Page 1

Хай живе 51-а річниця Веливої ~Жовтневої соціалістичної революції! ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJІІТ&СЯІ

РІК ВИДАННЯ 29-И •

.Ni 132 (2826) ЧЕТВЕР

7 ЛИСТОПАДА

1968 Ціна

ОРГАН GРОВАРСЬКОГО РАІІОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАІІОННОІ РАДИ ,.КПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

р.

2 коп.

Вітчизні -Jарунни ТРУІОВі НА РАДЯНСЬКУ ЗЕМЛЮ при­ йшов радісний 51 Жовтень. Він заквітчав вулиці міст і сіл бар­

В. КР.ИВОШЛ ИК, п~рши<й ·секі)етар pafiK0'\1\' КП У.країнн

вистими rірляидами, кумачовими ·траиспарантами, прапороамк.

Рік тому, в цеІі же знаменииІі мільіон сто тtiCR'I карбованців.

день, труд11щІ нашої країни широу переджовтневому змаrанні ве­ ко відзначали півстолітній ювілей ликих успіхів досяr колектив заво­

Країни Рад -

першої в світі дер- JJ.Y електротех.нічних виробів. Він

жа.вн робітників і селян. В цеІІ день вони з почуттям ве.1икої rордості за свою рідну Батьківщину підсумували здобутки і успіхи, яких досяrлн, йдучи шляхом великоrо Леніна, пер1!д усім еві-

лектнви заводів торrовельноrо ма­

том

шинобуІІ.ування і холодильників.

продемонстрували

перевагу

виборов пе.рше місце в змаrанні серед підприємств раАону і одер· жав перехідинА Червониіі nрапер раіікому партії і райвиконкому. Друrе і трете місце посіли ко­

нашого соціалістичноrо ла11.у, непоУспішно справилися :. своїми рушну єдність партії І народу. завАаннями заводи пластмас, за-

твердили колективи райпобутком­ бінату і райспоживспілки. За ус­ піхи · в соціалістичному змаrанні вони вийшли переможцями серед споріднених орrанізацій в області і також одержали перехідні Чер­ воні

nрапори.

Сповненим трудовоrо енту:.іазму і таорчоrо дер:.анни був нинішній рік дл11 працівинків сільськоrо rос­ fІОдарства. Долаючи nроимхи по­ rодних умов, овочівники і картоп­ лярі виростили високі в_рожаї, вчасно провели :.бирання. Держа­ ві продано 28.073 тисячі тонн кар­ тоnлі і 33;971 тисвчу тони овочів. Значно перевиконано nлан nро~а­ жу кар•топлі і ОВО'ІіВ .~:ли тру.~:и­ щих Киева.

Нииішне свято радвнські люди зустрічаю·rь з високим труJJ,овнм і політичним піднесенням. Вс.юдн :J

лі:.ничної станції Бобрик, Рожнян­ ськоrо торфопіJJ,nриємства та інші. Баrато хороших справ зробили

небувалою силою наростає хвил11 всенародиоrо соціалістичного змаrання на честь 100-річчя від дни

в ииніwн1о0му році наші будівел.ь­ ники, що створюють люцм :.ати­ шок, теппо, радість. Найкращі на­

нароодіІКення В. І. Леніна. З чудовими трудовими подаруиками прийшпи до 51 річниці .Великоrо Жовтив і трудівники Броварщнни. Колективи промислових підприємств достроково, 27 жовт-

слідки в :роботі мае колектив ПМК-3. Ному присуджено перше місце серед будівельних орrаніза­ · цііі і вручено перехідний Червониіі пр-апор. Творцями доброrо настрою на­

ня, завершипи державні плани і виrотовипи додатково до завданнв

зивають в народі працівників по­ бу'товоrо і торговельного обслуrо­

« Плосківськиіі»,

продукції

вування.

реможцями по виtрбацтву і ІІР~

на

суму

понад

один

Цей вислів на ділі під-

РАДИ СРСР

Презюі·я Верховної РЗІдн СРСР постанов.1я-є:

·скднкати п'яту ·сесію Верхоаної Рааи Союзу Радянських Соціа.1і<ет.ичнн·х Рес1пуб.1і-к сьо~юго скликаНІНЯ 10 гру,дн·я 1968 року в ~~. Мосюв.і. Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИА. Секретар Президії Верховної Ради СРСР .М. ГЕОРГАДЗЕ.

МосЮІа, Кре:\І,lЬ.

4

.шстопа.да

1968

р.

ПО БРОВАРСЬКОМУ РАНОНУ (директор П.

Ф.

Волоха,

сенрета;:

парторганізації М. С. Бузник, го.1ова робІтнюІу Т. 'У. Фесюн). Пнльтий МСІІрія Захарівна Герой Соціалістичної Праці, доярка радгооnу

«Русан.Івсьний ».

Дачеико Натерина Терентіївна

-

цІ, ланкова радгосnу «Зоря•.

Осипова Надія Миколаївна

-

СлуrовІна Галина йосипівна

Герой Соціалістичної Пра­

свинарка радгоспу імені Ні-

рова.

пташниця Руднянсьного п.1ем-

-

птахозаводу.

Жовтнево:v~у

святу

трудовІ nодарунки, колентив за­ ВQД>У

неста.ндартноrо

жовтня

виконав виробни­

-

чий план на

106

• • 14•

Торrмаші·вцІ

вершили

процентів. жовтня

десятимісячний

здали державі додатнової

.1ентив

8 з~-

план

і\

про-~

духцп на 78о тисяч карбованJ цІв, що становить мlся·чний ~

Прt~uц, подають

rі,І,ниІ

иас.аіJ(уUІІІІ&,

колективи

paдrocny

Руднянськоrо

племптахозавоJ(у. Іх

вuІ'Іано nе­

птахівництва.

Трудівники nолів вже :~ара:~ ви­ являють rлибоку турботу про майбутній урожай. Зранку до ве­ чора над ланами кружл11ють літаки, підживлюючи озимину мінеральними добривами, орrаиізовамо

допо:v~огу радгоспові,

геюарів J<артоп.1і.

18ПІІВІІІІІ8ІІІІWІІІНІІІІІІІПНІІUІІUІІІІІІШJІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІІПІІІІІІІШПІІІШ

0в"rн6р:ь

проводиться заrотівлІІ і вивезеІІІІ!І

на поля місцевих -добрив. Найкра­ щі наслідки мае радrосп с6об­ рицькиі». Він веде перед у сснdа­ лістичному змаrанні сере.~: і11811Х радrоспів і птахофабрик і У11.• стоений перехідноrо ЧерВОІІОІ'о

"...

.....,.

чистий день, не моаu м тих, хто своєю суМ.ІІННОІD ........ створює достаток, ребІІТІо ІІ88Іе життя заможнішим, авІtr8ділами прославляв ВітчІІЗну. Броварщина

rордитьс11 імеН888

Героїв Соціалістичної Праці АQtІр­ ки радгоспу «Русанівський» М. 3. Пильтяй і ланкової раА&'аеІІ)' «Зоря:о К. Т. Дяченко. Труu.­

району добре відомі трудові JСІІІ­

хи тракториста Ф. І. Xuwцa а Бог даніоської птахофабрики. 1911&ря заводу порошкової метuурrіі Г. Ф.

Gезуг лого, вулканІзаториика

шиноремонтного заводу М. Т. Пономаренка,

верхньоrо

в'язальннці

днтячоrо

фабрики

трикотажу

Л. І. Косько, бригадира комплекс­ ної бригади ПМК-3 І. В. 6нчков­ ського, слюса!J'ІІ райоб'еднання сСільrосптехніка:о П .. П. Заїки.

матер·і-Вітчнзнн, наближають світ­

Велику

-

яець державі.

4458 надпланових ви- які примножують багатства рідної

робів.

ІЮ:vІуналь­

ноrо обладнання достrоково

29

пошили

ництва, дбають про забезпечення худоби ситою і теплою зимівлею, праrнуть успішно справитиса з nJІаном продажу молока, м'11са,

Тож сьоrодні від усієї душі мн rоворимо щире спасибі передови­ кам, всім людям творчої праці,

РАПОРТИ ТРУДОВИХ ЛЕРЕІІОГ Готуючи

про­

тварин­

Сьоrодні, в цей снтк88111

Ниївсьний обиом НП 'Уираїни і виконком обласної Ра,ди де" путатів трудящих підбили nідеумни виконання соціалістичних зобов'лзань, взятих трудівниками сільського гоеnодарства Ниїв­ щини на честь 51-ї річниці Великої Жовтневої соціа.1Істичної револ.юц.іІ. Визнані переможцями в соціалістично:v~у з:-.шганні і заносяться на обласну Дошиу nошани:

«ПлоскІвський>)

rромадськоrо

прапора.

На об.1асну Дошку пошани

Радгосп

:.а .~:aлwue підвищекив

цтва і

ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОІ

ТЬСІІ

дуктивності

дажу державі проjtукТів тварнНІІІf­

===================================~ ~'КАЗ ПРЕЗИДІІ

З nовною віддачею сил працю­ юп. трудівники ферм. Вони борю­

подав

ко-

зібравши І

ле, прекрасне нізм.

