Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАRТЕСЯ!

ОРГАН

6РО8АРСЬКОГО

МІСЬКОІ Газета вихо.lІ.ить з

17

~вся

Номпартії

яному

Чистотою

Уtсраїни . звіт

члена

бюро

місьнному

партії,

голови

винонкому

місьної Ради народних депутатів ·В. М. Зволя <<Про роботу по винонан­ нЮ Rjшень XXVII з'їзду НПРС і Радянсьного уря­

ду по

приснореІtню

роз­

витну соціальної сфери по.фпшенню обслугову­

1

вання

населення >>.

В с.бгвворенні звіту ви. ступили: В. П. Лохов сенретар партбюро за·воду

<<Торгмаш»,

-

ма

А.

С.

Джу­

генеральний

ди.

рентор об'Єднання << Вро. варимеблі » , О. В. Лас. точків · водій АТП 13209, Т. П. Малежнк­

~кухар номбіяату сь:кого

громад­

харчування,

Ярмола

Г.

~енретар

-

М.

парт.

бюро заводу

алюмlн1€вих

будівельних

:конструнцій,

Н. М. Єгорова райному цівнинів

голова

-

профспіл:ки пра­ торгівлі, І. П.

Сокур

головний

нар

районної

І.

С.

Рудак

сенретар

тії,

перший

місь:к:кому

В. Ф.

сенретар

-

парторганізації

-

ко дирентор номбінату.

ня

пар­

Коваленко

хлібозаводу, В. М.

Глуш­

райпобут­

обговореного

3

лі­

лlнарні,

-

питан.

прийнято постано:ву. На пленумі та:кож за­

слухано

Інформації

.,РОботу,

про

проведену бюро і

J~паратом мlсьнному пар. тlї за період з січня

1988

ро ну ,

та

про

хід

реалізації нритичних зау. важень і пропозицій, ви. словлених на ХІІ пле.ну. мі міськкому партії.

Пленум _тання

розглянув

про

в

Во.

буде

опублікова­

наступном у номері.

Після виступу

цього був

обговорений на засІданні партному 27 пютого. Кри­ тика бупа визнана правиль­ ною.

У радгоспі сипадено ппан-

rрафІн

Іри

Адже

тут

Читання

все

господарювали

монтнини.

Саме

подарювали. ти

тан,

бо всі

винонували

лі ­ рt:­

гос.

робо.

ретельно.

дівельними

пенцІй

•Знання•.

Ціна 3 коп.

==============

- Повністю відремон. тс<Ванl тваринницьні при_ міщення . на Ленlнсьному відділку. розп о в і в старший винонроб Мино. ла Микито·вич Ножуха­ ло. Т.ут полагоджені дахи . підлоги. годівниці, двері пофарбовані, nобі. лені норlвнини. Завершу. ються ремонтні роботи і на відділнах імені Пет.

бітком.

ва. На совість трудиться будівельна . бригада . У минулому

році

радгосп

<<Великодимерсьний» од. ним з перших у районі nідготував фермсьні при­ міщення до зими. І яІ<'!сть

була

виконаних

відмінною.

робіт

Тварин.

ники теж не підвели . Ус. пlшно пр с,вели зимі.влю худоби.

Стійловий період почи­ нається

ня.

з

першого

жовт.

та будівельники . вирі.

ГОС­

матеріалам'и

І<ОМСОМОЛЬЦЇВ

крЮлений

імені Юро.

і

щоб працювали без прn_ стоїв. трудо-вий ентузіаз~І

старанно.

ровського ·та

Отож

був надійним

ІОнани

ПіД. заро_

оселилися

в таборі праЦі і відпо. чинку << Ентузіаст >>. Ми йшли просторим приміще нням в звідки

напрямку ,

вчувався

запах

свіжої

міцний

деревини,

.1инули

голоси людей, пе.

рестук

молотнів.

кола

А

Минитович

Ми.

розпові.

дав:

Довжина

-

метрів. ·ремонту

160

поточно·го

дахів,

годівниць,

підлоги,

обладнання,

проводимо

цію

його

Онрім

ренонструк.

частини

приміщення ,

щоб утримувати ·В ньому ще

й

телят.

утеплене: зроблено

роботу

Воно

буде

підбито стелю , понрlвлю. Цю

вирішили

довіри.

ти студентам . І не поми. лилися. Хлопці працюють на совість.

rx

бійців

15.

гону,

студентів

студза. природ­

до 1 вересня. завершити всі · роботи, пони не піш.

ничо.географі чного фа. культету . І шістнадця. тий почесний . - Ми вирішили зара.

ли

хувати

шили

на

дощі

хороша

місяць

і

раніше,

надворі

погода.

допомогу

радгоспу

стоїть

Вагом у пода­

ють бійЦІ студентського будівельного загону Луцьного педагогічного інституту . році вони ли

1

у

У минулому теж працюва.

цьому

господарстві

зареномендували

старанними

і

себе

умілими ре.

/

до

свого

загану

почесним бійцем Олен. сандра Секретарьова, .но. респондента газети «Из. вести я >> , який загинув у Афганістані, розпові. ли студенти. Заробле. ні ношти будуть перера. ховані у Радянський ди. тя чий фонд !мені В. І. Леніна .

Ось тан нс>нкретною справою доводять майбут­ ні

nедагоги

свою

грома ­

дян ську зрілість . За пле­ чима багатьох з них nевна життєва школа. Тре­ тьонурснин Сергій Нежи . вий пройшов її в Афга.

ністані. Він з честю ви. конав свій ~нтернаціо­ нальний обов'язок, тан са­ мо, ян і його товариш, студент 4 нурсу Вінтор Вакулін, яких ви бачите на фото. Вправно трима­ ють

їхні

руни

сокиру,

ПИЛКУ Й МОЛОТО!<. Любо поглянути на ро. боту номсомольцlв , яні підбивають стелю. вета. новлюють

нрокви .

намагаються строново

монт

Вони 11

винонати

якнайшвидше,

щоб

на

До

пенторської роботи запуче­ но спеціапістів господарст­

Дослухатися жінок

до­

завершити

ре_

приміщення.

ЗАРАЗ

Н. ГРИЩУК

На фото: вгорі

Пет­

-

ро НИЩИй і Олександр ПАРХОМУН на споруд. женні даху норівнина , лі· воруч Ярослав ЯЦ. ІОВ та Геннадій ВАНИН П•риnасовують

крок·ви,

<nІtАІСІ- Вінтор ВАНУ­ ЛІН та Серг.lй НЕЖИ. ВИй ладнають перекрит. тя .

на

підприєм-

Отже ,

ствах міста проходять ви­

го

бори рад трудових колен­ тивів. Однан у їх склад не завжди обирають пред­ ставників жІночої ради.

чити

Із

13

ст.

п.

приємство

всі

ства

буту жінок,

слід

вклю­

жіночої

витрат

на

ра­

ти

по­

матері­

соцlальисf враховува-

пропозицН жіночої ра­

ди.

О. СО.РОКА,

повинні ви­

рішуватися при активній участі членів жІнради.

підnриєм­

розвиток

альної бази І сфери треба

5

питання,

1

г·:->лову

торису

Закону про державне під­ що стосуються праці

раду трудово­

ди. А при складаннІ кош­

Хочу нагадати, що у від­ повідності

в

колективу

голова

мІськ."Jі

жіночої

ради.

Фото А. КОЗАКА.

Найважливіша туроота У ці

останні дні лі­

та найважливішою турботою робітвинів будівельної

бригади

радгоспу << Жердівський » є підготовна тва­ ринницьних

приміщень

Пропонуйте, броварчани! Третього вересня

їм

виконати

чи­

У зв'язку з цим бюро мІсьнкому партії nро­ сить комуністів ,

оцінки

заслуговує

за цІї .

парторга ні­

Іщенко 'олексІй Максимович.

2.

з

Секретар Працює

ро­

В. ГЛУШКО, с е кретар

Рудак Ігор Степанович.

Проnонується :

Івані вною Відмінної

бота малярів номсо­ молни Наталі Нушки та Любові Лесин .

висло­

Другий секретар

біль-

чолі

району

Пропонується:

Працює

3.

на

-

1.

но попрацювала брига­ малярів

і

2. 3.

1.

Натериною Гулевич.

міста

Перший секретар

Працює

робіт

да

трудівників

вити свої пропозиції щодо майбутніх секретарів міськкому партії , яні обиратимуться на конферен­ ції.

приміщеннях

уже виконана.- Старан­

року відбудеться пленум

коJ партійної організації.

нале­

ще

1988

мlськному партії, на якому розглядатиметься пи­ тання формуваННJ'І складу мlськному партії і під­ готовни до ХХХІ Звітно-виборної конференції мlсь­

Через проб­ будівельними

у Жердові. Переважна шість малярних

рІн, укладено догово . а міською органІзацІсю

t'rовариства ва.

щення . то

MOHTHJfliFc!MИ.

ницьних

так _наанвався критични~ матер/аІІ, надрукованиіі у rааеті «Нове життя• 6 сіЧ· ня 1988 року, в якому ЙWІІОСЯ прО НВДОІІіКИ В ІІВИ· ційній пропаганді у радгос­ пі •ПухІвський•.

