Page 1

L. .~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІІ!!!!'!!І-""'!ІІ!ІІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!Іі.

nРОJІ ЕтАР r

вс 1х КР АТ н, е.а нА "т !С .Іt !!і!!!!!!!!!ІІ!!ІІ!ІІ!!!!!!!!І!!!!І!І!!!!І!!!!:І

ОРГАН · БР О В АР С ЬКОГО МІСЬКОГО . КОМ І ТЕТ У .. КОМ УНІСТИЧНО Т ПАРТ І Т V КР АТ НИ, МІС Ь КО І І РА й ОН НО І РАД НАР О·Д НИХ Д E:rr УТ АТ І В КИ І ВС Ь КО І О Б Л АС ТІ

. га~-tета виходить, 8

РІШЕННЯ

8

17. квітня 1937 року

XXVI З'ІЗДУ КПРС -

• .м 130 (6378) ' .

Субота,

серпня

14

В ЖИТТЯІ

І

ДЕРЖАВВИЙ ПЛАН-ЗАКОВ

У міськкомі Номпартіt

України JJ;a

відбулася

ю;рівників

нара- на

заводів

заводах

ремонтно-ме- ді -

ханічному,

на 0,4, на пJЮмис- кінці А. Д. Фролов,

дослідно-екс- пових п:дприємствах рай-

винні

дон,т~адати

ЖИВЕМО

по- "

манси-

Сонячна

погода,

що

на 18,1 мум старань 1 вміння, щоб якомога швидше вироЛь у правити допущені помил-

установилася останні:-.Іи днями, сприяє жниварям. Механізаторам господар-

міея:чного плану проми- тресту <<Броварисільбуд». в;rрqбництва відіграє · ха- конавсьну і фінансону дисловими підприємствами Перші завдання по дого- роша трудова і виконав- сципліну, спрямувати усі :міста і району: вірних nоставках викона· ська дисципліна. На жаль, зусилля на викона'нюr

тити ранні зернові на площі 123 гентарІІ. Попе· реду в змаганні йде екі-

. Детадьний аналіз робничої, діяльнос'J;і

паж 1\Jиколп Федоровн•Ія І:>обна, помічнпком в яко·

сумки . виконання

семи- тально:v~у

JІ:ОВИХ. кодективів

витру-

і( широко

ли на 93,1 процента, дРУ: гі на 91 · і треті -

зробив. на

nерший ·:секретар міськко:Му партії. А. Д. Фролов. :Вt'и говорив, що в nроце-

розгорнутого

будконструІщій п:двищенні

ефективності ки, посилити трудову, ви-

на багатьох• заводах втрачається багато часу че·

рез

92,7.

наднормативю

ства залипшлося обмоло·

.:~ержавних планів і соціал:стичних зобов'язань на

про- честь

оО-річного ювілею

го

В:драдни:vr є той фант, стої і часті пр,ог~ли. Зок- СРСР. що чимало nІдприє:v~ств рема, на заводі пласт~Іас · Ilo1·i:vr було обговорено уже перейшло на плану- втрачено 684 .людино-дні, питання про розвиток під-

вання роботи за показни- у тому

числі

327 tfepeз собних

господарств

підприємствах. · Своїми пропозиціями щодо вико-

rrриємств

КПРС

:иlх

усп~хів..

пев-

.;на,

-

на

.4.1

«rроду:ктивності.

~а.

липні·

nраці

102,8

ТІо· nрибутнах

ником

заводи

з

тресту

ви-

-

світлотех-

«Броварисільбуд»

І

180

149.

Одночасно потрібно та·

нічний (96 .процентів). за- кож посилювати і фінанводобудівний комбінат сову дисциnліну. Адже

(95,2),

дослідно-експеjJИ:.

мідьйо- ментадьний тресту

по о~ся:гу норматиsно ·чіfс:т6ї . nродукції - ·на :4Sl ·ти9Ячу .карбоващрв. ЗftJ~а!оІня п$ . зростанню :нрнаJій· .на

у

.Зокре;.Іа, програмою за ци:v~ показ-

:п ~н по обсягу промисJI ІІОГО виробнидтвtt пе· J>~Jикона:ли на 4,6 мільйена Rарбованц:в, по реа-

лі~ації

справилися

зустрічаються

<<Унр-

сlльбуд:конструкція (94,3), дослідно - енспер и м е нтальний тресту «Броварисільбуд~ (88,2), дослідний

завод

np.o.~ ~-(90).

(за 6

фанти, ·що

зростання заробітної пл а-

йона карбрванців

металононст-

Примірсм, на

буА!внОУІУ

завадо-

комбінаті

Значні

щені

пе)}евитрати

на

заводах

JІ:QЛіків, на я:ких необхід- обся:г

виробництва

:нЬ

на

.сьогодні.

загострити

ссобливу увагу. Н:айб:ль-

Шу тривогу викликає той факт,

що наші Підприєм-

ства се:v~им!ся:чний

з: урахуванням и~х nоставон

шJаН

· договір-

зився:

3,7

нозаводі,

роботи. Тан, на двох тре-

тинах площ, що звільни· лись з-під озимих, соло-

поділилися дирен-

тор заводу пластмас Г. С.

ма

'ІІашинобудування І. Г. Агапов, нестандарrного

снирти побли:1у щоб згодом грубі

Тюфтяєв,

торговельного

номунального

А:

зни-

процента,

краще

за-

головнИІ1 ..ІНженеІ"

заводу порощков~І

не-

ІВККОнують завдань по ви-

~обництву

найважливі-

теnер

нерівники

.....n ~я

n

.:а.о тракторів,

частин

світлоте:х:-

tн~чний -:-' по виготовлен!І:іО товарів нультурно-nо-

бутозого призначення 1 !Предметів ширвжитку, z~:вод пластмас винонав план з врахуванням до-

rов!рних поставок

лише

:иа 94,5 процента, не справився: також і з з~в-

А:І;ання:м по виnуску пл:в5'И 1 виробів Із пласт11ас. Не здійсни.!Іи планів по

реаJІізації з врахуван.ня:м

;а;ого~lрних поставок коJІективи ДОНу, виробни-

чого об'єднання •Бровариме6лl• 1 Броварського ;а;еревообробного об'єдиання. ПершІ с.правилкся з завдання:м на 95,5 И:J'оцента, а другі на

96.

