з 16-оі до 19.оІ ГОДІІИВ, QJE· рім суботи та неАіпі.

вен, ТОНЗИЛІТ , брООХіТ, бронхіальна астма , захво­

як

відсутності

Можливе укладення до­

тромбофлебіт,

варикозне

дослідження,

апітераnев­

кування.

апіте­

ревматоїднmr

радикуліт ,

хондроз,

у

випискою

огляду

-том nри

ро­

шлунново·кишко-

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ОСВОІТИ - СПЕЦІАЛЬ­ НІСТЬ ГРАНУВАЛЬНИКА АЛМАЗІВ В Д І­ АМАНТИ, ВАС ЗАПРОШУ€ КИІВСЬКЕ

. СЕРЕДНЄ

Уее

ми

nредставники позаземних цивілізацій. Інші талан­ тиКи мало для цього під· ·

частіше й частіше

чуємо

про

Хтось. бачив ~ворі

у

<< Пілота »

НЛО.

себе

хтось . nпбу­

вав

на

гостях

з

В

усяному

разі,

nозицій

сучасно!

нау·

ки. · Зга,цайте: носія, який

величез­

ного зросту, у

ходять.

у

розміри доставив

амерЩtанськиХ .

зорельо­

астронав~

ті інопланетян ... Як від­ ділити правду від вигад­ ни? На запитання норес­

тів на Місяць, досягали майже ста метрів. •Лі­

понденті

УНРІНФОРМ

ченням тих, хто Іх бачив,

відповідає

учасник

тре­

значно

міжнародного

сим­

мірів.

тього

таючі

позіуму ~ біоастрономlї,. науковий сnівробітник радіоастрономіЧного . ін­

ся,

·

.

-

Сеніс,

зібрав

пред~j~­

ників

рі зних

спеціаль­

ностей: . фізинів, астроно­ мів, біологів, археологів, геологів... Тут були вчені з -Сагатьох кра_їн. Але ніхто · не мав реальних фантів. Тільки припущен­

1

ня

теоретичні

радіоперехоп­

лення

.

можу.

Взагалі

них

НАСА.

діа·

телі.

по авіації

А

мізерну

В училище ПІриймаються особи з освітою класів,

11

ку

хідна

ряд

і

на

вою~

подолали

мІжзорsнl

Я

силає

розв'язав це завдання теоретично і робив - вне-

му»,

бути

сигнал

дуже

просторі.

такту? · - · Історія: «Зустрічей» з тянами

веляна

дей

про

них відо­

мо з давніх ча~Ів) прино­

сять яких

· відомості ,

рівенв рівневі

відповідає

сучасноІ Ім науки. І вс(! ж, мені- здається:, що аномальні атмосферні

«додо­

повинен

потужним.

явища

..::_

об'єктивна

ре-

відсутність

світи

вимірах.

Хоча

'

цількість

на

гіпоте­

паралельні

· допові­

симпозіумі

присвячена

була

аналізові

фактів, які даtоть змогу припустити наявність на­ селених

до кон­

кон­

про

в lншнх

Чому

що

і , . нареШті,

надихає

за

не

більUІості іноплане­

показує,

тактери

необ­

чутлива

інформацію

що

...

вони не прагнуть

Ні .. Янщо зонд над­ то

поки

Ну

осо~исто ближче

ма­

3eмnl 'ІВ в вавко.по-

. Земному

апаратура?

.-

це

nросто

умовах

.

для пошу.

особливо

все

при­

Прав­

Припустимо, що зонди, еоботи 'ІВ сам1 првшеJІЬці ВНJІВВJІИ себе

всього

радіоснrваnів

пристрій.

в наших

ти

nростору.

Мабуть,

.....;.

телебачення і

роз­

вважаєТq·

річей. До речі, . «таріл­ ки• не ·обов'язково nозаземНі об'єкти. Мені

суnутнино­

-

· ·

які не

планет.

Яке з повідомлень

ви 'вважаєте сенсацlй&вм?

найбільш

Сенсації

для

шкіДJіиві

уфологіі.

