Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАНТЕСЯІ

РІк видання

СТАХЯНОВ[UЬ

133

Хай живуть 38-і роковини

(І271)

ПОНЕДІЛОН

Великої

7 ЛИСТОПАДА

1955

Орган Броварського районного комітету КомуністичноJ партії Украіни та районної Ради депутатів трудящих Київської області

XVIII

Ціна

15

Жовтневої

соціалістичної революції!

р.

коп.

ВЕЛИКЕ ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО ~IIIH Y:[() ЗS

рокіВ ;1

того :ща­

вже в Щ,ОЩ' році з начно 301.11>-

~leHH"I ' 1I .ШН. ко д и :~ алп « Аврори »

III 11 ЛІ

('повіеГIJВ .11 1 ) ;1(' Т ІІIІ \ІРО наrЩl, Ж('\І­

.~YKTill Т JЩ1ИННИI(тва.

ня ПРІНІІОЇ В ('в іті .1rржави роиіт­ ників і ('. е .lНН .

Пї .~ керіВНIІІ(ТlНШ

Ііо)(),ніеТIІ'[lfі)Ї нартії

на

чолі ~

ве:rИКЮI :lеніНЮI р()бі1'НИ'ШЙ клас у C()IO :~ i

~

::.~,)Гi)"B

ТРПНЩИМ

( ·r.'ІЯНСТВОМ

в ~ ес к ітю,оіе1'()РИ'IНУ

М()ГУ-ПОl>.чав кінець

капі т алістів, поміщиків, Фронт

світов()г()

І\СРС­

п а нуванню щюрвав

і~ш('ріа:lі 3 )IУ

і

відкрив нnву сп о ху в і с торії .'ІЮД­ ства-епоху торже r тва

соціа.lіз ­

Щ' і &о мунізму.

Псретв ! )рюючи 13 ЖІІТТН

ве.1Икі

і.1С Ї маРК С ЮЧ-:Іеніні :-шу, багато­ націона :rьний

керов а ний

р,цннськ-ий

народ,

Комуністичною

пар­

Псрrтв()рIOЮ'Ш в ЖИТТЯ постав­ .'[('ні нартією і УІ)}ЦО)І Д (Н}И:ІИ( ~ Я

'груднщі

Із ві дсталої

:tграрної І,раїни Вilна перетвори­ .1а,I ; Я

13

~иIГY'Г H ю

:1 висо~

державу

ЕОІЮ:~I~lІІr('Нl)ro ва~кою іЮ)"<'1'рією , І

\[I)хаlIl:! tlваIlЮI

СI.lІ.е r,КЮІ

ГОСІЮ-

)аретВIJ\!, ВІН'ОЮ)Ю соціа:lіети'[Ною

Видатними успіхами на всіх КО~lуні (' тичного

IІІщтва :Іуетрів

ро"

38

у( : піхів

також

нашого

раИону.

Обсяг

о с та.нн і іі рік на

3,2

ц('нтнсра

ВР : lжайні с ть

12 нроцентів . На 3 гектара з р о сла

:;~рнових,

картоплі

на 22 центнери , ов очів на 16 центнерів. За с таНФІ на 1 жовт­ ня 1955 РОКУ надоєно бут) по 1667 кіЛОГРЮlів модока на коро­ ву-на

467

lіілогра~lів

більше,

ніж торік., вдвоє зросло вирuбни­

цтво свинини і РЯ;1У інших про­ дук.тів тваринництва.

ВКД[(J'ІИВІІІИСЬ у всенародне соціаліСТИ'lНе

38

з магання

на

Ч~СТЬ

Жовтня,

ХХ

з ' їзду

роковин

КПРС і ХІХ З 'Ї3ДУ

КП

КО.1ГОСПНИКIІ і механі:lатори раион у успішно

:швершують

КО'І­

будів­

радянський

на­

ІІІ'К(ШИНИ 8е.1ИК.ОГО Жuвт­

Д()CTP~KOBO виконали рі 'Іні плани з аготіведь

і

;Іакупок

продуктів

сідьського ГОСІІо"щ)ства. Зрuста­ ють ,Іави передовиків в боротьбі

ня. По :)ага,lЬНОМУ обсягу щ)омис­

за рішуче піднесення врожайнос­

.'Іової

ті, продуктивності

ПРIl.1Уlщії п' ятии п' ятирі '1нии план вик,()нано 311 4 роки і міеяці. У с пішно ІШан 19;)5 рок.у .

ДlПЬ гrlН'ра.1ЬПУ ;[інію на. переваЖНllіі ро~ виток ВilЖКДЇ індустрії госпща,р с 'Гва. В

Вели'[езні перемоги радянсько-

го народу на ВІ:іх

Керую'шс ь вка;!івками 8. І. .1еніна і продовжувача иого Сllрани Н. В. Сталіна, І\омуніс'І' IРІна партін нрухильно щюво-

-о с нови ОСНОВ

в HOBO~IY році.

виконується

4

в с ьнго

народного

1955

році про~

тваринництва

ділянках

Щ' ніс тичного будівництва. І кож­ на з них окридена генієм партії, яка У всій СВОїП: діяльності к-с­ Р)'ЄТЬС Я: бе:Юlертними ідеями ~Іаркс изму-ш'нінізму.

Хай ЖИВІ:\ великиil Союз Ра .1янських С ~ціilдістичних Респуб­

~IИС:lова f1!)U,lYlщія СРСР зросте в порівнянні

ОП.1<Уf миру в усьому світі!

PI)KO~1

більш

як на 8О ЩlUцентів, в ТІЩУ ЧИС-

Володимир СОСЮРА

У СТЯГІВ СВЯТКОВОМУ ШУМІ

ЯК любо! Неначе в саду ми ...

Не марно Вітчизну прекрасну

Співай, моє серце, співай!

назвали

У стягів святковому шумі

Війни

радіє мій зоряний край .

Хай живе ве;ІИКИИ ра,lЯНСЬКИИ

:Іі вироuництво засобів ВИРОбни-1 народ-будівник комунізму!

мов райдуги дивні вони .

що

Мийдем золотою землею,

Жовтневого

за

Пїд IІра,1І0РОЯ Маркса-Енгель­

несення всіх га;ly:lсіі сідьськ,ого са-деніна---(.;тал іна, [(ід керівреспублік,

ІІИЦТВОМ Комуністичної партії

впеРIЦ до перс)юги комунізму!

---------

-

.......

Виіішов :J .1РУКУ підотовдений І « Наростання реВОJ\ ЮЦ1ИНЩ'О ру ­ ІНСТИ'ГУТІІ~І Ма, ркс а-Енге.1ьса- хр, «Всерос іііськ.иЙ пuлітичний Д еніна-ета,тіна ПР1l ІЩ КПРС страйк, у жовтні 1905 р., да.'lьше

;шьБО'1

«Перша

росlисыаa революція 1905-1907 РІ) . », ЩJИсвячении

П'ятдеС ЯТllріччю рево.'!юції.

пі.щеееннн Рt~волюції » ,

«fнднr­

ВС ~брuйнс ПltВСТ(іННЯ», « Вор()тьба робітників і се:ІЯН у період

віДСТУIІУ реВО'.1юції» ,

На

честь

ВИКОНУЮЧИ irт()ричні рішеннн Пденумів ЦІі КПРС П : . І,РУТІВІУ

ни заготівель і ~ ,ш)'пок нас іння

IІР".1аТIІ ,1.0.1аТI\ОВ () (' П~ЖIІВ'lііі 1\00-

СОНЯІІІНІша, ов очів і фруктів. По­

піднесенню сі.1ЬСЬк.ого ГОСIЮ.НIР­ ства , радгоспи Міністеретв а рад­

.1ів Х ,'lіба .

госпів Української РСР ЕОВ!) викона :1И

ОСНОЮІ

.lІаРК~ИС1Т ЬКОЇ

партії»,

державний

НОВИЙ агрегат Камської ГЕС дав струм Тспер ІІа Rа~IС ЬКОЩ' гіДРОВУЗ.'lі

Впівники і ~IОlпажники Ка'l­ ської ГЕС ;).1IJUУДИ НІшу вщюuни­ чу п<ч) (,~IОГУ. 4 :ІИС1'IJпада 1І0став­ деН0 ні.l навантаження

боt[снератор ;м

ції ГЕС.

23

гідрсу!' н)­

четвертої сек­

вироб.1НЮТЬ

11

Щф'lИс:rови іі

агрегатів .

(ТАРС).

'lі ,1ьііон

1

П.1ан

КО.1Гос, пп

і

тиснч ПУ·

430

*** радгос пи

дніпро-

1І<1:J11 П:lаНlf : ~aГIITiB e:lb

процента. ЗЩ'lа державі с оняш­ 1І,'lан

понад

триває.

***

ТРУ.lівники сі .'IЬС ЬКIІГО госпо­ дарства Кіlювоградської об.'Іасті, виконавши .~е ржаВНllіі Ш3Н хлі­ жржаві понад П:lан

11,:{

мільиона

пудів х.lі.ба . Це ~об(Jв ' Я ;JaННЯ ви­

і :lаl>)'ПО[\

хдіба, насіння с,uнншника, моло­

ка. овочів та інших еі.1ЬСЬКОГОС ­ Пll.1арських продук т ів. Державі

тиснч

Прокатний у ВОРUUlИ;lОв с ьку, В(J!lОlUи.10Вградської об.1асті , на MCTa~lypгiii­

заВО,tі

і"ені

Ворошилова

Він

них листів ІІІИРИНОЮ 2,6 метра і то' вщиною [;ід ~.

4

ДО

50

~liili~l eTpiB .

