Page 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ

17

Газета вихоАить з

МІСЬКОГО

РАЯОННОТ

1937

квітня

року

РАД

*

КОМІТЕТУ

*

.N9 131 (7624)

жии11а

у

не

поменшало

ту,рбот

калитлиських

торІв.

у

механІза­

Вони

широко

'І'Вари!f:НИЩІ'.ВЗ..

ТІЛЬ/КИ nі:ЦНЯJ!ОсЯ СО!Н· ~ ·над oбpiofm , 'JІрИ кор­ ·мDтральнІ

.ноомбайни

чо.тирнщццю:ь

ВИЙШЛИ П.0Jre, Не

на.

І

автомооІлІв

\КуІКуруДGЯІНе

.ПОТТ(:,l}еДНЬО' роздІле­

на

гarr.lв

роз­

горнули роботи по заго­ т.І.вліІ rка;рмІів д.т1 громад· СЬІКОГО

байнери ПеІJ'ро Володими­ рович Ли.тви:нчун 1 Миrко­ ла Ну.д,Ін . До Ухніх arpe-

Досвіду теж

nерший

рік довj?диться йому nра­

f!a

цювати :ІІОсяrати

си.лосуванІНІі

високих

ЗаТjрНМ<JІК

їм,

не

як

кажуть ,

позичаrrи,

за

пле­

чима !КОЖНОГО 25-30 раків шоФе.рув·а·ння у рІ;Д,­ ІНому сел•! . Ршмlчно, че· :рез 8-10 XBifJJИH, ДО­

Т,рцмвrрQІвоУ висоти ку­ ІКУ.РУ'.дза ІСТОі'rЬ СТЇ•НОЮ . Повільно, з обережністю веде ~вІ!й 'НОмба•ІНі НСС2,6 І'Уfи•кола МиІКолайови.ч Новал.еЩ:> . Ном6айнер вJн

не

без

ІЗ.ИІЧЗ Ремеза та Михайла Антоновича Андріященка.

~arrи.

досвІ;Ііч~нІfЙ,

Чl11ІЮ ,

пІ.д'їжджаІОть автомаши­ ни водІїв Івана Гр~го.ро­

і

С'NІJВЛеНа ними зелена са

ЛІЯТа.Є

силосну

ма­

тра,н ·

шею.

Не в1~тають вІД вете­ ранІв 1 водІУ Григорій Во­ лодимирович Гайовий ,

МИІІ<о.ла І·ванович Гайо­ ВНІЙ, Микола Петрович БерезовсЬ'КИіt.

У силос'Ній т.раншеї на·

резуль­

татів. Тож І не дивно, ЩО НИНІ ~обіцяв особис­

поготовl

ТО

ханІзатори :Володимир Феліксович Небородько та Анато.лШ Хам роз,рІв­ НЮІОТЬ 1 трамбуІОО'ь зеле-

н<ЗІКосИІти

n'mи

не

ТИ!СRЧ

менше

ТОНІІі

куку­

РУІдІЗЯ.НОУ ,маси.

ПоРяд

трудяться

ком-

С-100

стоят:ь

трактори

1 Т-74, як:ими ме·

і

Ми тІльки си·лосуJВання, ЛіЯ'ЧИ. з

• : •

почали

-

знайОІМ-

nланами

на

ее·

І 'НУ цро.д,ажу

Жу.ков,

але

-

розраховуе.~ю

господарства

сАвангард• «Заплавний• Держплемnтахозавод еРудня• с.ПухІвсьний • сЗаворицький• ,.t.ЛІткІвський • «Богдсщ1вський• Імені Н1рова

с Гоголівt:ький•

« Нрас.нлІвський• <Зоря•

сВеликодимерський• ІменІ 60-річчя СРСР

• Плоск!вський •

ІменІ• Щорса Птахорад.госп сСемиполківський•

щоб

досягти • ря•. «РусаніІsсЬІКий•. !ме­

цього, включимо найближ· : нІ Щорса , Імені 60-рlччя чим часом у .poбorry ще три збиральнІ агрегати,

• ОРСР, « Авангард• , на Ни­ : ївськІй птахофабрицІ. Бро­ аюивlзуємо соцІаліс.тичн~ • &арс.Ь'Ному та Налитя:нс.ь. змаrЗІ!ШЯ кормозаrот!- : t<о му .реМОНТ/10-Транопорт· вельни~Іів. ширше засто- • них ntдцриємствах . Го­ совуватимемо стимупю- : ловні і:нже не.Рf!· цих госп о­ вання Іх ,роботи. Початок ІКал.ит.янцІ зро-

били

хороший.

Віриться,

що наміченого вони сягнуть неодмІнн.о.

до-

визначив

результати

мину_

Ілорічного (у квітні 1987 р.) рейду мtсь. коrо штабу « Номсо~ МОЛЬСЬКОГО

ПрDЖЄ'КТО­

р~

• головний лікар t~Lкарні І. П. Co-

1'tJ.

Тоді рейдова

тримала

за.

буфетницю

гастроентерологІчно г о

вІдділення Н . яка

несла

«зекономленІ• рих

продукти

Ш.цьку, додому

на

хво.

харчу_

вання.

ВІдреагували в рай_ nlнарнІ належним чи_ ном: провели заr:альні збори, С·Праву переда •. k,ЛИ

Ісуду,

ДО

310,0 143,3 221,9 105,0 . 189.1 107,6 390,9 95,0 148.2

81.6 77.3 74,1 71,2 62.3 61,5 57,3 54,8 53,9

П. КУДІН, гро.мадсьюfй кореспон­

28,2

80.6 58,8

80.0 119.4

10.1

13,6

122,5 133.8 130.6 176.4 145,0

Не забу­

яких

це

трапилося,

-

винесли дисциІІілІнарн1 стягнення. І, звичай­ но

ж,

постановили

стематично

си.

. с.нажеш . на

: • •

жаль, про А.

І.

Г<JІНчара

• : •

О. П. Чебана ( « ЗаварицЬІкий • ), І . Л . Гал аго­ зу ( <<Нрас.ил;івсьний •),

з .раІдІГОСnу « Велякодимерс:ький•, М. І . Нрнво-

( «Гоголівський• ),

8 В. І. НаУ'мчу.ка («ПухІВ­ ~ СЬІКИЙ• ), О. В. Арrrемчу, 8 ка (Брова,рсЬІКий ППР).

: ".. •

З

особливою

безвlд-

,.. =ЮТЬі роботу ПО здачі Ме!аповІдальністю

8 лобруосrrу

ор.rанізQву.

ІВ

,радrо.спІ

• сПлоок1вський• (1. С. : Нисел.ьов) та уnравлінні • механl-заці'і Трес'І'у «Теп­ : ЛJЩЯ"Ге~мон.таж• (ди;рек­

J тор

іменl

і

22

8

Слюсар - зварювальник І

радrоспу

В.

вати якість вання Ужі ...

ОсмолоесЬ'І<ий).

= завжди •

мехаиізаторtв на :косовиці Вів

mввдко і ІІКісно усуне • Recп"'"DVOC:Ti .в техвіці 8

·

Фото А. Козака.

8 •

тонн :~tета лу.

28

ПоІІемІка, що мІж ХІІІС!озааодом

СІону

та

аедетІося

3 одного

уnрааІІІнннм

тор-

гІаІІІ І райспожнаспІnкою

з другого

-

на сторІнках на­

• woT газети, нІнк не скІн. : чнт~ося. ОстаннІй матерІаn надрукон­ 8 цІсt сарІ1' Clyno но 19 ІІМПНІІ Ц. р. 8 НІоОМУ !! амщеназаанІ сторони також

ня не став у.роком для

UЦо б ви думали?

інших.

грамів

От 1 цього разу (23 пипня) не обійшлося

грам

масла

300

вершкового

1

майже

кіло­

цукру.

На жаль,

рейдова

твердився.

Навпа.ни,

складається

враження,

ошт.рафували

що сумний досвід бу. фетницl з гастроенте.. poлorl чи ого вlддlлеи-

С'І'ВОреtННЮ

І

.простою

61лІв.

В Це

ви ­

лому

тр.еТ ІЙ сприяє

великих Черс в н их автомо-

Не CW.B

ВИНЯ'І''КО М

і поточний місяць, за де­ сяrrь ДІНІВ ЯіКОГО Вlді[] раВ­

ЛЄНО лиш е 10 тонн м ета­ лолому <<Вешщодиме,рсь-

;ким• .

