Page 1

ПОЗДОРОВЛЕННЯ

ПРОЛЕТА.РІ ВСІХ 1(PAlН, ЄДНАНТЕСЯІ ОМ

132 (4858)

ДОСЛІДНИКАМ КОСМОСУ

ВІВТОРОк,

21

ЦентраіІЬНИЙ Хоміте'! Центральний Комітет КПРС, Президія Верховної КПРС, Президія Верховноі Ради СРСР, Рада Міністрів Ради СРСР і Рада MiHiCT~ побажаіІИ всім СРСР гаряче поздоровили рів СРСР

СЕРПНJl

Р.

1979

ЦІва :І 8011.

вчених, конструкторів, ін- колективам і організаціям. женерів, техніків і робітни- які бра.1JИ участь У здіЙс .. ків, усі колективи та орга- ненні польоту на борту ор .. нізації, які браіІИ участь у бітального, науково-дос.'1ід"

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

підготовці і здійсненні три- ного ко~плексу «Салют-6»

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО ІЬ1СЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАпонноr РАД НАРОДНИХ

І.

ЛЕНІНА

ГІДНУ

-

ЗУСТРІЧ!

є ОСОБИСТА П'ЯТИРІЧКАІ Ткалі Гогол!всь к о t етрічкоткацької фабрики сердечно вітали вже свою

п'яту подругу ударницю

праці

по робот!.

Г.

АнатіЄНІ:О

достроковим

виконанням

РЩlіна з новим видатним вантажних

Зара:з передова вироб- ТЕМ ПИ ничниця з пІдвищеним ен- '

воєнні

несе

ницІ

з дня

Деякий час 1 10·У рі'!- госп вІдставав

Ілліча

Ленl-

2

тисяч метрів атласних осоБИС1"о1 п'ятир і чки. ререкривши гаПрацюючи на підви- стрічок,

11 11 11 11 11 11 11 11 11

господарських

ним

Л!тк!вського товаРІв

зєдtl­

якомога

краще

І

І

обслуговувати трудІвників сільського господарства під час жнив та Інших пQльових робіт І допомогти їм успішна

виконувати дуктів

пл<tни

по

виробництву

про­

харчування.

::

завІдуюча ЛІтк1~СЬК.Им

11

господарських

магазиноМ

бульдозе(/uі:тm

Радянська наука і техні- орбітальна ка доБИіІИСЯ нопого видатного досягнення в ДОСіІідженні й освоєнні космічного простору. У спішно завершено найдовший в істо-

-

система

яка передбачає ви­

ОП;ИіТИ

за

ка .

о

їх

будуть

скорочеННА

О ,1 ИМИЙ

готовІ

до

Характерно, І. І. І.

!! іі

,

нього

що

року

пІд

передники

KpalJ~i .

клин

зернонt

AID-I в

минул! роки. Майже по­ ловина посів!в РО;1міщ',ється 'іІО багаторічних травах, якІ збагачvю" ь

грунти на азотні

один із "ра­

Jlдарною

Т.

після

ви- ціа.1істичноі

IjIЕДРІ УКОСИ ПО 200- 250 центне­ р і в зеленоУ маси багато­

випали

річних

гого

злакових

укосу

трав

дру.

збирають

:хан!за тори

м':!­ ра 1-

нашого

госпу.

Отава

щедрою

на

виявилася

врожай .

Цьо-

мІрІ СПРИ)1останні дНі

дощІ,

а

також

юз-З4}) зробив-- -По-са д-ку за чих КО.ТJeктивів, екіпажу 170 кі.10щтрів на півдеи~ спеціа,1істів KOC~IOДPOMY, ний схід від міста Джезказ- Центру кер}·вання ПОіІЬОTO~I,

ПОДОЛЯНИК,

ведене на місці ПРИЗСМ.ТJeн-

Не

нят!

менше

Таким

2000

не

тонн сlнаЖj.

чином

для

потреб

KOPl\IIR- ' Т~І~Б.)Т~

у

конкретнІ

Тисячі

'кормодобув­

зання. Члени штабів разом

загонів ,

сформованих

никами

.літо. них

землеробів взято

т!льки

нинішнє

робітничих

республІки, допомогу

жарке

"олективах

.Іоспішили на труд!вникам

значили кіс,

господарств

площі

вирішили

під

ви­

сіно­

питання.

із

забезпеченням

робітників дбали про

технікою, по­ побутові умо­

таким дев!зом

ви.

проходив

У

Полтавсь­

}(ої області ~вомісячннк ударної роботи промисло­

вих ни

піДIlРИЄМ СТ В.

Городя­

рапортув ал и

про

ус­

пішне ви ко нання зобов' я­ зань: у днІ шефської вах­ ти заГОТОВ.1ено 120 тисяч тонн зєлених кормів . Не

змінюючи

виробниЧОГО підприємствах.

такий

обсяг

нелегко . маН0

і

чІтко

редодн!

~aГOTiB.1I

на

виконати

робіТ

Тому

органІзацІю

ритму

процесу

тут

було прод у

СП,l<1нуваЛlI

праці . -'Напе­

двоміСЯЧНИКі1

"ормів

по

було

зв' язані

зобов'я­

заводських з представ­

села. «Загот!влі кормів­ робітничу турБОТУі> - пІд господарствах

сячі

плануємо

заготувати

нй­

4.5

ти­

т()нн

сезону корму

при

тис. тонн. На збиранн! трав

ПЛJ­

3.7

роторнІ

ре перснес.1JИ тривалий ор- ного

п!дсушуються,

тракторн! грабл! та !нша техн!ка. У покосах тра~ш

працювали поряд з роб!т­ никами. Свої послуги за­ пропонували

човнів дало

І

власники

автомобілІв.

змогу

значно

Це

попов­

НІНИ кормовІ запаси об­ ласті за рахунок болотної рослинностІ І гілок. Вже заготовлено близько 300 тисяч тонн зеленої маси очерету І тисяч тонн гілкового корму. Цією ро­ ботою зайняті спеціальнІ бригади .

40

Іх

Наукова

печили безперебійне постачання орбітальній станції необхідних матеріалів, змінних В.'10ків устаТКУRання, апаратури і палива. Тепер

Нове в ООЛЮ',lОванні зовнішніх панелей .

На заводІ залІзобетон­ нИХ конструкціЙ домобу­ дівельного комбінату No І впроваджен!

Нагороди

орИГінальнІ зміни в об­ лицюванні зовнішнІх СТ!Н· нових панелей Зроблено це з

кращення

будинк і в, метою П')о столярного

блоку до бетонної повер"­

н! в і дкосу. Пf'И цьому об­

плю­ У господарствах облас­ лицювання в!дкосу ті всього на зберІгання кою не пр-о водиться , а саМ понад мільйон відк і с виконується в ПР ,1' стШно діючих кормодо· закладено цесі формування виробу . бувних загонів. оу цілому тонн кормІв. У тому числІ Запропоноване ! впр~ робітнИЧІ КQ,lекТlIВИ про­ 82 тисячІ тонн сіна. бли­ мислових підприємств зь"о 400 тисяч тонн сlна­ ваджене нововведення B!f' нещІльног:> Полтави за два місяці за­ жу. 25 тисяч тонн трав·я­ ключає змогу готовили 50 тисяч тонн ного борошна. близько прилягання блока до б~ Тим сз. тонн соломи_ тонної поверхн!. зелених кормів втроє 600 тисяч також І бі.lьше. ніж торік, Кре­ Таким є підсумок ударної мим виключається менчу"а б.1Н3Ь"О 40 двоміСЯЧНОї роботи ' тру­ пебезпека проникнення в тисяч тонн, Практично ДівнИКіВ села ! робітників приміщення ВОЛОГИ в!д аг­ "ожен жите,lЬ цього міс· flРОМИСЛОВИХ підприємств . мосферних опадІв.

к1ло­

Тривають заготі вл! сило­ на черзІ грамів "ормів для гра· су, соломи. б ур я"ова гичка і після­ мадської худоби. Напружено Йш.lа робо­ жнивні посІви . (РАТАУ). та на сІнокосах, лісс,:~:у-

300

-

Економічний

ефект вІд

впровадження

нововведен­

ня становить

близько

тисяч карбованцІв .

20 •

УкрНДІНТI.

І

і експериментів широке застосу­

, вання в багатьох га.1JУЗЯХ науки і народного госпо­ дарства Радян~ьк()го Союзу соціа .~іrТИЧНIІХ та іНШІІХ краін. (ТАРС).

),спішне здійснення навту В. п. Ляхову і кос:.tічного по­ чикові-космонавту ЛhОТУ на орбіта.'1ЬНЮIУ Ha~ В. В. Рюміну звання YKOBo-дocдiДHO~IY компдек­ Радянського Союзу 3 сі «Салют-6» «Союз» ченням ордена Леніна 3а

В колгоспи було на­ правлено близько 500 по·

та заготовив по

ваЖіІИ"

вий крок на шляху даль­ шого вдосконалення довго­ часних пілотованих наУК0" ВИХ станцііі, одержа,ні під

героям космосу

тривалого

герметизац : 1

примикання

«Салют-6»-

новий

-

ми вантажних транспортних сліджень кораблів «Прогресс» забез- знайдуть

с. Св!тильне.

і

«Са- «Союз»

монавти. Рсгулярні рейеи се- час по.ттьоту результати до­

ря~.

розробленІ

по.lіт орбlталь­

науково-дослідного

комплексу

станція

лют-6» функціонує в КОСмосі близько двох років, бі.1ьше РОКУ на її борту виконува.1JИ дослідження КОС-

Г. 3AJКA, агроиом радгоспу .30-

зай­

гах, у заплавах річок . ПенсІонери, домогосподарки, учнІ і студенти

пот!м

згрІбають граблями і ван­ тажать у тракторнІ при­ чепи за допомогою грей­ ферного навантажувача.

