Page 1

Га~та аиходвть

а

17 квітнs 1937 року

СУБОТА,

рІІОІІНОЇ РІА народних деnутаті.іІ НІІТ8СІtІІОТ обJІІ~rІ

f~адсьио-nоJІіТІІ'ІИІ rааета &роварсьимх місьио~

НАРЕШТІ

розrJІJІНУв

потерпіJІИ

ввас.підок

Відповідне

питання

чорвобв.пьськоі

рІmення з цього

прийре на підставі

пувктів

28-У Закону Украіни сПро статус

бу.по

в'азаннА цесах.

та 12-го статті

1-ro

1 соціа.пьннй за­

УРСР

серпня

витрат на державне

14

ввас.підок

N! 12-924.

Цим рі­

середню

норму

встановити забезпечеННJІ

роЦІ д.пя дітей

1991

року

1991

дошкІдьноrо

карбс;.вавців,

-810

або

по

у

коли

Ф.

Бочковський)

оргавізацій

Броварщнни,

довести

вlдді.пів

На наше

прохання

-

чорнобильсько!

справами

катастрофи,

місяЦІв поточного року, починаючи з плати

проводяться

за

основним

1

иого

ро

відділами

впливу,

Чи

деnутатсь­

я.к

. констатувати,

ноrо

забезпе­

не

прик­

залиши­

мі·ськвиконкому,

роду

нарадах і

даннях мною

чення.

один

Підnриємства, організаціІ, установи не мають Ніяких nідстав для відмови у виплаті передбачених

засі"

особисто не

ра•з ста·вилося питан­

ня про

створення в

Бро­

вине;нунати

жителів

кооперати·вних

будинків дивиться зверх­ ньо. Дайте, мовляв, ма­ теріали,

і

тоді,

·

суть відповідальність за Закону,

статтею

63-ю

названого

ремантної організації, що

мо.гла

б

за

наші

гроші

що

нам

робити,

іти

ка не підтвердять, що Q•СЬ уже протягом двох років

я

є

частим

гостем

прий.малень. гато:

їхніх

Прошу неба­

допомогти

nридбанні

мені

п'яти

в

машин

асфальту і де•в'лти метрів

ПЛИ1\ІШ. Не для себе nро­ шу. але ... Ті ж· вказівки •ГОЛОВ'И ВИКОНКОМу і ЙО· го заступникі·в про завер­ шення робіт по нашому

будинку повз

так

увагу

них •будинкJJВ, а також про закріплення за ЖБR

чорнdІільськоІ

щось

~расти? Хіба ~Керівники міськвиконкому О. М. Іщенко, П. В. Гонтарєв, Л. В. Зіновсь­

дян,

внаслідок

То

. зали.шаєтЬІся

тикували?!

постражgали

може,

зробимо.

конто,ри

натастрофи• кош'flв. У протилежному разі вони не­

Jа.'іtuв-

Є у нашому місті і ремонтно - будівель­ не управління М 4. Але «глава» цієї фірми І. О. Сидоренко .на проблеми

ц1йноІ

об­

ш~нні

лення.

Законом «Про статус і соціальний захист . грома­

для

там

1 проходять

тов.

Сидорен­

Скільки ми його кри­ А

віз

і

нині

...

На .h\1лендар.і грудень. Але н~ному немає справи

. до

того

му

становища,

оnинилися

в

яко­

мешканці

Зараз

P'f.HKy.

багато

Але

в

цю

rоворитьсSІ

«оnолонку»

плигати

не

дуже

цро

необхідвІсть

турбот,

новизни

хочет~оСSІ.'

Аае,

переходу з

до

невІдомим

мабут~о,

дове­

~ІоСSІ, бо до ц1оого змушує сувора реаа~онІст~о нашого сього­ денна.

центрІ

У

. цьому

заАннтос·гІ.

тривогами,

11

ще

йр,ут~о

сподІваючис~о

раз

на

· переконався,

сюдн

люди

пір,трнмку

з

коли

своімв

держави.

побував

бідами

у

та

Заnрошую до розмови керівника центру Л. А. Г.РИНЧУІ(А.

-

чу,

Леоніде

мене

центр

віски по

Аврамови­

спробуйте переконати, в

тому,

-

ве

що

змlва

воJІИШВЬОго

ваш

ви­

.бюро

працев.паштуванню.

-

Що. ж, спробую до­

-

вести, що ми перша ринкова структура у міс­

Ті і формуємо ринок пра­ ці; Тепер щодо відмін­ ностей. Бюро повинн() було виконувати поліцей­ ську функцію працевлаш­ тування,

навіть

цього дуже

L

тих,

.

тів. Складання звітів для вищестоящих

теж було його важливою функцією. Ми ж покли­ кані піДшукати ТіЛЬКИ ТОму, ХТО

цього. Якщо ж немає, то це

роботу бажає

бажання особиста

бізнес,

власне

виробницт­

во і так далі.

- А · чі не трапиться так, що сам статус без­ ,робітвьоrо буде о.цннм Із дшере.п добуваииs кош­ тів? Нехай .і не таких ве­ ШІКВХ, ane · ще й при умові· збережеJІИJІ трудо­ вого

-

стажу.

Не

думаю,

що

людей у нас nоки що 33 чоловіки. Основна маса

-

це

люди

з

вищою

ос­

вітою. І не 'іх вина, що десять-двадцять років

тому було

соЦіальне за­

мовлення

мих

на

тих

інженерів з

тичного

же

Люди

втрачали

еконо­

вчилися,

нерви

і

зд<>­

,ров'я, сnодівалися майбутнє.

Тому

ко­

ми

на

намагаЄмося

мусь вдасться

обійти до­

працевлаштовувати

сить

підготОІtле­

що

то бодай за подібним профілем. · Таким чином

sка

ний закон, який визначає статус- безробітнього. І в той же час маємо реаль­

ми

ну можливість допомага­ ти тим, хто справді по­

ВіІ:Сам.

страждав

лися

-Авже бути із статтею заВоводавства; вважав

участь

у

ЗJІочивом

не­

суспі.пьВОму

ви­

робввцпt? .. Тепер вона віДміНе­

на,

1

кожний

на

наказу,

статуту

свою

ретельно

в

npoцeGi

ходУ до· ринку.

пере­

А таких

. по­

·про

таного.

продажу.

ДО

НОВООQраНО·ГО

Л.

М.

Rрав­

я.к

було.

У

0

Зазим.'і

злодії,

номісія

збИрала

го­

проводила з ни­

заняття,

.консультації,

не

за

йк­ спеціальністю,

допомогли

ку

А

семи

всього

року до

нас

не

nотрібні.

Зате

Так і чуєш: емоціУ, ам-

. бtціІ...

Як

цими

мене,

словами

ються

нас

на

ключами,

залишеними

Валентини П. • магніто­ фон, настільний годин­ ник, золоту обручку, чи­ малу суму гроше~.

бездіJІльиісtь,

на.став

питання ди

час

на

про

для

безтос­

порушити

сесії

міеькра­

ставлення

окре­

мих !'О·сnодарників до тур­

бот

го.родян.

житися

з

чоло­

nочат­ зверта­

більше тисячі чоло­

вік, які хотіли б nоміня-

ряд

І

не

розмовами,

обме­ а

крадіжок

зва­

невідомі

зор,

тах.

на

ДосИть

кері·вних

пос­

отримувати

незароблені більше, що

rpoшl, тим незамінимих

у місті немає

.

Хочу,

мене

зрозуміли

пра­

і

депу­

тати, і виборці. Сид.f.ти й чекати манни небесної не маємо права, бо ж май­ бутнє наше, як 1 майбуr­ нє суверенної: УкраІни, повинні

т.ворити

·власни­

мя ру.ками. І кому ж, як Не іІародНИМ обраІЩЯМ, наділеним владою. 1 дові­ р'нм людей, вести Іх за собою?

ву, nосуд. Не менщ Цінні речі були викрадені зло­ діями

і

з

деnутат нарощни.х

ного

холодильник, та, телевізор,

про

доросле

Можу що проб.пем ми

...

-

необхідно

входження

у

життя.

-

Як

передбачити, у вас з ни­

не

директори

дивно, але підприємств,

керівники організацій до­ сить серйозно ставляться до наших

направлень

приймають молодь. наймні конфліктів що

на

і

При­ nоки

немає.

Але диІ:tУ,

зареєструвати лю­ дати Уй допомогу

КіЛЬНа

МіСЯЦіВ

тим:часовий нальним

-

Це.

захід .. 1\арди­

же

вирішенням

проблеми може бути пере­ учування людей. , Так, це

складний,

електропли­ посуд, пе­

рина.

* * *

0Внаслlдок nошкоджено

сарая

в

пожежі покрівлю

госnодарстві

линівця

О.

крівлю господарствІ

«Зазим'л

ка­

Rузьмика,

скляну

теnлІЩі

в мешканця

С. Жикун, до­

машнє майно, частину покравлі в будинку П.

Гаценка з Підлlсся.

* *

*

На авто ;:: о р о з і Санкт-Петербург- Київ­ Одеса водій М. С. Горба~ ка з автоколони М 3

0

досить

.спортного

піДприємства

М ~002, що базується у Требухові, наіхав на ве-

·лосипедиста, котрий по­ мер на місцІ пригоди.

* * * Пішов з

0 цього

часу

дому і до

не

повернувся

дев'ятикласник Rалинів­ ськоі середньо'і школи

Новиков Павло Вікторо­ вич, 1977 року народжен­ ня. Тих, хто знає мІсце­

ти

потяглася

якій

думати

киянки

nросить

депутатів.

сезону

молодь,

дач!

С. RрасильниксшоІ, що знаходиться в PoJIOiax,-

знаходження хлопця, рай­ .відділ внутрішніх справ

ОЛЯНЕЦЬКА, м~ської Ради

R.

