Page 1

ОРГАН

'РОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

І

МіСЬКОГО

РАнонна,

РАД

KOMITETV

НАРОДНИХ

Газета ВИХОДИТЬ З 17 квіТИlІ' 1937 року

*

KOMVH (СТИЧНО' ПА ,РТІІVКРАJНИ, ДЕП)'ТАТІВ КИІВСЬ КОІОБЛАСТІ

П' ятниця,

21

серпн"

року ,

1987

* Ціна 3 коп.

Обrово'реио ваЖJlRвl ПИТ8ипа: у заroтtвeЛЬИОIІУ заводу сТоргмаш. IlІенІ 28 з'Ізду' КПРС СУlllШlнво ТРУдИТЬCJI рlзаm.ником ме­ талу ВОЛОДllldlр БаС0. Портрет передовоro КОІІ­ COIIOJQ>U - внроБJIJIЧIIJIК8 ВIІ1щЄifi', . . ДошцІ поша­

ви пl....,.....,м.c'rВa. ЛкТІІВНУ участь .6ере робlтвнк

rpoмаДСЬКО""

1

аситтl

.IIeКТlpy, , аркре..

В'

ко­

у ' .к0Вl­

бюро цеху. ЧастО йоro мoZвa поба'lll­ 'lII таКож на черryвamd у

COIIO.tI>CbKOIlY

CКJIaД! добровшаоІ на­ родної дружвии, .ахвщав вів І ClJОp'lllВИУ '!Іесть за­ ВОДУ.

На звlJOCY: ударник' ко­ , lІуиlс'iil1Jвoі працІВ. БА, САК. ФО'1'О В.

УДОВИ1Jенка.

, НАУКОВ()"ТЕХНІЧНИR ПРОГРЕС

КУРС

МІІНАРОАНІ 0'61ТІ Перебудова '

вже

писала

про

встановлення

ділових

зв' язків колективом заводу .Факел.'.1З ' австр1йськими ф1рмами сlнтервельд. та сМ'l'С.. Представники OCTaHHbQI не-

' щодавно побували на П1дпрИЄМСТВ1; ве­ ли переговори щодо технічних аспектів вигоroвлення' спІJIЬноІустановки для відновлення колінваnів;

Наш иореСDOндент попросив розповlс, ти про взаємостосункимОО партнерами пред<:тавника фІрми ,СМ'!~С. ФріДРіХа IHplНг,epa та ГОJlо()вноro·tнжец~ра

Олександра

Івановича

ПІРІНГЕР: для

КомІсара;

В1домо,

відновлення

заводу

що

деталей

таких

установки

з IЮжннм ро­

агрегатів,

так

І

розроБRОЮ систем Іх авroматизацІІ 'Й УП~ равJiіння.

Останнім

часом

цьому

ту приділяється все більше

1

аспек­

, більше

, уваги

як керівництвом· фірми, так. І кон­ структорами. Тому ми маємо , ~ожли­

вість сконцентрувати ~усилля на досить актуальній проблемі

_ТЬCJI Із paдJlВCЬКВIIВ НЩlегамв?

ПІРІНГЕР:

Насамперед

це

І добилисnпе:QJПЦ

О. І. КОМІСАР: Фірма смтс. три­ валий час ,займається проблемами СТВО­

lІІайбутw.oІ :r~тавовКИ ПО в1двовлеНВlO , колінчастих JЦЩів, 'до JIIOIX виевОВКIв вв DpВЙDШII'l

вкласти · , в

неІ

кращІ, роз­

туватимемо. втілюватимемо. в метал на­ ші задуми, ВНlЮристовуючи останнІ до.­ сягнення науки.

Вже зараз ставиться ". завдaнвs, установки

щоб

реалlзовyвaШlСЬ, не.JlИlllе

у

Радянському СоюзІ, АвстрlІ, а й у третіх враУвах...

'

ПІРІНГЕР: Співробітництво lзрадян­ ськими колегами передбачає 1 вихІд на такий технІчний р1вень, який дав би можлив1сть вийти на мІжнародний , ри­ нок.

, ,

ням вечора чувся CТYK~T молотків. Працювали фц­

Стихія тут дада dPO себе знати: ЛІсповaJeііИй: сто­

npoфКОМУ'В.МОРМА;

рівень

всІх

виробничих

му впровадженню комп'ютерних систем, , мІкропроцесо.рlв. Багато чого ми зможемо взяти і в плані організаЦіІ праці.

Хоча відразу ж скажу, що багато. чого

для нас є 1 · неприйнятнОро. Адже при­

буroк , нам потрІбен не. за будь-яку ці­ ну.

"

НинІ ооro!Юрюється питаннй створен­

ня

спlnьноro радянсько

підприємства.

-

австрійського

Сподіваюсь,

що

все

пе-

.зво,nнть вам здІйснити рив у важливій галузl.

-:-

Мета

, --

технічний

про­

вийти зІ С8081О продук­

ребудо8В букaam.Ио ВІД кожноro "Шева

жорстку Ковісуревцlю, ділами доводи­ ти СВ08 право на 2КІІТТЯ. ЧН roтoв1 8В зараз до цьоro?

О. І. КОМІСАР: ' Скажу відверто­ поки що ні . .Насамперед рівень нашОI'O виробництва бажає · кращогCl. ' Потрібно багато. працювати' з людьми, ' сламати. ставлення до праці. Я свідомо· загост­ рюю

увагу

на

nр(>6лемних

, вuпo8ly

8уть однією ДPJ8ВolO d,. 11'810. ДmI КOZJIOI'O З вас '1 пам' яті 0011І тpar13МOM подІі ва Чорвобвna.кlй АЕС, у Груз І!, вaTaC'rpO­ фн 1 аварlІ, JIКI бо.ll~. B1дryквy.JIВ(!JIB , ' еерцах РЦЯВСЬІСВХ XlOдеА.А.П ' паМ'IІТВІ вона AJIJI., вас І ТВІІ, щО У 'rpВВOJКВ1 ДВІ ' ніхто не 38.1IJQПВвся' бай­

дyжIIJI ,Jto'lJ80r0

районі.

ПрО

'

цим питанням,

КОIllпaрт1IУ~iRв"

комісар 8а1'Ону, ІІКВЙ пра­ цював у ВарlІІІІІ8ськоlliy районі, О. М. Jl8IПJК08. ' -.22 ' підприємства,

оprан1заціІ, радrociIи м1с­

та 1 райо.ну направили в наш загін 152-х трудlвНи­ иів. Працювали ми у рад­ госпі «Пилипчанський ••

1

отже,

І

че сlрвикн. поrиyтt .nінlІ електропередач, повністю

ОО'єкт1вс<щкуm.1'JIoбуту, а

К.В.ЛерШИм

дl.ІЮМ іМИ

взялИся за ' реМОНТ житла,

об'єктів . СОЦКУJJЬтпоБУТУ. НеобxlДИО , буJlOВ. иайно­ роtШl СТРОКи довести

, до.

нормалЬного' стану 'Мa~e

1оо житлових БУДИНКіВ 1 , 2 ДИТЯЧих садки. Тобто те, що веоБХідне

J1Юдям

.. першу чергу: , Дoвro Ire J)08качувались.

С'1'ВОрили партійну ГРУЦУ.

1у ОЧОJПIВ працlвЮlкзаво­

ду ПОРОШИОВОІ MeтaпywlI !:меНі во. рІчЧя РадянськоІ УкраІни М. В ; ПJ)ИДачен~ ио. Саме комун1сти стали тим ядром,

иавколо якого.

об'єднався 'загіН. ПРЩ-НУ- ,

НавІть

ТИЧНО по

з

настан­

ГОДИН,

12-14

незважаючИ на негоду . А оцІнили нашу стараннІсть

самІ жителі dл. На Мітин­

гУ. який вtд6увся, .кОЛИМИ прощалися 3 трудівника. ми радГоспу. буnо сказа­

но чимало теплих слів на

теЛl' вулицІ,

наяніЙ

тру_

диnися представники' зз­

Вод1в поро1Шtо.воІ металур­

г!1 t алюмінІєвих буДІвель­ них ИОНСТРУКЦlй, написали , ПОДяиу за Ух , працю , в об­

ком парТ1І. Прекрасно за • рекомен.д.vвали себе робlт­ ники.радгоспу

_

КОМбіна­

ту сl{алитянсьииЙ •. комбі., кормового

заводу.,

n~ДI'ОС_

n1в .Аваигард~,

cf'YCaii'1S. СПnОСКІВськЙЙ •• '

ський., імеНі Кірова та бarа'J'ЬОХ іНших. ,ВtдчУБадо(;л. що людьми керувало, передУ.

сім, висОке почуття ВіДпо.

1 якиаАшвидПіе. СПeIUа.nІ­ ст!1t ~ буДІВельнниів серед нас6уnо не так ~е 'й ба_

окання допомогти потерпі_

гато, проте роботу 'шо.ну

розnnанували. так,

жен

б~В

що

ио-,

" заВантажений

, максимально..

n

планува- '

ПРИЄМlІе по.відомлення надl.й!пло у ' ВИКОИХо.М мІськоl Ради иародних де­ путатів.

'

fН!'еpJl'lО ...

!Pa~a MiнlC'rpiв YKpaJн­ ськоІ РСР та YкpaJнcЬKa

rомЕНЮК.