майбутне

-

кому­

З святом Велнкоrо Жовтня вас, дорогі броварчаннІ

МОСНВА. (ТАРС).' 5 листо­ пада в

актовому залі МД'У на

Леніненких

гоrах

відбулась

прес-конференція радянських та іноземних

чена

журналістів,

присвя­

успішному здійсненню по­

льоту радянських космічних ко­

раблів

«Союз-2•

зустрічі

ТО:vІ, двічі

Союзу

З

і

<<Союз-3•

і

ЛЬОТЧИRОl\1-ИОС:vІОНЗВ­

Героєм

Радянського

Геор.гієм

Журналісти

пално

го героя космосу

Береrови:vІ. вітали

ново­

людину ці-

-

_________ _._."_.,"_.,..."...,._."..".. _____ ..,.._ __ "" ________ ..,, ___________ ."

Слава велико .му

ра дянс ь

vo -'r"·-~у л-

народов 1• _

\

' \

nлан заводу.. • • ~ доблесному будівникові .комунізму, .мужньому ~ Робітниці ЛіткІвсьної швей-~ бОрЦЮ За СвОбоду, .Мир ( ЩаСтЯ трудящих! \ ної фабrики за минулий місяцьl

\

,.,., ,.,.".#І'_,.~.,.,,...",...".,.,,.".."....,.....",....,._,...."."."....._,.._...".....,...,..,.,.....,....."...,.,.,..,..~...,.~ ... ..,...~,.,.....". .. \


Мобілізуюча нагорода уряду Ми

всі

любимо це свят:>

-

7

листо-

<<Київсільбуд>>.

Ще

нращих

пока.зни­

пада, любимо пурпуровість прапорів, різноба,рвний потік демонстрацій, тиху

ків на честь 51 річниці Великого Жовт­ ня і 100-річчя з дня народження В. І.

задуму осені, люби;-.ю турб:>ти домашві і ~громадські, зв'язані з підготов-

Леніна кол~ктив тьому к:варталі.

кою

до

ньолJ.

роковини

Ми

звикли

Великої

зустрічати

Жовт11евої

соціаліс-

тажних цента,

робіт в

тім

колони добив~ся в тре­ П.шн будівельно-мон­

виконано числі

на

про­

115,4

власними

сила:\ш

-

тичної реВJлюції високн:'.fи показниками <В роботі, боротись за першість у

на 114 процентів. Запроваджено ряд раціоналізаторських пропозицій, які да­

змаганні.

.111 2

Найвищою тнву

є

честю для

право

кожного колек-

очолювати

святкову

де-

тиt:ячі карбованців еконо:v1ії. В !{Олективі поліпшиаась трудова диециплі­

на,

значно

скоротилась

плинність

кад­

~юнстрацію. Така честь випа"1а цього року робітникам пересувної механізованої к:>лони .NQ 3. Серед будівельних організацій Броварщини бюро райкому

рів, свою кваліфікацію підвищило 35 робітників. Одержуючи прапори, ми, будівельни­ ки, на:\tагатимемось забезпечити їм по­

,партії і виконком районної Ради депутатів т,рудящих присудили нам перше ~Іісце з врученням перехідного Черв:>ного пра,пора. Нрі~ цього, нещодавно на а,дресу ІІ!VШ-3 надійшла уряд:>ва те-. .1сгрю1а, в якій l\Nністр сільсьІ)ого бу-

<Стlй.ну прописку. Колектив у нас орга­ нізований. За останній час він виріс, зміцнів, повірив у свої сили. БудLвель­ ники гордяться такими перед.овиками, як М. Кононенко. О. Настира_ Г. Бондар, О. Степура, С. Тихомирова, В. Кли>­

дівництва СРСР т. Хитров і голова ЦК

мюк, О. Пономаренко, М. Сі.рож, В. ее­

профспілки

будівельників

т.

Ушаков

привітали колектив з присудження:11

пе-

меняка, Ю. стер В.

С.

Березний,

М.

Пікож,

май­

Буряк, а також органі·затора­

рехідного Червоного прапора Ради Мі.ністрів СРСР та ВЦРПС і першої пре-

ми виробництва начальника,ми загонів комуністом І. Н. Ілюшою. В. І. Бепіком,

мії в сумі

техніком Л. М.

лі

4500

карбованців, в тім чис-

індивідуального преміювання

Беро, начальником

r.

315Q робничо-технічного відділу

карбованців.

Напередодні

свята

ви-

н. Дєєвим.

місцевий

комітет

Пересувна механізована колона .NQ 3 профспілки п1дбив під~умки соцзмагання будує сільс~>когосподаrснкі об'єюи в і црисудив перше місце загонові .М 2. нашому, а також в Інших райо.Jіах Ки- який очолює комуніст П. Т. Придьма, а Увської області. Ії с.поруди ви Зустріне- також бригадам комуніста В. r. Русець­ те

майже в кожному селі.

ного.і кандидатів в члени партії

За три квартали цьои року ми здали

в

експлуатацію лікарню в

Світильному

Бичковеького та Д.

М.

І.

Завзята й працьовита Jюлодь на Київ­ ській птахофабриці. Про ir елаєні трудові

діда знає вся 1ІІ&Ш4 респІJ6ліка. 50-річІtя вл кем ЦенrраАьІШІl

гараж на

Центральній

дослід-

ній станції штучного осіменіння тварин, 2 корівники при плані •Jдин, цех віта-

грамотою.

·-~~~~-~~--~------------~----

В.

Лащева.

Всі вони в·кладають в роботу наснагу,

ті,йна та

профспілкова

організаЦії,

в

свою чергу, дбають про дозвілля, відпочинок, поліmuення житлових умов лю­

мінного бороІШІа д.1я курей в Рудні по- дей. Для них організовувались

поїздки

над план, яйцеск.1ад. зерносклад, аклі- на Десну, в Одесу до Чорного ~юря, в JІІатизатор н.а 24 тисячі курей і цех столичні театри. несучок у Васильківсько:му районІ. овоУ 16-ква.ртирному, а також у інших чесховище під монтаж в радгоспі «Борт- будинках, споруджених нашою організа­ ничі>> та інші об'єкти. цією, сім'ї незабаром справлять ново-

За 9 місяців план тажних робіт виконано цента,

в

тім числі

будівельно-мои- сілля. Робітник~ подавалась допомога на 113,6 про- в забезпеченнІ паливом, будівельними

власними силами на

11'2,6 процента. Сума прибутків стано-

матеріалами.

Зараз у колективу ПМК-З багато ту.рвить 44 тисячі карбованців. бот. Високі нагороди зобов'іrоують нас За досягнуті успіхи в другому квар- працювати продуктивніше, ввести в

талі колективу ПМН-3 вручено перехід- експлуатацію бwато об'єктів, зокрема нІ Червоні ,пра,пори колегії Мі·ністерства школу в Воrданівці. Але буді:вельники сільського будівництва СРСР, бюро впевнені, що з своїми завданнями справ­ <райкому партії та виконкому районної ляться. М. ВОРОНЦОВ, Ради ··депутатів трудящих і тресту_ ее~ артІйиої орrавізаціі.

Закінчилися

Скромну посаду займае Яків Лук'янович Мінчук. Він інспектор відділу по підго­

чути

часто

можна бачити в цехах і на вирОбничих дільницях в ото­ ченнІ робітників. В нього завжди .є для них цікаві

новини,

гомону.

засолзаводу,

Митрофанівна Шабарова і Любов Олексіївна Дідик розповідали тоді про плани, можливості, називали циф­ ри, скільки потрібно засоли­

. . . . . • ' } l І

ти, законсервувати, але від-

ну

участь

у

житті. Виступає

сомольці і молоді вироб­ ничники. В його розповідих - справжня історія, вели­ кий жиТТЕвий досвід, прав­ диве зобр-аження баченого і

ми на заводі, гуртожитках,

посилала

молодості,

з бесідами

і лекціями перед робі'тника­

в робітничих є постійним консультантом кабінету ор­ ганізаційно-партійної робо­ ти при райкомі КП України,

пережитоrо.

про що розnовісти Яко­

що діє на громадських

за­

садах.

не­

Бо

такий

вже

ву Лук'яновичу. Рано вий­ шов він на свій трудовий

спокійний хаР'актер у кому­ ніста бути всюди попере­

шлях. З дитинства поневі­ рявся по наймах, гнув спи­

ду, серед

людей,

кується

доля

ну на багатіїв, а як зіп'явся на ноги, пішов з рідної Ро­

справи.

Червоної Армії, бо знав на чиєму боці правда. Зі збро­ єЮ в руках громив ворогів молодої Радянської влади на багатьох фронтах гро­ мадянської війни, в і д­ стоював

Мінчука.

злидні.

Краща доля приАшла до Якова Міичука в листопаді 1917 року. Ім'я її - Вели­ ка Жовтнева соціuістична революція. КолишніІІ най­ мит, не вагаючись, пішов за більшовиками, вступив до

завоювання

наро­

ду.

А демобілізувавшись, мо-

*

2 стор.