іменІ

ОРСР ,

mа хQрЗ,дгоспа.м и

. fіО- річч.я

«Богданlвський • та сСе­ миполківсьний•. Отже . ско­ ро знову на приймап~о­ ·му ПУНІКТ:і З 'ІЯ:ВЛ.І!ТЬСЯ чер­ ГИ',

простоюват И'м е

.т:ра.нСІІорtr ,

л юди

ав.то­

·.м арну­

вати1му,т:ь час . Прохання проооtцити ~ачу брухту в ne,purtй поло.винt· мІсяЦя І·гноруєт·ьоя всі ма. Зар,а;з проводиться ро­ бота по об' ЄJ\І'нвІзацІУ n.1ану І формуванню й о­ го знизу . Кож не господар­ ство

за

повинне

роарахува~и

встановленою

.метод:и­

І<Ою ба ланс л()fІІоутво.рен­ н.я. Це 1 буде Щ<~Лючено в lJ!РІЯМИЙ договір м іж орга­ нІ3ацІєю

« ВтQрче,рме.т•

ГОІСПОДЗ;рст.&а•МR. :да.mьнІсТІЬ

за

ПОЩІадена

І

ВЩповІ'­ ПіДrоrОВІКу

на

головних

Інженерів і мусить бут и закіН'Чена до 20 серпня. . вже перші розрахунки показал,и ,

що

по

~Іх

р~гоопах доведений. плаи ~чі лому завнщений . Оrже , розрахун'Ни по ло­ моут.воренню ,

у.ктщеяня

n.

н!ло), 200 грамів вер_ шкового масла , 2 бу· ха.нцІ хліба і харчові вІдходи. Всі ~<онфІJСко. nродукти

повер.

харчоблок

у

чергового

А . Г.

Сисець­

Нандидатом

у «не­

кого.

суни » була ще одна nрацівниця райл ікарнІ~ Але

вона

сп ритно

встиг ла

передати

сум_

ку своєму чоловікові , який не менш слрит . но вскочив у автобус.

без інциденту.

Ноли у

Не .ві'дЗначався ори ­

роздавальниці

травма.

гінальніст ю І рмlст сумок молодшоі ме. д.ич.но'І сестри. Інфек­

талогічного

вІдділення

Н. І. Ситюк ли

вона

1

поnросИ­

nоказати

сумку,

кинулася

викину ла

у

ційного

тікати

Т.

к,нцІ ...

тt

Г.

відділення

Литовче.нко

ж сам І

цукор

-

(ІJІ\.в..

Ну що ж , як кажуть: « Не сп-ійма ний не злодій » . От тіл ьки за. хворювання,

страждають нарнІ,

схоже ,

п.р огресувати.

яким

у

потр16но

В . МОРОЗ, засrуnюск голови Р АПО оо 'механІ.Зац!І трифЖацІІ.

А в та.

еле.н­

1

ІНФОРМАЦІЯ про хід здачі !ІІеталолому радrоспами та 1иmвмн сlЛЬСJtІСоrоспод,арськвми

підприємствами і організацІями району на 1 серПВJІ 1988 року (в процентах до плаву 7 місяців) Нал иm:нсЬІКе РТП « Же.mLвсЬІКИЙ• БроваРІС ЬІКе РТП « Аванга рд• • Русан~вський • Імен і 60~річчя. ОРОР

118 113 106 106 1 05 104 102

«'ЗQІ~я• НиU!ська пrrахофабрика

102 102 10 1 100

!.ме н і Щорса

• Б.обрицькИ'Й•

« Заплае'Ний•

Ра,1ГОСП~номбІнат

« Нал иТІЯНІСіЬІКИЙ•

98 97 96

«ВеликодимерсЬІ<и.й• « Гогол·Іоськнй •

Радгосп-комбінат

«Теrмн:<і'Н ий •

95 94 94

«Сем и.поЛІКІвський• Облmпемоб' єднання Птахорадrосп « Бо гдан івІсЬІКий•

94 94

« ЗавориЦЬІКИй• «Літ~<Jж ьювt• Птахорадrосп

93 93 90 87

РайагрОІІІ:рО МІПОСТа Ч

ДПП3 « Рудня• «}\ра.си.лівсЬ(КИЙ • «.ПлоскІ'ВСьки.й• Бровар::ЬІКИЙ ППР « ПухІ ~ЬЮІ&і• У.правл:Інн.я

83 80 65

механ LзецІІ ОП МН-1 ОПМН-2 УВТН По району

59

85 хnІСІозаводу

аІрна.

Зараз

на

замо•­

nання на хnІСІобуІІочмІ ОІ<Іро­ абІn~оwІ<Іnмся, • заао­ СІм зят~о іх • тІй же кІІІ~окостІ, що І ранІше. При ЦІоОМ)' r'рафІкн ПОРУWУІО,.~СІІ Н8

2-3

ГОА"""·

а

асортнмом.,

:ІДобн та буnочнмх амробІо 8У3ІоКМ Й , 8СІоОГО 2-3 Н8· йман унннн . Зuакн на кен· СИ на 8MKOHYIOTioCR• . КоментарІ, як.то кажуТІо, зайаІ . А що скажата ам, шановн І читачІ, на чмсму СІоцІ

праада7

кому разі недовго 1 до пошесної хвороби , ін. шими слова·ми епі. демії. Усnішно побороти

недугу можна хіба що протиставивши

любителям за чужий принциповtсть

деяким

пообідати рахунок

1

чес .

ність більшості членів Іюлективу. Адже со­ роммо буде ховати на очах у вс іх пакунки з nродукта ми , якІ nри. значалнея

хворим.

Рейдова бриrада: О. ПАСТУІІІЕНКО, О. БЛОЦЬКИП, Н . ВЕЛИЧЕНКО, В. КРАВЧЕНКО,

Г. СЄРИКОВА,

райлІ­ почало

зроби ­

ти своєчасно.

зовсІм

на дІАЩІІИ САИІ<ІОГО :!ІНамен­ НІ<ІКа: ЧОМУ ХІІІСІ 8 М8Га3І<ІНИ зааозит~осн неритмІчно? Ос ~о що поаІдомна радак­ цІї 8МКОНУІОЧМЙ ОСІО8'ІІЗКМ гоnовм правnІння райспо­ жмвспІnкІ<І ю. ПННДЮРА: «НадоnІкм, вІАІмачанІ • статтІ, частиоао п Ідтаарди­ nнсн. Однак І нформацІ"

лікаря

договорів

АМрамтора

?•

присутності

діагноз ТОГО, nід­

пе.реважну кІльнІсть

. ВtІдJІ'РаВЛІЯЮТЬ декадІ місяця.

нуто на

на ка.

«:ВИНЯТКОВОСТІ • що сталося, не

Ці на З ке11.

тонн.

70

ванt

, Лов/дО.АІАяе

тегоричну заяву керLв. нина, що таке більше ніколи не повториться, ми вирішили навідати. ся у райлікарню зно.

ву .

до

·

.хто ж вивува тець

приГО'І'у.

Незважаючи

приступали

конання плану І загальна заборгованLсть яких уже

Повертаю'Іuсь до надрукованого

Кірова

• Василь · Давидович Леве- : ха ІІІадійний помічник • кукурудзи.

І.

8 Вони ·н едодали відповідно

коJІтролю.

ТОварИСЬl<ОГО

буфетницю за. служба. .ву крадіжку на 20

О. О . Сімич , А. П .

1 носа

78,1 73,0

ли також про осіб, ча. .рез безконтрольність

1 т.алов,

Цього 'Не

116.1

на.рбованцlв.

: зицЬІкий , А. В . 'Гкаченко, • А . І. Рябий , В . А. Сан­

=!<у. •

138,6 79,8

7,4

8 8

• М . В. Нусий , Ф. Д. Не­ : к:терчук забезпечують • ритмічну ;роботу ланок на • заrоrrівл'і лому чорних ме ­ : талів і відвантаженонІ йо­ • го на повторну пе,рероб·

д-ент .

56,1 72.7 83,0

38,9 78.1 76,5

дарств П. О. Мирояец.ь , П. Я. П,роц,и:К, В . П. Ло­

8 Нулlбаба, Я. Н. Нощман,

88,5

6,5 16,0 40,7

сЖе~ь-

тонн куку,руд- І кий•. «Запла1!1Ний• . сЗо­

А

46,1 77,6

53,3 105,0

42.8 40,2 34.0 12,8 68,0

«Русанівський . сЖерд-Івський• По райоНу

АМЕ так

68.3

.не

СПМН

-

та У.ВТН. якl

2

13 тися.ч

зиння.