респубntкaнсьиа рада про-

,фесійних' спiJюК, нувmи пlдСУМИIІ

відальності,

дружби,

ба.

лим. тому ,КРіМ ~aпnаио­ ваних роБІт; :ми '. 1 ДРОва рубали, 1 ПРОВОДкУ . .nаго. дили. Cno.BOМ, допомагanи всім, чим могли.

МІС Т У РOЗjгля­ реcinуб­

ліканськorо со.ціаліст.нчно­ го змагання · міст за, ира­ ще проведення робіт по

IЮлlпшеиню ' благоустрою. озелеНеИНЯ та санlтарноro ,

'

адресу броварчаняк пред. ставнниами адміиlСтРацІІ, так 1 сельчаНами.Так, жи.

ли все робити якиайкраще

НАГОРОДА

до-',

навчимОся продавати Іх.

J'tI;

всі,

моментах.

СВіДУ мають БІльше. Але в цlло.му.ду­ маю. що ми зуміємо і виготовити наШі установки на рівнІ иращих СВіТС;>ВИХ зразків,

, допомогу

6poUрча& CYd.ЦaII розпо­ B~a_ · 1вe~)'К'I'Op IІ1с.ькко­

Сподіваємось ми І на допомогу австрІй­ ських колег, якІ БІльш тривалий час , займаються

roPJI·

же ~Y.110 1 при Шкв1' дац1І ваcл1дJdв стихійно1'0 цп в ВарІШІІвсько8ly

'1'0

ся

НЕ БУВАЄ

Вв, зроаумЬо З ' тeВC'rJ rp8I1OТВ, НІО 81дaвa'l8вa Jl;ОПOJlоtа броваp1laв , 'I'PJ-

на фермах наВІть подеку'ДИ пoВanен1 стіни коР1вНИ­

технічний

~KO назвати KP~,

чужої БІДИ

А. ПОЛАТНИR.

eOц1uICТll1Jll08ly суспільствІ, де ' вс1 аси-

кий

на

Уже при П1Д'Уз.at .110 сіл перед иашими _ма по­ стапа трагlчиа картина.

знесені покріl$Jli будинків,

процесів. Досягнуто, це завдяки шнроко-

хочу

виконали

адже самовіддано трудили­

ЛіТНі дерева поламанІ, .иа_

нотерШп _Ід

наперед,

що

АЕС, І Пилипча.

Голо.ва

lDd

ЗаБІгаючи ска;3аТИ,

день раніше.

парткому ,

району,

ли завершити затри диі.

ні. з ЗО-кіломеТРОВОІ зщfи навколо ' Чорнобильсько!

ётнxlйИоro пп. ,чу.,.І бідв ве б)'U8 цей прввцнп, став зUoaОIl У

КОn8КТИDУ. АдЖе пcnрlбно буде Aona'lll

намагаємося

ки, де живуть еванУЙQ.а­

Чо.го., мн чекаємо в1д співробітиицтва 3 нею? Представники нашого заво.ду бува­

1l0вка вже СТВОорена. І є багато місць. де нашІ бло.ки не свписуються., ПО­ трібно шукати інші технІчні рішення.

робки спеціал1стів радянських , і наших. Із створенням спілыюо. радянсько-ав­ стрійського підприємств~ разо.м проек­

,

Секретар

Jla

яlвll1luмваpнlll1вcыtoro'

ц18JO , ва IфкваРОДІІІІЙ рввов aвмara_ пе·

Однак це н'е повинко. означати. що Ma~ шина матиме 6агаroСJIабких cropiв. Ми

в. ЗАДРIIUUIИИR.

розташований

територlІ сіл НО. ві яреfП.­

рення систем керування, автоматизацlІ длЯ УС,тановак_ по відно.вленню деталей.

Справа в юму, що уста·

ПІРІНГЕР:

rРаиQ.

"

Днректор

людські якості. У всьо.му ми вІдчуває­ мо доБРОЗНЧЛНВlсть. І це не останній фактор того, що. наша робо.та просУв~, так, швидко.

'

, ЗІВоАУ cTopl'll8lb за aL 'l'ВВ1IJ rQaCТb У Jllat,uцfl вaCJIIДIdв cтвxIIвoro JIJIU.

високо-

' , " Обroворив~в ковцeпц1Jo. I'OJloввy lДeJQ ' редо.ве. прогресивне тут' буде. Це до­

результатів.'

а&аU_Попеаою

пnЗ·нУ. Не ' можна ' скидати з рахунку І

ється

який

, I18рт8О11

ТОЮ КОВeRП18 D.pац1ВR юd 8

кваліфіковані спеціалІсти. Отже, немає прoGлем у вирІшеНні питань технічно.го

ли на підприємствах і відзначають висО­

ком користуються все б1льшим попитом. Наша <рірма тривалий час займалася ян­ вltготовленнn.м

«tAlflll»

j оставв_ зaпirraвJuI. ЯR вам працю­

народногосподарського

механізму краІни передбачає широке впроваджеНdЯ передового досвІду, як власного, так і зарубіжних краІн. Газета

~cтpaцt.,

І КOII1t'e'f apoфcп1mcв рц. rоспу' сlIвJIвlI1Jавс:іаВВЙ. Вариmlвськоro pa1Joнy ВЩ­

стану

за

перше

року можцІв по'

півріччя

серед перетретій групі

1987

міст визнали Бр()вари. Мlстоиагороджене дипло­

м()м

.1 другою

премією.

'

грошовою

'

,

'


, МО"" *

Jl ./1#1&1І 1981 POIe~ ....._......,,!Н о в Е Ж НТ Т я-

ЯК НI;ВПНННО,шввдко N1Iнав .К. Здuтьc:., тІль.

1'ШцемАою !МІсце І РОІІЬ

JCII B'I~. па~ВнI OPl'aнl.

88lUJ

вlдальннl вІДрJ080кЧасу.

ВроаарЩII(fR. склада.

в lспн1'. ва зрІЛІсть

1

Нaroлос у р6зМОВl на зборах повниен робитися,

бо.

lо.881'1сть, IфО8ОдячН пер.

паporlйна грynа в цІпому;

"11'ВО. виборнУ . кампа. НlIО. Рlк,- який ' пройшов DlС:ЛЯ цьoro •. БУв П03наче.

ВIdt вапonet'JIИ8OIO працею вад ЗА!АсненlІЯМ

рlш,нь

.' ЦУІІ з'JздУ КПРС.

по.

кожен

в усІх

воІ металургП ІменІ

йшли форми ності.

~

рІччя Радянсько! УкраІ· ни.фабрики верхььогоди· тячоro трнкотажу. в~роб­ ничого . дерев<>9бробного . об' єднання. радгоспу-ком·

насамперед. на тому. ЯІ( . же парт1Анаорганlзац\'я,

шу в 88R1DЦdЙ 'П'ЯтвРі'ІЦl

'8

цьому планІ заслуговує на увагу досвІд парторга­ нІзацІй заводу порowко­

У цей напружений, вlдпо­

ІХ член ЗOJфeма бу.

зІ

органІзацІях

......................_......................, зна_

пlдтрнмку . нов1 і методи діяль_ А як можна

стариМ

кати

багажем

віддачІ

на

че.

щпяху

перебуд{)lЩ? Це переДусіМ стосується партійних ор­ ганІзацІй свІтлотехнічного

ватажка, а і заІнтересо­ ванІсть у виступах кому­ нІстІв .

Ще один важливий МІ>­ мент необхІдно врахувати в ході проведення зборів

З особливою . увагою до пІдготовки глибокоІ аналl-. тичноlі, гоnoвне. чесноІ доповІді цови"нl підІйти в первинній парторгані~­ цlУ Гоголівськоl середньоІ

-формування складу ви­ борного активу. Очолюва­

~Н&ЖИТТЯ:ЗВnИ І ВиБОРи--------------------------------------------~

.

ЩО3АБЕ3ПЕЧИТЬ УСПІХИ?

Ш)'ІСОМ во.внх WЛllX1в ВИ. lIOII8IIIUI nporрами coJ!laJIЬ. ао .еКОJфМlчнoro ОРНСКО.

дуть .'СПРИЯ11l втІЛенню на

імені 50-р1ччя СРСР. Ни­ IВcь~oI птахофаб,рики, paд~

парТійНИХ

npaJCТilЦ1 иакреслень і сІч, невого, і червневого (1087 р.) . Пленумів ЦІ{

НПРС. Обговоривши

ВаЖЛИВО ' те. що до вирі­ шення кожноl'O питання

~?

БІОро,

му звітному періодІ.

окремих

.lUfтання

,.. бaraто IншRх запи· '18& DOICJIJOOUIa дати роз­

ЧИJlИ над

'81ctЬ цнxron088НX зБОрів )'ІІО8&Х ровширения

а демо­

apa~lI '1 . rnacвoc1'1, 8 пе­ рІОд моБШ13aЦlJ 3)*CВnЬ партоpraвl3aц1й на ~ BeRЦ МrOМIшнх резупь­

.

а

apo8eДeвu . 88liHO-ВВбоРО; aмiJaнlI n088Иен до38OJlJIТН . з'асувати А про­ aвanl3yВaти прнчннн по8InwnIx темпів процесу

nelC1'll88X,

каи~датlв у члени КПРС.

nН'I'R

перед

ВіД них. J:itИЬOI иаполе!' ЛИllOCТІ й залежи'і'ь ус­ піх

окремих ко­

8

чіткіше

зaгanьнoI

справи.

