Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРА ТН, ЄДНАIІТЕСНl

ом

у Центральному КомітетІ Компартії УкраїНИ і Раді МіНістріВ УкраїНСЬКОї РСР

133 (4853)

П' JlТНИЦJII

25 СЕРПНJI

1978

р.

Ц11Іа :І ХОІІ.

І продажу держа­ вІ м'яса, молока та інших

кІв радгоспів, мІжгоспо­ дарських підприємств і об' єднань, спеціалістів сільського господарства і науково-дослідних уста­ нов , а також працівни!\ів'

продуктів твар.инництва

партійних,

підсумки

ництву

3 17 КВІТНИ 1937 рому

першому

оргАн ВРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАІЮННОІ РАД НАРОДНИХ

РІ ШЕННЯ ЛИПНЕВОГО

р.) ПЛЕНУМУ ЦН НПРС -

(1978

Творча, братерська дружба зав' язалася між

попереду

.JЮJlективами

Зараз в радгосп:-комбі­ наті ~НалитянськиЙ. ут­

радгоспу-

«Налитянсь50-річчя Сою­

зу РСР та радгоспу-ком­

бінату «lльїНогорський!> Горьківської області. В один

не

суперництві

поступається

пе­

:ре;! другим. Вони спільно борються за зб~льшення в.иробництва і продажу 'J'!rаРЮіНИЦhIЮЇ

державІ .

n.'l I;1Hi

продукції

А це ПРИНОСИТh результати. Якщо

за 'другепlвріччя другого року, ' п'ятирічки першість у З~fаtанні вибороли ро­

сійські

друзі,

то

тепер

ські

Ідуть

калитян­

відгодівельники.

римується майже чі

свиней,

в

а&воду

НhОЮ

вагою

ка л .итянці продати

в цеху по вІдгодівлі СВИ­ ней оператор Ганна Олек­

тонн

сіївна

13200

державі дукції

ного

І

про­

дотримують

слова.

За

сім

да­

мІся­

ців вони відправили на приймальний пункт близь­

7700

ко що

тонн свинини, значно більше проти

вlдпов!дного пер:оду ми­ нулого року. Слі;:t додати, що кожного дня, крім су-

по

праву

вважається

воФланговою ного

добилася щодоби кожної

мета­

виконан­

ну. Робітники виготов­ nЯіОТI> продукцію високо­ другого

За

П ідсумка·

кварталу

ко­

JIектив 8добув перше це

по

заводу

в

міс­

соціаліс­

тичному змаганні

за

пІд­

вищення ефеНТИВНОСТі )Укості роботи .

1

У

матеріалах липнево­ го (1978 р.) Пленуму ЦН }{ПРС велика увага при­ діляється

свиней:

645

грам:в

по

при

плані

З початку року зда­ лана м ' ясо 1850 свиней,

600.

енергІєю

І

з

не

завзяттям

збільшенню ви­

колективу

є

ЦШ

для

nl'a-

частка

Цlя

з

позначена державним

броварською

спеціаліст,

У відповІдь на рі шен­ ,ИЯ Паен у му ми невпинно !Нарощуватимемо

Цтво

З

виробни­

ФрикцІйних дисків.

початку

щено

ропу їх випу­

на

процентів

5

натуральному

і

у

1,2

на

процента в грошовому ви­

раженнІ

бі ,'1ьше,

редбачено

ніж

пе­

державним

П.'1аном.

. Це результат ливої

праці

наполег­

виробнични­

ніВ . Найбільших успіхів у 'РОбо тl досяг колектив ді.1ЬН Іщі

лює

NQ

В.

С.

І,

яку

Івахов .

очu·

у

натуральному

раженні

Добре

на

7,8

ви­

пр о цента.

працюють

пресу­

~альниці В. О . Нулінич і Н : И . Рудякевич , спікаль­

ники М. І. Б06ко І М. П. l\{ИН<lЛ.

наладчик

П.

С.

ОнопрІєнко та інші. У цілому план семи мі­ ся,цlв ВИКОНilНО на 109.4

необхідності поліпшення

радикального роботи сіль-

ки колони. слова дотри­ мують . За вісім . місяців

ських будівельників . Це завдання стосується І нас, прац і вників спеЦіаЛізованої пересувної механlзованої колони ом 509. Нолектив СПМН-509 відповідає на рішення Пленуму

необхідно виконати буді­ вельно - монта.жних· роБІт на суму . 825 тисяч .: Зав­ дання зд і йснено достро­ ково освоєно 848 ТИ- . сяч карбованців. Отже. до 7 жовтня трирічка буде

у дарною

викоиана!

працею.

На початку року було У важливу справу гідприйнято підвищене со- .ниЙ вклад вносять робіт­

зобов'язання

иики

всіх

програму. роботі

в

натуральному

.обчисленні . пі;tраХУНI\И

процента

Попередні покаЗУЮТh.

що і

3 програмою восьми Місяіlів справи~юся уск

В ЛБЛРНЩ, КИВ. начальннк

цеху.

ТРУ ДІВНИНИ радгоспу «Гоголівський» зобов'яза­ лися в нинішньому році

підрозділів.

відзначаються

У ма-

шинІсти автокранів Юрій Олександрович Могиль­ ський і Леонід Павлович Чирик, машиніст екска­

ватора Микола Степано­ вич Дягель. Особливо напруженими є робочІ зміни на об'єк­ тах Нрасилівського теп­ личного комплексу ' по ви­ рощуваннюовочів гі .1ТЮ­ ПАН ним 'Способом. У ціло­ му справи . йдуть непога­ но.

У

робоТі

машин і сти

тон

задають

екскаватоРів

Віталій Степанович Ти­ мотик І Леонід ва.сильо­ вич Нутовий.

В . РУДЬ, начальинк СПМК-509.

Копаємо

вони докладають зусиль. Особливо

ральних агрегатів . Ножен УрожаЙНіСТЬ радує. Но­ екіпаж добивається BHC~- жен ГЕ'ктар' її видає в се­ кої продуnтивностl праЦІ. реднь()му по 133 центне­ Засп:вувачем у СОЦlа- ·рів. На транспортуванні

на

агротехнічному

слова. І ПОд<lрствl зайнято 8 зби- ри.

багато це по-

сад:нні провели

високом у

лістичному

р і внІ.

топлярів

а

змаганні

кар-

виступають трак-

картоплі

.. Ііа ..

ПрИЙМі1ЛЬНИЙ

держаRНИЙ

п у нкт

що­

також при ДОГЛ>l.:Іі за по- торист Мико~а ЄГОРОВIі: дня зайнято сім аВТОШI­ сівами. Нині турбот не Гуть,з комбаинером Оле.,- шин. Трудівники вже пропо.меншало. ca~pOM . . Пилиповиче~~ . дали . державІ 897 тонн

.

~

ХЛ:б()ро()и

рати

Пономаренком

При HOP~II

П()Чі1ЛИ зби~ 1.35 гектара вони ШО.1ня paHHhOЇ картоплі. вир r ~UН'НljВ yp') mijI1 .зОIiРі1,ЮТЬ БУЛhБи на пл!).· . 0_ КРАСНООН,

ран.ньої

картоплі ,

на

ПленумІ

Ге­

нерального секретаря ЦК НПРС товариша Л. І_ Брежнєва. рішень лилне­ вого (1'978 р.) ЦН Номпарт!ї

Пленуму України,

забезпеченні ного

максималь­

нагромадження

коякіСних

кормів,

нального

ня,

їх

висо'

рацІо­

використан­

підвищення

про'дук­

і

зма­

райо­

зимІвлі худоби, успішного виконання соціалІстичних

зобов' язакь по виробни­ цтву'і заготівлі м'яса, ма­

лока таlНШОІ тваринниць­

"оУ продукції

(РАТАУ) .

для

а

в третьому

роцІ десятої п·ятирlчки.

с

го

колектив

ші

дві трирічні ють

планомір. но

перекриваючи

з

сім

місяців

генпідряду

яка щі 1.8-2 гектари. Меха,

9 ,2 і 17.3

ду

агроном nи аарrоплі.

зав€ршили

плани

завдан­ переви­

маши­

нобудування

і

«ПЛЮТИ » ,

спор у джують

панс і онату

і

рахунок

працю-'

наступна­

року.

потрудилися

ремонті школи

місячні

з б у дмон­ процента.

торговельного

в

вже

Добре

капіталовкладен­

Наші будівельники ве­ дуть р е конструкцію заво­

на

маля­

N2 4

ри-штукатури ланки Оле­ ни Андріївни Жабінець і теслярі ланки Павла іва­ новича Бондаренка. У то­ му, що ШIiОЛУ за як і стю підготовки до нового на­ вчального

року

визнано

треТhОЮ в місті, значна заслуга наших робітників. Сумлінна, високопродуктивна праця виробни­ чих колектив.lв приносить вагомі наслІдки. Дільни­

харчоблок центра л ьної районної лікарні і влас­ ний 68-квартирний буди­ нок. На Bci~ цих об'єктах ця вже закінчила восьми­ власними справи йдуть непогано. місячний план передбачається ввести їх силами. При заВ.:Іанні 636 в експлуатацію вчасно . тисяч освоєно 645 тисяч Зокрема, будинок стане карбованцІв. до

ладу

КRарталі

в

UhO'fO

У.

