Page 1

ОРГАН· JРОВАР-СЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМ)'ИІСТИЧ_НОІ ПАРТІІ t'КРАіНИ, МІС,КОІ І P~ROHHOI РАД НА,ОДНИХ ДЕП)'ТАТІВ KHI.Cbi(OJ 0&4АСТІ

* .N! t30 (7003) *

Гааета ввхоАJІ'Нt a:·t7 nlua: 1937 pm<y

П'ятнИця,

*

16 сер ня 1985 року

Ціва з хоо.

3А ПРИНдАДОІІ.,

ПDОСИІВЧАН Тваринники нашого рад­ госпу с Бобрицький• .все роблять для успішного ви­ КРНання

соціалістичних

зОбов'язань, взятих на за­

ПершИ'м у радгоспі сЗо­ ря• ВИ'Конав n'ятирічний

мооодняка·, де бригадиром

с~м мииу.пих місяців ІЮ брИ1"а,ц1 одержано 850-гра­ мовІ середнь<>добовІ прн­ рбсти Ж>ЖноІ тварини. Переможцем сацІа.лІстичного змагання вийшла

Г. С.

оператор по

план

по

приростах

mа,рнн

·колектив бригади .рощуванню

по ІВи~

ремонтного

Нот.

ПрацІ·вники

ферми одержали середньо­ добові црирОСТИ ІЮЖНОІ т.варини за п'ятирічку по 678 грамІ·в при планІ 473 грами. НаВкращих резуль­ та!І'!в вони добилися в ни­ нішньому роцІ. Так, за

_ ·верш81ЛьннІі

п'ятирІч­

·ин. Це дає nЄ'Вні резуль­ тати. Заt~аз щодня від коокноІ корови одержуємо на 1,6 .кіщ>грама М().JІо.ка

бІльше nроти В:І.дповІ.дного :-.!ІfНулорІчносо

вирощуванню

ремонтного

рік

nеріоду.

За сІм з ІПОJІовиною міся­

мо,1одняка

цІв його н&ДоУли по кілотрамІ·в. Щодня

Д.' Є. ТопІха. Тру,:.~Івниця щедро передає досвід

правляємо

своЄї роботи ~ю:юдю1 опе­ І А. ТРЕТЯК, rо.nовннІі зоотехнІк.

вІД­

держа.вІ

ло

тонн.

16,8 --17

ра1орам.

2458

Jllнpoko розгорнуте со­ цІалІстичне

з:\!агання

за

·високу nродуктивнІсть мо­

,,очноі

ВИСОКІ ПРИРОСТІ УспІшно винонують взя­ ті соЦlалІотичиl зобов'я­ зання по вІ,дгодІвлl еви" ней тваринники ·ордена «Знак . Пошани• радгоспу k11ен1 Юрова. Вони доби·

виконання

\

Да'Видович, Н. М. Сереб­ рянська, Т. В. Тон«а ОіЦер­

жали

грамtв

no 560

бових приростів за сІ·м мІ•

сяuІв

оодарства.

•ВИС()ІJ(ИХ

сере,днЬОДО.

цього

року.

Особ­

r.

У дарва праца комунальвиків вершальному році одинад­ цятоІ ІП'ятирlч.ни колектив заводу

нестан~дартного

мунального ТЗІК, за сLм винонано

ко­

обладнання. мlсяцtв пере­

завданн.я

по

ви­

пуску товарноУ продукЦіІ, значи<> бІльше П реалІзо­ ,вано, на 0,7 процента знн· щено собівартіСть виробІв. При.клад комунІстичного

тально ниці,

ніст

98.3 fІОі

яну

зумІ.nа

оч<J.1ЮЄ

тут

прнйпі.nа

ово.nодІтн

секретами

майстерносТі

()диак в останній період надоr мо.1ока

рала

на

кожному

редньому по

ко,му-

кілограма.

квадvатному

·вирощу­

метрІ

теплиць у

се­

кілограма ·огірків при n.naнl 18.~

21,1

Вона достроково виконала взятt coцianl·

етичнІ зобов'язанИJІ по реапізації ранніх овочів дер­ жавІ.

І нинІ РаУса Д.ус йде а аванrардl соцІапlстично­

пред'яв­

мщна . трудова

змаrІUІІUІ 'І'еІІЛІІ'ІІІІІЦЬ rоеподарства.

nІдrотуваu rlдld 2'Р7АоІІІ А•руик•

дисциплІна.

.

тt~

С. КОСМАЧ.

Вона прагне

з'їзду

XXVII

Мал. А.

uap-

Keenouuca.

У КАЗАХСТАН НА ЖНИВА "

Завершено збнраІUІЯ хлібі,в у степових районах ресnубліки, і механІзато-

с)'кра· rekТapax І намопотН8ШИ чуку З ІЮЛГОСПу А:\!вросіІвськоrо ра· на коокному з них майже Іна• 40 центперШ зерна. Ра­ йону. А от А. М . АщtІ:ю­

ри за

традицІєю

зом з сво1мн товаришами

знову вирушають в далекІ,

проведе одина.:~,цятІ цілик­

доброю

гов Іде в братню публіку вперше. се·ред х.1іборбів,

р~с·

них у себе вдома до·вели денний намолот пшениЦІ

до

ста

КрІ·:-.1

·І

більше

Деяь у день площа

оранки

всдитимуть

грунту.

Добре

Пупа.

у складі загону знатний номб~нер Д. О . Нобець з нолгоспу · Імені Юрова

Мар'uісьІЮrо ЯЗІЙону.

ВІн тут,

добре nоnрацЮвав у себе вдома, знявши врожай раннІх зерноонх на 120

І

щороку,

а nочат·

представники

й

Інших

об­

освоєнн·я цІлинних ае- JІас1е.іі України. Як пові­ мель, вІн nрацює ,в гаря,чу дс~Іили кореспон,:.~ента пору в Тургайській обла­ РАТАУ в МІністерстві стІ. За уоnІхи, ,.1()Сягнуті сі.1ьсько·rо господа,рства

· 'КУ

удо:тоєний

ордена

УРСР, у Казахстан в най. Трудового Червоного Пра­ бJІижчі днІ 'ВИрушають чо­ пора. Знайоме 'Казахстан. тири 'І'нсячІ украІнських ське n01ле І І. О. Новаль- механІзаторів. Багато з

брнга~и. .керованІ Героєм СоцІапІ.СТнчноJ ПраЦі І. І. Дегтярьовим 1 лауреатом ДержавноУ премІІ СРСР

низах ЦІлиногр;щськоr, НустанайсЬ'коІ, Нокчетаs­ ської областей. Посла'НЦІ рuко

ШАХТАРСЬНИА МІЛЬАОН Свердловськ .nовградської

.

ВорошиобJіастl.

~ахановс~кимн темпами розробляють вугІльнІ пла­

сти гірники н~молодwоІ в області шах.ти. Імені бО­ річчя СРСР об'єднання

сСвердпованrраJЦит•.

Во­

ин видали мІльйон-ну :J · nо­

чат.ку енсплуатаціІ антрациту

понад

rонну план.

Прнбавка дорівнює річно­ му .видобутку середньої шахти Дgнбае;у.

СоцІадlстичне змагання на честь 50-рІччя НОВСМ(ОСО

руху

стаха­

ОЧО.1ЮЮТЬ

готовку

траJНторис г

В. Ф. Лисенко. Він пра­ цює на ДТ-75. НожноІ . зміни механІ·затор виорює f{a 0.5-1 гектар більше норми. На · нього рі-вня­

друга за

рахунок

лав,

а

вмілоІ

ме­

план.

тропостачання

пьких

тваринни­

комплексів,

nтахо­

ферм та інших

монту техніки дове.1а до­

гс::пс;дарських ліДприє~ІС'І'В

ця

року

·видати

на-гора

в

Іршавському·

сІльсьно­ районі

За~арпатс~оІ 9бласт! за­ безnечmь .система телеме· ханІкн І аетоматизац!І уота'І'куванюr .районних

епектроІІJдстанцtА. ІІІІ&епн В AliO CП."Ц1ank11t JІЬ.ІВ·

'ВИСО!lЮІJОЖИВНИХ

НОрМОВИХ

культур Так, кожній ко­ рові щодня д.аємо по 30 кі.'Іогра·мів конюшини і стІльки ж ч· міші вівса, ВИІШ та інших однорічних трав. Подрlбнену зелену масу 'прнсо.1ює~ІО і, за прикладст\t ІІ.1оскі·всьІшх :1год.овуєлю•

невеликюtи

да­

·ва.нна.чн Ію 8-10 раз~в на день. Ян пересвЦчи­ лись, худоба краще з'Удає норми, майже не залиша~ Іх у годівницях.

UЦоб забезпечити сталу Про.:{уктивн!сть худоби, пра.нтm<уємо І такm1 важ·

ЛИВИЙ захід, ЯJС ІІЮІаСЗН· ня .Вночі, зокрема

rr

перед саІтанком, .коли лу­ ки вкриті PQCOIO.

М. БАЛИЦЬRИИ, rоловнн_й зоотехнІк.

Щоб

д..обре

ози!\Іі,

вродили.

механізатори

туюrься

до

го"

внесення

доб­

рив у грунт. Це в они ро­ бИТИ)Іуть під час передпо­ сі'вної nідгстовки ріллі.

