Page 1

f/pOJ[l!f'An IJC/X КРА1Н, ЄДНАlfТВСJlІ

u

НОВИЙ ТРІУМФ РАДЯНСЬКОЇ

!

НАУКИ І ТЕХНІКИ

133 (48157)

СЕРЕДА,

в центрі увагн сВІтової

22

-

преси

успІшне

шення

польоту

радянсь­

КИХ космонавтів

СЕРПВJI

тальному

1979 ,. ЦІП 2 ИOIL

ному лют~. нену

завер­

науково-дослід­

широку

про­

граму дослІджень І експе­

риментІв газети одностай­

ГАЗЕТА

но

ВИХОДИ1D З 17 НВІТНА

1937

тр!умф

1

РОНУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШи.

господарства ведуть обмолот пізніх зернових ..,... чроса, гречкн, збврають насіння багато · річних трав.

НА ЗАВОДІ ПОРОІШ<ОВОЇ металургії ІменІ 60-р1ЧЧI! Радянської УкраїНН пІд­ бито п і дсумки внутр іза­ І!ОДСЬКОГО СОЦ l ал!стичного змагання за минулий м l.­

На 20 серпня насінннкн багаторічних трав по району обмолочено на 2О,8 процекта площ, що підлягають до збирання. Першими З8вершв.IlИ цю роботу иа 1OO-гектаРИііі площі

Переможцем

Н8сінвя зібрано в радгоспі .ПухlвськнЙ » . • Під Сівбу озимих по району підготовлено

пи

го

періоду

пустити

підготовю;

• Більшість господарств району приступи­ ла до закладанвя кукурудзи на СИЛоОс. Майже. скошено

цеху

працює

Bl H

ритмічно. без зривІв . При річному зобов'язанн! ви­

кам радгоспу іменІ МІчуріна.

вже

знов у

де начальником Б. І . Попов. Протягом тривало·

площ під озимі культури необхідно трудівин· . (

кукурудзи

цехів

колектив

N2 5.

під ози~L· В, .радгоспах сБобрицькнЙ., .Завu рицьКвЙ.; 4РусанlвськнЙ., .КрасвлівськнЙ" імеиі Кірова. Відстають радгоспи сВелнкоди мерськиЙ. , • ГОГОЛівСький. , сЗоря. , сЛ іткl в темпи

основних

вийшов

гектари 65,4 процента до плану . Першими впоралися з цією роботою У радгос иІ сТребухівськиЙ. . Тут завчасно пlдготуваJlI1 грунт на : 7.0 0 гектарах. Завершують opaНl;~

13793

серед гру­

понад

радгоспах сВе.llИкодимерськиЙ. , .Требухlвсь ­ квЙ.. На 320 гектарах зІбрано врожай У рад­ госпі .Гоголівський ••

про­

дукцІї на 80 тисяч кар­ бованцІв . фактично за сім

м і сяців зроблено на і04 тисячі карбованців. 97,3 процента вироБІв Здано :J першого пред'я.Влення. 3 початку

в

план

нинІшнього

процентІв

55

року

ПРОДУКЦІІ

вироблено з державнИ'.t Знаком яностІ.

до

наступної

групи

допомlж­

де

1979

гання

вручеНІ'

2.

з . 70 -кв .

5.

М .. Михайлов

7.

гол .

зава­

В.

Два 16-квартирні житловІ будинки радгоспу с Плос­

Рa.:tгосп СЬКИЙ.,

про

стан

справ

У кап! та .тІЬНЬМУ

ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ:

по-дІловому. активностІ

комуністІв пройшли збори товарної

І

,N'Q

групи

МО.l0ЧНО ·

ферми

I!lдділкз

радгоспу

«ГоголІв

ський. . На фермІ труди ться 9 комуиlстів І І H;JH ·

дидат у члени ИПРС .

Пе·

реважна їх більшІсть Іде в авангардІ соцlалlстично ·

го змагання

за

збlлыlен· ·

ня виробництва IпроДюну державІ продуктІв тварин­ ництва.

У

нинІшньому

п.

18

кІвський.

партІйно і

американ.

« ' ВашIНГТОІІ

стало

можливІстю

реаЛЬНОIQ

створення

навколоземній

водІв , якІ

ристовувати

Цим

гомостІ

орбітІ

на

З8J

можуть викct

умову нева1

для виробництвІ

таної продукції , як криСІ

пише

таnи

впливає

конста­

невагомост!,

( ~n­

важливо

бою новий важливий крок

У

Герої-космо­

трива­

в

стані

що

для

міжпланетних

у розвитку космічного ви­

робництва .

на людину

ле перебування

« l-Y JI ~

знамеНУ!()Тh

дуже

триваЛИJ

подорожеlf.

цих дослІдженнях,

пl~

болгар­ креслює газета, РадянсI!J ська «Труд., примножили кий Союз набагато випlИ ~ славу радянської науки І редив Америку . (ТАРС). технІки. СПРОТОНИ1> , пише навти.

в!дзначає

На Бровар~оКО­ му до.сл ідно-ексnе­ риментальному за­ воді добре знаf()ТЬ ветерана

праці

Михайла Михайловича П роцака. Понад три. десяти­

слюсарем'-на­ Протя­

зразок

кому­

ністичного

став­

мн.ня до праці.

На фото: М. М. ПРОUАК. Фото М.

Семннога.

роцІ

У загівgі-і плуг, і ЛУЩИЛЬНИК

Інженер

М . Лисюк

Десятки справ

Ф.

В . М. Москалюк

ПМН-9, начальник М . є . Демиденко

Волоха

..----

району

мІста

------

читайте на

мова

про

:2

...

г р у нту,

роль

з у льтати роботи трудІвни­ ків ферми були б вагом!­ шими, якби ЗДійснювавrя постійний контроль за

цьому

зберІганням

цих

rpY.:lOBOЇ дисциплІни . Ряд недол ! к!в. якІ

пропозиції комунlст!в од­ разу пІсля звІтно-вибор­ них зборІв будуть доклад­ но проаналІзоваНі, уза­ гальненІ. За ними будуть розробленІ заходи, спря­ мованІ на виправлення ви­ явлених недолІкІв.

резервів

у

виробни ·

цтво І йш л а мова на звlj ­ но-виборних партійних збор а х гр у пи . якІ нещо­ давно вІдб ул и с я на ф е р · мІ . У допnв і ді п а ртгрупор га В. А . Гончара І у ви­

ступах Ч .1енів КПРС І . г . НиріЙ. В. І. Лось. В . п . Паламаренко та ІНШИХ йшлося

про

те.

що

ре-

!іЯМ

кормІв.

зивали

І

витрачав­

дотриманням

номуністи .

на­

стосу­

вався І внутр!партійної роботи . Так. на партійних зборах

рІдко

валися нІстів

ня

заслухову­

Інформації групи

ними

про

своїх

кому­

виконан­

доручень,

рішень попередн!х зборІв. Мало ще на зборах Іде

наголошується

КритичнІ

не за рахунок місцевих .:І обрив, а на рештІ ту­

-

п ід

ИПРС

як

І\і в .

роблять

добрив,

у

площ.

В.

головиий

кожен за

гек­

д опомо­

РЯБЧЕНКО, агроном

рад­

госпу ІменІ МІчуріна. с. Семиполки.

використання

у

на

внесемо

вІд по­

гою лІтака по 60-90 кlлограм ! вфосфорних та кал і йних добрив у діючій речовинІ. LЦодня по господарству готується до 50 гектаріВ

Полтавщи ­ «РусаНіВ­ ський~ нашого району . З метою БІльш рацІ,)· нального

залежност і

переДНИl\ l в

оБРОБlТОd

це

В

тар

rOCnO.:lapCTBax ни та ра.:\госп!

труд!вники ферми непога­ но попрацювали. Проте невикnристаних р е зервів є ще чима л о . Саме про роль комуністів по вишу · куванню і впровадженню

ЦИ

площІ

застосують

поверхневий

комунlст!в у проведенні політико-виховної роботи в колективі, хоч саме на

постановІ Iдеологl1.

пІдгот у вати

г о спод а р с тва

стор . ) .

авангардну

запровадили у виробни­ цтво схеми удобрень по· Л і в, розроблені в УкраїН­ ському науково - досліД­ н о му Інституті землероб­ ства. На окремих ПЛОЩdJC у добрення буде проведе­

щодня

осінн і й зас і в . О з им! зерновІ займуть в радгосп І пон а д 1.5 тися­ ч І гектар і в. Вперше на 250 гектарах хл l бороб>l

сПлоскlв­

буд!вництвl

ЗВІТИ І ВИБОРИ

но

парткому

директор

рІзноманІтних

вир І шують

хлібороби радгоспу. 1'з чи не найб ! льше турбот про пІдготовку до наступ· ної сівби. Роботи ще чи · мало , І роб!тники радгос· пу поспішають, щоб вча~­

Трест еВроварисільбуд •. вІдповІдальний за об'єкт секретар

секретар партбюро С. Г . Винниченко

33 .3

пластмас

Аюивно. при високій

ПОСТ..

пит а ють ­

чехословацька

зує

Трест сБроварисlль. буд •. вІдповІдальний за об ' єкт - гол. Інже­ нер І. Н. Іллюша

53.1

М2

(РозповІдь

пише

газета

прост~

Дарницьке РБУ

ВИВ м1СЬКDИКОНХОМУ

2,6

Басейн Шк'n.n"

ду

зоряних

рІв . Тепер,

ПМИ-В. начальнии В . Ф . Дергаленко

В . І. Білик

79 ,5

шко.1И

Пtонертабlр

освоєнні

ська

pa:~

космонавтики.

