Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

-.,.-------~ --.т~:~33 РІК ВИДАННЯ

ЄДНАFПЕСЯІ

81·.

.- - - -

(3285)

ЧЕТВЕР

11 ЛИСТОПАДА р.

1971 ЦІна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГtl КОМІТЕТ}' ІЮМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

І(іlllніх

звершеннях

радянс ьких

.'IJ(щеЙ.

До .'54-ї рі'IНИ!\ї 'Жовтня народи н а шої Батьківщини при­ ЙШЛИ

в

тісному

непорушному

г:дн а llні ;3 рідною I{О:lтуніСТИ'I11010 партією , сповнені ріши~юс­ ті успішно втІлити в життя іс­

ріlflЕ'!lШТ ХХПТ Пilj1тlй,

тorііl'lПі 1l0ГО

:J"із,lУ.

УРОЧlІсте :J а сіДilIlН П . ПРИСВП­ 'Іене 54-й рі'IНИЦI Велю;ої Жовтневої соціалістичної рево­ .1ЮЦії, відбулося 6 листопада в :\10СI,ві. У залі Кремдівського паjТ<і1l.J:' з 'їздів Зібрались передови­ І;И' виробництва, діячі науки і \.;У льтури . воїни Радянської Армії. трудІвники сільсьного г о с подарства. Тут же Й числен­ ні з арубіжні гостl.

Пil Л КИМИ ОП.'lеска:vш

з устріли

присутні появу в Президії засі­ дання ,l~'

На з асіданні :1 доповіддю «Під пр а поро',;т партії Леніна ДО пере :vтоги ';O\IY!li3 ~IY» висту­ пив '1 .1еll Політбюро ЦН: ІШ1-'С. lІ е РlJlИЙ секр е тар ММН

КПРС

(;еріВНИІ,ів

партії

і

уря­

В.

В.

в :!И с топада

в

Па .1аці

ДНІJ С ЬКИХ.

г рощtдсыхx

ЦК КП

в

КПРС та

' Іають

присутні

І (ентрального

тії і

її

Ленінського

Номітету

зу стрі­

керівників

пар­

уряду.

О

1 О годині lТі1рад BJHCbl;.

paНl,y

почався

Поті:\о1 відбувся с внп:овиі-і похід представників трудящих Москви і виступи фіЗІ{УЛЬТУРНИІ(іВ. Це була хвилююча !ІІаніфес­ тація єдності радянського наро­ ду. його вірності заповітам Ле­ lІіна та ідеала:vr революції. :1 гуртованості навколо KO:viYHicтичної партії. Святкова демон­ ( трація стала ще ОДНЮ'І яскра­ ВИ "'І свідченням творчих сил народу. його ріши:\отості викона­ ти великі завдання. постаВ.1ені

ХХІУ З'Ї:JДО:\о1 ся

нових

тичному

перемог

добивати­ ~.

Іюмуні с ­

будіВНИI(тві .

ТРУДЯЩі ус і\1 а

партії.

УкраїНИ

братніVlИ

Бровари, справа

-

7

разом

Нilрода~1И

листопада

з на-

річницю

Ве.'1Ш(Ої Жовтневої соціалІстич­ революції.

осіннього

ветерани

переддень

барвисте

раю;у

було

цього

місто-ге-

і

парт'ії,

свята

в

пив голова

ревіJіИНr>Ї

ІtOмісії

предrтавпики

гр, омад-

на

селах

підпри­

району

від­

виконкому

районної

Ради депутатів трудящих П . П. БілокІнь. Сьомого листопада на цент­ ральній магістралі міста і пло­ щі імені Т. Г . Шевченка відбулися багатолюднlмітинг і демонстрація. До їх учасників сердечним

святковим

звернувся

перший

вітан­

секре­

тар райкqму Компартії Украї­ ни В. О. Кривошлик. ВІн роз­ повів :про

успіхи

переджО'втневому

те,

*

і

Кll1ре,

ням

ної

54-у

ЦентраЛI,НОЇ

булися урочистІ збори, присвя­ ченІ 54-й рІчниці Великої Жовтневої соціалістичної рево­ люції. "у Броварах на урочис­ тихзборах з доповіддю висту­

з

радянських людей були

*

ЧЛt'IІИ

У

шої Бзтыівщинии широко й уро­

Яскраве

КПРС,

ємствах

революції виступив члени ПОЛітбюро

в~дзначили

Політбюро ЦК ]\'пРС,

Радісно, з добрим настроєм ві~значили трудящі Вроварщи­ ни роковини Великого Жовтня.

КП України. секретар ЦК України Я. П. Погребняк.

чисто

Ч.1еІ1И

як

трудящих змаганнІ ,

колективи

у

про

промислових

пІдприємств, радгоспІв і птахофабрик Вроварщини БО'рються за

успішне

здійснення

завдань

рой Київ. Лозунги і панно , діа-

першого року дев'ятої п'ятиРіч­

грами

ки.

і

вогні

кр а сили столиці

-

ілю:vтІнафї

трибуні

керівники партії і у ряду їни. У чіткому строю ловній магістралі міста дять воїаи Радянської рухається

І;а.

грізна

війсыовийй

готовність

СИ:! З

бойова

пар а д

наших

відстояти

.1НКОГО

при-

головну '\отагістраль Хрещатих.

На центральній

Жовтня.

доБРЮl,

Є:lТ ВИЙШЛИ

-

Украпо гопрохоАрмії, техні-

показав

Збройних

з авоювання

р адісним

Ве-

настро-

на святкову де:vIОН-

Потім почалася святкова де'\оlOнстрація трудящих. rї від-

крила група ветеранів виробни­

цтва, представників інтеліген­ ції та молоді, що несли вели­ кий портрет засновника і твор­ ця Н о мунlстичної партії та Ра­ ДЯНСЬХОї держави В.

І.

ЛенІна.

шень, на цію.

жовтневу

демонстра-

Одна за одною повз трибуни

проїжджають

художньо

оформ­

ленІ I{QМПОЗИЦії і скульптурні гру пи. Вони уособлюють собою робітничий клас, трудове селян­

похід.

ство

Жовтнева

демонстрація

нашого району. 3 якими він ЗУ­ стрів Великий Жовтень. Демонструють . свою продук­ цію багато промислових під­ приємств міста, радгоспи «Плосківський», «3аворицький», Богданівська птахофабрика, яким

за

досягнуті

ус,піхи

при­

суджені перехідні Червоні пра­ пори райкому Компартії Украї­ ни та виконкому районної Ради депутатів

тру;дящих.

Потім господарями централь­ ної магістралі стають наймо­

лодші громадяни мІста середніх

І

учні

-

восьмирічної

шкІл

та їх наставники . "у п'яти шко­ лах навчається майже сім ти­ сяч дітей, працює понад 300 вчителів . На багатьох транспа­ рантах, що несуть школярІ,

л ум'яніють ленІнські слова: «Вчитись, вчитись і вчитись!». За школами колективи промислових пІдприємств. Вага­ точисельну

колектив

колону

їх

очолює

робітників

ментального

заводу

експери­ торговель­

ногО' машинобудування , якому в переддень свята за найкращі показники в роботі присуджено перехідний Червоний прапор райкому Номпартії УкраїНИ і виконкому р а йради депутатів трудящих.

У цілі

колонах

торгмашівців

робітничі династії,

Серед

них

сім'я

1

радянсьну

інтелігенцІю

-

родини.

Сарайкіних:

портного цеху , ветеран вироб­ ництва, нагороджений медаллю

«За доблесну працю»; дружина Неоніла Семенівна, що труди­ ться на заводі штампувальни­ цею; тут же дочка Валенти­ на технік за спеціальнІстю, 11 чоловік Борис Федорович

нашої країни, розповідають про

яскравим

виявом

т е , як трудящІ борються за пе­

Балмасов токар :vIеханІчно­ го цеху; друга дочка Сарайк!­

реТБорення

рішень

них Галина , яка раніше працю­

їн с ького народу навколо Кому- ХХІУ з'їзду КПРС та ХХІУ ністичної партії та її ленінсь- з'їзду КПУнраїни. завдань де­ І,ОГО ЦК . його рішимості само- ' В'ЯТОЇ п'ятирічки, як Кому ніс­ відданою працею швидше здій- тична партІя і Радянський УРЯД

вала на заводі, а нині вчиться в інституті, її чоловІк Вячеслав

новим і

згуртованості

снити НСі'\оl і 'Іен у сь"у ПРОГРа\J~' твореннл.

1971

укра-

партією гігантк о,\туністичного

(РАТАУ).

року.

тресту «Бровари('і .~ьбу'f\».

Крокують колони

в

життя

турбуються про поліпшення життєвого рівня і добробуту трудящих . На транспарантах і в Діаграмах відбитІ досягнення

святкової демонстрації.

Кирилович

Вембель

нер-конструктор

-

pe!'vIOHTHorO,

інже­

заводу .