ЧОТИРИІІРІ)ДЬОТНОЩ'

КОРНУ-

об :Іасті

ус пішно

Сталінвикона:ш

свої зобов'язання ТІІ) на.щлановііі

з"ачі держав~ х:Ііба. Ного здано і

12,3

~Іільио­

ра.1Г()С НИ

ТЮlбов-

на пудів . Колгоспи державі

нлійного насіння .

~'с пішно

центнерів

*** ра,1Г()С ПИ

CЬK(~Ї нбдаl'.ті понад

800

і

***

п.1ан

: І.~ади

)Ііш,й(}на нудів хлі­

5,2

ба і ДОСТР ОКОВ(1 виконали держав-

***

виконавши

свої

30-

ні плани :Jаготіведь і закупок цук.-

60в·я:заннн. КІІ.'1ГОСПИ і ра.~госпи рових БУРНІ,ів , соняшника, МИКOJІаїВСЬКОЇ оuласті ;ца.'ІІІ дер-

пудів хліїіа. Виконані також lІ.1а-

ти-

с ької

і

І/ІІНЦ Н.lан не ~Н'нше

ПОН<Ц П.тан

890

Rо.1 ГОСПИ

про"ано понад п.тан

жаві ПIІШІ.l,

~[і.1ЬЙ()нів

тиснч

здано зерна понад П.lан 19,7 мі­ ,'ІІ, ііона ПУ.1ів. Насіння соняшни­ ка : цано і IІр одано 6 ~Іідьйонів rrY:li!\ і r.щ.іШ I)НО прщати де ржаві

конано. Здано і Щ)о.щю) .1!'ржаві

12

11 О

од ійного на с іннн .

106,2

нр(щснта і ;~;r.a .'ІИ ЙltГ ~ по~

над шан нщ ) ішено :~.1ати .~ержаві

не меl!lllС

п е тронеЬКGЇ оіідаеті ), с ніlllНО вик()-

В аJ(ьб ~щі впеРlІ1С lІуб;1ікуєть- ЩJOl\аІНОГU стана «2800 ». (ТАРС).

нrрщії

:~ aГOTiBe.lI) насіннн rОНЯlІlника на

«Історичне ному

ся оагато фО1'(lдокументів .

;JrpHa.

С і/'[ пудів

достро­

при:шачениіі ,1,!lЯ прокату стаJll,-

Тактичні

виконані

Тепер вирішf'НІ)

«ТрМ'ііі :J'ї:Ц

РСДГП.

38 роковин Великого Жовтня

Зобов'язання

проведено гаряче випробування НОІ;ОУ'І) наЙПlІтужнішlУ]'О в І\раїні

«По'raТОI\. реВU:lюції » ,

Жовтнсвії стяги над нами, у їхньому шумі-аесна. І вже Ксмунізму огнями розквітла близька далина!

молоді.

що ми засвітили в труді .

A;н,iiO~1 Сl> :lа.1<lЄТЬ(' Я ;! ВОСЬ~[И :шаченна пе ршої російської peBO~ ро;ці:Іів: «Росія нанередщні ре- .1юції » .

во.1I<щії »,

Ми-партії руки мільйонні, МИ-ВО.~я і сила її.

воздвиг.

Для нас ці сонця електричні,

бозагнтіве.1Ь , зобов ' Я;Jа:ш с н ;J.1ати

д оку-ментально-художній альбо-м " Пер ша російська революція 1905--1907 рр."

,10KPleHTiL.1bHI-ХУ.10ЖНій

мнру

ми . думи і серця биття .

НlІка , картоплі і фруктів

Багато

для

Злили у єдине й незгасне

дянського народу в боротьбі пuuу ;~{}ву КОЩ'нізч!

в 'ГЮIУ чиеді Ра,lJ1нс ька Ук.раїна,

наш

звитяжливі і

ВІ:\()хновдяюча і керівна сида ра­

ГОС[(IІД<lрства..

труд

Живем ми в єдинім законі, в єдиній і вільній сім'Ї.

Ми-правди сини героїчні,

щастя сини .

бів СlІожив а ння на

ні ріjj[(~ННЯ нартії ЩЮ круте нід -

і множимо сили ЇЇ . ДЛЯ нас ці міста гомінливі і щедрі степів врожаї.

нам тучі

Несхитні споруди могучі,

на.1 аоо тисі/'{ центнерів. Ра.1ГОС­ пи виконал и також ,1ержавнии П,lан здачі ЕаРТОП.1і на 126,1 процента і фруктів на 129,8

~' спішпо :\1іИ С IІЮЮТЬСЯ історич­

ненависні

Ми любим Вітчизну щасливу

життя.

Розкинулись вулиць алеї,

Хаи живе БlІмуніСТИ'lНа партія Радянського Союзу ве.1Ика

проценти .

садом

над гомоном рідних доріг!

ц'Гва :Juі:ІЬШИТЬСЯ не менш як на Fl4 пр : щен'Ги, а виробництво засо-

72

ми

к()­

дік-твердиня дружби і слави на.родів нашої країни, нездамнии

;1 1950

....- - -

---------------------~

Укр:tїНИ,

пде кс сільськогuспuдарських робіт,

КУ,1Ь ·l' П 1 ОЮ.

.1і.1ннках

з авдання,

певних

Еа:[fIl!ilї ПРОДУКІ(ії ~бі.'ІЬШИВСЯ ~a

тією, корінним чином змінив об­

:rиччя своєї країни .

I)ИРJUЮЩГВО зерна. і про­

стан

Н:lан

13,8

~[ільи()на

1>111)ТОІ/ді, овочів, ~lахOl)j\.И і фруктів.

Ц1ІХ нрщуиів здано на де сятки

тиснч центнерів

мів. Всі вирuбничі операції на по тоці механі :щвано. Роботу про­ каТНОI'О стана КОН1'РО.1ЮЮТЬ 17 о пЄ'раційних lІунктів. ~'правління теXllIІ.1'Jгі 'IНЮ[ НРОЦСС(Ш здіи­

понад план

етан

Славню!И зустрічають

видав

першу прщукціJU.

ТРУ.1I1ВЮIИ

38

.1і.1ЮIИ

РОКОВИНИ Ве.1ИКОЇ

Жовтневої С ОІ(іаді С ПІ'JНОЇ револю­

ції tek-сти.1ЬНИ!\И ~' lчЩЇНlI. Здійс­ НИ:ВШИ ни

аВТ ' )~lатично .

Новий нрокатниіі

ніж у

Мільйон метрів тканин

,,2800"

сі .~ов;кинnlO до 600 метрів p0;J~lіСТІ!,ІИС Ь ТИСН'Іі різних ~Іеханіз­

снюєтьен

Оі ,н.ше,

минрощ" ІЮІ\і.

в зяті

вироби ,~и

з оБОВ ' і/з ання, ::І

початку

)(одатково до шану б:ш:ш.;о

во­ року

1

мі­

:rьйона 'lС'Грів шовкових і бавов­ НЯНИХ тканин. Перевиконано зав­

Стала до ладу Курська ТЕЦ Закінчено будівництво l\ypської тенлое;Іе ктр оцентра.1і. Н\Ша ТЕЦ вже да ла ЩМlИсдовиіі CTP)'~I. Місто ()держить

три ра :ш о 1:lЬlllе , ніж щержува .10 д осі від усіх pa:JUM в:штJlх е:Н'I\­

троrтанцш , ІІ і lIllШЄ\I('ТВ і місь­

електроенергії 13 І 1\"1"0 ТІ ) ('<:ТУ ('Hl'pr OIIIH'Ta 'rання.

даннн ПО ВИПУСКУ шерс тяної і ба­ ВОВНЯН<ІЇ ЩJНжі. Зна'fI() ро зшире­

но асортюlСНТ продукції. (За повідомлеНЮIМИ ТАРС і РАТАУ) .


С1АХАНОВЕЦЬ

2

Понеділок,

листопада

7

1955 року

ВОНИ З ЧЕСТЮ ВИКОНАЛИ ВЗЯТІ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ * * * * МАРНУЦЯ

ІВАН ІВАНОВИЧ,

:: "

г,одгоспу ім. Ста:Ііна, с. Руса-

,

Трудовий подарунок матері-Вітчизні

бригадир рідьничої бригади І І

ТаІ' траПИJІО('Ь,

ІІа КОЖНО~ІУ гек.тарі .

ДОВ(';[IІI:Н IІРИ1UiLТИ

по

I'РU)Iа.1('ЬJ\о!'I'

кре)lа

Ста:lіна, с. Русанів,

ПО

28,:1

ПОРОСЯТ

іІІ!.

,'\0-

НІ'

1I

І! ТЕТЯНА ЮХИМІВНА, 'І ланкова КО:IГОепу «Бі.ІЬШО­ геІ,тарів 110

70

ПОЛОВНО ГАЛИНА ТРОХИМІВНА, свинарка

К().'Ігuспу

«Бідь­

І

KOjf,H<1 ::

І

І

рл;tОВОIІІ

вати

КО.ІГОСllНlщею

1'''11(J,1ніі\

іншу

ТІІ

та

роги,

А:іІ.',

-

О,l,ИН

3ари:!,

,~оярка

КUlюва не

)11):[О1\а .

да .Іа

-

ііудетс

:1arla:1

ГУКНУ:Ш

дійницю.

Та

Травки,

як

:\

НСЮ,

і Метьолк.у

Та нющ і к"аП.IИНИ, що Ж

техніl(,

-

ПРiLВIlЛ,НО 1,і\ЖС :юотехніl\, ФCjНIІІЮ

Оllанас IОР'ІеНКIІ. Не віри:ю!',r, Дюші, що так М()-

же і,ути , аде все ж 1І0слухаJlа 1111ради . І 1\11.'(1( В дійницю задзвені.'Ш lІе()ші І'івки ЮІлока від Трав, ки і ~r('тыlши,' ~(O.1l1дa доярка

::ра.1і;Іа.

