Page 1

• !Ча DIIJIAВH.

Про~emар. tlсіж "р"'н, вiJна4mесяl

ом IЗ2

Урочисто,

28-1

(2871)

Червона гвоздика KBi'f\Ka реВОJlЮЦії. В б8іГатьох ТРУДЯЩНХ Броварів розцвіла вона на грудях і в руках

ЧЕТВЕР

під час зустріці ТРЬОХ поколіlНЬ, котра відбулася в .ра·

2

іIOННО:>ІУ Бу ДИ'нку культурн. Сюди зібралися ,ветерани партії і ЖО'втнеtlOЇ революції, учаснlІ'КИ Вмикої Віт­ чизняної війни , комсомольці і ноопілкова мо.тюдь, юні 'leHiHui. Зустріч прО'йшла урочнсто, схвильоваlНО. Першим виcrупив на вечорі учасник громаДЯНСliкоі війни МИТРО'фан дмитрович БожкО'. Старий комуніст

ЛИСТОПАДА

1967 ЦІна

СХВИJlьовано

р.

2 коп.

від рядо,вого солдата дійшО'в до генерала. Він nam<o вітав НРИСУl1ніх з велИКИJМ всенародІНИМ святом трудя­

ЩИХ, з дне \1 народжен'ня Ленінського КОМС:О:llОЛУ, РО"З­ певів п'ро те, як наш народ в 1917 році завойО'вував Радя'нську владу .

Від

імені

старшогО' поколmня

вручив >vIолодшому поколінню

1 зфету і сим'во.ll

&РОВАРСЬІ(ОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАПОННОJ РАДИ

oprAH

ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ КИІВСЬКО' ОБЛАСТІ

ПЕРШЕ В С81ТІ А8ТОМАТИЧНЕ СТИКУВАННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІ8 НА ОРБІТІ

Встановлення ордена Жовтневої Революції

продовження дослідження космічного простору і опра­ цювання НОВНХ систем та елементів конструкції J{oc_ мІчних апаратів у відповіднОСТі з програмою, оголоше­

ною ТАРС О

16

березня

годині

12

1962

року.

ХRИЛИН московсько,'О часу вперше в

20

('8lті було здійснено автоматичне стикування на орбітІ штучного супутника Землі "Космос-188» з супутником запущеннм 27 жовтня 1967 року.

"KOCMOC-J86I>,

О 15 годинІ 50 хвилин московського часу 30 жовтня зв командою з Землі було проведено автома1ичне роз­ С1 икування штучних супутників. ПІсля успІшного завершення програми автомати.чних процесів шукання, зближення, стикування і розстику­ вання штучних супуrників Землі на орбіті супутники

"Космос-186» і "Космос-188» продовжують політ і про­ аедення дослідження

космічного простору.

ЗдіАснення першого в історії

автоматичного

СТИКУ­

Itання і розстикування двох штучннх супутників Землі на ОРбіті новиА видатний успіх радянської науки і техиіки напередодні славного ювілею 50-річчя Велнкого Жовтня.

(ТАРС).

революції

встановлено

орден

ЖОВТН ЕВОІ

за

видатні

досягнення

в

галузі

РЕВО­

розвитку

відвагу і мужність, виявлені в боях з ворогами Радян­

ської державн; за видатні заслуги у зміцнеННі оборон­ ної могутності Радянської держави; за особливо плодо­ творну державну і громадську діяльніс rb; за актнвну )lіяльність, спрямовану на розвнток і поглиблення все­

дружніх зв'язків між народамн Радянського та іншнх держав, зміцнення миру між наро(ТАРС).

НА ОБЛАСНУ ДОШНУ ПОШАНИ КП )Ікраїни і викОнком обласної

Ради депутатів трудящих підбили соціалістнчних

зобов'язань

по

підсумки виконання

вирощуванню

високнх

урожаїв сільськогосподарськнх культур, виробннцтву 1а продажу державі продуктів рослинницгва Іі тварин­ Ilицтва .

НОВИЙ pO;iAЇJ ОСВО~ННЯ RОСИОСУ' Нову перемогу радян­ СЬІЮЇ науки здійснен­ ня посадкн автома.тичної ст3!нції «Венера-4» на далекій загаДКОІ&ій пла­ неті вчені нашої краЇни присвятили світ-

)10:.1)' СВ>!ТУ 'ГРУ..10ВОГО людства

всього'

-

50-

річчю Ве.1икоі Жовтне­ вої соціаліcrнчної рево­ люції.

Від!повідаючи на вели­ чезний інтерес, виявле­ ний в усьому CIIIITI до польоту Й посадкн а·вто­ матИЧ'IЮЇ станції «Вене­ pa·4:t, і в ав'язку з чис. леНlНН:.!И

просьбами жур­

н3!Лістів, Акаде~lія наук СРСР, Міністерство за­ КО'рдонннх

справ

СРСР

і Комі1ет по культурних зв'язках

з

зарубіжними

країнами при Раді Міні-

стрів СРСР ЗО жов11НЯ влаштували в Моокві прес· конференцію.

Зустріч з радянськими і зарубіжними журналїс.­ та')l1(

відкрив

президент

АКЗlдеомії наук СРСР М . В. КелдиlU. Станція «Венера-4», сказав він, дала багатО' ці'ИНИХ відо­

мостей про міжпланетJlИ!Й к{)смічнн/! простір, про ВJIастIШОС_ ті косміччого простору поблизу Венери і впер,ше

!Вестн

дозволила

про­

бе3ІПосередн·і

вимі-

рювання

мосфери

паРЗJметрів

а'Т­

сонячної СlІсте­

Внзнані, зокрема, переможцями в змаганні за гідну зустріч 50-річчя Велнкої Жовтневої соціалістичної ре­ волюції і заносяться на обласну Дошку пошани:

Броварський район

РI,lДГОСП "РусанtвСЬКИЙ:t (диреК!тор М . Л. Хазан, сек­ ретер парторганізаціі В. й . Петрук, голова робіткому М . О Міщенко). Радгосп "Плосківський" (директор п. Ф . ВолО'ха, секретар партО'рганізаціі N... С. Бузни'к, гО'лова рабі'Т­ кому Т. ~'. Фесюк).

Дяченко Катерина Терентіївна Герой Соціалістич­ ної Праці, ланкова радгоспу «Зоря». ПИЛЬТІІЙ Марія Захарівна ГерО'й СО'ціалістичної Праці, ДОЯР'ка радгО'СЛу «РуСаІнівський». Петрович

-

ла.нковиЙ

,Іеханізо­

ва'ної ланки Калитянської ·птахофабрики.

РЕВОЛЮЦП

СВЯТО~І

колишній

.1Oдше

-

покоління

Розповідаючи I\О'\Ісомольц·ів

та ~!Олоді

своє

ПР3lГненtНя

обком

про

нагородження

вюtnе.~а:llИ,

сумки

підбнлн

виконання

ГРЗ'l!отами

50-річчя

НЯТІ

П.. )!И,

КОМСО.\!О~lЬСЬКИХ

ор­

виробничникам підприємств, та служба'вця,м, які ПРltЙ-

В членн І кандидати партії в ювuлейні дні .

,,:Коспое-186"'

Показує

завершив полІт ЗІ ЖОВТНЯ

nvcaAKY

в

народ­

і967 рО'ку

супутник «Космос-186» за командою з Землі за­ вершив космічний політ на 65 витку і об І і годІ(­ ні 20 хвилин моско,в.сько.­ го часу здійснив м'яку заданому

ра­

творець На,

Виставці

ства СРСР ЗО жовтня Відбулось урочи~е від­ криття

тичного

свяченої

стикування

та

ви,конання

наукових

завдань,

передбачених у польоту

програмі

супут.ника

'l!ос-I8б»,

двох

закінчено

«Кос-

пов­

н і стю.

ження

кої

tжJCJ103ИЦJII ,

50-р'іччю

ЖО'Вllневої

пі~ля

розстику­ вико­

дослід­

КООlіЧIIОГО

КП

прос-

при.

ВМН­

coui!Wfic100 ти­

Ш'ІІІЮЇ р·еволюції. сяч

експонатів,

-ІИХ

у

IЮGміще­

павільйонах

79

ВДНГ СРСР, наоЧ'Но де­ ~юнструють

дянської

Другий СУПУТНИК «КОС­

досяа"

нень !Народного господар­

йоні. Здійснення а·втома·

~ОЗВIГГОК

ра­

еконо:.tїКИ

і

К)'J1ЬТУРИ,

Є

раПС'РТО\1

своєрідним

ба.гаТQlНа'Ціо­

на.%ної братньої Clім'ї реслу6лік СРСР За 'І(\{­ нулі ni'llBiKY.

...Святково приюрawе ­ на площа «дРУЖби на­ родів». Сюди на урочис· тий міти'нг прийшли де­ сятки 'Тисяч людей. Три­ валl\1МИ ОІІІЛескамн зустрі­

тІ

присутні

керіВНИlЮів

КОМУflістичної

під­

па,рТ'ії і

Ргдянського уряду.

соціа­

ГОЛOlВЗ ГО'.10іВвиста'ВlКО'

Великого

колгоспамн,

ряду

~'чаСНИКIІ зустрічі трьох поколінь надіслали вітальні ;Нf<CТИ ЦК КПРС і ЦК КП УlКра'їlИИ .

му

Жовтня, взятнх района­ ми,

Ра­

і значками.

