Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFlТЕСЯI

РІК

ВИДАННЯ ЗО-РІ м

132 (6218)

ВІВТОРОК

11 ЛИСТОПАДА

\969

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОНВОl'О КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТО УКРАІНИ ТА РАИОНJlОI РАДИ ДЕПУТАТІВ

НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ на'рад, у,се

гресивне

людст.во

з·начили

52

Жовтневої

у,рочисто

річницю

в своєму роз.порядженні все не­

обх.Щне ідЛЯ того, щоб дати гід­ ну ,відсіч БYlДЬ-ЯКОМУ агресо­

люції.

листопада у Москв!, на Красній площі, віДбулись вій­

7

СЬJ-ЮВWЙ па~ і деМОНС'l1рація 'l1ру;дящиJC. Зранку трибуни святково ПРИll\рашеної головної площі столиці запо.ВНИЛИ пере­

довики

піДПРИЄМ>ОТВ

r;~едставнИІІ\И

і

будов,

1ЮЛгоопного

ее­

лt"НС'l1Ва, ,діячі наУIІ\И і культу­ ри, воїни Радянської А,рмії, гості з..за КОРДОНУ. тут же льот­ ЧИКИ-1\осмонавти.

На

центральну трибуну

під­

німаються керlвнИІІ\И Комуніс­ тичної ,партії і Радяиського

У'РМУ.

Іх

ТРИ1Валиt.ш

тепло, бурхливими onлеска·ми

зустріча­

ють п\рисутні на площі.

... ДесЯlТЬ

-годин .

Із

Кремля

на віДКРИ'llій машині 1шїжджає МіНі'СТр оборони СРСР Маршал

рові.

Комуністична партія -1 Радян­ СЬКИЙ уряд виявляють постійне піклУ1Вання про зміцнення Збройних Сил СРСР. ... Площа нanОВНЮЄlТься гур­ котом МО'11Орів. Ідуть мо.тострі­ лецьк>ї, повіlТРЯJ-Ю--десантні, тан­ КОІві, артилер1Jkькі піДрозділи. І на кінець з'ЯВJIяються уста­ НОВНИ РЗікетних військ про­ ТИІП'.Овітря:.них, тактичних, баліс­ тичних Іракет Військово-Морсь­

ко['о ФЛО1'у. Завершуючи па,рад, на ну

площу

встушають

Крас­

ракетні

.війська С1\ратегічного призна­ чення. Попер{\Ду 'l1ВеРДOllIаливні мало['а'ба.рИТНі ранети на са'мо­ хliдних ПУCll\ОВИХ YCTaHOIВKax. За ними мilmко.нтинентальН'і три­ СТУПІінчасті ракети на :11Вердому паливі, п,У1СК яких здійснюється

РаДJilНСЬКОГО Союзу А. А. Греч­ І,-О. Він оо'їщцжає в1йСhl<а, по­

з надійно захищених шах.тних !FУ'СІЮВИХ у,становоl\, ЗамИ1(ають

здоровляє їх з СВЯТОМ. маршал 'І1ідні,мається на

парад

Потім 7'рИ{іу­

стратегічні

ракети,

ні ~оставляти ядерні заряди на Qб'ЄlК'ТИ Зі~ресо.ра в будь-я,ку

мо.ву_

точку земної ~улі.

Починається урочистий марш

По бру:ща1Щі пройшли слуха­ чі ,війсЬRОВИХ академ1й, курсан­ ти,

представННІКИ

:різних

військ Радянсьної АрміУ.

В1йськовий пооазав,

52

що

'параlД наша

яскраво

армія

має

рення

ків, а .потім почалася авЯТlJ-(ова демонстрація.

.нИ'НЇШНЄ

особливе: РЕЩОДНі

Жовтневе

ІВОНО

ООЯТО І

пройшло

,сторІччя

з

могутнє

дня

Н8JЦРЯМОМ

напе­

на'РОД­

матеріально,теXRiчlЮЇ ба­

гання.

ДемонСІТранти

несуть .рааюр­

ти, діа,грами, які свідчать про велику ДOnaмOlГy столиці селу, про нерозривний зв'язок тру­ дівнинiJВ MЇJCТa і села.

с.ВЯ'DКОВУ демонот,раЦію на Крас'НlIЙ площі завершила ком­ сомольсьна

lІ\олона

-

молода

гвардія ~обіТНИІ\ів і селян. Демонстрація трудящих

яс­

краІВО і переlЮНJIИlВО в1добрази­ ла згуртованість .раДЯНСЬКОГО наірО/дУ навколо ріДної Ленін­

ської КомунJ.cТИЧНОї партії. Краї'на Рад ленінським курсом j,дe до комунізму . (ТАРС).

У преЗИДії засіДання

балтійці,

червоногвар-

дійці і солда,ти.

*

рaJдянсыl\х,'

иіх

б)"Д:'Вlни,ків

комунізму .

Зараз

1000

ВlЧителі:в. За КО,10нами учнів ідуть ро біт­

Ра.дянську влащу. Велика Вітчиз.

підготував

,ияиа вій'на, l!ІеРe'rворення в життя

Він

достойний

подарунок .

достроково lВикона·в

плаи де­

заlповітів В . І. Леніна, виконання рішень ХХІ" з'їзду КПРС та ве-

сяти ,місяців ,і додатково до за,в.дання випустИІВ П'РOlду,jщії більше,

останні акоPlдИ Гімну Союзу Радянських Соц:алістичних Реопуб",ік, почалася демонсТ>рація. Ії відкрили Іпра·пороиосці. Попереду ІІа вітрі тр:.почеться червоним КУ~Іачем велике ,знамеио символ ;lолюції, праlПОР нашої держави.

личної ПРОГ'рами побудови ко,муні'Зму в наші-й країні, ,ріст добробуту трудящих Б.роварщини все це я~раво і перекоили'ВО відбивають скульптурні композиції. Вони відоБР3Jжають ТРУДОВі З:ll.Обутки, котрих добився .наш :народ

,ніж на 100 тисяч карбованціі!!. Ба·гаточисельни,ми були СВlrткові колони заводі'В ,пластмас, електро­ техні'ЧНИХ івиробів, шиноремо.нтно­ 1'0. На ра.хун.к:у колекти,вів lЦи.х підпри€мств ,багато хороших спраlВ. ·Вони ще молоді, але друж-

Іот:м проплива€ С'кул-ьпту,риа композиці.я «Леніиським ШЛЯХОМ вперед до комунізму». На фоні

за

ні в роботі і завзяті .в змаганні. Ідучи назустріч 100-річчю з дня

осіннього

молодшого

об-

раз дорогого всім людям Володи~Іира Іл.,іча Леніна, обрамлений гірЛЯllдами живих ,квітів. його

7

листопада

1969

племені

-

учи і

шкіл

міста. «Вчитись, .вчитись, вчитись» ці крилаті слова дорогого Ілліча читали 'ми ІІа бага,тьох

народження В. І. ЛеН1на, робітни­ ки взяли підвищені соціалістичні зобов'язаиия і свято ЇХ ВІІКО­ нують. Твердою впевненою ходою

року, Святкування 52-ї ріЧ,П,иці Вели'Кої

Жовтневої

В.

В.

lli:~ рбицький,

рівники

Комуністичної

І уряду України. Кqмандуючий Червонопрапорного го

УРСР

інші

віЙськового

ке­

партії

військами Київсько-

округу

генерал­

ПОЛКОВНИІ( В. Г. Куликов, прийнявши парадом

рапорт

командуючого

першого

заступника

командуючого військами Чер­ вонопрапорного Київського вій­ СЬКОВОГО округу генерал-лейте­ на:нта танкових юйськ В. М. Горбаня, об'їжджає війська, ПОЗДОРОВЛЯЄ

тім

їх

з

підіймається

СВЯТОМ,

на

по­

трибуну

1

ків

*

ної

Гопова

*

соціалІстичної рево­

Адуть робітники заводу торго­ вельиого машинобу д)'іва.ння. Торг­ машівці зобов'Я'зали>ся виконати п'ятирічку до 1 листопада 1970 року і 'Випустити ПРОідущії ДOlдaT­ ково до З3JВдання на піЮlільйона

карбованців. На заводі ЧЮfа,1JО пеIХЩОВИ;< бригад і понад 150 ВІІ­ р06инчників вже працюють в ра­ хунок 1970 року. СТРУILКИ'МИ ряда·ми ,крокують в ClВяткові'Й демонстрації колективи заводів ХО,1JОІдll.JJьникі'в, нестан­ дар.тного кому,наJLЬНОТО обла,днан­ ня, завQДООУДЇJ&НОГО комбінату, трикотажної і мебльової фабрик, центральних ремонтио-механі'Ч.них майстерень, !Пересувної механізо­ ваної колони N2 3, постійио діючо­ го БУlДі,вельно.го пої"ЗЩа N2 2, БУіДі­ вельно-монтажних У'пра'влінь, на· уково,дослідної станції по тварин­ ництву та бататьох інших під­ приємств, о,р'гаНізаці-Й і устано!В .

Трудящі міста де,нь

і

всенародного

сі.л району в С'вята

військового

параду,

трудя­

щих Радянської України і мі­ ста героя Києва з 52 річницею Великої Жовтневої соцІалістич­

(РАТАУ).