ви­

р1meинJl .проблем С<Щ1аЛЬ­

окрес.

кOIКJfИМ

члени

партгруп, 123 цехо-· 8ИХ 1 60 первинних оарт; oJ)Г8Jd8aЦ1A, . JUd об'єдиу~ ють у свовму clQlaД1 M~­ .член18 J же 3,5 тисячІ

801

перебудови

виаиаЧН'І'И

но

пар-

теру,

економlчиоl'O ICaДpQВих;

харак·

виховних.

заводу, ДОНу, дослідного заводу будівельних конструкц1й,

·

позицій

усвІдомленоІ

повідаЛЬНОС'll~ ють

.

погляди

вІд­

спряЖlВУ­

в

виступи слід в одне русло

перспекти­

ву. ЗрІс рІвень органl30ваностІ А дисципліНи .І серед комунІстів оКремих малочисenьних

тичие · , осмнслення

А ще звіти І стати

вибори

думок І

прonо-

знцlй комунІстІв, Щоб досягти цьol'O~ немаnо уваги й зусиль слід при­ д1nитипlДГOТQВцl доповІ­

дІ

13209,

Інших. мають

хуванням

..автотранспорт-

постійно дІючого будІ­ вельного поІзда Jli2 та

д()сяг-

реальнОІГО вироб­ .лення можливостей з ура·

парторrз·

ного пІдприємства

-

спрямувати на: к"и­

. нутогой

нІзацІй. Це особливо .. ПО­ мІтно .. на прикладі таких партІйних органlзадіЙ.як Заnlського цегельного ви­ робництва,

радгоспІв

«Заворицький., . сЖердnSськиЙ •. Тому на голов­ них зборах рОкУ недо­ с;татньо буде обмежитися констатацією недолікІв І упуllWЬ . Тож доповід1 Й.

ВОНИ прагнуть пlдходиТJIЗ

комуні,

260

сферах.

8еС:І. ЦІ( П!дroтoвIСН

пленумІ

основні завдання, здІйснениям яких

lI8JOfЬ

tanВ у el8DВOМlц1 ' І СОЦІ. a.u.вJI, . 88ХовнШ

ці .

сліД працювати. Тепер ж~ сліД конкретизувати Іх, пІдвести під осж.у май­ бутиьоl роБОти . надійнІ мани. Це дуже . важливо, 8ДJКe . таку " прОграму дШ

тому, що.

вони

.партіІ,

сКалитянСЬКИЙ.

госп)". . .' сПяоск1ВtькиЙ •.

сти мІста" району внзна·

'на ЦЬQr.Oplчиих 381· ~ax . t анборах. · Особли·

прохо.ДИ1'ItJllY1'Ь

на УІІІ

міськкому

...

aor.ar&'IIIMe 8

бінату

.

B~нa

ЦІ

всеохОп.лЮючого,

аналlrичиоГ9, критичного й прilициіІового докумен­

!Та. в аком:уб не обходи­ лися сгострl КУТИ.; а !>е­ чІ називалися своІмн ІМе­ нами . Від того, наскІльки вдасться tJ'a.K пlдготуватн

ПОШ11Овхом

до роботи по 8101p8ВJie~~

ню неДЩJІкІв, адже. як підкреслювалося . на пле­

доповІдь, залежатиме

нумІ мІськкому паР1'іІ. не

тІльки

глибнна

.

не

виступу

сЯРОСЛАВИ.t\. БУДУЄ І СПlВАЄ .fA"we MICII~ __ пра·

ЦЮС . СТУА8нтс ..киА

6y~rlH

.ЯРОСllа_на- Киt.с"кoro дe~ _.Horo "едlнстнтуту . l..енl о.. М. rOp"Koro на будІ.· ннцт.1

72-кuртнрноrо

жнт,

1I0aoro будннку. що по' .у. IІнцl Короnенка. ДІ.чата · "paцJOtOТ..

wтукат. рми-ма-

_HCТYnНnH. n~MOIO

а концертн_ перед коnекти·

1-.

.... ра.... тpy~ . . . . . А нещода.но дl ....т.

.

Ііом ПМК·t5 тресту .Yкpar­ рораМбу".. у np~JilI н_ери на рІанІ ' смакн: пІс­ нІ,

.Ipwl,

танцІ.

ryморески.

ПрацlOlОТ.. дl.чата • &~ а жн.ут" • сеllКщ!

'. .рах,

_

ryртоисктку.

. AlaH&IIKCII

",ро' ЧУА081

lСаІІитl

І

школи й однієІз цехових

парторганІзацій

ті,

тут ПОВИНfll

рах.

-Практнка

. '.IHretOCTI. пlДГОТОВКН

nlCIUI

_ _АКр

комІсар

.Hcтyny

......и_~.

~~=~-. :МI'UiOI'O розвитку, П1Дкрес"

. . . . . . Перший Пп.

ліовться в Поn1тичнШдо.

РОБВНІ DOJdт ЗРОбва.Q'І8К ВО..1 .Щtеа1 сДромадер.

dOвJд1 ЦК КПРС ХХУІІ 8'JздУ ЦРТIІ. c..-в<>РЮЮТЬСIІ

супер.~8IU'O'IOueвнa ва . І.......... І а8 _ _ ..-наСТІ У nonь· с:ЬКОІІумl!=Т1 МeJreць. Ек. ....евУ D08Iтpt Jll8Шliва

І.

хоолюючoro

Але не кожеи добре знає. про лlтtфатуру, " яку

тнчннх дlnах колективу. а невltснути в Пj>вІтрl ' на загальних фразах типу епосилити., сактltвlзува­ ти., свирІшити.. Важли­

~атвся в усіх цих cиnад·

Л11'1Jt mвe JфЩJa1'llJl по. , . ПnВНвQro

IІl'11111КОМ ае8lJleP.Oб11 • . 88.

ОКИ1'ТЯ. чlТКlпіе

виавачвтв своє Idсце в бо. -~ . .... ов..... po"DIn...,. ___"еВ·неп "nе ~ • H....; }iauioro COJU. · ал1стич-

1'8.

іСО1К. ..JIU пе1111U1 · JI1еоввх

.

II08Iea.нoroeycnLllЬcтВa

.. ...... паeaжRpcыcllй

допома.

гаЄ '1Щ'JCО8О~IіопуJJll1)на .щ.

88rcЩ 1108о10 1'IIDY ('DC)ри. М . . - ,. ~"--LJCIIМзамОа.

"pa~a ІНда8Вицтаа ТОо '· 8&рИства . .ЗНaJIRJI.. .щ

. -. - -

-tIIIQIIr: 'ковС11)УnOpв 1ОІ'О.8IIДaR1UI , 8toAЯ1Кll.,lЗннм

c:JI88cЬКWOмаа.вобуд1в.

8ОІ'О. IUOАУ .Гоша. в "е. tt C~ькa.~, 8pUoIYlO'lН

1

прОDaI'IВдIIC'I'UI; ' спеціа. 'nltтaм , . 1IPOJptCJlO8OC'J1 й·

JUdtla'lll'l. .

нI~o'" ва територlІ р,.

1CИer.OP1иІІ .~леk'fOl)Ut

ctacьicoro

rocподареТ8а,

ся

жодна

'.' ...

.'

.'

(ТАРС).

.мистецтва. до ,рЄчІ, .мате.

Броварськнй мІський ко­

не менш

сАргументах

.

ЦІКаво,

І

як в

фактах..

Сnyxaчlв народRИX унІ. вepc~TeТ1B обов'язково за.

Цікавлять nPизначенt ' дпя

. них видания ·сФакуm.тет здоРоВ!Я.,

факуnьтет., QРИРОда.. .

-....:

фе

.ПедагогlчнИЙ

сЛюдина І факультет h

сІн •. ~aPTlcтЬ

.РIЧНОlперєдnnати на них

системн поnlТОСII'І'И Тобто 8с1М ' nnr, хто .. esaж'aв еис-

невисока~' 1 карбованець 80 . коnJAох. ВрахОlУЮЧИ особливу

m,а1'll8f1аtп ' ~'9I fП~"JlIІ

~l(ТуаЛ"НlСТЬ питань пр".

України,

парторганlз~щlй,

відбувся

18

серпня

цього ' ]ЮКУ, міськком пар­ тІI 'висловив

й

іншІ

по­

ради та рекомендацІ! по піДГОТ1ЗВцl звітно-вИборно!

кампанІІ: Важливо liе ли­

ше' дотримуватися Іх , ' але й врахувати особливості тlе! ч~ ІншоІ парторгані­ зацЦ, . ПОЗНТИВНIiЙ досвІд,

tквласниЙ. так І чуЖий.

'У цІлому ж тІльки глибо­ не

усвІдомлення

значимо­

стІ звІтів І виборІв,

Іх

особливостІ · в нltнlшltьому роцІ дозволить зробнти

головні збори року справ­ жнім імпульсом до внве­ дення пАрторганІзацій на йищий рІвень . дІяльностІ, .

як це й вимагаЄТБСЯ в рі­ шеннях З'Узду й Плену­ мів ЦК парті!. Ю. КРАСОВСЬКИИ, lнструк'1'Ор партії.

