Page 1

П'ЯТНИЦЯ, -17 СЕРПНЯ 1990 РОКУ Орrан &роварсьноrо 81Сьнному НомпартІf Унраїнм. мІсьної

Щ. З.коа.

районної Рад народних депутаТІв Нм 1 всьноr обnас-л

1

..

.,

ЕР І Е І Н - 1

КООРДИНАЦІЯНОГО Минулого

понеділка

побував у радгоспі

Нагибін.

я

«Кра­

силівський• . Хлібороби господарства на цей день

Через комбайни ки.

Обмолотили

вони

тисячі ТОІіН

Отак

також

зерна.

Це в

раза більше заплано­ ваного. Крім того, рад­ госп продав державі 35

І

вали ми з нею і на одно-. му з . найвіддаленіших по­

Комбайнери, водії

відпочивали, ни

чекали,

підсохне

овес, ла

затінку

у

по­

валках

осиільки вранці

велика

-

Коли Ж обжинки святиуватимете? - - запи­ тав у них~ Сьогодні., мабуть, ще ні, бо далеко возити солому

до

села,

- каже

один з них. А завтра, як ніщо не nереб'є, ! від­

менше .зерна ,

святкуємо.

-

Диреиці~

вирішила

уточняє

Але в

радгоспу

всім,

хто

брав

участь у жнивах , видІли­ ти безплатно no фургону вівсяної соломи, начальнии

нормовиробництва

нІж

цілому

. хороший

1.

фуРгоНу

уроЖай.

.

І.

торік·.

Були,

лише

дям, . -

·2.

ливо багато їх робив << Дон ». Щодо «~нісе'ів», то хлібороби ,стверджу­ ють: «КращИй комбайн

радгосnу, а й лю­ говорить

раз небезnечні

шують

ров'я, особливо ж для .д!­

місцеві

жителі ,

ше .

крадуть

1

качани

,тей. ти

во­

зять Іх nродавати на ' ба­ зар, грошики заробля­

для

Це . повинні

1

nокупці,

чи,

'ся, бУдь ласка , терпіння . Хочу з вами nоділитися

ський та iнrui гороскоnи. Тому _строки роботи слід

«Заворицьиий• . Чи · то вони важкі на підйом, чи кебети не вистачає­

Для

було б змінити.

Ну, хо-

ча б перенести на настулний рік. І крити тут нічим. Що є, то є. Горо-

го життя.

снопи

Хоча Зараз

ва жно когось однак я маю

зробити.

і

здивувати, намір це

Хтось,

·може,

і

Споруджує-rься

І тан приступимо.

дуже

давно

неабиякими майже чотири

Не

славнозвісна

фірма « Бnоварисільбуд» , яка в!ник!в не в'яже, а лише будує, взялася вершити грандіозні справи на селі. Снащімо. зда- · ТИ

МІСЯЦЬ

ТОМУ

санпро·

сенси

'

не

ні екстрадопомогли

ПМК-8 і ПМК-24 подолати ці рубежІ. Іхня діяльн[сть, про яку можна висловитись коротко ·цемов мокре горить . потерпіла фіаско.

Це

можна

багатьма конливими

-

пояснити

досить

пере-

аргументами.

От хоча б таним: До (іу-

, його

не

може

nотугами рони. А

закінчення

нічого. nутнього

Але це далеко борги фірми. . Ії ще й не думали

60-РІччя СРСР. Проте ні · сили,

про

з

сказати навіть сам бог, не те що _иеруючuй трестом. Бо він дотримується прислів ' я: «Не кажи гоп, поки не пере· СНОЧИШ .. . ». .

пу син ин у радгоспі « Ве, ~одимерсьний» та коте.чьню у радгосп! ІменІ небесІ(і

от

він

чинати

·,

ню му •,

у

будувати·

не всІ кадри розпо-

нотель-

сВелинодимерсьиа.

а

в

радгоспі

імені

60 ~річчя СРСР у сІз! ­ фових муках зводять иотельніО з 1987 року. ПодtбнJПt об'єкт · висить у них на шиї І в рицькому_J.

Метикуваті

сЗаво-

будівель-

ники н!я.н не можуть подужати

радгоспі

.

каналізацію

у

«Заплавний• ,

я

,

точно

«Зоря• .

не

ли

·

взявся

за

можу

гуж,

.то

дати

не

жодному

Щодо

не

керівників ,

внести

всіх корів, стояти

у

міщеннях , буд» має своїх

то

як!

'

мали

вагончиках

необхідності,

і,

у

Адже

молочко

продукти

з

а

ми

ще

всі

більше

нього.

Ну,

там масло, сметану. То­ му худобу треба забез­ печити відповідними ума. вами. Ви, звичайно, ди­ віться самі, що там 1 як робити. бо, як співав В. Висоцький, « Жираф

ве.!JИК.!:fЙ, Я

nросто

А

йому

виднІше•.

думаю

вголос.

якщо' говоритИ про

мехмайстерню

у

радгосnі

гу

будівелЬникам.

ни

працюють

навіть

де

А

во-

заигод­

с нурен!в•,

. поза.з~ити.

Особ­

ливо фірМі «Бровари­ сільбуд». Якби Ій мати

при

nалатнах .1 дачах, які вони успішно будують тіль ни. потрібним людям.

плату

НашІ співробітники (тоять у черзі

в

серед

на

отри­

потрібна, а ми

У суботу, 18.08.00 р. о 10 rодВвt ранку • 3IJd

. медв'DІоrо

rуртоасвтку

аl,цбудетьеа м1111111'

at

иоетІ ~ ме.цввами м. Мосuв, rtчиt ввмоrн. Ми зактікавмо вас:

еелЦ,ар­

ВІІСУJІУ.ІіІІ

.....,..

УСІ НА Ml'fйнr СОЛІДАРНОСТІ! ealld не аlаь­

НІХто не .цоИОм:Оже вам, JІКЩО JІІІ.

..

мемо цю справу у ево1 рувв

,

КООРДИНЛ.ЦІRНА

·

PAltA

З ПРОВЕДЕННЯ МІТИНГУ СОЛІДАРйОСТІ

МF;ДИЧйНХ ПРАЦJВІіИКІВ БРОВАРСЬКОГО !»АНОНУ.

ЕКОЛОГІЧНОІ КОЛЕГІІ · БРОВАРСЬКОІ ОРГАНіЗАЦІІ іНАРОДНОГО РУХУ

.

подібну спритність на зведенні планових об'єк­ тів ніхто б і горя не знав.

І останнє: а що ж ро­ бить районна Рада 1 рай­ виконком , щоб .в наших селах нормально будува­ лися всі заплановані об'­ єкти? Оце і все, що я хотів розповісти, шановне то-

.

вариство. річе~ на

До .нових зуст­ барикадах.

· м.

УКРАІНИ

всіи ос­

тільки не на майстерні. Такій спритності можна

б

при­

навіть.

набила вже

верхавих

« Броварисіль­ розмістити у

пов<U1Sаємо,

4.

мання житла 8-10 рон!в. Виходить, наша · uраця людям самі не потрібНі.

юві­

но, ·В ТОМу ЧИСЛі на буДіВНИЦТВІ дачних З.по.

пропозицію:

радгосnних

як

неза­

виділяє люДей на підмо­

може.

хочу

яка

. відзначатиме

Чи ось ще один не менш забавний факт. Радгосп .,Літнівський•

нерки, що не дуж. Фірма панабирала об ' єктів, а ·ради

заробітну

Тоді

~зарні

зати. Майстерня ще сnо­ руджується, 1 в той · же час почала руйнуВатися.

сказати. Проте мені до­ стеменно вl~мо, що но­

діЛо серйозне.

Чи візьміть будинок культури у КняжиЧах.

промовчав би, а я ні. 'Гана вже в мене вдача.

·

~

того

·

НайгірШі умови нарахування . пенсій та оnла-

здо­

кому. І все ж нілька сJІів Дпя годиться треба ска,

p{!.дrocnax

«Гоголівський•,

Найнижчу середню

3.

то вона, між шми кажу-,

в

Відрахування »а охорону здоров'я менше 3-х

І. МіІКОЛАЄНКО.

Фірма ві ників не в'яже морівники

вночі,

ти ~исти!в непрацездатност!.

лей ~ п'ять років з дня nочатку · будівництва,

дівельнииів були не ми· лостиві зодіакальний, яnон .