Непереві·

рені, . а часто перекручені

факти номnрометують очах

громадськостІ

в

УЧJням внпаачується стипенДія в розмірІ. 36 на;,. бованці1в на місяць, а тМ<ож в усrановл ено му поряд­ ку

щомІсячНі -доплати

-. . .

·

а.

.Ja...

~

у

великій

п'я:тилітро-

вій каструлі закип'ятіть

· воду. В іншій зваріть си· роп з .цукром. В третій

t<иnлячнм. сиропом t

збору.

в Гарячі банки,

залийте

же закривайте·.

,

лизу,вати

від

в

родину,

лап. Поїла лизує

Ніг.

-

1

нрнхти

себе .ви­

. сний

..до

зують і~ себе не стl.льни

бруд, що nристав до них; «Новая

,жизнь•

-,. орrан

Коммуннсrическоіі

їжі,

скільки

·

лцво,

до

в.rіа- ..

цю

Розмову вів

О. ГЕНКІВ. Фото Б. · Горбачевськоrо.

до­

.

собаки але

ж

БрОвіфскоtо

nартин

Теж

не

МИСЛИВЦІ ,

Ум не важливо, сильно во­ ни пахнуть чи нІ .

вилизують

городекого

УкраинЬІ,

город-

скuго н J!а І!онноrо Совеr&в нарощІЬІ·Х деаутатов І( и ев· скоА области. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО Газета ВЬІходит с 17 апреля 1967 года. Двв ВЬІХода : вторнuк, среда, пятнuца , суббота.

.

БJІQІІарсь&а &РУJtарнв

ее·

Зате

'

родичі

кіUІок

-

рисі, барси, леопарди, ти­ гри

-

на nІвлітра води слід брати nриблизно 400 грамів цунру, для: солодких

-

200- 300 і трохи біль-

ше води. ПіСля: nоперед·

ньої варни

сироnу його

обов'язково проціджують. Можна консервувати ком-

nоти 1 без

цукру,

зали•

·· ВІfпускннки училища направляються на роботу на виробниче об'єднання «ИЗУМРУД• (Лені'НГ,радський район, житловий масЯІВ Борщаrі в-ка).. С11РОК на.вчаиня

-

.nолюють

із засtд·

секретІрІІ,

І сопіаJІьиих nитав .. -

.

ІідАІІІУ

гінал),

:медична

з

дові,дна

останнього

·

A.!u>eca JUIVhPIIi:

серпня·

27

(ф .

086-у),

місця роботи

'{И

харалтеристи· навчання .

еві·

Адреса училища:

м'І Сос.ніних, .

Телефони:

252134, м. Ниїв-134, вул. Сі 13. 472-86-93, 472-87-0 3.

Іхатн вLд станцlІ метро « Святошино• амобусом N9 89 до зуnинка «Виробниче Об' єднання «ИЗУ М-

.

РУД•.

ПРОМКОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОІ РАЯ-

СПОЖИВСПІЛКИ . потрібні робітники: у ковбасний цех:

-

·

nрибиральниця; вантажник;

у цех · безалкогольних напоїв: ~ опера тор лінії виQ_обн и цтва

харчової

·

продукції;

у швеііни~ цех: прибиральниця;

контрольний майстер

(ВТК) ;

на енерго-механічну дільницю: газоелектрозварюв ал ьн ик lV-V роз­ ря"-у;

- сл юсар по ремонту тех нол огічного . ладнання; . - слюсар-електрик IV_;_V розряду;

об-

у ремонтно-будівельну бригаду: - муляр і ; - . маляр-штукатур ;.

_ · сто.і:Іяр . Крі~ того, промкомбінат заnрошує_ досв ід­ ченого ·спеціаліста на nосаду заступни ка головного бухгалтер а з окладом 200 крб. й nремією 50-70 nроцентів. Звертатися на адресу : м. Бровари , вул и ця

Красовського,' фон 4-02-48.

nромком б і нат

22,

РАДГОСП

РСС,

теле­

60-РІЧЧЯ

ІМЕНІ

.