*

Коли закінчується

лодиА кавалернет не скоро повернувся до мирної пра­ ці. В складі одного з заго­

медаль сЗа оборону Сталін­ града». Це пам'ять про ті буремні роки, дні, коли він

нів міліції міста Киева не Р'аз брав участь у ,розгромі недобитих петлюрівсь к и х банд- Ніде не схибив. На­ завжди залишився вірним світлим ідеалам революції. В святкові дні груди ко­ лишнього комісара батареї

разом з побратимами по зброї на смерть стояв біля

тивного

стін тири

героїчного на

Волзі,

Пр'Нкладом,

· міста-бога­ особистим

папким

словом

партії кликав бійців до бою з

ненависним

На багатьох різних

поса­

дах працював Яків Лук'яно­

ветеран завжди у мадського

ві нагороди. Серед них

вич в повоєнний час. Ишов,

*

полотняк.

фото:

член

Я. Л. Мінчук чер•ГОІВОЇ .lеКІІІЇЇ.

«НОВЕ ЖИТТЯ>)

вирі гро­

життя.

в. На

ак­

завод­

преси. Як і в дні буремної молодості,

ворогом.

Мінчука прикрашають бойо­ е і

ської своєї

контролера,

дописувача

*

Наш

весь

колектив,

радянський

р~зповідае нІвна,

-

як

і

народ,

Лідія

-

Митрофа­

включився

в

зма­

гання на честь 100-річчя від дня народження В. І. Лені­

на. Люди працюють сумлін­

-

но

готують свої

трудові

подарунки.

тонни

яблучного соку,

працювати

нjсть.

КПРС

готується до

на повну потуж­

Сировини

вистачає.

Вперше виготовили ІЗ тисяч

банок

консервного

КІJ'ОПу,

4 тисячі банок грибів, так необхідних

.а.о

святкового

чає

неспр~авність. і молоді кадри, але в них золоті руки мають по декілька суміжних спе­ ціальностей. Так, Антоніна

Крета

...Навколо мирно відбива­ ють

такт

автомати,

транспортери

пливуть непогана

оснащеність, але ж справу вирішують все-таки люди.

Ось сидить біля по

автомата

закатуванню

кр11шок

Уляна ;Кузьмівна Купова. Через її вправні руки про­ ходить

щодня

3-4

тисячі

банок соку, а влітку і до

9

МаріІІ

Кисельо­

Які

-

у

вас плани на

маАбутне? -- запитуємо в майстрів. - Готуватимемо ПJІ'Одук­ цію для реалізації, тобто етикувати

і

упаковувати.

Дбаємо, щоб наші вироби були не тільки смачні, за­ пашні, а і привабливий зов­ нішній вигляд мали.

Кипить робота і на інших робочих

Марія

місцях.

Майстер

Михайлівна

Кошова

з групою робітниць працює на солінні овочів. Понад 200 тонн помідоР'іВ уже впоряд­ ковано значно більше, ніж планували. Приступили до

квашення

капусти,

план

буде також перевиконано.

Закінчується лектив про

уже

сезон.

починає

ремонт,

Ко­

думати

розширення

токлавного

ав­

господарс'rва.

Поставили

питання

перед

механіком Іваном Гаврило­ вичем Мірошниченком про механізацію навантаження продукції на автотр~анспорт, а також механізацію Інших трудомістких робіт.

6 громадський

тисяч доходило. Так працює ветеран засолзаводу.

та

ва відмінні стермлізатори і nресувальниці. Без браку працюють Макар Силига і Петро Полях.

столу.

років

П. КУДІН, кореспон­

дент.

Перше місце в області

загальної

робсча зміна, він nоспішає в червоний куток. На нього тут чекають комсомольці слухачі гуртка «Бесіди про партію», яким він керує. Не забуває він і пр-о доручення народного

нок.

де

Ветеран партії, так з повагою говорять про Яко­ ва Лук'яновича в колективі підприємства. До краю заnевнений ро­ бочий день у комуніста

лі в Орловській губернії. Та й тут довелося немало сьорбнути лиха. Всюди на бідияка чатували важка пр~аця і

там,

-

венщини шукати кращої до­

стоїть безліч наповнених' ба­

А прес ·по· виробництву яблучного соку продовжує

громадському

Особ.ІІиво уважно прислу­ хаютьсІІ АО агітатора ком­

свята

обличчя майстрів радісні, веселі. Ми йдемо цехом де

322.

він сумлінно виконує пар­ тійні дор·учення, бере актив­

слово, добра порада.

сировини».

А от у пер-еддень

то нині вже е 260, томатно­ го мали 125 тонн, а тепер є

.............. t

і в

. вистачить

що

124

НАШІ

куди

разу ж оговорювались: «як­

А вони справді вагомі. Якщо торік було вироблено

ШАНОВВІ ТОВАРИШІ

важче,

нало, навіть по звуку визна­

вирує

життя. Ще на початку се­ зону мені довелося завітати сюди. Стояли перші банки помідор-ів, огірків, томатно­ го і яблучного соків. Май­ стри консервноrо цеху Лідія

Мінчук. Як

тепле

РЕПОРТАЖ

Тільки 1

вітер проtшзливиА навколо гуляє. А тут, в цехах рад­ госпного

працює слюсарем і Григо­ ріА Іванович Сидоренко. Кожну машину знає доско­

пташиних голосів,

партія великого Леніна, членом якої став у 1925 ро­ ці. Гарт, одержаний в гор­ нилі громадянської і Віт­ чизняної воєн, назавжди за­ лишився міцним і в мирних буднях. Не зважає на свої шіст­ десят вісім літ член КПРС

майже кожен знає цю пptt· вітну сивоголову людину.

інформації,

там

людського

де

товці кадрів. Все ж на заво­ ді порошкової металургії

комуніста

осінні польо­

ві роботи в радгоспі «Боб­ рицькиА». Опустіли лани, не

Ветеран napmiї Старого

В дехь Комітет

tшмсомолу України нагароіJив комсомоль­ ську організацію птахофабрики почесною

на ЗС лІжок, їдальні в Русанові і Кра- сили, вміння, розум. Адміністрація. пар­ силівці,

На фото: секретар КОМСОJІОЛЬСЬКОЇ ОрZа­ нізації 181l1{ ХЛЮПКА (другий справа) показує одержану нагороду своїм товщщ­ шам Валентині ЛУК'ЯНОВИЧ, Олександру СНІХОВСЬКОМУ та Людмилі БОГДА-. НЕНІ\0. Фото Л. Козака.

Вfі.1ючившись .1істичнс

в

соЦіа­

змагання

на

честь 51 річниці Велшюї Жовтневої соціа.1істичної rево.1юЦії, но.1ектив ·кон­ тори <<Броваригаз» зуст­ рів цю зна:иенну дату хо­ рошюш виробничи'ш по­ І\азникамн. План 9 міся­ ців по реа.1ізації природ­ ного

газу

виконаний

на

процента. Експлуа­ таційники добились хоро­

105,5

ших показників по зни­ женню собівартості. lUUO кубічних :иетрів щиродно­ го

газу

подешевшали

на

копійок. ПЬдприємство одержало 23474 карбован­

25

безпечсна безперебійна і бе·заварійна подача газу споживача:>.!. З початку

роботи контори газифіко­

вано по Броварському rа­ йону 2877 квартир. У цьому ве.1ика заслуга і.нженера по експ.1уа тації

І. О. Харлашина, май а по газопроводу Б. Я. J3і­ розуба, С.lюсарів Ф. Бондаренко і 1\1. І. Авра­ хава та багат.ьох інших.

r.

які подають

прm;лад всі~!

rобітника:и. іІlри підбитті підсумнів еоцзма~гання за третій квартал по Київській об­ ласті,

КО.lеІ\ТИВ

1\ОНТОр!І

ці надпланових прибутків.

<<Броваригаз~

Успішно проводиться га­ зифікація нових вулиць по місту. План по будівницт­ ву виконаний на 117,3 процента. Колективом за-

перше місце з врученню! почесної грююти і грошо­

*

завоював

вої пре:иії.

Четвер, 7 листопада

Н. ЖИРНОВА, економіст.

1968

року

*


по 5 тонн. До 20 грудня буде вико1.•ано річний план продажу молока - \840 тонн, а м'яса вже здали 147 тонн при плані ІІЗ. Попере-

СВІТЛІ ПЕРСПЕКТИВИ НАШ колектив, як і весь радянський народ, сьогодні відзна~ає перший рік другого nівсторіччя Великого Жовтня. За роки Радян-

центнера озимини, в числі пшениці по 20,1 центнера. По рівню врожайності озимини наше господарство вийшло на ру-

тисяч карбованців чистого ду в змаганні йдуть доярки прибутку. Г. Грос, Г. Корчага, К. Касян Непоганий вроожай виро- та інші, які мають від щено овочів і у відкритому кожної корови по З500грунті. План продажу огір- 2500 кілограмів молока.

ської

біж кінця п'ятирічки.

ків

влади, особливо в ос-

18,9

тому

Від-

і помідорів

виконано,

У

соціалістичному

зма-

таннє десятиріччя, відбули- радно, що вирощування зер-1 відповідно, на 106 і 125 про- ганні на честь \ОО-річчя від ся разючі зміни в селі, гос- нових повністю перекладено центів. Уже надійшло з дня народження в. 1. Леподарстві.