тому при­ йшов він на це підприємство. став висококваліфікова­

БУ-22 ГоловииУв­ мlськбуду

начал·ьник

Завод плаsтмас,

6.

дянської

частиною

естафети

ліття

Трест сБроварипром­ житлобуд., вІдпові­ ;жа,1ЬНИЙ за об ' єкт Басейн ма

став

начальник

ЖИТJlОВИЙ

буди нон

4

політ

епохальної

.'1аб<1t

KOCMOC~

ZOJl багаТЬОJ: _ р_о­ ків ветеран. пока­

Б . І. С"І:~"еви" Дарницьке · РБУ,

74.2

будинок

по-праву

А/jачuком.

Трест сБроварисіль­ буд&. керуючий

житJtОВИЙ

324-кв .

Іх

у

перех!днІ

ЧеРВОНі прапори і грошо­ вІ премії. В. АТРОЩЕНКО, Інженер по оргаНlзацН сОціал.lстнчного змаган­ ня заводу порошковоі металургії •.

----------------------------------------М.

справжню

-

р.

7 ,1

будинок

в

раторію-завоД

Иолективам перемож­ цям СОЦ і аліСТИЧНОГО зм(і­

ЗаМОВИИI

му,

житловий

107-кв.

орбітальний

наукової lНфОр..

начальни­

ВІдділ 'каПбудlВНИЦТІ!3 (ВИБ) мІськвиконко­

1.

дос­

маЦІІ .

КОСМ()о

«СаЛЮТ17-

в

Інститут

радянсь­

експерименти,

ним

них робіт за 7 місяців

в

комплекс

«Союз,>

в

перетворила

ком М. Ф . Бірюков.

Процент виконання п.~ану БУJ.і­ вельмо · монтаж­

працювати

Вони

- MeXaHlq-

ремонтно

ХТО ЯК БУДУЄ ОБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-НУЛЬ ТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Об'єкт

успІхом

право!>,

nt!рше M!CЦ~, · у нинІшньому

цеху,

еру

космонавтики.

тує

яки1 очолює І. С . Дуля . Другими стали роБІТ­ ного

Є

три­

всесвІту.

великим

нІ

роц!, здобув колектив ре­ монтно-6удlвельного цеху,

ники

нову

І

І новІ сплави . Лон~' ся всІ країни соціалІстич­ донська «ДейлІ телеграф. ної співдружностІ, всі на­ в!дзначає. що нове ДОСЯN нення радянської КОСМQI роди планети . ПроведенІ В. Ляховим навтИ!ш д а є вченим цІнну про те, яІС І В. Рюм!ним технол ог і ч­ Інформацію

ПЕР Ш І Серед

політ

рекордом

лідженнІ

газета .

/іИХ цех і в вчетверте

пІдкреслюють.

175 -добовий

кої

знову

сяць.

у радгоспі .РусанівськиЙ.; иа ПОЛоОвинl площ

гектарів

науки

в!дкрито

збирання пІзнІх

ливим . • Мічурінці готуються сівби.

Завершивши збиранвя ранніх зернових.

Зиачно прискорити

-

На порядку денному

зернових . • Трудові висоти даються наполег­

ЩОДЕННИК ПОЛЬОВИХ РОБІТ

200

радянської

валостІ перебува:іНЯ лю­ дини в космосІ. БерлІнська «Нойєс Дойчланд~ зазначає , що

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

по

новиtt

видатним

МІСЬКОІ І Р АИОННОІ РАДНАРОДНИХ

ський..

як

технІки І

що

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ

розцІнюють

ти

орБІ­ сІ.

на

комплексІ .Са­ - <Союз ~ . ЗдІйс­

ними

газета. довели. що лЮДІ!!! на може тривалий час жи.

господаРСТБI

у

по

' зауваження

І

Иомунlсти обрали парт­ групоргом доярку О. М. Нергелене.

Інф. .Нового жит!я ••

ТЕП ..\ОТРАСИ ЖИТИМУТЬ ДОВШЕ в буді8tльному упраВЛІН-, роТдним покривом. ПотІм Nt 143 тресту _Щвдеи- встановлюються прижимні захтрансбуд> розроблена і кам'Ані стінки І ГЛИНІНИЙ впроваджена така рацIОН'-lзамок. лізаторська пропозиція: В результаті впровадженні

г і дроізоляція при високому

8ИХ 80Д.

теплотраси ня нововведtНН. 81дпала нерівні грунта· . обхІднІсть перекладки теп-

ЗнижеННІ рІвня цих вод ПРО80ДИТЬСЯ вакуумними 80 Дознижуючимн YCT8HOOKtl.MIt марки увв . Після цьото уже • сухих грунтах здіАснюється г l дроіЗОJlRц і ~ Ttn.'10трасн :

КРИn3ЮТhСА

бітумом ,

теплопроводи

по-

оБМіа~ува .'1"НИ I"

двошаровим

! лотраси

І

разі

збільшення

рІвня

!

ГРУНТ08ИХ вод . При [~bOMY одержана економі. 46 кубічних метрів монолfr­ ного бетону і 26.3 кубомег­ ра збірного залізобетону . РlчииА економічниА ефект від

впровадження

пропозиції

руб.- І карбованців.

ціеl

становить

рац­

59и4


*

'стор.

серпня

!2

1979

року

"ОВЕ

ЖИТТЯ

- - - - - - - - ПАРТІИНЕ ЖИТТЯ: rnrСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОК ----------...... .Бюро мІського KO~1!Teтy Компар.

дІвиицтва мlськвикоикому

тlї Українн Р03ГJJlDiyЛО ППIUl1lЯ про роботу будІвельних оргав1за· цІй по вцонанню планІв введення в дІю пускових об'ЄRтlв І комплег.· сІв у 1979 роцІ.

Иа засІдання бюро буnн запро-

повІД88 оцінцІ, даній

раїнн

татІв Л. Х. Чернеихо І С. І. Топ· вІддІлу

І

Радн

бюро КИЇВСЬRОГО обкому

капБУ.-

даного питання.

-

до гоооодарських керІВНИків.

основних

введення в дІю

фондІв

виконано

чий -

Н.і

ся

64, коте.,ьніЙ -

на

шує

Удвоє менше за завдання спромогла-

теплиul

і

мІсяців

провів

лише J

червнІ жодних зборіВ!

в багатьох випадках обговорюються суто виробничl питання, а рішення приймаються неконкретні, такі, що ні до чого не зобов'язують членів НПРС. Партбюро слабо контролюють дІяль. НіСТЬ профСІІіЛКОВИХ і комсомольських КОМітеТів. ВнасЛідок цього багато робіткомів працюють так, як у ПМН·15. Тут з жовтня 1975 по липень 1979 року від. булося 11 засідань профCnIЛКОБОГО комі'Іету. На жодному з них не розглядалося питання виробничої діяльності ПМI{.15,

об'єктів

трубами

ка» ще не постачила кабeJlьно-провlдна-

що в колоні не налагоджено соцзмага~.

ня так званих поточних справ. Не дивно,

ня, погано організована праця робіТ НИків. Чи ж випадково тут сталося два не.

щасні випадки, в тому числі · один Із смертельним наслІдком? Чимало недоліків виявлено І вІНШаХ організацІях. Так, в управлінні механі- .

зації тресту ~Укррадгоспспецбуд~ при. мlщення їдальні не ексллуатуєть:я

то у

Тут ще низька організацІя праці будІ-

через відсутність

цента! Неритмlчна робота будІвельних управлінь значною мірою зумовлена низь' ким рівнем інженеР\!lоІ пlдготовки ви-

людей. Неузгоджено діють генпIДРЯДНі{ки І субпІдрядники . На при к Л ад, СПМК·509 б!льше м:сяця готувала трап· тею ПІД еJtектросиловиА кабель. А коли

«БроварипромжитлоБУД1>. Н А ЗАСІДАННІ бюро мІськкому пар. тії називалися й інші недоліки, зІ)крема в роботі з кадрами. Перед при-

графікіВ, слабкою дисципліною~ ТІЛЬІШ

завозила цеглу. необхідну для закІнчен,

кого комІтету НомпартІї України

83,8

р06ництва,

зривами

вельникІв. РобіТНИки розпочинають ЗМіну, як правило, о 8·30 год. тому. ШО несвоєчасно проводиться розстановкз

декадно - ДОБОВ~Х

вІн був укладений, ПМН·9

через просто!. прогули, пропуски з AO.Jволу адмІністрацlІ в цілому втрачено з

початку року 3 тисячІ людино·днlв. Особливо «вІдзначилися' працlRИUІІИ постійно діючого будlВI!ЛЬНОГО ПОїЗ.1d

М

(ПДБП·2),

2

ПМК·9.

сутніми виступив другий секретар мlсьФРОЛОВ, який проаналІзував хід вико. нання ПУСКОВОї програми поточного року.

пІдрядна ПМН·15 до цього часу не усу-

MICЬK!!OМjТ партіУ намітило ззходи по за-

БМУ·35, ЗБК . Багато керІвникІв сКtржитьс·я . на H~'

НУ"Іі багато недоробок. У терапевтичному корпусІ неС'бхlдно дереслати лІно'

плинність кадрІв складаf: 30,7, :.{)'БУ 061)'

нІ роботи. Тут

стачу робітникІВ. У той же час-,У ПМК?

