Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, еДНАl1ТЕСНІ

СТАХАНОВЕиь

Мітинг дружби між Радянським Союзом •

і

Посланці

А Ф

друж~ього

афган-І

гаНlстаном

Учасники мітингу ._тепдо Віта-І кому Московської

міської Ради

ського народу , ЯКі повернулися ди появу в ПРС3ИДll Прем'ЄР- депутатів трудящих М. І. Боб­ 3 поїздки ПО СРСР, Міністра Афганістану Myxa~IMeдa ровников, який надав перше слов Моск.ву зустрілися

29

жовтня з числен-

Дауда, товаришів

~I. О. БУ.'Іга-

во

токареві

заводу

«КраСНЬІЙ

В. М. Молотова, М . 3. Пролетарии» В. Ф. Шумі.1іну. Орraи BpoBapcIoKoro райоииоrо коптету Ко_уиlСТИ'lИОI ними представниками трудящих ніна, залі Бу- Сабурова, М. С. Хрущова, Д. 1'. Високого гостя вітав професор парnl J'враlпи та райоииоl Ради депутатів трудвщих столиці. В КолО'Нному динку Спілок відбувся мітинг, Шепілова, К. О . Фурцеву, зас- Московського університету ака­ Киlвськоl оБJlасn

І! 131 (1424) ~ СереАа, 31 жовтня 1956 р. ЦІна 15 коп. 11

Кермо автомашини­ тільки в надійні руки Колгоспи району вершують

тупника Голови Президії Верхов- демік М. М. Ce)feHoB. Потім вис­ ної Ради СРСР М. П . Тарасова, тупив Прем'єр-Міністр Афганіс­ першого заступник.а Голови Ради тану Мухаммед Дауд. 3 промовою

бітники заводів і фабрик, діячі науки і культури, предстаВ'Ники

Міністрів РРФСР О. Ф. Пузанова та інших осіб .

... ..... ...

громадськи'х організацій .

успішно за­ винні зробити комсомольсько-мо­ польових лодіжні бригади сприяння мілі­

комплекс

присвячений дружбі між Радянським Союзом і Афганістаном. Тут були присутні передові ро-

Мітинг відкрив голова викон-

Святкування семисотріччя міста Львова

ції, які почали за останній час Минуло 700 років з дня зас- трудящих. На сесії були приборотьбу з хуліганством, зокрема нування міста Львова. Широко й сутні чис.l!енні гості, делегації будів­

робіт, заготівлю кормів Аля гро­

мадського ництво

тваринництва,

в районі залізничної Броварах.

господарських приміщень. Десятки тисяч тонн зерна, тів,

багатьох

картоплі,

овочів,

Роль ШОф "'''а '-'У

фрук­

продуктів тваринництва до­

ставлені з ланів

у

підприємстві,

у

.

КО.'Ігосш,

викО'Нанні

(ТАРС) .

Радгоспи МіНістерства радгоспів СРСР здаJlИ державІ 900,6 міпьйона пудів хпlба

у урочисто відзначили трудящі ряду міст Союзу РСР. 3 доповідПеретворюючи в життя рішенЛьвова, а разом з ними і весь дю про 700-річчя Львова висту- ня ХХ з'їзду КПРС, широко роз-

на

ви-

робничих завдань, у обслужуван-

колгоспні

український народ цей славний пив ГО.'lова виконкому обласної горнувши соціалістичне змаганювілей . Ради депутатів тру"лщих С. В. ня, радгоспи Міністерства рад-

На підприємствах,

'"

в устано- Стефаник.

госпів СРСР виростили добрий

ні потреб ТРУАЯЩИХ велика, а вах і вищих учбових закладах На сесії виступив член Пре- урожай і достроково виконали між тим добору і вихованню цих міста пройшли вечори і уро- зидії ЦК КП України, перший план хлібозаготівс.'1Ь. Державі кадрів приділяється дуже мало чист-і засідання, присвячені 700- заступник Голови Ради Міністрів здано 900,6 мільйона пудів хді­

сховища, на державні заготівель­ ні пункти і до садиб колгоспни­ ків у рахунок зароблених ними

уваги. І тому-то часом

трудоднів.

за кер- річчю Львова.

; Української РСР М. С. Гречуха, ба, або на 150 мільйонів пудів

хом автомашини сидять такі лю3 нагоди семисотріччя Ра.да Потім з словами палкого приди, що їх і близько не можна Міністрів Української РСР і віту до трудящих Львова з три· допустити до цієї роботи. КОРIlС- Центральний Комітет КП Укра- буни сесії звернулись представтуючись до того ще й безконг- їни звернулися з привітанням Ао ники Москви, Ленінграда, Києва,

У всій цій роботі значиу ро.'1Ь

вціграли ВОАП колгоспних авто­ машин, колективи ШОферів МТС і підприємств,

у

станції

виступив Годова Ради Міністрів СРСР М. О. Булганін.

які прийшли на

рольністю, . вони використовують трудящих Львова. В привітанні Ростова на Дон-у, Харкова,-

допомогу' колгоспам У найвіАПО­ віАальніший періОА сільськогос­ подарських робіт. ШОфери Бро­ варського деревообробного комбі­

_

.

машину, як 1М ТіЛЬКИ з~манеться.

висловлено

впевненість

в тому,

рошидовгра~а,

О"еси,

Во-

більше, ніж передбачено планом, і в 4,6 раза більше, ніж було здано в 1953 році до освоєння цілинних і перелогових земель.

Під посів нинішнього року в

захі"них ра 1r госпах Мі'ністерства ра"ГОСПі'R

'" '" '" '" '" інтелігенція, всі областеіі Радянської України. СРСР було освоєно 13,7 мільйона . . Л ТРУДЯЩі МІста ьвова, як і весь Учасники сесії прийняли гектарів нових земель, на яких Леніна ШОфер Володимир Волоха украlНСЬКИИ " народ, ще тісніше привітання Раді Міністрів У кра- у цьоиу році одержано найденату, ливарного заВОАУ і РЯАУ дозволив собі, не питаючи ніко- згуртуються навколо Л енIНСЬКО. їнської РСР і ЦК КП України. шевший хліб. 425 нових радгосінших пі,щривмств успішно виго, у неділю вечором взяти з Ц 11" конали поставлені перед ними ro ен'грального nOМlTeTY КПРС. 28 жовтня в Стрийському пів, організованих на цілинних . . гаража автомашину і поїхати у і Радянського уря.у в боротьбі парку на честь 700-річчя міста землях, в l h 56 РОЦі' здали "ер~ВАання по переВОЗЦІ ПРОДУКТІВ сусіднє село по дРова. Ідучи на'" ~ '" 1!fльського ГОСПОАарства 1 разом за дальший розвиток промисло- Львова відкрилась народно-гос- жаві 505 мільйонів пудів хліба, зад в село, наскочив на підводу, .. з тим не АОПУСТИЛИ перебоїв на розбив ЇЇ, знівечив машину. По- ВОСТ 1, СіЛьського господарства, подарськ.а виставка Львівщини. або в 2,6 раза більше, ніж здаУ ШІосківському колгоспі імені

своїй безпосерцній роботі.

Все це свідчить

.

.

