Page 1

ПролетарІ всіх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

J

МІС Ь КО

РАД

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:

ЖНИВА-80: ЗБЕРЕМО ХЛІВА ШВИДКО І ВЕЗ ВТРАТІ

поrоДІІП

ДепутатськІ екіпаЖі

УМО­

вu ПРОДОl8YlOТЬ Зб;.-раn

вро'"

З8ітио-внборвt

.•

oprUd-

збори .пар~

зaцJ.п

рalону. СПОСІб

жвтт. радпсьКJIЙ • Атомва еверrетика І сіл..

ське

rік:подарство. Пе­

ре,. 1DJdJlЬИИМ Д38088КО"'.

ПЕРЕМОГА ТРИНОТ АЖНИНІВ Ниєва

13

наді-

Зд.о6ута

Дових ноленrивlв Ниївщи'

ни у

Номпартlї УкраїИи. винон·

:ном оБJIасної Ради народ·

депутатів,

иа-

змаганюі

сои!­

Aд~

. Єр~олаєиої. Це,йко"ентцl' :Іаз ·~лово до ,початну ро,

преЗИ1I1Я боти ХХУІ

з їзду НПРС

об.1ПРОфРЗДИ та обномвІДRРИТИ , рахунок .lIp~roro ЛНСМ . Унраїни присуди· р?ку одинадцятЬї пятили

колективу

верхнього

фsбрнуи

'ДИТЯ'Jого

нотажуперше

три­

мІсце

з

врученнжм перехІдного Червоного Пl'anора.

р.чки.

tt.

ЧЕШ)'ЛЬКО.

iJDкeвep по o'prцIaцIJ соJd.ал1стimlorо

8миав­

Ц.

Овочевий конвєйврдJв Дм!1ОЧИ примхи пого­ ди, ро!5іtнИНИ гороJ1фc бригад радгоспу сНрісчJIІвськиЙ. • зсе робllя 'rь для

того,

щоб

gожном

ДНЯ до столу. ТРуд~vх відправляти СВіЖУ про­

Поки

демо

другому нзарт~ '1! ' комсо:\tольсЬно-. МОЛОзIЖ!1'~ рону бюро 06HO~IY, зміна ' в'язальНІЩЬ В .. М

1980

них

aJt1cTlf'nIoro.

ФОТОРЕПОРТАЖ

НапереДОДНІ пройшов заливний дощ, І механізатори радгоспу .ЛІт· нІвськиЙ. змушенІ були припини· ТИ обмолот валкІв пшениці під Пухівкою. Але антивний нІчний вІтер пІдсушив пшеничне поле, І комбайнери рано-вранцІ вавели свої машини в урочище ЛІсове.

-

перемога

шення.· В нащ-ардІ

________

ва,,,ки

збирати

ванням,

-

пІдсохнуть,

пях цливуть ще три .степовl кораб"11.. . . .

ПРЯМИМ

з полl,В на тони зерно транспортують5автоса.моснидlВ. В · аван-

бу ·

комбайну·

. трудиться

в

завершує тонн

за ,

ни

де зерноз6иральний номплекс упе­

на площі 183 ГЕ:КТSРИ. І даиого CJJOBa ДОТРИ:\tуЄЗ честю. По~іЧИI!­ J(OM у ньогО КQмсомолець Серг1Й.

Роботу . на ЖН,и:вах організовано

у двІ зміни. Раюtl зернові вже зІбраНІ) на БІльшій частнні .площ.

БGьоro Ух- 830 гентарlв, з' нИх пшениuя. . ТрудіВНИНИ господарства не забу:вають Іпро lIfаА6УТНіЙурожаЙ.

б!JIьше.

У з6ираннІ огlрКIВ, по­

nparнYTЬ

lUil

МИJIИ з образом сучасника в тво­

рах українських художникІв. Тру­ З задав.ол.ениям.прос.пуха­

_ дlВНИНИ

ті JIЄКЩЮ .Українська живописна Ленініана.. БІйцІ lдеOJIогlчного 1 трудового фронту сфотографували­

швидкими темпами очищають· поля . вІд пожнивних рештон. ЗагІн РОДЮ~ОСТі . з Броварського

вІддІлення .Сlльгоспхімlя:. достав-

ся на згадку. На Фото: передовий номбайнер П. І. gорисеико; кращий екіпйж жатнарlв М. О. Гайдак І М. П. Мироиеино; пряме ком(іайнування

ляє

пшениці.

сюди

органічні

раДГОСПНІ

ВО\{Ц

добрива.

трантористи

А

Михайло

В. ДЕСНЯНСЬКИП.

оз*амеНУва Т1{

пlДl'ОТОВКИ

з'їзду

Григорович' ЛИТ8ИИ, Іван ТИМОфl­ йович Довго'Дько' та' ІншІ у дВі змІ" ни боронують площІ. Цього ж дня 8 оБІдню перерву до хлІборобіВ завІтали працІвники Київського державного . музею ук­ раїНСЬКОГО мистецтва. НауковІ працівнини АндрІЙ Маркович Га­ лайчук та Ольга Петрівна Говдя розповІли механІзаторам про ТВОР­ чІ плани свого колективу, ознайо-

. Воки

продали держ,­

помІдорІв..

полях

600 -

Вик6ную~ евоХ . зоб('· в'язання, о:Мчівники to::-

Т'ОН1fИ

. на

сьогоднІ

мехаНізатор МИКОЛ8 Ощ!ксанДРОвv.ч Гайдан .,та ' його помічнин депу'rат ЛІТКівської сlдьської РаДІІ народних депутатІв' Микола Пав"ович Мироненко. Вони зобо· в'яза.1ИСЯ скоснти зерНОВІ нз пл 0щІ 180 гентарІв' І' вже наближаються до цього рубежу. Наполегливо трудиться й екіпаж жаткарІв, який ОЧОЛЮЄ ' ветеран праці Микола АндрІйович ВеремІй.

Ві майже 1600 тонн ПРО-. серn.t'lЯ е дукції, в тому числІ· 154

дукц!ю. Так, 19 мзгазини Няєва було, до­ став"ено 28 тони городя­ ни, причому' половин~ цІєї кількост! ПОМlдо· ри. А наступного дня бу­ .10 реaJIіЗОВано Іх ще

працюють

. них -

ред.

~аtюR.

нового

ПЄРШОГОl!lддlлка радгоспу. Один з

М-1ІИН8. де грунт пересичений во­ логою. Але н6мбайнер сміливо ве­

Мичак зобов'я­ тонни хll1ба

. сотні

зерна

Не гають жодної х:вилини пого­ жого часу й екіпажі жатнарlв. Во­

КУЛЬТУРами. А. ян тІJІЬКИ зерновІ дозрІвають, сідає за штурвал КОМ· баЙна.Qсь · І зараз ,його· «Нива .. прорlзає нову загІнку. Поriереду­

482

другої

,

.

с!льськогосподарськими

КомунІсТ І. Г. зався наМОJIОТИТИ

рахунок'

перевезеного

врожаю.

господар

ствl механізатором: ·внвозить доб­ рива, обробляє грунт. сІє. ДОПІЯ' дає "

'. . :,

дПв Іде І:ваn Іванович. БІленко. ВІн

путат Рожнlвської сільської Ради народних депутатів І. Г. Мичак. , Іван Григорович уже третє де' сятирl<jЧ-Я

,

гардіСОЦlалісти'JНОГО ' змагання' во­

говорить номбайнер де·

иl · пеJ)eбузають з таборі l'IPзцl 1 .' 81iJ.1'kJЧИfIИУ. ЩО пІв і! раnrоtПl.

nojtSpCTB8

СдІдом Іде агрегат Петра Івано­ вича Борисенна. Це танож досвід­ чений механІзатор;" майстер-налад­ чин. На Йorо.Ниві. · цифра 482 'тонни. Таке В' нього зобов'я­ зання, 3а ним по золотистих хви­

Тут пшевнuя низьноросла, стояЧа.

Йш.,а дУже радІсна звІ~r- .:tИХНУЛі н~их працlВІН~­ :на за пІдсумнами СОЦі-ltіВ на ноз!. ТРУДОВlззер·

аЛістичного змагани/; ТРі'

2 КОП.

Хлібороби рalову І

СМІДIIJIJ:

нас

КОМ У НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 УКР А J Н Н, ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

НАРОДНИХ

Nt 133 (5064) , ф Середа, 20 серпня 1980 року ф Ціна

ra88Ta 8ПО.ц'l'll. 17 піт.. 1937 РОКУ ф

До

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РАЯОННОJ

І

дО

ХХ\'-{

КПРС' УCnlшниrі

внконанням'

з060в'язань

по· продажу озочlв. дер· жав!. На транспортуваННі го­

РОдИКИ щодня працює в автомашин об'єднання ших овочІв, крІМ ",робіТ­ .,Укрсlльгоcnтехніка.: ВО­ овоч! в ниць городнІх бригад, бе­ діІ достазляють Дн1провськоrо руть участь шефи пра­ маг&зини . мlдорlв,

моркви,

бурянІв,

столових

ка6ачнІв

та

!F-

цІвиини ДарН'Ицького ваго­

Hope~OHTHOГO ностудії

НИХ

заводу, н!­

науково~поnyляр­

фІЛЬМіВ

та

lюпих

району. Вони пильнують за тим, щоб в дороз! не ДОПУСТИТИ

псування

про­

дукціІ.