вк.1ад

У

1982

О 1 1. 0 105,0 102,2 103,1 110046:,67

Завод порошкової металург!!

Завод пластмас

ДосЛідно-експериментальвий за.:!Од Ремонтно-механічний завод

93,4 102,8 102,3

Фабрика верхнього дитя:чого трикота-жу Друкарня:

За!Іод алюмінієвих будконструкцій Шиноремонтний завод Виробниче дере!ІОобробне об'ЄдЮі!!НJ Дослідно-експеримента.!ІЬН~й заво1 будконструкцій

Х.'1ібозавод Побуткомбінат

Завод нестандартr~ом RQмуН·аJJ:ЬИО!'О обладнання Завод «Торгмаш•

Разом по ~1Істу

~02,2

100,2 102,9 , 106,5 101.3 100,3

Молонозавод Райсільгосптехніка

Стрічкоw.ацька фабрm<а

Фабрика ху,!Іожн!х виr>обів

іtомб!кормовий завод

Дослідний завод металоксжстrtfІ(Щй РайсrтоживспІJІІ<а Разом по району Разом по місту 1 райоиу

розстикування І відхід вантажного корабля контро­

JІЮва.тн! .спеціаJІІсти Центру управліН'НЯ польотом 1 космонав1н Березовай 1 ·лебедєв.

які

корабля,

101,7 101,6 100,3

100,2

101,6 119,3 103,9

100.4 103,1

101,15 108.2 103,4 101,7 104,9 104,9 103,2

101,9 113.2 104,6 104,4 106,3 10!,9 103,5

101,9 104,2 104,6 112,6 106,3 101,5 103,2

включали

102,4

102,1

104,9 103,1

розвантаження

домrтравленн~

новки паJщвом І

к~пають

об'сдиаиоІ

ді комбайнерів в. о. Га-

ценна та А. В. Rиріва 1 Т]}актористів В. Ф. Бут .

на

та П. Ф.

Змагаючись

між

собою

но та о. м. дикун і трантористи м:. А. Бреус н

м. А. Черняк. у дві змі· І ни працює сортувальний

1:

пункт. НартоплярІ продадуть держав! не менше 1900

• Е тонн раннІх бульб.

~-

:

---------ВОРОТА

ХмельницькИЙ. Став до ,,аду аеропорт, збудова­ ний поблизу обласного центру. ВІн прийня:в пер­ ший пасажирський літак

Яl\-40, Одеси. ною

який прибув з ОснащенІ сучас-

технікою,

вовІ

трансnортиого І рянІ ' ворота дають

!

1ИВість

S

з

відкрити

rтеР,екачуванJ~ .доставJІеноІ .води і безпосадочне

"АрС). і

пороШ'І\0-

при;~іляютh уваги вrшусну

багато товарів

нультурно-П')·

бутового призначення. У порівнянні з відпо­ вІдним

періодом

мину­

лого року впробшщт RO ·їх: ~більшено майже

20

на

У

процентів.

НИН!ІПНJСОМУ

заводсьІ;!

poui

нонетрукто­

ри і били

технологи розро­ ряд зразків но­ вих товарів, що корис­

туються

П!ДВИЩСНЮІ

попптом

ній

у

торгоне.%­

мереж!.

дів

Із

відхо­

ВИСОІіОЯНіСНОГО

талу.

ві 1

що

~~е

залишаються

основного

виробн,І­

освоюсться

пуск

манікюрних:

ви·

набQ­

рів та ножиць д.ТJЯ коділля.

ру­

В. М:ИЛЬНИRОВ, заступник

головного

технолога.

Разом з науковц"ми

лабораторії

рослинн.І!

сировпни

УкрПНТІ

~тісцсвпрnму прац!нни­ ЮІ Троєщинськоrо госпрозрахункового

це­

ху Брпварського ви· робнпчпrо деревооб· робиого об'єднання віІ­ готовнли

повнй

нябору

зраз,ж

лозових

лів чинку.

меб­

І(УТОЧОН ВіДПО· На Еідміну від

попередніх

зразків

v

ньому застосовано м·~­ н! елементи. Це надас виробам б'льшої еле­ гантностІ.

Зараз ху

колеІ(ТИБ це­

готується

до

серій­

ного виробництва но­ вих лозових меблів .

М:.

ПІ\ЮВИй,

начальник цеху.

в·лзл.іІьниuн ~

УЧАСНИЦЯ ВДНГ Нраща

в'язадьниця­

чотириверстатниця Бро·

варської Фабрики верх. НЬОГО • ДИТЯЧОГО ТрИКО· тажу Ніна Степанівна права

удостоїлася

бути

Виставки

вародного

учасницею

досягне~ь

rоспо;щрст·

ва Українсьної РСР

НОВІ ПОВІТРЯНІ

І

pyurtlнoY уста-

Унраїпи

Помазан

А. ФЕДОРОВИЧ.

І

106,2 102,8

в ємко~ті станцlІ, вJrконаио пови1сm.

Салтана.

!

За час сnільного rтоnі.оту · ~~ !&1!ЛімОваRІ робо- Ё

тк,

агрегати

працюють еІ(іпажі в скла·

§

~·~-а

«Проrрес-14» в автономному non~ooтl транспортного кораб.'Ія: <t:Прогрес-14> від орбіталь­ ІЕоrо комплексу «Салют-7> - «Союз Т-5'>. Процес

Три

~§:g_ :за високий виробіток, '-~~--- і кожен щодня збирає уро: жай на 1.2 - 1,5 гекта101 2 101 6 ра, що значно більше , • норми. 103,6 f Добірні відсортованІ 104,4 S бульби радгосп продає 19081,06 Ё державі. Іх транспорту: . :1 ють в магазини НиєІіІа 1 102,5 : шефські організац:ї. Вже і8~·~ здано 270 тонн картоІ лі. • Щоб прискорити зби103,0 рання: урожаю, в роботу 100,0 включили свої агрегат-и 100,2 і машиністи в. І. дячен-

1СЮ,4

103,9 102,8

~

: : : : :

.:. ~

101,6 104,0

102,2

:

= нар:rоп.1Ю в радгос~І .<<ГОі гол1вськии». ~сшшно

року (за даними

завод!