місцевпрому -

42.6. GЛМН,509-25.::>. заводоБУ;J.іВНОМУ комБІнатІ 15.6, ПМН·24 19.1 процента. У _~epeZlH~rJ-

Він висловив конкретні рекомендації щодо поліпшеНJiЯ стану справ у будl~нидтвl. У прийнятому рішеннІ бюро

безпеЧЕШНЮ вчасної здачі в експлуатацію . В1JРО!іНИЧИх потужностей і об'єктІв

леум у вестибюлІ. закІнчити вентиляцlй-

coItliJfbifa _ культурного

АТС на 50 номерІв . яка не r<tає вихoQДУ

ПРlІЗна.чення.

змонтована

внутрlшн .'1

в мІсто, тому що не закІнчено прокла!ІнІ харчоблоку.

та ПО6утового

В. УСЕНКО,

~YKTOp промислово - траис-

ку кабеля. Чимало упущень у ПРИМlщен-

му по району цеВ показник знз-чно ниж-

А; Д.

якІсть

працІ. Так. ще в минулому роцІ став до лцу терапезтичний I\Орт(УС райлІкар . ~ І М.,:клініка на промвузлl . Однак геп-

J,1МK24, _

Не

працюють душові. Незадовільно готу. ються до зими на заводоБУД!8НОМУ ком. , бінатІ, в трестах <!БроварисільБУД1> І

тиждень не

НІ! роБІт. На окремих об'єктах "mr·зька

водопостачання.

портного Вlддfл~ мІськкому Ком-

Не закІнчеНі сантехнІчНІ

партії УкраїИи. ·

значити членів ного

у першому

Прокоментувати

кому ЛНСМУ В. Дячука.

Ось що вІн РОЗПОВІВ: - На сьогодНlш н 1й

день у

людя 1/. Колектив інсти­ туту подає дійову допо­

розроблені

в

могу велики.!(

Інституті

електрозварювання

ствам

АН

:lрер імені є. о. Пато­

ність

на, працюють

становить

ках

і

у

тропі­

ців

за Полярнuм ко­

підприєм­

країни.

Ефектив­

наукового сім

віддачі

карбован,

на

.110'\/, У КОС,l/осі і під во­

карбованець,

дою.

на дослідження.

Велuчезні

мости,

мащини, ~IOPCbKi зварені шво.!!,

Тепер

судІ/а,

над

~naTOHiвCbKи .lf" надійно

служать

МННУ лого

архівах ДІЛУ

ТИЖИI(

газетного

VKOBoI

УРСР домІ

тивних

невІ·

з

внзвольного

Істо­ руху

і

будинках

нів комсомольських опе­ ративних загонІв. добро­ вІльних

серед

районі

нІ

-

Вішателя) в краї­

встанов.'1ЮЄТЬСЯ

режим

на тернторІї сучасного Броварського раЙrну.

жорстокої реакції. Настає «епоха контрреформ ~,

Вони

КО.1И

вІдображенІ

сторіиках

газети

иа

.За·

рл».

:Київська газета ~Заря,.

виходила у 1880 - 1886 ронах. ·3 самого заснувзн' ня вона була органом де· мократичноУ ІнтелігенцІї ! СПРИЯ.~а розвитку в Росії другої революцlйноІ си туації. ПІсля вбивства ре­

-

волюціонерами

:ками

народни­

Олександра

вlрноп!дданськи

~олителя., ~

-

11

(по­

.Внз­

до-rерцеа1в~

самодержавство

прагне

ЦІ якІ

лІквІдувати

тІ

ку,

буржуазНІ реформи, було введено 8 oO-х

роках.

сЗаря~, вмІло манев· РУIOЧИ мІж рифами цен· зури,

Все

ж

продовжує

проводити на своїх шпвль­ тах демо.кратичнl Ідеї. До матерІалів антицарист­ ського

ЖИТЬ

характеру

І

стаття

з

нале ·

приводу

«безпор"дкlв" у м!стечну Гоrолев!. у ці рекивластl пров""

дили

с

розмеЖУМННJII

зе­

мель. оскІльки селяни ви· СЛОБлювали невдоволення так

званим

жям..

власникІВ серед

4:черЕ'ЗСМУЖ'

Над!ли

дрІбних

були

затиснутІ

володІнь

помІЩИКіВ

І сlльськоУ буржуазІї. Але розмежування проводи:іО' ся так, що пограбованих у 1861 р. обкрадали чер­ говий раз.

пластмас.

n~коментувала рІшення суду газета «Заря»:

«ОскІЛьки мІж власни­ ками мІстечка Гоголева не вІ;tбулося полюбовного розмежування земель, якІ перебувають у надзвичаЙ· ному «черезсмужжІ", то межова

комІсІя

призначи·

ла на квІтень обов'язкове розмежування. І ось ця обов·язковlсть І стала причин,ОЮ

душено

них безпорЯДКІв . Селяни ж І нозаки Гоголева два рази чинили рІзкий оПІр не лише чинам межової

гою

солдат,

<!винуваТЦіВ.

карав

за

а

допомо·

голОВних

суворо

по·

вІйськово,окружний

СУА У М. ОстрІ,

фабрики

вер,·

деревообробного кОмбtsа.­ ту, Р1\ДГОСПУ ІменІ ЮровІ.. Члени цих загон!в згідн~ з графіком виходили на чергування,

виконували

індивідуальні

завдання,

брали участь одним словом все необхідне. бе:шечитк

мадський

у

-

шення

рейдах. роБИJIlt: щОб за.­

належний гра­

правопорядок

попередити

J

правопору­

серед

неповноліТ­

першому

Ось як

ГоголевІ, прокурор.

виникнення

як

в

висловився

крупних

т

І

в

у ГоголевІ селяни вчи­ ниди опІр властям. Зе­ мельний бунт було при· лише

вважа­

піврІЧЧІ

ни­

комсомольськ1 загони заводу

пlдприємства.

Ном!тетам

названих

необхІдно

. комсо­ органIЗ:і'!

активlзум.­

ти роботу оперативних за­ гонів І постійно контро­ лювати діяльнІсть ox~ ронцlв правопорядку.

РАТАУ).

у

нашом~

нього дитячого три.котажу.

цій

ФОТО А. Пі!t!tубноrо.

ДЖЕРЕЛА

в

по-праву

ються комсомольськІ опе­ ративНІ загони завод~

молу

контйктно·стиковО20

(Фотохроніка

друж:tК

неповнолІтнІх.

Нращими

09034.

зварювання.

нових

установок

народних

І праЦівників мlліціІ уі районІ І міСТі попередже­ но чимало правопорушен&

портного

інженер

Ф. 3агадарчук прово­ дять дослід у лаборато­

рії

працюють

КУЛЬТУРIJ.

порошкової метаЛУРГІ!, заводобудlвного комбіна­ ту, раЙоб'єдна.ння сСІЛЬ­ госптехніка.. автотранс­

о. с. (право-

старший

об'єд.

СпІльними зусиллями чле­

оперативнІ

8.

СВІДЧАТЬ АРХІВНІ

СЬКИ

і

які

чата з червоними пов'Я1ками часто бувають у міс­ цях віДПОЧИНКУ молодІ: танцювальних майданчи­ ках, кінотеатрах. клубах

працювали

ра впровадження зварю­

руч)

загонів,

нують У своєму· складі 265 членів. Юнаки І діil­

нІшнього року значно нижче своїх можлквостеit

знімку: начальник сек.то­

вальних маиlИlt Солодовников

мIСТі,ц-іf1

1

СЛІД також сказати. щ()

І більш досконалих ме­ тодів зварювання. На передньому плані

В

АИ

виявлено

матерІали

рії

учені

створенням

на­

БІБлІотеки

кожен

виTpa~eHий

зsарювальних

Blft-

ЦентральиоІ

пошуку

раЙОНі

комсомольських опер~­

19

Ефективність наукового пошуку установки,

це!t

лист редакція mпроси;\& другого секретаря: місь,,­

у

зварю8алы/i

niBpml 1979

року.

ніх.

Київ.

оператив­

комсомольського за·

гону заводу плас.тмас (сек. ретар коМітету ЛКСМУ

!~~~~~~~~~ee~~~~e--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~ee~e~~~~~~~~~~~~~~~~-~e~~~~~

апарати

aдpe~

БабlНЧук, командир І В. ; загону В. Сєдой) за ак­ : тивну профідактичну РІ)­ І боту серед неповнолітніХ

праці. І нинішній голова комітету М. Д.

Лазука усІ засідання зводить до вирішеd-

зут тощо. Про цей об'єкт слід сказати окремо.

заводобудlВНОГО комБІнату (ЗБН) . 79,1, ПМК·9 - 55,4. БМУ-35 - 38,4, а ПМН·15 - усього-навсього 25,7 ПР')-

11

соціалістичного змагання, охорони і Y~I')U

ДиреКЦіЯ

на

ко м і тет у

JШСМУ надійшов лист, у якому начальнин райвІд­ ділу внутрlшнtx спраа Д. г. nозак просить вІд­

механіЗ<і­

Номуністи майже не беруть участі у формуваННІ порядку дня зборів; комісії Д.1Я вивчення порушуваних питань, я!\ правило, не створюються. у результаrі

кого значення. КРіМ того, тут не вистачає труб для магістральних 1 ВНУТР'майданчикових тепломереж, ~аЗОПРОВіJних труб, мета"евих резервуарів пІд ма-

В.1асними силами. Якш") серед вІдстаю· чих у тресті «БроварисІльбуд. цей по·

міського

«Укрсільенергомонтаж» сек­ п. М. Нучер 33.'