, 1988

*

ПОДарстJ!О подба:ю про побуто·ві умови студен. тів, забезпечило їх спец . одягом, необхідни,ми б\' ­

нрем а зробити по­ крівлю на двох тварин­

матерІаІІ

О Б Л АС ТІ

23 серпня 1988 року

малий. обсяг робіт , · зо­

гласності"-

господарства,

Вівторок,

жить

атмосфе,ру

вІдпов/пи 3

*

NY 133 (7626)

матеріалами

"Утверджуючи

Як нам

*

J1 V КР А ІНИ,

КОМ V НІС ТІ( Ч НО І ПАРТ Д 'Е П V ТАТ І В КИ І ВС Ь КО І

до зими. леми з

газети

pa.ljгocn:.· << Вели.но.димер. сьний ,, фермсьні прим!.

пи.

на відбудеться 26 листа. пада 1988 року. Звіт про но

тваринників

місьної

партійної організації .

пленум

затишком

1

зустрінуть

проведення

ХХХІ нонференцІї

року

1937

KOMITETV НАРОДНИХ

fОСПОААРЮЮТЬ РЕМОНТНИКИ

від­

заслухано

квітня

РАД

/

пленум місьн.

XIV

~11му на

суботи

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

Худобі-теплу І ситу зи.мівлю

Пленум міськкому Компартії України Минулої

І

Теп.пюк Антоніна Яківна. Пропонується:

1-. 2. 3.

Свої пропозиції просимо надсилати до 1 верес­ ня

до

міськкому

ЖИТТЯ » .

nартІї та

редакції

газети

«Нове


ТІІ

fl1tt111

11

ltl

І

8

ТТІІІТ11ТІІТІ

23 серпня

ОО

І

Otfttt

11111

800CBOIIatt

року.

1988

~

400000000000000000000000000000000000000000080008000000•

А ХІХ Всесоюзній парт.ійній :конферен.

н ці'і

nідкреслювалось;

ня

·В

вах.

рай"о.мlв профспілок

. "онференцій

Сво'fми

колекти.

більІІІ

діями

на

упев.

користь

демократизації

вони мо.

жуть

посилити

значно

рідно ще виникають на виробництві. У перебудові роботи профспілнових організа. Цій найбільше значення будуть мати ті ідеУ і принципи, що були вис­ ловлені на конференції

ПО3ИQІЇ

самоулравл1н.

трудових

неними

До серпневих учительсь"их

АКТИ113УВАТИ

що

профспілки nовинні ста­ ти активними борцями за посилення

На трибуну п.ttену.му

Адміністрацією і проф. комом

на адресу

Колектив

птахазаводу

держплемптахоза. успішно виконав план з усіх

партійних ор. ганізацій. Головне відмова від бюрократизму, жива

півріч. поназ. стрій людей. два роки в плані соці. ників. А плани трьох ро. участь у вирішенні пи. І, безумовно, набуває ально.економічного роз. ків дванадцятої п'ятиріч­ тань, яні хвилюють тру. самостій. ще більшого значеНіНЯ витку трудового колекти. ки були завершен.і до дящих, досить захист профспілковими ву зроблено більш ніж відкриття ХІХ Всесоюз. на позиція. організаціями соціально. за всю попередню п'яти. ної партійної конферен. Розвиток самоуправ. економічних інтересів річку. Введено .в дію ще ції. ління повинен піднести трудящих, в першу чергу один дитячий садок на роль профспілкових орга. Та поряд з досягнен• .в галузі охорони ІІ!Раці, 90 місць, nущено в ·екс. нями в профспІлкdвій ор. нізацій:, Але саме по со. техніки безпеки, соціаль. плуатацію банно.праль. це не ганізації є багато неви. бі, автоматично, ного страхування, органі. нй:й номбінат, збудовано Профспілко. рішених проблем. І одне .відбудеться. заціУ відпочинку ,і побуту будинок тварИІНника, т.ри з важливих і болючих вим активістам необхідно людеft. сауни, будується 32-кварнабагато активні. литаJНь авторитет най­ діяти У партійних проф- тирний житловий буди- більш масової громадсь. ше, сміливіше, принциnо­ відмовитись від спілкавих документах те. нок, продовжується га­ kої організації: поки що віше, пер чітко визначене коло зифікація села. Поліпши. він явно не відповJ.дає її <<застійноУ>> звичин орі.

вплив на

мислення і на- воду <<Рудня» за останні ний

питань якими повинна · лись са,нітарно.побутові масовості. господар. Ще дуже ба­ єнтуватися на займатЦсь найбільш ма. умови на виробництві, ського керівника, бути сова організація. Раніше працює добре оснащена, гато бажаючих «nокоман­ «на підхваті» у партко. на п.рофспітrові комітети світла, «перекладались» найріз. номавітніші проблеми від чисто виробничих до організаціі роботи різцих громадських організацій.

простора

Удальня.

До послуг працівнянів господарства будинок куль'!'ури, спортивний зал, більярдна, бібліотека, фотолабораторія, стрі-

дувати» профспілками, а ось допомогти або ж хоч виконати ті обов'язки, які передбачені дІючим законодавством, ні rocrю. дарнини, ні партійні ке.

НАВЧАЮЧИ~ ВИХОВУВАТИ

му. Та й головам проф­ комі·в слід би сміливіше ставити

перед

керівника.

ми назрілі питання, які хвилюють трудящих. Хо. т.І,лося б, щоб було при. рівнини не поспішають. скорене nрийняття За1ю. Тепер же вони ~ожуть лецький тир, стадіон, Сьогодні необхідно рі. ну про профспJлки. зосередйти увагу саме на пляж. пози. профсп1лко.вій роботі. На турботу адмін.істра. шуче активізувати В. МЕМРУК, Вирішеf!НЯ соціально.еко. ці'і і профкому трудівни. ції профспілкових органі­ голова профкому держ. функ. номічю{х питань ось ки господарства відпові. зацій, їх захисні племптахозаводу <<РУд­ найваж.ішвіше Ухнє зав:. дають самовідданою пра. ції у тих гострих ситуа. ціях. конфліктах, що не. НЯ>>. дання. цею.

є, не завжди фуцнцlонує. різні міста,

Ак·туальне

доводиться ти в

щоразу

бJrато

Втрачають

дукція тнм часом псуєть­

багато дорогоцінного чапленумі су. Адже в к6жного вдорозгля­ ма справ вистачає. нуте аКтуальне питання Правильно було сказа«Про ІJраRТJІЧНі заходи но на ХІХ Всесоюзній профсп..ковнх вомітетів партконференції, що випо посиленню захисту рішення соціальних пробсоціально-економічнИх · іН­ лем повинно стати одним тересів. тру.qищих•. Ще з найважливіших завдань не завжди пpoфt!i_tt'JJки профсnілон, які досі по-

звалище. У вращому вн­ падку на корм худобі. Працівннкн ж служби реащзації заробітну JІЛату отримують справно, ніби . нічого і не сталося. Ча­

~итання

Бровари.

за

їзди- десятків кілометрів. Цро­

сlльські трудів.,ики на це ся і врешті-решт іДе на

НАРJ!;ШТІ на профспідок буде

гідно виконують цю tt~oю

функцію.

Нерідко. трап­

лJІЮтьси

випадки,

Jеоли

.. порушуються прqцнпн · соціальної , справед~вос­ ті,

і особливо при розпо­

ділі

Хіба

матеріальних

··.благ.

справедЛиво,

. коли

спеціаліст, йдучи в чер­ гову профвідпустку ,:_одер­ жує матеріальну д'Опомо­ гу до 200 варбованців, а робітник 10-12 вар­ бованців? Вважаю, ці пи­ тання повнині бути пору­ шені

на

гано виконують свої обов'язни. Час зрозуміти, що ВіД усПіШН?ГО ВИрі-

час

повернутися

чям

до

Не

ся

ЗАРАЗ рять

багато

гово­

розвиток

соці­

·

про

альноУ сфери на селі. нак

поки

що

лишається

все

Од­

це

за-

розмовами.

Розвивається соціальна сфера міст, а не сіл. У селі

немає

газу.

не обслуговування лагоджене. Немає

кожен,

довелося

Медич­

не на­ зубно­

го лінаря, медпрофілак­ торію, та навіть там, де

кому

хоч

працювати

раз по­

лі з сапкою чи вибирати овочі. Скільки сил, енер­ гії і врешті-решт здоро­ в'я доводиться віддавати, щоб виростити хороший урожай. Та як прикро буває, воли в розпал се­ зону

ВИЯВИТЬСЯ,

ЩО

пра­

ЦЯ твои нікому не потріб­ на. Не раз було, що тор­ говельні організації від­ мовляються брати овочі,

бо Ух на той момент до­ статньо. Доводиться ганя­ тн

машнии

з

не

контролем

тету,

в

овочамн

в

І

якщо

така

необхідність є, потрібно це зробити тактовно, щоб

не

образити

людИну.

значає мету, якої хоче досягти, і те,

Не

можна допустити, щоб адміністрація вирішува­ ла

це

питання

свій розсуд. М.

лише

на

вона

ІВЧЕНКО, радгоспу

займають­ за

дотри-

то

тепер

це

звична

справа. А в пояснення різні об'єнтивні причини. Нам не потрібні ці ви­ правдання. Наш обов'я­ зок

добре

трудитися,

відповідальних

-

вчасно

а

товаришів

нам

видавати

заробітну плату. І. ГОЛОВАТЕНКО, механізатор радгоспу << Гоголівський•.

Не забувати про ЗАРАЗ

використовує

важкою зайнятих

науко.

ві,

твори,

публіцистичні над

ідуть

скорочення працівників. Гадаю, профспілки не

і

праця жінок, у сільськогоспо­

нультури,

кормів

завдань

їм

вручну,

успіхами

Одне

розда­

скільни

жає

важкими

А

скільки

продукції

дя,

Профспілкові

комітети

ні,

повинні більш принципо­ во ставити перед адміні­

чи

страцією питання

го

ня

найважливіших

словесника,

-

вва.