....--

Бобрицький•

с

100,0 98,8

88.4 86.7

trlтaxopaдrocп

131,9 131,4

іЩе

і М

Всі госп.о.дарства і п Ід· ПАИЄІМ!СТВа без винтку

о т о в п е н о

115,9 105,5

відnовІ-

цятехмонтаж •

IJI& 1 сягає

'W!асти, •ЯК .~ заІ'DJІ1Зновано, 8 РІІІЦ'ЬІКИІЙ• .

І сІнажу І сипосу І еопоми

сІна

одинадІЦЯ.ТЬ

З

Та реком побили ор­ ганlза.цІУ т,ресту «Теnля­

йоа-о В ІНаЙІСТИСЛLШІ ст:ро- ~ дальн.І.с'І'Ю ДО ЦЬОГО СТаВ­ КИ - за· двадцять днів за- • ЛІЯ."JІЬСЯ У радr<>спах с Боб­

держмшоі статистики, у процентах)

Назва

за;Вtда'НІН.яtмИ

провести • rоспqда,рств.

ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ дЛЯ ХУДОБИ ·гоСПОДАРСТВАМИ РАНОНУ СТАНОМ НА 15 СЕРПНЯ 1988 РОКУ (за даними іиформаційно-обЧІІСJІІОІІат.ноrо центру

r

металобрух­

зав rолова профному гос- 8 ту ПDІКа:J%, що усnішяо по:дарства Васи.ль Олеж:1- І сrпраВЛJЯЮТ.ься зі своr.ми

ВЦКОНАИНЯ ПЛАНУ

З а

Аналі-з вИRонання пла-,

8

зон нормозаrотІвель, скайооич

*

мартенам

ну масу КУ'КУ1рудзи з ка- : ч·ан.ами.

ОБЛАСТІ'

Металолом-

іі

••

Агрегати на кукурудзиному noJІi ЗаІн!і!Jчились

КИІВСЬКОІ

П'ятниця, 19 серпня 1988 року

Тааринництву-.Аtіцну кор.Аtову базу

радгоспІ «Авангард• . Але

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

чле ни

бу

міського шта_

« НП• .


:t

«НО В Е

сторінка.

ЖИТТЯ»

19

серпня

1988

року.

10 ВАШИХ ПOCRYF -МІІМІСЬКИІ ТЕЛЕФОННИЙ 38'130К 0

ДЛЯ

ВИНЛИНУ по автоматичному міжміському

телефон.,ІОМ'' зq'я:щу абонента в Іншому міс.ті ·наберіть

цифру

міста 1 фону в знаків, нулями фону.

8

.

···" "іезnерервний сигнал, наберіть :код

.· .

н01.... .-~!-;(;ного телефону. Якщо номер теле­ іншому місті складається менше, ніж Із семи кількість цифр, яких не вистачає, набирається між кодом міста і номером необхідного теле_

Це правило не стосується міст, коди яких с-кла.

даються з 4-х. 5-ти, 6.ти знакі.в, а також районів Ниївської області, при виклику у яких після коду на­ бирається номер потрібного телефону. ТЕЛЕФОННІ розмоои по автоматичному міЖ­ міському телефонному ЗіВ'язку в робочі дні тижня з 18 до 24 години і! з О до 7 години, а у вихідні і пе­ ред:святкові дні цілодобово оплачуються по пільгово­ му тарифу в розмірі 75 процентів вартості від зви­ чайного тарифу.

0

0

ПАМ'ЯТАйТЕ! Цифри коду 1 номера телефону пооинні набиратися. з паузами не більше 5-rи се.кунд. Недотримання

цього

nравила

може

111ризвести

до

не-

відпочинку або з будь-якого телефона сільської міс­ цевості переговорні пункти вузла зв'язку і відділень

nравильно-го встановлення з'єднання. Янщо з'єднання не встановлено на протязі 40 секунд, покладіть труб_ ку, а пОтім повторіть набір. Матеріальну відповідаль. ність за міжмісьКІ розмови (незалежно від того, хто їх вів) несе власник телефону. ЗА ДОВІДНАМИ про номери кодів автоматично. го телефонного зв'язку просимо звертатися в довідко­

зв'язку міста і району проводять прод:аж разових та­ .лонів. Талон діє протягом одного місяця з дня nрид­ бання. У цей строк абонент може використати талон

0

для розмови чи одержати гроші назад

ве бюро по· телефону •09». 0 ДО ПОСЛУГ мешканців. які ще не мають квар­ тирних телефонів, вузла зв'язку, який

(там, де куп.

лений талон).

0

міжміські переговорні' пункти працює цілодобово, і переговорні пункти )З·сіх відділень зв'язку.

-

0

НА ПЕРЕГОВОРНОМУ пункті вузла зв'язку, відділень зв'язку NQ 3, N2 4, N2 6 встановлені між_ міські телефони.автомати 3 (МТА). При користуванні МТА у,важно ознайомтесь і дотри~уйте правил ко­ ристування телефоном-автоматом, бережно ставтесь

ЗАМОВЛЕННЯ

на міжміські телефонНІ роз~

ви по разових талонах і розмови в кредит з пунктам.....­ які не вказані у списку кодів, приймаються

по теле_

фону •07», із телефонів сільських АТС всі замовлення на міЖІМіські телефонні розмови приймаються по телефону •007».

0

НОНСУ ЛЬТ АЦІІ з питань користування автома­ тичним міжміським телефонним зв'яз-ком даються тех. ніком міжм~ського телефонного зв'язку по телефону

5-45.35.

до нього.

Користуйтесь міжміським телефонним зв'язком!

· 0

ДЛЯ НАДАННЯ міжміських телефонних розмов з готелів, гуртожитків, лікарень, санаторПв, будинків

Адміністрація вузпа зв'язку.

ПЕРЕВІК НАПРЯМІВ, ЩО НАААЮТЬСЯ А60НЕНТАМ А·вІд.іїВІКа Донецької Айда1р ВорощилоВtГрадської Азавс.ьке

l<Jр!и:м:сьК'О і

06236 06445 06564 Об131

АюІІМОВІКа Запорізької АКК}Ірган т,а:шкентської

37155

Алап.аєвськ

Александров ВЛадимирської

3434б

09244

Ал~G\андр,оВІКа Донецької Об2б9 Алєкаєєвка Бєлгородської .07234 АлеІ«:Єевсьха Волгоградської

84446 · 8655 7 08753 327 37161 062'56+5 34395 83431 83454 08733 83422

Ал.екеаНІДр()ООЬке С'ТіЗ:ВІрОІLОJFЬС!;К.

АлекОИІн Тульської

Алма-Ата АлмаJІ:ик АндріїІВ>ка Дон,ецької Аржі Соордловськ.ої Аірда~оо· G&ранської Ам'юр'єво Са·р:анськоі Арсеньєва ТульСЬІКоі А11міево СЗІроЗІНІСЬКОі Арх·ангельсІ:1Ке Херооиськоі АрхаІІгельсь-ке Тул.ьськоі ·Арциз ОдесЬІК•Оі ~кене Алушта Амвросіїз:ка Дон.ецЬІКоі А.ніаНІьев Од~ееь~ої Анлрен

АНіПJИЖ.ЗіІІ

АіІІІ.ЩрііВІКа Змюр.ізькоі АнІ'І'р.щит Аіпосrоло;ю

Арзамас

Об560 Об259

04863

37\бб

37 4 06153 Об431 О5б56

83147 74542

Аірк:а..дак

·

05534+5 08744 04845 01343

Ар:мя.нСІ>к Об565 Арrrемівка По.1·тав.сь.коі 05347 А!р111еМUВІСЬК 0б27 4 Асбест 34Зб5 Ааи.1110 Томаької 38241 АСКІЗІИія Но,ва Херсо·нської

Аt>І<арсІ>К Ачх<Jй·Ма,ртЗJи Ашхабад А:у.льє ЛЬІві:ВІСької БабаІkІ:1К Ростозської Бабан Х!арІІсівськ<Jі Б,азЗІрІІІИІЙ КарабулЗІК Б ЗІКІЗІНЗС Балабанаво Калузької Балабино ЗаІПоріЗЬІК.оі

Балта Одеської ВалЗІх'tа Кра:снюЯІрськоі

Балаклія Харківської Балаюово Балахна Іfі,З.тІ·ЗІШОВ Валви БЗІрІабнкськ БарвіІІІково БЗІр:ИІмІіJн-о Калузької

БІІІр;наул Баришівка fі,ЗІуск:а Бахчисарай Ба~ма:ч БєжецІ:1К Брянської БеЖІаНІи.ці БехабІІІд Біла ЦеріКІВ/а Білгород-Днісt>ровський

Біленьке Дон:ецької рєлгород 'Біловодськ Білогіросьа< І<римсьюоі

Білий

Км·одя:и.