шефсЬКИХ організацІй, зо танож учнІ Ниєва, якІ ки·

Г. АНДРІЄНКО.

Безперервиим надходить

поrо­ зерно

стичне

гІдну

змагання

зустріч

за

ХХУ1

нового врожаю на хлІ-

з'їздУ КПРС. Багато з

боприймальні

иих пемоиструють зраз­

пунк!и

3апорlзьноІ області. 3разу чотири райони

ки високої майстернос­ тІ 1 організованостІ.

М елІ топольськИJ~,

Так, екіпаж Героя Со·

ВесеЛіВСЬКИЙ, Тnк­ мацький та ЯкимІвс"­

цlалlстичноІ ПраJ11 В. Федоренка з КМ­ госпу сШвденни~.

-

кий УкраїнІ

п.ершнми завершили

конання

на ви­

наРОДНОГОСП І)­

дарського ПJIану. В a~­ сіки БатьнlвщиНИ. зз­ сипано близьно TPb(l)(сот

тисяч

тонн

зерна.

Трудовий усп!х за­ безпечений маСОВIiМ ентузІазмом усІХ учас­ ник!в збирального ко};­ вейєра,

якІ

внлючилися

активн.,

в соцlалl-

ЯКИМ!І!СЬКОГО району намолотив комбайном .Нолос. тисяч

БІЛьш

центнерів

як

12

зерна.

Майже на двох тиея­ чах гектарІв ЗlБР'ЗJ'J1 зериові панна ~HaTHOГO

КQмбайнера ГерояС,,- ' цlаЛlсtичноУ . ПрацІ

Г.

ВQРОНІна'з

pa~г()c­

пу сЗапорlзькиЙ. Ток·

мацьного багатьох

ми. іх

нормою

пе­

ревезення вІд комбай­ на на елеватор 100-120 тонн зерна. Першу

ХЛlбор06ську

заповІдь

кож

виконаJIИ

колективи

'Ні'

6ага­

тьох КОJ1Госпlв І радгос­ пІв в Інших район",,,

06ластІ.

Продаж

державІ

триває.

хлl~а Тру'

дІвники седа мають на· мІр реаЛІзувати :іе

1,3

меюп як

мІЛЬЙI)Iі;!

тони зерна, в тому чм~'

лі

365

СНЛЬНИХ

І

спеціальні

значно

району. Для водНв стало

щоденною

MlcbKoro Інформаційно­ обчислювальиого центру

лені дllиrуни при тих же габаритах стали потужніши-

ВИКОНДНО ПЕРШУ ЗДПОВІАЬ ном

ЗВЕДЕННЯ

робниче об'єднання «3aBJll імені Малншева:.. ВДО<:КОdЗ-

• YPQЖАИ.&О: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

тисяч

ТОIiН

'цІнних

пшс·

ниць.

ВИКОНУЮЧИ

СПlЛЬНЕ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЛенІнград. Будівникзм Саяно-Шушенської ГЕС

ві.1пра8.1ено

д.111

п'ятого

До

шум

кінця

Абакан

завод».

Теп.~n-

хід «Советская Якутия:. ;ІОставить

ще в

вантаж

нинішню

по

Єніс~ю

б"

ту машину в грудні

взяті

ХХУ[ з'їзду соціалістичні

всіх

' на

-

ви-

учасннків . створення

ПОТУЖНІСТЬ БІЛЬША ШУМУ МЕНШЕ

ХаркІв. Випуск нових мо-

торів

для

тисяч років тому. пu·

кам'яній

археологи

черепасі. Ті

знайщли при розкопках ста­ родавиього

поселення

Md'

честь ла Сия. На черепасі різuем

КПРС спіЛ"llі . зобов'язакня

em~KTpOCTaHиiї.

(РАТАУ)

35

бачили сибірсьJci

навіГЗU1,О, ' н!

Це дасть змогу пустити п'р·

конати

ло

МОТОUИКJI;В

.,ИЖ-Юпитер-4» почало ви·

стародавнього

вибито

.

художник;

сузір'я

Північ'!",

півкулі, На вІдміну вІд су·

'Ізсного положення Вели!«()і Веl1медиці

деякі

її зірки

знsчио зміщені. (ТА.РС

-

серпня

но

зернових

плану. у

цього

року

-

скоше.

графа у

Друга

процентах

-

процент .ах

ДІ}

обмоло'[е~ до

скот;:­

ного).

ціі. його виготовлено в об' _ край). ор яне не о, зоuргєднанні .,ЛенинградскиЙ ме- жене таким, яким воно 5у­ таллический

. 18

(Перша

но

(КраСНОllрськай

З

на

року

НАЯДАВНІША ЗОРЯНА КАРТА

стаl!-

ПРО, хІд жнив у ГОСПОАарстваХ.раЙону

В;11

харків'яни випустять близь­ ко 25 тисяч таких моторів.

робоче коле~о

агрегата

знижують

роботи.

держстатистнкн

ПРИСТР:JЇ

РА.ТАУ) .

«Пухівський:. імені Докучаєва «Красилівський:. «Гоголівський:. «3аворицький:, імені Юрова «Бобрицький:. П,1емзавод «Рудня:. «Требухівський:.

імені Щорса "Зоря» "Плосківський» «Авангард:. «Русанівський» імені Мічуріна «Літківський,. «Заплавний:. «ВеЛИКО.1имер.»

«ЖеР.1івськиЙ"

.

По раіону

76,3 77.1' 67,0 79,8 63,8 91.1 62,5 82,3

61,0

~8.3

57,3 65.9. 56,1 51,4

55,5 64,2 . 54,5 .,8.4 44,4 ї47 43,0 ї1 3 41.2 58 ,0 40,4 599 37,1 jO,9 37.0 58,5 36,1 84,R 35.3 6!.11 32.0 71 () 29,2 56,0 47,4 70.8


*

2 стор.

20 серпня 1980 року

НОВЕ

• ~==--------~~====-~=~~~~-=~=--e===---=--------_

Контрасти кампанії _ _ _ _...,....звIТИ

І

Звітно-виборні збори ко­ мунІстІв

енергетиків і ме­

ханІкІв цеху .М

заводу

4

порошкової металурr'і'! ІменІ 60-РlччяРаДЯНСЬR::JЇ України проходили в·яло. Партгрупорг М. ІщеНІЮ закінчив доповІдь. І при­ сутні не зовсІм органІзо­ вано приступили дО обго­ ворення. Тов. За~ка сказав усього кІлька речень. в основному

про

підроздІлІ

те,

що

проведено

в

ряд

ВИБОРИ

В

цього сам Іщенко запропо· нував кандидатуру За!ки. Стали голосувати. Неспо· :llвано головуючий підняв руку

...

за

першу

туру. Тобто

кандида­

(Jактнчно

виявився

вІн

противником

своєї ж власної пропо:з~­ ції. У результатІ голос\'­

вання пр"йшло

неоргвні­

зовано. Член парткому тов. Иомпанець не прон­ вив партійної принципово­

сті І вимогливостІ.

що й

стало

паРТіЙНУ роботу мови май­

воду повернувся до описа­

же не велось. Незважаю­ чи на рекомендацІї, опуб­ лікованl'У нашІй газет'.

на інструктивнІ роз'яснен­ ня. проведенІ на відповІд­

семІнарах.

.керІвники

партІйнІ

цеху

не

спро­

моглися пІдготувати дІло­ ве обговорення звІтної до­ частковими

-

пр"екrу.

заступника

зації

ли

І.

секре­

парторганt­

Мартиненко.

приступили

ІВання.

він

до

внІс

фlна:іу комІтет

них перипетІй. му так С,lабо

з~­

Однак ч')­ ·було про­

контрольовано підг"ТОВКУ до зборіВ партійної гру­ пи? Тим БІльше. що ва­ тажки багатьох Інших партгруп по· діловому Пі­ до

проведення

суд­

Але найбільше здивувала безпринципність голову!:>­ чого

зборІв. Партійний

збори парт групи проектно­

женнями. виступаючІ нІ511

таря цехової

неприваб.1ИВОГО

ок­

забули про критику. само­ критику. РІшення зборіВ не прийняли взагалІ. бо не було підготовлено навІть поганенького

причин')ю

ваЖ/1ИВОЇ кампанії. Того ж дня відбулися

повіді. Обмежившись ремими

головною

дійшли

Ко­

голосу­

пропози­

цію переобратн М. Іщен­ :ка партгрупоргом. Але д:>

конструкторського

лу.

вІддІ­

Партгрупорг

О.

М.

Кривенко всеБІЧНО охарак­ теризував

- -_ _.,...;.-

ПАРТОРГАЮЗАЦІІІХ

заходІв по підгот()вцl до зими. У такому ж І1усl ви­ ступали й ІншІ учасники зборІв. На жаль. про суто

них

дІяльність кож­

ного

комуніста.