довести

провела

цикл

про

уро­

характеру

простоту

працювати

з

і

засвоївши іншого

ються

ручної

що

зміст

твору,

уч. того

залиша.

байдужими

високого

вож.

вмін.

людьми.

Нерідко буваЄ,

по лін­

до

йо.

ідейного

па.

фосу. Тому проблема взає­ мозв'язку навчання і ви. ховання набуває зараз

ЛИСЕНКО, бригадира закритого

радгоспу

земляків.

з

новлення

теплич-ницям під час зби­ рання овочів? Сотні кі­ лограмів, десятки тонн.

грунту

першочергового

Військово

іме­

не

н~ Щорса.

_

виховання

проводиться

значення.

патріотич. послідовно

на

уроках

російської літератури всіх класах. лагодити

,нормальну

ро­

боту продовольчого ма­ газину, що иа території цього господарства. Як 'Видно

К.

з

О.

листа,

:Кнрюхіна

росовісво

своіх но

продавець

обов'язків,

приходить

роботи,

недоб·

ставиться

до

невчас­

та

грубіянить

йде

покуп­

Працівники Броварськоrо підсобного господар­ ства .в. Товстенко, В. Ма· ліНів, ·М. Мотузка звер­

р.ям.

нуJ.ІНСJІ

В. І. Гузенку. Ось ЯІНУ ві.;JJпозідь

до

прс•ханням

редакції

допомогти

з на-

Листа на

було

роЗІГляд

Л'іння

з

на~слано

голові

nрав·

jра\Йспоживсnіл~tи

він

наДіслав реда:кціУ: <<Скар­ гу було розглянуто на засІ,ц.анн·і пJРШІІЛі•нІНЯ Ве­ линоДИІМЄ.Р\СЬІНОГО

,робікооJІІу ДОІJJущен•і

радгоеп­

серпня.

За

nорушення

ре-

2

жиму, грубі.сть з n•окуп­ ЦЯІМИ, антисанітарний с;rа1н магазину за:віДІуючій

предмагом К. О. Кирюхі­ ній ого•лошено суво,ру до­ гаІН'у, УІ .позбавлено про­ 'rресивноІ оплати за пі.;{· су.м:ками роботи у липні і поnереджено про більш

суоорі заходи (аж до ЗІВ.іЛЬНеJИНІ З робОТИ за недові,рою) в .ра:зі повто­ рення тюдібного. За НЕ1доста;rній 'нонт· роль за роботою магази­ ну вка,зано за~Іторгу Ве­ шІ'кодwмерсьІІ<ого

робІНООПІу

Н.

радго.сп­

· С.

Щерба­

тюк.

ДЛІЯ вжитtrя заходів наведенню

ря"JІНу

належного

вс'11ановлено

ний стран.

За

це

ВL.J:.ає 'l'Овароонавець Ле6едИІнець•.

no по­

мkяч­

відпо­ В.

і

трудовими

ків nозанласвого читання, об'єднаних темою «Пого. воримо про Леніна>>. На них ішла мова про ста.

переносити

Я. помічник бригади

науки

з

вчительна,

вдало

про­

фесійними захворювання­ ми. Чому ці питання не хвилюють профкоми? доводиться

учнів.

до учнів скарби літера. турної Ленініани. Вона

переносити важких бідо­ нів! Багато трудівниць страждають

мови

досягненнями

дарському виробництві. Взяти, наприклад, праців­ нянів ферми. Скільни вати

розвитком

На уроках мови викорис. товує невеликі за обся. гом зв'язані тексти, на. сичені орфограмами, що вивчаються. Вони обов'. язисво зв'язані з нашою радянською дійсністю.. з

але факт. залишається

доводиться

літе.

ратурно.художні, працює

відації важної праці жінок.

такт всюди

ПРИНРО, Сьогодні ще

вона які

навчальні засоби допомо. жуть їй в цьому. На . тематичних уроках

принциповості

часом

шко­

Як же здійснює вона зв'язок навчання і вихо­ вання? йдучи на уро;:к, Ніна Василівна чітно ви.

Бракує

манням стрснів видачі зарплати. Якщо раніше затримка заробітної пла­ ти перебувала в полі зору профспілок, аж до республінансьного комі-

НЕЛЕГКА праця ово­ чівника. З цим погодить­

скоротити.

середньої

ли.

•Літнівський>>.

своr функціУ ся

профкоми?

ківської

до

кожної людини, об'єктив­ но зважити, чи можна їі

робітниця

у кожного

профспілки

ХВИЛЮ€

підходити

ви­

мислення

ОСТАННІМ

Чому це

уважно

по.

і

ни Носенко, ві·дмінника народної освіти УРСР, вчительки російської мо. ви і літератури Семипол.

Повинні стоити осто­ ронь ціє'і справи. Потріб­ но

гармонійно навчання

ховання, безперервність і послідовність у цьому процесі саме в них секрет педагогічної май­ стерності Ніни Василів.

НіВСЬКИЙ>>.

облич­

села.

Т. ГЛАДКА, нухар радгоспу <<Зоря».

А. КИРЮЩЕНКО, робітниця ~нївської птахофабрини.

до сел~

робітниця овочевої бригади радгоспу <<Літ-

шення соціальної програми села залежить і за­ кріплення тут молоді, і розв'язання продовольчої проблеми країни., Настав

пленум(.

Повернутися обличчям

му· ж профспілки не захн­ щають наших іНтересів перед торгівлею? Н. ЯЧНИК,

Вміння єднувати

І.

Приступаючи

до

у

вив.

чення роману О. Фадєє_ ва <<Молода гвардіЯ>>, вчителька розповідає уч; ням

про

реальні

покладею

в

жету,

те,

про

основу .я,к

події,

_ сю. пись­

менюш збирав і опрацьо. вував

матеріал,

про

ре.

альних людей, справи і долt яних зображені в творІ. Пізнанню реальної ос. нови

роману

стративний фотографії

сnрияє

1лю.

матеріал ~ молодогsар-

дійців. їх близьних, мІс. та Нраснодона. З ціка. вістю

слухають

учні роз.

ПОВіДі ВЧИТеЛЬКИ про ДО. лі

молодогвардійців ..нот.

Рі

залишилися

живими.

Учителька звертає ува. гу і на інтернаціональ. ний пафос роману. Для формування почуття лю. бові до багатонаЦ.іональ. ної Радянсьної Батьків. щwни, особистої відпо­ відальності за її долю, готовнесті до захисту її,

рубежів

Н.

В.

Hocen~o

використовує тані

творfі

про війну, ян <<ГаряЧіfЙ сніг>> і <<Берег» Ю. Бо.н. дарєва. <<Сот ни но В>>

В.

Бинова та інші. Велину увагу приділяє

педагог

.боті. з

словниковій

Зв'язон

при

історієm 1

літера;rурою,

географією, сприяє

витку

мистецтвом

загальному

роз­

учнів.

Варто про

ро.

цьому

окремо

· сназати

позанласну

шкільну

робсту

виховання

в

і

поза.

з

метою

шнолярів

глибокого інтересу до ра .. дянсьної літератури, ро. сійської мови. Тут в центр уваги Ні.на Баси. лівна ставить зв'язок чи.­ тання з безпосередніми ' життєвими

враженнями

дітей. Поїздни з учнями до Бреста, Москви, Ле. нінграда. Волгограда, Краснодона. Незабутні ВJ:аження

на

все

життя.

Двадцять один рік піс­ ля занінчення Черкась. кого педінституту Н. В. Несенко працює в Семи. полківській сере д ні й школі. Ій присвоєно звання <<Учитель-мета. дист >>. Портрет педагога занесено на Дошку поша­ ни

районного

родної

відділу

на.

Вона

.но.

освіти.

ристується

заслуженим

авторитетом серед нолеr і

шнолярів. - Найвища для

-

вчmеля,

Ніна Василівна,

ти своїх

учнів

нагорода говорить

-

бачи.

гідним.

громадянами рідної Бать. нівщини. Таними

зростають

хованці

Н.

Серед

них

інженеJ?И.

ви.

В.

Косенко.

-

вчителі,

зоотехніки

і

еНОНОМІСТИ, ЛЬОТЧИНИ \. прикордоннини, моряни. l трантористи, шофери l комбайнери. Люди, які носять у своїх серцях за­ хоплення, любов до літе. ратури і мистецтва.

С. КРИВЕНКО, методист райметоднабі. нету.

Фото А.

Гараженк!'.

~


о.

т

~

1 18 ІІІ

23 серпня

....

І

1988

....

...................................................... я

Я

HOCh

рОЗ:WОВ!ІЯВ

члена·ми

З

амерИ1<ансь­

ко~ делегації, яку очолює

ВНІСОІИОООСТа-вленИ'Й СПІІВ­ рОб!Т!НИІК дерождепа,рт•амен· ту. Пlсля майже годИІнноr РО·ЗПОВІІ:Дl цро нашу ре· форму, nе.ребу;дову мене

:>аnитали:

tіуде в

«Значить.

nроолизна

Угорщині?•

мв

nоя:сниrrи,

таІК,

батато так,

зовс~:w

так,

Я

це

не

в

чому

не

але

мене

не

уnерто

економіки. яку вnровадити

ми

з

хочемо nочатку

якимось

нуючим аналогоМ. Дуже

часто

в.е.:tетЬІС.Я

з

ночно~

no

І

нувся

в

планІІВ.

іншого боку.