і

« ділки•.

ють.

Шановне товарисоrво! Прошу уваги. І lІаберіть-

вдень

пам'ята­

І

с.Літківський•,

роздумами.

·

13. М.

НjІ.К її врожайність зМен­

баром

своїми

в

Павленко . Ми оброби­ ли кукурудзу гербі:цида­ ми, строк діі яких 3-4 місяці. Отже, начани за­

.

час,

усіх трудящих краІни.

цьому те, що зЛодії сво­ їм · «промислом• завда­ ють великоУ шкоди не

зокрема з Димитрова. Вони обламують, а точні­

особ- ·

цього у_ моєму розпорядженні є вражаючі фанти. Причому Із сучасно-

ви служите лю.

nроцентів від ~tацІонального доходу. Інших ираІнах 7-12 процентів.

.Найстрашніше

-

БасИ,

виростили

звичайно, і втрати,

цеху

В.

Із сином Миколою на жнивах.

ПО

Олександр

говорили:.

У вихідні ! в свята, не рахуючись ні зі своІм осо­ бистим часом, нl з1 своІм здоров'ям. І ми допома. · гали й допомагаємо. Та на сьс:>годнішній день ми маємо:

На знімку: хлібороб із Пухівки М . М. Шмітко

Олексійович

Чуняи,

Бровар­

скрутний час ми Звертаємось

rвор!й людині у будь-який

цієї марки · той, в якого не два , ....- а один бара­ льович· Отиченио, Мико­ бан ...». ла Миколайович Литвин', А час летить невпин­ Анатолій . Петрович но. ·Не встигнуть хлібо­ Шкуренио , Микола Іва- .· роби 1 відпочити, як nо­ нович Самсоненко та Ін- · трібно буде закладати силос. Кукурудза заро­ Ш\. Дила .цього року добре, Нинішнього рdиу вони стоїть , немов стіна. Одзібрали на круг дещо Михайло

бу­

роса .

працівники

дям, ви стоїте на сторожі їх здоров 'я від· народ. ження і до смертІ. Ви повиннІ прийти на допомогу

жни­

СОЛОМИ НА ДОДАЧУ

механ!­

у

1

Десятиріччями . нам

домівках.

нович Павленко, Олег Степанович Мушинсьиий,

Про все це розповіла мені головний агроном В. М. Павленко. Побу­

медичнІ

до вас, до вашої свідомості.

розвозили

по

колеги.

ського району! У цей складний

цілий день

закінчувались

тонн жита.

зюори ,

БРОВАРСЬКОГО РАНОНУ ШановнІ

ва у радгоспі « Нрасилів­ сьиий». .Добре на них попрацювали Петро Олек­ сійович Бащуи, Іван Іва­

На дві

2,3

лів.

.

А потім

солому

(34,5

ріпак, жито та вину. тік надійшло понад

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

.

з най­

кілька хвилин пішли у загін­

трактористи

центнерів), яч­ центнера).

(29

солома

кращих.

уже зібрали пшеницю (вона дала близько 40 центнерів з гектара), го­

рохМінь

Ця

-

вважається однІєю

КОМІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ

BORKO.

.

ШановвІ rромадпв иtета

BJN)aapi81 .

~ пОетановІ e~tl ВерхоJІІІОІ !'ар 'VкраУВ& іІаІВу

.ресвубJІІJІУ іІрОrолошево • зоною eКonort'iiJIOI'O Jllia. . ~рім жахJІІІВоt• за своІмв наеmдкаІQІ чopaocfllmt· еькоІ катаеТрОфІі, свій «ВНесок• у вас poбutlo AOpora Л(ЩіВrрад - О){~а. що вponsraв через мі­ сто,

дві радІоетанцп, шкІдЛІІІІІ . Jllliaii(R промІІСJЮ-. об' вкт1в в райові ароІівуала та IJIШl. Збlm.шувться ·Rtm.кtcть хвОрих ilpdrВ"Iilb . . ао всІХ .-.идах аахворюваиь серед насеJІенвs iiteta. оеобJІІІВо страждаJСnь ДІТИ. НІСІІІ сІіадок 1111 111 38-

. вп

.

JІвППDІо?

І

хоч

.

rромадськіеть

міста

мала ЩІТ8ІІІUІ про · будіВІІІІЦТJіо

веоднС)рааоІіо

. , ·вtдвt•

об'Іаво1 . до~ ва-·

ВКО.ІІО БроварІВ, 1 ХО'І маІже ВС:l депутата BpoujJCЬКOI

мlськоІ

Ради нароДІІІІХ депуТатів у dOix ttporpaмax обІцuв доuаетв lldx Зусиль дu позвтввноrо ввріmеиRJІ ЦЬОrО mrtaмu, все . заJDОііавться беЗ змlJ(, Ні ур&,ц реепубJІІКіІ, ііІ центральнІ вІдометва вічоrо не зроб8JіІІ, щоб за­ хистити наіІІе здоров'а, нашу прароА)', ніШе 2Rііт·

. передвиборвих

'1'11.

ГромадяннІ

Наше

ЖІІТТІІ,

наШ

добробут

~

у

наших рукахІ Ми Заuіосавме вас взІІТІІ участь в ПlкетувавнІ

.траси Левtнrрад Одеса 17 еерпu, в П'іmІІІ­ цю, з 17 до 19 rодввв. ПікетуваніІІІ провощт.ея з

Ін:іцlатнвв во1вtв-афrанцІв, . при ІdдтрвІІЩІ РуЖу, Товарнетва , украІнсwсо1 мови, укра1иськоІ ресІіуб" r~кавськоІ партіІ 1 DрОХОАJІТІІМе в трьох точКах: в сеJІІ KaJJІDІtвцl; на новоротІ на ceJIO 383IDI'•; ва. КрасвJІівсьКОму . верехресті. Поп~редиlІ збір 8clx бажаюІJИХ В38ТІІ участь в акцІІ біля унІвермаrу на житяовому масвві о 18-й rо.цив1. Моава врв­ бувати ~оеередн.о на мІсце Dlкeт)'1taiiiUI.

БроварчаннІ Поставвмо заСJІІи еКоJІоrІЧвВм 3J10- /

чинам у

мtетJ.

.

.................................

~

~


2 стор. 8

серпня

11

'1990 р.

Н О

Поле

·

лЬних конструкЦій Голов­ кнївмісЬибуду підпри­

депута-тської

стіі\Ної комісії по охороні

ємств 1 організацій Бро­ варІв.· Такими перевірка­

Природи та раціональному використанню

ми, яJCl. планується про­ вестн до кінця нинішньо­

nриродн~

го

ресурсів міськоУ Ради народних ~еnутатів булQ nрисвячено розробці й за­ твердженню г.рафіка nе­

року.,

будуть

заводів;

16

автобаз,

звідси

лося. В ньому вже скла­ лися певні добрі традн­

товкн, Jін11во. Від його рит­

ЯК-QТ_ Пр< )МІ{СЛОВИХ

)ііЧної,

доВ()ЛЬЧЦХ

працqована технологія ви­

Ні·В заводу. До цього слід

Налаrоджена

і вlД­

робництва. ПродукЦія Під­

приємства користується велИкіш попитом ·у спо­

живаЧів. Вlд її реалізаЦі'І

завод має

вагомий при­

буток.

1

. Належними

.

.

темпамн ро­

звнва.ється СОЦ'І.аЛІ:!На сфе­

ра. •На· пlАПРИЄМСТВі · ТрИ їдальНі. Ті. хто працює в

підnрнєж'І'ІІ,

три

Залежить додати,

мн

дитячtІ.

сПілки

20

'

Дослідно • ексіJериМеНТ1!-· льний · завод будконструк­ цій РТП

'15 25 15 20

Завод пластмас Р-о «Сільгосnхімія»

Дослідно ·· -ексnеримента­ Деревообробний комбінат Виробниче деревообробне об· єднання «Дружба» Завод «Торгмаш» Промкомбінат райсnожив­

АТП-1З262

комісіУ,

.N! 2

жовтня

З З З З З

грудня грудня грудня грудня грудня

· црнмtщень,

постійно1

відповідальних

жовтня

20 25 25 25 25

АТП-106З АТП-1З209

членів

4 4 1 1

вересня вересня

муть

з_а

вересня вересня

торіІ

розряду

жовтня жовтня

листопада грудня.