рівництва

мІськкому

і контролю за

тою глибокого І всебічного аналІзу

ТУТУШКОЛИ.

мІський і раЙОННИЙ ' відді_ ли наРОДНОї' освlти зме­ причин

недолІків

та упущень, якІ ' гальму. ють рефор.мушноли, проблем докорlнноІ пере­ будови системи народної: . освіти ' запрошують . вчите.

.

лів. вих;ователів, kepiBHHкІв шкІл, батькЦ!, керІв. · ників базовнх пІдприємств,

(Удосконалення

. . зМJсту

та м.етодlв вихоВання

навчання .

І

В ЧОМУ. по.ва.

шому. причини ИИЗ.RОГО . рівня знань І внхованОсті учнів,

.спаду

інтересу

до

навчання? Які шляхи . ПІ)­ доланняцихявцщ? ~.

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО

перед ' lу"l·

8АсиnЬЄ8А. всю rpoмaдcb~lcТb

скореиня '. haykobo-техН1Ч-

НОГО прогресу. крІм бю­ летеня сАрі'Ументи 1 фан.

'сРпіалр ' авдВОІ НнИеоМцtlнСТеЯнТЬинй ' у. соБІ . ТІ читачІ. хто цікави.

сЗнаиня., зможуть. знай-

ти неоБХідну ІнфоDмацlЮ

взяти

участь в обговореннІ пн_ тань, . що пУб.irlкуються . Батькам,якІ виявлять ба­ жання вистУпити на XOH~ ференцІ!. <:лlд звернутися

. до школи, яка знаХодить­ ся., в мікрорайоні Ух щ>ожи. вання ;. КонструктнвнІ про­ цознцП, висловленІ в хо­

.ді

роботи

буд.vть

ресу

конференцІї ,

. надіслані

иа

Всесоюзного

ВlЧ1fIел~в

.

та

ад­

з 'їзду

аикориіСТМіі

нІв народноІ освіти. Отже. проронуємо'

wlй . уваЗІ запитання:

на

Як перевести школу 1 сІм'ю Із стану сспlаlсну. вання. в· стан тІсного

.

Опора У

neк:rн.вн. РозширеНІНІЇ ~

вр03дlлl

стО.

,рll й факультети вмІщені :СИауково-попу.

лярнІ журналн.під руб_ рикою сБрошурн BHД~Bництва сЗнаНня •.

Є. ЛИСЕНКО,

референт .lсьКоІ opra..

товарства

вих()ваннІнатрудові

батькІвськоl

.

КО.

громадсько.

Які ви бачите шляхи де:'

мократизацlУ

родиоУ освіти районІ?

(Добір

системи

в

на­

містІ І

.

Ірозстановка.

кадрів, Ух виборИlСТЬ.. Сис. тема

стимулювання

твор­

чо працюючИх . вчнтелів

1

колективІв. Перебудова ке·

..

... -

роботи'

полlтичннх

вН органІзацІІ. При зумному

суспільному

продуктивним

дІв).

сирітства

ПіДХО.

ро­

ла-

кожна дитина з. 9-рlч­ ного віку повннна стати

бота позашкільних закЛа­

(ПричЩІИ

-

техн1чно! бази установ иа· родн.оІ освІти нашого · міс­ та і району повинні бути іншими ЯКИМИ, на вашу '

..ді

Ifавчання. Проблеми . до­ шкІльного виховання. Ро.

правопоруШень.

СлІд визнатн

ди до питань 'МатерІально­

..

структуру

співроБІтництва?

.

орган1зацій школи) Продуктивна, CycnlnbHO корнсна праЦ1t Проблеми

.

нову

процентоманІєю, пanеротвор­ чістю в школІ і заlUlадах народноІ освітн). Які вІоІ бачите шляхи перебудови снстемн роБО­ ти 3 ледагогJЧНIІМН . кадра­ ми?

громадсько

. Ba~

(Престиж учителя. Пере':

хІд

з

(Перебудова

Як повернутн суспlльст.

во до школи",

ротьба

.формалІЗМОМ,

думку?

в практичніЙ роботі орга_

в тематичному катanОЗІ ССОЮ3Аруку •• В якому се. ,

..вtзWJ с31іaRIUI •.

семІнарі-нараді сек­

дІяльністю шкіл з боку в~щестоящнх органІзаЦій). Ваші пропозицlІ щодо удосконалення нового Ста-

Т.Во-

. ться. умовами передплати рlan у цих серіях подаЄТЬ·.JIlтерату. ри видавництва

ся

пропозиція.

мІтет Номnaртlї

ПOJllщуи)

про · на Ух невисОка, але 'Мате.

-..... """""" знавчнх І@УК, лі-тератури,

ctYдeвтall І ,.учням. cnyха.с:а..wя про

. . . .Нoro CoI03Y, епeqfa.'ІUI YJdВepcвтeтtB марк. alС!ІІ CIIOIIC1'PYJ08UН вaroB СІОІІУ.мн1вlallу· 1 шкІл

, ,.""hDЧoJ CТUI

nйно в !(урСі справ

~ . таl~Нуlсr:::г:хеf~~~~:

який

во. щоб поза у'вагою 'учас·

HHКlB зБОРіВ не залишила­

.

_...... -

ващенRй ' .дввn'ИQМ . IJOТYlК.

водночас

fla

ретарІв

там

ІIПCJ1IOЧНО спРИЯТЛИвІефе умо· ввда·є товариство" . Якщо ти.. видавництво Т9Варис. ід ви ДJlJI . п . вищеН8JI к_ біОЛетень ордена Лещна тва .ЗнаИliЯ. випусі<ає й ТИВJlос1'11Деолоr1чноІ робо. товарнства .ЗНання..Лр. п. Та . Не cnідРазрахову • .. rYMe.HTH і фанти., яkИЙ. ви- ·. бюnетен" сИТР: riробле. 8IIt'PВIWIa YCD1JDВO ··· Вона ' МИ 1 рішення • . А для БІй. . ..' .' . .. вати' ва те, що ідей но.по. даєтьСя 3 1980 рОку, зава- ців Ідеоnогltrпого · фрок. вapoJlВJJatl, У cпDJU)У1ісВо. . n11'11ЧВе. -Фудове. :МОРаль. . ював . попуплри1сть .У ·ра. -СТІ з1 CIIeЦta.atc:тaмн P8aЯJ1~. ве вRxoвaH8JI ТИМ самим дянсьКих людей, 1'9 . окреМ1 " тv - лекторів. пропаганCЬJCOI'O. ICiOIICТpyJnopcKoro и_... дист1в, поn1тіНФорматоРів ..............._ . . А - . но·ва .·.8 ~ється. null\ИОМУ ВИД8В8JI запишаються, не. VIII ..... "''''АА ~:ЖU ...~ .............n . .y ОР ....... пuvО И -просто. незаА.·маи.ими бу_. КвCaL cДpoмaдep..cyUfpt. . _~''UI__ ПОIІІ'lеннми. е вс1 зиа. "'-131U1C11iC11 .. ... .;-" . -. ві CJriд_aтннa увазІ. ЩО ють. щО JUlШе за 1 J(арбо. дуть журнanн сСпово пек. -.......,~ . CЬOГO~..-.8JI . ......... _ІС_ .. . . . 32 Ш тор:а •., '·Иаука І ре . '. n1гlЯ., сп1вб....мі. не' . тt~iCII .....,;.... vu\ol·аИОВJ<а; t:laHeцb ' коп КИlМожна . -Щ' , ........ JIКOю б. cnpият.nивoю вона придбати однУ зчиcnенних .ЗНаН8JI - сила., сТри •. rабаритаМИl" а йldД. ... И .......- ' І! " И 1 . ЮlIІИ 8ІЦЦеJllUilQУСОИ пощ. ие ' була,!І8Є й· своІ про. сер... с ове в ..... .-.•• нау. uYHa лектора •. с аУка 'tY. lIaвeвpeвJ.CТJO. ВІв Oc-ТИРI'l'lll та тРУДНОЩІ: ' Ро. ЦІ. тexвJц1. йбуТК пос- . су<:пlЛьство. та ІншІ. ЦІ.

fI1CТ1O.' 1200 кtRcькц св.іІ.. НОСТІІХ иашогоШ8ИДКО.

t

всео­

сподlватltся успіху . .Воно має грунтуватися на пра~­

roAО­

Н· Е··З··А·МIНИМIП·ОС. 16НИК. И'

В тІА чи ІншІй . галузІ.

p~

конкреТНQrОр1Шення . годі

На анІмку: 6удааrlи .яро.<

СІІа_на.

1І0чаА,

минулих

кІв переконлнво свІдчить: ' там, де недооцінюють зна­

*

пoroдИIІИСІІ.

пронизу·

вати всю розмову на ~

~ tcalNlniИЦl!lМIf ма ....ор' .Кому/ аа..... .САМОАbllІ"нl

артисти

птахо­

радгоспу сС~миполківсь~ КИЙ., адже торік Ухня '•.робота визнана незадо­ вІльною. Чlt сталнся амІ­ НИ ' на краще взагалІ і якІ саме? Над чим далІ : ~лlд працюват~ комуністам? Вtдповіді, чесні й вlдвер- .