телеві­

електробрит­

спеціалізованого автотран­

щоб

вильно

дачних

викрали

сервіз,

жити доцільність Ух пере­

буваннJІ

цілий

із

будинків. Із дачі, що на­ лежала киянЦі М. Шпак,

за

подарн:,сть; безконтроль­ Ні<сть. А тому" вважаю, що

* * *

Зафіксовано

0

прихову­

· .зtаичні

тані

невідомі

скориставшись

nід килимком поблизу вхідних дверей, впнеели з квартири робітниці радгоспу імені Юрова

Жит­

багатослі•в'я з різних три­ бун гуляє, хоч греблю га­ тиJ

соціаліс­

змагання,

містів.

са­

справа людини.

хто

дУже не хо-

організацій

булну з маслом має пра­ во заробляти будь-яким законним способом -

час

ти роботу · ~ерез низьку заробітНУ' nлату чи дале­ ку відстань вtд дому, Із закінченням літНьО-nляж­

Нам безробІття не заrрожуе? ~уаьтатом

же

ЖБR жодного документа,

ніному

·ка.

кооператив­

той

знай.смила · з новими до­ кументами. Зараз же нl­ ному нічого не треба. Ми вже три роки навіть зві­ тів не зда€МО·, бо вони

житло·во-експлуа:га­

слуговування

в

будь

-

.

:vш

варах

які

І

лів ЖБК,

·

депу­

бо всі рекомендацП депу­ татів щодо пол<!ІПшення Іх дІяльності зависають у nО'В!трі. І це не голослів­ не звинува·чення. На різ­

роботи

соціального

ласка.

То

м!.ськвиконномом не роз­ повсюджено серед голів

лова

цраховуються.

зоною

.сJіужбн

з якихось причин не працюють обоє батьків, то ви­ проводяться

клуб

лися й окремі відДіли та

матері, а якщо вона не працює, то батька. }{оли ж плати

не

Поза

квітня. Ви­

місцем

наліво.

Раніше

депутатеькі

тин.а?

9

за

го·ворив:

кооnератив­

чу.на?

·

виконання наміченоrо.

батьии на кожну дитину дошкільного віку, що по­ від

во й

необов'яз-

"це не nарадоксальна нар­

це ті иошти, що Ух мають право одержати

страждали

про­

продавати

НА МИНУЛОМУ ТИЖНІ

нІ квартири радять напра­

НИМИ

А в тих поодиноких ви­ падках, коли Іх усе ж таки беруть до уваги, то забувають .контролювати

Сума витрат, вказана в рішенні райвиконко­

му,

перебудовних

безвідnDІВідаль-

майже

райви­

положення

nрийнятого рішення коментує керуюча райникониому В. М. RАЛІНІЧЕНІЮ.

практичних

от

Президента

додам, що висновки і про­ позиції депуrатсьиих гру-п·

конкому,

Від редакЦІJ.

наших

будинкіtв ЖБR «Ювілей­ ний•. «Хімік», «Роман­ тик», «Зоря•, «Мета­ лург•. Ми нічийн.і. А

Може .нам самим Ухати за

тата так і· не створено. Я солідарна з такою оцін­ кою нашої деnутатсмюї роботи. Більше того -

це ріШеННJІ до відома викоикlhів се.пвщвої, сі.Dь­ ськІJХ Рад народних депутатів, усіх підприємств, установ,

депутатів, усіх дуже довго.

вірити, але будемо флаг­

координують,

Райвиконком зобов'язав заrа.пьннй відді.п райви­ (завідуюЧИЙ С.

у

nостійні ком:і·сії майже не працюють, д•ій своїх не

ванців ва місяць.

ковкому

суве-

Сиажіть, х.іба не .мав рації депутат С. }{орж,

карбо­

90

Украіни,

свІтІ

такими?

му також є.

розмірі 1.850 к~рбованців. У тому чвс.пl: на при­ дбаННJІ oдsry та взуття 1040 карбованців, ва харчуваННJІ

в

ша, депутат!ІВ, вина в цьо­

віку, котрі по­ канстрофи,

спти

ності, байдужості до тур­ бот людських. А Іх, погодьтеся, вистачає. І на­

одиlєІ дитини в

чорноби.пьськоІ

народних ми чекали

флагманом

Sможемо

ковості,

року та .писта Мlнlс'!ерства фlвансів

ЩеННJІМ ·передбачено

терпіJІИ

від

стати

~болячок»

а.пьноі есвіти УРСР, Держ•омlтету УРСР у спра­

ку.пьтури та спорту

незалежностІ

наАмолодшоі

мано·м тільки тоді, кол~. nозбудемося всіх наших

·

фівансtf, народноУ освіти, ввщоі і середвьо'і спеці­

1991 від 12

мІськоі Ради бо такого дня

Хочеться у.свідомимо:

бв.пьськоі катастрофи•, а пкож JІИста мlвістерств

червня

народ

грудневому

рядок

хист rромаДJІИ, які постр~даJІИ Ввас.пlдок чорио­

вах мо.подJ,. фізвчноі

проголошення

•на

Але навіть такі переконливІ підсумки ,референдуму ще не означають, що •нам удасться завдяки одному порухові руки nозбутися всіх проблем, що нагромадилися в житті украінцІв. Попереду ва нас ч·екає непочате поле роботи. Передусім маю на увазІ депутатів міської Ради .народних депутатів. Вважаю, що саме. цеіі орган народовладдя зобо­

катастро­

питання

про

ПІд"!>имавши

ренноі держави проголосував тим самим І за те, щоб тво­ рити П свІтае маАбуттІІ. З цією, ще одною перемогою на шлІІху )І:емократнчного поступу, я А хочу привітати всіх депутатів виборців,

•Про встановлеННJІ середньо! норми витрат на пов­

фи.

АкТ'

п'нтдесSІтитрьохмІльАонниіІ

не державне забезпечеННJІ дітей доmкі.Dьноrо віку, якt

звершилосаІ

референдумІ

.

На своему черговому засідавяі виконком район­ ноУ Ради вародних деПутатів

'•

,

ПІльги дошкільнятам

7 ГРУДНЯ 1991 РОКУ

боліс-

про це повіДоми­ органи мtлЩіі.

ний,

але

ефективний

шлях. І в той же час у нас зв'язаІІі руки тим, що немає необхіДно! ба· зи. Поки що обJІасний центр лайнятості укладає договори

із

інститутами,

учбово-нурсовями комбі­ натами. Вже зараз фор­ муємо

першу

груnу

дей, ЯJ:Сі ХОТіЛИ кваліфікуВаТИСЯ.

·-

І останнє

б

лю­

nере­

запитан­

ня. Явим ви бачите вай­ ближче майбутнє?

- Цього вам не скаже ніхто. Але те, •що лег­ ким воно не буде це точно. А поки що нам, працівникам центру, без­ робіття, грожує.

на жаль, не за­ За інших руча-

. тися fie _ можу. Вів іНТерв'ю

М. ГОМЕНЮК.


2 ttop. 8 7

Грудня

1991

р.

ЖИТТЯ»

~

~

§~

ПОНЕДІЛОК,

ВІВТОРОК,

9

§~ §

16.00 10.1 О

І! раїни

n~нoro тенісу. 16.~0 На доnомоrу

ка.

8

Ка3ка

насті·

3

wкonl.

музиці.

Му3и·

~лускун­

t7.f5 18.00 19.00 19.30

Циркова nporpaмa.

В.·А.

Моцарт

•ІІекаІсм».

УТН.

ссХто мн ... " Громадсьмо·nо­ nітичннк аІдеотнжнев".к· Час­

ткна 1.

10.45 11.00

На добраніч,

діти!

Наукоао-nоnуn•рннм фІnьм •Вода, енерrі-. eneкtpНJC•D. 11.20 «Хто мн ... •. Громадсько-nо­ nітичнмй аідеотнжнеаик. на 1.

' 21.20 22.50

ІІІІІІІІІІІІІІІІаІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ'

Части­

клопотані

ми, хто·сь сна:же : «Зараз не до святІ). І ·все ж свята

буіВають

ЖИТТ-і люючі .

у

нашому

радісні ;

ХВИ:

Саме таним воно було у Нняжичал. І нагода бу­ ла

пречудова:

ві дкриття

Палацу .культури. Адже цієї Т!одії жителі села ченали майже 12 ронів.

Бу.дtвющт·во почалося ще

до перебу.дови, а коли стала{;Я аварія на Чорно­

бил~ьдій ло

АЕС,

воно

бу­

законсервоване.

.Перша кошторНІСна вар­ ті.сть , яка ·складена ще до

перебудови,

визначена

в

су.мі І .мільйон 200 ти­ сяч к&рбованців , а фак­ тично І)адгосп імені Щор­ са

ви'tратив

мільйоftі,в бованців

більше

ла .

А

500

який

палацу.

центр

чудовий

місць.

два

для

і

гуртновою

се­

зал

фойє,

відпо.чинку

робо­

тою, бібліотека, спортив­ ний зал! Приємно, що площа ,перед .палацvм доб­

ре УJПО:Рядк<1Вана,

озелене­

на .

Та поверн.імо.ся до свя­ та . Хо.ч була .nохмура по­

года, біля новобудови зі­ бралося дуже ба.гато лю­ дей. 'Урочистості вступ­ ним

словом

лова

віД.крила

прuфслілнового

мітету

.радгоспу

Т.

го­

..ко­ М.

Руден,ко.

Потім всіх привітав ди-

ректор

за

спілкового

.комітету.

те,

ли

що

радгос·nу

Г.

С.

вони

сельЧан

ним

nорадува­

таким

палацом ,

nомогу

іКі,мнати

занять

Голова

спорудження

прикрасив

на

радгаспу. .

дженні

цього_ чудового

Ві н

господарсТІВа.

