Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАИТЕСЯ1

ПОВІДОМЛЕННЯ ОКРУЖНО. ВИБОРЧОї КОМІСІ' ПО ВИБОРАХ ДО РАДИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

.N2 132 (3440)

ВЕРХОВНОї РАДИ СРСР ВІД КИїВСЬКОГО

СЕРЕДА

СІЛЬСЬКОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ Н2

13

34

У неділю, 10 вересня 1972 року, відбулися .вибори депутата до Ради Національностей Верховної Ради Союзу РСР по Ниїв­

ВЕРЕСНЯ

СЬІюму СіЛЬСЬНО:'vIУ виБОРЧО'\IУ округу

1972 р. Ціна 2 коп.

Вибори пройшл!!

N'Q 34.

,при високій політичній активності й органіЗOlваності виБОРЦіІВ, під знаком прагнення тру,дящих ДОСТРОНОВО виконати плани дру­ гого року дев'ятої п'нтирічки та со:Ціаліс,тичні зоБОlВ'нзання на честь 50-рі'ччя утворення Радянського Союзу. Вони продемон­ стрували непорушну ЄДНі,СТЬ Номуністичної партії і народу, торжество соціалістичної деМОіКраті.ї, перемогу випробуваного

,блоку комуніСТі'в і безпартійних.

РІК

Окружна виборча комісія на піДСТ3іві протоколів дільничних вибарчих комісій у відпові,днасті з ст. 100 «Положення про IВИJбори дО Верхов.ної Ради СРСР» устаНОІвила, що у ,виборах

вИДАННЯ зз·й

депутата Ради

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

РАFЮННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

ТРУДОВИЙ ----------------------------------------------

розпалі

збира.ння

рИТМ

Михайловича.

Uкружна виборча комісія по виборах до Ради Національ­ ностей Верховної Ради СРСР від Київського сільського

гектаріll!

ТОПЩІ ві,д комба'ЙНіВ; тут її без заrrрим,ки пересортовують

докладають

сил, щоб зібрати в.ражаЙ за хорошої погоди, не допусти­ ти ,втрат. ,Бульб в.же в. ик ()Іпа­ -;'0 з 101 гектара. 8исо.копродуктИJв.ною робо­ тою відзначаються комбайне­

і

закладають в

сіння

та

кагати

на

ВіДправ.ляють

на­

дер­

жаlв.і. Вже з!Да:но на буртмай­ ,данчик 334 тонни. Безпере­ б1li.ио

праіЦЮЮТЬ

дв.і

картоп­

лесор:тув.аЛlКИ, а в. міру збіль­ шення надходження картопЛі (в чара по:чав. копати ще адин, четв.ертиЙ комбайн) в.сту­

ше

пить У дію і запасна

-

лан~ов.і механі,зО'в.аних

викопують

в.они

ЩОДНЯ

при нормі 1,35. - Урожай ці ланки виро­ с.тили

-

непога,ний,

розпов.і­

дає брига'дир ріль:ничої бригади МИ>иола ВаЛQДИМИРО­ 'в.ич Ва<сюк. На одній ді­ лянці лан'!\овий Михайло Семко зіlбраlВ по 160 центне­ рів. бульб з ГЄ(l{Tapa суміші 'рііЗНIІХ сор'тів - «острав.­ СЬКИЙ», «бородянсью~й», «су­

сорту­

:в.аЛlка З моторам «ЗИД». Не

піlДв.одять

ВQЗЯІТЬ

,механізато­

картоплю

з

механі,зов.а:ного

Дорога на Налиту трудів.ниця. Вона не

поля

до

очис н о г О

!Пунк,ту. Шофери І!в.ан Ол ек­ сійо'в.ич Грикун та Ів.ан Са­ міЙЛов.ич Нондра'тенко до­ ста,вляють щодня по 40 тонн бульб при нормі 15 і 18

СЛУЖБИ

в.еЛИЮl стихає ні

-

сяці раніше строку. Викона тн це зобов'язання їм дружно до­ помагають водії ав.тобази ,N'g 3. Усі будів.ельні матеріали в.они своєчасно.

Завдяки наполеглив.ій праЦі IЮДіїв потужних самоскидів

можна буде добитися нових ус­ працюють на піхів. Відмінна машинах «ЗІЛ,ММЗ-555» Юхим Ів.анов.ич Гайдук, Микала Тимафійавич Грищенка, Григорій Васильав.ич Дубина, Василь

кращі.

вбирання

які

світлов.иЙ день.

Жінки,

обслуговують

у дві зм,ігни.

їх,

що

працюють

Меха:ні.затара,м

достав.ляють гарячу їжу .в па-

в.рожаю

розрахуватися

до

25 На

го

пов.ністю державою

а,грегат лаНКОІІО­

Семка

на зби­

норми в.иионують на

140--

процентів. Налитянський !(ОМПЛ6КС буду­

150

в.ересня. фото:

Михайла

ранні

і

з

в.ався і у в.елику спеку,

СКУЧІ морози. Але

і у трі­

в.адії

весь

час регулярно достав.ляли необ­ хідні будівельні матеріали. Ін­

картоплі.

Текст і фото П. Теплюка.

коли але

машини

в.иходили

ремонтники

з

шв.идко

ладу. повер­

тали їх у стрій. У цьому в.елика заслуга робітникІв. ремонтних майстерень, яиими керує Воло­ димир Антонав.ич Дідкавсь,;иЙ.

женим

діячем

Горького

-

з'їзді РКП(б). Закінчено ескізи малюнків, що розповідають про зустріч українських селян з Ле­ ніним, про втілення в життя трудящими УРСР ідей велико­ го

ТАШКЕНТСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН Прокладено перші метри лю

ташкентського

який прислали у столицю Узбеки­ стану ~/етро6удіВ/Іі МОСКВІі, виру­ шив від станції Фархадська до станції Сабіра PaXiJtOBa. Траса

,здано

в

енсплуа­

І. БЕВЗЕНКО, головний інженер автобазн

.N2 3.

На голов.НіЙ

нафтопроводу чалася

лерс"ачув.альної

комбайнера 3

Друга рільнича бригада. якою керує О. Михальченка. в.ирощу­ в.ала в. цьаму році ,картоплю на

гектарах. В останню п"яти­ денку серпня почали виБІрнове ,в:дділку і<мені Петровrcьнога копання бульб, а 3 першога в.е­ радгаспу «8ели!кодимерсыкй» ресня масов.е збирання в.ра­ ном'байнер Володимир Олекс і­ жаю. На ПЛОЩі працює чотири «Дружба». Йов.ич Пана,чук Він система тич­ картопленомбайни Номбайнери М. Нонапля, П. Ге­ !но добив.ається в.исокого в.иро:: расименко, Д. Хлєб та К Іль­ другої ПОЛOlв.ини серпня працює на З3іГоті.влі сило,су на

бlТ'ИУ,

наношуючи

120-150 маси при

тонн нормі

ПередО'в.ик

за

день по

кукуруД'зяної

75. соціалістичного

200

ченкоразом

П. БоБОІШКОІМ, П. Паляковим викапують

з

траКТОІристами

Д. Денисенкам, і М. Безручкам

щадня

картоплю

на

пере­

10-12 гектарах - по 2,5-3 гектари на комбайн. На перев.е­ зенні картоплі .в.ід комбайнів. на

хі,дний черв.ониЙ в.импел. Близь­

сортув.альниЙ майданчик відзна­

3!Ма,га.ння

серед

механі,заторі,в.

майже безмінно утримує ко

десяти

раз IвіН

грошов.і премі.Ї від

одержував.

5

до

15

ка,р-

6ав.анЦilв..

І. ЗУБ, голова робіткому профспіл­ ки

радгоспу.

чаються шофери М. Палянов. та П. Бобашко. Не в.ідстає на капанні нар­ топлі і перша рільнича бригада. на

полі

якаї працює

три

иом­

байни. Там винопана картоплю на 60 гентарах.

Механізатари радгоспу «Заво­ рицьний», змагаючись за до­ стойну зустріч 50-річчя утворен­

ня СРСР, дали слава да ресня закінчити збирання таплі.

25

в.е­ кар­

П. ЖИГАЛО,

громадський

кореспондент.

по­

потужної

станції.

За

го­

дину ножний її агрегат з'може перекачати кільна сотень .тонн

нафти. Пустити станцію

!

ському

гато перешкод

і

-

залізниці,

l'

цієї

шосейні шля­

болота.

нафтопроводу.

другої

дальшого

зовнішнього се-

~ но-гігієнічних умов. життя ра­ \ дянських людей, профілактики і пошуків. ефективних засобів 60роть'би з інфекційними за­

ЗЬЮfй-222» на ДНі ріlКИ прокла­ дає ГJIибаку траншею. В неї і труби

питань

~ редовища, поліпшення со ці аль­

Найскладніша з них, зв.ичаЙно, Валга. Ек!;паж земснаряда «Вол­ закладуть

господаРСТВІ.

оздоровлення

простягну­

ріки,

норму­

Великі завдання стоять пе­

туальпих

лась на 734 кіламетри. Вже на біЛЬШіЙ частині її паралельно з діючою укладено другу сталеву трубу. На шляху будів.ників ба­ хи

сіл,

в' ятш п'ятирічці. Її зусилля спрямовапі н& розв'язання ак- ~

в. дію

діЛЯНJ\а

магістралі

та

ред санітарною службою в де-

наМічено в наступному році.

Нуйбишввська

норми

траси

«Дружба-2»

спорудження

підземної

Перевиконують

ділянці

міст

мікроклімату на вироб­

шщтві, для поліпшення умов праці в. промислов?сті і сіль­

проходить під квартала"tL/ нового

ТРАНШЕЯ НА ДНІ ВОЛГИ

достроково.

ванні

метрополітену.

Механізований прохідницький щит,

часна виїжджати Ів. дорогу. Зав.­ дяни са:мов.ідданій праці наших

комплеису

гоустрою

туне­

перетне місто з південного заходу на північний схід.

таЦіЮ

слідні закл&ди. Іх рекоменда­ ції знаходять застосування іІРИ плануванні, забудові і бла­

вождя.