На '1\ожен гептар

давати­

муть по 2 11ентнери НО.\1П· лексних рідних добрив І

по

центнеру хлористого

1

~алію.

В

гостцарстві

диться

оонмих

прово­

очистна

насіння

культур.

Вже вІд­

ПОЖНИВНІ ПОСІ·ВИ Механізатори

бригади

з цеху кормовиробниuтва рЗІДrоспу «Русанівський• сІють пожнивні нультури.

Суміш насіння кукурудзи, СОН'ЯШНИІКа

ГОроХу

ПО·

кладені в грунт на rеК'Та.рах, де зібрані

400

мі.

і

Це даСТЬ

восени

не

ози­

МОЖЛИВіСТЬ

допустити

в

НЬОЮ ·f<i :l bKICTЮ С.ВіЖОС'К<? шеноІ :~~~аси, забезпечува­ ти сталі надо-І :vto.1oкa від корів. Добре ·nрацюють на сів­ бі тра!Нтористи О. М. Ві­ рич, М. О. Рябий, І. А.

Середа. Вени значно пере. винонують

нор:vtи.

Г. НЕСТЕРЕНКО,

зе­

леному 'КО!іВейєрl так зва­

секретар

них «ВІ'кон•. беЗІПеребІйно

цlї радгоспу ський•.

годувати

худобу

достат-

аахі,1них областей J)e(;Wб·

тисяч

_\ танож roдw~

тварин :зеленою масою

r.

ЛьвІв. НадІйнІсть елен·

100

понад

коок­

ри Віктор ГончарІ!ІСький сортовано Й<fГО 700 цент­ І Валерій Ласк~ЛQВ. · Зма· нер.1в. Зразки очищеного rаючись мІЖ ~ю за насінНя :вІДправленІ на ефективне ви~~аню1 аналІз а державну иасІк­ техні'І<И, тра-кторцt'nі еи· иєву лабораторІю . конують норми на. 110115 процентів. АндРІєнко.

дnя БЕЗПЕРЕБІАНОГО ЕnЕКТРОПОСТАЧАННЯ

вугілля

ею:.nлуатаЦіІ І якісного ре­

бовий видобуток антраци­ ·ту до 1000 тонн. Свій до­ свІ-д маіістри швидкІсних ІВИбої'в nередають моло­ ди~ #!ринка-м . Нолекткв шахти :1обов'язався до кІн­

механІзато·

'СЬКОГО ~\дпрн Є М С Т В 8 «Спеценерrоавтоматика•. За програм<>ю технічно­ го переооброєнн.я сіль­ ських мереж на територІ1

ще не менш як тонн

своєчасну під­

резервних

там

(РАТАУ).

В. І. Пінчу.ком. Перша за­ безпечила

:Jа{:тосуовати

тод збирання у:крупнени~ '\ІИ :Jагонами, вахтовий резпорядок роботи. Іх пєреваги на,.1ійно перев!ре~ нІ в ск.1аІ-{них умовах ни­ нішніх жни'в у респубJІІцІ.

сі·вби

трудиться

на ній робmІ

на

але близькІ серцю краІ- ні жнива. ЗІ 180 гектарів на цілинні землі. Перши- зІІбрав хлІІб У кoJtrocni випала честь са~.tовідданою ми вилетіли в На.захстан «Батьківщина• Першо­ {!рацею a:vti[JHIOB. ати неnо­ посланцІ Донецько! обла- траІВНЄ'ВОГО району Jl. І. Jjушну дружбу народів, є У.краіни мають намір uіИ­

стІ.

нкrrм

Посили :JИ лю

біл_ьшає для

· «ЖердLвсЬІ\ий•. Вже під· готов.1ено 200 · гектарів

вони

машини

'до

л ока.

Щоб .на-

оонмих .культур в ра:дгоспі

тонн.

Тургайсьноr.

за'вдання

ноУ доярn:и 110 надою мо-:

Орють Швидкими темпами

ються молоді

е ЗА. ЗАНОНАМИ &ІtАТЕРСТВА

девели

почали де­

що знижуватись.

Минулого. року молода трудівниця виросТНJІа І зіб­

праці пока­ експеримен­

першого

лення,

вона

вання високих урожаїв овочів у закритому грунті.

О. М. К у ч .м а. процента витотовле­ •продукцІІ колектив

здає з

краща тепличниц. ра.цrоепу сКра·

-

тeiUJII'IJie rосподарство. Але І за цей короткий час

ск.'Іадальної діль­

-

НІJІРгра,мlв

13,5-14

ду'К'ТКВНОСТІ корІв у цІ Л'llr·

еutвський•. ПорІвняно недавно

ставлення .до зує бригада

доїння

ні дні добивається АнтонІ· на ІпполІтівна Хижн'як

РаІеа ДЖус

Стабільно працює у за­

машинного

май­

молока. З почаmу року вон~ одержали по· 2950 кtлосра:мІ·в. Ще вищоІ npo·

журиаJdеТІІІUІ КД)'.

дУ'ктивностl тварик. БОА­ ночас розробили графік t

нарuва:.-1

Так,

на · яких

прац1вІіиІdв,

т.варІtншшів,

чо

Л. САМСОНЕНКО, СТ)'ДеRТ ~~JІЬ'І'е'І')'

ри

загострили "агу на недо­ ·nущення .. ЗНІJЖення ц.ро~

суперництва.

·доюють в1JД кожноr корови

ливо ра,дують підсумки ро­

по віДгоді•влІ свиней М.

соціалістичних

МарІя Дмитрівна Мwко­ лаєwю 1 Тетяна ДмитрІ·в­ на ОбІух нині щодня на­

roc·

бо-ти за минулий мІсяць. Так. передо·ві оператори

успішне

обох фермах .про.вели збо­

аобов'язань народжує правоqшангових трудового стри

се­

редньодобових приростів свиней при плані 505 гра· мLв . Трудівниці задають тон у ооцІапІстичному змаrаннІ тваркн-ннкІв

ШІ'СЯ

хур_оби,

далІ не до~устити цього, вжи-ваємо вІДловІдні захо.. ди. У першу чергу на

ліки буде вcтaнoenettQ. ще rюна:д

стем.

двадцять

таких

си­

Це допоможе опера­

тив.но усувати аварійні си­ туації, гара~туватИ'Ме без­ перебІйне ~лектропостачання ферм. ·

ЗБИРАЮТЬ ВИНОГРАД СІмферополь. В областІ почалося збирання винограду наШНпьш раннІх

парторrанJза­

сортів.

Перші

тарних

ягtд

«Русанів­

тонни

сложизача~

об'єднання

ян-

вІдпрЗ!ВИ'В ~олектив

«Кримрадгосп­

винпро:'tІ•.

·У торгове:11ьну

мережу

надходитиму.ть

сорти,

ЯІКІ за авоУми сма·

кови,ми

СТОІ.\1

rехнlчн~

1

якостями

UY'KPY

не

В..'\11-

Іf!ОСТутІа·

ЮТЬСЯ СТОЛОВО:-.!У ВИНОГр~ ду. За раХуН'оо нього сп ц!алІзова,н! господарств ВІ..:tвантатать

HCJ

10

бі:Іьше.

нині

близь

ТИСЯЧ ТОНН ЯГІД ніж

торІк.

-

(РАТАУ)


2

* 16

ето,.

серпня

1985 року

«НОВЕ

ЖИТТЯ»

.с========ПАРТІЙНЕ ЖНТТR: НЕРІВИИЦТВО НОМСОМОЛОМ======= СКАЗАТИ, що

р<>ООта

вали роботу всіх комсо­ мольських осередків. Ви­ сновки були о,диозначни­ партбюро упустило тійноУ організаці'! підпри­ •МИ ємства буJІО б, в кра­ poбorry комітету номсомо­ щому :виnадJО'. перебіль­ лу з-під -контролю, недо­ шенням. Адже бун;вально статньо вимогливо поста­ чотири роки тому села­ вилося до nідбору і роо­

тянтина

КОМіТету •КОМСОМОЛУ зав­ ЖДИ в центрі уваги пар­

с~новRи

ва•

про комсомольську організацію заводУ пласт­ мас ширилас.я далеко за

обрали

другИм

По суті кожен п'ятий ро­

комсомольських

ську

кадрів. А. я:н відомо, саме кадри в першу чергу вирі­

організацію,

зарено-

но,

основному слова, ЯІК

боо·здатна•

не.

Слід

подіб­

сказати,

що

відних заходів, на винних

·

накладено партійні стяг­ нення. Водночас це стало J>1ро•ком і для комуністів підприємС'І1Ва. Тому, коли партбюро . реокомен;цувало

тет опіmан працював аби- для

як.

Нrоадавільно

велася

в .круговерті щmся~щенних

не

знайшло

детально

часу

поцікавитися,

перевірити мольсьІю'і

роботу камсоорганізаціІ за-

вqду. В результаті

міrrет ЛКСМУ

-

ко-

ІІІіДnриєм-

ст:в.а самоусунувся від ви-

конання

сво'іх

обов'язкіВ.

Склалася •криrrична ція.