тисяч кар­

500 на

двох

Пасі·чІtий. Ві н подя.кува·в будівельникам ПМН-8 тресту «БроваеисІльбуд»

яного

у

.: ~

спору­

лі :іНу працю,

до­

ІJlодал; ,

ТрудLвнинів

приві.тали

велич­

значну

,радгоспу

ср ла

керівнини

подянувавши

nроф­ теп­

за

сум­

зачитала на­

х аз про преміювання цін­ ними

подарунками

меха­

Броварський завод алюмі­

нізаторів,

нІєвих

будівельнинів та інших працівнинів радгоспу, які

будІвельних

стру!Щ,ій об'єднання

і

радіозавод>> . Сель.чани

кон-

виробниче «Ниївсьиий

ві.дзначилися Силами

·піДнесли

бу­

ді·вельни.кам коровай. 'на­

тваринник,ів.

учнів

ІІІколи

.ру

і

був

у лаштований

ве­

линий

нонцерт.

ховий

оркестр.

директору

стращ.І.я

радгоспу

сим­

'ВОлІчний ключ , а ві н , у свою чергу , передав його

дцректору nалацу Селіванову. За чаєм

Є.

І.

християнсьним зви­ отець Володимир

освятив

споруду.

Шсля перерви

відбулц­

.ся урочи,сті збори з наго­ ди профес ійного ~вята праЦ\В.НИНІ·В

СЇЛЬСЬНОГО

відбулася пар

середньої хо­

меха­

· пересуаної

роботі .

радгоспного

нюованої 1колони N2 8 О . В . Терещенко вручив

чальни'К

у

Грав

Того

урочиста

шлюбі-в

ду­

дня реє­

шести

наречених.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

§ § § ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

§ § § § § ~ § ~ § ~

На фото: nід час від- ~

криття Палацу культури~ ~ ~ отець Володимир освячує ~ новобудову ; урочиста реє-

страція

шлюбів.

Фото О . ГалІцииа.

§ § § § § § § § §

§

~

§ § § § § § §

~

§ § § §

І

Прнватнзаціа по •.)а­

'fETBEPT,H СЕСІІ ВЕР­ · tОВШ>І РА:ДИ ' У~АІюt,

6.30 9.0S

«Рансж•.

Міжнароднин дмт•:сніі тиааnь а Єаnаторії.

фес­

різ­

них мраІН.

Прем·~р•

фіnьму

художньоrо

•4е

з.цороао,

Лю6итеnі

д і Нного

теnе­

шефе!•

детент. нвно - коr.,.,е-

ж<іlнру

nоб . очать

новні1

(.t:pІan чехр-t:nовацькнх Ф льм;а. Зnочнннd група

t.> •' деtч

dВТОМОб І ІІоВ,

;, ф•рист

та

їх

телс­ (внн ­

..U Л ~tі~•И • і

nодруга)

19.00 УТН. 19.30 НА ЧЕТВЕРТІМ ХОВНОІ

СЕСІІ ВЕІІ­ УКРАІНИ,

РАДИ

· 10.4.5 На добраніч, дітнІ 11.00 НА ЧЕ 'ІВЕРТІJіІ СЕСІІ ВЕР · ХОВНОІ РАДІ-1 УКРАЇНИ. 12.00 Вечірнім вісник. · 12.30 НА ЧІ:fІk:РТІН СЕС/І ВЕІІ­ ХОВНОІ

РАДИ . УКРАІНИ.

13.30 УТН. 13.45 НА ЧЕТВЕРТІй ХОВНОІ

СЕСІІ УКРАІНИ.

РАДИ

«ПО

УТН.

нови

інформатикІ

аал~ної

техніки.

t..

мування. Беоtсік.

11.05 1.1 .40

Теnефіnьм «бра

Шкіn~оннй екра1 раїнська .АJератур

Ьинс .. кніі~Фата м УТН.

11.10

..

16.~0 УТН. Дначин . тєцете

16.10

17.05 Чн бувас біда 18.00 . НА ЧЕТВЕРТ~~ ХОВНОІ

РАДН

У.

19.00 УТН. 19.30 НА ЧЕТВЕРПЙ ХОВНОІ

РАДН

У.

20.45 На .цобраніч, ....1. 21.00 НА ЧЕТВЕРТІ~ XOBHOJ РАДИ У~ 12.00 Вечіриііі вісник. 22.30 НА ЧЕТВЕРТІІ'І ХОВНОІ

РАДН

У~

23.30 УТН . 13.45 НА ЧETBEPTift ХОВНОІ

ІІАДН

У~

ВЕР·

в ; .цnр<~ ·

цьсоу,оть А~та'ль.-tо н:ожну ЗІ - нових cnpuв. Та Ht!BД - J X•1

ЦТ-1

чО"ІСТо·гУ<. то nотраnляють у t..Butu nас тну. Рrжисер 6ОЧ.lН , t ценаріИ І. Гари ша. . . У ronuaHiH

r.

'"

J)OIIi ' · І>огдаJІОВа .

Актори

Н,Ч> Оh{t<И . Н. Г~рЖМ<ІИС!К . НрЕтч . ~rроаа зна~6мі аам

н а ртнн1 1!182 р .

.втеча

n.

Jl.

no cEpiany ...

з·

12.0(1 1C.tl. 12.10 ІІрем · ~ра аудожньото теnефіnьму

«~Іоверннсw, шефе».

13.3S Муn~тфіn~м. 13.45 ТеnеміксJ. 14.30 бnокнот. 14.35 4е аам ПОJрібво! 1~.50 бІржоамн n.noт. '· 15.0;) TLH (:~ сур.цоnеремадомJ. 15.18 Це 6yno, 6yno ... tS.З& «Жм r іс Дон Кіхот• І Санчо•. )!.удожнін rеnефі~м. Фіnьм 2.

1 серіа. 16.35 • Днтача

_rоднне

(з уроком

фроnЦ'(3.,КОІ мс;ан).

17 J) 3• :икоІІіІмн р><нку. 18.115 Ф. rур11е к.nаннв; 'Іемnіонау СР,Р. \Іоцзоаі анстуnн. У r•e· ререі 18.30 ТСН. 19.35 Прем'сра художн .. ото JслеС:>іn .. му «rІО&ерннсв, ІІtефе». 21.00 Інсуорм8Цінна nротраміІ. 21 .35 Ааtор,ь;.е теnеt.іІ>~енн•. 13.20 Міжн•родні аuе~УкденнІ ееnоснnедні тонкн nрофесr<..на.-.іа.

&.ОО ТСН.

:s, ~СУмна

С.

ІИСТіі

~ . оо Концерт хороаСІ tO.tS ТеnефіnІом «Від. 10.35 Шкіп .. нніі екраt

< во . х

6.30 мРанОІС>J. 9.05 Музика в ефірі. Вибране. 9.}5 ДІІтача rод•нtа (3 уроком францу3Ької моем).

10.3S Прем · сра худож..оrо теnефіnьму .. nо;ІаJІн, шефе~. 12.00 тсн. 11.10 Манера. А~бума nоаедінкн. 13.45 Теnемікст. • 14JO Торт,.аноt р•д. 1~ . Н бірЖО8і t;.__нн.

15.00 JC:H (з сурдо•1ерекnадом). 15.10 ЗїСJріч 3 академіком М. Ам~~ОІІ<М • к.. нцсртнііі сJу,ції ОстіІнІІ:іко.

15.30 •Жктtс Дон Кіхота І Санчо» . Художній тсnефіnьм. Фіn1ом 1. 2 серіа. 16.45 муnьтфіnьм. 16.SS ДнтІІЧІtіі му3нчн"й кnуб. tiAO Ра:~ом :s '<емnіонамн. 17.55 ЗуnнннсІІ, миJьІ 11. t S Са" зах"nnен .. х. 14.30 тсн. 18.Н Проект 10. 19.15 Teneмict і.моснаа ІндІ• ІНІПОПЇС>t,

19.35 Прем'сра хrдоІІСна.оrо теnе­ фіn""'У ·кІІОЇХіІПН, Wеф8.>,

11.00 ІНформацііінІІ nporpaмa. 11.3S •Іс .. ОМ)І ПО'ІіІТОІС ЦТ-• До

І аоrннаце.

170-річІІа :1 днs народжеин• М. НекрасОІІа. 11.J5 МІжнtроднІ шестм.ценнІ ее­ nоснnедні rонкм nрофесіонаnіа. 13.35' тсн.

.

§

§

ІсJина.

фіnt.м,

тімна

Лаnькова вi«J8ilit;

18.110 НА

11.00

§ § § § § § § §

на '"'О·

реоrрафічна ноаеnа.

§

§ § § § §

Відrум

17.~0 Р. Wтраус. «Дон Жуан•. Jіо­

~

проблема-

H.2S Доброrо вам здоро8 •· НовІ розробки • стома.оnоrІї. 12.55 УТН. 16.CD УТН. 16.10 Дn• .цітен. Весеnка. 16.40 На ДОі1Омоrу шкопІ. Укр~н­ nітература.

«РанІ

ка» (noroдa.

8.4S

Меnеньмніі монцерт.

ська

Відеобnо.с

7.30

пах>~, «Твое хобі»).

міІрnаJсьмн.

§

проза'ічними

Житейсь.кими

«Між

Художнім фіn~ом «Очима сатанмu. · t0.35 Шкіnьнніі екран. 8 мn. Фі­ зима. будова атом•. tO.SS Дnа ІОНаЦJІіІ. ~<КІІнаn «Д>t.

17.10

10.20 Футбоnьнніі orn•д· tO.SO Народні. мазмн і nритчі

~ ~

Можливо, в цей снлад­ ний час, нали люди за-

швмдкору""· ~<Днпакм», намм, жінками•). ал утн.

мументаnьнн;. фІІІЬм.