ські Ka~'f1KII передовИІМ раДГОСПI'В, ПТ~ХОф8Jбри.к

лістичних зобов'язань на честь

трудові здоБУТК!\

На вечорі с!зрі комуністи за доручення\! бюро рай­ КО\ІУ КП ~ WРЗ/lНIf ВРУЧIfЛИ партій'ні КВИТКИ і ка,ндидат-

)Ікраіни та виконком 0"лаC1l0і Ради депутатів трудящих

і

на честь славного ювілею

ггНі.зацій, КО:'vIСО'l!ольсько-мододіж,них бригад і n-ередо­ вНКlВ ' вироБНlfцтва па~І'ЯТНИ:.!И Чер,вонимн прапорами,

плосківчани Київський

ленін;ці.

дянської держави і 49-річчя' ,вЛКСМ, секрета·р рЗіЙкому I\О~IСО)fO.~у _"1.ИКО.lа Крук зачитав поста'нову l'iюро райкому

програми

праці. дО'вели

юні

про славні діла

нання

до

БрOlВВірОСЬКО'ГО

Ве.,lИКОЇ Вітчизня'но'ї ві'йни, раЙві.Йсьюком Микола МИІІЮ­ ла~ович МО.~()ІЧко, перший секретар раа1кому КЛ Ук­ раl 'І1И В'ОЛО'Дll~IИР Олександрович КРIfВОШЛИК і най~ю­

продовжує

ЛJI{lНИМ cta-влеlmЯМ

член першого

peBKO:llY, щорсівець Олексій КЛIІ:llОВИЧ ДЯТevI, учаосн-ик

вання

великої

піоне­

-

Уча О'ннкі.в вечора зустрічі трьох ШЖ(Nlінь щиро ві­ :-аJlИ з

)lОс-188»

грочадської небезп·еки, і 3разкО'вою поведінкою та сум­

Переможці

Під трнвалі оплеоки Володюш.р дерев'янко від і:ме­

жвє МОЖЛИВИМ

громадян,

спра'в . ВО'на

ні КО':;lсомольці.в 60-х рок·ів вручив С<Воїй 3:;1 іні рз"l пам'ятний Червоний прапор.

В ЗВ'язку з 50 - річчям В-МИІ«JЇ ЖО'втневої соціаліС­ тич,ної ревО'люції і керуючись при'н,ципЗJv!И соціаліСТИ'І­ наго гумані3:11У, През~ді,я Верховної Ради СРСР вва­

які вперше вчинили злочини, що не являють

ко­

успішнО' виконала Юltілейні соціалісТИЧ'ні зобов'язання і план другого року п'ятирічки . За уопіхи в роботі бригада удостоїлася високого звання імені 50-річчя Великою Жовтня.

супутників

ПРО АМНІСТІЮ В ЗВ'ЯЗК)І З 50·РIЧЧЯМ ВЕЛИКОJ ЖОВТНЕВОІ СОЦІАЛlСТИЧНОI

застосу.вати амністію до тих

комсомольсько-молодіжного

розповів про те, ЯКИМІ! трудовими здобуткаМIІ

СОМОЛУ. На її .рахунку багатО' ХОРQШИХ

ІНШИХ

\lИ.

На

(cewpeTap райкому партії В. О.

Кривошлик, голова ра'йвиконкому П. П. Білокінь, дирек10р Tpecry радсоспів Т. Р. РИ!fдін).

Дмитренко Олексій

як ес-

паМ'ЯТlІНЙ прапор.

ПРИЙ'І!аючи йогО', група юна'ків і дівчат на· чолі з брига-

І\О}ІСО~ІОЛУ

КИТ8ськиА обком

у .відставці

відзна.чає бригада славннй ювілей і 49-і роковини КОМ­

HapoAHoro господарства, науки і культури; за особлнву

бічних Союз)' дами.

героїЧ'них перемог

Керівник ДРУЖrlОГО

ЛЮЦІІ. Нагородження ~p.дeHOM Жовтневої Революції прова­ днться: за активну революціЙну діяльність, велнкий вклад у становлення і зміцнення Радянської влади; за вндатні заслуги в побудові соціалізму і будівннцтві комунізму;

генерал

комсомольцям

;щром комсомольсько-молод:іжIЮЇ бригади із за-воду торгО'вельного lМашиаО'будуваlННЯ ВолOlДИМИРОМ дере[j'ЯіНКОМ цілують пра·;]ор і за,певняють, що ВИСОКО несТIІ' ~IYTb його, будуть гіднимн прО'дО'вжуваЧЗJ.\1И справ старшого поколі!fНЯ. лективу

)lказом Президії Верховної Ради СРСР на ознаме­ нуваиня 50-річчя Велнкої Жовтневої соціалістичної

30 жовтня 1967 року в Радянському СоюзІ проведе­ но запуск штучного супутника ЗемлІ "КОСМОС-188» для

-

ака,деміlК

РИ.1іli,

радгос­

В.

О.

КИ­

Відкриваючи

мі.

тинг, .n-ilдк.реслнв, що го-

птахофабриками

'l~ївщннн по внробницт­

лО'вним девіз ювілеЙІНОЇ експозиції виста'ВКИ ~

і продажу державі продуктів тваринннцтва.

«Для

'1

Серед

переможців

передсвятковому

в

радгосп

ЛOlВа

"ПЛ ос­

сюх).

Пом у

перехідннй

Антонов,

І.

В.

реат ЛенінсЬ((О'ї премії академ·ік М. Г. Басов.

прнсуджено

Потім керівнИіКИ пар­ ТI1 1 Ращянськorо уряду

ЧервониА

ОГJlJЯ1lули

один

З

най·

біl1lЬШНХ цаВілЬЙOIf\oіВ, де розміщена Всесоюзна ви­

та облвнконкому і карбованців,

облаcrі

керуючий тре·

ду М. 1(. ДУбовий, Лау­

тов. Фе­

грошову премію

200

~.БО'рец»

стом Н! 16 ГОЛOllмосбу­

парторга_

прапор обкому КП )lкра­

їни

КС\1lгt>спу

сковської

нізації тов . Бузннк, голо­

ва робіткому

і

Рш>.tе.ж:ького райOlИУ Мо­

І(ІВСЬКИЯ» нашого ра­ секретар

заВQДу «Серп

Молот» В. В. Клюєв, го­

Аону (днректор тов. Во­ лоха,

радян:ська

На м.іти:tгу ВН:СТУСllfJlН сталевар

соціа­

лістичному змаганні внз­

нано

тебе,

людино».

в сумі "Штурм ЗІІМОВОГО Пааацу-,

ХУА6JЮ\ИК П. COKOJlob-СкаЛJl.

ставка orлщ товарів родного

СПОЖИВ2Н11Я,

на·


ВЕСНА ОРДЕНОНОСНОГО ТУРКМЕНИСТАНУ 3 небувалнм піднесенням зустрічають 50-річчя Радянської владн трудящі орденоносного Турк­

Дорогою щастя

менистану. Саме вона, непереможна влада Рад, забезпечила туркменському народові торжество нового життя. В минулому одна з найвідсталіших ).олоніa.JIЬНИХ окраїн царської Росії, сьогодні

Туркменія

республіка

-

високорозвинутої

І ЯЖКПЮ

про­

лому

мисловості, великого механізованого сільського господарства і квітучої соціалістичної культури. Разом з усіма радянськнми людьми, 3 всебічItОЮ допомогою і підтримкою братніх народІв Itашої неосяжної Вітчнзнн, трудящі сонячного

була в Му'Н'У­

ДОЛЯ

Дівчину,

кради,

продавали

му,

хто

як

платнв

жод:ної ТУРК;І-!енки.

кожно­

як на С1 а п.ідпр!reМствах

за

промисловості,

неї

стр()ю,

ми публікуемо.

мадського'

закони

того.

ПРlІвчали чоловіків дивина жінок як на іс­

r

бинь.

в ДРУЖБІ І €ДHOCTI Рік У pi~ міцніє і роз­ вивається д,ружба та братерське співробітницт­

ду своїх колег. Україн­ ський композитор Юлій Мейтус раЗО}1 з ТУРКімен­

во

С',КИМІ\

~Ііж

YKpaїHCbК~M

туркменським

і

З УРСР в ТУРК~lенію без­ переРВ'НІНІ потоком ідуть прокат

Ті1vби,

чор,них

&Ольтне

устаткування, nІІЛОМа­

теріми

У

чеоргу,

тощо. трудящі

насоси,

свою

сонячно­

то

і'ншого.

твариннltКи

бага­

раз

при-

ЇЗДИЛИ знаЙО}1ИТИСЯ з ДOCBiдo~! l1рудівників

фер~!

КРИ':llCькоі

і

країНІ!

білого

і

«Джап

бакі»

oxo<Je ЧИТ"ЮТЬ Кращі сної

ба з'в'язу€ українських і туркмеНСЬКIІХ літераторів та діячів мистецтва . Так, у Кушці служив, бився проти басмачів українець ПлатОоН Воронько. В ро­ ки Великої Вітчизняної війки туркменський пись­ меНIЮrк Ашір Назаров брав участь у 6о'ях за ВІІЗ80.1еЩIЯ України, зна­ йшли в Туркменіії свою д-ругу Д(};Іlівку украї'НСь­ кі письменннки Ярос.пав Шпорта, Юрій Дольд­ м.иха.ЇlЛИК, Агата Ту,рчин­

Кер­

мову,

на

ВипущеlЮ,

зокре­

буваJtа тоді Київська кі­

l,jаємопідтримці

і

KiHe~a'ГOгpa­

рука

ф.іtти Турю!енії багато чого перейняли з досві-

-

Їх

жінок-турк~!е­

СТВЗі~ и,

коогоспами,

вадять

наукову

карта

мениста,ну

змilНить

В

ус.піхів

1 \'lЬ

веЛНl\і

РОДЮЧІІХ I1стдазької

«Тезе

стоена

високого

Героя Праці.