'f\ранспарантах в .колонах маffбут­

Голова Ради МіністрІв

виголошує промову. Від імені На центральнlИ трибуні і за дорученням Центрального член Політбюро ЦК КПРС, Номітету Комуністично'! пар­ Перший секретар ЦК КП Ук­ тН УкраїНИ і Уряду республіки раїни П. Ю. Шелест, кандидат він вітає і поздоровляє учасни­ у члени Політбюро ЦК КПРС,

З !доповіДдю внс'І1УПИ:В член Політбюро ЦК КП УН\раїни, Голова Президії Верховної Ради Y~paїI}JCЬKOЇ РСР О. П. Ляшко.

лю,

вwрисоВ'ується

тури,

['оспода.рства науки і куль­ зарубі1Кні гостІ.

люфї.

ішли лщи центральною магістрал-

неба

ки сільського Км'івщини, дія.чі

громадсыихx організаЦій і Р~ЯНСblКОЇ Армії, при­

ники за·воду порошкової металур­ гії. ,ве,1ИКОМУ святу цей колектив

52 роки Радянської 13лади. Святкову :и.емонет'ра1цію тру,дящих відк,рили представнИ'ки нdй-

магі­

На 'Dри6унах члени і кан­ ДИlдати .в члени ЦК КП Украї­ ни, члени Рев~зіЙ'ної комісії RtП у,~аїни, депутати Верхов­ НИХ Рад СРСР 1 УРСР, пред­ C!l'alВНИJ-Ш партЬйних, радянських і грома,дсыихx Qрга.Нізацій, ве­ терани ЛеніНСЬНої партН, пере­ до.вики виробництва, тру~Lвни­

свя:чені 52.,й річниці Великої Жовтневої

таріат разом з селянами ЗД~ЙСНИ!l Жовтневу революцію і встановив

Т. Г. Шевченка. Ко.'rи над площею пролу,на.~и

головній

В Киеві lВі.д'булись урочисті збори npeдставНИlК1в партійних,

.теЙ. В школах працює \Понад

і.меиі

-

стралі мІста-героя.

Прези,дlI Верховної Ради СРСР М. В. щдгорний.

прої~джають повз т,рибуну. В уя-

в місті відбулася ві виростають незабутні .картини демонстрація. У ТОІГО часу, коли російський проле-

площу

ХрещатИІІ\У

зlйшлисr. на

ники Кому,нlстичноІ nCljpT1ї та радянсыl\гоo уряду. З доповіддю :ВИСТУ,ПИІВ член ПолІтбюро ЦК КПРС,

чя з дня на'роджеиня В. І. Леніна.

на

УIІ\РaJЇНИ

великих

трудящих

тепло ЗУ1С11Рlиутl Пірисутніми перів­

-

в районі бі,1ьше 4{) шкіл, в яких .иа.вча,ється близько 20 тисяч ді­

вливаючись

ДНі

Жо.Вl'невоУ соціалІстичної революції.

СКУJLьпту,р,ні композиції одна за одною на приК'рашених машинах

розмаїтому цві,тінні ,праПОР,:IВ, у гомоні ІВУ ЛИЦЬ, коло.на за колоиою

стрлиці

в

маршрути

УрочистІ засІдання в Москві і Києві

в'язань, взятих .на чест.ь 52-ї річниці Великого ЖовТ>ня та 100"р:члистопада ба,гатотисячна

за'вж.ци

листопада 'в Москві, У КремлЬвсько~ Палаці з'їздІ.в від­ булось у·рочисте засідання, присвячене 52-й рlч,ющі Великої

трудящі ,Броварщини. У мkТІі і села,х .раЙону відбулися урочисті

7

Як

торжеств,

6

у&:~~~и і p~:i~~~Ko~B~:i::,:= СВЯТКУЄ БРОВАРЩИНА

ки виконання соц:алістичних зоб,,·

ко•.

ЖОВТНЯ

госпо­

ження В. І. Леніна. Володимир

збо'ри, на яких пі,две"цено ПіДСУМ-1 оточують

р.

ПІД ПРАПОРОМ ВЕJlИRОГО

інду­

зи комунізму. ПЬд цим де.віЗОм ПРOlЙ'ШЛИ по Нрасній площі пра­ вофланг.ові соціаліСТИ.ЧНGГО зма­

,після в·tй,сыовогоo параду від­ булися !Виступи фLз.культурни­

родів

про

головним

здат­

~ Мавзолею і виголошує про­

військ.

мріЯlВ

дарської політики нашої партії з метою Яl\наЙШви.дшого ство­

від­

СОЦіаЛісти,чної рево­

Ілліч

стріальне !Зростання Росії. Те­ пер науковcнrехнlчний прогрес став

про­

Великої

2

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПАРАД І ДЕМОНСТРАЦІЯ Радянський

ЦІ.а

проде­

монстрували свою ~ip.нicTb Кому­ н:стичніА па,ртії і рідній Батьків­ щині.

А. ГАВРИЛЕНКО.

соціалістиЧlНОЇ революції у Броварах.

революцП.

Починається парад вІйськ Ниївського гарнізону. Карбую­ чи

крок,

проходять

славні

за­

ХИСНИКИ рубеЖіВ нашої Бать­ ківщини, спадкоємці бойової слави героїв громадянської 1" Великої Вітчизняної воєн, си­ НИ

тих,

хто на

смерть стояв

~

окопах ОtаЛінrpада хто п~діЙ· мав прапор Перемоги над Бер­ ліном .

Чис '1енні панно, діаграми, плакати, баРВИСТі макети пере­ конливо

свідчать

про

торжес­

тво ленінських ідей, про непо­ рушну дружбу народів нашої багатонаціональної Батьківщи­ ни, про трудові успІхи україНського народу, досягнуті під керівництвом Комуністичної партії.

Велично пливуть повз трибу­ ни макети двох орденів Лені­ на і ордена Жовтневої Револю­ ції. Іх ~OCTOЄHa Україна за ратні і TPY1ДOlВi подвиги на сла­ ву нашій !Великій Батьківщині_ На всю широчі'НЬ ,вулиці про­ стя,гнYlВСЯ Y'J-\lPа'їнсьюrй рушник 3 на'писом: «Ж'кви, Україно, пре.нрасна і сильна,

В У

ра.дянісыl\мM Союзі ти щастя знайшла'>. СВЯТlИоваму марші прохо­

дять посланці орденоносної сто­

лиЧ'ної області, мlста,героя Киє­ ва.

За!Вершують С'ТРУНКЇ шеренги wі'В.

!демонстрацію фіЗКультурни­

Кілька ГОДИН тривав ClВЯТl\о­ вий похід rпpмс.таВННlкі,в трудя­ щих столищі України, ЯКИЙ про­ демонстрУ1ВаІВ безмежну відда­ .нJCTЬ украlТНСЬКОГО народу спра­ ві Великого Жовтня, оправі комуніз'М,у. (РАТАУ).

Фото А. Козака.


НАЗУСТРІЧ IOO-рIЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

у ТВОРЧИХ ПОШУКАХ в КАБІНЕТІ тех.ні:чної

про­

пМ'аlJДИ за.воду ПОРОШНQJЮЇ ме­ т а,лургLї висить географічна

карта. Ба.гато міст Ра.дянсько­ го Союзу обведено на ній спе­ ціальними 'КРУЖeчlКами. Сюди на.ДХQДИТЬ

ПРQДУ'кція

підпри€метва, великим

яка

попитом

нашого

ла~нания, газу

лад,

паливних

330

НВН-1 О

нама­

при

висоwій якості sипу.скати яка­ мота більше продукції. ГарнчиlЙ відгУіК і схвалення у серцях робітникІв підлри.єм­ ст,ва зна,йшов латріОТИЧНИЙ за­ КЛИК 'КИЇВСЬІШХ новаторів ви­ J)оБНИЦl1ва із за.водіs сАрсе­ нал», «Більшовик» та lиших

до

1

нотлах

rnринести

у,моmюго

річ­

палива

тонн. ПерехІд на більш ра­ ціональний режим роботи уста­ новои оборатного циклу заоща­ дить 140 тисяч Иіловат-годин елеК'1'ронергії

на

Пі,дприємства ,на єдиний т,ехнологічного ,вІдновлен­

ня газу. Це да,сть змоту поліn­ ШИ1:И Я'кlсть металокерамічних 'виробів. Багато енергії і Івміння ,вила­

рік.

Крім господарського підходу да витрачання і зберігання ма­

Напер6дО\Ц»і райиом партИ

теріалі.в та СИІРовини, ,иолектив підприємст,ва провіІВ значну ро­

жовтня

,року, до­

1970

плану

по

про ­

перед6ачено­

го на п'ятирічку, до 22 квіт­ ня 1970 року. Від впроваджен­ ня у Івиробництво раціоналіза­ торських ІПРОПОЗИЦій

запланова­

но одержати 180 тисяч KaJp{jOванців економії. Велику YlВаг,у робіТНИКИ та jнженерно-тех~ічнl

,праціВНИЮI пІДПРИЄМСТІВа цриділяють еко­ номІї енергоресурсів. Вани зо­

бо.в'язалися ззсщаДу',ТИ ТОНН умовного палива, кІловат-годин

ТИСЯЧУ 400 ти­

електраенер­

слова

порошкl.вцl

рі'СТ проду.ктивності праЦі. В це­ ху Ng 1 ЗМОН1'ована брикету­ вальна

YlстаноВ\иа.