05538+5 74552 87142 363 05617 + 5 8б354

0572+63 74591 3277 з 08458 0612+63 04866 39148 05749 74570 83144 84545 01345 383612 057572 03448 38522 276 О 1339 06554 04635 08231 81141 371910 263 04849 06264 07222 064б6

06559

Хар.кіІвської

05741+53 Білолуцьк 064б3 +53 БW\озерське ДокецЬІ&ої 06277+53 Білокуракіно Біл·О3еІрк.а ХерсОНІСЬІКо і Бєл.ово КеМІерІОІВІСЬКОЇ

Об462

05547 38452 Бєлояр!СЬІКІИЙ Овердовської 34377 :Белср ~ьвrJІІСЬІК.ОЇ 03257 +59

Бельци Бєляевка Одеської Бендери Бердськ Бердян-ськ fіер,езино Мінсь~ої Березники ПермсЬІКоі Березовка І\ірас!Ііоярського Берислав Хер,сонської БJІІИЗНЮКИ

04231 04852 04232 38341

Об153

01715 34242 39175

0554б

057542

Боброви.ця Богданович Вогодухов

04б32 3437б

05758 83170

Богородськ Горьківської БогуслЗІв КіИІї•в.ської Бок.ситоrороЬІК

2б1 812бб

Бє~~ ВоJЮ1'не

О484б

38349 39118 39159

Большая Myprr.a Больщой Улуй ,БорзІІІа БорИІСJFав БорІІІсов МіІнської Борис~вКtа Бєлгородської Бор:ИСполь Ки.їоської Борова Харківсь~ої

04б53

032483 01777

0724б

295 05759 277 02344

·БородяІІІк.а Киї'вськ·ої БралИІІІ Брест БричаІІІи Брова.ри Київської

01б+2

04247 294 ..032б6

Броди Льві:вІСЬІКОЇ Брян,Кtа

ВороШИІловг:р·адськоt

Об443

,БряІІІСЬК 083 &уда-Кошел,еВJс 0233б Буй К.ост.ромсЬІкої 09435 Буск 032б4 Буха~ра 3б5 Буча Киї•вськюї ?97 Б'икоw Во.mгоf!р.адської 84495 Б~а 37157 БлЗІГовєщен.ськ 4Іб22 Бичура 30133 Бмьщерєчьє 38Іб9 Баку 892+2 Буюи Черкаської 04748 Вогород'ИЦЬК Тул:ьської 087бІ Бесь ТульсЬІКоЇ 08742 &урЯ11ИНО І(,алуЗЬІКОЇ 08464 Березна ЧерtНІігі·в.ської 04644+5 Б. Березняки,, Саранської 8343б Б .Ігна•тов-о Сара.н·СІ;КОЇ 83442 ВЗІЛка 01347 Валк.и Харк.іосІ:1Кої 05753 Валуйки

Бєлгородської

07236 01342

В,адМІИра ВЗІрва 04б36 Васнлі-в·ка Запорізької Об175 Ваюмь:н:і'в І(,иївськоі 271 Василь:к~ВІКа Дніпропетр-овської

05679

Велика

Олександрівка

05574 05345 04859 06213 81153 05752

Херсонської ВеJІіИІКІа Бага~а Велика Ми.хай.л.івка Велика Новосілка

Великі ЛуІКи Пекооської Вмик:ий

ВелІІІКtі

· БУІJМук

Мос11и

Льв~вської

03257+53

Вентспілс 0133б Верещагіно Пермської 34254 В~рХІІtЬОДІtіІJіР.ОІІІСЬК 05618 Ве.тrик.ий Волочок Бря·нської

08233 Верх.овцево Верх11ій Роrач:и,к Веселе Заш~р•зt>кої Вєт.ка Гомел-ьської Венев Тульської Вели·кі

ВелІІІКИЙ

БорІ<JИ

Віл.ЬІІІЮС

05545

0613б

02330 08745

Тероопільської 0350+б

r лу.бочек

ВіЛІейк.а Веде11ь Чеч.е.оо-ІІнгуш. ЩнрІЩя

О5б18+5

0350 +б 01771 87131 0122 0432

BдЗ,lJJI/iMtИtp Валгаnрад Валове Тул,ьської Вичуга ІваІІІовськQЇ Волжський Во.тюrрадської ВолІнDІваха Вологда Во.тюдЗІрка Киї,ВІСької Волода;р,ське Дон-ецької

0922 8442 087б8

09354 84459 Об214

8172 2б9 Об21б

Волоши·н Волосова Ленін.градсЬtкої Волх<Jв

01772 81273

Волчанс.ьк Харківської Вольн.янськ Вольськ Ворзель ВороН:еж ВосюресеІІІСІ:1К Московськ ї

05741

Botj>OWHJIOBГP~ ВрадіівК!а

0642 05135 04253 81278 83177 01441 05575

ВулкЗІнеш'!'и

Виборг В ІІІска ВИІру

Високопілля

ХерооНІської

ВИІШгарод КиївсьКої

Вл•З\lІ;ИІВосток Гаврилов Посад Івановської Гадяч Газалкент Галич Костромської Гатчина Гдов Гніздичів Львівської Генічеськ Георгієвське Костромської Глобино

812б3 ОбІ43

74593 297 0732 09б44

29б

42300 09353 053542 37174 09437 81271 81131 03239 05534 09447 053б5

03265+53 Г линяни Львівської 04249 Глодяни 03734 Глибока 84468 Городище Волгоградської Гороховець Владимирської 09238 38157 Горьковське Омської 05539 Гола Пристань 0232 Гомель 06242 Горлівка Донецької 05544 Горностаївка Херсонської 74577 Горний Саратовської 83ІбІ Городець Горькоаської 04734 Городище Черкаської 04б45 Городня Чернігівської

Гудермес Чечено-Інгуш. Гусиноозерськ Бурятія

03231 8312 05747 05359 04240 8712 01344 87137 30145

Гулістан Гульбахор

37158

Городок

Львівської

Горький Готвальд Гребінка Полтавської Григорнополь Грозний Гульбене

Гуляйполе

Запорізької

Гурджаані Градинськ Горняцьке І:орняк Гоголево

Губкін Бєлгородської

Даугавпілс Двурєчна

Дебальцево Донецької Дергачі Харьковської Дергачі Саратовської Джанкой Джизак

Дзержинськ Горьковської Дзержинськ Донецької Диканька Дніпропетровськ Дніпродзержинськ Дніпрорудне Добеле

Добропілля Донецької Добротвор Львівської Добрусі

3б72 Об145

88353

Докучаєвськ

Об214

Івановської'

Дубляни Львівської Дубосари

Ічня йигово Естонської Кагарлик Київської Кагул Калагінськ Омської

Дубеньки Душанбе

0323б

04245 83447 3772 08447 08333

Саранськоі

Дубиничі Калузької Дятьково Брянської Дивногорськ Красноярського

39144 08732

Дубно Тульської

Данилізка

844бІ 0171б Об5б9 09б40 8б370 0424б

Волгоградської

Дзержинськ Мінської Євпаторія Єгор'ївськ Єгорлицька Ростовської Єдинці Єкабпілс Єлань Волгоградської

є.тіанівка Єлгава Єльськ

Єльники Саранської Ємельяново Красноярського Єнакіево Єнісейськ Красноярського Єреван Єрмаковське Красноярського Єфремов Тульської Жабника Брестської Жашків Жданов для б-значних ,N'q ДЛЯ 5·ЗІІЗЧНИХ ,N'q Жовті Води Желуноводськ Ставропольського

Жидачів Жирновськ Жишковичі Житомир Жлобин Жодіно Жукаво Журівно Львівської Зайцева Донецької Залізничне Запорізької Запоріжжя