Соціалістичної Таких прикладів

~ожна

навести

н~л

по

НЮІ

Багатьо,х будівників ВО'д­

piВlHO­

КОРИОНОЮ

будівника\!

СУС­

кому­

ної

магістраІЛі

майбутнє . І напередодні славн'ооо ювілею Ра­ дянської держави, спов­ нений сердечної вдячно­ сті до партії Лені'на за всі дос.ягнуті ним успіхи,

д.алі

урочисто

на

захід

простяг,не­

ться Каракум-ріка. З'я'в­ ,'ЯТЬСЯ

НОВІ

раЙOlН.И

вовництва,

до

республіки

цен.ру

Ашхабада

-

Туркменський

пі.д­

завоювання

народ

На гарба-х пронося лишения,

Ка·раВallО\! JlУЖДbl века Пред тобою про-ш.1И, Турк~ения.

Но прин.ес со звездой солдат

Из России освобождение.

Произнес отец: Он твой А Россая

брат,

сестра TypK~!eHIIH. И развеяв веков ту.ма'н, Закн.пе..1а страда

-

весенняя .

В

ИНСТИТVТ

-

посту-пил

чабан.

Словно сад, расцвела ТУРК}lения.

Ско.1ЬКО

81>lрОСЛО городов! На,1 пустьшей встают строения.

В белом платье полей, саЩQВ,

Как невеста, моя Туркмения. ТЬІ направила, труд любя, К миру, к (частью С!ІОИ стремлеliИЯ.

И Россия с тех пор

тебя

Величает сестрой, ТуrpJШе.ния.

Кара

СЕRТЛИЕВ.

Переклад 3 туркменської.

з

Каракумсько­ йдуть

п.~а.вці,

ріки

від

веслярі .. .

ВllрОСЛIІ

нові

лина повністю затрати

рад­

на

окупила

СПОРУДЖ€lНJJЯ

водної ма.гістралі. Було вирощено небачениїl уро­ жай бавовни, З'ЯВИЮlСh чудові

пасо,вища,

зЗ'вдя-

1\11 чому респуб.1іка з~о­

одержати

: ,1 '"

бl.~ьше

А

набагато

каракуля.

тимчасо\!

j,йl::'ЛУ

ПОКІІ

у

зоні

що

зро-

Il(,ється трохи більш як J ОО тисяч гекта,рів зе\lлі.

l-'('важко

УЯ,ВІІТІ!

нuсКlЛЬКИ

собі,

примножаfЬСЯ

б,'fі ~CTBa

Туркмениста­ ау ПІСЛЯ того. ЯК будів­ ІІ'ШТВО каналу буде за­

l'(:j:.J.Iello 230

і воду одержать

у:і

тисяч

Перед

гектарів.

ВО,1ею

і

напо-

леГЛlІвістю радянської .11<,ДИНИ. озброеної по-

1~ жною

техн.ікою. ДOCBiдo~ j

тат,ні\1 НЯ:lIИ,

l1устеля

відступає

Жовтневої

PYKa~!1

нз

соціалістичної революції!

впевнено дивиться в своє

ЇЇ

госпи. Уже в 1964 році піднята каракумська ці­

велике

-

куди море\1

!-Іа берегах цієі штучної

ПРОГОЛOl!llує:

народів СРСР

піду гь річкові C~ДHa .. _

ПО

І(з,налу

ВОДІІ,

Хай вічно живе і про­ цвітаЕ' братерська друж­ ба і нерушима єдність

ба­

Каспію.

А \1) -Дар'ї катери. бар­ жі. Тут З'ЯВИЛИСЬ РИ'бо­

на,ге'род-

ко! промисловості. Вели­ кі кроки зробить х·імія vі.1Я Каспію, вона на­ _' асть і'ндустріальних рис !\,aJ,oa-Богазу. По тов­ Пі" пісках пустині ще

просува­

до СОЛ<JНІІХ

достаВЛЯЛIІ

І ІlІні \lУ

висот

нових

ДО

вже

селища

Баку.

наl3иваlЮТЬ

пільству людиною, актив­

чимало.

стала

де('1

KapaKY\l-

пра.ву

---

далі

С"регів

~yдpiCTb гuворить: «Де г.ода там життя». Ка­

звання

до

продовжує

Г.ІСЯ

Прикр­

«рікою щастя», «рікою дружби» . Адже в його спору дж енні брали участь представники 32 національностей країни. Це був справді все'на­ РОДНИЙ подвиг в пустелі_

ща-стя,

вона

ського каналу ці.1а епоха в Жllтті ТУРК\lе­ н:і. Heдap~la народна

йол»

Кара­

кана.1У

Геок-Тепе. Воду одерж а­ ,;11 Ашхабад. Безмеїн, і

сер­

ріВНІІНІІ.

НаРО,1ження

"еда-

стрічка

\1СЬКОГО

:Іrотягнулась

Ії жовте, по­

зе~!ель

і,

дос­ знан­

неухильtlО

перетворена

ТDУДОВИМ~

с,"ужбу

CT~Є

КОМУНIЗ\lОВl.

ДЛЯ БЛАГА НАРОД V

Средь горючих слез песка,

саме

орденами

Голуба

")

ІІа артерія Каракум­ ський кана.1 імені В. І. Л~ніна_ В.)ДИ могутньоі Аму-дар'ї потекли через

Родина моя и

у

СlIпучі барханиі піСКfI дО

Турк­

хімічні

шлях

І!е пустелі

і

lН.ізму.

IІриємства і фабрики лег-

ЛЯ'v1l1 СРСР .

ОГ).1дУРДIІ Астанова, Ta\lapa Сапарова, Тама­ ра ХаЛЛflєва, Еджекf13

правною,

О.діНОМУ

жено

за­

збавлене життя тіло, про­ різала житгєдайна вод­

гу

З найстаріших міст Турк­ ~leHiї Мари вирос-

народу.

клали

.виЙшла на широку доро­

ОВОЄ

що

в'язково' за"егуть іх. Але радянські .1ЮД!\ про­

Завдяки Радянській владі жінка-туркмеика

про­

простягнуться

газо:проводи .

сільських

говорили,

неСПРО)lОжна

лишити свої сліди в пус­ те.ті, піщаmі хвилі обо­

Огулсабир Ора'зова удо­

0(;,1ИЧЧЯ. На сході і за­ ході піднімуться сот",і 6у;,ових вишок Щороку рн публіка збільшувати­ ме виробннцт,во нафти на мільйон ТClНН. В цeнrr­ рі Klllpa-KY~liB ,від нових родовищ

місько·і.

колгоспv

роботу,

економічна

людина

Бердиєва директор'И шкі.'l. Заступник го..10вн

ЖflТТЯ. Нині десят­ lІ'rяч

селищних

се.1ИЩННХ Рад . Ш. К.lичмамедова­ секретар райкому партії, Тазегу.1Ь Джуманазаро­ ва перший секретар райкому комсомолу,

На по·чаток 1970 року

запо­

дальших

туркменського

зробflВ

('{'раш депутатами Вер­ ховної Ради СРСР, Вер­ Х';В!ЮЇ та )1.ісцевих Рад своєї республіки. ,візьмемо , напрИl<Jiад, Байрам-Алійський район.

~Ia, «Вибране» Т . Шев­ ченка, «Текинка» П. Гра­ бовського, «Вибране» І. Фра,нка, «Вірші» Лесі ук.раїнки, «Ні пуху, ні пера» Остапа Вишні, «Прапороносці», «Злата Прага», «Тронка» О. Гончара тошо,

пере­

б'а-гаroжінкам

нок успіШllС п'рацюють f.:;ЗННХ галузях еКОІНоміки і кулЬ1'УРИ_ Багато з них очолюють паJ:1 ійні і дер­ жавні органи, керують ПРОМИС.10ВИ'1И підnриєм­

пере­

ностудія,

республіuі

КfI

туркменську

Туркменська РСР rrлід­ но співробітничає не тільки з Україною, а й з іншими братніми рес.пуб­ ліка~1І 'Нашої матері-Віт­ ЧIl3НИ. В цій дружбі і

ного

україн-

літератури

кла.дено

до.~ю

Туркменії,

золота»

твори

ної.

пелю­

ПОВНОКРОВНlіМИ будівни­ Кі,ЮI щаС.1ИВОГО і ра.діс­

v нашій -

респу6ліц,і.

нову

страждальним

т,вори ТУРЮlенськнх Г"I-СЬ~lенникіи перекладені !lа YKpaїHcLKY мову і іх

Лу­

з

Раніше

ГО.10ВИ

-

і

перемагає

пустелю

Де­

Рад депутатів ТРУДЯЩИХ, четверо-депутати Вер­ ховної Ради TypK~eHCb­ коі РСР, Iб8 чоловік об­ рані депутатаЮI район­

«товар»_

ніс

ПЄірек.1а­

Б,

неподілblНИМ

Д~ВЧl!нка,

Людина

колгос­

жінка.