Існуючого уІПраJ!ІліІння

п-росу­

ми

не

йде· І не з,раз-

..ком.

Наша модель най­ бІ.lЬІШ скла.:tна. І це мо.:tель соціал-Істичної, пла­ ново~ економІки .

nропо~wці~ .на рин!Ну

1

ба­

гато Іfіших ми будемо ви­ р:шувати не лише з ,J;O· по:vюго~q цін, по:,J,аІІІ<у , але

npя:v~cro

плас

уnравління

про-

n

нового :v~ехані·з:v~у, я-кий базувати:v~е'tься на соціа­ лісти:чни•х принциmах. іде­ алах. цілях. на соціа.1ь­ них

•нор:v~ах ,

я-кі

2\Ш

вва­

ад>Єкватни:v~и соцjа­

Це

винликає

питан'Ня

про оцІНІНу іtнуючої мо­ .:tелі. Якщо ця мод·ель соцlалlеrична. то навіщо

-

її сл~д лаrм-ати, а яюЦо її слІ;д

лама-г.и,

приро~а? зана

з

то

яка

її

В!дІrювLдь пов'я­

тим.

що

ми

мали

у минулому, маємо ще й сього_щнl серйозну дефор­ :v~ацlю

принципІв

соцІа­

ІНашому

е-коно­

у

м.іtlн·о·му життІ,

у

системІ

м-етодІІВ у.праІВлLння. Ре­ форма має лl•квlдуваrrи цІ д•еформац!І, дати nрос ­ ті,р нашим моЖливостям, перев·агам, які ми бачи­ мо у нашій системІ. ІнІколи за.:tають пит г н­ •н:я, ЯІ'ООИ не було цих д~-

ОВНИМ ходом на світлотехнІчному за. водІ ведетчf:я пІдготовка nідприЄмст-ва до роботи В ОСіННЬО-ЗИМОВИЙ nеріОД .

лери .N2, 2 та ,Ng 6, підго­ товленІ до інсnенторської

Уже зроблено ревІзію за­

ване

парної мах

арматури

у

1

с-палення

ниць. Де мlнено.

nотрІбно, її за. Розпочато ре.

юємо

цію

та

роботи

у

корпус!,

вому

масивІ

У

цях

на

та

камери . дитсад-ку утеnлено

тепловІ

за•водсьному << Нали н ка » погріб та вен­

·

над

з

заходами

новІ

У

тилядію

Згідно

фарбу_

пакетування

встановлено

говори-мо,

0,1И•НИЦЮ

ЯІЮt:vІ

Чи є

аі•н.

•користується.

Це тре.ба заохочувати.

з

доnо-могою

Інших

соц!а-ль~ного ·:vJОЖЛИІВу

невипраццану

у

вІід:ношеннl

пральнею.

розробленими ведуться

nіДго.

товчі роботи до зими і в нашій котельнІ. Зокре_ ма. вІдремонтовано бой.

ТЕ'іІі

сТ<.ІВИЛИСk

виробництва JІе

в~tдчуваІЛи

тимчасовими

вите.пя.'VІи,

а

цих

..

Поки що не

Тому

ведv:ться ного

у

виконано.

чи

ні?

Випа;щові.-:ть

це,

дифе.ре.нціа-цію Q.lнак все це

виткv. яких могло б і не

що перебудо ва назріла не :ІНше у •нашій країні; а.1е і в інших регіонах земної

тання про 'Коопе.рацію і індwв!•,J,уалЬІНу т,ру,дову ді­

ність і не-:v~инучість? Я схиляюся до другої

у

ззрубіжних

і

гостей ·викликає

ві~пювіді. ребудова

ток кооперації, її сучас­ них фор:v~, сімейних ферм, і•н;див~дуалЬ!ної т.ру­

fб!Jльш

до•ВОЇ діЯльності. Р00ІВИ1'!Ж у СРСР ЦИХ фqрм госnодарської дІяль­ ност;і дійсно є к.руnним

ма. з ·ЯІКою ми зІштовхну­ лися у ПІроцесі п~ребу,до­

'НІРО'КО•М вmе:ред у розум1н­

;~ержавної власності, со­ цІал•Lоти.-;•но~ в.л·асност! я.к

породжєна зигзага:v~и

бути: чи

і•сторични,'V!.и у

нашо:v~у

це

·

роз­

за:коно·:v~.ір­

Uсоблн:во багато питань

вважаю, що nе­ у будь-я.но.му

·

BHllaд,'l<y була 'Н€МИfІУЧа. З тих

пір,

я.к

створена

ни­

нішня система уruравл'ін­ ня. еІІ{ономіка стала кар­ динально .і нІШ ою І в

.

--

теХ!НіІЧJНому вД;:tношеннl . і в ма.сштабах. і в соц!аль­

нl!й якості, і по хара.ктеру JІ!ЮДей, які беруть участь у цьому процесі. Звичай­ но. ЯІкби не було цих де­ фор:v~ац!й, перебудова ПрИЙНІЯ;щ б ІНШИЙ ВИГЛЯД., прОІВО;(И.1а·СЬ іНШ.И:WИ

·:WeTO·

;:tами, :v~ожлИ·во б, в іНщj

строки. Можливо , бу.1а б легшою . Причини, що ВИ:ІС1ИКа­ ли перебу ;:tову. багато в

вільне

ведення

тут

ре.

монтних робіт. Оправа в тому. що всі його тепло­ мережі розподілені на дільниці -і закріплені за підnриємствами , яким на_

кvлі.

.

ні

природи

впасноеті . зу•:v~Іємо, роко,

слеціал.істів

соц!а:Lістичної

Зараз

що

:v~и

ро­

сл!;~ іти

ши­

.;tопус:кати

нІт•н!.сть

розви­

форм.

р.і'знома­

Ми

;:tобре

бачи:v~о, що у кооперати.в­ ному індивідуальному сек­

торі 'ВИЯВ,.ТЯІЄТЬС:Я біЛЬШ бе.режлИІве ста,вл.е.ння до ,J;Обра, до про,;:tу,кцLї. Ноо­ перато.р, ро.бі•тник-Індиві­ ,J. уал бЕ'!реже кожну робо­ '-'У

хвилину

сІ!ого

часу.

листи дирекція комбlна. ту просто відмовчується. Мабуть, тут вирlши.'Іи

працІвнииІв

ного

магазину

згада. взимку

загартовувати .

доходів. віДносно неСІW'а;J.Ні: rnроблеми. І nи­

яльність ц-е не бЬльш оожливе і ·не

го,rювrне

в~;tнООЙо власності. Найголовніша

ви.

це

яік

в

й

досІ не

не

вигстовле.

встановлено две.

рі у тамбурі на новій дільниці шлІфування ме_ талу,

хоча

зробити

намічалося

до

(вІдповідальний

це

червня началь.

ник ремонтно-будІ.вель­ ної дільниЦі В. П. Тихо­ нович) . Не проведено- та­ кож у визначені строки реконструкцію nокрівлі

заготівельної

дІльницІ.

Але особливу викликає подарства

стан

тривогу теплогос_

частинн

лового масиву ний» і вкрай

жит.

<<Півден. незадо-

лежать

об'єкти

теплопос.

тачання . Таких дІльниць сім і у відповіді за них,

У'М.Овах

н()ВІу

бутбуд»,

ПМН

ки, управління

Укооnспіл­ торгівлі

та

оnтово-роздрібний плода. овочевий комбінат . І донині, наприклад. OPfiH не зробив теnло_ трасу

від

гастроном у.

на << Торгм аші>>, вого магазину.

що

до овоче­ На наші

Відсутність гссподаря,

а

системи

nсстачання

що

ІН'апрямі

пdв­

госпрозрахуН'І<у.

Як

rnі,;]Іприє·м•с-гв.ах,

на

щоб

рез це

взимку

витримуєrься

не

у

якісну

на

вво_

дах житлових будинків і об' є ктах соцкультпобуту, а також дросельнІ ш айби; не з ~ят о і проблему їх цє нтрал.ізованого забез!t€. гарячою

водою

бойлерної.

від

Че-

на

на

ТО.ІН'НЯ,

не_

технІчний

одна

стримуЄ

тощо.

nроблема,

.віІасну

пІдготовку

1

тепло.

господарства до роботи в холодну пору року. Це вІдсутнІсть елеваторних вузлів. ВинИКJJjі вона ще в минулІ рокИ. Тільки останнім часом тричІ зверталися

заступника

ми

голови

місь~виконкQму В. І. Власенка за допомогою, але віз і нинІ там. А зи. ма

не

за

горами.

В. ЛІГОСТАЄВ, головний енергетик світлотехнічного заво­ ду .

Це

пн­

я-кі ми повинні

&:;ІІПСІВіс,ти, не

.Історії,

часу.

ІНа

до-казавши

доказавши

чи

здатнІсть

соцtалІ'3Му ДО ОНОІВЛЄННЯ L про11ресу еко.ном.Іч­ ного і соцІального.

liJuJЯ:x

-uей

.

складнwй.

т•рива-лИІЙ, є тан ЗВІани.й nе.рехlідJний nерІод. я~rий зараз ро:mочався. СІКЛа.;І,НИМ,

ютІ>NІ

ВІн бу­

ТОМу

ЩО

розn 0"1 ин а­

вt·дразу у багатьох

гаЛІузя.х

ек-ономІки.

Л.

АБАJІКІН , диреюор

Інституту АН СРСР.

економІ:ки (АПН).

Кращі

теn.

необ. тепло.

не

Пі,J,ВИЩІПИ

виклик

вНІКлик

будин­

через

тепломереtf'

до

вузли

пoE!Ь;tl

на

ловий режим. траnля . ються nеребої у nосtачан­ ні гарячої води.