1'11 вирuбюl'lОГО п;rану.

Н. Невський.

почав

ji()ЗГОРЯТИСЯ

по

на ,' ОIО

НО'ІССНОГН

вона

права

6ути

роцоювання .

РОВИ

і

::адОВОЛ ЬНIІ1'И

треба І10llробувати

ЇХ.

Одній

давати

кар­

ТОП.ІЮ, а якщо но хоче, то бу­ рячків, іlПпііі-навпаки. При та­ КОЩ'

підході

в()ни

об()в'язково

ПОЧНУТЬ роздоюватись. З()()тсхнік .~ОПО)lіг 1·1;.1асти раціон. В

напружснш

'ІаС. Дошш світ іШ.1а

Іі()іі()ті

кожного па

шшав

дни

ФСІНІУ

ледве

і п()верта-

і

сашOl

з а-

:шаганні

не

серед

.10ЯjНIІ>

І,О.ПОСПУ,

й()ну,

:ЗНОВУ

доБИ,lася

тільки а

й

ра,­

llИС()КОЇ

чееті ііуІИ ГІаС)[ИКО~1 Всес(}юзної r.і.Іьсьr.ого('подареl,I\ОЇ виr,тавк.и у

наСТУІШ()Щ' році . ДО)lна

ДjiYліоі

::

Минівна

у

ВС,іИКШ

ІШИІ'І)10 . Вона багато чи­

тає і вивчає досвід роботи передо­ виків к,раїни. ІІі.1 ЇХ ВП,ШВЮІ У нсї наРО.1Н .lІІен CB ~ ,i С)lі.1Иві П.Іа­ ни ЮL )Іайбутнє : в найб.'lиж',і ДВ<.І-ТРИ IIОКИ iIOBt'CТII нцій мо.'!Ока· від кожної :з :шtріп:rсних К()­

.ВСЯ пі:JН() ввечrрі , ВСС роби;rа Ilів ДО 6000-7000 .1ітрів. Вк.1Ю­ так, нк їіі раДИ.ІИ . ГIJ,,\ува.1а ко- 'іИНlI!иеl, У ВС СІІЩIOДНС соціаліс­ рів ~i:I. Сl\Лi:l.деНЮІ раціоню(. Крім

правил:

І: ПІІ'ШТКУ

ва6 ВЮ!'Н КUlIOВИ, I;ИТllr,

)(асаЖ)'f:i ,

а

шдми-

тичнс ;Вlагання на честь

бов'яза;rася одержати

у

новому

насухо й()го господарсько,rу р(щі по 4500 .Ііт­ HOTi~(

" ОЇТІ,.

рів Bi,~ кожної корови.

Зроб:rсн()

~la!:ajK}їlu;la ВИЧ'я 11 ССIНЦИlгі і

ПОЧill'ОІ,-~а ;КоВТСIІІ, IІ<ЦОЄJlIІ від

І\ОЖНl)Ї {_ОРОIJ!! •:[111\<1.

1111

~Iipi Jl(lИuаВI\И І\ІІРОВОІІ' мо­

1111 280

.'lіТllів мо-

hiBlla,-)[Ш

JlетыІ:шу,' поті~r інших корів; у

ра .1іСНIІГО

)(а МО;Юl\а, бо зна.'I<.І-, що в

ЖіШТНЯ. А. Андрієнко. Ко.1ГОСП ім. Сталіна,

11101"1'

не :lа.Іиша;r(t ЖIi,(Н()ГО I'IІа -

OI;TaH-

IlC,-ГIJВОРИТІ,

Дo~!Нa

1Н'ІІІІІІІЙ

Н'іх ііого l\.раП.1НХ найuільшс жи-

Першість

! І

І

залиша€ться

В переддень всенародноrо свята-З8 роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції нами одержано радісне повідомлення . Міністерство м'ясомолочних ПJюдуктів СРСР і Всесоюзна Центраж., на Рада Професійних Спілок, підвіВШI! підсумки соціалістнчного змагання за третій квар­ тал, ПРИЙНЯJJИ

рішення-залишити

за

нашою ра­

йонною конторою «ЗаГО'rскот» перехідний Черво­ инй прапор. Всі

виробю'чиики

перевиконують

ко.~ективу

доведені

Їм

снстематично

завдання.

На

пер­

10

нами

процентів перевиконатн план державних за­

~упок м'яса; річний план здачі худоби м'ясомо­ ,!Очній промисловості-до 5 грудня; до кінця року здаТlI додатково 200 тонн м'яса; виконати р·іч­ ний план відгодівлі свиней на 117 процентів­ на 40 процентів більше, ніж у 1954 році. За рахунок зниження собівартості відгодівлі худоби, дальшого підвищення приросту живої

ваги худобн під час відгодівлі і перевнконання виробничого плану дати державі за рік мільйон

ших місцях в соціалістичному змаганні свинар­ ки, які побували цього року на Всесоюзній сіль­ ськогосподарській виставці, €. Крнвошлик, В. Сун­

карбованців

дук, Н. Осипова,

змаганні і надалі залишився в руках нашого ко­

€.

М.

Хмельова,

М.

Остапенко,

Петренко.

Прагнучи гідно відзначити наступні ХХ з'їзд КПРС і ХІХ З'їзд КП України, праціВНllКИ район-

надпланових

нагромаджень.

Докладемо всіх сил до того, щоб перехідний ЧеРВОНI1Й прапор за перемогу у СОI~іа.1істнчному

В РАХУНОН

Х. БАРТЕН, райконторою

РОНУ

1956

ВИI\ОНУЮЧИ взяті зоб()в'я- І зання, КU.ІСІ\ТИВ працівників ПРО~lарті.1і іч~ні с'та.ІінсыIJїї Іt()нституції виготовив у жовт­

ні п()на" П.Іан товарів широ­ к()го ВЖИТКУ на 50 тисяч кар­

бованців. ~'ci

І\.ІІГ() І\еху СJlчне

бригад ткаць­

псревиконад!! мі- 'І

завдання

ВИIIУСJ\.У "

по

ГlIllщr;ції в аСОРТЮJснті. Нам­ ЩJащих

покаЗНИl\ів

добидася

«Заготскот».

'

бригада, IJчо.;rена Надією Кре­ ~Ieць, !rl\a викона;rа виробни-

, чиН П.I3.Н на 120 процентів, 1I тка.Іі На.1ія Дерt>ач і Ва.Іен- і тина НС)ШРОВСІ\Ь Д<t:Ш багато І продукції п(}на.д п:rан.

Зростають дави 1'каль, які працюють в рахунок 1956 ро­ КУ. Так, Марія Догвинснк.о за­

ВСРШИ,lа річниіі ІІ.1ан 25 .жuвт­ ня і вжо виготовида 198 хус­ ТОК, Євдокія JI нчснко-154, а. Марія Нюшровець-438 Х),':ТІІІ\,

1'101 І:ЮІЮІ

вже

ви­

конала своє заВ" аНIІJI на сі­

1956

РОБУ .

с. Гоголів .

М. Нроль.

ДЛЯ ЦІЛИННИХ ЗЕМЕЛЬ Трудящі

заво,П'

до

38

ШIСТОЩJIIкатного

відзначи.1И

пі.~готовку

річниці Великого Жовт­

ня новими ТРУД(}ВЮІИ подарун­

Пдап

~йсяців виконано по цеху ча·­

вунно-дахового листа на 104 проценти, ливаРНЮlу-124, а в цілому по заводу на 116,3 процента. ВlІготоюен() ;ця но­

вобу.:!ов на ці .шнних :ЮІЛЯХ дО

,200

тонн пічн(}г(} дитва.

В переджовтневі дні біль­ шість робітників значно ПС­ рсвиконува.тrи нор~1И виробіт­ к.у, а на Дошці пок.азників

проти прізвищ .тrиварників В. Дуні, В. Пїнчук,а СТОЯТЬ цифри

221-236

процентів . П. НОТПАР.

лективу .

керуючий

)ІОРJ\.ВИ

І

к.юш-виробничиЙ

ної контори «3аготскот» зоБОВ'язуються до 12 грудня 1955 року виконати річний план заготівель і на

.Іі п() 700 цснтнерів на К();(;НО)!У fCItTapi.

ск (іЮIІІИЙ

с. Русанів.

за

400

центнсрів ORочів, n тому чис­

Ми-

роковин

1I

ланкова 1\0.lГО(' ПУ і)l. ХРУЩО­

ва, с. Требухів, зібра.1а ПО

на чееть велик.ого

СВН га-ав

тваРИНIІИ- , .

КУЦЬ ОЛЬГА ПЕТРІВНА,

трудовий нщаРУНlIІ, .Іюбимій ма-

'Г('I)і-Вітчи :ші

у

.Іітрів.

чснь

:!Ока: :111<13\.' .щ і'lі, ноті)1 тричі , 'ІОТИІ'И IІа:ш, а IІl,Р(')ШХ і Н'ЯТІ> l)а"I'в ... lllи ІІІ', ІІ( І. II\'111\'BCI"L 'ІСІ) ". НI· "'. . (.Н ГОВ()l'Ті піс.lЯ Травки ДОЇД(l

році

ЯКИХ Д()Г.ІЛ;1ає, у Жl)rпні-24і) і

бс:шсчида собі першість у ( : оціа­ ;rіСТИ'!ІІОЩ'

у ~lИну.;r(щу ГОСПО­

цтві над~їла ПО ..2590 .тriT~iB ~IO:[OKa ВЦ І,()ЖНОJ З 1 О корІВ ,

вистаВI\И.