четвертому

економІст

року.

кової

З випередженням rp,qФlка трудяться бригади

•••••••••••• а

-...

ЧЕРЕЗ ГІРСЬКІ НРЯЖІ ВІд похилого порталу БаЙк а .1ЬСЬКОГО тунелю на трасі БАМу свіжовируба­ на

просіка

тягнеться

ВЗДОВЖ берега тайгової річки Н у нерми. Це поча­ ток 6-кіJlометрового об­ х і дного rплнху від роз ' їз­ ду Дельбічинда до станції Даван, нкий дасть можли­ вість ше до закінчення оудівництва тунелю ви­ вести сталеву колІю ffЗ те р нт () ріІО Бурятської

АРСР.

БОНКО,

rоспрозрахуи­

БМД

.Укооп­

•••

.. •• .........-

спілки •.

ВІСТІ 3 СОЮЗНИХ РЕШІУБЛІК

картоплlO

займає пл.ошу 100 гекта- Нlзатори викопали кар­ рІв . На ЦІЙ роботі в гос- топлю на площІ 84 гекта·

І

висновків. · що мІстяться В

доповіді

РРФСР

продати державі 7400 тонн картоплі. Щ'; б до·

своєчасно

лип­

неІЮГ0 (1978 р . ) Пленуму ЦН НПРС, положень І

плани .

трьох років п'ятирічки до першої річниці нової Нон­ сти туції СРСР. Працівни-'

:\Іітно було при картоплі, яке

зусилля

ки

ня,

р і lJJеннях липневого р. ) Пленуму ЦН НПРС наголошується на

даного

зосередити

ви.конанні рішень

Василя Івановича Чари­ ча, Івана Івановича Баби­ ча, Володимира Семено­ вича Мисловського. Пер­

ня

У

тримати

зобов' я­

тваринництву.

Успішно виконують програму соціально-еконо­ мічного зростання праців­ ники госпрозрахункової буд і вельно J\іонтажної дільниці «Укоопспілки». У третьому році п'ятиріЧ­ освоює

яики

П.lан

пра­

виконанню

з перевиконанням

ВИПЕРЕДЖАЮТЬ ГРАФІК

завершити

на

висо­

ро;щодlляються

конано на тажу на

Робіт­

ЦhОГО піДРОЗ.:Іlлу пе­ реВНКОНilЛИ семимісячний

областям

$

ф

(1978

що

соціалістичного

За

ціалістичне

по

нань

внзнано:

YJ,tie

мар­

З/іаnом якості.

ками

нам,

ПРОДУn­

f'ОЮ

райоиів

гання

Фото п. Го.пОI8JIJl.

кишинівського

Т-70С.

добилися

Чемеровецький Хмель­ ницької області, Городен­ ківський Івано-Франківсь­ кої області, Чорнобаїв­ ський Черкаської облас­ Ті, Великоолександрівсь~ кий Херсонсь'КОї області.

.

п'ятирічки. Члени бригади виконують завдання на 1/0-115 процентів. І тон у ро поті задає бригадир С. А. Мехед. На фото: Степан Андріt108ич МЕ­ ХЕД.

Ми випускаємо Фрикційні

відпо­

ких показників у соціаліс­ тичному змаганні досяг також ряд інших районів. Грошові премії, що присуджуються . за підсум­

па, підвищенню її якості.

траптора

ред

своєю

спілкові і комсомольські організації, радянські 1 сільськогосподарські ор­ гани , керІвників .1 спеціа­ лістів господарств , . всіх колгоспників, робітни!\ів радгоспів. мІжгосподар­ ських підприємств І об:єд­

ва і об ' Є;:tнання Херсон­ ської , Черкаської, Чернl­ Гі,вської, Івано-Франківсь­ кої І Волинської областеЙ. Переможцями у соцІа­ лістичному змаганні се­

ГАВРИЛЕНКО.

знайти підхід до людини, ~t!peiJu­ ти зусилля колективу на найвідпо­ відальнішому напрямку роботи. Керуючись рішеннями липневого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС; KOAЄK~ тив прагне виконати високісоціаліс­ тичні зоБО/~' язання третього року

робництва техніки для се­

ДИСКИ

змаганні

Відзначено,

значна

анаючий

присуд­

видачею

ці кожного з них і осо6ливо-БР/і.га­

dщщ

зань

колгоспи, радгоспи, мІж­ господарські підприємст­

другий с- відповідно по 632 грами і 1848 сви­ ней. До кінця року обоє здадуть на м'ясо по Зf)ОU-З600 голів свиней.

А.

ЦН Номпартії України і Рада Міністрів УРСР закликали партійні, проф­

з

які

сприяли

соціалістичних

результатів у соц:алістич­

тварин 643 грами і здала ,на м ' ясо 1863 свиней, а

профспіЛКових

ЛьвІвську . Цим .областям

ному

ЦЮЮТh оператори Ольга Олексіївна Мелешко та Анатолій Дмитрович Вер­ лека. Перша добилася щодобового приросту жи­ вої ваги кожної голови

ор-·

цею

відних грошових премій. Відзначено, що добрих

пра­

ор­

гаНів,

ганізацій,

УРСР

меншою

радянських,

сільського~подарських

Переможц&Ми у соціалістичному змагаині серед областей визнано: Ниївську, Нримську ,

жено перехідні Червоні прапори ЦН Номпартії України і Ради Міністрів

Рівняючись на право­ флангову трудового су­ перницт.ва,

у

1978

Ізмаїльський Одеської об- тивностІ худоби і птиці, ласті. своєчасної п:дготовни до

хах

ГНунку.

при­

ваги

голови

HЄJ

ми

оскільки

найвищого

жнвої

пра­

соціалістич­

з магання,

росту

Вона

11 ДО кінця року відпра­ вить на Дарницький м'ясокомБІнат ще понад 3600 голів вагою по 130-135 кілограмів.

УДАРНИКИ ДЕСЯТОІ П'ЯТИРІЧКИ

3

ням складної виробничої програми нинішнього ро­

го

трудиться

Веткалова .

НаnОЛЄ2Лl/ВО трудЯТЬСJl в TpeTboJ,ty році п'ятирічки будівельники брига­ ди б. А. Мехеда 3 ПМК-8. В успі­

над

по

горьківчанами, зобов'язалися

Наполегли.во

ЛУРГії імені .60-річчя Ра­ .ІАнсЬкої Україниуспіш­ працює

кожна

кlлограмlв.

В ЖИТТЯ!

ф

ом

ПОРОШКQ!Юї

числі

cepe;:t-

Із

130

ПРОДУКЦІЯ цеху

тися·

свиней

відгодо­

БІльше 38 тисяч голів на відгодівлі. Змагаючись з

ВАЖЛИВА }{олеКТЦI!!

голів

350-370 ваних

92

тому

боти, радгосп-комбінат відправляє на Дарниць" кий м'ясокомбінат по

півріччі

року.

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

у ЗМАГАННІ 3 РОСІЙСЬКИМИ ДРУЗЯМИ

завзятому

соціалістичного

змагання областей І райо­ нів республІки по вироб­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

коМбінату кий. Імені

преміювання перед~вик~в - колгоспників, прац і вни­

ЦН Номпартlї України І Рада Мінl,стрів Україн­ ської РСР розглянули

•••

УКРАІНА НАДПЛАНОВІ СІВАЛКИ У рахунок п:двищеНRХ соц:алістичних зобов'я­ зань,

ВЗЯТІІХ

колеКТИ80М

Ніровuградського

заводу

сіЛЬСЬЕогосподарських

ма­

шин «Червона зірка» у відповідь на рішення лип­ невлrо () 978 р.) Пленуму ЦН КПРС, перші сівалки зійшли з конвеЙf:ра ПіД­

ПРИf~IСТБа. З початку · ро­ ку хліборобам країни від- ' праRлено біЛhШ НК 500 надпланових посівних аг­ регатів. Новий рубіж ма­ шинобудівників випус­ тити

ня

додатково

ще

тивних

сто

до

заздnн-

БИСОКОПРО.:ІУі\­

сівал()к.

(ТАРС-РЛТАУ).

.


РИТМ ОВОЧЕВОГО ЛАНУ Радгосп

«Красил!всь- лами.