косаПКfI,

Найдовший в історіі кос ..

ня, показало, що вони доб- монавтИІ"И

ський ••

тваринни­

КО!>lаНДНО-ВИ!>lірюваль"

медичне об- ного і розшуково-рят),валь .. Попереднє стеження космонавтів, про- ного компдсксів.

секретар парторганlза­ цlї радгоспу ~Жердів­

буде заготовлено

нішнього

ні

РОБІТІІІІ·І~ екзаменує

цтва

удобрення площ м і не­ ральними добривами. З 1ІРУГОГО УКОСУ М'і

ЯКІСТЬ ТВОЄІ ПРАЦІ

a.-\ГOTIB~11

громадського

Республіки.

Польської Народної Pt!C" публіки, Нi~leЦЬKOЇ Демо .. кратичноі Республіки і На .. родної Республіки Болгарії. ~'спішне виконання про ..

В~РНУЛІІСЬ на 3ем.1JЮ. Спу- ти багатьох наукових, KOH~ СІШИИ апарат корабля «Со- структорських і оиробии ..

бітальнии подіт. му в значній ло те, що за

ра-зо)(

го;щні ЗО ХВИіІИН мо- мадяни Чехословацької Со ..

гана.

речови­

ни.

працею відзначається він на будівництві Калинівського тепличного ' ко,м,nЛЄКСУ . На фото : бульдозерист М . П_ КОЛЯДА. Фото М. Семинога.

у 1978-1979 роках

.1JО,lЮIИР lІанасович і Рю- «Салют-6» Є результато:.! міи Ba.1epЇfi Вікторович по- чіткої і з.1агодженої робо ..

нинІш­

н:іК

«Са..

лют-6» «Союз» космо- грами робіт .третьої трива .. навти товариші .1Jяхов Во- лої експедиції на станції

сіваи.

к, ульт~и іІ ;д..водяться

ПОіІіт

конання СКіІадної і напруженої програ:.ш науковотехнічних досліджень та експериментів на борту орбіта.1ЬНОГО кюшлексу «Са-

обробітку грунту.

під

15

сковського часу

В. }{алюка та о. !ваш­ Через два - три ЩІ!

площІ

пііІотований

станція

лют-6» продовжує політ в автоматичному режимі. У рамках програми спів .. робітництва сuціалістичних країн «Інтеркосмос» у

KOC~IOC триваіІістю 175 діб. з радянськими космонавта.. 19 серпня 1979 року ми здійснили польоти гро ..

Цьом)' премі-

праці,

оплату

ріі

доведени­

цтво роботою трактори­ стів з боку їх ланкових

І.

С П M1<::M~,

РАДЯНСЬКО' КОСМОНАВТИКИ

Чіткій організаціІ ПР1цІ сприяє І вміле керівнн­

товарІВ,

-,-

з

альна

строків

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Василь Павлович Коляда

(ТАРС).

НОВЕ ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ

100-140

справляються

щу

начиння, посуд, пральнІ порошки. фар би та всілякІ речі першої необхідностl. М. ВОЛОДІНА,

щих

8

ми завданнями . СПDИЯЄ І аІ(ОРДНО

З початку нинІшнього року на тва­ ринницькІ ферми. в польов! та овочеьJ бригади, на суботн! ярмарки вже зроБИ· ли близько тридцяти виїздів, п!д ч .і': яких вторгували 25 тисяч карбоваНЦ:FI. Ця сума передбачалася й підвищенимч СОЦіал;стични.'tfИ зобов'язаннями Ніі 1979 рік. Ідучи в поле чи на ярмарок, ми пlд­ бираємо такий асортимент, який кори­ стується підвищеним попитом. Вивозю.и чайнІ І КQфейн!серв!зи, р і зне кухенне

11 11 11 1I

мих культур, за що піД­ давався справедливій КРІІ­

ки. У нас були СфОРМОВ:l­ Н'! два загони з трахто­ рів Т-150 І дизелів серед­ ньої потужності. МеханіІ затори працюють прот!!гом світлового дня. Щ()­ доби тракторів орють ,площІ на ге\(' тарах . ВсІ механізатор"

магазину

трудяться

прагненням, щоб

ус..

творчих

завер- піхів в освоєнні космосу в

-

космічному просторі.

Дів для прискорення оран­

ВИКОНАЛИ Прац!вники

pa~-

по піДГG-

ДирекцІя, партбюр~ вжили відповідних заХ:J­

РІЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11

кораб.1Jів «Про"

нових

шепням найдовшого в істо- ім' я миру і прогресу, на ріі 175-добового пол.ьоту в благо всього людства.

тиці.

к. ЧИЧИРКОЗА, Інженер по організації соцзмагання ГоголІв­ ської стрlчкоткацькоІ фабрики.

Григорівна за три роки і

наш

космосу

гресс»,

народження: товЦі площ під сівбу ОЗif­

Володимира на.

с І м з половиною місяц і в виткала мільйони 363

успіхом у дослідженні і ос-

ОРАНКИ

трудову

вахту на честь

-

- «Союз», атакож у під .. готовці, запуску і прове" денні по.'lЬотів космічних транспортних корабіІів «Союз» і автоматичних

лузеву норму ' ва 650 ти- З РОС Т А ІО Т Ь сЯ'ч метрІв. : тузІззмом

щені,й зоні обслуговува}І­ ня технологічного обла;.\­ нання п'яти човни",,­ вих верстатах, ГаЛИіІа

комуністичн)ї

Г.

КОМУНlститmоr ПАРТП УКРАПІИ,

ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~1_~-~ РІЧ~_!ЩІ _ З ДІ!Я НАРQДJ.К_ЕНН~ В.

валого космічного польоту на орбітаіІЬНОМУ науководослідному комплексі «Салют-6» «Союз», космонавтів В. П. Ляхова і В. В.

і вияв.'1сні при цьому МУЖ­

ність

і героїзм Президія Верховноі Ради СРСР присвоїла

.1Jьотчикові-космо-

Пульс планети ПРАГА.

ЗакІнчились

традиційні міжнаРОАні змагання орачів країн Ч .1 ен!в РЕВ. щО проходи ­ ли на полях Чехословач­ чини. В них брали участь

-

механІзатори

Угорщини,

з

Болгарії ,

НДР.

}{уби,

льот­ СРСР Героя вру­ і ме­ далі «30лота Зірка». В. п. дяхову ПРИСRОЄНО звання «Дотчик-космонавт СРСР». (ТАРС) •

..

ПольщІ. Радянського СоІО­ зу І ЧССР. Перехідний кубо!{ завоювала команда Чехословаччини_ ськІ трактористи друге

М!СIIЕ' ,

-комаН4а мому

шими

НЯ

!lДР .

змаГilнні

стали

Радян­ ЗRЙНЯЛИ Г1"ртьому

В

окре­

жіно!{

пер­ радянськІ

тnакто!'истки.

(ТАРС).


*

2 стор.

21~ерпн~

ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

у центрі уваги­ ідеологічні Ватажком партіЙиnїгру· С.1юсарно~механічноі

ді.'ІЬниці цеху

інструментального

заводу

металургії

порошкової

лий. fригорій досвідчений

Федорович­ токар, кавалер

орденів Жовтневої Револю,'­ ції і Трудового Червового Прапора. Для комуністів партгрупи слово Г. Ф. Бе­ З У ГJІОГО

значуще,

вагоме.

Не випадково йому вдаєть­ ся досягати і во с ті

високої діє­

партійної

роботи.

Пр.о це на звітно-вибор­ них :іборах партгрупи гаво­ ри.1И самі члени КПРС. О с об.1ИВО наГО.'10шува.'ш во­ ни

на

тому,

слово

лок

працівник і в

цтва за

і

що

парторг

підкріплює

ді.'ІОМ.

буд!вни­

висоr:1

сягнут! бригад,

показники ,

«Високопроду "-

праця аварій» .

без

травм

І

у нашому колекtИ81 постІйно працюють 12 ч')ЛОВіК. З них п·ять роб і т· складають

К:СТЯК

брИгади. Це зваРЮВ(jЛЬНИки Віктор Романенко, Микола Тольняк, Григор і Й Бє.'1ан , Леонід Лоленко , Віктор Висоцький. Ус! вони ветерани вироl")ництва , навколо них І згуртувався доужний к:>Jlектив. Ми виконуємо складну роботу: виготовляємо наркаси люльок для фаса;:tних робіТ, нав і сне обладнання для кранових установок та інше . На цИХ M~-

хан!змах

ПРАВОФЛАНГОВИХ КОЛЕКТИВАХ

--

ПРИЧЕТНІ

до­

під час ОГJIяду як! працюють П!.l

девІзом

никІв

---у

промБУДМ<lтерlаЛ!d

imehi60-!}іЧЧJ тлвна

Радянської України був у звітний період Г. Ф. Безуг­

ЖИТТЯ

ЗА nrДСУМНАМИ . ро­ "а 120 процеНТіВ. J заро­ сувора дисциплІна. Таких боти у лJtnні нашому ко­ біток у нас чималий у горе-робіТНИК!В ми не · З'l­ лективу !'Ірисуди,1lН зван­ середньому по бригаді вІн тримуємо. Залишаються ня .Ираща бригада~ р!!­ становить 180-190 кар­ тідьки тІ, хто хоче працю. монтно - механічного зз­ бованцІв. Тому І до пl,1- вати і трудиться на со­ воду. У березні нин!шньо­ бору кадрів підходимо вість. Іх, як праВИЛIJ, го року ми були нзгоро;!-, досить серйозно. Адже більш ! сть. жені Почесною грамотою опециф!ка роботи вимаТак, наприклад, слюсар М!нс!льбуду УРСР ! УН­ rat; ЩОб кожний робіТ- О.'1ександр Смаглюн. На раїНСЬКОГО республ ! кан­ ського комітеті ' црофспі­

питання пи

НОВ!