-

СВІАОМІСТЬ переваЖНОl

'ф'

б'lЛЬШОСТl. загубив борт, ХХ З'I-ЗДУ КПРС . поставив поламану . _

'-.я" к

науки і культури,

.

na-

і машину, СІВ за кермо

1 ВСІ ТРУАЯЩІ, вони

був

у шостому

ПІдприємствах.. По-

пове- ltlнчити треба з таким свавіЛЛЯМ,

дінкою окремих ШОферів. У сво- з ._ випаАкахи пияц:гва серед воїх листах ,1;0 редакції вони ви- АПВ автом.ашин

гуляння. В госпів СРСР в 1953 році.

тури з спеціальною

розпо- об'єднана сесія Львівських

том мають ~ICЦ~ 1 ПО д('яких ІНших 1

народні

n

Величезний

вклад

шд час роб~:и,

магають суворої кари для тих з що вреШТі-решт веде до ава.Рll. них, які порушують правила авВ результаті організаційнотомобільного руху, дозволяють господарського зміцнення коЛсобі сісти за кермо автомашини госпів у кожному з них щороку . . б·

об- самодіяльності,

майстри

Рад депутатів тецтв .

••

1.1

Б

справу

.

зерна

ать1tIвщини, мис- особливо комсомольці і молодь,

(РАТАУ).

••

КОJlГОСПИ ІраАГОСПИ ДнІпропетровсько',' областІ виионаJlИ сво}' з060в'Я38Н8Я по виробництву і заготівпях мопока

Трудівники сільського

у

програмо~ збільшення виробництва

. 27 жовтня відбулась ювілейна виступали колективи художньої внесли паТРІОТИ

борту

Але раз&м з тим громадськість к?лгоспах обурена

l'

ПОАався на розшуки загубленого комунізму в нашій країні.

п'ятиріччі ~ рядження ~офе~lВ автотра~спор- лас ної і міської

виконаний достроково.

району глибоко

Увечері в парках і садах буди ли всі раАГОСПИ Міністерства рад­

вн е СТІ',. у ь г ",- театрах ишли краЩІ постановlНШОl та ний вклад у справу будівництва ки. В клубах і палацах куль

самовімаН0 борються за те, щоб І'. план розвитку народного госпоВипадки само~іЛЬНОГО дарства

за успішне

про високу вернувшись додому, побачив, що виконання величиих накреслень проведені

шоферів, про ріст іх Аілової ЛІ Iltацп.

ЩО робітники,

які прибули на

заклик партії

на освоєння цілинних і перел ого-

вих земель.

Велику

допомогу

трудівникам радгоспів у збиран-

госпо- чено планом у 1956 році. Ус піш- ні багатого врожаю подали ком-

дарства ДlІіпропетровської ооласті провели значну роботу по збільшенню виробництва ПРОАУК' тів тваринництва. Колгоспи об-

но також ВИlWнано план заготі- сомольці, робітнича і студент­ ВeJjЬ і закупок вовни на 116 ська молодь, воїни Радянської процентів. В оБJIасті широко ор- Армії. ганізовано відгодівлю с'винеЙ. На Центральний Комітет КПРС і

. 19 5 1 5 - 956 гос- 100 гектарів орної землі в ми· Державна автоінспекція нещо- шин. В одних ТЇJIЬКИ колгоспах подарськВ:й рік збільшили валовс нулому господарському році віА- Рада Міністрів Союзу РСР поздо­ давно притягнула Ао судової від- сс. Гоголів, Русанів, Требухів виробництво молока на 71 ПРО'- годовано свиней 14,7 центнера ровили робітників і робітниць, повідаЛЬ1l0сті ШОфера-п'ЯНИЦЮ понад 60 вантажних і легкових цент, надоїли в середньому від проти 4,2 центнера в поперед- трактористів і комбайнерів, спе­ Г. Лебединця, який працював у аВ1'омобілеЙ. 3бі.1ьшилась кіль- корови по 2421 кіЛОГРамУ моло- ньому році. ціалістів і всіх працівників радветлікарні. Ряд інших ШОферів кість автомашин в МТС і під- ка, або. на 916 кілограмів більЦентральний Комітет КПРС і госпів ' Міністерства радгоспів п'яними.

з іЛьшується КіЛЬКіСТЬ

позбавлені прав воді'НИя авто)(о-

автома- лаСТі за один

приємствах району. Все це вима- ше, Ніж У попередньому

біля.

році.

Рада Міністрів Союзу РСР поздо-

господарськО'го На 20 жовтня цього рО'ку З,l;ано ровили трудящих Дніпропетров- СРСР з великою перемогою в боСлід, проте, сказати, що о,!;ив- керівнИIta, профколективу, пар- і прода1l0 державі 268 тисяч ської області з досягнутими ус- ротьбі за збільшення виробними тільки адміllістративними за- тійних організацій посиленої тонн молока, або на 82 тисячі піхами. цтва зерна.

ходами

не навести

гає від кожного

належного уваги Ао аВ1'отранспорту, зокре- топ більше, ніж було пере,l;ба-

порядку. Потрібна активна допо- ма ,!;обору

і вихова.ння

мога громадськості у боротьбі з ШОферів. порушниками правил автомобільного руху . Багато можуть і по-

----Київська

*

кадрів

Кермо кожної автомашини повинно бути у надійних руках!

2 {)

р о Е

* 1

в

(ТАРС).

(ТАРС).

3уІвеькlй

ДРЕС

.......... -----

uБJlасть

виконала

заготівель і закупок

план

картоплі

Трудівннкн сільськоro roсподарства Кнївщини, здійснюючн рі­ шення ХХ з 'їзду КПРС, збіJl'ЬШИЛИ в нинішньому році В'Иробництво картоплІ. В усІх раАонах ро3ширено посіви цІєї культури: посадже­ но її майже на 5 тисяч гектарів більше, ніж торік, і одержано значно вищиА урожай. Наприклад, у колroспі імені Маленкова, с. OpfxoBeut>, Сквирського раАону, зібрали понад 240 центнерів 3 гектара на , всій площІ посіву, У музичанському колrocпі імені Шев­ ченка та хотівському імені Хрущова, Києв~Святошинського ра­ йону. - по 150-160 ueHmepiB. В усіх раilонах успішно проведено збирання

картоплі. За ста­

ком на 25 ж' овmя область достроково виконала план державних Jаro1івель і закупок картоплІ на

вu.rrися

з

цим

завданням

100,5

трудІвники

процента.

Ще ранІше спра­

Сквирського,

Тетіївського,

Узинського, ВолодарС'Ького, Ставищанськоro, Білоцерківського ра.­ !іонів. ВІд кожного з них надіАшло картоплі на зarотівельиf пункти ка тисячі тони більше, ніж заплановано. По області здано І продано державі картоплі иа 35.358 тонн fil.lьше, ні. иа цей час минулoro року.

_CTa~iHcь~a

область. ~O жов~ня

цього ~OKY минуло

25

років з дня пуску Зуівської держав­

НОІ раИОННОI електрнчнО! стаНЦIІ в ДонбаСІ . Те!lер у машинному залі станції працюють шість потужних турбогенераторів ві~изняного В I!робництва. На з If ім к а х: 1. Машннний зал. 2. В котельному цеху електростанції. (Прескліше РАТАУ). Фото С . Гендельмана .