жінок

сі.1ЬСЬКИХ

Великий Жовтень при-

інші

ганської областей_ Тісні зв'язки встанови­ ли між сQlбoю вчені обох республік, давня друж­

ська,

на

Копет-дагр А. Каушу­ това, вірші Каюма Тан­ грикулієва і Ата Селіха, ['свість Хаджі Ісмаїлова «Син двох батькі,в» та

Туркменські не

з

був

в'ятеро

чолові­

l:IOK дивились на неі як

бабаєва, «Біля підніжжя

бульдозери,

СУ_1ьфат нагрію та

•1ась

д'l. «Вирішальний К'РОІК», «Небіт-Дат», «АЙсо..1тан

го ТУРК~lенистаJlУ надсн­ лають на Україну нату­ раЮ>lIУ вовну, скло, наф­ тові

турю!ен­

ВО.Н,ГЬ численні

він

Bo.~i

!J.і>УЖИНУ. І ніхто його за ц" ііІ' судив. У сім'ї не І ~;,і.ш, КО,1И иароджува-

І 11J0 глибокий і'нтере-с Чlilачів УкраІни до турк­ ,\f(':іСІ,!ЮЇ літератури го­

високо­

електродвигуни,

перші

обов'язково

ра­

які мусять до c~!ep­

КОРИТИСЯ

:<а'

сорту»,

вол~дарем у домі, міг lї(.Gнти і навіть убити

ські національні опер 11.

металів,

насоси,

ті

КО)1Позитора~1И

('71'f)UИВ

на,родами.

«нижчого

KOIК.HOMY

пі заСТУПНИI\ОМ голови прав.1іНlНЯ по культурі­

1ись І о

в

що

невої соціалістичної революції»).

ва lНap~ItHi з ч<мовіками пращюють жінки. Більше

шаріату

більш знаменна,

харчуванн,я,

комунального господарст­

домо-

Ця перемоrа тим

народн, які перебували до революції На ста­ дії феодальноrо і навіть патріархально.родо­ noro ладу, прнйшли до соціалізму, МІШУЮЧИ l\апіТ8лізм. (З Тез ЦК КПРС «50 років Великої Жовт­

транспор­ ту, зв'язку, l'оргі ВJ1 і, гро­

річну дівчинку могли віддати за сімдесятиріч­ ІЮГО' С1 арого. Традиції \IУСУЛЬ~lанського

ди...

ПИСЬ~lенноі Тепер більш

.10

річ,

вёЛIІКИЙ калим. дев'яти­

Туркменнстану, керовані партіею Леніна, впев­ нено йдуть до світлих вершин ком)нізму. Про успіхи туркменського народу в комуністич­ ІІОМУ будівництвІ і Атиме мова в 'І1аrеріалах, які

"ІОРИ'lllОЇ творчості відсталі в минулому иаро­

До революції тут не бу­

жінки-турк­

менки.

Жовтнева революція, будівництво соціа­ лізму розбудили і підияли до самостійної іс­

РаДЯНСЬКIlЙ Турк,менистЗІІІ це республі'ка першокласної сощіа.1іСТIfЧНОЇ іНДУСl'ріі з ,різнома­ lIітню:и га.1УЗЯІ~И ва.жкої, легкої і харчової про­ Щtслово,:ті; край РОЗВИIlУТОГО машинобудування, нафти, газу і хімії; республіка велетенських гід­ ротехнічних СПОРУд. Нові ПРОМИ().1О1Ві центри ви­ росли в са~юму серці Кара.КУМів однієї З най­ бі.%ШIІХ пустель світу_

Гордість

Туркмекії

-

ванню «чорного золота»

її

нафта.

По

видобу­

республіка займає третє

ка:ртина

індустріа.%ного

зростання

буде такою: поріВІНЯНО з

1913

валової

промисловосТІ

продукції

всієї

26 раз, а великої і

споживанню

республіки

PO'KO~ ВlIJробництво зросло

в

в 46 раз . ПО виробництву

ел·ектроенергії

на душу

на'селеНlІЯ

Туркщ~нсь>ка РСР перевершила Туреччину в 5 р~з, ІР8lН В 11, Пакистан у 25 раз . .:гypKMeHI_~, яка Іне ма,да до Жовтня

1917

року своє! 1НДУСТРIІ,

поставках

продукції

тепер уапішно виконує не тільки зобов'язання по ПРО~1Ис."о'Вої

підприємства.м

\Іісце в РадянсьК'Ому Ссюзі. Досwrь сказати, що в перший рік нинішІНЬОЇ П'ятиріЧrКИ тут ви,добуто близ1,КО 11 мільйонів ТОIIJН нафти; або майже

кра.Ї!I'ІІ, а й виді.1ЯЄ значну її кількіСfЬ для .про­

CT:.1bКlI, Росії_

скі.тЬКіІ

її

вндобувал,и

в

усій

царській

на

нк

20

зарубіжних держав

міжнародних

та

інші

товари

з

'ринках_

маркою

Зокрема,

БІЛЬШ

купують маШІІІНИ, с.кдо

«Зроблено в

Typ~Me­

нії»,

ШВІІДКО ЗРОСТаЕ виробництво хі'l\Ї'чноі продук­ lІіі,

дажу

е.lектротехні<JНОЇ,

машинобу.діIВНОЇ,

метало-

Пишаються досягнутими ус.піха~IИ і 1Іруді,вники с!льського господарства республіки. Якщо до ре­ волюції на всю Закаспійську 'область було лише

обробної та інших ТдlJlузеЙ. З КОЖJШМ роком дО .'іІІДУ стають все нові заводи й фабрики, lІрокла­

64 плуги, 36 баво.вникових сівалок і 92 тиСЯ~і

даІЮТЬСЯ

.красноводський

дерев'яних сах, то в 'наші дні на полях КОЛГОСПlВ

нафтопереробний, ЧелекенсЬоІ~ИЙ хімічний і ЧЗіРД­

: радгоспів ТуркмеНИСТа1НУ працюють 25 тисяч тракторів, 1300 КО:lolбзйнів і майже 8 тисяч авто-

.1і!!ії

електропередаq,

жоуський суперфосфатний заводи, ШlIХЗlба-дські ':КДЯІІІІЙ, тек,;:тильний і шовкоткшький ,комбі'наТIІ ось да.1еко не повний перелік найбільших пlДПРИОIС гв, що вирос.1И в Туркменії за )ЮКИ п'ятирічок і сеомирічки_ Вс.і ІІОНИ YCTarт~oBa.Hi пер­

-

шокласною

технікою_

Бурхливи~1t

ша -галузь ну.

Торік з

Туркменський

тем.пам,и

розвивається

газ

пішов

по

та» майже в десять .раз більше, ніж у дорево­ люційні роки, і на 186 тонн більше, ніж було !На-

наймооод­

мічено планом_ добрий урожай баlВОВНИ Ішроще110 і в цьому ~oцi.

родовища

Крім вирощування бавовнику, трудіВники села зай'маються та,l{О!Ж 11Варннниц11ВОМ, баштанницт­

газо.ва, промисло.вїсть Ту~кмениста­

величеЗНQГО Ачакського

\lОбі.1ів. Торік баВОІВН>Qробll республіки дали Батьківщині по.на,з, 650 тисяч тонн «білого золо­

ПОТУЖНОМУ газоlJlP'O­

воду Бухара-Урал_ А недаВІНО «голубий вогонь»

3 жаркої Ка.ракумської пустелі одержали жителі сго.nиці нашої Батьківщини Москви по на.дда-

ВОМ, винorрадарс1'ВОМ, са.дівництвом, вироБНИЦТ­ вом -пшениці, овочів та іншої сільськогосподарсь­ кої продукціі.

Готуючись гіднО< зустріти CJ\авний ювіл~й Ра" Азія-Це.нтр дя.нськоі держави., трудящі ТуркмеНСЬКОI РСР

леюи гаЗОВI'И магістра.лі Середня заВДОВЖКIІ понад 2700 кіЛОІметрів_ ЯКЩО звернутися лише до деяких

цифр,

то

зобов'язались ВИК'Olllати десятимісячний 28 жовткя, а річний - до 27 г,руд:ня.

план

до

(Цифри

*

і факти)

до Жовтневої рево- одного колгоспу. Нині 11 люції на 1000 чоло,вік Туркменії є близько 1400населеиня Туркмеиії при- лікувально -. профілак­ падало лише 7 письмен- тичних заклаДІВ, в яких них.

Тут

не

було

жод- працюю~ь

ч~дові

кадри

ного вищого і середньо- медпраЦІВНИКІВ. На 10 го спеціального учбового тисяч чоловік У рес.пуб­ закладу.

Тепер

у

рес- ліці

припадає

*

ЛІкар.

21

публіці вчи гься кожен Всесвітньо відоМі ви­ четвертий житель. Пра- роби туркменських кицюють

понад

за- лимниць

1.600

гально-освітніх шкіл, вузів і 28 технікумів.

експортуютЬ1

5 в 50 країн, Тільки в цьо. му році

*

буде відправле-

В Туркменській РСР но 22 тисячі KBaдpaTH~X налічуеться 2.100 бібліо- метрів ЧУДОВИХ КИЛИМІВ.

тек

з

книжковим

фон.

*

До революції трудя­

дом 15 мільйонів при- щий туркмен не міг і мірників. У 1922 році на мріяти про фізкуЛt -rypy

території республіки бу- і масовий спорт. Тепер ло лише 22 бібліотеки. у республіці понад 1800

*

В Туркменії діють колективів Академія наук і 58 нау- об'єднують кових

закладів.