року

1979

ник був д~pe КllаЛlфіК"- завод у нашу бригаду вІн ваним с.пец!аЛіСтом. потрапив п і д час пра кти­ l{олектив поповнюєть- ки від училища, ЗареКIJ­

не

право

критикувати

Г. Ф.

повною мірою ним

і

за все, особистий прикла;! горій Пліса. повинен показати бригаУ чому ще дир . ВіД того, як віи по- запор у ку своїх водить себе на вироБЮ.У правильній

про

комуністами

працюватиму!!> стві,

ЗАПИТУВДЛИ ВідПОВідАЄМО

З3.'Іежнть

ТРУД08і\ наємо

бригадІ. лише раз

вико­ аван­

гардної роді в колективі та цеху; ,. Партcrpг

заявив, що члени КПРС ще до

кінця

важ.швість

СРСР

усвідоми.'1И

про дальше

учасників

КПРС про ПО.'1іпmення, ідео­ логічної роботи. Зокрема, А . Д. Шевчик слабо вико­ н ує ПОК.'Іадені на ньото

.'1ивою

працювати

ще

р і шимост!

з підготовки

роб.:>-

чого місця . Ще з вечора кожний член бригади знає,

кращ о ї

поліпшення

лені нградське

бёз збережеНIfЯ

ДJІЯ 'інвалідів

У СОЮЗІ З НАУКОЮ Міиськ.

НА КОНТРОЛІ РЕДАКЦІІ -

ки на заводІ.

заробітної

ОДНОГО

П .1ати

ЛИСТА

R't-

індиків

лексного

Т. Губанчико- лі не можна.

два

яшикн

індичок по 3 ящика з товаром перш':>ї копійок за кі- категорії попав індик дру­

40

л о гра~1. Ко.,и покупиі поці- гої категорії і чи був ві.1 к аВИ .1ИСЬ. чому так ДОРОГ'), там чи ні. я не знаю. Ї~I п о ясни.,и , шо иі іН1І111<11 Одна з покупців заЙШ,18 п о трошені першої KaTerl). до мене в кабінет і nonpJрії. І раптом на О1!ному з си.1а накладну. Я відразу них nо б ачи .1И тавро «2,.. 3, локаза .1а її . Жінка запита­ наК .1адної. яку показа .'и п:)-

Jlа ,

гастроном

чому

пояснила .

ми

ЩО У продаж індиків

птиuя

першої категорії по З кар-

не

по

даємо

в

2·50. Я

у цей час якраз ПРИЙШI)В

БО 8анuі 40 копійок і llPYflJj інший лродавецЬ, Він поча.а категорії по 2 каl'бованuі продавати м ' ясо на других ЗО чи 50 копійок. вагах, Ніяких скаН.1алів. і

ві':1І10віль на uю скаргу скарг ві.1 покупц і в не булq.

завіJуюgа магазином N~ 46 Індиків по

, Н , Є , Горбаха поя с нення:

дада

3·40 , Ї1родавз!! таке В. Горєвой, а по' 2~pO ......

"По HaK ., a.'lHii\ N~ 0463~3

ми

44 .5

одержали к і лограма

ін.1ИКИ напівпотро.

щених першої категорії

плану

КОМІТ­

економіІ;

В ін передбачає впровад­ ження найнов і ших наУК0. вих розробок 1 рацпроп().. зиц!й заводських новат,," рів . Наприклад, з ДOHOM~

по

гою

лен І нградських

уч':!­

них мінчани перейшли на менш

енергоємке

вання .

зварlQ·

(ТАРС) .

переважне

'10

2 карбованці БО копіitок, 25 кідограмів - потрошеRі першої KaTeropii по 3 карбозанці 40 копійок та б7,б

В . Строй».

Лист покупців т.апоItСНН)-

вальну записку , ми.п.опросилн прокоментувати делу­

тата мІської Ради иаРОдН1f~

депутатів, завідуючого , ПР7 заштатним відділом торгіо"

JlI

і

громадського

(Міністерство

зобов' язаНе

виділити

никам Великої процент і в

даж

всі

види

прореагує

на

виступ

гa~e ги

і sробить Bi.'llТOBiAHi виснов­ ки. про що повідомить місь­

, харчу­ кий комітет народного конт­

А.

Г.

-- rtар~віркою було вета.

йон ної тя» .

ре.1акцію Micbl<.pa· газети «Нове жи~ -

Л. ШИНt5:АРЕНКО.

10

автом!­

депутатів:

скласти списки учасників ВеликоТ Вітчиз­ няної війни і інвалідів І і ІІ груп, які меш­ кають в БУ.1инках

без центрального

опа·

дення для першочергового забезпечення іх па.'ИВОМ

і доставки

організувати

його додому ;

прийом

магазинами

редніх замовлень учасників ЧИЗН)lНОЇ війни на продукти

попе­

Великої Віг .. і товари nill.1

вищеного попиту.

номічн,ого характеру, підви­ щує роль робітн,иків, керів. ників середн,ьої лан,ки. Велику користь дає ство­ рен,ий н,а підприємстві штаб виховно і роботи і наставни­ цтва, який здійснює конт­ роль в усіх лан,ках вироб­ ництва, К90рдинує діяль· н,ість адміністрації І гро­ мадських організацій, ви· вчає І поширює досвід пе­ редовиКів виробництва, за· безпечує

боті. В

системність

об'єдн,анн,l

у

ро ..

широко

практикується творча спів­ дружність робітників та ін,­ жен,ерн,о - техн,ічних праців­

згід,jo)

СПО.1іваємось, ШО керіа ­ ництво змішторгу вчаСі\О

легко!!их

РаДИ нарОДНИХ, депутатів зобов'язано ви­ конкоми міських і районних Рад народних.

порущення

прилавку .

уча.:­

до

Постановою бюро Київського обком)" Компартії Украіни і виконкому обласн;)ї

матеріально-побутових }'~IQ~ ~асНИКjВ,6е­ ликої Вітчизняної війни', 1!якій перед'ба-

ному ві.1.1ілі не можна пр'­ даваТIІ товарів двох сортів. Такого правила немає. Т}­ му дирекції змішторгу не­ обхі.1НО роз'яснити всім З3відуючим і продавцям. шо товари. які на.1ХОДЯТ& до магазинів, повинні бути ііЗ

війни

слуговування їх.

додаткоаі заходи по дальшому поліпшенню

птииі

фонду

УРСР

продажу

бі.,ів). позачерговий ремонт і технічне об­

ЦК Компартії України і Рада Міністрів

категорій і ціни. ие бул') зроб,1ено ті.1ЬКИ після нап;)· д ягання покупців . 3 пояс­ нювальноі записки невідо­ мо , куди поділись 67,5 кіл .)­ грама індичок другої кате­ горії вартістю 2 карбова:! · ці 50 копійок за кілограм. Н . є. Горбаха виправд')­ еує свої дії тим, що у 0.1-

житла,

торгівлі

ддя

Вітчизняної

річного

правил pa1l!lHCbKOЇ торгівлі . Одержавши товар , завіДУ1()­ ча гастрономом Н . є. Гор­ баха повинна видати у про­

ваННIІ міського комlте.ту на· рмю і

кідограма другої категорії родного КОНТРОJlЮ по 2 карбованці 50 копійок. ЛЕМПЩЬКОГО.

'І. продаж спочатку 4ади

llопущен.о

одержаННІ!

автомоб і лів

--------

бу.10

на

нок для автомобілів і мотоциклів; право . на переважне придбання легкових

Української РСР ПРИЙНЯJl~ : ~танов~ 4;lJ1'O

строком

право

будівельних кооперативів, кооперативів по БУ.1івництву і експлуатації гаражів, стоя·

ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ по 3 карбованці новлено, що дійсно 7.08.

во ї . У ньому воии повІдо\!- СТОIJlИ У коридорі, а О.1Иrl JlЯ .1И. ЩО 7 серпня між 18 з індиками по 2 карбованаі і 19 г одинами у racтpOHO\li 50 копійок - на вагах. по ву.l fщі М, Лагунов,\ї Не знаю, яким чином д:>

V

електри­

електротехнічномУ: Це результат ус­

пішного виконання

дійшов колективний лист 40 копійок через те, що у 11979 р. магазин N~ 46 оде;>­ в і д мешканців міста Л , Жу- відділі був лише один про­ жав іН.1иків трьох видів по ковської, В. Крат. Т. Яку- давец& І продавати товари ціні 2-50, 2-60 і 3·40 за кі­ продажі їх шеВ О 1, В. Атрош е н КС, двох сортів У одному відді­ лограм . При

надійшла

Значно скоро.

чено спожн'вання

ПОРУШИЛИ ПРАВИЛА ТОРГІВЛІ

БИЯВИ10СЬ,

.Пиг.

мент».

чено:

нодавством .

до двох тижнів на рік;

_ _ _ _ _ _ _ _--:-_СЛIДАМи

КУПUЯМ,

го­

наУКОВО-ВІ{­

робниче об ' єднання

ремонтно-механічного заводу.