У

господарстві

lШЙ.. Овочеві жнива тут у розпалі. Одна по однІй

ст.ворено спецІальну ме­ ханІзовану ланку по бо­

,виїжджають зІ складу автомашини, навантаженІ помідорами, ог:рками, ка!IJУСТОЮ. Вони вІдвозять їх безпосередньо в магази,ни

ро·тьбl з шкІдниками та бур'янами, яку ~олює Михайло Іванович Мар­ чук. На всій сІмнадцяти­ гектарній площі пом ідо­

та їдальні міста. Шофери рІв, що Микола Федорович Чу- бригада, няк,

Василь

разове

рихлення

із

вне­

Матвієнко, Микола Івано-

сенням

мінеральних

доб­

'вич

рив.

Лахно

Іванович

доглядає наша проведено д,во­

встигають

пе-

ревозити за день по 2-З Звичайно, автомашини овочів. ОНУПlлюються. Вони

докладають

бага- дозрІвання

то зусиль для того, щоб .досягти бажаного резуль-

тату

провели капусти.

дати державІ як- по

-

!Найбільше

У

продукЦІї

ви-

турботи !lерlод

ПРАВОФЛАНГОВІ «ЗЕЛЕНИХ ЖНИВ»

ТРУДІВНИКИ

полив ранньої НинІ зІбрали УХ

Високі те.чnи заготівлі кор.ч.ів ський». З кожного гектара тут

центнерів з геКl'а­

200

ра.

сокої якості. Тому в гос-

центнерів зеленоі маси. Самовіддана трудяться на ви­

Велику допомогу пода­

робництві КОРАІіг дАЯ epOMaaCf1/W'o тваринництва трак­ торист Микола Ла8Аови. Гіренко та водій автомашини із районного об' sднання «'Сільгосптехніка» Віктор дмитрович Михайленко. діЛОAl відповідаючи на рішен­ ня липневих Пленумі. ЦК КПРС і ЦК Компартії України, трудівники nОІСQЗУЮТ" зражи ударної праці, перевиконуючи щоденні норми · _uробітІСУ на 20-30

подарстві не залежується ють овочівникам шефи із жодного кілограма помl- Києва та БроварІв. По­

ідорів, капусти, Lншої го- удар.ному трудяться РО-, ІРодини. УсІ шофер.и пра- БІтники заводу по.рошко­ цюють за

брані

принципом:

за день

·виннІ бути

зl- вої металургії.

овоч! по-

магазини. - Ми

у

вже 20

ГОРQДНій брига-

ді,розповідає ланконамагаємося ва Галина Дем' янівНІ!

~ідправляти тільк,и янісиу

ІПродунцію,

Я працюю

_

доставлені в років

Гайдан,

Приїхали ДО ,нас на п'ять

днів. Незважаючи на мо винористати кожен бран досвіду .g цій роботі, день, адже умови для вони були гідними супер­ збирання овочів сприят­ нинами наших ТРУДіВ­ ливі. Саме зараз ~шрl­ ниць. Допомога їх була wуютьсярезультати ба· .відчутною: зо тонн помі­ гатомісячноїроботи на­ дорі.в за день. шої бригади. Основу вро­ Хочеться відзначити жаю овочІв вІдкритого ідати

'ми

ще

На фото: В. д. МИХА"ЛЕН}(О (ліsоруч), Г/РЕНКО; вгорі сItOШУВ/SNНЯ HAeHtJЇ маси.

розповІдає не бачила таких заВЗЯТIiХ.

-

бригадир АнатоЛІй Івано­ ;вич Ря60кІнь. Прагне­

грунту

процентів.

j, повірте, ІЦе

-

почали

восени

закла­

минулого

також

самої

І

сумлІнну

роботу

Галини Дем' янівни,

ІРОКУ. Було проведено ре­ її ланк.и, яна веде перед монт парникІв, пIДГОТ<Jвле­ у соціалістичному змаган­ ІНО ~pYHT. Особливу увагу нІ, їздового Михайла іл­

втратити

частину

іВрожаю.

ПІсля в

грунт

іВе

Бисадни провели

розсади дворазо­

обприс.нування.

Один

Іраз вертольотом сіль·сько­ ['о сп одарс Ь1\ ої авІацІї,

другий раз

-

проблем,И. Не вистачає ав­ т'омашин для відвезення продукціІ. «СІльгосптех­ ніна'> не забезпечила ме­ ханІчних площадок, які так потрібні зараз, в пе­ ріод масового зби.рання.

М.

своУми си-

ГУМЕНЮк.

Підтримка в кормовому балансі Щоранку в естонському містІ Кейnа з ' явnяеться вантажна ма­ 3 емблемою радгоспу сСауз'. БІля житnо.их будин­ ків вона збирає спецlа"ьнl кон­ тейнерн з Відхо .... Ми Т",і І "'0шина

ставляє їх на свинофермн rocподарства. Тварини, отримуючи

такий до ... атковиЙ корм, rapHo ростуть денні прирости ста­ новлять 550-600 rpaMi •.

3бирання

відходІв

rpoM адського rаиізуваJlа С!JlЬСЬКОМУ

народних

У",І

тваринництва

АJlЯ ор­

ваnи в будинкоуправnіниях, иа­ nагодиnи зв'язок з радгоспом,

провеilИ бесІди 3 мешканцями міста про користь цієі справи. 3а Ініціативою депутатів на одному з місцевих підприємств виготовили і спеціальні кон­

тейнери. Населення охоче бере участь у збираннІ відходів Ужі. Восени paArocn за це надає

МОЖilНВlcть житеnям мІста за­ ''отовити за пільговими цІнами картоплю 1 овочі. Ф.

постІйна

комІсІ. по rocno ... apcTBY ради

ЛАНИ дарують людям щедрі свої плоди. І для працівників овочевої ба­ зи змішторгу тепер на­ стала дуже відповідальна

пора.

Щоб скласти

енза­

мен з підготовки до зими

на но усі чІ но

«віДМіННО», їм потріб­ бездогаІІНО підготувати складські та виробни­ приміщення І своєчас­ заготовити на збері­

... епутатів

Хар'юсіоКО-

К.

ro району. Члени комlсІУ побу"е!!

: -:!

е:

у статтІ .СПОР'l'нвиі мІнуси .... ' надруковаldA

.NO 120

нашоі газетн, бу­

.ло пІддано критиці підго­ товку стадІону в радrоспl ~ТребуХlвськнЙ. до про­ ведення змагань з футбо­ лу на першість райониої Ради ДСТ .Колос •.

Як повІдомив редакції директор радгоспу .Тре­ бухlвський» П. С. Богда­ нов, виступ· газети обго­ ворено на засІданнІ робlт­ ннчоrо комІтету госпо­ дарства. фlзичИlй

Інструктору по І спор­

R;"J!bTypl

ту радгоспу М. О. ОвдІ­ єнку вказано на недолІки в догляді і пІдготовцІ ста­ діону З

до

грн.

метою

покращения

спортивно - маеОБО~ ро­ боти вирІшено в ниніш­ ньому роцІ розпочати бу­ дівництво нового стадіо· ну. На сьогоднІшнІй день

зроблено план забудови І ВИГОТОВЛЯЄ1ЬСЯ документацІя.

Q

2

нашого

-

на весь осІнньо

міста

зимовий

період,

- Зокрема, - розпо­ вІдає директор бази' М. О. -

Нарпенно,

за

планом

потрібно переробити І по­ ставити на зберігання 90 тонн огірків, 22 тонни по­ мідорів, 4 тонни яблук, 2 ТОННИ навунів, загото­ вити 800 тонн картоплі, 800 тонн капусти, 120

тонн цибулІ, 244 тонни столових буряків, 110 тонн морнви, 60 тонн яб­ лук та 19 тонн Іншої го­ родини.

туючих lIеталей для ре­ ІСонструкціІ теплотраси.

туltали долІвну. Поряд господарсь!(им

спецІалІстІв - сантеХНІків, які могли б уже присту­ пати до ремонтних uобlт.

методом будується погрlб для зберігання солених та

Як бачимо, завдання досить велике 1 вІдпо­ вІдальне. І треба вІддати належне працІвники бази почали заздалегІдь

технІчна

стор.

ЗА

СІМ

мІсяцІ'!!

Щоб зимою БУJlИ овочі на ПРIUI8ВКах

раного

лому

можна

виго­

товити більше трьох ти­ сяч автомобілів, або пів­ тори тисячІ комбайнІв. Це значний вклад у справу виконання

рІшень

липне­

вого (1978 р.) Пленуму ЦК КПРС, яний нанрес­ лив

шляхи

витку

ської

та

дальшого

роз­

сІльськогосподар­

техніки.

БіЛЬШіСТЬ пІдприємств органІзацій успІшно

справи.'1ИСЯ

з

ви!\онаниям

доведених планів по здачі лому чорних металів, за­ безпечили їх вю<онання

як за пІвріччя, так І за сім місяцІв. Без нагаду­ вань

вІдправляють

мета­

лобрухт радгоспи ім. Ні­ рова, «нрасилівсы{й»,, «ПухІвський» та IІІші. Сере" піДПРИЄМt:тв міста кращими

заре;юмендува­

ли заводи порош!\ової ме­ талургії. торговельного машинобудування та ви-

Q

Q

робничого об'єднання еБроваримеблІ •.