Видаю- тисяч

фіЗК~ЛЬТуі'~ ~аиже 34'1

любитеЛІВ

спорту.

ться 32 журнали і 43 га- 3 н~ми. працюють

90~

зети російською і TYPk- і спеЦlаЛIСТlВ з. вищою І менською мовами. ДОІсередньою ОСВIfОЮ, яким

Великого

Жовтня

тут допомагають

не було ні книг, ні газет, громадських

ні

журналів

ВОЮ.

*

рідною

*

мо- рів

і

.50 тисяч \Нструкт.о-

спортивних

СУДДІВ.

В Туркменській РСР До революції на всю на 10 тисяч ж~телl~ при-

тодішню 3акаспійську падає студеНТІВ біЛьше, область налічувалось ли· н!ж у Франції - . вдвО" ше 14 лікарняних )акла- НІЖ у ТуреЧЧИНІ 11

дів.

В

області

з

насе- п'ять ра), Ірані -

в. 11

ленням півмільйона чо- ра). На таку ж КlЛЬловік було тільки 13 ро: ІКість. ~аселе.ння В ресдильних ліжок. У наШI\ПУБЛЩI у Пlвт~ра раза

дні таку кількість ліжок біль.ше. ШКО~ЯРІВ, ~Іж у має родильний

будинок ЗаХІДНІЙ

НІмеччиНІ.


ЖОВТЕНЯТА СТАЛИ ПІОНЕРАМИ жовтня в місьКІН сереДllій ШКС.1і N~ І від­ бувся УРОЧНС гиоЙ збір піо­ нерської ДРУЖИНИ ~a те­ ,ІУ. «Буремн~ молодість батьків дороговказ

nартина ХПОil\­ пика Г. В. Теj)ПИ­ ловсы\'г'оo

« .\рсе­

Нoa.'1bf1..\i» •

фОТ(JIХР~lJIі!!\а (РА 11A~').

нинішньому році l1РУ,1івники доклали

чимало

зусиль,

радгоспу «Красилів­ щоб

вчасно

ЗН5!ЛИ з кожного гектара городники . За сумлінну пра­ цю робітники одерж3JЛИ достойиу винагороду. Мате­ ріальна заохоченісгь заЙlмає Іне останнє місце в підви­

щенні трудової а'КПlвності. Наведу 'кілька прикладів. Кращі комбайнери першого відділка Іван Андорійович Марченко, Петро Іванович Лобко добре підготу,валися жнивуваНІНЯ,

значно

перевиконали

сезонне

завдан·ня

по обмолоту хлібів. За успішне викана.нн.я свого зобов'я­ зщня їм виділено безкО'штовно по 400 кілограмів пше­

ющі. Таку ж винагороду одержали і шофори Михайло О.lексіЙОВIlЧ Гисар, Микола Іванович Мен.жега, котрі вивозили зерно від КО~lбаЙна .

Організовано 'провели ~lеханіЗ!lТОРИ й силосування . Іх зЗ'вчаС:іО ознаЙО\If!JiИ із системою оплати та мме­ ріаЛЬНIІМ заохочеННЯ,1 Тому на цю ро6оту охоче погод­ Ж}!JаЛIІСЬ всі і працюваЛIІ з повною віД ·lзчею. Прим і­ РО\!, тра,ктористи Микола Павлович Паj}ленко, МИХ3JЙ­ ло ЯКОВІІЧ YCTell'KO, водії Микола Григорович Гусак, Ми,кола ВаСИЛЬОВIІ~ Моска.леико на підвезенні зележ>Ї маси до СИЛОСНІІХ ям ви.конували денні норми на 120135 процентів. Вони одержали з радгоспної комори 200-250 кі,10грамів зерна. Хіба це не вияв турботи про \lатеріаЛЬНIІЙ доста'ток трудівників, про тих, збагачує своєю натхненною працею ріщну країну!

хто

)lзтеріалыla

велика

--

сида.

Не ­

пере\IС ВКІІ

це

«Сірою

асфаль'ГовЗlНОЮ

С1ірі~кою мчать вантаж­ ні автом ашини, курсують автобуси п:> маршруту

«ДШК-Гоголів», «Мет­ ро «ДаРНИЦ5!» аеро­ порт» (ста.ра назва, нині аеропорту He~1 а) . Зупинка «ТОРГVlаш»,

-

О, як вас піДС'lажило! Знаю, знаю. В КРЮІ У сон­

І деСЯl1КИ correHb робітни­ ків КОЖJНОГО ранку послі­ шають до прохідної за­

щедре .

Таікі діалоги не дивина, до них уже ЗВІІКJНІ. ОСЬ хО'Ч би ВЗЯТlI цей рік , ювілеКниЙ.

Назову лише

тих,

~_TO

оголошує

воду

кондуктор.

закінчується

«Хай

піснею дітей

завжди

буде

сон­

.

С.

ШМІЛОВИЧ,

старша

піоиерво­

жата.

торговельного

ма­

l&женні .. ",

«Мобілізую·

і організуюча СI1.1а колективу», «Перспе'КТИ­

'13

ви

РОЗ>ВИ1'КУ

заво'Ду».

~. першому розділі РI()З­ повідається про те, як народжув3JЛОСЬ лідпри­ Є\ІСТВО,

в

У\lовах

ва ГІІ

яких

важких

доведось

л,рацю­

робітника.м

спочат­

ку і як вони переборю­ В!lЛlI ТРУДНОІЩі. На 1,6 ~1і.1ьЙона кар­

шююбудування,

яка

гатьох

в

їй пугівку в Трус~авецький с~на,.орій. ТракторИ!ст Іван Ілліч Ca~ICOHOB ПОlхав у СОЧІ. Пише, що в «Золотом)

-'la\lla самостійну путівку

БОВ3'Іщів

в

'1ає й іншу назву - Тре­ бухіВСЬКlIЇl поворот . Так

дукції завод у 19б1 ро­ ці. У ЦbO~IY, ювілейному, її б).1е здано краІїні на 9 Лlільйанів карбованців.

її

За

на Моска:lенко. Хороша трудіВНИЦЯ, ПРЮlірна. Ми дали

колосі » йому вельми подобається. Обслуговують куль­ турно, звертаються че~IНО, привітно . О.1НІІ -.! СЛОВО:vl, ви­ ЩНІЙ

клас!

Іван Данилович Ме!lжега , теж

тракroрнст,

в Бердянську. І Ta~1 непога'но . Ha~i людн ЇЗДИЛИ,

хвалили.

добре

Сl1річають

беРДЯШlJ

СІЛЬСЬКИХ

то

тру ДІВ­

IІl1ків .

ПРОТ51ГО"1 дев'яти місяців в БУДIIIІІ<і\Х г.іД~()ЧllНtку. і саН<l1сріях країни по.буваЛIІ бі.1ьше 20 ЧОЛОВ.ІК. KPI'1

roro,

l<iращих людей

села

нагороджували

ПУТlвка,ЩI на

гуристські поїзди. Нещодавно рушил~ в дoporv три '10-

ловіІка. Це наші акти'в'ні КО\lСОМОЛЬЦl. ВОНИ побувають

в багатьох ~liCTax. У'І пощастило Адже побача.ть ко­ .11 IСК} революціі Ленінград напереДО.1ні ЖовтнеВIІХ віJ.відають

МаВЗО.1еЙ

В.

І

Леніна,

засновника

KpaїНfI СОllіалїзму .

Ми розуміюlO. що першочергова наша турбота це турбота про людину . Так вчить нас партія, за таКIІ\1 ПРИІІЦІІПО\! \ІІІ Й П.1аН~Є\IО свою роботу. Т. голова

робіткому

ХАВРО, радгоспу

« Красилівський»,

вивела

ба­

в істО'рію ввійдуть чо­ ТJ;.ри розді.1И: «Ha~oд ­ ження заводу», «Крсжи

сьогодні ві;щочнває. Це наш па,р'НИКОВО'Д Ольга Мус.IІВ­

JlЮДИ,

життя.

Правда,

ця

і~1енують

зупинка

старожили

Броварів, а ті, хто при­ їхав \' наше \Іісто шість­

випустив

рахунок

чого

про ­

досяг­

н\' то таких ве.1ИКИХ УСПl­

хіп -

під!' ~IOBa 'і дру­

сі\1 P-ОКіВ назад, дали ЇЙ

го\!)'

назву

Третій Р'озповість про роль па,ртійної, комсо­ мольської і профспілко­ вої організаціЙ у ви,рі­ шенні виробннчих проб ­ ле\I, прО' взаємовідноси­

торг~!ашіВСI, l(а.

-

І

вона прижилася». ТаКИ~1І слова\IИ почи­ нається історія заводу торговелыгоo машинобу­ дування,

яка

створюєть­

ро,цілі

історії .

ся за рішеННЯ\1 диреlщіі тз партій:IОЇ організації . у ній будуть ві.10,браже­

ни

ні

допомогу робітників тру­ дівникам ceJla.