білі. Це дав.ала можлив.ість св.о!':­

першу чергу Налитянсько­

публіці діє понад 700 сані­ тарно-епідеміологічних стан­ цій, більше 600 спеціалізова­ них лабораторій, науково-до­

VIII

на

Перша лінія ташкентського А/ет­ ро, довжиною понад 20 кіло,,/етрів,

го

і х

Українн

ку силами технічнаї служби і раціоналізаторів. було заправад­ жено ,вадопідігрі.в. на 64 ав.тома­

109,

база. Нині тільки в нашій рес­

делегата від партійних

організацій

житлового району Чіланзар,

сячі танн вантажів при завданні

n

Мак­

і Володимира

Ілліча Леніна на острові Капрі. На другому виступ більшо­ вика

ва­

:За піввіку своєї діяльності санітарна служба пройшла славпий шлях. 3&вдяки постій­ ній турботі К~муніСТИЧIІОЇ п&р­ тії і Радянського уряду рік у рік удосконалюється її робота, міцніє матеріально-технічна

інституту відображають реальні історичні події. На першому ар­ куші автор відтворнв зустріч сима

СБ.JИ

пропаганді медичних знань.

художньо-промислового

Михайла Коцюбинського,

вносить

людей, веде в.елику роботу по профілактиці захворювань,

С. Ф. Беседіним до півстоліт­ нього ювілею Союзу РСР. Нові твори професора Харків­ ського

яка

ров'я і довголіття радянських

УРСР

Для безперебійної роботи взим­

шоферів, яні доставили на нова­ будов.у В цьому році 123,7 ти­

у с

мистецтв

республіки

50-річчя сан і:Гиарно ї

ГО)IИЙ вклад в боротьбу за здо­

Так називається серія малюн­ комплеису. БУДі'в.ельники зо­ ків олівцем, створених заслу­ бов.'язалися зда,ти її на три Мі­

Нартаплярі відділка борю­ ться за те, щоб заlв.еРШИТIІ

агрегати не заil'іно!{ цілиіі

«ЛЕНІН І УКРАУНА»

цтв.і другої черги Налитянського

лев.» і «юбель». А на інших площах види на 'врожай ще Збиральні ВИХОДЯТЬ іІЗ

с.1УЖОИ,

Тепер кипить робота на будівни­

Петров.ич Нов.аль, Іван Іванавич Вернигора, Валерій Ів.анович Волавенко, Веніа,мін Михайло­ вич Бушуєв та багата інших,

тонн.

Громадськість

І відзн~чає

на хвилину. Па ній в.есь час їдуть машини з вантажами.

достаlв.ляють

рі:в. і а'в.то~біЛіСТИ, ЯНі пере­

СI\НІТl\рноl

НА НОВОБУДОВУ

Безперервним

на,дхOlДИТЬ ·сюди кар­

ланок Михайло Леонтійов.ич Семка та Па·в.ло Пав.лович Лизун. По 2 гектари і біЛЬ­

ри.

ЙДУТЬ ВАНТАЖІ

У дв.і зміни організована робота і на механі:юв.аноіМУ 1П0током

.N2 34.

ЮВІЛЕЙ

ле. Робота йде без перебоїв..

,СОРТОПУНіюі.

тепер

взяло

РаіДИ СРСР від НИЇ<В<СЬКОТО сільського виборчого окру,гу N'g 34 по виборах до Ради Національностей обрано Гнатюка Дмитра

округу

картоплі. Механізовані ланки в.ирос:тили її на площі 225 і

СРСР

У віДПOlВі'ДНОСТі з результатами ГОЛОСYlвання на пі'ДСТ3іві 102 «Положення. про вибори до Верховної Ради СРСР»

Гаряча пора картоплярів у

Ра,ди

Окружна виборча комісія установила, що депутатом Верховної

П'ятирічки

ськиіі»

Верховнаї

ВІзяли участь у ГОЛОСУlВанні.

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ст.

На в.іДДіЛКУ імені Леніна раlДГОСПУ «,вели>коди м е р­

Національностей

участь 99,99 процента від загаЛЬНОІГО числа виборців., ВIК,люче­ них до спискіlВ. За кандидата в. депутаІТИ Гнатюка Д. М. ГОЛОСУ­ вало 99,99 процента виборціВ вііД загального числа тих, що

нитки

(ТАРС).

хв.орюваннями.

Про шляхи розвитку сапі­ тарної служби, IJ ВКilад у на­ уку і пра.ктику медико-rанітар­ ної справи йшл& мов.а на об' єднанощу плену~!і ре-спублі­ канських

науков.их

товариств

гігієністів і епідеміологів, мік­

робіОllогів., інфекціоністів., при­ свячt>ному

юв.ілеЙніЙ

даті.

іЗ доповіддю на ньому в.исту­ пив заступник Міністра охоро­

ни здоров.'я УРСР М. Н. Мель(РАТАУ). ник.

Б~rrи MICT~ ЩЕ КРАСИВІШИМ На внконання наказів внборців, пропо­ зицій депутатів, мешканців міста викон­ ком міської Ради депутатів трудящих уже в нинішньому році з участю під­ приємств міста і всієї громадськості про­ водить значну роботу по впорядкуванню міста, поліпшенню водопостачання, ас­

фальтуванню, озелененню. Продовжуєть­ ся спорудження вулиць Головної, Коро­

ленка, заасфальтовано вулнцю Кутузо­ ва. Лише в цьому році будується понад 20 кілометрів тротуарів, встановлюють­ ся поліпшені паркани по вулицях Кнїв-

ській, Кірова, Кутузова. Значний об­ сяг робіт виконується по поліпшенню водопостачання

населення,

озелененню

міста та інше.

В зв'язку з тим, що зараз

міськнми

службами розробляються заходи по бла­ гоустрою міста на

1973

рік,

виконком

міської Радн депутатів трудящих ЗВЕР­ ТАЄТЬСЯ з проханням до мешканців міста НАДІСЛАТИ В НАИБЛИЖЧІ

ДНІ свої пропозиції, побажання і заува­

ження, які будуть враховані прн скла­ данні планів робіт на наступннй рік.


3

В ІТИ

ВИБОРИ

І

в КОМООМОЛЬОЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Незабаром занінчуються строки повноважень виборних КО:vIСО:vIOЛЬСЬКИХ органів, пе-

комсомольців значною мірою залежить ритм роботи організацій і груп протягом наступно-

редбачеНі Статутом ВЛКСМ. У зв'язку з цим бюро місы1огоo КОЛlі.тету КОІ'VІСОNЮЛУ прийняло

го року. Про це добре пам'ятають комітети комсомолузаВОДів «Торгмаш» (секрета'р В.

постанову про проведення звітно-виборних зборів у первинних хомсомольських організаціях піДПРИЄ~ІСТВ, будов, радгоспів, птахофабрик,

Линник), ремонтно-мехаНіЧНОГО В. Гуща), пластмас (секретар В. ський), порошкової металургії

установ тощо. Ї'Іl передуватимуть звіти і вибо-

С. Гончарук), заlВодобудJJвного комбінату (сек-

ри в l\l)МСО:ll()ЛЬСЬХИХ групах, якІ потрібно провеСТІ! до 20 верссня, а у відділ.кових, цехових КОМСО:lIO.1І>СI,I\ИХ ОРl'анізаЦіях з правами перВИННИХ- ' дО 1() жовтня цього року. ~3BiTII і вибори-- це с.воєрідниЙ звіт пер· ВИIlIНlХ комсомольських організацій перед Но~ІуніСТНЧj[ОЮ партією про те, яку участь бере кожен член ВЛКСМ у виконанні завдань дру1'01'0 року п'ятирічки, У підготовЦі до гідної зустрічі 50-рі<ІЧЯ утворення СОЮ~JУ РСР. СекретаРЯ~І 1{()~ІСОl\ІОЛЬСЬЮIХ організацій і

ретар М. Худенко), радгоспу «Плосківський» (сскретар Н. Ничипорук), Ниївської птахофабрики (секретар М. Розгонюк) та інші. Напередодні зборів на розширених засіданнях комlтетів КОIVI'СОlVIолу цих організацій затверджено графііЮl проведення їх, віlдібулися інструктивні нараДИ-ССlVlінари з тими, хто відповідатиме за пlIДГОТОIВКУ. До цього підсумкового звіту за рік комсомольці підходять з новими трудовими досягненнями. Є про що звітувати ниНі ГРУПКОМСОР-

груп необхідно глибоко проаналізувати фОРl\lИ залучення юнаків і дівчат до соціалістичного

га;\1 Н. ТИХОlVIировій, Є. лисовсыій з фабрики верхнього дитячого трикотажу. Очолювані ни-

змагання, їх ефе.ктивність, дати оцінку участі молоді в русі «ІТятирічці - ударна праця,

ми групи є кращими на підприємстві, всі КОМсомольці показують приклад свlдо:wого став-

~lайстерність і

лення до праці.

дійти

ПОШУКjlIОЛОДИХ».

принципово

і

з

належною

Потрібно півимогЛИВіСТЮ

Пройшли

перші збари

в

(секретар Володов(секретар

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

дО хаду виконання камсомольця:lШ особистих зобав'язань, розглянути питання допомоги, що

групах '3аlводів пластмас, торговельного машинобудуваннн, порошкової металургії. На них

її подають КОllIСО~ІОльські організації молодим робітнинам у піДвищенні професійної lI1айстернасті, піднесе!l!!і продуктивності праці. Особлива роз~юва, і це слід врахувати усім членам

оБГОВОРЮВЗЛlІСЯ питання, які хвилюють МОладь, давалися відвертІ оціюш роботи товаришів. Ц\наво ведеться робота у пластмасівців. Тан, КОМСОМОЛЬЦі центральної заводськаї

ВЛІ{СМ. паВІІнна

лабораторії

вестися

на

:Jвітна-.внборних

зборах про доручення і їх виконання, про доТРЮlання статутних ,вимаг.

Слід

відзначити,

що ,велику 'роботу

пров 0-

дять штаби, загони і пасти «l\омсомольського

прожснтора», яких у районі налічується 246. «ЛрожеКТОРIІСТIІ» діють в тісному Іюнта'кті з органами народного контролю. Ра.ЗОМ з ними

почали

вести

становлення колективу.