ної війни, здійснювати контроль за надан­ !ІЯМ їМ пільг і переваг, УСН!іщ:влених, зако­

Ве:1ИКОЇ Вітчизняної війни; право на використання чергової щорічи;)ї відпу~ткк в $РУЧНИЙ для них час; а також право на О.1ержаНН!І л'Одаткової відпустки

~НОВОГОЖИТ'fJf ••

п ро да ва.1 И карбованці

не

токсич­

Першу партію пор!). шкових фарб випу стил()

струкцій

райкоми партії, виконкоми крайових, об­ r.асних, районних і міських Рад народних nenутатів проявляти постійну увагу до за­ питів і потреб учасників Великої Вітчизня­

транспортом;

k · п9Р~.іку,. ус1'ано!!леному

ро г. Ф . Безуг.'ІОГО.

Н, Жукова .

Вони

м і стять

них речовин. ТакІ фарби в багато раз і в довговічні. ші від звичайних.

металокон-

ЦК КПРС і Ра.1а Міністрів СРСР зо­ бов'язали ик Компартій. Ради Міністрі!! союзних республік, крайкоми, обкоми і

право на О.1ержання. безпроцентної аози­ КI1 на інДиві.1уальне Ж,ИТ.1Ове будівництво

проЙш .'1и на високому i:\el\HO -ПО.1ітичному рівні. Пар: тійншr ватажком знов обра­

г.!з~ти

не

ви·

застосування

розчинникІв. рять,

П. ПЕТРУСЬ,

ві.1ПОЧИИКУ, а також на прийом в садівничі товариства (кооперативи); на установ.,ення квартирного телефО­ Н)" (пі.lьгова черга).

матеріалІ,­

війни:

"-.]І)\{. . аlПО~!Q6L'U>ним

агітатора.

до редакиії

порошки

ключають

п і дп ри­

бригади

8 ВигІд­

вузу.

і лакофарбових

покриттів,

Є~lCTBa.

складанню

по­

но відр і зняючись в і д галь­

ваНіЧНИХ

рапортувати

бригадир

з

синтезованого

лабораторіях

нраще,

бригади

технологією

рошну,

адже

намагаємося

по л іклінік, до яких вони були прикріrrлені в період роботи; переважне право на забезпечення путів­ ками в санаторії, профі.1акторії і будИtlК!1

надається 50 - процентна знижка вартості проїз.1У один . раз на рік (туди і назад) за­ J!ізничним транспортом, а де немає залі~­ ниць ВО'lним. повітряним або міжмісь­

Витримані в дусі крити­ І\и і самокритики зборІ!

Іиф.

тепер

право використання при виході на пенсі,()

НО·ПОбутових умов учасників Великої Віт­ ЧI!ЗН~НОЇ війни передбачено ряд пі .1ЬГ ДЛil

постанови ЦК

об о в'язки

ми

інстИ­

Лен ради, щоб

одягти хім!чний реантор у, найтоншу броню . ЗаХИСНG покриття створено за особ­

у загальних здобутках ко­ лентиву п і дприємства є частка І нашої працІ. Це сприяло й тому, що в::l

Т~РБОТ Л пре) ВЕТЕРАНІВ

На запитаННА учасника Великої Вlтчиз­ няної війни тов . ВАЩЕНКА П. Г. про додаткові пільги ветераиам війни ві)l.П08;­ Ааа начальник фlнві)l.ді.1У БроваРСЬКОI·1) мitьквійськкомату М . В . БАБЕНКО. Постановою ик КПРС і Ради Міністрів

дідьниці

не

туту !мен!

то­

Безугnий

поставив ' на

зборах питання нання

радістю,

ним технологічного

вбачаємо про дострокове виконання успіхІв? плану І соцзобов'язань орган ; ­ 1979 рону, щоб з честJO дтв І , вдома , який у нього зацІї виробничоL'О процевиправдати високе зваНііЯ авторитет на п ! дnриєм- су . Трудовий день ПО ЧІ!-

люди. Це понладає на дисциплІна у кожного особисту в!дnо- Варто схибити

скористався

гос,тро

Лєиtиrрад. Лише к!льна хвилин потрібно було вча­

б і льше уваги придІляти яко с ті вироблюваної ПР::>­ СЯ, в основному, I!ИПУСо{- менд у вав себе позитавно. ДУКЦЇЇ. Адже за роБОТОЮ нинами nРОфеСійно-тех- В і дразу в рі с уколепив. бригади стежить не лише нічних училищ. З nерш(}- Після зах : нчення навчав­ заводсьний відд і л техн і + го Ж дня nридивляємось ня залишився працюватJ.{ ного контролю, а й держ­ до новачк І в. Стараємось у бригадІ. Ми проводжали нагляд . до кожного з нИх знайти його на службу в РадЯl!­ Зараз наш колектив підхід . ську АР~l і Ю , зустрічал){ ТРУДИТЬСЯ над тим, щоб Головна запорука успl- після звІльнення в запас. усп і шно завершити чет­ ху це Міцна трудова По-ударному працюють вертий рІк п'ятирічки. B '~ i дисциплІна. Тут, перш І Микола l{оваленко, ГРИчлени бригадк сповнен!

Так, він уже завершив відальн : сть за високояКіС- І члени бригади втратя rb де в і н буде працювати. осо б исту п'ятирічку. не виконання роботи. Л до керІвника повагу й Ді)- Напередодні замовляємо Маючи не тільки статут­ щодня норми виробітку в!ру. майстрові необхідні дета­ 4 __ __ ___ _ Правда, іноді ще втрабригади виконують Декому не_ nодобаєть(.я лІ. ний обов'язок, а й Nораль­ члени варишів,

ВАНА БРОНЯ МЕТАЛІВ

же замінити товариша. І, звичайно. добросов!сне ставлення до с в О У х обов'~зків. Той факт, що люльці для фасадних р::>­ біт присвоєно державни~ Знак яУ.ості, ми зустр і лй великою

ДЕСЯТІR

-

п':.:пИРІЧЦІ

Міжною СlМціальн і стю 1 за будь-яких обставин м')­

з

ДО ВИСОКОЇ ВІДЗНАКИ

НАУКА

чається дорогоцІнний час у пощуках потрІБНИХ ма­ теріалів. Виручає й Т&, ЩО ножннй ОВОЛОДіВ су­

Киів. На виробн,ичому об'єднанні імені с. п. Ко­ рольова дедалі більшого розмаху н,абирає соціаліс­ тичне змагання за гідну зустріч l/О - і річниці з дня н,ароджен,ня В. І. Лен,іна . Багато трудових колекти­ вів прагнуть до цієї дати виконати п'ятирічні завдан­ ня. В аван,гарді учасників

-

змагання рів Ада.llа

лівськоІ

с.

Гоголева

Т. А. Харчеико в листІ до редакції

писав

про

правцльнl дії своєї

ки лист

Цей

направлено

розгJ1ЯД виконкому

не·

сусід­

Н. В . Примак. було

Jlсnішному

виконан,н,ю

на

roro-

ників . За кожною виробни­ чою бригадою закріплен,о інженера одн,ієї з техн,ічних служб.

На зн,імку

(зліва напра­

планових завдань, соціаліс­ во) : інженер М. я. Альман" тичних зобов'язань сприяє токар В. А. Шелудько l впровадження на nідnриЄ .I/­ бригадир токарів о . Л. Па­ стві пере дових метод;в ' пра­ січн,ик погоджують ряд пи­ ці, цінних ініц іатив і почи­ тан,ь по технічній докумен­ нань. Широку популярність тації. завойовує єдинонарядний метод роботи, який дає Фото О. Диканя.

бригада тока ­ Миколай9вича значні переваги техн іко-еко-

СЛІДАМИ НЕНАДРУНОВАНИХ ЛИСТІВ Житель

Прусса l бригада слюсарів­ фрезерувальників Дмитра Івановича Ч орноуса.

сІльської

Ради

(Фотохроніка РАТАУ).

На

судовому

засідаинl

народннх депутатІв. Нещодавно редакцІя одержа.тта таку відповІдь: (,Товариськнй суд. що

Н. В. Примак

свою про­

вину

В присут­

дІє при виконкомі лівської сl.'1ЬСЬКОЇ

аОПРОСПJlа

народиих глянув

депутатІв ,

справу

Гого, Ради роз­

громадян ·

визнала.

ності

свого

односельцІв

ВОНІ!

пробачення

сусіда

Т.

А.

ченка.

А.

ки Н . В. Примак, ЯКа об­

разила сусіда Т. А. Xa~)·

гОЛова

чеНliа~

c~'дy ..

8

Хар-

8УТЕНКО, товариського


НОВЕ ЩЕ НІКОЛИ радгосп «ру­ санівський»

не упраВЛIВСЯ

так

з

швидко

підготовкою

полів під сівбу озимих культур. Всі площі, відве­ дені

під

озимий зерновий

R.'ІИН, вже готові до посів-

ноі.

Землеробів радгоспу ви-

з&бороиуємо, проItУЛЬТИВУЄмо, засіємо, rоворить

повне застосування техно.'1ОГії підготовки грунту за

редні роки, аміачну воду

головниl агроном радгоспу

методом

стри-

азотних добрив. Досвід хлі­

С. Ф. Марченко. При такому обробітку запаси вологи зменшаться блиск&-

мується тим, що В радгоспі немає культиваторівПJ1оскорізів, спеціальних

боробів сусіднього радгоспу «Плосківський» переконує, що широке використання

вично. Яхих сходів чекати на ньому в СуХу, бездощо-

борін. Тому для досягнен- рідких азотних добрив дає ня потрібного ефекту дов 0- вагому прибавку врожаєві.

ву осінь?