39133 06252 39152 8852 39!38 08754 01643 04747 0629

Закаменськ

Об!45+53

Обі2

.N'2 06122 08734 37193 057б1

30137 05353 04737

Харківської

032б5 057б4

05345 07241 01354 05750 06249

Знаменське Омської

33179

Об247

Івано-Франкове

05351

Львівської Івантіівка Саратовської Ізобильний Ставропольского краю Ізмаїл Одеської Ізюм Іл013айськ

05б2

05б92 Об175

01337 Об277

03254 02333

Ілова

Волгоградської

04б33

01437 273 04239 38155 04244 QЬ5'71

Херсонської

84472

Калач-на-Дону Калінін Ташкентської Калінін Брянської Калінінськ Саратовської Калинкович і

37197 08222 74549 02345 08422

Калуга Каменець Каменка Бузька Каменка- Дніпровська Запорізької

Каменка Каменка

ОІб31

0325~ ОбІ38 042бб

Молдавської Черкаської

04732

Каменськ Уральський Свердловської Камишин Канів Капчагай Караганда Каратузське

Карачів Брянської Карло-Лібкнехтівськ Донецької

Карловка

Полтавської

Каушани Качканар

Золочів

3722 83140

Калараш Каланчак

8б532

Об237

Івановка Херсонської Івановка Одеської Іваново Брестської Івано-Франківськ

Омської

Карженськ Карши Катеринопіль

Золотоноша Черкаської Золочів Львівської

Зубова Поляна Саранської Затока Білгород­ Дністровського Іванків

Ісилькуль

Об292 05б52

Звенигородка Черкаської 04740 Заіграєво Бурятської АРСР 3013б

Бурятської АРСР Зеньків

093'1 83449 34355 297 38343 32775 38173

ІнсІfра Саранської Ірбіт Ірпінь Іскітим Іссик

34378 84457 0473б

327'72

~-

39137 08335

Красноярського

03239 84454 02353 0412 02334 01775 08432 03239 06242

для б-значних Nv

для 5·значних Заокський Тульськ. Зафар Ташкентської Зачепилівка

01352 84452 06214 01330 02354 83444

053б5 0625б

057б3 745б3 Об5б4

Ільїнське- Хованське

0622 Дондюшани 04251 Драбов 04738 Дрогобич 03244 Дрокія 0425·2 Дружківка Об2б7 + 22 Дубовка Волгоградської 84458

Донецьк

83458 04849+5 291 05531 04864 ОІб52

0342 03259+5 Об257

86545 04841 05743 Об257 844б7

Об274+53 0534б2

34313 375 047422 04243 34341 0553~

Каховка Херсонської Ке ген Кегичівка Келес Керч Кімовськ Тульської Киреєвськ Тульської Кінешма Івановської

3277'11 05755 3719б 065б1

08735 08754 09331 37195 34255 08456 834+33 04843 84445 30141

Кібрай

Кізел Кіров Калузької Кішля Саранської Кілія

Кіквідзе Волгоградської Кіжінга Бурятської Кисловодськ Ставропольського

Кінгісепп

Ленінградської

Кирилізка Кирюні Кіров Кіровоград

812б8

833 052J

Кіровоград

34357 09237

Свердлс·"'ької Юрмач Владимирської Кіровськ Ворошиловградеької Кіровськ Ленінградської Кіровськ Кримської Кирезнов Кишинів Клітський Климова Брянської Клітськ Кобеляки

Кодима Ковилкіно Саранської Козелелопань Харківської Козелець Кобрин Брестської Козельськ Калузької Козельщина

86537 81275 06131

0.6 8!f62 06555 . 07537 042 844бб

08347 01793 05343 048б7

83453 05763+53 04б4б,

ОІб4~ 08442 05342


19

серпня

1988

«НО В Е

року.

3

ЖИТТЯ»

сторінка.

ПЕРЕІІІК НАПРЯМІВ, ЩО НАААЮТЬСЯ АБОНЕНТАМ Кокчетав Колосовка Омської Кольчугіно

316 38160

Владимирської

Колnашево Томської Коливань tНовосибірської Комарно Львівської Камінтернавське Комсомольськ Івановської Комсомольськ Полтавської

09245 382542 38352 03231 +5 04855 09352 05348

Комсомольське Харківської Комунарськ

05747 +53 06442 Комишия 05355 Кандрово Калузької 08434 Костянтинівка Донецької 06272 Коnиль 01719 Корма 02337 Кормилівка Омської 38170 Короп 04665 Корсунь-Шевченківський 04735 Короче Бєлгородської 07231 Корюківка 04657 •Кострома 09422 Котельва 05350 Котова Волгоградської 84455 Котовськ Молдавськрї РСР 04234 Котовськ Одеської 04862 Кохтла-Ярве 01433 Коченєво 383512 Качки Норосибірської 38356 Кочкураво Саранськоі 83439 КраКОІ\ець Львівської 03259 Краматорськ 06264 Краслава 01356 Красноармійськ Донецької Красноармійськ Саратовсь!{оі

06239 74550

Красногвардійське Кримської Красногоровка

Донецької Красногвардійське Бєлгородської Красногородське Красногвардійське Ставроnольського

06556 06212+53 07247 81137

86541 057442 Красноград 03264 Красне Львівської 06435 Краснодон 34273 Краснокамськ Краснокурськ Харківської 05756 83443 Краснослободськ 06565 Красноnерекоnськ 34314 Краснотур'їнськ 34394 Красноуфімськ Красний Кут Саратовської 74560 06261 Красний Лиман 06432 Красний Луч 30230 Кра•ан.и.й Чи.кой Чита 04861 Корасні Окн111 Одеської 06454 І<, ре МІі•н:н а К:~оевЗJн:ь

РоВІС'нського

р-ну

0360+6 КР·ИІв.ий Ріг 067 К.1•н·кці Бря1!1Ської 08336 КІJІИУЛ•ЯІІЩ 04248 Кр•еС'І'ЬЯ•НЮЬІ«.~ Си;рдар'їнської

56775 01796 Омської 38167 Кетова 83145 Кудимкар 34260 Ку·йбишев 846 Куликов Льві•вської 03252 Кулябьвка 05612+5 Куйб111шев Новосибірської 38362 Куйбиш.ево Заnорізької 06147 Кул,щига 01333 Ку лебаюи 83173 КуJІ.ИJІ<іівка 04643 Ку'МІилженськ.а 84462 Кумrу.р 34271 Куоn'ЯІНе~« Харківської 057422 Курахоао 06212 Ку.рса.вк.а С'J'а•~~ороnольського 86556 Ку<рськ 071 Кустанай 314 Kyn~oo Новоси6ірської 38358 Куту.зово 04268 ' Кизил 394 КУІрумкан Буряrоька АРСР 30149 Кушугуля за,nорізької 0612'+63 Л·адаи ПрИ.ІІуки 04637 Л.азовськ 04262· Лазурне Херсонської 05537 ЛельЧІищі 02356 Л.онінабад 379 Ленінnрад 812 Лен.іоНІО і(:рИІМСЬКОЇ 06557 Леньноськ Волrоградсь-Ію~ 84478 Леnетиха Херсонської 05543 Лієnа.я 01334 Леово 04263 л.имбажи 01340 ЛИ'СИІЧЗНіСЬК 06451 JJoзoaa Ха.рківсЬІКоі 057452 КруІПКІИ КрутИІнка

Ломоват.ка ЛОКО11Ь БрЯІНСЬКОЇ Ло·моню•сов ЛооИІніJВка ЧерНІігівської Лодійне Поле Ленінградської Лохв.иця .rІубни Луга Лудза

Луцьк Любашівка Л юбиноСЬ'КИІЙ ЛюдІИІн•ово Львів Лисково Гор.ЬІКі·вської Ли.сьва ЛІИІСЯІІІІКа

06443 08354 812 • 04631 81264 05353 053615 81272 01357 0332 04864 38175 08444 032 83142 34249 04 749 08764 83441

ЛеніИІСьк.и.й Тульськ.ої Лямб~р СаранІСької МадокаmериІН.і:В:ка Заnорізької

0612+63 М.агдаЛІІІІНівка•

ДніпІропе11рооської

05611 Мадона О 1343 Макарів Київської 278 МакПвка 06232 Мма Да•нилівка Ха.р·ківської