вої металургії !мені 60-річчя Радянської

КУТОЧОК ВІДПОЧИНКУ

u

.. ~ ::~ ~~~5.:! о ~ ~ ::1 ;. 101 4 , 101.0 103,6 104,4 100,2 99,3 102.4 103,2 102,3 102,8 100,3 101,0

ВІДХОДІВ На

цтва,

Змагаються картоплярі

вІшонання і

Продовольчої програми.

. .,

_; ~ ~~ ~ g.

ПІдnР,иємстза

серrтн.r п!еJІ.ІІ !авершенюr nрограми сrтІльноrо ~ольоту проведено вІдокремлення: автоматичного

транспсрту-

кучаєва.

!!!

Шефним господарствам і спільними сила!І-ш вноси-

п л А н у

.;~

11

було

доріг, корми

І. АНДРЕИЧЕНКО, секретар парторганіза­ ції радгоспу імені До­

S S:

необхщ_но

у процентах).

Д~ревообробний комбІнат Завод БЗБН

заnасних

чергу

міського інформаційно-обчислювального центру держстатистикн,

J<ової металургії не спра:еквся: з завданням по виnуску

першу

під- ти

промисловими nІдприємствами за сім мІсиців

Завод світлотехнічний

завод порош-

рай·

nриє~t;тв і п~~::йні орга-

в и и о н· А н

ших видів продукції, Так,

наnриклад.

фор:--Іують

ВИРОБИ З

1

мета- і

дослідно- посилювати допом<:JІ'У · шд-

.пише на 98,3 процента. ·Серйозні претензії

засюrртована.

вати до ферм.

торго- лургії А. Н. Г~идуч~НІ;о, :

му заводі металононст· руІЩій· та інших.

винонали

ебхtдно пред'явити тим nІдприємствам, я:кі не

вже

Трактористи

об;;шднання

Г .. Лемпицький,.

допу- Хлнпа,

порош-

друкарні,

в сільгосптехніці,

Однак nоря:д з дося:г- порівнянні з відповідним !В~ння:ми є чимало й. не- періодом минулого року

радгоспу.

ти виnереджає зростання ступн ин голови мtськвиЛанка тракторів зайняпродуктивності праці. А ко нко му О .. І. Єщен~о. та на оранці грунту пі:( це ве.:~е до перевитрат заступник дерентора св1;r- _. озимі. На 580 гектарах Фондів заробітної плати . .1утехнічного зав_?д_У !VI. "1·~ = з 1200 вже чорніє рілля.

Нерівники окремих під- кової · металургії,

еноно- ва.

по

Одночасно з збиран11 ю1 хлібів веде;ш й іІІШі

місЯців) на 111,8. §1~ пРщ;м,ств не приділяють веяьного ~будуван- начальник БЗБН О. М. S 3Н~!!'!ННЯ собівартості ·вн- налёffіної уваги збіль: ня,·'фабрицЇ верхнього ди- Мінченко да Інші. ~·сі :і :РОб!в:·одержано 1.3 міль- шенню обсягу виробницт- тячоrо трикотаЖу, модо- зійшлИся на тому, п~о в:

:м!ї:

старшонласшш

найбільше

· утtоре~ня: .СРСР трудів- успіхами в цій справ! є на дослідно-енсперимен- наннЯ рішень травневого :ннки · промислових під- ще чимало недоліків. Не тальвому будконструкцій ( 1982 р.) Плену:11у ЦН добилися

син

Юрlй. З почап;у хлібо· збира тт вови намолотили 270 тонн зерна -

на

со:Ща.';Іістичного змагання ком нормативно чист~ї прогуЛи, на БЗБИ $а, гідну. зустріч 60-річчя продукції. Але поряд з відповідно . 533 і 245,

Цін& 2 коп .

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ

новими Аналогічний стан справ на шиноремонтному заво- нізац!У, наголосив напри- ~ ТУРБОТАМИ

фабрик, секретарів nap- периментальному тресту споіщшсп!лки тійних організацій, на •Укрсільбудконструкці Я>>, процента. як!й було підбито під' ·дослідно - експер и м е нНе:v1аловажну

·

року

1982

nовІт­

можпряме

сполуЧення ба·гатьма мІстами краr­

ни.

(РАТАУ).

·,1982 році. За високі

виробничі

nоказники-­

вона

виготовила додат·

ково

до

році

3 тисячі

плану

тажних: виробів категорІї якостІ

ловний

комітет

Української

1981

в

трико­ вищої Го·

-

ВДНГ

· РСР

городив

Уї

H:J· Диплцмом

значком преміЄJ<>.

і

грошовою

ІІІ ступеня, нагруднйм О. ХУДІН,

головний інженер

фабрИRи.


*

2 стор.

14 серnня .1982 por<y

НОВЕ

ЖИТТЯ.

V ТРАВНІ нинІшнього року У нашІй газет! було опубл.!новано статтю «Вир!шальне слово за будіJІІельниками». У ній йшлося про недоліки н

Поступом на майданчи- бутня фабрика вже набу­ чин цього називають ве­ можна було проводити ну біля побутових вагон- ла заrр:>оектованих форм. лm<l обсяги ручноУ праці, цегляну кладку внутріш­ чинів збираються буд!- На м{Ійданчику висоЧать нестачу матеріалІв ! ро­ ніх стін, сантехнічні ро­

сnорудженн! нового сучасного nримІщення фабрики верхнього дитячого

зайнятІ оочИ'Й день. To:vry. не за-· рати.вно-побутозий корnу­ чатку року ~ули тримуючись, , кожний йде си. Наркас 'першого в ос­ на Інших об'єктах. на своє ~r.сце роботи: новному змонтований. На - Зараз, - пояснює

робот!

будівельнин:в

трикотаа;:-.·.

н;; ~ельнrнш.

п:ддавалась

1-іритип! генпілnлдна орrа:н:зап'я ·- Бl\ІУ-35 тре· сту «Бровариnрmfжитлn-

Звичайний ро- виробнИчий та

з~вдаР.ня

адм!н!ст­

БМУ-35

началь-

У С'і'РОК

r.