тим

][;IOCKr,

дarJСЬК()~(У

,~іВНИІ\і ПОВУ JlС/)еШl-ГУ. Вона на­ ,Іої.lа 110 3499 .Іітрів )(п;rOl\a від К(І[І()ВИ

у І

ДОАрка (\.();rгщ: ну і\l . дсніна, с.

тваринництві ЩJIIніс С.'lавнііі тру­

КIJЖI/fIЇ

надої.Іа

ДИННИН НАДІЯ СТЕПАНІВНА,

високі

МО.І0ка

l'О;I{НИ,

і!

ще дужче.

с.

ЖОВТІІі від кожної :1 12 корів, і! НІШХ вона ,")Г.1лдає, 1111 290 І!

Юрченко

------------------------------------

не- І

ХХ :: ' їзду КПРС і ХІХ з'їзду ІШ ~'к раїни, взяв нові соціа­ :Іістичні зобов'язання по до(' ТІ)(іКОВОМУ виконанню річно-

метщ

но :J3ltiH'rCJlHi ДtlїНIІН . ЇХ НРОІІОДИ­

ТС\І!'!, треба старатись, щоб

честь

про

ще, знаТl1 всі ПРІІ\ІХИ к()жної К()­

ВСІХ

-llі,лрюrав :JавіДУIО'lИіі

1I

ВІШ :> ,

31'0-

38 ро_ А ви таки доїть. Раз СЯ)l.е- основних к,op~liB, кожнlИ н()ча.~а к(івин Rе.1ИКОЇ Jltовтневої СОІ\іалістр-не бпс, вдругс-не буде, а д()датково давати 110.3)00 'ІГ(ІР. a~, \В І т. ичн~ї .1.і.сво.lІ,оції" ХХ..' З'їзд).' КПРС к()нцентратів .. на .ШІ . .10ка. І ХІХ :\ Щ)' ItII ~ КIJalНИ, шдрах)'втреТЄ,-ДIІВИСЬ, і ПО'IН}'Ть да- ni' , ча" 'І НН Ba;ra вавши св()Ї мож.Іивості, вона зо" v ,.11 Н ,,'ОТРЮІ\ ' .. ваТИ ,-наcrоював на CBOЄ~IY зоо. . .

носів

К(}.;rек'l'ИВ підприємства"

;~II

Г().10вне .'Іюбити доручене .1 і.10, ДОГ.lядати тварин якнаіікра­

наби.1а.,-НС

112

дані такuж J'IІlJшові ЩJеяії.

,ІIl.Іf1К()

-

протс

- Ще і ТО.1К :) них БУДС,-за;IIIBII.1t'HO :Jа:\на'ІИ .Іа вона.

ви­

питання

Так ('амо ПОВОДИ.Іа себе

Треііа Травку

ві.1.1ава;ш

грама,-віДПlJвів зоотехнік на за­

ЖІЦІЮЇ краплини

руки

~------

I\()Р'IВИ

крап,шнп, Щ~ІІІ НІ' :\аТРЮlува:В1 і

Щfll ' ­

тут IІlJр()ііиш .

цеху ,

ні ночеСllЮШ ГРЮІОТЮШ;

Бровари.

,~IJ І\орів

РО;J,1I1ЮВ,\ТИ , ()бов'НЗI\(llJО.

ра.мщик. , І

на

ila JI<I

тіды!!

109.

трудову вахту

робила

всі

:[ндав Їх.

вимшuв

Блінов,

------~

.'lary-

неї Щ)() І,ОЖНУ І,ОРОВУ, ДОВГ() ог-

1;())lбінат у до('.тро­

ВЕРЧЕННО дОR~~~I~'~I~~с~~IВ~:і~II'ШU- !,! І

~ll!ну:шіі ГО('подарськиіі рік. в

Д . М. Юрченко.

І\а ~'IOT(,XHil;IIBi . Топ розпитав У

-

ll.10щі.

I1

Дmша

еьJ\огIlf:пщщ)сыоїї

ра:: скаржп;гаеь піl':ІЯ цього дояр­

-

го гепара ~nкріП.'lен()ї за нею

Ме-

т()рік. У'ІаСНИКЮI ВI', еСОIІІ:ШОЇ сі.1Ь­

дої.й "11',ще піВ ,~і!іlllщі.

і неРСДlІвиків еоціа;rіетич- і А.

ТраВl\а

j{онп,, 'Я , ще іі яl\!

-

.~(){IИ:lal·Н

зг()ду .

еоНІ\Я нс

і ~[cno.IKn. Ві.1 іЮІІІIХ корів на­

дере'­

І. IlIКУI!UН<Цtькиіі наl'uрщже-

І;УЧИ

не

l\еНТllrрів ПЮІ i,~opiB 3 КІІЖНІ)­

п,О :lка?

Пlll;<І::IІІ-ІІ>ІІ

навіть зціп( рогами. Що тільк,и

.'1~їщії ІІа :1,,0 тисяч карбо­ ваJщів. І! еРС)IОЖЦР)1 в соціа-

.'ІНР

110ра,lІШ-

J{о\ша і ;lиіі11l,lа в кімнат)'

КОНО викона!! !!иробничий птш 1О міснців ПО ва .10ВЇЙ ПРОДУК­ цїі ШL 10;~,1 Il()()І\ента. Виго­ ·11'B.H~1I0 IІIІIliЦII .ІаН ' ІВIІЇ 111'0-

20

П :Іану,

та ШJча :щ крутитись, НЮlагадась

ют} З)lагання, сере і, них сто-

Ну, нк твої

стуна:[а\"н IlСРlllіетlО.

ЩIО)lінь

вати!-веее.1О

ГОТУЮ'ІН гішу :Jустріч :~8 річниці Всликого Жовтня,

~ІеБJ[ьовиіі цех-на

.111

ЩIІНlI'IІ\И

піднявся жодний ДЮНЖ :\ труб , а вона вжс бра на феР~lі .

ПРОДУНЦІЮ-ПОНАД ПЛАН

~Iicцc

:щпитуваТIІ

у всіх НОВИЧl\ів справи пішди тел; НРIІ()гаIНі, а.l0 ДlНlНи 1!I~ п()­

ті.Іы\и хвос­

n

ТОРl\н)'вен всрхівок дерев, ЩС не

О. Ночубей.

ЩЮI\еН1'ів, ,' РУІ'С

Цс

:

,~І)ЩJJ,У

ня

11111І ' Ь :: (і:ш::ычІІ..

план

на

1"'.1гоепу.

гектарів

75

центнерів ОВО-

МАРЧЕННО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, ланкова I,О.1ГОСПУ і)l. Ка.Ііні­ на , І' ..1іп\И, :Jібра.І;t ЛІ) 530

.1u\'ві,1ченої ;IОЩJl,I1, знаЙ,ши.1а Пll.1руг :) ДlJсвіДО)1 своєї роботи. Вогник соціадіетичного з маган­

от

також не на­

K(fpiB

llr"C .~Y)laB11I1!,

Ще ні

Залісся.

1І.lан

а

-: :<lНВП .rа ДО)lІІа.

нрщовжуєтьси.

шш()нав

ніж В І\і.ІО)!)· Н()

іі)'в ::наЧIlиіі )' · ніх. ТО,ті вже НIІ'га:ш

-

на

)IО.10I\а більше,

.1iTpiB

ста.1а на правах І'ТЩ)11І1ІЇ , 6і.'ІыІІ

ВИКОПУ­

роботу,

Не ).;орови,

-

::а·воду Пllеі:ta Євдокія Ситюк і (Ілга liрьшн;. Пра завданні 1800 цег:ІИН кожна :\ них щ()­ ::)Ііни ВНГОТОВ,lяда ІІІ І 24002;:)00. ВИП<.l;rювання цсг;rи

І якиіі

в

с)(і;rювалася.

цегди-сирцю,

.1Їl.:ОIІИ;ІЬН\lГIІ

:закріш[сних

:!

(·е"С.1Н1,mІУ

ХО'J)'П, НР:ЩJOВ,LТlI ,( IJН(Іl\аШI.

uрпг,ці,

Т(';[НТНИІ\еlO,

ЛІ,)'сь

lUГ;[Я,1ати І\ИХ

ЗОО тиr.Н'1 штук. В переl­ ;Г;О-lJТНСВО)IУ :шагаllні П(~lllllісТl> есрсд роііітник,ів цегедьноl'О

l>1J.1ектив

аі)0-·1О0

в

:tіВЧ<lТ<l ('I;а::а :lІІ, Щlf ВІІНІ! так()ж

(Іра, 1'І"1'ова і Дюr­

('ВІ!НЩIl;OlО.

і

Закінчено виробничим СС:ЮІІ

:щаганні

кожної

'[І(

ВИРОБНИЧИЙ СЕЗОН

;lі('.1'ИЧНОМ),

від

IІі:[ьничііі аііо

УСПІШНО ЗАНlНЧЕНО

ВllобробllОJ'О

жад;\

:)а не", мрів

0,1110[0 разу ДІІ)lНа ЩJIIЙШ.'І3 на фl'РJIУ :: І'ВОЇШІ НЩРУГЮІИ Анто­ ніНІІIО I'н6111О і J[npifilO ПІІЛЬТЯЙ .

НЮІІІ,-ГОВОІІIІіI<1

::

нути ха.Іат, ВМІТИ

БРlJварськогu

І,

300

~= -- -- -- - - c

ІІІІХ.

'l'і .'[ЬКИ ІІРИС і.:[а біля

I\fJ.1t~КТlШ

liпrс).

ІІ.10щі

зібрав по чів .

І

проса.

