Page 1

ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ ВИКОНАНО!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ/ ,-=~~==~==· .м 133 (4038) 1

Господарства

СУБОТА

24

радгоспи

СЕРПНЯ

1974 і

Ціна

2

нашого

району

виконали

річний

пnан

продажу

хnіба державі. На 22 серпня в засіки Батьківщини буnо засипано 3527 тонн зерна нового врожаю при завданні 3400. Учора окремі здавали

на

еnеватор

жито

понад

пnан.

Одним з перших розрахувався з державою радгосп «Пnосків­

р.

ськІtЙ » і здав чимаnо хnіба понад nnaн. Перевиканаnи також дове­

коп.

дені завдання радгоспи « Жердівський», « Запnавний » , « Веnикоди­

~- --

мерський »,

«Г огоnівський », «Красиnівський », «Требухівський ». В . КОЛПАКОВ,

інспектор

. ~~

СПРАВА ВСІХ І КОЖНОГО « ПлосІ<івськИЙ>>,

Щорса досяг ли виробни-

тячого трикотажу,

цтва

молока

стрічкоткацька,

І ОО

гектарів

угідь по 1000 центнерів . Достроково виконав план продажу м'яса державі четвер-

09034

ав..

дження найновіших

похід

за

зразкові

Що

місто

зроб.1 ено

вже

і

нує

і

на-

житлового фонду, полішуенню м ед ичного

політичних заходах по пере-

селення ,

Броварів і ра-

ступити

пленумі міськ-

підприємст ві,

у

будівельних

транспортних організаціях .1 и обл ад н а ні медпункти .

орга 11і замають ви -

де путати

недавно

дя щи х . Необхідно подбати, щоб ІІ а кожному промисловому і сільс ькогосподарському

кому п а ртії . Особлива роль у цьому пита нні відведен а пер-

винним партійним ціям. Ініці а торами

які

та раЙОННОЇ Рад депутатів тру-

продуКТИВНОЇ праці, високої культури і зразкового гром адського порядку, затверджених

квітневому

пита ння,

на-

розглядалися на сесіях міської

Йону В місто і район ВИСОКО-

на

обслуговування

Ни з ьк а говув а ння

місцевих

особливо

Рад, гром адські а ктивісти, ком -

нах

і

бу-

ще культура обс.1ув міській торгівлі, в

овочев их

мікрорайонів

цю

скарг н адходить у редакцію н а

у

колективах

заво-

робота як у лах району.

ЖІпті

колективу.

широк ого плану. дуктивна праця порядк у

ден ному .

міськкому

колективі

мо н тн ий,

так.

зини і на бази столиці

Попереду .в змаганні йдуть овочівницькі бригади, керовані кавалерами ордена Трудового Червоного Пра пора Григорієм Гри горовичем СкибеНRом та

Петром Васильовичем Невадов­ ським. П ерша щодня відправ­ ляє

по-удар­

а,втоколона Бро ­ автопідприємств а

фото

В.

торговельну

мережу

по

тонн столов и х бурЛІКів, а друга - 13-14 тонн огірків. Важливу роль у ·.nрисноренн і збирання овочів відіграє впро­ вадження нової форми оnлати пра ці. Ми відмовилися від вста­

новлення норм виробіrnу. Ден­ ні заробітки робітниці мають в исок і, бо оплата

в

з алежності

ціни.

ру дзя н ої м а си.

і

в

15 - 16 тонн помІдорі•в і 5-6

N~ 09034. Н а йбіль ше кор-му що ­ дН•Я п о 40- 50 тонн трансп ор ­ тують воді ї Дмитро Григорови ч Постол і Петро Дмитрович Про­ ц ак . А всього щодня доставляєть­ ся у траншеї 500 тонн. Н а зні м·ку: силосува•н.ня куку­ Текст

30 - 40

тонн огфків і nом ідорів , чима­ ло іншої городньої nродукції.

ві д

провадиться

за готі.вельної

І. ПОЛІЩУК,

головний

агроном

радгоспу.

Бенднка.

підростаючого проведення

системат І1чної профілактичної ро-

боти . Боротьба за перетворення мі ста Бровар і в і району у міс-

Саме

то

п артії.

і

район

в и сокопроду к т и в н ої

пра ці, висо кої культури і зр аз-

Але н е в кожному виробничому

и истv він до глядав н а п лощі 143 гектари, де з кожно го передбач а -

Ниєва.

місті, так і в ее-

ве в ихов а ння покоління, на

це завда ння і було поставлене

пл е нумі

ню кукурудзи В асиль Михайлович Ла зебний . Цього року кача ­

міста

11 ага нд и серед н аселення, особ-

ність яскраво відображає щоде нне пі дведен ня підсумків со-

на

Н а косін,н і п еред у соці ал істич­ ному змаг а н н і веде ла.н:ковий ме­ хані зо·ваної .~ан.ки по вир ощуван­

.районів

Темnи збиранн я н а ростають . За день відnравляємо в мага­

ливу увагу зве рнути н а право-

Ви соко про за вжди на Гі ефектив-

ці ал і стич н ого змаган ня.

ського

центнер ів зеле­

·маси

масове

ня ефективності правової про-

завда ння

-

п еревезенн і

відділків йде

биват ися н евпи н ного підвищен-

пра ці і побуті , в ус ьому

броварчан

ях усіх

збирання вирощеного врожаю. На пол і постійно працюють nо­ н ад 300 чолов~к. На допомогу нащим робітникам nрийшли трудящі Дні.nровського і Ленін­

За вданн я адміністративних і громадських орга ніза цій - до-

З а безпечення високої культув

в аrрсько го

200

ному т,рудиться

дом ою.

nогодою .

JІіпш ення вимагає культосвітня

бота по вихованню вел икої в ідповідальності за стан справ ри

де

со·

подолали

викликаних

н езадовільну роботу міського автотранспорту. Значного по-

ле но конкретн ий комплексний п ла н, ведеться відповідна ро-

ко жно го члена

ється близько ної м а си.

под рібненою

слова,

Те пер на овочевих пла нтаці­

Колекти•в •радгоспу «Великоди­ мерський » повн и•м ходом кос ить кукуруд,зу на силос . Зелена маса доставляється у силосні тран шеї, з