ПРИRла­

дом

сумлінного

служІння

колективу І улюблеН~fi професії він назвав робо­ ту Е. М. Дерев'янка, який вІдзначається структор, І як

І як кон­ голова к"­

мІтету ДТСААФ пІдпри­ ємства. Активний і С. І. Фейліс. але йому було прямо вказано на ~застої.

в 1'Ворчості. на иеJ10~tат­ ню увагу дО сучасно! т'!х­

нІчної лІтератури. Особ .;'1Н· ВО

ж

гостро

стояло

пи­

тання про особисТу !і.!ЩJ· ВlдаЛЬ}fIСТЬ

за

ДОРУЧЕ'lІV

справу молодого

KOHCTPYJ-:тора М. Предаченка. Я1;ИЙ проявлиє

елементарну

I Ато. у СЇnьській І

11 11 11

1I

Комуністи порушили пи­

11 11

дисциплІнованість.

тання про полІпшення M:-tсова-полІтичної і виробн!!­

li

ЧJЇ роботи серед ІнженР.р, но-технічних працlвникі13. Було висловлено претен­ зlІ

до

ректора

~

народното

університету Б. Ф. Чесно­

І І І

кава за зииження органі­ заційного і теоретичного рівня занять. ЩО знижує Інтерес до них з боку лю­ дей. які мають вищу ,ос­ віту. Це зауваження Пl)­

справою.

Хочеться

висловиги

критику І на адресу парт­

грулорга, який не стежить за гласнІстю змагання. А от графи в турнірній таб­ лицІ чеМпІонату СРСР з футболу тут заповнюють

з&'!lvду

В. ДОВГИЧ. порошково!

металургІІ.

Житомирська

область.

иоl прем11

І

Коростеи· ІІІ

ськоl бевовиопрядlL1tЬНОЇ фабрики, лауреат Держав-

СРСР

А. О.

11 11

Мороаова працює пІд JrЄBi- 11

зом: cXXVI з'Ізду КПРС - особ(fСТВЙ трудовий по-

ае

його кає

до

не

цього

заклистатут-

ПРЯДJIJIЬВВ-

11 І І І

Фото П. Боlxа.

І

(фОТОХРОНіИ8 РАТАУ).

І

І І І

не

MorJta

бригади .NQ 2. Отже. тре6а показувати прик-

твакториста 1114 цІєї роботи. П1СЛJl кадрово!

дей. перш за все. K.jмуніСТИ. Бути там. де

потр!бн!ше. що важче

робити те. в ЦЬO~iY

-

найголовніший

Іхньої

смис.'1

діяльності.

Ось один із КОГОР'rи членІв КПРС. які повсякден.ною невтомною працею зовні непомі'!-

но. але насправді мlцно цементують ТРУДl)нІ

лад

як

рядовим

пра-

цІвникам. так і самим комунІстам.

Г. М . Будко заготовляє НІРом корми

для

добі.

згодовування

Щоб

ху-

стало зро-

зуміЛим. наскільки совіСНО вІн виконує роботу. досить сказати. що на «зеленому к"}і-

перестаНQВКИ

корми

ГОЛіВСЬКИЙ:!>. ПраЦЮВ<іВ 1 на колІсних. І на гу-

полІ ж треба бути вже о ШQСТlй ран:ку)...

дом виховує не тільки колег. Цього рону м1с-

сеничних

тором

~Haє

у

радгоспі

ІЮЛЯ

сГ!)-

тракторах, господар ,;:т-

ва. як свої п'ять пальців. Завжди доброеС!-

віСно ставиться до

робничих І

В!І-

громадсь-

них доручень. на «Вlд-

Мінна'>

технІки.

освоїв алге6ру

Керівни:ки

господаг-

ути про

вихщн

а в

Партійне звання 111{правдовують з честю.

ГригорІй

вич

власним

цеву

школу

Миколай~прикла-

Партгрупорг

душею

вболІває за те. щоб бу-

син Оле:ксандр: вчився

ло і накошено

кормів

добре. виявив нахил ПО

ro літа пІшов праЦЮS;і-

чатку сезону

Звичайно,

па по-

так. щ()

його старання не при-

носили

зультату.

бажаного

р('-

Якби Г. М.

Будка «відбував::/> lIечь

І І

І

11 І

}:олгоспах

НЯ"

Порівняно

недавно

І І І І І І І І І І

І

І

ра;:го спгх

праШО~';~.l і{

в

радгосп.

ром.

ку на

Дonомагав бать-

кормових план-

І ІІ

на

I1

таціях. а

зараз

диться

жнивах.

ТРУ-

Б1-

ства. не вагаючись. до-

за днем. він

не знер-

римо. що й ДЛЯ Олек-

ручають комунІсту найвідповідальніш! ,заnдання: він не пІдведе навіть за найнесприIІтливіших обставин.

НУв би особливо'! уваги на 'fe. що механі:заТJp. зайнятий на ' перевезеннІ зелено'! масл. халатно ставиться д,)

сандра найвищим CMJ'C' лом життя буде слуЖіння ,1Ю.~ЯМ. громаді. В.

БЕРЕЖИИИ.

11

11

I1 I1

ренню темпІв

~зеленої

захисту.

меновІЙ стерилізації, їх чисельність.

ще. Иомах-шкідникlв піддають прощо зменшує

Ще один важливий

напрям

Застосування малих доз опромінення апробовано також у тва-

визначають місця локаЛізац!їтоксичних речовин у рослинах. темпи

\

гербіциди. Простежуючи їх шлях.

розкладу їх у грунтах і рослинних

залишках.

можлин і сть НОРМІ!

ці

дослІдження

встаНОВifТИ

витрати

даЛі!

граНИЧJiі

пестицидІв,

строки

обробки ними рослин. РадІоактивнІ інди:ка то ри

увійшли в арсенал дослідних мето­ дів у рІзних галузях сільського господарства. Б агрохіМії за допо· !'.ІОГОЮ «мІчених:!> добрив глибоко вивчено механізм засвоєння росли­ нами поживних елементі!!. На цій

но органІзувати опромІнення

основІ визначено

краще

вижива-

номічно

розроБЛЯЄТЬСIІ

вигідна

установка для

опромlнювальна

ВІдкрнття мyтareннoY зміни структури

щенню

широкого впровад-

І Г. Фlліnnову належить перпrtсть

дІІ

(тобто

КJI1тlІВИ 8 метою

І І І І І І І І І І І І І І

найбільш раціо­

застосуванР.я фос·

ядерної енергетики в землеробств ') і тваринництво сприятиме пlдви-

e.R!)-

ження у виробництво, Радянським учеким Г. Надсону

.

форних добрив під рІзні рослини на рІзних типах грунтІв. Як бачимо. сільська сфера діяльності мирного атома досить різноманітна. Дальше розширен, ня масштабів ,проникнення малої

ють І виростають бі1ІЬШИМИ, а не· сучІсть курей зростає на 15 про·

цеНТІ!. Тепер

1I

міцно

приблизно на 10 процентІВ. Бпровадження нововведення на одній тІльки ТомилІнськІй птахофабриці може дати додатково до п'яти мільйонів яєць на рІК. Проте в умовахвиробництва важко теxнl'l-

нальні способи

11

'-

застосування методу радІоактив· них індикаторів для вивчення на· слІдків хімічного захисту рослин. У посіви вносять мічені пестициди

курчата

І

речовин, ВИПРОlllі·

РОСЛИННИХ т:кании. що відкриває широкі перспективи у здійсненнІ !llдда.тrених щеплеиь. На УкраїнІ. таким способом було одержано

про-

11

зв'язаних з роз­

прищеплюванІсть живців до підщепи иа 20-25 процентів. Зни-

баторах . Продуктивність несучок. якІ виросли з таких яєць. є вищою

~

рослин. На відмІну від методІв хl-

мічног<>

нювань І радlоаКТJlВНИХ ну:кліД1В не забруднює природне середови-

по

I1

революції'.

ше використати цей метод у пл')дівництві й садlilництві. У вино-

експерименти

\1

корисних

рослин. одержаних за ДОПОМОГОІО радіаційного мутагенезу. З КОЖ­ ним рака:'.! він ВИКОРИСТОВУЄТЬСil деда,'Іі ширше. сприяючи приско­

сіюванням токсичних застосування ІонІзуючих

зультатІ

Ким?

НО більш як сто сортів

иенню. викликає розвиток додаТl:Ових бруньок, що дає з\!огу Ш!1Р-

. птахофабрицІ

11

впровадже­

ють все БІльш поширеним засобом біологічної боротьби з шкідниками

ТашкентсьКІЙ птахофабриці випро· бувано інший метод опромінення яєць перед закладенням в Ін· кубатори. З'ясувалося. що в ре-

механlзато-

У світову пра:ктику

пл}'атуютьCJI ці апарати в Болгарі~. НДР та в деяких іюцих країнах.

То;.tиліНСh:<іЙ

І.

ГJIадіолусlв та ірисІв.

у сІльськогосподарському виробни­ ЦІві. ІонізуючІ випромінювання ста-

Іхукорі-

і

іонізуючі

гаМ'мз-установки сКолос:!>, даючи відчутні прибутки сільському господарству. Юлька років екс-

тягом усього періоду lикубацlI. На

технічно! справи. І цьnти

випробу-

опроміненню курячих яєць в іНКУ-

закІнчи!