що

однак

об'єнті

мало

чим

СТаНОВИЩе

Hd сьогоднішн~й

1 на

день.

Спочатку трохи !нфор­ мації. Проектна nотуж­ ність фабрики 5 мІ­ льйонів rнrробів на р:к, кошторисна

вартість

но­

nеревищує 9,5 карбованців.

вобудови мільйона

Сnорудження

її

розпоча­

лося на nочатку 1979 ро ny, стро!\ ведення ооб:т - 27 місяців. Та, як св:дчнть

об'єкті,

стан

справ

на

здача

fіого в

екс-

ник дільницІ ненко

Найкраще

n.'!ану

з

характеризу­

тисяч карбо­

1.470

ванпlв

по

гснпіпряпv

ос­

Еоєно ~а ci~f м!сяп!в ли­

м. г. Юх-

розмовляє

нr~ає.

ють стан сnран на будов\ так! риmnи. З рІчного

ПРИЧИН

m!мвло,

ки-

мось ло ..~.1ефону. Тут же виконроб І. С. Плотник, бригадир І. Г. Нли-

ше 299 тисяч. Причину цього нбачають у поган'й робот! субп!;tрядник:в

НР

ПrJЩ!()f()Tf,

НБУ-.'521,

mах'вп1

НБУ-522.

спец.

БМУ-.'5R. Так. робітники з НБУ-522 монтували вентиляційнІ установки !

менко. У с:х х.вилює одне: коН'дип!онер;r. Але ось коли буде розчин, бетон. вже тиждень. як зняли - Пішла машина на лютей І перевє.1іr на Інрозчино-бетонний вузол ший пусковFй об'єкт. тресту, говорить М. Г. Що ж, субц!дрлдник:в Юхненко. Сьогодні по- ~южна звинуватити у ба­ виннІ одержати 12-1.'5 га:тьох недоліках. Але fi І{убометр!в бетону, 3 ку- генnідрядники мало я чо­ бометри розчину. Але ,1у в!др:зняються нід них. коли він буде, не в:домо. Адже за сі~.! ,.тісяп~в факЯк з'ясувалось, так по- тичне виконання п.'JаР.у чанається не перший ро- власними сила~ш при

більше

тисяч!

~шну.:у

крашена

неділю

.1озу:-rгами,

сnараР.Іа:-.ш,

зеп~ш.

тран­

ст:ннюш

га­

фотостенда:.ІИ

те­

риторія

спорткомплексу

спорптвЕої ста.1а

нату

де:шя

при­

школи::нт~р­ прове­

~(сце~І

фсст;Іва.1ю

, дентських

сту-,

6уд:ве.1ьних за­

гон:в. ТаІ;і фестю.алі, пр:Ісвtrчені Дню буд:веяь­

ника. ру

юке ввійшли в доб­

тради-цію.

Розnоча.1ося свято уро­ чистим мітинго:vr. О де­ сят:й ранну, після зву­

чання

фанфар.

командир

зонального будівельного студентського загону Є. Савеін доnовів першому с-еRретарю

ЛНСМ

. міськкому

України

В.

Рога­

чу про готовність до nрозедення фестивалю.

значити, дальне

що і

відповІ­

напружене

дання, яке лене перед но

те

зав­

бу.1о nостав­ ними, усnіш­

виконується.

П:с.1Я

ТОГО,

ЯК

Відлу-

Ні!В r:мн СРСР, пр.аво ..JlЇ.J.Ц>я;ти .. f.!рапор mестива­ .'Jю буао надано бійцю СБЗ «Союз-60» із Івано­ Франк:вського медінсти­ туту І. Гатайло та бійцю

метрів

Ниїв­

Ng 1

Н. Дробот. Шд час :.t:тин­ гу надІйшла проnозиція в:д бійців ПОn.1аСТИ нв:ти

до пам'ятника

нУ:

В.

Т.

Лені­

Цю пропозицію реа­

лізували

кращі

студзаго­

нівцl О. Малевич та С. Хедель !з загонів «Со­

відділом пропаганди 1 агітацІї міськкому Ном-

ли

України

О.

М.

Іщенко, ветеран НПРС П. М. Ферієрі. Відкри­ ваючи мІтинг, В. Рогач сказав:

У нашому міст! ! рАйон! на будівництві об'­

-

. nромислового ку.1ьтурно - nобуто в о єктІв

призначення,

1 г о

тваринниць­

nКх комплексів 1 ферм, сІльськогоепода рсьних ро­

ботах працює 20 загонів. у ск.'!ад! яких бІльше 600

сrу.Ценt1З. І приємно вІд-

по­

стелярних

Ниївського ~едучилища (Іюмандир Н. Б. Бу­

.J\"g 2

лавіна, кюІ:сар О. По­ повсь.І;а). Друге й третє місця розділили заганн <<Протон» <<ПОЗИТРОН>> з

техніку:;ту

текст

звернення

учас­

нИкІв фестивалю до ІІ спеціальної Асамблеї ООН по роззброєнню.

еле;;тронних

Напружено

цікаво

спортивні

зма­

гання по м:ніфутбо,1у, волейбо.1у, легній атлети­ ці, як! відбулися після м:тингу. У зага.1ьноко:.rандно:-.Іу

сп_ортивному

за.1іку найкращих резуль­ татів досягли загони «Ен­ тузіаст>>, який вже зга­ дувався. та «Юність» із Української сільськогос­ подарської академії. Після об:ду центр ваги фестивалю пере:;tістивсн в районний· Будинок нультури,

де

паназували

свою майстерність діяльні колективи.

само­ Най­

Було також оголошено підсумки соціалістичного з~агання серед загонів по двох групах. Нращими з будівельників стали за­ гони «Ентузіаст» із Ни­

кращими

Івського технІкуму елект­ ронних nриладІв, де ко­

залишитсья в пам'яті буд­ загонівцІв. Д. ДАНИЛЕНКО, комtсар зонального студентського буАівель­

мандиром В. Нергуненко комісаром В. Терещен­

1

ко, та «Союз-60» з Івано­ ФранкІвського медІнсти­ туту. Тут командир І. Ар-

На фестивіJЇJ с!удЗа'гоИІ.а-82.'

з

них

виявили­

ся агіткультбригади із за­ гонів «Союз-60>> т.а «Но­ тигорошко»,

Фестиваль високому

ного

ааrону

ський».