даного

несприятливою

ЩОДНЯ-500 ТОНН з міш ується

і стано­

заводу

«Торгмаш>> і роз вилки. Чим а ло

с nраву

мати

багато труднощів ,

~~~-~~~~~~~~~~~-~~--~~ -

На

городиною

магази-

со мол ьці . Саме та к поставлено

ді в порошкової металургії і <<Торгм а ш », центральних механічних майстерень. Тут розроб-

н а:-.1олот

н у ючи з м і нну норму виробітку.

де

Більшої цілеспрямованості вимагає робота по утриманню

денн ий

ДЖ'УНКІВСЬКИй Іван йосипович транторист Богдан і всьн о ї птахофабри ки. Тракторо }J « Т-1 5 0Н >> систематично виорює по 19-20 гектарів грун­ т у під озимі за ов ітловий день, майже втричі перевико ­

непридатними , спорудами,

:1ерна. Ма ксима льний ~овели до 30 тонн. ТРОХИМЧУК

ної СИЛОС НОЇ МаСИ .

або зовсім відсутні кімнати працівників тваринництва.

в організаційних

творенню міста

тонн

1\О'\tбайнер і помічник комбайнера радгосп у і ме ні Юрова .

опера-

з берігаються непотрібне обладнання , сировина. На фермах у нез адовільному стані

у досягненні цієї мети і вжити заходів до практичної реаліза-

-

захоплен11я

тимчасовими

Кожен виробничий колекти в повинен визнач и т и свою рОJІь

ції накреслених пл анів

:348

під

тити високий урожай по 300 центнерів. Немало сил і вміння доклали робітники , щоб дотри­

164 гектарах і н амо­

За час ж нив з і брали хліба на 169 гектарах і н амолотилн 658 тонн зер на . Щоденний намолот становить 4() -- Б() тонн , а в окремі дні він досягав 56 тонн . ПЕТРЕНКО Василь Андрійович водій силосо :~ би р альното номбайна << СН- 2 , 6» радгоСП \' << Русанів с ький >>. Н а носовиц і кунуруцзи добивається най­ вищого ви ро бітну . :~би ра ючн Л за день по 5 ,9 - 6 гект а ­ Р і'В при завданні .') .1 і видаючи по 130 - 14() тонн :~еле­

Слід звернути увагу на те, що на багатьох підприемствах па-

на

площа

вить 400 гектарів . Колекти в овочівни.ків з обов ' я:зався вирос­

Микола Федорович, НЕГОДА Віктор Михайлович -

Дбаючи про в исоку культуру в иробництва, ширше впроваджувати виробничу естетику.

цьому шляху? На якій сходинці треба мати ширший крок, аби наблизити світлу вершину?

голошувалося

лот ил и

досягнень

ків все це вимагає тивності , діловитості·.

Минуло чотири місяці, як трудящі Броварщики вируши JІИ в

З поч атку жнив підібрали вал ки на

науки і передового досвіду, вдосконале ння технології виробвнцтва, наукова організація праці, ліквідація втрат робочоrо часу, матеріальних і. енергетичних ресурсів, підвищення кваліфікації пр а цівни-

справу перетворити місто Бровари і район у місто і рай он високопродуктивної праці , високої культури і зразковоr·о громадського порядку.

Цього рок у .в радгоспі << Жер­ д івський>> значно розщирилась

І>омбайне р і помічник комбайнера радго с пу <<Л іткі вський ,>.

став нормою кожного . Впрова-

комунісг

~

С'УСЛА Микола Якимович , ЧЕРНЕНКО Яків Карпович -

нішній рекорд новатора завтра

колони

С . С. Гром а , М. €. Навроц1.кий завершили свою особисту п'цтирічку. Це лише кілька останніх повідомлень газети « Нове життя '' • які свідчать про перші внески у важливу за гальну

район .

заготівлях

ОВОЧІВНИКИ ДОТРИМУЮТЬ СЛОВА

радгоспи

На це питання в усіх виробничих колективах треба звернути особливу увагу, щоб сьогоJt-

державі .

вантажної

Гоголівська

гатьох. Київська птахоф абрика є прикладом узагальненнІ! і поширення передового досвіду.

Радгоспи і птахофабрики району достроково ви1юнали річне завдання продажу зерна

!

КАЛЕНДАР

«fІлосківський», «Русанівський>> у цьому ряді кращих, на жаль, можна наз вати неба-

того, визначального року п ' ятирічки радгосп-комбінат «Калитянський>> імені 50-річчя СРСР.

топідприємства

по

П'НТИРІЧ:ЕУДОСТРОКОВО!

~~ тру довоІ слави

заводи, фабрика верхнього ди-

імені

Водії

інспекцІї

-- -- - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОРГАН Б'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ'УНІСТИЧНОІ ПАРТІІ 'УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

на

державної

і якості сільгосппродукт і в.

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

Радгоспи

районної

кового громадського поря д к у-

Шиноре-

спра ва всі х і

ремонтно-меха нічний

кожного .

І

дрі lі-

ниць не повинно бути .

~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~;;;

;;;;;;:;:;:::

свято руму"ського НАРОДУ Б УХАР ЕСТ . Тут в ідбулась юві - 1 СРС Р О . М

ле йна сесія В елик их на ціональних

зборів СРР, присвячена ЗО-річчю виз волення Румун ії

ського

·в ід

фашист-

1 стич;них глави

ярм а .

Н а сес ії були

Косиг іним, п ар тійно -

ур ядов і деле га ції

кра їн,

ін ших

з арубіжні

дипломатичних

соціал і-

гості,

пр е дста,в-

ництв .

nрисутні радян- 1

ська n а ртійно -урядова делегація, очолю вана членом Пол ітбюро ЦК К ПР С, Гnловою Р а ди Мін істріТJ

'

З доп ов іддю н а

мунськи-й

святом . РКЛ

на род

з

н а ціональним

Г·енер аль ни й

п.ри.вітав

секретар

парті йно - урядові

урядові делегації

і

соціалістичних

та ін ших дружн іх країн, усіх тих, хто

сесії ви стуnив

НА ПОЛЯХ КРАЇНИ

ювілейних зборі в , роб ітничий кл а с, селя н ст.во, і нтелігенці ю , весь ру­

р а з ом

в ідзначає

з

румунським

трwдцяту

народ ом

.р і чницю ви-

Генеральний секр ет а р РКП , пр е- з вален ня Р у~1 ун і ї в ід ф а ши стська­ .1 и де н т СРР Н. Чау_шеску. В ~.н І го ярм а . 1 1 алко п оздоровив усІх уч асниКІв (ТА РС).

За даними

ЦСУ СРСР

шено в краУні на

51,8

63,5

на

19

серпн я,

зернові і

мільйона гектарів

-

52

зернобобові

культури ско­

процентах площі

посіву. На

мільйона гектарів хліба обмолочено. Це більш як чотири п'ятих скош!:: ної площі. Повсюдно ведеться збира ння кукурудзи. В цілому по краУні 11 врожай зібрано майже з 3,8 міл ьйона гектарів приблизно з п'ятоі частини посівів. Удвоє зросл и за минулий тиждень темпи збирання льону-довгунця . Яого врожай з н ято н а 444 тися чах гектарів.

Зросли те мпи оран ки зябу. Roro пі дготовлено nонад 8 мІл ьйонів гектарів . Це біл ьш е, ніж було н а ту ж дату в минулому році. З кожним днем розши рюєт ься

йо на

фро н т

гектарів.

с і вби

о з имих .

Ц ими

"ультурами

за йн ято

м а ііж е

3,5

мІяь-

(ТАРС) ,


ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ * Нові свята і обряди *

важливий засіб комуністичного

* Народжується радянська сім'я * Дума npo хліfі,

дить на завод молоде поповнення

безпечити Фор:v1уванню

Надбання досвіду

нової

людини

-

-

*

будівника