Застосування брикетув,ання шихти ДОЗВОЛИЛО збільшити продукти.вність печей віДНОВ­ лення більш НіЖ на 30 процеи­ тіlВ і о,держа'ти залізний поро­ ШОК ,ВИСОI\ИХ М3іРОI\; дІє танаж друга лінія розмелювання губ­ ІШ; в цеху Ng 2 проводиться реИОНС1'рукцl~ ка,сет для заван­

і НtДУilЩIй ні печі для спІкання вироБІв, розробляється проент

жаючи 'на досягнуті

ти.вність lПечі більш ніж у 5 ра­ :зів. Разом з .працlвни,ками на­

ТРfLвають .

У;ВаІГУ

МИ

УlCJlіхи,

Осно.вну

спрямовуємо

по­

свою

на JЩОС­

те~НОJЮг,lчного

об-

лрохllДНОЇ

печІ

ДЛЯ

фрикційних дисків,

спікання

що

можливість ШДВИ1ЩИТИ

уково-технічних

дасть продук­

го не 'боїться.

водяться роботи па замІні сажl

І

справді, .історія

мннуле, намагаючись стри.мати рух

знає п,рикл~ди, коли смі,х припеча-

суспільства

тува в неГl)tникLв до ганеБНОГI) стовпа, приріка,в декого на одвічний сором і осуд. В той же час засобами сміху можна і людей лікувати, і допомогти тим, хто ос тупи'вся в житті, і розраяти сум та горе ... :Все залежить від того,

гостре пера сатирика' О _ Вншні потрапляють міща,нство, .косність, відстал,ість, неуцтво, бюрокра­ тизм, ка,р'єристи, 'нероби, неві­ гласи ... Неазоре коло пита,нь піщимав письменник. І ,всі вони актуальні,

вперед.

Ось чому під

куди спрямовано .с тріли сміху і як

тою, і визна.чає ,м,:сце ми гця в ідеоло,гj,чній боротьбі двох проти­ лежних свіТQlГлядів.

хист.

кидаєтьсн боротьби,

на

Скоропадського,

денікінщи'ни,

тів .

ці

дЛЯ

малодого

перші тво'рчі

кроки

БУЛIІ

IfIl!ІСьменника

наче

іспи1'о.м, посвятою у ,велику літе­ ратуру. І він блнскуче витримав іспит. Вже перші його твори за­ свідчували, що в українсь.ку ра­ дян,ську літературу ,прийшов гід­

ний наслі'дува'ч Гоголя, СаJIТИКО­ ва, -Щедріна ,і Чехова, Котляревського і Шеменка, прийшов пиосьменни~,

який

усім

серцем

сприйняв ідеї Великого ~GВТНЯ і невідступно

боровся за іх ТО,рже­

ство, утверджуючи нове, соціаліс­ тичне

життя.

Перемога но.вого немислима без

*

2 стор.

*

IUlIIIUlIШШШIШШIIIIIUlIIIШnIПIIUIIIIШIIШIIПIIIIIIIШIIIIIUJ

З.іЖ'и і .и601'И .в па1''rО1'rаиізаціsz

перевиконують

но.рми

Виконуючи рішен,ня ХХІІІ з'їз­ ду КПРС та наступних Пленуміз ЦК нашої партії по даЛЬШО:llУ

,ВИРО­

О. ЄРОШЕНКО, В.

-

о. головного інженера

заводу.

(До BO-ріЧ1ІЯ з дня народження)

l~bOГO

року

шень у

ДОСЯГ.1И

певних

зру ­

всіх галузях господарст'ва.

твори

Остапа

Вишні

в

тому

тому,

нічого

що

дивного

ви'робни.цтво

порів­

НЯІІО з торішн:,м по]<азником. 3а дев'ять місяців на не'сучку одер­ жаН0 128 штук яєць .при плані

119 ..8, або на 13 штук більше, 'ніж

.

я.кими так щедр.о письменник об- Т'!,ох передовикі.в вирабни,цтва, се­ людеи.

ред ЯJШХ 'в 'перших ря.,ца,х

йдуть

Твори справжнього митця, що пише про сві'й час і про СВОГО' су-

кому,ністи доярка\ кавалер ор­ дена Леніна С. І. Цьомка, телят­

часника,

ннця

не

можуть

на,роджува-

дослухатися

до

розмо~

Г. С.

Кеуш та

інші товари­

Нам

не вс:зе на

гаворить

голова

КОНl'ролю,

інженерів,­

гру'ПИ

пар1'ГРУПОРГ

народного гаража

1'. Новохацький О . Ф. Вони міня­ ються по три на р і к. А від цього такі й' результати, низька трудова ДИСЩl,пліна 'серед механізаторів, на.віть окремі комун,:сти, як М. В. БОібко, 'порушують її. З~. і стовним був IJИСТУП головно· го бухга'лтера птахофабри,ки т.

Коваленка д. І., якиЇІ

ЗУПИНИВС>1

ряду і,нших.

вести

боротьбу за рента-бедь'ність

господарст,ва.

Ilнші промовці

та~ож

,викрили

ряд недоліків в Р І ЗНИХ сферах діяльності парторганізації і вка'за­ ли на шляхи їх 'впправлен,ня. На­ голошувалось, ' зокрема,

в:льній

ор,гані:зації

на

незаідО­

масово-полі­

тичної ро-боти серед ,р06ітників пта·хофабрики, недостатній увазі з боку бюро до діяльності редколе­ 'гії ба'Гатотиражно,ї газети «Зоря», первин,ної організації товариства «Знання» та інших питаннях ро­ боти з ЛЮlДьми. Присут'ні на збора,х комуністи з інтересом прослухали також ви­ ступи старшого інженера-буді­ вельника т. Теплюка О. П., заві­ дуючої склаідОМ за.пасних частин т. Іщенко Н. І., директора Богда­ нівської середньої школи т. Ч~_.

тяк Г. А., голов.НОГО атронома т. Вороне,нка' Я. Г., вчителя-пропа­ ган'дист а т. Теплюка М. П., дирек­ тора птахофабрики т . Бол.:лого М. Н. та інших 1:0варишів . Взага­

людських, осми'слювати бачене й почуте, ,працювати, як «чорний віл», не знаючи ні спокою, ні від-

Але поряд з досягнутими успі­ хами птахофабрика має чимало недоліків у господарстві. Тов . Не­

ІПОЧИНКУ! Саме таким було творче К'редо Остапа Вишні, саме та-

года вказав на них у своїй допо­ віді. Це, насамперед, великий не­

ким постає перед нами !ІНК У сво'їх т:вора,х.

письмен-

д06:'р врожаю більшості сільсько­ господарських культур, надто ви-

, Благородні ,пра.нення, ясні ,ідеали світла мета все це лежить

сока собівартість продукції рос­ .1Иl!ництва. Та,к, наприкла.д, цент­

лі збори I!1рОЙ'ШЛИ організавано, при аюивн:й участі всіх присут­ ні,х, ,критика була діловою і ІПРИН­ ципіальною, хоч і мала дещо од­ набокий характер 'виробничий.

lПисьмен'ника, п~ані ~,80 карбов~нця, картоплі­

маємо ХОРОІШі ріше.ння, але секре­ тар парт()ргані'заціІ не .доповів

див з-під пера видатного україн-

з~ободен,ні. І кожне з .них . певною І ського радянського МІ'Р?Ю В"пливало на СВІДОМІСТЬ чи· таЧIВ, • Допома,гало . одним, викри-

зама нь.

--

бов'яване вникати в це пита,ння і

.нема,є

частенько

них

молока і м'яса держа,ві. Доміную­

') . ТОРІК. з ~стради, 1!1~ 'радІО. еВІ,Говоря'чи ,про досягнут,і успіхи, ОТІ з'намеНИТІ «УСМІШКИ», r. секретар паРl'бюро називає бага­

лунаЛIІ тилися

тів, і вою! могли б мобілі,зувати КО.теКТIІВ на вирішення поставле­

ного періоду минулого року. Переви конано також план продажу

Але якщо письменник оповідав яєць фактично подвоїлось

і слухачів (а оста,нніх чимало, бо

рів були справні лише 3. Се'ред мехаН.:l3аторів lДе,в'ять комуніс­

на ,питанні економіки господар­ ства. Результати 'господа,рюваіННЯ ще не радують нас, сказав він. Собівартість ІПРОДУКЦії висока, пта,хофабрика матиме збитки і цього року, хо'ч і менші, ніж були ра.ніше . Бюро парторга,нізації зо­

хів,ництво,

про хорошу людину, він знаходив для .неї ласка,ве слово, тепло і задушеВ"lІість. І тоді в очах читачів

ло .порядку, вона підводила Jlacнесвоєчасно mровОідИЛИСЬ роботи, а через це недобради врожаю. До цього часу ,не закінчено аранку зябу, бо з 12 гусеничних тракто­

Так, ІІаприклад, за дев'ять міся­ ців молока вироблено .на 548 .цеитнерів бі,льше ,плану, а на фураж­ ,ну корову 'його 'на'доєно на 237 кілограмів бі л ьше .проти ві'дповід-

белькотав ві,н. Отакі вони, нищів- чаю галуззю в ГОoCJподарсrві є пта­ ні рядки Остапа ,вишні!

-

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ПІД КОНТРОЛЬ

в ~OHOBi кожного рядка, що вихо- нер ярих зернавих обійшовся гос­ пода,рству в 112,66 карбова'нця при

складає мініатюри, спрямовані проти Центральної ра,ди, гетьма­ проти за'прадаИlIlів народу ук­ раїнських буржуазних нацtоналіс­

Фото В. Полот,няка.