Ве'Іірнііі аІснмк. Все про кіно.

~ ~ ~

§

УТ-1

Відеобnок «Ранкоаа мо:sаї­ ма (муnьтфіnьм, соСніданок ма,

9.00 9.05

'ІИМ».

~

І всв-таки бувають свита

(82:39)

10

7.30

УТН. Чемnіонат

§ ~

132

УТ-1

~ ~

§ § ~ § § § § § § § § § § §

М

8

23.50

Анrажемент

JeaJpy

сПn10о.

Е . СО rімнастнu..

l.tS roA .. Hil АЇПО&НІ ПІО.Цеіі. 9 1S Ітаnінська моее. 9,45 бесіАн npo Р'-Сіііс.,ку

мРаною>.

6.JO 9.05

Днуачніі

музнчІ

9. ~0 І'і11ОМ з чемnіо 1 Прем' tра док1 теnсфіnьму •Чорні 10.)S uRрезумnці• Ху11ожнін фіn .. м.. 11.00 тсн. 11.10 Що! Де! КоnнІ

10.0S

за"рошенна . •Простір• •І

13.211 13.50 14.20 14.25 15.00 15.10

бПОІСНОJ.

Партнер. ТСН (з сур.цо Сьоrодні і тоді.

15 . ~0 •Жнтіс Дон Кі~ Ху.цоІі<н,Ііі уеnефіПІ

3 серіа. 16.SCI ІІ. Чайкоасьмніі. кніі марш•.

17.00

Днтача

ТОДІІНІ

анrnІііськоі моаиJ. ТочкІІ зору.

11.00

18.3\J тсн. 18. Н Світ захоnnеннх

19.00 Фуtбоп. фінаnу.

"· еит"

Кубо•

•динамо»

(&e~ri•J.

1t.H Прем'<ра теnефіnьму

док· «Даі

Іаm.тера Ебертц•"·

11.15 Яnта-91. 12.30. &сі зірмн. М. Ху• 23.SO ТСН. 0.05 ТВ npo TV;

trQCІV1CbKИИ І

ЩfhередачІ цт-:

куnь­

tуру .

10.3{1

~І фоn .. кnорнніі фесrнааnь у

Ннжн~оому· Новrороді.

11 .t0

«МоnніаіІи.

фіnьм.

1 f.)O

Т . Ін. Ко.

ДокуменJаnьний

. Teneill3i""•

Інфор-

мец>;.на комерціоtна nporpaмe. Друзів моїх nре!<расні риск.

12.0J 12.30 13.00

Петербурзькі моrІканм. «Місац.. у Гоnnандії» . Фіn.,мбаnет.

14.1S 15_.10

Мн nіІм ' sтасмо ваші о6nНЧ'І8. Теnевізііінміі музнчнніі ІІбо­

немент.

17.GO 17.15

МуnьJфіnьм. У

caiJi

ТІІіІрнН

(з cypдone-

pe~tneдoмJ.

18.00 Сеnанське nнтанна. 19.00 Заатра rотустьса сьоrоднІ, 19.15· Теnебіржа інформ ус*. 19.45 Документаnьнніі фіnьм •Зrу-

8.00 rімнастнма. 8.15 Фра;,щvзька мова. 1 р~к. В.Н Францу3Ька моаа. 2 р1к. 9.15 Муnьтфіnьмн.

9.~5 АаторсьмІ nроrрамн Ю . На­ rібіна. А.-С. бах. Ч11стнна

10.45

Прем'сра

фіnьму емм

1.

документаnьноrо

«МН

3іІІПНWНПМСЬ

ЖН·

народqм•.

11.00 Презенуаціs журмаnу •дар•. 11.00 Чераоні і біnі. 12.30 Друзів моїх nремреснІ рнсн. 13.00 «І 3HGay оnерета». 13 .• 0 кГраф Opnoa s 'Іутора Мо­ роз/ана~>. 1~.110 .. зітри·

анnадкоаі

рнсн».

Компознціа. 1•.за РнтмічнІІ rі мнастнка. 17.ПО Cniaac Рафаеm. ІnьІсОв.

-·.

У nрограмах теnеб.аченНJІ мож­ nнві змімн. Стенете за .ІЦО~Нннмк nоа;домn~ння•-•н . АННТQРі8 теnе6а­ ~~ннп і t:ад і о.

t4.55 Не ntoбo - не 11.00 Земnа трнаоrн м'єра

документаn

мінтону.

tl\.30 Кнїаська nанері t9.00 Футбоn. Кубок мих

чемnіонів.

СІ

na. ссСnартіІ» (Пра• мо» ·ІКнів). У перЕ інська біржа · noІij nонує, ремомемдус·

10.50 .вечірн• ма31Са. ·11.05 Пісенник аерні• 11 .2S Документаnьнні муnіснаІсторіа*.

23.11 Тнтраnьнмм фурrон. icCono•. 1.85 осРеаерс•. РозеаІІІаnьна npo-

. :i3.:ZO

ІІстІ.

ena, ·

17.30 Kn10ol до світО& 18.00 Міжнародний т·

21 ..5.1 11.SS 13.01!

rpaмa.

КПІОЧ Д<> віт~

АвІорськІ npor1 тібіна. 10.4S «Фатаnьні 3НіІІСІ тіІnьнніі фііІьм. 11 .00 без ретуші. 11.1;0 Дру:Jі8 МОЇІ ПрІ t1.30 і еnежурнаn •КіІ 13.03 Засnіванмо, АРУ

9.50

му-

23.00

НІмеЦІоКіІ м08іІ,

Н . мец~ока моаІІ.

сьме мcpt/t

Драrомано•*·

21.15 • ПередічІ 11 nроrрамн УТ.

9.10

rімнастмкІІ.

фіnьму •lonrІ

17.20 Кnуб мандріенN1dв • 18.10 ЛюдсьІІНіі маніфест. б.J,.* . , t9.00 Перn1мента.мміі віснмм Росіі. 10.00 Вісті. 19.15 Кнїасьма nІІнорама*, t9.45 Ремnама*. 10.10 Вечірка м<ІЗКІ!. 19.55 РеиnемІІ. 10.35 ДокумеНТІІІІЬННІЇ фІn .. м «ЛІО10.00 Вісті. 6іtь»* . · :ZO.:ZO ВечірнІ ма3ц. 21.35 Пісеннніі аернісаж-91*. 20.35 Доісументаnьннм теnефіnьм 11.SS П' 11те коnесо. осСтІІnкер чорнобип.. ськоі зо11.55 Ренnама. 23.00 Вісті. нм•*· • 21.05 Пісеннніі еернісаж-92*. 13.10 n·а те ко nес о. 11.25 Алоетоn nравди І науки. М. Украінсьма снмфонІ~на

t.OO 8.10 8.5\1

КрнмІнаnьннм ~ Рекnама. 1

Вісті .

н•

сесії

Іер

РРФСР. ,

23.50 ·~

Естрадна

nporp


сН О 8 Е

~ ) ІЇ·

ЖИТТя~

ЧЕТВЕР,

7.30

«Рd~:кова

(nогода.

гімнастикСІ,

,у.

ка»

•а-

фільм,

мозаї-

спортогляд,

Відеоблок нРанкова МіІ» (погода, гімнастм«а,

муп~.т­

фіn~ом,

із

о­

а-

'к10·

Гріг.

Концерт

субтит-

~о я

S 4S 9.00

фср-

9.30 10.1 S 11.0S

11.05 Кукурік і К 11.05 УТН. ' 16.00 УТН. 16.10 Дл11 дітей. Веселка. 16.,tl!- Ресnубліканська фізико- .. а. тематичне~

школа.

Як

будет тво11

11.20

розв я­

19.00

р.

'

..... JO

«Ранок».

6.30 9.00 9.10

Мул .. тфільм.

Дитяче~

годин•

І,

[з уроком

І

Концерт камерного оркест-

jl

Земле

моя.

ВІдповІді

на

УТН.

народноrо

- 1'.. 05

ЧЕТВЕРТІЙ

СЕСІІ

15.30 16.35

14.30 1А.ЗS 1S.OO 15.10

ОстСІнкіно

1 ~.40

нети».

D

t7.45 tl.311 18.45 19.00

21.15 11.35

перерві -

vТому

it

Спдів

•Антреnриза"

nред-

- країн

7

о

r:( Сі)

о. СІ,)

ор-

nредстаuа~:

•Поnе

о о.

Е:

представnJІс.

У

JCH. Ку6ом

tt.OO tt.SS t:z.SO

f7.JO

.

Розминка

дл11

ерудІ<ТІв.

18~ 6аскетбоп..

ІІ!f)оnейс~окнх иамо» (Київ)

Жінки.

Кубок

17.25 17.50 t8.30 19.00 19.30 20.00 211.20 20.35

\Афіни). В пе~ерві та ".о з~КІН· чемні

- ЧемnІонат краанн з ХО· кею «Cot<in• •Сnартак»*. 20.45 Пісенний. вернісаж-92*. 21.05 ДокументалІоним фільм «Рос:т"ок

моем

радости

греwной>~.

••Укркінохроніка»*. 11.3D На сесії Верховної

Ради

• ДО

УВАГИ

1

дачі

ЦТ-2

товати:ь

у

ГЛЯДАЧІВ

Ккєвt

не·

і

На роздоріжжі. Свіr грошей Аде~ма С/0,\іта. Ділова жінка. Ске~ут, будь rотовнііІ Кнївс~ока панорама*.

Пісенннм вернісаж-92*. Вечірнs казка.

Прем"сра

документального

ЛІОЦіJІ»,

6

серіІІ.

Ю1ЄЄА

областе

будуть.

ТІООНС·

ДО

УВАГК ГІІЯДАЧІВ І ОБЛАСТІ!