основні

,ку си

етапи

підпрИОlст-ва, якого

звелися

розвит­ корпу­ на

колосились ПОJ1ребського КО.1госпу i~IE~Hi Кірова .

por;iB x.li6a

ТО'М у

між

людьми,

про

БРllга.1И і удаlрників КО­ \1\' ністичН'ої праці, про

Зараз

то ­

му місці, де вісі~I-Десять

завод

роg,почав

споруджеННIЯ Будинку культури, на~lічено та.­ кож

.побудувати

ДИТЯЧІ

ясла-садок на 280 місць, гуртожито'К на 200 місць, закі,нчити будіВНИц1'ВО заводу який в ма.Йбут­

НЬОМУ- 'буде експери,мен­

та.rII>НИМ . ПРО все це 'РРі3каже четвер1 ий розділ історії. Цінну

Вона

Іо.раще організува'!'fl соціалістичне змагання, перетворюзати в ЖИТТЯ план.!, на.креслені

партією .

Свято

) любленою

Потім КО'НКУРС ре­ ВО.і1юціЙної і стройової пісні. 8икон) ються l1існі

Перепрошую, ВИ де бу.111: в Гаграх чи СОЧІ?

Григорівна Ладан, А:насгасія Мар'я­

заінтересованість

Красилівка.

Живуть ЛЮ.1и краСИВИ\1 ЖІІ ТТ ,1\1. А про те,

нівна Духно, Мuтря J"lинівна ПавлеНІКО' та Галина Ми­ КlІтіВI!а Шебіко Ti.1bКlI за літні місяці одержали пре­ міальн'ої оплаПI від 140 до 150 карбоза'нців .кожна Жінки були задО'волені таки\! ПОРЯДКОVl СТИ\lулювання і пообіця.1И наступного року ще краще орга'нізуваТIL збирання овочів, особливо ранніх . .отже, з КОЖI!И'1 ДНб! VlИ наочно переКОIІУЄ\IОСЬ, що ДОПО~lагає успішніше

наша

ЯК ві.1почиваЛОLЬ)

('ВЯТ,

Окремо хочеться зупинитися на грошо,вому зaroхочен­ ні овоч' івників. В нинішньоVlУ році ВОШІ \lаЛfI хороший в.рожаЙ цибулі, моркви, раlННЬОЇ капусти, редису. Лише трет.іЙ відділок, де кеРУЮЧЮI Д VlИТрО Григорович Без­ смертиий, реалізував городшlИ на суму 435 тисяч кар­ бованців при плановому завданні 383 тисячі. Кращі

робітниці Галина

~расивіша€

класі!'

Народжується історія!

Часто \1(1жна 110'1)' 1'11 серед д()ярок a(jo '1еханіЗ:lТоріВ 1зкі

5-Г, 5-Б, б-А, 5-8 та б-В

ського

шо € Х., !іб і до Х.1іба, іі ГОВОРІІТІІ не ДОВОДllll,СЯ.

впоратись

з yci:vla сідьськогосподарськи:.lИ роботами. Змагання за гіДІНУ зустріч 50-річчя Радянської країни додало ЇVl сиди. Вчасно посіяди і зібраJlИ зернові, добрий урожай

бой ПО'Й­ де\l» та інш!. Найкраще ВIІК('ІнаЛIi lIiCf.i піонери

ніст І. К. Ці~lОшинськиіІ.

50 кращих жовте­ кла.:ів на-

.1ap~la село НОСИГЬ та'ке хороше Йщ~нн.я . Над різноко­ "lіРНЮІИ даха~1И будииків рясно за~lережа.lIIСЬ телеві­

зіЇІН' антени

В

іОНИ

відпочивши!

СИ.JIА

«ОР.1енок»,

МІ,І

ЦІі" КО,IПОЗl1то.ра ОСТ іl0В­

м ATEPIA.JILHA

роком

урочисту

«С:.Іело

чим СВЯТО:vl старий КОМУ­

Доброго здоров'я, І<ОЖНИМ

І

дають

ВЗГОРЬ5!'Р> ,

чеканні вишикуваЛIІСЬ за­

ПрIlСВЯ­

Листи 3 одного господарства

з

8сесоюзної організаціі Леllіна . ЖО'В­

чений 50-річчю Ра',1ЯНСЬ­ кої влади 8 урОчистО ....lу

BHYK!I:vI»,

передодні С.1ЗІВНОГО юві ­ лею краіни їх прийма-

ВЕ.JIИRА

до

і\lе-ні В тенята

нят третіх

SAIHTEPECOBAHICTb В

.:10 .1ав lIiollepcbr;oi

uбіцянку. Кращі піонери ДРУЖИНИ та КОМСО~lОльці пов'яз)ють Їм галстуки. Тепло поздоровляє ново­ прийнятих З наступаю-

Оlна, ,1 і

ський»

ЮТЬ

27

«Смело, товаРIiЩИ, в но· гу», «По ДО.1ИНЗ!~1 11 по

ро'бот~

рО'зпоча­

.1 11 торгмаlllівці.

Адже I1роЙ.1.е час, і ті, хтО' СЬО;

Г. ХДРЧЕНКО, інжеиер по працІ.

годні воді,

ГРУДllТься підуть

на

на

за­

заслу ­

женнй відпuчинок. Моло­

ДОПОJ\fОГ .ІИ

ді. І\отра за~lіннть стар­ ше ПОКО.1іIlНЯ, цікаво бу­ де знаТІ!, що роби.111 їх ­ ні ilопеРСДНИЮl, ЯКІІЇІ

• ОВОЧІ

в НlІніШНЬО~IУ році до каси радгоспу «Красилівський"

С.1і.1. ВОІ"ІІ за.1ИШIIЛИ піс­

нздіЙШ.10 від реа.1ізаціі l'1.1ьськогоспода.рс'>r;оі ПРО.1ук­ Itiї бідьше ~Іільйона карбова,нців. ЧИVlала доля припа­ дає під продажу ГОРОДІІ'Н И На докір деякю! скеППI,каш, котрі

нед:ооцінюють овочеві

Нині

ще

культури,

НІІ

заводу.

вдаVlСЯ до цифр .

TpllBaf відва' нтаження каПУСПI

ТРУДЯЩИ'VI

ХОРОШІІЙ внторг 'Іаємо і від ПРО.1ажу Цllб~ ,1і, реДІІСУ,

3вичаif,но, внпи-сувати такі цифри у зве.1ення радісно,

Вітчизні на честь знамен'НОЇ дати.

цієї

Ще з початку року ми спрямували свої зусилля

лозунги,

полу­

що

будівників

KO\lY -

ніЗ~IУ. На фото : адміністра­ тнвний будинок радгос­ пу .

НАШ СКРОМНИЙ ВКЛАД достроко'ве

викона'ння

своїх зобов'язань і слова дотримали. Непоганиїl врожа;ї картоплі одержав відділок . Зок.ре­ \Іа,

панно,

VI'яніють

працю

«КрасилівськиА».

підготував свій тру­ довий подарунО'к матері-

КQльорові

славлять рі;1ІІУ Комуні­ СТІІЧНУ партію і Радян ­ ський УР5!Д, доблеану

бо за Нfl\lll людська п,раця. Вчасно Вllса.lжена розсада у грунт, сгара'нно оброблено і підживлено кдуби. І , мабуть, вирішальни:.l у вирО'щенні ГОРОДИНІІ € те, щО ПРОТЯГО\І літа зразково організували збір і відвантаження овочевих плодів . Н. ГОРН ИИ, старший екоиоміст-плаlf"ВИК радгоспу

r;a

ство -

д о невпізнання змі'нн­ .10:Й село Требухів за р ОЮI Ра.1ЯНСЬКОЇ В.1а.1Н. За,ра,) воно вби'рається У пишне святкове вбраlН­ ІІЯ. Всюд;], КУ.1И не глянь,

котрі принес.1Н нам чимаmlЙ прибуток Надходження сід збуту ОВО'lів закритаго ГРУН1 у переВIІЩflЛИ П.13нові І,а 18 ТІІСЯЧ карбованців.

лектив четвертого відділ­

нині

Н. ШУЛЬГД.

):И.

на

яка

це во­ історії

РЮЄТЬСЯ.

\Ііста КИЕва . За пО'передні~1ІІ підрахунка,1И урожа.Йність цієї цінної КУЛЬТУРИ досягає 220 цен гнерів з КОіКнО'го г!'ктара . ТЮІ б і.1ьше приємно, що кожеll lleHTHep реа­ лізува.1И не по 8 ,б , а по 1 І карбованців Капус га ж рання пішла в два рази .10рожче ПРОГН ,lа~lіченої циф­

ЗаЛИШИ.1I1СЯ лічені дні до свята, 50-річчя Велико'ї Жовтневої со­ ціалістичної революції . Як і всі робітники рад­ госпу «,1 іткіI!СЬКИЙ", ко­

сtбе. П;;-о все дізнаються з

.151

\Іеханізова.на

лаН'ка

Олекси ЮХfшенка зібра­ па на кожному з 130 гек­ тарів по 105 центнерів бульб. Вирощено по 270

центнері'в ряків.

Успіху ріальне

кормових

сприяли і

М а.те­

\Іоральне

хочення.

бу­

зао-

Наслідки-

підвишеНIiЯ

продуктив-

ності праці, збільшення ВIІХОдУ продуктів рос­ .1ІІНlІицтва

ва.

Так,

і

твариноНИЦТ­

В,lСИЛЬ

Каран-

ДIOК

виробив

трактором

«Т-74» дві тисячі гекта­ рів у~ювнО'ї о'ранки, Ва ­ силь Кириченко і Мико­ .1а Козел -- по 1400 гек­ тарів. Ланка ГаЛfFНИ Га­ пон,

тракто):'на

Васи.1Я іІІШИХ

ряд

осінніх

польо­

~обіт.