розвитку сільськаго господарства, трудї'вники 50гданівської птахо­ фабрики багато зроБНЛIІ і роблять, щоб в нинішньому перед'ювілей­ H O ~IY роц,і добитися 'нових успіхів У прщі. Про те, як первин,на па,р­ тійна організація скеровувала і скеровує трудаві зусилля робітни­ чого колективу, які неДGlл і ки і ПРО~lахи ДОПУСТИ .1И комуністи в своїй дія .lьності" 'розповів на звіг­ ,впевненою ХОДОЮ йде зав,оД но-вибарних збора,х секретар парт­ до ювІлею вождя ,ре.волюЦlї . бюро т. Негода І . С. Доповіда,ч справедливо відзна УспІшне виконання ,взятих зо­ богда,нівські хлібороби, бо.в'Я1зань ,буде IнаЙlСращим па­ чнв, що під ке­ даРУ!ІКОМ 100,річчю з дня йога тва ,РШIІІИКИ і птах і вники Р:'ВНИЦТВОМ юартійної організації народження.

та

шахти,

не було, він з 'народом, на,ро­ дові BiДД~CTb всього себе, свої си­

З юнацьким за палом Остап Вишня у вир

М. М.

IiJIPC

член

тись у каб:,неrні,й тиші, в теплич- ші. !Він відзна'чає також сумлінну них, далеких ві'д дUrсності, умо- IЛрацю безпартійних доярок Л . С. вах . Тому ближче до людей, Теплюк, М. Г. Теплюк, телятниць разом з ними бути на підприєм- Г. І. Теплюк, Г. М. Теплюк, пташ· стві і в полі, підійматися на риш- ниць К. Г. Романенко, Т. А. Боб­ тування новобудов. залазити в ко, Н. М. Кеуш, В. Т. Мотузки та

А в перІОД грома/дянської війНІ!, коли тільки-но починалася твор ­ ча д і яльаість Остапа ,в и'шн і (спраВЖIІЄ ім'я Павло Губенко), особливо гостро стояло питання, з ким бути справжньому письмен ­ ни,кові, який шлях обрати, щоб знаходитись по цей бік барикади. у сина сільського бідняка ва·гань

знан,ня,

ВЗЯЛИ індивіДуаЛЬІні підвищені зобов'язання і зараз виконують

даровував

користуватися .

Як? З яких позиці,й? Це, зреш­

ли,

зма1Гання. 600 робітників І біль­ ше 1 оо інженерів та техніиlв

інститутІв про­

в НАРОДІ 'кажуть, що сміху рішу,чого викорінення старого, боїться навіть той, хто вже Ні'чо-І ві'дживаючого, що чіПЛЯЄ1:ЬСЯ за

ним

У bc-есоюзн\Ому соціалістич­

Остап Вишня

НАШ КАЛЕНДАР

На фото,:

Шпак.

бітку. 116 'Чоловl,к працюють в рахунок 1970 року, 34 роБІт­ тажува,ння шихти на пресах . виконавши п'ятирічку, Зараз інженерно,тех,нічні НИКИ" працІвники 'JIРYlдяться над тим, трудяться в 'рахунои 1971 ро­ В. Кор­ щоб на і.снуючих виро'бничих ку. Серед НИJC лечові В. Горохів­ площах забез.печити дальший нІйко, А. Тара'со.в, токарі 13. ріст ПРQДУКТИ1Внасті працІ. З СЬКИЙ, В. A'H'l1o.HOB, Б,узюн, В. Коошун, І. Дзюба, поставленими завданнями вони у'СПіШНО опраIВЛЯЮТЬСЯ. Уже Г. Безуглий, слюсар О. Омаров. ,вп'роваджеНі високопродуктивні На них рl.вняються й Інші.

дотримують. Перший пункт зо­ бов'Яlзання уже ,виконаний, що прwнесло 16 тисяч иа.рБОLВанцlв e~OHOM1Y, другий наближається да з3!даlНОЇ мети. Однак, нез.ва­ ШУКИ

і

мастила·

свита Жовтня і райвиио};tком

ному змаганні c~eд піідприємств МіИJЬстерства чорної металургії СРСР ми ЗaJвоювали друге міс­ це. окрилеНі ТaJИИМИ Івисакими відзна,ками, порош~івці намага­ ЮТIiСЯ працюва'ти ще IСраще. На всіх виробничих дільницях ии­ ПИТЬ напружене СОЦіалістичне

зо­

;:Іwивається еко'номіі пального

лення ИОНСТРУіКціІ технологіч­ них a'l'pe.rarr1B 1 обладнання.

НИЧИJC ,ПОТУЖіНОІСтеЙ. Бо,ремось :за далМIlИЙ техні.чнИЙ прогрес і

взяті

Комуніст Шпак добре доглядає машину, .правильно її експлуатує,

дають Інженери, теXlніки, раці а­ наJ11IЗ-а,ТОРИ \Заводу у вдаакона­

Колектив заlВОДУ

виконання

l\онале.ння

113

оклад

ну.

раніше

гН. Взятого

на

в

оре, засіва6 ниву дО'бірнии

продуктивнас­

ДіЮЧих і введенню нових вироб­

ДУКТИВНОС'l'і праці,

СЯЧ

ПOlВинно

газу

підвищення

.боту па достроковому освоєнню

можливостІ, ДЗІВ слово л'ятиріч­ ниlЙ план по IВиrry.cку то,варної про,дYlКЦlї виконати ДОСТРОКОВО

-

зер­ ном, догляда6 посіви. А як наста­ ті праці на 7 процентів, ве.ДУТЬ­ не час збира'ння, пересідає на ся підготовчі роботи до пер ехокомбaJiн. чить

виконан­

БОIВ'язання 'І, tПlідра.хYlвавши свої

оЯ'гти

роБНИ'Ц'l\ві за.лJ.зного лцрошну иа деревне вугілля, що забезпе­

рацtональному

просторах

еиономію

ЯК твердого tВiдиовлювача у ви­

за досягнуті уопіхи в третьому ква'р~алl присудили Інам перше мі,с'Це серед ,піДприємств райо­

завеРШИ1:И

перегляну,в

кот­

життя

природного

популярні,сть,

н'я п'ятиріЧJ\И.

у

спаJIЮL8анню

ну

дострокооо

,впрооадження

по

у споживачів .

порошкLвці

прист.роях

пропозиЦії

КОРИСТУЄ1:ЬСЯ

кожним ,мі,сяцем

еКOtRомне ,витрачання

палl!іВ.НШС

лів і ПІчних aTperaTtB, mолtп­ шення технологІчного процесу спінання :вwроБIВ. Так, 'наприк­

Підlбадьорювані ТИМ, щО вироби ЗaJВОДУ здобули тану широну гаються з

в

Вже багато років працюв меха­ нізатором у раДГОCJлі «Літківсь­ кий» Микола Михайлович Шпак. Весною 'він своїм сталевим конем

сатирика і, гу.мориста,. «Він, ворив Максим Рильський,

_ _

гоор-

ввt.ло и. ганьбило ІНШИХ. Про ве: га,нічно ПОРДИУ€ в ево.'" ТlЮрчtJ crTl л~знни а'вторитет Остапа ВишНІ новии, СОЦ1аЛІСТИЧНИ'И 811fICТ З гли-

в,:ДПQlВІДНО 11,2! І ~,16 ~аlрбоваIl­ ця. Ви~ока, COBIВ.~pTICTЬ І тва,рин­

НИЦЬКОІ П~QДУ~Цll. ТоваРИШІ, яю виступ.или в деба­

нам,

На КGЖНИХ зборах мн прий­

як

же

вони

викону.вались,­

с'Каза,в старий кому.ніст т. КаРПtlЧ І. П., А по-моєму, треба пе~ ві'ряти

іх

'виконання, це більше

СВІДчить ~оча б та.киЙ ~ипадок, боким наЦ:ОН&ІІЬНИМ характером». тао<, .доповнили до.лОВliдача. ВОНИ диецнплінувати:ме кожного з нас, розкв'заНИlI Федорам Маювчуком, Б Oc-r слушно заува'жили, що секретар, зобов'язуватиме кожнОІГО кому.ніс­

який нині очолЮ€ редакцію жур- Bm:,r~'I'Qf',pa'HHa

налу «Перець». В OД1l0MY З кол-

!l1

творчІСТЬ

ап~

госпів відбуваДИСJi вВІтио-вИ60рні СЬКОІ сат,ичиа-«'уморнстично.! ЛІ збори. Голову «про.ве~и на бас- тератури. она ДО~?М8l'ал.~ ,І теІ<их» і вирitшили ІіКОСЬ lІ!Ока' рати. пер допомагає наШІИ парти. вих~Були

р.і3dlі

п.ропозиції. Та най-

більше ГОJlова-'Невдаха колн

хтось

порадив

иі, а,би той написав

вува1'Н в. людя,х почу'М'я ІИДПОВІ-

зл!tка.вся. далыlс,тI відіслати

пратокол зборів ДО ... Остапа Виш~

фейлеТОJl4

вказавши на недоліки, не розкрив

Є З'На'ЧНI\ІМ доробком ра~jI~: причин їх ВИ'НRкнення,

перед

ватьвІвщиною,

дарських справ.

-

Бюро па,рторганізації

8чltТЬ. бути принци, п~вими, чес~и-

приділя 10 сказав

паrp-l0тами

.'IJСТИЧНОІ Вl1'ltизJl.И

~юди добрі, змилуйтесь, за щО ж така .ка,ра?» ма,йже пла,чучи,

А.

соща-

MATBI€HKO, (РАТАУ).

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

та краще ,виканувати свої обов'яз­ ки.