ручив безвіJIмльии!l r,r;;,\',;

Переді мною простяглося

_______________________

ПО.павчан

диться

грунтообробюrх зна-

рядь,

які

є

А втім, і

ЗА ВИСОКИR УРОЖАR lB8O-го РОКУ

ПОЛЕ ГОТУЄТЬСЯ БЕЗ ПЛУГА

використати як джерело

в

наявності.

тут

хлібороби

внесено

гектар

по

на

кожен

тонн

30-50

наштовхнулися на трудно-

органічних добрив, по

щі: не вистачає дискових л)"щильників. Вони поки що теж дефіцит. На тих

кілограмів фОСфорно-калій­ них і по 40 кг азотних добрив в діючій речовині.

ПJ1ощах, де не встигли про-

Вчасна

піДГОТОі!ка

160

площ,

обробітку грунту, якиЙ ва- ПО.'Іе з розпушеним верхнім вести подвійне лущення широке впровадження дос­ багато прискорив темпи шаром rpYHTY, на якому стерні (у розпал обробітку віду полтавчан дозволить робіт і виявив ряд переваг, особливо в умовах посуш-

жирними чорними смугами лежав розкиданий перегній.

грунту в господарстві вийшов з ладу дрпий диско-

ливого літа нинішнього ро-

Кілька днів

вий лущи.'Іьник), вирішено

підборі сіва.'ІОК для ниніш­

ХУ.

затори

провести повторний обробі-

ньої

тому механі-

провели

лущення

провести сівбу озимих в ОПТЮ!а.'1ьні строки. При посівної механізатори

... На одному з полів, що стерні. Після удобрення по- ток грунту за допомогою ра;J;ГОСПУ з)'пинилися на сі­ готувалося під сівбу ози- ле ще раз злущать на 12- плугів на глибину 12-14 вал ках «С3-3,6». Іхні сош­

мих, працював механізова- 14 сантиметрів при допомоиий загін по внесенню міс- зі плугів в агрегаті з бороцевих добрив. Іван Страт ій- нами, і соно буде готове дО чук, Григорій Хамбір трак- , сівби. торами Т-150 при допомозі В чому тут виграш? Перрозкидачів добрив швидко ше лущення спровокувало

сантиметрів. ники найбільш вдало роз­ У сі площі, що віДВО;J;Я- різають грунт і кладуть ТЬСЯ під озимі зернові (а зерно у тверде вогке ложе. посіви іх нинішнього року Пожнивні іпоукісні посі­ аростають), удобрено. Там, ви, проведені в радгоспі де попередниками озимих по полях, підготовлених за

розсівали високоякісний пе-

~!aCOBe

регній по полю. Земля бу-

нів, які знищаться при по-

сені з ІІітака, коли ще пше- ЙОГО високу

ла така пересушена, що за тракторами тягся довгий

вторному обробітку грунту. Крім того, лущення ведеТЬСЯ вдвічі. швидше ві;!; оранки і, нарешті, після

НИЦЯ і жито стояли на кор... Наближається посівна. ні. Це зекономило чимало Хлібороби радгоспу готую­

шлейф куряви

з

пороху.

тонкого

- Уявіть, що таку аемлю ми перевернемо плyrом, поклавши на спід пересушений верхній шар, а вологу частину пласта покладемо

зверху. Потім

проростання бур 'я-

нього в грунті залишається незрівнянно більше ВОI1ОГИ. А це чи не вайголовніша перевага безвідвального способу підготовки полів.

поле

Однак більш

широке і

- зернові, туки були вне- таким

часу

методом,

показали

ефективність.

дозволило макси- ться до неі всебічно і грун­

мально

завантажити робо- товно. Незабаром на поля,

тою літак, який в ті дні підживлював посіви бага­ торічних трав. Готуючись до наступної

посівної,

в

радгоспі

вирі­

незвичні для наших земле­

робів, в~йдуть посівні аг­ регати. Люди роблять все, щоб зерно зародило рясно. В. ПРОСЯНОВ.