СТАХАНОВЕЦЬ

2

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ-ОРГ АНІ3АТОР

СереАВ,

фереІІцією партії. Лого ве.1ике 10 жовтня на засіданні ЦК значення полягало в тому, що партії, в ЯRОМУ брав участь В. І. партія дістала ясне орієнтуван- Ленін, було прийняте рішення

раптом в притихлом'у залі пролу-

ня, як діяти в тодішній

Наша

-

партія,

- , кожної

-

хвилини

Висунутий Леніним план пе­ реростання буржуазно-демокра­

роду стоїть за більшовиків і то­ му вони можуть і повинні взяти

тичної революції в

соціалістич­ державну владу. Ленін розробив ну був схвалений Квітневою кон­ і конкретниіі план повстання.

сказав готова

революційними органами бороть-

збройну силу революції.

би за державну владу. Більшовики стояли за мирний

'І'инах гарнізону, в особливо важ­

не побоялася взяти на себе всю відпові- розвитоlt революції, за найбільш .в;альність за долю країни. Вона

безболісні

форми

ливих

пунктах

околиць

діяли

В час­

столиці

та 11

більшовики­

до комісари Військово-революційно­ ладу. На го комітету. Тисячі червоногвар­ шахтах і дійців, революційних сол,в;атів і

переходу

привела трудящих нашої країни нового суспільного до визволення від поміщицько- фабриках і заводах, капіталістичного гніту, }{О вста-

рудниках, у військових частинах

матросів чекали сигналу }{О пов­

новлення Радянськ.ої влади. і на кораблях вони ві}{крито і Для перемоги соціалістичної наполегливо роз'яснювали лозун­

стання.

революції в Росіі поря}{ з інmими історичними причинами вирішальне значення мав той факт, що на чолі робітничого класу йшла марксистська революційна

граді в ніч на 25 жовтня (7 ли­ стопада) 1917 року. Ленін з

ги партії, її тверду, послідовну ліВїro на мирне завоювання нла­ ди пролетаріатом. Це вщент роз­ биває наклеп ворогів комунізму, які зображують комуністів завзя­

Повстання почалося в Петро­

Смольного безпосередньо керував

діями

озброєних

борюючи

опір

загонів.

Пере­

контрреволюції,

планом озброєна теорією науко- тими прихильниками насильства повстанці за наміченим вого соціалізму і }{освідом рево- і громадянської війни всюди і в захоплювали найважливіші стра­ тегічні пункти столиці. Бур­ люційного руху. Цю партію усіх випадках. створив великий вождь трудяВ ході революції народні маси жуазний Тимчасовий УРЯА був партія,

щих Володимир Ілліч Jlенін.

крок за кроком на власному дос-

Неоціненне значення }{ля пе- віді пере~онувались, що є}{ино ремоги Жовтневої революції ма- правильну, справді народну по­ ла ленінсыta теорія 'соціалістич- літику веде тілыtи Комуністич­ ної революції. В. І. Ленін на на партія. Робітники і селяни основі відкритого ним закону поступово відходили від меншо·

чатку в небагатьох або навіть в одній окремо взятій країні.

шовицькими лозунгами, стало ясно, що буржуазія ві}{крито

rеніальна ленінська

ідея запа-

стала на шлях

лила

робітничий

і перейшла в

клас, зміцнила в ньому віру в свої сили. Партія йшла до Жовтневої соціалістИЧ'Ноі революції по шляху, наміченому В. І. Леніним. У своїх знаменитих Квітневих тезах Ленін розробив план перехо}{у від буржуазно-деМОltратичноІ революції до соціалістичної рево-

контрреволюції

наступ на народ.

Мирний період революції закїн­ чився. Тепер пролетаріат повинен був взятися за зброю, щоб вирвати владу з рук буржуазії. Ця нова тактична лінія, що від­ повідала новій обстановці, була прийнята УІ з'їздом партії. Біль­ шовики взяли ltypc на збройне повстання. Маніфест, ПРИЙJЩТИЙ

люції.

В тезах передбачались з'їздом, закликав трудящих готу­ перетворення всієї землі у все- ватись до рішучих сутичок, ши­ народну державну власність і пе- куватися в бойові колони під

ре}{ача її в користування

селя­

нам, злиття всіх банків в один загально-національний банк, встановлення робітничого контро­ лю над суспільним виробництвом і розподілом продуктів. Найкра­ щою формою

державної

прапором

партії.

Вплив Комуністичної партії в

масах

безперервно

*

З-го листопада-ХІІІ районна Пленум райкому

11

Всеросійський

му році вона.

Вчора відбувся пленум рай­

кому ЛКСМУ. На пленумі об­ і затвер}{жено

звіт

райкому ЛКСМУ ХІІІ районній

3ав}{ання по надоях молока на перші АВі )(екади жовтня Карпенко перевиконала.

В. Мехе., член КПРС.

КО:М:СОМОЛЬСЬКJи КОНференції, яка розпочне свою роботу 3 листопада об ll-ій го}{ині рапу.

П. БОНАар,

секретар райкому ЛКСМУ.

Приклад молодих патрІотІв Копгосп

«Біпьwовик»,

с. Рожни. КомсомолIta-ДОЯРка Євдокія Карпенко у минулому

господарському

році у тва­

зобов'язується

на}{оїти по 4000 кілограмів.

••

Копгосп «Зоря»,

ня

(7 листопа}{а), оголосив

кандидат партії.

ВІдмІнники навчання Сере_ня wиопа, с. Требухів. комсомоль­

ської конференції учениця

10

ний на звітно-виборних

збо­

чатку навчального року о)(ер­

районної комсомольської ~H­ ференції. Працюючи на pJЦO­

жує о,щі лише ві)(мінні оцін­ ки. У }{~eгaTiв JtОНференціі Люби КорнійJtо, Євгена Осна­ ча і Ольги rерасимеНItо­

вих робота.х,

один чоловік.

Зараз т.

Михайловський закінчив виготовлення

кількох

нових типів буряконавантажувачів. Один з иих змонтовано на хедері самохідного комбайна, другий - рухається на при ­ чепі за трактором і приводиться в дію з допомогою вала відйому потужності. Кожний з цих механізмів може наван­ тажити автомашину буряками за дві-три хвилини.

На рахунку механіка-новатора чимало й інших винаходів. За чверть віку роботи в МТС він вніс поиад сто раціоналіза ­ торськнх пропозицій. багато з яких впрова~ено в колгоспне Для більш успішної робоm сільського раціона­ лі.затора при МТС створено експериментальну майстерню. На фото: зерноочнсний агрегат О . К. Михайловського на очищенні зерна в колгоспі імені Леніна. В колі о_ К. Ми­ хайловський. (Прескліше РАТАУ). Фото І. Діамента.

. виробництво.

аа достро«овє виконання шостоі n'ятиріч.ки

Плоди

творчої думки

бінату

учнів

8

і

9

uaciв

-

оцін&и

холо~ильних

камер

витрачалося

шпаJtльовJtи виробів.