яка

встановлюються

питання

Я!К

власності.

нах

ке­

пошук

ефеІ<'ІИ'ЕІн:.сть на ,J,ва-три цроце'нти. Це пошуІК вL.:t­

зас.новани.х

державній

саме :

не

те,

це

81!\аі,J,е•мі•к,

зробити,

письмово

елеваторні

на

Цро

СНОВІЛЮЮ'І'ЬСЯ.

проблеми, які не вирlшу. ються з року в рІк. А

загальної

досягнен­

ня, яке б ·перебудовува­ лося у В'ідІПDІВІ;.J.ностl з по· требами СУІСП,ІЛЬІСТВа, ЩО постійно змІнюються 1

значить

у

в.\..:щюві;:tі

са­

сзмо­

обрання

ле ре/І'І!ІQ.реІН•н я

ниць

результатІ

і

-

науково-технІ чнl

стан теnлових колодязів, заrюрної армат:у;ри, дlль.

тепло.

управ.:І•і;нн.я рівників ,

де

єдиного

породжує

кінцевому

чення

щоб гнуч­

т-ех­

пошуІКи,

ким, швидко реагуючим на

задовІльний

ремонту

<<Украгрожит лапо_

збереження

провІдної, зробити. · виробництво було

відмовляються

nлемоб 'єднання,

тресту

те.

лише тодІ будуть змl·ни на краще. Представники ж облтепломережі прий. мати його на свій баланс

централІзованого технІчного обслуговування і

завод

про

господарство у одні руки,

крім нашого заводу, обл­ торговельного машинобудування імені XXVI з'їзду НПРС, ПМ1{.5

пробле­

питанІНя

І ще

Ще

питання

Ось тому конче хідно передати це

ЄДИНИtf ГОСПОДАР но та

най­ най­

пе­

ефеасrив­

освоювати

н:.ку.

не­

шви-дко

ребу;J<ову.ва'ТИ>Ся.

цьо­

Державна

виявилася

спро:~~ожною ·но

засобів

зробит.и

11!;\алося.

в.лас.нІс'r-ь

єе ·

цра­

госnодарями

цього д~. виррбництва? го

до

дбайливо.

турjбqr-ли·во,

форм

конrrролю

софал.ЬІно:v~у

ЛЮДИ

бе

Є ту-r 1 своr nроблеми. НеобхІі.дІно. зокрема. ре­ ·ПJОд'а'ІWІ•в -і

аналог

СВОГО

Інструмент.

гулюваrrи

житло.

на дlльни.

кольорового

вання

ми

ПОТРІБЕН

стадії

<<ПІвденний >>

того,

вчасно

побуто­

взамін пІдземної , що ста. ла неПридатною по вули­ ці Чкалова.

Нрім

To-:v~y

Перевіряє.мо підготов!lу до зи.ми

завершення рабсти по монтажу нової повІтря­ ної теплотраси

ри.с.и.

економІкою

дІль.

термоІзоля.

теnлотрас.

водогрІйні

котли та економайзер. Але ж не все заплано.

реконстру_

тaKOift

два

водолос.

цехІв

монт.нl

nеревІрки

систе­

тачання

·вому

:у~rтра.вл1НІК!

ПІРОІЯІВЛ~ ;,J;еякl закономLрн.і Інт~рнацlональнl

КОіІ\11;;

продукту.

:v~офінаІнсуtВання,

лі'зму

Пиrrання збалансованос­ ті цІ•н .1 []Іри6у'ІІК1в насе· лення ..рІЕІ!іЬвага nопиту І

заходами

ЧО\ІУ несуть ~нутрішній хара.кте.р, аJІе не тільки. Існує г,ру.па ·n·ричин, що

радянської моделt еКОНОМІКИ

лізму .

су­

реалrза·uДї, своїх

нового

не­

лися у 70-х на почат­ ку 80-х рокІв., була б не­ сІбх!,дjна перебУІЦова в

:v~ехан.і'зму форму:ван.ня

і

серйозних

захід­ далеtІ<о

Союз

Але

хотіла­

ГО;І;НІ мова Йіде n,po ;~уже глиtІсІКу екоиомІчну ре­ форІму дійсно революцій­ ного хараІІСТе.ру. Ми ду.-vІа­ емо про 'корІнний зла.'V!

жаємо

мо ,до цієї мо~елІ вва-жаємо їІ своїм

й

з

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• фор~Іацій,

rати:вних явищ. ЯІКі ви.я.ви­

СІЯ б П!ДRрЄСЛИ'ТИ, ЩО СЬО­

ри­

ній

наскІ..JJЬІКИ

Ра1,.wtн•ський

іс­

nорівняння

,;..rоделлю

ЄІКОно~Іки

ного тиnу .

nарод­

сторІнка

модель

до

років,

розвитку

rоспо,.1арст.ва,

nорівню­

радянську

;ж,ять.

ного

Американці

чомусь

90-х

я.к

сnробу·

що

рсзу:~~~і.1и ють

це

П(>рціюнt

о

3

року.

дружинники У вечірню пору і вно­ чі на вулицях ГагарІна. Лагунової, Возз'єднання, Ниївській , Короленка, в парку Перемоги нашого мІста можна зустрІти лю­ дей із червоними nов'яз­ нами з наnисом

«Дружин­

НИК>>.

Після

інструктажу.

проведеного

працівника-

ми

nатрулІ

мілІц\І,

по

чоловІки вІдnравля­

2-3 ються

nункту

зІ

свого

за

оnорного

встановленими

маршрутами. Основними завданнями членів добро­ вІльно~ народної дружи­ ни

є . охорона

конних чан,

прав

ІнтересІв

активна

І

участь

передженні

за­

бровар­ у nо­

nравоnору­

шень .

охорона

кого

порядну,

громадсь­ еоцlалі­

стичної власності І влас­ ного майна жителІв мік­ рорайону , участь у робо­ ті no вихованню радян­

ських людей у дусі пова­ ги

законів

І

nравил

цІалістичного В останню

со­

співжиття. декаду що­

місяця виходять на чер­ гування працІвники орде­

на

Дружби

ду

nорошкова~

народІв

заво­

металур­

гІї ІменІ 60-річчя Радян ­ ської України . Серед них найчастІше слюсарІ­ складальники І. Н. ВалІєв , А.

Л.

Железняк,

А.

П.

Сенченко, П . М. Чайка , бригадир елентрикІв В . І. Новаль, спІкальники М. І. Гавриш. С. М. Дя­ ченко,

начальник

логічного

бюро

Згурський,

техно-

А.

старша

мувальниця

Г.

В.

В.

нор-

Шкар­

бан , енономІст Г. Ф. Ва­ р'янська, Інженер-техно­ лог Г. С. Толочков, на­ чальник і технік nланово­ розnоділювального бюро

А.

<<ДИТЯЧИЙ СВІТ>> ЗАПРОШУЄ У на

будинку М вулиці

крито

19,

Гагаріна,

першу

секцію

що від­ ма­

газину «Дитячий світ•. З перших днів тут по­ жвавлеио йде торгІвля

шкільним

приладдям,

канцтоварами,

іграшками

днтячиr~и

тощо.

На фото: ліворуч -продавець Лідія Володи­ мирІвна Клименко продає

шнільне

воруч шок:

бався

За

приладдя,

-

у

віддІлі

nра ­

ігра­

хлопчикові

сподо­

велосипед

<•Олим-

Фото А..

М.

Гашук

та

П.

Б.

Нириліна. Понад n'ять ронlв ус­ пішно виконує громадсьнl обов'язня командира добровільно~ . народної дружини В. П. Харче~ко.

Козака.

зразкову

нагороджено

знаком

роботу

його

нагрудним

«В1дм1Йню:-дру­

жинник УРСР•. В.

БЕНДИК, раб кор.


1 ІІІІТ

fl

""""

тт

••••••••

t 11 " . . . . . . . . . . . . . . " . . .

23 серпня J 988 року.

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• СОВНЧ/І/

ЧЕТВЕР

_ С ~_f;)__QTA

П'ЯТНИJJЯ

Н ЕД ІП___Я

___

_

BITAHHR ІСЕРПНЯ

25

Випусннини сердечно

міської

здоровлять

з

Nq

середньої

шноли

60-рІчним

ювІлеєм

3

свою

6.30 8.35

вчительку ТЕРТИЧНУ Ольгу FfосипІвну. Бажають їй -осяйного щастя, міцного здоров'я, внеоної душев·ної нраси, своїм учням.

яну

тан

щедро

уміє

лода». 3 сер:я. 9 40 Муль'І'філ.ьми. 10.15 Док. фільми. 10.45 Д'.йов.і особи. 11.30 НоВИІНи. 15.30 Новини. 15.40 сПо правд! !