садки .майже

січня січня січня січня січня

ню

заходів

як

охоронних,

цІональному ню

і

того,

екологічним

і

системою

в

санітарнІ1-

станом

ви­

заводсьнюr' кооперато­

то.

·

йшл6 вро з.різ з перебу­ довчими п {юцесами. Це недвозначно підтвердив і

ляче

слов'J,

·конфліктну

люди

00:.

сприй!ІШЛИ все,

це~у

24

відсуТНість

міністрація

що

регулярно

Приміром, ку_

разу

бере

переконуєшся,

ності

сnрав

1

Частина

.• 1ечей,

ШкіДЛИВИМИ

Леселlдзе. · Здавалося б, все добре,

до

ВИ·

повітря облад­ зв'язку з цим

інфор­

колект.t~в.

Потребує механізації й значна частина робіт, які сьогодні.

вручну.

.

виконуються

Ціла

низка

повин­

вони

своїми

за­

руками,

працею.

Жаль тільки, що проФ­

цеху.

про результати

мувати

біль-

своєю

ти аналізи повітря в цеху

дольову

адмінІстрації

ви-

ком

і· адміністраЦія

nід­

приємства своєчасно не заnобігли виникненню кон­ фліктної ситуації, не nо­

.nередилн небажаного для ритмічної роботи цеху пе­ ребігу подій. У 'той

же

в-Іддати цей

:кань

час

їм

належне.

оперативно

на

буJІа

миренська

слід

Вони

відреагували

факт,

без

зволl­

створена

комісіЯ

при-

по

ві­

сdм чоловік з кожного бо-

. ку. ЧленИ комІсІІ працю­ вали

з

повною

віддачею,

упорядКУ"

з nочуттям відповідально-

вання заробітної nлати робітників основних про­ фесій, nерегляду оплати

сті. .Питання вирішу_ва­ лнсь в робочому порядку. В критичних ситуаціях сторони йшли на компро-

мог

. стосується

праЦі

у

вечірні

та

нІчні

району

Черкасwюt технІку, що вжитку,

о«тасті була у

продають

ее­

ланам.

Сьоrоднl

НИ!Сів

тих

вим

у

колrоqп-

до дес:Ятка особйс­

тракторів.

попитом

Особли­

користують­

ся

Т-16, Т-25, Т-40. Звичайно, це не кар­ динальне · . розв'язання проблеми. · Але все-таки

голови

по-

механізми­

культиватори

залишають­

ся

поки

що

мрією.

Досвід кам'янчан знайшов ·прихильників 1

-

в інших районах родищенському, ському,.

-

чальник

обіІасної

ціІ

-

Го­ Уман­

говорить

на­

lнсnек­

Д~ржтехнагляду М. С.

Млнен_l(().

-

.обдасті

-двохСQТ

,торів

вже

Всього в

близько·

особистих

• . причепів.

Нові

rосподарі.,доводять

толку, <-f•·

Ух

ВІ:І­

цівникам

від­ не

,_ .• - •

це

створює

надавати

_nустки

тривалістю

менше З 1 цеху

всім пра­

робочих днІв. червня робітники

24

nрацюють

режимом

за

новим

роботи.

Люди

задоволені. Це nідтверди­ ли самі робі~ники, зокре­ ма ливарниця

Н. Т.

Би­

цюра, бригадир JІИварнИ­ ків А. В. ПістунеJІко. · Не

все,

·

звичайtю,

ви­

рішиться· в один Д(ЩЬ. Але головне в цій сnраві те, що сторони вийшJtи з че­ стю з неnростої конфлікт­ ної ситуації, знайшли спі­

льну

~ову.

роль

в

Немаловажну

цьому

відІграло

й

те, що nрофном заводу цехком

з

самого

1

nочатку

конфлінrгу стали на бік робітників. на захист їх

· інтересІв.

В. КАЦІМОН, коресnондент

ру

прес-цент­

облпрофради.

праці

садо'ІКу

доклаJПІ·

«Ромашка•

Петрівна

ська

·

деякі

ТJІЧИХ майданчиків. Троян­ ди, вирощені. ннмн, це н~ тільки прикраса, а А Дово­

скажімо,

стежи­

ти, щоб теХнічний вузпів І агрегатів

прищеплення

бові до

Фото О. МІЛЬКА.

гараn­

техніки

· запчастинами. Досвід

черкащан

на­

одну

ку.

залишкова

Реальна

вартість ричків•

шини плату

хто

вже

за не

символічну

продайати

сумлінно

тим,

проnрацю-

на них багато років? Час доnустити селяни­

на «з живим карбован­ цем• 1 на ·щорічНі ярмар­ ки по реапізацtІ застарі­

3айвих,

товуваних

невикорис­

матеріальних

ресурсів. Одержавши тех­ Ніку,

селяни

· загальний пьше

подадуть

на

crtл значно бі­

продуктів.

М.

ОЗІРСЬКНИ,

кор, УКРІНФОРМ.

.

.\ \

\

IUIIIU ІІІІІІІ .. ІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ UІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Ш ІІІІІІІІ И ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІ ІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІ:

Громадський

невиrід·

. вав

лих,

.

дум­

тр~торів·•статака, що іх

часто-густо

ЛЮ·

до пре­

красного.

стан

штовхує ще на

дітJІМ

природи,

.тував безпеку ексnлуата­ ції. . Залишається проб­ лемою і забезпечення

індивідуальноУ

вихователька

увагу придітпоть ВОШІ і озелененню тернторП, дн­

труднощі.

;Rнться,

та

Лю·

КовбаСИіІ­

Оксана Миколаівна ·Макею:х:, дбаю'ІИ DpQ юне ПОКОл1ввJІ. . Н~абИJІКУ

до

nереобладнують.

Що~рав~а, ~.

трак­

пере­

розЦінки

села Требухів нянИ

То чому б Ух та інші ма·

багатоцtльові

і

рішено також

бов

ських

мініатюрні

Так,

норми

Немало

но 'ІJідnра!Вляти на ремонт.

і

}Jаміченого

'

зроблена.

.

вихід. Адже агрегати nо­ тужністю 10-20 кін­ сил

з

ті підроздІлів заводу.

стІйноУ комісіХ.

Продається СТІРІІ ТРВИТОР «Зора•

колективу радитися

Адреси досеlд~

У КOJn'OeD1

з

на виконання робі1', тари­ фні ставки _робітнІtнів ос­ новних професій, цеху1 збільшено фонд заробіт­ ної плати. До .речі, й реш­

у

Каи'JІІІСІоІСОrО

життя

іНШИХ nитань.

1.

що

І зобов' язалась

трудящими у вирішенні соЦіально - ку ль турних та

сказав, що

хочу·rь все,

'робляю'І'Ь

робітники поставили ви­ могу: регулярно проводи-·

в

участь· у будівництві_ баз відпочинку у ТрускавЦі,·. поблизу , Скадовська і в

явили

З

кндами у -нання. У

матИ'

по­

зустрічатися

nідприємства,

·цілком. справедли­

люди

Ні

коли

поріг

плавнJІ'Ьних

іНШОГО

ро­

чого ще більше треба. І ось нещодавнv, як · грім Cef ед ЯСНОГО Інеба, Пра­ ЦіВНИКИ цеху N2 1 пред'~

ві:

всr

установок поки що не по­ вністю відпов-Ідає потуж­

експлуатацію три· будин­ ки на 260 квартир. Під­

приємство

за

належ н о ї

Потужність вентиляційних

житла:

ввести

перш

переступаєш

.

планується

конні,

праці.

ефективної вентиляцlї в -приміщенні. В цьому віД­

тримає

наступнОІ-о

умов

зня­

робітниками, інформувати їх про результати фіНан­ сово - госnодарської дія­ льності, тримати ~ курсі

всі вимЬги робітщшів за­

ДО

напругу.

недопущення

Дібного в майбутньому ад­

голова nроф.:пілкового :ко-

бенников. ·Він

робіт~

ЗВОДИЛИСЬ

Турбувала

їдальнІ.-,

буд!.вннцтво

Для

повному обсязі. М. ЛИСЕНКО,

заступник

побутовйх

1

Таким чи\Іом, в обоnі­ льній напруженій роботі

ронні захюдн виконува­ лися у визначені строки

ресурсів.