3а торгмашівцями гордо кро­ кують колективи заводів по­ рошкової металургії , пластич­ них мас, холодильникІв, шино-

нестандартного

ко­

:vrунального обладнання, ремонт­ но-меха·нічного. ВсІ ВОНИ ltaпортують про трудовІ досягнен­

ня,

яких

добилися

на

честь

свята.

Як весняна повінь , розлили­ вулицею колони будівельни­ кІв . Святкову демО'нстрацlю очолили більше 1000 мулярів , монтажників, бетонувальників, нранівникІв, теслярів та робіт­ ників багатьох Інших професій тресту «Броварисільбуд», ~T го­ ловІ колони майорить Червоний прапор Радк МІнІстрІв Союзу РСР та ВЦРПС , присуджений

ся

вдруге

в

цьому

перемогу

ганні

по­

Києва

була

також

і не раз переривався палкими ()пл есками . Прийом пройшов в 06ста-новці теплоти і се-рдечності, (ТАРС).

Vlіста-героя

єдності

а

Й'І)Г() виступ . fiу,ввислуха-ниИ 3 .ве.ТIИКОЮ уваг()ю

Ілліч , немов живий, вийшов на батько Олексій Артамонович, оглядини наших трудових звер- _ який працює слюсарем транс­

страцію і кияни. Нілька годин не стихали над Хрещатиком :VІу з ика, пі с ні, тривав народний тру дящих

параду,

Сввт:вув Бро.варщииа

З доповіддю про 54-у річ ни­ І(ю Великої Жовтневої соцlа­ .1іСтичної кандидат

прииоміfiри

оргаНі­

:Jiщііі і радпнсы'оїї Армії , при­ свячені :. \на\lенніЙ даті ..... !34-й рі'll!иці Великого Жовтня . Тепло зу с трінуті присутніми, місця за столом президії зай­ мають члени і кандидати в чле­ ни ПОЛітбюро ЦІ{ НП України , старі комуністи, передовики, ви­ робництва. воїни Радянської Армії.

УРОЧИСТО відзначила наша l3атьківщина річницю Велико­ го Жовтня. І як завжди , серцп

'Іесть

3 ;вітальню{ слов(),\[ до присутніх звер.нувся ('е.неральниЙ сеК.ретар ЦК I\JII,PC Л. І. ВрежнР.В.

куль­

ПІД ПРАПОРОМ ЛЕНІНА

1If3 Є БУДИНОІ; Історичного муЗРЮ , с л ова: «Рішення ХХІУ : \ ' Ї:JД У НЛРС -- У життя » . Бурхливими ()плеска:vш , ~10Г~' THiM «Ура!». здравицею на

На

тарі ЦІ. ІШРС, Ч.lrни і liандида1' И у члени ЦК

(РАТАУ).

ті у цей день до Москви, до Нрасної площі. Вона ПО-СВЯТНО­ ВО:\о1У принрашеНіІ і нарядна. На фасаді ГУМу портрет В. І. Леніна. На панно. яке прикра-

ськості, УЧilе:НIІКИ .віЙськового :іару; біжні гопі .

тури «Україна » міста-героя Києва в!дбу.1ИСП урочисті збо­ ри пррдстаВIІИ!;ів партійних. ра­

.

зверну­

7 .Іи е тошца j;'ряд срср l!,lаштував у Кремлі ПРИИО\І ~ :нагоди [і4-ї ріЧНИІ~і Великого .жОВТНЯ. lі!LН)И,1ати в Ч;lf'НIІ Пnлітfiюро ЦК JiJПРС, секре­

ГРИIlJИН .

*

коп.

П'.ІІАОІ. у RреМ.JIіВ(!hRОИУ ПП,.Jl8,'l,і

УРОЧИСТІ ЗАСІДАННЯ ІуІост;ва. Справа. яку )JОЗПО' 'Іilла Н';овтн е ва р е ВО Л ЮЦіН . Ое:ІО'lеРТll і ;,аповіти велиного Леніна торжествують у СЬОI' ОД­

2

у

сільських

Свято

році

тресту

всесоюзному

за

з~{а­

будІвельникіВ.

ВеликО'го

Жовтня

бу­

дівельники відзначили новими успІхами в роботі. ВОН'И достро­ ково

виконали

план

першого

року дев'ятої п'ятирічки і зобо­ в'язалися на будІВНИЦТВі Кали ­ тянського

.промислового

ницького

кО'мплексу

тварин­

,8;0

нінця

року виконати будівельно-мон­ тажних робіт на 3,5 мільйона ка рбованців .

У

жовтневій

демонстрації

взяли участь колективи заводів електротехнічних виробів, будІ­

вельних деталей, еJ\сперюн~н­ тального заводу « Укрелеватор­ млинбуду», мебльової і трико­ тажної фабрик, пересувної ме­ ханізованО'ї lЮЛОНИ 15, «Сіль­ госптехніки», центральних ре­ :vIohtho-механlчних майстере!іЬ

та багатьох Інших промислових підприємств, будІвельних орга­ нізацІй і YCTaJiOB мІста.

Трудящі, ни

школярі,

чітким

повз

кроком

святково

спортсме­ проходять

прикра шену

три­

буну , демонструють любов і відданість <партії ЛенІна, Ра­ дянському

урядовІ.

Після демонстрації на цент­ ральній площі імені Т . Г. Шев­ ченка вІдбулися народні гу лян ­ ня. Увечері багато броварчан дивилися святковий салют НБ. центральній магістралі м. Ниє­ ва - Хрещатику.

заводу

А.

ГАВРИЛЕНКО.

порошкової

металургії,

Фото А. Козака.


Особовнй

10

райониого

відділу

ганню

-

му

День радяисько1 міліцl1 певнимн ус­ піхамн в службовій і полІтичній підго­ товцІ. Внконуючн рішення партlІ, ко­ MyнtCTH, комсомольці, весь колектнв ве­ де боротьбу Із ЗJlочнинtстю та пра­

-

ли{~топада

вопорушеннями,

охороняє

Сумлінно несуть розшуку

комунІст

соціалlстнч­

А.

Гудзь,

О.

радянсько}

МIЛIЦlі ,....................

міліціонерн

П. О.

Б.

О.

Дятлов

затримав

правил

безпеки

скоТли автошляховІ

В аснленко ,

руху,

Інспектори

шляхнагляду

в'язків показує

тун І

Богатко затримали злочии­

відділення

карного розшуку В. М. Шкуренко.

ця,

Велику роботу по дотриманню поряд­

Г.

С.

який

втекли

вкрав

з

мІсця

І.

рівня .і

свІдомості

створює дл я

викорінення х у ліг а нства й

сті .

гативних ПОКИ

злочинно­ інших не­

я вищ.

вони

умови

Та

з

Хороше ,поповнення надхо­ дить із рядів Радянської Ар­ мІї. ВідмІнно несуть служб у А . А. Малі к ов . В . І . Скиба. В. Н. .нукса. А. М . Чуб . М. Д . Слободенюк. Праl\iв­

ними треба вести найсуворі­ ш у бороть·бу . На це спр я.мо­ вана

дія л ьність 'позавіДОМЧОї

охорони.

а

створених

з агонів

лІції .

також

Служб а

недавно

нічної

мі­

,позав і домчої

нашого підро ::Щілу бо­ рються з а те. щоб трудящі :-'Іали можливіс т ь добре від­

д е далІ розширюєть­ вдо с кона л юється.

ся j

Створення нічних

оперативно-те х ­

\І іннти охорон у

наряда м и.

сержантсыгоo

СТОРОЖОВі

­

рядового

та

скл аду

і бойо­

нічної

рІ'шИl\1О

Ве л икої

день Радян с ької мілІції вонн

\Іад я н.

ка~1И

Ос ь

уже

місяl\ЇВ.

5

з устріли

революl(ЇЇ

хороши\<1И

у 'пра ці

ЯК

І

иачальннк

дивлячись

на

те ,

що

з

року

позавідомчоТ

БОИОВИИ

устелений .. шлях Ц еи

ки.

ще

коли

трапляються

так

звані

випад­

важкі

під­

лІт к и завдають чимало клопо ­ ту . Та яким би «в а жким» не був підлІток при правильному підході до його характеру. ві ­ ку й ІндивІдуальних особливос­

тей них

можна

'добитися

нас л ідків

у

його

сподіва­ п е ревихо­

ванні .

пригадується

зустріч

у дитячій кl.мнаті райвідділу міліції з Анатоліє:УІ П. у ве­ го

1970

року .

розмовляла

з

Я з НИМ дов­ приводу

того.

ЩО вІн залишив школу. нагру­ бив учителям . Після того ще не раз з

ним проводили бесІди

ка­

пtтан ~Ілlц!ї В. А. ГУДЗЬ. дlль­ ничнии

Інспектор

А.

В.

