Page 1

НА ХХІІ З'ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРОАетарі

Комуністичної партії Радянського Союзу МЖАВАНАДЗЕ В. П., ЩЕРБИЦЬКИЯВ. В. Пленум обрав СЕКРЕТАРІАТ ЦК КПРС у такому складі: товариш ХРУЩОВ М. С. Перший секретар ЦК КПРС, товариші КОЗЛО'" Ф. Р., ДЕМІЧЕВ П.Н., IлыовB Л. Ф., КУУСІНЕН О. В., ПОНОМАРЬОВ Б. ,М., СПИРИДОНОВ І. В., СУСЛОВ М. А., ШЕЛЕШН О. М. Пленум обрав головою КОМІТЕТУ ПАРТІЯНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЦК КПРС товариша ШВЕРНИКА М. М., першим заступником f'олови Комітету партійного контролю товариша СЕРДЮКА 3. Т.

І

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

м 132 (2193)

Центральна Ревізійна Комісія обрала ГОЛI)ВОЮ комісії товаришку МУРАВЯОВУ

І

Н,

Члени

Бюро: товариші

ЄФРЕМОВ Л. М.,

АБРАМОВ

Г.

Світлою

Г.,

r СІ

тати виборів центральних органів

партії.

Делегати

з'їзду

r ність і монолітну

згуртованість

на

нашої ленінської партії. Він ,від імені обраних товаришів дякує делегатам з'їзду за високе до-

Комісія

Л

И

обрала головукомі-

сії. Президія ЦК затвердила Бюро ЦК.по .РРФСР.

вір'я.

Після доповідей

На вечірньому засіданиі з'їзду одноголосно прийияті

бурхливими, головуючий товариш М. С. ХРУ-

го Комітету

повідомлення про одностайне об- нум Центрального Комітету, який рання членів Центрального Комі- відбувся, обрав Президію ЦК, тет у :КПРС, кандидатів у члени Секретаріат ЦК, затвердив гоЦК, членів Центральної Ревізій- лову Комітету партійного ,конт-

ної Комісії. . ролю Товариш М. С. ХРУЩОВ в ІД-

комісій були

КПРС,

Ціна 2 кап.

Один за О~НИlм виступають ~o-

.1ективи нашональних. респуБЛІк. «На Україні зіронька зійшлг»­

маисl'РШ

чнстецтв-

гордую

радость

Це

-

щедра

земля УкраІНИ шле

ПРlІвіт \,чаСlІlІкгм з'їзду, всім брат_ Hi~1 народам ... ЗаКЇttЧУЄТЬСЯ піоня, і БУЯННЮІ весняних барв заповню-

ється сцена. Ансамб,% на[!юдноro

тг[нцю У_РСР виконує «Гопа,ю.тднедь веселощі і нестримної ра-

труда.

дості ЖИТТЯ.

ш;:;:амивно~\~~р~;:~r'ТИі K~~:~ па~О~~Т:~;~):Р~~I:наК~~~~і з~~~~~

О. С'Уркова, присвячено,ї

з'ЇЗ;ЮВІ

НІа

Myrг.M...

будівників комунізму, відкри.lась щ:югр,а,ма святкового концерту. Російська пісня, \lО.цавськг дой-

азеnбаїцжанський

і .1юб.1ЯТЬ не тільки в усіх респуб-

ліках Країни Рад, гле й за її ру_ бежа~lИ. Це Д. Гнатюк, Д. Ойстрах, Г. ГаспаrрЯН, Р. Бейбутов,

Ю. Тимошен'ко, Ю. Березін Та ін-

резолюція зд'ава.lОСЯ, ГО.lОСИ всіх респуб.lік, ші.

ХХІ! з'їзду на Звіт Центрально-

тривалими оплесками зустрічають ЩОВ повідомляє про те, що Пле-

Ленін;], 31 ЖОВ-

Заводь!, саДbl, ГОРОідil, Океа:нЬІ просторов

Про ХХІІ з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу

31 жовтня на ранковому засіданні з'їзд заслухав повідомлення голови лічильиої комісії тов. Демічева П. Н. про резуль-

наljJОДНОЇ І

ПОС.lаlщів 15 СОЮ:JIIИХ респуб.lіl( КргїIШ Рад. Сла.вим сtteЖ,lbIе ГОРЬІ,

un

..,

симфонією

дів голоси

О.

А ЦІННЕ ПОІ D1r "ОМЛЕ1 JНФОРJ[ JlA rJ О. ,J-6, 11,

*

ТНЯ в KpeM_liBC~KOMY Палаці З'їЗ-, спі'IJ"Є український народнуй хор.

Д. с.. РОМАНОВ

О. В., ЧУРАЄВВ. М., ЯСНОВ М.

Четвер, 2 листопада 1961 року.

.1юбові до великої партії до Батьківщини звучали

КИРИЛЕНКО А. П, ОРГА­

НОВ М, М., ПОЛЯНСЬКИй

*

Концерт у Кремлі для делегатів ХХІІ з'їзду КПРС

О.

Б\ОРО ЦК КПРС ПО РРФСР Президія ЦК КПРС затвердила Бюро ЦК КПРС по РРФСР у такому складі: Товариш ХРУЩОВ М. С. Голова. Товариш ВОРОНОВ Г. І. першин заступ­ ник Голови, товариш ЛОМАК0 П. Ф. заступ­ ник Голови.

ХХІV.

IІІУ6111У

У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РЕВІЗІЙНІЙ КОМІСІЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СО\ОЗУ 31 жовтня 1961 року відбулося 'Засідання Центральиої Ревізійної Комісії Комуністичної rlapTiї Радянського Союзу.

Рік видання

єднайтеся!

ВVДІВНИК

Про Пленум Центрального Комітету 31 жовтня 1961 року відбувся Пленум Центрального KO\lileTY КПРС, обраного ХХlІз'їздом Комуністнчної партії Радянського Союзу, Пленум обрав ПРЕЗИДІЮ ЦК КПРС у такому складі: Члени Президії: товариші БРЕЖНЄВ Л. І., ВОРОНОВ Г. І., КОЗЛОВ Ф. Р., .кОСИГІН О. М., КУУСІНЕН О. В., МІКОЯН А. І., ПІДГОРНИЙ М. В., ПОЛЯНСЬКИЙ Д. С., СУСЛОВ М. А., ХРУЩОВ М. С., ШВЕРНИКМ. М. Кандидати в члени Президії: товариші ГРИШИН В. В., РАШІДОВ Ш. Р., МАЗУРОВ К. Т.,

краТн,

/Jcix

Програма

усіх народів З.1ИЛИСЯ цього вечо:

ра в симфонію, сповнену

Яl(і Іі ме.10дії не зв\"ча.ll1 цього

люБОВІ вечора в :Jглі, ка,ртИlїи

яких би

КПРС j Статут КПРС. до партії Леніна. яка проклг:а.ає країв не ВlIникасlИ на сцені,З короткою заключною промо- шлях V за.втра, ш.1ях у комуш.зм. всі вони були дорогі серцю ГЛЯдавою виступає товариш М. С. Наче голос заспівувача, звучг,в чіВ-ПОС,lанців братніх народів ХРУЩОВ. Він оголошує ХХІІ у зага,льному хорі голос Радянсь- країни. І хоч різним'!! мовами зву-

при,цК КПРС і першого з'їзд Комуністичної партії Радян- кої Росії. Кращими колективами чаЛIІ цього вечора пісні Гlро Бг,ть. ського Союзу закритим. Делега- - аибірським, ура.%СЬКIІМ і хо- ківщиf.lУ, про паlртію, про КОМУ-

значає, що одностайне голосування заступника голови ~OMITe~y пар- ти і гості з великим піднесеННІІМ po~! i:.teHi П'ЯТНІІЦЬКОІГО, знса-мб- нізм, але С.l0і3а їх були зрозумілі при виборах центральних органів тійного контролю. ВІН ПОВІДомляє викоиують партійний гімн «Інтер- лем «Березка» бу,lО предста,в.lене всім-їх зігрівала єдина любов, партії ще

раз

свідчить

.про

єд-

також,

що

на

ООI!f.I'..я

11

МaJOOолеі

саpJWфalГа

ТР'}1НОЮ Сталі[на.

тії р~сыolгo Союзу. ранковому 3<l r сіда.НlІі 3

за­

Лівою вис.1'}'lПИlВ першиЙс.еlltре'l3JР Де;нil!mpaiДfЬКОГО <ЮК0:.! У КПРС тов. І. В. Спиридонов. Від і')lеllі

Ревізій-

3

u

ЩО ЦЬОГО ВЮІаlгають на СВОЇХ мі­ ПрouІО<3Иц1ю тов.

l':ШРИ!ДОНі()Вil

під'1'рима.1И пе[рш"И'й C€[l\lpeTaIp Мос­ KoBcыогоo мї-с.ыогоo Koмirre'l1Y КПРС 108. П. Н. Демічев, ПJPeщс,таlВН И!К КО М1па r jYГі ї Г:Р\УЗ~ ї roB. Г. д. Джавахіwвілі, член П<liртії з 1902 РОК}" '1'019. Д. А. Лазуркіна (ДeIHiн.l1Pa~CЬKa па~-

1'J)гаНlізщія). Вис.lОВ.lЮЮЧИ ,1JYM\KY паlртійних мас

,1И

О[іганізацііі і ШИРО1іИХ

'l1РУ'~ЯЩИХ,

про

промо'нці

ГОВОIРИ­

I1ecYMЇ<rIHicTЬ

дальшого

збері гаlНШ[ в Ма,В;Ю.1еї

ВО.1(}ДЮШ­

них Рaд\ЯlНСI>КИ'Х ЛЮt:\еЙ.

'І ню прав ІКОНТРОЛЮ

вали ПЦСТУІПІНУ

оЮlе;с!К(\))ш,

1

ТJpим.уваr.1И Пjюпwицію

Ca.x-аліНСbIIiJОГО І Пl-ШіЯ залу, згловнюють и~ro.

секр.е'та;р

П А Л І - Слався у ВІках, ЛеНІН, наш . • еонов, дорогий l.l.1іч~

пе;ршиіі за'С-ТУIJIНИіК ГОо100JИ Кo~IIiTe-

eM[YB~'l1Y!IIl

першиисе.юреrrшр ІвановсЬіКОЇ оБЛla1сrrі тО[В·.

Ю. М. гагги і гості

еи концерт

~):\eдeгaтi'B ні-зщійні ПРИlНЦИПИ, 3aiКJl'aIДe.нi в

Промовці ві[~значади, що ЛРО-

.'1ен.jrнІСМШЙ

паjYГЇЇ, с~ваЛЮIВaЛИlії,

І,у,}),е, взяти1і на ви-

КOij)[іlНіеІНlН:Я .1fIa;c.'ri,"\JciJB Кlулиу ос{)би. Від імені (1В(}Їх ;Щео1согацій проЩlВці .пі;'\'І1РИJ~ІаЛИ іІІ'Р()!ПО'31Щію тю перенесе:нн'Я праху Ста.'1іна з M'ёloB~ зодсю в інше мkце. Про

дe.1eiГa.цiїI і Грузії

'ГОВ. М. В. Підгорний вносить :на lЮ3['ллд З'ЇЗдУ ПJ)оеrкт

П()СТШНОВИ

ТIlpО те, щоб МаІВ130лей на Кра,СJНій lМelНувати М3ІВзолеєм Во­

ПЛОЩІ

КПРС

-

чудесна РОЗПО&lJДь

що йд\,ть ДО KO~IYHilM\'.

(ТАРС)'.