Ритмічна поставка

ло­

му чорних металів на ме­ талургІйнІ заводи безпе­ ребійно забезпечує випуск прокату і сталі для по­

треб

народного господар­

ст·ва.

Однак цього не

зумІють

деякІ

радгоспів

міста.

І

ро­

керІвники

підприємств

Практика

останніх

років поназує, що здача лому чорних металів за­ водами «Вторчормету.,

нк правило, відбувається у третій декаді кожного мі{;яця. Причому цього 4поавила»

дотримуються

пІдприємства і організа­ ції, які мають план до 1О тонн на місяць, а та­ ких організацій в місті та районІ близько 90 оди­ ниць. Внаслідок неритмічного ля

вивозу

цеху

лому,

бі­

«Вторчормет.

утворюються

НОВЕ ЖИТТЯ

ве.1икі

чер-

Q

холодання

може

шви дно

не

зненацьна,

застала

ке­

рІвникам змішторгу І ово­ чевоІ бази потрібно не гаяти

дорогоцІнного

часу,

щадка

для

капусти,

ків

кагатувания

столових

буря­

моркви.

МИІ,е

та

якийсь час

І вона вже

-

буде готова

до

прийому

на

ються

ненормальнІ

усІх мага­

зинІ. мІста вони були у велнкlЙ кіJlькості та пов­ ному асор-rимєнтl.

Рейдова бриrада: О. МОWИНЕЦЬ, на­ чальник ПЛОДоовочево­ ro вІддІлу обласного упрuшия торгівлІ, О. СИДОРЕНКО, ро­ бlТIDIЦJI овочевої бази, А. КОЗАК, працlвннк

~3" "НО8.е ЖНТТJl •• е'!

комунально­

-- 97

тонн,

організацій

ра­

шииоремокт ний - 20 тонн, об'єднання тепло­ мереж 45 тонн.

умови

в роботІ.

Отож треба,

прилавках

го об~аднання

утворю­

щоб лом

Серед

йону значие

вІдставання

ДОПУСТИЛИ радгосп • Гого­ Лівський. - 24 тонни, Рожнянське торфопІдпри­ ємство .;.... 41 тонну, рад­ госп «ЖеРДіВСЬКИЙ •. 9 тонн.

усІ пІдприємства І рад­ госпи здавали ритмІчно 1 цієї роботи не вІдклат.ува­ ЦІ факт!! говорять самІ ли на останній день, як поля­ це роблять часто радгоспи за себе. Завдання гає в тому, щоб ДІ) 1 ве­

«Зоря., ім. Щорса таІн­ шІ. Серед пІдприємств міста так здають лом май­ же

усІ

будівельні

органl­

особливо

тІ, кот­

підпорядкованІ

тресту

зації. рІ

І

сБ роваРИСільбу д •.

Через

вІдстаючих

за

сім місяців цього РО!(У державІ недодано проти встановленого

ставки

ста

700

ману

по­

органІзацІями

мІ­

та району блl'l3ЬКО уонн металобрухту.

Найбільше

вІдставання

допустили

броварськнй

заводобудlвний - 194 тонни,

комбінат завод не-

На берез[

чались

по

піДготовчі

будівниц;гву

ПОЛЬЩі

роботи

пеРШЕ>Ї В

атомної елеюро­

CT~Hцiї. Устатнування для

об єкта поставить

Радян­

БУДАПЕШТ. Близьно 1~0 великих номriлекених

стандартного

простоюють дорогоцlн­

ВАРШАВА.

Жарновецького . озера в Гдансьному воєводстві .по­

ІІЯ в дію котельнІ і тепло­ траси в якнайкоротший строк І цим самим створи­ ти у сховищах належні умови для роботи та доброякІсного зберІган­ НІ! овочІ. і фруКТіВ. Адже

врожаю.

ний час машини,

ПЛАНЕТИ

ський

у гІршому, а точнІше, навІть у загрозливому стаиl знаходиться котель­ ня. За планом П перед­ бачено капітально відре­ монтувати. Вже завезено два котли, необхідну юль­ кість ,труб та компnек-

ги,

nу ль с

а зробити все для введен­

є всІ можливостІ значне квашених овочів І фрук­ реревиконати . встановлені тів на ЗАО· тонн проДук~ завдання по заготівлІ ово­ Цlї. Одночасно - з цим СПО-' 'Іlв І фруктІв І створити руджується І буртпло­ такІ заПІІСИ, щоб взимку

МАРТЕНИ ЧЕКАЮТЬ МЕТАЛОБРУХТУ

1978

А 'Іас не жде. На порозі

ПОВІДОМЛЯЄ РЕЙДОВА завІтати. Отож, щоб зима

!'!

року lІІідприємства І орга­ нrзацlУ мІста та району: здали державІ БІля 1 О ти­ сяч тонн MeTa~BOГO брух­ ту. З цієІ кІлькостІ зіб­

Але, на жаль, господарни­ ки ще не знайшли навІть

вже вересень. А там і по­

овочевого

щення для зберІгання ово-

РСР,

чlв І фруктІв вже вІдре­ монтували І поБІлили. У картоплесховищІ ка 600 тонн картоплІ заасфаnь­

?SJЗJ!!!!:e~ ' !

ПІСПЯ ВИСТУПУ "НОВОГО ЖИТТЯ" у

~eAna.

Естонська

мешканЦІв

готуватися до зими. УсІ існуюч! складськІ примІ­

КАА3ИК, кор. ТАРС.

м. П.

ФОТО М. Семивога.

ми звернули ІНа боротьбу ліча Лобка, які разом з .з шкlдни.ками та хвороба­ товаришами по роботІ до­ ,максимум зу­ lМи рослин. ДосвІд попе­ кладають гання таку нількіСJЬ ово­ ,реднlх 'років показав, що силь, щоб вчасно зібрати чів та фруктів, аби виста­ Ібез про,ведення цІлого ря­ врожай. для повних потреб Є в овочІвників І свої чило ду ПРОфІлактичних роБІт !Можна

радгоспі ~П ухів­ виходить понад 300

g

Союз.

СІЛьськогосг:одарсьних

б?раторій КІНЦЯ

ла­

поставить · до

наступного

Радянсьний Союз

року

В

при.1а­

добудівний завод ' «.rIаБQр. в УГОРСЬfШМf місті ECT~P­

го. Понад ДВІ тисячі таких лабораторій, Яl{і МЮТЬ

змогу перевіряти якість зерн~. овочів, фруктів, КОРМІВ. вести KOHTpO.IJЬ за

зберіганням

сlльськогос-

подарсь!\их вже

продуктів,

працює

точнах

в різних

Радянського

ку­

Сою­

зу. Іх випуснає завод «Ла­ бор» у тісному співробіт­ ництвІ з радянськими на­

-

уково дослідними Ін­ ститутами і підприєм­ ствами.

РИМ.

Триває

щорічна

кампанія Італійсьної ко­ муністичної партії по зби­ ранню НО:.:1тів у фонд · ко­ муністичної преси . Як по­ відомляє «Уніта,>, ДЛіІ потреб газет І журналів, що їх видає компартія, вже зібрано 8 мільярдів

З2 міЛЬЙони лір. лене

Постав­

керівницrвомком­

партії завдання·

зібра­

-

ти на кінець вересня 11 рамках всієї кампанії мільярдів Лір успішнet

12

-

ВИКОНУЄТЬСЯ.

МЕХІНО. президента

Декрет о lIr в мексlнанс.

ванІсть перед державою І виконати план серпня. А

кому штаті Сан-Луїс-По­ тосі експропрійОВdНО одну з найбільших .'ІатифундіЙ країни площею · понад шість тисяч гентарів. Тим

тому цю ваЖJJИВУ дІлянку

самим

роботи під повсякденний KOH'rpOJlb по.кннl взятн партійНІ організацП під­

проведення

ресня стю

1978

року

JIі/{вІдувати

повні­

за'борго­

приємств І добитися та­ ного становища, щоб 1 ве­ ресня можна бу ло рапор­ тувати

ведеких

тl.лl

І

про

ви!\онання

планів

по

до­

зага·

здачІ лому чорних

металів.

••

в

пра!\тичне жит Ія

про­

грами І:инішньої мексі­ кансьної адмінІстраиlї, яна обіцяла повністю за­ вершити аграрну рефор­

му. Землі КОJ!ишньоrо латифундиста передають­ ся селянам. На них буде створено новий общинний центр д..':п робництва

І. ГУДЗЬ, УПОВНОВІжений .ВТОР­ чормету

почато

дарських

спільного ви­ сіЛЬСЬНОГОСllС>­

ку.'1ьтур,

(ТАРС) .

.------------------------

П'JlТIIЦJI, 25 серпия 1978 року

Q


МарІ. ВОРОБЕИ

МlЦ(ола СОМ

Чекає в тривозІ...