:;Іуністична партія і наша соЦіалістична дер­ жава. Неухильно зростає матеріальна заЬез­ печеність радянського народу, полшшуються та культурно-побутові умови

трудш­

ників. С.:аме тому все більша юлькість людей ,"Іобровільно, від щирого серця прагне по-но­ ко:VІУ відзначати знаменні події і н особисто­ .vіу, 1 в громадськом-у житті.

J нас, у МІСТі та в райоНІ, за останні роки набуто певний до-свід поширення нових свят та обрядів, які сприяють переконаності,

зростанню

громадянськостІ,

ідейної

виховуюп,

атеїстичні погляди на світ.

Міцно увійшли в побут обряди, пов'язані з народженням нової сім ї. Заквітчані кортежі аlпомашин, вітання депутатів місцевих і->ад, кращих людей міста чи села, сердечні поба­ жання,

весІльні

шені,

створені

радянсь.кими

поетамн та композиторами з урахуванням кра­

-

щнх наро,дних традицІй, все це справляє незабутнє враження на молоде подружжя, на гостеи

та

рщних.

Нрандавнє весілля збагатилося, <<наповни­ :юся» сучасним змістом, стало багатобарвним радянським обрядом. У мкті та в селах рано­ ну ст-ворено lb кімнат ща•стя, в яких прово­ диться реєстрація створення нових сімеіІ. До їх роботи широко залучаються колективи ху­ дожньої самодіяльностІ,

активісти,

депутати.

ЦІкаво обставлено також появу на світ но­ нонароджених·. Народження дитини стає свя· том не лише для батьків, а й для усіх їх одно­ сельців. оавжди й повсюдно тим утверджуєть­ ся непорушна міць нашої Батькшщини, тур· оота партіЇ И уряду

:v1айбутнього.

про

виховання

недарма ж урочисту

людини

побутову

обрядність супроводжують звуки Державного гімну СРСР. Партійні, радянські й .комсомольські орга­ нізацІі вико,ристовують усю багатоtГJ>анність нових звичаів і свят для боротьби з чужою нашому суспільству релігійною ідеологією, для встановлення матеріалістичного світогля­ ду. Ще донедавна в J1ітках діяла церква. 1 епер завдяки посиленню а теїстичної роботи парторганізацією радгоспу, сільською Радою делутатів трудящих церковна община розпа­ лася, припинила діяльність і сама церква.

Проте не в усІх селах району

цю роботу

поставлено на належному рівні. Поденуди ще можна спостерігати уведення ок.ремих еле­ :vrентів релігінних ритуалів піД час одружен­ ня, здійснюються обряди хрещення дітей, по­ ховання при участі служителів релігійно-го культу. Робиться це в основному не з ідейних переконань,

а просто

за

звичкою,

і

в першу

чергу тому, що місцеві органи не подба­ ли про ство~ення належних умов, не потурбу­ валися про о.рганізацію сучасних обрядів і свят, не виявили необхідної поваги до сіль­ ських трударів. Повною мірою це стосується Княжицької сільсь.кої Ради депутатів трудя­

щих. Донедавна мало дбали про ведення ате­ їтсичної пропаганди активісти Требухо.ва. Тепер, правда, тут проведено певну роботу, яка дала ряд по,зитивних наслідків.

У життя щораз приходять нові свята. Можна багато, наприклад, говорити цро цикл ве· чорів <<Дума про хліб>>, що відбулися майже в усіх селах району. Вони стали справжнім святом хліборобів. Ось приклад. Святково прикрашениЦ будинок культури села Русано­ ва. Скрізь лозунги, плакати, nроникнуті єди­ ним духом поваги до почесної праці хлібода­ рів. Зал заповнюють по-святковому вбрані люди. До них звертають ·свої слова і ветера­ ни цраці, і молодь, що прийшла на зміну старшим, їм складають щиру дяку керLвники

господарства,

секретар

парткому.

І

для

30-РІЧЧЯ

ВІД

ВИЗВОЛЕННЯ

РАДЯНСЬКОІ

НІМЕЦЬlЮ-ФАШИС1'СЬRИХ

УКРАїНИ

ЗАГАІ:'БНИЮВ

(Фотолітопис воєнних рокtв)

трудящих

* Прихо­

нові nотреби: їх необхідііО за­

·-

у кожний населений nункт.

комуніз:чу, з:11іцненню радянської сім'ї, в якій гар.vююйно поєднувалися б особисті й громад­ ські інтереси, постійну увагу приділяють ]{о­

лштлові

Нові обряди

виховання

дума про хлібороба

ДО

них

.1унають

зі

сцени

вірші

та

пісн;

про

славу

рук робітничих. Свнта врожаю, трудової слани, першої бо­ ]JО3НИ, обжннкн, дні твариннина і механізато­ ра та і :ш1 і нашливий засіб комуністичного ннхованн.н. І партійні, комсомольські органі­ зації при дієвій уча~ті комісій сільських Рад по1шнні якнайп::Jвніше використовувати їх для утвер:-(а:ення

но:.~уністичної

моралі.

Остан­

ні:vІ часо"'J :; робітничих колективах зародила­ ся добра традиція: урочистий прийо:.1 в тру­ дову r:ім'ю молодого поповнення. Першими почеtлн практикувати посвячення в робітничий нлас на :заводі порошкової металургії. За .ві­ сі:~оr років по.свідчення про виробничу кваліфі­ кацію тут одержали 277 юнаків і дівчат.

Серед

них

чимало

передовиків

виробництва,

тих, хто са:.~і зараз стали добрими наставни­ ками молоді. Усі вони добре пам'ятають наказ від~тінно трудитися, примножувати сла.ву сво­ го підприємства.

Подібні колективні свята відіграють важ· ЛІІВУ ]ЮЛІ, в ідейно-політичному вихованні мо­ лоді. Ра:юм з вечорами бойової слави, урочи­ сТІІ:VІІІ щ.:юводами на службу в Радянсь-:ку Ар­ мію вонп служать єдиній меті доносять до кожної людини глибокий змі-ст подій минуло­ го. допомагаютІ, молодій людині визначити своє ,,ісце в житті. To:v~y й не дивно, що на заводи

порошкової

:v~ашннобудунання, ших.

де трудові

металургії,

торговельного

шиноремонтний та ряд ін­

колективи не

3абувають про

своїх вихованців, багато юнаків по.вертаються після закінчення строку служби. Розвиток і впровадження нових свят та об­ рндін сприяє моральному зміцненню трудових колективів, удосконалює поведінку людей як ~· сім'ї, так і в побуті, допомагає зміцнювати дисципліну і організованість, виховує почуття відповідальності й Громадянського обов'язку.

При цьому характерною рисою нових їх патріотична та ність.

свят є

інтернаціональна спрямова­

Партійні та радянські органи міста і району чимало роблять для впровадження нового в побут трудівників. Цри виконкомах міської та районної Рад депутатів трудящих створено ко~rісії по впровадженню кожному селі також діють

нових обрядів. У обрядові комісії,

які на місці займаються питаннями поширен­ ня кращих традицій та

звичаїв.

досвіду роботи сприяють

Поширенню

показово-прак·тичні

сt':І1інари.

Чимало робиться і ддя забезпечення потреб населення, що виникають у зв'язку зі свята­ ми. У районно~ту уні,ве,рмазі, в :v~аг;J.зинах Лі­ ток, Гоголева, Налити створено сеІщії прода· жу тонарів для молодожонів і новонародже­ них, прн райпобуткомбінаті організовано по­ шиття одя.гу і В3уття, позачергово приймають­ ся за:v~овлення від населення на обслуговуван­