вав у сlчн! -

кову ПРО.:ІукЦію. стальнІ засуви, коте.1 ДНВР 20/13 на будову республікансь-

-вання виражається солідною сумою 1,3 мі.'1ьЙона карбованЦів. За 6 м:сяців кожна друга буд:веЛЬН:j організація не справилася з планом

процента,

обладнанням

управлінні

парторганізаЦіІ

остаННі десять

будівництва коМБІнату «Овочева фабр!!-

першої черги комБІнату .Овочева фаСІ· рика» трест «БроварисІльбуд •. Відста-

}іазник становить

забезпечення

В

п'ять зборів. А секретар парторганізаЦ і ~ СПМН·580 М. В .. Новальчук не пІдготу·

П1врlЧНИn плав

завод порошкової металурГіІ.

потужностей заводу П.1)астмас. Такими ж зводить

пнтання

технологічним

ся аро{)ити ПМН-15 на будівництвІ нових повільними темпами

ретар

ся із завданням по цьому покаанику. У результаТі через низьку цродуктнвнlсть працІ неДОВИl<онаl'lО будІвельно: монтажних робіт на 2,3 мільйона карбованціl:S. У числІ постійних боржникlв-ПМН·15 (П ,'1ан зростання продуктнвностl праЦІ виконано на 38,2 процента), БМУ·35 (76.3), заводобудівниА' комбінат (77,4), трест «БроваРИСіЛЬбуд. (86,8), СПМН·50З (80,1). З другого боку, чимало зривІв сталось з вюш замовників. Слабо вир'-

79 процентІв.

нерегулярно.

ЦіІ тресту

сять ПіДРЯДНИХ органІзацій не справили-

аналіз показує. що над здачею багатьох пускових в еКСПJ1уатацію нависла загроза зрнву. Викликає серйозне занепокоєння ста!{ справ на об'єктах пускового комплеКt:У за.гальновузлових об'єктів промвузла (замовник - завод порошкової металур· гії ІменІ 60·р:ччя Радянської .України, підрядник трест «Броварипромжитлобуд». П,'1ан БУДівельно,монтажних ро· біТ по канаЛlзаційиих очисних спорудах виконано на 66, енергопостачанню -

порядну Нещодавно

квітні. У вІдстаючих організацІях пар· тійні з60РИ і засідання бюро проводять­

93 процента. Це внкликано тим, що де-

вельник і В заспокоюют.ь гучні цифри. А.1е

ГРОМ8ДСЬ-КОГО

СекретаРІ

Биков складав плани лише у лютому І

а

п:двищеНБЯ ПРОДУКТИВНОСТІ праЦІ виконано на 94,2 п:роцента, темп росту скла"

154,5, а освоєння капітальних вкладень - на 107 процеНТіВ. Декого з буді-

на

10,8 процента.

Охоронці

ти від випадку до випадку. Наприклад, секретар парторган:зацїї РБУ-4 І. С.

ЗА ЗАГАЛЬНИМИ ЦИФРАМИ И ІВРІЧНИй план

Ф

органІза-

партоprанlзацlй займаються перспектИf~­ ним І поточним плануванням своєІ робо­

-"

-

",",--

ЖИТТЯ

ЦІй по сутІ 8МИРИЛИСЯ з таКИf1 ста­

1'РСР.

8aprti

KOMCOMOJfЬCЬBE

'!

новищем. ГJnfбоко ие вникають у стан справ. не пред'являють серйозних вимог

липиевій

MlвIerpl.

ВОДОЛІка·рнl. А

И АРТІРІНІ бюро назва ип

постановІ ЦК КПРС про Jreзадовlльннй хід будІвництва пускових внроБRRЧRX потужиостей І об'єктІв, аостановах ЦК Ko. . .~II '.~

кої І райоRНОЇ Рад народннх де пу·

. начаm.ИR!(

у

монтажІ

підвал noлікл1liJJiи. внаслідок будівель­ H~ГO браку. зарм постійно потрапляють канащмдlЙ111 стоки.

Михайлов. ЧJlенн бюро мІськкому 1Іартlї у своїх внступах ВlдзвачнJIВ, що ста. повище в капlта4ЬИОМ'У будІввицтвl мІста І району повнlс!1О Ilд-

шеиl партІйні І господарськІ ке· рівинкн генпtдряднвх управлІнь І пІдприємств·заМОВННКіВ, а також заступиики roлlв внконкомlв МlСІо' стенко,

роботи на

М. М.

аграр·

~OMlclї. але й а;1мІнІстра-

л

І

Цlї, І ЗМИРИЛИСЯ лише то­ лив ПІддатися кри:кунам .l{і, коли в діло пу ще на і неспокійним людям. або була військова сила. ж невІгластво ускладню­

Ось канва, ось, мовити,

загальний

так би абрис

того, що вІдбулося. Але на цІй загальній канвІ є свої спецІальні, до край· ньої lIIlри цІкавІ узори.

Чому

гоголІвці

рискнули

на такий З .10ЧИН, який нІ в ЯКОМУ разІ не міг про· йти д~я них безкарно, не мІг пройти без тих або інших. а.1е в усякому ра­ зІ вкрай сумних наслІд­ ків? Чи було причиною цього ЛИlllе наЙкапіТ::J.11,­ ніше «невlгластво~ буй· ного натовпу. ЮШЙ .gозво·

валось

тут

Іншими мали

ще

деякими

причинами,

дуже

мало

якІ .

сп!льно~

го із ~злою волею .. пока· раних гоголІВЦІВ? На на.

ше крайнє розум!ння, та. кl причини ТУТ є, І обхо. ДИТИ їх мовчанням у жод­ ному разІ не можна. Один

Із свІДків

У

цій справІ

поліцейський

Нковлєв, нІ

урядник

дав

визначення

цІлком І

до

точ­ край­

ньої мІри характерне по­ І\азання вІдносно причии цІєї

сумної

сказав.

пригоди.

ВІн

що rоголlвцl 3~"


'НОВЕ НАШ

КОМЕНТАР

Посилити

центнери жаль, поки

вах

темпи

!их у господарствах рзйону пра/{­ 'rИЧИО завершилося. Посилюються Темпи

n1дготовки

~исокого

дО

врожаю

ВИРОЩУ!!аИI1~

зернових

в

ос­

них

на

Дf!НСЬКИХ,

но

органІв

lІимзгає ця робота, адже,

иarолошено на

як було

з'Узді КПРС,

XXV

зернове виробництво є ~ілянкою роботи.

yдapHO~

зернових

зерно­

1

т.ра.в

поки

12,3

що

виконано

лише

процента.

Правда, нині на насіння засипа­ значно

більше

зернових

нобобових культур. ловні

цю

агрономи

важливу

результатІ

зер­

Але деякІ го­

ке

контролюють

ділянку

з

і

роботи,

господарств

і

надхо­

ВІдомо, що серед агротехнІчних ,ах одІв по підвищен. ню врожайнос­

дять

ті зернових нультур чимале

кеточнІ дані про кІлькість і якість

Mlcue

]5!ДВОДИТЬСf! нас!нництву. його си­ стема внлючає в себе КО~IП.,екс робіт по вирощуванню І niZIrOTO!lці високмкlсного нас!ння, впро­

• адженню

у

виробництво

сорт!в, збереженню притзманних Одна

Ім

високих

умов

врожа!в

високоякІсним

t

особливостеtt.

3 оМв'язкових

»t&RH~

НОВИХ

Іх чистоти

oдe~

сі1tба

-

насінням.

передбачен()

ва насіння :кукурудзи,

із П()

засипtти

страхфондом, без район! 31.130

ЗВЕДЕННЯ про хІд пІдготовки васlввя JlpB](

1

аеРИО8ВХ

зервобобовRX культур

під урожАЙ

1980

року

інформаційнО-обчислюваль-

станцІю

засипаного

державно!

статистики

насіння.

Так, наприклад, на 15 серпня працШtИками насіннєво'! держіч­ спенц1У

було

переві~но

з

сРусанІвськИЙ. вІдповідно

30

центнерів.

до плану).

98 95 94

.ГоголlвськиЙ*:. 1менІ НL~Ba nлемза.вод с PyДНJII.:

89

О

І)

64 94

7 15

20 42

83

80

cABaнrapд~ сЗоря.

11

17

О О

80

58

.• ПЛОСк1вс.КИЙt\

3 26

~4

О О

1

ще

100

«звІту­

в

проходило за

не

пере­

нинІшньо­

несприятли­

вих ПDГОДНИХ умов. Тому в насін­ н!

є

чимало

зелених

зернин,

зу­

стрічаються

бур'яни.

Це

сприяє

підвищенню матеріалу.

вологосТі

насІннєвого

Результати перевІрки ють, що більше половини

показу­ нас!ння

ярих поки що некондиційне за вологістю. Так, наприклад, у рад­ госпі «Гоголівський,> 1ооо цент­ нерів

16,3

ячменю процента,

мають вологІсть в радгоспі імені

s

МічурІна 500 центнер!в. А радгоспах illieHi Докучаєва та «Бобрицьний,. віДП·fjвідно 500 І 180 центнерів

ячменю

мають

18,5 . процента 13-15 проц.