у нас багато пило:м:атеріалу. 3а пропозицією

3а останній час бюро раціо­ інженерно-техніч­ на.ліЗ&Цll і винахі}{ництва ДОК',

них працівників тт. Малахова, затвердило 7 нових пропозицій, 3авітневича, 3убкіна, Шевчука зав)(яки яким буде зекономлено і автора цих рядків, впрова}{же­ 52602 карбованці і значна на нова технологія упаJtовки. Jtілыtiть сировини. Шд час Все­ Витрати пиломатеріалу, коштів союзної нара}{и раціООІалізаторів зменшилися, а потреба у вагонах

і винахі}{ників

скоротилася у чотири рази. Річ­

пропозиції. Партійна організація і ,циреJt­

надійшло

ще

4

на економія від цього захо}{у 996 тисяч карбованців. ція комбінату всіляко сприяють творчої думки Для виготовлення меблі і хо­ дальшому росту лодилЬ'Ників р:рирізочний мате­ робітників, інженерно-технічних ріал сушиться в сушарках, про­ працівників.

місяців 257 трудоднів. виключно четвіРJtи і п'ятірринництві надоїла від кожної Особливо відзначився Тка­ ки. з 12 закріплених за нею ко­ О. Рогач, ченко під час збирання вро­ пускна спром:ожність иJtих не за~ старша піонервожата. рів по 2995 кіло граків можаю зернових культур. Ком. . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " . ._ " . . . . . . . 46 _ _ _ _. . . АОВОJlЬИal3 ароCli потреби ви»об-

9

і може легко

пересуваmся від одного вороха до іншого. Обслуговув його

КОНференцІя

рах секретарем комсомольської

він виробив за

шуючи його . Агрегат поставлений на колеса

Колектив }{еревообробного JtOM- ництва. Начальник сушильного зустрічає всенаро.цне цеху П. Кучер і Н. Ковтун за­ утворений перший Ра­ свято 39 річницю Великого пропонували перейти на швих­ уряд на чолі з В. І. Жовтня певними виробничими кісний метод сушіння при більш rоловою ВЦВК був об­ успіхами: зріс випуск }{ВоItaмер­ високому температурному режи­ М. Свердлов. них промислових холо}{ильників, мі. Раціоналізатори О. Верхов­ Слідом за Петрогра}{ом рево­ м'якої меблі. Приступили )(0 ський, П. Калита і :М. Посухов люція перемогла в усій країні. масового виготовлення зручних запропонували лебі,в;Jtу нової к.он­ Перемога росіЙськ.ого робітни­ кухонних столів. По ря,в;у най­ струкції для розвантаження ко­ чого класу в союзі з трудящим важливіших показників підпри­ лод. 3а пропозицією П. Кай,в;ана селянством у жовтні 1917 року ємство перевиконує планові зав­ виготовлено новий ручний ста­ була торжеством ленінської тео­ но& ,в;ля обтяжки валків тахти. ~ання. рії соціалістичної революції. Во­ Досягнуте результат росту І. Шульга і О. ВерховсьJtий у,в;о­ на відкрила нову еру в історії творчої ініціативи робітників, с&оналили пневм:оприла}{ ,цли пе­ людства еру краху капіталіз­ інженерно-технічних працівНИItів, ревертав:ня щитів холодильних му і торжества соціалізму і ко­ впрова,цження нової техніки. Jtaм:ep. Установлено тріпальний мунізму. Перемога Жовтневої ре­ Наведемо у зв'язку 3 цим }{еJtіль­ станок }{ля вати, механізовані волюції .....:. результат революцій­ ка прикла,в;ів. траверзні візJtи всушильному ної творчості народних мас, які 3 ініціативи r. КосовсьJtОГО, цеху, устаткований скреБJtовий виступали під керівництвом Ко­ В. Малахова і О. Верховського транспортер, який по)(ав паливо муністичної партії. перевели збирання щитів холо­ в котельну. ЕJtономіЧ'ІПІЙ ефект Шд прапором леНlНlЗМУ, ПЇ)( дильних камер на к.онвеЙєр. від всіх цих заходів значний. керівництвом Комуністичної пар­ Творча ,цумка новаторів JtOMПродуктивність праці після цьо­ тії радянський наро}{ відстояв го зросла в}{воє, і за piJt зеко­ бінату спрямована зараз на осво­ свободу і незалежність своєї номлено бу.в;е 426 тисяч карбо­ єння механізованої обробки Батьківщини, побудував соціа­ ванців. Перехі,в; на пневматичну меблі, впровадження нітралатум­ лізм і впевненою хо}{ою йде }{О вайму для збирання і склеюван­ ного сушіння, більш повне ви­ комунізму. ня рам щитів холодильників, що користання відходів лісомате­ А. Красо•. прова~иться за пропозицією ріалу, вирівняння технологічно­ r. Косовського, }{МІ річну ек.о­ го потоJtу чорнових заготовок, розпилювання )(е­ номію 10500 карбованців. Вели­ раціональне чезну економію 300 тисяч ревини, реконструкцію машинного мебльового цеху, карбованців }{ає впрова}{жена ві}{,цілення байновий агрегат, який він перша в СРСР вихрова топка зменшення товщини брусків і обслужував, замість 300 зіб­ інженера т. Колобаного, яка опа­ кріплення холодильних камер, рав урожай з 338 гектарів. освоєння випуску столярних люється тирсою. О. Герасименко, Тривалий час на упаковування плит, механізацію процеса нітро­

класу rалина :Миронець з по­

ХІІІ

про

запропоновані Jlеніним про мир і землю. На

женці. Ащрій Ткаченко обра­

організації і }{елегатом

сконструював новий зерноочисний агрегат із зернопультом, який очищає за день до Н)() тонн зерна, одночасно просу­

Ра,в;, жовт­

25

перехі.в; всієї вла,J;И до рук Рад,

Делегат районної

С. Купа­

з'їз,в;

який відкрився увечері

KOMCOMOJJbCbKa

лока. У новому господарсько­

лксму

говорено

зростав. До

вересня Ради Петрогра}{а і Моск­ ви стали більшовицькими. Ленін, який був у той час в підпіллі, влади у своїх листах }{О ЦК, Петрогра,в;-

Черкаська облш:ть. Механік Жашківської опорно-показо­ вої МТС О. К. Мнхайловський до початку збиральних робіт

скинутий.

прийняв нерівномірності економічного і вив:ів 'ra есерів і ставали під декрети з'їзді був політичного розвитку капіталіз- ~ільшовицькі прапори. му в епоху імпеРіаЛіЗМУ приШсля розгрому Тимчасовим дянський йшов до висновку про можJlИ- урядом липневої мирної демон­ Леніним. вість перемоги соціалізму спо- страції, яка проходила під біль­ раний . Н.

росіІіський

року.

для переходу до соціалізму ського і Моск.овського Комітетів Ленін вважав Республіку Рад. партії писав, що більшість на­

склад- про збройне повстання. Для ке­ ній обстановці, щоб повести за рівництва повстанням був ство­ собою маси. Шляхом роз'ясню- рении центр, яким керували ЦК вальної роботи більшовики за- і особисто Ленін. На цей час воювали більшість у Радах і та- петрогра,в;ські робітники органі­ Червону гвардію­ ким чином зробили їх справді зували

взяти владу цілком. Партія комуністів

1956

Сто пропозицІй сільського раціонаJJlзатора

Незадовго до Жовтневої соціалістичної революції, на І Всеросійсь ко му з'їзді Рад, лідер меншовиків Церетед.і виступив з твердженням, що жодна політична партія в Росії не наважилася б одна взяти владу до своїх рук. - Такої партії в Росії нема! - голосно заявив Церетелі. І

він,

жовтня

-~-----*

ВЕликоl ЖОВТНЕвоl РЕВОЛЮЦІІ

нав голос з місця: - Є така партія! То був голос ВОЛОlимира Ілліча Леніна.