D

Ч}', Мао1NПЮВУ немає місщя ,в ря- нять єщність і 3іГуptroВalні-crrь Пalj)- ~1ЯТИЙ де[ніНСІ>КIfJ.'dИ і,1еJIIМИ і ці,l-

дах нашої

ХХІІ з'їзду

НавосибliP'CI>КОІГО 1)61ООМУ пCllJ}'l'ії Вечерова, пеJ)ШИЙ сеіЮрета,р IplК,}"Г- учасників концерту - представии" КПРС. ТОВ. С • М . ків тов. Ф • С. Г ОРАчев, стане пeve- ського о(}кому Ц. народів Ра,ДЯНСbilЮЇ країни. .

З3Jбе'зпечать успішне

ВИКО- ;ком .ВИlхr()ДИ'ТЬ

Н<І.[ння ПОСТ1ІіВо1ених заlВдаillЬ.

Промовець ВНО,СИТь у ІЕ[)ООІі.Т Ora'l'УТ}' КПРС ,РIlЩ ПIjЮІІООИЩій. &ін lJЗ1Ва:жа6, зоюрема, Д<ЩЇЛІ,JНИМ п~р.е)]Jбачити в CTa'T~·rJ.j ()собис'l1), ві;urОв~даДЬІНіеть ке;рі[вникLв орга-

IIIp()BiД1lIY РОДЬ ,K()JМ)YНIL~ТlB нізації за добі.р кадрів.

Г(.rІЮ!рИIВ пеj}ШИЙ сеіЮретар А.lтаЙ-

3

1:(----

ВИМ'ОТ н()вої Про,

грами. Вони ГOrВОРИ.1И тро .велwКl

змі[ни В ЖИl'Ті П~JJYГ'іЙіНих о[ргані:з-ацій, які Сlалися піс.1Я ХХ з'j:ц.у па'ртії, Щ)О прагне,нн<Я і Г()товність Р<lJ~~Н!СЬіКИХ о1ЮД:Й ~і.;ща,ти Вlс,і І ОВОІ СИДИ, зна,н.1І![ 1 ЮИНll:Я ве.1и-

кій оораві ПI)6УД()ВИКОМ,}1НЇ'ЗЧ в

На ТJpибун,і сeuфe'юф паIYl1КОМУ нашііі J\lj}aїHi.

ського КljJа;і~КЮlу ruПРС ТО:&. О. В·КО.'lтос.пу «П,о'беда) I\jpaICHOГlВaip3'ї;3ІД приrііlмає ріше'н,ня ЛІР0 Георгієв. Піс'.1Я ХХ з'jцу napmiї :діЙlСЬІКОГО раіію[н'у СтаlВ:j}ОПМЬСЬ- припине;ння iIeQaTi[B на до.nовіlДЬ

.'ІітиЧ'ної ()аВ1ТИ

'кОГО юраю тов. В. І. Губанов. ПоСJfl.1аЮЧ!liСЬ на Щ)ИJК.1а\д CBOГQ холrOCJIIy,BiH rOB{)'[Hfrb, що 3(11lj,,'JiЯIКИ .с'!'ВореmIЮ Tyrr па'jYГіЙіНого комітету :по·мі'IlНО ЗРОС.'lа роль па,JYГЇЙ1Н0ї ()ргашіЗCliЦl} в y~ix СПР3іВ3.Х

'~a .грам·адсы.хx Г()СіІІодаРС1'9а. 3а ~ .JЮІШ Сік.лад

1'ОВ. Ф. Р. 1\0З,1118<'1 пр() ;j'мі,нив Статуті КПРС. ДДЯРО:JГ.ТJlJFДУ попраlВ<>К і д()­ ЛОІВН1eJНЬ до пр{)еl\ТУ C'l'aTYTY ІШРС з'їзд уrвoРИJВ КОЩСІЮ ІІі ,1 ГО.101В!}lва[ННЮI Ф. Р. І\UЗ.10ВJ.

3'Ї3Д .\{)!рі~'ЧИВ

Цеrlff.раЛЬНЮI:У

працює на І па1УІІіііної ОjJlNllНІЇзац.її з6ільшИlВ~ Коміте'П)ві КПРСро:m1Я1НJyТИ всі

3 93 дО 144 чолОВіЇХ. апешщіі на vішення ЛІро ВИJК.'lЮ­ Колгоопні маЯіКИ - B1Jllia опо- чен:ня 3 членів Пalj)l1ії, нак\ЛІ8.ДеІНОСВОЄ'll1fЮ прИ!ро,днИ'Х бага'l'СФВ ГЇір- ра пa.prrіRн{)ї QpГашіза·ціі. Всін.я ПaJjYГіИюL.'Х С:l'JliІ1нень rra в

cыого Алrгаю.

КОJIrolC[ffiИ!Ки,

ВlКЛЮЧИІВшись

У інших пщ)сонадьни.х с.пра.вах, що

Пфо зміни ~ Ж'итrЇ партійної ооредз'їзЮ'вське ЗМ3.IГМfНЯ, 'І'ф'и- !НаІдіЙШЛи на і){'лз'ї>з,д'У. .1eHi'HI1pa:~blIiJOЇ, OjJIгaHi~aцiї Ка'захrClI<llНУroворlШ мали рівнЯIНIНJЯ на них, а IiJOМYНа (\J)]JpelC-У з'їзду I)ДЄірЖ'аНО при­

3а ДоріуЧенням MocIItoiвcыкїї делегацій, КОМі:Щ)ТІИ У[юраїни

фіналу ...

хор

перший

про те, що Молото~lУ, Кa.lга,н(}ви- проокті СlГа'І'У'І'У, ще 6ільше з:міц- eKrr НOlВO['O 01'а11}1ГУ КПРС ПJ)оіі-

1 нача~'ІЗіХ

IВИГУJКа,ми

почуття.

О. І. Шибаєв, І Г~моси співгrків з.lітають .під СК>'1е­

льнkть аНІГипа;jYГш.ної fl)УЛИ, п1д- біза Top.;roeC'l1Вo КОІ.'dУ'ні.З:МJУ. ОР'Га- '[ов. В. О. Кочетов.

началах. С'IlВОj)elНии

делегаТЇIВ: Правиш,;но!

єдине.

обкому КПРС тов.

Промови Т1', І. В. СПИ1ридонова, гjЮМ~~Сь:'И~ 1foayiltOвo: П. Н. Демічева, Г. д. ДжаlВalXiш­ д'ОСЛЩНИ'И Ш!1СТИ'І1}"rГ ЛО ,В'lmчеmю 1 ~ілі, д. А. Лаз)'IjJIКlїної не ра.з пе­ peiJ}ИІВа.ЛIfСЬ

думка,

ТИСЯЧОГО.10СИЙ

господарсЬІК'ОЇ ОіЖо:.!у lШРС тов,

ЩIl'ЯJIЬності а;п,u;'нісmnації.

мистецтво.

~IОЖНИlМ пра.пором т·а ідеЙіною Щетинін, письме~,ник, I'О;1О1В1НИЙ про багг.тонаціональну ра.щЯ!НJС.ЬЮУ wаДfllЩЬКУ ДіЯ- зброєю партії і Н'Щ})ОІДУ В БОіРО-ТЬ- pe.1.~H\.ТOp il\У[jJJJаду «О~тябрь») КУ.1ЬТУРУ, ЯК\' творять усі народи,

ЧИС<е.шність к;раЙ{)JВОЇ па,ртій~ої Qрганізації збі.'lьши.1МЬ на 26 ра Іл.тriча Леrнїаlа са~офаfа 3 ТIliСJЯЧ. У паl[)тіЙіних комітетаХ ТР'У;НОЮ Й. В. С'l'<ші:на, ооюі.1ыки к'раю працює бі.'lЬШ ЯК 150 поСта.1ін допустив ПОр'ушен:ня лені.н­ заштarrнихві,'JJДілів і ~О3а.штатСЬ1Ш~ ЗЗJП()віті.в, З.10'ВіIШБallШllЯ них к()щсlИ,. 145 ,каБІНеТІВ ІІІОвлащою, масові реПІресії проти чес­

цей вечір російське

,.,.~ .. '" Ба,гато ра] повторює хор <:'10ТОВ. РlЩіонов ВИ!СJЮІМ:ЮЄ'ІЬruI ЗJa ту па·РТ1I\1I1'ОГО 'КОНl1РО.1Ю ЛІри Щі ва "Пісні про Леніна» О. Хо.lмімаєть'ся з'їw>'м. І СХDa:лення II])oewy Oraтргу КПРС. КПРС ТОВ. З. Т. Сердюк, тка.1Я са- lюв.г. ПО'Іім з'їзд ЩЮДОJВlЖИВ ооroооILj)orP,HIa .КПРС, з~ИІВ у CfIIiO- .вiHcыIwї фабрИJКИ «Со.1идаjЩОСТЬ») Оn.1ескаМIІ нагороджують де.lе-

ре.ння ДОПОівіді ТОіВ. Ф. Р.К'03.]·о"'а ,·про з'.I·I·НИ в С.тат.v<м t.'·П.РС. '" .• "J" Ііі з'їзді вї[н ВJIIic пропозицію пevе­ П PO~Цl. ,'IJІЮСТ<l.И1fО засуджу ' . ". . 01. . " . .' нес.ти [liJ}aX й, В. С1'Ш.тіlна 3 Мав­

'[lІІНгах трудящі Ленінграда,

в

Ця п'оc:rаш{lва О~Н()С1'ClJй.но IJIРИИ- І

ленl[НІ1Ра.дсЬІКОЇ деле'га,ції на ХХІІ

золею на тра,снііі: п.10щі в ЇJнше міс:це. Т()В. ОПИРИІДОНОВ пов,і~JIИВ,

націоиал».

--------------------------------

ЩОДЕННИК З'ЇЗДУ

JірЕмлІвсыwуy Палаці з'їз­ У дів 30 jf;1()Вrгня П;РО.,щв.жУJВ~J)О­ боту ХХІІ з'Ї:ц 1\ОМIУ1fіс:ГИЧIIЮЇ па,р­

Центральиа

ДР}1'и1і

eeIiJpeтa.p

ЦК К{l1diП3ірті[ ністи

ЩН\Jmули

піЩІ1J)И'мytВaти в [ВЇтаl!FffiЯ

Ка:заХ'С'та'll'У тов. М. М. Родlонов. людей цей ЖIfВlO'I1OOРНИіЙ В(}ГН1lJК ПїСо1Я ХХ з'їаду паprriї КОИ}"НЇС- ТJ)'}1дOBOiГO С1'1ПернИlЦ'11Вa. В ре:зУі1ІЬтична паJYГія Ка.за.хстанувmJ)OCJI<І. ra'J1i IW.1ТО<Ш ДООИ!БІСЯ ПeJВ!НИХ п{)М'аЇІже на 100 ти!сяч чоловік, ЗИТИІВІНИ'Х ПOlКJa'3НИlltів. збагаТИ.lась НОВИІМ доовідо,м. У В о 6гОООj)ellШl і проек'l1У Стату-

JlIOiДИ1Мира Ілліча Ле-ніна і ВИ'3Н<І.­ паJ)ТОіргані3аціях іре<СПУоблі.ки діє '1У КПРС взя'ли ТИ нед()ціЛЬІН'ИіМ дальше пе;ребу- понад 6 тисяч к()місій по зДЇЙООЄJ}{. ПЩ>ШИЙ сек.ретар

,вLд Наці,WlалЬІНої

рщ:щ

Паrртії Н'арOl.ЩllОГО єднШН!Я Гаіті. На вещрньOiМlY заСЇ\.lalННі 30 ЖОВ'І1НЯ

з'їзд ЩНIІC'J1Y'IIИ'В )JfJ Р()З­

[ГЛJЩy дальшого Щ'1НіКТУ пор,ю,щку деIНIНО.ГО-JВиБI)РИ центра.1ЬНИІХ ор-

ytraJСТЬ тЗІК()Ж I'ЗJнів партії. Ca.paТOВC:ЬROI'O

(ТАРС)'.