пройшов н:1

рі.внІ

і

надовго

•Бровар­

виро­

ки ПОВИННі ОСВОЇТИ 35 ТИ­ СЯЧ карбованцІв ! досяг­ ти 844 карбованців ви­ робітку. ПІдрахували, що для усnішного здІйснення ЦЬОГО на будов! ПОВИННі працювати 45 чоловік. Зараз їх 35 (частина - у відпустках). У двох ко~шлексних бригадах

І: Г.

Нли,:-.tенка

та

Гардашевича

~tуляри,

та

Інш!.

справлятися

треба

Б.

В.

та

монтаж

інше.

магають

ти

у

цьо:vrу

Ниївського

ного

ЗМАГАННЯ

доnQ­

студен­

Але

постачання

і

ло;(жнІ

за

ють

орга­

ще одне.

ве.1ьному

На

з

де

ще

з

же

те,

nоки

постави-

Ось з таких, б, дрібниць

ся

ються

дирує

нання

й

причини

ек:nаж

<<Нива»

444

з

лі­

радгосnу

вою!

намолотили

тонни зерна.

Пере:.:о:ІЩQ:І!

що

соцІалІ-

стичного

з:~1а:-ання

~ю.1одих

водіїв

сомо.1ець

серед

став

Із.

ком-

радгоспу

«Требухівсьни.Й>> Віктор Дt;::~усь. Автомобілем ГА3-5~Б він перевіз по­ над 200 тонн зерна.

необ'­

невю:?-~1

державних

рад-

!мен! Ні рова. ·де прапю­ ють Во.1одимир Абрамен· но І Віктор ГузеНІ{О. За період жнив І'О~1б<:йно'І'!

здавало- І ск.1ада- /

об'єктивні

єю:иБн!

вал­

із

Серед комбайнер!в

справи.

через

у

.

вих

Виявилось, вони з спец­ БМУ-6, прийшли на об'­ єкт робити дах.. Не пnа­ цюють

зернові

досяг екіnаж

у

хто

нІда Цьо:vrни і Петра По­ ловг:а. З nочатку жниз тракторо:~т МТЗ-82 з жат­ nою ЖРС-4.9 вони ско­ сили 220 геиар!в зерно­

робіт­

свої

тих,

госпу !~1ен1 Докучаєва в скла;tі трактористів Лео­

ники. Пройшла вже май­ же година робочого ча­ су, а вони сидІли ·Й обго­ ворювали

успіхів

серед

скошував -ки,

вагон­

три,мка.

бригаду, але при такій забезпеченості об'є:кта ма·

Буд!вельнцки

одного

понурювали

яким

но~tсомо­

І;ІайІ;ращих

ДаВ­

Щоб одну

теріалами тут Ум що робити нічого.

... Біля

радгос­

змагання,

місьнком

з,;Jганні

НОСТі.

чи.к!в

працю­ у

лу.

газета»

ДБО}!іСЯЧНОЇ

мон­

планами,

добавити

«·Строительная

МаЙЖе

жнивах

стичне

керує

буді-

Мqйданчику,

екіпажі

на

пах району. 1\Ііж нимк ведеться дійове соціалІ-

нІзації праЦі важко спо­ .'1іватись на дастнення поставленої мети.

І

КО\ІСD:\10.1ЬСЬКО-МО.

24

політехніч­

Інституту.

такого

ТЕЛЕТАйП

обладнання

Зараз їм

не вийшов на роботу мо­ торист. За ни:vr вся за­

трудяться

бетонники,

тажнн:ки

план; ІЗ

О. УСИR,

у будівництві. Л. ШИНКАРЕНКО.

Інструктор міськкому ЛНСМ }'країни.

ВІСТІ З СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК

Соко­

ських роботах відзначив­ ся за.г.!н «Айболіт-2» з

боти,

квадратних

гана організацІя nрацІ; За серnень будівельни­

8

РРФСР: НАРОДЖУЄТЬСЯ МІСТО-МУЗЕП Поетичний образ Волги займає

с:.lьськогосподар-

проходили

«Айболіт>> медучилища

проти Ізраїльської агресії в ЛІвані і ухвали­

партП

На

загону сько!"о

ласного штабу СБЗ О. Р. В~ликдус, З<іі!lдуючий

трибу­

ксш:сар' В.

приладів.

об­

Серед гостей на

хипов, ..lЮ!і.

сільсьnоrосподар с ь н о го

юз-60» 1 <<Айболlт». На мітингу студенти висловили свій протест

ні головний інженер

на

комсомольськип

ПЕРЕМОЖЦІ

ва­ бів. ТруднощІ з розч.ином розташовані побутові 1 бетоно:vr, особливо за гончнюr, не в1дчувається .господарської руки. За­ останн! місяцІ . забур'яне­ Дуже низька на будов! харащеність, Немає стендів !з 1 nродуктивність праці. ність. роботи, по­ При nланІ 850 карбован­ nідсумнами соціалістично­ ців за липень виробіток казника~ш на робітника ·складав 720. го змагаНJіЯ. На єдиному Основна причина по­ стенді під СІ·:пом ви<:ить

Фестиваль ст у дзагонів-82. У

що

кран!ВНИ!{Ч. арматури. Приміром, від­ вийде. бу­ сутні сталеві уголки, че­ д!ве.1 ьни!ін почнуть в!ша- рез що 11 бездіІ лежить

ст!нов! пане.'!!. Н:1. заnитанР.я, коли ж це 15уде ! чи не можн~ зглvчити Іншого спеu!а­ .1\ста. м. Юхненко R!Д­ пов:н. ЩО поо/5\ЦЯ.'JИ ПРИ­ СЛаТИ за\~!ну, але Уї поки

ВИТІКАЮТЬ ЗМіНИЛОСЯ

те.