05763+53 М:а.л.а · Ді·виця 04794 Малорита Брестської 01651 06264 Ма..тютаран~ВІКа Ма.нь·кі.вка ЧеркаІСькоі 04748 Марківка Ворошиловград. 06464 06464 Ма,рк·с 74567 Мар'їнка Дон•сцькоі 06212 Маше~~ока 05364 Мглин Брянської 08339 Мед111нь Ка.mузькоі 08433 Межен,а ДнІіnроnетровської 05670 Меліотоnоль 06142 Мєл.овс

В()рошиловградськоі

06465 04644 Мен.а 07545 Мічу.рінюьк 08446 Мещевськ 017 МіНІСЬК 051 Миколаїв МИІколаЇІВ ЛlіВіВСІ:ІКОЇ 03241 05355 Ми•ргород 06299 М111рне Ми.ронівка "'74 Ми~айл.~ВоКа ВолгогJ?адськоі 84463 .ІV\.ИІхай.1Fвка Запорі~І>ІКОЇ 06132 04622 Михайло-Коцюбннськ~ Махоши1110 Чернігі~;~ськоі 04644 Мур·омцево Омської 38158 622 Моrитльов МозУ.Ір Гомельської 02351 МолодеЧІНІО 01773 04746 Мон·а:С11ffd!ІИІЩе Черкаської . 86398 'Морозовськ Морозова Бєлгородської 07542 Москва · 095 МосалЬШ< Калузької 08452 Мостиська 03234 Машково НовосибіріСької 38348 Мядель 01797 Малоя.роо.славець Калуз,ькоі 08431 Ма·нгобськ. Чечено-ІНгуш. 87133 09234 Муром Владимирської Мимотинська Ростовської 86319 Мінусинськ Краснояр­

39132 Моси.аJІІенки Омської 38174 НЗІв•ля Бря:і!с.ькоі 08342 Нальчик 866 Нам а ІІІГан 369 Нарва 01435 01797 Нароч Мін<Jькоі 04631 НіЖИНІ Немішаєва 277 Неоrеров Львівської 03?52 06550 Нижньоrорський НиІжон.і Серnи 34396 Нижній Тагіл 34351 3434222 Нижня Т:ура 06262 Ніколаєвка Донецької Н ~колаевськ Волгоnр·адськоі 84494 Нисnорени 04264 Новгород, 816 Новоб31311Ков Бр·яооькоі 08343 08762 Новомосковськ Тульської Новгород-Сі·ВІерсЬІКий 04658 ського

Носовка. 04642 Наtдиєвськ Омської 38161 Новий Биков 04632 Новоіс1<1ів Ворош1мовградськоі

НоЖай-Юрт

На;урІоьи.а Чечено-Ічгуш. НадІІІв.а•еВСІ:ІК Омс.ьаоі Неви.н:ном·иІсь:к Ставроnодь­ ського

86554 361 38152

краю

Ну.кус НововЗJрша•ака Омської НовоНІіколаєвськн•Й Волгоград~ькоі

НовоНІіколаевка

06247 06296 06133 84447 Диіпропет;:ювськоі За:по.різь·кої

Новоселівське НОІІ()сИІб•рюьк Новотроїцьке Донецької Новоузенськ Новоче.ркаськ

Нові Аіени Нові Буроон Нові СаНІЖ·ЗІР'ІІ Новий Світ

05612

06144 06553 383 06214 74562 86352 04265 74557 05344 06566

84444 05548

Ново11роїць:кое Х~рсонської Нова Воронцовка

Хер•соНІСькоі НОІВ.а КахаВІКа

05572 05549

Ни.жн;і Сі·рогозк Херсонсь.коі

05540 НоВІа Маячка

Херсонської

05573+5 Но,воолексіївка

Хl:р·сонської

Новий

Льві·вської

05534+5 ЯрІІІ'tів

03254+5 Нежа.ркови'Іі Львівської 03238 Немирів Львівської 03259 Неммово Брянської 08268 Новий Оскол Бєлгородської

07233 04851 08439 272 01350 0482 38159 74576

Ова,ц.ноnмь Одеської Обн•іІНІськ К,алузької Обухів Огре Одеса

Одеське

Ом.ськоі

Ози•нкн Октябрський

Во.1гоградської

84475 02357 ОктябрсІ:ІК•ИІЙ Гом•е.1ьськоі Октябрс.ьке Кримської 06556 03264+53 Олеське Львівської Омськ 3SI2 Оконошн•и•ко.во

Омської

38166+N2+ 11

Одоє:в Тульської 08736 ОJІJЬховка Волгоградської 84456 Ол•шсвка 04622 0рІдЖОНІікідзе Дніrtроn{~тровської

05667 87144 086 06141 05357 81152 04646 05353 03266+53 83171

Орщжоніюідзе Чеч·ено-Інгуш. Qроел Орєхов Запор•ізької Оржиця Остров· Псковської

Ocrep

Оnішня Полтавської Підкамінь Львівської Па:влово Горьковської Па:влоr>рад Дні;n.роnетровської

05672 Па·влоградка Омсь•кої 38172 Павлоаський Посад Московської

0964'3 ПалКJі.н.о Пс.ковс~>кої 81145 ІlаІІ·асовка 84492 Первомай<:ьк Вороши.ювградської

06455 П'€{рвомайськи~

Харків•ськоі

05748 Первомайське Кр:и•мської ГІер1вqур:мьськ Перевм,ьськ

· 065529 34392 06441 36734

Ііахтеабад Сирдар'-їнеької Первомай·ськ.ий Тамбовської

краю

Новгородське Новоазовськ Нововасилів~а НовоаІІІ:іНІСЬІюий Новомосковськ

06463 87141 87145 38161

Че~tеНІІJ-І·нrуш.

07548 Пі<:оІJИІН Харківської 057ї2+63 74575 ГLермюб Са•ратовської ПереМІнш л я 111и 03263 08441 ПереМІИІШЛІь Ка·лузької Переяслав-Хмельницький 267 Перм 342 Першоr,р·а·&Н·~ва Дон(•цькоі 06297 Петриков 02350 Петроnавлівка Бурятської АРСР 30134 Пеrроза·водськ Заnрр·ізькоі

Пе'І'рОвськ Пирятин Полот.а.вської Печен.іГJІІ ха.р.кіВоСЬКОЇ ПіскОІВК·а Бородян.ського

81400 7 4555 05358 05746+33 р-ІІ'у

План•ерське

Плюсса Підnоріжжя Ленінградської Покровське Дніnроnет­ ровської

04477 06566 81133 81265

05678 Покровсью~ Ростовської 86347 ПоліоЬІ~е 292 Полоnи За•порізькоі 06165 ПОЛ113JВа 053 Поп·асн,а 06474 Порхав 81134 Почеп Брянської 08345 .. 06554 Поштове 01353. Прей"'і ПриазоВІСьк.е Запорізької 06137 30243 ПрtиІа.ргу.нськ Чк11ИІНоької ПриVІ:уки 04637 09339 Приволзьк Іваново 08752 · ПлОІВС.Ьк Тул•а 06132 Приморськ.е Зwо.різької

Пскеит Прушани Псков Пугачов Пустом.ити

37154 01632 811 74574 Льв~вської 03230 ПустошІ<іа Псковської 81142 Пушкі•н•ські Горн 81146 Питалово 81147 Пяорну О 1444 Прохорівка Бєлгородської 07242 Ра•ва Руська Львівської 03252+5 Р~ехів ЛьвіВоСької 03255 Роздільна Одеської 04853 РоздолЬІне Кримської 06553 Райгородок Донецької 06262 Ра·к.вере Естонська РСР 01432 Ро.к.итне 262 РакиоrІtе Бєл•городськоі 07245 Рапла 01448 Ревда Свердловської 34397 Рез.еюнс О 1346 Резина 04254 Ремкезово 07531 Ре.ни 04840 Ріnки 04641 Рєчиця Гомельської 02340 Решетилівока 05363 Р;ІІІr>а 013 Равно 0362 Родн-и.ки І•ваиово 09336 Роголєв Гомельської 02339 Роди.нське Донецької 06239 Розо.вка 06247 Ровеньк·и

В(}рошн.1ов·градськоі

Ром.ада.н.о·во Сар·анської Роман-івка РОМ·О.ЩЗІН Ростов-на-Дону Ртищево Саратов·ськоі

06433 83438 74544 05355 863 74540

ШW53 Рубіжие 's4453 Рудня Волгоградської 83451' Рузаівка Саранськоі 38156 Руська Полян·а Омської Руська Поля:ttа Чер·каськоі Рибниця Молдавської Ришка•НІІІ Ржев Брянської Gарщоба СирLдар' я