Семе­

ненко І я. Наші розмови не пройшли марно. Анатол Ій по-

вступив

до

і

порядних

І

закінчив­

профтехучи­

трудолюбивих

бать­

ків. Він погано вІдвідував шко­ лу, робив

дрІбнІ

допомогою

і

ЙОГО

нрадіжки. З

працівнинlв

бу ло .поставлено

мІлІції

на

но­

ги . Юнак закІнчив вісІм класів і зараз працює на виробництві.

Можна

було б навести бага­

завжди

громадськості

робимо

щоб своєчасно

злочинностІ

серед

малопо­

все

ці,вника.ми. .за

Пів­

свята 'Радянсько'ї

даціями . колективів ПідприємсТв, міЛ'ЇlЦіів селі ,3азим'ї, біля па­ ра.дг,оспі.& і птаХофабрик т:ільки Вм'ятника цьому ,роц·і ,на

службу 'в

район­

ний відділ внутрішніх справ ІJ.РИ­ ЙШ:JО п'ятнадцять чмовік. Серед них робітники Микала Ски6а., ЮРій ·Руденко, IВоmцимир Щетио

2

стор.

О

загиблим

прийняли

по-

партизанів. І ці пошуки не

віД : IІЩ'IIf .ll а

см і ­

-, /Ивого парти з ана. ратні подвиги його городжено

За на-

ордена ~ш

дючих схронах. чинили немало лих а радян с ь­ ким лю:цям .

Неспокійну профе­ сію обрав собі КОЛJlШ­

полоні

партизанського загону .

як і личить комуністу .

перебування

в групі

переніс немало наруги

прини-

потрапити

він вІДІЮТИВ-

н у В одній з танкових

ся далеко

частин

багато

на схід.

ніломет -

Олексій

Білина

рів.

ну

землю

був змушений

тів

бійцІ

залиши-

тися на окупованій те-

Узапеклих боях стри-

РИТОРІЇ.

мували

чами.

навальний

на

сотень

Мужньо захищали рІдфашис-

на-

нова

Темними

обминаючи

сто- ділу внутрішнІх справ.

че'кіста,м, !в

присягу

Роки вибілили скроОлексІя Григорови-

постійного ча . Все ж ветеран аанестрим-

ного бажання

помсти-

лишається

ро

досвід .

міста

і

передає

йому

часто

села . за кров і смерть

дає молодшим

рідних

шам про герОїчнІ подви­

і знайомих .

Відважно

боровся

гітлерІвцями

народних буреМНі

месників

чу славу

гітлерівськими

сили

виявили-

нерівними.

в

Небага-

армії.

За допомогою

знайомих

влаштувався

брав

пІД

участь .

укіс

тьом воїнам пощастило

на механічному заво:цl .

з

вийти з оточення . Опи-

Тут

же

й

технікою

нився в ньому І Олен -

ся

з

підпільниками.

познайомив-

операціях

три

ворожою

лою.

і

пустив

трудівниками ЛіТаК,

Броварів, Заворич

і

бойовою

живою си-

Батьківщина

Гога­ інших

На фОТО : хор під керівницт­ І.

В.

Любu,\toва

виконує

.:Марш .міліції». Фото

В . Полотняка .

: на

вірність на р OД'l)B і і 'БатькіВdЦині. Р. СИДОРЕНКО . НОВЕ

ЖИТТЯ

Четвер,

11

листопада

1971'

здобули

року.

ви-

війни .

немеркну­

в

боротьбі

з

загарб-

никами .

ешелони

сіл .

вом

якІ

товари­

роки

ТИ

бойових

Бі -

У

лина . У тридцяти шес-

колись служив

підривників

ги

рів.

де

групи

з

командир

стався в місто Проску-

Кірово-

свій

розпові­

му

під

строю .

дим Іпоповненням. щед­

за

понІвечені

в

Крокує в ногу з Моло-

чищ. Та все ж в одно-

лева,

о

ні

цайських

боїв

ді-

поважають йорайвlд­

ступ гІт лерівських полз

патрулів .

І

колективІ

ТИСЯ з а пеклому ворогові

нополі-

роботи.

дО ЮІ'; виконає на .совІсть .

3 того часу в бlогра- т ому Олексія БілиНІ' , го в

не могло бути сповнене

-

громадської

фії

вІдкрилас я

фронт

командири .

тичної власності . Не цурається т. БІлина і

Яке б не ~B доручен-

напруження .

від

руху .

соціа л іс­

допомогли

мови

і

безпеки

розкраданням

марними.

рІн ка. розпочалося нове . тривожне життя.

ПОДІллі.

правил

люди

Післп втечі з полону про повернення на

на

реться 'з порушеннями

ськl

лиха .

ійна застала Бі л и-

Ш.1Я ­

були

ротке

Радян-

пильно охороняє

хи і траси район у. бо­

сій Григорович . За ко-

стрували своє мистецтво перед

урочистій обс та,н овц·і молоді .мілі-

ціонери

лаврами.

перетина л и

в

районНDМУ і обласниму огля­ дах. A.~IaTopи сцени продемон­

matpoc-підв(}Д:н,ик

,НапереДОДон.і

.1ісах

добру славу здобув самодіяльний хор районного від­ ділу внутріиmіх справ. Він не раз займав перші Аlісця на

путів~ми комсо- нічного Флоту Анатолі·Й Маликов.

"ольеьких I&рга·нізаціlЙ.ірекоме-JI-

по

підлІтків .

Н. МАКСИМОВА, інспектор ДНТЯ'Іоі кІмнати, лейтенант мlліціі.

колишні·Й

Після з'єднання ча· стин Червоної Армії 3 партизанським загоном досвІдчений розвІдник продовжував вести бо­ ротьбуз бандерівсьни ми головорІзами , які , причаївшись у смер­

ДЛЯ спільної з окупанта-

для

. ~Щороку ,рядир.адя,нськОО M-іЛ-і-1 нін, Олеkсі'Й Чуб, Ві'ктор Кукса, ПОЛОRНЮЮТЬСЯ молодими пра-

ли . що боротьби

запобігти

ПРИСЯГА НА ВІРНІСТЬ цrl

Великої Вітчизняної війни І і 11 ступен я. багатьма медалями .

ження.

ся

мітною. та .дуже відповІдаль­ ною. Адже перевиховати під­ лІтка. поставити на вірний життєвий шлях справа до­ сить нопітка . І ми. прац.lвники мІліції, при активній допомозі того,

РВВС.

ВИfюнув а в найрізноманітніші доручення. Підпільники розумі-

і ІЮЛIOЧИЙ дріт табору

градом

то прикладів з роботи дитячої кімнати міліції з ,пІдлІтками, здається

БАРТАШЕВИЧ.

начальника

ГАРТ

вІйськовополонених. есесівські патрулі . В

Схибив з правильного шляху .пlдлlток Василь Р. син

яка

Мені ресні

ЇЇ.

шлях

бандерІвські банди .

лища.

в

рік злочинність серед неповно ­ лІтніх у нашій країні зменшу­ ється.

ши

М. :lаl' ТУПНИК

шуках все ж

ДИСІ~ип л іні .

а

.д.

ням злочинів і правопорушеиь, на вихо· вання нової людннн.

«Мерседе с -беНІ~ »

пока З ІІИ­

школу,

мину ­

надалі зосереджуватнмуть на боротьбу із попереджен­

ЧИ ~lа:1О ДН і В і ночей

Олексія БІлини не був

в

ськістю і свею силу

І-; РУЖЛ Я В

нелегка вернувся

з

С() l іО

І

Перевиховувати 11урбота про виховання дітей -- одна 3 невід ' ємних дІлянок роботи ,працівникІв мілІції . Не

злочинність

порівняннІ

ВІдзначаючи своє свято, вартовІ дnб­

Ста л а в нагоді профе-

охорони.

справа

в

роком.

с іп вод ін !

А. КРИВЕНКО,

діє ніЧна "IІліl~Ія позавідом­ чої ОХОРОНН при Броварсь к о-

включилн­

ЯКИЙ належав німцю- ній партизан і в :\шр­ шеф у з аводу. За Ного НИЙ час. Вже понад liep:110 сів Олексій. двадцять п'ять ро к Ів

Жовтневої

Nlі Л II\ЇЇ. це з н з чно пІдвищує надІйність охорони держав' ного і грО:УІадського добра . а також о с обистого маНна гра·

с оціалістичної

раЙОні

с нладі се:УІИ чоловін винра.1а автомоБІль .

А . Г . Бобко. І. П . Шеляг . П. Ю. Ма лсжик . Н. І . Че­ ШУJlЬnО. БНіl\i воєнІзованих бригад І . Я . Петрушева. В. І. Ля'/енко . В . Ф. І{алюк . .54- у

автоп а тр ул ьни­

flраціВНl1/{а ~1ІІ

Надійним

ВИ:УІ ПО:\llчнИІ\ ОМ їх Є сторожІ

сторожев,\' обхідн у об'єктІв народного

господар с тв а

ЮІ

почивати.