гість

НасІння тю

має

тання. ганні

з

При та

норм!

волоrіс­

енеРГіЮ

пророс­

неправильному

відсутностІ

швидко

воло­

при

підвищеною

низьку

втрачає

досушування

збері­

сушни

воно

схожість.

-

насіння

Тому справа

невіднладна.

Некондиційне за вологІстю H~­ сіння потрібно негайно очищати, зсипати

на

токах

невисокими

на­

30-40

сипами товщиною до

сан­

тиметрів, систематично перелопа­ чувати, доводити до нормально!

Із засипаного нас!ння ярих зер­ ~ових культур на перевІрку ЗД'і­

вологості шляхом ПОВ!ТРЯНО-СОНЯ'і­ ної сушки, а також теплогенерol­

7272

но лише

но

центнери, з

5922

Імен!

центнери, перевІре­

яких

60 59 53 53 42 38

Докучаєва

сВобрицький. с ПухіВСЬКИЙ. сЛіткІвсьниЙ.· с ИрасилівськиЙ.

сЖердIВСЬККЙ.

5242 О О О

53 47 19 29

211

О

О

О

О

35

13

О

О

5 5

5 5

О

О

О

КнУвсьна

птахофаБРИR& Семиполківсьна

О

О

О

ПтаХофаБРИНа.

О

О

О

птахофабрик& О БрO!lа.рськНЙ плеllПIТахорепродуктор О

О

О

Вогдан1вська

Всього по району

56

О

О

23

7

торами.

Не

носховища

слід

засипати

вологе,

а

в

танож

зер­

неочи­

щене насіння.

Партійним никам

не

і

організаціям, нерів­

спеціалістам

треба

nociBHoro

забувати,

від

яності

матер!алу залежить уро­

жайнІсть зернових, обхідно

господарств

що ціЙ

приді.'ІЯТН

справ! не­

неослабну

УВ.і­

гу.

Протягом

місяця

після

збиран­

ня врожаю все насіння ярих куль­

тур І багаторічних трав потр!бно очистити ДО високих посівних кон­ диЦій, перевірити в насіННіЙ ін­ спенціУ його посІвні якостІ. Це будуть перші нроки на шляху до високого врожаю, до втілення в життя накреслень партlI у спраВІ дальшого

неухильного

*

року

1979

3 сто!)

НОВЕ В ОБСЛУГОВУВАННІ ПОКУПЦІВ

На

rocnoAapcr-

в

воно

~ерпня

трав

ють. й інші господарства.

О

32

-

Подібно

• rocu:oAapcnax району. « За.80РИЦЬКИЙ •. _ (перша графа - засипано И!і­ Підсобне господарсТВ() 35 еlКI'ІJI иа 15 серпня 1979 POK~, 30 друга надІйшло на переЗірку «Заплавний. • наСІнінспенцію, третя - під го­ .. ВеJ'/И}(одимерськ .• 5 томено до І нласу. 'у процентах 5 « РусаНі!lСЬКИЙ'; шенІ Щорса .ТребухlвськИЙ. імен!' МІчурІна

радгос­

пу Імені МІчуріна 1.530 центнерів насіння ярих культур, а в інфор­ мацLйно-обчнслювальнlЙ станції д!ржстатистики його значилося .'Унше 890 иентнерів. у радг(\сг.\ І

Як же дбають про це хлібороби t6cnoJtapcTB району? Планом

ну

в

готується

пов!льно

му році

бобових культур. На 15 серпня Ух засипано лише 17.380 центнерів. ПJt!н засипки насіння багаТОРіЧ­

танньому році десято! п'ятирічНІ!. ПО!lС1!кдеяноІ уваги партІйних, ра­ господарських

ярих

що

нондицlЙне.

багаторічних

3биранняврожаю

цеит:нерІв

насіння

наСіННЯ

вірене.

ПІДГОТОВКИ наСІННЯ Збирзння ВРОЖ3Ю раННіх зерно­

22

ЖИТТЯ

зростання

виробництва ,3еlЩ8..

8ибираітетовари на смак До початку нового нав-

А я

-

чального року залиш!єть-

ОксанцІ.

А

чай,

ся вже дуже от

у

своУй

внучцl

додає

...

вдо­

мало час:;. волена бабуся Н. П. Пиit­

батькіВ

турбот

...

купила

liовеньку

ще багато. Адже вони хо- шкільну форму і порт­ чуть, щоб Ух діти якна!!- фель. Вона уже у третьо­ краще піДГОТУ8алисяд:) му класі сьом-ої школ!! урочистого

свята

першого

дзsoника. І тут Ум на пІ)-

мІч прийшли універмагу Вони

щоб

магазин взуття,

година,

друга.

по тур- зовану сцену піднімається

завезти в вокальний ансамбль буді­

таку

кількісгь вельного загону НиІвсько­

одягу,

портфеЛІВ

Минає

працlВНИКIІ Жваво йде торгівля . Іса­ змішторгу. ме в цей час нз.- lмпрові­

заздалегіДь

бувалися,

навчається .

учнівських го педІнституту іноземни)(

та різноманlr- мов

~l\fеРИДіаН-79'->,

щІ)

навчального прилад- -працює на ИалиніВСЬКОМ),: дя, щоб повністю задо- комплексІ. Нонцертна про,

Horo

вольнити запити юних громадян. - З метою кращої організаціІ торгівлі, ро.3-

грама розпочинається пі-::нею ",Хай за-вжди буде сонце.. Студенти співають російською, німець­

магу В. М. Нешта, ~ІИ утворили, так би мовити, свій шта6 ярмарку, до) якого увійшли секретар

МИ. Дуже сподобалася t лірична пісенька, яку 'ш­ конав афганський студе:-І! Алла Мохамед .

повідає

директор

ун!вер- кою І анг Лі!tською

парторганізацН С. Я. Руда,

голова

тар комсомольсько!

нізації

А в проміжку між піс­

місцевкому ня ми на сцену

Н. М. Єгорова та Н.

-мова­

виходили

ceKp~- школярІ Світланка

opra-

Оленка

Скиба,

ШкаРОВСЬК1. Малюга,

Руда,

Наташа

Тарас

Прима,

Він І потурбувався про Сашко Маношин, Русла!і. те, щоб ярмарок провести Єгоров, Сашно Рудий f на високому р!внІ. демонстрували нові модсІ прагнення не роо\- лі дитячого одягу . До йшлося з дІлом. Мину лоХ кожного зразка давала суботи, рІвно о 8 rОДИllІ пояснення товарознавець ранку

зазвучала

весела

О.

Т.

Тарасевич.

мелод!я. Почалася торТут же працюItало й гівля. На розставлених кафе. Для дітей були BI~­ перед універмагом гор- ведені окремі столиии , де ках - стелажах викладені вони МОГЛИ поласува1И зі смаком рІзноманітНі молочними коктейлями,

товари . Тут же відведено фрукrовими соками, гарн­ окремий куточок для nep- чими сосисквми і смачни:­

шокл~ників, кутии

Трохи

форма,

все

далІ

де

можна ми тістечками.

необхідне.

-

зимовий

шкl'nьн:\

Поряд

взуття, вирОби НАшо! фаб- N9 рики верхнього ДИТJlЧО,"О М республ!ки.

гастрономУі

і кІоск вІд книгарнІ 4:ИИЇВКНИГОТОРГУ».

19 89

трикотажу, а TaKO~ інших

підприємств

розташувалися

одяг, прилавки

Ярмарок

об!дню

закінчився

пору.

Ного

в

вІдв[­

ПродавЦІ Л. Компанец!>, дуваЧі придбали товар;-а Г. Мельниченко, Н. МЮ{- на 54 тисячІ карбованцІв,

вlбlШв!Лі та Інші обслуго- у тому числІ лише на

24

вують культурно і вві'lЛИ- тисяч! карбованців виро­ ВО. Приємно З ними спllІ- бів шкІльного і дитячого куватися школярам. ас.9ртименту. Поверталися _ Хороший ярмарок, додому понупці задоволе­

В. КАДАНЦЕВА, иачаJIЬИ8К районноУ держaJloo­ иоІ коитрольно-иасlииввоl ІВ­ епекцl!.

наже робітнmt заводо~ ні. бо придбали

_

BC~ не­

будівного комб~нату В. М. обхІдне І для себе, 1 для

Труба. -

Для 'свого "пер- 'своІх дІтей.

шонлас.ника

Валентина 11

не: зошити,

олівці

тут придбав усе необ)Сlд­

1

. .

Х1ВRJЩ1.

О. ХАНІН.

rpомадеькВit кореспон­

дент

ра-

газети

.Нове

ЖВТТJI.,

НА ЗЕЛЕНИХ ЖНИВАХ-ПО·ІПАТОВСЬКОМУ РАТАУ

ПРО ДОСВІД БРОВАРЧАН

-

31 Молочно-воско­ рlн. стиглості досягла ну­ майстерні

КИІВ. воУ

курудза На

на

1\иївщині.

думну

І!ІСЮДИ

спеціалістІв,

добрий верта частина всіх наяв­ них в області машин. А

вирощено

урожай

ціЄї

силосно!

НУЛЬТУРИ.