31

Г. Д06ровопьсьиий, .д.кректор

ДОК·у.


Сероа,

ІКОВТКА

31

1956

рону.

СТАХАНО8ЕЦЬ

3

День у день підвищувати надої мопока *

*

Трудові діла колгоспників До всі

великого

роботи,

тися

з

свята

завершиш

на дробарці і силосуємо. Такого

повністю

розрахува·

корму у нас буде

державою

по

сільськогосподарських

тонн.

350

На збиранні запровадили ін­ продуктів дивідуальну відрядність праці, таке 30-

матеріа.'ІЬНУ заінтересованість. колгоспників нашої Всім КОЛгоспникам і колгоспни­ честь 39 РОIWвин цям після закінчення роботи за Жовтневої соціалістичної револю­ рішенням правління буде видано ції. 25 процентів стебла і 10 про­ Всю картоплю з 495 гектарів центів качанів від зібраного вро­ з~зли, закагатували. Особливу жаю.

бои'язання артілі на

~aгy приділили

насінневій. Ії

перебрали по соргах, величині і поклали на зимове зберігання. Рільничі бригади змагаються зараз за те, щоб якнайшвидше зібрати кукурудзу. 3 кожного гектара

в

середньому

виходить

Городні бригади закінчують збирати пізню капусту. Щоб пос­ тачати

взимку

трудящих

Києва

свіжими овочами, заклали у ка­

гати до

по 25 центнерів. Найвищий уро­ жаї!: виростпа бригада, якою Артіль достроково виконала керує Олександр Крисько. Тут на план заготівель і закупок про­ кожноку з 60 гектарів буде по дуктів тваринництва та картоп­

центнерів. лі державі. 3авершуємо здачу Колгоспниці виламують кача­ пізніх овочів. Розрахувалися

40-45

ни вручну, очищають від обгор­

також

ток і найкращі відбирають на насіння. Середні качани заван­ тажуємо у сушарки, а ті, що не повністю дозріли, подрібнювхо·

по

грошових

платежах.

І. Ковбасинський, голова

колгоспу.

Колгосп ім. Хрущова,

3000

ростае трудове і політичне підсеред

Колгоспники

трудящих

артілей

села.

Готуючи

сільське

споживче

«Червона товариство достроково

виконало

ttpaїHa», ім. Молотова закагату- план товарообороту вали картоплю і ВИRонали план: кварталу. здачі її державі. 3 кожним днем Художники пишуть збільшується площа зібраної ку- учні середньої ШIWли

третього

курудзи.

лозунги, готують

виставку про політехнізацію шко-

Тракторні бригади, що оБСJlУ- ли, роботу учнів на дослідних жують артіль «Червона Укра- ділянках. іна», виконали план підняття Г. МедвеАенко, агітатор. зябу. 3акінчує цю роботу і тракс. Гоголів.

••

•••

Бригадири Більше місяця, третьої рільничої

нк на площі бригади ком-

бай нер Броварської

а солома ще й зараз лежить на

. ПОJll.

П

. равлшня

разово

давало

бригадиру

колгоспу неодно-

наряд,

М.

нагадувало

Литвиненку,

ЦЯ ють

І(ОЛГОСП ім. ЛЕНІНА, с. СЕМИ ПОЛКИ Надоїти по кілограмів МО­

3000

.пОка від корови.

другої

бригад,

яких також

б

обіцяли

по центнерів сви­ гектарів орної землі. Одержати по яєць на KY~

100

100

ку-несучку.

очистити

слова не дотримали.

запалом, вчить доярок,

лока від КDpoВ'И.

30

Виробити по

100

КОЛГОСП ім. КІРОВА, с. 3АВОРИЧІ Надоїти по кілограмів мо­ .пока вІд корови. Виробити по центнерів сви­

2500

100

2800

лока від корови.

35

Виробити по центнерів сви­ нини на гектарів. орної землі. Одержати по яєць на кур­

100

110

ку-несучку.

б

3000

лока від корови.

'Виробити по 30центиерів сви­

100

нини на гектарів орної землі. Одержати. по явць на кур­

100

ку-несучку.

КОЛГОСП

ім. КАГАНОВИЧА, с. РУДНЯ Надоїnt по кілограмІв мо­ лока від корови. Виробити по центнерів сви­ нини на гектарів орної землі.

2500 30

КОЛГОСП с30РЯ:.,

1

11

У

ЛИСТІВ

соціалістичному зобов'язан­

лока від корови. по

30

центиерів сви-

гектарів орної землі.

Одержаnt по 90 яєць на курку-несучку. КОЛГОСП ім. ДИМИТРОВА, с. В.-ДИМЕРКА

25

Виробити по центнерів сви­ нини на гектарів орної землі. Одержати по яець на кур-

100

100

ні тваРИННИRів району на 1956 тваринництва, включився у согосподарський рік виз­ ціалістичне змагання за круте них зооветкурсах начені показники, за які борють­ піднесення всіх галузей сіль- Жодна лекція не

при

прочитана на

цю

парки (виробити по 30 центнерів свинини на 100 гектарів орної

ток. Низький медозБІР і по кол­

1957 господарський рік. Слід сподіватися, що цей недолік буде

тему.

на жаль,

не виня­

госпах сс. Калита, Гоголів та ря­ часу виправлений. ду інших і перш за все тому, що 100 штук яєць на курку-несуч­ Про послаблення уваги до догляд за бджолами незадовіль­ ку), працівники вівцеферм (на­ бджільництва свідчать і деякі ний. стригти по 3,5 кілограма вовни інші листи, що надійшли до ре­ 3аслуговує на увагу і лист до від вівці). дакції, правда, зі значним за­ редакції районної газети голови Чому ж, запитують у своєму пізненням. листі

до

нашоі

(одержати

газети

по найближчого

колгосп­

с. Бог­ У заВОРИЦЬКОIllУ колгоспі імені колгоспу 'ім. Андрєєва, давівка, т. куницыwо Р. Кірова, розповідається в одному «Правління нашого колгос­ з таких листів, отруйні речовини

ники з плосківсыwї артілі імені Леніна, у цьому зобов'язанні ра­ йону і згадки немає про показ­ для боротьби з шкідниками в са­ ники, за які мають боротися па­ січники у нинішньому госпо,Jtар­

Треба, щоб у кожному кол гос­ лі були не окремі групи високо­ удійних корів, а цілі стада. Тоді ще більше дамо нашlИ ріднш державі молочних продуктів. Та­

раза більше кормів, ніж іншим. У минулому

ке наше

господарському

ду були використані з запізнен­

ням. Де привело до того, що ському році У тваринництві. значна ItЇлькість бджіл, що при­ у сад, загинула після Адже і бджільництво галузь летіла колгоспного тваринництва. цього. 3айве доводити, що такому 3ауваження цілком вірне. І кожна запобігти, якби зоотехнік це є наслідIWМ того, що партій­ колгоспу своєчасно звернув ува­ ні організаЦll, правдіння ряду гу садовода т. AH,Jtpyxa В. Не колгоспів не подбали своєчасно згадувалося, до речі, ніколи про ппо те. шоб кожен пасічник, так догляд за бджо.п8U і на триріч-

пу, пише т. Куницький,

об­

одержав

від

кожноі

Ф. Опанасенко,

2749 кілограмів

доярка.