Але

Вам,

борцю

лист ВІД МАТЕРІ

довіра

ЛиС"Та б від 1з записиеї

Іщов робl1НИк до за80.:1У, А ДіТИ -

8.

до щколи,

І. Ленін. и 18 черв­

ИІІ

.як тІ лелечат!! ..

І щось там про дружбу,

)'

ДзвенІли мої ученицІ

-

1809

р.

ПарижІ,

ВІн

Про вроду

де сонце чуже вгорі, чує 3 Росії вІдлуння гром'у.

А мати йоге (ЯІ ' усі

дІвчата.

матері!)

Ось свІтлії класи І т"щ~ уроку,

знає, що там - тюрма .... А liому звіддаля голубами Линуть віс:тj-лнсти ... Та

60

сьогодні

(Де

привіт

І так урочисто,

...

Через довгу Іі криваву російську нІч Вам листа посилає мати.

нових

І

шепоче:

містом.

Хоч вабить на ву лицях Плесо зелене ... Пішов робітник

мене

...

поrХАЛИ ми з НУМОМ й

на

поблукати

каш­

ПІДЖАК

мІстом-красенем.

І хоча кумові вже п:д со­ рок, але смаки ще ого-го!

Та !ІОНО й не дивно.

3а­

раз всі в нашому селі ку­ lПують такі обнови, що

!раніш було тільки в місті й побачиш. Ножен шукає J<расивіший і добротнІ­ ший одяг, адже не сек­ рет, що заробляємо тепер у колгоспІ добре. другому

ли

по

цілий ·

день

диханні

магазинах

на

пробіга­

Ниєва,

але чогось таког(} надзви­

чайного і модного, що хо­ "Ілося купити кумовІ, так 1 не знайшли. А ноли вже

в мене в:д

й

утоми

завернули

'lpeTf:

дихання

ледь

жевріло,

до

універмагу.

Тут біЛІ! відділу готового

де

трички

сщще

все про своє:

вже

починало

вертати на захід.

по-

Цін-

-

нами­

лується:

Дивись. як на мене

-

шитий.

Я вже його І не відрад • жую

-

річ,

вІд

-

покупки.

Справді. хороша стверджую, погля-

І щасливий вийшов з ун:~~pMaгy,

fV!!маючи

в

_

ру-

ках дорогоцінну ношу.

8

до

міста, але що

ЯКОJ,tу їхав Павлик із мамою, на ЗУnИ//­

поступово

наповнювався

людьми.

Коли

на

одній

із зупинок заЙШО/l старенький згорблений дідусь із дОб­ генькою СllВОЮ борідкuю і костуром, Павлик швидко зіскочив зі свога МІсця і сказав чемно: еБудь ласка, сідайте!»

діiJусь nодиВlIВСЯ на хлопчика доБРllми сіриJ,Щ ОЧИJ,((J і, оnираЮЧllСЬ на костур вузлувати .ни руками, відповів: «дякую, ВНУ'ІКУ! Я старий, постою, а ти ще малень­ кий . CuiJu, сиди!». Але Пав,щк поступився у сторону. від свого місця І мовив

гордо:

Я

-

школяр! 11Ь020 року

-

піду у перший

Я вже велиКIlй!

А де ж ПЇ,1жак?!

дідусь nог,Іадив Павлика по гО.105і

і сів

клас.

на йога

місце.

ма­ до

ВІРШІ НАШО[ ЗЕМЛЯЧКИ .у кінці серпня ниніШНЬО2() року нашій земляч­ ці О. Кривошлик·ЛобановіЙ виповниться 65 ра­ ІОв. І хоча Олімпіада Іванівна зараз nрnжuвU8 у місті Перешлав-Хмельницькnму. З8'язків з 5ро­

ВЕРШНИКИ

варами не nориває. Часто' на сторііІках нашоІО газет.и м?жна зустріти її вірші-роздуми /ІРО ilе­

розкрилено село.

лиЧНI ЗМІни нашого життя, красу і чистоту люд. ських почуттів.

похилим.

Поздоровляючи наll/Ого постійного автора з днем народження. ми бажаємо Олімпіаді Іванівні

в

І бій ущух за вітрвком

Спітніле витер командир чоло.

міцного зdоров'я, великого

Зіскочив на СЛОРИщ, прибитий

Пропонуємо чцтача,1І один О. Кривошлик-Лобанової.

ПCU8ір'ям ХОl1ЯТЬ стомлені бійці, Скубуть траву у милі мокрі

А МItТИ стала. смуток на лиuі: СИІІОЧКИ. ви Ж oue, мабуть,

Что-то рано У8ядает

-

По садах листва. Снова осень золотая В ГОСТИ к нам пришла.

голодні?

На пагорбі, lІе ясен гомінкий, Із .lрузями прощалися навіки. у небі загоралис! зірки. ЯК залп доокруж розіТНУВСIJ

Вечер!!,'и при тьмянім каганці.

Ліногравюра

ХОЛОНУ8 на столі картоплі

М.

ВИДАВНИЦТВО <1:Дитяча лі­ тература» випустило у серії .ШкІльна бібліотека» книгу Софії Могилевської .Максим­ ка

•.

Це розповідь про дні, коли наша країна відстоювала за­ воювання Великого Жовтня від нашестя БІлих інтервентІв. Один з підроздІлів дивізії, якою командував видатний пол­

ководець Василь

Іванович

Ча­

паєв, відступаючи з боями у на­ прямІ мІста Уральська. зупи­ нився у киргизькому аулі. Бійці розташувалися в сади­

бі багатого киргиза. Одного ра­ зу вони помітили хлоп' яка, який виконував непосильну для

П'ЯТВRЦІІ, 2~сеРПИIІ

1978

РОК>,

Будет спать зеМJlИ.

Марииюка.

МАЛЕНЬКА

горщик.

зморщок.

В жизнь вошла мою. Всеравно я іТУ рсень

пледом

ІІа яанах коягоспиих.

Дуже здивувалися чапаєвцІ. дізнавшись. що цей киргизький хлопчик куплений багаТЮІ гос­ подарем у бідних батьків. Малий усім серцем тягся до червоноармійців. Вечорами. за­ чаївшись у кущах, слухав їхні піснІ. Нали підрозд і л

полишав аул, на дорогу назустріч иіннотни­ кам вискочив хлопчина. Це був придбаний багачем слуга. Ма­ лий просився, щоб його взяли з собою бійці. Номандир віДМО'

Q

НОВЕ ЖИТТЯ

Как

весну люблю.

РЕЦЕНЗІЯ

Книг а про юного чапаєвця його віку роботу: рубав дрова, носив важкі відра з водою.

віршів

И пусть осень рано ОЧЄJJЬ

под белЬІМ

криком.

нових

О бblЛОМ не пожалею Прожила не зря . Все ценить, как Я, сумеют МОИ СWНОВЬЯ.

А затем зима со снегом Ступит иа поля. До веснЬІ

з

Соловьинwе аККОРДbl 8Н08 .. пробудят сад, Только ГОДЬІ, МОІІ гОд .... Не 8ернуть иазад.

Моя осень

коні.

у ме.теРI, помітив, на лиці Добавилась крутих лечальних

щастя, новІІХ Т80р­

'(их успіхів на nое7ичніt1 ниві.

пилом.

о

ВЕJIИКИЙ"

Не хотілося від'їжджати

Автобус, ках

в

• ФедІр ТЕРЕЩЕНКО

вершники

ra-

nоробиlU 'Іас до IUколи. 11ього року Павлик іде у перший клас. В дитсадку йому подарували ранець І буквар. Він школяр. Справжній школяр!

І!!!!! • • !lf1l!!!!!!!!!!I!!! !І І!!! І!! !!!!~!! !!!!.~I! В_ !! !!~'8.!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! ~~!!!!!

Влетіли

при

За кілька днів до нового навчального року ПавлИte

поміти­

що вихваляв свій піджак, - Десь доїжджає, у ЯКОМУ його авторитет І буть, у електричці перед Ганнусею ЛОВlІнен Ніжина.

діє

~ мамою їхаАи додо ,ну від баби Ганни. Все літечко хлопчик fJідnочuваfl у селі. 3azopifJ, набра8СЯ СИ.f . Ча.

А й справді? ГЛЯНУв я на кумові руки, а вголос висловився:

Весь час дорогою до;:\о.~~y він тіщ,.КIf те й робив,

ВЖЕ

"JI

Хрюку.

а Н"НЙ колір, а кишені .. . Мрія, а не пІджак. ВСіМ .. . В цЮ МИТЬ ЙОГО хтось н:би обухом огрів ПО голові:

не

що

міськрайонної

сто допомагав бабусі ПО господарству. Наривав різно­

Ганнуся тебе І не одягу кумові оч і , бачу, ри, заблищали вгледів пІд­ вп і знає в ньому. жак. Зайшли, приміряли. до - Беру, - кум Нум вертиться навпроти продавця. Загорніть. ніяк

членів літера­

студії,

зети «Нове життЯ:t.