У центрі

уваги

виступаючи'х

Проте ,слі,д

відзначити,

що

в

денких

ко.м-

виступаючих,

го року завдяки іх діяльності зеКОНОМJIено б.1ИЗЬКО 1,3 мільйона карбованці,в. Cal:vre тому важлива було б проаналізувати роботу «НП» у кожному канкретному випадКУ, дати правильну оцінку її у кожному коМ-

вих питань. Це має послужити добри,м уроном для інших. Секретарі, ГРУ:Пlкомсорги повинні заздалегідь, не пі'зніШ яlк за 5-7 днів, повіlДО:WИТИ евоїх 'КОI:vr'сомольці[! про проведення зборів, по-

СО:\IOJШСЬ:КОІМУ

турБУІВаІТИСЯ про ruрисутні,сть на них преДСтав-

розгляді

ваЖЛIІ-

З'віРНI! членів ВЛНСМ, як правило, проводяться :з 1 вересня до 1 січня наступногО' рону і занінчуються до проведення звітно-виборНИХ зборів. У цьому роЦі звіти і вибари у це-

нинів партійної органіlзащії, а,дміністрації пі,цПРИЄIМСітва та комітету ко:w,самолу, про підгоTOВlKY звітної ДОПОВіІДі, проекту рішення і поТЩДІКУ ведення зборіВ.

ХОВJlХ, БРИГ:ЩIIИХ, віддіJШОIВИХ ко·:vr,со,~ольсью!х організаціях і групах співпадають з про-

Слід звернути осоБЛИІВУ увату на дальше поліпшення які'СНОГО снла:цу секретарів цехо-

веденням звіРJШ. Цей важливий організаційно-

вих,

політич!!ий захід потрібно спрямувати на поліпшєння Вllутріспілкової діяльності, зміцненНЯ ДllсципліНI! і наведення порядку в обліку

лучити до роботи молодих енергій:них спеціалістів, фаХіlвціlВ, які знають виробінИЦТВО, користуються a'BTopHTeTO:W сере\д МОЛОlді і, в перту чергу, м·оладих комуністів.

КОМСО;VЮЛl,ців.

Досвід підтверджує, ЩО

творчий

підхід і

По

бригадних, віддіJIiКОВИХ органі,зацій,

закінченню ЗlВі,тно-вибо'рних

за-

зБОРіlВ не-

янleнс проведення звірки виявляють КРаІЦИХ з краЩIІХ, а це дає Зj\lагу обрати до складу керівних КО':'ТСОМОЛЬСЬКИХ органів активних працінників, малодих комуністів справжніх ва-

обхідно Пl!діСУ:'lува,ти і У:Jжальнити насліДlЮ1 їх, прове,сти се:vrінари ГРУ,Пlно::vrсоргів і секретарів первинних ком.СОМОЛЬСliЮIХ організацій з тнм, щоб ПрИСТУIПИТИ до викона:ння своїх ззв-

тажків молоді. Номітети комсомолу заводу торговельного машинобудування, завадобудівІІОГО комбінату, фабрики верхнього дитячого трикотажу, Літківської швейнаї фабрики, радгоспі!в «Плосltівський», «Великодимерський», «Бобрицький» та ряду інших ШИРОКО ВИКОРИ-

.да:нь у всеа:зБРОЄННі. Підготавка і проведення звітів і вибо'ріВ У групах і первинних ко::vrСОМОЛliСЬ.ких оргаНі'заціях ПОlвинні пройти на високому Оірган1:зацШному та ідеЙ:но-політично.му ріlвні, вони мають забезпечити дієздатність КОМСОМОЛЬ'СЬ:КИХ 1\0-

ставуютьрезультати з·вірки для вирішення ПІІ-

леКТlІві'в

l"ання ЯlJ{і'сної ПіДГОТОіВJШ нерівних надрі!в КОМСОl\lОЛЬСЬКИХ організацій. Від рівня проведення зборів, активності

на

наступний

періо,д.

С. НОСКО, завІдуючий вІдділом комсомольських оргаиlзацій МК ЛКСМ України.

................................................................. Навчаються комсомольські активісти

Номітет l'Комсомолутресту «Броварисільбуд» IПриділнє іПо­ сТіЙНу увагу навчанню ceKpeTa'p~B комсомольських організацій і ГРУПіком,соргів. З НИМИ рс-гулярно ПРОВОДЯТЬ'С,Я іНСТРУlктивні наради,

семі,нари.

Цими дня:wи відбувся 'черговий семінар Ilюмсамольсьних 'ва­ таmкіlВ. ЗавіlДУЮЧИЙ ОРJ1віlдділоммісь'Ккому ЛКСМУ Стані,сла.В НОС:JЮ о:знаЙОIМИIВ присут,Ні'Х з поря:дком проведення звіrrно­ вибарних ,зборіlВ у первинних . КОМ'СОМОЛЬСЬКИХ орган1.заціях і трупах та завдаНIНЯlМИ по ПРOlве!Денню :звiplки оБЛіrКУ членів ВЛНСМ. .

Секретар 'комітету комсомолу :тресту Олеll\'саН1ДР Журако,в­ ський зупинИlНСя на 'завданнях,НlНі стоять перед коl\юомольсык-­ ми органі.зацїнми по достроковому !введенню 'В '1!ЬЮ дру,гаї черги

Clвиновідгодіівельного КОlмплексу.

UЦоб було вдосталь води ме:трі:в .води та насасна стан­ ція ДРУ,ГОI10 підйому. Будів­ НИЦ'Тlва їхз3,кінчує ПМН-15.

Наближають

перебуває

ПОСИ,1ення режиму еканомії. Пратягом минуло-

колективі.

у

На фото: працівники освlтн Білорусії, Естонії, Литви, Мол­ давії та У збекистаиу в Ленінському залі школи. Фото о. Бормотова. (Фотохроніка РАТАУ).

альбо,!

С-ОМОЛЬСЬЮІХ групах пі,д час :~BiTiB і виборів мали місце і і'стотні недоліllШ та,кі, як нсзадовільна явка на збори, низька активніСть поверхоВ'l,сть

досвід навчання і виховання школярІв.

на каністорія

діяльність камсомольських організацій па виІ\онанню завдань, паставлених партійними і -Іюм'сомальсьними з'ї:~да:ми.

вони зд,ійснюють постійний нагляд за виконан-

ням рішень ЦН НПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНС1V1, спрямованих на поліпшення використання резервів виробництва та

першими

«Сторінки нашого ЖИТТЯ», В якому кретних матеріалах відображається

Київ. В середній школі ом 82 імені Т. Г. Шевченка часто бувають представники шкіл союзних республік, які вивчають

Л. ЄДРЬОНКІНА.

Наше мі·ClТО швидка росте в,гору

і

вшир.

потужніеть

Нарощується

ПРОМИСЛОВИХ

ПРИЄМІСТВ,

вводять'ся

ЮВІЛЕй

*

1#-

ВОЛГО-ДОНУ

Ростонськзобл 3іСТЬ. Волго- донсыоІмуy су,днопла'ВIНIQМ'У Ікаlналу імен'і В. І. Лен,іна :\lJШУ~'10 20 рm;:і.в. ВОДИ ка!налу обертають ТУIРlбіни ЦИМJlЯIНrСIЖОЇ ГЕС, ,ведуть по

ШЛЮ:і3Х судна з П'ЯТИ моріІВ, ЗІРОШУЮТЬ ПОЛЯ.

На фото: шлюз М лянське

14 -

іворота у ЦИМ­

море.

*

1#-

*

екс­

[jлуа тацію нові житло'ві бу­ динки. Отже і збільшується

спаживання партії на

та

'води.

Міськком

мі,ськвинонком

початку

нинішнього

ще

року

розробили рнд заходів, с.пря­ МОlваlНИХ

на

паліпшення

допоста,чання. ро'зглядало'СЬ

сії міеької

Це

РаідИ

во­

пи!тання

також

і

на

се­

депутатів

трущящих.

Планом передбачалося С'ПОРУДИТИ п'ять водозабірних артезіанських

с'вердловин, на:сосну станціЮ ДРУГОГО' під­ йо:vrу, резервуар запасу во­

ди

міст.кі.стю

метрllВ

кубічних

2000

та

реконструювати

насосну стаlнцію в районі старого міста. По:ряд запла­ но'вано побущу,вати ще дві

свердловини.

З

метою

без­

перебійного постачання ,во­ ,ДОЮ багаlТОПОlверхових будин­ ків у районі развилки перед­ баченозакільцювати станцію NQ 1 іМ 2.

Але

проблему

постачання

води неможливо було розв'я­ зати без вирішеНІНЯ пи'тання про ві\две\Ценнясті·.чних в 0,1:\.

Становище

тут у.складнюва­

лося. Юль~ість сті'чних вод на 30 -35 процент!іlВ пе:реви­ ЩУlвала можливість ,прийман­ НЯ міськими станціями пе­ рекаЧYlвання

та

ОЧИ!СНИlМИ

спорудaJМИ. Тому бу,ло запро­ ектовано збільши:ти потуж­ IНіОТЬ трьох насосних стан­

цій, .побудуваІТИ напірниlЙ ко­ ленто,р на ЖИТЛОВОМУ масиві,

нарос'тити ІКИ

та

чергу

ВОІДО'ві,дВі:цні

ввести

в

дію

лот­ дру,гу

ОЧИСНИХ споруд.

Наш кореспондент звер­ нувся з проханням до на­ чаЛЬНlІІка

промислового

від­

ділу водоканалізації МіСЬКlка­

2

стор.

О

о

НОВЕ ЖИТ'.WI

них ·станціЙ номер один та номер три. Реконструюється і стаlнЩія номер два. Ба.гато зроблено ів галу,зі каналіза­ цН. Так, напри'Клад, на ЖІІТ­ СІОВОіМУ масиві побудовано напірний колек·тор.

Кореспондеит:

Х'то

-

з

івинонаВrфв рабіт працює .наЙ­ нраще?