вдосталь. і доставлено їх вчасно.

... Трапилося

радіаційних мутантІв у Грузії

22

проводились

сандр Озерний. Г/)-І варить Г. М. Буд:ко.І

3'.1.-

виробннчих

вань. Іх проведено на сотнях тисяч гектарів у Казахстані. КиргизН. Мо,щавlї. в Рязанській та інших об,lастях РРФСР. Торік У

на

тШно! групи. - Добре TPYJIJlTЬCJl, зокрема, комунісrи Іван Довгань. Олек-

ДБИТЬСЯ часто-г?,стlо (

ДОВО-

до широких

рииництв\. Протягом кіль:кох РОКіВ

члени пар-

він трудиться механІ:за-

умовах

3

І І І І

властиво­

вирощено нові ефективні сорти сої. на Україні виведено безалка­ лоїдний Люпин З високим вміСтом незамінних амІнокислот (<<Київсь, кий мутант,». Методом радіацій­ ної селекції одержано стІйку до фітофтори картоплю, високовро· жa!tнl і скоро стиглі томати. бавов­ ни:к. Ряд сортів. одержаних інду' кованим мутагенезом, озимий І ярий ячмінь. гречка, горох. чи­ на. тютюн. овес та інші пра­ ходить державне сортовипробуван-

дав змогу перейти

фІлоксеростІйкий сорт винограду.

партгрynоргаріJИIІ-

ються всІ

;колективи: Г. М. Буд-

годних

польових YMo~ax·. Серійний випуск

жується імунологІчна несуміснІсть

На роботящого, діловитого, ПРИНnВПОIІ,ГО

на 03надійшла пер-

градарстВі новий прийом збіЛЬШУЄ

стали доставляти вчасно ...

вейєрІ'> не було ЖОДНІ)го зриву. А це дається нелегко. У важких по-

~o. Майже чверть вІку

грунту для томатів. огірків та

Опромінення в малих дозах жив-

ро6отн. Але коМУНіста, партгрynорга

тя. Звичайно.

ут-

Tord

цlв І кореflевищ сприяє

не СХВИЛЮ1lати така безIlІДПовідanь И 1 сть. Бін поставив переn цм1нlстрацlєю вимогуусунути несумJ1lниого

його

зав. що в них пІдвищується :КОНцентрація тієІ речовини. яка в процесі селекції нагромаджується у даного виду рослини. Наприклад. картопля мІстить більше крохма· лю.цукрові буряки цу:крози. морква каротину. Широкі досліди. ~POBeдeНi 3 ку:курудзою, морквою, редискою. капустою та Іншими сільськогосподарськими культурами. показали економІчну рентабельність методу. Бін особливо перспективний в умовах закри-

хлібопекарні

ТаКИХ апаратів

вІдкриття

ний. а й моральний обов'язок: ГРИТОJIlR Миколайович очолює партІйну групу в колективІ тракторн.Л

поміж лю-

поліпшені

11

дия

всю себе присвячує загальніЙ. громадській справі. Це неписаний мора_'ІЬНИЙ закон Р'ідянсь:кого способу жит-

верджують

сті.

стимульованог!>

І

І І

з'У:sду, виробlfТИ понад аа·

РАДЯНСЬКИR

тільки

жаних

~

І!,

року

Служити rромаді коли

Широко відомою стала яра пшени­

aJlК°-

1981

11

ЦJI А. О. Морозов&.

а

Дослідження індукованого мута­ генезу рослин у нашій країні про­ вадять більш ян двісті установ.

Б результаті врожай зБІльшується в середньому на 10-20 процентІв. насіння.

І І

ознаки.

ково-декоративних рослин. Уже є цІкаві результати. Виведено нові ' сортні · перспективні'форми яблуНі,

На зв1мху:

тодІ.

господарські

броєння зем.'Іеробів ша пересувна гамма-установка сКо·· лос"- д.lJJ, ОПРQ~інення нас1ння в

вдаиия 9,6 товни ПРJDК1.

живе.

цінні

\

111-

1I

кожиого.. 1S0И8

нати до

лише

до захворювань. сорти зернових та інших культур, якІ не виляга-

ця ~новосибірсь:ка-67::/>, одержана методом радІацІйної селекції Ін· ститутом цитології та генетики СибірСького віддl лен н Я АН СРСР І фІлІаЛіВ БНДІ РОСЛИННІ!­ цтва Ім. М. І_ Б а в і л о в а ВАСГНІЛ. Новий сорт дає в ум 0вах Сибіру прибавку врожаю до чотирьох центнерІв з гектара. Він більш стІйкий до вилягання. має

з

11

І І І І

випромІнювання почали застосову· ватись у селекції плодових і квІт,­

мІсяцІв

Людина

ші

атомної

І

інших паРНИ1іОВИХ овочів. у серединІ 60-х років

:sобов'язаnась ман mесrя

-

мирному

1I

1I 1I

дарунок

СПОСІБ ЖИТТЯ

ють в умовах негоди й мають

J!икористанню

випромінювань. Уже в 1928-1934 роках Л. Делоне І А. Сапєгін винористали енергІю атома в селекції сільськогосподарсь:ких рослин . Тепер радіаЦійний мутагенез поряд з використанням хі~!ічних каталІзаторів важли· ВИЙ засіб селекцП. За його допо­ "югою виводяться нові високовр::>жаЙНI. багаті на білок. стійкІ

пе~дпосівним опроміненням. пока-

И8{3118Нl

факти. і контрастів у ходІ кампанії не буде.

Завод

перша міжнародна конференЦія nІ)

випромінювань. . У 1955 році в ЖеневІ відбулась

~11

одержання нових спад:кових ознак) іонІзуючих

БіохІмічний аналіз плодів. одер-

партком

врахує

Розвиток У Радянському СоюзІ

І І І.

атомної енергетики. радІоізотопна! промисловостІ, 6удlвництво потужних приснорювачів вІдкрили ШИР0кІ можливості для використання іонізуючих випромІнювань та ізотопів у сільському господарстві з метою підвищення ефективнОСТІ землеробства І тваринництва. Наукові досЛІдження показали. щ:> живІ організми дуже ЧУ1ливі до

тур. поЛіпшує їх укорінення, сприяє БІльш ранньому цвІтІнню.

оперативно.

Сподіваємосл,

УПРЯЖЦІ

енергії. Учасни:ки її з великим ін· тересом заслухали повIДО~!.lення радянських -учених про методи передпосlвного опромІнення насінни tільсь:когосподарських культур. На основі роБІт академІчних і галузевих інститутів було достовІрно показано. що оптимальне для дзного виду і сорту опромінення насіння прискорює проростання KY,lb-

винен врахуватц І партій­ ний комІтет. яkий явно послабив КОНТРО.'IЬ за важливою

у свІтІ науки

1I 1I

не­

ПРВДИЛЬИRЦJI

тліє

ЖИТТЯ

продуктивносТІ

ферм, успішному

,

полІв

1

здІйсненню про-

грами дальшого піднесення сlльського господарства країни. рішень

І і'

КПРс.

11

липневого (1978 р.) Пленуму

'

ЦН

___

В. ШИЛОВ

!!..:Iii;;;;;;-і8-;; ____ іііііііliii1Oli&Gii_;J;;а;r;;_03=====::JI••==-__r:А&4_а;а;:=мд_==-, -_.=~

11

11 =ііііі.J


НОВЕ

цівнини

нІв,

иавчаJIЬиоrо року. До першовересиевоrо дзво­ ника rOTYJOТLCJt вcl: школврl, батьки, вчите.1Іl.

нуються пер

вищий. ніЖ у минулому. Уже сьогодиl б!льшlс гь шкІл майже повнІстю вІ.'1-

ремонтована. ну

СтопроцеН'І'

готовнlсть

мають

ее·

ре,1!нІ школи ММ 1, !'і. 3, восьмирІчна М 4. І ли· ше кl"ька з них виклика· ють тривогу: ШКОЛа·lнтег·

нат. М

7.

М

8.

ва-шефи., З усІєю BIДnOBI­

і

се-

те· цьо­

йку також повинн!

по·

.,агодити будlвельннки з Дарни:цького РБУ. Нинішнє лІто не дУже щедре на сонячнІ дні. О,;ь

І добирається дощава ВО­

да ;:[0 навчальних класІв. за.,ишає піс.1Я себе на ао· ІРжавІ патьоки. Тана ж Іі!да! в школах М 5 та М 3. щоправда. в день перевірки в останній з них крІв.'ую почали лаго­ Дити. \

Значн!

претензlУ БУ~1f

бити

харчування

ВСІХ ми

засобами

на

суму

буДnОЇ'3;:t

ПМН-15. Треба з''·

ранно

виконують

не

завдання.

за

вони ст:.!-

доруче-

ВИИЯТКО~І,

мабуть, Дариицького управлlиия. У середяlй

TOl!laHO

цlЄУ

6

працlвнииа~ш

органІЗ8ЦН

JIкше

майстерню. виконували

вlдремоч-

епортзаJI j Решту робіТ технІчнІ пра-

по

зам!ні

неПРИДС<1'

ної чи

побитої

ремоиту

пІдлоги.