шили ширше, ніж в попе-

~~~~~~~~~~-------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~ Твердо вирішили

ТРУДОВІ Б У ДНІ ШКОЛЯРІВ ЛІТ0... йому З!І!ЖЦJ{ радіють школярі. Не тре­ ба

рано

вставати,

частину

дня

БІЛьшу

можна

про­

водити на рІчці, у лісі, 8 полі. Але не сидять вд')­ !Ма

старшокласники

села

Мокрец.я. Вони дружно стали до роботи У радгос­ ПІ .ЗаплавниЙ., адже ро­

зуміють вІдповідальнІсть ·з6иральної кампан!І. Багато хлопців разом з працю­

односельчанами

ють на комбайнах. них

1

І

випускники

Серед

школи,

-

тІ, хто через рІк

гий обиратиме

дру­

Не за

на· них І поле, р~дгоспний тІк.

МАБУТЬ, немає небезсказ.

1

lВиліКОВУЄТЬСЯ }(інчається

На

сказ

Вона не заВЖ!tИ

смертельно.

можуть

хворІти

всі тварини 1 навіть nт:t­ хи. Проте найчастІше собаки, коти, вовки. сви­

-

!Ні,

вІвці,

кози.

Сказ гостроlнфеидійне захзорювання, збуд­ ником якого є Фільтрів­ ІО{Й

вІрус.

він

Із

Виділяється

слиною,

молоком,

сад,

1

1

г. НОСАЧ. с. Мокрець.

Сказ ну

а60

хлориого

вбиває його !а

рих

через

тварин

вал на

хвилин.

5

Заразитися можна

Чернівецька область. .у колгоспІ ~Росlя» Г либоцько­ го району на повний хід іде заготівля сінажу з коню­ ШUlЩ другого укосу. Тут вже закладено на зберігання близltlЮ 2000 тонн цінного корму. На зні.чку: збирання конюшини. Фото І. Свериди. (Фотохроніка РАТАУ}.

ки,

небвзпвчна хвороба

-

на

СК1З

укуси

хво­

або

при

П()-

траплянні ь: слини Н'і ушкоджену шкІру або слизові оболонки. Нлlнlчнl ОQнаки захво­ рювання у Bcfx видІв тва­ рин дуже подІбні. У со­ бак відрізняють двІ фор· ми сказу: буйну і тих\'.

На m.'ІЯХУ мовчки, без будь-якого приводу наП2дає

на

тварин

І

людей,

кусає. При тих!й форМі 'собака менше нападає на людей і за 2-4 дні гине . Ознани сказу у кот!а схожі

на

ознаки цього з~­

хворювання у собак. більшого

вони

JД<'­

хвор!ю'·ь

!

серед:­

тіше. При цІй формі )см· роби У собаки спочатку змінюється ЙОГО звичаї!­

на буйну ФОРМУ КИДil­ ються на людей І тварин, "усають і дряпають їх. у велиної рогатої худоби найчастіше буває буйна форма с"азу. Збудження у тварин ви­

вірус сказу Ш8И;1' гине під впливом со­ НlТЧного світла, висушу­

не поводження, вІн пере­ бігає з мІсця на мІсце, ховається в темн1 кутки,

НИ б'ються рогами, пере­ слідують інших тварим.

вання.

без

се-чою.

Особливо

його у

с.1Jині.

значн01

П

багата

Лише

не·

кІлькості

вІд

!Хвороl на сказ тварини досить, щоб заразити здl)· рову

людину

У

чи

зовнішНЬОМУ

тварину.

вищі

Ro

50

При

нагріванні

до

градусів вІн гине про­ години, а при тем·

Буйна

зустрічається

причини

час·

гавкає.

H~"

рІдко собака дряпає І ку­

ТЯlгом

сає рану, треться нею об

пературі 52-60 граду­ сів протягом 30 хвилин.

оточуючі

предмети.

зго­

ри вІрус сказу стійкІ ший. Так, при TeMnepaTyui

дом перестає їсти і пити, але гризе 1 ковтає тріс­ ки, камІння. ганчірки, со· лому та інше.

5-25 градусів вІн зали­ шається життєздатним цІ­

собака

і(lйний,

збуджений,

'НУЄТЬС1! під дією звичай­

гається

зІрватися

До низьн01

темnерату'

лий рін. ВіруС легко руй­ них

дезинфенцlЙНИХ

засо­

бів. Наприклад. 5-пр~­ uентний р03'ЧИН формаЛl-

З

розвитком став

хвороби

дуже

неспо­

нама­ з

при·

в'язі, втекти. Ноли це вдається. віи заБІгав Ві;!

дому Щ велик1 JllдсТЗИ1.

_альмо перетворила ВІтю; - Маєш виrляд, маєш. - огляд&в хлопця старшина батареї Мірошниченко. Правда, в гімнастерцІ ще один твоєї КОНфігураЦії па­ містився б. Та не журись: доберемося до:) першої-Лі'nшої майстернІ -mдгонимо все Яl\ сЛІд.

Позирнув ВІтя на купу мотлоху, яний ще сьогодні служив йому одежею, і мимовільно здригнувся. Геть обтріпанІ рукави І поли під­ жачна, сорочка ! негнучким від бруду комір­ цем, що нІби нажданом цілісінький місяць

натирав йому шию.

.

ПереВІв погляд на сво! нові-новІСіНЬКі че· ревики. Це НІчого, що вони теж завеликі. За­ те "к чудернацько пори.пують під НИМ! Наче

посеред лІта крокує в них по снІжному насту.

Вийшов Вітя Із зеМЛfiНКИ і вІдразу потра­ пив І! оточення батарейців. Номандир гармз­ ти Микола Вєзиков спробував пригладити ру. кою схвІст. хлопчикової rlмнастерки, але той не пІддавався: уперто стирчав з-під реме­ ня.

-

Ану, випнИ груди!

відтворив,

JIoro. -

у

якLй

позі

Микола особисто

-

він

Отан! Чудово!

хотів

бачити

вказав

-

ма­

очима на

АнатолІя Новосельськorо: Тобі, Вітьок. ще б і ЙОГО чуб був би наче ПіВНИК моло­ денький: БіЙЦІ засміялися. Та ХЛClnЧИ8 не образився на Миколу. Хто зна, як бн склалося його, Ві­ тине, життя, якби не оцей артилерист. Саме

він кілька днів тому взяв його з собою. зне· силеного, брудного й пораиеного в ногу при бомбуваннІ. Старшині Мірошниченку до­ повІв так: сМаЛИЙВlдбився од матері. Заслаб дуже, 1 додав бадьоріше: - Та ба, здобув собі автомата І не нинув; дорогою. Як справж­

нІй воІн ... Давайте. в!зьмемовбатарею, бо під Німцем

пропаде

хлопчина

_ . Ну-у, справжніЙ не повертаючи голови:

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

-----

б, мабуть, ве П1знали зараз навІть Й ОГО найближчІ друзІ. ВійСькова форма бук­

•.

кілька днів без їжІ 1 води в нолонl біженц!в, як намагався прибити ся до піхотної частини, та його не брали... . . , . Старшина нІчого не оБІцяв ХЛОІЩевІ. Слу. хав та крадькома позирав на його одяr. ПО­ тІМ десь ходив (пІзніше BiTJt дlЗіШ3Ся до стаРШИІіИ_Сусідн~?):. ; батар.~).а повернувся з оцією формою, в янlй його,. ВІтю, з цікавІс­ тю розглядають зараз батарейці. У коло про­ билася Аия Мала.хо~а. А.нка-кулеметниця, я:< її називали :8 ПіДРОЗДІЛі. 'Придирливо оглянув­ ши хлопчина, сяЙНула. очима:

наl­

ЧІЛЬНОГО року: Але 1 на

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ

1

нІнещ,

нового

наступний рік чекатимуть

свІй шлях

печнішої хвороби для лю­

торами

початок

за кмlтnивіСТЬ

хлопчин, нічого не приховував: 1 як при пе­ реправІ через Дон загубив ма-тlр; і як ішо~

Сергій Лизогуб.

дlвника. літа.

HaropoAa

Виявилось, Мірошниченко, як 1 Вітя, ро­ дом з Ворошиловградщини . Розповідав йому

Не відстають від хлоп­ ців і дівчата. ilони завзя­ то трудяться на збираНtlі малини і яблук. Бригадир Євдокія СтепанІвна Ми­ китась Із задоволенням передає свій досвід Там'і­ рі ПономарЬОвІЙ, Любі Олек~ієнко, НаталцІ ОТ­ рох, Варl Нарпенко, я~1 закохані у профеСІЮ ~a­

'у житті.

дини як

ста ти

механізаторами Анатолій Олексієнко, Олександр

Собчук,

В. ДЕМ'ЯНЕНКО.

року в залежності від попе­ редників

--

ЛІТОПИС ПІОНЕРСЬКОГО ПОДВИп'

застосовувати той В цілому під урожай 1980

набіР

*

!1 серпня 1979 року

ЖИТТЯ

являється

в

ТОМУ,

що

во­

Свині хворіють тільки ча буйну форму, кидаютьсn

на людей

і тварин, куса·

ються. Отже ознани CK:~­ зу у тварин такі виразнІ, шо розпізнати хворобу неважко.

Що ж для того,

'l'реба робlfТИ щоб запобігти

захворюванню

на

ска.з?

Насамперед, необхІдно пост!йно проводити ЗНИ­

шення котів,

бродячих як

рювач:іВ

основних

;ёВороби.

собак, поши­

Соба-

що

знаходяться

на

подвІр'ях і вулицях не на прив'язі, незалеж?о Від їх породи І призна­ чення, дячими

вважаються 1 підлягають

бр:>­ ЗНИ­

ще"ню.

В разІ укусу людей І тваР:!іі сабанами чи дики­ МИ

тваринами

гайно дичнІ

треба

повідомити і

ветеринарнІ

нови

Д.'1Я

не­

в

ме­ уста­

TepMIHoBoro

вжиття необхідних зах()­ .::\ів. Особи, якІ мають собак, зобов'язанІ Іх зареєструвати

приводити заклади

і

У

щоРІчно

ветеринарні

для

проведення

профілактичних щеплень проти сказу. Тримати не­ зареєстрованих І нешеп· лених проти сказу собак

забороняється. собак, в ТОМУ

Виводити числІ миl'­

-

кавалер. Гукнула, Вєзиков! НО1!осель­

ський! Подавайте ваш оркестр: буду запрош)"­ вати

молодого

однополчанина

на

-

танець.

Велике діло мати земляка-старшину,­ l!Іаздрlсно зітхнув хтось у гуртІ. В таку годину знайти таку одежину не просто БатарейЦІ ще довго кружляли навколо Ві­ тІ, змагаючись у красномовствІ. Цього дня вони перепочивали після тяжких бо1в. Та вже наступного були знову піднятІ по

-

...

.

тривозІ.

Старшина заборонив Нурілову виходити пІд час бою Із

-

рег

землянки.

НаМУJlЯЄШ очІ командуваRИЮ спишуть,

як

ро попередив.

у