'~ СК eтy"eкTOfC І _nPOCKIIK .ух 8Мступити конЦертом ""

КOPВ~8yaaТRlleтьc:н

тійцl. котрі надІленІ хис­ том ватажка. здатні пове­ . сти за соБОю людей,МО­ білlзувати Іх на розв'я~ занни важливих завдань

перебудови. Адже саме це визначатиме ефектив­ ність дІй БУДБ-якоІ . пар- ' тlйноІ ланкн в наступно·

.

oeвu· Якою . ж була ефектнв· вlcть8ІКИТИХ заходів, щО ВС:.ОІ'С) З'ЯВВJJOCll 8 стилІ. Фор_ах І tlетодах роботи abs30внх партШних ланок.

,

ти партгрупу партІйну організацію повинні пар·

працlвии"

!Юм, вона ПОВИЩіа працю­ вати (К Маркс). Що нав­ чання не гуляння, а свого

роду праця , відомо БІльш

чи менш кщкному. чи до. сить OAtlle! ' НЩlчальноІ працІ,

щоб дитина вирос·

л,. творцем? Яким би вам бачити класного

хотlnОСЯ керІвни­

ка? . .як. на' вашу дУмку,

у

нас поставлене інтернаці­ ональне виховання у шко­ лі? Як. на вашу думку, чи володІє вчитель сьогодні

арсеналом

знань

для бо­

ротьби з такнмн негатив­ ними звичками, як «нар­

команІя..

«ПРОстнтrтlя.7


........__.I. .__.•IІ

. . . . . rrss57ф . . . . . . . .

...._

ри

з ДАВНІХ дЩ'ЄН добра традицІя

у хлІборобІв: пІслязакІН' чення збиранняв.рожаю

маштовувати

Вона кров

нових.

нового

Велике

врожаю.

подвиг.

ия

вами

варям

за

ударну

працю.

якІ наперекІр примхам по· годи.

у

складних

сприятливих

пlшно

мало­

умовах

справилися

ставпеним

ус·

по­

3

перед

ними

вlдповlдальиим завданням.

З щирим вІтанням ви· СТУПИВГQJ.JОВIJИЙ .- arpoнoм

В.

І. J{раі,?Ч.ЄИКО. ВІн. зо­ Jq>eMji. вІд~начив. що рад­ ГОсп

oдe~

гектар'

з

КОЖНОГО

ію 41 центиеру

зерна . . А пшєнидя.

посlяли~а за

яку

геістаоах

400

Інтенсивною

теХНOnО­

ГlЄЮ: видала по 4Зценти~.

цеНТІІерів

хлІба.

комбайнерів

жни·

А.

. І.

екіпажІ

ПасІч­

ника І . В. · О. Панченка. f(OfPI розділили мІ. со.

Г.

-

такими

бою Apyre · мІсце. Третє мІсце посІв еJdпаж ком·

сло,

до

них

сlnьськогоспо­

байнера М. · І. Вннограда.

дарським віддІлом мlськ· кому КомпартlІ' УкраІни В. Д. Прохоренко. Ва·

у першІ днІ жнив най· БІльше скоснли хлІба для !>оздlльного збирання · жат· карІ М. Д. ТКалич І М. М. Пампух.а. Тетяна. Микола­

завІдуючий

.

з

звернувся

ша наполеглива праця fiд­ на велнкоl ·похвалн. Але зараз потрібно. щоб ви допомоглн У збираннІ вро­ жаю радгоспу еГоголів­ ський. • який дещо вІд'

Ця пропозицІя зиаЙШJJа гарячу підтримку . Пот.", голова . профспІлкового КО­ мІтету радrocпуТ. М. Руденко розповІла · про пІдсумки

трудового

ний KOPOB~

.з БОрошна ВРОjКаю .3 дрібкою

су.

нового солІ. пІд liIО1"ИВИ вели· чальних п!сень по.' язали

перimцтва иа Щнивах. вІд' значила переможцІв

соцl·

М. · Говорушко

Приємно було слухати жниварям виступ агlт­ кульТбригади Великоди· !'f~PCbKOrO будинку куль· тури

пІд

керівництвом

директора Людмили.. Нас· · тич. ЖниварІ. У сtJOю чер· гу. теж пІднесли

мlйцям

куЛьтар.

пшеничний корО­

вай з дрібкою .солІ .. Вони

рІв

.

на честь жнива­

ряд . народиих

обжин·

кових пісень. пісень ра­ дянських .композиторів . що

славля~

наполегливу

працю хлІборобІВ. Не оБІйшлося . звичаЙио. без приспівОк. тання.

художнього чи­

гуморесок.

А иаступного

дия

иа

байнера. його помІчника і

за народним зви·

іг

І. · Крав-

цю на жнивах .

чаєм пlднеслн Ім пшенич­

3 tnюр.

..

ченко.

допомогу

ялыloтT

*

1981 ро"у

С. Пасlчний та ronов­

ний агроном В.

Івна врУЧИла всІм. почес_ · нІ грамоти І . грОшовІ ви· нагорОди за ·ударну пра·

А ЯК с~lтилнсь радІс­ ТЮ Іх . обличчя. коли учас· ники хrДОjкНЬОІ . самоді·

С1ав.

серn"'я

. . • - -.........121

Іх червоними стрlчкамн з · написом: сПереможець змагання. Жнива .. 87 •. Хвилювалися жниварІ І від того. що Іх увінчали вІнками з колосків пше· ниці. ЦlЄХ честІ · удосто!, лиси І . директор радгoqJУ

ВИКОиали

директор

радгоспуГ. С. ПасlчннЙ. ВІн щиро · помкував жни·

ус··

ОБЖИНКИ­ СВЯТО Х Л І БОРОБІВ

До них з теплими слова· :ми прнвІтання І побажан. звернувся

вам.

Ж НТТ

пішно ВИКОнав зобов'я· зання. намолотивши ·4200

варі. спасиБІ за трудовий

кими були обжинки І в радгоспl ІменІ Щорса. Коли збиральнІ агрега· ти залишили останнІ за· гlнки.тут же. на полІ. І вІдбулося свято. На нього зІбралися комбайнери. Іх ПОМІчники.водІІ І всІ тІ. хто причетний до збиран.' хлІба

М. І. Костюка. JU(ИЙ

.

озимих І ярих ранніх . зер­

сІльських трудІвииКІВ. Та·

ня

.

Е

Il

алlстичного змагання. Це - екіпаж . комбайнера

- Ви першими в райо­ нІ завершиnивбирairня

хвилююче. Це бум справ· жнє. свято. Давня тради'

1

до·

.

обжИики.

ція побутує І нинІ.

гектара. Такого

щувало.

Вони вІдбувалися урочнсто.

увІйшла в плоть

3

plAИorQ .рожаto господар­ ство ще нІколи не. ВИpG-

встановилася

JI О

повному водІя

~

ГО('ОЛівцям

-

складІ

у ком- ·

вирушили

чоти­

ри комбайновІ екІпажІ. Княжичани далн слово попрацювати У' сусІдІв

на

(зак~еивя. ПО'lаток у номерах за

з6liцаННІ врожаю так. ЯК

трудилися у сеБЄ..МQма.

А. .ГАВРИ".ЕНКО.

rpeмадеьвий

серlПUl

19

кореспон,

15. 18,

р.).

1987

...Як І багат~х радянських людей. Ії примусово вІдправили на роботу в Німеччину. Тетяна працю'

дент.

вала у бауера. Разом з Іншими дівчатами-невільни­ цями збирала на його землях урожай. Ноли в один Із днІв на поле прийшло- двоє жандармів І повели

Іх до хазяІна.· вона не знала, Ій

показали

щой думати.

Я впіЗffа~~ почерк своєІ сестри .

-

Там

листа .

Вона пові­

домила менІ. то нашІ вІйська оволоділи Полтавою й

!Весь свІтловий день 8~

Хто писав?I ··

. . справою .

хлІбороби

Вутови". РадгОспнІ засlкн напОВНIОЮТЬСЯ хлІбом НО­ вого вРожаю.

.

кращий

зваРВІІКСПМК-1

торІк. одержують середньо.

д,обов1

Ж»)fQНоІ

ми

'к'!W>I

МOJIOIOa

1CCJPOIIЩ

~Iд

Твa.pIfIИЮfo

Ioro 1 _ .а,ц1бвorо

y011l.x.y?

яJЮ ·

Насамперед це добре. ~я худоби. Д1й,НІЄ CТ3il\O випасаємо на

Н)'JlIЬ1U'PJЮМIY

з

nacoaищі

~РОJ1ЗCl1YXOМ. Кр[м

того .

~

ЗГОДOI!fYЄІМО

qyМIШІ трав.

ДOдlQll1lDВO.

зелену

м.ас.у

бoбQвo..злакових

грубі

та

концентро­

ванІ корми.

11-00

-l1-20

стад.о

ввели

в

ae:,peд!fЬ~ 28 процeut'l1lВ IJ«)J)dB~. ~ продуКТ11t9нkn'ь таар8Н д,ana .можлн- . вІсть значно перевНКОИ8. ти плаковІ показники пер­

ШОго пІврІччя

по вироб­

иицтву І пррдажу державІ

МОЛОІ(а.

Особливо

всІ

чим1і'

лий вкладу спІльний здо­ БY'J.'OК зробили ЄВДОКlЯ ВасилІвна Антоненко. со­ фія dВaHiвHa Цьомка.