корови по

молока,

ря,Jt І

Колrocп ім. Маленкова, С. Світильне.

доярок, в тому числі і я, добили-

Місця МТС району в області «Київська

лока за

правда»

днів жовтня в кол-

20

госпах аон МТС області.

Серед станцій

МТС на

Київщини

Бобрицька

місці: надоєно мол 0-

19

ка в середньому від кожної ко­ рови по 112 кілограмів; Бровар­

ська МТС но по 110

Києво-Святошинська МТС КивBo-святошинсыwоo

вуликів

на

колгоспу,

але

чи

нас,

гречку тут,

влаштував

з ся

200 по

лови

яка

ка від корови.

--е-­ Вороткl сигнали

з тим,

що

пасічнИR

Погано ГОІІ:УЮТЬ худобу в кра­ силівському колгоспі ім. Ждано­

нашого

ва. Інший день коровам стебла

свою

па­

складається

кукурудзи,

які

дають

збирають

у полі самі доярки, другий раз

-

коренеплоди.

Про

будь-який

:Joo-

вуликів. Ми звернули­

раціон ні чого і говорити, бо

цьому

технік досі ніяк його не складе.

питанню

кодгоспу

Т. Музиченка,

ім. але

до

го­

Калініна

тим, що ми примушені

були

забрати пасіку зі свого поля, щоб вона не була

остаточно

розорена».

непорозуміння

-

• •

Наближається зима, а аРТ8зіанський колодязь, що забезпе­ чує тваринництво водою, досі не утеплС'ИиЙ. Так само і з примі­ щенням,

мали

інших IwЛГОС­ належним чи­ голоВ'НЇ зоотех­

не було зроб­

лено.

Бджільництво

В. Рогач.

нічого з

того не вийшло. 3акінчилося

Подібні

в середньому від

135,5 кілограма; Бу­ чанська МТС на 11 місці: на­ доєно по 118,5 кілограма моло­

питаю­

сіку літківський колгосп іме­ ні Калініна,

говорило статтю головного зоо­

мед?». Ми не можемо погоди­

не

40

з

місці: на­

6

корови по

на 22 місці: надоє­ кілограмів молока

Теплюк вивіз пасік у з

району,

яким змагаємося, на доєно молока

машинно-тракторних

59

місце і у деяких техніка Бобрицької МТС пах. Вирішити їх т. Га.наги, що вміщена в «Стахановці» під заголовком ном повинні були «Чому дорого обходиться ніки МТС, а.'1е це тись

завдання.

році в тваринництві наш колгосп

колгоспі.

ся доярки (3000 кілограмів мо­ ського господарства та взяв кон­ лока від фуражної корови), сви­ кретне зобов'язання на 1956-

пташниці

ти і годувати за індивідуальним раціоном. Наприклад, коровах Галці та Калині, які дають щодоби по 18-20 кілограмів молока, я згодовую кожній у півтора

само, як і всі інші працівнИRИ ~к=у=-н=е=с=у=чку=.==========в=ід=к=о=р=о=ви=.==========3

Заворичі,

показників у

3а цей час добре вивчила примЗобов'язуюсь нинішнього року хи кожної з них. Де дає мені одержати по 3500 кілограмів мо­

кілограмів мо- надруковані дані про надій мо-

2800

-1957

землі),

Групу корів, що закріплена за ся більш кращих мною, доглядаю декілька років. роботі.

У газеті

с. КУЛАЖЕНЦІ

Надоїти по

100

••••••••••••••••••••

БІльше високопродуктивних корів

Одержаnt по 90 яв~ на курку-несучку.

Надоїти по 2500 кілограмів мо­ ==Н=lч=о=г=о=н=е=р=о=и=ть=.========с.==о=г=ре=и=.========;Ї лока від корови.

1о г л SI дІІ Увагу розвитку бджільництва

•••••••• •••••••••••

можливість по різному догляда- лока від корови.

КОЛГОСП ім. ЖдАНОВА, с. КРАСИЛlВКА Надоїти по кілограмів мо­

Виробити

13

Фото В. Шміловича.

яець на' кур­

КОЛГОСП ім. КІРОВА, с. ПОГРЕБИ Надоїти по кілограмів мо­

як

з нім к у: доярка Г. Д. Крикун з коровою «30рка:..

гектарів орної землІ.

120

ферму,

25

230

Н а

30

Одержати по

прийшли на

3338 3500

100

ку-несучку.

нини на

що недавно

краще доглядати корів. У минулому господарському році в тваринництві вона одержала від закріплених корів по кілограмів молока, а тепер дала слово надоїти по кі­ лограмів. Своє зобов'язання Ганна дмитрівна підкріплює конкрет, ними дідами. Незважаючи на те, що декілька корів з за· Кріплених майже в запуску, вона за днів жовтня надоїла в середньому від кожної по кілограмів молока.

центиерів сви­

нини на гектарІв орноі землі. Одержати по яєць на кур­

І. Степаненко, агроном.

-

в літах уже Ганна дмитрівна Крикун доярка колгоспу «Червона ~'KpaїHa:., с. Гоголів. Але працює вона з молодечим

2500

нини на

Колгосп ім. Кірова,

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, с. КАЛИТА Надоїти по кілограмів мо­

бригадири

площу для роботи тракторів, але

П

30

Виробити ниии на

100

Не зібрана солома люпину з гектарів на площах першої

щоб

зібрав солому, звільнив площу для оранки на зяб, а він обіцяє

.

24

МТС зібрав та

на зерно безалколоїдний люпин,

••

0·6 і

100

ку-несучку.

ку-несучку.

гідну зустріч вели­

кому святу,

30

100

••*

несення

-'

лока від кuрови. Виробити по центнерів сви­ нини на гектарів орної землі. Одержати по яєць на кур­

с. Требухів.

3 наближенням 39 роковин торна бригада, яка працює на Великого Жовтня все більше на- полях колгоспу ім. Молотова.

.

КОЛГОСП ім. МОЛОТОВА, с. ГОГОЛlВ Надоїти по кілограмів мо­

тонн капусти, сто­

2000

.'roвих буряків і .моркви. Відходи цих овочів використаємо на корм худобі.

*...................

господарський рік у тваринництвІ

поставках

-

і грошових платежах

................ *

*

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛГОСПlВ на 195 6-1 95 7

ваЖ.'lИва при­

т. Теплюк І. погано працює. буткова галу~ь колгоспного rocСправжня причина ПОЛЯl'3є у подарства. Вона потребує уваги сJIi,пючому. .&ерївlШRiв JtQлгоспів і МТС.

де установлено

електро­

мотор, що нагнітає воду.