Сазонов:

Найкраще

працюють

колективи

пере­

сувних

механі,ЗOlваних

IHOI';fep

15

та

нолон

номер

503.

Об ЕЖТИ вони здають вчасна

і роботу виконують добро­ Нl\іlсна. Проте цього не мож­ на

Clка,зати про колектив ре­ монтно-механічних майсте­

lРень (начальник В. М. Пузи·

рєв), ЯІКОМУ даручено рвкон­ струюва'ТИ

насо.сну

станцію

номер ДІва. Дивує також па­ ведінка неріlВНИК'іlВ шиноре­ монтного

за'воду.

с~аРJ;~ження

Нашти

п'ятої

на

водоза­

бlРНОl свердловини підприєм­ СТіва не внесло

й досі,

хо'!

ІПОІВИННО була зробити це чо­ тири міlСЯЦі таму. Окла,дне стаНОlВище

зац!єю.

в

мі,сті

з вини

з

'робlТ

БУДівельного

:но,мер

три

та

канал'­

виконавіЦ~

тресту

-

замаlвни'Ка

з~~воду ПОРОШКОВОї металур­ Гll за,ТРIliМУЄТЬСЯ пуск ДІРУГОЇ черги очисних .споруд. Це не дає :МОЖЛlliвасті С11Ворити нормальні умови для відве­ дення с:ті·чнихво\д.

Кореспондент:

Чи

-

іко\Нання цих заходів печа ть потребу води?

Сазонов: -

Та:к, у старій

частині Міста

і

на. ЖИТЛОВО­

му ма'СИВі пром,вузла лема води 'вже не

Трапляють'ся перебої тачанняrм

її

ви­

забез­

лише

проб­ ї.снує.

з пос­

у ,верхній

снюється реалізац'ія лених планів.

ДOlВaHO, нали

Миколи

Івановича накрес­

РеаЛlзац і я

Але і цей неlдолі'l\ буде ліl!{,ві­

за.кінчимо .кіль­

цювання першої

і другої

сосної станцІй.

Слід відзна­

на­

чити,

ріЗJ\а

цих планіlВ ~ДіЙСнюється на паЙо.вих засадах. ПІдприєм­ ства мі,ста зобов'язаНі ВНОСІІ­ ти. на БУДіlВНlщтва во.допров.о­

ШИЛ3lCя якість води за раху­ нак введення в дію глибин­

ду

них

пенні

кошти

або

ньому безпосередню

Суша

бра,ти

в

уча·с,ТЬ.

каПіталовкладе,нь

на

всі робот!! становить близько

300 тисяч .карбаванціВ. Уже збудовано 2 глибинні сверд­ ЛОВИНИ

упраВЛіння.м

ВО;ЦОlІ\а­

валі,зації та ремонтно-<меха­ ні,чними майстернями у ста­ рому ра'ЙОНі мі,ста. Дві сверд­ ЛОВИНИ в ра'Йюні ліСНИЦ·Т.ва передані хлirбозаводо.м до

що

зараз

свердловин.

буде?

Сазонов:

слектшвою

Але

Незабаром ба,сейн-на1'РО­

Середа,

13

вересня

1972

року

во­

на

два -три

роки.

остаlJ'ОЧНО проблему во­

ди ,можна бу,де ВіВажати ви­ рішеною після спорудження деСНЯН:СblКОГО

студент ІІІ

реIМОНТ­

постачання

ди ,в місті забезпечене .з пер­

культету

та

Безумавно.

БезперебіlЙ!не

заlВОДИ

Пlластмас

поліп­

Кореспондеит: Отже, проблеми води в мі'сті не

міеы!{її водопро!ві'днаї мере­ жі. Будують свердловини но,:\техаНіЧНИЙ. стане до ладу

е

Збільшено потужності насос­

частині баігатаповер)ювих бу­ ДИНІків у районі развилки.

МУІНГОСПУ

маджувач на ДВі тисячі .кубо-

е

за'кі.нчеНIIЯ

.сазоно,ва розповісти, як здій­

Сазонов:

1#-

пі,д­

в

до

роботи по з'єднанню першої та ДРYlгої насосної станцій кільцевим водопроводом ро­ бітники ПМН-503 і РБУ-7.

водоправоду

.

М. КРИШЕНЬ,

Київського

курсу

фа­

журналістики

державного

університету імені Т. г.

Шевченка.


Тваринництво

передній край Клим,~нко М. К. (ПУ1х,і,ВСhКИlЙ ППР) БатЮі( Г. М. (С~МИіІЮЛIК!іIВСhка) Кутузова Г. М. (і,ме,н,і Щор,са) Зуен~ю М. С. (Ііlмен,і IКсі,рова,) Литовче1fКО Н. ІМ. «~Пло<ок"IВlСhКИЙ») Ку дря'вцев.а М. І. (<<ll(расил.j'ВIС.ь,юИlЙ») Соловей Г. М. (<<РYlсанівеhКИЙ») Васюра К. Л. (ІіІмені, Що.р'са) Теплюк П. І. (БО,f1.Даніlв,ська) АНДРУСetlко В. М. «~пло'ак:Iвlсыиой>>)) Бой'прав Н. С. (к<плоІс'к!:Iвlсы!щй>>)) Пі,вень В. Н. (<ов€-'~IиIкQдиме'рІсы!щй,>>)) НестереНIКО Л. П. (семило.JIlк'і'всыа)) MYJl<p,eHIKO Г. П. (.Кса.1юя.н:ська) НаЙд.а о.. Г. (,!менlі' КІрова)

ДОЛРВИ о

Планові завдання і птаХОфабрик на вересень

року

1972

о НАДОїТИ У ВЕРЕСНІ ВІД КОЖНОІ КОРОВИ 220 КІЛОГРА­ МІВ МОЛОКА, ЩО СТА­ НОВИТИМЕ 3894 ТОН­ НИ, ПРОДАТИ йОГО ДЕРЖАВІ 3303 ТОННИ. О ВИРОБИТИ І ПРО­

ДАТИ ДЕРЖАВІ СА 557 ТОНН.

М'Я­

О

ВИРОБИТИ ЯЄЦЬ 8237 ТИСЯЧ ШТУК, ПРОДАТИ ІХ ДЕРЖА­ ВІ 7835 ТИСЯЧ ШТУК. ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАН­ НЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ БУ­ ДЕ НАЙКРАЩИМ ПОДА­ РУНКОМ С/ЛЬСЬКНХ ТРУ­ ДІВНИКІВ СЛАВНІй ДAТJ50-РІЧЧЮ

УТJЮ Р Е Н Н

fI

(~PCP.

ШИРШЕ

РОЗГОРТАйМО

I СОЦl;1ЛIСТИЧНЕ

ЗМАГАН-

IfЯ'

~~

Річний план­ достроково Дuбр11' слава йде на Іtиївській птахофабриці про колектив пта­ х;вників, яких очолює Ніна Де­ нисіВНІ:' Дегтяр. Бригаду Ho~[ep ОДИН

;знають

як

одну

передо­

3

вих. Ось і в той день, коли було JIідбито

підсу~[ки

соціалістичного

змагання за другий квартал

1!)72

року ІІа честь 50-річчя утворен­

ня СРСР, перше місце і перехід­ ний чеРIВОНИЙ вимпел :завоював цей колектив.

Бригада виробила штук яєць

при

6795 тисяч 5.559 ти­

ПЛ11'ні

сяч. Більш ніж у два рази ани­ ;кено

собіва'ртість

тисячі

яєць, що становить

штук

36,35

карбо-

ванця. Щоденний план яєць бригада виконує на

140-

процентів.

150

про те,

збору

Колектив

дбає

щоб уся продукція була

Бобко М. М. (СеМіIlПО.Лlк"IВlоька) 11.ьомка С. І. (БОГIдJз,нf.lв,ська) Ми,колаєнко К о.. (<<lПло'ок.ііВlСLКJИIЙ») Строкач Г. А. (<<IП.lOIС1к'IВСЬКИIЙ») Каку.н о.. А. (<<П,10ск'·Вlс.Ь1КИIі\») Щерби,на П. П. (<<Пл (юк':'воьюи'й ») Какун Г. Т. (<<Н1ооків,с,ьк'ИlїІ») Лях Г. С. (<<п.юск'в.ськи,Й») Купріянчук К. Г. (<<П'ЮDК':ІВ'СОКИ.ЇІ») Печура І'. Г. (Се~ШПО.1IК1:'В<Сblка.) Ременю,к Г. Г. (<<П.юс~іThСblКИ'Й») ШамрилеНІКО Г. І. (k\re,Hi Щорса) Топіха о.. о.. (<<ІП:ІОСК:'В,QЬКМІ») КарпеНІКО В. Г'(<<Р'УС3lНіі'ВіСЬіКИІЇ!») Овчинник о.. Г. (<<П.Юlсr;:',вськ,и.ї!») Міщенко Г. І. (Ка.1ИIТЯ'II<СL<К'З,) Строкач М. ІМ. (<<П.1О'С'К,"Вlськи,і\») Міщен.ко Є. П. «1п.l0сlю"в'сышїl>>)) Салай о.. А. ("мсн!,: Щор,са) Касян Г. М. (.«Нююк'вс,ЬКИlіі») Леси,к Т. М. (<<п.юclк'воы\JIї1>>)) Швач'ко К М. (Ка.1И1И.lf.аька) Загура С. д. (ПVХI'I~СtJкий ППР) Грица.Й К. Г. (Се.:vrИIПО,1Ih1'I~СLка) ЛеСИІК Ф. І. (<<ПЛОClК;ВIСЬКИIЙ"') Топіха М. П. (<<П,10Clкіl~СblКИЙ») Какун о..М. (<<П.1О'Сh11IВ'СЬіКlИlї1»)

птаХОфабриці

юв;лейну

ПТ[.,шниця

16

Мільйон

восьмимісячної

Починаючи :3 вересня, цює в рахунок

1973

ЖаРИIК д. о.. (",:\I~H'i IКІ'lр,ова) Шеле,ст Г. Л. (.Ка Л,И'ТIЯ,НIСhкlа,) Пластилі'на Р. Г. (<<Рlусан'IВ'СUКИ'Й») ЛеСИIК Н. М. (t:I~le,llii, ЩО'Р'оа) Софі,н о.. о.. «~ЗаВQlР и,щ,ки,й») ЮщеНIКО о.. В. (<<.f~у!с,а,н(,вськиЙ»)