Київ.

За

високі

пок"зники

в

праці, ВИПУСК про,дукції відмінної якості передовому швейному по­ току б-ї взуттєвої фа,брики, ОЧОЛЮ­ ваному началыfкQIмM Анатo.rИєм Пархоменком, брига\дираіМИ Ми­

хайлом Сикорським і На.дією Глад;ковою, присвоєно 3В211іНЯ «Швейний пorrік комуніС'ГНЧноі праці).

На фото: lticTII~HOЇ

швейНИй птік кому­

праці.

його колек;ти8

систематично викОІІІУ€ змінне З8В­

дання Фото

на

105--107

Н.

проu.ентів.

Ци.дільковського.

(Фотохроніка

PATAYJ,


ТРУДЯЩІ УКРАїНИ ОДНОСТАЙНО СХВАЛЮЮТЬ РІШЕННЯ ХХІІ З'ЇЗДУ КПРС о

ВОЛЯ

о

о

Q

ПАРТІЇ-ВОЛЯ

НАРОДУ - я повністю ве­

з величезним інтересом знаііомJlЯТЬСЯ трудящі України з мате-

. вміння, U\об втілити в життя . ликі накреслення партії ЛенІна. ріалами ХХІІ з'їзду КПРС, до- : Думки і почуття своїх· товари­

повідями і заключним слово~_ товариша М. С. Хрущова иа. з Іздl. Палко схвалюючи ПОЛ1тичииА курс і практичну діяльність ленІн-

,І шів висловив майстер-підривни~ І шахти Імені Лутугlна в ДонбаСІ і Юрій Нестеренко: : _ Велика партія комуністів

ського Цеитрального КомІтету, си.lьна своею згуртованістю, єд­ вони одностайно . заявляють про і ністю. Ми безмірно раді тим, що

свою ?езме~.!'у BIДД~HIcTЬ рlднНі f фракціонери КОМУНlСТIІЧНІИ

паРТІІ,

иепохитне прагнення

в. життя

про СВОЄ , вич,

перетворити

величну

Молотов,

Кагано­

Маленков та іх поплічники,

які

доклали

'рук до винищення

програму бу- багатьох ні в чому невинних лю­

ДІвиицтва КОМУНІЗМУ. деА, в тому числі і визначних ді- Програма Комуністичної пар- ' ячlв партії, держави, армії, на­ тії Радянського Союзу-програма І завжди знешкоджені j повністю

епохи

комуиізму!-каже

-

ник КИІВСЬКОГО

заводу імені Лепсе У

ия -

роз~ромлені . політичио й c;lрганl-

заЦІИНО. ЛеНІНСЬКИЙ

одне

ЦентральниА

КомІтет смІливо І рІшуче поклав

тов .ткач.-, край культові особн,

нас, радянських

одна думка,

ливар-

машинобуДІВНОГО людей, тільки палке

щівного

завдав ни­

удару по тих, хто ста­

бажан- І равея створювати цеА культ,

Одностайним схваленням зустрі­

,'1ані'ВСl>Itим» однос:гаЙ,н.ОСХ1Вil.1Ю-

П, ЯІК і ,всі 'наші )'чи'Те.liі,віДДМI

ють IBe.lИЧІНі наcr"j}е·с.lенн.я іс'тuрич-

('.вої Сl.fли і знаНІНя Сіпр~'ві

ного ХХП з'їздУ КПРС.

~a'НlНII під'j}ОСНЮЧОГО mЖО.'lіНlНЯ

МавзолеА

на

Москві

про

щоб

Красній площі

іменуватн

Володимира

те,

в

Мавзолеєм

Ілліча Леніна, і про

недоцільність дальшого зберігання в

Мавзолеї

П.

саркофага

В . Сталіна.

з

труною

Робітннки,

інже­

нери, колгоспники, діячі науки за­ Правильне рішення, те,

про

що

народ,

яке

ви­

думає

весь

прийняв

істо­

ліна, якиА завдав так багато го­ ря

людям.

(РАТАУ).

Кожен

ІІа

mщmї.

як

I!'POдYitїB ci.'J~b­

О

косо гоопща.1J'CТВiI.

Ве.шким резерв~ ГfJЮ'n"К';'В

ЗlбiJлЬШЄМІІЯ І с. ЛIТ'Ки .

хаР1JylВ8lНiJlЯ єри6аль-

голова

Д

робітник

конвейєрі

говорять,

'І обростати

енtЮ8tlко,

рибко.лroc.nу.

.що

iHIrepec

!(}четься ще .К'j)аще

п:рацЮ'8laТИ,

nю.та' сти і ОВОЮ ча'С11КУ 'J1руда у ВСffillillродну СIJра·ву . Я з060.В 'язую­ ,ріЧ'Н(' зобов' IІ3:аНН н ІІО на:дою

мо­

агіта,торів, члени

НЯ ПО.'lітичних іШ1JУІК(}ВИ~ :mll1Нb.

В(ІНИ дщ!Ома.гають па'JYГщм'анізації

донести . В'Є::tичні Н3JюреCJIеН1lЯ ХХІІ

3'їзду ка,

лока .

Не ~юж:на беJрадості чИ'Та­ ти ll'aл:кіВI.fС,!,)-IІІИ М'юштги Сер­ ГJИОВИча Хрущова, Проl"paМJy

сjдьісы<о.гоo B~f'­

;(· і_lf.>IJIlРЯ ТОВil,риства ;ря ПОШИJj}ен­

КПРС ~o І\ОЖ'ІІОГU

і\О'~ЮГОCJI'одар'lШ,

р-об і'І1НИ­

пенсіонера,

:mаfiти Їс\1 ав()Є }[їсце у pйJiГOpнy­

ТОМ\' БYl.1і:В1Ницwі КЮlун1зlМУ.

В. Онопрієнко,

.

КПРС, ~ висд(}влює С,ВОЮ ДІ}1Мку }'ЧИТЄ.'lЬ'КіІ Г. к'ТИJма.сь, -ІВ !ІІИХ3il-

ceKpeтe'j!

пврторганізаціі ві.д.ці.lка.

ТУТ НАРОДЖУЮТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКИ

пев·

ПОЧІІ/Нlає

теп­

начинкою. j

шит ХОЛО,Qи.lьни.ка зібр.гно. ШnЗIКЛЬОВ1\а. фаірбув.аніІІ'Я і на,решті

комплектування

ХО.l0ДИ.lьника

НАШ1 МАЯКИ

ІІИ ІГР{)Я:ВJl'ЯЮТЬ ве:JИ;КИМ

Рама,

БОlЮвиками,

І лоізоляці,йною

6}'-

.1і.внжtв ' КО\\lI)lнізму . Робіl1НИКИ і робі'Т1lиці, ЇХ РОДИ­

бригаДІ!

викощ:є

НИЙ процес робоТIl. ту'!'

Іва1llівна Івідчу-;ваєш,

'l1Р}"дівникіI В, веде весь 'на:род до світлого маЙБУТНЬОГО-IКО~I}1Ніз,му.

N

юу щю,nmіlВ ХilJP"!}'IВ3JШJI ми lІІРи­ кОЖІНИМ роком НЩ>ОЩУЄ'1'ь­ C8II'l'или з' i:JДy KOMYIlIiCТWllllo ї

Га.шна

СЯ дО 1-го I1РУ;;wrя 'Вик·она·ти с'Мє

являють:

-

доярК<L

ВИОСО­

що 1>~Ha RО~Ylністична :П.а1р'ПЇя ВИlВЧеІНІl!;Я мате.ріа.;lів з'їзду. В цьо­ ПQВl"JШQДеllНО 'l'ур6}"6'ГЬСЯ про нас, му їм :ДОПО1магають чи'сленним '3іІ1ГЇ:н

(~ва.1е.ні'Й ])IaI.'tянсьєии на.lЩЦ~ і РОСТОРИFl, світ.1ИЙ цех на· ;~т;верджЄlНій ХХІІ з'і~QМ Коміу­ ОН'ilШОro ри6коJIГOCJJy ім. 40-q>іч'l!! rювнений характерним перед­ HiCTJNНIOЇ пaqyriї P~aдtoro Со­ Жо8'l1НЯ. На честь ХХІІ з'їзду ЗВ~НІОм ЦИlркулярок ~ругаЛЬJII~Х та юзу, ('1tЗ.3a.Н(): « 3 кетою .цШови­ КПРС наш IltОЛЄІКТИВ у цьом·у році інших Bepc1'wгiB, н.а яких пІдГО­ Tor{) 3ЗJДООО.lе'Н1ІЯ потреб ')1СЬОГО ВWIВ зоБОВ'ЯIЗЗIНIlIIІІ ВИJЮiШ'I'И У іВЩ­ товляються дерев'ян~ дета.1і май· наlСС:Іeп!t1І і НзaJцдJlого iГoonoд.a.p.~­ 'ВЄденїй зоні річхи ДеCJfИ 350 бутніх холодильникі,в для пі..дПРИ· ємств хаlрчовоі ПРОМИCJOC)· ВОСТІ. О<:ь жі В сі.1ЬСьaroІ'ООП~КИХ про­ Цffil'Iн~J)iв риби. Слова не розі:іі­ г,рупг робіl1Н'Иків зак.1ад~Є у ~3IX (1Га,вWJЬ1С6І 3.al8Д1аlНIІИ! збіль­ шлись з ~лом. дЄ1І>жnзі IDiJ'OlдIiIIIIO паевм'Ова'ЙМУ ЧОТИРИ реики, шипи кріплення ШИ'Ги зiIJга.'Jынйй OOCIJI!Г I1iJЮД'YIItці ї 739 цeнmнepiB ДО&рсJlI&іealОЇ риби. змащує важе.1Я, І ci.1ьcы\отоo ГОС'П()ДilПJIC11ва за 1Оро­ НаЙll\:раЩИ'Х нак:лїQllКЇіВ добилlroll клеєм. Поворот стиснyrим повіrpям штоки ків пркблизно ІВ Д<Ва З по.10ОИ1Н0Ю бригада М. Супнии, ла:mка Г. Во,н­ H,aIMepTВQ з'єднують прямо­ рази, а за 20 РОКIЇіВ-В три З даvя, а та1t'i)ж риОО.lJИ(И О. Дени­ кутну рамку. Декілька хви­ ПМЮDml'ою ра'зи». C.ffi{КO, С . Булах та М. ДЄІН:и1СеаІКО. ЛИІІ, і вона вже на ГО.l0ННО· Це-lве;rИ1Ч~е 3аIЦalН1tЯ, а.пе Наш вкла.д у з6ільшЄl1ШlЯ доетат­ му КОlнвеЙєрі. дові . 3 СЯ .B~

Не}1а більш()lГ() Щ<LCтя, -іГо­

-

ОК'ОІj)(}Оа·гатЬКО,-1К0.1И

радянськнй

воно під силту раP)ЯlН~ЬІК()}fу наро­

Со10В1ИІИ на B}1C1'i!JX і І ' K;т~IIa ВЄ'.'Іич Є'похи -комунізм,

зра~k1'JO Ііа , се1jщі jJобїllНИ.liИ IJ)Y,;'I-, при ЯКОМу нинішнє ПОКО.1іІllняна­ н'я'н'сыогоo ,~i;IOKa ра·,\Г()СПУ « Бог- · ШИіХ .'Ію:\,еЙ Ж'И'тиме і ПIр.аЦЮВl3!гмме.