-

моряків

HJt1MaT

кажуть,

-

-

на бе­ суво­

зараз нестійкий. Се­

ред літа спину морозить. Та й ти ранувато прийшов до нас. От би при наступі ...

...,.. А ми, НуріЛОВИ,рано починаємо вІйсь­ кову службу, несподІвано сповістив малий. - Мій тато у 15 рокІв воював у Нотовського. - Ти ба, - з посміхом вІдізвався старшина. Це у ва.с сімейна традицІя, виходить?. Ну, служи тод!, служи ... Сказав

Мlрошничеl;!КО

«служи.',

але

що

саме робити- не уточнив. І нІяких обов'язків не визначив. Сидить Вітя без дІла. Тоскно йому І нудно. Шдмете 8 землянцІ і вся робота. Чи ще стільця, збитого з дошок, піД­ ремонтує. Правда, ЗВ'$ЮкІвцl· оце до більш серйооного

фонний

діла

набель.

залучили:

Із

. ремонтувати

.задоволенням

теле­

«бинтує.

хлопчнк оголені м!сцяnpовода: · Це щоб че­ рез них акумулятори телефонних апаратів не втрачали

заряду.

.

інших, з приміщення на подвір'я і ВVЛИЦЮ сл~д

Під час бойов01 п1дго .товки · батарейці вчи, ли Вітю стріляти з рІзно! збрсІ. Правда, до зенІТоК ще не пІдводили. Рано, казали, пІд'

тільки

рости трохи.

.'1ивсьних,

в

службових

намордниках,

ra на

повідку.

Суворим цих

дотримання~

можна

правил

бігти

появі

і

запо­

поширенню

сказу.

О. ШЕГЕРА, старший

йонної ротьбі тварив,

веТЛікар

ра·

станції по бо· з хворобами

Хлопчик

охоче

ВідВідував

ПOJIітзаняття.

Шсля них йому ніби світлІшаЛ0 навколо. Те­ пер

він

добре

знав,

чому це

ворог колотить­

ся вІд світанку до вечІрньої зорі: рветься до кавказької нафти. А то ж пальне для технІ·

ки доводиться доставляти через усю Європу. З приводу ЦИХ подій ВЄЗИК6в якось домислив:

ПродоажеИВJl буде.


*

~ СТОР.

серпня І979 року

21

НОВЄ

житт,.

'"

* НАРОДНИй театр бере Всі ВОНК не рахувалися свІй початок з сиво! дав- 3 особистим часом, прихоJННи. Особливого розкві- дили на реriетицl! і до ту він набув у ХІХ та на пізиьо! ночі шЩфували початку

ХХ

столІть.' З

свого lcНYBa!!RJ!, а теаТ'р ТЬ~ ка дальП!ВЙ розвиток проіснував немало 14 caMoДiI1JIМfoI художньо! років, він зажив доброї творчості. ПраЦіВННКН ра­ слави І, як бачимо, дов­ йонного відділу культури

окремІ деталі п'єс. а то й гоІ пам·яті. За

цей

~ були зв'лзані видат- окремі же<:ти. багато пра- самодіяльннии

час ИaIOlfЬ

задум

!Сий,

L

перевтілення.

Ко- на ГончарівцІ) Г. Квітки­

М. Кропивющький, лектив художньоУ само- Основ'яненка, Нарпенко-КариЙ. На ДіялЬtJоtТl жив єдиннми Полтавка. І.

закоханих

у

мистеЦТ130.

.Наталка­ Драматичний гуртои.яким Котлярев­ керує В. М. Пежков. по­

основі аматорських теат-' мр!ями 1 прагненнями ського. .Лісова 'пісня. рів виникло бага~о вlд~винестн на суд ГЛЯДаЧів Л. УкраІнки, «Наймичка.

ни.

ВІДРОДИТИ ТЕАТРАЛЬНУ СЛАВУ

СЯ броварчани театралізОваRИЙ вечір-портрет першоІ жінии-таниlста М. І. Лагуново!, сценарій

ни ЩО

робить перші кро­

З ХВИJIюва·н.ням дивили­

:мих rtрофеСіЙНХХ театрів. Такий театр був ство­ рений у Броварах. У 1957 році «КиІвськз

спектакль

:медії ненка ЩИК..

1

по

ро­

самодіяльні

були

Днплома

ар­

удостоєні

першого

ступе­

ня обласного відділу куль­ тури.

А

високу

згодом

директор Т. Шевченка, сНа бойком якого написав будинку куль­ О. Островсьного районного культуру месте. тури М. І. Молявко. Та з задово­ та багато інших.

сценічну

майстер­

3 велнним ність, велику відбулися пре­ гри. І глядачі

уеПIХОМ м'єри п'єс «Катерина. Т. Шевченка, .Як гарту­ валася сталь. М. Остров­ ського.

Захоплено

працювали

ленням відвідували спен­ танлі. тематичні вечори.

ВІВТОРОК.

с.ЕРПНЯ

21

цІнували

майстер­

ПРОГРАМА ЦТ .Час>.

Гімнастнка.

9.05 МультфІльм най ... ).

.Гірське вистава.

.НаА.

Фfльм .-оneра.

конкурсу

реРJlI

наА.

Новнни.

14.50

ТвllІ труд - тво. та. Кlнопрограма.

висо­

О.

балету

16.45

ХудожнІй

І

"'дреси

се­

МОJlОДИХ.

.Сьогоднl У Прем'єра

20.00 ЗустрІч

ПерголезІ.

про

з оперою. Д .... _служниця-пан[>.

ПРОГРАМА

15.10 .ОА

великих

НА

РАбкін.

збитки

окремим грома­

гинуть

або

одер­

жують тяжк! опіки і ви­ нуватцІ лиха. і їхні ря­ тівники. Про недопущен­ ня гри д!тей з вогнем ми говоримо дуже часто, і все

ж,

як

цього

не

прикро,

виявляється

ло.

Досить

за

минулий.

сказати.

що

рІк

1978

но спалив ' сарайсвого дl.4 да А. М. Сірого. Надовго запам' ятає гру з вогнем і дванадцятирІч­ ний пухівчанин Болоди~ мир БисоцьниЙ. який У один з травневих днів «влаштував батькам сюр­ приз. -- спалив сарай та домашнв майно.

а

зама­

Ці ні

пунктах

сумні факти

змусити

повин~

замислитися

насамперед

у як!

виникло

тих

занадто

батьків,

рано

покла~

9

на вс!

старання пожежни­

ків

і

!xHIJt

від

пустощів

добровільних

Творча

зустрІч

ко­

10.00

В передачі бере ністр чорноf

участь мі­ мета",урсіТ

J1ЯРНИХ

11.00

грают'ься

сірниками.

Телеогляд

фільмів:

21.40

ХуложнlІl

на

23.1 О

.Знімаетьс.

к[но>.

Довідкова СЕРЕДА.

8.00 8,40

фільм

15.45

11"-

На иавqанн" за фахом наладqики устаткуванн"

nеМОбілізовані

з

приЙ·

лав Ра-

дянськоі Армії. "кі мають середню

· освіту та проживають В м. К ИЄВІ та

рІк

Київські А області_

за фахами:

і .. ого 1. Н аладЧRКИ техиолог . '2н і 77 жаткування стипенд я

маються

Строк

ус

-

б кр.

на мІсяць.

2. Контролери ВТН - стипендІя 77 крб. на місяць. 3. Складальники стипендія 77 крб. на місяць. 4. Оператори - стипендія 87 крб. на мІсяць.

На иавqання за фахом контро.nери

ВТК, складальники. опера'l'ОРИ '. прий.· маються ~іВQаta, "кі мают!. освіІУ

qиків

1.5

HaBQaHH" майбутніх нала:!технологіqноrо устаткування -

року, контролерів ВТК. складальІ

ПОQаток Rз!!qанн" -

ників та операторів

рік.

1 вересн". ПО!lаК1тьосоl)исто на

Вступники

ім'я ли ректора заяву та такі локу менти:

Сиб!ру

18.30 18.45 19.00

IдеТ _Ра­

21.00 2!.35

Програма

Те ... -

-

-Сьо­

ПРОГРАМА

рlя.

ЖИТТІІ. теЛЦlIJlЬІІІ КокаНАІ>. І се·

(фор.

(ори-

г!нал).

4

см

та

фотокартки

чотири

міром 4х6 см.

розміром

фотокартки

роз-

8. Паспорт. віАськовиА квиток. Документи ! 9 ло суботи)

18

приА\4З.пться

ГОлини

(крім

шоленно неділі та

.

Випускникам налаєтЬС'я робота на виробниqому об'ЄЛflанні сКристалл:.. А1реса філіалу ша

Nv

З:

м,

Київ

TeXHiQHOrO 136,

учили·

ВУЛ. Сирепь-

І. документ про освіту (оригінал)

ка. 1. Тхати тролеAt'\уса\lИ N2,N'v 7. 26. 5

3. Лові~ку З місuя ро~оти батьків 4. ХарактеРНС1НКУ зі ШКОЛИ або з

та автобусами N2."J'V 32, 89 40 зупин·

2 Довідку , s місия проживанн". міси" роБОlИ.

:-H~;~ ...~-;~:-:~:~==-:;::.~

..

кн сКристалл-' ДирекцlJl У'lилнща.

і

тися

ними

трудова.

дітей.

[7.06

.Дерев·яннА

У

наш сучасник. що його цікавить, які проблеми ставить

будо­

коло . трудівників

орде­

Вперше

на

екранІ

YK080-популярниА • Курсом відкритт.

20,15 20.45 21 .00 21.35

фасом.

УТ

H~­

філь" А

про-

••

па·

пройняті ідея.

ми дружби між наро-; дами нашої Батьк І вщи­ ни .

Ннижка

в и й ш л а

в cepll «Радянське оповІдання».

22.40

ЧемпІонат

СРСР

• Чорноморець.

лу:

ря. . 2 тайм. НОВИНИ.

ПРОГРАМ'"

По

НА

-

футбо­

s

-

ОБЛАСТЬ

ХудожніА телефlльOl «хвилі Чорного моря •. 4 ее. рія.

17,45

М. Бажан . • Нlчнl розду- ' ми старо,'О майстра.. ЛІ,,~­ ратурннй театр. 18.30 ФІльм - концерт .Дерево, що

м,

19.15

ожило».

Виступ

19.00

тріо

баянІстІ.

Орла.

Бесіда

на

мІжнароднІ

Г'азета 8Ь1J<ОДИТ на УКО8Ifи'СКОIІ I1Зlolке.

. .

20 ,00 20. і5

Вечірня

казка.

до Міжнародного року тини. Контрольна ДЛЯ

255020. 11 БРОВАРИ. 8УЛ. КиТвськ •• 154.

ди­ до"!

рослих .

20,50

Ф.

Шуберт.

промтн

21.40

Чотири

ек,",

.

ХудожнІй

фlJlЬМ

.Сесо

пель· .

23.10

телефІльм КокандІ>. 3 се­

Довідкова

служба.

Заступник редактора В. ДОВГИЧ.

дО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Броварська теплопостачальна дільниця N2 7 повІдомляє . що У зв' язку З капітальним ремонтом к()о

тельнІ по вул. Герцена та її тепломережІ гаряча во-

да тимчасово -- з 20 серпня до І вересня -

из

подавати:wеться в житЛОві будинки N2N2 36. 36 ~a.; ... 2 по вул. Юрова. "2N2 1, по вул. 'Постишева, в дитсадок «Чебурашка» .

АдміністрацІя.

- ----експери:vrентального заводу

Б"'Тинок культури , .. тоnговельного машиноб,v.· дування . ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИй НАБІР