дарувати

~~~

BIBTO~Q_ti_

державного

родНІИІХ

СЕРПНЯ

23

17.00 17.015 17.25

ЗАГАЛЬНОgОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 10.20 сУ злагоді з приро­ дою:о. Док. rrелефільмн.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА· ЦТ 6.30 с120 ХВИЛИН». 8.35 ТеЛІефільм еРосіл мо· лода•. ·1 серія. · 9.40 С. Альтов. <Мир дому ТВОЄМІУ·•. Ф!JV>м-вистава Teampy сСаТИііИИОН:>. У перерві 11. 10 Новини. 1.5.ЗО Новини. 15.45 с.Молодц!:о. Змагання школя.рtв з · рухли.вих !гор. . 16.215 сСалаJМ•. Концерт Дер_ mВІВНоrго ансамблю тан­ цю Кабардино-БалкВІР· СЬН10Ї АРСР с~ба!рДИН·

Новини. Новини. Народнd мелодії. М.уль'І'фільми. 16.ЗО Нов•ин.и. 16.ЗІ5 Про дерЖавну програ_му сДороги• Нечорнозем'я•. 17.25 11вори Ф. Шуберта ви­ конує Великий дитячий хор Держrrелерадіо СРСР. 18.15 с.'І1ретій УКр!І!ЇНСЬКИЙ. Хронfока І спог.ади•. Док. ф!:лІ>м про битву за ДнJІПРО. 18.45 СІ>огоднd у світ!. 19.05 Д'.йоовІі особи. 19:55 Телефільм сРосія мо· • л·ода·•. 2 серія. 21.00 ЧаJс. 21.40 П.рожект.ор перебудо·

11.15 15.30 15.45 16.00

ви.

ВистУп

с'МузІІІЧне літо у Па­ лац:-музеї в Останкіні•. ГраІЄ Державний квартет .ім. О. Бород:на. СоЛ.:ст М. П:леrrньов. 212.35 СЬОГ\ОДН! У СВ:ТІ. 22.45 е>Портреrr на, фоні де­ . СяrІ'И\РdЧ». д!вL ЗУС'І'РіЧі З письменником Ю. НагІ­ бі.ним. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ . 9.00 Новини. 9.15 ЛюбНІТелям хорового

211.50

каJМерного

орке·

стру Литовської РСР. Сьогодні у сві·ті. сМІи шукаємо П!роомаJНі·:о. Передачі 1 і 2.

2!21.4!0 212.50

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛ!Е&АЧЕННЯ

співу.

9.45 Телеф!льм сПовернен· ня... 1 і 2. серИ. 12.10 сХу~ожня панорама•.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 9.45 ТеЛІеф!JІьм сСовісrrь:о.

НовИІНи. Доброго вам· здоров'я. Телеф:льм сСоВІ;сть:>. З і 4 серії. 12.215 НоВІИ!НН 16.30 Новини. 16.40 Екран МОЩІДИХ І7.Ю сВ.:~о6р•аженнл:о. Лауреат 8сесоюзноrо кон·

9.00 9.15 9.45

5

Художня керам!ка в ар. х:теІ(Турі Києва. НJОВИ'ИИ. 1З.О.О с•Азб~а добра:о. 6 сВ• шукає рішення. 16.30 Новини. 16.40 сАІгрІопррм: пр.омеми І nошуки·•. Іtолгосn сРо­ с:·я• Вел1n«>бурлуцького РМІ•ОНІУ Харнівської об. ластІ. 17.10 сУ Rонцертних залаос Украї•нw.. ВИСтУП ансамб.

сер.ія.

12.45

с'Н'ародн! тала.нти•. Концерrг. 11.40 Л. Страт1єв. с3аJМше­ ВИІЙ п:джак:о. ВистВІВа. У

11.10

перерві ·6.30 Новини.

12.5:0

Новини.

сНародовладдя:о. М:СРади і ионrrроль за ВИНІОНВ:ІННЯМ рішень. 17.Ю сХудожня п~нора\\'а:о.

16.40

балету

цеві

Н. Як-овлєва. • ., .. 18. СР Іt~ІР.ІсаrрогрВІМ>а сДИ:ВІо, вИІЖни.й свёrr природи·• 18.ЗО Ф'...mьм-ионцерт. 19.00 Актуальна каJМера. 19.30 сШляхом оновлення•. ДЄЛІегати ХІХ Всесоюз­ ної конференції КПРС

ХудожІІІЯ

иерамІ'Ка•

в

ар­

лю

ХІТектУРІ Києва. Телефільм сОбі Шифо:о.

Фільм-Іюнщерт. ЧеМJп:онат СРСР футболу «Торпедо•

18.00 1•8o.3JO

19.00 Антуоа.льна

з

2І1.50 с.ГіРИ•ИЙ

ського

циклу

я•ку.

8.50 сПОДОІРОЖ

в·и.

21.00 Фільм

М•~СЯІЧНОМУ

nеребудо-

сПостріл-и при СВЇ:ТЛІІ•. п-ошта (nов.

23.10 РІШmова тор), . 23.40 Новини.

цукор•.

сЧерез

Із

обстави·ни,

ви.

Ніні

ПРОГРАМА

ВЬІхода:

вторнmс,

12.30 с.Дл1я 'ВсіХ

і ДЛЯ КОЖ·

13.~ ·Суqас.ний

світ

НJОГО•. Т·ЄЛЄЖурнал сМ<аJрафон•.

бі'ШfИ'ЧИЙ

РУХ.

ра­

М<ОД

і

ро.

1З.ЗО Оп:Jває Н. Кущенкова 1З.45 Сьогодні ~ День ра~ дя'НСЬН!ОГО

К і н,о

14.ЗО Ніовинн.

· 70•річчя

14.415. До

Фільм

сПосrrр!ли

ЕК;ра'Н

друз:-в.

Андріївні

з

10.20 Ф~ьм ша•.

при

4

1 рік

сКанікуля

навчанІІІЯ.

12.00 Ф'льм

Кра­

мова.

2

«д~иий

рік

соба-

ка•.

сД<>вг! верети в:йни•. З серія. 18.00 Новини. 18.15 С!льська година. 19.ІІ5 Рнтмічн;а гімнастина. І9.45 Грає дyerr баяІН'і.ст!в. К.

і

О.

Чerr·

вериІИов.

2·0.00 Вечі.ри.я казка. 20.15 Док. телеф!•льм. 20.215 Г. Ні.стреєм. Концерт­ иа

с·нмфонія дІЛЯ вёолон­ ~ оркестром у вНІКо­ нанні Стокгольмського ф'JЛа•рм•онічноrо оркест­ РУ під керуванн.яІМ П. Вергл•унда. 21.00 Ча~с.

.че.ЛІі

Фільм

21.40 Прожектор

ра.

Н'іНО

сТамrгами

сп!.

перемогу:о,

могти

ГЛВ:3У'ІfІQВВ.

19.З!5 Фіm.м 1

ПРОГРАМА

21.50 В суботу ввечері Мультфільми для дорослих. 212.20 сМузИJЧ'НИй РИ•НГ:о Ест­ Рад'Н.а nрограма за учас­ тю ком-позиторів 1. Кор­ нелюка і В. РЄЗН'И~ова.

ПРОГРАМА

ДЛІЯ

9.15 Риm.DЯна г:мнасrrИtКа 9.45 сНа: хвилІ дружби•.

«<Вересаєве свято•. И.О5 'Гtщеф,>льм сЗапов:щна сові.сть країни:о. Н .З•5 Новини.

10.15

16.40 Для дЛей.

сП!сн!

над

моорем:о.

школярів.

ант•.

17.40 сНародк!

сВарі·

та.ланrги:о.

АJнс!ІJМ/бJІ)ь народних інструМеНІТі~ села Осоио­ рів•НІи Херсонська}' об­ ласт!. 18-.00 Док. тел-еф!льм. 18 3<0 Муз. ф~льм сОстанвесною•.

19 ·ОО ЛН1ту.альна камера. 19 ЗО сТемп». Телераді опер;;-_ илИJК

з

проблем

те:юНІ'чного Друге жиrгтя

чукотська· а.нсамбль

сЕргирон•.

науково­

прогресу. відход:е де­

реви.нн.

2!0 3•0 Телефільм сКруг• 2•0 4•5 На добран:ч. д:ти: 21.00 Час. 21.40 Прожеиrг.ор перебудови.

вечір,

хЛJ:бо­ Купаль­

nісн:.

Ви­

тура

слово•.

Нуль·

УІНРаї.нської

мови.

телефі:tьм

еРа·

ЗО'М З Д<унаЄВСЬИНіМ •. 15.20 Док. фільм. 16.45 сСН1ВІрбн музеїв УкраУни•. І. Труш. сСа.міт· ~н.я

...

сосна

СО с·Суботні зустр•ічі:о. Яким бути українському ігровому к:но? 18.30 Сатпри.ч.ншt об'єк-

17

ТИ/В.

1·9.<00 АН1туальна нам.ера. 19.315 сН:·деомлин•. Музична розважальна

програма.

20.35 Телеф'-льм •3 вогню земл.: •. :;:-о 4'5 На добран:ч, д'ти: 21 ОО Ч·ВІс. 21 40 Прожекrrор перебудови.

Художньо . пvбл'цис­ т·и<юнИJЙ телефі11ьм сІ

21 5G

знову я

наtЛежу

не

собі•

23 СО· Веч:,рній вісник. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . ПРОГРАМА ЦТ 8.00 ГІмнастика. 8.15 Програм•а сДумка•. 9

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

пере6уд-'·

еЛи

ЦТ

8 ОО Г!мнастина. 8 :ю сІЛІДія З·аб!ляста •.

допо.

татові•.

rімнастИУ!'.

Льва

ФіUІьм-концерт.

8 55 Мультфільм. 9.30 <Подорож по

Замоскворіччя•. kн;глійсь:иа мова. рік НJаВЧВ:ІННЯ.