щсяць. все обговорено І!'ечора. • робот! немає У виконробсЬh"О\!V ва-. т~льки-но в!н

ПРИЧИНИ

3

й

на

тн

бітників

цег- М. Г. Юхненко, не~Іає 1 ругому виконують з ляну к.1 адкv. Зараз на ~tатеріалів: залІзобетону,

одержано

буд~. Хоч часу минуло П гончину ПУСRОВІ ЗДАВА'І'И

плуатацію у 1983 роцІ бочий день. Що ж ара­ завданнІ 414 тисяч ста­ ли собі за мету до зими І пІд загрозою зриву. били буд!вельнини май­ новило аж 91 тисячу закІнчити· обшивку ви­ ... Восьма година ранку. же за чотири роки? Май­ карбованЩ,в. Серед при­ робничого корпусу, щоб.

центральне мІсце на виставці, яка відкрилася в старовинному місті Пльосі на великій російській ріЦі.

В

експозицlі

графіки,

1

твори

-

внрgби

живопису і

НЗJ)~~l!их

промисдів

декоративно-прикладного

мистецтва.

Частина з них надійшла з різних му­ зеІв країни, друга придбана у ві­ домих майстрів, які зв'язали свою творчість з Поволжям. ЗібранІ експ.онати а їх уже бІльш як п'ятнадцять тисяч уві­ йдуть в експозиЦії lсторико-архі тек­ турного 1 2&Jдожнього музею-заповід­ н!fка, яний вирІшено створити в цьо­ М:\:" багатому на nам'ятки. старовини куточку центральної Росії.

УКРАІНА: МАГІСТР АЛЬ РОДЮЧОСТІ

Остання

ділянцІ

роздавальна

трубопроводу

станція H'l

Тольятті

Одеса, яка проходить по територн областІ, стала до шщу. Вона з3без­ nечуватиме безводним аміаком госnо­ дарства Північно-Східної зони, які є велиними виробниками зерна й ово­

чів.

ВІднині цінним добривом,

яке

надходить по магІстралі родючості,

ПрИчорномар'ї меться

майже

щороку

у

удобрювати­

пІвмІльйона

гектарів

угідь.

8

БІЛОРУСІЯ: ЛІК НА хвилини Вагомішою стала робоча хвилина в об'єднаннІ «Бобруйськшина». Те­ пер з канвейєрів nідприємства схо­ дить значно ~ільше покришок, нІж на

початну

п ятирічки.

Виявити

ре

..

зерви дcnmvroг.1a ко:.rІс'я по раціо­ нальному використанню робочого ча­ су,

створена

uри

nарткомі

підприєм­

ства.

Тепер

яних

тут

900

діють

q_9,',§AHa~~~- більш

~ІІІ\

бршад,

в

полов~ну

робітf!ИКlв. 'Змщаилася и дисципшна.

Люди

відчули

відповідальність

товариша~й:·- · Ножен особистий

ди,

рахунок економії,

діщ.ниц!,

режливості. зниже.ння

цехи Б

нпх

має

а брига­

прргnами

-

визначєно

витрати

перед

робітник

металу,

бе­

шляхи па.'!ивс;,

електроенергії.

8

ТАДЖИНИСТАН: ВИГІДНО ВСІМ Перший бетон укла;:jсно в фунд:>.­

мент го.1овнсго виробничого корпусу бавовнопрядильної· фабрики, споруд­ ження якої почато в Нурган-Тюбе.

Підприємство потужністю 120 ти­ сяч веретен намічено пустити до к:н­ ця п'ятирічки. Воно будується в центрі Вахшсьної долини, де шир-1ко розвинуто вирощування тонково­ локнистої бавовни. Близькість бавоа­ насІючих господарств здешевить до­ ставну

сировини.

ЕСТОНІЯ: ЗА ДОСВІДОМ

ДРУ.ЗІВ

В основі документального фільму, знятого

аматорською

талл!нського

кіностудією

трикотажного

об' єднан­

ня «Марат» на замовлення колег з Риги, прийоми роботи в'язальни­ цl Ніни Нор'юс. І хоч у Ризі вироб­ ничниця

ніколи

не

бувала,

дикою обслуговування

її

мето­

устаткування

користуються тепер багато в'язаш.­ ниць . ризького трикотажного об'єд­ нання «Марат».

(ТАРС

-

РАТАУ).

Фото М. Семвнога.


НОВЕ

Т В А Р И Н Н И Н И!

ЖИТТЯ

14 ·серnня 1982

рску

*

З

ctop.

Ознаменуємо друrе вівріччя ударною, ВІСОКОІРОЯJКТІВІОЮ

Ірацею

Підсумки роботи тваринників району за 7 міс,.ців ц. р. Повним

Завдання на серnень

рошна

ло

зроблено

по

r.

дівницІ ГОСПОJІ;арства А,

трав'яного

бо­

r.

Петренко, с.

На

Пиндю­

ра, С .. А. НІменІСо, якн:х ви бачите на знІмку. Во­

робІТК.У·

На фото справа

Чима­

установка АВМ-0,4 в роботі. ~~~~

-

МАйСТРИ МАШИННОГО ДОJННЯ

примно­

женню трудових здЩІут­ к1в uідгодівельниками, птахівниками, працівни­ ками

{ІрІаавще, ~еподаретао

молочнотоварних

ферм. Плани 7 місяців по продажу цих видІв продукції державі успІш­ но

них

рів:нн:Jtтес:ьt

:><>?::':::::>

ни щозмІин виконують І перевиконують норми ви-

му ЦК КПРС, доклада­ ють зусиль до збІльшен­ ня виробництва тварин­

продукції.

виготоВJІевня

«Пухівський•.

Старавно працюють біля агрегата АВМ-0,4 тру­

Тваринники району, пе­ ретворюючи в життя рі­ шення травневого Плену­

ницької

ходом іде

у радгоспі

BRKOH1Hi. У серпнІ ' радгоспи

ють

продати:

тонн,

8400

м'яса

Стронач Є. С.

ма­

ДІІчен но В.

молока

Хоренна О.

1800

Цюрмастиіі П. П. ( «Плосківський»)

яєць 20 млн. 250 тис. штук. Протягом мlсяцл для успішного ви­ тонн,

конання

доведеного

( «Плосківський») Є. («Плосківський») Ф. ( «Плосківський»)

Реwнюн Т. М. («Плосківський») Ос-rаnчун А. М. (імені Щорса)

nлану

на фермах необхІдно за­ безпечитn 10-кІлограЖ)Ві

Цюрмаста Н. Г.. («Плосківський») Микоn~єнно Г. С. («Плосківський»)

надої молока.