б39

Зlll

561

3086 3053 3052 3.049 3034 3031

б3З

684 696

Ре'вен:ко М. В. (,:,ме,ні К',ров·а) льови,на В. Ю. (Се·Мfюю.lIК"В'Сblк.а) Мос·к.аленко Г. І. (<<,І(р,ааШl"'ВСЬКШ'Й») Шим,ко І'. Г. (П.lе,~rlзаВОIД «Р\ЩіН'Я») I(р.аВllеНIКО К. Г. (,!ме,н,і ЩОРlса) Топіха о.. П. (<<П.l0.0к,і.вс.hКИЇl») Бобко Н. П. (Бог\д3lнI':вlсыа))

771 592 622 7'82 629

3009

Вірич Н. о.. (<<Руса ні'ВlОblКIИlїІ») Пильтяй Н. М. (<<р.уоа'н"'в'сыиlїІ>>)) Петренко Г. [. ('Їlмені ЩО'РIСіа,) Топіха Л. Г. (<<'П1Q1СКЇIВIСЬКrИ'ЇІ») Теплюк В. Г. (БогдаНlі'В'Сblка) Он.ищеНIКО Г. А. (<<IБОQРИll.I;blК'ИЇl») Семенюк о.. Ф. (<<Рlу~а,ні,ВIСblКИ'ЇР» Рак Г. Г. (фР'у,саНl:IНСЬКИIЙ») Чустіль Г. П. (<<Г.оГОЛ'IВСЬКИIЙ») РижеНІКО П. В. (<<,Бо:БРИllliЬ!\ІУ\lЙ») t<;aKYH В. А. (<<ЛЛЮlClюі'ВОЬКrИIЇІ») Ковтун Л. Ю. (<<Т,ребtу,х"IВlСЬКИЙ») Колутни,цька Г. о.. (<<РУlс.аіНlі.ВlСЬіК!ИIі\») Ку,кши,н Л. Т.

592

25189 2583 257,3 2569 2567 2564

303 504 БЗ3

691

668 666

2661

1282

21555

662 :5.72 638 б63

2553 '254.9 2548 2545 251315

,\039

2534

608

2528

7':57 655 42:5 475 627 603

436 290 б43

2'.'126 .2'420 2509 24,98 2498

6.0:5 648 646

'2494

249.0 2486 2485

673 5150 610

2482 .247,8

247.3

у соціалістичному змагаННі серед ДОЯРОІК се.мrnполніlвсыюї птахофабри'Ки друге місце посі­ ла Г. Г. Печура. Вона надоїла

545 641

246<8 2464

564

24.52

943

2444 2432 2431 2415

983

608 рови 3234 кілогра~ш молока. 1564 На фото: Г. Г. Печура.

24.І4

б37

(КаЛИ<ТЯIНСblка)

за

649

2401

6\.01

2400

63>1'

~ о: ~~_

::~!::~~

о."

Здор.овець К І. (в,ог,да,н,і,вюька)

,,-

1.88,.1

Бруй М. І. (Кн,ївська.)

кожної

ко­

є

1360

тонн

у перед' ювілейному соціаліс·

;;",.,

гооподар,ств

мі'СЯЩіIВ від

Фото В. ВоЙтовськоrо.

2406

о

Пташничі, наіЗВИ

ві,сім

507

и т А JП :ЕС И Ц Z

84

тичному змаrанні радrосп «3аВОРИЦI>КНЙ» добився перших ус-

оо: ~

піхів. Він

достроково виконав

:;-

річннй план

=.,

ТОIUI.

~;E

продажу молока

державі. 3дано більш ніж 1360

810533

-

'ЛваБРИ~НИI/{И Інашого рад-

1380610 ЮСil1У зо О'В язалися відзначити

Кеуш Н. М. (,Б<О'Гlда'н,і,В1оьк,аі )

\,78:Ь

БО"Рі'ЧЧЯ У'!1ворення Союзу РСР

Косахівська Є. А. (,Київ,оька)

lб9,4ц1831бО5 кілограмііВ :молока від к.оРОБИ,

,1088064 177','3 23514.00 дновими ТРУ1Довими ЗДоGУТіК2аIМИ. П индюра С . Г . (П на'доїТИ по 750 ,'у'х,ї'вс blКИlЙ ППР) 17'5;2 350000· а'вши сло:во . Слуцен.ко Л. П. (КИlїв,ська) 1715,3 .1241014 КlлвграМIIВ молока від КО,РОВИ, Макаревич ІМ. Н. (КИ'ЇОСЬКlа) 175,2],\56400 'за міlсяці.в о!держаlЛИ по 22.55 П ИНlдюра С . Г . (П зобов'язаJ/НЯ "У'Х,'IВіСUКИ'Ї! ПП:Р) .175,,;2 3509{)0 кілограміІВ. Своє С Г А (К переВИlНона~,мо, ро.зпові,!Дає уменко.. :и'ївс,ЬІ](а) 174,7 1,14Б770 головний зоотехнік С. Т. ноМи,кал о.. Г. (П,ух<і'~СІ>КИIЙ ПНР) 174,11 367000 ЄсипеНIКО Н. І. (.!\іИIЇIВlська) 172,.9 1,36533,5 валь. Слугови;на Г. Й. (<<,АУІД;НН») 170,2 4651884 Ще кращих уСПіХі,в у роботі Литви.нен,ко Н. С. (<<,А')1.J!Н'Я») '.170,2 4651884 тДобилвИСя пнереДОIВі тваринники. Кириченко Н. М. (50'гща,НljВIСЬК.а) 1710,,1 14'21075 ак, [ра алиниченlКО при РlЧБОЙІКО Т. А. (КиііВСlька) 169,,2 159б09.о :нО'му плані 2800 надоїла 2700

Се,реда Г. П. (ПtУХ:'в,с!ькИlЙ ППР)

Бобко М. Я. (,Боща,НlіIВ'С'оКlа,)

,168,8 Галицька О. П. (,КИlї,вюька) 168,:2 Бобко М. П. (.БО!l."а'Н'IВСЬКlа) 168,2 Кеуш Л. Р. (IБ<ОІГд.ан"lв~ька) 165,6 Бурда Т. Ф. (<<Р'·,.:LJIоЯ») 165,0 Понома.ренко В. М. (<<р,уIДНЯ») 162.S Мельниченко Г. І. (,К,И'Ї'В'Сblка.) НЮ,9 Кл.~мась М. ;\. (,пу.х,;IВIСЬКИЙ ПНР) 1158,1 Заl'ка Г. П. (ПViX'IВОЬКIИlЙ ППР) ]57,5 ВИlсоцька С. г. (,пух'асuКlЩЙ ППР) '1,56,9

14351042 а МаріlЯ Семенчук по 2788 1364840 IКріелво,гра,Мі'В при пл.ані 1860п· Пе700122' 'Иlюнав план [дояр етро ,890256 Хоменок. БО5.:1:15 ПіIДБищення ПРQдуктивності &81534 худоби !дало МОЖЛНlв[сть рад1,\611804 гасну значно збільши,ти продаж 380900 молока !державі. Понад план 4і32100 буде продано 100 тонн. 3158800 Г. АНДРІЄНКО.

у

створено

леIН,КО

вона пра­

буді­

полагодили

го­

ді'ВНIИlці, дівері, вікна, завер­ шують

ремонт даХlі,в.

Непога!но

працюють

ро­

біl'НIІliЦі Катерина Степаlнів­ ІІа ДячеНІКО, Олек,сalНДpа

l'вані,Вlна Гусак та ГаЛlша ОлеКlсаНД:Рlіlв'на Гисар. 11М до­

яєць,

року.

.спєщіальну

вже

МУЛЯРСЬІ~і ро60Т.и. ВиробlИlчі заВІдання l1рудів­

Мотря Яківна Бобко, яку ви бачите на знімку, недавно пра­

PYLleHO

цює

І!lнці В!І1КОНУЮТЬ на

пташницею,

але

вже досяr­

ла високих виробничих показ­ ників, стала однією з трьох

м.о.пришко..

Фото П. Теплюка.

Середа,

13

вересня

1972

року

." ..

«Красил'івсь­

вельну БР'ИlгаIДУ. Теслярі Ми­ Ікола Никифорович І,вашк'о, Григорій ОстаlПОВИЧ Ла,дан, Василь МаРІЮВИЧ Моска­

серпня.

праці.

р3tдгоопі

господарствами району за

ницьких Пlриміщень до ЗНІми

несу-

такиїl

Виконання зобов'язання ПО виробництву і 'Піродажу держав,j проду!ктів тваРИ'НІництва

125-130

процеН'J1ів. Так птахівники Іtиївської пта­ мільйоиерок Боrданівської пта­ Ху!до6а З<И'М'УваТІІме в теп­ ХОфабрики с;воїМIІ ТРУДОВИМИ здо­ хофабрнкн. 3а вісім місяців л,j і в цьому немала заслуга по б)rI'ками прагнуть гідно зустріти цьоrо року вона одержала 6удjвеЛГ;НИJ(lі!В. Ремонт про­ С.1і:·ВНИЙ ювілей утворення Союзу 168,8 яйця иа курку-иесучку. crзедено Я'Кlіюно. Валовий збір яєць 1 мільйон О. ЖОЛОНДКОВСЬКИП, РСР. 435 тисяч штук.

2600

287

'24'59 2556

Камінська Н. д. (<<Тре6УXl':В'СІЖИIЙ»)

I\!ИЙ» для лідr.oто'Вки 'ГваРИ1Н­

іншим.

381 тисяча штук несучку 184,7 яйця -

ре:Jультат

З5ilб

34/1,1 '33бб 3344 :32,34 31'15

ремонт

Взявши високі зобов' язання, М. И. Бруй виконала річний план

на

101 9 760 '72:1 7;\4 707 717 700 510 553 57'5

Якісний

передова

приклад

по виробництву яєць

4755 36:1,8 3.t)18 3881 3446

:c.=~ 1ІІ0:.:!