КИЄВА

З техt•ічних nричин раннові пе­ редачі Росjйського ианалу 1 nepe--

,r:aчi

ЦТ-2 'У

тоt:а-тнс.ь

не

Києві

і

обn01сті

будуть.

трОіНС·

tн Лоnотухіну".

Із сурдоперекnедом). Н.10 ТВ. Клуб д•nоамх ntадем. 16.10 НЛО: не=голоwеннм візит.

O.tS

Інформацііна nporpe~м.. Що! Де! КоnнІ Театр+ТІВІ. ТСН. Теніt.

ся

у

ГІмнас1 нка. «З душі мосї нариси». а· о, Грас •Концертнноn.

..

9.10 'аскетбоn~онмй ОГЛІІА 9.40 Прогодуsатн себе: 10.15 Новий ПіrмВІІіои. 11.ІЮ Відеоканаn «Плюс

Н6А.

одинад­

1).00 Педаг~~і!<а ,JІІІІІ всіх•• 14.00 А. rrt~iн' і Н. Івано~.. у nрограмі «Pir Правди і SІмсь· кого ПОЛІІ».

~ІІІ

заn,зненн:1 nояснив

дв~рі

Режисер

схожа

М.

ролях:

.

тнм,

на

Н.

Г.

.• Екран». 1983

На

добраніч,

У

Євсєо!І..

11.35

nропону(,

Фільм

18.20

раїнського

Шнола менеджерІв.

19.50

Бесrдн

Сорбен­

діти!

nовідом-

державного

у

XVIII

даяча.

1

починав

буцувQтн

державу.

Р~жнсер

М.

ст.

{а:н

Тиачун:

і

автор

рію). кн·,вська студ·я поnулярних фільмів.

нrя

чtшнх

сьогодення.

nроблем

що

приво

дає

у

на

np.ttця

худоЖН€.

ноннретному

м.а.в

місце

патс

.. ннх

щуна.

У

у

з

роллх;

t-rot 6

1 В.1 ()

С.

14.45 Селянське nнтаннJІ. 15.00 Зі СВО(Ї дзвіниці. 15.15 Документальним фІІ~ом.

H.2S

«М-трестм.

Чемnіонат країни 3 хокею. «Сокіл» сtАвангард»*. 19.15 Фіnьм-концерт «Becenкan*, 19.40 Пісенний вернісаж-92*. 20.00 Вісті.

17.00

2:1.20 Вечірня казка. 20.35 Київська панорамСІ*, 11.05 Г. КвіТІ<а • Основ'JІненко. .. шельменко-денщJ<к•*. · ]3.00 Вісті. 23.20 К-2 npeд~тatrnJІІ: •Аб.JіІц». O.OS Рссмузімnорт. ·

...

телеИремер.:J і

сол.стtв

лармон

Т ен•С.

Мосноsсь.

•..

Н ,(.он

• Велиного

шлему·'·

19.СО

Прем є.р..J

го

,t,o!-Cy~ч~·hT,lЛbHO-,

rС."Іf>ф.л~=.r,-,у

•Ц<1рка·~.ат.а~.

бес 1r.н з t.nнcнon(.;t'l Родз11нком. 40 ПІД JH<JHOM •ПІ·Jо.

В.

19.20

19 -;.

21.(;.0

н.мецька

моеа.

1

р:н.

:і.1 :;с

~ ме цьн~1

м".)е.1.

2

р н.

~2

tJ •Жнrо~ Х у;.е:тн ,...

"n

К•нм..1

l').f.· ~.т

С.н.ч:н.,

ТЕі'f"Q::.tг.ьм.

r.:-!o..., . . ..."~ц·.

;;з 1(J

на

яниН

1-і~~І.,І-ІИ

.3

т? ... t~ 7 •

),

ее.

12

Чем·

~~1,1Ь~'Н.(

ХІХ

В.

ст.

-1.

5ернадсьннН, Л. ОсТрмн, .. ка. Р. Ь01риляк. Ю. Турчин. О. Гард.а та інші ... Укртелефільм>). 1S90 р.

23.05 ВечірнІй вісник. 23.30 Художній телефільм •.-Час :о:бнратн каміння•. 1 tEpi•. 8.40 УТН. Нічний теле:ил. rруП41 ~Форум».

Вистуn&(

0.55

•itiH"JTЯ

11.00

7.-'\Н·

12

Клима

Художн;Н

Андро·

Романюн.

8

L1ЕТЕЕ.Р

nр}1н~р-

канцt

режнсурd

опоr.ьсьн..а

ат,л~н­

.фанта.

в-одно:.,у сіл

і

еолод,ННА

лише

знайшла

i't•·C~N'"Jлю

1990

присвятили з н.r:t.йбоmо­

1

17.35 Кvнцерт Г rдора

науново­ р,

Автори СТРІЧН.Н Є8ОЮ роботу одн:й

З •C~s.oc

N9

Симфо·

фІЛЬМ.

сцена­

~< ... Час серія.

се­

f2

"і.н-І;{оесьнн~.

17.UO Донумент.;;пьн••Н

ще

українську

Б.

12.1U

дипломата. н.отрии

с~мrін;;~.

т~л(·ф1льм.

рІЯ.

неІоrресачну,

полІтнна.

В.

11

НЛІ1Ма

ХудожнІй

про гетьмана Ук­ Конашевнч.1·С~r .ай­

людину

•Життя

11.00

Всеук­

ного».

мудрого

8.

зірн:н.

.

8

СЕРЕДА

острови» гетьмана Сагайдач­

дачного,

t:nискоnом

зr ..1слої

ро,;.

ремомендує.

На­

8

і

21.00 Французька мова. 1 рін. 21.30 Французьна моаа. 2 рін:. 22.00 •Життя Клима Самгіна>+. ХудожніН телt:фtльм. 11 ее~

уково-полулІІрнн>• фільм иFа11сь.

Розnоаідь ра·,ни Петра

з

Свrтло С€.рова.

кІнофестивалю.

7

Рон-урок.

Родзянном.

І

Доку­

1~.20

20.15

програми

3

Росії•.

ШЛt'Му.).

В.

українса.кою. Від­

Укра·•нська біржа

в

-rелефrлDм.

Донумент ~1л•ннІ-1 фільм •Єсе збулося~. 17.30 ТенІс. Кубом оБоликого

повіді нв лнстм.

21.20

tO

17 .ОО

ти nроти ра-11іації.

Говоримо

·Д~ррелл

ментальчин сері і.

р_

18.05 Телесnортарена. 19.110' УТН. 19.30 Дзвони Чорнобнл•.

рrя.

ста 4

Збруєва,

Моск·

МІдленд.

-

12.15

Арканов. М. ИсндраТDЄВ. С. Ирючнова. Л. БроневоН. Б. Брvн­ дунов

ее­

10

джаз.

•Житнt Нлима СамгІна ... Художній телеtрrnьм. 11 с.•·

Ва 4

Нозанов.

шноляр

-

інших

Самrіна•.

т~леф;льм.

Е!ВТОРОК

приземлилась

тарLлиа,

Вас і

poni У

рос1нсьну

' 11.СО

рий "'Заnоро>tfець.,., а в ній AB<:t rуманоіди... СценарІЙ О. Хме­ лина.

про

Англ,йсьннй

ВёІ!

на

восьмиклгс нин

Ного

Ьос.дн

23.15

2 cep'n.

Лопоту-х,н

що

неймовірне.

-

РІА.

с.н~гін;о··.

телєф,льм.

ее.

13

рі я.

12.1:.

Н.

Браt..,с.

єнрнпкн соль

17 .СО

Соната

для

N\ 1

фортеn1ано

манн>р.

М tЖНароднн~

атральНИЙ nатоа:

,С,НТЯЧНЙ

фестиваль

ТЕ­

у

Єв­

..

18.1~ Слава Росі!.

19.1:>

МуІІьтфсльм.

19.2~. ПtДПрН~МЧНЦТВО

TPdf'\И·

ЦІІ.

19./оО

3

Б ес ІДИ

с;nнсноnом

В.

Родзянt(ом.

20.00

ЦТ-1

Клуб мандрівнинів.

21.00

Ісnанська мова.

21 .. О 22.00

•спансьна моsа. 2 рік. •Життя Нnмма Самrіна•.

Художній

рік.

1

13

теnеф1nьм.

се­

nія

8.00 Сnорт Д'tЯ всіх. 8.10 тсн. -8.-45 Ткраж мСпортлоrо•. 9.00 З ранку patiek~oкo. 9.-!5 НСІ служ6і Вітчизні. 10.2S Ранкова 3ір:<а. f1.1S Клуб мандрівників. t2.15 Ннса. Програма АЛЯ сеnJІн. 12..55 Ам;к поІtнМіІє і .•. 13.40 Під зн_аком «Пі». 15.00 ТСН (з сурАоnерекладом). 15.10 Діалог у nрямому ефірі. 15.50 Нове nokonlннa вкfІира1. 17.115 Концерт артметів балету. 17.10 Народні казки і nритч-і 17..f0 Мі11114ародна панорама. 18.10 Уоnт Дісней представnн_ 19.00 Недіm.нкй кіНО3іІП. Прем'єра мультфільму сtРозумннн nе­ сни СонІІ», прем'сра до«умен­ т.>л~оного Ф•nьму •Гуд-бай, СРСР!»

8.00 8.15

·~ t::J

Музична програма . fтал~исьна моеа,

Художні!і

чергоее

контрольну

HiiW

цять».

11.30 Наше коло. Фатальна жінка*. 22.30 Музичний фільм «Віруюu*. 23.20 Джаз-тамм. Додаток.

І ОбЛАСТІ! З технічних причин ранк~Еtі ,-,е. редачі f:tocit1cьнor:o канаnу. 1 nере­

-

ОчРuндне

15.00 ТСН

0.30

К-1 nредстмпк. Крммінал~оннй канап.. Моnоді художники ПівнІчноJ

фільму «Друга російська рево-

РРФСР.