члени груп

Цікавитимуться контролю за

робничих

ра­

використан­

природних

Окрім

по

Говір, який був З!}тверд­ жений на зборах· праців­ ників цеху. ·

Путі­

рів.

Одне

за­

бажанням своєчасно на­ вестн nорядок, подбати; щоб наІ'41чені природоохо­

природо­

ТЗ!К

НН*іВ

поліПшення

"Веде

допущених

.

ОсновнІ вимоги

свою пасіку. З допомогою Головкнївміськбуду завод

зацП екологічного паспоР­ та, планів по забезпечен­

на nідприємстві, в оргааі­

товарів,

конкретні

ти новий колективний до­

Про·

мітету заводу в. В. Гре­

ства.

ємства ·і членів їх сімей.

Під.приємство

складний, отож ·ще раз звертаємося ·до керівни­ ків - господарників із по­

XOIU

1

глянуті

мож~ь

но.•

р.

такі питання, як наявніеоrь

У

розподілі

вже

'1'0 вона обходиться їм. безкоштов-

рно • екологічних вимоГ.

вивчатимутье«

одночасно.

водській

У ее це й стане предме­ том 'розгляду. на засідан­ ні постійн<>ї КомісіІ,. а в разі пртребн й на за­ сіданні-.. міськвиконкому. ЕкологІчний стан Міста

організацій.

при

_

ШКІДЛИ­

пунк­

навців і строків ВІfконан­ ня. На кІнець згоди цех­ ком заnроnонував уклас­

сnраве­

К.ОНфЛІКТНА СИТУАЦІЯ

почиваючі одержують та­ лони на харчування в за­

представники комітету по охороні природи, міської санеПідстаlЩіІ, громадсьперевірок

r;lРЯЧИХ,

тю

до

тобто

ливо! уваги з боку адмІ­ ністраціІ та профqrілкоВого комітету. пrдпр~єм-

ПуТ'І.вка на 24 дні коштує карбованці: Але, як­ що врахувати, що від­

листоnада л_истопада

фактів. порушення · сані та·

нИх

списку,

ВИХ підприємств. Тому й потребував До себе особ­

поправляти ·своє здоров я 1 ОО пр~цtвнИків. пІ.дпри­

проведення nеревірок, у них братимуть участь

.

відноситься

.

принципу

Певні наріJІ:ання вини­ кли у зв'я~щу з діяльніс­

за умова­

кожному

ходи із зазначенням вико­

вок.

ком:у табQрі на З2Q місць. В заводському профtлак­

з'Ясовувати~

причНіНИ

цех

nла­

По

розроблені

Жливість відпочивати, на­ биратися сил в nіонерсь­

вересня

25 листопада 6 грудня 15 грудня З січня 91

спілки

Окрім

6 6

25 жовтня 1 • 15 листопада 6

льний завод

Автобаза

серпня серпня

25

Молокозавод

6

що

праці

тн шкі~Иого віку П•ід час ЛітніХ twrtкyл мають мо­

І

роботи

виконання

п~ршого

на одну тисячу місць. Ді­

серпня

починаєrься

стабільноУ

мdси.

Інша· частина претен­ зій робі тників була викли­ кана; ин їх думку, пору­

Факти­

8 .Ni 1З І -( 8040)

rу вимог робітникіз були

деяких м·атерlальних благ,

орrа•Н·ізаціА

15

премій

дливості

відбу­

ня. До послуг ма.пюків­

Шиноремонтний завод ,Заготконтqра райспожив-

розподіЛу

..

стачає· .tншим. !ВИробничим заводу заго- ·

рок:

'

тощо

основна лан­

підприємства.

нічну зміну, безкоштовно. одержують спецхарчуван­

Назва

що

підрозділам

організацій. Ось графік цих переві­

ревірки санітарно - .еко­ логічного стану підпри-

ка

години,.

претен­

сказати,

шенням

і

установ

цех

десятків

· Треба .N!! 1 -

виробничий цикл. Цех nо­

щоплені

автоnарків

інших

двох

зій.

чно.

Ц'І.ї.

.ие­

засідання

. ше

Ж И Т Т Я»

ємство ПОріВНЯНО МО.ІІ!>де. На сьогодні можна з пев­ ністю сказати; що стано­

влення колективу

турботи Чергове

завод Б · РОВАРСЬИИй алюм·Шієвнх будіве­

Е

8

.

По 'rернторіУ нamoJ ре­ спубmкн ДВіЧі ПJ)ОКОТЩІСЯ вol'JUDIIIЙ смерч Велико! Вітчв3WІВОJ вІйвв. По П широких

вросторах

новаено

ТИСJІЧ1

· вста­

вам'8ТВН·

фонд

тається до всіх трудових ко~ектввів підприємств, будЦІельвих орrанізацJй, радrоспlв, пта:х:офабрвR,

установ і орrан1Зацій, уч­ нів. і студентів

навчаль­

кІи, обеJІісків, влаШтова­ но братаких і одино'ІНІІХ

dІілок і репtrійних об'єд­

мo_rнJJ,

нань,

прах

де

знаходиТЬСJІ

тисяч

р8ДJІНських

воJнtВ, що віддапн жнтта за свободу

своє

вих

закладів,

до

творчих

профспілкових

комсомольських

і

орrаніза·

цій, до всіх жвтеJJів

Ук·

.Книrи

здійсвеВИJІ П випуску,

~АовоJ слави, впора,Цку­ ваШІJІ братаких моГWІ і захоронень

. УкраJнськоJ ні

активну участь

пtдrо­

пали

:РеспубJІ1кансьва

pe.цкo­

JJeris КВвrв Пам'атl звер-

до

кошти

просить

на

редко­

навравнтн

поточннй

Зібра­

нок П робочої

також

саме:

раху­

rрупн,

Q01700714

а

ОПЕРУ

м. КИєва. МФО

Бать­

товцt

РеспубJІіканака легія

ІІІіського управntння ЖСБ

рідвоJ

Імен

repoJв,

безвісти,

Щ& про­

на

виданна

· Кввrв створеНня

Цlивих

реліквій

та

метів

rероJчного

rрощакоrо

фон д у

Пам' аті

вtЦнн.

ИJІ роботи по встаІіовлев­ вю

кtвщнвв.

тервторіJ

РСР.

роки BeJtИКoJ ВітчизнJІНоУ

використані для проведев­

ВЗJІТВ

у

ва

кошти будутЬ

раJнв з прохавнам

лежність

а

також для реставрацlУ 1 реконструJЩіі пам' атнвків

неза­

1

Пам'яті

су

вародиоrо

і

пошук доку­ літопв·

подввrу

в

322012.

О. РИКОВ, відповідальний секретар районної

редколегії

Нниги Пам'яті.

·


сН О В Е

Ж И ТТ .Я»

З стор. 8.Ni ІЗІ (8040J

17 серnня 1990 р.

8

Я" ,живеться, орендарІ? ХІДНА

с

мудрість

сить~. •Якщо

краще

·

узнати

- гла­

Де

хочеш

господаря,

ший.

орендарі, віДомі ще ши­ рокому загалу під інІдою

Це ботоЧе. питання

назвою

Та

кооператори.

справа,,

назві,

звісно,

вона

не

в

погоди

не

·РобfТЬ. Перш слів

за

все

хочу

кілька

сказати

про

тік. Зерна тут зібралося чимало. Тетяна Павлівна Подоляник тим,

ють

До

що

пояснює.

вони

його того ж

·поту

не

це

встига­

просушувати. великого кло­

завдають

дощі·.

А

одного дня• знявся

такий

вітрисько,

геть

чисто

познімав плівку, було вкр~те зерно

~кою

·Поки

що

ми

..

.~

"'

розмоВ;ІІЯЛИ,

пі.ц'Ххав голова кq<>Iiepa­ ·м. М. Заєць. Він

.filll!Y

'ХW!в

дізнатися,

хував,

І

яка

рів дав

'

у

невигідно

нею

занадто

-

і

такому

. жердів­

них

Вrім, ситуаціУ

в

родну

.

ви­

хід. Скажімо, кооператив Миколи Зайця продав солому (по десять карбо­ ванців за тонну) іншому

кооперативу

з гектара. Ячмінь по 34 центнери. Це

А першим закінчили збирати ранні зернові кооперативи Невадов­ ського та Иоваленка. Во­ хоро-

бі

місця.

д.,е

тон­

.теж

відвертим

питаннях. ЖНИВ

.