649

. .

ударник

І тепер,

вахту,

подає

:i~tё

Д

кочністичної праці М. И. БруЙ. Вона вийшла в число кращих чи

~:5"I:

Нежданова В. І. (СЄ'~lи'п.о.1Кі'ВlС!жа)

Вже майже десять років тру­

пташниць району.

=::

~~--:

3000 2988 бі13 2981 749 2940 500 2935 383 29218 571 2912 59ї 2909 бl [) Строкач К З. (<<ПЛ'ООКl"В,СЬКIИljj») 2906 596 Л и'ГвинеНіКО М. К (:меlн,і :К!:,ро.ва) 2899 343 Строкач М. П. (<<П.юск·іі~СЬіКИЙ») 2892 60ї Динни,к Г. С. (<<,п.ЮСIr;:'lВськи,і\») 2892 f>93 Ворона О. н. (1;':,lеll!і ЩОРlса) 2882 7\17 Яковенко К. А. C,:vre'Hi l(i<р'ова) 2876 345 Ташута Н. І. (.К,а.1ИіТЯIІІIСЬіка) 2·867 724 Будах ІМ. І. (СЄІ'Іlи'по.lіК"В<Оblка) 2852 6:28 Осьмак В. С. (<<П,10ісп,"і.ВIСЬКіИIЇ!») 2846584 Юр'ченко К Ф. (<<Ріуса.ніВ.СІ,ЮИ.Й») 2836 611 Логви,нен'КО Г. П. (<<Гого.l.'IВIClЬКИIЇl») 2Kj3 680 Корну.с В. Є. (.Ка,lИТЯIНlсь"а) 28/19 n6 Кулик В. д. (<<Т,ребу·хі'В'СОКИlіі.,,) 2818 <664 Судима д. г. (ПУХ':'ВIСblКИ'Ї! ПВР) 2816 444 Строк,ач о.. А. (<<л.l0ск'їIвсы!lї!») 2816 649 Демчук Н. В. (.:'\lЄ1Н: Щорса.) 2814 7'31 Хоменок д. Є. (<<За'ВОРIИIЦЬ!\И.ЇІ») 2813 J31 Кукса Г. С. (<<ЗОРЯ») 2809 55.') Коваленко У. М. (Ка..1ИТЯ'НСLка) 2796 7.06 Пильтяй М. З. (<<іР'УIСalн,"ВIСblКи.Й») 2793, 112·1 2766 .592 Семенчук М. М. (<<ЗаВ'ОРИЩЬКIИ'i'l») .2760 719 Птиця Г. І. ('.".lеІ!I·.· Щ~.р',с,а,) 271;7 717 ' " и ГаЛИЦl>ка В. Т. С'\!ЄНІ' Юро'ва) 2738 3113 Я'куша Г. П. С'\Іе.н: К'рю,в,а,) 2~3S 311 Сойма С. П. (<<З,авор,ИI['I.I"IIII"I>') 2-'13'-' 71'11 " ~ Галицька ІМ. Ф. (:і.мел' К,іРОlна) 2729 З 14 . СТ' В !Тер . . ('\ІЄ!]: Щорюа) 2.7:28 649 Зеленко П. д. (І'І\І<'Н,' ЩОРlса) 2728 б3З Я кове:н,ко С. А. (':\ІЄН і!</:р,ова) 2705 3,1 О Калиниченко В. Ф. (<<3аIВОРИllЬ!ШЙ») 2701 703 зюба Г. С. (,пУIХI:.ВС,ЬіКІІІЇІ ПНР) 2693 .\78 Ковпак Р. Т. (і,\ІЄНI' К':Ірю'ва) 2681 3:00 Левченко Ф. І. (Ка .штя:нсь,г:а.) 2680 670 Володовська Г. А. (<<,п.юокі'в<сь,кИ,ЇI») 265:6 532 Кедич Л. Т. «,1'Ієні Щор,са) 2б5{) 732 Павленко Г. П. (<<IК,раси.J,j~СUКИIЇI») 2646 689 Мельниченко М. І. СI\]е,НI: Юров.а) 2639 307 о.ста'пець Т. І. (Се\l і Иlпо.тк,і,ВСL,ка) 2636 607 Мироненко Г. Д. (<<,ВеЛ'!ШО.J!И'\lБР.») 2'594 614 Ковбаси,нська О. М. (<<Тре6УХ:IВIс,ик.») 2631 ПО Соловей В. К. (<<Ру'сані.В'СЬ](ИIЙ») 26.29 1002 Розгонова З. А. (К,а,l,]j'l'ЯНlСlJка) 262'8 6б4 ХРИlСТИlн'чеНlКО В. С. (Се.МИlпо .•жі'ВіС'blка) :2б115 530

Високих Пlжазників добився цех .м 5, де працюють пташниці Є. П. Кулигіна, О. Ф. Гамалій, С. П. 1I0суленко. Вони виробили ] мільйон 7[) тисяч штук яєць. Одержали н11' курку-несучку 153,2 яйця. Річне завдання виконано раніше строку на 126 процентів. на

с::

~~g.