мо­

хових організаціях, номіте-

кож

обрання

секретарем

вступив

комітету комсо.молу нашо­

ситуа-

ня

у

на

вуз,

заочне

навчан­

.комуністи

цеху

справиться, оскілЬІКи доб­ ре вивчили, знали його

реномендУвали його кан­ дидатом у члени КПРС. І не помилились він ПіJЮдовжив хороші трЗІДИ­ ціУ, заІІІоча•тковані його попередником - · Кос11ЯН­ тином Ворушиліним. Посту·по.во комсомоль­

ділові

ська

рушиліна,

ми

були

впев­

нені, що з цим партійним дорученням

й

.він

успішно

організаторські

~ібності. Дійсно,

при

бюро новообраНий комі­ тет .комсомолу з-робив чи­

танніх числа

чень.

протягом

пі:втора

року

з

очолює

нізанШ

працюють

ходиться

жодне

хороше

партбюро

вивчи:ти стан справ в ком-

СІ:d(ОГО

самольсЬ'Кій організаціі:, вжити необхідних заходів дщІ його поліnшення. Зро-

членських .внесків до орг­ к!Jв та ді:в'Чат, об'єднаних роботи. Водночас .велась в 14 цехооих спілчансь­ постійна робота з резер­ ких організаціях та 11

били чимало.

вом.

тому,

коли

Кос-

нині

ся

роаглядатиме'!ь­

питання

про

завдання

організації

за­

воду щодо поліпшення ви­

орга­

молодІ

у

силою. Нині молоді не об­

трудиться

І

молоддю,

починання чи ініціатива. І

стала

ємсwа,

Проаналізу-

осередків заводу. Цьо.го місЯІця, згідно з ПJІаном, буде за.слухано секретаря ко.мітету комсомолу заво­ ду Юрія Бергуна по пи­ Т<!'Н:ню виховної роботи з

хо:вної робот~ з молоддю. Слооом, зроблено вже не­

комсомольських

членом

сплати

очолюЮчи

~ом·со·мольських

вих

пі.дприємсmо

вІ.д

з

з

партійноУ

мало, щоб навести лад у J"СПЇJ.І.ІіНО справляється з всіх сферах номсоІМоль­ плановими завданнями, жиrтя:

правн­

опілчан•сь~і осередки. Зо­ крема секретарями Цехо­

Тоді на засіданні партбюро вирішили детально

.

стало

стаж,

один

кандидатами

них

Вже

с~:>кий

ос­

в члени НПРС реномен­ дована І прийнято 12 чле­ нів ВЛНСМ, 9 прий­ нято в члени НПРС. Біль­ шість

енергію

лом, що більшіt:ть ново­ прюїнитих в лави парті'і прохо;(нть свій кандидат­

кращих молодих ви­

робнични.кі•в

спрямовує

ком~1ні·сти Петро Чайков­ мало, але ще чимало слід ський. Алла Левченко, зробити. Адже мета у Олена Ущанавська. ЛІ:І­ :в·сіх ·трудівників заводу варниця Зоя СтруменсІ>на апільна гідно зустрі:ти грушюмсорг, обрана XXVII з'їзд НПРС. Тому

організація

ві:Дчутною допома­ без участі

зі й під контролем парт­

лише

комітету,

молоді в [JОтрібне русло. Водноча.с ми ·кон,тролює­ мо виконання комуніста­ ми. яні працюють в ном­ сомолі, партійних дору-

ті ЛНСМУ заводу працює нині 22 комуністи. Зо­ к.ре.м:а,

секретаря

аnілчансьного активу. Нав.па.ки партбюро дає широ~ий просrір для іні­ ціатнви, в•сіля.но підтри­ мує корисні ініціативи і починання МОJЮІДі, а та­

Всього ж у групах, це­

«Комсомольського про­ жеІКтора:~>. Юрія на пtд­ приєм~тві знають всі, ад­ же тут він після служби в арм'іУ працював тонарем,

внутріспішrова, організа- го вихованця, молодого ційна робота. А партбюро номун~ст.а Костянтина Во­ оправ

ту

------------

ці

епtтети ці:лком заслужені, адже серед комсомольців було чи;мало порушників трудово'! дисципліни. прогульників, та і сам комі-

груп.комсоргСІJми

тому,

що

велика

частка

праці

.комсомсльських

юна­

групах.

підГLри­ в

з ,кращих

нерівюштво номсамолом нині постійно в полі зору пар1бюро заводу.

раху­

НО'К лютого 1986 Валерій Макаров -

Оnерація

чить займатись дрібною опікою молоді на ~ожно­ му КрОЦі, ПідІМіНЯТИ робо­

ДІАГРАМА РОСТУ

вживали такі сслабка•. сне

і тому

а

ЗЕЛЕНЕ

нерівиицт­

ЕО комсомолом- це не зна­

мендУІВСШ! себе з кращого ладі комуніати А. І. Пах­ бо'ку як їУ сеRретар, член, но і М. І. Ноптієва.

номіте1'У комсомолу за·вомежі п!Jдприємства. Ви­ шують успіх справи. начальник штабу ЗІвичайно, вжили відпо- ду, ступаючі на партійних зборах, пленумах міськк<>­ му партlУ, місьнкому ЛКСМУ. характеризуючи робо1'у активу с.nілч·ан, в

Здійснювати

сеНІретарем місь111кому бі•тник заводу - член ЛКСМУ, заміна йому вже ВЛКСМ. Гордістю під­ була. Секретарем номіте- приє·м·ства стали комсо­ ту комсомолу рекомендУ- мольськсгмоJюдіжні ко­ вали і обрали Юрія Бер- ленти:ви ІПресового цеху, гуна, який до цього очо- де бригадирами Т. М. Ру­ mовав цехову номсомоль- щенко, В. Ю. Дем'янен­

ЧЕРВОНЕ,. ЖОВТЕ,

8

рану, один

робітниl\ів за­

І.

воду. Всі вони поповнили лави номуністів протягом останніх д:вох роНі'В.

доби

перевозить

ють

цю

ють

МАСИВ саді'Вничих то­

сТІВа.

І

нині є

домовле­

.кавувати

нІсть на їУ одержання.

ІЖджі

ПодавалСІJся д001омога ССІJдітни~ам і в nридбанні са<д,жанців фру·ктових де­ рев, мінеральних добрив, от.рутохЇ'мЬкаті·в. госпін-

м.асиву

планом

13ентаря

і щомісяця прово­

При раді створена аr­ ротел'нічна ко·місія, ЯК!J дає поради членам садів­

тримання

ничих

членами

ста-

товарис11в

щодо

ра-

буді'Вництва а

також

бу­

кож

n:роблеми, ·пов'язані з бла­ гоустроєм

·

масиву.

мало.

ТілЬІни

торік

яrіднюш

та

за

садом,

городніми

культурами.

А намічено зробити чи­ вино­

нано бУ'дівельних робіт на

,Працюють й іІШІl гро­ мадські комісії, такі як по

ВсLм відомо,

нонтролю

за

уваги ні

Маємо

територію.

ян багато

приділяють

партія

та

сьогод­

уряд розви'!­

иу

садівничих товариств. Це й зрозу:\Ііло. Тільки не всі нерівни­ ни з та•кої позиціІ підХо­

до

цієї

.

істину

важлИІВоІ

дотриман­

8

правил

Тим са­

мим вони заrрожують здо·

ров'ю, а інколи й життю пасажирів І пішоходІв. Ось один і:! прикладів. У КВіТНі НИНіШНЬІ'ГО рону водій ра,1г::::пу <<:3оря» О. М . .'Jc:;:·.·є:J сів :Ja кер­ м:>

<.ВТС\І' .>.Ін,

відбулося нонноУ виручки.

обласного

тету. народного

на

якому

п~:ё'Еи::ьчг

ї:-. .в

рішення

на

Ззра:J

тоіі

т:\:аr.;:;:\1

стане

но.

що

ни мімози залишилися не­

встановле·

систематично

вольтних

600

опор,

низько­ частк.ово

ПіД\ВіШеНО НИЗЬКО'ВОЛІ>ТНИЙ Пtрові,Д. У цьому році •пла­ нується масив електрифі­

І

«Трудовика•

та­

кож вирішувала питання забезпечення садівників

родючою землею. Тільни торік вони завезли на своУ ділянки близько 4 тиеяч тонн торф01нришки з Рож­ нівського торфопідприєм-

цього

року

продов­

жується благоустрій «Тру­ ДОіВИКа•. Заплановано бу­ ді•вницТІВо

вих

ку;ва'Ги.

Рада

нl!в і член1в їх сімей.

трьох

постів,

сторожо­

торгового

па­

вільйону, медпункту, тре­ ба занінчИ'ТИ .впорядку­ вання дороги від сторожо­ вого поста до Десни, зро­

бити

три

евемлавини

водозабірні з

водонасос­

ними станціями. Будемо також !Впоряд-

Жителька села Перемо­ жець пенсіоиерка Г. Є.

(начальник

В. Ф. Тригубенко). його робітники мали зробити

15 :кіЛомет.рів огорожі, побудуовати торговий па­ вільйон, сторожові пости. Частину

ту

грошей

за робо­

буді:вельникй

жали,

але

із

одер­

запланова­

ним не справилися. Ті не­

час йде. nсується облад­ нання, що ми придбали. Постійні

в.

Ф.