ня родинно-побутових обрядів усіма видами послуг. Та торго-вельним і побутовим організа­ ціям необхідно ширше розгорнути свою діяль­ ність в цьому напр~мку, збільшити асорти­ мент виробів і число послуг. враховуючи зро­ стаючі потреби населення.

Партійні й громадські організації повинні :Jабезпечити впровадження нових традицій і свят в усіх населених пунктах району, постій· но боротися за поліпшення ідейного їх змісту і

підвищення

художнього

Парторганізації,

і

їх

рівня

ритуалів.

ідеологічні

установи,

насамперед, повинні вбачати своє завдання в тому, щоб повсякденно допо•магати гро­ мадськості у цроведенні таких свят і обрядів,

які

б

с11рияли

На фото: інструментальний корпус Харківського тракторного заводу. 1974 рік.

зростанню

ідейної

перекона­

ності, вихованню атеїстичного світогляду, стій·

кості проти впливів буржуа3ної ідеоло.гії на радянських людей. Л. ШЕЛЕСТ, секретар міського комітету Ком· партії України.

Фото М. Тура. (ФотохронІка РАТАУ).

Пt•О ДОСВІД Внеоні рубежі

II.JIOCRIB 11AII якості молока, зниження йо­ го собівартості йдуть комуні­ сти, створюючи обстановку

визначили

тваринники радгоспу <<Плос: ківсь-кий»

рі;к дев'ятої

на

визначальнии

п'ятирічни.

Іх

трудового

ініціативу партійної групи молочнотоварної ферми рад­ госпу. Досвід її роботи здо·

кілограмі-в молока, що стано­

вить

на

11 ОО

кілограмів

більше планового

завданІНя.

Підсум.ки

семи

місяців

нішнього

року

дають

стверджувати,

що

зобов'язанні

ни­

був широку підтримну серед

право

тваринників нашого району і, в Першу чергу, в партійних організаціях радгоспів імені Щорса, <<Жердівський>> та

тваринни­

ки ві·рні своєму слову

-

при

кілограмів

2950

суперництва.

Бюро міського комітету Номпартії УКJ>аїни схвалило

слово надоїти від кожної фуражної корови по 5 тисяч

молока одержали від корови

Семиполківській

ПО

риці.

3140.

Досконало і грунтовно про nередовий досвід роботи парт.групи ферми радгоспу «ПлосківсьІІШЙ>> розповідає листівка-плакат << Номуністи організатори виробни-

У досягненні цього успіху велика заслуга партійної гру­ пи молочнотоварної ферми, яка

виступила

ініціатором

комплексного плану

ня за еwномію

ЗJVІаган­

і бережли­

ві·сть на кожному робочому місці. В авагарді боротьби за дальше підвищення

тивності худоби,

птахофаб­

цтва»,

яку

міський України.

продук­

неда.вно

комітет

випустив

Номпартії

С. ФЕДОСЄЄВ.

поліпшення

ЗАВОДСЬКИИ КЛУБ НАСТАВНИКІВ <<НаставниК>> так називається клуб громадсьних вихова­ телів молодих робітників, створений на Харківському моторо­ будівному заводі <<Серп і Молот>>. Тут зби!раються люди, яких поважають у колективі, майстри своєї справи. Сюди прихо­ дять порадитись на-ставники з інших підприємств, лектори, педагоги, психологи. (РАТАУ).

~'~"''''~"""""'

ПЕРЕМОГУ ТРЕБА ЗАКРІПИТИ Нещодавно відбулися збори партійно-господарського активу заводу торговельного машинобудування. 3 доповіддю виступив директор підприємства

Іван~Франківська область. На Ноломийському заводі <<Но­ ломиясільмаш>> виготовлено но­

ву машину ПГ-0,5Н наванта­ жувач цукрової тростини. Такі машини підприємство поставля­ тиме на Нубу. (Фотох·роніка РАТАУ).

о

2

стор.

о

І. Г. Агапов. Він відзначив, що

зросла проти відповідного пе­ ріоду минулого ро·ку на 5,3 процента. Особливо відзначився колектив у другому кварталі, здійснивши своє завдання на 108 процентів. Це дало можли­

комуні,сти, -комсомольці, а також і всі трудівники колективу, одностайно відгукнувшись на

ві-сть здобути перемогу в соці­ аліетичному змаганні з колен­ тивом заводу порошкової мета­

Звернення ЦН НПРС до партії,

лургії

до радянського народу, доужно включилися в боротьбу за дальше підвищення ефективності виро6ництва. Останнім часом ми

Червоний прапор міськкому Номпартії України, виконкомів міської та районної Рад депута­ тів трудящих.

добилися відрадних технікоекономічних показників. Додатково до се!Vшмісячного плану випустили продукції на 355 тисяч карбованців, а реалізували на 167 тисяч карбованці-в. 89 процентів приросту продунції одержано за ра.хунок підвищення продуктивності праці, яка

В авангарді боротьби за до· строкове винонання виробничо­ го плану і соціалістичних зобо­ в'язань, як завжди, йдуть кому­ ні.сти Володимир Петрович Ряб­ цов. Анатолій Іванович Лузан, Анатолій Маркович Остапок, 1 Валерій Миколайо.вич Полуян, ' Микола Олексійович Солдатен-

о

НОВЕ

і

завоювати

ЖИТТЯ

перехід.ний

о

ко,

Іван

Іванович

Ратушний,

які, показуюЧи зразки комуні­ стичного ставлення до праці, свої:v~

прикладо.м

запалюють на

трудові подвиги інших. Висо· копродунтивно трудяться такі виробничнюш, як Олексій Ми­ колайович Волков, Натерин<'L Васнлівна Волощук, Лідія Олексіївна Іванова, Наталія Лаврентії-вна Нрасножон, Ста­ ніслав Іванович Туровець і ба· гато інших.

Тепер, наголосив наприкінці доповідач, нам потрібно міцно закріпити за собою здобуту пе­ ремогу. А для цього повицні вишукувати нові резерви для підвищення продуктивності пра­

ці, зниження собі.вартості і еко­ номії

матеріальних

ресурсі,в,

поліпшення якості прод:укції. В обговоренні доповіді взяли

Субота,

24

серпня

1974

року

активну

участь

заступник го­

лоВІноrо нонструнтора О. С. Єр­ маченко, робітник О. М. Іщен­ ко, економіст слюсарно·с.кла­ дального цеху Д. Е. Ulумсьний, начальник цеху .N2 2 Ю. Ф. Новбасинськиі1, старший еноно­ :Уііст заводу Р. Ю.Суханова, го­

ловний механік В. С. Лещенко. Вони

загострили

свою

увагу

на прискоренні технічного про­ гресу, освоєнні нових видів то­ варів ширвжитну, поліпшенні їх якості, на виявленні ре­ зервів підвищення продуктив­ ності праці та економії мат~rрі­ альних ресурсів.

го

Збори партійно-господаРсько­ активу прийняли розгорнуте

рішення, строкове вертого,

спрнмоване виконання

на

плану

визначального

року

дочет­ ле·

в' ятої п' яткрічки.

Д. ТАТУР. завідуючий рабкорівським постом заводу <<ТоргмаШ>>.

о


КОЛОНКА КОМЕНТАТОРА

По •

\\о\РІЯ

СТІННИХ

газет

Ювілей бриrадира

карні тощо.

всюди

дружнні'І

тований колектив,

;гур-

очолюва­

ний досвідченим виробнични1\О:VJ В. І. Гаврилюком, попереду. першого

За

підсумнами

півріччя

ви:значаль­

ного

року

п'ятирічки

;\ира

нагороджено

бриrа­

Грамотою

.\Ііністерства сіт,ського

;,івництва УРСР :rіканського

u

,·пітш.

ІІерехіднш·І шовою

та респуб­

ІШ;vІітету

весь

бу­

проф­

-

колектив

вимпелом

і

;шсока