9.50

10.20 ФІ'~ьм

е>Гірюа.

l<l.Q() АJНГЛJJЙІСЬНІа

шюрний

ф;'~ьм.

13.2'0 Основи знан.ь.

економ!чнИJХ

Тележурнал

ягода». мова. 2

55 ОчевидНІе -

неймов:р.

короткі Всесоюзна

ЗБ·'лля..

доnо-

докуфільм

про

життя і творчість В. Со­ ловйюва-Сєдого». ,Телефільм «ЗдрастУЙ·

14.!.5

ДОИ'І'Gр•».

18.00 Новини. 18.15 ЛауреатИ каннуреу Ім. П. Чайковського. Д. АЛІЄ:ксеєв (фортепіа·НJО).

18.50 У сві.11і тварин. · І9.50 Дак. фільм. 20.00 Вечі,рНІя казка. 20.151 НароднІ мелод:r. 20.30 Велосnорт. Чемп:онат СРСР. 21.00 Час. 21.40 Прожеиrгор

де>жня

виставка

!І&Ребудо-

доХУ-

робІт

ті.

16.20 Ф:льм

із

«'ПОП\У"ГННІК>.

17.40 сА

rrpeбa•. про

м.

Союзу:

J1 00 РаНІКава ПОШ'NІ 11 ЗО K.rnyб мандрі·вник'в 12.3•0 Міузичний к:осн ІоЗ -со СІ.льсьна

година

14.00 3доро·в'я. 14 І5 Т. Габбе.

сОолдат і Телевистава для

змія·•.

ДіТІей

16 05 16.30 16 35 17.05

Тургенєвське літо. ХВІИ~ини поезії. Мультфіпьм Док. фільм. сЖива

пла.н.ета•. над

7

серія.

-нами.

1·8.00 Міжн·ар.одна

сНебо

панора-

ма.

18.45 Недільний

к-інозал. сД!алог, Кріт і яйце:о. Мультфільм. сСиній кіт на б:лому снігу•. Док. ФІльм. 19 30 Ф:льм «Порох•. 21.00 Час. 2!1 40 П. Чайк-овський. Увер. тюри•фантаЗії еРомеа і Джульєrrта», сФ.ран,ческа да

РІміні».

22 25 Футбольний ПРОГРАМА

огляд.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9 СО• НО<ВИІНИ. 9.15 РнтМJ:.Чна г:мнасти•ка 9 45 Перлини душі нар·од­ н+ої.

На шляха,х республі. ин Погода (експрес-'н· форм.ац:я)

10 15

ф'.льм

«Бла·ІfИТ­

11 2•5 сЛітераrгурна

карта Маякощ:ь·

12 13

м.:ста•.

Укра[ни... В. кнй в Одес'. 315 Fl -С Бах

А.

-

П'яц-

цала. сДев'ять танго І Бах•. Вистава. 10 Ф•іJІ'ЬМ сНа золотому га•НJ!>У си·дJ.пи:о.

14.20 Фmьм•коwцерrг. 14 55 сСело і люди•. 0РеНІJ· ний

nідрящ

15 2•5 еВи•

Музична

Н::іМ писали ... ~. передача ;,а

листами

гляда-чів

15 5•5 Виставки,

вернісажі (~кспрес-•н-

Телеаф:ша

фор-ма•ція).

16:00 Слава оолдаrrська. 17 GO «Братерство•. Україна Дагеста.н. 18 СО сДиrЯJчІІІй к:нотеатр •. Зустрсч

з

Небієр:_цзе.

р.ежИJсеро.м

В

19 СО Аюrуальна камера 19.30 3а·илючннй концерт

Всес.оюзного фестивалю ·~РІІІМІСЬК) ЗОРІ» . . добран:ч, д-:тн· 2·1.С·О Час. 2·1.4t} Про•довженн.я заключ-

:2·0 45 На

ного кон.церту Всесо. юзного фестІІІвалю

«КРИ.VІІСЬк! зорІ'» Веч'рн.й в.сник

ПРОГРАМА

ЦТ

8 CJ· ГімнастИІКа 8.15 Програма

сДумка•.

Радянська поезія ТвардовсьіКий с.За

лю

даль•.

9 С5 «Ерудит•. пулярн.і

О. дал­

Науково-по.

ф!льмн.

10.CD сЖиви, Земле:•. 11 СО Шнола: час перем:н. 11 ~~с Клуб мандр:вник.'в.

12·.З5

Наука:

ри·.VІенr,

13 С5 сЯкщо

теорія.

експе-

праwrИІКа

вам

за. •

1З 5:1 МультфІльми. 14.45 сВсrrа:нь поряд, това­ ришу•. На фестива.лях пол•.тичної п 1 он! 1987 року.

15.З5 с.Б:тчизн.и на...

рідні

<оПушк:н.

іме­

останн·й

18.ЗО Телев:з'ІйН'Ий музИ'ЧнИ:і! абон•ем-енrr. На концерті мІжнародного молодІжно­

субтН'Трами

Чехову в'рнти Док телеф:льм

Ялту.

ТУРНІО-спортивна·

програ­

ма.

ви.

«Характеристи­

ка•.

веrг-а

го

АJНJгл!йсьюа•.

симфо·н•:чного

оркест­

•РУ nі.д юеруваJНн•ям Бернстайна

Л.

19 40 сДіти революції•. Док. фільм.

Фt-зкуль-

2{1.00 Вечірня казка. 21.00 Ч!Ііс. 21.40 Прожеиrгор nеребудо·

211.50 Фільм сСамоза-хист•. 23.05 НіОВИНИ, 23.15 Художня гімнастина.

9 20 Тираж «Спортлото• 9.30 Будильни-к 10 С.О Служу Ра•дянському

трансnор­

1810 Моультф!льм. 18.310 с•Естафета:о.

211 50 Фільм

першими•·

д.яльн.ість

СРСР.

1'5 •20 С:клащов,; юатастрофи. J11p.o nричиНJН аварій. на залізничному

були

життя

Стасової

aкrr•. Док. телефільм. 16.ІО Ф:ІJLьм·ВНІстава· сЄлиза­

20 <JI() Вечі.р.ІІJЯ казка. _ 20 15 Док. ф:льм сИ чувеr"_ ва добрЬІе •. 2<J 35 Виступ циганського аноамблю

Маштакових.

21.00 Час. 21.40 Кіно і глядач. 23 10 Ви•ступає група сВ·'та· м·:!НІ:. Новини

23 2•0

ви.

Кубок

«Аг·

не.

14 -5-5 «Хвилини

співробІтинкІв МВС

Хроонікально

'116,

Т·олстого. росІйському Науково-попу­

фарфору•.

тато.ві•

менrrаІЛьний

право. День

р·о•.

1З.10 Нов-и·Н!И.

13.115

І

13.00 сБути

Москві.

про

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

10 40 Здоров'я. 11.25 На}'ІКОВО · ПОПУЛЯР\ІИЙ ф:л.ьм.

«Еони

О.

22.tC

сР-азом з М'акаJрен.ком• Док. фільм. 05 Тел•еві•з,.йний театраль. ний а:бонемеН'Т В · Шек­

11.451 Перебудова 12.00 .,Портрети•.

ЦТ

8 ОО Новини 8.15 Риrгм"ічна гімнастика. 9 ОО Док ф:льм із циклу

·НІ

~расун!Я>.

1З.55 с.Живе

ПРОГРАМА

10.20 Муз.

стаJва. В перерв! 12.00 Новини. 13.1•5 сДоброго вам здоро_ в'я•. Перший раз у пер­ ший 'ИЛJаоС. 13.4!5 М.ультф!~ьм.

14.25 МІУ'з.

студія

40Га.рт:о. 16.30 НОВИІНИ.

17.10 Для

Держ!ІІІІЮі\Й есиім'Оський

10.215 Док. телефільм 1'0.55 П. Чайковський.

сШукай Вистава

дІjтей.

П.50 МОЛІОдІ:жна

УКРАіНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

сСnляч·а

НОВИІНИ. В. Лі1ВШИЦЬ. вітра в n·олі•.

·

перебудо·

ви.

УКРАІНСЬКОГО

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

9 00 9.15

с.Найчарівніша

н,айпривамивіша•

2•1 ОО ЧаJс. 21.40 Прожеиrгор

грама.

ви.

2•1.00 ТелефІльм

Па­

лаЦІі.-музеї в Останк~н.і>. Х<>реограф:.чнІ · мі•Ні:атюри Г. Алексідзе на музику М. ГлШ:ки. . 22 ..25 сlН!'І'ерсигнал>. 22.50 сПОГЛЯІД:>. Вечірня ін­ формаційн!О-музиочна про­

могти

14.15 Т•епеф.ільм

КабНІЛинський

у

РІ•к н.авчаонн:я. ІІ.50 Телефільм «Як

1З.15 Новини. 13.20 с•Ча<роді•й танцю:>. Ф:.льм<-концерrг.

23.10 Новmси. 23.20 Художня

суббота.

Броду воріт•.

серія.

11.30 Lспансьна

л/то

ПРОГРАМА

навча-ни.я.

сабана•.

дРукарн.и

ви.

21.50 ••М'У'ЗІІІЧн.е

близь­

9 5О ІсЛІ!ІJНІСЬКа мова.

приводу nередчас-

пяткица,

19.55 Т·елефільм сРос•ія мо· л-ода-... 4 серія. 21.00 Час. 21.40 Протеиrг.ор перебудо·

ськІ

Моск-ві.

В~д Rрим.сьиого до Тр~:умфа.льНJих Док. фільм.

батька.

Броварська

rrелеглядачів. СьогодНІ! у cвirr.f. Іtурсом ХІХ парrrкон­ ферен.ціr.

ка.