пуННТів дає З:УІогу за­

иашому

м и їм потрібно встановити міцний і надійний з в'язок з народними :УІе с никами. котрі діяли у навколишніх лісах . І ось таний с л ушний момент настав . Березневого ранпу 1943 року група в

ники

ОХОРОНИ

порядку

пунктн нашого району.

Партизанський

органі'зацій ,підприємств . Ніч­ на мІліцІя поповнюється вс е новими й новими силами.

в с е ж.

трапляються .

ме­

ра І спокою в тІсному зв ' язку з гр,.

автомашину.

му райвідділі внутрішніх с прав. Це юнаки . реlю м ендо ­ ванІ нам на служб у з а lПу­ тівками партійних. проф ­ спІлкових і комсомольських

тр удящих

сприятливі

населеиl

всі

лим

Дробо-

ХОРОШЕ ПОПОВНЕННЯ Дальш е зростаиня матеріального добробуту радян­ ських людей. культурного

громадського

ся

Разом з працІвниками мІлІції велику роботу по боротьбі Із :JЛочнннlстю та

ку на трасах та дорогах району, запобl-

центральиоі

30 процентІв змеишилась

пригоди.

М.

пластмас,

КОВОго

прнгоди 3 тяжкими

ставлення до внконаиня службовнх обо-

і

авторнтет завоювали дружин­

заводу

Спільиа робота адмінІстративних орга­ нів і громадськостІ пІд керІвництвом партійних організацій дала свої перші відрадиl результати. В цьому роцІ на

якІ

наслідками

товарнськl оргаиlзації.

вами, за село високоі культурн та зраз­

у порушннки

народні дружннн, іншІ громадські

хаиlчної майстернІ, сіл Лlток і Кали­ нівки. у боротьбу з антигромадськими проя­

три

М . П. Поповнченко. Зразок сумлінного начальннк

Хорошнй ники

ДОБРА І СПОКОЮ

пектор держпожнагляду Д. В. Гузій, на­ чальник відділу боротьбн з розкрадаи­ ням соціалlстнчної власності І. І . Ку­

шіль,

ровільні суди та

про­

~---~'-""""-"'--~

М.

Чубенко, дільннчний Інспектор М. П . Савченко, слlдчнй М. Т. Кусливнй, інс­

••

аитигромадськими проявамн ведуть доб·

раціонально­

автотранспорту

Ш~ Ш~[Ї)~[!

службу інспекторн В.

внпадків,

Білина, Б. О . Дятлов, старшина М. І. дРОботун. Лише за останні два місяцІ

тя й Інтересн людей, веде велнку вн­ ховну і профlлактнчну роботу. карного

нещасинх

викорнстанню

водять державтоінспектори та інспекто­ рн шляхнагляду капітани мІліції О. Г.

ну власнІсть, самовіддано захищає жнт­

ДЕНЬ

склад

внутрішніх справ зустрІв своє свято

В. На

мілІції

ПОЛОТНЯ К . фото:

О.

Г.

капІта'н

Білина.

Фото автора .


llРАВОФЛАПГОВІ3МАГАППЯ Д1\НI

Соловей Г. Л.

Лескк Г. Ф. (іще, н.і· :Щор,са') Барланицька О. Г. (<<ЛіТI~,іООЬК'И1.Й»)

;.,

"'

о

.,

о

о::

"'",о. "'",О

ОО",

~a~~

:І::а",-

4617 4065 3842 3823 3816

Бобко М. М. (СС'мИ:ПО'лкї,в,:ька,) Іlильтяй М. З, (<<'ру,са,н:аJЮЬКИЙ») Волоха О. І. «<ПЛО,СК;;ВС,I>КИlї1») Какун Г. Т. (<<п.~о,ск:~в, сь~и'Ї1») Я ковеltко К. Л. (І,меа!!, КІ,р,ава) Строкач Г. Л. (<<п.1'о'скі'всыиІй>>)) Коваленко У.М, (ка'ли'т'ян'сыа))

3723 3698 3697

Какун О. д. (<<,пл.о.ак'ї'~ыи'й~»)

~~,: ....

1038 1016 \02.8 1040 473 976 923

<.:.

Павленко Г. Касян Г. М. дужик Г. С. Барбон Т. І. динник Г. С.

П. (<<Кр а·сил:іВСhК Il'ЇI » ) (<<П :ЮОК:ВСblКИ'И»)

(Ка.1И:ТЯ,Н'Сblка) (,,\!ейі' Юро,ва) (<<П .lоскі,вс,ьки'Й») Міщенко Г. К. (<<Зоря») Грос Г. О. (,,\юні Щорса .)

Салай О. д. ('1 \lен,: Щор,с.а) Якуша І'. П. С, ме,н.і, К,ро. ва)

Ворона О. н. (>,H~H': Щор,са. ) Миколаєнко К. О. (<<П.l0,СК:'В,СЬ!\НЙ») Жарик Є. О. (:l\Іеll: ЮРOlва) Jlевченко Є. І. (Ка.lIНЯ,НСlжа) Рак Г . Г. (<<Р\'саН:оІ~сt'Кltй») Корнус В. Є. (Ка.ШТЯ·IІ,ська) Кукшин д. Г. (Ка.lllт,Я'lІська) Л.огвиненко І'. П. (<<гогол:'всыий> >) ) ЗУЄІІКО Л. С. и:IІ('!І" К',рова) ГаJ!Ицька' М. Ф. (:\lе,ні.К"рова.) Семенюк О. Ф. (<<Р\·,са,ні ВС ыlшїI») Менжега М. Л. (<<Кр аСИ,1·;·ВСЬМ1,і\ »)

Соловей

А. Т.

(<<РІ'с а ,нівсоЬКИЙ»)

Бру€нко Т. Н.

С'\lе'n: К'ро;ва)

Ковпак Р. Т. (:\н:·н . : К·,ро.ва) Кукшин Є. Т. (Ка , llнян,ська.) Калиниченко В. Ф. (<<За ворIщыїt»)) n ильтяй Л. М. «<РІ',са.Н·:'ВОЬКИ1Й») Москаленко К. С. (<<Кра':Иі.lі;IВIС·ЬКИ'И») Карпенко П. д. (Кз·.lИт'я,н,ська.)

Біленко Ф. О . (<<Кра'СИ'.lі· IЮЬКИlї1») Семенчук М. І. (<<За'В'ОРИ1ЦblКИ1Ї1») Гордієнко Н. Ф.( «кра .си.l:іІ~сы,І1'їІ»)) Нечитайло М. Н. C<~leHi Юр,ова) Івашко І. П. (<<зо,ря») Ряба д. Л. (<<Русані, вськи'и») Jlитвиненко О. Н. ( і мені IЮРО1ва) Іlильтяй Г. д. (<<Рус.а'Н';,в,сь:киlі»)

5()!)

3Л9

)412 3361

474 916 437 979 9&4 82.0 919

3332

ї;}3

:3287

910 93\

І.

3085 :307:3 1045

772 788

:3028 3016 :1010 :2992 2990 2986

Теплюк Г. В. (<<Жер:ді:'В'СЬКИlї1»)

Теплюк В. Т. (Бо,г.даlll,іlвс.ьк.а) Гайдак Г. С. (<<л;'т'кі'вlcыи;їt>>)) Бобко Н. П. (, Богца'Н",вС'ька)

782 С ') 7 .J_

75 З

Ткаченко М. М. (<<Же'Р,;J:і' в'СЬКНіі») Ячник М. В. (<<Л :тк:в,ськи:ї!») Терещенко Г. Ф. (<<Л;ТК:' ВСЬКlnі·р» Хавро Г. Г. (<<сl'тк'вський»)

400 410 74') 718 74:2 44-5 398

2%3 2948 2939 2935 2928 29\0 2904 2902 2900 2890 2890 2889 2883

747 4:23

Га.цицька О. П. (, КИ:Ї'ВСіькз) Шеломіна К. І. (Кlflї.вська') Черната

662 728 584 420 722 511

707 655 414 712 469

271.5 2708

Л.

К_

('ки,ї,оська.)