Правління колгоспу імені Леніна доручило кормодобувній бригаді нав'язати з соломи ку­ ликів,

щоб вкрити пташник і проте бригадир Лесик

воловню,

нічого не робить. Щоденна сriнгазета

«За комунізм». С. Плоске

.


11

Ра~Е~~IС~;~~И ПЕРЕД ВЕЛИКИМ СВЯТОМ Легкий дніпровський вітерець

В ці дні на вулицях міста частіше, ніж звичаііно, можна

спартакіаді 28 жовтня в Борисполі

колихає на фронтонах бу,1l;ин:&ів Києва червоні транспаранти з бачити автомашини, навантаже­ Замиками ЦК КПРС ,11;0 39 роко­ ні меблями і різними господар­

в.ин Великої Жовтневої соціаліс­ ськими тичної революції. Наближається радісне,

речами.

переїжджають

у

Їх

власники

нові

будинки.

булася

ТJiy,1l;овій вахті, і в новосі.плJIX засвітяться вогні святкової ілю­ киян, і в надзвичайно жвавій мінації і на фасаді шестиповер­ торгівлі на рипах і в маraзи­ хового будин:&у енергетиків. В нах. його 58 впорядкованих кварти­ Новими ВИ,1l;атни:м:и досягнен­ рах йдуть останні опорядні ро­ нями в господарсь:&ому і :&у.пь­ боти. турному

чудовий

півавтомат,

ство­

групою

заводських

конс­

рений

трукторів.

Своєю

продуктивніс­

тю він замінює кілька токарних та фрезерних верстатів і дає змо­

споруджуваних

у

місцях

народ­

І КП(б)У

300 І очок.

тростанціях бурого вугілля з ви­ СОRОЮ вологістю. Цінний подару­

ники художньої самодіяльності підприємств, установ і вузів.

ження

трьох

нових

морських

народ до світлого майб}"l'НЬОГО--

Пона,1l; 15 тисяч RИЇВСЬ:&ИІ машинобудівни:&ів уже працюють

до комунізму.

в рахунок

1957

К. (Кор.

ро:&у.

уроки в шести масах, 22 жовт­ ня знову до сьомої години вечо­ ра не було електроосвітлеИ'ИJI.

аа

КОРДОВО.

На честь роковин ~овтня Трудящі

Болгарії

готуються

11

нашого району вийшли на кісце.

Першість

спортсмени

11

завоювали

Бориспільського

району.

М. Яхно, голова

райкому

паливо для цього, з дозволу сказа­

тн, будинку, що зветься клубом у с. Вигурівщнна, давно вже то­ чаться розмови, а\1Іе досі ніхто не завіз.

Врятовано

10 10nOKa 27

тонн

Володимир

Лисенко

по~вір'ї

«Молоко»,

білий

-

помітив струмочок.

майнуло в його

думці.

Оглядаючи цистерни, виявив, що з однієї з них те­ че молоко. Не гаючи часу, він вжив заходи і врятував 1О

КaJIгоспник.

с. Завим'я.

сіл.ьської Ради, він же

лосила

В. Лисенку ПО,1l;яку. Г. Опанасюк.

машини

простоюю1'Ь» під таким заго­ ловком у газеті еСтахановець»

від 5 жовтия був уміщений лист з с. Гоголів про те, що в промис­ ловій артілі ім. Сталінської КОН­ стнтуції

\,з-за

відсутності

СJIj,цаJ[И

пряжі

нижчого

типу,

що

Броз Тіто в ра~янсыtмуy Союзі.

досягнення

революцію і

радянського

народу

в будівництві комунізму. Уже відбулись вечори в Благоєвграді, Трині, Хаскові та риді інших міст. На

підприємствах

змагання на честь Великого Жовтня.

шириться

39

роковин

Нове пІднесення соцlаnіСТIІЧНИI перетворень , китаИському сеnі Після збирання врожаю в ltИ­ таисыtмуy

піднесення

селі почалось

соціалістичних

нове

пе­

ретворень.

найбільших

науково-дослідних тингу, висловив подяку югослав- алжірського народУ оголошено по

закладів країни. Тепер споруд- ського народу Радянському Сою- всій Сірії, в Дамаску пройшла ЖУЄТЬСЯ основнии чотириповер- зові за цей подарунок. демонстрація і відбувся багатоховий будинок. Інститут буде (ТАРС). люднии мітинг перед будинком оснащений найновішим ltомплеlt-

сним енергетичним і технологіч-

ним

устаткуванням,

--ф-

парламенту.

Парламент peIWMeH~YBaB уря- І

яке вже ЗагаЛЬНІМ страмк в араdських дові звернутися

з закликом

,11;0

монтується. Реактор ДЛЯ інститу- кратнах на знак CUnlAapHOCTI всіх арабсь:&их країн оголосити ту збудовано в Радянському СоюЗ алжірським народом бойкот Франції в політичній, екозі, і більша частина його деталей номічнііі і культурній галузях. вже прибула на будову. (ТАРС). Як передають радіо і преса кра28 жовтня в Тріполі, як і в

-оУрочисте відкриття МТС, переданоТ радянським

наРОДОI в дар народові IОГОDnавіТ

ін Арабського Сходу, 28 жовт- столицях інших арабських дерня трудящі арабських країн від жав, проводився загальний Атлантичного океану до Персид- страйк

соліда~ності

ськоі затоки на знак солідарпос- ським народом ті з алжірським народом прове-, т! ~роти

1

з алжір-

на знак !1ротес-

арешту

аЛЖlРСЬКИХ

28 жовтня в Румі (Воєводина) ли страЙк. протесту проти ареш- Л1l6РlВ французькими властями. ві,1l;булось урочисте ві,1l;КРИТТSl' ту французыtмии властями ке(ТА.РС). типу, які мають повністю соціаТепер у кооперативах вищого

.

високопродуктивні

станки.

Голова правління І{иївської облпромради т. Квілінськнй Н. повідомнв редакцію. що вжнва­ ються

заходи

артілі

пряжею.

на

по

забезпеченню

JIиет1в

скаржнлнсь,

що

вонн

семнполківській

працювали

овочеперевал­

ці харчоторгу Ленінського району м. Києва і з ними не розрахува­ лися.

Директор райхарчоторгу т. Вла­ сов В. повідомив редакцію, що гроші Н: Довгодько і О. Хавро виплачені.