Нулинівсьна Л. П. ( «Плосківський»)

Поки худоба в літніх Успішно

другий

долаючи

рік

на~Іічен!

n'ятирічки

По

на

рубежі,

тваринники Плоского за сІм м:ся­ ц:в одержали по 3375 ~;Ілограм!в

молока

від

корови.

або

на

::rня

вищення

продуктивності

мож.1ивість

б:аьше

плану

ниuької мо.1ока м'яса -

теарин­

Євrен;вна

Вона

з початку року

4152

к:лоrра~ш

у

м:сце.

вир'шення

грами .

ну.

над:й

Доїння Дяченко.

~ю;ro'r:a і

дnї:1ня 0.1ьг~ Рівняючись

:~енниіt

Строкач.

рннництві

свій

яка

більше

рахунок

перше

4465

від корови м!сце

серед

у

1 О років.

пере:1ова

uя записала по молока

працює

і

тва-

1 є.1~ник.и

На

твариннН· кІлоrрам! 1,

посідає

доярок

не

ли

теп .1у

900 то:1~ ~;на з бяrато

тонн

r:сжну

приn<Jс~но

1 ситу

};1~?ь~·о !\Ладено

ше свогn радгоспу, а , й району.

ІИ

Вже

. ).Чг.нх

нин'

rотуюп,

1rш:в.1ю.

бобова-з.lаІіоR .-.х у

транu'f'Ї

с:иажу.

сr'rрияr:І1шу

тРЯВ.

понад

бу·

ре'v!()ІІТ

кор:вНІша

та

прю1ішснь .

тнаришшю•

діяльцо

!!аступної

:зимівлі

Rшm

пок:Jзуютr,

~с;рошиіі

r; tnrr: . ·тгд

,_.lЯ

тр у,1'в нrm;1 ;

ницьних

ф<ср~~

,ln

Вик()ристовvючи

го:tину,

вида­

в!дne­

Нf'забарn:-.1

тnарннниньких

худс6н.

~?

для

гною.

~~fііНЧ:НЬ

rотуютм~:t

1500

по.1агоджені

nсп.нньоrо

ПлnсІ,івсІ,кі

з!JІ.Іv

·-

шести

водnнапування

n'.:1.1nrrr.

lil;f' ..lbHHHII ' :тших

ннх

І\~Jr>:внИІ{!В

~ьrнтnго.

,

.

трав ' лноrс>

тр'lнсппртери

з

\torпonRн!

"'ала його по 4120 иі .1огрrомів.

.

цього

ре~Іонт

снсте:~та

тве1рнн .

.1єння

Пnни худоба пеnсбув~r в л:тн'х таборах. кормодnб._у_,вни.ки_ і. б:у:t!•'

·

супе

В

rn:t:яннні.

Невтомною ·трудівницею зарекомендувала себе Євдо!\\Я Степан:s-

трудового

тонн

2800

Виrnтог..1ено таг:ож

:Jі113Єі>ПІІ~.~а

кnр:вни1;'я .

п·1о

,ra нолока. а з почноу rюкv одсr ·

на

тваринників

тr:л:n.

r\:noгpa.

20.5

менше

Бриr<~;!а бу;-rівеnьни'Ків. яr::v очо-. .1юе. Гр•1rnр:й Васнльоввч. Норо-

по nо­ частку

:хnвел~

до

не

160 тонн в:тз~Іінного борошна і rранул.

утримує

трудиться

Про:~овольчої

корову

зюrу

н:н':ого кор,Іу.

о~ержала по

Плідно

Трудівниця на

дnбувники прn:~овжують цю робо­ ту. Вони все рnблять для того, щоб заrотовиТІІ для худоби на

що

:? ~начній і:vІірі прн:чнОїкуютьрниnрцатввоа· чтангов

успІхи

машинного

таборах Віі!

нині

на своїх передовИх ПОJРУГ ботІ. вона Fнnснть і с1юю

продукц!ї держав!. Так. здано на 102 тонни, а на 45 тонн б!льше пла­

Зага.1ьні

~о.1ока

одержує

:vrайстер машинного Фе;І_ ор:вна Хоренко.

значно

продавати

майстер

друге

худоби

радгоспу

корови

Ва..1ентина

212

кі .1оrрю1ів більше проти вІдпов'д­ ного періоду минулого року. Під­ дає

кілограму

21

кожної

Стронач Г. А. ( «Плосківський»)

О.

кnp:.ro-

тr с- р;ІН­

raiinн,·.

СИДОРЕНКО.

ПЛАНУ

.. _ "' ..

""' а-

:11>-

Госпоnа рства

"' g~ ~"' t:(

.... :t:.:

.

:z:

~

·;:; і

"<t ~- ~ё S!o g '"'""'

,..:

оо

о

.

"' "2 "'tl g~"'~

"

""'"' "..... """ ·::r "" '"о 1-:1:

"-о.

"",_ о

f-0!

~

·~

;,

.

:..І'-

~,.

-~

с

о.с.

ос

~-с::

~

t...

ГіlХ

".-:;...

кого

с:::

---- - -

с

tl::

о

в

(! · ~-1

-1''

процrн-

k

~ ~ 'І rю ro

H.Jjl(),lfi'"'І r )c rrr :І::tJlCb-

~

~

іё

о

:t

Пр'.~_1:'1 1 Ю

.;

,._~

0'-

(і"Іені Щорса) 12. (ім~ні Щорса) _

Божко К. П. ( « Русані !!Сь-к.и-й ») · Рогач Г. М. ( «Требухівський») Щмrnnr. О. М. (імені Кірова) Якубовська М. В. («Красилівський») Паєіна Г. С. (імені Кірова)

·

ё;.:..

n.1ану

- - --

821' 834 774 108'l

3028

827

2930 2902

714 838 704

2887

о

с

"

""'~

ес t-

""'"'

~

::>

_. ...,.................