СРСР,

с. Требухів, nриймає на роботу учениць швей у цех цо nошиву дитячих nл аттів . Оплата за nеріод навчання:

- .

-

другий місяць

третій місяць

І ОО %;

7fYJ/o;

·. 40%

тарифної ставки nершого розряду та З а в и­ кон а ний обсяг роботи. Потрібен також технолог ш вейного вироб­ ниц~ва.

Довідки

no

Лра~~;івник·и

телефона х:

Брqварськоrо

ки. Через те Ім не можна сильно

пахнутн.

р_емита

кішка

Мита-пе­

нашорошує

вуха, годинами 'може че­

nнику

rоспод&РQТва

нача111ьник-а

воду ;мерті

21-3-19; 21 -3-39.

вкробннчоrо

ВИСJ/ІО ВІ!юють

СЕРДЮ К

СЕРДЮІ(

На;(\ї

Ганни

уп,ра,вліюtя

щи ре

ком у­

qивчуn я

Олекса'ІІд~іВн і

засту­

з

n pІJ.·

Семен Івни.

і(опектив хлібооаводу ВІ«:JЮВІІ ЮЄ щи!>е сnіВчуття БІ ЛИ К

Мар ії Он~имі~ П батька

з

nplfВoдy

Онисима

тяжкої

втрати

-

C/d'epTi

fаановича.

кати біля мишачої Нірt<и. І

обов'язково

СВОЄЇ

ХВИЛИНИ.

дtщдеться

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

I'OCJIOAAPCTB8 - 4-23.26; ІіЦІІІу ПРОІІІВС.8080СТІ 4..02·92; 81.-АіІІу .аисtІв І масовоJ роботи 4·94· 81; вІАдІ.ІІу р&АІоІвформацІt - Іі-13·91,

Кцївськоrо оОаасsого уnраал іsІІJІ у

роки. Поча-

2. 3

До · зQяви додаються: докумоо1' про ос·віту (ори­

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, КиївсЬка область_....,м. Sр~вари, вул. Київська, 154. ТеІІефони: редактора - 4.03·76; заступинка редактора:; аІ~у napfiAиoro ЖИТІІІ - 4·04.61;

ІіАІJОВІА&ІІЬНОГО

місяц1в,

10

ток занять 1 вересня. . Заяви та доКументи nрийм аються до

ваючи ягоди кип'я:тю~м.

;f'ИИВАТИСЯ?

гасають по лісах І полях, ідуть по слІдах дичини­

нарбованцІв

Н88Ч~НІНЯ:.

неJшноrо

бе. Дикі сntвродичІ собак

.

них це дуже важ­ оскільни t<іШІЩ

за

-

смаком. Для: кислих ягід

машні і дині - . мислив­ Ці. Правда, ваВки, лисиці ,

Нішки постійно зли­

комитета

лодильнику. Цукор

вишні.

заnах.

. Для

знову ви­

себе з голови

агрус,

....:,...

заздалегідь. . щоб два nостояв у хо-

НАВІЩО / КfШЦІ

потя:гну­

лисочка

Сироn можна приготу-

вати день

червону, білу 1 чорну смо-

Це цl"аво·· ПрокиНулась ; лась 1 давай

Нонсервувати треба в день

тут

Так можна нонсервувати · малину, облlnщсу,

наструлі прогрійте скляні

' банки. Ягоди .снладіть

Ягоди збирають 1 миють дуже обережно, щоб не _nошкодити їх. не зім'яти.

56

в розмірі

(для осt'б на базі 11 класів та 11ретьонурсникам). УЧJНі на базі 10 класі:в зараховуються: на 11 нурс

перший місяць друmлаr, опустіть в ниn.Інtчу воду на 10-20 ееkунд. швидt<о nересиnте

гурт,.._

· науку. ·

ІІІІІІ~~~ІІІІПНUhПІІІІІІІІІІІШІІІІІІ;~";;;;~;;;ІІІІ;;~ІІІІІІ;~;;;;;;;ІІІІІІІІІІІІІШ. а

9 , 10,

ПО'ІІребують' проnиски та

житна .