ВИХОДИМО, а він ВИ

Луценко

тра8'Я д,IЯ КОрО8И, крtllfШ8 гичку качкам та кабан'ІИКУ

загорнута

HY~1e, а

риси

оповІ­

Із своїми нови­

творами

редакції

ли, які на ньому гудзики,

І

крIМП.1енова.

-

цІ

автору

Аиатолій

rYPHOЇ

Бе-

дзеркала

р:ч,

ми

цушшй папір лежала йо­ го покупка. Вже й з елек-

(УСМІШКА)

~аючн на вІкно, за яким на

НОГ,

вище стрибнути вго­ І раз 110 раз поглядав лавку,

СпостережливІсть,

знайомить

важкий

ще ру.

у

На знімку, який зробив наш кореспондент М. Семи­

покличе Ш1М'ЯТЬ На юних дум не стоптану росу.

МихаА40 ХОМИЧ

вІн

вникати

дань.

... ,"

Слова не сказані і мною, і мені. Згадав усе, БЛУііаючи в траві, Моя сучасність шепотит!" багрянцем. Життя поріг переступи.в хоч рано, Та біль доріг уже на СІ\роні ліг . Впл:тається м:ж зір беЗ~lежжя сум, На мить спинившись, схлипує на,1

ДО столицІ дещо "упити та

Отож

вІд

дороги,

Віз до,св:ду

Сам

rYMOp

притаманнІ

нами

Літа прожиті тихо ше,1естять І пальці вітру книгу розгортають. Хоч дням минулим IЮроття !t немає,

дІтей.

професії,

глибоко

~І'ЯКИЙ

А серцю ще болять непройденl

шовк.

роботу.

Долю дитини поВІрив

ДЛЯ

по

чаток .

тривоги.

У танець кличе звабниця-троїста, Схмелілим свахам г:рко за СТС лом. В ми.нуле поїзд вчинкІв одійшов, Лишивши дні.в зажуру на пероні. А листопад ступає монотонно, Нрізь повінь осені у трав зе,1ений

Луuенко

психологію хлопчиків І дів­

Та гріє нас їх ' ласка золота. І зацвіте чийсь погляд уві сні: Я на вустах горю, як вогнищах

Весь світ заЙНRВСЯ пІд моїм крилом. Прозора мудрість тихо бродить

Вже нас захопили 'Учнівські турботи,

таиовим

б

мами

творів

вміє

вершин

«Листа

Анатоліі~

педагог

Ще й ніжний син ... Він сьогодні іде світами, Кличе людство усе до

Заспокойтесь, Ілліч! Завтра знову на прю

ПОСТJ'КАG В СЕРЦЕ

Від пе~ого кроку ПотрІбне дитинІ Правдиве І чисте .

просто

вих

І наказ: берегтись простуди. Вождь. )'чите.,ь.

Немає листа - від мами. Не ХВИJlюliтесь, ІллІч!

СКО"О ОСІНЬ

Де вчителя слово

на

Поет

'Іже знайомий читачам на­ шої газети. як автор прозо­

Посилає вона материнський

нема,

ставати

безсмертним назвуть вас люди!)

ВОJJО,рмир НЕБР АТ

Тах зtlично-будtнно

На

мами ... КНИЖКИ

Не кличе,

Проаа по_ша

за щасливий світ

додому

аив:

нерівний

може

-

час

потрапити,

під

та

потім

кулі пого­

дився зачислити його до складу лідроз;:\ілу.

ЮНОМУ чапаєвцю зшили фор­ му,

навчили,

зброєю. ся

як

Звичайно

тримати подалІ

ВОЛОДіти

1«,

намагали­

вІд

передо­

вої. Та одного разу ... «Коли чапаєвцІ підхоДRЯИ до берегІв рІки Урал, з прИбереж· ного

комишу

вннеС,1ась

JJавина

ворожих кlннотиикlв. а з дру­ гого берега заС'lрекотlли куяе­ мети, вдарили гарматні зая­ пи

В цІй круговертІ бу ло важно поранено

виявився

лемета.

І

тоді

вогонь флангового ку­

Лід

його

прикриттнм

червоноармійці проскочили околицю міста Лбищенська.

Юного героя, ще

до

цього

який, до

часу

не

мав

на

речі, влас­

ного ІменІ, назвали Максим ка.

Ннига,

безсумнівно,

зацІка­

вить юних читачів . Буде вана КОРИСНОЮ і для позакласної РО­ боти по ІнтернацІональному ви­ хованню

шиолярів.

Я. ПОКОТИЛО, робкор.

... ». о

кулеметника.

до ручок сМаксима~ прикипІли хлоп'ячі руки. Дуже вчасним

о

з стор.

о


ВА РУБЕЖЕМ

ПЛАНЕТА -

ОДНА, ДОЛІ -

РІЗНІ .........----"-----..........- - - -_ _---.___010

..

;

У ООРОТЬOl за свпl

~~

.

"

~:

,,'

.;:"

"

права ЛІма. ТрудящІ ЧІлІ ак­

тивізують виступи на за­ хист своїх прав, знехту­ !аних Військово - фашист­ ' СЬкою

хунтою

Піночета.

Припинили роботу гірники

найБІльшого

Міднорудно­

го·: рудника

~ЧУКікамата.

на п і вночі Ч і л і. де зайня­ то близько чотирьох ти­ ·сяч чолов і к. Вони протестують проти антиробіт-

ничої політики нових

хазяїв

У

п а

роки

в .'1аді

пе n ебування

в

Народної

властей і

рудника. Ч і лі

уряду

Єдності

цей

рудник було нац і оналізо­ вано. Однак хунта. про­ водячи

політику

нал і зації.

ЗДОРОВ'Я-СУСПІЛЬНЕ БАГАТСТВО

денаціо­

продала

його з

MO~OTKa американському концерНОВі «Екссон» .

ЛОНДОН. Масові

ки

тру дящих

страй­

проходять

на ряді автомобілебуДів­ них п:дприємств Велико­

британії. ду

РобітНJШИ

КОМПRнії

заво­

«Бі) ; Т!Ш

24-годинний

стпаЙк.

вимагаючи укладення вих

трудових

но­

д о говорів

з

rr:JПРИЄМЦЯМИ.

Пікети

страйкар і в

стаВ.1ено

біля

ви-

воріт

фаб­

рики автомобілебудівної }(омпан ' ї «Воксхолл» у

МеDс l саЙді. де роботу на пr-оти Пj'щі.

Рим.

припинено

знак

протесту

низької

оплати

Неприємний

с'юр­

п с нз чеІ:і!В робітників

П6~ :' :с в о ї фабрики на!> в стечку

па­

«Лабр:а ­

італ і йському Баланджеоо.

повернулися

з

мі­ які

в·;:щусток.

Об ява на воротах підпри­ ємства

ПОВ:ДОМИ.1а

У

лей­

:lа·яд» у Бірм : нгемі прове­

ли

Здавалося

їх

вс ; х

неча США.

«витрати

В Пек:ні п'дписано так китай­

~b ;-; .: n «догов і р пІю мир і ;t;.j жбу.. . ПекіН С ЬК rJ МУ ке J: В ]~ ИЦТВУ вдал о ся схи­ ЩІТИ Япон : ю до вк л ючен­ текст

ДIJГrJВ(1РУ

ЛrJВУТОЇ статті пр о ти

на

про

П , JЄС­

виступ

«гєге~н)нізму».

спрямована

Во­

проти

Ра­

дянськ о го Союзу. про що 62,гато р аз;в вказ :. ва· лось у

виступах

н'нських

самих

л:дерів .

пе­

Це

за­

Ф:ксовано і в таких ДІ'КУ­ ментах.

як ста тут

кінституц : я

ІСНСЬКИХ

н : стр

КП Ії

КНР

На

ННР

Хуан

ЗЗ;:ВИВ.

пе

перег ,) в о рах

закордонних що

виступи

І

мі­

справ

Хуа

ПРЯ:llО

ca:l-le

сп і льні

Китаю

Японії

ЧИНШ,І .

п о ступившись

та tOM шись

Пекіна з

ЯП-J нія.

пе р ед

і

дик­

п о годив­

підписанням

дого­

вору на його умовах. са­ ма п о ставила сеОе в таке становище. же

стати

КО .1И

в о на

мо­

причетн о ю

гeгe~IOHiCTCЬKOЇ

до

поліТИliИ

Юпаю. Японська демократична гpO~laДCЬKiCTЬ висловила

серйозну

стурбованість

зв· .язку

з

японо

у

підписанням

китайського

-

дого­

вору . Укладення цього до­ говору,

як

зазначає

KrJM-

партія. заохочує ження японського

віДрод­ міліта­

ризму

до

і

гува,ння

призведе

Японії

У

тер' агресивно!. етичної політики

на

з

л'кування

хворого

лихоманку » .