Бобко М. П. (, Бог дa,H:'вcыа) Кеуш Н. М. (БоrJ,а,н6всllКЗ.) Литовченко К. Г. 1.Б<жtдI)oНЇ'lЮька) Теплюк Г. Я. (Боnда.Iti8cЬК81) Куцен'ко К. С. (Ки,ї,В'ська) Здоровець К. І. ('Богда,нї,оська) Теплюк Г. В. (БО'I1;:а ,н,і;вська) Слуговина Г. И. (<<RУ, JiJН1Я,») Литвинеltко Н. С. (<<РУ'Лlня») Че·реда Х. Х. (КИіївюька) Лук'яненко Р. Т. (,кИlї.В<:ЬКа.) Теплюк М. П. (,Бо.ГIДЗ,Нlіlвська,) Воробей В. Г. (КаЛ'И1'l'я.н,ська) Гаіі().ва О. М. (ка.1итя,нсыа)) Гайова Є. К. (r Ка,lИіТ,ям,ська) Батеorко О. І. (<<Ру!д,нrя») Осауленко Г. І. (Ки.Їlвська)

588 648

2728

Галина

2б53

610

десять

2652 2651 2650 2647

402 fi17

2б46

2641 2640 2639 2638

658 568 527

Що

lІе

день,

то

все

більше Вог­ під­

687

!3'!щується

пти­

продуктивність

І\і. 3а десять \1ісяців на КУРКУ­ lІесучну одержано 178 штук пєць, а валове виробництво їх

доведено тисячі

до

мільйонів

27

І!ІТУН при

річному

71

плані

17 \1ільйонів 200 ТИСЯЧ і соцїа­ :lіСТИЧНО\lУ зобов'язанні 20 \fтльйонlв

штук.

відного -перІоду

ПРОТИ

відпо­

. мину лого

РОКУ

1бір

яєць на Ilесучну зріс на 23 штуки, а валове виробни­ ';fBO на 17 мільйонІв 660 rися'l. Це велине досягнення lюлентиву план

птахівників.

продажу

нано 'Vfайже в

ЯЄЦЬ

Річний

перевико­

півтора раза.

Четвер.

.попереду

50t;

2611 2609 2608 2603 2600 2598 2591 2587 2583 2575 2574 2574 2571 2550 ·2541 2531 251:3 2511 25()7 2504 :2500

454 668 618 651 628

в

Н. М.

209,4 208,0 2067 206:7

205,6 204,6

183,2

оцінну

нашої

МіЄмо,

що

праці.

ця

інших,

які

l{еуш.

М. П.

вже

одержали

ку. Особливо висона продукти вність птиці. яна утримується ~

чог()

одна

нового

комплексу.

Там

птахіВIІИ-

уже

є

птаШНИЦЛ-МlльЙонерка.

підсу:vmами

другому

і

Дмитра

товар,ної

міr.яців

;\

молочно­

феР·МIІ, де

Іванівна

n

приросту rlJ.lllBY

КИРИ,1l()вича

на ві,~го.~івлі

Ж()В'I'ні

ЖИВОЇ

fiOO

МОЛОЮIJ/Кil

щ()д()GовtН'о

ваги

на

змагання

третьому

lІе

IІіIЙВИЩОГО

прир()сту

БРИГJ,ДИРО~1 групах Д()МОГ.'lиеь llО.llJ;1ИМИР Іва­

Мушинська.

надоєно

:За н()вич Чуню:, Ганна Іванівна Гщ)-

від

кож­ ,1if.HKfI та І'анна І'аврилівна і!ін' ІІОЇ корови' 25(,11 кілограмів м()­ ,1)()ка. Друге місце 24% кі,ll)­ чеНI\(). 900 - 8J2 гр;Н/ІІ щоДоuо­

грамів молока на корову посі­ ВОГІІ ,ІІа бригада Михайла Івановича гано! Менжеги. Ilопере;\у йдуть доярки

Ган:иа Пi:lВ.1)івна

ПРИРО('ТУ

на

I'O.lIIRY-IН'IIіJ-

М. головний

Па~ле'НІ\О, Мар'ія

САИКQ, зоотехнік .

Виконання плану 8иробництва

і

продажу

державі

господарствами району з І

січня

Ilродуктів

по

1

тваринництва

листоnКда

року

1971

їl8 Назви

635 536 582 591

господарств

655 389 689 .,)84 457 .1.57 624 603 4,14 64:2 б3З

,')6;)

Радгоспи «(П,lО~Il\I:I~СЬ·КИ.jj ,)

;j.14:3 2.')32 2372 :2287 2280 :2175 :2162 1993 1974 1854

«Р І··С а,н,:'ВіСЬК н, ЇI »

« KPa-си, л.'.в,сьr;Нїl» І vюн;; Щоф·са

,,3а.ItОоРИIЦЬК 11,(1 ' «Л іт,к;.вськніі» «3 о р,я» « Т ребу х :,в,с ЬІ; НЇІ» «·БоБРИIЦhhИIЇ!» « )К6рді'в,с.ьк ИЙ » « Зал.1·а,В'Нlи.іі» « oro,.~ Ї'~CbK ИlЙ» « Ве.1И!\QЩИI~lеРС I ,КIі ЇІ » По радгоспах

181Н

170:) 1443 2099

882

86:2 87,7 90,1 87,8 89,4

95,) 773 б18 б79

-Ю,Н

І ()9,4

44,2

97,1 95,() 91,5 101 ,2 91,1 89,7 75,6 76,8 81,6 73,2

~2,!.)

141,0 98,6 104,9

71,:)

85,ї

484

82,8 862 86:9

300 .120

34,4 58,7 34,8 32,1 23,4 22,8 11,.1 31,7

441

25,9

74,Н

136.1 101,8 91,9 53,1 62,!) 41 ,tI 101 ,() 87,9

82,6 86.7

.126

20,9

507

ЗI.1

6:2) 86.4

87,R

9О.8

!1Н,2

фб4

449

86,7

605

84,2

482

;-:>,Н

Ка·.lИ'ТЯ,НС!Jка

:27:28 2251

Ю.iJ

365

R4)

:2бl

56,:3 62,3

:22:39 221;\ :!()48

90,5 82,2 86,:1

21 233 22:')

40,9 42,0 55,6

По птахофабриках

2З62

85,7

242

79,2

ПО радгоспах. і nтахофабри.ках і'мен:і IIОрова

2127 2766

86,6

448

Ю,О

16б

41,9 182,0

СЄ\1 ИПО<Лlк, :' &с· ['ка

678029 678029

П У' Х !'ОС.Ь/К'И'Ї1 .П.lе\1П Т а.х 0-

66б6Бб б6б656

П.lемза.вОід

007182 667182

КНЇВ,СЬ!\З

199БООО

1615000 1771900

535458 730373 730373 1721403

ре-п,р-одукт оо р

«р.У1:1I1Я»

Болда,н,;.вос ьк а

І ї9

175 178 181 182 182

447900 441821 164126 1315000 1780300 443128 443128 1296300

85,4 87,8

94,8 82,2

ста,Н1I'·я

111,1

Соновитї-в

.

раЦІОН

В радгоспі «РусанівсьІ>ИЙ» багато зроблено. щоб худоба була забезпечена на стійловий період соковитими кормами . Особливо хороше

ті. Виборці виявили Варварі Миколаївні високе довІр'я. обравши її депутатом сіль­ сьної Ради. І це довір'я

попрацювала

'{ес тю. Тісно зв'язана з борцями, виконує їхнІй

\10ЛНИ

ше

ІЮМСО­

Варвари Рябої.

виростила

тарі

ланка

на

кожному

закріпленої

площ!

Вона гек­

біль­

500 центнерів кормових

,бурЯКІв.

Ланкова участь і в

бере

комсомолка

каз.

виправдовує

проводить

велику

нагорода

сьної

П_ БОЖУК, бригадир.

громадсьн!й робо-

розу­

в

кварталах

пта­

М. БОЛІЛИй, директор птахофабрики.

фабрики

група

передових

Богдаиlвської птахо-

-

Ганна Якlвиа Теп­

люк, Тетяиа Іванlвиа

Горбач,

цього року. ,нашій фабриці бу- Параска ПетрІвна Губар, Нlиа

ло ДВІЧІ присуджено перехід- Іваиlвиа Музира, Катерииа ний Червоний прапор райному Кузьмlвиа Бобко та Нlиа Дмит­ н.п УкраїНИ та ВИКОlПюму райради депутатів трудящих.

11

листопада

19711

року .

рlвиа Микал. Фото А. l{озака.

о

НОВЕ . ЖИТТJl

о

робо­

HO~liciї.

активну

Понла-

кільності

з

ви­ на­

ту як член сlльськогосподар-

за висону Але

115,З

Це I Н'І'ра,.1ьна 10С"'\ДIl3

5@6958

447900

33,2 1:27,8 271.4 88,5 117,8 246,8 80, І 8(),2 118,6 105,8 94,4 85,6 '07,4 115,:3

2ІО

168б200

980197 .515476 515476 1579100 1677100 976198

95,6

88,3 146,0

хівничої ,продукцІї.

На фото:

450,

n ('воїх

ня рівня виробництва, одержан­

пташннць

КОЖНУ

rpil\liB при плані

сеціалістичному- · дає на нас і велину вlдпові­ ДальнІсть за дальше піднесен­

більш як по 200 яєць на несуч-

примІщеннях

I1рудк()г()

КОРОВІ!

К.Ї,1І(}гр.амим()лока.