~!()·рить

КПРС

С'ІІВОО У ВІН}"І1рІЇпшїх оо:цоімах. ILpo це rrepeкoнлипю с.відчlfl'Ь ДООВЦц

одн()~ай:н{)

цими

ТОБОЮ, РІДНА ПАРТІ€

з'їзду

І ричний з'їзд будівників комуні з­ і му. Не ·місце в . Мавзолеї великого Леніна саркофагу з труною Ста-

ДОСТАТКУ ПРОДУКТІВ

3

J

нута в республіці постанова ХХІІ

ражає

ВКЛАД У ЗБІЛЬШЕННЯ ~: Проора.мі NIIРС,

поділяю думку делегатів з'їзду, всіх чесних лю­ дей,-додав слюсар Микола тру­ СОВ . -що Молотов, Каганович, Ма­ ленков та їх прихильники за всі антипартійні дії і злочини повин­ ні нестн сувору відповідальність перед партією, перед народом.

чи­

віддати всі сили, все свое І нив беззаконня.

МИ

О

Готова розбі'рні

згвершеНJO.

П'род"кція

-

збірно­

хо,10дилыli

к.змери

до Вlд.ва.н· На ,к(})[~мuд~ыкх зборах Ха.н, М. Резник, М. Циба і багато -підготовлена т.ажеtlНЯ в різні кінці Ра· ТОрфопі~ИЄіМІеТВа «,ВеЛИJКое» інших пе~·вик.і1В ·&ИКОНУВа.'JИ дя,tlСЬКОГО Союзу. пі~де<НО m~и ооціаліетИЧ!Но­ ЗМіІН;Ні З&В~Я на 130-140 'І])РОКолекТИIВ цеху, якому го 3..vаг3ШІІЯ серед МОП(),1tї на цOO'l'iв. «Це !На.ші маJUtи,-З гор- нзп~едодні ХХІІ з'їзду На НИіХ р1в- . КПРС присвоєно звання чес'Jь ПП з 'їзм Ко){утністичної діcrrю 3a.JIВИВ він . І комуністичного. . добився партії Р~Я'НСЬilroгоСоюзу . СеІк­ н:яЮ'l'ЬJ(',я всі Iр06ітники».

pe'J'ap

КО)fСОИОЛЬСЬКОЇ

щИN 'ItOOl' СОМJ()ЛЬЦ.ЯІМ-вщюбalични- І над річне завдання 82 как М. Ва.1ЮКУ та Н. ХМ:І були І ХО.10ДИЛ~ИКИ. Не ЗНIlЖУ·

'І. Сreповеll1ЮO док.li11.:U10 ~()ВЇ;В, Я!\ юна"и і дівчата, <н,~учи тру\.10ву

вах,т)"

nOК:а3)'ВaJIИ

мовііЦіІtJЮЇ

Зрі3$И

. високих ПОК<'ЗНИКlВ . До І-го О'бстаноlЩ1 lli!ра- ~ лнстопада виготов"lено по·

. В УРОЧИСТІЙ

орта.н4ЗaJЦії

. ' . кот ВІУУчеНl почеcnn гРа и.

І ють

Н. XOPo~YIt,

еа­

праці . М . Балюк, Н.

ро6IТНIІіІ< .

НА РІВЕНЬ НОВИХ ЗАВДАНЬ в ПЄlpіод .р()морн·утОі'О БYJдi.вни-

О.

Демче,нlКО, ми lІІаilJ.alВaJlИ

роБІТНИКИ

темП1В 1 в

. ці Дlfі. Продовжуючн нести тру· І ЖОВТНЯ. вони прагнуть ДОСТРО- І На - фо1'О ; го.l0ВНИЙ І дову вахту на честь ХХІІ з'їзду ,. ково. до 20 грудня, виконати Річ·t цеху ХО.l0ДИ.1Ь!!l!кі,в . ' КПРС і 44-х роковин

Ве.пIШОГО

НIlЙ

П.lа·lі.

ФОТО М.

конвейєр

Л<,.ндо .

в боротьбі за вИКОIІМIНЯ ВЗЯТИХ rловлює ("вою fl:YМIК'Y О. 3аііце!В.­ з.ооов'яза,ньна честь ХХІІ З'Ї3дУ СТо.лярниї1 цех MЇr би пра.цювати ВИ'.ІСОнано ДОСТРОК()І ВО. Пона:д деI В'я­ КПРС виtpОС:JИ ДI~СЯ'l1КИ uеtpе.'\овикLв набаlГaТО lЮj)аще, ЯlК6и збільшИ!Ги

бі'Нату доБИВl"Я виеоКих ПОlКа3'НИ­ Ісі в. В И!j)О6н ИЧИ'Й пд ан 1 Ом і сяцїІВ

()С- 'І~іс:ячне 3illВ 1,'1аННЯ випущено lВ'а­

змагalННЯ.

Та,к,

брига.ла,м

С.'Jюса­

прmІ}'ClКНУ ornpоможнj.cть су:шаIjЖИ.

цтвахом}"ІІЇЗМУ, піДltреслеl:lО ,в но- : 1Н(ItIlНY увагу мобілізації всіх си.л .!JOBOЇ JI1)omYKIЦiї більш я!к '!Іа 91 pilВ В. {)~lе. юсеНII\О і А. Пе1'ренlКО, ВіІн ТilJКож звертає увагу на ви­ Бій IIt>I\I1pIiIмi КПРС, одностайно ' і зarooбіlВ на виконання ІВWI'ШХ зо­ ТИСІІІЧУ кwpбоваllціlВ. П'РОдУIКТИJВ­ а також колективу 3<WIізобетон­ XOO!aHHIJI, тЄ'хні'l'не Н3JвчанНJI мо­ cx..Da-1е11іЙ 'ВСім JЩ)О!ДО,М j затверд- І бов'язань . ність цраці зросла на 17,6 ЩJО­ НОГО цеху, (}ЧО.'lеного І. Дудко, лодих робітникі'в, .Яlкі піС'lJI зшкін­

женій на ХХІІ з'їзді К/)'Муністич- :

Разом з ПiIJj)То,j)lГаніоощєю ко­

ЦЄlнrrа, :mиЖJeНО COObBa.pтk'lb

про­

приС4!О€НО почесне ЗІМ.'ННЯ комуні­

чеНlНЯ

де<СЯ'mPі~ки

прийшли

на

ної ІЩУI'l1 РiliЛJl'lllCЬitоrо ~юзу, ' мітет ПрофСіПіщкн, CJПИIj)аюч.нсь на ~YiКЦiї, поріlВlfJiН() 3 пла.новою, на С,ТИі'ШIE{. В~ши 1 ЖОВ11Н'Я ПЄlрши­ пі.'lJll!Р И 6Мffl'ВО. особливо з;>ос"ає З'Н'іІченнlЯ Щ)О- ' чисельний актив, lІІОСилИІВ ,вИХOOl:НJy 3,8 JIlIЮцешта. Ще в се.рпні вико­ Ми В комбінаті раПО'РТУIJ3GЛИ ПlpО Ф. БілЄllta, С. УеІеНIКО, О. Ар­

феосИінwx ~пі.l0К ЯlI\ IШКО.1И УіІ- І роботу серед tpобі'l1НИ!Ків. Лeuщiї,

!)IiId!IЛЇНJНЯ, ШКО.'JИ ГООООД3IРlO'Ваяня, ' бесіщи агітаторів

ШКО:tи 'К()мунізооу. ПiIJj)Тія сприя- : Д<ЖУ'Ме<НТilJХ -

fllpO€1К.TaX ILРОО1РіІ.'МИ

ТИ)(е тому, щоб пРОФС:ПЇ!mtи ПОСИ- , і Cтa'J'Y'I!Y КПРС, матеріалах ХХІІ

.'1юва.1И СіВОЮ ді'яль'Ність у "праВі,:: з'ї3)Jy керmництва

гОСП<ЩaIj)'CТВQ1!,

К(}муністичн()ї па<рТіі Ра­

пе-

ДЯНlСЬКQГО ~юзу '1іе.но 'поо'ооува­

J)Є'I!ВOрюючи ПОСТJИНl ви·робничі НaJpIiI!ДИ ІВ дедалі Д;Йо.віші )рга.ни,

mreЯ із ЗillВда.ННJfМ IiWЛЄlItТИlВУ в третьому році семиріччш. Регу­

які ОО])If.Я!'I'ииуть 1ІІ0дшшеШtю ро- лярне пі'лоодеНJН:Я пі~}'1tШCЇIв соці­

боти піЛIІ!РИемства і КОИ'l1jJUJlЮ З3 І' аліетичнОО'о зма.гання між це ха.МИ , виро6ництоом. Щєю скла.довою Чi!lC'\1Ш:l()Ю il'РОJ1рами КОМІУJl.іffl'И"r.Нoroбудівництва буди пройняті звіт робітКОМу і ВИСТУПИ на :Jб~ах щ>офгПЇJJIЮООЇ організаціі бущіоольного ксмбінату. ПОР:ЯД з іншК'Ми IJIwaHНЯМИ, говориrrь roл.Q'Вa комітету

-

нано З1L.",ювдення по 'ВIfГ(У)'()В~lенню

брига.да.ми, ВРУЧення ПЄІреМ· OЖJЦ;ЯIИ пе;рехідноro Червоного ПРallJOJ)a, ви~ел1в і гр(}шОО!И'х премі.й, за.не­ СеаІН:Я кращих ВИірООнич; :икім на Дошку noшillНИ, Н<ilfородження значntОМ«ЩlVlінlПІіК соціалістич­ ного змагаНПІЯ», почесними rpaІ мотами - усе ~e ОIl'РИ'Я.'J(1 .пі;щви-

завершення 11-~lkячно,го

вwpоб­

темов, І. 3ацепін та ІМІД і'ншИ!.'< :mеrpну.'JИ УВаІl1У ІІа поліпшення lВе.!JЬ.НИХ дета.'JеЙ· )t.1Я СПOlP}цження lІІі~вищеНlНЯ Про,веде' на ВЄ.lш;а рuбота по opгaH'Ї~цiї Пtpаці, К)"КYIJ)}1ДЗORaліБJювочних ЗillВvдів . . О.1Моустрою ПО,'JJвір'я комmнату, .!fК.()CTi ПР<mllЩЇЇ, 6()ij)OТьбу 3 '!1рав­ за ~исокі ,виробничі по.к.азники озелен€'нню Йouо. И;.:\е ПОСill,JJКа М<tтиз~юм, з}ІЇцнеJFНЯ TP'Yi,w.OOЇ ди­ Ko~iHaT у ни:нішнЬОІМУ р(}ці б:ув фр)'~Т(lВОГО саду бідя механіЧJIО­ сциш!іни, з<l'вєршення підготавки ~вічі відзначенип реелуQлі. кан~ь­ го цe~y . Не.мадо ~БJl.ено ДіІlЯ по­ піlДПРИGМJСтва до роботи іВ 3И1МОІВи:< кою грошовою премією. ліпше.нІН.Я ЮУЛb'l'урно-пооутових yM1JВaX, пі'дшщеН1lЯ ірОді пGCТiЙіНо Ве.'tИ!Ке значення :в на.рощеll'Ні УЖJJВ робітникїІВ. КОЛей\ТИIВ під­ д,іючої виробничої , наради, aG\-

по іСТОРWШПI1.Х неста'IDда.рllНОГО об.11І~Налшя і буді­

'в И'IlJ'ОК У

про :П'ІКЦ

собtооiJrn)eті

1J,

ЗН и.ж eНlНcr

вrдlI1jJало

11

нИ'Чого зав/дання .