У

на

ба;-атьох

відчувається

гостра

нестача

HR

~

кою зб і льшуються охорони здоров'я.

В

СРСР відводить

бюджет­

охорону здоров'я за­

цтво

сультацій .

СПРЯ:llован v

на

дальше

. н~ша країна по забезпеченню насе.rJеВRЯ ЛІкарями. ~a варті здоров'я радянських

демон­

людей них

на

ці

нього медичного

скорочення

медичного П~11с о налу в державних і МУ­

рень.

медичних

центрів .

дитячих

ж і ночих

світі

В містах І

'чкціонує . бі.'1ЬШ ь І понад ~.5 І і кліНічних за-

Ми звикли до доступності допомоги.

до того. що лікар

медичноІ є всюди:

втя­

фа рва­

ш .овіні­ Китаю .

.НuВАЯ ЖИЗНЬ. парrии

в

сільській поліклініці. на риболовецькій плавучі й базі. в цеху, на стадіоні, в п:онерському

таборі.

На знімку

справа

(на

~epeДHЬO~y

п.1ані) ви бачите дитячого ЛІкаря КИІВ­ ської швидкої медичної допомоги CgiTлану Пивовар і фельдшера Ольгу ДЕм'JI­ ненко, до

к о н-

які

прибули

на

виклик

баТЬКіВ

дитини.

Радянські меДІ!КИ віддають усі сили І знання ~Д о сконаленню системи охоро­

л : ка­

родильних будинків .

Одне з перших місць у

ніципа.'1ЬНИХ лікарнях, клініках та інших

І

.

кладів .

6,3-6.7

полІклінік

в УкраїНСЬКіЙ

перспналу.

селах республіки нин' як чо.тири тисячі л' ТИСЯЧІ амбулаторно

потреби бюджет

цілі

5.5 МіЛьйона медич­

Тільки

І понад ПJВМіЛьиона працівників серед­

з кожною п'ятир і чкошти на Державний

біЛЬШ як

працівників.

РСР прац~є .БЛ~Зько ]66 ТИСЯЧ лIК!)'Jtв

процента всІх асигнувань. Стало традиц і єю спрямовувати кошти всесоюзних комуністичних суботників НА. буд'вни-

стей.

ни

займає

здоров я

народу.

(Фотохроніка

РАТАУ). ч.

НОВИНИ

ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ

кого

У

до

20.45

.

~I.OO

батьки уЧН і в 3-А середныJї ШКО;ІИ .l\g 5 ВНР'ШИЛИ обладнати сучаСНИІі K.1ac-каОінет.

КИ на рухом:й устаНОВЦІ. Телеприйом радіосигналі здіііснюється від зага.'1h.: ношкільної те.'1евjзlЙНОl

НИМ!! бу:1О створено ШІ,:Лh н иіі Іі ( ЛІПJJ е кс тех-

антени . У створенні шкільного роб о та Ng 1 брали участь батьки А. І. Аракелян,

Сибіру. ІЗ.ОО .Роби з нами . роби як ми. роби краще иас ІНДР).

•.

нічних зас о б і в навчаннн. який ЯН.'1яє соб п ю систе:11), . що дистаНЦ'flНО уп- Л.

Основні елементи змонтовані

плексу

рівня Ідейно-теоретичної п і дготовки молодших ШІ\О­ лярlВ.

Р.

к(ш­

МОРОЗ,

вчителька

ДЛЯ

школи.

драмаІвано-

-.1а добраніч, діти!. .

11po'lJdMd

.Чар.

(М,) .

вистави «Ре ..

~.35

20,35

.На ~aHax респуб ... lки.·. ::0.4.) « На добраніч. діти ! • .

21.00 21.30

rapchKo'l

ХудожнІ

короткометражні

фІЛЬМИ для ДІТей.

ЧеМПІОнат СВІТУ з .одннх видів спорту. Плаванни

-Музичний кіоск..

Рішення (19,8 р . )

ЛИП Н е 8 о r о П"енуму ЦК

Про.рама

ХУJtnжнііі

життя

•.

.Чао .

ІМ _ ).

фl"'ьм

.~ ..

".8

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

9.30 ,Дзвоні". цимба"и •. К(\ІІцерт. ІМ.). 10_00 .ОчевиJtне - н.ЙмовІрн, •• 11 .00 _По музеях І "истовnчних за .,ах'. ІМ,). 11.30 Му'ична nporpaMa .Раи"ооа пошта •. (М . ). 12.00 -З,м,. МО •. ЛlO60В .,а ••• 12.30 -ТоорчісТh народІв сВіту', Мистецт." Індії ІМ.) . 13.00 -Бі.'.ІІ'. хорnших то.арів •. (М,).

J Імнасrи.з ДЛЯ дітей. 13.20 ~.55 Концерт Д е ржавно. О ансамол ю ПlСНI і танцю la-,14'nО АРСР. 9.30.Будильник.. Іи.ои -(.,ІУЖУ Радянському Со ЮЗУ!',

14.00 .ЛЮlІина на землІ •. О. Данчук. М. Г.Да­ 14.45 Тираж .Спортлото'. 15.00 Мультфі",ьми .Лиснця І равляється. До неї ВХО- ннлочкін. М. І. НосТенко. в,дмІдь.. -Лісова хронl11.00 дять те.lсвізор. ~laГHiTO- Г . Т. Норж. В. О. Порол­ ка-, cPekc-теЛ~ГЛЯ.ll.ач •• програмн .Здо11.40 фон. е.1ектроф с н. фіЛІ,:lIО- .'10. В . В. Петров. О. П. 15.30 Пошта роВ· •• . с коп. кодоскоп, при л ади Жебель. В. М. Холоди­ 16.15 .На вренl ЦИРКУ' . 12.00 для чаСТI\ОВОГО І повного лін . Роботи ' велися під 17.00 Чемпіоиат СРСР з футбо­ 12.30 ... у: ЦСКА - .Дииамо. Jате:llнення кла с у. пут,т керівництвом М. В. Про­ (Київ). )І перерві но.и­ управління. електроуказ- сіна. Безперечно. все це сприятиме підвищенню

ІМ.

петитор'. 1 8.00 •. ПРUІ/,,,,.ІА НА ОБЛАСТЬ 8.05 19.45 ft,у>ичнu - поетична ком8.55 МузичниА т .... ефільм .Зу­ позиц.я за мотивами хустрІлись гори і МОР.' . дожньо. О фІЛЬМУ .Синііі 9.20 -Для вас. батьки •. птах •. (М.) . 9.50 Мрична nporpaMI .Ран, 2О,15 ВОЧIРН_ ha3Ka. (М.) . ков.а, пошта». lU.3U -Клуб К.НО.1UдорuжеЙ.. 10.20 .Ради і ЖІ!.ТJU 2І.зи ХУДОА<ніІі фІЛЬМ .Наш '0.50 ХудожніА ф1~~.' д"'я дІтеА ДІМ'. (М.). • ВтІкач з Янтарного •. НЕДІJlit. 27 СЕРПНЯ 12.00 .Рух без н,б.зпrки, . l1/'иl РАМА ЦТ 12.30 .Архітектура'. МІста Си­ 8.00 ПРОI!'"",а -час..

процесІ П : ,J,готовкя зручності експлуатаЦll І нового на вчального І дотримання з.аходів безп~-

р о ку К,lасу

театру

ва.

21.30 JiРОДUВЖL'ННЯ

26

СУБОТА. СЕРПНЯ ПРОГРАМА ЦТ Програма .Час Гімнастика.

третьоклаСНИКІ8

ка. комбінована дошка з еliраном. світл о сигнал «йдуть ~аняrтя.. шафа для збереження носіїв іНфОР:l-lації.

pocilkhKOrO

ТНЧНОІО

КЛАС-КАБІНЕТ

1,0;.30 16.10 17.00 18.00 19.45

.. На ROPOff(',JbKHX просторах.. Концерт. І ВОРnИ'ж). КІнопанорама. (М.) Програма .ЗIlОРn СнмфонІЧllа казка С. Прокоф'єва Петрик І Вовк., .Це ви може (М . ).

•• ' .

....

Чемпіонат СРСР з

.'у : .ЛОКОМОТНВ'

•.

фvтБО-

_ .Спар• . ІМ,).