Невпізнанними на плечі машин. радгоспу 2150 тонн різних · · к няжич1. н а вулицях Те ж саме можна сказати овочІв nри рІчному плані 2 з'явилося багато добротних і про кар'Гоплю на 270 гек: тисячі. . . • . будинків-котеджів, у яких тарах. Ії вирощували двІ ~а мщн1и основІ базуєтьживуть наші односельчани, механізовані ланки, а ЗО ся 1 тваринництво. З_аго~ов-

·

етали

триnоверхова середня школа, магазини, лазня, їдаль-

1 ·ектарів

ранньої-рільничі Особливо відзна-

бригади.

ніна

нарощуємо

лено. доста~~ю _юльк~сть кормІв на стІнловин пер•Іод.

жовтневого

та збиранні врожаю меха- ну корову припадає: бурянізатори Федір ЦаР'Ик, Ми- юв - по 2 тонни, силосукола Сокол, Антон Горобей, Григорій Олексенко і багато інших. Середній врожай

ТИМе будИНКИ, ВИКОрИСТОВУ· бульб стаНОВИТЬ, за ПОПеред-

;1

ватиметься в майстернях, на німи підрахунками, більше парниках. Закінчено монтаж ста центнерів з гектара. Це

сільської автоматичної теле-

дало

село проходить асфальтова дорога, оо якій регулярно

бов'язання no пр•одажу державі бульб. При плані 1000

фокної станції.

Через

курсують ав·тобуси

на

усе

Бро-

вари.

нам можливість

строково виконати

тонн

..ІХ

ачаруваJ:ась

Пленуму

ЦК

І. БАСЮК, директор радгоспу.

.

іfJВЧИНа

."_.,

роботою

до-

·

в

примітивного

інвентаря-дерев'яної сохи, борони-обробляти землю. А теnер

у

радгоспі

державі.

з оравпою -по 400 J\і,10ГрЮІіВ а:vtіаЧНОЇ ВОДІ!.

Велнку .1ено і

Мнко.1а

вирощувала нартоп"1ю на 1'03 тектарах '1 зібрала з

кожноrго

близьно

центнерів,

а без

150

ранніх

літніх сорті·в центнеf а бульб.

по 151,6

Вирощування

партоплі,

мове зберігання.

.1ися

.нвловнча

ЗRСПОІ\ОЮЮТЬСЯ На ДGСЯГНу­ ни

кладена на плечі машин, на хоч під ча-с садіння та зби-

іншІ машини, 40 автомобілів. Механізація полегшила

паринкових рам. Планували виростити 270 тонн ранніх

рання врожаю велику помоту механізаторам

працю сільських ків, nідвищила

овочів, фактично одержали З40 тонн. Особливо високих

дають жінни. Вся площа в першій бригаді була за-

показників

кріі11лена

наші

за

механізова-

на сис·тема на \ООО гектарах

майстри. При завданні 4 кі-

ними ланками Івана

дала можливість бути незалежнІІми від погодних умов. В недавні роки на наших супіщаних зем.1ях збирали ледве по 10-1·2 центнерів

лаграми на кожному квадратному метрі Тетяна Авраменко виростила по 10 кілограмів, Катер·ина Кравчеико, Марія Жуковська,

Ксенія Глеб-nо · 8 кілогра-

На фабрику верхнього трикотажного одягу комсомолка Віра ЗАИЧЕНКО прийшла після закінчення сер~дньої школи. В колекmвІ веселих і завзятих дівчат освоїла

пановича Геруса та Гриrорія ОлеІ\сійовича Россохи. З своїми напарнинами Павло!'<! Федоровичем Малашем і Григорієм Пав-

жаї і просапних культур. А от у нинішньому малосприятливому році одержано на кожному гектарі по

мів, а коли врахувати і пізні, то виходить більше, ніж по 15 кілограмів. Закритий грунт дав понад 40

професію в'язальющі. Зачарувалась дівчина роботою, як чудовою піснею. ЗгодоАt про неї стали говорити як . про кращу трудівницюФото А. Козака.

вро-

ловичем

Сте-

Різаненком

ці

.раіни не мають собі ріrвних 1! ісюрі·Ї •ВОЄН ПО СВОЄ~Іу роз:~~а.ху, б.шоку операп~вної ма.йстеІJНОСІті, IJlO св-оєму зна­ чен'!Ію в роз"І'РО:І1і .ворога. На по~атку че.рrвня 1943 року йшли важrкі, ·ВІПерті і жорстокі бої на Курс~>кій •дvзі. Вони за!Кі,нчишось тюr,

uio

ворог буrв зу:nинений,

а

поті~! в.і>~бірнrі гіт.1ері·вські щІвізії розrро~І.1ІШі і від­ кинуті. Вп~рт:rсть о:купантів бv ,10 зла~Іано. Поча.вrся ве­

лІпшй .rюхід

-

перееліцу­

вання ЧеJ)'воною Ар~tією фа­ шнстсЬІких ві-й-ськ по всьо\ІУ Лівобережжю Радянської

минулого

Київ

за

нkтю кори•стува.1ась «Пі.сня про ДнrьпрG». З думою про nар11ію, БатЬІКі:ВІЩІІНІ', наші :бійці, розтрощуючи все на С'ВО6\ІУ Шд!'tху, 21 .вересня 1943 року пjд+йш.щ до Дніn­ ра. ТомдНІІІа тиша і п.1авна

теч~я Днvпра чарува.1и бій­ ц:rв. На р1tба.1ь~ькнх човнах. .на rП,1от-ах, ·ю\',

збитих

на ко.юдах

і

груrпи в~два:ЖJНІFХ 22 переп.1ІrВт1 через

В'Ідо~Іо, що Пт.1ер вюІа­ rав в!r;J. своїх під.1еrлих rвико­

За КОЖеН '~lel'p ЙОГО зе~1.1і і

·J.O Дні•пра. І д•vіkно, на пра­ во:.Іу березі rітлері:вці ство­ .рю&а.1ІІ неnрІfступну, на іх

пог.1Я:.l, оборону. Та в!-дваrа і героі.>~І нашах бійців лоз-· бавн.1н н'І~ІецЬ<Ко-фашн ст­ ·ське

•КО)ІЗ'ІJІД\'ВЗНІІЯ

\ЮіІ\.111·

вості внконаТІІ наказ Гіт.1е­ ра. З>~ітаючн все на овоєчу ш.1яху, часТІІни су.ва.1ІІrСь

наші крок

з'єднання за

і

кроко:.І л ро-

.вперед.

ІЕко.111 н~ за.бу тн, з якю1 Х•ВІІ.lЮВаНН•Я:\1

переСТ\'ПИ.lІІ

наші бійщі кордон братніх реаnуб.1 ''К

двох Ро-

сі-йської і У.краї-нсьrкоі. Вонв ставалн на коліна, брали в

березі,

іПрОТИ­

Ч.ЇП.1Я.1НСЬ

поя.111 на с~Іерть. До ЗО ве­ рес:ня Б:rжршкький п.1ац­ дар~І бv1в розширений .на rкі.ю:~о~етр:·в по· фронту і 6 іВ.Г.1ИбІ!Н\'.

Через декі.1ьrка днів

11 -

наші

в:•іі·сь:ка ЗЗХОПІІ.111 П.1ЗlЦЗ.р\І на право:.І·Іберезі Дні:пра в раііон,і .1.ютіжа. З ШІХ

П.1а·ц,;rар\Іі'В і ·П.1ЮІУВ3•RбІ розrроІІ rіт.1!:'р:•вськнх ;rн·в'­ зій і зві.1ь.:;ення Кнєва.

В дні nі.;rготовюІ

до.

СТ\'·П\' вііkІ>КОВЇ ра:111

на­

фpotl­

r.i:B і ар\Іі•ЇІ, ПО.1іrв1дд1.1ІІ, ПартіЙ•ііі і КО~І•СШІО.lЬСЬХі ор­ rан'•ЗаUіЇ з'єцнань і часrн'і ,1Іобі.1і н·ва.111 ослбсrвнй ск.1а.1 на \·-::,;tішне .внІюн ан н я СК.1а..}ІІ0і'О і вr:rд•ПОВ.ід3.1ЬІІ0ГО бОЙОВОГО ЗаrВ,даІ!іі:Я

рукн ЖJІІеню \'Країнської ЗЮ1.1і, ~і.1\'Ва.1ІІ ЇЇ і З С.1ЬО­

зві.1ьнити

ЗЗr\ІИ

ниаі Вели•кої Жо·втневої <:о­ ціа"1і•стичної рево.1юції.

на

очах

зая•В.1•Ялн:

Ти чека.1а нас, зе.~1.1е україн,ська. Ось і nрийш.111

-

сто.1ицю

сЬІкої Уіfі,раїнн до

Радя·н­

26-ї

За декі.11>к.а .1н:в

до

річ-

на­

~ш. щоб назаrВЖ'."\!1 була тн зві.1ьнена віц за·к.1ятоrо во­

стІ"rпv

рога.