.. .одного

пРо те,

ніж

зовсім

неви­

гідно,. бо. дуже Ціна Hil НИХ - •

«Ді­

хороше,

ЙОК

ми

всякому разі

Я запитав:

(восени

далеко не підеш•. Інши­ ми словами, у «Жердів­

Микола. Продавати зелену ма­ су лtоцерни 1:еж не. вигід­

ціну

йок?•.

50

до

«Тоді

ському• люблять само­ ·стійніс.ть, волю (чого·· ми всі загалом то й добива.

но,

не

.сказав

ос;кільки

дороге

копі­

можна ви­

рощувати•.

цієУ

в

тому

0>.

о.О~ :с >. ;!~'і

ба.

з

часу

бованців

цідвищу­

до

70

кар­

100

розмір

місячно!

заробітної плати, яка не підлягає оnодаткуванню за

основним місцем Не

роботи.

підлягають

оподатку-

·ванню прибутковим

подат­

і пологах, . вартість

одер..

ком допомога по вагітності

жуваних чових

· до

подарунків

премій)

в

(р~­

розмірі

карбованців за матеріальноУ до­

200

р1к, сума

помоги в межах

до

500

карбованців за рік включ. но

Законом ·передбачено повне звільнення від сп­ лати податку учасників громадянсько'! і ВеликоУ Вітчизняної війни, інва­ лідів

з

дитинства,

рів-героїнь,

JЩі

мате-­

громадян,

працювали в Л. енін­

~аді в період його бло­ кади у_ роки Великої Вітчизняної Сума

ЄТЬСfІ

війни.

податку

на

для

І та

окрім

і

11

тих,

звільнюються

податку

знижу­

ВіДСОТКіВ

50

інвалідів

груп,

·

які

від сплати

повністю, батьків

дружин

військово­

для

батьків,.

одного

який

інваліда з

строку, датою

вихову.є

про

право

Прибутковий податок сум. заробітної плати. від 150 до 700 карбо­

із

ванців кону

згідно

нового

утримуватиметься

карбованців

і

вище

кладатиметься

особи,

з

які

військову

а

також

проходили

службу в АФ­

ганістані. Громадяци,

манні

перебуван·

яких

троє

1

ців,

одержать

на утри­ знаходиться

більше

уrриман­

пільгу

·по­

податку з 01.01.1991 р. із зниженням на ЗО відсотків; іЦtщо

лише

га

вим

податком

по

сивних ставках таблиці!; .. .

які

діти,

то

батькам.

3 1

nіль-

обом

липня ць<r

го року на ЗО відсотків буде знижений п~щато~ для одиноких матерів, яю

)'tfають на утриманні двох

прогре­

до

900

крб.

плати гро­

від

901

до

1100

крб:

працюють за утримува~

від

1101

до

1300

крб.

податок

.

сумісництвом, тиметься,

- починаючи .

5

карбованців таблиці 2.

з

із

цих

від 1301 до 1SOO крб.

згідно

Про всі виплачені суми за роботу' за суміс­ місцем 1 утри­

виплат

коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп.

'

від

1501

до

від

3001

крб.

3000 і

крб.

вище

що

крб.

крб.

суми, що

перевищує

ne

коn. коn. коп. коn. коп. ОО коп. ЗО коп.

54 83 12 41 70

коп. коп; коп. коn. коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп. коп . коn. коп. коп.

Після

кого

отримання

повідомленнSJ

та­

бух­

галтерія за місцем основ­ ної роботи повинна nро­ вести

перерахун<'ж

подат­

ку із врахуванням за­ галЬtrоJ сукупно! . заро­ бітноУ nлати.

О. начальник

відділу

. даткування

ському

податково У

по

· району.

Бровар-

. адмірал

прекра~ні

кораблі,

мав рацію.

Плавати

які з честю

5 16

до до

15 20

крб. крб.

від

21

.цо

ЗО крб.

від

31

до

40

крб.

від

41

до

50

крб,

від

51

до

70

крб.

від

71

до

100

крб.

від

101

від

701

до

700

крб.

крб. і вище

nеревищує

О крб.

50

коп.

Що перев11щує

1

кріі. lOкon.

ЗООО

крб.

.1'6 2

жертв -

8

15крб,

+6,0% із 20 І<Р.б. +7,0% із

суми,

суми,

указаними

цьоrо Закону

ми втра- .

·

Філіппін, ·коли тайфун подався на північ і натиск океану, здаВалося, дещо ослаб. Порушивши наказ - було- ~аборонено будь-кому з'являтися на верх­ ній палубі,

...... · JІ8

палубу

ескадреного

<tВЬІДержаннЬІЙ• 'іJИСКОЧИВ старшина

міноносця

ВіДМіННИЙ

-

плавець, спортсмен-розрядник.

· -

.- ...:.,. .

НазадІ

-

Негайно в кубрик!

закричав

на

нього з містка застуnник командира М. Макаров, відчайдушно розмахуючи

рукою,

щоб

старш~а

негайно щез, заховався у приміщенні.

- Не хвилюйтеся. товаришу каnітан-лей'tенан'l! Все в порядку! Швидким кроком поспішив той на ніс корабля. І в ту мить, неначе для того, щоб

помститися

за самовпевненість і похвальбу, по палубі прокоти­

лася т~а хвиля, збила

сміливця з ніг і, підхопив-·

ши, понесла в" океан. еЛюдина

за

«Вьщержанного•

бортом!•

здійснявся

-

сигнал.

Есміне~;~ь

на

реях

розвернувся,

ліг на зворотній курс ...

Коті він здійснюJІав цей абсолютно простий У нормальних

умовах

маневр,

рабель .ось-ось. здавалося, назавжди під

хвилю,

14 листоnада трансляцв::

мені

ми

здригнулися:

ко­

перекинеться чн пірне

що накочувалася

...

встуnили в тропіки.

- сПриймати

південного

сонця

Роздяглися

Але лікар

на

оголосив

північне

тіло.

по

про­

будемо за секундоміром».

Ліквідуємо наслідки тайфуну, а увечері, вnерще

з дня відплиття, особовий скnад дивився кінофільм Тобі буде про що розповісти

-

+8,0% із cyt.ot, 40 крб. 2 крб. 60 коп. + 10,0% із суми, що перевищує 50 крб. 4 крб.· 60 коп. + 12,0% із суми, що перевищує 70 крб. 8 крб. 20 коп. + 13,0% із суми, що перевищує 100 крб. ст.

удари

колегам

nри

зустрічі...- кинув з містка командир механікові.~

1 крб. 80 коn. що перевищує

ставками,

витримали

с:Нарнавальна ніч•.

що nере,вищує ЗО крб.

за

таких

до плавок ~ загораємо.

1,5 о/о із суми nри~утку О крб. 22 коп. +5,5% із сум11, що

в

· ·

-сКрутити• «Карнавальну ніч• від від

опо-

населення

державноУ

інспекції

ГРНВОR,

Дійсно,

крб.

за місцем основної робо­ ти.

кораблями й

. виучці

1ЗОО

ёума податку

прибутку

флотом, де

крf>.

Таблиця

Розмір місячного

командуючого

На. жаль, не обійшлося без

20 ·коп. +50% із суми, що перевищує 1500 крб. 1046 крб. 20 коп. +6Q% із 296

Після сонце.

900

коп.

перевищує

морі. хмари

тили тодИну. · Сталося це близько десятої поблизу

+30% із _ суми, що перевищує 1100 крб. 216 крб.20 коп. +40% із суми, що

від

крізь

Шукати в бурхливому океані л19дину було рів­ нозначне тому, що знайти голку в копицt.сіна.

перевищує

20

сум

податку) . nідприємства, установи 1 організації Ii<r винні пізніше наступ­ ного місяця повідомляти

І

. перевищує 150 крб. 86 крб. 20 коп, + 15% із · . ·· суми, що ·nеревищує 700 крб:с!~ 116 крб. 20 коп. +20% із · 156

прорвалося

умоІІах, ко.fіи вітер досягає 12 балі~ .. було для радянських моряків екзаменом на зріЛіСТЬ. Та й не тільки для моряків. а й тих, хто будував ці

що

суми,

уперше

майстерності офщерів, старшин, матросів, іХ умін­

::ІІ'"

7 крб. 7 крб. 8 крб. 8 крб. 8 крб. 9 крб; 9 крб. 9 крб. 9 крб.