ПР1ffi?>ЕС'l1Ва подillВ помітн~ дооомо­

~а:.'Jьше гу

УДОСіКонален!f.Я ВИj)ООнIl'Ч'И1X Щ)Оце­ ІВ

піДlllефНОМ}" бyцimИЦ1'Ві

сів, мecrанізація трудомісп"их ро­ ферм, біт. В цехах у!стаНОІ&'Іено і з,да.но

'j)3JA!'OCiJIiY

тварин1нщыltос

водопостачанні,

'I!ІРОЖ'аю тощо.

«3ор-я» зБИJpанні

тИllЙзаrцiї

бюро paцj Ш:lалізато рів' і

вина хtдн икі1D.

3biTHO-<ВМJборні збори 3аХО'ДИ

по

УЧ:У'Не:НlНЮ

Ні!.Мі'lИЛИ 'ВИJIOВJlе:нmx

недолік.ї'в, поліпшенню !ВПYJ1pіmіл_ Звіт комітету і Висту'ІІИ членіа! кової ІРОботи. Одностайно П'РИ'ЙНІІ­ КlilJj>fIlI'Й і Ч()ШРIІІСТО:рmшій деljJево- lТІрофCJПілки бу.1И на' сичені я~К'ра­ ли ріщен.ня П'jJО дальше ,розгор­ в eJtCJI.туатацію тривальнип,

то-

обробний верстати, пнemматИ"ПІИЙ ВИМИ цифрами і фа.1tТa.1tШ неВІПШІ- ТaJfНЯ соціадіС'І'И'ЧНОГО ЗМШ'ашrя, . ного i>~C'IY підщ>иєМ'С11ва. Раоо.ld за ЩJаво першими 'в раіЙОІНі ра­ 100""l1OННИЙ і е.'lЄ'КТрИ"ПІИJЙ 63- з тим ВОНИ ВКіІЗ)lВа'іІИ і на ряд ПОРТУ&ти на честь 44"'1. роковин «БУДІВНИН НОМУНІЗМУ» І п~но)(у виконанню !J3ЯТИХ зобо­ ТОННИ'Й преси, !Ц)анбаЛ!Ка, MOOiO-1 істотних недолікі'в. І в Я3alНЬ. Велmrorо ЖОВТНЯ про ВИlконання 2 2 "метопада 1961 РОКУ.' У пермз'ї'здї!ве.ык,муy соціалі- PM~, ,вi~aтop та інші ВЄlрста- МИ ще не. ПОВlJlістю викори- річногn вир(}бничого план'у. стор. СТWlНОМ,У зМ'ilJГаНIІІ ,колЄitТиlВ ~OM- ТИ 1 хєхаmЗіМИ. CTo.вyв~IO наЯІВНІ ,резєJ)IВИ, lВиІ. МихаЙпенко.

-

-

-

~-

-

-

_~._

щеIrnЮ

1ІРУДОВ(1!

ilJКТИВdОС11,

ус-


НА НОВІ ТРУДОВІ ДЕРЗАННЯ Ді.1:Лнку під J\)Ч:'УР}'::,\Зу

24 Гt"J\ТЮj1И (}у.10 в на"Рурі за,J\'j}і,плен(/ за olан'коюз QCelHi. П{)пеіредник ОЗИ!:.Іе ЖіП о. На цііі площі про­ I!lцено .ТУЩelННЯ ("H"j}Hi, зя,О.1е 1ВУ ОРіШJ\У, на 1О rel,TajJ:lX 01'.10 вне­ сено НІ) 30 ТОі!Н гною. ГРУНТ ваП!І')'ШЖ1И. Вееною 3і1КРИ.lИ ВО.101ГУ, зяб на 1О ,гeJ\Тapi1X переора.1И, де BHer.1И по 20 ТОНН гною і по 6 TOflH птаШИIІ(}ГО п:>с.1іду, а на 14, що не у~доБРЮlВа.1ИСЬ в(}сени, внес.еllО Пf) 50 тонн гною і по 6 ТОЮ І до (івби щюве.'Щ ;1іві 1>y;JЬ'1И!вації :!

Ut)'j10Ilyr.aIlH}I'\I il\orn;YHaflHacill-

НЯМ. Сівбу п.рове.lИ n;ва,ЩJатно-гні:цmШ\l с:по('оБЮI, 6БРІЦНЮІ

НІІМ «,ВІР-25». ПО'ГЇ)І l'j)И борощ-вання, за!R;~ЯЮ[ ЧО\l}' знищи:ш К<фКУ і бу1р'яни. Про'ве-ти т:ри ~ІіЖіря,lні ро:шуш}'ваннн R .'{ВОХ нап­ :РЮl.н трак'! {)ра\lИ, п:роrпО.ТО.1И і ПРОj)ва.lll ,вручну.

Зроби.1И

;tBa

-

піД:;ЛUВ.1еннл: одне

3ібра.1ика'Ш!llету на

1О -

гноїВI\ОЮ ПО

-

~гіНf.'iра,11>НИ\lИ .~()(}РИР.3.~IИ

;\И.lІІ П'І\ОЖ паСИf,'!\)1вання

ПО

-

'2

5

ТОНН на ге.і'­

Ц('ІІТНРРИ. ПjJОВО­

і ,10дат·ков(' оIl!l.lі'IІНЯ,

rl~f:r:ljJax I\O\loaїiHII'1

16

ВР)"!ІІУ і 0де'jJжа.1И но

70/>

Uf'итнера (')'ХОГО

(, 1\~'-'2:\», а па :JPj1Ha з І\О;[;ПО"О

npзцівни-

~aHOГO

СЛlУВа,

тнера

lDOOfи

40,4

B>;t.'e (}держа,1И її по

цен­

на тюку ж площу.

- Свинини (Ї.}1ДІе С'11Ї~ЬіКи, скі.1Ь1Ш Н&'lfіти.lИ. Зоо()в':It3aН­ ня

виконаємо

достр(}коою,­

зЛ()техні'к

rOBopmb .1 и:с.еНlки.

МихаЙJlО

ці сдо.вавін підтве!рДЖJ~ цифрюlИ.

Пrrn плані

550

то-

900 lІJJетя

і

lІасl')1ПНОl'О

3ДЮІО

на

м'ясо

сяmків

J\абанів

мtc:яцll

де.кільn;a

де­

ва['ою по 90 -

кі.'ІОГР11іМів

кожннИ, що

вої прац,і, СТЗJJ}анного ДО'ГДЯіДУ аа І

3(\.-

Ні1 наСl1УПНИЙ f}Їr; "УДе за,1И- та пере';щні увідгодівельну труше'но НР. ~Іенше 000 овинеи, що пу. г. Литовченко,

дасть \lо;r,\швість

цснтнррі,в сухого 3~J)­

а,Р'Іlт щюдати

ко.лrocпни;к,

М'..ЯJОО. 3нач-

На фото: :юотехнік МихгЙ.10

держа,ві ще більше

на заС.туга ІВ цьому буде п~

г. Лизун,

вих

.1?lf.K(}BiJ .

СВ'ИlНа,ро:ккоJШ'ОС:rnу

ДОШО.1ЬіКО та

Ра~госп ім. Ю\Jова

о;,е,рж13.'1И

24,3

В ПОШУКf\Х РЕЗЕРВІВ

і

Надії

Пелariї

КПРС IIpOlГjJlaM'Ї па1ртії, БУ1де ство- ти державі ще ре:на

иа'!1)'ріа.1ьн{)-те~ні,чна

ко,мунізму. За цеіі час ПРОІЩ}'lIЩЇЯ

3,5

ни.

Бро 06го,ворено пропозицію пр·о

ro'c[Jo)1la'P'CТ-

РОЗШИlj)е,ння поеі,ВіНИХ площ за ·ра­

:раза. В дося['ненні

Х)'НОК оовоєння піщаних гр}'lНтіIВ,

ci,тьcыroгoo

ва ЗР{)істе ,в

база

соці,а.1іс-

тичного змага)НIІЯ

т,ваРИіНIІИ-

ків артілі. 3.1іва

направо­

ПОРОСJIтин,ід I\ОЖНОЇс:вИlНО-

зоотехнік

\І(lНКО, Натаolії l\iLIJ)!1ен,ко і дюоо­

ПО;~Р'}lГ. В ре.зрьr8ті

підсумки

передз'іздїIм:ы1гоo

М.

С.

Лисенко,

свинарки Н. К. Ячник, П.

€.

Довгодько,

П.

І.

Пархомен­

ко, Н. Ф. Карпенко та Л. С.

81 тонну ГОРОДИ- ві ДО'В'ГО1.1blКО. Радісно на сеащі у

lВ'аЛ{)іва

щю

24,7-

ма'J1КИ.

з'ї:щі' ШИ ,СВОІ \lОЖЛWВ()С'Іl,ВИРIШИ.1И з~а_

СВИlнаркгм

РОЗllові-

ЛЧНИК,.mкі

ВИ'РОСТИolи ПО

е що РО'3'ПОВЇети про rпі.1СУ~КИ на ПРОТЯ'3і 20 pOlКiB, як запи-І '!Їв на} 18 ПJрацен:іВ. П~ДРiL!JI'}1Вав­ роі}nти ('вина,ркам Є;вдо.кії Па,рхо­ сан{) ІВ 'Il'PиііІНятіи на ХХІІ

СемеJ!Ю&ИЧ Лисенко д.ає

Довгодько.

Фото

наПО.1е'Г.1И-

аВТОР'I.

САДИ П.;lОДОНОСЯТЬ

заlJ)&3 і QIнщіа:rkти сї.'ІЬськОО'? ГО-І' ШИ.1И зайн~ти під нею не Ме!нше CllO!Щ1llpетва paWO!CiIIY «БОГДlliЮВСЬ- 300 ГelктаlIНВ.

КиМ». На виробниЧ'іИ Н'3Jj)3І.."\'Ї, ЯJКа

";,,.;:,.., nJl,ЩV':лась 'нещод3.lВНО,

'В''''''іча:ІОСЬ

1-""..

~.

вitді.жу ра,!г,.!;п),

'

:Jе,юrях в

"рочищі

«)!'ИШКО'ВО»

j}elМЮНТЮj, по,ставwвши перед собою завдання: ЗlроБИ'Ти сад ІІ']}И-

і

агітатор.

І

Нас і н н Я яри х о ч ист ИЛИ

J

Добре попрацювали ІІа підготовці н.~сіння ярих зернових і зернобобових КУЛЬТjlР до весu'яної сівби на TpeTЬO~Y Bi;lдi:U'y

і

,• j

і

1 I

радгоспу «ВеЛИJЮ;J.имерськиЙ,. робітниці ланк!!, яку очоmоє Оj1ина Шусть. Вови ОЧИСТИ.1И для всіх чошрьох віД;1.ілків 250 тонн кормового ЛЮПIІІНlУ і 94 ТОІ~НИ вівса. Зразки цих Ky.lbryp ві:д.прr,ви.1И на аналіз в KOBTpO.lbBo-

Насінну лабораторію,

А. Галицький,

І

Нині,

;!аJ\інчивши

щоб швщ~ко Р(}С,1И м.оЛ()1ДЇ д~вa.

;Jоирати

дюблять

(JВОЮ

с.цра,ву

робіт-

НИRИ нашої .lан,ки і обі'U'яють .'(0-

,Кolасти всіхси.l, щоб ювіт.ТИ ра,:(­ 'IWшti са\'l)И, В.pQжаї фрукті,в.

Д'ава.'ІИ ще ~і.1ьші Є. Сидоренко,

....._ ........................_ ....~1....~ ...~U<...о....в...и..й...:с. . а. ....·~...о... В~...д....~.........