Ольга Іванівна J:'yзова та

І~шl. ЦІ трудІвницІ І ни­ нІ йдуть в · аванrардl соцl·

ВідКриття свята- Дня . .Броварlв.

Старт проБІгу сl{oлопам;ятl • . ПОчаток роботи комісІй . на

про~уктивну працю · вона

11-30 11_30

11-30

волейболу.

Виставка с300куток в ЩS8Ртарl •. · СПОРТИВНІ атракціони І конкурси в пар. ку Перемоги сЩЙпlвнІв •. сСпробуй пІдІйти.. сДомбцйський бокс • . BenoroHK8-критерlум по ВУЛИЩІх мІста.

так

13-00 13.00

11-30 12~00

Концерт дитячоІ художньоУ с ....Од1яіІь­ ностІ на лlтнШ естрадІ. АтракцІони: портрет за п'ять :tвиnин (з право.. ПРОдa'Вtу).

Конкурс

ст1нннх

· газет

сПрометеЙ •.

12-00

ФІнІш

проБІгу .Коло

КІнотеатрі

пам·ятl.. Нагоро.

-

14~00

12-00

вомпродажу). рабlТ майстрІв . народних ремесел І промиСЛів (з правом пРОдажу).

СпартакІада сСпартак • .

гуртожиткІв

на

доwкlльннха8:клaдtв

СпартаКіада

12.00

лятко. ' (дитяче мІстечко парку) . СпартакІада за мІсцем проживання на

Шолом-Алейхема нІс, бадмІитон).

12-00

ХокеА

(тенІс.

сМа­

настІльний те.

.

на скеЙт.бортахв' ДИТЯЧОМУ мІс.

течку парку серед шкІл мlста. .

12.00

Змагання так

12.00 12~ЗО

сРиболов. на стаДІОНІ .сСпар­

•.

Сеанс одночасноІ гри 8 шахи , Виставки: роБІт фБТОmoБитеJlІв сБроварil І бро. варчани.. . роБІт . арХітекторІв сНаше мІсто

••

алlстичиого змагання тва­

завтра

фlзкуль'1'УР8 І спорТ в містІ. сНаукОво.техвtчиllЙ прогрес МДЬ •.

1987· р.

МО-

~OKCY • .

Змагания на стадІоні сСпартак.

-

14_00 14.00

сВсlєю

на старт • .

Концерт учасникІВ

самод1яльно'іХУДОЖ­ і ..раАонуналlтнlЙ

Змагання на кубок мІста з легко'і атле­ тики на стадlоиl ·сСпартак •. сВсією бригадою· на стадІон • .

КОНКУРСИ:

-

малюнок на асфаЛЬТі. на кращий дитячий :малюнок за

14-00 15.00 15.00

мир

еДІти

•.

Виставк~моделей одягу. за,IСОК. . Підведення підсумків конкУРсу: - кращий за ПрОфесІєю .

- на кращий торговельний заклад. Водне свято в басейнах середнІх шкln .

.N~9

2. 8

пдавання.

(СИНХРонне плавання. пІдводне пОсвята

в

плавцІ).

16.00

Театральне прохо~ення учасинкІв свята.

17.30 19.00

Мітинг на захис'l'МИРУ. Відкриття Але! Слави в парку Перемоги. Виступ духовогооркестру сРовесннк •. Тематичні вечори в кафесРовесник •• сФонтеией_су .Вуа •.

19.00

Виступ вокально-Інетрументальних ан­ самблів: в парку Перемоги. - в будннку культури заводУ «Торг. маш. :

на площі ІменІ Т. Г. Шевченка. · ПублІкуючи цей впав, ма 'IeJ(aeMo листів від вашп читачів, 8llтentB мІста з npопознц1J1М11, поб •••ввDIИ .:цОАО DiдroтOвкн І а:ровцевц першого 8 ІсторІІ Вро.. B.~IB Ц... мІс,..

-

планети.

де

зно­

Як лічили

3 МінІ.футболу. craAloHI сСпар~

. естрадІ.

14-00

стадlоиl

12.00

Кубок мі{:та 3

на

ньо! творчостІ мІста

Виставки в парку Перемоrн: роБІт самодІяльних художникІв (з пра_

--

куточків

-

Пlдведеиня підсумкІв огляду. вулиць.бу. динків. закрІплених територІй. озеленен. ия. пІдготовка до· зими . Нагородження переможцІв . .

дженНяперемQЖЦ1В.

12.00

тенісу

•.

сlм'єю

ярмарок con1дapH~т1.

11.30

рІзних

Змагання .на кубки мІста

виставцІ

ринниКІВ rocnOД~РС!88.

А. ВОИТЕnaо, l'О.ІІО8иd · 30Q!tDdJr.

добросовІсну

не допустимо.

Фото. М. СеlltJlJlога.

квІтІв.

ПcW5али -ми й про ее­ лекц1йно-племlнну спра­ Jry. Так. · протягом ~ в · дІйне

Ми

opraв1aaтopa ва вовоСІуА08О.

.

nтax~ сВог_

данІвсЬкиЙ.. Що Ж Спри.

визвірився хазяІн.

ка: ие допустить наш уряд. наш народ нової війни .

уСТІІІІо... CeIIeвJOlC. ТоваРИШІ по роботі, . ., тако8С верl8ИВЦТ80 трестом ШцyJOть

10-00

грамів бlnьиlж у цей час

-

ву ЛЛЄТЬСЯ кров. де гинуть мирні люди. вІрить жІн-

тресту .Тeiunщятехмовтаа:. Іван

Пnан ОРОВВА81НИ · свита Ани, 'роваріВ 20вврвсни·

600

На ше.

за

тривожнІ вІсТІ з

3ваІом'І'ееІ>:

Г. ІВАНОВ.

Більше, ніж торік

пере.

гадує про c~. НН JЙ. як І мІльйонам радянських людей. вІйна не потрібна. І хоч радІо приносить.

переда­

Н. ф.

в

удостоєна медаnісЗа трудову доблесть., двох вІД' знак сІльськогосподарсьКОІ виставки . Зараз перебу­ ває на заслf1(S~ному вІдпочинку. Майже півстоліт­ ля пройшло ц,сля вІйни. а вона знову й знову на­

спеціальними

ють ком1РflиКО~1

віРИТИ

lП1слявійни Тетяна Андр1Увна довгий ч~с працю· вала на свинофермІ. Робота не з легких , але жІнка старалася ЯКОМОга краще спр~влятися 3 дорученою

машини. Очищене зерно Із ВOIJогістю 14-15 про-

актамн

три·матися.

ко бнти П. а ·потlм відправили в гестапо. А звідти було двІ дороги: або в могилу, або в концта. бір. Так і потрапила вона в Равенсбрюк .

зерна. На повен хід пра­ цюють також · зерноочиснІ

за

закликаЛа

Дівчина мовчала. · Тоді жандарми почали жорсто­

сушиль~й комплекс КЗС. ЩОдия на ньому сушать _1.10 70-180 тонн

. центІв

Києвом.

могу .

ду,тЬСя роботи на то.ку радгоспу сЖI!РДtвcькиЙ •. Тут досушують зІбраний уражай ранніх зернових культур, очнщають насін­ ня. готую~ . до сІ8(Щ~. мих. Роботу органІзовано У дві зміни. Безперёбlllно дІЄ зерно.

сармати ЦІлу книгу зайняла

6

звичайна таблиця множен'

ня. якби записати П сциф­ РІЦІИ.. якими користува· лися сарматськІ племена, що

населяли

тисячолІттІ

нІшнього

в

минулому

тернторІю

Донбасу.

ни.

Вчені

Інституту археологіІ УРСР ськl

І

АН

ворошиловград­

археологи

тут рідкіснІ

виявили

KypraHHi ·

по­

ховання епохи бронзи. пе­ ріоду так званоl катакомб· цоУ

культури.

Особливий ціалістlв

Інтерес

спе·

викликали

ви·

роби з кістки. виточенІ у вигляді фігурок восьми· гранноУ форми. Вони да" туються вісІмнадцятим столІттям до нашо! ери. СкладнІ знаки на Ух по· верхнІ

стали

сенсацією

справжньою

в

археологіч·

нІй науці . З·ясувалося·. що це

найдавнІші

на

терито.'

ріІ СРСР цифрові знаки. Одиниця

зображувалась

вертикальною

сяток

рискою.

кружком.

-

де·

Щоб

написати, наприклад. циф· ру

89.

сматематии.

ПJlе-

меНі викарбовував на ка. мені в'ять

вісІм

кружків

рисок .

Кор.

і

де.

РАТАУ.


••••••• •

4 сmoр. • 21 сеР",,1І 1,81 PO*~-~.

Н·О ВЕ

Ж ИТ'Т

• = •

ПОДОРОЖ, ПРОгУJJJПIКа; виХзд у ліс чи на озеро, на п<mювання. а то й про-

УВАГУ-

! ~~a:.~:Ь=:Г~:;~~ :;:Т: П'·АМ'ЯТ·НИКАМ . ": .

рі додають люднні

!

шеВНОІ

рівноваги.

дУ-

иасна-·

у Міськрайоннfй орга_пам'ятник загиблим ЛЬОТ- і ги й бадьорості, дозволя­ нізації товаРиства охорочикам (старе цладовище) • ють повніше ' вl,цчyватИ

ни

пам'ятнииів

історіІ

~9K.