подолає­

ні плавати у важких ·штормових умовах.

.... ~

крб. крб. крб. крб. ІЗО крб. ІЗІ крб. ІЗ2 крб.

ось-ось

зга.qувалося про. усцtшне подолання тайфуну, нагq,пошувалося на високій

u=.

126 127 128 129

суми,

згідно

701

заробітноІ

мадян,

об­

від

Прибутковий

із

Слід зазначити: утриманцями є

надається

в

прибутко­

маних

фронті,

за­

. розмірі 13 . відсотків. , Заробітна плата від 700

контузН чи калІцтва при захисті СРСР, або · внас­ лідок захворювання, ·по­ на

на

пільгу.

ництвом (не за основноУ роботи

ням

ще

якИй йаста'.є пред'явлення

докум~та

крб. 29 крб. 58 крб, 87 крб. 16 1 крб. 45 І крб. 74 2 крб, ОЗ

даними

стихі'L

крб. 2 крб. ОЗ коп. ІЗЗ крб. 60 крб. 2 крб, 61 коп. 1З4 крб. 90 ВО крб. 2 крб.. 90 коп. ІЗ5 крб. І О крб. 20 111 крб. З крб. 19 коп. ІЗ6 крб. 10 крб. 50 112 крб. З крб. 48 коп. 137 крб. .10 крб. 80 ІІЗ крб. З крб, 77 коп. 138 крб. 11 крб. 10 114 крб. 4 крб. 06 коп. 139 крб. J І крб. 40 115 крб. 4 крб, З5 коп. 140 крб. 11 крб. 70 116 крб. . 4 .крб. 64 коп. 141 крб. 12 крб. ОО 117 крб. .4 црб. 9З коп. 142 крб. 12 крб. ЗО 118 крб, 5 крб. 22 коп. 143 крб. 12 крб. 60 119 крб. 5 крб. 51 коп. - 144 крб. 12 крб. 90 120 крб. 5 крб. 80 коп. 145 крб. 1-3 крб. 20 121 крб. 6 крб, 09 коп. 146 крб, 1З крб. 50 122 крб. 6 крб. 38 коп. 147 крб. 1З крб. 80 }23 крб. 6' крб. 67 коп. 148 крб. 14 крб. 10 124 крб, 6 крб. 96 коп. 149 крб. 14 крб. 40 125 крб. 7 крб. 25 коп. 150 крб, 14 крб. 70 від 151 до 700 крб. 14 крб. 7Q коп. +ІЗ% із

потребує постійного до­ гляду. Пільга надається

із за

О О О І

108 109

з

дитинства,

службовців, які загину-_ ли внаслідок поранення,

в'язJНого

крб. крб. ІОЗ крб. 104 крб. 105 крб. 106 крб, 107 крб.

ків; вдів і вдівців, які мають двох і більше ді­ тей 'до 16 років і не одержують пенсію у зв'язку з втратою году­

s 5·=g-

попередніми

Одержали семафор

>.

Q, :ё

За

І ось ми в Південно-Нитайському обіду

......

'і;~

:І~

;.,о

u=

позаду.

мчався десь туди, до ФіліпПі!f.

І. ВАБЕНRО.

... :s0>...

лишився

фунні• дні «привітав» «Нептун».. Облетівши ко­ раблі і побачивши, що все без перемін, він по­

виnадках

.1'6

океан

Ледь-ледь аабринlв світанок, нас, як і в «Тай­

рад~

далечень.

таких

куль-

....

1'01 102

1 більш~ дітей до 16 ро­

вальника;

ще

1. !fихИй

мо віс& його руху. А небо, як і раніше. низьке й похмуре. Висока вологість, духота. Форма одя­ гу сорочка без J<раватки.

доnомагає.

:.~·

~-;~

ПОДАТОН З ГРОМАДЯН СРСР, ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА•

і

зрештою,

тайфуну.

ще

кажуть: нехай жердів­ ським кооператорам бог

>.

·-

ЗАRОН СРСР •ПРО ПРИВУТRОВИІІ

цього

числі

Таблиця

З 1 ЛИПНЯ 1990 PORY ВСТУПИВ. У ДІЮ

~

.

-виживе,

HIJBE OHDAATIIJBIHHI

.,......Іся

це

ко. Однак іти до не~ тре­

надзвичайно

насіння

Та,

Ідемо протокою Лусон .. Але вітер і не збирається збавляти своєІ сили. Ми ще перебуваємо у владі

госпноІ. Так що до само­ с;тійності, яка без д\ІС- · ципліни і порядку ніколи

«А якщо під­

няти

-

.

,

(ПродовжеІІІUІ: . Початок у .ММ 125, 126).

·

кооnеративними

орендар

ми,

копійок).

у нас. Це, наеамnеред, дисципліна. ІІ, можна вважати, нема. А без неІ

Індонезію

володіє

не господар, бо він бага­ то в чому залежний від адміністративної систе­

низька ІіОПі­

8

кожен

чи

що

12

кілограм

ga

ще менша·-

не

умовами. ·цього не можна забувати. Як · не можна забувати і того,

тепер, що столові бурЯки вирощувати

1.

й не всім воно під силу. 1-f& кожен здатен nрацюватИ ·за . оренднн-

ЗаІІ!ІаСТИНИ

частіше,

-·В.

.Та

в

від. комбайнів ~tpa~ один в

ка.

От і виходить, що за нове діло треба братися з розумом, без посnіху.

Наприк­

-

-

досконало технікою тощо.

.

був

вирощувати своє

жен правильно ро~уміє самостійність (правда, не стоnроцентну урі­ зану, бо плани Ім дово­ дять, скільки чого сіяти

,

рветься•.

:похІд

же М. Заєць. І він, без­ nеречно, правий. Як nра­ вий і в тому, що не ко­

жнива, а й за інші кооперативні справи. Від­ радно, що мій співроз­

ЩО ДО

кооперати­ взаrалі

і

Лад, він повідав

Ио.Ли я запитав у М. Зайця, чи добре відповів:

«Ираще

насіння· люцерни•,

npo

усіх

Миронця.

це ·діло

звисо­

зовсім на

' приказку:

там

мовник

Миколи

·

-

Говорили ми з Ми­ колою Зайцем не лише

такій

знаходить

дивляться

точніше

ко,

просте:

займ~тися,

дехто

иа. дисципліну,

них не зважають. На­ жуть, що за банку сам<r гону комбайнери мо1Куть покинути молотити хліб у себе і перейти в інший . коопер!іТИВ. 'У зв'язку З цим доречно навести на­

проте воно має своУ ела~

центне­

виростили

ка,

дешева.

то

сорока

теж

рахунок

а

nорядок

'для

шають у полі багато со­ ломи. Пояснення на цей

ло

ко­

втрат.

ських кооператорів в ще одна болячка: вони Зали­

він

досить-таки непогано.

ни

ється запобігти лихові. Але в

ви,

Ухньому

ємось),

поКи що Ім . ніяк не вда­

тут же підра­ в

. без

~іборобів усіє! краІни,

М.

оперативі врожайність бли~ько

обійшл.ося

скількИ

уже надійшло на тік його

пшениці.

не

Щодр_авда,

Карбо­ З двох

укосів кооператив втор­ гував 24 тисячі · карбо- · ванців. Але ж якщо вра­ хувати вартість добрІІJІ, всі затрати, то не вийде навіть одне на одне.

1 -рветься

там

тисяч

.18

ванців за тонну.

побувай у нього вдома•. Що я 1 зробив. Відпра­ вився у радгосп «Жер­ дівський•, щоб дізнатися, як жнивують · місц~ві

урожай.

тури:

тонно,

в

у

тропіках

-

не

кожному таке виnадає. До екватора менше півдоби. З лівого борту острів Калімантан. За площею дорівнює Франціt,

а населення його майже три з половиною мільйо­ ни.

Гори. Джунглі.

умовах

Непрохідні болста.

І в таких

радянськими спеціалістами тут

сnоруджу­

~::ться багатокілометрова

1n9сейна

дорога.

республіки має нам!Р срозвантажити» Яву

'Уряд

'J

пере­

селити

частину людей на Иалімантан, бо ж на Яві

мешкає

майже

дев'ять десятих населення

країни,

хоч острів у декілька разів менший за ·Иалімантан. (ДапІ буде).