Птахофабрики

Млотко Г. К

ІКIІ'ЇВ:С'l>ка)

колектив

їб~

",_

Репетунова Л. О. (КИ'ї,вс,ька) СКОК 0_ М. (КаЛИ'ТЯ,Нооька) Куделя К. Н. (КаоЖl1Яlнська)

Вобно, К Г. Литовченко та ба- ня ще бlлыllоїї

га то

ЩJ;:щював

r

203,3 202,3 202,1 202,1 201,8 200,8 198,9 196,6 196,6 191,2 189,2 187,4 187,2 183,7 183,7

:JMaraHHi пташниць йдуть Г. Я.

Теплюк.

4ї9

2б38 :гб:Jб

Ми щиро вдячні

ІІарощуються потужності Діінівсьної птахофабрини.

б45

004 582

221,0 221 ',0 218,2 218,2 215,5 215,5 215,2 2.11,,1

Пономаренко Г. О. (<<РуД'НЯ») Криченко М. В. (<<Руд,н,я»)

618 679 591 747

2771

653 621 534

v.a;>-.~

Нагорна Н. В. ( << Ру,дня») Макаренко Г. Л. (<<РУ':lJНЯ » ) Бурда Т. Ф. (<<Р':>ЦН. Я») Мельни,к Я. П. (<<РУ'.:IJНІЯ»)

739

2798

()6Н

закріП,1lепої

2953

і

Бригада

подарунком.

дажу Дf~ржаві молока, а м'яса­ річний П.чан. Особ,1lИВ() добре по­

2661 2661 2660 2654

"'Є!jа

709 7·26 700 693

2795 2785

б40

трудовим

кожної

3198

міr.ячниіі план виробництва і про­ доБИНі\Сfl

601

Oo:"'~

409

2'802 2799

Жовтня

Д()r.трок()в() uул() виконано десяти­

2б6~J

:2.')()()