0472+6 РСР 04255 04256 08232 36735 09356 04865 06563 01338

Савино І•ва:оово Сав.р:ань Са.ки Кр111мської С<м.дус Солон.ищі·вка Ха.рківськоі

05763+53 86372 366 Самбір 03236 Самойлово Саратовської 74548 Сара·та 04848 Са•р•а<'ГОВ 845 Gа.ргат·ське Омської 38178 Сахновщина Харківської 05762 Gверд..тювськ . 343 Садьськ Са.ма:рканд

Сверд.lоОВоськ Вороши·.ювградськоі Сєвєрськ

Донецької

СВІЄ1VІОГорськ Гомельської Себеж Севастоnоль Северодон.t•цьк Сєвєрне Новосибірський ТУ

06434 06274 02342 81140 069 06452 38360

Gвєтлопрад Ста.вроnольсь·кого КІр·аЮ 8654 7 Сєд1нєв Черніrі•вської 04622

Селідово 06237 Семенов Горьковськоі 83162 Семен.іВІКа Полта.&ської 05341 Семенівка Чернігівської 04659 Серrііо&ка Одеської 04849 СерафНІм·оа~і Волгоградської

84464 34315 Сигулда 0132 Оил~амяе 01449 Сімфероnо.~ь 065 СКІаtдовськ Херсонської 05537 Сювира 268 Сколе 03251 С.Ла.в'яногорськ 06262 Сл·а•в'яносербськ 06473 СлЗJв'янськ 06262 СлІІІНІЦі Леноі.н•nрадськоі 81274 СлЗJВ}'ТІІ'Ч 279 Сл·ободзея 04257 <:луцьк 01795 Слат.ино Ха.рківськоі 05163+53 Сміла 04733 Сов.єrеьке Чечено·ІНІГуш. 87135 Смолевичі Мінської 01776 Смоленськ 081 СіІ~жне Донецької 06256 Собинка · Вла4'J!мирськоі 09242 Сов.єтсь~й ~мської 06551 С<JІКаль 03257 СолдатсрКИ·Й 37156 СQ.тюне Дніп:ропетровськоі 05616 Солі:горськ Мінська і О 1798 Сороки МоJІLд~t&СЬ.Кої 04230 Сєров Ове)JІд,JІовськоі

Сосноmй

Боg

Лен.інІІ'радськоі В.І269

Сосноsоозер·ськс .Бу.рят:ська АРСР 30135 04655 СосНІиця Софіі•вка Дн.іnропе'!Іровсь·коі СофПвка Срібне

05650 06264 04639 84479 06444 264 865 06461 08348 06217 01792

Докецькоі

Середня Ахтуба Стаханов С11а·вище Ставроnоль Ста;робєльськ Ста.родуб Ста.робешево Ста·рі Дороги С'І'а-р.ий Салтов

Ста.риІЙ КрІИм Старий Самбір

Хар·ків.ськоі

05741.+53 06555 03238 Саранськоі 83432

Старе Шайrово Стара Поm.ЗJва Во:~гоrр·адськоі

84493 Стол6ц.і Мі;нськоі 01717 Стрежевий Томської 38259 СТІ3ІрНІЙ Оскол Бєлгородської

07252 04237

Страшени

С'І'р•уги· К·расні

8113~

Стрий Стучка Суворов Тульської Gуворово СУІда.к Ст.еп·ове Саратовської

03245 01351 08763 0424206566 74566 03234 09235 054 08330 84473 08451 34373 34399 36735 07532

Судова Вишня Львів·ської Судогда Владимирської

Сум·и С}'Ір.аж Бр.я.нськоі Суроанкіно Сухиничі Калузької

Сух.и·й Лог СИІСерть

Свер~ловськоі

СІІІ(>ідВ!І>. я Сосковка

Сух.

Обудзиоовськс

39119+NHI · 38151 Та.га.нроr Ростовської 86344 Талалаївка 04634 Талгар 32774 Таллін 014 Талсі 01332 Тальне 04731 Тамбов 07522 Тара Омської 38171 Тараща 266 Тарт~ 01434 Таружино Одеської 04847 Таруса Калузької 08435 Татарбунари 04844 Татищева 74558 Ташкент 371 Тбілісі 883 Теленешти 04258 Тейков Івановської 09343 Тельменаво 06299 Темиікав Саранськоі 83445 Теnле Тульської 08755 Термез 376 Терновате Запорізької 06144+53 Терноnіль 035 Тетіїв 260 Тирасnіль 04233 Тивриз Омської 38134 Тихвін 81267 Тогучин 383+0 Тойтеnа 37176 Токмак Заnорізької 06178 Томськ 38222 Торез 06254 Торжок Брянської 08251 Тосно 81261 Тавричеське

Омської

Троїцьке Ворошиловградеької Трускавець Туку ме

Тула Турка Львівської Тюмень Ужrород

Узлова Тульської Узин

Узун-Агач Ал~а-Ата Углегорськ Донецької Украінка

Українка Донецької Ульянова Калузької Улан-Уде Умань Умти Читинської Унгени Уральськ Ургенч Урень Урюпінськ У святи Устинов Усть-Іuінм Омської Унеча Брянської Усnенка Бєлгородської

·.

(Закінчення

на

4-й

06456 03247 01331 0872 03269 345 031 08731 263+53 32770 06252+53 272+53 06237+53 08443 30122 04744 30238 04236 311 362 83154

84442 81150 34138150 08351 07232 стор.).


«НОВЕ

~ сторінка.

ЖИТТЯ»

19

1988

серпня

року.

ПЕРЕПІК ·нАПРЯМІВ, ЩО НАААЮТЬСЯ . А&ОИЕНТАМ .

Фасті11

Фа,,.,.,, т;,

Феодосія Фергана Ферзіково Ка.т1 ·: .... Флорешти Фролово Волгоградської Фрунзе Ворошиловградеької Фрунзенське Кримської

ФрунЗівка Одеської Фурманов

265 04259 06562 373 ')8437 04250

Херсон Хмельницький Хойники Хорол Христинівка Хнров Львівської Царичанка Цілиноград Цесіс Чапліно Чадир-Лунrа Чебоксари Челябінськ Червоноград Черпак Омської Чорногорськ Красноярського краю Чернишковський Волгоградської Черкаси

84465 06473 06555 ~4860

<.}9345 04657 01447 4210 06257 057 88368 08453

Іваноn.:.>кv;

Холми Одеської Ха а жалу Хабаровськ Харцнзськ Харків Хашури Хвастовичі Калузької

055 0382 02346 05362 04745 03238 05610 317 01341 05679+5 04261 835 351 03249 38153

Черненко Чернігів Чернігів Запорізької Чорнобай Чорнобиль Чернівці Чорноморське Кримської Чернухи Полтавської · Чечерськ Чигирин Чилик Чимишлія Черкаська Лозова Харківської Чирчнк Чита Чугуїв

84474 047

Чусовий Чутово

BITABHR Колектив овочевої бригади радгоспу сВеликодн­ мерс.ьюІІЙ• від щирого серцЯ поздоровляє ;Керуючу вtддtлком

МАКУШ.ОК Анастасію Олексіївну із 40-річчям з дня на·роджеиня ~ бажав їй сLмей­ .ного щастя. ,міцного здоров'я, усnіосів у роботі. Колектив садовоХ бригади мерський• сердечно вітав

радгосnу

сВеликоди­

МАКУШОК Анастасію Олексtїв.ну

із 40-річчям з дня народжен.ня. Доброrо· здорQв'я, довгих років життЯ' 1 бадьорост~ Вам зичимо.

ШКОЛА-МАГАЗИН управління торгівлі Броварського МіСЬКІИКОІJКОМУ

ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ. Запрошуються юнаки та дівчата віком від років, які мають середню освіту. Школа-магазин готує молодших продавців продовольчих і непродовольчих товарів. Термін навчання - 6 місяців.

18

Учням виплачується стипендія 52-6З крб.

при головному підприємстві взуттєвого

виробничого об'еднання «Киів» імені 50-річчя Великоі Жовтневої соціалістичної революції

знакою, користуються

rНльгами

ються

закладу

до

навчального

-

зарахову­

поза

конкур­

сом.