ДИ фрОНТІ', ЯКИЙ ВІІК.1ИКЗ'В

Да.1еко ще бv.1о тоді ;щ С.1авvтича, до Києва. А.1е в·сі 11вердо б\'.111 ~ереконан! в

тюt-у,

що

час

ІХ

зустр;чІ

з ни:11и н-абли-жається. В ті дні сере.1 особового складу ::юоб.шво широкою популяр-

*

ві:й:сьrкам

б\'•D

оголо­

шенн·й НЗ'КЗ3 В.ійС-І>КОВОЇ ра­

\' ·вюіх на·с · небv>ва.:1ІІЙ наст\'­ па.1Ь.JІІІ'Й по.рІ~в. Пригад\'ІО, ЯК Пі•С.lЯ Т(}ГО, Я·К 'був nро­ ЧИТаНаЙ наказ, ко~Іа'ІІ<дир дР'}ТОЇ роти .1Р\ТОГО стрі­ .тецьrкого бата.1ьйон\· нашої

окре:11ої с11рілецької' брига..:tи

Четвер, 7 листопада 1968 року

*

u

наш РІДНИИ

Гrрой Ра.J;янс~>кого Союзу .\\. П>тачоrв з·аявнв: - Біїrці. з ва~ІІІ я ходІІВ у бій вже не раз. Бапжів­ щина внеоко о.ц:ннла наші ратні ЛОДІВИГ!І ~ІеНі npiiCBOEHO ВІІСОКе звання ГерОЯ,

а

Y.:t·a•py,

прав.дав ваше довір'я. Не бпн rіт.1ерівrаям на нашііі зе~1.1і. C:.tep Іu ні·\Іt'ІlІ>ЮІІІ ОК\'.ІІаНТ3•\І 1».

... Першн~І.

хто .пє;репра­

•внвся на nра·внй берег, •KOplteTOB)"IOЧII проХО-111,

внПіrд­

n.

'ІІІ!СЩДЖУJВа.1ІІСЬ

.1СЖНО:ІІV

На

ви н агоро:tжсн•і ордеаа>ІІІ ГО•ТОВ,1ВfІі J-ІебІІ.lІЩt'Ю, б1·в і :.Іtца.1Я\ІІІ. ПостоЇ':.ю ж за таrІ•КОІВІ+Й еюіrпаж, якнй повів нашвад-· нашу .1юбІ~\ІV Вітчн<ЗН\' ши­ \Іеханік-·вщі·іі Назар Ксено­ .J.Oll!)Kax роки:~~н І'І#УідЬ.\ІИ рад.JUіеькоі: фоwrійовІJІІІ ГJ'p1J' х'о,J.'ь' к в~ресня .1юдннн. очнсти·\Ю Батькі.в­ Вчі.1о \Іаневр\·ючн на по.1і щин\· наш\· в',д фашІ~стської Дніпро, бею, Blll ЗНІІ<ЩН33В ЖІІВ'\' СІІ­

J'"раЇ•НІІ.

ристатн всі вигuд·ні рvбежі .д.1·Я оборанн, за11рю1атн про­ О'уіваноня рад·янських вШ~ьк

Пла•u.даР':ІІ на пра-вому бере­ зі Дніпра в наших ру­ ках. ВСі ми щиро nо3дОrро­ внли Прих·<цька з орденом JІені·на і «Золотою Зіркою» Гер о я Р адя•нського Союзу. В результаті нищ;.в.ного

з бойового За Дніпр широкий,

неч1істі. Вnерец, на Київ 1

Основ·ний Удар нансrсн.вся з :lютіжсько.го n.1ацдар\ІV. Вранці З .1иоопада наші частили перейш.1н в р'Ш\'ЧІІЇІ

r:іт.1срівці

піш.1н

в

кон гр­

а ТЗК\'. В Іtр'ВЗІВШ IlrCЬ З :J а<Сі-;r­ КИ. ПрІІХОІ.lЬІКО nовів . \Іашн­ !1\' В обхід НЗ<СТ\'ПаЮ,ЧИХ, а nот~~~ .вріза•Іюя в са:11у Г\'Щ\' r.i ГЛt.'ріrвні·в. Вогонь з г'арr:ІІа­

,насГ•іП. Жорстокі бої три­ ·ва.1ІІ З, 4, 5 і б ЛІІСТОПаrда. С~ІІі.шво і ві,;rrважно дія.1н наші бійці і КО\ІаНдІІрИ. В ·\ІОЕ\1\ фрОІІТОВО\1\' що;rен­ !ІІІК\. ЧН.\1 а.10 пр:з•ВІІ!Ц ПІ.\, ЩО OCOб.lll'BO В'ДЗ;ІаЧІІ.1ІІСЬ Рс·:шюві\І .111111е flpo окре\ІІІХ З

,1\' і т~х'н:п в·ороrа. Та ось

ти і КJ'.1t:'ІІет:·в. гІ·сеннці танКа 3j)Oбll.lll ОВО·<'.

Контрата:ка бу.1а

ві.J.бнта.

новими

гектарів

58

органічні

вивезено

добрива

'І·аСтІtІ!іІ

тонн

пташиного

пGсліду,

яний внесеться в

грунт весною під час о.ран­ ки.

В. ТИМЧЕНКО,

,

керуючий

рослинницьким

відділком

Семиполківсь­

кої nтахофабрики.

ІШІDUІІІІІІІШІІІІІІІUПІІІ Вчора .минуло 25 років з того дня, як tJійська Пер-

нанесено•го

вашими

·Віі'кька.\ІІІ, ворог б\'В роз·би­ тнй і за.шuшв Ки,ї·в.

Звістка

·про

::.в•ільнення

:>Іатері

\І:сг

росіїкьrкн.х--

сто.11щі Радя·нськоі Украї.ни

-

ла

армії М.

після

Ф.

Ватутіна

форсування

визволили ської

Дніпра

столицю

України

-

Здійснювалась бом

фронту, який

вався

розміщу­

в той час уС· Требухів

нашого району.

На фото: тому

років штаб

І

будинок,

са.1юту

Українського

Гар\ІаТ­

сшоrвісти.1а

вrcl:6\iv"*:.JЮexoвt·--nfo~e. U!o Киі:в · на'Завжди з•вільнений в'д ворога. В цей день ос:н­ нє

\ІОСІКОВ•СЬКе

За·ОЯЯЛО

небО

Я·ОКрЗіВИМИ

р.ізнокольо·ровиrх

ще

раз

•ВОГНІЯ'МІІ

ракет ...

Генерал-майор• артилерії у відставці М. БОЖКО, зав. громадським від­ ділом військово-патріо­ тичного

виховання

га­

зети «Нове життя».

і по­ n.lац­

дарч. Ш .1нхн ІІJідхо;rу до ІІace . lellft·x ГІ\їнктів і вн:rі.:t­ НІІХ д.1я себе внсот г:т.1ері·в­ І!і Pl'Tl'.ll>HO За\І:!І\'·Ва.1:t. Треба б\·.1о лер<\1 атаксію зробити І" м~них полях

прохо.дн. Це ск.1адне заадан­ ·ня

ко:~~ан•дир

доручив

саrпе­

Р\' Васн.1ю Па:в.1овичу Не­ бн.шuі. Діяв Васи.1ь вночі,· а В.:Іl'НЬ, ЯК а:ВТО\ІаТНІІК, Ві.1бІІІВаВ безnерервні атаки вo­

porra.

Тільки

НЄ1ВТО\ІІНІІІЙ

за

дві

бОЄЦЬ

ночі

З Н Я В

б.шrзько 150. протитанкових \Іін. За цей подвкг В. П. Неби.шці б\'.10 ЛРІКВОЄНО 'ВИ­ соке 5ванн.я Героя Ра-дян­ ського Союзу. У своему ли­ сті .J.ОдО:ІІ\' Васи.1ь пИІсав:

«Гор.J.жусь rНЮІ,

високи:11

горджусь

*

тим,

зв.анщо

ви-

<<НОВЕ ЖИТТЯ»

*

де

25

розміщуtJався

наповни.1а їх серця впевне­ ністю у швІюку пере\югу. Сто.шая нашої Батьк'.вщи­ НО•ГО

істо­

рична бойова операція шта­

·ВІПКЛІІrК:J.lа ве.1ІІЧЄЗ.Н'У р~-~ Ту. .J.I<CTb У ра<.1ЯНСЬКИХ .1IO;J.ell,

ШІ ;\\оокеа ГрО\10\1

Радян­ Київ.

ця

сп-сржа . 1н

за'а..:tа.:н·я розшнригн г:шбrІТІІ Б\·крн•нсL-КІІЇІ

по

-

45-~0

!ІНХ.

Наші

помис­

турбота~ш. Площі карт<>плю на наступ­ рік вже підготовлені,

ла.нкові й добилися таких шого Українського фронту високих поназників. Вирішальну роль в під командуванням талано­ одержанні високого вро- витого полководця генера­

ІІDІОІUШШІІІІUUШІІІІІІІІІІІІUІІUІUШІШІUІШІІІІІІІІІІІШUІUШШІІІІІІUІUUІІІUІІІШІІШІІІІІІІІІШППUUШUІІІUІІUІІІШІІІІІІІІІІІІІІШІU ·БОйОВІ ДІІ Черв·оноі АІрМ1і·Ї в.1іт."у 1943 року на ЛіrвобережІLі•й ~·країні, фор­ су.ваrння Днllпра і зrвілІ>нен­ ня •стотщі Рад•ян-ської ~·.к­

живуть

Пі·д ний

новному

допо-

lllу.1ьги.