.•

сrщ>-8 17 серnня 1990 р. • ОЧ

х

БРОВАРИ

велике

воно за останні вс..:игло них

й

місто,

не­

але

років

70

звикнути

й

до· гуч­

.

першотравневих

де­

монстрацій, до тисяЧних походів у колонах на 7 -е листопада

ків

і

ще

подібних

до

десят­

«масових»,

<<всенародних»

заходів.

Та ще швидше встигло від них відвикнути.

Ця думка майну ла у мене в голові під час свя­

ткування

рника,

Дня

фізкуль'СJ'­

який

традиційно

проводиться у нашому мі­ сті, як і в усій країні, 11 серпня. І · який, незва­

.жаючи

на

всі

на

сН О В Е

стаДІонІ,

А

як

.ча

починалося непогано.

все

ча.стина?

«Спартак» організатора­ ми заходу було встановле­ но необхідну апаратуру nідготовлено протоколи і призи переможцям

у

• та .1\

про

хається

Олексацдр

мlськсцортко­

мlтету Олександра ровича Чигирина.

-

І, на жаль, побоюван­ ня О. Г. Чигирина сnрав­ дилися. Вже й час було

Я вітаю вас зі свя­ про

те.

чим

порадуєте

чів, як! Діон?

nрийдуть

-

розпочинати

ви

а

гляда­

на

на полі

від сили

ста­

за

поздоровимо всіх з д!Jем фізкультурника;

заnроnонуємо

А

потім

nporpa&iy

майже на цІлий день. Тут.

чоловік

30

-

Очі-

.

-Та

хіба

скаржився

ців.

це

свято?-

один

з

грав­

Раніше, пам'ятаю.

-

по 6-8 команд браля участь у волейбольних турнірах, а зараз:.. ·.І,

КJІ'авдІєвської фабрики

махнувши

таж~

шов

рукою,

вІн

. Rолектив Броварського фіЛІалу

nі­

грати.

Саме чиналась

коли розпо­

партія

у

регіт

вже

волей­

каната.

перетягуванні

Це

був найбільш

Із

55-

і ба-

бадьороrо

благополуччі.

веселий конкурс nід час свята. Уявіть: дорослі лю-

.чоловіки,

ди,

застиглtt

noi/lx.

напружених

чи

ВИЙШЛО

НЕ

мотузку

встигаючи

до

при

кувати один

перників.

себе

цьому

і

кій

ви­

по'l"ім

були

було

-

боротьба до останньоі,

безумовно,

майстерність.

вершилася

кох

тисяч

лася і . на волейбольному полі. де ледве до 12-ї го,-

не

гирьовинами.

вони

зможуть

монструвати

-

аж

для

не

бота надається в магазинах Ватутінського ОРПК (масиви Лісний, Троєщина).

мешканців

взяло участь 70 чоловік То інших

спорт

свято?

nроде­

св6є

за­

свят­

таю>. Свята сили і здо­ ров'я, у .<пюму з деюл~­

висока

Та· невдовзі

що

nрограма

кування Дня. фізкультур­ ника на стадіоЩ «Спар­

ніяк

з

чоло­

суnеречкою

невже

раз

Виявилося,

а

шанувальники

· спортивною

Отакою вічою

єдине

го

·і

О.

. Центр трудових об'єднань молоді при ЦК ЛКСМУ (МДС) візьме в оре.,ду сухе· ПРН1Wіщення з оп!lлен­

ВОЛОЧАИ.

ням площею від 100 м 1 більше в місті Брdвари для організаціІ виробництва меблів на взаєМОВІf;Гід­

Фото К. Зозу./11.

вміння,

КИЄВА

·- завідуючий овочесховищем - зарплата 200 kрб.; . - 2 товарознавці - по 150-190 крб.; - майстер по переробці овочів - 150 крб.; - З машиністи котельні - по 115 крб.; - З машиністи холоДильних vстановок по 1'50 крб.; 2 комірнц~и - по 140 крб.; 10 СЛJ9сарІВ-ремонтників - по 190 крб; електрогазозварник ,- 215 крб.; 7 водіїв навантажувачів - по 180 крб.; З електромонтери по 205 крб.; робітники плодабази (40 чол.) - по 170 крб.; - учні школи-магазину (з''18 років), строк навчання З місяці, стипендія 52-56 крб. Ро­

тільни у

рук, як набухають вени і як сила одноrо прибор­ кує силу іншого ·борця.

абсолютно різні, неодна­ ковою бу ла й різниця за­ бmих і проnущених м'я­ чів. Спільним же для команд

ПЛОДОКОМБІНАТУ М. запрошуються:

армрестлінгу. Армрест­ лmг це боротьба · ру­ ками. Ії змалювати не можна треба бачити, ·як напружуються м'язи

Прикро. Тим більше, що потім nочалося найці­ кавіше. Гра в міні-фут­ бол. Зустрічалося 6 ко­ манд з різних броварських заводів. За якістю, мане­

всіх

панував

телі,. настільного тенісу,

порож­

рою всі три матчі

ВАТУТІНСЬКОГО ОІіТОВО-РОЗДРІБНОГО

спортіюмплексі, де зма­ галися між собою люби­

довища майже ніхто і не побачив: трибуни й ·на­ далі залишалися німи.

НА КРАСИЛІВСЬКЕ ОВОЧЕСХОВИЩЕ

десь схова­

ІJИКа на «Спартішу•. Спо­

су­

Цього

Оголошення

Отан неспокійно і про­ ходив . День фізкультур­

та

своїх

Але

ро гирі були f!і.

неп­

з одного

ІLідбадьорювати

в

тягну-·

цей

ще

Семенівну

жає доброго здоров' я,

nриблизно на nівгодини. Аналогічна ситуація снла-

затяглося

Софію

«Індтрнко­ в'язальщщю

довголіття у житейському щасті й

змагалися

у

вітає

річчям від дня народження

больному nоєдинку, на «Спартаку» nід дружний команди

щиро

БОБКО

тоді,

знову стався «Ляпсус»: На

та

.N2 131 (8040)

сномпонува~

Броварів близько...

спортсменів

глядачів

r ми

ж;е,

святкування,

й трибунах

кування

Перш

відмови­

хочете, то так Тільки боюсь я, · що дуже мало людей nрийде.

Григо­

сьогодні

ми

Гри­

- . Якщо

том і хочу попросити роз­ повісти

-

посмі­

Тобто День фізкуль­

-

хід

-

-

турника ·в Броварах про­ йде nо-новому, по-лере­ будовному?

та маг­ вдалося

свята у най­ тут людини

«традиції»

років,

.і ще раз nеревїрялася ро­

розвідати

такої

лися. Бо розуміємо, що це абсолютно не лотріб­ но в такий день.

спор­

очікуваного головнішої

ветера­

минулих горовнч,

числен­ по кн ще

бота гучномовця нітофона. мені

Виступи

-Від

зма­

учасників

голови

вдалося

8

ти дві команди.

ФІЄСТИ" ...

ганнях. Тобто з техніч­ ного бону було все «В ажурі». Лишалося чекати

дещо

офіційна

нів, голів різних прези­ дій і різних рангів, ди­ ректорів заводів

..

тивної фієсти них г лядачlв:

'

;\ОСИ1'Ь

·

Вже за годину до по­ чатку свята на стадіоні

на

же

дини

намагання

сrrорткомІтету Броварів, трохи не провалився. Хо­

тільки

nройдуть тра­

днційНl змагання з пере­ тягуtІання каната, міні­ футболу та естафета. На dншому майданчику від­ будуться зустрічі волей­ бОJІістів. А ·в критому компленСі будуть показу­ вати свою майстерність тен'ісиєти, майстри пінr­ понгу. Нрім тог~. у ша­ ховому нлубі змагатиму. тьс~ нращі шахісти міста. Увечері відбудеться фі­ нал нубна Броварів з фут­ болу. Можливо, і гирьо­ вини пораду/ОТ/> H!J.C своУм МИСТеЦТВО'&! і

Ж И ТТ .Я•

них

умовах.

ПропозиціІ наденлати на 'адресr. м. Киів;

Пархоменка,

~

38-44, телефон дл,. Довідок 213-3or. .

213-60-90.

Радгосп імені .60-річчя СРСР, с. Требухів, має .змогу продати розсаду

костl:

10

суниці в необмеженій кіJІЬ­

сортів вітчизняноІ

зарубіжноІ селекцtі.