21.55 П'ІІТе колесо. 21.55 Реклама. 13.00 Вістt. 1).10 П"JІте колесо.

Кріз~о жар дуwІ. Концерт. . Оцевндне-неймовІрне. Музичний кіоск. ЕХ. Еколоrічна хроніка. Фільми режисера М. Капи-

Мупьтфіло.м.

19.15 ~O.O(J

22.~Jn:~.fтyr.я Клима

Служба СОЛДёІН"КВ. 17.СО Дл11 дітем та юнацтва. Ху­ дожній телефільм .. якщо вірн­

20.45 21.00

19.00

21.30

••д».

Ви нам nисали.

СценаріН

Фотокон:сур~ •ЗемnJІ сnільний дім».

18.GO ... До ш:с1;....lДЦАти І с.т.а.рші.

Се11о і люди.

ка. аЛюднна іде за сонцем».

11.00 21.35 U..f5

ва-. читає С. Шакуров. 17.00 ·муn~отфільм.

чемпіонІв. «ДН· «Спорпчг•

юнацтва. Kil~an

-.ортненнА

.,_

БЄЧір.

Здрастуй, хорІ

ня

18.30 Мул~отфіnьм. 18•.f0 ТенІс. Ку6ок •Іеnнкого wne-

OceJii. tJ.05 НашёІ cnaдщlftia. 13.50 :Jаключннй концерт свJІта ТіІtІЦІО фінсько-угорс .. кмх на. родіа•. 1-4.35 Поему О. Пушкіна •Поnта·

сурдоперекла-

Дл11

ПІСню.

ТепсоІз;нннН

17.00

21.00

ній,

фільм кПродоажеННJІ роду».

•Іеnнкоrо

р "І112.tJ5 Зап;•м·ятаН

УТІ-1.

Ху.цожнім телефІльм збирати каміннJІ». 1

16•.f0 а&джоnёІ МІІМ•». 24 серів. 17.05 Bnepw" на еtерані. Художній

ne·

г.рограма.

21.55

рііма.

1.f.S5

о.

1.00 Пмнастмка. 1.15 Година діnовнz nаодем. 9.15 А.нгnімс..иа мова. і рік. 9 •.f5 АнrnіІііа.ІССІ мова. 1 рік. t 0.1 s Світ rpoweм Адамf СмІта.

Ритмічна гімнастика. С. Прокоф'єв. Класична сим­

18J)O Кнївс~ока панорама*.

Горr

Су6отн•м ранок ділової IUO·

СІІхаров•.

документап~ного

М.

Прем'Іра документаn ..иоrо фільму •ГромадJІннн Андрім

народно!

дом.J.

ім.

19.20

Дім. на Чистих ПруАСІХ.

фоніІІ Н! 1. 17.00 Здоров'в

ІН­

мyi.. Півфінм.

теnефіn .. му ссТут мое корІння)).

14.10 14.40

є

1.30 тсн. 1.45 ВідеоканАл •Співдружніст~о». 10.00 РіІнкова розважІІn .. на nрог-

&..

t

llllltMY•·.

фІЛЬМ.

пісні. Прем'єрёІ

пові­

татна

дини.

о

о

економІчного

7 .ЗО

tO.sO 11.15 12.15 13.80 13.30 13.45

І:

·

13.40

у

6.30 Ритмічна гімнастика.

Контакт-форум. . Рев.оnІОЦІВ. ВладёІ. ГроwІ ...

до

К1ностудія р.

1985

Інформа­

Кукурік і К <.

землею

сурдоnерекпа-

12.30 Від за аід. 13.00 З лаобоа'ІО

це-нко. ного.

. 11.50 12.50 1.3.00 14.00 14.30 15.15 16.GO

9

•Жкrтя Клнм~ Самrін.1н. Х уr.сжн;Н тслефrльм. 1 О Ct-·

1

~свята».

вранці.

ПОНЕДІЛОК • 11.00

УТН. Украіно моя, Уо<раіно. Концерт художніх моnентнєів Ук-

Думна.

І.внчоtt.

ТСН. Світ зАхоnленмх. Концерт моnодІжного

1.15 Jеніс.

телефону

що

7 .ОО МуnJ.тфіn~оми. І

Лооднна І ЗСІКОМ.

мВіД• рерві-

по те,

ша жінка ... Сценарії Г. Щерба­ нової. Режисер І. Фрез. У ро­

дорогі мені люди ... »

співтовармствв.

рік. ріК.

про

яя~: О. Дацька, Н. Гундарєва, С. Шакуров. М. Зудіна, Л. Гри­

-

неділю

цімно-музична

кі

З:нчлнвець""

tn

У

ЛІІЄ,

домив.

•Aнaroniii ТёІ Ваr.енrнна з кордону М! І•. Документаnьннн

1t.OO

віс­

ЦТ-1::.

.•;,мтІє дон Кахота

22.50

Аом).

22.35 ВечірнІм

У

Оленна Іванова жила в благо­ nолучнІй сім'ї, де. ЗАаваnось, 6улм а3ао:морозум,ннл, добро­ бут і любов. Та якось •добро.

ноrо opttecтpy.

9.50 10.20 10.40

художні

сур.цоперекладом).

чудес-.

3

0.05 УТН. 0.211 Hlчtntй телезал. Художній фіАьм ttОсобнста справа судді

21.00 Інформе~ційна nporpe~мa. 11.35 2 відділ концерту моподІж­

Здоро~··

6есіда

«Манто і3 Жмеринки». Молодіжна сrуді• ttГарт ...

Брид>t.

те;:

28.10 •ІІд•

1 2

вас.

СамодіялІоні

БЛОІ<h·ІТ.

кестру

му».

Гімнастика. fСПСІНСЬКа М08ёІ. ІСПёІНСЬКа мова.

дnа

І

гімнастика.

Фільм-концf'рт

л:таюча

20.45 21.00

ВЕР·

СJа8ЛІІє.

В.

22.50 тсн. 23.05 ЗгадуІО'Ін Цфасмана. 0.00 Футбольним оглІtд. 0.30 Теніс. Кубок «Велнкого шле­

8.00 8.20 8.50 9.20

віри­

сtФамтек: дл11 вас і про вас». Меднко-освітнім філ~ом.

Ері».

17.)0

Макснмовнм.

8

«SІкщо

колективи Сумської області. НіІ добріініч, діти!

Brp.

:: дожнііt телефільм. Фіяь,. 1. 5 сері•. 16 4S "?ем'(рёІ документвn .. ного телефіл .. му •ВІд Де~угавн до

студії

пнсьменннком

Зустріч

Ху·

(еріІІ.

1

Ритмічна

Свое

телешоу.

пнсьмеkннком П. ~ребельнмм.

Музмчн~ комnознціІІ.

ІнформацінніІ прогре~ма.

Концертнім

3доров·ІІ. Ен­

тепефілІом

7.30 7.50 8.30

раїни.

17.35 Ліричні мелодії. 17.45 .. nраво•. ТелерадІоканал. 19.00 УТН. 19.30 Телетурнір сtСОиJІчні клар-

ВЕР•

14 ОО Біржо •і новини.

фільм •Команда-"33". а 3

музичне

ти Лопотухіну•.

рама.

.f серія. 16.25 Фільм-дітям. «Подарунок ... 17.30--«Прок» - бізнес І політнка. 18.15 Зв зведеннями МВС. 18.30 тсн. 18.-45 •.. До шістнадЦІІТІІ І старші. 19.35 Вперше на екрані. Художнім Зустріч

Роз-

Дніпрі

Для дітей тв юнацтаа.

дожній

ВЕР·

10.10 ... До ІІJістнадц•тн І старwІ. 10.55 «Стаr ече діло•. ТеІ'еенстава. 12.00 тсн. 12.1 О Футб· nьннм огл•д.

«Простір» «Плюс". ТСН [з сурдоперекпадомJ. Прем'<ра документаnьkого фільму ~<Фронтовики, надіньте

]1.110 21.35

НІІ

НііціокСІльннй хіт-парад. Пер­

ше

хору.

6.30 •Ранокn. 9.05 Мул~отфі ІІоМ. 9.25 Нові '·.ена. Музична npor•

тсн. За зведенн11мн МВС. ТепемІкст.

сЖнтіІ Дон Кіхоте~ І Санчон. Художні.-; телефільм. Фільм 2.

І.

обрії.

місто

Іванової•.

ордени».

~

про

програма ЦТ )

9.30 9.45

жнпя". Вистава Чернівецькоrо обласного музнчно-драматнч­ ~оrо театру Ім. О. Кобнлкнсь­ ІІОЇ.

ЦТ-~

1.5.20

).

.телефільм

ник.

Вперше на екран/. Худо>ннІіі фільм «Комвнда-«ЗЗІІ.

..

Документаnьнно

докринні захворюєанн.я. УТН. А. Андреєв. «Дні нашого

ру ім. Бе~ртоt<а.

о

Пам'яті

І<онцерт.

11.35 11.45

'

10.40

12.00 12.10 13.-40 14.25 15.00 15.10

,

дружби.

10.SO Доброго ва•··

Інгліис•коі мови).

10.10

хвмлі

Бєрнстайна.

9.АО Прндн!провські

Танцює Л. Семенкка.

13.Н Н.А ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІІ ХОВНЩ Р.АДІ1 УКР.А~НИ.

)

rімнастика.

Дніпропетровськ.

НА ЧЕТВЕРТІА CECIJ ХОВНОІ Р.АДИ УКРАІНИ. 22.00 Вечірнім вісник. 22.30 .. А ЧЕТВЕРТоН СЕСІІ XOBHOJ РАДИ УКРАІНИ. 23.30 УТН.