п()наl

UI<

бухів, з

га. ~' першиіі жс ріl\ До)ша одер­

БС'mа:I<І. Тrпср

НОВАЛЬ ГНАТ ФЕДОТОВИЧ, бригадир 4-0Ї рі.ІЬНИЧUЇ uригади ІИ.ІГОСПУ і)l. Вороши­ дова, с. Троєщина. , :з щощі 1 О г('ктарів :Іібрав по 31 центне­ ру IJЗШIOЇ пшениці і з пл(}щі 1;; гектарів ІІІ І 25 центнерів

якої ВИГ()ТОВ.ІСНО

(Із 3аКЛИl<ів

віД\fов.IЯ­

Іі l

І(О.ІГ()СП), i~l. Хрущова, с. Тре­

.1()\І ;І !' ШЕ ІІІ1ШЩI<L.І<lСН llа;lагія

гра)lін .

фОРМ~'ванню

ладу!

ТВUРИНЮІИ ПIJВОДИ,lась дас-

на ЮР'ІІ'НКО : IІІJ,ЩlOватн .lаНІ,ОВ()Ю

ВОЇ ваги свині стuновить по­

по

,

"І '

;'

:3

ШТАНУН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, бригадир ГОРОДНЬОЇ бригади

І

1~()lm , ні"О.I11 не I'РЮlа.rа на них. Л' ТРУ ,1і :\авоііов)'ється пер е )!(}­

і

році в тваринництві 92 свиней вагою кожна по 120 кідогра­ )Іін. ЩО , \IІuовніr приріе 'Г жи­

600

і'У ,l!)

дО Ві' ЬОІ"

І

ла у МИНУ:ІО~ІУ гoc[(oдapCЬKO~IY

н:ц

радянського

основа

,lиха не оuuсрrШI'Н, )Іорока

тіды![[

Рожни, відгодува­

1ІІ1ОП!lнува:пr-пеі

І І

КУ1';УРУД·Ш.

Jl!ОВI!К», с.

ОІ\РС\ІУ

непохитна ;і

.

:!нся .

ВИК », е. Рол;НИ, вироетшrа на І

I\CHTHt>piB

І го класу

нро-

ДflВГОІуча .1Н, якііі са)lе .10Я/l­

11

колгоспного ! !

Нlщmво.М р06ітнuчо- ,Н

;1ВОХ-ТРЬ()Х 1\0110

і

,1

І\і .10РУ'I!ПИ їх .1()г,~ядати. І\ЮІУ

ЯЧНИН

:: 1О

цю та ще,

;{

6іт н u ч о г о

селянства під керів- І:

ко­

групу.

Г.1ядає.

J,ОЖІ/(ШУ

класу

погодів'ю.

ДС'ltі.'ІЬБа

рів, 'ІН НІ' наіігірших ,1УI\Тlшнщ·ті. СТВIlРИЛИ

l'ожну 3 і l

1() СllИНО)!3ТОl\, ЯКИХ вона

~rаТIІЧНIІ'IУ

союз р о

;10-

рів і ТЮІ саЧЮI ПUIlОВНIІТИ ( :т а­

І);\ержала

на

но

тваринництва,

Хай жuве і ..міцніє

не

І ; ІІКІІН;[В Н.'!ану РUЗВИТІ,У IНІГО:lів'я

310рав

ТОПІХА ВАСИЛИНА ГНАТІВНА, свинарка КО.1ГОСПУ і~lеllі

,

1t()ЛОСІІ

22 l\ентнери іі ::е рнових, :10 центнерів куку- , РУДЗИ, 170 І\ентнерів картоп.lі

нів,

ру.

що під кінсць

1'01\)'

)'0('.IІО.1;[1)(· I.I:IІГО

:1

Бровари.


Понеділон,

7

листопада

СТАХАНО8ЕЦЬ

1955 рону

з

СІ ОРІПК А * одному

в

строю

*

в ім'я миру й щастя

Хай живе і nроцві- І mає б рат ер с ь к а і

Вітер КО;ІИше тв! стяги червоні, дюбо навколо в цю радісну мить, Чітко к,рокує в СВIІТК.ОВій к,олоні Юність бадьора . Скрізь пісня д:шенИ'Гь.

Нам не забути, як ВОДИ Дніпрові,

дружба народів Ра- і дянського Сою з у - 11 джерело cu-:zu і м o~. I1 zymHocml наШОl •.

МОД!)ДЬ іде-кожомо.т, піонери­ РаДОС'I'і б.ШСК про~!еніє в очах.

ба~аm.онаціОН~ЛЬНОі"

Ї~!, liu!(о;!інню IНl.ик,ращої ери,

СОЦLaЛlсmиЧНОl

СтНІ'И чермні ука.зують шлях.

І нас не з.'!якади нію,і ті ГРlfЗИ, І нас 11(' етраШИ.'1il воєнна пурга-

1. 1

де р- :

жави! .. ___ ~~~КЛНljВ ЦК ~ КПРС).

Дружно в руках своїх гаС:lО тримає ЮНІІЙ новат!)р, він гордо іде. ИU::ЩЬ уся про Каховку співає­ lIЇі'нн та :Іине і:! тисяч грудей.

Чr.рвоні від крові у море 'fеК.1И;

НЮІ не забути ті роки суворі, 1\,).lИ ~1И в к(}.Т[онах військових ішди.

і

= __

Bi;~ Жuвтня дО ЖОВТЮІ В труді і ПІ)хщах Рuс.1И і ~Ііцні.ти на 3;lість Bopигa~l. Трудом героїчним ми множимо славу

111

ВїТ'ш:ши РаДIІНСЬКОЇ-МИРУ борця, І стяг наш червонии-наш прапор яскравий Запа .поє мужність)' щирих серцях.

Будуєм ~ІИ школи, па.'!аци й завоДІ, Зні)fаl>~1 nагат' ИИ врожай з цілини, І так , як усі ВО.1С.1юбні паРО,1If. jlll щш'не\lО ~lИру-~1И ПРОТИ віііни.

Скіш,ки дівчат тут-ї наПll, 1 з міста: І~ол\на сь()годні, як MaI~, ро:щвLІ!а.

Paxkrr, ('інє в очах промениr.та­ В IІI1Х У :!чаганні найкращі діда. ВіТІ'Р КОЛИШС НЮІ стяги 'Ісрвопі, КРОВ ' Ю героїв подю'і в ПОЮ Тих, ЩІ) В сі~lІ!аЩ!ІТі~! дружню! заГОНО~1

Щ()(J В ноді Д3і')ені;ІО густеє ко,лосся,

Щоб діти роди;rись і в щасті рос.'!и, Щоб в світі веі)1 радісно и пі.'ІЬНО ЖИ.10СЯ, Д.тн аа хисту миру ми всі нідня.чись.

С~lі.1ІШО ЙІШІИ за свободу сВою .

Гремить на.ша пісня. В ній мужність клеКО'Іе. ІІід пісню дзвінку 1'У вперед ми ідем.

COНl\e на стягах так променем грає, Радість хвилююча б'ється n грудях. Друзі 3 Болгарії, друзі з Китаю

Хто ж пісню цю вільну скорити захоче,

Того ~ІИ бf':\ л;а.lЮ на порох зітре" .

ПОРУ'І із НЮШ крокують В рядах. ;~iЦOTO~I СIIЄ на стягах червоних Дрніна і~давнf', бе;юrертнс ім'я,

KpOI\YЄ~[ ми дружн() У мирних кодонах,

Наші рук.и нікому НС СИ.І!<І роз нлть,

А ІІІ .:ОІХ осявають ІОВІ з(}рі червоні,

Чітко І\·РО&УЄ в (: вятковііі колоні Дружна, єдина народів сі.\І'Я.

ЩО Н<І. в ('ж ах кре~l.lівських горять.

Г. Литовченко,

М. Тищенко,

колгоспник артілі «Більшовик».

агроном.

с . Рожнн .

Бровари .

Ясними 3

полів багаТШІ урожаєм,

Завершенням новобудов Тридцять !1~В'ЯТИИ :1устрічаєм НатхнеННИ~I,

віДД<\НЮІ

трудом .

Росте і квітнс вся країна, .як сад вссною молодиії. За. ~lИр у світі всі стремління

шляхами Коди усі шляхи у нас Ведуть до комунізму.

Навіки рідна мати.

колгоспник

В час трудового геРОЇЗ)IУ,

Ілліча».

РАТ

И

Ой, )' лісі на ПОЛІІні у :Jaнек.ТЮ!), бою Гуртувались партизани,

Не боя.шся вогню. Добре бились партизани І ніде не відступали, І, забувши свої рани, КО)lандиром партизанів Новгородський був моряк­

І ві"важниіі, і еміливий, І чу:\()вии ще співак . ~' бою мі)! важк.і~l,

артілі

«Шлях

Вечір весняний, чудовий такий­ Тоді вони вперше зустрілись, І в їхніх бадьорих серцях молодих

Нові почуття зародились.

А як літо прийшло. світлі в гаю

Із радістю вдвох зустрічали, Схнлнвшись на груди, Галина йому Найкращую пісню співала. Та раптом здригнулась від гулу земля, Ударили вгору гармати. Це в люті смертельній Полізли фашистські пірати.

Річ Ilе, друзі, нс проста.

Щодня розгорались на нашій

зв'язку,

на наші поля

землі Боїв невгамовні заграви, Кати вже відчули на шкурі

Вперед уеі ILіш.ш-

CBOЇЇl

П'ЯТІ, фашистеьких танків

Радянського війська удари .

Свііі кінець в бою знайшли. І КОЛі останній гримнув постріл-

у лавах незламних радянськнх бійців Іиов і коханий Галини, Ішов lІін зі зброєю в мужній руці Відстоювать честь Батьківщини.

3

боку танк іще палав,

.як, бра.тів з одної хати НОIJГ()(lодець українців

обнімав. НОВ!'ІРО.1еЦI), НО.навчани, кияни

Міцно :Ja РУI\И ІІЗЯЛИСЬ, IlIC!И В них ще тяжкі раНІІ, Та нісні уже ли;шсь.