·

комп'·

вого

так

принципі

· частину

nошукщюго

мати

антену

да,

. США-

в

Досить

ютер,

йомний

реалізовані програми ОХОПИЛИ ПОКИ ЩО ТіЛЬНИ

не ·

ЗемлІ.

вони в

1 до 10 ГГц

. космонавтиці

невпізна­

супутників

від

управпlнням

зондів.

був

спостережень

проходять

лазоні

дум-

ля~ під Туапсе. Зараз роботи . тривають у ноо­ перації з Національним

виклад­

дати

то, на мою

здійснюється в~ .. піонерському таборі « Ор­

Ці зонди пітають над Землею? . . ~ Точної відповіді на.

. запитання

ку,

є,

. лізацій

-

це

~

матеріальних свtдчень контантів. Тому я сум­ ніваюсь · у. реальності більшості оnисаних зуст­

ких сигналів можуть зай­ матися навіть радіолЮби·

програма прийому сигна­ лів від позаземних циві·

доповідь про можливості радіоперехоплення зв'яз­ інопланетних

що

не

та­

Якщо

(гігагерц). · Проте в СРСР

І ви в тому 'DІслі? Зрозуміло. Я робив

ну

можливе.

сигнал

ки.

-

скромніших.

Але

відстані .

Симпозіум, який відбувся недавно у фран~ · цузьному Містечку Валь

·

тарілки•, ~а свід­

величезні

ституту АН УРСР А. В.

"'' АРХИПОВ:.

.

nр'Иnисне овіщоцтво.

альність. Усе питання­ звідки могли з'явитися

дослlдни"о.АІ

'

доцтво про народження, по чотири фотонарт-ни ро­ зміром 3Х4 та 4Х6 см. При здачі документів при собі необхідно мати пасnорт, війсьновий к:11иток чи

3В'І30і 3 ІРІШЕІh/11111

Поруч а

ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИ-

ЛИЩЕ .м· ~8.

ка

НІ

133 (8042)

..u~-. --~

амбулаторної: картки: І

після

Це, насамперед, За­ Хворювання суглобів, у тому

бажано

із

-'-

з ус­ і.

час,

цей

типоказань буде nризначе-

рІGВавиях рапІя?

nри­

nіхом використовується

З давніх-давен

ефект від укусів

дає

бджілІr

· метод

лише

артрит,

Метод

траднційІDІМИ?

ПОМіТИЛИ

що

обхіДно з'явитися в

.

При яких же захво­

-

рода.

Які ж переваги даметоду лЬСуваНІUІ

-

но-Го

те,

На

звитну.

невро­

/!ання запалювальних про­

-

nродуктів

диться

за­

шлунково­

тракту ,

же потрапвтв на пікуваи·

ництва. На жаль, у нашій

країні цей

:mорнх.

· ня в кабlвет апітерапіі? - Набінет працює щоденно з 16 до 19 години, крім суботи та неДілі. Не-

8

ОголОшення .......................

реабілітація

ЮріІО Івановвчу, sк

-

ВИГОТОВЛЯЄТqСЯ

основ!.

маточного

.іІі'очно. Зокрема . для ліну­

' 'цесів органів дихання

ратів

транту,

післяоперац-Ійних

Багато лікарських препа­

сугло­

nилку-при

хворюваннях

про­

маточне

захворюваннях

бів, радинулітах , цілющі властивості · nрополіс·а при захворюваннях органів ди-

-· . лі­

вого

Ж И ТТ Я:t

сІ.аЬСЬКОГО

справах видавництв, nол іграфіІ і книжкової t opr iJilll. J(Jdxua . оО.аасть" ІІІ, БроцрJІо ау.в. КIIJaeJ,u, 114,

j

·.

І /

Індекс

61285.

Друк офсетнИй.

Обсяг

konaнuй аркуш. 'ТираЖ

І дру.

15.884

n рим і рники.

. За-мовлення No звs5.

#133 1990  
#133 1990  
Advertisement