2602 '2601

~~~~~~.

ті.1ЬКИ хорошої якості.

диться

~

::с ~ о

доярки, на,зви госао,еа,Р,СТI

• раДГОСПІВ

ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 8 МІСЯЦІВ 1972 РОКУ

внконроб радrоспу.

~

,,о"

На:зви

о

:tI ,., оо

~8.

господарств

~

.,...

'

.

~~

.,:і со

.

~

'" со

'" •'" '" c:t •'" 0= :~~ '".,оо ." ~8'~~ ."':0: .. 0>. " '" :r~ "'" .," "u ::Е = со . '" . .,= . " ~- е >0_.. ",»ііі z.:3 oi~,; оо = ~ g.~ о:

'" ... .о

~8

",jj

0_

ОО

..., "., ::r:::c

g:r r:;:'O;

«Пл.оокІ,В/ськи!Й» «ЗаIВОРИIЦUКtий»

21865

88,3

2228

86,Б

';'~Ie:нi Що:р,са <сР уса,ИllIВIОЬКtи:й»

22116 2197 1998

1842 17:56 1637 1545

87,8 87,7 88,4 88,4 85,1 86,2 84,3 85,.5 .89,<1 84,,5

142'1

~ О

.. .,

8 місяці,в 1972 .року

'"

о:

с.

со

о:

);

'0

....

~E'~

::t O"j:Q 0 .. 0

,~

~

О

. О

u

о

со

оо

'", о

О

О

:>;

..

о

"':>;

=с:;'

~-

"'''

0/::"-

.... » с. ::Е ",=:r Оо:" r:;:",,,, 1::0:'"

О со

О

с.

1::0:6

Радгоспи

<4Кра,СИЛI;'ВСЬКИЙ» «·л,:ТКlіIВ'С ьк ИlЙ» <1Бо6р'ищы!й «,З О 'р ІЯ» <.< Требу х "В'СEJКlI!Й» «ЖеРlді'В.СькиЙ» «Гого.лtі.ВСEJКИ!Й» «.з.а,П<.1,а,вНlИIЙ» ,,,в е л·и,ко·'ДИ'ме р,с ЬКИІЙ»

39,9

109,3 ,1411,6 11:5,9 106,4 99,3 95)1 95,7 &У; 1, 88,9

439 1256

44,6 31,6 4:3,2 34,5 27,6 ,21/1 23,,3 31,4 ,13,5 22,7 17,9

84,4

ззо

1'8,5

2862 2460 2323

87,0 9015 88,.3

72 303 333

3~, 7

22Hj

84,S 87,8 88,15

1951 11916

1:849

1858 .529 1691 б83

546 4311 479 11)27 4,711

НОВЕ ЖИТТЯ

2038

100,9 \103,7

77) 6б,4

76,7

70,4

8911 86',3

7.5,4 64,0

66,3

1.3', І

72,7

56,9

16.8 1167 136

'l,ЗіЗ,2 IIН,б

93,5

8,7,8

72,7

:258

43:,3 1198

23.8

91,,1

1,\6,9 92,5

146

,151,0

J;19,6 120,9 12:2,7 7,8,0

3&1

Птахофабрики

Пу,х,"~СЬКИIЙ ПВР Се.\I.ИIПОЛlК,;IВСЬіка Ка.lll1:ТЯIН:()ЬКI3 П . .l е м'за,вощ «.РУ1д,НЯ» ІБОIlд,а'НI:'В/С ька 'КиїIв,ська і,ме'ні К'ї,рова

Ю,О 7і8,3,

82,8

38,2 44,6

156 160

107,0

6)

З CTO~.

93,8

е

.

8.= .~'"

126,4 96,2 110,5 Ю7,9

103,3


На ХХ Олімпіаді Змагання олімпіади підійшли до

кінця.

ХХ

Олімпійські

ознаменувалнсь

ігри

величезннм

піхом радянських

Ніколи і ніхто ще не завойову­ вав стільки вищих олімпійських

нагцрод-50 (у команди США, що йде другою, 33 золотих медалей, у збірної НДР 20). ~За будь-якою системою підра­

На

хунку очок олімпійська номанда

СРСР

ремонія

урочистого

ФОТ0:

НИЙ ДЛЯ

на першому місці. вересня відбулась це-

'" 11

СЕРЕДА,

Іва но-Франківсьr;а область. ІІа ко.lюш'йсы\Іуy деревооб­ робному заводі ВИГОТОВ.'ІЯЄТЬ­ ся обладнання для Іідасів і .1Jaборатор:й ШІ,іл і прОфесійно­ трхнічпих УЧИ.1ИЩ.

ус­

спортсменів.

-

К\'». 10.1:) Г:. Вільде. «Домови'і:->. Т·е.1еВlІстава. «Подорож в краї· ну СlІмфонію». Художнііі фільм Ім підкоряється не(,о.. ДОК\'­ ментаЛЬН1ІЙ телефільм «Дипломат Я. БеР.1інь». .Жнива». «ІД0 ВІІвчає загальна біологіr.». НаА­

Ф~но

ХХ Олі~шlЙСЬRИХ ігор. (ТАРС).

чальна

e,1JeKTpO-

__

томо(,і.1ЬНИХ доріг РРФСР О. О. Ніко· лаєв. НОВИНІ!. Кольоро­ Ае те-.пебачення. Му.Т"[ьтфіЛЬМ «3ачарова­ Вllіі ХЛОПЧИК». t9.rю «Світ соціа.,із­ МУ». 19.ЗО Кольnрnве те.lебачеНIfЯ. Футбол. Кубок во.зодарів Кубків: «Спар­ так» (Москва) -АДО (Гол.1андія). Програма .Чвс». .Му­

18.00 -

РАТАУ).

село 3унейба

на теРlIторії ПОРі\анії. В резуль­

'у своєму листі виховатеЛЬІіа дитячого садна .N'g 1 «3іро<ша» Л. М. Погрібна

та ті цИХ ЗЛОЧIIННИХ дій 18 чоло­ вік загину.'ІО, 1'7 поранено, ЗРУЙ­ новано ] З се,lЯНСЬКИХ будинків. Відорося

екссгренне

ті

}Іоже

:збільшитись

ще на півмільйона чоловік. СУМНИЙ

l(ей

сів. ПовіДЮI.1ПЮЧИ г,юета

«С'анді

основному

,слуmб<OlвціlВ,

підкрес­

оклад

новленої тривалості щуваній посаді.

ся

часу 3()-х рокіІВ. Тепер в АІІГ.lії

-

лодшому

~Іають роботи.

,медперсоналу

лівна)

уряд

18.10 -

-

ні ВIИIОГIІ.

зволяєтlУСЯ

працювати

місництвом

не

за­

них ор'гапї(юЦіЯХ, рединІ однієї.

Як і ВіСЯlна

за

тільни в але

жінці

по

оплати

Розмі1Р

НраСІІ­

в

таних

заробітон на час

-

жінни, що

мають загальний стаж робо­ ти не менше 3 ронів, в тому числі 2 рони безперервно; жінни, що не досягли 1В-річ­ ного віну і мають 1 рі'н без­ перервного стажу, жінни-ор­ деноносці, новатори і пере­ довики виробництва, яні пра­

в,се­

праця, робота

цюють

закладу

ну.

По­

не

менше

одного

ро­

рону передбача.ється, що від­

Три чв~рті заробіТНу за перші 20 календарних дніJЗ і ПОВНИЙ заробіТОН за решту

пустка

часу

СРСР ві,д

Ради

10

Міністрів

груд,ня

засуміщу;вану

для

ТИХ,

хто

має

безперервний стаж роботи від 1 до 2 ронів. Дві третини заробіТКу за весь час JЗідnустки для жінон, що не мають річного стажу беЗПЄlрервної роботи.

1959 поса-

-

відпустни

для

,за

час

про

тих,

родах вида­ двох третин

вання

редакції

газети

Запитання: Чи мають піль­ ги по оплат,! сільсьно.гоепо­ дарсьних податнін інваліди

ІІ групи загального захворю­ вання? (М. А. Динун, с. Го­ голі'в). Відповідь: Господарства, снладу

яних

входять

ін­

валіди праці І та Il груп при відсутності працездатних чле­ нів сім'ї, звільняються від сплати сіМ,

а

сіЛЬГQCпподатну зов­ n,ри

наявності

«На добраніч. діти!». 21.00 «Відпо­ відальність комуніста». Виступ Першо­ го секретаря Київського міСЬккому пар­ тї; товариша О. П. Ботвииа. Програма .Час». (М.). Худож­ ні;і телефільм .Варчина зем.~я». с,,· рія). Всчірні повини. Програма

21.45 -

22.45 -

ЧЕТВЕР,

НОВИНИ. 'ТВОРИ, видумуй,

телебачення. ДВОХ сердець

НИЙ турнір з хокся на приз газети «Со­ ветский спорт»: ЦСКА .Торпедо» (Горький). Програма .Часt. .Музична афіша. Но­

сільгоспподатон»

пода тку

процен­

І. МАСЛЮКОВ, завідуючий райфlНl!ід­

-

21.45 -

22.15 -

23.05 -

ВИНИ.

Друга

lб.55

програма

Наша

-

афіша.

працівників лісу. любові (Львів). .Портрет

у

.ЦінуЙ

17.35 -

червоиому

ХВНЛИНУ

18.30 -

- УТ 17.00 -

«Достойні

•.

ноном

від В серпня 1953 р. госпо­ дарству- М. А. Динуна наДа­ ютІУСЯ пільги: С'плата сіль­

те­

13.20 «Жнива •. 16.30 .що таке природа •. Навчальна передача з природознав­ ства. 16.45 ,Російська мова». 17.30 Кольорове телебачення для школяrів. «В кожному малюнку сонце». 18.00 Новини. 18.10 Ко,Зьорове телебачен­ ,.я. Художній толефільм .Соло». 18.35 --.Пісні-72». 19.05 Кольорове те . 1е­ баче,'ня. Документальний телефільм ,Година Ірландії •. 20.15 Міжиарод-

ріжжя).

50

ЦТ

Для шко­ пробуl\».

10.1;'1 Ху дожніН •. 11.50 .П·ятирічка, рік другий». 12.20 - 1<0,;тьорове те.nебачення. «Народні аРТИСТіІ СРСР». (Маl'ія Бієшу). 12.55 І<ольолярів. Кольорове фі.,ьм .Поема

-

на

ВЕРЕСНЯ

програма

9.35 -

дружина Галина Омелянівна. Тому у відпов,lдності з «3а­

проводиться тіJЗ.

14

9.45 -

Перша

таких

лише на 50 процентів. у сскладі сім'ї М. А. Ди­ нуна є один працездатний -

ськогосподарського

21.15 (3

передач.

-

про

Футбол:

рове телебачення. Документальний лефільм .ЛеЙла та її друзі..

«Нове життя».

до

музику».

Шостаковича).

відnустни

М. БРОУН, завідуючий громадським відділом правового' вихо­

від

допомо­

допомогу

Повний

боти) офор·'\шена наназом по стаlЮВОЮ

-

часу

сумі­

по вагіТНОСТі і ро­

усієї відпустни

су­

організації.

,заробіТНу за

по вагітності і ється в розмірі заробітку.

РОЗМірах:

за суМіСНИЦТIВОМ повинна бу­ ТИ своєчас,но (до початну ро­ 'ІІІ

Дві третини

перші 20 налендарних днів і повний заробіТОК за решту

допомога

.

одержують

різ­

й

ронів, а танож для тих,

3

хто не досяг ІВ-річного віну і працює менше рону.

21.45 (Слово про 22.45 «Динамо» (Тбілісі) «Твеllте» (Го.1ландія). (2-й тайм). 23.3() НОВИНИ. Друга програма УТ 11.00 - Телевізійні вісті. 11.1;'; -Те­ лефільм ,Чуйські бувальщини». 11.35«Шкільний екран",. Історія ДЛЯ УЧflів 9 класу. «Паризька комуна». 12.()5М. Горький. «ЖИТТЯ Матвія Кажемякі­ ІІа» . Те.lевізіЙннЙ фільм-вистава. (2 сс­ рія). 13.23 -- Телефільм «Едуард Тіс­ се». 14.30 «Джере.10 мудрості •. (До 2:-,о-річчя з ДНЯ народження Г. С. Ско­ ВОРОДИ). 16.55 Наша афіШ0. 17.00 «Лt\а.лЬОВНlІча Україна». «Сонячне За· карпаття» . (Ужгород). 17.20 «Кают­ компаllія «Глобус».' (Одеса). 17.50Музичиий фільм. 18.00 На міжнарод­ ні теми. Бесіда. 18.ЗО -- Фільм-концерт. «МУЗИЧllи;і рейс». 19.00 Інформацій­ на програма «Вісті». 19.30 Кіножур­ нал. 19.4() Концерт. (Львів). 20.45 зиканти