цього

успіху

організація

дуального

забезпечення гласності.

-

його авто­

рІпетна людина в колекти.ві, активіст громадського жит­ тя. Як член групи народного контролю,

він

цроводить

значну роботу по поліnшен­ ню якості будівництва. Нині бригада по-ударному трудиться

на

колектив

наполегливо

ко­

будівельника за резу.(Іьтати роботи свого колективу. Ра­ зом

з тим

у коресnонденції

питання,

є

своєчасне

бригад

і

невирішені

головними

з

будівельними

мате­

ріалами, чі'І'ка робота

меха­

нізмів.

Відчутний вклад стінна газета <<Будівельнию> в одному з останніх номерів.

Робітники відділу завжди в пошуІ>у. Вони часті гості на будівельних майданчиках, де надають

відчутну

доnомогу

в забезпеченні чіткої роботи механізмів, ної праці.

механізації руч­ Газета називає

кращих з кращих: бригади­ ра но:vІуніста В. Вісковсько· го, слюсаря В. Середу, елек­

трика В.

Бочка та інших.

Корисв-ві

бо-

реться за дальше підвищенnp 0 дук и ності nраці зни я т в ' ·

н

r"го.шні

ІІfІ.lіТНЧНН\1

.ЇІ'!U'ИІ;ІІ­

Чисаенні :заяви, ;J НІіЮІИ ;].ЖРІ\­ сон

ІІере;~плачуйте rааету

Газета

виходить

~~tільйонів

7

700

прu,нtрни­

ян

днш;н 'cr.'-

Ц

ли- американський

стів. Вони заtї.мають провідне міс-

це в газеті. Постійни;.ш

сенатор, з Jшич

так носшшсь У китайській сто:ш­

ці? По суті справи, нічогп новоt:Сель- го. «Китайці, говориться в

рубриками

ской жизни» є: «Лист покликав у доповіді Джексона, - виступаюп дорогу», «За ваши;.t проханням», за бідьшу єдність між західними «Бесіди про природу», «Здоров'я, союзнюсами. Вони ратують аа

як його

п'ятирічки.

зберегти»,

«Ваш

«Консультує юрист»,

дім», сильну організацію НАТО і протн

«За шахо- виведення збройних сид США а вою дошкою», «Зелена аптека», Європи. Китайці занепокоєні зро­ «Міліцейські будні», «Для ваишх

Постійно в полі зору газети: дос­ від роботи передових колгоспів, радгоспів, міжгосподарських під­ приємств і організацій, питання соціалістичного змагання, органі­ зації праці і управління виробни­

дітей», «В саду, на городі, на пдсі-

стаючим радянсЬІавІ

ВП.1НІНJ'І у

ці», «JI світі цікавого», «Для вас, Південній Азії».

риболовll», сс/ таке буває». Далі На ВИnраВ;\іІННЯ ПОЗИЦіЇ За прохання.+t читачів газета ·Пекіна наводиться весь набір за-

цтвщІ, заходи по зміцненню ма­ теріально-технічної бази сільсько­

регулярно

го господарства, будівництву, ме­ ханізації, хімізації, меліорації зе­ ~~tель, досягнення вітчианяної і за­ рубіжної науки.

всі

~оповідь

зв'яз-

жизнu» перевищує ЗО тисяч

дівників на успішне виконання завдань по дальшому розвитку сільськогосподарського виробни­

дев' я тої

ними

натrЬІ;ііі ІіОЧісії у справах зброїі-

t

радянських

азета три;.tає найтісніutі

Основну увагу газ.ета приділяє МОбіЛіЗаЦіЇ ЗУСИЛЬ СІЛЬСЬКиХ тру·

планів

насичена

ки з •tитачами і авторським актиЩо ж твердять пекінси;і 1\('rюм. Щомісячна пошта «Сельськой рівники і що весь час повторю,:

ків і прагне задовольнити різно­ бічні запити своїх читачів. Вони ,}tають АtОжливість щоденно бути в курсі важливих подій, що від­ буваються в нашій країні і за ру­ беже,н.

чтва,

во

господарських органів, учені, спе- них С'И;l. я допrтідь букваю,по ціалісти, ,неханізатори, тваринни- . рясніє виразами: «китайці вва­ ки, будівельники, представники :~;а ють ... », «китайці прийш.1и до сільської інтелігенції, пись.менни- висновку, що ... », «JШТіІЙЦі твrр­ кu, журналісти. . ,\ЯТЬ ... ». І.

тир а~ е м

тисяч

партійнuх,

повернення

Джексон подав цим~

i передовики нuробництва, керівники

піс.1я

штампами і трафаретами. Urоб.ТJи­

,,Сельская жи3нь" Питання громадського, госпо· дарського і культурного життя країни, проблеми сучасного ра­ дянського. села широко висвітлює ,насова газета ЦК КПРС «СЕЛЬ­ СКАЯ ЖИЗНЬ».

внетупив

в США, гуrто нашпиговані ки­ Іаііеькими пронаrандиетськими

друкує:

сторінки

«Для молоді», «Література

я.1ожених домиr"ів, які покшша-

і .ми-

стецтво», «для вас, жінки»; І-го ні кинути тінь на миролюбну пн•шсла кожного .+tісяця «Календар

природи»;

щодекади

Гідрометцентру

сільські

СРСР

.тJЇТІШУ Радянського Союзу.

коментар

ПідбиваючИ

«Погода і

підсумок, амери-

часто практикують колективні походи в театри столиці

же день читачі різних зон країни одержують матеріали, які явля-

Надо·вго

річці Десні, виїзди в Л·іс. Тут

робітників провели свою

стських базах. 34 заводсьІ>і ко:\Тплексу

продукції.

ПеІііНСІ>t;ИЧ

в

новніст~1 ово:~одів

довий досвід у сільському господарстві з врахуванням зональних

"

. собівартість

!\!ІР r·енатор

заnам'ятались їм по1здки до · 0 МІста деси, екскурсії по

підnриємства.

спортсмени

з ити

під час пер!'uування

*

дей.

ків

поставлених завдань вносять

газета «Спецбу-

C!;.l:Цliil.

стовний відпочинсщ nрацівни-

відnустку в будинках відпочинку, санаторіях, на тури-

дівельнию>, пропозиції О. Посисаєва, О. Удовенка, В. Злобинцева допомогли поліпшити умови праці і зни-

ЯК ВіДО.ІІО, Д)"ЖС

l!poN• \Іожна точно сІ;азати, що

ф . про сшлкова організації за-

на дешевий вид палива :з д изельного на мазут. ГіДний вклад у виконання

ляє стінна

МОВ<!,

Беtщика.

комуністи знайдуть в газеті мате­

на. шої республіки. Зокрема, т1І2л0ьки nротягом цього року

"

тор Генрі Джексон, зрозучі:І:l, н,· ~ІЇГ ВИВЧІ/ТИ ЮІ'ГаЙСЬІ;)' ЧОВУ. J3i;JНT Gун коротtшіі, а ппайr·ьJ;;r

посіви»; по п'ятницях і суботах канське агенство ЮПІ пише: програми Центрального телеба- «Сенатор Джексон, відвертий прочення і радіо на наступний тиж- тивник розрядки наnруженості '·' них партійних організацій і пар- де дов·д · б · нь; t ковt та ЛUЦt гр 0 шово- відносинах 3 Ра,•'' ян ським СоЮЗО\. І, тійних комітетів по керівництву речової лотереї і лотереї ДТСААФ,

відпочвво:к

ження собівартості продукції, поліпшення її якості. Відчутний ефект дає перехід

"аціонал 1·затори. яL· повідом-

Під час свого недавнього віаи­ ту в Пекін американсьr;ий сена­

ВІІ­

НОМ.

Партійний актив,

воду залізобетонних виробів nостійно турбуються про змі-

Иого

В.

k

яких

забезпечення

А дміністрація, партійна і

- завод це асфальто-бе· СПМН-508.

Підприємство молоде.

свою

поліпшення якості будівель­ них робіт, зміцнення дисци­ пліни в бригадах, nідвищен­ ня відповідальності кожного

відзначаються

:ІАНКЛ

А. Чередни­

присвятила

ковський ( !{ расилівска серед­ ня школа) та М. Блохіна (об'rжти nлемnтахозаводу «Рудня»). Автор відізначає

комплексу Обухівсь-ко-