/(ОАг"тиг XepCOHctJMeo багОlНЯНО'О t(CJC6iHfl'1'1/ добився ЗllаЧIІИХ виробllичих n'О1Сflзl-tикіs: 68 6рщад працюють у раХУ/Ю1С н.астуnною РОКУ, 27 чоловік еиКОIlа.А.и особueті n'JJтирїчнl nAахи, 77 - cnpaBIL4WctJ з чотирирічl-tим. за,даюtям.. ХЦсонські TeКCTlL4bHUICU, які гunус1CQ.ЮТЬ aeCJJT-

...

ДО

ІШ різних видів готових tkaHUl-t, успішно справи­ Аися з соціалістиЧllими зобов' язаIlНЯМU: вони ви­ готовили вже понад 900 тисяч. квадратних метрі, тканин зам~ть 820 тисяч.. На знім.ІСУ: в снувальном.у цеху ком.бінату. (Фотохроніка ТАРС-РАТАУ)_

заздалегІдь.

А

з

"

М.ІІн вІдзначалися неепо. иіЙЯИМ, буйним характе­ ром, і завжди піддавали­

ся впливу окремих осІб дІяли

у

даному

1

випадку

за зговором. Як напрнк­ .пад. що пІдтверджує його слова,

він

указав

на

те,

s

ОСИОВRВМИ свІдка, думнами,

.ltYMK!MH додамо

до речі, що складають пе­

реконання ни

сзІдків

По суті,

БІльшої

части­

звинувачрння.

Із

сліl!l

ЯКОВ­

лєва прямо І недвозначно випливає, що не гоголівці

вІдомого Підпорядковувались впли­ ватажкІв. які промІжку часу у Гоголе­ ву деяних вІ нористувався величез­ не бажали розмежування. що

протягом

ним

азторитетом

селянин

а ватажки цІ були вираз­ почуттів 1 nparнень своїх односельчан і до тих пІр залишалисЯ

Осьмак. І аllторитет його никами стояв

пір,

незрушно

до

тих

поки він з запеклого

противника

розмежуван­

ня не перейшов у не менш запеклих

ряди ЙОГО

захисникІв. Не важно по­ що в цьому прик­

сутІ , ня

не

старого

рядку

ка

те,

що

розмежування

у

по­

цьому

осіб, але те, що це було бажанням усього гоголів­ ського товариства. І дійс­ но,

ця

дить

наша

думна

собі повне

ження

у

знахо­

пІдтверд­

поназаннях

де­

яних Інших свідиів. Так , землемір Бойчен­ ко скааав, що гоголівці

сах поміщикІв, це

дає

нам

у різних

ню.

розмежуван­

Справедливо

ми ВОНИ володіють до цих п!р . с1 по-друге, що помі­

щиnaм БУ.Ilе нарізана за1і-

никам

землІ.

нІж

ті.

ЯКІ!­

селян

востей. які підлягають ге­ неральному

вань.

гірші

одержать

серед

нуточках мІсце­

вати

по-перше

підстави

ри до часу проявлялась І проявляється

вони

~Г!,OMa­

т. д. Все

розмежування, яка від по­

да,. бачила 11 них втІлен­ ня своїх надІй 1 споді­

поки

1

усі

бачити в гоголівській іс­ тор1У лише нрайній роз­ виток, нрайній прояв тієї загальної несимпатН до

конаннями. і

ватажками,

проводить­

ся І на вимогу і в інтере­

вимагала лише нуп­

зацікавлених

сто­

рож Басман засвідчив, що селяни ДУмалн, ніби

залишен­

аграрного

Сільський

тому не бажали розмежу­ вання. що були перекона­ ні, ніби при нарізуваннІ

З точното смислу пока­ .nал1 є глибокі протиріччя зань СВіДКіВ виходить, іІо мІтити.

и "

р

земля.

але уже

за

чи

селянськими

пере­

констату­

неодноразово.

жування

нІ,

цей факт нам

доводилося

В Хх

розме­

-

збитКОВі

тисячу

більше, для

ніж

ни

то-

40

нинішньому

сезоні

КиУвщт!­

заготують

маііilН\

млн. ЦНТ. силосу.

-

селян. ВОЛЮЦіонерlв-демократ!в

них,

1

1903

Ось у цьому повсюдно по­ соціал-д~мократів.

в кореспонденції ширеному, хоч і не скрізь року житомирському шо, одиаКОI!ІОЮ силою вияв­ .По леному переконанні, і ле­ се. ленінська «Нскра. жить причина різних у схвально відгукнулася вищій мірі важних інци­ про оп!р селян Ниївсько, дентів,.. го повіту Ииївської губер.; Це сталося року. нІІ грабіжницькому роз, Як бачимо із передовиці межуванню земель. з

1885

«3ари,. , не мав

селянський бунт Словом, антиурядовий політичного ха­ виступ селян містечка рактеру. Але до поДІ! Гоголева ..,.., важлива сто, слІд підходити Історично. рІнна іСТОР1У Броварсько, На той час П резонанс. го району.

підсилений

сЗареЙ.,

розповсюджувалася

риторії

півдня

всієї

яка

на

те­

України,

БілорусП,

де1!ких

сусІдніх губерній. мав ре­

ВО.'ІЮЦіОНlзуюче

Для

значення.

порівняння

дода­

мо.

вигодам

поміщикІв

і

лянсьиим

земельним вла~

дні першої російської ре­ волюції подІбні бунти се­ лян дісТали схВалення p~

майже ЗаБЖ.gи

У

нормод()бувники

ма­

лише

1

райОНі

налагодили

ме­ оновлення транспортерів силосних комбайнів.

відповідає

ее­

Броварському

ремонтниии

розпо­

понад

нукурудзообиральних шин

ва

жнИ1І

в

підготувалися

рядженні

~

зелених.

ханізатори

спецІалізованої Ставищенсько, го району, зокрема; вийшла м а й ж е чеr~

що

навІть

наПередо·

На закінчення що

київсьн!!

писала

про

додамо,

преса події

часто в

міс, течках І селах. 1ІкІ розта, шованІ на території ни­

Нішньоtо Броварського району. 3 найцікавішими матерІалами ми будемо знайомити вас і надалі.

В. ДОВГИ-'"


*

4 стор.

22 серпня 1979 року

НЕЩОДАВНО иулися

з

повер.

санаторІю

«УкраУна. у ВорзеЛІ економІст Данило Івано­ вич АнІкєєв, в одному 3

«А.,­

бена., що в БолгарП, 34 роБІтники, Інженерно-те,,­ ,нІчнІ

нове

кращих

санаторirв

міста

працівникн І служ­

життя

ших . ЕкскурсІя до ЛенІн­

вІдпочинку

-

града це CBoєpIДH~ премІя молодим вироб­ ничникам за успІшне за­ кінчення курсів, на яких

ристських

подорожах

в ТУ­

130,

І

круІзах 150 роБІтни­ ків , Інженерно-технІчних прЗЩlвникІв І службовцІв

Анапи механІк цеху бовЦІ заводу порошковоl М 4 Минола АндрІЙович вони здобули профеСіІ заводу. NеталургН ІменІ 60-РlччЯ Сачан . печових, спlкальни к І в, «Все найкраще дІ­ Радян. ськоІ Укра Іни . Близько 70 зав(}дчан крані/вникІв, електрос.'пс­ тям. пІд таким лозун­ Серед них спікальник це­ вІдпочивало в пансіона­ сарів, свердлильникІв. гом диреЮЩl, партком І ХУ М 3 . вІктор Степано­ тах І буднннах вІдпочин­ У містІ на НевІ побу­ завком профспІлки підпри­ вич Войт ко, майстер цex~' ку. За пільговими путі'о- вали також 30 працівни- ємства орган\·зували оздо­ металоиера'міки Микола ровлення дІтей. Для них Аидр1йевич Заlка, чи­ у нинІшньому роцІ бу л') • ДЛЯ РАДЯНСЬКО! ЛЮДИНИ • СТИЛЬНlщя цеху М 5 оль­ закінчено буді.вництво ве­

та НинандрівнаВороиець­ СанаторІй, в якому вІд­ почивали

броварчани,

НА КУРОРТАХ БОЛГАРІЇ

РОЗТ.ашованиЙ ва мальов­ нИ'Чому' узбереЖЖі Чорн;>­ то

моря,

потопає

в

роз­

ніш нІЙ зеленІ декоративни'Х му всІ добре набралися сил

фруктових ками в пансІонатІ мІста кІв транспортного цеху та 'дерев.Тоо Га.гри відпочивала пресу­ інших внробничих підроз­ вали, набралися сил. Уже в таборі 641) вІдпочили, вальниця цеху підприємства. ;,Ю по6ува.'10 М 3 Ва- діл і в порошкlвЦіВ. За­ І поверну­ лентина ОлександрІвна робітників, інженерно-тех­ Д;Te~ ЛИоСя додому засмаглнми, працівників І раз вІдпочиває тут понад Нулинич, в пансіонатІ нічних привезлн незабутнІ вра­ міста Очакова переважно 300 дітей. Разом з НИ!.ІІІ юрист­ службовЦів , ження вІд п~ребування в консультант Великої ВІт- проводять літні канІкули РаУса Олек­ уча,сників сонячній Болгарії, в!д сандрів,на Зубець. чизняної війни , вІда!· 32 піонери з ЛеЙ,пцlrсько­ спіЛКУ6ання з побратима­ Волгоград, більше го округу НімецькоУ Де­ ЛюБЛЯТь роБІтники за- дали ми . Одесу, 30 Єре­ мократичноl воду порошкової мет,,- 70 РеспуБЛіЮ'.