ТОМу наші 1\артоплярі. Во­

як відомо, дуже трудолами і містка робота. Але в освона У нас пере-

:шнни

І ось уртпай Зібрано, роботи завершено. Та не

грунту під ранніми овочами

озимини, мали низькі

механізовані

Нинішньої весни ми розширили nлощу закритого

добилися

оу.'!о приДі­

Володимира Даниловича Лебедшщи та Мнп1.1ІІ Да­

до З5 тисяч квадратних метрів. Крім того, є 9 тисяч

а зрошуваль-

~·вагу

хі:vІічнііі боротьбі з

казниІ\ів до Іf.ТШСЬ брига- фросннією Янівною Руба­ да NQ 1, якою 1\е.рує аг- НИ](. Тут славно потрудн­

імені

землеробства,

відіграш

часно

Щорса 40 першокласних тракторів, є комбайни та

трудівникультур·у

нартоплі

центнера. А на площі 28 1\олорадсьюш <Ііуко\І під геІ;тарів сорту «олеВ>> час догляду за поrівюш. одержано по 180 центнеНе набагато нижчий рів бульб. урожай одер;~;ала і другu 0 б · бригада. очолювана arr о­ СО ЛИВОбВІДраДНИХ ПО· но~ННІ - брнrадІІ\ЮіІ Єв­

Іванович Соро1швий. Вона

зини і на бази 1100 тонн. Люди старшого в і ку Закладено 1080 тонн сортопам'ятають, як доводилося вого насіння картоплі на зи-

за допомогою

її

І{ожен гектар, за винятІЮМ ранніх сортів, зібра-

роно:v~-бригади:r

мага-

жаю

багатий досвід механіза торів, набутий. в поперед· ні ропи, і впровадження передових прийо!'<ІіВ агро Великого }!{овтня вони те.хніки, ретельне удобрен зустрічають новшш тру- ня грунтів . Досить сІ\аза· довими здобуТІ\а,.;ш. ~лн- тн, що тільюІ перед оран· зько міснця тому повніс- пою на Н()ЖІшй геюар бу­ тю завершено збирання _lо ВНЕ'Сt'ІІО На 4.'5 ТО.НН ор­ картоплі на площі 21 2 ГаНіЧНИХ і 7 центнерів мі­ гектарів і. виконання ппа- неррльнпх Д<)брив, а одно­

них вліп;у, видав по 137,5

свої зо-

ВІдnравлено

Нарташшрі нашої птахофабршш не один рік вирощують високі врожаї, набули в цій справІ бататий досвід. І нині свято

тво продуктів /:ільського І господарства. Це наша трудова відповідь на рішення ну продажу

ня. Розр·хлося тваринницьке чилися на садінні, обробітку Зокрема, соковитих на кож-~ КПРС. містечко. Закінчується будівиицтво водогінної сІтки, прокладається газопровід, і незабаром голубий вогник шебелинського газу обігріва-

виробниц-

Дарунок картоплярів

* 3 стор. *

фрон-


У СІар•истнй иарІІ,Ц одяг­ лися міста й села КиІв­

На.ція ПРИХОДЬКО.

щини,

кравих ·і па:v~'ят.них подій. Вони, взяли участь у від­ n:ритті в Дарниці :v~е:v~орі­

~

а.1ьного

танкістів.

воєнними діями

У будьоюЇівці Корчагін

Дивне днво. як ~Ін •с.трі,1ИІСЬ Між озер? Юнь же, юнь не постарілась ДотеtТІер!

чехосло-

вацьких

воїнів,

о...пліч

Радянською

з

які

:v~ією вИІзволяли

пліч­

Ар­

старовин­

Вранці 4 листопада від­ будося покладення квітів

Зна~в, ·ЯІК в кожного серце ·кипить. Знав, ЯІК дико шматує щем РобіТНИ'ЧИХ ЗВИТЯ·Г .пращорИ.

ІнтернаUІіона.1

-

Впав ІНа юність

q

Лоокакал11 у стеn ·бітtки,

ЙWЛИ черІВОнЇі На біЙ ЛО.1КИ

За па.1а.ючий небакрай. По шляхах ТІІХ .Же •вн.у,кн іt;І.уть Л.і~ розіКрИ.1.1!І~ІИ ·!ІІВОрРВ, &о

д.11t

нас є оІд•на

лІfШ

сута,

Та, що Ленін нам з31Пові,в.

Псалом революції

11

~,. пром;ння ІЛУЧІКУ зо;ют:,м,

Ос~tіхаІІІСя- Ленін меаі.

Псалом

В~і незЛЗ\ГQ,.1.ІІ ~ІfВ ІНа ЛЗІ.:t

С.почнвати не можна, ні,

.'l.ІfСТ·Я бронзою через д:ІІ'ір.

равління

Бо юо;щі мбж дюдьми ще є.

Я~к оби.да, не~юв змія, Заповза.та бу.1о в піть~Іу.

чудовий

У товариша іІстии

вскр!fс.то цв~в.

-

<<Півден· спорудил1

Будинок

ку.1ьту­

сто,

П ерШD прргра.сса Для школярів. «Будильник•. Святкова передача. (М.). 10.30 - «Опера·

ці я сИ» та ІнwІ пригоди Шури ка». . Ху· дожній філ~ом. (М.). 12.00 - Наша _афІШа. 12.05 . сЧернігівчаика». Телевш~ннй фІ.1ьм.

Для дітей. «Кицьчин д!м».

12.30 -

МультипJІікаціАннА філ~ом. 13.00 - Спrває Георг Отс. 13.30 - сНа арені цирку». (11\.) 14.15 - сЖо•тен~о у Москві•. Телевізійний нарис. 14.30 - сЗалицил!'ники». Музи~иий т~левізійний фільм. (ЛьвІв). 15.00 - ФІнал Кубка СРСР з футбола: «Торпедо» (Моск· ва) «Пахтакор». (Ташк~нт). 17.30 Програма кольорового телебаченнн. (М.).

сКВН·68». (М.) 20.45 - Інформа· ційна програма «Час». (М.) 21.15 - Про· грама кольорового телебачення. Теле81· зійІІИЙ театр мініатюр. «13 стільців». (М.)

18.45 -

сВіи пішов один». ніі! фільм. (І ·серія).

22.15 -

Друга

18.00 теА.

сТанцюють

19.45 -

Потап і лісоруб

ляльки•,

сВонн

ТелевізіАні філ~оми. 20.30 -

діти!•

20.45 -

худож·

програJІСа

Юнопрограма.

еВедмідь

Новий

«Людина

Длн

ді·

Васнл1о•,

жартують».

сНа АР(Sраніч,

з

рушницею,..

ХудожнJй фільм.

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА Периш

".,.""..,.

"==···-~

Гімнастика длІІ ік:Іх. (М.) 9.45 Телевізійні новини. (М.І 10.00 - «3 днем народження•.

Музиqна ~u:rкал~она пере·

дача. (М.). 10.30 - сРаJІ.8'ІІІСІо з ЛенІ· ним». Репортаж з зааоду Ім. І(Іроаа. (М.)

1!.00 -

Наша афіwа. 11.05 -

•ПІсн• трак·

ка чі•.

Шаховий твої,

альманах.

Україно!•

(М.)

13.45

(Дніпропетровськ•.

Прем'єра т~л~ві·

зІАноrо фільму.

сНа

Украіни,..

16.30 -

телебаченни. ННКіР.

-

19.00

друзІв,..

кІІІСК,.,

18.30

21.45

грама

(Льаів).

о.о.нн,..

Новий

22.00 -

сВ ас

чІр

оtекают~о

Московського

герої

театру

оnерет,..

оперети.

дРІJ~ програ.-о

(М.).

18.00 ва•.

пісне•.

Доку·

Телt~візіАні

Програма

кольорового

(М.).

18.00 - с:\\узнчни/1 - Сьогодні - День Ю. Семенов «Пет­

театру

ім.

Київського

І.

драма-

Франка.

21.00 програма. (,\\,).

Для

шко.1ярів.

Те.1евізіІ!ниА

настрою».

ське

аар'єте»,

«Гуля

фільм.

- «Справа Румянцева•. 20.50 - «На добраніч, cHawi гості•. Концертна

10

Флоту.

Друга програJІСа

Ве­

18.00 - «Гули І(оролІоСІва•. ТелевІзІАннА філ~ом. (І серія). 19.20 cCnpaaa 306•. XyJU)atнiA фі.ІІІ>ІІ. 20.40 «На добраніч, НЕДІЛЯ,

і

днів». :\\іжнародна «Камертон доброго

лю сБукуріІР. 20.00 -

ІнфОрмацІІна · про· 20.30 - с8Ін nІшов художній фІл~ом. (2 серІи).

Армії

наша

як

1:1.00 -

«Льошка•.

16.30 (М.).

(М.).

роби

(НДР).

14.00 - Кубок Євро· (Польща). 1.) ..10 - •Народ·

телеОачения.