ВОНИ ПРОСЛАВИЛИСЬ ПРАЦЕЮ

l1і.1ЬКИ-НО сонце

" ,верше'І}КИ деlJ)elВ,

JIIK

бичків, ЯКІІ'Х дОО'ля­

~B ОIl(~ксаflДр Рибка. Жwвa вага К{)Ж'НОЇ гол(}ви стаНОlВи:ла ,в серед­

нь()м}" ІЮ

150

кі.10грамів. Бички

знаходи,'ІИСЬ на відrОДЇJВлі ТlPИ мі­ сяці і за цен час набрали по 250 к:і;ю~рамів. Отже, ЩО/ДООQIВwй ПРИ­ ріст в групі С13 но,вить

11 ОО

гра -

мів на го.10ВУ. Т~J\ИХ В~ОI\Их

реЗУIіІbTa'l1iв ОЛf'к'сан~р Іванович дtlбив'сіЯ 3М1~ЯlКИ

c-умліЮJО\lУ

ста,в.теННЮ.10

СIВОЇх обов'язків. !Цоаенно О. Риб­ ка 3ІГОД{)іВУВа.в

кожніjj

fO.10Bi

110

1\ідогра)гів ВИ!КО\llшанки, а по­

пооолO'l'WlЬ кру!ГироакИliу.1И~Ь uезмеЖlНі КО.1-

1,5

по

кі.1ограма іКонцеНТРОIБaНИ'Х

Іко,р'мів, ,вчасно

напуВla.В,

чис.тив.

ЛіК показ:а.да ПР'3ІІ\lгика, ~oдівля некастрова:них БИЧіКl'В дає хороші результати. УllРИJМiYlВ3ТИ таких 'ГВ'а'рШІ потрібно бе3I1lj}ИВ'Я31Ю, в загородах. При ташому '0110-

собі кожен ДОГ.щ~ач ~Іоже 00CIJIfJ'Oiвува'ГИ не 30 ГО.1ів худоби, а 60, що значно знижує собіООj1ТЇ<СТЬ продукції.

г. Лень, бригаJ],ИР·

Ко.1ГОСП «ЧеРВО'lІа Україна», с. Гоголів.

ПІроте наЙКlp<aЩИЙ до овід , ЯК!!}І

керуються )' овоїй роботі пташ-

ниці,

-

це жи'М'еВИИ, наfiyтий

ПОВlслюденнїЙ праці.

)'

Прwrадую'!ьс.я сповнені тп}оот

подві'Р'Л HaJВ- госпні поля,. на яких ще Ііе,давно дні ран'ньої весни, ,Коли на ферму ~. .

І crt\J.'IO птахоферми стає ОІЛИМ, наче , поле, В'КРИте дозріди.м бwоовни,КОМ. Це КОЛГО,()ПIІ,і пташниці ви! П}'1(WIють І\ІУ:Р~Й JЮс.ifiсМ\ої білої і породи 3 приміщеНJІЯ.

,ви,сокою СТ1НОЮ стоя.та

ПтаХоферма RОЛТОс.пу

дорщна

!КY,K}1)y~a. ПраЦЮ6 !На фе-рмі ifевелИlК:иМ, а,1е 3І11j)ТОваний КО.lС1КТИВ, !!ІКИИ З року в !рік ДQои,ваЄТI>с'Я ІВИСОКИХ

! і

«пепе,н-шаф­

l'OjYf:y

Тооер закінчи.lИ pe)IOJiT на НОВ~И пл{)щі. Все ,робимо ,~ря тОіГО,

. J ., фру,кти ДО 1 ЖОВl'l1JI, оде,м;а.'1И нЬ()му році 'І1j}УдШн,ИlКИ пот'в, ви- IIЩ)l~ЮВ! ГiLJр6!зи, ЯЮІ!Х 'ЗlUр~ли по 82,9 ТОННи ва.1()1ВОІГО llР()jl\аю. не РООСТJflВШИ вИ!соІсі врожаї зернових, 150 цeHTIII~p!В 3 гектара. Бу,демо д'ОПУ~.ТИ.1И ЖО,vJИХ втрат. Своє овочіІВ. оВЩJOщувати Їх тут і нада.lі. 3iJООв'Я3аННЯ - ~ИРОСТИ'ІИ ло 40 До ;'IJня ві-"юриття ХХІІ З'ЇЗдУ л. Нудін, цeH'I1He1j)IЇlB Пolод~в з гещтара _ ра)Щ'осп викона!в П.lан здачі ово-

дере.ва

і Сад ПОС~ДКІІ ~ 936 РОІ\У GYB дуже ,ранниїЙ». Ці СК!J)I()Iм;ні тр)1До.ві У'C[lїІ :>рїіджеНIІН і вже не давав вро- хи ми гrрисвя:чуе"о ХХП ;J'Їз\ду жаю. П~])ш з~ все ми заііия.lИСЬ КПРС.

Непоган.() В'Р(}ДI!.lИ на ніщаних ~Y!1KOBIIM.

щО ДООj}e п(}[]рацювали .в НИlftШ-

«БоUрццькиИ» . .'Іоді

,ка'строваних

пон{'­

0)'.'10 20

тім пЩ!рібнених стебе.l іК.)lКУ,())"ДЗИ,

Пра.цЮЮ;J (',БОЄЮ лаНІКОЮ в са- пере;викона.1И - є по 70 центне­ на ДОВ'ЇЙ fiРИТі1';(Ї на жерді,всько.Щ' рі,в. Дали пеJ)ШИЙ вро.жаИ і мо-

сыюlуy Вl,1;111.1IК),. Оіятимемо них ce'paдe.1Y· В ~Іин'рі р()ки ця 'h",}1.1bTYII><!. дalВa.1a . на піСіКа,:< по 300.:::-4~0 ~eH':Hep~B зе,1;НО1 M~СІ!, 11 дооре ПОl,\а:Jа худооа. ВиP'l-

ВИГІДНО

На ~j}утіи ді.'Ірниці СТ3lБ.1fено на відго:діВ~1Ю

40

UbOfO 'j)ЇIВНЯВИірішальне значення Я'І\ИХ 0'соn.1И1ВО баrат(} на б{)гдзні,в-

відіграє пі,'\ІВ'ищенвя 'ку.1Ь'rури 3е'МЛf'Ію6ства, ІІО.1іпшення с.труктя)и 1 proширеJrНЯ посівних п.тощ. ПОШУ'Ками ре3еірВЬв, невИlКОРИ~та.них можливо.C'fе!И за:іі;маЮ'ГЬоя

[dE

свиноматки.

Маnж,е всі DИljющені юти поро'с:я-

<>---

----о

тваРИIН11іМи вони одер,жали по 24

зобо.в'ШJан_ поросят sі'дкоjЮНОЇ

ня.

Л J СіВ()Їми по~руга\lИ ПО .1анці виріши.lII: БОРОТИ('I, в 'If'ТBe1JTO­

35 гекта'рів.

ЦЬОГО

оезпечип, ВIІІКОНа.НіНЯ

новою Пj}огра.МОІО па,ртії, :ш­

~(}Bi П(),J;ВИП'И.

на :К')'КУруі~зи на КОЖНОIЩ 3

ТРJf~VУЮЧИ

1ОО

палює нас, труці'I3НИіКі.в полів,на н()ві твr.рчі дерзання, на нові ТРУ-

80

зо(}ов'я;з..шня

І.ів С1ВИlНофе,рми КОJШ'ОООУ «БіolЬШОВJШ(» ,с. Рожни. До­

свиней, :3 яки.х майже

;\ОГ.liЯ;~У за пооі,ваяи, ЯКу п()да,в на\l TP<1JKTOPIICT 1ва.н !\аj}пеНI\О. Са­ н 3i\J1ЦffiКИ і ЙОГО стар'і\ННій праці ~III дпби.1ИСЬ уснтіху.

МУ Іроці сеІМирічпш: за те, щобвИlЮСШТИ по

Ге!ктарів о!рноїземлі-

Ч'астина ІІа BiДIГoдiВдi. В кilНці

Не можна не пОДЯlК}lІМ.ти за ве.Н!I\У дапо~IОГу під час ClВOII та

накрес.1ениЙ

1ОО таке

.1ів У 1\0.lгослі є ПООІаД

rPlKTa'jM.

Ве.lИчезниЙ 'Р():J;ЩLХ,

~РОБИТИ 1II0 60 цe.нтнe~ В P~B СlВинини на !КОЖНІ

-

нташИіЮГО пое.1іду.

тар, дРУlге

РАДІОНО НА ОЕРЦІ У ПОДРУГ

«жQв- покз'.JНИlКЇJВ по оде,ржанню яєць,

н~';niйUL1а пеnша ПiLJТVi'ія К"І"чат"'М. у У' ""

1000 шrУJ(. Мале,нь"і, ПУХ!ffiICті, іl\воді, ще тіль.ки-но з яйця, ВОНИ БtИМlaта.1И д&айливarо, ПQСТЇЙІН{)ГП доглядУ.

fали:на, МiLJр'ія та ПavаС'IООВЇЯ

зниженню че-m'''''''''ПИ ! керуючий llретім відділком. І• 'Гень» 'j}озташ(.ваlНа на OItолИJЦi . Н ее- збеіреженню ~~. . по,roлів'я, _.. .,.. '~. біля К'У1рчат вде<нь і І • .'Іа, в мальовничому МІЩЇ. ав- cvulm1Jl!'OCТI продукціІ; заш'м од- вночі. Тут і на;6}lваіВСЯ не.ООхід-~.~~~~~-~.~-~._----~~--_._-~.~-~--~-~._~.~-~~~.' - - не ~{ перших vicIЦЬ в с{}ціалісrrич- нии до овід. Н{)іМу змаганні mаmників району.

33IJ)аз ці турботи поза.ду. Маи­

ЛЮЮить і знає 'свою СПРaJВу, <t де

Хор.QШУ, ІКОРИСНУ ()Нраву р()бwrь

Тому ціЛRОМ слушно

назИіВаЮТЬ Же всіх КYlр,чат збережено. Тепе,р нашу П'!';lХофе'!)му фаоj'ИКОЮ де- це В'}IJСОRОПj}одуктmвні,стіЙlкі шевог(} ЯЙЦЯ. ЩJО'І'И 'зз'хворювань КУРИ, міщна Багато ІЮКLВ очолює феf}~IУ OCIНOBa Мя збільшення ВИlробниц'ГЄгор Захарович КриrneНIIі>О. Віл ва. яець ,в наступН'()\му !році. робощ СП{)РИТІ:СЯ, заlбезпечено j'спіх. Не першиИ p'UK

Ta~1 за,1J,ЖДИ IКОЛе!КТИВ атаХОферми. За дев'ять місяців вже Qдеj}жа.lИ по 97,2 дог.т<ядають яйця на кожну К)1Jжу-не-суч.к.у.

неСПОіюїЙне господа'l}Сl1ВО пташни- Річне ЗМj!Д'аНlНЯ по ІI.'j10дажу яєць

ці ~ар.а.СJ\авія Сом, Гадина !\u за.к , держ3ІВЇ виконruно на 100,2 Il'J}0Ma~1UI IWивен~. зна. ют ь ~они ~o І цента. Славні труі6вники знають, у~mxи знаТНОl

птаШНИЦl ~аl~И

ВІІРИ СицОРИ, ЯJКa оде.ржує

3(\.

що збільшення вwpоQництва. тва­

РІК риннИ!ЦblКОЇ ПРО;Q'ь,"'Ції

~o pffiIня

мільйон ШТУ'К я:~ь. В~чаюrгь і І Пe'j)eД1ба.ченщо Програмою партії,'

за:проващ.жуЮ'І'Ь

І

11 досанд

у се-

'впрова;джеШfJl меХ'8.Ні:3ації 'І1Рущомtетких IlIPоцеоів на феlJ)lМ'і, - заНа

фото: одна

з

трьох

подруг-пташниць

Галина Козак годує і&ранцІ курей.