Збільшення дало

та

успіш.но ЗaJКінчили

КО~П.1екс

вих

бригада

Гайда'ка

продукції

~IОЖ.1ИВість

авоє-

часно виконатн своі до­ говірні зобов'язання пе­ lJe.1 державою. Картопл,і

зберігання в кагати від­ бі1РНОЇ пО'садкової кар­

топлі

500 тонн. Закага­

продано 712 TOНIII ПрИ п .~а1lі 585 (її продовжує­

товані

\10 здавати і зараз), о'во­

точки

чів здано 730 тонн при плані б85 тонн. Рі'l'НИЙ

до

свята-­

упорядковуються

вулиці,

план

будинки, прикраrшаються

ві

пО' продажу Де!ржа­

молока

ВИIКОІНаlНО

90 процентів, м'яса 102 процен1'И. Зак.lадено

на

і коренеплоди.

Зараз

приготування

на

ху ДО'ЖНЬО

на

панно .

ЗИ\lове

наше

село

Лі­

проводить останні

оформле-НЮІІІ

М . КАЦЮН, керуючий

вlддіЛКQМ.


JКи:ву

БJ:аГОСJ:ОВИ :::G

Б.1а I Г()СЛ·&ВИ

О

,)fe.He

в

ЖИТ11Я.

Б;J;аrocлови, іВітчи:зн,О-)lати,

::r о r-

Мої СИ'ifівн'Ї '[юч}"l'1'Я У

чаш)' світ.'ІlЖ'О 6у,.rя

lі'ришта.1е~

>:::G

Biplfl}Cl'i

Меня, КОJJ.ХОЗНІЩУ простую, Избр али в сельский наш Совет. Потом я стала трактористкой,

(ТВІ}Є 6.1агос.10а::;Н\ня-СВЯіГО) .

В.1адела я стаЛЬНblМ конем . Па,хала землю в поле чистом

На знаок ве;шкої люоові обняти

щltри;~

В

C.10BOi\f

Te~e Я'!\ сину і солдату! Віталій ДОЛ І Н. БРОВaJРИ .

М.

Себе на смену я Двух сниеглаЗblХ

лись

МОРОЗИ

Онн

стоят на

Стара бабуся вІрила у бога надіялось 'на

на 'ш I'р1хи наклала КaJЯття. А як прийшла хвилин,'а помирати, зібралися оус,lди весь куток!

взростн.ла СbfновеЙ.

страже

Вона сказала богу (в синіх ра,мках, обтяженого бlлиоМ полотном): _. Не хочеться, їЙ-боту, ЙТИ до тебе. Ти відпусти, пізніше хай ,прийду. дИВИСЬ, як голуБІє небо і пахне фіалково у саду ... І очі повернулися до нього . НaJJJlРУЖИЛИСЯ!

мира

Года бегут ііеумолимо, удержать никак

нельзя.

Но говорю я гордеЛIfВО, Что на земле живу не зря . Олимпиада

ЛОБАНОВА,

пенсионерка-броварчанка.

г.

Переяслав-Хмельниц,киЙ.

ВІн .. . не відка'за<в. І похололи у ста'рої ногн, а

Збирайся в тяжку путь мерщій, РозкрИ'Й ти КРltJlа oН/IJД свІтами. Будуй ма.ртени, став житла, В ракетІ .небо проколи .

БУ ДУТЬ ...

Фанфар не буде. Морози будуть . ГРЯЗЬ за КОЛJІна, за комІр вода, ВІтер травневий І кВіти кохання, ЦIЛYlнками ,оорmа роса. За це , за це, .за це лиш в бlйl За море сонця IH/IJД полямиl

-

нього все жи1'1'я.

І лаштувалася до райсько1 дороги,

Любимой РодинЬІ своей . Их

родном колхозе Броварском. Тогда tМHe солнце УЛblбалось, Хлебами пели мне поля, К липу ветвями наклон·я­

Молитва

ар.

В пушииках бе.1Ь1Х тополя . Теперь во снах опугнуть не С:l1ею .\\ечту моих очacrЛИВblХ дней, Но я HwryТb ,не сожалею О СКРОМНQЙ старостн моей.

лет .

від;ІДТИ!

Бла,госдови на lПерш:~[ С.1'ові

ДI)ЗВО.'lЬ

.. е

Го.з.а .~етят неуж>лн.мо, Года ~ІОИХ прош~дших дней. В виски в.nлетаются сединЬІ СединЬІ старости моей . Я вопоминаю жизнь бblЛУЮ, Когда :.Іне БЬІЛО двадцаlfЬ

по лИ!цю скотилас·я

сльоза.

Та," ~ померла на

у

Життя не жде, 11ВО1 лІта Щоб завжди розами ЦJВIЛИ!

8УСТЗІХ

молит·ва .

погшщі-безмежnilсть

голуба.

А бог дивився довго 11 беЗ.1ШI\О, І судорожно rіпалась губа .

Василь ОНОПРІЄНКО,

Іваи ШАРАПОВ.

с. Соболilвка.

м.

Броаари.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ Який

ЗАПИТАННЯ : порядок

використаиня

вихідиих женні

у

ходом

диів

у

зв'язку

на

роБОЧІІЙ

відряд­ з

пере­

ва підприємств.і, в уста­ нові або організації за ~I icцe~1 постій вої робо· ТІІ .

п'ятиденниА

тиждень?

ВІДПОВІДЬ:

ЗАПИТАННЯ. порядок

Робіт-

НІИ<И і службовці, які перебувають ] відряід ­ женяі, працюють і ко­ ристуються ВllхідИft~1ІІ

Який

иадаиня

кових днів відпочннку при п'ятиденному роб0· чому тижнІ?

ВІДПОВІДЬ:

Відпо-

Bi~HO до розпорядження

установи або організаціі, ку~и во­ НІІ в і дряджені. Додатко,

ві

бітників

і

заклади

охорони

за

режнмом

того

ni.lnpl1EMCTBa, дні

в ід,почІІНК\'

пі;].

час перебування у Bi1t-

:.1ужбовців

у

здоро­

ряджеНіlі і після при­ буття з нього працівни,

в'я в день обслідувакня і в день дачі краві для

кові

переЛlfвания і зберігати за ними на час перебу­

ве

заЛ~ЖIІО

надаються від

(>не ­

режиму

боти підприємства,

ро­

уста·

нови або організаціі, звіди він був вшряд­ жевий, і режиму робorrи lІіДПРИЄ~lетва, устаиови, організації, куди віи був віДРЯ.:Іжен.IН). за зиlнят­ ком тих BllIТlaДKiB, коли його спеціЗЛblНО відряд-

жають nдя роботи в йо­ го вихідні дні. За

ча~

перебування

вання

дається

де:IЬ

відпочии­

ку . За бажа,иня,,,, трудя­ ЩОГО

цей

деиь

приєднаТIІ віДПУС11l<ll.

тих

че:ргOlВ-ОЇ

внпа.lка,х, к0.1н

робітники донори

до

:І10жна

і

службовці­

дають

кров

у

працівника у відрядже.н­

день,

ні за ННlм зберісаєтЬtCЯ середній заробіток за

ковому дJНЮ відпочинІКУ, в~танавленому у зв'язку

всі робочі дні тийКlНЯ за графіком, встановленим

з .переходом на п'яти­ ден.ниЙ робочи,й тнждень,

ЩО

передує

додат­

ПРО СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОЛЮВАННЯ НА ХУТРОВИХ ЗВІРІВ У МИСЛИВСЬКОМУ СЕЗОНІ

1967-1968

рр_

Подюв3JННЯ на ДОl3вo.nенкх до відстрілу хутрови,х зві­ рів на в~ій тернторії УРСР, крім заборонених до полю­ вання місць, починається зранку 8 листопада 1967 року

і заКtнЧУЄТЬСЯ

28 січия 1968 року.

Встановлено TalКi дні ПQJIюва:ння : середа та кеділя, а 1 акож

СВЯТКG<ні дні

5 грудня 1967 року і 1 січня 1968

року .

Полювання в державиих, Il'риписних МИCJ1ИВСЬКИХ гос· подарствах і f)рItПИСНИХ ~ІИСЛИВСЬКИХ угіддях провади ­ ться лише по відстріло'lНН-Х картках з норщоо відСТ1рі­ лу не бідьше двох зайців нз ОДНОГО ~IИС!1ИВЦЯ за день полювання. ДОЗВо.lеіlO ЗДОБУВ&НIІЯ без ліценЗій кункць

кам'яних та лісових у всіх областях та білок у Закар­ пгтській, Ibaho-Франків'ськіЙ. Львівській, Кримські'Й і Чернівецькій областях . За.боронено здобуваlНIІЯ ВlІд'Р на всій території УРСР . ДGЗ-ВG.1еIlО с'бла,оним управлінням лісового господар­ ства і лі~озаготівель, обласнкм державним інспекціям :Іісів, ВИХОДЯЧИ З ~lісцевих У\!ОВ, змеНlШувати НОІріми від­ стрі,lУ, кі"ькість днів полювання та розпочarrи на те­ риторіі об.lасті сезон ПО.1ЮВЗННЯ пізніше, ЗJlе закінчу­ ваТІ! ного 28 січня 1968 року. Головие управління мнсливського гос­ подарства міністерства лІсового госпо­ дарства УРСР.

відпочин,ку

НАША АдРЕСА: М.

Бровари,

вул. Київська,

154.