1

ДирекцІя',

партІйна

профспІдкова пІдприємства

луртіІ Ідучи

t

органІзацІІ придІляють

жанням,

багато уваги оздоровлеl~­ ню, культурному І корис­ НОМ'У

вІдпочинку

нІВЦів . ' За Тівками

порош­

пІльговими

на

пу­

курортах

шоУ Б,атьнІвщини І в Увах соцlалlстичноТ

і подорожувати. назустріч Іх поба· дирекцІя,

ван.

У

парт­

на­

cn:,l-

му

числі ЧехословаччинІ, ПольщІ, НімецькІй Демо­ кратичній РеспуБЛіЦі. УгорщинІ та інших побу­ вало близько 250 порош­

механіку

сп;вдружності,

цеху

М 8ИЧ

3

спІкальник

Левковець,

цеху

слюсар-іНСТРУ­

оздоровлено

в

в

краю.

У

роцІ

на

вІдпочинок Інженерно­

технічних працІвникІв та службовцІв І Ух дІтей бу­

де витрачено близько 100 тисяч карбованців з ФОН­ дів дирекціУ І завкому профспіЛки підприємства.

А.

r АВРИЛЕНКО.

8!.!!~!! . !!~!!~~!!!!!!!!~.

.

І'~

~

ТУТ НАРОДЖУЮТЬОЯ КIНОНОПIЇ .

q

Київська кінокоnіюваАьна фабрика

11

_одне з н..аЙбільших у нашій країні

11 II I1

nідnРиє.м.ств ПО тиражуванню

11

Більша частина з ниХ

I1

(роз·

I1 11

множенню) філь.м.ів. Щороку тут ви-

І І! пускається понад 1

11

кольорові

колектив

I1 II

дожніх

фільмів ~CTen>, ~ЧеР80ні

11

r.ак!)ж

хронікально-документальнuх

широкофор:.tатні.

тисяч копій.

50

-

Тепер

фабрики працює над тиража.м.и ху·

I 11 І

дипкур'єри», ~С"Срибок

І

3

q

, да,ху», а

11

11

#;Говорить Жовтень» і .РОЗ/іJ4,ЧіСТIt enoxUJt. .

і совість нашої

11 11

На фото (зліва

II11

JtфJРl%вй):

11

'ЩJНЦ

І'

/(()МСОм.;JЛоьсько· .lЮА~rJ#,ирj 6R/lгаі}u

АfГФ.IJ10ВА,

11 11

лентина f30РОБЕй і В.~меНfиtlа. КО·

11

копіювальниць

TaMapfl

бригадир Олена КНСЕльQВ~, Ва·

•111

11

11

І' ~~Щ І

ЧЕТВЕР ,

то І

вБИВСТ80.'

служба.

24

СЕРПЦІ,

ПРОГРАМА

СЕРПЦІ

23

англійське

п·ятниця.

8.00 8.40 9.05

цт

Програма .Часа. Гімнастика .

ЗустрІч

cCJlt

телефІльм

серІя. ДовІдкова

23.00

Фото А. Шддубqоrо.

Ii.________ ~~:~~:~~-~~::~---=---------------------------

ПРОГРАМА цт

юикорlв

кий

музе..

~11

__________~~~.-J

дії .ОРЛllа

Мистецтво

ХУІІІ ст. (ЛенІнград).

день

18.20 До

Te.llecТ)"l

З членом

завтрашнІй>.

Т.лен.,

МІжнародного року 17.1 .f~~юблеНI вІршІ. дитини . • Пlснl дружбн>. 17.45 ГероА червоного кла'~ Про МlжнародниА фест,,· да. валь днтячих хорових ко- 17.55 Москва І москвичІ. лективlв соціа .. lстнчннх IІра· 18.15 Чотири п'єси А. Бабаджu у М . СочІ. ня Ф І 16.50інОб'€ктнв. на для ортеп ана. 17.20 ЧемпІонат свІту • вело- 18.25 ТелефІльм .Боцман_. спорту.

(Нlдерландн).

18 . 45.Сьогодні у свІтІ>.

Справн московського ~o~. ІЯ.ОО Алкоголізм. БесІда лІкар•• а 19.30 Фантазія на темн nlceH

18.00

сомолу.

про

спорт .

18.30)' кожному мал юн ІІУ 19.40 Худежнlй теяефlльм c)'pQoI сонце. кн француз~коТа. 18.45 ,Сьогоднl у свlтlа. 21.00 Програма .Час>. 19.00 До нац Іонального С8яrа 21.35 Пlсня-79. В перервІ .. румунського народу ДНА .Сьогоднl У свІтІ>. визволення РумунlУ вІд фа. 23.15 ДІм над Окою. Про acJ'.4 шнстсь"ого

НИНІШНЬОМУ

оздоровлення, робітникІв ,

побуває в чоловік, Володимир 145 Олександр Павло- ментальник будинках багато , Бойко, в _санаторlІ _ _ _ _Сердюков _ _" "_ _ та ___ _ _ _Ін_ _пане _ _Іона _ _тах _ _ _І _ _