Д.

яні не є членами nРОфСПіЛНИ,

дах залежить від двох обста­ вин: перебування члеНО~1 профспіл,ки і стажу роботи (загаль'НОГО і безперервного). Жінни-члени профспілки

шніл-інтернаrів, ТУРИСТСЬНИХ баз, па,нсіонатів та БУДИННіВ відпочинну незале)j~НО від їх відомчої приналежності до­

ПОГОДИВСЯ задовольнити Їх основ­

ше

Як оплачуєть­ відіпустна? Чи

розмір

Відповідь: ГИ

клаДі,в ОJЮРОНН здоров'я, ос­ ві:ти, соціаЛI>НОГО забезпечен­ ня, ДОШКі'ЛЬЮIХ та поза­ шкільних 'ЗaJшаді,в, шніл і

Рим. Довга і СТIИІіа боротьба 200 ТИСЯЧ італійських за.lізнич­

роботи

виробничого стажу? (Г. М. Но,втун, с.

Лі,Іtаря'Vl, середньому і мо­

вже понад ~()O ТIlСЯЧ чо.10вік не

Запитання: денретна

залежить

ІШЇТНЯ

4

;'\lісцlO

ЯКИХ

ВІДПОВІДАЄМО

праці і зар­

плаТІ! і ВЦРПС вІд 1ЩШ рону .N'q 7/8.

оклад

ЗАПИТУЙ­

ос,новному місцю ро­

СРСР з питань

хто має безперервний стаж роботи на даному підприєм­ стві не менше 2 і не біль­

Робітницям і службовцям,

ро:з'ясненнЯlМ Держа,вного номітету Ради Міністрів

дяться, то це БУі\е найбільш ма­ сова аР)Іія безроuіТНІІХ у І,раїні :{

ЦіЄї

персонал, ЦИ'l працівникам одночасно з відпустною по основній роБОТі надаєтьея оплачувана відлустна вста-

1939

персоналу

від­

не перевищує 70 .карбован­ ці,в за місяць, на робітнинів і МОЛОДШИЙ обслуговуючий

Міністрів

г,РУ-ДНЯ

10

слуговуючого

JЮЄ, щО КОЛИ передбачення справ­

ників завершилась успіХЮI:

IiiIII-1

O;;QI _ _ _ _ _ _IOI _____ ~ ___

ПОШИРЮЄТЬСЯ

по

Ради

з

поса­

дlяльніеть

не

ВИ ,роботи :за суМ'іСНИЦТВОМ медичних, фармацевтичних і педагогі ч'них працівникі,в, а танош професорсьно-ши.нла­

боти не перевищує 70 карбо­ ванців за місяць, а також робітникі,в і МОЛОДШОГО об­

про дr)Повідь,

телрграф»

,Пос,кільки

СЛУЖrбовців,

яlких по

піДГОТОВ:Іен(\ міністерством фінан­

неВИКО.риста,ну

на

року»,

прогноз містить дuповідь,

за

ПОіРЯДОН і умо­

СРСР від

Лондон, lіііІькість бr:Jроб;тних в Англії за наНl1.і1ижчі і\ванад­ місяців

CY~lic­

року .N'g 1367 «Про обмежен­ ня сумісництва по службі» і в'1.ц 9 червня 1960 року .N'g 394 «Про доло,в:нення по­ станови Ради Міні'стрів СРСР від 10 грудня 1959

вогне'І.

од,ночасно

пустну по Су\lіщу:ваній ді не ПРОВОДІ!ТІ,СЯ. постаНОВІ!

станова,ми

ноя зустріли літаІШ могутні:ІІ :щ­

цять

сація

дацьногоскладу та інших спеціа·лі:стів регулюються по­

ВЧИНИ­

ла наліт на стошlЦЮ ДРВ. ЧасТІІ­ ни протиповітряної оборони Ха­ городжува.'Iы!І~1

Щвох посадах за

Відповідь:

вересня веJика гру­

па а,:ІІери:канеьких літаків

ІІа

надається

основною. Оплата чи ном;пен­

ницт,вом.

оuговорювалися питання, :ш' Я;Jані 3 агресивною аlщієlO і:~раїлю про­ ТИ Лівану і Сірії.

10

ду

заПJIТУЄ, ян надається і опла­ чуEJТЬ'СЯ bi-дпу,сТl(з при робо­

:шсідання уряду Лівану. ІІа ньому

Ханой.

IOi_ _ '''''_ .....~..,_ ...IOiiioi'Oilll_ ..iIII_IOi __ ..... _~_ ..._...___ i"ii..

Юридична консультація

Амман. Ізраїльська авіація об­

Бейрут.

21.15 -

_I'I_-..._...__

___

'''''_'''_'''~iOiiI

про

17.30-

(Передача з Ленінгра.,а).

-

"~IPiO~""~""'"""'~""''''iOiiIiOiiI_''~

Дітям

На запитання телег.1ядачів віДПО8і}~ПЕ' і....ІіlIіСТР будіВНlІцтва і експ.ттуатації ав­

'ОШIІШШШШШШШUI1ШШllШШIІІIІІDIIIШI

стріJя.1а рант&~ш

16.3';-

17.00 -

передача.

звірят.

В . .\\и,г.о.g·ича.

(фотохрон,'lка

14.05 -

14.20 -

техніки.

закриття

11.4.; 12.30 -

стенд, призначе­

ВИJшадачів

13 ВЕРЕСНЯ

Перша програма ЦТ ~).:I;-} І іоВіНIН. 9.4.'1 Кольщюве те­ .1еGпчt'IНIЯ Д,1Я Л,іТI:Н. «Подорож У K3J-

До д""

людської Телефільм

мармурі».

п·ятирічки,.

Для

дітей

18.00

(3апо·

,Сонечко».

19.05 - Інформаційиа програма .Ві­ 19.30 - Вечір одноактних балетів. 21.00 - «На добраніч, діти!». 21.15 .Трибуна письменника •. Виступ В. Коротича. 21.45 Програма •. Час». (М.). 22.15 - Художній теле­ фільм .Втікач». 23.00 Вечірні НОВИ­ сті». (ДOHeЦl,K).

ИИ.

Програма

передач.

cz:::zz:!!

дІлом.

Редактор Є. ФЕДЯН .

• nllld • • • ""II . . . . . . . . . . . . . . . . IE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 • • • • • • • 11 • • • •

у

СВІТІ

ЦІВАВОГО

СМОЛЕНСЬКІ ШЕДЕВРИ

Ціна'ВУ па'~~'ятну CTapoдa~HЬOЇ архі теmури виявила при розnЮПlнах у Смоленську енспедиція інституту археології АкадеМії нау,]{ СРСР. Це велиний храі'Vl, збу.до:ваниЙ наПРИНіНЦі

ХІІ СТОЛі'ття, залишки нкого лежать

у

ДніlПра.

ТОВЩі

Добре

землі

на береЗі

збереглarcя

ча-

стина стін будинку з вівтаРН!!:>.1

За пр()хаПІІЯМ уряду Народної Республіки Б[:l/глаі\еш раі\янські спеціаліСТІ!

подають

і\ОПО)ІОГУ

по

очищенню порту Читтагонгу і під­ няття суден, що затонули під час мину:шх боїв. Читтагонг знову повертається

ДЛЯ

)ІІ1РНОГО

СУДНО­

плаНС'J1ва.

На ФОТ0: роботи в порту Читтагонг.

(Ф'()ТОХРОll:,ка ТАРС).

півнолом.

3на.іFдЄlНО

фраf\мешrи

І

У П'ЯТНИЦЮ,

НАСКЕЛЬНЕ

о

«ЖИТТЯ ТВАРИН» СвоєрідІНИМ лііТОПИСОМ про життя тварин є наокельні рисунни в ущелинах Тяньшань­ СЬНОГО хребта Нетмень. Вчені Алма-Ати дослідили майже дві

тисячі силуетних зображень ріЗ­ них

,,~нельного літопису стаРОlдавні графіil\И за,тратили до двох ТИ-

багат-

цього

ріднісного

на­

СЯ'сl роні·в. Першим!! тут працю-

ством архітектурних форм і юrу,трішні,м опоря.дже.ННfIМ споруда, ян можна судити з перших знахі,док, Я'вляє одну з ВИ-

Івали художники епохи ранніх ·ночіlвнинів. НеТlмеНСI>Ні гравюри привер­ ІНУЛИ увагу вчених не тільни

:цатних

'СВОЇІМ СОЛі,ДНИМ ві'Ном.

па,:VI'ятон

старода'ВНЬОЇ

смоленсьної архітентури. Храм простояв БЛИ'3I>НО 500 роніlВ і

був зруйнований у ті.

XVII

століт-

ДеННі з

НИХ донесли ,до на{: способи по­ лювання, Яікими нори.сту'вались

ідалені преД,ни назахів. (ТАРС).

,

НАША

АДРЕСА:

255020.

М.

БРОВАРИ

вул. }\иУвська, ТЕЛЕФОНИ: дактора

-

сІльського

'4 15 .

11=====-=============" і

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Коммунистической

партии

- OPI,III

Броварекого горкома

УкраинЬІ,

городского

и

раJlоннОІ'О

Советов депутатов трудящихся І<иеuскоJl области,

-

кореспон.в;еН<rВ

мІсцевого

ра.в;lо-

ІНДЕКС

-

61964,

Газета ВИХОДИТD у вІвторо середу,

о'ятн,щю

редактора 19-З-&2, заступника ре- І мовлення ~ І9-З-18, віддІлів вІдповІдального секретари, вІддІлу І роботи, фотокореспондента

19-4-47,

господарства.

.., t

промисловостІ,

19-4-67,

субот,..

масово!

Київсько! області,

вул.

Київська,

154. Телефон - 19-4-57. 3ам, 3549-9305.

1972

РОНУ,

ТОРГОВИЙ

ЯРМАРОН.

у ярмарну ві:зыу'тьь

учаС'ть

підприемсТ'ва торгl.влі та

громаіДСЬНОГО харчування споживчої НОOlперації району. Правління райспоживспІлки.

...•...•...•.•.•...•.•.

• • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ilя . . . . . . . . 1і:

БроварсьниИ завод «Торгмаш» ЗАПРОШУЄ

ВА РОБОТУ: токарів, зварників, слюсарів, ливарників, шліфувальників_ ОДИНАКИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКам. .зВЕРТАТИСЯ НА АдРЕ­ СУ: ВУЛ'. Маши,нюqуtllівна, 16. IЩщділ Ka,JlJPI!!IS з,а'воIд,У «То,рг-

ДО

ВІДОМА

НАСЕЛЕННЯ!

При Броварському

поБУТКОИБlнатt

вІдкрито майстерню, ДЕ КИ:

ВИЧИНЯЮТЬСЯ ШКІр­ КРОJlЯ, Jlисиці, ОНill.атри,

нутрії, Н6J)1(И інші ВИДИ

та обрООJlЯЮТЬСЯ пухово-хутрової

сировини.

У м·аЙстер.Н1j МОЖJна замовити пошиття 'ЮЛО'Вї'Чих j ж,jIН()1ІИ'Х ГОЛОВ'НІИ'Х убotрj,в, ,ДJItТ,ЯЧОЇ шу­ би, жилетки, підбір хутра.

Аді\>еса майстер,ні: м. БР6ва­ ри, в '{'Л. С. Раз.ЇІ!М, 5. Адмін:і.страція.

,маш».

Адміи.істрація.

~

БРОlSарська друкарня,

ВІДБУДЕТЬСЯ

До,слі,Дження .поназали, що на

створення

ВЕРЕСНЯ

ДО ПОСЛУГ ПОКУПЦІВ ШИРОКИЙ вибір промислових, гос­ подарських товарів, страв української кухні.

них часів.

фресно,вого РО.ЗПІІСУ, глазуро'ваНі 3аеової,МИ Р03'Vlіра,ми,

15

годині в с. Налита

звірів, яні зустрічалися на

півдні Назахстану з незапам'ят­

нольораві ПЛИТЮІ підлоги, ни свинцевої понрі,ВЛі.

нус-

14

в справах 06' яв до rазети дзвоніть по телефону 18-3-18.

'

132 номер 1972 рік  

132 номер 1972 рік