Фото М. Ла.ндо.

ЯlКУ

за'l1OOPджено на ХХП з'їз;пj

бе, П3ІМ'ята~чи,. що гол?вне КПРС, lІj}еба забе:mечувати вж,е даб,ра орга'Н'l3аЦIЯ працІ, дoд~p- тепер виконанням соціалїс'I1f'ШИlX ж.11ШLЯ: ;з.ооте:хвічних правил. зооов'ЯЗ'3НЬ, 'ВзятИх на 1961 і)ік. Не Мl()жназаБУ'Вати і Il'J}'0 А. Брувнко, зоотехнrк. JШJI\IIЮ'І'Ь nТaJIIНищі. Лкщо це БУ'.цє зроблСІНО, Ми зможемо наба М'l'О поліпшити roи>Ї показники.

с, Требухів. .~~~-~~-~~-~.~-~.-

«БУДІВНИК КОМУНІЗМУ» З

2 листопада 1961 року.

стор.


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4.

ОБОРОННО-МАсовоl РОБОТИ ЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ U ДТСААФ, ві.lщові,ДоНО до Ста· туту тов а pНlC'ТBa , при,йняв рішен­ ня провести в листопаіЦі-гру.дні ц. р. звіти і вибори в п~рвинlНЯХ організаціях, які завершатьс!! ра­ йоlННИМИ КО'Нlференціями ·нашого оборонного ТОВ"J)иства. Цей важлШlИ'Й організаційномасовий захід проходитиме в об­ ста нов.ці всена,родної боротьби за

цію,

вати

ч.lенів

ДТСААФ,

забор,Г'ова,ність

внесках,

подбаrrи

необхі'дної

по

Ч.1енських ство'рен,ня

Т2

народу,

ви·кли~анlОіІ'О

цими рішеннями.

За

час,

учбової

лорічних виБOljJів, ОlргаНlз.аЦ11 :1ТСААФ нашого р,айону під ке­ рі,в.ництвом партійни:х організацій добилися певних результаТіЇВ. Ус­ пішно проведенг спартаlКіада з reхнічних видів спорту, розшире­ но матеріаЛbllO-теХініqну та учбо­ ву базу організацій това,риства, виріс громадський акти,в. В ко.­ піДГО1'о,вленг

Член, а , ми

аКТИ8Ній га,нізащи

до

това,РИСТІВа

колrocпі:в

«ЧФ­

вО'на Украї'на» і «Жовтень»,ра.д.­ госпів ім. Щорса, «Вe.nИКQAИlМер­ СЬКИЙ», «СеМИПОoJl,кі.вськиЙ», зіШІО­ ду е.,ектротехнічних Іщробів, Го­ го.1івської теКСТИЛЬНО-'ГХаIЦЬІIЮЇ та Брова,рської теКСТИЛЬНО-ТРИІКотаж­ ІЮЇ фг.брик, Ве.ТІикодимерської та

Літківсь/(ої Однак

середніх

далеко

шкіл .

не

всі

оргаllfіза·

ції працюють на рівні вимог на­ шої партії. Особливо погано пос­

raB.leHa обоРОННО-М<ІСов.а

роботг в кол.госпі ім. ВатутіІІа, радгос­ пах «Зоря» та ім. Кірова.

їх

Піцготовка до звітів і проведення ПОIКЛИlКані

виборів, оорияти

росту

пав

товариства, трудяших

військової

спра.ви,

до

Т.

і про­

Чиrа'lі

Тіі ЧОЩ-l'Ь таl\ роБШIТЬ не всі.

ці ДІВа реченнlЯ. І не ,вшra,:щово, адже зМі,ro' їх наі~вича'йно глибокий і 3іК'ІуальниМ. На величе'зне знаrч:eнnrя хомуніcrиЧІЮ\ГО IВИIХОВ3,.пня підЯ>()crгaЮЧQ>ГО шжом'Ня вюаoom ХХІІ з'ізд КПРС. У ~ОІюВЇJДі «.про ІІіроГір'аму КQI,'tI,утнkТИЧJIоі [щfflі Ра.дЯНСЬК()N) Союrзу» T~OO-I

вали домашніх ззшда.%, в школу приходили неохаЙіни'Ми, П()РУШУ­ вали 'дЮЩип.1іну В КЩІ,сі. Коли а; ~Ш1СIН~йке<Р~ВШIiК запросив ~I!X

риш

OaTM,'LВ в ШКОЛІ)',

ска.зWВ:

осооли'ОО

ча:ння їх дітей не цilК3ви.l0. Бать­ K~B аж ніекілЬІКИ не ТУір'бувало те, що Їх діти робили прогули ІВ шк:о.ті, снстооlla.1'И'Ч'НО не ВИКОНІУ­

РИСЬКЮІСУДОМ.

IОО.ЖIЛИlв/у

ча'НJIЮ{

JUO\ВIaII'И і-м 1ііРмці Я1КОС!І'Ї і ЗlВИЧКИ,

ВООІИ не зн'аIlШ-

1 п()веЦ1'НIІЮЮ

УtIOНlIВ

при­

широкому

11

ВИВЧelllНlЯ

неУХИJIЬНОІ'О~оде'J}IЖЗiННЯ НІОІ.РМ ко­

ширен,ню пі·дготовки кадрів

роз­

м·асо­

вих технічних спеціальностей . На зобов'я­

]ЮЗ1'ЮІОГО

1961-й рік для мене особливо

знаменний.

я

муністичної моралі і lІ'РaJВИЛ спів­ іКlWDЯ».

Педаroгіq,ний кол,ектИІВ нашої школи СПРИЙНЯв ЦЮ ~:sюy, JEК

Треба врахувати недоліки ми· IІУ,lорічНJIХ зборів. БУ,1И випг,д.ки,

Г(tЛОВІНЄ У ODоїй лrЯЛЬ:!І1()іro'і. Вчи­ H~дi niДВИіЩУють якіc:rЬВИlКJIЗіДд.JI­ кО.1И во'ни проводи.1ИСЯ В opraJliпов'язують його 3 заціях, де не бу.lO об.1іку членів НЯ, 'J1існіше товариства, де ПР()ТЯГО~І .10ВГ()ГО життям, ЗМІі1QНЮЮТЬ ;m'язки 3

-.-

Першого

sпер~е

пере~тупила

СіПрдrви

вересня І док, 'а fi uнші батьки, яки:х не

торгувати

ка:

з

ним,

годжене ...

Це иадало

нагу,

це питання

по­

іра,йміліції

ВIІ.1 радянської торгівлі.

Грощцяrнин

Лобко

*** с,

111 У

відправи,в Тру6ацей

СеМИJПОwlКИ

через

М,

.1ИСТQJЮ·

РЕ.'1<омендоваlНИЙ

.1И'СТ. Недивлячись на не()J].нора.зо·

ві

нггаДУВ2ННЯ

про

своєчасно

квmайіцію, т.

Лобку

її не ВРУЧИ.1а. З райкоwrори зв'яз­ КУ. де

цей

лист

переві,ря.в.оя,

по­

відомили, що за затримку квиrrаlН­ листоношv Т:ру6гцей

поперед­

женО.

ДНВІТЬСН l 1Е.llЕПЕРЕДА ЧІ

трудитись

так, як цього вимагають рішен_

школи.

мовляв,

Нача.1ЬНИК

•••

сили, нас­

прагнення

середньої

в

негайно ПРИПИНlити поруше-НН1Я пра·

ції

учитель

напоями

т. БудЯ'К у відповіді редакції по· відомив: ми поставили вимогу

явлен.им мені!

В.-Димерка,

спиртними

він, мовляв, ДОЗВОЛИ,В та,к «торгу­ вати», а Біленко~н,а голову прав. ління райспоживспілки т. Бойн!!­

Трубацей

с.

І. Мичак не·

\'

себе вдома після закриття про!!!.­ магу. Про це н:!ПисаwlИ до редак, ції колгоспиики артілі «Бі.1bWО· 8ИJК». Лист перевірявся раі!оиНlОЮ міліцією і при перевірці підl1Вер­ дився. Мич·ак посилг€ться на го­ лову Літківського ССТ т. Біo1l.еіН\Ка:

на за:сj,;tp.нні

СУДУ

відкрив

ПОЯМІІ. Сіяьвиконком попередив тоді Мичака . Ал!! останній вис· новків не зробltв і продовжував

поріг І ціка!!ить Н<1ВЧ3JН:Ня і поведіlJlJКа іх класу ПІсля заКІнчення вищо- ! ;lо-reй, 31)оолять ця себе необ­ го учбового закладу. Здійсни- ' xi~Hi ВИСІНОВІКИ. лася моя давня мрія-я педа­ В. 3абережний, гог_ Горджуся довір'ям, 8И­

КПРС.

На ОСтааІ'НWИУ сдід 3УПI!ІІІИ'ТИlCЯ u'соб.l~О. B~MO, ЩО тільки за-

ЦЮ

зіОр'а'Д <>ея поВОНИ УlВажно

"36 ведике виховне значеНIJIЯ. Треба гаlДати, що не тільки ФС,J;()РОВ та I\alpalН­

tJаNlОСlійно працювати вчи­ телем почала в знаменні дні, коли в зореноснІй Москві пра­ цював історичний ХХІ! з'їзд

батьками.

1І0ВІ КОРІВНІІНІІ

РО3lгml1::\ 1' Овари'ського

У ДРУЖНОМУ КОЛЕКТИВІ . 'і

дО

в

себе буфет, R якому торгує с ЛКОГОJlЬНИМИ на,

С.т}'ха.ти ВИСТУ'ПИ учите.lі,в В. Ла­ щєНlк.a та К. Рота,нь, Яlкі пеіре­ конливо рwповіди про РО.1Ь оеім'ї У вихованні .діте, Й. ДИфЄІК'J\01]) шкО­ .1И А. КаІ])пе:нtКо 'і овоєм'у виету­ пі КО'НІОрІетно '3)lПИШfВСЯ на вині Фе;.(орова і К<1р>3lUюка, ЯlкJ са;моу­ СУIJf1УДИСЯ ,від вихOlВМl'НЯ ;~ітеЙ.

ГРОШІ У оатыlJIIв,' а ПОТІМ j)Oз І іК.l-

дО сум.лї!НlІIО'Ї праці по

з~бо.ностЯ'Х,

на: певне,

В ньому йшла про те, шо

.1era.lbHo

П(}r~lyxllТИ

ПQвча.шmу с.пра;ву над сто 'батькj,в.

роль. ВИІОВУЮЧИ yчнiJв ,в ~1ci КО- І 3Іве.:а Д~ '101"0, ~o В,они етапи на MYHi~xy, школа ПОIВИlНна ПірИJЩеі!І- нemlР?'ИИ _ тлЯ.І. по Іа~:И Ю~~СТИ

110000000000'ГИ

газети,

праЦІВНИК магазину

;кати 'на поїз;.(і. ОпинИ'ЛRCЬ ВОНИ, таюlо.\{ чином, У Фастові ... за H~YBaгy дО ВИХQВМlня ОВО­ їХ дiTeJЇ громадяни М. Фе'~о'ІЮВ та І. КаР<llЩЮК стали пе:ред 'fooo-

«У 'ВСе 6і 'lН00f у і ГЗJрмоніihю)!l)' .1И ~ П<УІ1рі'б'не IlijJWWrи. РОЗВИ'l1Ку ЛЮДИНИ 'раДЯlI!JCЬІКа шко В~iJ)С1}'Т~)оСТЬ ;КОН'ІIj}OЛЮ ~a ШlJВ­ Biдilгpa€

нашої

.'Іистїв

I1tall:!.a Мича'ка», :ЩПсруковгний

«lIlк-oдa і сім'я», «fiатыки і ,\і-

ла

~

газеті в кінці ,1ЮТОГО цього pOlКy.