і-

І

ному

тому

року буде санатор і ях

~~~~~!!!

li

Ігри І СПОРТИВНІ змагання, диспути, екскурсіІ по ріЦ­

БатькІвщині та соціалlстично!

Доужності вІдпочило 87 к : вців. чоловік. В санаторіІ «Ну­ До кІнця яльник., що В ОдесІ, пе­ Володимир Бойко, СергІй ребував

подорожах

по на:шlй країнах

морю

ЮнІ господарІ табору І Ух гостІ проводять ціка!!1

t

тривалих

ком І завком профСПіЛКИ орга·нізували круїз на теплоході по Середземн')­ М 3 Володимиру ГеоргІ­ йовичу Ульянову, 60 ПРil­ цl'Вникlв заводу побува па в тури·стичніЙ подорожі У ЛенІнградІ. Це токарІ

KP<.t-

далеких,

короткочасних

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

ХудожнІй

- кof 8.00 Програма .Час а • респондентом АМН СРСJI 8.40 Гlмнастнка. В. Табол]ним. 9.05 Веселі стартн. 10.05 «Подорож гідниха. 2 С4І<! 9.40 .І10кументальниЙ телефlJlы\І І 1.1 СI~'онцеРТ педагогІв І C~ • "демо рахувати ведмеІ дів> . дент в факультету народнн" 9.55 Прем 'Ера художнього т'ІІнструментІв музнчно· п .. лефlльму ДЛІІ дІтей • Под;). дага гІчного Інстнтуту Ім, Гнесіннх. ПО закІнченнІ ..... ликого піонерського табо-І раж гідннх>. І серІя. НОВННИ. ру «Журавушка. на 320 І 11.00 .Менl довІрена пІсня>. 14.30 НОВИНН. ФІльм-концерт. (Киів). Ло 14.50 До МІжнародного рок}' м;сць. Тут просторі і за­ закінченнІ НОВИНН. дитинн. ДокументальниА тишні спальні корпуси, 14.30 Новнни. .. 14.50 Документальннй теле. фІльм .МаАбутне планетн>, є озеро, спортивнІ май­ фІльм .Вlдверта розмова>. 15.40 Шахова школа. данчики тощо. Сдовом, 15.~ По музеАХ І виставочних 16.10 Концерт художнІх коле". тивlв МолдавіУ . все зроблено для того, залах. Державний росlйсь- 18.30 '.І1ень сьогоднІшнІ!! ... щоб дІти добре в і дпочи­

ВІДПОЧИЛИ

на.

21.40

Арма.

теnебачеННА Р

еспубл l кн

21 ПроrpаМ8 21 .00 .35 60 рокІв но.

Програма

й

СоцlалlстичноТ

.Час>.

ІІІ.

П

ол€новоа ,

ПРОГРАМА

10.00 10.15

РумунlТ.

радянськом),

б

зе -сади у •

УТ

Новнни .

До

40-рlqчя

возз'еДНIИНI

захlдноукраJнськнх

22.З5 .Сьогоднl у свІтІ>.

дицІя .

22.50 Співа. КарІна КІрІак. р 10 Д-я школярІв. ПРОГРАМА УТ . . ., 10.00 НОВННН. Дова. 10.15 До МІжнародного року ДН. 1].40 Фільм-концерт ТННИ. ку..

.. Намалюй

земел

..

з УРСР. КОМСОМОJlьська тра­

С80Ю квІт.

10.35

ХудожнlА телефІльм було в КокандІ>. 2.

ДИТИНСТВО:' . 12.1~.fн~:_.ДITeA.

"

сЩаслн"

.Хатинка-вере

12.40

.Ц~ се·

3

П'АТІ тр-

Кіножурнал .Наука І Te~ нІка>.

J2.4fl~a гастролях у Киевl Кр. 12.50 IУ ВсесоюзннА фестявал.,; басы.АA драматичннА театр . раДАНСЬКОТ піснІ • КРИМtьм:1 16.40 ТелефІльм ,Донецьк>. зорі>. ЗаключниА коицерт. 17.10 Екран молодих. ТретіІІ 16.15 РІк четвертиА. ударниА . трудовиА семестр. 17.00 .Вахта врожаю>. На ОВОО 18.00 Комунlcтн 70-х. У партІіІ. чевн" плантацІях Запорlз~ нlА органІзаціі ІІО.. ГОСПУ кої областІ. ІменІ Калlнlиа РаДОМИШЛІ>. 17 . ~0 Співає трІо Мареннчlв. ського району Житомирсь, 18.00 На приз клубу ,Шкlр •• коУ областІ . м'яч> . 18.30ннА Актуальна камера. 8 1 .ЗО Концерт класичноТ музнки. 19.00 ЧемпІонат СРСР з фут. 18.50 СьогоднІ нацІональне балу : .Спартак> _ еднна_ СВІІТО День

румунського внзволення

народуРуму,,1Т

МО>

(Мінськ).

від фашистського ярма. в,,- '

20.45 На добранІч. дlтиl 21 .00 Програма .Час>. ступ Геиера"ьного lІонсуnа 21.35 .Кlномерндlани>. Ведучи' СРР У Кнєвl А. Унгуру. 19.00 Актуальна камера. - поет в . Коротнч. 19.30 ІУ Всесоюзннfi фестнваль 22.35 Грав П. Полухlн (гІтара)" По закlн"еннl - Н08ННН. радянсько' пІснІ .Кримськl ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ зорі>. Заключннl концерт. 16.40 ХудожнІ А теле Ф І л ь 111 вІддІлення . 20.45І На добранІч. дlтиl .Хвнлl Чорноrо моря а . 6 се. 21.00 Програма .Час> . рія. 21.35 11 вІддІлення концерту. По 17.55 Г. ПолонськнlІ. еРепети­ тор>. Вистава. закІнченнІ новинн. 20. І 5 Киів - мІсто мое. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 21 .00 Письменник Я. Івашкевич • 17.00 ХУДожн11І телефІльм ,Хвн- 21.40 ХудожнlА телеф І л 10 ІІІ .ІІІ Чорного моря>. 5 серlА.

еСуто англl.ське абн.ство_, 2 серІя .

18.15 Телеогляд .Кнівщннаа. 23.00 .І1овlдкова служба. 1'.0С) ЧемпІонат СРСР з футб')· .. у: .Локомотив> - ЦСКА. 8 перервІ - вечІрня казка . Заступннк редактора 20.45 Народна творчІсть. Теле­ В.

огляд.

ДОВГИЧ.

І

Фітал технІчного УЧИJIВща .N9

3

оа базІ вороБОВ'lоrо об'єдоання

сКрвсталл.

ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ ПРИ ПОМ

ва

УЧНІВ

оавчальнвй рІк

1979-1980

за фахама:

1.

Наладчика

2.

нз м\Сяuь. Коотролерв

стипендІя 77 крб.

ВТК

77

крб , на . мІСЯць.

77

крб.

-

3. СК.!І8далЬнНка

4.

На

стнпендtя

~тилеН.І1lя

на мІсяць.

Оператора на

ус­

стипеН.І1lя 87 крб.

МIСЯUЬ. навqання

за

фахом

контролери

ВТК, скла.lальники. оператори приЙ· маються дівчата. · яltі мають освіту

f проживають в КиєвІ та

qиків

1.5

навqання

май6утніх

технологіqного та

ОІlераторів

-

Поqаток навqання Вступники попа ють

ім'я

директора

заяву

І І

та

Чотирн фотокаРТКА розмlром см та . qотири фотокаРТКА роз­ міром 4х6 см.

7. Зх 4

з

8. Паспорт, військови/l квнток. Покум\нти приliМ8ЮТЬСЯ щоденно 9 по 18 години (крім меді.,і Т8

суботи).

рік. вересня . осоl\иrто 113

такі

механізоваJtIЙ КОJЮиl

гlнал).

малаз·

Випускннкам Ma.1afТbC'1I робота НІ вир06ниqому об'єдианні СКРИС18ЛJlJt. д.lреС8

поку'

філіалу

и]8 No З: м.

менти:

Киів · 136, вул. Сиресіь,

ка.

З.

та ~BTo6y('aMH NvN9 32. 89 110 зупин .

Пові.1КУ З місия роr')()ти I\ЗТhків

4. Характеристику зі школи

а60 8

І.

Тхаrи

тролеА('IV('8МИ

N'9Nv ,.. 26. 5

ки сКристаJ1J1а

ДирекцІя

ро60ТИ.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТIRНУ РОБОТУ~ Інженери

техвІддІлу

управлІнню тресту

училнща.

~J,ектромонтажннки,

газозварннки,

RЯ, ед,е!,(трос~арl,роБIТНВRН в шиноремонтннй цех І цех 4Iзолу.. ' Звертатися до вІддІлу кадрІв на адресу: М. Бр,,­

сантехнІки,

монтажники·будlвеЛЬНИК8.

Ухати

автобусом

М

Звертатися на адресу: м. Бровари. вул.

~'.., КОlІlІ,унистическоА партии ;УкраинЬІ, .-ородского и Советов ~apoдHыx депута т ов Киевской облас"ТИ. ЖИЗНЬ>

_

opгa~

БровзрtкОГО

ropKOMa paALlIiHOro

j

Газета ВblХОДИ1 ІІа украинском ЯЗЬІке.

,

Опл:а/l

Будьон,

ного, 25 - А. віддІл кадрІв .

АдМІністрація. ~".,..~#'..":..,...,..,.,;....,.~..,,~..,.....,.,.....,.....,...,..,,. ,...#.,...".....,.....,.......,...,..:--~,.#'##..,

І

НАША __АДРЕСА:

м

2;)<)020.

БРОВАРИ.

7

Бровари

НняжичІ

-

до

кІнцевої зупинки .

На роботу І з роботи броварчани доставляютьс!! службовим

автобусом.

АдмінІстрацІя.

Будинок культури експериментального заводу торговельнnго машинобу дува ння

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИй

АдМІнІстраціЯ •

фортепІано, акордеона І баяна , на студІЮ

баЛЬНОIО

танцю.

1

вересня.

АдмІнІстрація ПРОМКО:.lбінату

Будинку культури.

Бnов~рсьноУ раlkПОЖИВСП іЛ КИ

ПОТ Р І Б Н І: КФІ ; РНИК,

роб і ТНИI\И

в І ДКОРМ . Іювального

прибиральницІ.

За дов l Дl\ами звертатися на адресу : вул.

22.

Телефон

19-3-55.

------------------------

пункту,

Богун.

АдмІ нІстрацl я.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ ДО РЕДАНЦIJ ПО ТЕЛЕФОНУ 19·318.

.,....,.;.,....,.,...."....,....,..,...........,.,..,.."..,.".,.,-#,...". , .... ,."....",.....,...,....., , ТЕЛЕФОНИ : редактора - 19·382; заступника редактора - 19+47; cltbCbKO"O дента lIicueBoro радІомовлення - 19·318; вlддІ"lв промисловостІ, масовоТ рuботи. Фотокореспондента 19-4-67.

І вlдповlдзль ;ого секретаря. вІддІлу

НАБІР

на курсн крою І шиття (l-n І 2n р І н навчання) , курса в'я~аflНЯ, днтячу музичну студІю оо класу

сы\го,,

,

.нОВАЯ

електрозваРIl4 ••8,

вІдрядна.

вари, 'ПромвузO-'l, шиноремонтний завод.

.

.Укрра.llгоспреМбуд.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

техиlчвогоконтроJf,ю. слюсарІ по ремонту обладнан·

J{няжичі Броварського год., вІддІл кад.

17.00

рів.

Спецlа.'1ізованому ремонтно · будівельному

НА ПОСТIRНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: tвже1lери • конструкторн, контролери вІдДІЛУ

економlст-претензlонlст.

Звертатися на адресу: с. району, СПМН-l з 9.00 до

Початок занять з Броварському шквореМО8Т8ОМУ заводу

.N9 1

тресту 4Теплицятехмонтаж.

уqили·

TeXRiqllOro

І . Покумент про освІту (О[lигінал) 2 Повідку з місия проживання .

мі с ия

БроварсЬКіЙ спеціалізованІй пересувНі!

про стан здоров'l (фор.

СвіДОI1ТВО про народжеННІ (ори·

6.

устаткування-

року. контролерів ВТК . складаль,

ників

5. ПовІдку 286)_

ма

На lІавqЗНIІЯ за фа"ом налвдqики те"нологіqного устаткуваlfНЯ приЙ · маються пемо6ілізовані з лав Ра· дянської Дp~ii. які мають середню освіту та проживають в м. Києві та Київські/! області.

Строк

технологlЧИОro

гаТКУВВН8Я -

класІв

10

Киівській 06ласті.

І

господ'рс',ва. кореспон· j

,

".".,,..,,.,.....,..,.,,

Газета

.ИХОllИТЬ

У вІвторок. середу,

вул. Кнівськв. 154. друк ВИСОКІІЙ. Обсяг 2 ПО_10СИ формату д2.

п ' ятниuю І с уботу,

Rl"nMl"rht<" '1I"Vt<"ТlHII KHiBCht<orn nl\.~'\ІПl"аміl-1l-1l1 в cnJ')aВl!x ІІИ!!3АflИIІТІ! . пn.~jГn8фіі і книжкової горгівлі . вул. ~иївська. ; М.

Зам. 4695 - 11.200.

..",~#..:-~~..,......"..,.....,.....,.~ ,.,.,...,.,...,.~~,.,.... .....,...,....,......,..,...",...~.""..." •....,..,...,...........~,..." .,.."..." ~,.,.,. "~"';I'" , . , . , . , . , . , . , . , ,

.rp'~"f(~

F\IQh4 .

1 ~ ~ ...

#133 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you