",

всенародне від

РОІtoвини Великого

-- 54

~~~

го,спо:да рств

742 7'12 697 688 437 580 721 434

свято

«Краси­ Романівна Менжсга, які наДОЇ,1l11

радгоспу

відзна~или

б86

!<

Пrашшщі, назви

717

Тваринники лівсый)

652 641 643

:иТАJUииц:r

74С

2731

Васюра Є. Л. ("ме'Ні;' ЩОРlса) МарчеНIКО Г. д. (<< КраСИ'l. :,В.СІ:lКИ Й») ПТИІІЯ Г. І. (:,м{'<н!' Щорса.)

Булах М. І. (Се.\IИіnол,кі:в,еька) Бутківська М. д. «('К:ра:еIМ';іВСЬКН:Й») Боришполець С. В. ('lме,нІ Кі.ро,ва) Соловей Г. М. (<<Ру.сз,ні·вськи.ЇJ») Ходос О. д. (<<БОбрн'U!ькн,Ї1»)

845 402

2729 :2729 2729

1>06ко Н. М. (БОlгда н·:.во()ька) Лисак Н. І. ('\Іенї Юрова)

Ковтун Л. Ю. (<<Тре6УIХ';:В'СЬ:КИ1і'!») Бондаренко Г. І. «~Кра:сил,іIВ':'ЬКИііі») Вірич М. П. (<<р.уса,IІ':'ВС· blКИЙ») Носко о. П. (<<Же.рIД"ВОЬКИIЇ1»)

б80

2752 2739 2734

ЖелеВСЬ'ка М.М. (<<Ру'саlll' :В.СblкИ'і!») Хамбір Г, О. ("Р у·с а ,IІ',!кькИі't») Кот У. І. (<<30Р'Я») ТурБОНіс Н. Л. ('ovlc,ni Щорс~)

КОЛУТНИІ(ька Г. О. (<<р\,са.ніl!юыїІ»)) Саф'янен.ко Л: І. (<<КраСIІ.1,і'RСЬ!\И'ЇІ») Топіха Г. І. (<<Ру,са' lІі' ВСblКИlіі») дртемчук О. В. , (,'Іе,н'; Щорса) Полях П . І. (<<Жер.ді:'ВСЬКИ!Й») Кутузова Г. М. (іlмені· Що,р,са. )

5їі>

2'872

(<<Кра ,сн .l,'.всажи.Й»)

Ющенко О. В. (<<РУ'СЗ'". :'НСI:.oIШЙ")

832 792 412 902 590 727 710 406

Розгонова З. д. (Ка.тmян,оька) 28б3 Фесюк Г. Н. (<<Ру,сан·:'вюькиЙ») 2857 Чернюк Л. С. (<<Зо,р,я») 2853 Мирошниченко О. З. (<<3а'ЕЮРИ'l!ЬК'И'Й») 2840 Шелест Г. Л. (Ка .1ИТЯlНоська,) 2838 Кобзар О. С. (Сем.ипо.жі'в'ська) 2Ю3 Кукса Г. С. (<<30Р'Я») 2829

Біленко М.

Дворник В. Г. (Се.\IНIПО.~іК'і:вснк~) Грицан Г. С. (<<КраСН'.1. і,вськніі») Ковбаса О. Т. (<< Р.уса 'lJo: ВС !ЖІІІЇІ ») Хожай Г. О . (<<30·Р.Я») Воробей В. Т. (,Іме,н,ї Що·реа,) Татарин Н. П. (<<Л і,т,кіIВСЬКИ' Й») Сизоненко К. Т. (<<30'РЯ») ПРОI(енко Г. Ю. (<<30Р'Я»)

430

:3206 3198 3190 3179 3172 3144 :)132 :3130 3118 :3\05 3101 3086

(<<Требуlхі'ВСЬКИIЙ») М. «(, р.у'са,Н'Ї'В'СIJКИ!Й»)

6.

Соловей .У. П. ( << Pyca, JI,i,b,c-ьки,ї{») Гридасова Г. І. (<<Ру.са,JI.'IВіС'ЬК'Иіїl » ) Cepгi€H'KO О. К. (i~1e,,!,i К,р{}ва)

34R7

2871 2871 2871

Скоnич В. Ф. (<<РІ'са,Н:'ВНIКИIИ») Юрчен ко К. Ф. «; РІ'С.а,ні;ВС.blКИ'Ї1») Батюк Г. М. (Се,МИ1nо.ж',в.ська.j Кудрявцева М. І. (<<Кр а{: И.l.: ВС'Ьlшіі») Лобко Г. д. (<<К'ра.си .Т::ВIСЬКИIЇl») Жук Л. І. (<< РІ'! СБ'Н "ВСЬ,КИ'И»)

Сорока Г. Г. Колутницька

705 479 642

2671 2667 2666

(<<,Кра.СН·Л.;:В{"I;ки, іі»)

Гламанза .М. Н. (іlме'lІ,і Щор,са) Мегедь М. п. (і,м(,,": Щ(ур.:а)

874 8')8

:)25(і

О.

0_

643

2б78

Рогач К. Л. (<< Кр З'Сllл· :' t>С1>К'f{' ЇI» ) ХодосМ. С. (~<3Qo))Я»)

ЗSЗ{)

:Иlfі

Міщенко К. М.(<<П:ю·е,кі'!J,ськи,іі») JI !І х І'. «<П.l0,С,I,'II('.[;КИЇ!») Мельник М. І. (':\lе,ні Кіро,ва)

Мен,жега

960

3472 346:) КовбаСИН':ька О. М. (<<ТрсБУ:Х·;:В'СЬ.ІОlіі») ,3429

Лесик Ф . І. ( << П.Юl'h.: . 1J СІ ,I,ИЇI») Міщенко І-о І. (Ка .1ИТЯIlСhhа.j 3ахаР'lенко Г. В. (<<П:І[)СК!lIС[,КИїІ>') Ц~OMKa С. І. (Г)()'ГДіІ'Н':,вська,)

Борисенко Г. Г. (:'Me'Jllj ,Щор,са) Соловей В. К. (<<Ру,са.н" ' ВСЬКИIЙ») ДячеlfКО С. Г. Cv!eJl,j Щu,р,са)

а

11:І--

3553

Ф«юк В. М. (<<П .10IСЮООЬК\ІоИ») Швачко К. М. (Ка:ИІ'ТЯ'fl'СI>I,а) Лобко Г. І. (<<Кр а .си,.:I,"В.ШКIlі'!») Литвине\lКО М. К. (:.\ЮIl.Ї К;'РОВіІ) Міщенко Є. П. (<<П.тu.с.к:,всUIШі'!») Г<lЛИllька В. М. (,· \IС'Ilї. К:·ро,ва,)

HecTpO€Ba О. З. (<<Руса'НlIIВСIJКИ1И»)

"'02-

697

2706 2706 2704 2703 2702 2693

(<<р.у,са'НЇIВ'СЬКИlИ»)

..

ТРУДОВІ ДАРУНКИ

31\ СТ1\НОМ Н1\ 1 ЛИСТОПf\Д1\

,цолрВ:В

СТОРІНКА І

ТВАРИННИКА

о

3

стор.

О


До 50-річчя піонерської організаціі імені

Наш

земляк

поет

Дмитро

В.

І.

Леніна

СЬОГОДНі до школи заУхав, Бачив багато Дітей ... Роєм кружляється втІха,

Чепурннй вже з перших літ творчої дІяльності полум'яно оспівував радянську пІонерІю.

Юнь їх

наймичкю), музику до якої створив компознтор А. Цlнlс. жур_налу жинки БІленькІ на землю ле­ У М 3(98) цього ж тять, як пушок, а там, на горІ, за 1929 рі'К надрукована пісня Дмитра Чепурного «Червоний дІтвори вже багато, зливається марш», в .N9 6 (101) пісня гомін і сміх». <.ГеЙ, за нами ми ідем!». В .М 1 цього журналу за Писав Дмитро Чепурвнй для 1927 рік вміщено вІрш Д. Че­ дітей, піонерІв і великі поетич­ пурного «Зима», В .N2 2 нІ твори. Так, у .N9 4 (123) чудову поезІю «Метелицю), в наступних номерах - вІршІ журналу «Більшовиченята» за 1930 рік надрукований його «Пастушка», <.Першl снІ г ю) роман у віршах «Кольчнна біо­ та іншІ. В них показаио рІз­ графІя» . ВІн користувався ве­ на

катку,

змальовує

"рас ну зимову прнроду:

пре­

<' ... Снl­

номанІтну роботу дlтворн, нав­ чання, вlдпочннок. Все це за­ охочує дІтей. Тому, як пише поет, <,школа пІонернт ь ся»,

<,мlцніє

наш

1930

їнською

загін».

В

У одному з номерІв журналу «Червоні квітн» за 1928 рік

і

ньому,

як

Ф.

інш и Х

кілька

пое з і й

Дмитра ЧЕПУРНОГО,

Поет пише:

них

для

рідному

напнса-

дітей.

.

Бо

сеЛІ

(Уривок 3 твору «Кольчина

йде за парадом народ ... Серце треАІтить у грудях.

На

Мітинг.

сонце

і на

тепло.

Іде на Пl'рше травня М1lкола в рідне село. Г/ ої:u) ЩINat: лани, ДlJШ/ лt'ТЯТ/, лелекаМІІ:

Я

-.: 'ІІІ Гіатl>КО IІР/lllиіОВ із війни?

ПАРКЕТ

.1І0нтаж

lІершого

кош/леКС/j

ся від традиційною парке ту, ЩО уклаdаеться в «ялинку» .

Новий комплекс виробляти­ АІЄ 700 тися '/ квадратних мет­

вітчизняного

рів

теХIiОЛО г і І( Н О г о

!lстаткув(U/ня

(}ля

вuроБН/І-

IІl'ред

цтва ново?о вш)у паркету. Він /lOвністю

RtJклю'lОf.

РУ'/НУ

паркетної

яка ні в

дошки

за

рік,

1(0АlУ не поступається

зарубіЖНlІА/ІІ

пра-

.

аа

зразкаШI (РАТАУ} .

t.~.-н.~с.....-_е_._Ii_._IІ_'_I_._._._._._._._._I_

12

ЛИСТОПАДА

Перша програма 10.05 НОВИІІИ. (М,). 10,15 Для школярів. .Піонерія» . (Свердловськ) . 10.45 Х удож нііі фіJIЬМ ,Дві усміш­ ки'. (ЛІ,) , 11.45 .Танцює .Подо· Лянчик». (Чернівці), 12.15 «За ва· шими

листаМІІ».

(М .).

в!зі~іні

12.30

-

Те.1е-

по ТРZВИZ: робітники і кочегари на овочеву базу, вантажники

Звертатися у

.,...>_._,_....

Карама'ОВIІ' .

с~рія),

Про·

2n.45 -

візіііні

вісті.

Друга програма Наша афіша. 19.00 третііі» . (Диіпроп етровськ).

«Се·

20.00-

Фільм,концерт .Співає молодіс ть Ел· лади». 20,30 .На добраніч, діТИ ' •. 20.50 Художнііі фільм «Я ііого на­

Івано-Франківська область. Май­ при

косівськога

виробничо-ху­

дожньою об'єднання «Гуцульщи­ на» готуються до оптових ярма­ рок, які відбудуться в цьому РО­ ці в різних А lістах республік и. На фото: КО.нсор.] Павлина ЯРІ' .ні(іЧ!jК перевіряє якість новІІХ Кllли .lfів. (Фотохроніка РАТАУ) .,

речена', 22.20 Концерт. (М.). Новини . (М.). СУБОТА, 13 ЛИСТОПАДА Перша програма 9.05 Гімнастика для всіх.

2~,1O

-

9 .ЗIJ -

Друга програма студеllта·заочника.

(М.) .

Новин". (М.). 9.45 КОlщерт. 10. 15 Кольорове т елеба чення для дітеll . • ГраЙтес я знаМI!'. (М,). 10.45 Передача «Здоров' я» . (М.), 11 .15 «}"IУЗIІЧflflіі турн ір., (ВОРОШІІ' ловград) . 12.15 В ефірі .Моло· дість». (М .). ІЗ.І~ Програма пере·

(.\\,).

курс.

11.00 -

І сторія

\ ,. -

МОЮ».

Хімія.

дія».

\

~

! ~

теат­ (М.) .

( :\1. ) .

Першн ;;

КПРС . • П арті я

.

Вистава

ПЛОЩНlIОЮ

с::Молекулярна

,Лморфнніі т а

І'<'ЧОВН І/И • . 19.2n -- В. Губаренко

д:.I"

з

-

--

.На

взаємо ­

Наша аф іша. 19.2" .КаМ·ЯНllіІ госпо ·

КНЇВСЬКОІ 'О

театру

ОПе·

діТIІ!».

21.ЗIJ

Г. Шевченка. В

добраніч.

_. ХУДОЖllіої фі.1ЬМ

пrя­

кристаЛічниіі стаll

ІНІ та балету ім. Т .

IІсрерві

і

.Переступи

"".,~

~

у період нового револю­ II 'ilного піднесення (1910 1914 рр.)>>. -ДаЛЬШllіі розвнток В. І. Лені,,,,м T~opiї і програМIІ партії з національ, н ого ПНТЗІІНЯ». Німецька мова. «Імперфект мода"ьних дієслів. Повторення грамаТJlЧ~НIХ моде...1сіі.» Нарисна гео· м('трія. <іПеrетин многограншtкіR і поверхонь

.•

.-.,:~

_._,_~ ,~J_._._~

райоб 'єд нанню

«Сільгосптехніка»

ПОСТійНУ РОБОТУ