ПОТРІБНІ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ

щущО'в

п()()утовю:

пам'ятають .1ИСТ з Рожнів «Буфет

Барило,

M.OB~

С.

виробниче

иех\'

СollїДRШI

голова paitpaAII ДТСААФ

М.

у

иеопубollіковаии х

ведемо ЇХ на високому ідейному і

оргаli,ізгційному рівні.

Бебешко та С. Шмі-

'.' .' .".-.' .".'-.'.' ."'.'. '.

допомозі П8lртій:них ор­ ми добре підготу€мося

звітно-виборних збо;рів

Н.

прохо.з.ять

ПРI!

КОРИОС­

значному

зборг х f1риймати,муться зання на 1962 рік.

що

TY1!aIНWI СyJCпіЛЬЮІМИ БЛaJГЗ.lМИ, ДО

ДЗ.1ЬШОМУ організацій'IЮМУ зміц­ нен:ню всіх оборонних колективі,в, за.'~ученню

TO~IY,

38 ТИ». ЯК чwето 'ми посилаємося на М. Фед'о,рОІОО та І. Каіра'НДЮіК<І нап­

е

Ряд ОРГ<'l!І'Їза,цій нагромадив чи­ ма,.1ИЙ досвід. ДО H~X відносять­

організаціі:

в

ненко, лович

спіТИ.lьників.

справж'

обоРОі~НО-МіМ:овоj

сумніву

З'НШlна

проц~н,.ів трудящих району.

ся

ентузіастів

HeMa€

кі.1ЬКість спецїаJlіс:гів Д.1Я сільсь­ кого господарсг&а. Майже вдвоє loj>осли ряди спортсмеиі,в-розряд­

ffИків .

Вllсувrrrи

:!

результати.

навчання

робо·ти.

що МItНlУВ після .МИНХ·

леКТlnвах

ніх

слід

навч<.lННЯ

корисною працею Д;ІЄ

На знімку: учні ІХ «б» К.1а· С'і Л. Соколовська, К. Миро­

Серйозного підходу вимагає об· ск.l·аду

рону.

ІНТЕРЕСОМ

По€днання

хороші

ба:зи.

їх

радянського

бів.

cycni.lbHu

ліквіду­

про

технічної

1961

відвідують учні міської середньої ШКО,1И Ng 1 заняття з виробничо,го навчання на за­ воді е.lектротех,н.jЧНIІХ в.иро,

залучи"и цо лав товариства ТР",ДЯЩИХ, на.1агодити

тич,ного

пі,д'несення

3

ВЕЛИКИ;\\

більше

облік

листопада

теми

ШКІЛЬНІ

часу не сплачувалися Ч.lенські IНlески. Заlр.а:з завдайіНЯ ставить· ся тг ,к: перш ніж пров'оди'!"и збо­ ри, необхідно зміцнити О·РГ<lIН~за·

раlLlІЯ нових членів комітетів. до

трудового

2

*

здійонеНІНЯ історичних рішень ХХІІ з'їзду КПРС, могутнього полі­ і

На

до ДАЛЬШОГО ПІДНЕСЕННЯ

Четвер,

2

Художній фільм; 21.20 - «Роз­ повідь про велике життя». (Моск·

ЛИСТОПАДА

ня з'їзду. Тут зустріла дружний колектив. Дирекція, профспілко-

Четвер (1 програма): 11.00- ва) . «Новини дня»; 11.10-«Людина з 11 програма: 19.00 - «Київські рушницею». Художній фі.1ЬМ; 18.00 новини»; 19.10 ~ кіножурнали;

П~реважна

увагою. На кожному кроці від-

Д.1Я дітей. «Дивні пригоди»; 18.30

mі'ГJПf;сько,говідді:пка р&ДГOOIllУ більшість батмсі'в це ДЩРе роозу­ «C-емИІІМК'ЇJВСЬКИЙ». Тут З31кінче- мів. Вони ча.сті гості D школі,

чуваю ширу, товаристську до-

дача Д.1Я дітей. (Москва);

Хорооший подарунок до 44-х гальНJіМИ зусиллями mк.оли і сім'ї j)oк.oBmH ВеЛИ'lWf() Жоовтня піднєс- за'бе~печується ВИСOlКа у.cm1iшність .1И бу~ве':І1>НИКИ тварИlfНИКiliИ ка-

і Зіразк()оо п()вєді:Нlка.

ва організацІя

помогу.

УЧfпелька

200 голів ,ItоЖІНИЙ. Нові ,ка.пітальні п:риміЩЄ1l1Ня ус-

та'1'коВ'а·ні

всім не06хі!IJНИJМ

-

І. ,Сергєєв.

ГF\РЯЧОМУ ...

ка Б.-<амQГОННИЦЮ гн'l'ЯЧОМУ

...

спінмЗJIЮ на

о

О

ництвом, очищають насіння, заготовляють добрива, ремонтують техніку, як вже зараз дб3' ть про високі врожаї чеl "epToro року семирічки.

ників

ри,

комунізму.

жили

вся

країна,

народ,

все

Разом

з

була

присвячена

чені

збори

трудящих,

підсумкам

вивчення

присвя-

з'їзду,

матеріалів

дог ляд

за

Тllарьн-

Від робкорів підприємств чека-

про

€MO листів про боротьбу за до-

з'їзду в

СТРОКОБе виконання р~чного ви-

і. комсомольсь-

робничого плану, зниження со-

кої освіти, лекції, доповіді, бесіди, про пропаганду цих історичних ,!І.окументів у клубах і бібліотеках, в наочній агітації,

бівартості продукції, турботу про її високу якість. Всі матеріали-про радянське, профспілкове, шкільне,

сітці .партіЙної

переважна

в стінних і багатотиражних га-

ку.льтурне,

більшість з 300 листів, одержаних редакціею у минулому місяці. Це листи з колгоспів,

зетах. Пишіть про участь в ПOJlітичній агітації керівних ·товари-

мають бути проникнуті рі шеннями з'їзду, новою Програмою нашої .партії.

радгоспів і підпри€мств про виконання передз'їздівськнх зобов'язань, досвід маяків, про трудову вахту в дні роботи

шів, партійного, комсомольського, профспілкового і радянського активу, сільської інтелігенції. Головний наголос робіть на зв'язок агітаційномасової роботи з життям, конкретними завдаинями, які вирішуе ваш колектив. Сигналlзуйте про недоліки у цій важливій ділянці. Інформуйте .газету, якими конкретними ДІлами вlдповідають трудящі на рішення з'їзду, як трудівники села по-

В жовтні У «Будівнику КОмунізму» було .вміщено 14 повідомлень про заходи, вжиті по опублікованих і неопублікованих критичних сигналах трудящих. Але не на ,всі сигнали одержані віДПОВІДІ. Навіть після нагадування не відповідають голова Калитянської сільської Ради т. Швачко, директор заочної середньої школи т. ГOPдi€HKO, секретар парт_ організації колгоспу ім. юрова т. ТемносагатиЙ.

з'їзду. В редакційній кореспонденції про нового навчального

сітці

поштіпочаток року в

партійної і комсомольсь-

кої освіти, підсумки огляду культосвітніх закладів на честь ХХІ! з'їзду КПРС. Рішення ХХ(( .з'їзду КПРС -програма нашої роботииа тривалий час. Отже матеріа.ли

-----------------------------сСТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:.

-

орган Броварскaro раАком.а КП yKpaк1lы и

спортивне

кіножурнали;

життя-

18.30-

«Читачі, письменники, герої». Пе-редr,ча з Будинку дитячої книги. (Москва); 19.10-<рішен.ня ХХІ! з'їз.ду КПРС-у життя. (Моск'Ва); 19.55 1<:0'Нцерт . (Мо­ сква); 20.45-«Святкові прем'е­ ри». (Москва, Ленінгр.зtд, Киів). 11 програма: 19.00 - ~Киівські новини:.; 19. 1 О-концерт засл~е­ ної 8!Каідемічної каrПели «Думка»; 19.55 - «Варшавська сиреиа:.. Но· вий ХУДожrнrі,й фільм.

4 ЛИСТОПАДА Субота (1 програма): 11.00«Новини дня»; 11.10-«Три зірки». Новий ХУДОЖJній фільм; 17.00«Весела субота». ЦИlРКОIВ-а вистаВа для школsюрі'В. (МоСЮ!а;; 18.30телевізійний жур,нал «Фізкульту­ ра і спорт». (Москва); 19.10«Три

зірки:..

Худо*ній

УПРl1lліюtя кут.тур •.

фільм;

20.35-передача «До комунізму крокуй!»; 21.10-reлевізіЙниЙ жур­ нал «Мистецтво». (Москва); 22.30 - концерт «Труд і пісия кроку­ ють поруч:..

11 програма: 19.00 - «Киівськ1 иовини:,; 19.10-вистул заслуже· ного ма:йстра спорту Я. Куценка; 19.25-<передача «Виставка агіт­ плаката»;

19.45-,художніЙ

фільм.

Ре.антор В. ПИНДЮРА.

---=--~-------------------------

райсовета депутатов ТРУДЯЩИХСЯ. Гор. Бровары' Киевской области .

Адреса редакції: м. Бровари, Київської 06.1асті. ВУ". Київська,

---------------------------------------------------------БРOJIВРСЬ«і районн~ др~аркя 06.тrBCJf>OIГO

19.20-«Пісні радощів:.. КОlЩерт . (Москва); 19.40-«Кар'ера Діми Горіна». ХУlilожній фільм . з ЛИСТОПАДА П'ятниця (1 програма): 11.00«Новини дня,,; 11.10-«Варшавсь­ ка сирена». Новий художній фі.~ьм; 18.00 «Новини дня»;

18.10 -

силюють

і

наслідк.і.в не д:али.

8-річної 1IJКО,1і!.

повинні бути в центрі уваги всіх наших робсількорів. ЧеKa€MO, шановні товариші, від вас листів "ро партійні, комсомольські, прОфспілкові збо-

трудящими нашої Батьківщини з величезним піднесенням готувалнся до з'їзду і трудящі нашого раііону. Саме цій темі

Про це свідчить знімок т. Пилен­

19.00

про їх перетворення в життя і

весь радянський

ПОlJ'eреджеНlНЯ

землі». Пере-

Пройдуть десятиріччя, а жов-

прогресивне людство.

шина з с. Вoгд>aHifliКa 3аrЙНЯлгся самогоноварінням . Неодноразові

-«Межі крижаної

тень 1961 року ніколи не забудеться_ Починаючи з 17 числа, у Кремлівському Палаці з'Їздів працював історичний ХХІІ з'їзд партії-з'їзд будівЗ'їздом

БАЖАЮЧИ заrймarrися ко­ Н ЕРНСНОЮ працею, Г. М. Фіму­

18.10-пере.з.ача

РЕДАКЦІЙНА ПОШТА ЗА ЖОВТЕНЬ

З'J)aЗК()ООГО ДОГ.1!!:І'У за 'J1Бa.рИ!Нзми.

HF\

Р

іх діти_

ДЛЯ

ХРИСТЕНКО,

-«НОБИНИ дня»;

- .. Комсомольський телевізійний І ! пост:>. «Хвилинка відпочинку:>;' ==С='==У=Д=Н=Я='=========і І 19.40 _ «Людина З рушницею».

1Ю СПОРОУ'ДЖ,ЄНlllЯ трьох кОРЇJВНикі,в. 33iВ~ В курсі 'І()ГО, ЯК вчатl>СЯ на

Л.

оточили мене

N2 158. Зам, 5141-3321

132 номер 1961 рік  

132 номер 1961 рік