не Iпроа:наЛ,:lзував, не розповів про На зборах 3 промовою висту­ те, я ки,х же за,ход:Lв вживала пив секретар ра'йкому КП Украї­ партбюро щадо поліпшення rocno- ни Т. Сергієико М. О.

м.и,

ВlДі!:а'ни~ми

детально

уваги

кеРУЮЧRЙ

Цьомка Т. Є.

мало

рільництву,­ відділком

В

т.

т'ракторній

бри,га'ді, я.ка 'виконує більшість польових ,робіт, довгий час не бу-

*

ВІвторок,

11

Оціниаши роботу бюро партор­ ,гаНfзації за звітнlІ'Й періOlд задо­ вільною, збори ПРИЙНЯЛИ РOl3гор­ нуте ріше'ння. Обрано ,новий склад бюро, а ilо,го секретарем - т. Негоду І. С. П. ТЕПЛЮК.

Jlистопада

1969

року.

*


Тваринництво

передній "рай

-----------~------------~------------------~-------

Плюс корми

:;іб~~Жro~~ ~~~~~~=ад~Пі~:;:' T~~i

і будуть корми. Якщо івчасно не 'зі:брати 'вироще,ну К}'куру' дзу на Ще в МИНУЛ()lМУ місяці колек­ силос, т'О втрачається майже [10ТИВ ·раitгоапу «Красилівський» ло.вина ,вирощеної маси. Тому ми ра'портував про виконання річних

~об()lВ' язань

по

заздалегідь

готували

"

ві,щповідну

тваринництву. TeXНlKY, кадри, П(}ВНlше застомісяців ви­ сували мораЛІте і матеріашьне

~cьoгo ж за десять

роблено на сто гекта'рІв сіль.сько­ за(}хочення лю,дей, які були зайгосitодарських

угідь

582,7 няті на зб Иlраl'fН і широколи<:тої. Т б уло ооостерkати ому МОЖ\lfа

по

цеНІГпера ,молока, а Інадій Йо·го на кораву ста,н()ІВИТЬ 2383 кілогра­

маСOlве <пе'ре<викона'Ння

норм ви-

28,6 робітку. 3амість 70 тонн кожни'd комбаином за де,нь <tбирали силос'ної маеи 220-250 тонн. 3а 20 ному ilIJl'ані 2 тисячі т()нн молока IІІродано держа'ві 2043 т()нни, М' я­ )tHFB З урожаем впоралися . Ць·ого літа ми вперше .на вироса IІІРИ 'ІІлані 120 тО'пн продано 121 тонну. YC'IIiurHO виконаІНО і ЩУ'В'аlfНі КО{)Мltвих буряків запроми.

М·.я·са

вироблено

пО'

цент,нера на сто гeKT~piB. При річ­

план

розвитку

тваринництва

по

[lоголів'ю.

вадили і:ндивідуальну 'відрядність. Н К . а

раз'С8ИЛlВСЬКО~У .Biд.д~KY плогектаРІВ РООКРIIІІИЛИ діifрала міцна ,кормО'ва ,база. Для 'по 1,15 гектара за кожною робітвиробництва к(}рмів та тваринни­ ницею, де ВОНИ вирощували корроль ві­ щу в

У цьому 'вирішальну

МО'ві буряки.

У

складе'НИі умові

цької ,продукцti с.пеціалізували lІІерший від;\ілок. Ооновою висо­ перед'баче:но, що 20 IІІроцентів ких 'Надоїв у табірний період був ,понцпланового врожаю івидаєтьlІІовноціннии зелений конвеЙєр. Пратнули, щоб худоба переважно

ся .

робітниці .

Рlальна

бе:зплатно. .

Мате-

заlНтересоваlНlСТЬ

дала

ВlИIасалася, 'від цього і .надої вмику в1дачу. В середньогектара збільшувалися, а затрати ,на ви­ ·му 'вийщло 3 ІКОЖНОГО робництво молока знижувалися. 520 центнерів кормавих бурякі' в.

Однією

з

основних кормових

у

госпо·;\арстві є куку­

врожаи 11 стано­

культура механізаторів. ВО'НИ вже декі'лька років вирощують її і ма­ ють великий досвід. ОсО'бливо ви­ соких 'поюа.зникlв дооиваються механізовані Л/lJНКИ Іва.па Петро­ вича Дяченка, Івана Ащрійовича Радченка, Володими}}а Степано­ вича Тетерука . .сіяли кукурудзу на і1Ілощах з.,під кращйх IП()іпере",ників. Лід час міжрядного о'бробітку вноси­

ли на

кожний

платно

ганіза~ії

праці

її 'різко Ізросла.

Іпродуктивність

Робi1lниця

при

лому в радгоспі зІбрано по 470 цептнері'в 'Вих буряків.

кормо-

,Отже, грубих і соковитих кор-

мі<в заготовлено

значно більше,

ніж плаlНували.

Навіть концент-

січня по

1

листопада

1969

року

О :с

..

"" ", "'",

~~

'0

82 р-

е;:

illта.хозавод

Бorlда,н,~вська СеМНlполківсЬ>ка Київська

316і

є,1,5

864,~

248:3 2442 2435 2400 2383 21-84 2160 2113 2109 1874

ьб,l

524,'1 72Q,0 649,7 722,0 582,7 435,9 216,9 228,5 561,8 437,0 473,1

89,6 84,4 84,7 87,2 86,1 85,3 89,0 90,9 8411 1840 85,7 1834 76,0 4Щ3 2221 86,1 512,2

30,8 25,1 32,3 17,5 28;6 25,0 12,5 12,9 23,8 39,9 25,6 13,6 23,7

8ї,3

87,0 70.9 87,4 113,6 81,3

2481 88,2 231,7 39;5 229 107,9 2236 86,9 243,6 41,8 149 92,2 79,7 1894 79,8 195,6 39,7 155

130,2 94,1 86,5 74,6 110,0 83,3 75,5

34,9 155 85,4 225,6 61,0 159

106,0 96,0 99,0 78,6

пта,хорепродуктор

88,6 447,6 32,1 2773 87,0 162,0 206,0

1509

159

Центральна дослі,д· ;на станція

*

86,2

89,4 77,3 97,2 95,4

По птахофабриках 2345 По радгоспах і птахофабриках 2235

імені Кірова

1'22,3 96,2 105,5 95,0 110,9 100,і 105,4 41,3 91,8 80,1 102,2 104,5 95,3 104,6 90,0 47,4 91,7 104,1 96,3 101 ,8

28і l

2713 86,6 358,7 57,0

Пу~~вський плем·

Вівторок,

Рога"

О. М. (<<Красил.івсь>киЙ»)

Самохвалова К. О. (<<Требухівський»)

Журибіда С. Ф. (<<Т'ребухівськиї\»)

Сергієнко О. К. (імені Кірова)

Строкач Г. А. (~ПЛОіСківський»)

Литвиненко М. К. (імені Кіро,ва) Корнус В. €. (Ка,литянська)

Фесюк О. М. (<<Плоскі,В1:ЬКИЙ»)

Яковенко К. А. (імені Кірова) Несіна Г. І. (<<Красилівсь'кий»)

Семенюк О. Ф. (<<РусаІнівський»)

Строкач М. П. (<<Плосківський») Кукшин А. Г. (Калитянська)

Топіха О. П. (<<Плосківський») Бруєнко М. М. (імені Кірова)

Какун О. А. (<<Плосків.СI>КИЙ»)

Барбон Т. І. (імен,і Юрова)

ХамБІр Г. О. (<<Русанівський»)

Самсон А. П. (<<Требухівськнй»)

Хомич Н. В. (РYlднян\:Ь'кий)

Мельниченко М. І. (<<Требухівський»)

Цицишвілі Н. І. (Руднянський)

Притиченко Г. Г. (<<Бобрицький»)

Ходос І. Д. (<<БобрНlЦЬКНlЙ»)

Москаленко К. С. «~Кра,силів>СькНlЙ»)

"1нів. В ді". на 50 гектарах

u

«Тj1t;С;ухів>ський» імені Щорса «БОlбрицький» «Рук:анівський» «Красилівський» «Літківський» «Жердів·ський» 1«3апла,вний» «30РЯ» «3а,ворr.цькиіЙ» «Гоголі'всЬ>кий» «Великодимерський» По радгоспах ПТАХОФАБРИКИ Кали~я,нська РУДНЯІНСЬКИЙ плем-

Коваленко У. М. (Калитянська) Соловей К. Ф. (<<Русанівський»)

зібрали за ,"ва"'цть ""

Врожай

про хід виробництва і продажу державі продуктів тваринництва

РАДГОСПИ «П.l0Ск.Ьв.ськиЙ»

Малюга Г. І. (<<П.10скі'вськи,Й»)

Лисенко М. А. (<<Бобри.цькиЙ»)

ТОІІІП.

Зведення

господарств

Фесюк В. М. (<<ПЛQсків>ський»)

Міщенко €. П. (<<ПлоскіВСI>КИЙ»)

нармі одна тонна за день очища-

ла буряків 3-.5

дя ТРИ:\l'али спуше'НИМИ і чистими пе'Ріод 'маlJ'И високі ' над()ї моло,ка. від бур'я.нів. В. ЧЕРНИШЕНКО, Та виростити високий Jlрожаи, директор радгоспу.

На.зви

Топіха О. О. (<<Плоск~вський»)

Мовчан д. М. ( << РУІдІняН'ський») Какун Г. Т. (<<Плосківський») Дяченко М. С. (<<КрасиліОСЬіКIІЇI»)

92,4

Кукшин М. Ф. (КаЛИТЯНlСька) Шелест

Г. Л.