так (М.) . .Людина і закон

20.15 Вечірня каз"а. (М.). '20.30 «Київська орбіта» , 21.00 Науково _ популярнІ фІ .....-

КІІІ-'С - у жнп •.• Сіль ми . (М,). нн . ська година'. 21.30 Художній фільм .Антра18.45 .)1 свІтІ тварин •. 13.30 До Ii>U-РIЧЧ. З дня народцит>. (М.). 19.45 А . -С. Бах .Бранденбур­ женн_ JI. М. 10ЛСТОГО фільм-вис.тава Ленінград з.кнА концерт .ІІі 3'. 20.00 ЧеМПІонат СРСР з футбо­ С"КО. ' О держаВНОI о акаде­ 3аступннк редактора ... у : .Шахтар. (Донецьк) мічного театру драми ім С. ПРИСТУПI(О. О. Пушкіиа .ж и в и й - .Динамо' (ТБІлІсІ). •. 21.00 ПРОI' рама .Час •. 16.25 .Мlжнародна панорама.. , ____________... 21.30 .Фестиваль ІнтербаченНЯ'. Конкурс естрадної 16.50 СЬОГОДНІ - День шахта- І пісні в Сопоті. (Польща). АдМіНістрація, партІйна і 22.ЗО Ч,мпіонат свІту 3 водних 17.10 І\онцерт. ПРисвячений профспl",кова органІзацІУ за­ • МАі. спорту. Стрибки у ДНІ() шахтарк • воду пластмзе глиt)око (у. воду. (ЗахідниА Б,рлін). 18.00 Но.ини. мують З приводу переllчаt ... ПРОГРАМА )lТ 18.15 • Клуб кіноподорожеА •. ноУ смерті роБІтника 19.30 Прем',ра ХУДОЖНЬOlО те10.00 К . Т . НО.ИИИ. РЯБУХИ лефільму «Дусньяа. 10,15 .Дівчатка-хлопчики». Віталія Івановича 21.00 Програма .Чао. 10.45 • РанковІ м"лодіТ'. І ВИСЛОВЛЮЮТh глибоке спів­ Інтербачен_ 11.00 К. т. .Суботні. репор­ 21,30 .Фестиваль чуття рідннм І знаАомим НЯ-. Конкурс естрадноі покіАного. 11.35 • ПіснІ юностІ.. Анто... огІя пісні в Сопоті. (Польща). молодіжної пісні. 22.40 Кубок СРСР із спортив12.00 К. Т. Чемпіонат СРСР 3 ної гімнастики. Багато60Р~ Адміністрація. профспІ",ко­ кІнного спорту. ство. Жінки. (Донецьк). ва органІзація і колеКТИI 13.00 Художній фІльм .Дивн­ ПРОГРАМА УТ управління тресту • Бро.а­ ТИСЬ У вічі» . 10.00 К . т. Новини. рисіЛhБУД8 висловлюют .. 14.25 К. Т. ДЛЯ дітеА .• Катру­ 10.15 Програма до Дня шахта­ глибоке співчуття працІвни­ СНН кінозал ... цІ Р . .~ ' Бабенко з прнводу 15.25 До 60-річчя ВЛ КСМ.• Ком­ 11.45 ХудожніА телефільм .В Т_ЖКОІ втрати смерті її сомольська традиція». усьому винна Залі на» • батька Полта8ська обласна КОМ­ 13.05 К. т. Телеп рог рам а ДЗЮБЕНКА сСтарт». сОМольська організацІя . О ... ександра Іванов.ча. 16.25 К. т. .СатнричнніІ об'єк­ 14.00 сСлава солдатська» . 15.00 К. т . Для дітей. • Пароль - .Дружба •. 18.50 .Телеслужба хорошого на­ 15.50 .Доброго вам здоров·я •. СТРОЮ'. АдміністрацІя. весь 11017.20 К. Т. Концерт маАстрІв 16.20 К . т _ Екран молодих . .... ктн. комБІнату громадмистецтв І художнІх ко­ 17.05 К. т. .Сторінки творчоСЬКОГО харчування висло ... ... ектнвІв )Ікраїни. стІ •. Яків Баш . люють глибоке співчутт. 18.30 К. т. ІнформаціАна про­ 18.00 К. т.• У світІ рослин •. заступнику головного бу'. грама • ВІсті •. 19.00 К. т. ІнформаціАна про­ галт~ра €. С. Саєнко 3 при­ 19.00 К. Т . Чемпіонат СРСР 3 грама .Актуа",ьна каме­ воду Тяжкої втрати - смерфутболу: .Шахтар. •. ті Ії мат.рl .Динамо, (ТбілІСІ). 19.45 «НедільниА сувенір. . Му­ МУСІЯКИ 19.45 К. Т. Р. ПолонськиА .• Ре­ зично _ розважальна пере­ Тетяни О ... еКСіївии. петитор'. Вистава одесь_ дача . труп

ря.

ШАНОВНІ БА ТЬКИІ

Все, ЩО знадобиться вашим дітям 1 до нового

навчального року,-

портфелі й ранці,

альбоми

і щодениики, лі­

чильні палички й авторучки, «подаруиок пер­

шокласнику», різноманітне , письмове прилад­ дя, трикотажні, швейні вироби та взуття,

МОЖНА ПРИДБАТИ серпня на шкільному базарі , райуні­ вермагу Броварської райспоживспілки, який

26-27

відбудеться на П.10ЩЇ біJІЯ магазину з участю підприємств громадського харчування.

Ласкаво ПРОСИМО відвідати

наш шкільний

базар. Дирекція універмагу. оргаи Броварского горком.

УкраинЬІ.

городского

Советов яародны депутвтов КиєвскоА области, Газета 8Ь"ОДИ1 Ав укр.ннском ЯЗЬІке.

таж»,

ря.

ТН.»,

ра

!

...чrr:.-оС'~~~.:'''':-'''''~''''''''~''''' ~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''##''''''''I'''''''''''''''''#'''''''''''~'''###''''''''''''' І НДША АДРЕСА: . ТЕЛЕФОНИ; редактора - 19·382; .аступиика ред •• юра 19·4·47; І Газ.,. внходи,.

• palloH80ro

255020..

11-

вул

,~#"",~~~~~~~~~~~#",~~~~~

Ія~екс

кожним роком .

3

країнах

лікар і в.

сидяча

кого уряду.

криваються л ; к ~ рні, Сотні лікаn і в, мед­ сестер та інших п р ацівник і в медичних заклад і в Японії З<lёУДИЛИ пол і тику вла­

.,..:>~.,.....:?'..,...,.......,....~,.#."~.,..,.."...,,....,......,

~

температура

Англії в зв'язку з СКІ)роченням

НИХ асигнувань

дорож­

стрибають угору як

відбулася

страція (на знімку ліворуч). учасни ­ ки якої вимагали поліпшення системи медичного обслуговування населення. У соціал і стичному світі медицина соціальна послуга. Нраїна Рад першою в світі 60 років тому гарантувала право на охорону здоров ' я кожному своєму громадянинові. Віднині це право закріп­ лене Нонституцією СРСР . Турбота про здоров'я народу завжди в центрІ уваги Номуністичної партії Радянсь-

газет.

капіталістичних

(ТАРС).

КоммузистическоА

світі

а:llериканських

стр і мк ' стю.

договор у ».

\ аким

забезпечення

обс лугову вання . В за образним вислов­

з такою ж

ПРQТИ «геге}lоніЗ:llУ~ є «осн о вою ЯПОНО - китай­ сс;: ' го

однієї

ДЛЯ

M;1~Y

в

в кап'таліСТИЧНrJ:ІІУ

медичного напnиклад.

ленням

У

8nупереч інтересам

НЯ

ОЗ,.'lоровчих закладах. У ТокІо біля мінІ­ стерства охорони здоров'я і соціального

про

ро бі тників .

яп;но

більш

буржуазному суспі:Іьстві ' медицина

зростає

яегайно надати роботу.

._;!;%

бути

справа наживи . виг і дний бізнес , Тре­ ба лікуватися плати гроші . Рік у ріК

в ' ;:ЩОВ' дь ТDудящі виста­ ВІО!и б:ля будинку «Лаб­ ріаНІ!» п'кети, вимагаючи

ЗЕ

що може

-

закриття фабрики. ПІд­ приємці вирі ш и .1И ЗВ:.1Ь­ нити

б.

Інтернаціональним. н:ж медицина. І все ж два світи п і дходять до охорони люд­ ського здоров' я з діаметрально проти­ лежних позицій .

Б Р()ВДРИ •

КИТ.СhК8.

ІМ_

вlдповfдаnыl,ro секретаря.

вІддІлу сІльського господарствв. кnреспоя-

АЄНТ. 11 1сцєвого радІомовлення ІІасова' робоrи. фотокореспnнденТ&

19·3 18; - 19·4 ~7

. ~ІlIдІЛIВ

прп" "СЛnRО('тl.

'. вівторок. cep~дy. n "'ИИІІЮ суботу OIlC.1 n.5 І ФОD .. ат~ г",~ти

.110ЯRn.'

.... #~~~~~,~~."~"#~.,,.~,~..,~,, ~~"~"""~~,'#~,#.~,~~

61964. Броварська друкарня Київськоrо облуnравліаия . в . справах _8идавниuтв, лоліrрафіІ І книжкової торгівлі. вул

КIіїАська

154

3a:vI. 3994-11.300.

133 номер 1978 рік  

133 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you