Після закінчення училища

випускники за­

безпечуються роботою на підприємстві. Вступникам необхідно подати такі докумен~и:

ОГОЛОШУЄ НАБІР

06138+53 09347 05672+5 08436 Юхнов Калузької 03256 Яворівка Львівської 275 Яготин 41122 Якутськ 0654 Ялта 37168Янгиабад Ташкентської 37198 Янгнбазар Ташкентської 36731 Янгиєр Сирдар'їнеької 37160 Янгнюль 085 Ярославль 08766 Ясногорськ 06236 Ясиновата 06264 Ясна Поляна Донецької 06264 Ясногорка 36738 Янгиабад Сирдар'їнеької

05746+53 87146. Шахтарськ Донецької 06253 Шебетовка Кримської 06566 Шевченко Харківської 05751 04853 Ширяєво Одеської Шишаки 05352 Шпаковёьке 86553 Шпола 047412 Шуя Івановської 09351 Щелковська Чечено- Інгуш. 87136 Щорськ 05617+5 Щербакуль Омської 38177 08751 Щокіно Тульської 04654 Щорс Черніrівської Есхар Харківської 05746+53 09657 Електросталь 74511 Енгельс Саратовської

ПРОФЕСІЯНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

сова чв1

Енергодар Запорізької Южа Івановської Юр'ївка

Харківської Шали Чечено-Інгуш.

05763+53 37159 37171 30222 05746 34256 05347

Чин ас

39132

Чкаловське

04272 046 06140 04739 293 0372 06558 05340 02332 047302 32776 04241'

УЧНІВ

1. 2.

Заяву на ім'я директора. Автобіографію. З. Свідоцтво або атестат про освіту гінал) .

(ори-

НА 1988-89 НАВЧАЛЬНИЯ РІК Приймаються юнаки та дівчата віком від 15 до 1·8 років з освітою за 8-1 О класів. Професійно-технічне училище готує високо­

4.

·Характеристику зі школи.

1.

Довідку 'з місця прожнаання. Довідку про стан сім'ї. Медичну довідку (форма .N'2

кваліфікованих фахівців взуттєвої промисло­ вості розкрійників, заготівельників, затяж­ чиків взуття.

8. 9.

Свідоцтво про народження (оригінал}. б фотокарток (ЗХ4 см.).·

Випускники забезпечуються роботою на підприємстві. Прийняті до училища, хто за­ кінчив 8 класів, забезпечуються зарплатою в розмірі від 40 до 50 карбованців, після 10 класів - 70 карбованців. В період практики учні одержують 100 про­ центів заробітку. Ті, хто закінчиа училище, можуть вступити до технікуму чи інституту легкої промисловості.

Випускники, які одержали

диплом з від-

5. 6.

286).

Документи подаються особисто до навчаль­ ної частини профтехучилища до 28 серпня 1988 року в приймальну комісію взуттєвQr9 об'єднання за адресою: вул. Січневого ПОІ·

стання, З4. Телефон училища: Початок навчання

1

вересня

290-45-05. · 1 1988 року.

·

Наша адреса: м. Київ-15, вул. Січневого повстання, З4. Ухати трамваєм .N'!!.N'!! 27, З5 до зупинки сВул. Кутузова~ або тролейбусом .N'!! 20 до зупинки сВул. Цитадельна».

Для вступу необхідно представити такі до-

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

кументи:

1. 2.

Заяву на ім'я начальника. Автобіографію.

4.

Характеристику з місця

МІСТО-ГЕРОЯ НА НЕВІ

З. Свідоцтво про середню освіту. роботи чи нав-

. чаннst. 5. Медичну довідку (форма 286). 6. Фотокартку розміром ЗХ4 см.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Київська, 139, уnравління торгівлі, відділ кадрів. Документи приймаютІ>ся з 8 серпня. По­ чаток занять 1 вересня 1988 року. ПМК-І тресту «Укрремлегбуд» організовує дільницю на базі Броварської фабрики верх­ нього

дитячого трикотажу.

Запрошуємо робітників всіх будівельних спеціальностей. За довідками звертатися у відділ кадрів Броварської фабрики верхнього дитячого три­

котажу на адресу: м. Бровари, вул. ВЛКСМ, 16. Телефон 5-З5-95.

50

років

участь у абиранні

овочів. На зароблені

rproml

в JdRц1

фруктів

робочоrо

можна одержати продУJЩіІО, яку ааrотоВJІJШІІ.

та

дня

Місце роботи садові брвrадн .Ni 4 та М 5, оВІОчева брвrада .Ni З. Rонсупьтацію можна одержати в диспетчерській радrоспу по телефону 21.339 а 1:7 до 21 rоднии.

-

-сНовая жизнь• орган Броварсиого гороцско­ го комИ'І'е'rа Коммунистической партии УкраинЬІ, ro:pt)Дcкoro и районного Советов нарОАНЬІХ депу. таrов киевской области. (На украинском .sзЬІке). Peдawrop А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета ВЬІХОДИ/1' с 17 апрепя 1937 года.

ДtІ8

ВЬІХОда:

В'І'QРНИК,

сееда,

ПІІТНИЦа,

Броаарс~оиа

суббОТа.

АРУJС&РВІІ

Обслуговує екскурсантів у Ленінграді оnератив «Білі ночі».

ко­

Путівки ви зможете придбати у Броварсь­ кому бюро подорожей і екскурсій за адресою:

вул. Київська, 296-а, телефон 5-45-81. Подорожі здійснюватимуться з 4

по 9 жовтня, з 8 по 13· листопада, з 6 по 11 груд­ ня. Вартість путівки 170 карбованців. З 8 по 12 жовтня, з 29 жовтня по 2 листо­ пада, з 2 по 6 листопада, з 10 по 14 листопа­ да. Вартість путівки 146 карбова'Нців.

Детальніше ознайомитися

з

Ленінградом

вам допоможуть подорожі, організовані з

жовтня

Радrосп Імені 80-рlччs СРСР запрошує zвте.пів

м. Вровари взяти

Прекрасне будь-якої пори .року, · багате історією, традиціями, неповторними· архітек­ турними ансамблями місто-революціонер, місто-трудівник, місто-герой Ленінград.

no 4

листопада,

з

по

23

24

грудня.

Вартість такої путівки- 170 карбованців. У вартість путівки входить проїзд, харчу­ вання, проживання, екскурсійне обслугову-

·

вання.

·

Приймаються заявки від підприємств і ор­ ганізацій до

1 вересня.

Броварське бюро подорожей і екскурсій.

Броварському рембудуправлінню .Ni 4 Київського облрембудтресту для викqнаиня робіт у місті Броварах, по району і області

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ:

З-5 розрядів таких спеціальностей: муляри,

теслярі-столяри, муляри-штукатури,

слюсарі-жерстянщикІ:І, покріведьники, плиточники-облицювальники, аВ'(ОКраНіВНИК; допоміжні робітники.

Оплата праці відрядно-преміаль~а

• Одинокі пропискою

забезпечуються

ліжкомісцем

в гуртожитку.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Ку­

тузова,

2,

РБУ -4.

Загубпене свІдоЦтво М 394 на nраво впасностІ на будІвпю, видане Броварськнм ККП 25.11.1985 р. на Ім'ІІ

Марченко Федорн

МихайnІвни. вважати

недІАсним.

Редактор А. ВОЛОWИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДА~ЦІІ:

255020, Київська область, м. Бровари, ву.1. Київська, 154. - 4-03-76; аастуnннка редактора, ВІдАІ.nу nартІАноrо життн, ІіІдnовІда.nьноrо секретарн 4-04-61; вІддІ.nу сІ.nІІС~окоrо rосnодарства - 4-23-26; вІмІ.nу nромисnовостІ І соцІаn~оних nитан~о 4-02-92; вІддІnу .nнотІв .J масовоі роботи 4-04-81; коресnондента мІсцевоrо радІомов.nенкІІ - 5-13-11. Те.nефонн:

поча-

сово-преміальна.

редактора

каrвсІtЖІ'І) об&аано:rо упр&ВJІІиu у справах вкрвиицте, попІграфІІ І кннжноаоt 'I'Oprlaлl. АщІеса дРУНІІРІІІі: Diвcwca о~. м. ВроварІІ, вуn. КиІвсІtка. 154.

Друи

Індекс

дРУКований

15.857

61285.

офсетний.

аркуш.

ОбсJrг

пркмlрн.кків.

3аNоВJІення

1

Твраж

4847.

#131 1988  
#131 1988  
Advertisement