(Калитян'Ська)

Назмієва У. К. (<<БоБРlfЦIiКИЙ») Соловей А. М. (<<РусаlНівсЬіКИЙ) Павленко Г. П. (<<к.расиJLiВІСЬКИЙ~)

Литвиненко Г. М. (<<БоБРИIЦЬКИЙ~) Постол М. С.

(<<Велико димерський:.)

Даниленко В. Ю. (<<БобриіЦЬКИЙ») Грос Г. О. (імені Щорса)

Левченко €. І. (Калитянська)

Рак Г. Г. (<<Русанівський»)

Оксюта О. П. (<<Требух і оський») Боришполець С. В. (імені КіроваА Теплюк Л. С. (Бо.г~ан,івсь>ка) Теплюк М. Г. (Бorда.нівська) Селюк Н. М. (<<ВеЛИКОІдимерський») Дяченко М. О. (-«БобрIЩЬКИ,Й») Ковбаса О. І. (<<Требухівський») Радченко Г. Ф. (<<Б06рицький») Литвин О. О. (<<БОбрицький») БiJIенко К. О. ««Красилівський») Шкурко М. О. (<<Красилівський») Жеребець С. С. (<<Требухівський») Зінченко Л. С. (<<~ра'силівський») Ревенко А. В. (імені Юрова) птиця Г. І. (імені Щорса) Дудка Г. О. (<<Русаніlвськиit») Драгініч П. І. (<<Требух,івський») Овчар У. Я. (<<Тре'бухі'всь'кий») Маркуця Т. П . (<<Русанів'ський») Широка Г. Г. (<<ТребухіВСIiКIJЙ»)

~ .. ~ :g ~:;O

~

~ .. ; : ~ : 'і:' ~ ~.. tt: :. .. ..:::. ~:'::

Пильтяй М. 3. (<<Руса,ні.вськиЙ~; Швачко К•. М. (Калитянська) Волоха О. І. (<<ПЛОСК1вський»)

Мищенко Г. І. (Калитянська) Колутницька Л. М. (<<РусаlНівськи'Й»)

цеНТНеІрів аміачної ~оди, міЖРЯ;l- це дасть 'Можливkть і в зимО'Вии

1

Доя'рки, наз.ви гооподарств

Логвиненко Г. П. (<<Гоголівський:.)

гекта'Р по 4-5 ратами забезпечені nоВ'Ністю. Усе

господарствами району з

...

Ті робітниці, які краще догляда-

по 7-8 тонн цінного корму дЛя Івласних корі». вить 240 це'нтнерів на коЖlНОМУ Х арактерно, що IІІРИ Та<кій орз 350 гекта'Рів. Широколиста­

В середньому

Д О Л. Р :Ее И

ли

корені, виростили по 600і одержали безрудза на зеле,нии КОРМ та силос. 700 цент'не'рів культур

І ~~Н~"~~.с- ..-~Ь.-АПНАодм:1 НА НИХ РІВНЯТИСЬ

4213 1018 3742 906 3648 583 3629 544 3598 500 3587 573 3558 516 3554 911 3445 653 3436 675 3397 598 3342 735 3331 690 3310 767 3308 683 3300 495 3291 691 3234 448 3210 776 3210 574 3210 439 3206 740 3187 775 3159 521 3151 815 3151 630 3150 472 3148 503 3145 410 3140 671 3126 586 3121 80З 3109 670 3087 608 3073 492 3056 696 3053 458 3031 676 3028 636 3020 695 3010 743 2990 702 2981 751 2977 616 2974 733 2959 628 2953 591 2953 758 2950 64 З 2944 722 2941 739 294·1 749 2925 798 2925 449 2924 542 2924 540 2923 573 2921 654 2918 614 2900 676 2897 588 2891 714 2890 588 2884 608 2884 569 2863 458 2815 756 2809 649 2798 675 2790 614 2776 655 2774 6'69

Кривенко Р. О. (<<Требухівськиіі») Костоглотова Н. П. (імеиі Щор<са)

2772 2769 Ряба А. А. ( << Русаlнівський» ) 2760 Городнича М. М. (<<JБаБРИЦI>КИЙ») 2749 Мельниченко О. М. (<<БаБРIЩЬКИЙ») 2727 Проценко 3. П. (<<Го.голівськиЙ») 2717 Біленко М. І. ( << Красилів\:ький») 2706 Слуговина В. М. (<< Бо.брищ"ки й») 2705 Миронець М. Г. (<<ВеликодимеРСЬКНЙ») ' 2704 Мироненко У. А. ( << Великодимер . ») 2698 Гордієнко Н. Ф. (<<Красидівський») 2692 Хожай Н. 3. (<<3оря») 2689 Полях П. І. (<<Жердівськи.и») 2688 Ігнатенко О. Г. (<<Требухіоськиї!») 2687 Борисенко Г. Г. (імен.і Щорса) 2682 Цьомка С. І. (,Богданівська) 2671 Бобко С. Т. (Богданівська,) 2671 Погребняк М. С. (імен,і Кірова) 12666 Дяченко Л. К. (<<Русав ьв'Ський») 2658 Ряба €. Ф. (<<Руса'Нl'ВСI>КИЙ») 2651 КовбаСИflська В. П. (<<Т'ребухів'ськиіі») 2648 Деркач К. Г. (<<ГоголівськltЙ:.) 2644 Ткаченко М. А. (<<Велико димерський») 2633 Дяченко М. С. ( <<·Крз,сил івськиЙ») 2629 Соловей А. А. (<<Русанівський») 2627 Пищай М. В. (<<Літків'ськи' й») 2620 Ковбаса К. Г. (<<Руса.нівськиЙ») 2616 Чорноостровець С. І. (<<Требухів . ») 2612 Головата Г. Ф. (<<Требухівський») 2611 Мироненко Г. А. (<<Великоди.мер ») 2602 Ільченко М. В. (<<Літківський») 2602 Топіха Г. І. (<<РусанівськИ.й») 2597 Грінченко Г. Ф. (<<Требух.;, вськиЙ») 2594 Безносенко М. С. (іме,ні ,Щорса.) 2581 Макушенко Н. Ф. (:'мені Щорса) 2580 Олійник Л. О. (<<Требу,х:,вський») 2579 Носко О. П. (<<Жердівський») 2577 Гайдак Г. И. (<<Літківський») 2;)70 Положай В. Ю. (~Красилівський») 2566 Петренко М. П. (імені Щорса) 2559 Гайдак €. К. (<<Літкj.вськиЙ») 2.560 Нещерет О. А. (<<РусаНівський») 2544 Марчук Г. Х. (<<Тре'бу,хів'СIiКИЙ») 2543 Шимко Г. г. (Руднянський) 2541 Талаш О. А. (<<Гоголівський») 2538 Гузій Н. Г. (СеМНlполк,j.вська) 2536 Бондар О. В. (<<30РЯ») 2522

JlИстопада

1869 року.

669

624 608 511 610 533 634 570

ПТАВZИИ.цz Пташн.иці, н,азви господарств

Слуговина Г. И. (Ру Днянськиit) Бойко М. П. (РУ'ДНЯНСЬ'КИЙ) Литвиненко Н . С. (РУДІНЯНСЬКИЙ) Винник Г. Ф. (Київська) Котенко Г. О. (Київська) Коваленко Л. І. (КИЇlвська) Слуценко Л. П. (Київська) Григоренко Г. С. (Київська) Бондаренко Н. М. (Київ~ька) Музира М. В. (БомаНlвська) Косаховсь.ка К. А. (Київська) Ключко €. П. (Киї.вська.) Мельниченко Г. І. (Київська) Мазій

Г. д.

2'22,7 22Q,4 213;7 190,6 189,7 185,8 182,7 181,3 177,6 177,3 173,6 173,5 172,6 169,3 165,0 1650 164:6 163,J4 159,0 158,5 157,3 154,6

(Ки,ї,в,ська,)

Гайова Ф. І. (Калитянська) Ткаченко Г. Т. (Калитянськ-а) Климась К. І. (Пухівський) Лобко У. М. (Пухівський) Гайова €. К. (КаЛИ1'янська) Марченко А. Л. (ПухівсЬ'кий) Теплюк Г . Я. (50,гданівсь:ка) Теплюк Н . П. (Богданівська)

190916

fЮl767

566544 007400 511300 518900 457785 392500 459762 347673 458500 362200 475861 456939 500208 500208 412000 362600 690406 367200 229430 564344

Вже давно ходить доб­ ра

слава

про

РУДНЯ'нського

пташницю

племптахо­

заводу ГаЛ'ину йосипівну СЛУЮВИlНу. У нинішньо­ му році ЇЇ, як учасницю Виставки досягнень на­ родного

господарства

СРСР, нагоро:цжено сріб­ ною медаллю і грошовою премією.

На фото: вина

(зліва)

г. Й. Слуго­ під час зу­

стрічі з пташницею Киів­ ської птахофабрики Г. О. Хотеєнковою

та

ми Соціалістичної М.3. Пильтяй і

96,6 91,9 78,6 93,9 210,9

Героя­ Праці

1(. Т. Дя­

ченко.

Фото А. Козака.

88,5

11

618 569 640 660 644 679 602 641 550 533 559 594 589 611 599 519 523 425 624 543 655 666 555 528 642 655 657 600 544 545 433 609 552 606 290 630 681 430 0551

*

НОВЕ

ЖИТТЯ

*

*

з стор.