1

Восени будемо відпу~кати саджанці:

-

смородини' чорноі

1

червоної,

груші та інших куJІЬтур.

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

18

серпи~ о

годині біля

9

універмагу на

житловому масиві. відбудеться

ДnJІ

романтиків

Сама ідея з відкриттям клубу

зі

спортивного

єнтування

видавалася

вчасною

і

не­

на

Ну,

в кого,

час

тотального

атлетизмом

східни­

бажання

дити

щонеділі

їз­

niQ_ лісах Ниївщини ·

і там з 'lтртою та комnа­

сом у руцt бігати, nостій­ но ризинуючи заблудити-.

ся в хащах. Однак В. С. Нондратьєв і В. Н. Бі­ лошицький товаришів спортивного з

великим

та

-

троє їхніх усі фанати

орієнтування стажем -вирі-

шили ntти ва-банк.

Бо не

цьсrо

вони

перший

нлуб

орієнтуваНня·

означає стадіон:~>.

недержавна <<Рух за здо­ ровий спосіб життя» та республіканський центр

<<Здоров'я».

Останній

віть

спонсором

став

проведенні

нування

нашого

розповідає

ників

клубу,,­

може

них даних тощо.

міст

не

хильників

знайшлося

СіЛ

і

при­

.,.романтичного

В.

членом

статі,

масовість, не

вимагаємо

і

фізич­ Головне

тому ні

м.и

запису·

. «НоваІІ жизяь:. - орrан Броварскоrо городекого комитета Коммуиистической партІ!и УкраинЬІ, город· ского и районного Советов народRЬІх деnутатов І(иев· ской области. (На украинс.ком !ІзЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО Газета ВЬІходнт с 17 апреля 1937 года. Дни вЬІхода: вторник. среда, пятннца, суббота.

ВРQІарсІоu

неділь

узя-

ли з собою спортивний костюм, номnас (якщо· є), всіх своїх рідних і поїха­ ли з нами в ліс. Ми, до речі, кожен раз обираємо нове місце для наших

зма~ань. Там на місЦі ·ко­ жен

учасник

або

ціла

сі­

м'я чи група друзів пують карту

у нас за місцевості

робленими

gу­

копійки з роз­

маршрутами

і

вирушають на пошуки контрольних пунктів.

А далі... Д~лі справжня

кому темпі і за це на фі-

.

стати· людина ·будь­

телів

з

надзвича­

«Зелісти»

віку,

одну

С.

з керів­

якого

в

романтика. Хто хоче, мо­ же пройти дистанЦію у СІІІравжньому спринтерсь­

один

же такої ж кількості жи­

НаВКОЛИШНіХ

у

. сnортивних за~qдів. Принципи функЦіо­

йно прості. його

ме­

на­

«Зелістою:~>

йже

мільй<mів

й

nідтримали організаЦія

Нондратьєв, -

трьох

у

любителів

може бути, щоб серед ма­

·шканців Ниєва та ще май­

року

Новий клуб привітали

ми єДиноборствами винин­ не

хоч

навесні

«Зеліста». що <<зелений лісний

захоплен­

і

т.ому

спортивного

nід

виду

до нлубу, ні сnлати член­ сьних внесків. Аби ви

Ниєві

невдачу.

скажіть,

інтелектуального

спорту . та відпочинку.

Відкрили

заздалегідь

Приреченою

ІІЯ

й

орі­

Цілюще лісове nовітря. Та незалежно від того,

,,зеnіста''

є

,арукар&JІ

НіЩі

.отримати

а хто й просто, нарту, дити

нагороду,

.взявши

може .до вечора хо­ по

м!lршруту,

луючись

ми­

nрекрасними

nейзажами

та

ярмарок по nродажу товарів шкільного асортименту, в якому візьмуть участь підnриємства управ­ ління торгівлі.

вдихаючи

Будут,ь представлені шкільні форми, дитя­ че

що саме ви робили в лі­ сІ, результат для здоро­

в'я

.

буде

очевидним.

не слова. практикою.

Це

му

Ух

а

вже

було

на

20

третьо­

блИзько

.

не

пропустили

го

заняття.

членів, ще

які

26

ня «Зел!ста» знову свої

лісові

серn­

роз-·

заходи

Янщо й ви захочете про: вести свій вихідний з ном-. пасом

у

вижної

серед

диво­

української

руці

при­

роди .. дзвоніть ти»

до

«Зеліс­

по телефонах

216-85-

68, 216-80-25. і

вас

ДзвоНІть,

.обов'язково

запро­

сить до себе «Зел.J.ста•­ клуб

для

В.

Д

Миха,ІІла

обласного

упраВJІІВВJІ у A.u.peca uvкavвi:

навчальне

прИ­

Ві'І"ttИзняноУ

'\>.

Івановича,

й:.Ани,

.с.ерія

раІім~ськв'йськкоматом 21 Івана Яковича, вважатІ<

В·елн·кої В:тчизняної війни Броварським РВ!( на ім'я

вважати

не,ІІ.іІІсним.

народних

депутатів

•. І(алиwівська

навчwІІ

комітет

сіJ!ьська

Рада

ІІимовпюють

щwре

сп~вчуття

і

вІ!l<о­

члену

вико­

навчого комітету ЯІ<ОВЕНІ(У МІІ!Колі Юхимовичу з при· воду передчасІЮї смерті АОЧКИ та депутату сі-льської Ра· дк МЕЛЬНИКУ Віктору Федоровичу з приводу тяжкої B'11parrи смерті друж~ни Віри Миколаївни.

Педагогіч~ий КОJІЄКТИВ БогдаІН.іІ!СЬКОЇ середИ•ЬОЇ ШКО~~ ВИ·

словлює щире сп>вчуття ВЧИТСJJІЬЦі ДОВГАНЬ са·Ндрівні з приводу смерті її батька

Олександра

Прац>і•вники приємства

з

Олек­

ремонТJно-тра!ІІспортного

щире

nрwводу

Галині

Федоровича.

Б•рюа3арського

висломюють

тору Федоровичу

сnівчуття

nередчас.ної

МЕЛЬНИІ(У

смерті

під­ ВіК·

i\oro дРУ·

ЖИ•НИ

ВІри

Миколаївни.

романтик~в.

ОЛЕКСІЄНКО ..

Редактор А. ВОJІОШИНЕНКО.

АДРЕСА 'РЕДАКЦП: 255020, 1\вівс..ка область, м. Бровари, вул. Київська, 11S4. Тмефонн: редактора - 4-СІЗ-7&; заступинка реяактора, вІцІлу партІАного ЖНТТ!І - 4·04~61; вІАОоВІАальноrо секретарtr, вІмІлу сІльського rоспо,орства - 4-28-26; вІцІ.-у промис.-овостІ І соn1альннх питав .. 4-02-!12; відАІ.Іу ІІнстІв І масовот роботи - 4.-04·81; вІАдІІІу раАІО­ ІиформацІТ Sc13-91. Іt!Jів~ького

В-ел.1tКої

за.гублене посвідченІНЯ учаснwк·а М 765023, видане 26.02.1981

Мовча:н,а

канікулах. Але з

уча.сн.Іf:к:а

741494, видан~. Броварським 1981 .року- на ім'я ТЕСЛІ не,ІІ.іІІсннм. ·

жодно­

Сьогодні літо. І клуб на

nочне

Посвідчення

Д N• сu•шя

ста.

До того ж клуб має сво-

. !х постійних

портфелі,

З.агублое!rе ПОС8ідчеІІН!І уЧаоПИІ<а В,еnиксі В :тчw.зняно·і віі!н· Д N• 741453, виданое Броварським РВІ< 26 січня 1981. року"' ім'я І(а.рє&а Петра Іьа.новича, вважати Не,ІІ.і/Існим.

бо на nерше заняття «Зе­ чоловік,

ранці,

Ласкаво просимо на ярмар4К!

Перевірено Недарма ж

JІісти» прийшло всього

взуття,

ладдя.

справах видавництв, поліrрафії і книжкової торгівлі. КІІІІЦ:І>Іtа оСІласn, •· ВроирJІ, ву.11. Квівсьu, ІН.

Індекс

61285 .

Друк офсетниІ!. КОВ'}.НИЙ арJ<уШ. прИ"!ірннки.

За~о~овле•щя

Обсяг Тираж

І щ.,.

15.884

• :М.

3667,

#131 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you