санвузлІв,

П"ИТl<Jf. кранІ З,

обладнаннІ

е.1еитричиих

рукосуш~-

лок, дейкого устаткуван­ ня, ревІзії рІзних при ла­

дІв, нях,

встановлених на кух­ зокрема

Особливу

газових.

увагу

необ·

хlдно звернути вІдпОВІ­ дальним працІвникам на

НОNИ ВОДА

12

тисliч карбованцІв. ДЛЯ кабінетІв обс.'JУГОВУЮ'j('lї

ЦІННІША

питання залишається тут одним з найболючІших.

праці шкіл NQ 3, М ;) придбано швейні машиНі'.

ЗА НАФТУ

3араз стоїть завдання.

в ПИ.,ососи. посуд. м·ясору(')'·

першу чергу, хоча б ВСТ;І- НИ Й інше. У їдальнqх НОВИТИ TVT ХОЛОДИЛЬНИЙ' шкІл М 7. М 8 встанов· при.'Іавок. шафи для з5р-· ленІ посудомийні маШИilИ.

р!гання

продуктів.

;тання

цілном

це

З"ІВ·

реа.'Іьне.

NQ 5

І

новІ ~рб­

N2 6 -

.11.

І якщо добитися його ви-

Чималий

обсяг

робіТ

конання, то це значно по· ,'Jlпшить умови робо'!н

виконано .'Іами М

буфету.

.'Іаднанню спортивних майданчиків. Бажає бутн

Взято під

контроль

кращим

б

5

середні:\1И шкопо об-

i,N'g 7

в

цьому

пл зні

таl< звані 4'дрl ні» неда- становище в школах XQ І:; робки. То тут. то там впа- i,N'g 2, якІ разом з шеф1дають в око

огріхи, яні

ми

заводами

_

нестам­

не .'Іише псують загальну

дартного

перешкоді ефективної ро·

ним І «Торгмаш'>

ладнані

вели намічене до кІнця.

картину. а й

комунаЛЬНОl'О

стануть н3 об.1аднання,

боти в цілому. Це І необ-

нІчнІ

ліхтарі,

і

УчнІ

світлотехні-І­

вСІх

не до.

шкіл

поз­

н~пОФарбоваНі ззовнІ Bil'- нІстю забезпеченІ пІдруч­ на, і непобілений цоно,'ІЬ,

І розбите скло. І купа не-

потрІбного камІння. зане-

никами,

б

1-5

езплатно.

шvється

І

" J

класи--

спішна

кадрове

ВИ[11-

пита!{·

вІдсунуте

до

осташ,Jх цtаЛlстами. 277 вчителів.

строкІв впоря~кування те- що

навчатимуть

4-10

ритор !й. Поки час щеr.;, класи, мають вищу ОСВ!­

цІ неДолІки належить 8Н- ту. І першого вересня во­ конати невІдк.'Іадно. ни впевнено поведуть учВарто вІдзначити, шо всІ пІдготовчІ роботи до нового навчального ро;;у ведуться в комплексІ. Так, протягом цього періоду школи міста што!';-

НИ,'Jися

новими

технічни-

У BiДO~IOMY КУРОРНОМУ

се.1ищі

Східниця

джерел

«Нафтуся» надр тивне

Одночасно в цьому ж ра­ йонІ було виямено і но· Ві багаті запаси цlлющоІ води.

Всю

.10СИЛИ

2-3-разового

Розробку

А. КВІТНЕВА.

А чи не можна «ПРИJ\lИРИТИ» «Нафтусею»? паливо,

не

женого

1\1:-

уважного

закладання

на

На посівах мртоплі,

ураженим

цією хворобою. Зародки Фі­

де

тофтори

фітофТОрою,

пРоростають

у

картоплиння

Проведено жень,

буровики

иохру

ним

вітраф~ВОМ,

робництві високмкtс­ воУ продукцІІ нагрома­

СТі, якІ вирІШИЛИ У передЗ'УзДІВСЬКОМУ роЦі

дили ХЛІборОби кол­ госпу .Таврlя. Михай­ лІвського раЙоиу. Три

заготовити

роки тому вони· мrерше

. них

й

зерна

сИЛ1l"

цІнних пшенНІ~Ь

продали державІ понад

80

зи БІльше, нІж у серед­

процентів зерна сильних пшеииць. HOJ!-

ньому за кожиий з ч~­ тирьох рокІв п'ятиріч­

145

у два

ки.

з поЛовиною

ра­

гocn одержав за якІсть

тисяч иарбованцїз ,!{Оплати. ВІдтодІ тут

знову

в заверщanь­

ному році П'ятнрічки коnектив ФеодосІйського мор­

cbKoro

порту.

ВІн успішно справляєтьсв з пnаном

вантажоперевезень.

На

знімках:

вгорІ

-

крaвtвИRК ЮрІй АНтонов.

Він працює в рахунок cl'IИJI вантажlШЙ район порту.

роцІ

в

дарствІ взяЛи на особ­ ливий облІк 1630 гек­ тарІв полІв,

на

яких

Bi;t-

що

гасяі'Ь

1881

року;

внизу­

Застрахована

«Нафту­

ся'> і від можливИJС «примх. бурооої. На ви­ падок фонтанування наф­ ти

тут

споруджено

мщ.

рІйний залІзобетонний ре. зервуар.

Планом дальшого роз­ ВИ1\КУ СхІдницького наф­ родовища передб,,­

тові води і флору ві,а за­

бруднення. А впровадинши скІсне ,БУРіННЯ, коле". тив y:nравлІння бурових роБІТ зможе видобувати

. нафту зоні

бєзмсередньо

джерел

воДо

Ю.

в

мІнераЛЬНIJJС

РОМАНОВ,

кор. РАТАУ.

Борислав.

Естафета новаторського Фото О. Обухівського.

аирощува ти

дІлянки з-під гороху та'

госп!)­

використову.

.о:приборкують*:

тового

можна

нулому

Пі~.

чено бур1Rня нових над­ глибоких свердлавин. Усі вони будуть оснащені су­ часним обладнанням, яке оберlrатиме місцеві грУп­

сильні й ціннІ пшени­ цІ. Це чорнІ пари,

Осиовна увага приді­ ЛЯЄТЬСЯ забезпеченню доброго мІнерального, особливо азотного, живлення рослин. У ми­

спе­

частина

і закачується у

(ФотохронІІка РАТАУ).

пошуку Харків.

кукурудзи. поле

На кожне

arponac-

завели

порти. У них вІдміЧIi­ Є'l'ЬСЯ БІохІмІчний стан грунтІв

виконанІ

І

реєструються агрозаходи.

До збирання пшениць

св

тут

особливо

таких

готували­

старанно.

Створили спеціаJIЬНИЙ загІн з десяти комбай­ НІВ, укомплектований

І<ращими мехаНlзаТОР!і' ми. ДОСВІД господар­ стза

показав,

шена

що

неперезрlJIа

са цих хлІбів лежати

у

ско­

ма·

повнина

валках

не

БІльш ЯІ< ,три днІ. То· му обмолот провадив­ ся шВИnкlСИИМИ метО­ дами. ВІд l<омбайнІВ зерно Вlnразу ж над· ходило в очиснІ агре· гати, а звідти нз елеватор.

А. ГОЛОВІН, кор. РАТАУ.

Усі

машинрбу.

пІдприємства

ті обійшла

цІJteCпрямовано працю­ ють иаn ПІДвищеННJ1М вмІсту І<лейковини В зернІ.

у

відстійники.

шум.

Крнмська область. Ударно працює

аrpoиом.

ПРО ЯКІСТЬ - ТУРБОТА ОСОБЛИВА Великий досвІд У ви­

спору~n

потрапляють

іскри,

со­

НАЗИВАЄМО АДРЕСИ ДОСВІДУ

ЦН Номпа'Р'1'lІ УкраУ· ни схвалив патріотич­ ний ПОЧИИ ТРУДНІникіВ сІл ЗапорізькО! 06ла­

наземНі

очищення

діВНі

НР.

джерелам

мІнеральних вод. Щоб daпобігти забрудненню грун,

пристроями,

зимове

ти ве Itартоплиивям, а

1,5-

нафти

шкоди

не ЛеЖИТЬ БІля бурово~ .. ДизельнІ двигуни оснаЩе. ні витяжними трубами t

ЛОМОЮ 'IJИ землею. Кагати перед на звмове зберігання слід

'ІВ

Н,!.о>

гарантують,

що видобуток завдасть

зони

еуспензією ШУ веВТИJI1lпію. бу зберіганні уражені фіто­ 2-процентвою Є. КУНДІРЕНКО, фторою бульби загнивають, ДНОК, або 4-S-процент­ У

дослі,ф>

працьован1 свеРДЛОВИЮf, Вибурена порОда також

товстим шаром бульби, ва яких виникають збир8.ННЯМ треба обприска­ вкривати БУРУВ8.ті плями з метале­ ти одним з отрутохімікатів: СOJlоми на 30-40 санти­ розчином метрів і таким же шаром вим БJIИсltом. ЗГОдОМ м' я­ 5-процентним рідини, чи землі, забезпечивши хоро­ куш бурів і при подаJtьшо­ БОрдоської

перетворюю'lВСЬ

ряд

ексПериментів.