Чернівці.

nідпvcrКIІ.

зікладн охорони здо­

жавного КONітету Мьністріо СРСР в ТЗlННЯХ

та

праці

і

поетеСІ!

БУКОВІІІІІІ А чброс і й

П араСКIІ добре

країні

в

і

наШIИ

за

рубl! ­

же~l.

підтверджують взяття крові, для подання їх за ~licue:l1 роботи . (П. п . 8,

9, 11 .роз'яснеННІ!

Пісні

на,РОДIНОЇ

ві.lО}lі

ров'я повинні ВИ.1а.вати ДОНОРdМ довідки, які

На фОТО' народ­ на поетеса Букови­

нн П. АмбрОСій.

Дер ­ РадІ!

Фото К. Дудченка. (Фотохроніка

пи­

(PAТA~T ).

зарплати

ПрезflДії ВЦРПС від р . ).

8.1\'.1967

А _ СТЕСІН. юрист.

3

П'ЯТНИЦЯ ЛИСТОПАДА

,1юції. 17.30 Святко­ ВІІ" концерт. (ЛеніІІІ­ град) . 19.30 - «К.1у.б кіНО'~lаН,J.рівиwків». (М . ). 20.30 - Телевізійні нови­ ни. (М.). 21 .00-«Кур'Єр Крем.1Я». ПреМ'єра теле­ в ізійного спектаклю . (Ча­

Перша і друга програ­ мн. 9.50 Урочисте за­ сідання ЦК КПРС, Вер­

хо'вної Ради СРСР . і РРФGР. присвячене 50річчю Великої Жовтне­ вої соціалістичної рево­ люції. Передача з Kpe'l1.1і'вського Палацу з'їздів .

Перша проrрама Наша афіша . Ддя жовтенят. «Іскорка». (Донецьк). 15.30 - "Зустріч В. І.

15.00 15.05 -

Леніна 3 Bai>TOB~». Роз­ повідь старого більшови­ ка В. ПОДШflВаліна_ Перша і друга nporpaмн. 15.30 - Урочисте

засідання ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР і РРФСР, ПРИСВЯ"Іене 50-річчю Вели.кої Жовт­ "евої соціалістичної ре­ волюції. Передача з Кремлівськ:>го Паmщу з'їздів_

Перша

nporpaMa

18.35 - Тедеві~il!1ні ві­ сті. 19.00 - Святковий концерт. Переда'lа з Кре:l1лівського Палацу з'їз.'Йв. 22.00 «Естафе­ та НОВИН». СВЯТК08КЙ концерт. (М.). Друга nporpaMa 18.35-Програма нав ­ чального

телебачення.

Для студентів другого курсу . Німецька мова . «~19. Що га'ке електрк­ ка». Фізика. «І'нтерфе­ реооія авіtТла»_ 20.05 «Депутат Балтики». Ху­

дож·ніЙ

фіЛЬМ .

«Карпатські ФіЛЬ~I-концерт.

21.50 етю.!l.И».

111'1'1' 11811" .. ' . . . '1.11111" . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JIIII . . . . . . . . . II . . . . . . . . II . . . 8'1

п н ш І Т Ь

надаватись

день

або ПР"Є,J,н v ватись, за їх бажания\!. до чергової

в цих заклада'х се­

редню заробітну плату за :І1ісцем роботи . Після кожного дня дачі крові для Ilерелива,иня їм на­

У

ПОВlІнен

іllШИЙ

додат­

керіВНIІКИ піДПРИ€~1С'I1В, установ і учбових закла· дів зобов'язані безпере· ШКОДНО віДПУСIiМ'И ро­

дням!!

Ї\І

СУБОТА ЛИСТОПАДА Перша і друrа програ­ мн. 9.50 - Передача, присвячена 50-річ'lЮ Ве­ ликої Жовтневої соціа-

(.\1.) Перша програма «с.lухаЙ нас,

15.30 -

Ба,тькіВЩИIІО!»

(КІШІИ-

нів) . Перша і друга програ­

мн. 15.50 - ПередЗ'ча, при~вячена 50-річчю Ве­ ликої Жовтневої соціа'

.1істичної революції. (М . ). Перша програма

18.35 -

До

Be.~ItKOro Жовтня.

«Читаючи КПРС».

річчю вої

~

вК:ті . 20.5~ -

Тези

(М.).

Спеціальний

ЦК

21 .00 -

ВИПУСК

те ­

.,евI3ІИНИХ

новин. (М.). 21 .20- - «Кур'єр Крем •1Я». Пре~I'єра телевізій­ ного спекта'клю. (Части­ на перша) . (М _ ). Друга програма 18_35 МультфіЛЬ~I. 18.50 - Для жовтенят.

«Зірочка». 19.30 -

"Ка­

русель» _ Естра~нкй кон­ церт. 20.15 «На добраніч, діти!». 20.25"Нача.1ЬННК Чукотки».

І

Великої

8,.11'8НIIIІІIIІІ""""'"

, ..........

ТЕЛЕФОНИ: редактор. - З-82, 3З.стучника редаКТОjlа, вімl./Іlв: партійного жит­ Т., масовоі роботи та промисловостІ 4-67, сlJlloCькorосподарськоro аlМIЛУ І rpoмаАськоі приАма.llьвl «Київської праВАИ» 4-47, .1..noBI.....bBoro секретар_, ре....ції paiioHHoro радІомовлення та фотокоресПОНАента - З·18. ІНДЕКС 61964, Газета ВИХОl1ИТЬ у _і_тороа, четвер та суботу. .................... .

ЗІ»!.

І . . . . . . . .. . . .

4416-5775.

~

в о н І Т Ь

ратурний

ча·р

T~a'Т1p . О.

Гон­

"Тронка». Пере­ Aa'la третя. "Полі'гон» . Друга програма

-

14.55-СвятковиЙ кон­ церт. Тра'нсляція з Жовтиевого па.ла;цу куль­ тури.

«Наша

17.00 -

Україна» .

ДОК)'\1f"нталь­

ний фіЛЬ\I . 18.05 «Пог­ ляд». Молодіжна свят­ кова програма. 19.05 «Людина з рушницею».

Художній фільм . 20.40«На добраніч, діти!».

Редактор Є. ФЕДЯА.

рево-

П;:::::--:-9;-;-----~

иа

Броварському та колгоспних

Гоголівському

~

рииках

і

відбудуться_

І

І

(М.).

.. -_ ....... ;·3 .

І l t t l

друга).

«YKpaїIHCbKi са­ моцвіти>' . 22.40 Літе­

Жовтне­

соціаліСТИЧIІОЇ

ПЕРЕДСВЯТКОВІ ЯРМАРКИ

І

"Ю В І Л Е Я НІ •.

На ярмаРl{ах будуть .ПРО.1 ава тися різноманіп:і npO}I~IC JlOBI,

продаВОЛЬЧI

това,ри

та

СІЛЬГОСПП,РО-

Д\· КТlI .

'ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ТР~'ДЯЩИХ ДАТИ ЯРМАРКИ «ЮВІЛЕйНІ».

.......................................

І

ВІДВІ-

Правліния райспоживспілки .

~~....--

!

....... .........

-.-

І

.........

• • • • • • • • • • • • • • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

НАПЕРЕДОДНІ 50-РІЧЧЯ ВЕЛ ИКОГО ЖОВТНЯ­

Художній фі.~Ь~I.

т;рудlЯЩИХХ:Я КИell(lКоА области_

4-57.

Ре-

портаж з }Іузею В. І. Леніна. 19.00 Першість CfJCP з футБОJ1З . «СпартаlК:t «дИНЗlмо» (Київ). В перерві те·

леаізіЙlНі

стина

22.00 -

го обкому і міськкому КПРС, ()бласної і місь­ кої РаД депутатів тру­ дящих, присвячене 50-

50·річчя

КDМитета КП YK'palliНbI и рвАОІ\ІНorо СОВе11а Jl.en'yтa1'OВ

6po.apCb~a .ll,ру.карня. КlІївськоі області, вул, Київська, 154. Телефон -

5

революції.

л істн'І ної

І.НОВАЯ ЖИЗНЬ. - .,.... Б.... рок...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . 111

НЕДІЛЯ ЛИСТОПАДА Перша програма 10.20 «День сла,ВII героїв революції». Уро­ "и~то-тра У р'на цереж»НіЯ на Марсово'му полі. (Ле­ нінград). 11 .35 Уро­ чисте засідання ЦК КП Украї.ни і Верховної Ра­ дИ УРСР, ПРИСВ5fЧене 50·річчю Ве.1ИКОЇ Жовт­ невої соціалістичної ре · волюції. (Траlнсляція з Жовтневого палацу куль ­ ту'ри). і4.50 У,ро'Чисте засідаиня ЛенінгрЗід,сько,

4

на

з 3 по 6 листопада 1967 р. Броварському та Гоголівському колгоспних

ринках

відбудуться

ПЕРЕДСВЯТКОВІ БАЗАР~ Шаnовні трударі ланів! За,прошуємо вас при­ возити на переДСВЯ11lюві базари фрукти, овочі, К3Jртоплю, м'ясо, молоко, Мед , борошно , крупу 1 а і'нші сіJ1ЬСЬКОІГОС'n<Jlдарсьюі продукти . Райспожнвспілка та змішторг організовують зустрічну чими

торгівлю

промисловими

і

продоволь­

товарами .

Адміністрація ринку.

............................................................, ........

132 номер 1967 рік  

132 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you