н а молодому ПЇДПрИ6МСТВЇ АБ~

·

Фото

респонденцію впровадженню ~1етоду знатного будівельни­ ка країни М. Злобіна в nід­ розділах колони. На бригад­ ний підряд перейшли колек­ тиви, які очолюють М. Джун­

спорудженні

відгодівельного «Петрівський>> го району.

тоннии

<<Будівельник» ченно

П

ІТІ\ТАРШ. І ІОЧАЛА ЗБІР

ПМН-8

кого колективу відділу голов­ ного механіка ПМН-7 пише

соціuлістичного

Василь Іванович

!\lВСЬКИИ>'. !І'

:Jа­

індиві­

~нrагання,

стіннівки

ПЕРЕДОВА РАДГОСПУ «ЛІТ­

! BUl!PABIO' J\ .'ІЕРЖАВ!

Про трудові будні невели­

стала

дієвості

і

ЛАНКОВА

РОІЩ'Є ОПРКІJ НА ПЛОЩІ

гро­

пре:vІією тресту.

порукою

Рабкор

\\\f\CitMIBHA

КАРПЕНКО

3а мето.цом .м. 3лобіва

Вожак І{О:>ІПлексної брига­ :щ ПМН-24 В. І. Гаврилюк 11ідзначив своєрідний ювілей - - 15 рокі.в роботи в будів­ нІщтві. Тепло пише про ньо­ го в газеті <<Будівельнию> (управління тресту << Б,рова­ рисільбуд>>) інженер С. Па­ ливода. На рахунку Василя Івановича спорудження важ­ пІших об'єктів, зокрема рад­ госпу-комбінату <<Налитян­ ~,,кий>> імені 50-річчя СРСР, житлових будинків, шкіл, лі­

l.

Синатор Джоксон говорить nо-nвкінськи

шпальтах

повідомляє

склали

ГПО

-

норми

про це

стіннівка <<Буд-

деталь». Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

ріали про досвід роботи

господарс:rво,Іt Г

азета

первин-

і вихованню

широко пропагує

лю- таблиці З-процентної Державної закликав до американо-китаіісьпозики і результати «Спортлото». Іtого співробітництва проти МnrJ;«Сельская жизнь» - ваш друг ви». переі надійний помічник на роботі і Те саме агентство не.~авно пив вдома. иписуєте і читайте свою сало, що Пекін звичайно говорип

особливостей, тобто в один і той газету!

Передплата на

газету

візитерам

r « дьте

«Сельд

і:1

західних

. 1

додому

краін:

скажіть своєму

ють для них найбільший інтерес. ская жизнь» приймається грома·· нар.Dдові, щоб він озброювався, і ськими розповсюджувачами преси Із номера в номер <Сельская на місці роботи і навчання, в ще раз озброювався проти Радянд · жизнь» рукує .+taтeptaлu: з пи- агентствах і відділеннях <Союз- ського СоЮЗУ». · по б уту r;ела, друку», на поштамтах і відділентань культури t Я б Д · к ачимо, rенатор , женон на теми виховання І на теми мо- нях зв'язку без обмеження. Перед, ралі, нариси, оповідання, вірші, платна ціна на рік _ б карбован- виконав нака:з m•кінсьІ\ИХ керів· · б уривки з нових літературних тво+ ців, на 6 місяців З карбованці. НИКІВ, взявши па ее е дуже нед б рів, про по ії за РУ еже.+с,

д

про І

Для швидшої доставки читачам привабшшу

·а б · соиіалістичних ос~І ратюх ' І!:Раtн, пр? становище селян У краtнах катталу. Авторами «Сельской жизни» ви-

«сельская 40 містах

ступають досвідчені

.1ітакалІU матриці.

організатори

жизнь» друкується в країни, куди із Москви передаються по фототелеграфу відбитки полос чи доставляються

роль

пропагандиста

їх пустих вигадо~; і здобних інсину;щій. В. ГОНЧАРОВ,

оглядач ТАРС.

~''~~'''~'~~''~'~''''''~''~~~~~~~~~~--~~~--~--~~::м.~sa~:gaнвRВRВRD~~~~,~~~~~~~~'~''~~,~~~~~~~~aaR8•UR.aмRD~~--7~~,~,~'~

І О міпьйnнів тонн. Технічне осна­ щення .~ає

сі.1ьського

можливість

господаретва

І(укурудзоводам

Механізатори-кукурудзоводи Кі- одержувати високі врожаї

-

/ ·'

по

[ІfІВОГрадської, Одеської і Чер- 1оо і uідьше центнерів 3 Г('І\Т<l[Jа. каської обдастей звернудися до Фотокореспондсп·rи РАТА~' по­

всіх кукурудзоводів країни із за- fІували в господарствах респу~ді- і ~<.'Тиком ро:~горнути соціалістпчнr ки, ·де працюють переДОві меха- : змагання ц пдсржання в цьо,-,rу ні:~ованJ даюш КУІ>УРУ.'\:!Оводів. році

ВИСОІ\ИХ

врожаЇВ

КУІtУРУДЗИ

На

фото:

~ra "ожному гектарі. Іх ініціатива \Іеханіаованої

:зліва

-

;lанt•овий

л-анки

:J І<()лrоспу ЧеркасьІ(ого району

і~н~ні .1 еніна схвалена Центральним Комітетом Компартії ~'країни і дістала ши- Черкаської об.1асті, Герой Соціа]JОІіУ підтримку сі.тrьських трудів- .1істичної Праці М. В. Гірихно

(крайній

ників. Кукурудзпводи

реrпуб.1іки

зо­

діворуч)

розмовляє

з

ч,1енами своєї данки. В цьому ро­

ці він разом із своїми товариша- В. І. Давискиба. Иого .1анка в Г!ов' язалися одержати в середньо­ ми зобов'язався одержати по 100 цьому році зобов'язаJаrя одrржа­ чу :! ІСОj!ШОго геІітара по 37 центнерів зrрна, а з площ, що їх оі1рпбляють у найсприятдивішій зо-

ні, по

50

центнерів. Валовий збір

наміченп довести НІ' менш як до

о

Субота,

24

серпня

1074

року

НОВЕ

центнерів зерна кукурудзи з гек-

'"ара.; rправа

--

ланковий механі-

ти по

1rУдзи

зова.ної ШlІ!ІШ 3 колгоспу «Зоря І комунізму» райпну

ЖИТТЯ

Новоарханrе.ТJЬсь~tогп

Кіровогра,'(ської

області

102

Фото

І.

цен1•нери зерна куку­

з гектара.

r.

Зубенка, Р. €пейк. іна,

Волчкова, І. Павленка. (Фотохроніка РАТ А~').

О

З стор.

О


БЕСІДА

-------Минуло років

з

рівно

тридцять

моменту

місто

від

фашистсьІшх Понстання в

німецьио­

загарбнииів. Парижі було

кульмінаційним пунитом виз­ вольної боротьби французь­ кого

народу .

воно

вписало

одну :> найяскравіших сто­ рінок в історію Франції. Ишов грізний 1944 рік . Під натиском Червоної Ар­

JИІ.;Е:ИАРОД.ІІ'І '.І'ЕИИ

того,

m;

вшська

у

червні

віДирили,

другий фронт на узбережжі

Півні ч ній

союзні нарешт і,

і висадились Нормандії. в

Франції .

Усвідом­

чин був відвернутий завдя­ ки рішучQМу виступові пари­ жан,

очолених

ти

Вперед

відночувалися

:за гора ми . фашисти, охопл е­ ні безсилою злобою, обру­ шилися :J жорстоиими ре п ре­

все далі назад. до тих рубе­ жів. :; яких вони за кілька

сіями на мирне населення країни . Саме в цей пер іод

ронів

вони

гітлерівці

до

агресію

Іvраїн

цього

почали

проти

Європи .

свою

волелюбних

Перемоги

ра­

дянсьІ-Оих війсьи додавали новнх си;r патріотам, які би­ .1ися

проти

окупантів

у

гли­

бокому тилу ворога. Широ­ Ію ро з горялося полум'я пар­ ти;занської війни в ІОгосла­

спалили

дощенту

Орадур-с юр-Глан,

село

знищив­

ши поголовно в-се його насе­ лення . Така ж доля спітиа ­ ла і жителів деяких інших населени х пунитів Франції. Як видно з опублікован их уже ·Після війни доку мен­ тальних

даних,

гітлері вці

вії. Чехословаччині, Польщі. Бо :Ігарії. Італ ії , Фра нції, в

серйозно обговорюва;ш план :>руй нування Парижа м і­

і нrrшх країнах. які опини­ .1ись під п'ятою фаши зму.

ста славних революційних тр.адицій , одного 3 найбіль­ ших центрів антифашист­ ського опору. Проте цей 3Ло-