-

уражене

. його

вс:"

ється при бурІннІ, решт~ автоццстернами BIjBJ, зиться за межі курортноІ

З дощовою водою, 8 ЩlИ ровиl ПОС8ДКОВИЙ матеріал, зберігання здорових бульб. - Купи викопаної кар­ збиранні врожаю переХ'О- треба застосувати та.хі за .. топлі в полі треба вкрива­ дять на них від накриття ХОДИ: картоплинням,

вивчення

«за,> І «проти» Борислав.. ському управлінню БУР0. вих робіт дозволили роЗо! роб,'ІЯТИ рода вище з уме>­ вою повної іЗОЛЯцtї всі}!! споруд і роБІт від HaBKG-

води

Викопані бульби кар­

Для

завдаі!)ЧИ шно-.

курортові? Нафта в СхІдниці залЯіо! гає на глибині понад'lO­ тири тисячі метрів, а неральнІ джерела вихо. дять на поверхню. Піс;тя

ля

під час

картоплиння разом одержати повноціниий здо~

якоr.Ь

нафту 3 Як добути

ди

стоки

слід просушити на прискування посівів препа­ топлі сонці протягом 4-5 годин рат&ми. збирання. картоплі. g період Щоб ке ДОпУстити ура­ і потім витримати в тимча­ росту збудник хвороби .по- ження бульб фітофторою сових кагатах 18-20 днів, траплйє на бульби з ур&- під час збирання fJрожаю і 3 наступним перебиранням

J

нафти ПРИПИНI1"

,1И.

цІальнІ

Бульби грибок уражув як

під час росту, так

ог').

зонОЮ.

нІ

рідини на гектар .

06-

територію

r"УРОРТНОЮ

бурової «одягнуто» в з .1.лізобетОнні огорожі, обне. сено лотками. ТехнічнІ

rрибок фіТОфтора іНфен- попереджує розвиток Фі­ до збирання картоплі ско­ станс уражує листя, стеб- тофТори і ураження бульб сити і вивезти 3 uоля, ви­ .1І,а і бульби картоплі. На в період росту, в засто­ користавши на силос. При уражених листйх утворюю- сування високої агротех­ скошуванні чи обприску­ ться. темно-бурі плями, які ніки пРи вирощуванні хар­ ванні картовлиння не мож­ у, вологу погоду вкриті по 'топлі і, насамперед, по­ на допускати переїздів ма­ краях біЛуВатим нальотом садка її здоровими, не ура­ фин і аранспортних засо­ грибниці. Уражене листя женихи цією хворобою, бів поперек рядків, щоб ве швидltо відмирав і стебла бульбами, а також Щlове­ давити бульб.

дення

РОЗВіДНИJ{I{

відкрили перспен" родовище наф 7 И.

ж дали слово до 20 серп· ня завершити ремонтнІ роботи.

- у господарствах, .де БаННЮ картоплі наll:mкідли- ріа.'10М, в бульбах якого уражене віІХIОЮ грибковою ХJjоробою збеРїгавться грибниця- картоплиння не фітофТОрою і добре зберег­ - ФітоФторою. аж до ttоtадки картоплі. Збудник цієї хвороби Основним заходом, що лося! йогослЩ, за 2-3 дні

стоять оголені.

ВОД!{

лишнього середовища.

Пого){ні уМови нивішиьо- або СуХу гниль. З року в Щlоцентним хлоратом MarРОItУ сприяли РО3ПОВСЮ.д" рік збудник фітофтори пе­ нію, 3 витратою 500 літрів редавться 1'I0садковим мате­

біЛЯ

мінера.'ІЬНОЇ

нІвську ЮНЬ новими не­ звІданими дорогами кр ,й­ ни знань. Будlвельнини

Боротьба з фітофтороlO при збираннІ KapTonnl .женню і масовому захворю-

стор.

3

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

ту, всі

ro

~

ШКОл! рік це

дітей в середнІЙ М 3. З року в

фарбованих стелях, стlн':Х

постІйнодІючий

.N9 2.

воду

МаШН­

дО

органІзацІю

дбані вхІднІ cxiдцt (шко- ня. СІм'я педагогІв попова також ниться 12 МОЛОДИМИ С!ІР.­ ho-БУдівельне управління, є, чимало' нмбхl.:tНО ЗО')­ .'ІИ М 2, М 4),

ШКOJIІ М

торгове.'уьног(')

Однак

Інше:

пред'яалеНl ШROла~1 працІвниками санlтарно-еllі.:tе:lІlологlчноУ станцІї та громадського харчування з приводу pe~IOHTY. об"dД­ нання шкІльних Ї.:tалень. Майже в кОжнІй. де вони

пальніСтю поставився до цІЄї справи кОлеl<ТИВ з~­

НОбупумния. Длй ремо};­ ту . Пlдшефно~ школи М 2

ВИК7ТИ·

редня школа М Ремонт мІських шкІл n основному покладено на кІлька будІвельних opг~' нlзацlй, зокрема, ремонтlo-будівельне упраВ,'Іlнnя ,N'o 4. Дарницьке ремонт-

значити, що всІ

Ремонт шкіл' спраБа всІХ. Це правило глибоко усвІДомлюють пlдприємс~­

6.

не

влад·

го часу тут прот\кає. КРіВ'

Питанням peMoHry це п!дприємство 8идlлило шкільних примІщень бу ла 10 тисяч карбоваиціа. 33.присвячена І нещодав'l:О 'вод ПОРОШI<ОВОУ металурпроведена перевІрка. в гlї перерахував середній якій взя,7ТИ участь праціВ­ ШколІ .N9 5 15 тисяч K~P' ники мІськог(') .81ддlлу Н,l­ бованцІв, якІ також ПОї!род ноУ освІти. санеп!д­ нlстю використанІ на рестанцІї. комБІнату громад' монтних роботах. На цІ ського харчування. ж цІлІ близько 8 тиснч. Якщо говорити в цІМ· карбованців одержала 1!!Д му. то потрІбно зазначи· своїх шефІв свІтлотехзаводу

вони

хвилює

.'ІЯ,

шкоnах.

нІчного

питання І

уч­

батькll3.

ка ють тривоги.

ють чим.nо зусиnь, щоб наша юиа зміиа С!.1І:І З8 парти у добре підrотовnевих до навчакия

рІвень ремонтиих ро­ у цьому роцІ знаЧНI)

nопом()г()ю

Зрештою,

Та иайбlJIЬше, мабуть, зараз турбот у будl­ веJIЬникІв, • шефІв-виробничникІв, ихl докn.да­

ти: БІт

З

вчителІв,

року

1980

Шlilл-справа

до початку ио.оrо

серпня

20

Підготовна Лlqеи1 ДВІ, ааmПЩІJПlСІІ

ЖИТТЯ

облас­

книга-естаф!!"

та, до якої раціоналізато­ ри й винахідники запис~r­ вали найбільш цінні про­ позицІї щодо економії M:.tтерlальних ресурсів. Ое­ танній сроздlл,> у нІй до, писали

новатори

моторо­

будІВНОго заводу «Серп 1 молот., де 3 початку п'п­ тирlчки ження

за рахунок зни­ метаЛ"Місткості

додатково

випущено

тися­

чІ двv.ryнІв. Загальний ефект від впровадження творчих

знахідок,

описа­

ний у колективному збір­ ннку, за цей час стана· вить 250 мільйонів карбо. ваНЦіВ. (РЛТАУ),


стор ....

4

серпня

20

-------

... Як

НОВЕ

року

1980

зберегти

ЖИТТЯ

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

кохаННJI

Думки ч,uтач,ів з приводу статті "f{оролев може бути більше ... tt

r

ДО АЗЕТИ пишу впер­ ше. Цими днями прочитав статтю про те, як зберег­ ти кохання. І взявся за

Вірю

..

сипи

В

С ВОІ До

глибини душІ

схви­

люва.'!а стаття Л. Фроло­ вої «Норолев може бути більше».

І

захотІлося

по­

ділитися своїми болями.

... Спершу

я не могла, не хотІла бачити в моєму чо;ювікові нІчого погано­ го. ОднІ лиш радощІ зу­ стрічей, турбота, хвилю­

вання, Але

бентежнІ

чекання.

правильно,

кажуть,

коли

напевне,

зауважують,

що здаля видНіше_ Пере­ йшов мій Степан на іншу роботу, зв'язану з далеки­ ми . поїздками. Щоразу гіркі

слова

.,Стаж,> подружнього життя у нас з Людою чи­ малий майже 15 ро­ кІв. Ростимо двох синІв­ школярІв. Обоє працює­ мо, живемо в З:Іагодl. СІ­ м'я наша далека до Іде­ альної, та й чи потрібна

-

-

така? Головне

І я зав-

жди глибоко вдячний дру­ жині за її мудрІсть ми навчилися не бути дрl­ б'ЯЗJ-;ОВИМИ І розуміти од­ не одного. У нас немає подІлу на роботу жіночу чи чоловічу. Разом кухо­ варимо І БІлизну перемо, ходимо

за

продуктами.