-

і . культури налічується 1з'5 пам'ятників. І обо-

школа

м 6; :' всю красу життя. Але як­

пам ятник Т. Г. Шевчевку - зав,?Д цко, школа

що в прадавні часи ті Ж самі пОлювання чи ри­

• • :

в'язок правління, всіх активістів добитися.

М 1: пам ятний знак. де балка були єдиним заоо­ був розміще~ийштаб М. ; бом існування (адже во­

ни в зразковому .ПОрядку. До цього закликає пам'ять.

КlpqBa •. школа .NJ 3. • запаси ПРОдУктів). то те­ . В!драдно. що більШість І пер щmювання є справж-

щоб

. утримувалися

Який

тут на ревірцl

же

во-

.•

С

HenoraHo. Во.

б ві

В

ки и,

елик

Ій Д

cвsrro

.

звм'l.

з них не

-

TOro,

ше

-

саме

вам,

'. .

мисливці

.

ВІ

ТРО­

друзі!

пуху. ні пера

,

'

І.

.'

nТДЗЬ,

по.есввй lBc.-ець· Ук­

paYвeIoвoro

pecпyблlвaВ-

cцoro товариства

DIЩI8

члени первинних opra~.

нізац1А товариства MH~ слнвців .і рибалок поВRВН1 зробити все, щоб сеЗОIJ: полюваннЯ не, оше. був

-

на ,здобуті

.

Тож.

ми ие слід забувати~ Біль­

цих

сіл:

пам'ЯТЬ 8

ПІТИ'

ПРОФЕСІЯI-JО~ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ЕС­

1'рвбuок.

p~_ ..... '

л ВCW!OIllllВВllКO.

за ними

.Але треба свідзначитн. •

під

і тих

хто забув Щ70 обо

в'ток

утримуватн

"

Вlтчизняноt

.

'

в

«КИІВ:. ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКО}

війни (~улиця Юрана) --

iIaм'JI1ННX

в

РЕВОЛЮЦП.

= ОГОЛОШУЄ НА6:IР УЧНІВ (без екзаменів) ТребухОВі, • на 1087-1988 навчальний рІк

споруд.

завод порошковоХ металур_,. пам'ятники

.

ЖОВ'rНЕВОІ СОЦІАЛІСТИЧНОІ .. .

-•

чис- 8

тоті 1 територію навколо.

Це

~~K ~~~~~~~k n';~~ii- .ГоroлеВі; Семиполках, Ка- ••' литі. Ру<;аноВі, Заворичах. спілки, шкапа М 1; пам'ят_

ВЧИТИСЯ

ду за машинами твариннидькихферм (строк навчання 6 місяців). , . .. УЧНI.3АБЕЗ'ПЕЧVЮТЬСЯ: - з трирічним етрОIЮМ вавчания, ~ без­ платнн)( харчуванням, обмундируванням, спец­ одягом,взуттям, .постільноЮ білизною, навчаль­ ною літературою, гуртожитком;

за •наше щаCJЩВе сього-: ПРИ ГОЛОВНО&\У ПІДЦРИЄМСТВІ дення.' : ВЗУТТЄВОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ'

шефами. Це пам'ятник за-

час Велико!

Жителі

бережуть

про Тих, хто відпав життя-

доглянута. Назву Іх кон_ кретно, а також орган13а'гиблим в'роварчана'м

КУ чекають початКу' се­ зону CO'l'Hi мисливців на­ шого району. ,Для иас перший день полювання ні з чим незрівНяНна радість. Свіже вранlшнв

КУДИ

вмер- 8

ту. А ось територlянав-

закріплені

щедрий

феl. але й не позначився на багцтстві природних ресурсів.

нaIiJoму районі. :дозволено полЮВання ва .болотну ди­ чину,. затвердЖеlio R1ль­ Кість трофеІв,' Що Jx ма­ же доБY'J,'И кожен мисли­ вець. Про ці ·та lВШ1 ,нор.

=

цІ, БotipИКУ. Жердові, За- • .

цП.

.

Тому зрозуМ1JmМ є те' нетерпlння. з ЯКИМ щора­

крил. усе це робить полювання незабутніМ.

ПЕР ІІІ

НІ

Цьorорічнийсезон роз­ JPOчнеться ·22. серпня. У

з

пам ятНИків району теж· в 8 нім відпочинком, втіхою,

ни. не поТребують реманколо багаТЬQ~

побути

11І, ....._ _ _ _ _ _ _11І_.

riам'ятники' Красилівці, в' Княжичах, Калинівці,. =========:::::а:=======================================================

пам'ятники УТ-

римуються

можливістю

природою наодинці.

імені. ни дозволяли поповнювати

-'. радгосп

хорошому ставі. Зокрема

сьоroдн ,. ри виявлено, що пеУ

!Місті всі

"Н І ОУХУ,

чи вечірнє повітря, чекан­ ня льоту й нарешті п()чу­ тий шеnест пташlіВНХ

Щорса.

стаи справ і1 П

11- ....__•••••___..____

тракториСти-маШИНіСТИ широкого профілю

-

Приймаються юнакн8 та10'" дівчата віком. від 15. '. . .

і елеКтромонтери сільської електрифікації і' зв'язку -стипендією· (одинакн 10 крб., сі-

Особливу. увагу слід при- • -18 РОКІВ з ОСВІТОЮ клаСІВ.' . . вернути Д({ пам'ятвиків в Професійно-технічне учи~ище готує ,внсоко­ м~йні- 20 }(рб~ на місяць); . вітряної арміУ (вулиця сеЛі СвІтильному - брат- .: кваліфікованих фахівців взуттєвої, промисловос. , ~Bci .під час виробничої практики одержують ГагаРіна) - БЗАБК, шкосько! могили 62 воХНів 8 ті _ розкр'Аникlв заrотlвельників затяжqиків 50 процентів заробітної плати; . ла М 9; меморіальний ком_ ЧервоноХ АрміІ, загиблих. . . '. , . з однорічним строком навчаннян~ 6&зі се· ПЛt!КС загибnим воїн.ам в боях у 1943 рацІ, та на .. 8ЗУТТJl. . . •

=

ний знак воїнам 2-1 По_

= :.

200-1 CjГрlлецької ЧервоноnpanoJjHoї ДвіНської rBap-

честь 193 boYhib-опносель-

школа: N!!

ПОтРебують негайного ре- :печуються стипендією в розмірі 40,","",50 крб., :монту. 8. 10 . ' 70 б Н. OCJIЄВА, • 'шCJIЯ клаСІВ -. . кр . вtдJiовl~lШЬвВй секретар В період практики учні одержують 100 про-

дІйської

чан, якІ не

дивізії (УВТЗК, 3), пам'ятник

фронту.

загиблим воїнам ПllI Щіс Великої

ни

Вітчизняно! МА_

(Лісництво)

завод N9 7: пам'ятник в район1 ,колишпластмас,

-

школа

вернулися з

ці

пам'ятннки,.

II1cькpaloнвol

редньої освіти -гуртОжитком" постіЛЬИQЮ бі­

ПРИЙlЙlті до училища (після 8,класів) забез­

лИЗНОЮ; наВЧа.льною лі1ер~турою," а учні по про­ філю швеї~мотористки - стипе~дією в розміРі

.r .

=

КОЮ, кс»ристуються, пільгами

Сміюха, Ольгу Вербовсь-: КУ. Світлану Колодій, ке-; рІвI{Ика. ансамблю Олек-.

старша. пІонервожата

табору.

БабіЙЧуК.

Ій

Допомагалl1 перекладач

~.

із

НДР Герріт ЛаЙмбах.Та чи потребують перек,лапу защшьні народні, танці. такі, скажімо, як с Укра­ Інська сюІта., якою від­ крив вечір танцювальний

сандру ПОnlЩyl(.

.

Діти

тепло

вітали

.

3

."

С

. . б' . . ( . ) 81ДОЦТВО а о aTe~TaT про ОСВІТУ ОРИГІнал ~

вання, довідка про 'склад сім'ї, довідка про C~1Цt

4. Характеристику ЗІ школи. 5. Довідку з місця проживання; мас). співа.l!И старовинні 1 8 6. Довідку про стан сім'ї. ной1 народні піснІ. Оире- 8· 7 111' • (ф 286) мі номери повторювали І' ~'lе.!f.ИЧНУ ДОВІДку орма .' на .біс. по два-три рази.. 8. СВІДОЦТВО про народження (ОРИГ1Qал). . І тепер нев одній иімець-: 9. 6 фотокарток (ЗХ4 см).

.

ансамбль «Барвінок •.

зачисляютьс,r дО'

Для вступу необхІДНО подати таКІ документи: 1. 3а"ву иа ім'я директора. . 2. Автобіографію.

Діти з піонерських та-. ні 7 -6 класів і ГОётrз" .Журавочка. та і НДР зібралися на YKp~1k­ борів чір

-

лена Козловського, Ігоря. печуються роботою .на ПІДПРИЄМСТВІ:

НЕЩОДАВНО в Y~nь­

ні піонерського табору «Журавочка. заводу по­ рОШКОВОї металургі'! булр особливо багатолюдно. Уч-

Вела ве­

місячннм" строком навчання: - гуртожитком, постільною білизною, навчальною літературою, стнпендією в період теОретнчного навчання в розмір. 86 крб. на 'місяць, а ПІД час виробничої практнки одержують ПО8Ністю' заробітну пл~tУ. для, всТупу. потрібні Ta~i документи: . - заява на ім'я диреІа'Ора із зазначеННЯМQб~ раної uрофесіі і строку навчання, .автобіографія, свідоцтво про освіту (оригінал), свідоцтво .Пр,о :народження (opHгiHa~), довідка з місця npoJ(lf-

.