Гей, від Волги за Карпати Піенн иіJІьності дзвенить­ Дружбу нашу не З.'ІЮlати, В'І(lО(' наlll нехаіі тре~IТИТІ)! М. Чуняк, КО.1ГОСПЮIК .Ж·[анова.

артілі

імені

Красою 111 дужа, ділами

І

Так сказав один

І скоро усюди, мов грім, пролунав

Голос по всій Батьківщині, Що мужньо Вітчизну свою захищав

Дорогий і кохаНIІЙ Га .1ИНИ. Та він несподівано в битві поліг Біля шляху на лузі широкім­ Непорушною клятву зберіг Галі отій кароокій.

З'явилась над шляхом. що в Київ іде, його невисока могила. І 11 небі над нею промчала Хмаринка

прудка

З ІІраПlfРI\ЮIИ, мов мак"

в той день срібнокрила.

Прlllжджа·

ють тисячі людей . Н а з нім ку: броварчани в Кремлі біля Цар·колокола. Фото М. Строя.

А згодом могилу розкішним вінком Рука чиясь ніжно вквітчала . Можливо, що це положила його Струнка чорноброва я Галя . Промчалися

шля .хом. що в Київ

іде,

Днкі фашистські колони. Коли пригадаю я дні ті тепер, Кров в моїх жилах холоне. Над ш .1 ЯХОМ стояла, дивуючи всіх,

Герон ще свіжа могила, А Кllіти над нею в ранковій імлі вічну любов

говорили.

Кати не посміли зайннти її, Вони

руках.

День цей хороший, ЧУДОВИИ­ Iliсня ус. юди несеться, як птах.

лиш

ялину

спиляли.

ЩО ТІІХО на нашій священній землі В глибокій задумі стояла. Любов до Вітчизни негайно дала Коханій Галині пораду. llІRИДКО пішов під укіс ешелон­

Гармати, пантери , снаряди .

В боях до фашистів, жорстоких катів Галина пощади не знала , Все більше і бі,lьше ворожих могил

Навколо

щоденно

з'являлось.

В боях відлітали в минуле роки,

Нарешті ПРІІЙШОВ сорок П'ятий,

с

н

Що в сімнадцятім мужньо пuвстали,

Про них пісня .'Іунає над краєм,

праПЩЩЯМIІ, мов мак, у руках.

І в день цей хороший, чудовий МІ! сла,вИЬІО Жовтень, беЗС~lертний в ві&ах.

ПіДНЯЛИСІІ :Іа справи HapOД1li І свободу свою відстоя.'!и.

Парад переможців.

с . СеМИПОЛКIІ .

ПоБЛIІСКУЄ сталь,

заграви.

Моє село· ! Дитинства вихор Пробіг під хати і ДО шк,оли .

n городі сад,

Колгоспне ПОJе , де пшениця

медаль.

поруч-три ордени

нині

Шуміла так щодня, щоночі­

Слави .

***

над шляхом, що в Київ іде ,

Висока чорніє МОnlла. А небо над нею таке голубе,

рясний і тихий,

А за селом-беЗ!і.рає поле.

На грудях у Галі-яскрава

І

В. Пишняк.

МОЄ СЕЛ О

Що пройшла крізь гарячі

А

Я

Вони славу в борні здобули. З)'стріЧ<lЄ~IО день ми святк,овии

3

Коли стіною колосилась у дні напружені, робочі. Широкий шлях аж ген під клубу С'грілою ВИТЯГСІІ да.'1еко.

Як в морі спокійному хвилі.

Над ШЛЯХО'М ЩОГ.І!а біля дуба

Тут рядом ялину розкішну таку Галина торік посадила.­ Дістала її у тім са"",ім гаю,

3

Де

вперше з коханим

зустрілась.

А осінню Га .1 Я в Тамбов прибула В знак вірної. вічної дружби :

Тут милого юність щаслива пройшла,

Він звідси пішов і на службу.

гніздом старенької лелеки. Із ку з ні дзвін , немов музика,

Луна.є радісно і ново-­

Людей до праці вранці КЛИ&а

Иого дзвіllка співуча мова. І все співає, все сміється

ІІід синню неба всщи . Моє се.то! .як серце б'ється: Тут трудяться хороші люди.

В тій школі, де вчився коханий

М. Сом,

колись,

Вона почала працювати.

Не зможе ні простір, ні час

студент .

с. Требухів .

До нього любов nодолаТIІ.

Щодень все ріднішим стає їй Тамбов, Що з Вітчизною разом зростає. І в серці Галини любов Міцніє, живе, не вмирає. Коханий в борні зас.1УіКИБ Безсмертя,

пошану

й

любов,

Над все він Вітчизну радянську любив, За неї віддав свою кров .

Коли вже добили радянські

М.

полки

у лігві фашистських піратів.

п

І батьків ми також привітаєм, Що на З~lіну дідусям ПРИЙШЛИ,

Ді ,1усів привітаЄ~1 сьогодні,

сто р ІНК И==

А поруч ялина в задумі своїй Додолу схилила всі віти. Лнш подихом ніжним щоранку її Пробуджував лагідний вітер.

Про

у

І

преславна. І із найвідомі ·

ших сучасних українськнх поетів

,===ж И в І

Міцно стиснувши вуста., Танк. lJорожиіі западив­ І тщі гранат узявши

славна,

І

Москву. СЮДІІ щороку

ранки

НовиїI наступ готува.1И.

наша

про столицю Радянської к~аїни­

Р. Ковпак,

ЖИВС~І() ~Ш В прскрасний час,

Б

'

Д.1Я нас ти стала на:\ilВЖДИ-

В серl\ЯХ Hece~[(), як один.

Зустрічаємо день ми святковий

Москва наша рідна, Москва

Веди ж нас, партіє, веди, .як і раніш вела ти

д и т Я ч а

є рідні на СВІТІ І теплі слова, Та з них найтепліше-це слово Москва.

Горб атен ко, вчитель .

с. 3азим'Я .

О~інній ранок На отави ранок кин)'в роси, Мов сівач зернята на ходу.

Хтось розкидав золотисті коси Над ставко}[ , в КО;1ГОСПНОМУ саду.

Павутина ПОНf:\сла('ь упросинь .

Потемніли тіні яворів. І 3 достаТКО)1 плине осінь, ДО КІ\JГОСПНИХ радісних дворів .

П. Писаренко, ВЧИТС .1Ь Вllгурівської школи,


СТАХАНОВЕЦЬ

4

в Ст а ніславськііі І'ала і

група

публіки

на

міністра

працівників

л ісової

І(итайської

з

листопада

1955 року

промисло­

Народної

чолі

7

В ПЕРЕДСВЯТКОВІ ДНІ ПО РАЙОНУ ~~~~

області побу­

к е рівних

спеціа л істів

вості

Понеділок,

Рес­

заступником

ліс:>вого

господарства

І(НР Юнь В е нь-тао. Представники

І(НР

познаЙОМIfЛИСЯ

розробками Н а

з нім к у :

класу

з

учениця

Бистрицької

школи

лісовими

в об .lасті.

Надвірнянського

Ганна

Сидорук

ським

гостям

5-го

с е мирічиої району,

підносить

китай ­

квіти.

(Преск.lіше РАТАУ). Фото С.

Полякова .

*-----------

- - ---- . - ".~= МІЖ" АРОДНИЙ ОГ ляд НА НАРАДІ МІНІСТРІВ

:IУВ1IТИ ВI'і 1 ' '' n'РIІ "іж І' ()()ОЮ ~IИР­

уряд НДР вка з ав,

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

НЮ!

загальнnнімецыtїї Ради , ДО якої

Ш:ІНХIJ.І!.

ВНОС НЧІІ

ЧОТИРЬОХ ДЕРЖАВ

.1нн с ька

цЮ

не

Ра­

ввіЙш.1И б представники законо­

.'(аВ'IИХ органів ПДР і НФР, СПРИЯ­ до u зО.1иженню німців Схі,щОї і Західної Ні)lеччини і пі.потовці ~')ЮВ )(.'lЯ об'єднання Німеччини .

~' ilit' HPl\i IІІЮдОВЖУЄ свою ро()о-

не гаііної .1і[,ві.lації воєнних угру-

ту Нара.1а \Іініетрів :1і\КОРДОННИХ

І1онань, Щ І І існують ТСПЩІ В Єв­

справ

держав-СРСР,

роні . Зважаючи на реадьні фак­

СШ.\ , _\НI":Іії і ФраНl\їі. ~[іністри

ти і на по:нщію :Jахідлих держав,

'IOТllp[,ox

оfiговорIОЮт[, 1!еІIІІШЙ ПУНІ\Т 110-

l'a..1HH· bl-iа

де.1егація в своїх про­

НlЮИІ(інх від 31 жовтня не на-

ІЩ~КУ .lенного-про європейс ьку

:~иває CТPOK~' чинності

БС:ЩСI-iУ і Пі\lСЧ'ІИНУ. О())Іін .~Y)[-

ІІІ)

~IMI! )laЄ .1 і:IіІВИіі характср. Зав-

l)r:~пеКIІ і

ДНКИ НоВИ\1 ЩJIIпо:нщіЮІ ,

НЮІ РаДНН( ' I, I\IНО :шції

('р('!,

і

ВН('('С­

.~C:[(' ГaI\iЄ~I , по· ­ ~:1\і ;\JШХ

;l. ерж(\в

:\Й.Ш:Ш:ІИСЬ ПО рSЦУ пунктів. Про­ ТС ('ер е д у'r :Н'ників Наради не)Іа \ЦС необхідн о ї ;JГОДИ по дуже важ­

гарантуванню

ІІН\! , яке

ііllГО :I<І\lіни

укладення

європеЙськ.у значного

позицій ~·часник.ів

.1егації ~ахідних держав продов­ ЖУЮТЬ наподяга.ти

на. тому,

рі[о обох НЇ)ІеІ(ЬКИХ деРЖ<l8, а та­

ни , її IІсреО:lб(lОЄННЯ

ні нитання ЩЮ європеиську бе :!­

КОЖ с)тіщіх

ПСКУ

денк.их

Ні\IС'l'fИНУ

Є

створення

систе){и бе:mеКIІ в Європі . Такиіі ІІІЛНХ оо'Є.lнанн}! зусиль європей­ с ьких ' дсржав замість поділу їх

Bo€HHi

ІІа

ТИСТОНТЬ

угруповання,

ЩО про­

Ilдне

забе:ше­

ОДНО)ІУ ,

ЧІІВ би "'ІІР В Єврuпі

ня Ні\lе'IЧИНИ .