ню·адування

Тригубенну

рез у льта,тів

не

ніяких

допускаються

~ельииченко написала у редакцію про незручносТі в одержаннІ ПJІатн за зда­ ку сільськогосподарську продукцІю та в отримаииі комбікорму. Директор радгос~ іме­

~!! 60-річчя

СРСР

І. І.

дити касир

25-27

числа

:кожного місяця. Комбікорм nродавати­

меться в продмазі

N> 3,

у

Бровар-

заЦії

(•Н!Вітень

наявності

ц. р.)

у

виявилося біль­

при-

дають,

то­

ти-ся на ·те, що обсяг 'ро­ біт буде виконаний у цьо­ му році. Все це заважаає нам створити

людям

нормаль·

ні умо:ви для садівниц'rnЗа, а у кінцевому результаті

для

повноцінного

відпо­

чинку.

А. КОБИЛЯНСЬКИй,

голова ради

садівничих

товариств масиву «Тру­ довию~.

незаконні сnи-

СУJВаннн матеріальних цін· нос:тей і неза.служені ІВИ· плати заробітної плати та премій. Прагнучи приховати власну бездіяльність, ке­

руючИій трестом В. М. Па­ цюІК здійснив у лютому ц. р. незаконну операцію

з Абхазьким

у.кладено тонни

об'єднаННЯl\1

договір

ІQВітів

на

три

мімози,

про­

те фанrгично Ух бу ло одер­

жано

.-

ще

більше

600

Загальна

4, 7

тонни

1

ШТУК ГВОЗДИІН. вартість

това­

РУ ск.на.ла понад 14,5 ти­ сячі карбованців. його одержала ст.арший прода­ вець Броварського квіт­

кового магаанну N2 2 Р. І. Бабич. Вона посилалась

на •телеграму В. М. Пацю­ ка. в якіtй він просив Абх<ІJзьке об'єдна н н я «Грузноопоільпром:~> вІ.д­ цустити тресту 5 тонн мі­

попередньо

вана,

її

зину по

роасорто­

реалізували мага­

3

карбованці

за

оекільки .в Переможці не­

к!ло11рам. Згідно з прейс­

має

кур.антом,

відпо.відного

примі­

Про строки про;1ажу комбіl<ор.му і виплату гро-

шей мешканці

села

бу­

квіти,

кув у

березні.

зогнили.

Частину їх перебрали і пересортували в березні, а понад 792 кілограми бу­

ли зовсім н·езаймані й не розсортовані.

Дивовижна

бР-з.го·с.подарність! Ста•рший продавець Р. І. Бабич звільнилася за власним бажання-м. А що ж керуючий трестом? Об­ ласний комітет народного нонтролю вирішив: за грубі

порушення

держав­

ної планової і звітної дис­

ципліни, незабезпечення збереження соціалістична! власності,

порушення штатно-кошторисної ДИС· ципліни, неовиконання передбачених положенням про діяльні•сть тресту зав­ дань В. М. Пацюк заслу­ говує ЗІВільнення з пос-а­

ди. Враховуючи, однак, запевнення його про не­

гайне усунення виявлених/ недолі,кі.в, визнано мажли­

вим обмежитися оголо­ шенням суворої догани. мози. .Задля час'!'нового відшко­ дування збитнів, заподія­ При відвантаженні в мі­ них держа~ві внаслідок до­

ла

щення.

Майже всі

пис.ни та 'грубі порушення с·трон реалізації я:ких ми­

звітноеті,

му ми не можемо сподіва­

надрукованни

дісланий на розгляд. пові­ ДОІМИВ редакції:, що ви­ плату грошей пенсіонерам за здане молоко в селі Переможець буде прово­

НаГLРиклад.

бо.ванці.

u

Риб~а. якому лист був на­

ванців.

зань,

сті Сухумі мімоза не бу­

Хоч лист і не був

лисн. Збиток від цієІ опе­ рації склав для тресту близько 5 тисяч нарбо­

У гру дні мину ло го ро­ ку бу ло укладено договір з ' ремонтно-будівельним

говування на ма·сиві, тор­ говельного обслуговуван­ ня і органі.зації культур­ ного віДпочинку садівни­

б.пизько

зіпсува­

ше 1056 кі.'ІОrра<У1ів квітів мі:мози на суму 5283 кар­

рога з асфальтовим по­ криттям, поб:у1дована по масиву, а також до літкІІВ­ ськоІ пtдстанції висо.ко­ вольтна лінія, встановле­

но

і

зрИІВається виконання пла· нів договірних зобов'я-

тисяч карбованців. Введена автомобільна до­

ганізації медичного обслу­

реалізованими

ні N> 2 на день інвентари-

<<Грузкоопсільпром:~>. Хоч значні роботи, що ·вони ням статуту, по дотриман­ ·і·з цією організацією було н·ея-кісні. А ню санітарних вимог і ор­ виконали, -

270

Разом з

гОСіІІодарства ському Н!Вітковому магази-

тут

після

роасорту­

вання товару в тресті бу­ ло встановлено. що. фа•к­ тична вартість

нілограма

мімози 5 карбованців. Перепродавши потім

дуть ПОІВіДО:\ІЛЯТИСЯ зазда-

бли:Jько трьох тонн

мімо­

легідь працІвниками моло­ І<Оприймального пункту.

зи,

понад

5

трест

одержав

на

nеред

су·

Не ПОО:JИНОКИЙ фа.КТ, пср\LІІРННН

р~· :х~·

!і рн 'В<J,\ИТЬ

і

пра:вил Д.О

ТЯЖ­

ПартійНі,

HU(.li;.tKiB.

ад:>.~іністратив­

тисяч нарбовющі.в неза-

пущених втрат продуІщії і незанониого її списання, виплат

незаслужених

пре­

мій і завищених окладів, у'І'римування зайвої ніль­ ності працівників В. М.

Пацюка оштрафовано на нарбо!Іанців.

555

Ф. ЦИМБАЛЕНКО, старший

контролер-ре­

візор Міністерства нансів УРСР м.

Бровари.

фі­ по

автотранспор­

Причом_у

них

контролю,

му виробничому тресті зеПереІВІркою

на­

перебуває

к:·:::1

кість

тИІм більш як півтори тон­

результа1И перевірки стаку планової і господар.. сЬІко-фінансової дисципліни в Киіів•сьному обласно-

(R.ОfЗТЗГ).

і

велосипедиста.

.l'ІіІВаННі, а :J.'Ю'!ИНеЦЬ не­

ті.

номf-

розглядалися

леного

хильнун­

ІШІ CI'H;JH;. ilJ. Пі.\ Ч<tС ру­ Х\" він Hl' :·~·.Ітів ІІрніін;яти

жирс~:~ко:>.~у

ДФІРФ[llU ШUШФ~Ш Нещодавно

допуска­

ні органи стІ·рuсвані ста­ ном аварійн:;сті на паса­

ЛЮДИНА І ЗАКОН

засt.дання

і

шляхового руху.

КИХ

ЛіННЯ N2 50 (начальник П. Л. Тимченко).

побутрембуд•

всі

догмду

всю

У1Правління;м тресту ~Обл­

ціанального використання земельних ділянок, а та­ по

телефонізуємо.

огородити

Другий рік, наприклад, не можуть заасфальтувати дорогу робJ:тники шляхо· ВО.ГО буДі'ВеЛЬНОГО упраВ­

АБО ЩО СТРИМУ€ РОЗВИТОІ( САДІВНИЦТВА

диночкіІВ,

с.аді'Вничими

справи.

"т.ру до вина",

діляно'К,

та

дять

Бу днІ І проблеми

тутних вимог по оовоєнню

між

про­

у.середині

товарисmами. З часом «Тру ДОІВИН• раді-офІіКуЄМО

тощо.

дить св·о'і засіданн.я. На них, зокрема, були рооглянуті питання до­

центральні

дороги

ТН·

порушення

р;цннсьні

вариств «Трудовин:ео роо­ ташований у селі Рожнах на 160 гентарах і об'єднує 2600 садівників міст Киє­ БроваріВ. Обрано ва та його раду. яка працює за

сотні

сяч пасажирів. І основною дійовою особою при цьо­ му, без сумніву, в водій. Від нього залежить дуже багато і, перш за все, без­ пека людей. Проте не всі· автомобі­ лісти до кінця усвідомлю­

lte

секретаря

партбюро заводу пласт­ мас

Автотранспорт міцно увійшов у життя кожного з нас. Ми звикли до ньо­ го насТільки, що не може­ мо обійтися без автомобі­ лів і • автобусів жодного дня. Зокрема, пасажир­ ський автотранспорт що­

;(<НІ.

ГОЛОДЮК,

заступник

"Автобус"

значна

ніль­

шляхnво-транспо·р:~ пригод

ЕИНИ

трапляється

•вu;(іїВ.

В

ОДИН

з

із

липневих днів Іl.ЬОГО рану трапилася

пригода

на

ав­

то·магістраJІі .'Іенінград Одеса.· Водій Таращан­ ського

авто1ранспортного

ПЇІ;:І'ПрИЄ'І!СТВа пере.ви;ци.в

ху

34

.'\~

31043

шви;щість

ру­

і перенинувсн. 15 із пасажирі·в. яні перебу­

вали

в

салоні,

значні о;:щн

одержа:ІІІ

пошкодження,

-

а

загинув.