міСЯЧ!НІОМІУ свіrrлІ•. 1З.20 сСВіТ ТВОЇХ ЗаJХОПл•еНЬ:>. д•ок. ф!льмн. 1З .40 Новини. 1З.45 сС.НИТЬСЯ ДИТІІІНСТВО•, Фільмск-онцерт. 14.15 Телеф:Льм сДовгі вер сти в.ійни•. 2 серія. 18.00 Новини. 18.15 Пі·сні і танцІ УдмУР­ 'l'Іії. 19.125 Футбол. ЧeмnLoнatr СРСР .«Торnедо• сДИ· наМJО:> (~нїв). 20.15 ВечІ-рня казка. 20.30 Для всіх і для кож­ Ж>Го. 21.00 Ч'І!ІС. . 21.40 Прожектор перебудо·

21.00

'1'И

18 45 19 05

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ВЛКСМ.

спір

і

8 515 М.ультф:льм. 9.3'0 еПодараж п·о

НаІВЧВІННЯ.

12.00

ви.

сQед~.

для дітей. Новшн.и. . Програма Литовського те.леба Ч1енНІЯ. 18.00 с<Новато.рн І к·онсерва­ торн•. Відповіді на лис-

ЦТ

8.00 ГІмнастика. 8.20 П'•сня да•лека

НаІВЧ!ІJНІІІЯ.

-сНова~~ .жизнь• орrан BpoвapCRoro rороцсІ:о­ rо ІСомитета Коммунистической партии УкраинЬІ, ГОJ)•>дскогс и районного Советов народнЬІх депу­ таrов киевской области. (На украинском язЬІке). Редактор А. ВОЛОШІ~НЕНКО. Газета вьхходит с 17 апреля 19З7 rода.

ДІІІІі

Пе-

редача

2І2.50 Новини. 23.С5 сПори. року•

23 20 Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Адміністрація, педагогічний та учнІвський колекти!Зи Плосківської середньої школи вис.ловлюють щире сшв­ ноУ смертІ Іі

агро.

чому?:о.

21 50 еДІобрий робе: •.

сrrудія

.,гaprr:o.

К<тЦерТ ра•дянсько1' nіснІ. 10.20 Фільм сRан~иул.и Кра· ша•. 3 серія. И .30 ffім·еЦЬ'Ка мова. 2 рік

сДНІКИІЙ

чуття -ШnинкІвськ!й

турбоrrи

16.50 16.55

мнстецrrва.

2·1.50 Ммод'жна

10.05

-

Ві·

сАроматн сДз'онrrарса•. 20.45 На добран:.ч, д:ти! 21.0<0 Час. 21.40 Прожектор перебудо·

ПРОГРАМА ЦТ 8.40-сПодорож п·о Москві. Вздовж древнього З.ем­ ля.ного валу:о, Док. ф:.льм. 9.00 Мультф!ЛІЬм. 9.315 Нёмецька мова. 1 рік

Осо­

Жнсл:на.

•ежтогічні

n.рому:о.

нь-ою

20.25 Телефільм

що склалися ... •. 22.30 ВечІрн:Jй в:сник. 23.00 МузИчний MOfli'l'OP. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

20.15 R·он-церт Г. 21.00 Час. 21.40 ЦрожеК'!Іор

Про

проблеми nівденних йоНJ'w Д<онбаJСу.

16.:.Ю сЧог.о

деореnорт.аж з республі· канського свята кобзар­

ви.

ви.

музики

камера. свято•.

19.ЗО сВересаЄJВе

· сДинамІО• (Київ). 20.15 ~уальна , кам~раі 20.45 На добран.ч, д:тн. 21.00 ЧаJс. 21.40 Прожеиrгор перебудо·

21.50 Телефільм о:Совість•. 5 сер:я. 23.15 Вечі-РІНій в:сник

иам~рної

с.В!ола:>. 1-8.00 Док. 'І'ЄЛJефІLЛЬМ. 18.30 СОНЯ'іНЄ КОЛ,О.

17.45

про дІємократн-зацію па.р­ 'І'ІЙІНІОго ЖИJ'М'Я. 21().0()1 Та!Ланти 1'ВОЇ, Украї· но! 20.45 На добраніч, діти! 21.00 Чаtс. 21.40 П.рожеК'!Іор перебудо·

·1

в•и.

mто у Па­ в Останк!ні•.

лацІ-музеї

(«Л он~сжсьиа•) .'

ОО с .До шіс'І"надцяти старші•. 18 45 СьогоднІ у світі. 19 -05 Пkня>ОО. 19 20 д:а.лектика особистих f Г,РОМОВ!ДСЬFСИХ інтереСІВ. 19.50 ХвНJЛинн поезії. 19.515 Т.ел•ефільм сРосІя МО­ лода:>. 3 СЕWіЯ. 21.00 Час. 21.40 Црожеиrгор пе.ребудо·

18

21.50 сМ<узпчне

товаришів•.

по МосквІ. ПfІд шаТІІІ.\t'И МІОСК·ОВСЬИИХ бульварІів•. Док. фільм. 9.10 М'уЛІЬтфільм. 9.45 Французька мова. .1 рііК НІавчання. 10.15 Ф·~льм сКан:иули КРО­ ша:о. 2 серІія. 11.20 Французька мова. 2 рік навчання. 11.00 Фільм сБ:л-ий птах з чорною в\цзнакою:о. 13·:215 сЛені•нградські анваре­ л!... Ф:льм-концерrг. 1З 55 Нови:ни. 14 <Ю Телеф.'льм сДовгі верети війни•. 1 сер·ія: 18-.00 Новини. І8.15 Риmм.ічн-а гімнаст~mа, 18.45 с ... д<> шістнадцяrrи с11арші·•. 19:ЗО МуЗичний Ю:оск. 20.00 Вечіір.ня Шізка.

море».

19 ОО сН.евtдомий Глазунов:о Про вистаtв:ку творLв (

Л·!ТО у Па­ лаці-МJУа10!Ї в ОстаІ!1(ін:•. ГрЗІЄ ШІІсамбль с·ВUртуОзи МіОСЮІ-. 212.315 Сьогодні у світі. 22.45 сАнтуальний об'єкТИІВ:>. Док. ф:льм сГрупа

8.00 ГіІоАІнастииа. 8.·20 Оn:·вають сестри

мажор

к:ню

'•00 «ІРІQзмю.вІ3. no сут' >. · «Чому за.кри.лИІ Азовське

народів

вають

211.50 сМУЗНJЧНІЄ

11

бемоль

танці

ДЯ1 НСЬ:К0ГО

Революції.

.

ВІртнетІв

Мі

No 103.

СнмФОн•ія

П:С11і і СРСР. 10.40 НОВИІНИ. 15.30 Новини. 1·5.40 с.Ділw і

10.10

мо·

6 ЗО с120 ХВИЛІІІК•. 8.З5 Музична передача. 9.10 Чого і ЧОМ(У? 9.40 Дома-шНJЯ а'Іtадем~я Ю.Ю Сьогодні Ден,ь ра.

ДІІНІСЬКОГО

сД!руmй УкраїІНсьиий. Хрон~на і сnогади», Док. фільм. . 17.45 Пр·ограма телебачення РУ•МУ'НЇЇ. 18.45 СьогоднІ у світі. 19.00 Шахи. ЧемПІіоНІВт· СРСР. 19.:?JO Наш сад. 19.·50 ТЄJrефільм еРосі,., м·о лодІа». 1 сер:я. 2І1.СО Час. 21 40 Прожектор перебудо·

Ніуірсу

ім.

Гайдн.

ЦТ

18.00 М'f·ЖНJародна. ·nрограма. сУ Фонуо! проблема:о. В!йНІа без nереможця До 25-р!·ччя Конrіо.лезьиоr

Новини.

ви.

Я.

ПРОГРАМА

СЕРПНЯ

28

ЦТ

ФJJІьм сЗорешщ•. 16 15 У світі тварин. І7.ІІ5 СьогоднІ ~нь

ка•.

17.{10 17.()15

на.­

Курмангази·. Н<>ВН<НИ. Мультфільм. сМузи'fна скарбниця•.

СЕРПНЯ

24

opкecrrpy

інсrгрументів

ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

с120 ХВИІЛИНіО. Телефільм сРос!я лода-.. 4 серія. 9.35 МульrrфІл.ьми.

віст!•. Док. про сьогоднішній день Казахської РСР. 16.30 Конц~рт Ка.заосського

СЕРПНЯ

27

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

6.30 8.30

по со­ телефільми

С ЕРЕ [1_8____

СЕРПНЯ

26

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ cl20 ХВИІЛІІІН:О. Телеф!.льм сРосія мо­

Редактор А. ВОЛОШИНЕНІ(О.

СРСР.

~~---~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. БроварІ~, вул. Київська, 154. Індекс 81285. ТелефОнІ~: редантора -· 4-03-76; аастуnннка редант•)ра, В!АдІпу nартІАного життя, &fдnоrІІдапt.ного секретаря 4-04-61; вІддіпу сІnІосьного го:под;арства 4-23-26; ІfД,ІІІnу npOMHCJIII)BOCTI І СОЦІАІІІоНИХ П.ИТаНІо 4-02-92; ВІддІnу ІІНсТІІ І МаСОВОЇ робот:н 4-04-IJ·J; коресnондента місцевого радfомо:sпення -· 5-13-11.

кr,rвськсN>

oбo~~acf!oro

управління

Адреса друкє•рнІ:

КИївська

у справах ВІЩаsництв, пon!rpaфtr І книж~tової торrівnі. область,

м.

Бровари,

вул.

КиУвсt.ка.

154.

Друк

офсетний.

друнованнй

15.557

Обсяr

аркуш.

Тираж

примірнинів.

Замовлення

М

4886.

#133 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you