Становище гітлерів ців ус­ І\Лад нилося

ще більше після

комуністами .

визвольне

обіцянку

домовленість

Такі

по на 19 серпня за вказівкою ФКП. І одразу ж на вули­ ці і площі ріДного міста вийшли зі зброєю в .руках 25 тисяч бійців партизан­ ських загонів. До них при­

18

телів

десятки

тисяч

жи­

го

Парижа.

комітеті

мовилися

з

мецькими

визволення командуючим

'військами

повної

... Неі.

н і­

генера-

НЕДІЛЯ ,

Ф.

людей-базік із

сорркою хоч і обраЗливе, але вірно підмічене. А потріскотіти сорока любить. Люди на неї зав­ жди ображені. Вона й злодійка, що має пристрасть до блискучих речей, вона й базіка, й плітуха.

Якщо ви підете в ліс з рушни­

tjею, і сорока вас примітила -не

відстане. Буде перелітати з дере­ ва на дерево на безпечній відста­ ні і тріскотіти безперестанку: ось в ін, мисливець! Тікайте звірі! Ря­ туйтесь! Деякі мисливці, побачив­ щи сороку, забувають про зайців

та дичину, починають ганятись за білобокою, щоб підетрелити її.

Але це дуже рідко їм вдається. Сорока дуже обережна, прудка, оtілива

і нахабна.

Ці птахи всеїди, до столу їх ідуть різні жуки, особливо хрущі, довгоносики, кукурудзяні гнойови­ ки, дротянки, ковалики та інші.

Але найчастіще її здобичею ста­ ють мищі, полівки, .маленькі птащки. Сорока один з ворогів березового пильщика. Проводять птахи і агропрофілактику . У мало­

сніжні зuми вони розпушують під­ стилку в лісі і лісосмугах, ·· діста­ ють залеглого на зиму шкідливо­

ю клопа - ч ерепашку , що ушкод­ жує цукрові буряки, люцерну, І':онющuну і лісові породи дерев.

Пристрасть

сороки

до

різних

СОРОК А­

ЗЛОДІЙКА блискучих

і яскравих

предметів

неймовірна. І пояснити н поки що ніхто не може. Звідси й пішов вислів: сорока ~ злодійка. Вкра­ дену річ вона ховає в гніздо і завжди буде старатися поповнити

Шпунтик

свою

колекцію.

Одного

разу

мені довелося бути свідком ціка­ вої пригоди

:з годинником

мого

приятеля .

Якось погожого літнього дня я

завітав на дачу до приятеля в Осокорки. Не встиг привітатися з нuм, як в ін і каже:

~ Ось тільки що, десь півгоди­ ни

тому, я поклав на підвіконня

свій годинник зі срібни~t

брасле­

том і той як у воду впав. Ніхто чужий на подвір'ї не був. Де по­

дівся, я й сам не знаю. Повів мене він до вікна і пока­ зав те .tticцe, де недавно

лежав

год инник. Придивившись, ми помі­ тили

сліди

якогось

птаха, що

Володя лtиттю поліз до сарачи­ гнізда.

Тільки засунув туди

руку, як з нього з стрикотінням випурхнула господарка.

Ну що там? :._ питаю. Троє яєчок, друзки дзеркаль­ ця, годинник, губна помада, п'я ть гудзиків від шинелі від­ повів ~tені Володя. - Добре шукай, - кричу йо­ му, може ще щось знайдеш.

-

К.оли Володя :зліз із дерева, то він тримав у руках ще й маленькі ножиці. Гоdинник ми повернули його власникові батькові. Но­ жички і сріблясту кульку, в якій

була помада, відdали зdивованій господарці. А Володі дістались гудзики і дзеркальце. Можна довго сперечатись корисна чи щкідлива птиця соро­ ка. Але якщо врахувати, що вона

були· залишені на запиленому під-

гарно

Тебе відв ідала перната зло­ дійка- сорока, вона й пацупила

то користь від неї стане очевидна.

в іконні.

-

твій годинник. Не .може бути.

·

виконує роль

санітара,

ви­

нищує багато шкідливих гризунів,

Незважаю чи на деякі «гріхи», со­ рока досить-таки корисний птах. С.

весел і

ПЕРЕХРЕСТ.

По зак інченні

-

17.00 18.00 -

пе·

ред а ч.

9 JO -

Програма УТ Наша афіш•. 9.35 Сьогод­ День шахтаря. Тел еаізійний

гні~деч1ю

Минув

і

став

годувати.

деякий час,

і

галка

піднялась на крила. Але во­ на

вже

так

звинла

до

свого

рятівника, що й у ліс летіти не хоче. Пол ітає т рохи в по­ вітрі і знову повертається до С ергія .

На фото: С ергій Тищенко годує

га.'ІКУ.

Фото А.

0

:Козак а .

життя

ПОНЕДІЛОК,

26 СЕРПНЯ

Програма

т.

ЦТ

Програма передач. 9.05 К. Гімн dстика. 9.20 Новини. 9.30 --

9.00 -

« Вогнище». \0.00 ні

К. т.

зустрічі•.

сіlідмосков ­

11.40 •Бесіди npu \5.20 П рог рама передач. VI Вс есоюзний конкурс доку~

с порт».

15.25 -

ментадьних тел ефільм і в «Людина 1 м оре», «Будні голови», «Т рет я змі.н а» . 16.20 - К. т. сНаш сад» . \6.50 - !(. т . Художній фільм «Втікач з 5Інтарного» . 18.00 - Новини . 18.15 - Прем 'є ра дr;

кумептального фільму

18.35 -

«Ви не з а бу.11

це

диво?»

М

Римський-І(орсаков.

Мурманської

« Зустр ічний

облdсті

в

дії».

фортепіано з оркестром. 19.35 -

єра

багатосерійного

п ла н

19.20 -

І(онцерт

для

Прем ' ­

художнього

теле.

фільму «Совість» . (1 сері я ). 21 .00 І нформа ці йна п рогра ма «Чае>. 21 .30-«Документальнні\ екран». 22.30 Чем ­ піонат світу з бо ксу . (Га в .. на) .

23.\XJ -

1(. т . «Спортив ний щод ен ник». Програма

УТ

фарб».

17.30 -

лошенн я .

фі.'hм «Шахтарі» . \0.30 Для дітей. «М и з Ма.ч ої П івде нної». І(онцерт. (Харків). 11 .00 - «Наодинці з кни­ гою». О . Гончар. сУсма н та Марта» . 11 .30 - Художній фільм сВулиця мо­ лодшого с ия ••. 13.05 «Сільські об­

rїі » . (Херсон). \3.35 В. Баснер. « Три мушкетери» . Вистаnа Льв-івського дер­ жавного академічного театру оп ери та

балету

ім .

І. Франка.

«Орбіта

15.35 -

дружби». (Пр о соцзмагання будівель ­ ників доменних п.ечей No 9 І(риворізь ­ кого металургійного вводу і М 5 -

Теміртау) . (Дніпропетровськ). \6.10 Для дітей. Мультфільм еВикра дачі

16.30 - !(. т . сUирк на сцен і» . Сьогодні День шахтаря. •Слався. шахтарське плем'я». (До­ нецьк). 18.30 Інформаційна п рограма « Вісті » . 19.00 - Першість СРСР з футбол•: « Ш ахт ар» сНістру» . ( До ­ нецьк). 20.45 -«На добраніч, діти !» 21:00 - Програма «Час» . (М). 21 .30 Сьогодні День шахтаря. Худо»<ній фільм «Антрацип . 22.45 «Та нцюйте з намИ>>. 23. 15 - Першість СРСР з футбол а: «Зоря » «Чор.номорець» . (Відеозапис. 2-й тайм) . (Ворошилов­ град) . 24 .00 Вечірні новини. П рогра ­ м•

передач.

Програма на І(иїв і область Н аш а а фіша . 18.05 сІ(иїв­ панар ам З>> . 18.50 Ху дожній те­ лефільм « І сміх, і біда» . 19.30 І(он ­ церт Черкаського державного за слу­ же ного у краї нс ького н ародного хору.

18.00 -

сь ка

-

\9.00 -

Інф о рм а ційна

п ро ­

г рама «Вісті» . 19.30 -·- 1(. т. «Нар о д ­ ні ТJЛЗНТИ» . 2{).45 - - « На добра ніч, д іти! » 21.00 І н ф о рма ційна п ро гра м а «Ча е» . (М) . 21.30 «На л ана х

республіки • . 21.35 «Безnриданниц я».

-

Худо жній

ф іль м