.riory. За

харантером

(працюю диться

роботи

шофером) Інколи

дово­

покидати

.

ДOMiB~;y на кілька днів І тут мене Людмила розу­ міє, не скаржиться: в кож­

ного своє понликання. в

свою

чергу,

чим можу,

Я,

намагаюсь,

розрадити

дру.

жину, ян що В неї невда­ ча. Розумію, як це склад­ но:

не

-

мо,

чи

ро,злучимося,

ротимо

так

наших

примиритися

швачка-занріЙниця.

Все заJl8ЖИТЬ від виховання Як

-

мІж

коли

Часто

штучно

сять

їм

ться тодІ, коли вони ство­

вмІють І нІчого

тІльки вимагати не вмІють дати

ІншІй людинІ. А в життІ стІльки буденн,рго! Моло­ да

дружина;

весела

стає

І

заклопотаною.

нути помити посуд, поБІг­

ЩаCJIИВе дитинство. Фотоетюд О. RpaCOВCbKOrO.

сили.

Ніна С.

ти У магазин І при всьо­ му тому мати хороший на­ стрій, бо чоловІк, який

прийшов

А МОГЛО народився

пригадала...

вісток, чоловік

ТодІ,

наш

пер­

був У а;l­

м!ї. Ян важно бу.10 пояс­ нити йому всІ мої клопо­ ти, недоспані ночі, і ра­ дощі,

пов'язані

днтини.

Ноли

вернувся

з

появою

чоловін

додому,

по­

Сергій-

кові було півтора рону. Ось тодІ І почалися у нас труднощі. Володимиру здавалося, що я не досить

уважна до нього, мені­ що він байдужий до сина. Я

вже

не

розповідала

йому, що у Сергійна з'л­ вився ще один зубин, що він сназав нове

впав

і

сідна

не

слово, що

планав,

сназала

що

су­

.,викапаний

батьно~.

віка

ти

переконувала

ЇЇ,

я

наполягала

на

своєму.

Чоловін поїхав до мате­ рІ. І раптом тяжно захво­ рів наш маленький син.

Я З:vIушена була надіс.'!ати Во.10ДИМИРУ телегра:vIУ. ВІн приїхав негайно. Но­ чами не відходив вІд ліж­ на хлопчика, а коли йому

го

..·елефони:

пІзнІ­

ку

з

супом.

Зараз у нас росте троє діток, старший син вчить-

на дружина, нІ він сам не вlдчуваТИ~tуть себе щас­

І я без жа.'!Ю помІчаю, що батько для дІтей бlль-

вміє дарувати радІсть Ін­ шим, не вмІє бути щаС,1И­

ся

у

четвертому нласІ.

ший авторитет, нІж я. Са-

ливими. Адже той, хто не вю!

сам.

ме за стриманІсть, небаНультура почупІв, вза­ Але ми не хотіли слуха­ гатослlвність, вмІння до- ємна повага, бажання ді­

що говорити. Юльна разів

І

і довго

нас не прий:v!ати необду­ маного рІшення. Розпові­ ла, як тяжко було їй, вдо­ ві загиблого солдата, ви­ ховувати п'ятьох дІтей.

на

адреса

роботи

. Лише тоді, коли в обох а потІм я й сама ЙО:\!у не ко передати, що пережили І вистачить взаємної пов. а­ стала пропонувати. ЖИТИ ми в тІ днІ. ПотІм я на- ги, у сІм'ї буде З.'!агода. тан далІ було неможливо. магалася зробити тан, Ноли ж починається бо­ Ми повідомили про своє щоб син і батько були ротьба за лІдерство І вІн рішення батькам. Через ЯНО~fOга БІльше разом. Пи-І визначиться чо.'!овlн, кІлька днІв Із Свердлов­ вош усе налагодилося. 'однан нІ його занлопотасьна приїхала мати чоло­

ЧоловІк почав приходи­ ти пізно з роботи, мені здавалося, що нам ні про

Наша

з

нраще,

сказав

незграбних

зрозуміла, сина,

І я

що вІн любить

просто

така

. слІв.

кl.'!ь­

вдача

у

ньо­

тримати

.

розмовля-

ти з ними як з доросли-

ми,

Я

вони

..

радію.

СВОІХ діте

що

вони

схожі

й

його

люблять.

лити домашнІ клопоти по-

рІвну

зроблять

дивлячись на почуття свІтлими. Виховуючи

вул. Ниївська,

154.

ЖИТТІ

вдачею

не

своєю

розичливих

Звертаюся до всіх, ХТІ) не дорожить блаГОПо.1УЧчя',{ :Іlтей: прислухайтег:ь до БО,1ей іншого ...

реа,_тор

19-3-82;

19-4·47; .1.n08IA8J1hHBI J1ист~а

.. lсаЄ80ГО І

масоаоТ

'ІСТ,

ее_реТlР,

lІа.IОМ08лен". роботи

19-4-67.

стосункІв

у

своїй сІм'ї вчlть хлопчинІв поважати дІвчаток, ВИXDвуйте дІтей працьови­ тиj'dи.

Музична

17.05

теl!

ре•• _,"",,,

81...1..

.1...1.. el..ЬC1080ro 19-3-18:

8lpTllItOFO

roenOa.pCТ8a,

alulJlla

ароПсоІОо

Концерт

се­

17.15

17.55 18.25

«Цитав».

«Час', 21.З5 ЕрмІтаж.

КУJlьтура

ровс ького

аинн.

ПРОГРАМА

НА

Виступае

18.00

жена

ОБЛАСТЬ

ДеРЖ8.8на

капела

заслу-

бандуристІа

ТелеОГЛЯА Вечlрия

гровського

НИ

.

СпІвав ГІзела ЦИПОJlа. «ЛІТ0 пІонерське •• 17.ЗО М. Скорик. Концерт дл. фортепlаио З оркестром. 17.45 «Вахта арожаю'. 18.00 Шснl О. Білаша. 18.ЗО ДЛ" Jllтей «ДрузІ ТЬ01ll. Откриткlна •• 19.00 АктуаJlьна камера. 19.З5 «ВІтчизна моя иеозора,. •. 20.05 В. ГРОХО8СЬКНЙ. «Коханн. не

20.45 21.00 21.35

впние-, Вистава. «На добраиіч, дІти!. «Час',

.продовженн. аиставя «К!))

хання

ие 8иине~. новнни. .

-

У

перерв

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 18.(Ю «Знімається кіно».

19.00

Футбол: «Локомоти .. _ (Москва) «Дниамо, (М". скаа). У перервІ 8ечlр'f& казка.

кова.

оперета ••

Співає народна артист •• УРСР Р. J(ириченко. Док. фІльм «ВІльма •. 21.40 ФІльм «ЛІкар з прові:••

20.45 21.20

Ці;'

ДовіДКО8а служба. П'ЯТНИШІ. 22 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 «Час».

8.40 9.05

повІту •.

16.40 17.00

казка.

Бесіда на мІжнаРОАнІ те­ полІтичного огл.дача 'а­ зетн «Пptвда» Ю. О. Жї­ «Запрошув

УТ

КомсомольськиА автограф. Ноаини. Гnсподарськиll механІзм, особливостІ І проблемп. ВО,," несенське шкlране об'єдна!!.

«КНТ8щииа ••

мн

21.00 22.05

«MoJl.o -4

-

12.40 16.00 16.1 О

УРСР.

19.00 20.00 20.15

Пет.

саlтl.

ПРОГРАМА

«Спартак •. 2 таАм. 22.20 СЬОГОАнІ у свІті. 22.З5 Пlсні росііlськоі пі8ночl у • иконаннl АкадемІчного хо­ ру росі Ась коТ пісні ЦТ і ВР. ПРОГРАМА УТ 16.СО Новини. 16.10 Голосую за .професію. 17.10 В. Баб.,як. «МатеА Розмарина •. Літературниll театр. 17.45 Вахта врожаю. 18.00 Р. Шуман. Вокальиий ЦИКЛ «Любов поета ••

ТелефlJlЬМ «ПереА екзаме­ ном.. По закІнченні ио­

у

Новини. Пригоди «ЧIПОJlлlно». BIN става для AITeA . 11.15 ТелефlJlЬМ «Гамлет Щн';

«ТорпеАО»

камера».

с..

4

10.00 10.15

липн.).

Футбол: «Дииамо» (КиТа) «КаІІрат'. «На Аобраніq, дітв!» «Час •.

лІ.,.

часу.

СьогоднІ

Хокеll: ЦСКА АІк. (Швеціll).

КІнощоден-

«Актуальна

ан.

«Ли.

КІнощодеВ4

19.З5 ТелефІльм

22.05 22.20

Al-

СЬОГОАнІ у С81тl. Хокей: ЦСКА «Таппа­ ра. (Тампере, !l>lнлиндlll). 21.00 -Час ••

18.30 19.00 20.45 21.00 21.35

ОJllмпlада-80.

рІ".

. 18.45 19.00

Футбол:

таицю

ФІльм-концерт «Тут звучала». Ми будуємо БАМ.