*


111111111111111: 111111111111111111111111 IlIljlllll

ІІІ

1111

І

11111111

І

1111111111111111111111

1111111111111111'

Включайтеся в конкурс

Завжди на посту Броварчани кажуть, що Анатолій любов до автосправи

успадкував

від батька. В цьому вони, звичайно, мають рацію.

Адже батько його, Мико­ ла Титович, все своє тру­ дове життя провів кермом автомобіля.

за

Второваною батьком стеж~ою пішов і Анато­ лій. Після семирічки ВЧИВСЯ

у

автошляховому

технікумі, а ЯІ<

закінчив

його, не цурався будь­ якої роботи. Працював l\leXaHiKoM, ремонтни.ком. А коли запропонували пі­ ти на службу в держав­ ну автоінспекцію, пого-

з метою t!l:QlКOpi:HHOTO 1JI0л,:rnшен­

дився. І ось уже майже десять років rrильно сто­ Їть на варті безпеки руху на шляхах Броварщини.

ня лекцій,ної пропаганди, особли­ во пропаганди ленінської теоре­ тичної спадщини, і в зв' язку З під­ готовкою до !ОО-річчя з дня на­ родже,ння Володими.ра Ілліча Ле­ ніна, обласна організація Товари­ ства «З,на.ння» .проводить конкурс на 'К'ращу первин,ну організаuію

День радянської МіЛІ­ ції для старшого лейте­ нанта Пупченка по­

Това·РИС'І'ва.

трійне свято. В ниніш­ ньому році він успішно закінчив автошляховий інститут. А нещодавно комуністи райвідділу внутрішніх справ при­ йняли його кандидатом " члени кпрс.

Для переможuів

лейтенант

ви­

Одна перша премія -.первинніЙ органі,зації буще вручено ,похваль­ ну грамоту і ма.гнітофон. Голові організації безплатна туристсь· ка путівка.

Дві других премії ням

На фото: (справа) стар-

ший

ко.н.курсу

значе,но IПремі.ї:

первинним

з вручен­

-

організаціям

гра­

мат і діапроекторів «Луч», керів-

...IІПГПllП'nw...'........................,J H~KaM

міліції

ТІВКИ.

00111lUU110I01ll11101111111101II

А. М. Пупченко.

«До мене, Мухтар!»

і діаrПроектори «Овет»,

добре '~а,га'ртований у війську, ІваlН Михайлович ш-вид~о показа_в себе ЗДlбиим охоронцем грома·дського ПОРЯДКУ. З часом ио,го прии-

мають у ряди славної Ко.муністичної ,партії.

ці.нниlЙ 1l10даIРУНОК.

ЧУЙНА , за

е в нашій медицині 'галузі які б' '

агато РОКІв, як J,le дивно,

змін.

не

Мова

діванок. Дуже часто ДОВОІДиться розшукувати різного роду злочн.н- и'де про .працю молодшого ~едич­ І(ів, які Юlі.10 стараються «замітати» за собою слі,ди. Але да,рма. ~oтo, пе,рсон.алу. ·CaНlTapOK.

Немає і не може бути такого З.lОчину, якого б не викрили органи .?ов язки покладеНі на них вели~ карного розшуку. В Івама Михайловича є надіЙни.Й помічиик, вчений К1. ТР~ба мати велику витрим,ку І

пес ,Мухтар. Від нього не схо.ваєUJСЯ, Мухтар 'сліду ,не губить, зна- ЛЮДЯНість, щоб задовольнити ви­ моги х·ворих.

ходить і ловить злочинців за нечи,:ту руку.

дрonаrга·нща.

по·ви~на

шень ХХІІІ з'їзду КПРС. Осо·бливу увагу необхідно звер­ нути на організацію лекційної про­ пага'нди у в.іддалених населе-них ,"ун.ктах, брига,дах, фермах. Треба .10битися "lитан.НЯ тут лекцій не менше ОІДного-двох 'разів на мі­ C~Цb.

lIlервиннlІ'М

граlМОТИ

конкурсу повинна ,вильно f1оста l влена

органі·

заціі має ПРOlXодити згідно стату­

Найважливішою

умовою

Рerryля'РНО

ОДНН

раз .в квартал необхі,дно проводи­

ти збори членів Товариства, на­ лз'годитн облі,к .роботи і зв і 'І'Н ісТ!. rnе~ .вищестоячими орга.нізаrЦЇЯ­ ми. Необх,ідно також іІ10J10внюва­ ти ряди лекто,рів за рахунок спе· ціалістів 'рі'зномаНітних галузей

ДЯІНСЬКОГО Союзу і Героями Со­ ціалkти'Ч'НОЇ ПрацД, знатними ЛЮДblМН країни.

народного

!Гоаподарства,

СТ3JВНИКLВ .ра,дянсЬІКОЇ

кон­

.п'ред·

і,нтелігенціі.

В листопаді грудні ,ни.ніш­ нього року в l\1ервин'них оргаНі'за­

курсу є висока як:сть лекційної пропагаl\l,'J.И, а'ктивна участь у ній всіх без винятку чле.нів Това.рист­ ва, наявність у ле.кторів KOHCJJeKТ:.В; обговорених на засіда,ннях секцій, або ·ре.цензова,них кваліфі­ коваиими

відіграти пра­ організаціЙ.на

робота. Життя первинної

годовам-

о'рга ніза,ції, я,кі систематиqно про­ водять ленінські чита'ння, тема­ тичн.і вечори, теоретичні конферен­ ції, усні журнали, зустрічі з ста­ рими комуніc-rами, Героя.ми Ра­

СТАРАННА,

Три'вожна і дуже 'відповідальна слу;Ж'ба. багата на бе.зліч неапо- ~а'3навали СУ'М'GВИХ

Ле.кцiJtна

проводитися 'В тісному коита кті з роботою і,ншИrХ громадських ор­ ганізацій і вестис.я за ЕЩиним пла­ ном. Слід надавати активну допо· могу rnартьйним орган:tзація.м у ви­ хова·нні ра\дЯ'НСblКи.х людей, мобілі­ зації їх на уаП:rШне виконан,ня рі­

Переможцями ХО'НКУРСУ стануть ту Товариства.

СІ{РОМНА,

Демобілізува.вши<:ь з рядів Радя.нської Армії, Іван Миха,йло'ВИЧ Григорен'КО прийшов служити у :Брова,рськИ!й 'раііонний .відділ внут, рїшніх справ. Почалася ,неле,гка міліцейська ·робота. Змужнілий.

-

органіlЗаlЦ:ЯМ В.ручаються

то:вар.иzї

І. Леніна, як великого мисли­

теля, революціонера., засновника 'Комуністичної па,ртії і Радянської держави, .вождя міжнароtдJlОГО комуністичного і робітничого руху.

Зна'ЧНУ .роль під ча.с IПровеодення

Дві третІх премії

Иаuzї иzа.о••і

Фото В. ПО.10тняка.

бе3'платнt туристські пу-

-

В.

ціях і секціях Товариства прохо­ ідl\'1'имуть звіти і вибори. Вони ПО!lИН!\Ї сприяти \дальшій а,ктиві­ вації і посиленню ле~цій,ної про­ паганди, 1l10лmшенню ідейно-ви­ ховної .роботи в масах.

лекторами.

В леюці.ях і доповідях необхідно всеб:чно і гли,боко розкривати бо­

Товариші

лектори,

'включайтеСі>

Сьогодні мені хочеться сказати ротьбу КПрС і радянського наро­ у KOll.KY'PC 'на кращу орга.нізаціЮ Був ОД'ного ра'зу ,випад.ок. Зграя злодіїіВ ,погра,буваЛll гастроном Товариства «Зна,ння:.1 деt.ілька теплих ,слів ,про O~HY із ду за створення матеріально-тех­ у Калин:,вці. I~I здава.1ОСЬ, що все зроблено «чисто», ,і СІІОкійнісінько Ф. ГОНЧАРЕНКО, н:'чної бази 'комунізму, боротьбу від~ілення за мир, за леретворе,ння в ЖІІ'ТТ>! собі в одному із д.ачних будиночків над ДеСіНОІО вони бенкетува.ли. санітарок родильного відповідальний секретар IВиголошували тос­ ра·Йлікм~ні. величних ідвй ма,рксизму-лен;ніз­ правління районної органІза­ ти, пили «на бру­ ціі Товариства «Знання:.. 23 роки ,працює н.а медичНlИ му, 'показувати іcrорич,ну роль llJ.ершафт» і на.віть ниві Лю1іов ІсакІвна Куць. Свііі га(LJ;КИ

не

мали,

що

вже по їх. дооре заlплутаних і «за­ метених», слідах йде Мухтар. РаlПТОМ Мухта.р заillК'рябаrв по дверях. Відчини­ ли. Вся п'яна ком­ .панія відразу по­ Іполатніла. Попа­ :дали

с·клянки

й

трудовий ШJIЯХ вона

почала

у

НОВИЙ сnовнии-жарТівник

році в Броварах. Війна пє

1938

ре-j)вала роботу.

Піеля 'звільнення ,Броварів ві.

г

німеЦЬКО.;фашистських загарбни­ ків у 1943 році Любов Ісаківна знову повер.нулась

справи.

до

МИНУJIО

JIюбимоі

Гарне кашне, та тільки ... тісне.

рокі1l напо­

11

ле.гливої праці.