СкілЬІни

таких

тр<:шляється

риторії

випа.дків

щороку на те­

області!

шлнхсrзо приго•д.

ян

правило,

жий: знівечені .1еnко і

Фінал

транспортних схо­

а•вюмобілі,

смертельно

трав­

мовані водії, пасажири, пі­

шохо;:~,и. І все це через чиюсь безпечН'ість, без­ від.Іювідальність, а то й ба·іі;(уЖіСТЬ. Не все гара:!д

із орга­ роботи серед водіїв і в автогоспо­ дарствах нашого району. Перед.рейсові інструктажі

нізацією

виховної

ПрО.ВОДЯТЬ>СЯ

ВіД

ВИІІ3ДКу

до випадку, а фантам по­ рушення ВQ.1іями п.рави.1 руху

не

завжд.и

принципова

дається

оцінна.

·ВИІпра:вити ILi Управ.лінннм

Щоб

недоліки. внутрішніх

еправ Ниїяського облви­ Кuh1Кому а 10 сер[]НН по 10 вересня проводиться операція

пі,д

умовною

на­

звою

<<Автобус». Мета її ДОМОГТИСЯ ТОГО, ІЦ>ОО ІЮжен водій, якиіі перево· зить пассь--кирів, у павній мірі

усвідомив

вість

важли-

дорученої

йому

спра:ви, свою відповідаль­ ні·сть перед законом. а ке­

рівники

автоба..з

і

автога­

ражів зробили все для з,міцненнн трудової .дис­ ципліни в к·олективах. Ли­ ше за такої умСJІВИ можна буде забезпечити пасажирсьні

перевезення,

уІНИІкнути· спортних

шляхово-транпригод.

В. ІВАНИЮН, державтоІнспектор від­ ділу ДАІ Уhравління

внутрішніх

справ обл­

виконкому,

І.

МИСЬКО,

інспектор адмінпракти­ ки райвідділу міліції.


сНОВЕ

ЖИТТЯ»

Працівники ферм! Вище прапор змагання

Завдання на се~пень

попрацювали

у

Працівники ферм

ЛИПНІ

• Протягом липня тваринники . йону nродали державі: мо~она 9727 т.онн nри

дають планів

госnодарств разавданні

чимало

господарств району донла­

зусиль для

продажу

державі

успішного

винонання

молона

пора високих

тІв.

У цей

Ча·С

Вміло

великого прирос­

9100 тонн; - 1400 тонн~ - 21 мільйон 700

м'яса яєць

на

ріЗН1іХ

ється стадо. І про~укція стає дешевшою. Ось чому передові колеІ\тиви приді­ ляють

особливу увагу

ГЗJнізацІї утримання

ор­

кожної

корqви

одержати

на

у

зве­

з

ства

можуть

па·совище -

ри:т:му.

на

!МОлоко.

Тому

Лі!КВ!дувати враховувати і стан доріг,

заборгованість

деше­

по

прода- оо яких

корови

по

в

нілогра­

дІвсьІКий•.

Майже на кілограм ви­ щі середньодобові надої торішніх

ки

rкорову

мають

радоспу

поши­

голо.вне

завдання

- до­ битися справді великос<> молока І ІВисоких nрирос­ т.рудівників

села

тів худоби. Тоді потріб­ ОсоблИІВу увагу слід п:р!И!Цілити догляду за мо­ но оргЗJН!зован<>, без втрат переЙТИ лодн,яком. Це наше ПІРОд'У'КТИ!ВНОСТі

Вони

знизили

. сПJриятимуть

корів no~

:веденню

галуа!

по

шляху

інтен~ифікаціУ. Тут не можна• допустити бу.дь­

нією

яких

з

головних

причин

безгосподарність

на

надійний запас кормів, хороша Пі'дготовrка ферм до зими і створення всіх

успішному

рівняна з відповІдним періодом минулого року. Од-

є

пр<>ти

умов

для

.висоноnродук­

тивноІ П'Раці та відrючин­ ку людей ось компленс

прорахунків.

у mаринників району є

[JИТань,

вирішення

яких

фермах, слабкий контроль чималий досвід збільшен­ да·сть мажлитвість вир<>би­ з боку керltвнинІв, партій- .ИІЯ вир<>бництва молока в ти більше молока І м'яса, літньо-табірного ПіДНЯТ'ИІСЯ на НОВУ СХО­ госпо­ ної І профспілковоІ орга- тперіод

тваринни·

«Зоря•.

охремих фер:vІах ;\ар•ств об'єднання

На

нізацій за виконанн'Ям утримання худоби. Необ­ ДИJНІКу в реалізації Продо­ mаринниками взятих со- хідно довести його до вольчої nрограми країни, .галузі на фаліетичних зобов'язань. кожного колектИІВу. Треба в переведенні Недобір продукції арабити все для того, щоб шлях інтенсифікаЦії.

надою­

к,ть нині :!а день 110 rryдy

і більше

знижуються.

про.дУІR'ТИІВНість

час торін.

на

це

стійлове утримання. рин;ники радrоспlв «Гаго· за18 трашнє стадо. Тільки на rnлоооівчан свід­ лівсьний•, імені Мічурl- Fмілий добір його, гра­ Дс,:mІд на, «Літківсь:кий•, «Жер- моти.а племінна робота чить: добра робота влітку,

ма молока, що на 300 r рz.:мів більше, ніж у цей

:v~оло:{а

надоі

Так, нижче сво·Іх можЛИІВостей працюють ma-

середньому

17,8

Пра,вило

Нині

переганяють ·Но­

са. Однаск в окремих рад- доїння, і достаток кормів.

госnах

працівнJІІни ферм радгос­ пу «ПЛОСКіВСЬКИЙ>) одер­ ЖУЮТЬ у ці дні від мож­

добу

затратами

кон~трукціІ тваринниць­ ких приміщень.

лопра.вити т.варин на пасовищі треба

становище,

груН'Гованість своїх роз­ рахунків підкріплюють ділом. Та;к, наприклад,

за

Дзюба Н. П.

них не лавинна бути пе­ решкодою в р<Jботі тва­ РИ!fJШІІ(іВ, збитвати їх з

вих зелених 'Кармах. І об­ жу державі молока 1 м'я- рів, і в!Дцаль, і своєчасне

ної

найменшими

Стронач Є. С. Бондар Н. М.

правило, якого всі·м по­ трібно дотримуватись: яка б важлиrв.а каМІІІанLя не починалася, ні одна з

навіть віІдстаючі rооподар- при організації випасання

розраховують

са..'\Іе

мінус

відає за організацію спра­ ви. Адже ЯІКЩО зараз не лідіВищуються надої, зна­ чить, організацію випасу

трави

по

'юло.ка від коро­

LИ.

~-

'-

с:;::

"·:<,. "'::>

"'::> с:;:::

'·;:. :•, ~ :::.

с

Господарства

с

;х;о.

0\

'"'"

:C:t «П.:J(JІ..'І\і11t'!,І\!:і'І>>

i~l'Іti

!іІІ-річчя СРСР «Аванr<rрл» ПІП <<І'удІІН» іМt'ІІі Кірова «11ухі ІІl'І>ІНІЙ» імені lllopea «БuбрІЩЬКІІЙ»-

«Руса ні ВСІ>КІІЇР> « Красилі ВСЬКІІ ЇІ» «Жерді вський» «8еЛИКОДИМl'[JСЬКІІЙ» «Зоря» «Літківський» «Гоголі всt.КІІ Й»

імені МічурінJ «3аІІЛ<.ІІІНІІЙ» імені Докуча~••а

<<];J ІЮрИІ\ЬКИ Й»

3R12 2'JHi 2~J 17 2li99 2697 2421 2304 229З

2188 1765 1691 1690 1668 IS53 1508 1493 1295 1290 1258

~

::0 ~

-· ~.r.

~~ -~ ~ '

t

~

>.

:<

с

"'

~. "":- ~ =

,.. .. '=:Е-

~ ::

r·:. ::--

~

::· t; х ·. ::::;: с:~~~

:r :Е

:< с

с:;

с

..с::і

..ес

о о.

-~ ~

~"'

:;,_

S-;;2

r

~::

~-::і

с~-

ес

.<1

t~. ~~-2 t-·.:. :r:;,. ~

+:в

І'НІ

98,:1

І

+7 +:J9 +-1fi4 -- 143 --307 - 20 +380 +134

Іlі.Іі

4'І.fі 8ї,8

211) 370 943 257 149 1104 893

+З2

+29 +І

+58 -55 --127 +3З

+164 +165 +64

1:3.~

13.1 12,7 12,8 ІЗ,3

11,6 11,3 9,1 8,2 9,8 9,6 8,5 9,0 8,2 8,0 7,4 7,9

100,5 57,5 1,5 94,7 9З,4

95,8 92,6 99,5 85,8 95,5 94,4 95,0 94,0 92,0 90,9 92,1

"' .g ~ g ~~-: s ~:: с

с:;

с

~

R:i:J

103З 86З

789 707 725 666 550 518 411 452 5З9

;>

>.

tJ

6 t:

t: ro::,:'

0:

с

~~5 r; -

.. ,_

с.с

..

f..': f..

h

§ =::: о~

ї:>:

::2 20 +1 +6 +165 -14 -17 +З7 +ІЗ8

+42 +5 -20 --17 -З

-41 -66 -4 +29 +19 +17

.::..:.