21.00

Уралу.

21.35

і

ник. (30 липни). СьогоднІ у саlтІ. «Час •.

дІтей

(ЧССР) •

(29

піснІ

18.45 19.00

-з ім'ям ЛенІна». Еконо­ мічниіі РОЗ8ИТОК Лl8нічиого

ник.

Т80рчота

-Екран'. Мордовського

росІйська

8па-ають

програма для

ОЛlмпіаАа-80.

телефlльмн

16.10 «РІдна пр.ирода». 16.30 ОлімпІйцІ серед иас. н. ~I!::.. клу~у «ШкIРЯІІВЙ

17.15

18.25

Па

това:..

КІно­ землІ

дл.

Док.

15.55

самблю

«Ральф, здрастуА!» 18.З5 Шахова школа.

23.00

••

ДовІДК08а

t.JIужба.

3аСТУПURК редактора

ГІмнастика. МультфlJlЬМИ.

В. довгич.

ДО ВІДОМА МИСЛИВЦІВ РАйОНУ Полювання на пернату дичину розпочи­ нається 23 серпня 1980 року о 18 годині й за­ кінчується 7 грудня 1980 року.

ня

Полювання на гусей дозволяється з 1 жовт .. Ц. р. дні ПО.'Іювання субота, неділя,

середа.

Норма

відстрілу

на

ОДНОГО

мисливця

на день:

качок і лисух диких ГО.1убів

10,

6 -

штук, куликів різнихгусей І штука.

10,

Полювання на перепеJlа заборонено. Кате­ горично забороняється ПО.'Іювання знастан .. ням сутінків і до початку вранішньої зорі. Райрада УТМР.

---------------------------------------------. Ао уваги керіввиків QіАпрввмств,

оргавіааиіі, VCTaBOB

1

васелеввв!

Якщо вам потрІбно провести будь-якІ землян! О()О боти, з'ясуйте у виконкомІ Ради вародв1Ц деn·. та.­ тІв, 'ІН Ht! прокоцять на місцІ намtчрни)( ообl, 'п:д~ земнІ кабельнІ пlнl! 3і'язку І кому вони

належать.

На замlсыІІu l1!лянка,х rраги пtдземВІ лІнІ' зв'я~

ку позначенІ замІрними стовпчиками вальними

І

попереджу;.

знаками.

Відповlцно сПравил охорони лІнІй тверджених

постановою

Рацв

зв·язку., за­

М!вІСТР!1І

СРСР

сІц

22 липня І !-J69 Р М 567. ва виконання оОО!1 в охо.

ронній зон! Пlцземних каrlеЛЬRИJt лІн!!! мІжмtськ()о го зв'язку потрІбно оцержати ПИсьмове погодження за

адресами:

м. Броварн, ву.n. Свердлова. 7, лlнІЙно-теХН1ЧF.п1t цех ом 44 (ЛТЦ-44), те.пефонн 18-5-78, 25·10·08; м. Козелець ЧеРНlгlвськоJ області, вул. КОМСО. мольська, 10, лІнІйно-технічний (ЛТЦ-48), те.nефов 2-14-73;

м. КиІв, вул. Івана СІрка, ТЄJIефов 24-20-36.

2,

цех

ом

49

КНЇвський ТУРМ.

Вез дозволу виконкому з вІдмІткою 8 ордерІ іІІ'

робничо! дІльницІ І виклику предстааНнка IТlдприєи. ства, яке Обслуговув кабельну лІвІю мlл~lськог()

зв'язку. виконання роБІт 8 охороннІй зонІ кабельно! лlнlУ

заt'iоровяється.

За пошкоцженвя

кабельних

лІнІй

мІЖNІськогCJ

зв'язку Указом ПрезидlТ 8еРХОВБОТ Ради УРСР вІ,!І 15 груцня 1969 р. встановлена кримІнальна аlдпО1 в!дальнІсть.

О. ТИмченко, пеНСІонерка.

СвІтлана С.

кореспоидент аостІ,

дІтей,

. радІю й тому, треба забувати, що вони

могло бути інакше.

ТЕЛЕФОНИІ

сІ-

на батьна, й з ca~li майбутнІ батьки oCTpaXO:vI думаю, що все І матерІ. На моделІ доб­

одужав. Важ-

м. Бровари,

ваше

мейне життя щасливим, а

мовчазна.

Сергійно

255020,

слова,

«РІкн.

ТелефІльм

15.25

ше, І для якого вона тан старалася, вІдсунув тарl.'!­

БУТИ ІНАКШЕ

стало

вІн відмовився від вечерІ,

Вона

бувае»,

маАбутие» •

иещод~вно

життєрадfсна,

не вмІє швидно ПРИГОТУ; вати смачний оБІд, встиг­

Не впевнена в успІху, але

І

шко­

рюють сІм'ю, І за бра­ ком життt!!!Ct~. доса1ду,

повинна зберегти сім'ю. Заради сина й доньки, всього гарного, доброго, щедрого, що було раніше.

коли

принЬ­

невиправну

ду. Справжні труднощІ для ~XHlx дітей ПОЧИ'ИВJO­

черпаючи

зеті

що

оберІга­

парадонсальний:'

вже

Прочитала статтю в га­

орга­

ють своїх дІтей вІд труд­ нощІв, створюють їм теп­ личнІ умови. А результат

підтримну. І зрозуміла, незважаючи ні на що, я

вірю в свої

виховання

трапляється,

батьки

-

статті,

системою

нІзувати сІмейний бюд­ жет, виховувати дІтей, ви­ тримувати шквали житей­ ських бур.

пробачати, то чи не краще робити це своєму чолові1\ові, батькові дітей. «А чи вистачить у:v!іння, терпін­ ня?», знову закрадаю­ ться су~!ніви. Знову Й знову поверта­

до

зро­

вести' господарство,

догоджати комусь іншому,

лася

розлучень

дІтей у сім'ї І невмІнням

са­

це знову

І

статистика,

стає. А чи немає тут при­ чинно-насЛідкового зв' ЯЗl\\7

А

Очевидно, права автор­ ка статті в тому, що від нас, жінок, в значнІй мірІ залежить лад у сІм'ї. Мов У пісні: «Папа в доме, ко­ нечно, глаВНЬІЙ, если ма­ МЬІ, случайно, нет». А що самотність.

свІдчить

кількІсть

мотністю.

ж розлучення

сІмейного

категорично

проти. Якщо вже й по­ трібні цІ якостІ, то в рів­ ній мірі обом. Но.'!И ж до­ дати, що в чоловіка плечі мІцнІшІ, то чи не йому природою судилося брати важчу ношу?

А

ОСН­

з

то і

З повагою

згоди ніяк не можемо ді­ йти: він не хоче залиши­ ти улюблену роботу, я не можу

-

Во.nодимвр П. м. Бровари.

житиме­

дІтей?

ие

14.50

об'єднання

закlнчениl

Людина на землІ. фІльми. «НепридатноУ

успІх

щастя'>

По

14.ЗО Новинн.

моя радість. А щодо 4:жіночого тер­ піння, витримки, уміння, енергії пІдтримувати во­

гонь у вогнищl

АРСР.

14.50

смаки

ня на нілька днів... І зно­ ву розлука. Я наче оглух­ ла, а вІн осліп. Щодня снують одні й ті ж nY'l1довго

Ті

«Дзвlиочок". Клуб кlиоподорожеЙ. закlИ'lєннl новиии. 14.30 НО8ИНИ.

НОВИНИ.

вона в ме­

задовольнити

тисяч жІнок

кожен

суперечок,

чи

Комі

у

І діти (дарма що хлопцІ) залюбни допомагають ма­ мі вимити посуд чи під­

тІ

10.45 Cnl8ae І танцюе ансамбль

ВАЖЧУ НОШУ

взаємні докори, примирен­

ки:

ЧЕТВЕР, 21 СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 «Час». 8.40 Гімнастика. 9.05 Відгукнlтьси, сурма'lІІ 9.25 ТеJlефільм «Циган». 3 рія.

ЧОЛОВІКОВІ­

перо.

8.ао КомІчна опера Г. Доиlll~"•

10.25

Техв1'1JП1Й вузол СОЮзRJП магlстраЛel ав'еку І телебачення .NЬ

СН08а"

_и,"ь.

aa~KOro

- 8prall Вро. ropollrKoro кn"итет •

Ко .... уRI\~'иq~rКоА

П'ртни

ОIИИW.

C"~~Tn8

roРnJl<Иnrо

КиєвrкоlІ

И'J!(IдНWZ

0Ilл.rТ8.

Ук·

о.IІ"ИRоr-tt

деПУТВТОIІ

r'aaeт, ВRХОl!Иn ,

4.

в!второ"

cepeJl.Y. о'ІІТІІИЦIO та суботу.

Броварська дорукар'ВЯ Киtюкorо об..mоліграфвИJI&ВУ. 11. Бровари. вул. Киtвська, 1164. Друх вВС:ОВЙ. Обclт 2.lJIOnOСВ фо"'мату А,. Тираж 11.800. ',",

IRll~Ke

61964.

З ам. 5088 .

#133 1980  
Advertisement