Страйк не зачепив Су,1l;ноплавство

зустріти 39 роковини Великої мають напівсоціалїстичний ха­ З нагоди відкриття МТС від- по Суець:&Ому каналу, працюва­ Жовтневоі соціалістичної рево­ рактер. бувся мітинг трудящих Румської ли також пі.щриємства комуналь­ люції. Організації ВітчизнЯ'Иого общини, на якому були присутні ного обслуговування. фронту влаштовують в містах і БудІвництво в ЧехословаччинІ понад 5 тисяч чоловік. Загальний страйк на знак селах вечори болгаро-радянської Інституту ядерноТ ФІзики Голова виконавчого віча авто- протесту проти арешту фраицузь­ дружби, на яких проводяться бе­ Поблизу Праги будУЄТЬСЯ Інс- номної області Воєводини Г. Тик- кими властями керівни:&.ів на­ сіди і лекції про Велику Жовт­ титут ядерної фізики о~ин :} ВИЦЬRИЙ, ЯКИЙ виступив на мі-І ціонально-визвольної боротьби неву соціалістичну

простоюють

иеопубшоваRИХ

Колгоспниці рожнівського кол­ госпу «Більшовнк» Н. Г. Дов­ годько і О. В. Хавро у своєму листі до газети «Стахановец,ь»

національно-виз­ лістичний характер, об'єднано машинно-тракторної станції, яку рівних діячів радянський народ подарував навольно го руху Алжіру. вже 55 процентів усіх селJIИ­ ських господарств країни. 35 родові Югославії під час перебуВ Каїрі та інших містах Єгип­ процентів господарств є члена.ии ванlІ'Я прези~ента ФНРЮ Иосипа ту відбувся 24-го~инний страй:&; кооперативів

і секретар парторганізації т. Ні­ кішин про це знає, хоч через поріг клубу не переступнв, особливо вечорами. Знає, між іншнм, т. Ні­ кішнн і тнх, хто ПІДНІС СВОIOl брндку руку на завідуючу клубом­ т. Мисюру. Але що з того, що знає, коли нічого він не робнть для ТОГО, щоб поліпшити в селі культурно-освітию роботу. Т. Ільенко.

Слідами наших виступів «ВисокопродуктивнІ

тонн молока.

Дирекція иолокозаводу ого­

І. Бовтюх,

Голова

жовтня на Бро­

варському кdлокозаВО,1l;і ШОфер на

г о л о в н е-в и в і ска Дах протікає. Ще торік шибки вибнли, а тому зовсім забнли вікна. Лавн розраховані на 150 чоловік, але на ннх. небезпечно сідати, бо вони без ніжок. Про

фізкультурн і спорту.

Вечором

вони заняття школі. Висновок інший ставляться до

в темноті,

В комплексному заліку по програмі спартакіади команди

-0-

Кажуть, що монтери економлять

зриваІОТЬСЯ. Так, з-за цього 19 безвідповідально жовтня не' відбулися останні 3 своїх обов'язків.

1500

метрів вИЙшов В. Макаров.

РАТАУ).

ри колгоспу «Шлях Ілліча» до електроенергію, але це не ві,1І;ПО­ пізнього вечора не включають відає дійсності, бо ж по усіх електроосвітлення в приміщенні вулицях і' будинках в цей час середньої школи. Учні, що нав­ чаються в другу зміну, вимуше­ горять лампочки, темно ті.пьки в ні сидіти

Переможцем в бігу на

Євгенов,

"Економія"" електроенергії Часто бував, що елеRтромонте­

метанню диска і штовханню я~ра вийшов на перше місце.

ленінській партії, яка веде наш

траулерів і двох теПЛОХО,1l;ів.

з

245 райради

його результат -5 метрів 75 сантиметрів. В. Кондрашов по

чистий вигляд матиме Київ, ко­

нок підготовили суднобудівники топада вийдуть колони трудящих, заво,1l;у «Ленінська кузня». На щоб продемонструвати свою без­ його стапелях завершено споруд­ межну любов і відданість мудрій

В Гоголеві за:&.іИчилзся під­ бованців. З нового року наше село писка на газети і журнали. План буде одержувати більш як півти­ поширення періодики виконано cячi екземплярів газет і близько значно раніше, ніж торік. Ха­ ста журналів. рактерно також, що помітно В ці дні пожвавилась продажа збільшився попит на журнали літератури листоношами. Добре «Городництво», «Кукурудза», іде справа у Н. Куліша, М. Ось­ «Бджільництво», «Свинарство», мака, В. Бреус. Листоноші щомі­ «3емлероfiство». В проведенні сяця про~ають вроздріб літерату­ підписки активно допомагали ри на 500-600 карбованців. '1'Т. Сорока, Стасько, Балашова. В. Мlхив, начальник відділення 3а короткий строк поширено га­ зв'язку. зет і журналів на 23 тисячі кар-

жииу першість за столя­ ром ДОК'у А. Лемпицьким:

гатимуться в майстерності учас­

лис­

-

року.

241 очко. В змаганнях по легкій ат­ летиці з стрибків у ,1І;ов­

столичних артистів. З ними зма­

7

Інстру:&тор

І, ге місце -

них гулянь, виступлять бригади

ли на широкий Хрещатик

М. Потапенко можливих набрав

1956

ДТСААФ І. Доценко посів дру­

I'У одночасно виконувати різні Сотні художників і декорато­ операції по швидкісній обробці рів, електриків і будівеЛІ>ників металів. Електромеханічний за­ вод «Головенерго» виготовив но­ створюють яскравий святковий вий потужний агрегат, який за­ наряд для столиці України. Уро­ безпечув використання на елек­

від­

районів

лівобере~жя Київщини по ф}"l'болу, волейболу, легкій атлетиці і стрільбі. У ній взяли участь спортсмени Бро­ варського, Бориспільського, Баришівського, Яготинського та Переяслав-Хмельницького районів. Серед жіночих коман,); по волейболу броварська кокан­ да посі.па перше 'місце, ви­ гравши у бориспільців з ра­ ХУИRом 3:0. По стрільбі за­ воював першість майстер цеху фабрики ім. 14 з'їзду

світле В просторих квартирах п'ятипо­ свято. Це почувається в усьому. верхового будин&у справляють І в успіхах виробнични:&.ів фаб­ новосілля трудівники швейної рик і заВО,1l;ів на пере,в;жовтневій фабрики імені Горького. Вперше

житті зустрічає тру,1l;О­ Майже 20 тисяч квадратних вий Київ 39 роковини Ве.пIПtOГО метрів жилої площі одержують Жовтня. кияни до свята. Радісні вісті й,в;уть з підпри­ Велике піднесення панує в ємств. Вони підносять Батьків­ МІСТІ. В театрах і палацах куль­ щині до свята нові машини з тури готуються святкові спек­ маркою «Київ». Верстатобудівни­ таклі і концерти. На естрадах, ки заводу імені Горь:&Ого випус­

С'!Іартакіада

жовтня

31

Висока активнІсть при передплаті газет

На обласній

11

тили

СереІІа,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

Ре,цактор

С. ПОГРЕВІНСЬКИR.

1

по

листопада

6

у 'ровараж ва PIHKY вlдБУАеТЬСR

*1 передсвятковий*, 11 колгоспний БАЗАР 11

-

*

дирекція

ринку

надає кол-

госпам, колгоспникам і торго­ вельним оргаJtlзаціЯМ торго­

веJlьнl місця, інвевтар, ваги, саНОДIІГ. Працює м'ягорозру­ бочни. .Іарьок.

ДИРЕКЦІЯ

РИНКУ.

БІгун МнкOJIа Іванович, що жи­ ве в с. про

Плоске, порушує справу

розлучення

з

дружиною

ве

там

же.

Справа слухатиметься в на.род­ ному .cyдj. 2-0Ї дj.льннці

Бровар­

eькoro району.

Адреса редакції: с. Бровари. Київської області, вул. Київська, 16 ІЗ8.

Броварська районна дJlукаРИIІ Київського обласного упраuіВВІІ К)'.ІІьтур••

Бі­

гун Марією Єлисійовною, яка жи­

....

з

4<НХ

2f20

131 номер 1956 рік  

131 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you