..Q

~~- ~ ::с ;: . . . JІІІ

.:~

с ?:·,. S : · :;::

f'f -

-:.:

~

:;-:; 3

- ~.§

;;:

., ;;

::-:.:;;

~І і

І:J.';

-j ]()

--7

І

-+5 -18 +2

14.'j

о

зз

66 52 42

+ІЗ

+ІЗ

40 48

-4 -10

ЗІ ЗІ

26

+4 +5

55

--6 +8 +10 +8

ЗБ

З6 ЗІ

місяців

0:

+liJ і 2

14 270

п.,ан\· ;rев'яти

-~ [ ~ ---...,----,.---

,,

..:..

Продано в процентах

до

100

-15

а

;:;;

92.7 141.'1 8:).4 110,:3 104,3 173,0 82,0' 92,7 83.() 76,1 78,5 74,7 75,.5 73,6 71,4 75,9 68,5 76,6 68,5

По ршіин у

363З

нч 4 8S.Б

70.8 97.9 91,3 86,() 100.7 104.3 78,7 95,8

І

/l-188

t-60

10.3

91,6

639

+11

1087 459

141 154 132 144

+7 +16 +14 --4

174

-8

143

о

81,3

Нупрій Д. М. (ППЗ <<Рудня») Даниленко Н. С. (ППЗ «Рудня») Нарсим О. І. (імені Кірова) Барбон Н. Ф. (імені Кірова) Яковенко С. А. (імені Кірова)

Барбон Н. М. (імені Кірова) Хижняк А.

І.

( << Вобрицький»)

Стовбуха П. У. («Вобрицький») Цмба Н. М. (<<Вобрицький») Тарасен но А. А. ( «Вобрицький») Шевченко В. І. (<<Русанівський») Ран Г. Г. («Русанівський») Хамб.ір А. О. («Русанівський»)

Плющ А. М. («ЖердівсЬкий») Гук Н. П. («Вобрицький») Щиглова Л. Г. ( «Русаніnський») Нарпенно Н. Г. («Русанівським>>)

800 950 930 900 940 890 910 910 785 1103 783 549 748 786 745 743 ;743 '739 739 693 544 951 756 671 904 705 723 595 591 570 569 810 800

760 755 1307 1311 1257 745 590

1167 1170

701

rоспод&рсі'во

Барбон С. П. (імені Кірова) Суботавська О. П. (імені Кірова) Сеnюн О. Я. (імені Кірова) Мохан М. П. («Бобрицький») Нузьменно Н. Н. («Русанівський») Нарась В. В. («Авангард>>)

07,4

897 846 831

752 750 724

724 701

645

110 120 128 69 146 257 154 253 69

ПТАШНИЦІ

Прізвище,

rocпoAaJpcT80

79,З

108,4 81,4 73,9 71,9 94,9 101,0 'Л,7

161,1

81,8 70,З

+309 -76 +66

Шамриленко Г. І. (імені Щорса) Остапчук А. М. (імені Щорса) Набанець Г. Ф. (ППЗ «Рння ,>) Житина М. М. (імені 60-річчя СРСР) Могильна Т. Б. (імені Щорса)

Манаренко П. І. («Авангард») Миронівська Н. І. («Авангард») Щербина Г. Д. («Літківський»)

Р а;tГОtїІ- ком б ін ат

<<Кал111 ЯНСІоКІІЙс> імені SО-річчя СРСР Бог:tанівська п-ка Брuварlї,кні\ І !fiP Сrмrrпщrкі[JсІ.ка 11-ка Кнївс~.ок:І 11-ка

Стеценко А. О. (імені 60-річчя СРСР) Сом Г. В. (імені 60-річчя СРСР) Шеремет Н. В. (імені 60-річчн СРСР)

Прізвище,

державної статистюш)

6

-~

( <<Плосківський»)

Радчен но Н. Е. («Авангард») Дяченко Г. П. (<<Русанівський») Єриіна Г. П. (<<Авангард») Мегедь Т. А. (імені Щорса) Ночутенко О. Г. («Авангард») Намнетюк В. І. (ППЗ <<Рудня») Сорока Н. В. (<<Авангард») Міщенко О. П. (імен.і 60-річчя СРСР) Журибіда С. Ф. (імені 60-річчя СРСР)

5152 4514 4328 4278 4271 4253 4199 4181 3507 3423 3405 3385 3297 3280 3237 3230 3230 3213 3213 3140 3131 3107 3100 3050 3007 2979 2953 2938 2938 2844 2824 2789 2659 2645 2636 2635 2560 2534 2483 2444 2357 2325 2309

ТЕЛЯТНИЦІ

виробництва 1 продажу державі продуктів тваринництва господарствами району за сім місяців 1985 року (:ш даними міськоrо інформаційно обчислювального

."'

( <<ПлосІІ.іnський») ( «Плоскіnсьr.ий»)

Заїка Г. П. (<<Літківський»)

. ПЛАНУ

ВИКОНАННЯ центру

Jii

Низи ма Р. А. ( << Плосківський »)

нож від доброІ роботи 'Вона сама собі корм знай­ рюється і на кормозаго­ тrв.ариннинів про·тягом ми- де. А.ле корОІВИ не ав­ тt.вельнИІків, і на бригСІІдИ, нулої зИJміsлі. Але 1 літом томат для перероблен'Н:Я зайняті на ремонті та ре­

rкілограмів молока. Причому більшість про­ вони

просто

вих фермах залежить та- худобу на

· 3500

д,уІщії

не

Звичайно, вагома при- пущено на самаплИІВ, мов­ бЗІВІКа молона на передо- ЛЯІВ, достатньо вигнати

худоби.

Тваринники ПлоскІвсь­ кого об'єднання. нап:ри­ клзд. зобов'язц.лись у ни­ нішньому р<>ці надоїти в·і,д

використовують

кий•, племmrахозаводі «РудІНя•. Тут продовжує З']JОС'Та1 и проду·FСТИвність mаринництва.

літньо-табірного

і

ПрІвви1це, rосподарство

Педорашно М. І. ( << Плоеківський») Норотенно Н. А. ( «Нлос~>іnсьІ\иіі ~>) Топіха Н. М. («ПлоскіnськиИ») Нривець Є. М. ( <<Плосківський>>)

тисяч штук.

на;йQІльші пасовища і кормові угІд- денні. Сьогодні це мі­ одержувати дя ·В радгоспах імені 60- нус у роботі керівників 1 прибутки. річчя СРСР, «Авангард., спеціалісті·В госоодарств, У СіЛЬСЬ'КОГОСПОДарСЬКQ­ !.мені Щорса, «Бобриць- тих, хто конкретно від;по- МУ виробництві є одне

зелених к<>рмах пІДвищу­ ються надої, оздоровлю­

ОПЕРАТОРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

-

НА ЛІТНІХ КОРМАХ і

НІ Hlll РІВНІІТЕСІІ

зувати державі:

- 1266 тонн при завданні 1 300 тонн; яєць 26 мільйонів 232 тисячі ·штук при завданні 20 мільйонів штук.

-

р.================

1варинницьної продук­

У серnні госnодарства району повинні реалі-

9300

м'яса

Літо

ц.

ції .

тонн;

молока

СОЦІаЛІСТИЧНОГО

=====================Підсумки роботи тваринників за 7 місяців

Як

3 , , 'lJ·

році . п'ятирічки!

завершальному

в

*

16 серnня 1985 року

Новицьна М. М. (Броварсhкий llПP) Номпанець Н. С. (ППЗ <<Рудня») Новшун Г. П. (ПП:і «Рудня») Нуценно П. З. (ППЗ <<Рудня») Іващенко Л. С. (Броварсь~tий) Новшун М. І. (НП:І <<Рудня»)

178,9 166,0 166,0 164,0 162,2

169fl,9

162,0

107,3

Пономаренко Н. В. (НПЗ <<Рудня))) Діденко Г. А. (ВроварсF>кий ПНР) Нлимась Є. М. (Gроварський !ПІР)

161,3

4Л,О

158,3

1259,3 1-1 ~Jx,7

107,7 103.5 99.0 91,9

81,0

Бобка М. П. (Ногданівська)

78.0

82.1

Хильно Н. С. (Бt>гданівська)

80,0

94,5

Джунківсьна

Н.

Ф.

(БоrданівсЬІ;а)

Мотузка М. Ю. (Богданівси;а)

501,7 12-1,2 107,8 192х,х

150,0 149,3

2(іх5,0

147,7

455{),()

147,1

232:~.0

145,8

1їtiO,fi


* 16 серnня 198~ року

• стор.

сН О В Е

:r ТЯ»

ЖИ

_Ф~і_з __к__у_А~ь_т_·~У~Р_У~___с__n_о~р~._т_-_у~·--м~а~с~и.

Сва:то иоJІодості

:::""ІІЛЬІІ"" л. Поrреб. 3маrаютьс" 5 ПлаванНJІ nроводилося !!