сСім

сШ у·

11.30 12.00 ~

фі.1ьм.

nісІІі».

ти'Іиого

юнацтва.

нами.

нас•.

раданс~окої міліції. ровка, 38•. Спектакль

Концерт молдавс..Коrо естра.о.ноrо ансамб· «Час•.

з

«Лети.

боксу.

фі.1ьми.

кІиомандрів·

«ВІТаІІRІІ

з

ження

ксuІоСІрового

ci(JJy(l -

пи

меридіанах

Проrрама

і/1.00

(М.).

-

ментальний

вас.

(М.).

Радянської

13.30 -

•для

сТЕК-68•.

«Роби

краще

воїнів

(М.).

14.4515.40-

сПісню дарує Варшава».

І6.00

Для

-•Таланти

ІнтернаціональниіІ клуб сПоглнда».

роби

Для

клуб.

11.35 -

афіша.

школярів.

ми,

журнал

10.30 -

(М.).

Телевізійний

Наша

Для

тористки». (Од~са). 11.3U д.•я школя· рів. сКазка про Мальчиша-Кибал~очиша•. ХудожнііІ фільм. 12.45 «Здоров'я•. На· уково-популярна передача. (.\'\.). 13.15 -

дІтиr,..

9.00 -

жінки•.

-~о.uкнтннм

10.00 -

Телевізійний

«Лілі

(2

1\орольо·

серія).

19.10

Художній фі.1ЬМ. діти!•.

21.00 -

програма

(«Япон·

іванова•

).

V

ПгfНІЮ npoцNUUJ

ІІJЮrрамІ

тому

9.00 - Ранкова гімнастика для дітей. (М.). 9.15 ТелевізіАні новини. (!•\.), 9.30 - Для школярів. с&удил~оник,. .. (М.).

стежте

A&'Ie81

телебаченна по

радіо

nрограм

о

РеснуІлІканс~коі

можливІ

за

8.20

і

студІі

змІни,

щод~>ИІІОІО

15.55

та

nepe-

афІшею

телебачеииа.

.•о~ІІ~І~І~ІІ-ІМО.ІНІ8.SІМІ.МІ·ІІ~І-І.ІМІ8-ІМІ.НМІ.ІІ-"1~ІІ~І·ІІМІ·І"*ІІ.МІМІМІМІМІ.• ІІМІ•ІМІ·І--Іl.МІ8.1МІt•ІМІІ·І~-·ІМІМІІМІМІІ.ІМІІ.ІІМІ•ІІМІМІІМІ~І

ІМІ.ІІ~І-ІІ•І~ІІ•ІІМІ*ІІНІ•ІІМІ.ІІМІ.ІІ•оМІІМІІМІ.ІІNІ.ІІНІ.ІІМІМІІМІІМІ.ІІ~І·

НАША м.

АдРЕСА:

GPOIAPH, 154.

вул. І(иїкиа,

«НОВАЯ :ЖИЗНЬ,. орган &роаарскоrо районного комитета КП УкраинЬІ и районного Совета деnутатов трудІІЩИХСІІ КиевекоА области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3·82, заступника редактора, ділів (партійного життя, промисловості, масової роботи) і

ІНДЕКС

61964.

І'азета виходить у вІвторок,

'Іtотвер

І

аід·, такореспондента 4·67, відповідального секретаря фо· ділу сі.1ьського господарства - 4·47.

A08$1tllllllfllllllllllllllllfllllllllllllllllllfiiiiiiiiiiiiiiiiiiii811188111811118

1ІIIIIIІII881181811tll•llllllllllt18181 І

броварська друкарня, Киі!вськоі об.'Іа•сті, вул. КиіІісЬ>і<а, 154.

Тедефон -

4·57.

І

-

3·18,

.'

\ \

~ ' \ \ \

· '

·

Розростається орлій край,

Роз.ц·віт.ає зе~1.1я ·батьrкі•в.

Урожайніє урожай Серед наших шираки•х ни:в, й ті рушають, що nі•днят1сь Вчора ли:ш з-за У'ІНіІ8{:ьких парт. Підііі~Іає ракети у внсь Кож~омольський упертий гарт.

Проростають, в ВІЇ·КІІ П.1ІІВУТЬ

Сила й зоряність ленінських слів!

Бо д.1 я на·с є одна лиш суть,

Та, що Ленін нам за:пові·в.

свято

переможці переджовтнево­ го СОціа.'lіСТИЧНОГО ЗМа­

ГаННЯ. У всіх піднесений настрій. Нещодавно обна­

родувано

невого

постанову

жовт­

Пленуму

Цент­

на

дальший,

більш прискорений розви-­ ток всіх галузей сільсько­

го

господарства,

на

яку

трудівники села вирішиди відповіети конкретними ді­ ла:v~и.

З доповіддю

про 51-у

ріttниrцю ВеликоХ Жовтне­ вої соціалістичної револю­ ції виступив секретар r:ай­ кому КП України В. Г. ЛеМІПІЩЬ'КИЙ. Новими виробничи:v~и успіхами

Жовтня дарства.

зустрів

свято

ко.1ектив Ус·nішно

госпо­ вико­

нуються соціалістичні зо­ Цов'язання по виробництву і з.дачі державі тваринни­ цької продукцН, по при­ бутках, органІзовано за­ вершується сІльськогосnо­

даrськИІй рік.

кІв харчової nро:-.шсловос­

ті В. В. Горбунов. Він га­ ряче

nоздоровив кіровцlв з високою нагородою І по­

бажав ї:v~ nрацювати так, щоб перехідний Червоний.

праrпоr:

н·адовго

залишив­

ся у радгоспі.

Тепло

nоздоровив при­

сутніх з високою нагоро­ дою начальник Головного

управлlн.ня «ЗаготскотвІд­

годівля• МІнІстерства м·я­

со-:v~о.1очноУ nромисловостІ

УРСР О.

М.

Рубан.

На зборах виступив го­ лова Київсокої об.1Проф­ ради М. С. Шавлавський. Поздоровивши учасниюв зборів з новою трудовою

пере:v~огою чудового

кладу,

і

ві.дкриттям

культурного

він

вручив

ставника:v~

4166-6482.

за­

пред­

госп<>ІЦарства

акт про безвідплатну пе­ rедачу Будинка культури радгоспу

імені

символічний

Кірова

ндюч

та

вlД

нього.

і

Святковим був цей день для

груnи

юних

леюн­

ців місцевої восьмирічноУ

шко.'lи.

1918

Член

року

вруЧИВ

ЇМ

КПРС

Б. Ф.

з

Косяк

КОМСОМО.'ІЬСЬЮ

квитки.

Учасники зборів у вlд­ nові·дь на рішення жовт­ невоrо Пленуму ЦН ду

го

третІй

виконати

втретє

роНІу п'ятирІчки, зr:азково підготуватись до весни на­

змагання

в цьому

за

радгоспу

році

присуджено

перехідний Червоний npaпor: Міністерства м'ясо­ молочної промисловостІ

СРСР і

ЦК

профспІлки

працівників

харчової nро­ мисловості та першу гро­ шову nремію.

представникам вручив

КПРС, .на високу наrоро­ дали

сту.пного

слово

достроково

шtани

року,

третього

гідно

зу­

стріти 100-річчя з дня народження В. І. ЛенLна. На за.К'інчення відбувси концерт

радгоспної

ху­

дожньої самодіяльності. ...Це було потрійне свя­ то.

голова

.(:еспублі:канського коміте­ ту профспілки працІвни-

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспон­ дент.

111111111118111118818 118

За~І.

l::Ин

вручив :Груnі передовиків почесні грамоти Міністерства м'ясо-м·олочноІ пr:омисловості СРСР.

Бурхливими оплесками відnовіли присутні на по­ вЬдомлення про те, що, за nІдсумками соціалі•стично­

радгоспу

від·

(РАТАУ).

Я по nраощ JІ>ІQдеи втзиаю, По чеснотах onpo них ауrджу.

Прапор

суботу.

у Ки­

єві.

За .проводи•ря, Із знаменом з червоним в руці. Конституцію ревно мою, Як іскрину я·к п.1омі•нь держу.

Н/вартал,

ЛИСТОПАДА

консудьств

НДР, ПНР, ЧССР

Нині пра'вда -

спрямовану

10.00 -

представники

.... .."................,...,.,....,. ,....."....". ."...,....,....,....,....,..."."._,. .... \

r:ального Комітету КПРС,

П•ЯТНИІ!SІ. 8 ЛИСТОПАДА

громад­

Пона:д в:,слу, Дні'Іlро і Буг. Сходить вище Братерства зоря ~- Ж·овт,невj~І овоі.~І багреці.

·

ри, урочисте відкриття якого відбулося на цих же зборах.

Із міцІІих беручких долонь ВцпорсаЮть с.1изе.нЬІКо ·вмить.

Щоб апита.n. rв І.'Ідіча: чоrм.у? РІ на дитяче моє «~ЧО:\Іу»

тресту

західтрансбуд»

В:~.і.1и новІfІх закоІfІі•в бронь ... І куди ім, по що спішить?

До ст•іии nри.хи.1я.1а<:ь я,

Ploro normu

революції І V

ча.'!ьники,

rенеrальних

УРСР Д. С.