-

На

повідь

21.00

ІіЕР-

ЦТ-1

@;-.·

творів А. Віввnь•

ХОВНОІ РАДІ1 УКРАІНИ. 10.45 На добре~ніч, дітнІ

ВЕР-

р.

3

Альфа І Омега.

19.30 Н.А

ВЕР·

Ритмічна

15

УТ-1

9.25 УТН.

18.СО НА ЧЕТВЕРТІй CECIJ ВЕР­ ХОВНОІ РАДІ1 УКРАЇНИ. 19.00 УТН.

УТН.

НА ЧЕТВЕРТІЙ СЕСІІ ХОВНОІ Р.АДИ УКРАІНИ. 20.45 На добRаніч, діти! 2t.Of НА ЧЕТВЕРТІй СЕС І! ХОВНОІ Р.АДН УКРАІШ1_ 23.31t УТН. 23.45 НА ЧЕТВЕРТІй СЕСІІ ХОВНОІ РАДІ1 УКР .А ІНИ_

Концерт

інського

УКРАІНИ.

19.30

УТН.

Українс~окі меnод11. На допомогу школІ. Музн· ка. Творчість С. Людкевича. 17 .OS Концерт Черкаського- укра·

р.

t

НЕДІЛЯ,

14

•Тому. що люблю».

16.10 1/>.30

добродетель».

Р.АДН

8.50

1Ь.ОО УТН.

17.35- Фільм-балет «Роздум>~. 18.00 НА ЧЕТВЕРТІН СЕС :І ВЕР­ ХОВНОІ

му·

ЛМtТН.

зувати контрольні задачі з фі­ :sики! 17.10 Док'ументальний фільм «Да

р.

Л.

ді.

теnіано з оркестром. 0

захоnленмх",

..Cair

7.30 7.SO

зина).

рами «ЕСД». 10.Н Е.

мозаїмул~от·

7.30

nоради,

.. сад, город"). 8.Н Утн. 9.00 Художній фіn~м Іс­

СУБОТА,

П'ЯТНИЦЯ, ІЗ

УТ-1-

Відеоблок

.N~ І :32 ( 8239)

( 4(освітня)

12

УТ-1

G.

8

З стор.

грудня 1991 р.

• 7

i9.4S

Вперше-· на е:{рані. Художнім «РепетнціJІ~ оркестру».

фільм

Відомий ітаnійсьннй ніноре. жисер Ф. Феnліні відтворив у ф.лос~ьннх образах в>ру ху­ ~tожннна

в

силу

людей

згуртуватис.я

в боротьбі р.

.nроти хаосу. Італія.

19J8

21.00 Інформаційме wporpaмa. 21.35 ЩіІСЛНВІІЙ BHR8AOK. 22.35 Теніс. кубок к8еnнwого wne. му». Фінал.

тсн. Музичний nporнo3. ссФенікс»

[ТВО

1.00 •Життя 2.1>~. Концеот nели ім.

Самг1на ...

телефіла.м.

...

7.00

13

Клима

Художнсй

рі

r.

Науково

14 се·

Б іnоруської Ширt.-'Н.

фільм.

,..,_

11 р н к й

• nonyn

.7.50 Диrячнй му3нчний нлуб. ·8 50 Доnоможи с.обі сам.

,9.35

~

Ьесіди

Родзянком. •Берег

19.55

с;nнсноnом

3

~ого

жн-п-n~.

В.

Ху­

дожній телЕ'фІ,1Ь~. 2 сер.Ія. Англінсьна мова. 1 р1Н.

21.1!0

Zt.ЗO Англійс .. ttа

моаа.

Сtмей.

ннй .альбnм (.ША.

•Жнт1"А

2:.00

Клима

Художній DiR.

телефtЛ8М.

ОО

комn•ютером.

Ді.апог 3

14

св·

8 14

СУ&ОТА

9

Самrіна,..

9,30 СвІт rpoweй Ад.ама Сміта. 14.40 Мул~отфііtьм. ·· 14.55

•Несхожа•.

леФільм.

1

Художній '"те­

с. .. nія.

Осв,дчення _в моханні. 16.55 Хоней. Чемnіонат СРСР. ЦСКА оСnартак•. оНрнr.01

16.4U

Рад•

-

• ДИнамо• (•оскиа).

Пеоекпин.

НЕДІЛЯ

8

tS

мнстецтв.'3,

здатність

23.35 23.5!> 0.15

П'ЯТНИЦЯ

кАст~а>~}.

9.00 Ро3МНнна ДЛІІ сРУАНТів. 9.30 Ітапійсьма ... Jea.

10.00 Сходжrн•·_. до _ і~_женер.

nрофесії.

.

13.40 W.a' o<I>Ol: 01з6уна поеедінкн. 14.25 •Несхожа•. Художній те­ ·nефіnьм. 2 с:еріІІ, 15.40 )ео Ад01м зanpowyc;. 16.35 Озирнис:я. Росіє\ оОnенсандр

і

Марr8t.рита•"·

Чаєтнна

2.

1 f.o5 •Д01рреrіл в Рос:ії•. ментаnьннй серії.

18.00

телефІльм ..

·

Теніс.

КубІОн

Дону­

7-8

оВелкного

шлему•.

Є.О5 На зарядІ(у, стаааІіr

8.1S

ТепемІІрафоИ

«ДЄіtІо

прчмн­

рення і злагодІ/:с.

і9.55 Телебіржа інф;:j1'м>•t~ . МузІІІІнин фіnьм «B~tp!c бар­ аїночок мені ІrВ ІtІно'Іокu*.

20.25

ioJs 1еп·~,..ІІj)ІІфОtt.

18.:і0 Світ очнм01 OGH. 19.00 Грудневі ео-.ори. 21.00 Ісnанська мова. 2 рік. 21.30 Ангnінська мова. Сімейний ОіЛІобом США.

22.00

•АА.Ютант

ходите"w:т.-.•.

його Пр@ВО<.· ХуАожнtН те-

1/ :ZЗ.~~Ф~~~'tч~ с~::~~ГІКноrо нt:1т. ТР.

1


4

8 7

стор.

грудня

1991

сН

р.

нера

місьноrо

08

Ж И ТТ .Я»

Е

8

132 (8239)

шахово­

шашкового клубу Володи­ мира Хворостіна (ДЮСШ-1):' Семино.г (Ве­ JциrодимерсЬЮІ.

Перемагає збі.рна ДЮСШ Пройшли ІЮманднt

луденко

М

були

юних

віДсутні

.Ni!.Ni! 4,

7 1 10.

Але їх місця доуспішно зайняли

сить

.

дві збірні школи .N!! 3 і· одна команда ДЮСШ Київської о б л р а д и ВДФСТ профспілок (го­ Отже, стартувало од­ разу 10 команд. І саме зі

гостра

боротьба

розгорнулася

З, трете

.Ni

між

пер­

шою збірною школи М

заліку,

3

а

дипломами

міськвно

композиції

і

стали

вихованці

.Ni! 1

2

ІУ:~рів

Це

досягають

нічиєІ.

* * *

ну роботу потрібні кваліфікований бухгалтер і бухгалтер-касир.

КОЛЕГІЯ.

на

стадіоні

«Лоие­

мотив»>

кий перелад висот на ди­ станції вибрали органІ­ затори восьмого Кримсь­ кого осіннього марафону. Траса по півн:rчних схи­ лах Кримських гір. «Ту­ ди• 21 ·кілометр 98 ·

ли 42 кілометри 195 мет­ рів .майстер спорту з Ял­ .ти Борис Єршов за 2 го­

метрів.

«Назад:~>

тому

шосе

-

-

по вниз.

Старт і фініш у Сімф~ро-

•.

У ТаКИЙ ОПОСіО ПрОбі·Г·

дини

хвилин

19

се­

24

мІст від до Чернівців

НЛВ

73

Барнаула від Ду­

фон• ЗО км, кілометрів. Саме

1

подо­

учасників з

кової

Крім «великого мара­ фону• у кримському свя­ ті -бігу. був 4:малий мара­

фонську

дистанцію

l

метрів,

для

так

розвідки.

В.

вони

мDІВити

обрали

l ·

Згурський

Ионончук.

фоні

20 і 5 20 кіло­

би

А.

<<Крок~

«Полум'я>>

шанбе до Талліна.

.порошківцl

105

головний

За довідками звертатися за адресо10: місто

кунди і Тетяна Гаврило­ ва з Харкова за 2 години 53 :х:виЛини 25 секунд. Це. перші. А всьо.го мара-

лало

швидко,

гарно!

Малому підприЄмству « Баклен» на Постій-

СУДДІВСЬКА

!Іа 120-й troв.epx житло­ вого будWІtку. Саме та­

вигідn:о;

З 15 грудня ви зможете придбати в мало­ му підприємстві «Бакле·н» кращі квіткові композиції. За довідками звертатися за адре­ сою: м. Бровари, вул. Київська, 170, кім, 12.

На фото: МОМЄИ'І' rри.

·І{Іолі

АЛІНА

зручно,

пропонуємо

тре-

вгору.

здоровья

ПРОПОНУ€ «БАКЛЕН» Наші прикраси із квіток це

Гірсь~ими трасами .Криму

ж

Діаграма

нам всем такое сJІово, день рожденья nожеJІать

в

отJІнчноrо

і

ЗОО

ВАЛЕНТИ·

Вітаємо дорогу дочку ГРИГОРЕНКО ОЛЕНУ ФЕДОРІВНУ 20-річчям від дня народження . Будь моJІодоА, всегда и,раснвой, ЖеJІанноА, доброй и простоіІ, Всегда приветJІивоА и мнJІой, Всегда JІюбнмоіі, дорогой. БАТЬКО, МАТИ, СЕСТРА АЛЛА.