,1. vр· аси at

КумаЧ:ем nрапОрІв спор-

ІВ басейнt заводу ПОрОШl(О· воt металургlІ. Тут найшвидше· процЛИІІ дистан-

Після того,

srк маАстер

цlю серед чоловІкІв пред-

ставник БlлоцеркlвсМ<оІ меблевоІ фабрики В. ЧерНУ'В ІмннулоІ суботи місь- доповІів членам органІза­ кий С"N,ІД!он сСnартак•. цrйноrо ·комітету. що кас. серед жІнок - робІт-

тнвних товариств розКІВlt- спорту СРСР А. П. Дуда ТУ"І' .віДбулося

сл<>ртивне· команди

.свяrо ІJ(ОЛеJ<ТЩІІіВ фtзкуль1УРИ нашоrо міста. У Н·lй взяли участь комВJІди

до

проведення

нИЦІІ, ФастlвсюrоІ r.JеблевоІ

параду. вишикуванl, до фабрИКи А. Селюче~~~<о. З · стріЛьби, яка всіх З/Вернулася з теми· кулЬ<~воІ ми "Словами nривітання nроводилась а тирі дере-

J<омбtнату, спортсменів ряду пІдп:Ри· секретар мtсwІЮму Ком­ вообробноrо .є.мсm. та організацІй Вро- партіУ у,краІни А. Я. Тел­ перемогу здобув операrор варів~ До нас nрнбулч коман:ди БІлоцер:кІвськоІ. Білицьхоt, КQмарІ.вськоІ, . ПопіськоІ і Фаст1веькоІ меблевих фабрик, Мото-

вилmсМ<ого не

люк. Вона · розІЮВlла про досигнення колективІв фІзкультури мІста у спор­ ті, побажала учасникам спартаніади НQВИХ усnіхІв .

40-рІччю

Перемоги

1

'І'УРННКа.

:За

Велика! об'єднання

•Броваримеб.

Дню фlзкуль- лl~ О. К. Горбонос.

доруч~нням

Поті.м nочалися змаган­

с.nортсменіз

покпа.1и

J<ВlТИ ДО' піДНіЖЖЯ .пам 'ят- НЯ ВОНИ

ИНІКа В. І. Леніну.

иого на

честь

Командну першІсть

,

канату

вибороли

спортсмени

БроІЦtрськщо д~ревообробного ' комбІна-

ту'. Добре також виступи-

ли опортемеми SІлацеркІв-

об'є.Цнан- сЬоКОІ, БІлицьноІ меблевих

ПРОІВОДИЛНСЬ

З

фабрик,

МотовнлІвського

нульово!

стрільби,

всrановле-

На

плаван­

, броварчан під час ВеликоУ З .біrу на 400 метрів . · ВітчизняноІ війни. Вогонь серед чоловіків першість спартакіади запаJІ'ИВ кра- здобув працівНИК ДОКу

щий спорrомен ДОКу Пеt·- А. ЛНmинеНІКо, серед жl­

лістІв .

серед

команд

спорrоменtв.

1fУІВ

1

вариш

•Сонячний•.

сЖураво.ч- ~

лений r'ай• -

всього 170 ІІ

ка•, сБІла ДІброва•. сЗе-

11

юних спортсменів.

ІІ

по

1. 2.

тенtсноrо м'яча

1. 2.

та пІдтягування

довжи- 1~1

ноа пере- І

нладинІ (хлопчики).

видів змагань і йшла цікава 1 напружена

бороть6а.

У

загальному І

залІку · команднІ ро3\І\Ілмись так:

1-е мІСце -

місця 11

11-е -

•Зелениіі ~ 11

ІІІ -'- • Біла ДІброва•, ~~ lV - сСонячний•. 1 ПеремоtRіцям вручено j1 ~

В, ІВКОВ,

rолоаа Іdського спорт- І

вомtтету.

1 1

.

Декь

nас• ва

аа ваrороАJІ ве­

Oironx

АОРЬкках.

Фf2боm.ІІІІХ JІОЛО, ІІО.ІІЄЙ­ бо.ІІьвіІ апощамІ.

..

Домбровська 3 Броварсь­ кого дере800бробвоrо · ком· бІвату; злІва з•аrа­ JОТЬСа футбоnІств Бровар· сьвого ДОКу 1 БІJІоцер­

кЬІсьвоІ меЬевоt фабри·

кн.

ЗнІмки Б. Горбачоськоrо.

І ФУТБ.ОЛ, І ВОЛЕЙБОЛ

брали також змагання по nеретяrуванню каната і пщтягуваН'Ню на перекла·

Днц1.

.,.,.

Переможцями

на друге Двадцять два колекти­ rrrахофабрики. КОЛЄ'КТИВ стали ВідпQВІ!дно вийшов ви сІльських фlзкультур­ місце 'КОмбl•кор- племrrrахозаводу никі'В зібрало спортивне КалитянсЬІКого овято. що !ВІДбулося в мовото затоду. та ІнстрУ'ктор з Рудні. 1 спорту Цікаво ПрОХОАИЛИ 1 зма· тури ВІдмІнною його особли­ гання гандболісток. Най­ сКалитян<:ЬІний• вістю стали найрlзнома­ сильнІшими тут виЯІВили­ Бабич. нlтнІш1 змагання . Але , ся апортсмении радгоспу Не ооНішлося мабуть, найбільше боліль­ Імені 60-рlччя СРСР. І без прнкрощІJВ. никІів і учасників зібрав те. що З гирьоцого виду спор. увазі фуrоол. з цього виду спорту змагалося 13 ту мІрялисЯ силами сn<фт­ команд не взяли

команд . лися

У фіналі

спортсмени

nу·КО':'<!бінату

зустрі­ радrос­

«Калитянсь­

кий• і:'<!.ені 50-річчя СРСР і paдrocny •Бобрицьхий•. Перемосу

здобу ли

· бобри·

чани.

А з .волейболісТ1rв серед чоловІчих команд мІсце завоювали

смен~

перше с.n<>рт­

Семиполк~ькоІ

команди

•Рудня•

радгоспу

Ми,кола на святі Маю на чимало в

ньому

городекого и ра.йОІННОго Советов КІІІроднЬІХ деnу.

'NІІТОВ КиевскойPeдaiJt'I'OIP области. Е.(НаФЕДЯЯ. У"""аинском ІІЗ"~). ..... ~~ 17 аnреJІІІ .1 937 года.

Д:Н.И· вЬІхода: В'І'QРІUІІК. среда, ПSІТн:ица, суббота..

АДРЕСА т ..... РЕдАКЦІJ:

255020 . ,

•n~они: редактора

1•О"....,"'1 ;

-

аІ дnоа1~11ьного

кореспо~дента

І масоаоt роботи

ВодІй автомашини

(з умінням

викону­

10. Наладчик 'верста:тtв 1 маніnуляторІв з (строк навчання 1.5

СSезпечуються безщ1атннм одягом

1

харчуван­

ням . а на базІ повної середньої освіти стипендією в розмІрІ 30 карбованців і допла ­ тq,ю з ПіДприємств по 42 сяць. В період виробничоі

карбованці на мІ ­ пра}{тики усім уч­

:!ЯМ виплачується 50% заробітної плати. Учням з З-річним строком навчання видає­ ться

диплQМ про

одержання

середньаІ

освІти

І присвоєння ква.1lфікац!ї за nрофесією.

/

Особи,

які закlнчнлн училище на

•вІдмін·

.ків середн'lх зага.lьІюосвітніх шкіл . шігород­

ся перевагами, встановленими д.1я виnускни -

машиніст екструдера з.аво- ~ д;у пластмас А. Ф. Бадюл, який набрав 1О очок з 11 1 можливих. На друге місце вийшQВ робlТШІ'К заво· ІІ

1•

д;у алюмінієвих будІВель· [І них нонетрукцій В. О. 11 Алейни'Ков, на третє - 11 к. Накалюжний.

ВІдрадно, що в турнІрі І

брала участь учнівська ·та

11

студентська молодь. Це 1 ВІталІй Карпенко, Воло- І

димир

Иооlй,

Бабlн, КОО.

Михайло І

Олександр Гриць-

Серед команд

ше

АТП

учасни'Кlв

І

бу ло

вІд

заводо- ·]

12 учаскик!В шахові столики

сіли.

'!

!Майстри

годин

спорту

тривав Іі

11

чl з. В . І. Смокталем. Ще

1

двІ нічнУ

Базир

взяли

М.

1 В. Л.

С. І

Бєдний. І

11:2 на користь сеансера. . А наступного дня вІд· Кlкцевий

результат

бувся бліц-турнір, приСвя-

І

11 11

чений Дню будІвельника, ~

де ' Взяли участь 10 спортсменІ'В. Перемогу здобув

18

11

В. О. Алейников, друге І ІІ

третє

мІсця

розділми 11

І. І . Гребиничен,ко І С. Г.

Мельник.

М. САГАЯДАК.

Заступник редактора А. УСЕНКО.

К МІІсьна ~

дається

необхІдно,

1t

:1

-

сІnьськоrо

1·02-7\J;

такІ

доку­

заяву;

npo

. документ медичну

освіту

дові дку

з

(оригІнал):

даними

про

щеплення

резу.льтатами ренпеноскопlї грудної клітки, а також з усіма аналІзами:

характеристику зІ школн чи місця роботи : чотири фотокартки рОзміром 3х4 см.: свідоцтво :про народження чн · паспорт; 111риписне свідоцтво чи вІйськовий подаються m прибуттІ до училища.