Урочисті збори колек­ У но.во:-.tу ку.1ьтурному тиву радгоспу імені КІро­ закладі ·- зал на 4UO ва, присвячені 51-й річни­ міс.ць, простаре фойє, кі:v~­ ці Великого Жовтня і .нати для гуртково1 робо­ 25-річчю визволення Ниє­ ти, ши.~=окоекранна кіно­ ва від гітлерl·вських за­ апаратура. гарбників, вЬдбулися на Зал заповнили предцей раз у Троєщині. Тут, ставники відділків сви­ в центр села, будівельни­ нарки, доярки, те.'lятющі, ки 152 будівельного уп­ :v~еханізатори і рі,1ьники­

Кров у окронях аж бурха, б'є,

Мів заметами лИіатопа~

Бот­ адре­

Коротченка та Голови Ра-

Потрійне

Я СЬО{'()ДН·і дише з борні.

й жив у домі ·бuацькім мир.

ховної Ради

Ро:~провори.вся наш ·виднокрv:г.

СотRі, ТИІСЯЧі тру,да.рі•в. Бо ддя :на<: є сuна лиш суть, Та, що Лен~н нам ЗЗJПОІІІів!

Я не .зна.1а його .в житті, Та 'В хатюJІі на бідій С11Ї'Ні,

JI.

ЩО па

су першого секретаря ЦИ КП України П. Ю. Шеле­ ста, Голави Президії Вер­

,...,...,..,.",....."...,~

Під:ій.\rаються го.1уби

Щоб із Заходом пишним влад? Там же є ... ще й як трударі! Так ІІК .ти, т~к як я, так ІІК він! Що встають із гудком на зорі, Що беруть багачів на КЛІІН. На безхліб"і у них не бал ... В них то щастя ___, міцний горіх. Повториють Інтернаціонал, Як найвищу із клвтв земних. І до нас своє серце иооута

Та.к як тооRча вовчи.х зrра·іі.

ОГО.10СИВ,

Псалом революції V

Чужоземній шматині рад?

раДЯІІ­

nрофс.пі.'lко в и х,

комсомольсь·ких,

,1\\н ї~демо уперв.д щодоби,

Хто на .І.удочку заграва,

на любов.

парпиних,

ських організацій мІста й об.1аст!, визначні воєна-

на свято.

Як між ОС'І"ро•Lв, Бо дmt нас є о.:r.на лиш суть, Та, що Ленін нам ва,пові·в.

Хто там руки свої зіrріва

ники

ники делегацій, які прЮу­

Та крІзь mорми проліг наш луть, Мі.ж жит'!W тнх,

На новітн'ій мотив скрипить? -

-

На єд,нанн·я світи обійшов. Та ·воrnиаtнй жорстакий шквал

Ииївсько г о

ли

В це сто.'lіттв отах збаіцуж:ть?

Хай колосяться на добро! І байдужість на мушку беру, ОА же й треба байдужість бит~оІ Хто там оха? Хто пісню стару

пралорного

члени

Червоно­

ських,

І • 1rc ..... • ншІtИ ер У метро8 ... Мlх, Із байдужОсті ледь стримить. Аж дІІ'ВуWІСІІІ, яи іІІі'ІІ міr

Хоч у мене лише перо. Засіваю зерном сто піль,

віlіськової rади

ції, студентської·. молоді, народних месникІв, керів-

Го.1овуючий О.

сК и І в­

взя.'Іи

вІйськового округу, керів­

вин

чехословацьких

торжествах

уряду респуб.1іки,

зборах

·представники

Хата в і·нuюrо с-краю десь, З цІІМ законом алоІСРі!но жить. Ущає, що в роботі ..есь, 1Цо а ..UИ.Льиоtті аж: кнпить,

У

участь керівники партії й

робітничого класу, трудо­ вого се.1янст,ва, інтеліген-

Як би не жив.

Псалом реІІМІDцІІ ІІІ

Д,,Я Тр\ЦЯЩИХ ,1юдей ІПjЮСПІХ,

орга­

... .,.......,..,."4'_.. ,". ",.....,....,.

урочистих

По:~о~іж істин - Він старожнл. В да.6іринт&х отих ніхто Не спііІма його,

Я неправду беру на приціл,

Знав, як осіонь сіІк.1а доще:~о~ До Жовтневої, .:to nорн. ПохатнуВІСЯ і ·ВІпа·в йо'>ІУ трон, ЦарсЬІКІІЙ тре.,:; у багнюку, .до ніг. Й на,д 3ІіІКОНа·МИ СТІІ'В !JIKOH:

На

виступи:ІИ

дорогі го­

найменування ських•.

,.,.~~

Бо д.'Ія нас є о•диа лиш cyrrь, Та що Ленін нам .з~і81..

,

-

міст.,героїв

Харкова.

частин, що носять nочесні

вистуашв член Політбюро ЦК КПРС, перший секре-

~а.лн.та меІІІ ТІЛО р;уть, , І н1в, як ·СОНІЦе BaJКD(e, SІІККП<В,

Я•к •він просто ІВ жи1111і говорив!

дня став

сті: делегації Міністер­ ства оборони СРСР на чо­ лі з заступнико:v~ Міні­ стра оборони, Маршало:v~ Радянсь·кого Союзу К. С. Москаленком, військових

Украї·ни.

І найг.нвбша з моїх НіІІJУІГ.

Ними мі•г ·ві•н ·Весь світ о•хопить.

ж

rро:v~адських

ників зборів

тинг.

..... ..::-.",....,..."...,.........

Шмо.'Ідасом,

нt.зацій м. Києва і області разом з аоїнами Радян­ ської Арtії. Серед учас­

Тут відбувся масовий мі­

З nартквитком із вогиистим иараs його .nрИ!иц'!'па_м зращІtВ д;руг.

мільйони умів!

ських,

по визво­

столиці

цього торжеств

З величезним піднесен­ НЮ'! присутні nr:ий·няди віта.'!ьні листи ЦК КПРС, Президі.І Верховної Ради і Раді Міністрів СРСР, ЦИ ИП УкраІни, Президії Берхавної Ради і Раді Міністрів УРСР.

Москви, Ленінграда, Вол­ гогr:ада, Одеси, Севастопо­ .'Ія, фортеці-героя Бреста, ~ііст-побрати:\'ІіВ Єревана і

Жовтневий палац культу­ ки м. Києва, де відбулися урочисті збори представ­ ників nартійних, радян­

керівництво

Бо .прощдили часу тьму Мі.1 ьйони йоrо уМІів. Аде оса - .і 'ІІа.йбільша з образ,

Псалом революції І

Увечеr:t

ЧССР Л. С!Юбоди.

оборони ЧССР генерал­ полковником Мирославом

виступили

трудящих.

центром

З промовою на мітингу

.....,....,...,..,...,..."..,.,..,.:1"....:;--І'.,........,.#~

І Я!К nок.ш.к

ленню

не місто на Дніярі.

ЛЕНІН

ставники

звідки здійснювалося без­

посереднє

честь

моги­

За двадцять кідо~tет­ рів від Києва, на околиці села Нові Петрівці, во­ сени 1943 рокw був розта­ шований командний пункт,

ліск

на

на

.. .

У .новому районі Києва НиВ'ках споруджено обе­

У степу.

-

височить

мітингу

також учасники боїв за визволення Києва, пред­

визволителів.

ний монумент бойової"' сла­ ви r:адянських

що

На

нривІтания вtд президента

воїнів на чо.1і з застуnни­ ком міністра національної

Шелест.

мії М. Ф. Ватутіну, на могили загиблих воїнів­

що

УкраІни прикрасив велич­

,,е~:11ент з·.під

В його мислях

тар ЦК КП України П. Ю.

підніжжя.

лі Невідомого солдата, до па:v~'ятника генералові ар­

няв КиІ·в. Брест-Ли-тов­ ський проспект столиці

·!<:ОПИТ.

\

комплексу,

ви,

увічнив пам'ять тих, хто в.1ітку 1941 року оборо­

П},РПУ•Р •nрапора червоний, Аж кипить. Десь .ватажаться ватаги В Н'іЧ С.1іПV.

~

до

nам'ятника засновнику Ко­ муністичної парт.П і Ра­ лервських загарбників, в дянської держави В. І. ці дні були свідками яс­ Леніну, бі.1я обеліска Сла­

І .стою я вся червона На ·ВІПРО'ІІ·іненій зем.1і. Сонце. Соняч•нії грона. Журав.ті. А на,д :подем ДІFкі коні,

~

вінків

жества з на-годи 25-річчя визволення Києва від тіт­

В береги.

~

і

гості, які прИІбули на тор­

За.шарілИІСя rво.зр;июІ, Н&че І1і'ІІ•Н... Червоний rJ•'IIн. .Rдарwв .волі дзві•н •великий

І

ПОДВИГ ЖИТИМЕ У ВІКАХ

вулиці

й площі столиці Радян­ сько! Украlни. Кияни і

Ре вопюційне

Вра:жнй

nроспекти,

ди Міністрів УРСР В. В. Щербицького надійшло

Заступнии РtАІНТора

в. поnотняк.

132 номер 1968 рік  

132 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you