і об'єднан­

ПРО([(~:!ИІ\ії СРСР

:1 І\ЬОГО ЩIІIІЩ1.У ори l'фUР\lу:ІhО­

вані В Щ) ! 'Рl;ті « Зага.1ЬНlIЄВРОНI'Й­

;roroBoPY нро кщективну О('.:ШСI-iУ В r.BPltlli », нкиіі Рад ан­

С1..кого

е ша де:Іегацін BHe~;Ia на обго'­ Вilрення Нщнци 2Ь ЖОВТЮ[. Оекі .1ЬКИ стрів

Цf>И

ІІіДТРЮIІШ

щюект :1

НС

бlіКУ

;JY-

нред­

ставників ТРЬІІХ захі."lНИХ держав , Радянс ька .1Р ;[('Г'щін , прагнучи :ш)е-;ше ЧИТIІ :~б:ІИjj\.~ННЯ ПОЗИЦій

НЮІИ країн або

ня до Північно-атлантичного воєн­ ного б іЮК)", Щ(і, як. відомо, спря­

ні бути І1сре,lбачеRі граничні рів­

~Іоваllиіі ІІРОТИ СРСР. Такі ЩІОПО­

ні віИСІ,К США ,

: :иції,

;)

СРСР,

Ангдії і

ФIJ<1нції, ролашованих

на тери­ тщ ) ії інших .~е(Jжав у цій зоні. З;rііkнснн)[ радянеьких

ПРОIIО­

:ШИ'fаино,

І ' В··ІЇіі :~aHBi Г;!ава Ра.дннс ької де­ .і,(' гації В . ~[ . ~[o."II1TOB , бу.10 б ве­

дянську

ВІІЩН' , (

у

('IIp<lBi

:~ )liЦHCHIIH \lИРУ в Європі . Воно t:Щ : ИН.ІО U таК(lЖ розв'язанню ін­ ших JlитаНh , в ТО)ІУ чи с ді ні)Іець­

КО[",І , в інтересах бе:щ с ки всіх на­ Р(I,lів.

l'OJB' a : ~aHH н Hi\lCI\bE;oro

питан­

на нараді

jKeHO["() :;(\

'І I1С . [0'\[ )"laсни"ів до­

J'ОВЩІ )" ЩІІІ tlc:ше к у в r,BpmIЇ . Та.-

справ

СРСР

кий

договір

УК.1:Н~ТИ ,

НК

ени'Іатку

)[(Іг"и б

ЩЮПОНУЄТЬСН

в

но­

[;UЧ paдHНI~I,I-iIl)!Y нроекті, СРСР, <..:ІІІА . ФраНl\іJl, АНг.Іія, а такuж у(;ї

інші У'ІаеНIІІ\И Західноєвр"пеИеьк. u [,І c-о[и д У і Вщннаве Ь"ІІ["ІІ .10ГОВО­

ру, В ТІІ\ІУ 'ше:Іі . (ві ні\[ецькі де(lжави-Н і\ll'цька ФеДСР1t:Іьна Респубдіка (НФР) і Ні)Іецька

Де)lОкраТlІчна Ресщб.Ііка (НДР), п. \(1) jJ;:ШВО, таКIІЖ і ,~eHKi інші

,ЩО)lа

ні~It'[(ЬКЮІИ

ДР(lжава­

у ЦЬ()\lУ питанні ще не вичерпа­

ні. На.ра.1а

ЩНlдов;r;ує обговорен­ If}І [ІІІ ганнн 11І11І ЄВРОllей с ьку без­

нек)' і Ні'olеtІЧИНУ. Мініетри ;J акордонних с[[рав чо­

ТИРІ,(Н держав об)Іінндися також

(lО :~ f,'я :~ аннн

пита.ння

,l,У)Ш:l\Ш ІЮ TPCтr,O\lY ПУНlНУ п()­

Р,ЦНЮ ' ька .1<,:ІегаЦЇI! ІІа засі д анні

РЯДJ-;У .1<'Н"'1І"(1 Нар ;ци-в питанні

:ІИСТlmа.lil

ВНСС "1а на

розгдяд

KOP ~1-)KYXHi

Сталін"! , с . таЛЬНIІХ

в

колгоспі

в

На

7

мільйонів

карбованців

868

бі ,l ь ше,

цеіі же п '~ріод у мину.l0МУ ро­ ці, продано TOBJpiB в системі райспоживспілки .

Більшість

ція і IІре,lставники :Jaхі.lНИХ країн

внеС:ІИ

віщовідні

пропозиції.

І·Н.Ш 11,11111 Щ )t IНІ 11.11111["11 і IIО:ш' jІ-

, (онних (' нрав

\lува І и ві ~ :~ae І'ІІС) ваннн зБР;IИНОЇ І неееЬ[;IІТ нараДIІ )Ііністрів зак.ор- ІІ0ві,lЬ ДІІ 1О .1ИСТIJIlада.

Г_

де ржа в,

За

ІІlІuі.(О)[:Іенюш,

IІlІуб;1ікu-

золотих

Н('І\І, Л.: ОВТІІН

доларових

2.'2 ()7

\lільионів до-

ванИ\[ а 11["."1 iiiC bI-iИ\І )lіністеРСТВ1НІ

. шрів.

фінансів , у жовтні Jо;юті і додаР !l ві :Jаrrа е и Ангдії IІРОДО8ЖУВа.ли еК(IРО'lувати с ь. За )ІЇсяць вони

ЯК ВИДНІІ :\ ;ЩІІИХ, Ilавежних у ([IIiJ i ,ll))I.I~IIHi, одніЄl1І :\ ГОЛОВНИХ Щ І I!'IИН виснажсннн :Ю;[ОТI1Х і ,10-

:;)ІеНШИ;1ИОI на 48 )Іі.1ьИuнів ФУН-І ;шрuвих заJ[а~ів є тру ,щuщі Ан­ тів cTepJliНl'iB і стаЮl8ИJІИ ла кі- [';Іії у гаilуаі Jовнішньої TopriBJli.

ЕКОН())Іі'іНИЙ

ОГ:1ядач

АНГJIїИ­

СЬКОІ'О І(снтра_1ЬНОГО бюр!} інфО' Р­ К(І){ентуючи повідомлення

)!,щії,

)ІіНЇІ'терства фінансів, від~іча.є, що, «як вважають у Дощоні, ста­ нuвище

продовжує .1ИШ<lТИСН

не­

ТЕЛЕВІЗОРИ

В

БУДИНКАХ

КОЛГОСПНИКІВ Наперед ::>дні ::BqTa колгосп­ ники Григорій Петрович Дов ­ і 'ОДЬКО та Вас;tль Петрович Довгодько придба"lИ те"1евізо­ ри «І(ВН-149» та «Сl.'вер» . Т е ­ пер у селі є 5 т е левізорі в і по­ lІад 600 прийм а чіа, радіоточок .

в пі о ­

організ а '!ію .

В.

Леонова.

ГУРТКІВ

художньоr

Учора піс"~я урочистого засі­ ;<JННЯ, ПР!lсвячеіl-.lГО 38 рокови­ на :,1 ВС.1ИКОГО Жовтня, гуртки

ХУl\ ОЖfll, О Ї саМОl\інльності вис­ тупили з концертом . Сьогодні і з автра

ВlІступ .llТl,

к .lубі

А. Теплюк. І(ОЛГОС!1 i~l . ЛI.'~іна, с . Плоске . ВІТАЛЬНІ

п ІАН ІНО

ТЕЛЕГРАМИ

Понц грам з

І кої

За рішенням загальних рів

в

прунни~ орксстр, .'I.p a ~lгypTOK покаіК ~ П'є::у "N\Jrpoc з Оча­ кова» . Буд е орга!lізо вано ди­ тнчий рано .' '-

В. Мехед. Колгосп «5і ,1ЬШОВИК», с. Р'JЖНИ.

700 в італьних теленагоди 38 РОКОВІІН Вели-

Жов,ТНl'вої.

соціа.lістичної

збо-

реВОЛЮЦIІ наДlltШЛО в Бровари

КО.1ГОСllllикіа для гуртків са\10;rіqльності клу-

І. вщпраалено трудящими ~a­ ион у за останНІХ два ДНІ в РІЗ-

художньої

бу придбан() "Іізніно .

ёl

В. Полотняк.

Мlсга

оюзу .

І(олгосп ім. Сталіна, с . Русанів .

І села

Радянського

І. Золотуха.

У ТЕАТРИ СТОЛИЦІ

Значна

кількісгь

трудящих

Броварів і сіл району придба­

ли КВИТКІ! на святкові вистави

в театри столиці республіки-

У Броварській с е редній шко · лі відбувся збір піонерської ДРУЖИНІ!. ПРИСіН ' Іений 38 роковинам В ~ Ли ,(JЇ Жовтневої соціалістичної революції. В урочистій обсгановці 120 учнів

м. І(иєва . Понад 100 юнаків і д івчат коЛ('ктивно відвідають 8 .1ИСТО'lада вистав у « Сватання ьа Гончарівці» в театрі музич­ ної комедії. Н. Шкуропадська.