моло­

ють

ми

Діаграма

з

команди

йшли нога в ногу і лише фінальний поєдинок ви­ значив переможців. Ни­

ЛЮДМИЛУ

И никогда не уньrвать. Чтоб хоJІод в душу не забраJІсА Чтоб места не бЬІJІО беде И чтоб никто не догадаJІсв, КоторЬІА год идет тебе. СИН, НЕВІСТКА, ВНУЧКА І СВАТИ ВАЛЯ, ВОЛОДЯ.

-

діжного творчого об'єд­ нання «Погляд•. Для аматорів шахової

1

СКУАБІДУ

вимпелами,

грамотами,

збірною ДЮСШ.

До за­

сваху'

взять

Чтоб

та­

ро.зв'•я:зати два етюди. На етюдах біЛі почина-

туру

Где

кож за кращі результати по кожній шахІвниці, на­

nризами

І

Тебе

Учасників збірних, які завоювали 1-3 місця у командному

бабусю

НІ В НУ.

місце

(1\ирилюк, Колесов, Даниленко, Коваленко, Чайковська) і першою ключного

Щиро вітаємо з ювІ.ним днем народженив дорогу нашу

маму,

шенко, Андреєв), п'яте­ вікола .Ni! 2 (Мельник, Приказчик, Шекера, Да­ виденко).

городжено

.ІІова В. Л. Лучок).

старту

школа

-

23

посіла. школа .Ni! 5 (Ка­ мара, Білогуб, Корж, Фролов), четверте друга збірна ІПКОJІИ .Ni! З (брати Шсоцькі, Соло­

та. До . складу кожноr збірної входили 4 юна,ки 1 дівчинка. На жаль, на

~r.олективи шкіл

9) -

шкоJІИ

шахістів на першість міс·

турнірі

(обоє

OЧRJl. На очко вІд чеМПіонів відстала перша збІрна

осінні

змагання

школа),

Чернов (школа М 5), _Ко­ вальчук (школа ЗІ& 8), ТрубіЦин і Марина По­

На

мара­

СПОрТІШубу

заво.ду

«Двад­

Ионончук

подоJІав

1 годину 36 хвилин 48 секУ'нд, а Згурсьций - за 1 годину 38 хви­ лин 22 секунди. Це 17-й і 18-й результати з 56

У В АГА!

У зв'язку із

можливих.

оприЯла

черської

результатам

чудова

кримська

ос.ь органі.зація з]\оіа­ була незадовільною.

А.

представляли

створенням

аварійно-дисп~""

служби на базі

ЖЕО

«БроварИ»

просимо мешканців, які проживають в жит­ ловому фонді ЖЕУ-1, 2, 3, 4, при появі ава­ рійних ситуацій дзвонити по телефону

осінь. А гань

12.

Орг~нізація купить приватний будинок у Броварах і легковий автомобіль випуску 1989 -1991 р.

за

Висшшм

кім.

170,

* * *

порош­

металургії.

щятку•

Бровари, вул. Київська,

5-20-89.

ВІКТИЧ.

Диспетчерська служба знаходиться за ад­ ресою: вул. Київська, 292. Прийом заяв .в~ деться цілодобово. Адміністрація ЖЕО «Бровари».

МІНЯЮ нови/І м'якиіі кухоиииіІ кут_очок, внробництаа Б,роварського дОКу на ЗО .кв. метрів саJІатових або Інших подібного КОJІЬОРУ кахJІіВ. Дзвонити по теJІ. 5·38-58 щоденно пісJІЯ 18.00•

• Повітряний

новозбудованиіі Івана Франка.

турист.

А.

жиуJІови/1

адресою: м. Бровари, технічний відд;,,_

ПРАВЛІННЯ

Колектив

Фото

ПРОДАЄТЬСЯ Літки по вуJІиці Звертатися за раіІспоживсп/JІка,

-

ЯКУБОБСЬЮ й

.

Ніні

їх кьо го

смерті

-

Кол-ектив Надії

Василівні батька.

з

МСТ

--

висловлює

МЕДЯНОГО

Педагогічний

висловлює

БОБ КО її

смерті

·Урок киівських спортсменів f>рита

пеfJшіС'І'Ь

на.ст.ільно.го лася

тенісу

·Відбу­

в

Тому

м.іста

ти

-тенісистам

довелось

витрима­

серйозний

Переміт

екзамен.

у

першос-ті

кия­

Ємен

Павлюк,

дРУ·

·сnортзалі школи NQ 10. Вона вИявилася більш представницькою, ніж попередні, завдяки сильній команді · з Ние-

гим був Олектсандр

ва,. в

це зайняв наш Юрій Чу­

склад!

якої

майстер спорту,

у майстри

(На украинском Учреднтели -

СоветЬІ

Jlвв

були

кандидат

1 першорозрЯІд-

~ сНовая ЖИЗВІ••

·

. () ник

-

нин

третьою

-

Миронова, венков,

чемnіон міста Чернишов,

киянка Л-іДІя четверте

п'яте

Володимир

·-

Русін.

общественно-воли:rвческаJІ rазета. '

язЬІkе). Брова·рские

rоро,І.ской и райониЬІй народнЬІх ,1.епутатов ~киеJІскоА об~астн. Редактор А: ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета ВЬІ.J:однт с 17 апрела 1937 года. вЬІ.J:ода: вторвик•.,.СІ'еда, пвтанца, с:уббота,

міс­

киянин

Добре

вистуnили також бровар­ чани Олександр Гомелюк 1 Олексаадр Хаnко. Ypof\ .киІвських спортсмеn,::в, 3Вичайно, nІДе на ко­ ристь

нашим

ЗгІ.д.ио

з

тенісистам.

рейтингом

кращі тенісистИ міста те­ пер розста.влен.і так:

В.

Бойко,

І{рименко,

Л.

КорОІГодський, /Гончаров, Гончарук, Гомелюк, Різа­

ненко,

Беркович,

Стуnан,

Дем'яlіенко ...

нуєт.ься

на

кінець

4·А

УЧ·ІІі ЇВН'і

передчас·ної

берез­

сім'ї .

В.

Чувенков,

Туров:

головний

ський,

Шматов,

Ханко,

шості.

редактора

вчи"Гельці Щ>ІfООДу

смерті

бJІИЗЬКИМ

і

середньої

школи

МОJЮДШИХ

класів

тяжкої

-

втрати

вечірн-ьої

смерті

приводу

·-

t>оtдані~ськ<>ї

співчу'ГТ~

середньої

в иrельці матері. її

БОБКО

середньої

ГЛВРИСЬ

школи

ВІІ'СЛО .... Андр І·

Софії

Адмоністращя, профспі.лкова орг.ані~ація і тив Броварського шин.оремонтноrо заводу

Щире співчуття няної

війки

приводу

і

11есь КОЛЄК• висловлюють

робітниці за•воду. ве'Герану Великої

праці

передчасної

ФЕДЧЕНКО

Валентині

Вітчиз-

Миколаївні

з

її ЧОЛОВіКІа Петра Степановича.

смерті

СОЛІСТИИ, суддя

пер­

Редактор А.

Київська область, м. Бровари, вул. Киівська, ,154. 4·03-76; заступника редактора, віддіJІу суспіJІьно-поJІітичноrо •ЖJІТТВ 4-04•111; ВіАПОВІ,І.8JІЬНОГО секретарА _.. 4·21·34; ВіДДІ.1ІІВ: СіJІЬСЬКОГО ГОСПОдарства ...., 4-23·26; nромнсJІоаостІ І соціа.ІІьвнх пнтанr. ...., 4-02·92; JІИtтів І масовоТ роботи - 4·04·81; вІддІІІу радіоінформаціі S-13·91. Тf'.1Іефонн:

обладн.а·н·ня

рідним

_ Бровар<ОЬІООї

ФЕДЧЕНКА

ня.

Чер­

з

ЦЬ

Степановича

Богд.а•н•івської

КОJІІЄkТИв

k.Jiacy

Щире

з

ЗА

заІЮду

приводу

Nv І висловлює щире співчут-тя за•вучу Степаиіюrі з приводу смерті її батька.

ЛЮЮТЬ

співч~".я

Гурін,

Наступна першість пла­

нишов,

АДРЕС~ РЕДАКЦІІ:

Маіні

щире

Требухів

матерІ.

>ПедагогічнІ<!! школи

приводу

ДОСЛ ід.ІІОГО

співчуття

Ан!Цріївн·і

з

з

АиатоJІія

колектив

щире

Софії

висловлюЄ Олексіїв· зв'язку і

матері.

заводу

сnівчуття

щире

с.

п

смерті

приводу

праці·вииюа

ВНОJІОВЛЮЄ

тел·еграфістці

«Госптовари•

ма.г.ави:ном

МихаІ!лівн.і

Кмектив Броварського •Факел• глибоко сумує і

ВLД· міста з

149,

зв'язку

покійного.

oto б иста

сеJІІ

РААСПОЖИВСПІЛКИ.

райну:;:;.а

ЧОJІОВіка,

Броварського

завідуючій

колишнього

ч етверта

в

І(иУвська,

співчуття працівницям ЯКУБОНСЬКІй Катерині ні листоноші Красил івськосо відділення

Вороха.

Б,роварськоrо

будинок

вуJІ.

ВОЛОШИНЕНКО.

255020,

-

Індекс

61285.

Друк -офсетний. коваи.иіІ

аркуш.

Обсяг

і

Тираж

дРУ·

18.678

примірників.

Замов.лення

М

4689.

---------------~----~~------~~------------------------------------------------------------------------------------------------------~----~~~----ВрОІІарська ,арукqна Квівеьаоrо обпасвого упра•Іааа У справах видавництв, пміграфії І кннЖkовОї торгімі. A,uec:a

,~руквр•І: Кві8СЬКв об.1асть,

11.

Бровари,_ а:у.1. Квївеь&а. 1И.

#132 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you