.гарноЇ окельця

ОКУЛяlРИ,

-

І

Гніздо - 'віД і до: хоч зверху й тече, та знизу -. не пече.

Гостинець га,

тільки

та

та

не

дорога

варт і пІвшаувата.

,Голо.ва, .видно, .вчена що

не до па:ри.

-

картопля

-

знає •

,наполовину

товче­

на.

,Горе, як серце хворе: зу;стріч Грає на дудЦі, а дивиться З 1961 ,року т. Куць сані­ сем еч на ,Небезпечва, холод­ що на БЛЮДЦі. Такі ВИlllадки тарка райлікарні. В її трудовій нувато -- бу,дь ~OHa ~лятаl не поодинокі. І. М. Гарні онyrки, миЛі, та... за. Гарні чоботята у хлоп'яти, Н3Ідто ру.ки білі. Григоренко част'о книжці запис.ано багато подяк за виделки

з

отримує

'рук

..

завдання.

І то,ді в;н нака­ зує: о«Мухтар, зі мною!».

На шина

фото: міл.іції

Григоренко

c-rapІ. М.

з Мух­

таром 'ВИХОДИТЬ

на

сумлінну

І. П. характеризує Любов Ісаків­ та й про ласкаві забува.

А.

Гидує,

ну як старанну, акуратну, чуйну

робітницю. Хворі

задовол~ні ува­

f1ряд\{а нуть,

ЇЙ щире «с.пасибі» аа до·броту.

а

по.тім ...

а

-

во:ни

.п'ять ,разів волів

коп­

женуть.

ніхто не ·зладна.

-

Гp~lЦRi. хQIЧ l1ріхи позаторіш­

11

Перша

ЛИСТОПАДА

5О·річчя Першої Кіниої армії. «Слав­ на Будьоннівська» . (М.) 1O.45-Л. Idфt'льд «Еваріст Галуа». Телеспек­

програма

()І) Телевізій"і вісті. 11.10- ю­ ионарис «3а иовим графіком». 11 35 - Шкільний екран. Фізика для учнів

11

класу. «Електронні явища мі. Електронно,променева

10

1635 -

Наша

афІша.

у вакуу­ трубка»

1& 40 -

Для

«Салют». (Чернівці). 17.00 НОВІІНи. (М.) 17.15 Телефільм Серафимович». 1740 Телевізій­ ні вісті. 18 оо Ддя дітей «Чудесні східці». (М) 18 ЗО Ленінський школярів.

-

«о.

-

університет

мільйонів.

«Актуальиі питання наукового комунізму». «Су_ часниА революційниil процес і про· блема теоріі.. (Передача дру,·а) .

-

(М.) 19 оо Телефільм «Серце БОllі­ ·lІура •. (4 серія) 20 оо «Барви ве­ ~елки.. (ЛьВіВ). 20 30 Програма «Час». (М.) 2115 Художній фі.,ьм «Помилка резидента •. (2 серія) (М.) 22 ЗО «Таранька - 69». (Одеса) 23.30 - Телевізійиі вісті. Друга

Наша

1855 грама

-

програма

афіша.

кольорового

19 оо

-

Про ­

телебачення.

Фільм-концерт «У мереживі танцю~. (М) 20.00 - Тележурнал «Фізкульту­ ра І спорт.. (М.) 20.30 «На добра­

....." ....................

ніЧ,

~

НАША АдРЕСА: м. БРОВАРИ, Київська,

ТЕЛЕФОНИ: вІдділів

.Мое СЕРЕДА, 12 ЛИСТОПАДА Перша програма 16.25 - Наша афіша. 16.30- ШкІль­ ниА екран. Історія для учнів 6 класу «Середньовічне місто». 17.00 Нови­ ни. (М.) 17.15 ПРОМНСJlова програ­ ма «Нова тор. . (Одеса). 17.40 Теле­ візійиі вісті . 18.00 «Форум земле­ робів УкраїtlИ. 1830 Телефільм «Безімеиннй а Уплісцнхе». 18.55- Ку­ бок €вропейських чемпіонів з футбо­ ла: «Дин~мо. (Кнїв) сФіорентіна. (IТa.>Jія). В перерві та по закІнчепні­ новнни. (М.) 21.00 «як завждн внходить «Правда}. (М.) 22.00 Програма Украіиськоro KOJlЬOPOBOrO телебачення. 23.00 «Легенда про пісню». (Харків). 23.30 Телевізіilні вісті. Друга програма 19 25 Наша афіша. 19.30 - Телетеатр мініатюр «Трннадцить стілt. ців». 20.30 «На добранІч, дІти!» ЧЕТВЕР, 13 ЛИСТОПАДА Перша пporpама 10 оо Новинн. (М.) 10.15 До

(М . )

місце в

для

житті».

школярів.

(М.)

1250

-

розвитку..

(М.)

19.00

Програма

«Час». (М_ ) 19.30 - ЛеніllУ присвя, чується. 19.50 Ф. Фlнк, К. Ваку­ леико «Лоижю!olО Париж». TeJleспектакль. (дніпропетровськ). 20.30 Міжнародний огляд. 21 оо «Паліт­ ра. (ЛьвІв). 21.45 Музична пере­ дача «Тнха сімейка». (М) 23.15ТелевІзіАні вісті.

-

Дрyrа

19.25 -

Наша

19.30 -

-

редактора життя,

заст.

редактора,

промисловості,

масової ро-

19·3·82,

І ботн), фотокореспоидента ретаря

-

19-3-18,

110Ч. в .NII.Мt

І

154.

ТОlефо.и-19·4...57. За,м,

3595-:5275

що

крапля

Г8іЙ, 'мовляв, аби були дрова.

віДЛИіГа

наста­

з 'Носа

впала.

чи ,дІброва

ГУДЗИКіВ не береже, нім

.пальто...

бо

на

чуже.

ГуС'те та пу-сте ,вро.дило, бо до бур'янів не було .діла. І1ру,ди .вСJqДи виставл~ Ілля, - це щоб видно було здаляl

ще й

Борис ДЯЧЕНКО.

123, 124, 126.

Редактор Є. ФЕДЯН.

. на ПОСТlИну

ТЕРМІНОВО

роботу

.

ПОТРІБНІ

такі робітники: ливарники, учні ливарників, пресувальники,

слюсарі-наладчики, електрослюсарі, слюсарі-сантехніки, слюсарі по ремонту технологічного устаткування, вантажники,

комірники.

і

. . . . . . . . . . . . . . . . . I ••••••••••••• , •• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . "ІІ . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

ВР0'8арська друкарня, І(иївської області, вул. КИЇІІІська,.

то....

с. ПЩЛі'ССЯ.

І

ІНДЕКС бllJМ. ГаЗffВ ВИХОДИТЬ у ·ВІвторок. четвер І суботу.

19-4-67, віДПОВlдальиого секгосподарства -19-4-47.

та

а

r·--·Б;~~~;~~~~~~ З~~~;;~~~;~

Про­

відділу сlльськ.

Гадалося,

Ні сухаРИrка.

грама KOJIЬOPOBOrO "l'елебачеИИІІ. Чем­ пІонат СРСР з XOKeJГ: ЦСКА "Хі­ мІк». В перервІ сНа добранІч, ді­ ·гиl.

«НОВАЯ жизнь. орган Броварского районного комитета КП УкраннЬІ н районного Совета депутатов ТРУДЯЩНХСЯ Кневской оБJlасти.

нес·віжа

ка», як ні грама горілки

програма

афіша.

трохи...

драна. Гаря.чі серце, голо.ва й руиа, поли противник ... утlка. Гіркі похмілки для <ібухари-

Ленінський університет мільЙоиів. Дlалектичиий матерІалізм. «МатеріаJlЬН"Й свІт, форми його Існування та

154.

(партійного

12.20 -

Телевізіilні вісті. 16.00 Наша афі­ ша. 16.05 «СМіШНlfки-веселиики» 16.45 «Ленін і Україна». (Дніпро· петровськ) . 17.00 Новини. (М) 17.15 -КіНОllарнс «Gорочинський ярмарок» 17.40 - Телевізійні вісті. 18.00-«Слу· хайте всІ!» Леиіиський огляд nl0!lep· ських загонІв. (Доиецьк). 18.30

....................,........................................ ,........................ ,.................,.......

ДіТИ!»

вул.

такль.

що

ви­

Гу,дуть холодні .вітри днІв ~Ba 'ЧИ 'l'РИ,:та .ведмедеві .всеДно - нІчого вилазити з нори.

Гарна сорочка Івишивана, та жаль,

як прийдеш

ГенLй, а ,душа щемить. черпав ·себе... за ми'l'ь.

ла,

.ні. ВІВТОРОК,

Гостинний ,Дirм, із ... усім евоїм.

Голова, ,МQВJlЯВ, одна, другої

М. ЄРЕМЕНКО, позаштатний кореспондент.

Козака.

вер(\Цує,

шимує.

гою са'ніта-рки і завжди ГОВОРЯТІ.

завдання.

фото

працю. Завідуючий ро­ ТІЛЬКИ я.\{ бігти ви,дно п'яти. вї'дділенням т. Нремов Голова грубих слLв не ВЖИlВа,

дильним

Звертатися на адресу: м.

кінцева зупинка автобу,са N~

Бровари, І.

промвузол,

о. ОО о. ОО ОО ОО ОО о. ОО оо ОО оо оо .-?-~~~~~іоЯ o~a~o~y:.

.. -

132 номер 1969 рік  

132 номер 1969 рік

132 номер 1969 рік  

132 номер 1969 рік

Advertisement