Початок завять 1 вересня. Адреса . учи.1ища: 256400. Біла вул. Горьного, 90. Телефони: 5-19-34

5-19-36.

.

квнтон

lletжм .

5-19·35

.

ДирекцІя.

Київський поштамт ОГОЛС ШУЄ

НАБІР

УЧНІВ

ІІа курси операторів ·зв'язку і телеграфістІв . . Прийм аються діВ'І СІ Т СІ :t осв І ТІНо :щ 8 ·- 10 к.1асІп!, нкі :\1 а к:ть пac~:! ' fJT. Строк н авчші нн 4 5 ~ІІ<'ЯІ\іВ .

Отип е н :{ін ;32 крб. ·Початок навчаннн ·- · 1 вересня. До заяви .:~о.:~аються : :J.OifY:'t!eнт про освІту (О!риrl·нал). паспорт, характеристика. довідка з місця прожи'В~ fш я. в як1v вназати , що ніде не nрацювали 1 :!ІІах с дились на утриманні баrrьКІlв . або трудо ва книжка. \Іедич ІІа :~свідка (ф. М 286 - У) . 4 фоток а ртки роз мІром

3 Х 4 см. Звер1'атись за адре сою: 252001. Ниїs-1, Хрещатик. 22. 3-й поверх . кі~шата NQ 2 (від­

діл І_'адрів). ксцдрІв).

Телефони:

11

4 (курси пІдrоТО'ВКИ , 29-13-03 -- віддІл кадрів. 29-25 -:ЗІ -- курси nідготовки

кімната

надрів.

11

АдмІиістрацІв.

~

~ ~--------------------~---------------1

обnасть. м. 6ровари, вуn. Київська, 154.

вІдАІnу

подати

меЩ'ІІ:

аастуnника редактора, вІдАІnу nартІйного життя

секретарJІ,

. ·

гуртожит01r.

Для вступу

1•

примусила

napтli

медаллю.

ють гуртки художньої самодіяльності, технІч­ ноУ творчості . ·спортивні секції. Юнакам на-

Протя- 11

цей цІкав·ий поєдинок. 11 Тільки груба помилна в 1І ніНІцl

ЗОJtотою

rосnо""рства ,...

-

1-02-92·,

вІдАІІІІв nромисnоаостІ, nисті•

Індекс 61285.

Друк офсетнІJіt. Обсяг : аркуш. Ти.раи

друІ«)Ваниіt

13.560 при!WриикІв.

_----- ·~~~~:;~~~::~~::::~::~-::=::~==~~~~--~~~~--------~----------~----~з:а:м:о:вл:е:к:и~я~'*~З8:2~2~. :SроВІІІрська дРУІСІІІРИІІ К~~~ГО"_?:=р~F2S~равп4Книякі У С~~вах ВИд8ВІtИЦТВ, no.nlrpadlll f ' ИІКИЖНІОВОl ТОІJГімІ . ,...

~.

·

В училищі хороша снuртивна база, ,_ІІрацю­

в <;еансІ 11 11

С. Г. Мельником. гом трьох

женнх

за І

одночасноУ гри з кан,дида·

у

1

І<иІвськоІ І

будІвного комбІнату.

том

1

найбlль- І

11063, облтепломережІ,

1-03·71,

1·04-11.

9.

вати роботу оо ремонту автомашини).

nершорозрядНИ·

-

мІсцеаоrо радІомовn•ния

-

в, Електромонтер 110 обслуговуванню елект- .

вІці до ЗО років. · Учні на базі неповної середньої освІти за­

фІзкультурника

Фtзкуль· · сеан·сера здатися в зустр. 1- 1~1

смени у двох вагQВИХ К/і· участі. Це колективи рад­ «Зоря•. •Лі'11КІІВ· тегарlях до 80 І понад ГОС!ІІв 80 кілограмів. У nершій ський•. • Пухівськкй•, переможцем став Василь • Плоск!вський•, трестів lІВашина з КиІ'І!СькоІ пта­ •Теппицьт е х м о н т а ж•, rофабрики, другІй Во­ сБрО'Варисільбуд•. ПДВП лодимир Ашrема з рад­ 2 і заводу с'Горгмаш•. госпу-комбінату « Калитян­ В. ОЛІИННК, СЬ'КИЙ• імені 50 -річчя rолова райради •Ко­ СРСР. Чимало болільнккlв зілос:•.

ЖИЗНЬ•-о.рnІІН Вровареного городскоro сНОВАЯ J<ІОІМИТІ'ЄТа Коммуии'СтИІЧесной ІWІІР'І'ИИ УJІІР8і!ИЬІ, Газета вЬІходит с

тут

• них лІній верстатів І установок. 6. Токар. 7. Фрезерувальник.

ки . Перше місце, як 1 передбачалося, завоював

r.

н фето JII'Opi у 38· бІгу ва 800 ме'Іра серед жІнок аtдирус ЛюДІІвла

роки).

2

Машиніст .козлових і мостових к.ранІв. Оnератор автоматиЧних І напІвавтоматич-

но•. направляються на Інженерно-педагогічні факУІJІЬтети вуЗів 1 технікумів 1 користують­

іНШІ

День фІЗкуm.турІІJІІСа

4. 5.

Штампувальник. Формува.1ьник машинноУ формовки . В У'ІІІJІИще приймаються юнаки 1 дІвчата у

бу ,зустріли змаганнями. Сnорrомени вищих розря· дів змагалися в бліц-.тур­ нlрІ. а збІрнІ ІКомаиди Пі~рИЄІМСТВ - В сеансі о.дночасноІ ~и. У першому .виді зма­ гань зустрілися 12 спорт­ сменів, з них 5 нанщидатlв у майстри спорту з шахІв.

}'

томатІв (строк навчання

11. 12.

чj!ени, активІсти міського шахова-шашкового кnу~

боротьба

Машиніст автомобільних кранів. Елею-рогазозварник. З. Наладчик то11арних автоматів 1 наnівав­

проrрамним управлінням року). .

Шахові турніри

ГАВРИЛЕНКО.

1.

рообпаднання .

~

А.

пlдп·РИЄМСТВУ

робіт (строк

2.

11

nризи, грамоти.

роки:

2

Токар. Фрезерувальни·к.

4. Слюсар-ремонтник. . 5. Cmocap механоскладал.ьних навчання 1 рік) . - ва б831 середвьоІ освіти: - 31 строком RaВIJ8JIJIИ 1 рІк:

11

гай•. сЖураеочка•.

сСільмаш• іме­

З. Слюсар по ремонту автомобІmв.

·

І

З усІх

·

~ зі строком навчавви

1

(.дlвча'І'Ка) І

.

рообладиания.

ки та дівча'І1Ка), метання І 8

заводу

ва базі веповвоІ середвьоІ освіти: зі строком навчавви З роки: Фрезеwвальпик. Електромонтер по обслуговуванню емкт -

З. Токар.

ки), з стрибки розбігу

кваліфІкованих робітникІв

ласті з таких сll'Єцtа.Льностей:

бLr на 60 метрів (хпопчи- ~

ну

rотує

БІлоцеркІвського

нІ Першого травня, підnриємств мІста та об­

До програми ввІйшли ~

першими були волейболІ·

метнув ядро Іх то­

Училище дпи

взяли 11 табори: ІІ

(хлопчи-

5

ОfОЛОШУЄ ДРНИОМ УЧНІВ ва 1985-1986 · вав'WІЬІІВЙ рІк.

стадІонІ ~

У змаганнях участь чотири

ро Соловей. ПІдняти пра- нсж - верстатлиця В. Бо­ сти фабрики верхнього ди· пор спартакІади булq, до- родило. Найдальше стри:б­ тячого трикотажу. ручено каштанам

мІсЬК(}му

ВІJІоцеркJ.вське еередвс

арофесіІво-техвічве у'ІІUІІІІЦе .М

гання з Jrerкol атлетн.ки на . першІсть мІста серед І пІонерських таборІв.

чоЛооІків

перемогу здобула команда завОду атомІнІєви·х буДІвельнt~х конструкцій. Серея жіН(}ЧИХ команд

ПІРНери .· ~iJ

сСпарТЗ'К• вtдбу.лись зма- І

·КОМбіка~ иа- ту. У змаганнях волейбо·

загиблих НІЯ.

ОrоJІо.шеииа

що У легкоІ атлетики, футболу, деревообрОбного

~нтрІ мІста. до пам'ІmІИ· стілького тенісу,

ІСа-'МонумеН'Та ,

сай.

фіЗІКультурника генераль· ванню црисвяче- ний диреК'l:ор внробннчоrо

всіх учасникl.в групи кра- ня. Для команд щнх

цьосо пs.дприємс18а (). Фе-

no леrнlй атлетицІ, плаванню, . настільному тенісу, ку.. ДНем льов lй ст.р1л ьбІ• перетяrу-

деревооброб- Тепло вітЗІВ всіх з

ного комбінату. Qвmo було

w~~~----~------------·

· вса.ка .,....~ь. м . :SРQІNІри, вул. КИІвс ..ка. 154.

130 номер 1985 рік  

130 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you