газоелектрозварннк, . вантажники і шофери. Звертатися на адресу: ст. Бровари . вул . ЖдаНОlJа, Іхати автоБУСО\1 N, 41.

(JіЛbl1l08нків

I\P~IBIIX

. . . ,•

слюсарі по ремонту тракторів і аRто~обlлlR,

;J)-річчю ~ ДНЯ заснування В перерві програма . '1ас». В ~фірі «МО.10_1ість». НОВІ1111І. (М.).

['кран

18.5:> ~ зои

2:1.10

t

торгу.

кадріВ торгу .

потрібні:

дач. 13.20 Тележурнал .Комуніст •. (О деса) . IЗ.4 5 .Малюнки скульпто, ра €. Вучетича» . 14. 10 Концерт. (Донецьк). 14.40 .На меридіанах Ук· раїни.. 15,10 За накресленнями ХХІУ з'їзду КПРС. Тележурнал .Про· грес.. (Запоріжжя). 15.40 Кольоро, ве телсбачення, .у світі тварин •. (М . ). 17.00 .Проблеми удоскона· лення управління народним господар· СТВОМ на основі CKOIIOMiKO~MaTeMa· ТJlЧIIНХ методів j обq нслювально'( тех­ ніки». (М . ). 17,30 'ПlІсьмеиники,

111Ііі ру.

:Н8-:t_

eaMll в путь.

Метелиця ,., Метелиця .. . На подвір'я стелиться, На городи і ставок, На дороги і садок, Метелиця... Метел иця . Школа піонеРllТЬСЯ, .. Ой, міцніє наш загін, Нехай віє вітрогін. Снігал! все занесено, Нал! у школі весело". Хай посадить сніг горби НаАІ для санак, для юр6и.

21. ·Ю

магазини

Дирекція.

НА

cpcr

"р ама «Час». ( :\1.). 21.15 МУ:IИЧllllіі Фі ;IЬ 1\I. ~I.:i[) «Чуття ЄДIllIОЇ РОДИ­ ІІН », 22.10 Художнііі фільм «БраТIІ Карамазови •. (2 серія). 2З.2() Тсле­

у

вІддІл

БроваРСЬJ{ОМУ

вісті. 1.';.40 Наша афіша. На допомor'у школі. «І. П. КотляреВСЬКlfіі «Наталка ПО,1тав, ка» . I б.20 НаlЮДНllіі телеуніверси· тет. .Сучасні проблем 11 механlКIІ ма · Державної премії СРСР теріадів» . (Львів) . НЛ() Телеальма­ лауреати Новини . (М . ). нах «Подвиг». (М.) . lі.ЗО Чемпіо· 1971 р.'. (М.) . 18.00 .Сполуqені Штати пробле· нат з ф утбола: 'Дlfнамо» (Тбі. 18. 10 іполіТlІка» . Міжнародна програ· лісі) «Сllартак» , В перерві те· ма (М.) . 18.40 УРОЧlІстиіі вечір .nевізіі·",і "істі . 19.00 . Ку л ьтура сло· ма. ".а • . 19.2,-; .. - ХУДОЖllііі фільм .Брати театру імені €. Вахтангова. при свяче·

1:..4,) -

ЗМІШТОРГУ

ТЕРМІНОВО

~ П'ЯТНИЦЯ,

Є. ФЕДЯП.

БРОВАРСЬКОМУ

З.н()ка

-

Редактор

Мсте.ІИЦЛ

11/0, багато в '1ОАІУ відрізняєть­

На нllйбілыlо,\Iуy в країні БобруtiСЬКОАIУ фанерно-дерево­ оnробно.ЩI комбінаті закіNI(t'но

хазяйка

І кида в /Орбу феЙєрверкu. До КОЛ/>Кll підходить І СОНЯ сестра-піонєрка,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• БІЛОРУСЬКИИ

Фото Л. КО .1 3КЯ ,

Тал життя забуду Темне і сліпе, Весело так буде 3 ВІІАІІІ У ЮПt'!

Стоять всі КОЛОА!. Від іАlені диТбуду Слово Гіере Микола, ... Дивиться сонче з гори

І (іе тепер Саня Аlаленька? Рано,", САtіr.тьrя раао,

їх щиро нагороджувала дружнLми оплеска:\.fИ.

Завше лає, б'є . Радою Юрбою Піонери йдуть. Ой, візьміть з с060Ю,

біографія»)

Травень Багатий на трави,

На фото: тріо бандурнстон Валентина Пархоменко, Елеоно,

ра Миронюк та ЮлІя Гамова. За чудово виконан! пІсні публlЮ1

Все чужі, '/ужі. Дні мої розбиті, Бо живу саАШ . Що ж буду робити, Я к прийде зилtа? Кажуть, що ледача, Кажуть пустовій . Я ж тоді заплачу Слізно у траві. Наймитсь ка ти МУК0, Лишенько АЮЄ,

КИРИЧЕНКО.

Друкуємо

монІї.

Т яЖ'ко бl/Л() ,ЧсIlТt' Ой, погн'ала сУСIl

поезіях, відображене сонячне життя радянськнх дІтей , піоне­ рІв, школярІв.

надруковано вірш «У школі», де йдеться про безрадісне нав­ чання дітей біднотн у дорево­ люційнІй школі та щасливе життя при радянській владІ.

На урочистому XOН1~epTi, присвяченому :54-й рІчницІ Вели­ НОГО Жовтня. виступили артисти НИЇВСЬНОЇ державної філар­

Не стала лta Тl/сі,

мовами .

і в

ідем!

Пісня наймички

році цей твІр укра­ російською

нами­

Гей, ідіть в колони, діти, Ще у нас багато снаг . Хай на дворі сніг і вітер, Та для нас завжди всснй. Сонце вllllUЛО вже р()т І квіТ!lЄ радо стєn. Л ШІСЯ, nісне, СТО,'ОЛОСО, Ми А/іцніЄАІ і ростеАI! Нам одна лежить дорога До змагання tl БОРОТЬБи. Піонерu всі у ногу! БарабанІ', лу'/НО бий! Розігнала буря хмари, УС.4tіхйється на,1! день, Хто ще, скніЮЧIІ сномарить? Гей, за HaJflI , ЩІ ідеАІ!

ликою попу ляриістю . Тому вн­ давництво <. Культура » випусти­

ло в

;іа

ми

злотава цвіте ...

Чимало своїх поезІй надру­ У своїх поезіях <.ПриЙшла зи­ ма» І <,Знмовl дні», надрукова­ кував поет у журиалі «Більшо­ ІІНХ в 23-24 номерах журна­ виченята». Окремі з них були на музику. Так, у лу <.ЧеРВОні квітн» (ннні <.Пlо­ покладені часопису за нерІю) ) за 1926 рік, поет вІ­ N.! 1 (96) цього дображає радісний вІдпочннок 1929 рік вмlщеио його «ПlсlDO дітей

Гей,

поріг..

..

.,~ ~..,,;-

6.

..,. .... " ..... .,....... .

.,.q~. ~..,- .,~..,-

ГРО.~JАДЯНИ!

~

ДОТРИМУйТЕСЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАН- ~\

НЯ r АЗОВИМJ.І ПРИЛАДАМИ, ТРИМАйТЕ ІХ В

ЧИСТОТІ ТА СПРАВНОСТІ.

У випадку витІкання газу, що !І10же призвести щастя, негайно пере крийте крани

на газових

приладах,

провІтрІть приміщення і ви.кличте слюсаря-газІвника.

дозволяйте користуватися газовими приладами

дітям

Не

Індекс вул.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» орган Броварского районного комитета КП УкраИНЬІ н райоиного Совета депутато" трудящихся Киевской области .

255020.

КИЇВ'С!>1\3,

154.

ІІІДЕКС 61964. Газета у

Не ставте велю,! баки на газові плити

:

для І(ип'ят!ння

БІлизни або Інший посуд, що займає одноразово трн-чоти-

19·3-82, заст. редактора промисловості. масової 1'0-

-

Киїоської

області, ву Л.

і

суботу .

\ боти). фотокореспондента - 19·4_67, віДllOвідаль.IОГО сек· ретаря - 19·3· 18, відділу сільськ . господарства - 19+47.

KH,ЇI8ChIК.a,

154.

Телефоll

-

19-4-57.

Зам .

4839-8103.

~\

ри конфорки. Не залишайте без нагляду дІючі прилади (плити, нолонки, печІ). ПереВ.lряЙте тягу в печах, котлах та колонках, газифікованих природним газом. При вlдсутності тяги негайно припинІть опалення . Надсилайте акти вІд добровІльного .пожежного товари ства на очистку димарІв один раз на сезон ,

вІд опалювальних

газових нолонон

прямих азбестових труб

-

-

~

\ \ , \ , \

rприладlв

раз у нвартал,

Із

раз у . рік.

Всім абонентам , що ко ристуються природним

газом,

~

категорично забороняється переносити газові прилади, ви-

, \

конувати демонтажні та монтажн! роботи, а також пров 0-

дити новІ монтажнІ роботи без технІчної документації. ВсІ роботи по газифІкації винонуються спецlалlзованнми будl-

~

, .,ельно-монтажними організацІями. , Контора «Броваригвз». \. ... ,.,.....,.....,..,..,....,.~".4I".,.."..",..."...."....,...,..I'..:--w?"~ ~

..··........··................""~··.......··...........··..····..............··...······..·l БроRАр('ы(муy РЛГІОННОМУ ВІДДІЛУ : і НАРОДНОІ ОСВІТИ f і і

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

потрібні:

. ,

!

~

.:І

технік-будівельник, друкаРI"I,

; :

бухгалтер, опалювач,

f

завідуючий с"ладом. Адрес;!: м,

Бровари, вул. Толстого.

!

17.

ДдмінісТР3l1lя .

..

і

_.H._. . . . .'_

".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .00 • • • • ,. . . . . . . . . . . . . . . .-' ) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

І'

ее

ее

ее

• ..--......... -..-................--. __

~ ·

................................_ ••

Броварсы()муy ремонтно-механічному заводу

t

НА

ПОСТІИНУ

n

і

РОБОТУ

о иІ р і б ні:

токарІ, газоелектрозварники,

t

кранІвиики мостових І автомоБІльних слюсарІ по ремоиту обладнання.

І

вІвторок.

'ICTB~P

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (п артіЙIІОГО жнття,

ВИХОДllп

~

~\

особам. котрІ не проходили спецІального Інструнтажу.

~T~'

НАША АДРЕСА: м . БРОВАРИ,

\~ ,

до не-

І

І.

кранІн,

ПРИЙ7l1аlOТЬСЯ учні токарів та елеJ(ТрозваРlІиків. Висококваліфіковані TOl\api забезпеЧУЮТhСН ЖИТ­ .'ІОМ.

Днрекція. ее

_• • .-................................................

ее

ее

. . . . . - ..........'-...............- ........... ..........

133 номер 1971 рік  

133 номер 1971 рік

133 номер 1971 рік  

133 номер 1971 рік

Advertisement