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~~~~;;;;~;;;;~

~-

-- -----~.

Редактор

ЗЩlJ,()відьним» .

Адреса редакції: с. Бровари, І(иївської області, вул . І(иївська, Броварська районна друкарня І(иївського обласного

і

САМОДІЯЛЬНОСТІ

ДРУЖИНИ

Англії

кол-

іі ilрНЙНЯТО

ВИСТУП

І. ЛапицькиЙ.

запасів

в

У'всч е рі Д.1Ч СТ'Іршок .lасників прочитана доповідь "Під пра­ пором Жо втня». Силами шкіль­ ної ХУ;ЩJКIlЬ О Ї са~lОдія.lьності організовано конц е рт .

Вартиванов.

НА ЗБОРІ ПЮНЕрськоr

Скорочення

H('PChKY

план товарообороту.

угаду з і

.'ІН іі на ееііс :JUбов' НJilННН: \"'lїlИ-

'mтирьuх

за

І

третіх к л ясів

тисяч

ніж

КЛУБУ

ЗаХОД())І

будівн;щТlЗУ

госпах .

-----------------

ДЛЯ КОЛГОСПНОГО

І~НЮІИ уря-

по

тому

РІСТ ТОВАРQОБОРОТУ

l

TpaKTopНlIX

Л. Беркович , завідуючиJЇ . ;:> 3 ИВlДділом

[[РО розвиток контактів (:Ш'язків) між СХЩО){ і

-

~1С!ШIIНЧI)

район~

числі У колгхпі ім . Будьонно-

)ІУ і так .~a.1i . l'аДЯНС-hка ,1С.1ега­

Ні.\Іщr, кої ДС)[ilкра'rичної Рес -

I(с)ШТlІ

стаНlLіЙ. підприємств і установ

Русанів, 3 каПі-І

зерносховища,

будинків

споруджl.'НО за останній рік на lі ,

ме­ імені

І' І

Значна кількість виробничих І

ханізоваН ;IЙ загальнофермський кормоцех

,. 1I

'

заJрадіа .

ПРЮlіЩ('Нh, ЖИТЛ'Jвих

ус­

4 і

тор["іВ;Іі , КУ:ІИУРИ , наУІШ , ТУРИ:! ­

liув висунутиіі [\ЮІИ

бутових

силосу.

IIРIIН-Т opгaHi : ~<II\iї TaKUЇ РіЦИ

.(0\1

КС, Лі т ки , Требухів . В 6 колгоспа)( розпочато будівництво приміщ е нь .1.1Я КУ.1ЬТУРНО-ПО-

23495

для

наl і <l.lИ IІР ll llllдИцію «Про C1'BO/H~H­ ІІН J'IІ"<I . 1I, lІltні){(ЩЬКIJЇ Ра.~и».

_. . ... . . СтвореНIІ КIJ\lіТ1\Т СКI'нертів, якоІІУО:Ш'И. В eIlCЦIa.;IЬHII.C~ заНВ1. ~IД \!)" :!<lЩIІІІІIIНОIJ<lНІ) ролаянути ці 1 .' IІКIОllца , :ШСjlНУТ\И до же-1IIJЮШ)(!И[\ії і ІІ0дати мініСТllам до­

к.ра.ЇНIf. ~"ral'НИКIf .1"I"ОВО-ІІУ юя-

примі­

делегація

Радянська

НДР. З )[СТlliо СТIJІІ'РСННН ужlВ для

2

траншей

В . М.

нині,-в НФР і

ніЩЩІ,[\()['О

госпах ім. Ватутін а , с . Пухів­ ка , на 200 ~liCЦb: ім. Сталіна , с . Бобрик, на 300 м ісць; дитя­ чих яс е л по КОЛГ :Jспах сс. Пщ)с-

тваринниць­

господарських

устаткування

новозБУ ДОВdн;tХ к л убів ПО кол­

пе­

вий

вважає, що )ІIІЖ.1ив(}Сті ддя до­

)Щ. нкі kНУЮТh

цей

чину , а·д<", як від знtI'IИВ міністр : :аК()іРДОННИХ

Завершується

району

за

про євронейську uеЗllеку і Німеч­

ІІl'l'ішніх У)Іовах ваЖДИВl на НС-

)[ііК

гос­

сільських СПОЖ.ІВЧИХ товариств району пер е '3и.О'іали жовтне­

Молотов ,

і :І и.lllіК('ННН, співробітництва

КО,lГОСПИ

СЬК() Г ОСП JД'lрсь;(ій виставці.

роз­

З д ано в еКСПlуатацію

обговорюваного Нарадою питання І!:!.

нн і о(і ' Е , (наннн Ні~Іе'I'IИНИ в те-

1\11

ма­

громадського

таткованих

Все не ггpYДНlHЄ розв'язання І І,

І : ІІЇ (' ІН~ Т('\ІИ європеііськuї uе:ше-

ОО)Іе­

та

тонн

НФР і

ЩЮlllJнуваЮI

) К;ІЩСННJI

довговічних

РО З ШИРИ ,lИ

цьованих

НДР .

НlІві наl'а\IJlеред ~ТВUJlення дійо- еягнення позитивних рсзудьтатів

щю )ІIІЖ:ІIІВЇёТЬ

типовими

щень. Споруджено 23 корівни ­ ки на 1150 голів худоби, 6 сви­ нарників на 1500 голів, 6 пташ­ Нllків на 9000 голів , 4 телятни­ ки на 500 голів. 2 стайні для 120 голів і 2 вівчаРНИКIІ на 1050 голів. Побудовано обли­

заслухати

пред(:тавників

кімна­

3-4

за

будіВНIЩТВО

ких

до

)"laCHlll-iів Наради, 31 ЖОВТНЯ внес:ш н()ні Щ)())[(і;Jиції. Вона за­ IІUГОВIIРИТИ ІІитання

ріод

обставина, що відхидиди Ра­

пропозицію

свого

ЗН<1ЧIЮ

Не сприяє розв ' язанню німецько­

го питання і та ~axiДHi держави

KPOI-iIl\!

ведуть

з

подарства,

безпеки та миру в Європі і роз­ в'язання питання ПРО Німе'іЧИНУ.

:шцііі ПО гарантуванню єщюпей­ ешої йе:mеl-iИ, як ніДКРСС ,lИВ У

;НН;ЮІ

НС

Ф О Т О .\1. с.ТРО\!.

'го , с. Мокр е ць , на 400 то нн , 2 гаражі на 12 авт о ч а шин. ~1.1!!H. ПрlШ іщ е ння ко :ІГ .) СПН О ГО в('тl.' ­ ринарн о г :> п у нкту . Пр!! будів­ ництві ТВJРИННИЦЬКИХ і госпо­ дарських ПРIІ~lі''ц '' НЬ за основу бул и вз;] гі зра.l . (-1 , які пред­ ставле!!і Н<1 Вс~союзнііі сіль­

кол­

району

Дбаючи про іІсеміРНIІЇІ

і вкдючен­

них. ~. ДОГНВО'llі повин­

:;

споруджені

виток

що

дює , що ГО;ІІІIJНЮІ при ро:ш ' Я:IaН·

і

інтеліг~нції

проектами, теріалів.

А IU'д ії і Франції . Пр(YfС три де­

в r.IJ!Jllпі , нка ВК_1ЮЧИ.1а б теРИТ(J­

об\!f'женнн та інспекції озброєнь

робітників ,

шість будинків на

Та­

нідкреt-

д(' . І е гація

l'аДННСЬl-iа

госпників,

аодиження

Наради .

питання про європейську безпеку )Іоже бути р()ЗВ'язане ті.1ЬКИ при У\lОві об'є,щання всієї Німеччи­

:1Ивих сторонах ЦЬОГО питання.

<4 .

НОВОБУДОВИ

бе:шеку

і.1У'1І! на:lуетріч Пllб<lжання){ :lа­ ~они

кварТІІРУ .

ти.

кі jJ; за.яви зробили предетавники

еТВilрення

..

нову

лес заявив, що обговорен//я ІІИ­

привело до

хі,~НИХ ,~р,ржав, з апропонував до­

в

сі м ей

295

,10-

що іс­ срср,

про

реселяється

справляли за час пkля 37 ро­ ковин Жовтня НОRосілля. Біль­

об 'єднан­

ціІіl ВОЕIІНlІХ угруповань, нуюТh нині. OДHII'Ia(~HO

працівників дер е ВОО :J р о(\ног о К О \1бінату

rUBOPY ПJЮ ЄвропеЙськ.у безпеку талня про

;Іі&віда­

Вісі\1 сіж'й

------

у зв ' язку з нов()ю Радянською пропозицією про

ШІІРШИ\І

rн~рсдбачатюІС

[ ' I;ворIlТИt:я

Бровари.

нещодавно одсржа,111 каартири в нов щ БУ;ЮЩill О\JУ :tВ С П О В('РХО!J () ЧУ . б у динку . Н а з нім І( у: робіТНIЩН ХО .10:tИ .1hIЮГС І(еху Н. Губерені п('­

договору державнии секретар США Д. Дал­

європейської

:m.га."ІЬ//ilЄВРОIlсііс: [, К И~І

('творення

пропонує

пропо:шцію ,

.1 ~ .[eraцiH

Щ~

N2 138.

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

---------------------------------------Зам. 3423 -2500. управління культури.

133 номер 1955 рік  

133 номер 1955 рік

133 номер 1955 рік  

133 номер 1955 рік

Advertisement