на курси крою І шиття (І-й і 2·1\ рік навчання), нурси в'язання,дитячу музичну студію по класу фортепіано, акордеона і баяна, на студІю

ба,1ЬНОГО

танцю.

Початок занять з 1 вересня. АдміністраЦія Будинку нуль тури. - - - - - - - - - -Б СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ ДО РЕДАНЦП ПО ТЕЛЕФОНУ 19·3-18. ....

.

те­

ми політичного оглядача га .. зетн • Правда. Ю. Жуко·

. . . . ~I ~:~.#~~E~~"I' ;;л~ф~;;-;;:к70;:-.:'1;;8;::т;П;н;.'Р~;;:.~~;;--I-;.::~:н:.:и:

"'-.c'.... КОlІмуннстичеСК(1. А па Р l11В. . vк р аин. lоІ. ",родс.к.г. 8 оаА08110Г8 Советов иаРОДНblХ депута,вв \(иевскоА .1\J18СТИ.

.30-

закінченнІ

15.45

ва.

.ГраЙ гІтаР0 •• На добранlq. nITH! Програма .Час ••

ХудожнlІl .Це було в рія.

ним

тєстверджуючим

Реклама. Оголошення. Актуальна камера.

Концерт вокально _ інструментального ансамблю сполум·я а •

19.25

перед

життя.

кінокомедІ. вогнІ ••

на Леніна колгоспу іменІ Суворова Магдалинівського району Дніпропетровської оБJlастl·. IS·00 Бесіда J1lкаря.

18.10 18.30 19.00

обов'язок

дорослого.

Д. ГУЗІП,

Вистава.

.Так у нашому роду пове­

Л(1СЯ. .

користува;

--

начальник відділення пожежної охоронн.

живе

Те.,епост на ударній

1~.40 Сонячне

вчити

кожного

роз­

,І. Споруджу€ться Запорізь­ ка коксова батарея. 16.10 Народна творчість.

гресу

УТ

5. Довідку про стан здоров'" ма 286). 6. Св!доптво про наРО!lженн" 7. ЧОТИРИ

-

жит·тя>.

журнаJl. В перервІ годнІ у С8ітl_.

життІ.

фуг­

,

(КиТв)

.Час>.

10.00 Но,инн. 10. 15 Депутати І 10.45 ХудожнІй • Це бу",о •

П'ята ДJlЯ

Вони

чим

14.40

СРСР

.Музичне

нашому

Далекому

ВеселІ нотки. .Сьогоднl у C8Itl-.

ЧемпІонат

Федерації.

н".иии.

науки.

ників

входять

Російської

І

Ін-

знайомити ЇХ:l і дІєю вогнегас;

Твори сповнені жито;

присвячені

-

80кально.

протипожежно!

безпени. будовою

кращІ оповlдаЮіЯ про­ в!дних письменникІв

11 ,50 12.25

звичайно, замало. роз'яснювати дітям

правила

"ДнІпра"

видання

1~.25 Музнчна .Цирк запалює

БОJlУ .Динамо. .Шахтар>.

_Дорог.

ЗХ

ДО

король..

Кінопрограм ....

Виступ

рІя. 18.00 Життя

СЕРП НЯ

твоєму

кlноподорожеА.

ХудожнlА телефІл ь '" .МаршаJl РеволюцIТ •• 2 се­

Гімнастнка.

в

ФІльм

рони. Тому

ЗБІРНИК

назують.

!6.55

ПРОГРАМ'" ЦТ Програма .Час ••

9,05 Книга

Клуб

По

пвн!>.

мих лише працівникІв ОІМ ганів протипожежної охО<!

Оповідання народів

сьогоденню.

струментального ансамблю • Гуслярі.. . 15.55 РосіАська мо .... !6.25 Відгукнітьс., CYPMaQI!

служба.

22

-

вогнем

РосlйськоІ ФедерацlI

професо­

(Іта",ія).

Сходу.

Рюбецаль ••

10 класів , проживають в КиєвІ та Київській області. . технологіqного

• Від

НовlВМАаннн

Пежков.

.С"'УЖНИЦ.

з

мали

ни грався в хаті сІрника­ ми і запалив домашнє

Марl!­

По закінченнІ Новинн.

14.30 14.50

наУК080'ПОПУ-

до виробництва., діацІйна техно.,огі ••.

УРСР Я. п. КУЛИКОВ . 19.00 АктуаJlьна камера.

19.30

Просрама

Б.

опера .

рослих.

-

драматнчннх

-

події

п'ятнадцятирічного Олек­ сандра Помазанова зго­ рів разом з усім майном двоквартирний будинок радгоспу Імені Мі чуріна. Ці пустощі підлітна з вогнем обійшлися госпо­ дарству в 20 тисяч кар­ бованцІв. Чотирирічний Сергій Косенно з Белико! Димер­

Фото М. Молявка.

ОБЛ"'СТЬ

.Коханню

ролі

Гур·євська.

ра

жен ВіК..... Вистава. 17.10 Художній телефІльм • ХВНJlI Чорного' мор... 3 серія.

рІв Волгограда, Бреста,а ДнІпропетровська , тру дів­ никамн трубопрокатного зlt­

сКристалл.

.,. .

Г.

У

С.

20.30 ЛІснІ М. Таривердіе.а. 20,4:; На добраНlq. дІти! 21.00 Програма .Ча~8. 21.35 Художній телефІльм -Це було в КокандІ>. 2 серІ •. 22.40 ТележурнаJl •.Старт>. По закінченнІ новнни .

УТ

воду іменІ К. ЛІбкнехта. Сонячне коло. 18,ЗО Галузь: досвІд. проблеми.

ПРИПОМ УЧНІВ 1979-1980 наВ'Іальнвй

.rV~"Kr

постановки

воl.

у постанові ЦК НПРС «Про дальше полІпшення ідеологІчної і полІтико­ виховної роботи. вказує-

21.00

проводитЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ

i,., .....

персонажІв'>.

теа т­

на базІ вироБНИЧОГО

ва

свІті>.

.. Іто.

Старицьки..

фlJIlал техвl'lИОГО У'lВJIвща М З

об'єднаННJI

у

п~­

18,00

свІтІ>.

документального

телеф[льму • РозповІдІ Петра КапІцу>.

м.

сІм·...

1/.0

рІя.

17,50 18.45 19.00

ПI'ОГРАМА

Новини.

n[OHepC~Ke

лектнвlв

телефІльм

РеволюцІУ>.

для

18.15 Київ - мІсто мо•. 11.55 Компас турнста. 12.3.; · Голуба нива Полта,шнни. 19.00 ДокументальнІ фIJlЬМИ. 19.15 Міжнародна панорама. 13.05 ХудожнІй ТЄJlефl.,ь .. • Де ти був, ОдІссей? 2. 20.00 Вечірня казка . 20.15 до МІжнародного року 3 серlТ. дитини. Контрольна д"'. АО­ 16.30 .ВелнкнЙ дІм одна

_РаАмонда>.

.Маршал

.Сьогоднl

У

ходи. Грицю. та А на вечор­ ФІльм-вистава. иицl>.

15;40 ПоезІя.

16.2"

І. Уткlн .Глазунов. Музика

перукарІв.

-

.

новини.

14 , ЗО

крас"з переМlжнародноrо

можцями

гнІздо>. Фlль,,По закІнченнІ

9.30

(lтаJllя).

21.00 Програма .Час>. 21.35 «Чи аажк!) бути . І"М?>. ;іУСТlllч

10.00 1О: 15 10.35

г , М Програма

8.40

~OДHe свято чи демон­ страцІя не обходилися без участІ иолективу на­

епічних полотен потрІбно багато учасникІв. Район­ театру. Мабуть. ний будинок культури за­ ність і ентузіазм учасни­ родного всІх бажаючих броварча­ прошує ків народного театру. запам'яталися участь у роБОТі номпозиції взяти СвІдченням цьому і лист нам художні Зимового пала­ драматичного гуртка. броварчанина С. Ткачен­ «Штурм і Боженко иа: «Чому припинив !сну­ цy~, «Щорс Н. ГРИЩУК. вання народний театр? на кенях,>, сТарас Буль­ На фото: уча~ики ве­ Ми з задоволенням диви­ ба з синами». «Т. Г. Шев­ в оточеннt св01х чора-портрета М. Лагуно­ лися спектаклІ цього чу­ ченно

високо

над ролями Г. Яковенко, В. Яковенко, О. Кирій, Г. Пустові1', І. Нирlє~ко, М.Сорока. Л. Савельєва, Н. Любімова, А. Лем­ пlцьиий, Л. Бондаренко, колективу худо ж­ І. Вознюк. пізніше В. Кри­ дового самодІяльності. ворчук, Т. Ярмоленко, ньо1 Л. Зарицька. Б. 3ариць­ СкІльки. радостІ приноси­ ний, О. Коваль. Р. Теле­ ли броварчанам його ви­ cTaBJ:I.. Справді, за час гін, Є. Селіванов.

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

дянам.

тра­

Не повинні стояти oOf торонь профілактично! сумний фінал. Тан, зоире­ роботи І широкі нош). ма, у селі Семиполках громадськостІ. Зусиль саof

лей В. Пежкова, Е. Смо­ ленського, Г. Перм!нову, В. Мозгового, В, Білець­ ного та інших. За цю ж тнсти

завдаються

державі і

помічник!в.

НвІтки-Основ'я­ «Шельменко-ден­ Газета відзначала'

виставу

гічно:

у багатьох ви­

закінчуються

Бро­ даються на самост!йність по­ дІтей 1 залишають хлоп~ жеж, внаслідок якнх дер­ чиків і дівчаток без Ha~ жав! заподІяно значних гляду. Не можна не ди­ зt'IитКів. вуватися і тим дорослим, 6 пожеж у селах райо­ хто зі спокІЙною душеlO. ну було вже і в ниніш­ проходить повз дІтлахів, ньому році. Незважаючи яні розіклали вогнище чц

ко­

виконавців

падиах

варщини

Г.

кращих

~er,'f.Ь, JlCiM добре в1- майно. Ровесник Сергія • дитячі пустощі Шевченкового Ігор Т!тен·

дом·о. що з вогнем

населених

правда. повідомляла: сШдбулася прем'єра пер­ шої багатоактної п'єси, поставленої колективом художньої самодіяльності районного будинку куль­ тури. Драмгуртківці підго­ тували

--~-----

01

СУМНІ НАСЛІДКИ 3АБАВ

відновити

акторами роБО'РУ Н9родиого театру.

8:1 діячі культури І. Кот- цю:sали над дикцією 1 ВИ- було поставлено 28 вис­ А для цього потрІбно дІ­ JlяревськИЙ. М. Гоголь, раЗНістю мови. ' над мисте- тав. Серед них .Сватаннл брати ентузІастів, людеit, М. Лисенко, М: Стариць- цтвом

СЛУЖБА

вІдповІдаЛЬЮГ0 секренря. ,Ідаілу сlльськог. rОСП"д"РС1В8, кор-спон· дента місцевого радІомовлення і9·3 · і8; вlддlл[в ПРО"IІ"ЛUIІО~II. масовоі рuботи. фотокореспонденta [9 ·4·67.

'-'"~ \

11. вl",орок.

lер.д),.

\

n АІНИЦЮ

суботу.

\

І

~---~-""'.# -:..:-~-- _~#~ ~~"""';~~~.3~~.:}.;~~~O!~:.IT~~2y~ ...1~"'''''~-~-':'~--K----'' ,..,...,,-, ~. , - - -, 1- 2- ,~ І;\Q/Ц FiI'~ямтr"К8 ' IІf'1VК"f'lIІЯ І(ИЇRСЬЧМО nl'iJ1VПI'~Rління І' СПI'ЗВЗJ I,ІИn:"RflИDТВ. пол ГDафі КНИ)ККОRnt ТОDгtRЛI . вул ИІ; ... КЗ 154. 3,,:vr. 4б6.'5-1 оо. ... _ _

#132 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you