«"'JP"1I91l/JJ· Н'liвча,nьного закладу поза конкурсом. ІІІ . а ,Після зак~нqення учил~ща випус~вИки. забез-

ВЕ'ІD!А"ІІ/ В

ськl 'вечорниці.

взуття, ,постільну білизну, стипендію і середньо­ місячннй заробіток за місц~мроботн; - TjiQ.ATOPn':;1'h-маwнністи ІН класу з восьми­

8 Ті, хто закінчив vuилище можутьпоступаТIІ ви паJI'Jl'DlllКIв історіі І. '. . J~ t . _ • ВYJlЬТYPв. • АО техщкуму чи ІНСТИТУТУ леrХОl ПРОМИСЛОВОСТІ. Випускники, які одержали ДИПЛОМ з вlдзна-

_____________________ =

.

70 крб.; , - майстри-валадчикиодержують . спецодяг,

= І центів. заробітку.

opгaвL

заціІ. товариства охоро-

-

нього аеропорту завод .ТОргмаш., шкоnа .м 2:

Випускники забезпечуються роботою, на шд­

приемстві.

са­

• СоняЧний.

(завод пласт-

кій с)м'У будУТЬ зберіга-.

у просторому:

.

=пиикн

модіяdьних .'артистів Вnад- .

Т. КУЛИК.

.

-

або . тр~лейбусомМ

«вул. Цитадельна~. Документи подаються особиC'rQ до

І

',. 1987

року

,-----------------------. =об'єднання 8. 34. НАШ шАхОВИИ КлУБ ня,

В. приймальну

дозу-

. 28

серпвs

взуттєвого

ШАНОВНІ' ~ОКУПЦI! 23 серпня 1987 року .на житловому масиві, біля універмагу, Відбудеться шкільний ярмарок,

- - І в~р~сня 1987 року.

присвячеИИЙНОВОМу.навчальному року.

Дирекція. Тренувальний конкурс =----------------------------------~----.; ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СЕРЕДНЄ = ПРОфЕСІяНО~ТЕХНІчНЕ УЧИЛИЩЕ Nv 22 ;. ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ = на 1987-1988 навчальниАрік

У широкому асортименті тут будуть представ­ лені шкільні форми для хлопчиків і дівчаток, шкіЛЬ'flо-письмові приладдя . і канцелярські ви­

..

роби, культтовари, тОв,ари госпо.царського і по­ бутового призначення, інші промислові та про­ довольчі товари.. . Завітайте на ярмарокІ

• Училнще готує: . : - трактористlв-машиніс:,,~в' широкого профі: лю з кваліфікаЦІЄЮ слюсаря та водія автомобі; .!ІН' (строк навчання 3 роки);. .

,

)"правлlння торrlілі. П8ДКОІІ8ИТІІ. &or..-ИI8СКО'l ceJМAМIoO' wкоnи .исnо.. nlOC щире Сnl.It)'ТТJi·.ltИТCNIЩI 3А&РОДСЬКIИ Гаnинl МиХаА_I.н' т. аrpоиомуnтахоpaArO.СnУ c&orAaHI.CIo-

=-

електромонтерів сільськоі електрифІкації І "'язку (строк hавч~ння - З роки); .

• І

МИА. 3А&РОДСItКОМУ IІОдУ. т.жко'. ....рати -

-:-

швей-мотористок по виготовленню вep~HЬCJt І го одягу (строк ~авqання --- 3 рокн);' . .,

ВОСЬМИЙ тур в цьo~ тw треба буде розв'JI3aI'1IН

тоходlвки (білі почннають. і дають ходів). що на діаграмах..

.

мат

'.

ДВі бar&. за

За правильне .розв'язання ЦИХ композицІй

раховується чотири o'lКa.

За помічені хиби

-

до.

даткові бали; Вказуватнсn1д лише головний варі· аНТ.ОстанніЙ строк надсила!ЩЯ Відповідей 10 днів з дня ВИХОдУ. цьoro номера газети (за пош-

'.

товим штемпеnем).

ЖюрІ КOIIКfPC)'. .,

«новАЯ жизкь.-орган Вpoaa~oro s.,ороіасио-

го комитета КОММУВНС7llческо8 П8p'IIIDI , кplOulW, r~cKoro и. раАоиноro Советов Bapoдных 1I/8ft1.

татов

.

Див

КИевской oбnaс2'в. (Ва УИРUіІСИQII . Редaи'l'ОР Ао' волошинЕВКО.

Гааета

ВlоІхОШІ'І' с

ВlоІхода:

В'І'Орнвк,.

17

aпp8IUI

срца.

fD37

.аIolН8'.

ro.цa.

с~бcWа.

Illl"fllllQa,

.

швеА-мотористок по виготовл~ннюверхньо­ .го одягу (строк навчання -1 plf(, на базі ее·

!

= -

~ ~авчанн.я.-

8

_.

8аІОТ.

.ИХOlNl'i'8"щl _AJlЬ ""енткн' смертІ .11 .' . ЧОnО.IКА.

.пр.. SOдУ TparlltHOI

'.

-

-

сними•

&ронр., .У", І(.иіat:ьu,

154.

rеn8фОНН: редантора - 4-03-7.8; .ІдAlnУ napтlAHoro ЖМТТ" -- 4004-11; al"n08I. .loнoro

. ~PKI:

.Кtrtacькa

O&lacflo, .,.

аро_рв,

.,n.

_11IЩt1Щ.

11

БУД/вeJiь вlд'М 008511 -по Н 00ёibS;" . твари,r ВJД. М . 5D175З по НІ 5D1775 . . . . ., . IС8АIА.

секретар... аl""lnу clnltcltкOro rocno"apcT.a ~ 4-02-12; IІОркnои.нта IIlcцnoro ра. "loMo.,.eHНJI - 5-13-"; 'аасТ)'nниIUI ре..-нтора, .ІМІ"'.· {ІРOllНСnОllOсТl, .Heтl. і _ СО.О' рОБОТИ - ....м.at. Адреса

МИКOJlаУ.ИI

Заryблевl КВИ'l'аіЩlТ ПО' ~'lPВXYilaвнIO: . - маа. від 116 5'l3515 ПО ,. 573$26'.

Bpo88pQ" ~ К8fIlCIoIIO" OCSЛасноro ynpааа"." '1 справах 811ДPRJ1q'1'8, nonh'Pаф1І" IСІНІ8ІСОЇІО' toPrIUt. •

11

ПрацІвники А,ИТЩка." 2с. tpeCSYxo8a щиро, сnl.Чу-

.'

=

I(И'.Cltха о6Іасть,

"рк.

..

• І демобlЛ1зоваНl1З лав РаДЯНСЬКОl ,Арміl); . ....: maActpib-наладчиків по технічному' догля­ : : ду за м~шннно-тракторним парком' (строк нав­ чання - 6 місяціВ); ! - maActplb-на.ll'адчикlв по техНічному догля· 25502'0,

11

СИМ08ИltУ та .ltМТ8Jiщl Кn"3НЩІ Ма~П ОnенсlJанl приводУ ~ио1' втрати -. смертІХ оат......

~і~яців,на базі ce~eДHьoi_ освіти'

АДРЕС'" РЕДАІЩП:

AмaтonllO микоnаАО.Иltу смертІ Ух ClaТltка. ,

ПeNCOllеИтм. 'liorдaH,acIoKoI С8реАНIоОТ Liliconм. •. IIМcn~.. 11108 rllИООIC8. cnl.ltVТТl! tiII1tIC'i'pииу вовко. Микon' Мак­

=. -

' • І редньоі освіти); ". . : трактористІв-маШИНістІв ІІІ "асу (строк на­

шість

РЕМ.

1 вересня 1987 року. Для - 1 січня 1988 року.. АДРЕСА УЧИЛИЩА: 256110, м. Переяслав-, Хмельницький, ВУл:- Можайська, 5. Тел. 5-20-40, 5-45-68. .

за адресою: еул. Січневогоповстан.

Початок навчаНfiя

• •

комісію

r.

:tD

відділення. «Сільгосптехніки:.,

Початок навqання маЙстрів-иа.інідчнків

Іхати трамваєм 'Не 27 до зупинки

",

залі, прикрашеному укра-. «вул. Кутузова» ХНськими руш~иками.

радroспу,

НАША АДРЕСА:Кнїв-15, вул. Січневого пов-

тис~ фотографіt.д1т~Й, які .стання 34 танцюють

здоров'я, 5 фотокарток (3Х4),- длЯ тракторнс! •• і електромонтерів ..,.... направлення колгоспу,

&54/

.

Іцекс

.,

. . ,. . ,

81286•.

Друк офС8'rннА. оы' І JU»)'ИОіІ1UUII аркуш. Тираж

14.758

прНМірИИИIВ.

ЗамовnеllllЯ

116 3'121.

.

#131 1987  
#131 1987  
Advertisement