Програма на Київ і область 18.00 - На ш а а ф іш а. 18.05 - Ху ­ дожній фільм «Кут падіння». (1 се­ р ія). \9. 15 •Казахстан сьо годні ». Програма документа л ьних фільмів : «Симфон і я чор ного і білого» . «Син и пр одовжують» , «Дорог а» . 20.30 Му ­ зи чний

фільм «Те атральн і варі ації» . «Екра н МОЛОД ИХ». «51 ..{- ТИ > . І(онкурсно·розважаль н d програма. 22 . \о Ін форм а ці іінніі в и п уск « Пе нь зn

21 .\5 -

д нем» .

Трансляція з Пм а цу культури «Укра ї ­

Редактор Є. ФЕДЯИ.

на » .

.'+----+...._ ................__..._ • .__.....__.._ _

_.~.,..._.....f

~для

йому стало пташеняти, і він забра в його ДОДQму. Зробив

мирне

10.50 - 1(. т. «У світі рослин» . 11.40 Новини. 1·1.55 «Ми єрмоловці» . Зустріч з молодими акторами Москов ­ ського драматич ного театру ім. М. Є р­ молової . \2.55 «Пра вофлангові ко · лективи республіки •. (Міжкол госпний тваринницький комn л екс н а Те рноnі ль ­ щині ) . (Львів) . 1 3 .25- Худ ожній фільм «Антр а цит» . 16.40 - Нdша афіш а. 16.43 - «Орбіта дружби» . (Соці ал і­ стичне з маган ня Х арківського. М ін ­ ського, Вол гогр адсь ко го, Челябінського і А.птайсьІ<ого т ра h.Іорних заводів) . (Х ар кі в) . 17.1& Д.1я дітей. Л ялько ­ ви іі фільм <<При·годн Івашки». 17.30 « Закон і ми» . «УваІ·а : п і дліток!>> ( В о · рошиловгр.щ). \8.00 Фільм - кон церт «Тріо баян істів». \8.30 Реклама . О го ­

ні

'

Одного разу п'ятцкласник

на

IJtїlllшмm

l ШАНОВНІ БАТЬНИ! І ! Броварська школа-інтернат І се редн ьої школи N! 7 Сергій Тищенко знайшов у траві маленЬJКе галченя. Шкода

агресор не зважиться

А. RPACИROB, оглядач ТАРС.

ЦТ

програма

-

що. ніяки й

ненту>>.

СЕРПНЯ

новини,

друж­

народів європейсьного канти-

майстри»,

Миха ела».

то -

Союзом

того.

посягнути

«Н а ша !(. т. «!(луб кіноподорожей•. Нови­ ин. 18.15 1\. т. Чемnіонат світу з боксу (Гавана ) . \9.40 !(. т. Вперше на екр•ні ЦТ . Худо:ж.ній фільм «Увімк­ ніть пів-нічне сяйво~ . 21 .00 Інформа­ ційна програма .«Час» . 21 .30 І<. т. І(оицерт, присвячений Дню шахтаря .

-

ми н і

додав

Радянсьн им

новий

воро­

д і в спорту. (В.і де нь). 16.30 - !(. т . Програма мультфільмів: «Гвинтик і

приятелька

-

сумнівалис я

зміцнюватимуть

з

запоруку

nромисловості СРСР Б . Ф. Братченка . 15.00 - І(онцерт на за м овлення . 15.40 - «Міжнароди• панорам а• . 16.10 К. т . Че мпіонат Європи з водних ви­

П ридивляючись до осокора, що стояв недалеко від будиночка, я помітив гніздо сороки. Пок.ликав­ щu приятелевого сина, якому бу­ ло років 13, кажу: «Полізь на отой осокір і подивись, що є в ,•нізді». ного

бу

1\. т. «Му зични й кіоск•. 11.30 - !(. т. Зустріч юнкор ів телестудії «Орля• з ад мір мом. доктором історични х наук В. Ф. Трибуцем. 12.20 «Сільська го­ дІ<На». 13.20 Худо жній фільм «Рід­ на кров~. 14.45 - Сьогодні - Ден ь шахтаря. Ви сту п міністра вугільної

вчитеJІЬка-пенсtонерка.

fі ОРІВНЯННЯ

далі

Програм а передач. 9. 05 -- 1\. т. Гімнастика для дітей . 9.20 Ноаи­ ни . 9.30 1(. Т. <БудНJІЬНИК• . 10.00 «Служу Р адянському Союзу!• 11 .00 -

МЕНЖЕГА,

не

<< Францу3и .

заго нами

над

сказав він ,

хвилину

вариш Роль-Тангі. нікол н не забудуть про це наш е братерєтво по зб рої. Вони і

9.00 -

хто йде до річки, обов ' я3Ково зу nиняють­

як наш односелець.

25

Програма

ся помилуватися довірливими лелеками . І подя ­ кувати доброму мо.•юдому господареві , який допо ­ міг птахам аселитнея біля JІЮдей . Хочеться поб а­ жати : хай кожен так бережливо ставиться до при роди,

перемоги

ветерано м

в перемо зі. Адже наш юІ СОЮЗНИ•КОМ був ВеЛИКИЙ ра­ ДЯНСЬКИЙ народ . ЯІШЙ ВИН іС на собі головни й тягар ві й ­ ни і розгро мив основні СІІЛ ІІ гітлерівської армії>>.

гом. 25 серпня Роль-Танг і прийняв 'Разом з генералом Леклерком капітуляцію від Хольтіца, а на другий день у столиці відбувся великий

до­

Так на з и в ають красилівчашІ свого односедьuя ,\\ІІколу Григоровича Пав.ншка . Живе він побли­ :; у мальовш1чої річки Рудки. Н ап ровесні вла шту ­ вав поблнзу своєї садиби гніздо для лелек . При­ .1еті.ю до 11 ього аж дві пари . Довгий час вони «ВИ ­ рішува.1И>>, кому ж бути господарями гнізда. Ли­ ШІr.лася одна пара, а друг а полет іла шукати інш у домі·вку .

ПРІtРОДІІ

на

вказівкою номандуючо­

партизансьними

-

иів,

пов­

Париз&иого району лощюв­ ника · Роль-Тангі вулиці мі­ ста були перегороджені ба­ рикадами . Бої тривали до

ПРИРОДО.JІЮБ

К9ТОЧОК ДР9318

вогонь

вати іншу частину Франції >> , - заявив член бюро Націо­ нальної ради опору П. Війон . За

парижан .

французької комуністичн ої партії. << Піднімаючись на боротьбу дроти заrарбни­

пропустити через Париж від­ ступаючі німецькі дивізії , які завт-ра ж стануть руйну­

У ряді районів міста :шв'язалися :запеклі бої між патріотами і озброєними до :.!убів військами німецького гарнізону. Представники бур­ жуазних партій у паризь·ко­ :vту

стання

Проте цю

відиинуло

його при­

ду Франції генерал де Голль. Нещодавно мені довелося зустрітися з товаришем Ро­ лем-Тангі, керівником пов ­

стале населення Па-рижа . <<Для нас було б ганьбою

плакати були розклеєні всій столиці в ніч з

єдналися

·припинити

проти партизанів.

повстання.

на боротьбу!•.

війс ьиови й парад.

ймав глава тимчасового уря­

лом Хольтіцом, що дадуть можливість окупантам віль­ но покинути місто в обмін на

<<Ми закликаємо народ Парижа і передмїсть поча­

люючи. що їх кінець вже не

.\І.ії

~-

ПОДВИГ ПАРИЖА

повстання

парижан, які визволили своє

рідне

.ІІ'А

д1теи, •

w

хворих

на

З при

ревма-

; тизм, nродовжує набір учнів І • до 1- 8 ~ла~ів на 1974-75 І

l

t НаВЧІJІЬНИИ РІК.

*

25

Діти в школі забезпечують- І

• ся посиленим чотириразовим 't харчуванням, одягом, взуттим ,

І

також

знахо,u.иться

під

nо-

І І

Адреса школи : м. Бровари, І

римують

профілактичне

у ніверма зі Бров арського зм іш торгу

шкільний ярмарон по

nродажу

Ш а н ов ні

Nt.М 41, 120 до зупин-

......

• ки «Шкооа-інтернат». ·~

!;

·~~

бр ова р ча ни та гост і '

ПРОСИМО

В ІД ВІДАПІ

НАШ ЯРМАРОК.

вання.

f бусами

промислових

та шкільних товарів.

л і ку- І

Т вул. Шевченка, 2 1. Іхати авто- f

РОКУ

РАНКУ

ними учнівськими прила,u.дями, І

стійним нагли.u.ом лікарів, от- І

1974

ГОДИНИ

8

ВІдкривається t

пІдручниками і всіма иеобхід- І

·а

СЕРПНЯ

Адреса: м . Бро в ари, вул. Гіt ­ гар іна,

.....

16. Дирекція

зм ішторгу.

~~

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

133 номер 1974 рік  
133 номер 1974 рік  

133 номер 1974 рік

Advertisement