"

76t'

948 867 888 128'l 843 976 905

791 956

839 827

2879 2853 2843

737<

Михайлицина Д. П. (імені Щорса)

2831

· 2810 2804 2735

730 634 674 638

2685

853

2647

590 634 700 920

Риба М. В. (ПП3 <<Рудня»)

Мов~нно Н. М. ( <<Пухівськиіі») Цьомна С. І. (і)Іені Докучаєва)

2542 2495 2413

;:::;..... .::с

883 916 996 945 919 1064 950 956 950

Москаленн-о С. Д. (імені Щорса) Наліс Р. В. ( «.1іп;івський»)

Марченне В. С. (ППЗ <<Рудня») Хамбір Н. О. ( << Руr:шівський») Усмак В. Н. (ПП3 <<Рудня»)

статнстюrn)

. .= . "' "" 2 ;:;.,:--= ~ > 'f. t g " "'" ~ " "'~ ·;:: :~: r: ..§ .:::- ;; <t,. " ...о"' ~ 0'-''" .Ес ·g~~ ~~; "'. '"" ~ " ""',..: "' ":-:::Е ;.~ ."'"'>· " Е ~~: ::r "'"Е ,зg·~ :z:::r t::E ~ ~ r::: "' ~ r:: = ~= ~ ·t":: ~ +І g ~ :r:~t +1 g ~ ~;~ ti ·с:; "· ~"

n.

Дубина н. Могильна Т.

Барбон Н. Ф. (і~tсні. Кірова) .

-·- ··--- -- -

"" ""' "'"' ,; ІЮ

державної

Луцьно О. М. ( «Требrхівський») Саnай О. А. (і"!ені Щорса) Шеремет Н. В. («Требухівrький»)

Кабанець Г. Ф. (ПП3 <<Рудня»)

виробництва І про;хажу державі прод~'.kт'в тваринництва rоспо,r:арс:::в:::ми р;::йсну З!І 7 мІсяц:в 1982 року (за даними міськоrо Інфсрмю(!і::У.о-обчис .•,.юv.".г.м;аrо Центру

Недашківська З. В. ( «Плосківський») Ш&вченно В. І. («Русанівський») Tonixa Н. М. («П,1осківський») Іванчук Н. В. («Требухівський») Рогач О. Г. ( «Требухівський») Дрмrинич П. А. ( «Требухівський») · Жеребець Н. М. ( «Требухівський»)

Борисенко О. О. (імені Щорса)

·· ,

ВИКОНАННЯ

Тоnчанюк О. М. ( «Плосківський») Ента А. А. («Плосківський»)

4465 4J52 4120 4040 3955 3946 3943 3930 3917 3835 3819 3777 - 3769 3673 3636 3563' 3276 3234 3203 3180 3173 3107 3105 3042 3042

.

771' 788

ПТАШНИЦІ

::r ~

"'

~------

«Плосківський:о

З375

.:Требухівський»

З14З

імені

2512 2484 2373

Кірова

«Авангард:. імені

Щорса

553 476 З97

458 417

+212 +595 -18 +20 +453

95,З

4З.І

52,1 97,7 91,7

1687 220 241

+140 +54

ЗІІ

-! +269

1107

+ІЗ

95 27 112 177 44

+ЗО +З

+!9 -12

::....

119

-7

88,6 97, І 66,7 89.1 85,2

86,8 ПрІзвище. rо~nомІkтво

124,З

80.9 78, І

9\,4 Пономаренко Т .. ·в. (ППЗ <<Рудня»)

Держплемптахозавод «Рудня:.

357 343

+141

«Русанівський:.

2215 2171 2072

ЗО2

+546

«Бобрицький,:о

ІЄ95

+З51

«Літківський:о

1638 1621 1593 1567 1506 1490. 1482 1243 1229 943

280 270 289 275 284 260

«Пухівський:о

«Красилівський.»

«.Жердівський:о

',«Гоголівський:. «Зоря>> «Заворицький:о «Великnдимерський» імені Мічуріна <<Зап.1авний:о і\Іені Дnкучаєва Київська птахофабрика Боrданівська птахофабрика Броварський

26З

249

232 228 176

+З43

+252 +417 +762 +354 +291 +192 +554 +267 +295 +85

97,1 8,6 94,8 90,8 88,7 87,8 92,5 85.6 92.3 89.4 89,0 86,6 9І,З

8.'5,3

719 121 995 635 713 806

775 566 676 647 565 442 388 364

+42 +24 +263 + 138 +117 +236 +365 +128 +127 +82 +181 +95 +59 НІ

109 23 35 39 30 40 32 З8

21

29 46 24 18 32

+7 +3 +14 +6 +ї

-3 +11 +5

району

1744

+364

88,2

589

+ 125

89,0 109,6

tії,І

q2.2 '10.8

+27 +5

( ., 1...

-4

і)'~

~-&,і'

51 ,[J

5-1.~

-8

~-0

129

+ІЗ

Распутна В. І. (Київська)

rlpoЦaйno О.

+2

(ПП3 «Рудня»)

· КосахІвсьна К. А, (:Кtіівська) Коваленко З. П. (К~івська) І

Сноробагатьно Г. П. (ППЗ «Рудня»)

ГузІ і! Г. Н. (ПП3 << Р~'дніІ») 107,4

77,8

Климась Г. К.

( «Вроварський »)

Литвин г. n. ((( Вро~р~ЬКІІЙ») ~Шін~нно М. І. ( << l>роварський»)

120

84,7

149

+11

90,7

_Омельченко С. М.

82,3

. ЗдорІІіёІ.\1. Н. І. (ВогJІ~. нівсьkа) І'оманенкЬ К. С. (Вогданівtвка)

87,-!

158

r.

Тарасюн Л. І. (Тійівська)

~PFJ

+4

Боровин Н. І. (:Київська) Майборода . С. М. (ЦП3 <<Рудня») 6абич lJ. Д. (<<Броварський»)

90,8 100,8 83,6 91.2 121,8

0 .-.,

І.

108,4

~1.8

69,с· Іо-...

ІЗ9

Ссмиполківська пт~хnфабрf!ка

По

6451

плсмптахорадrосп

·

90,1 30,0 92,6 74.5 68,5 73,9 78.9

1З4

+2

75,2

80,6

Шмt:і С. С. («Броварський») (Київська)

167,0 157,3 160,2 3934,0 160,0. 440,9 158,8 158,2

742,0

156,2 156,0 155,0

3867,0 147,0

{5~,5

1060,9

3905,0 158,0 446,9 156,6 3933,0 156,3 '2848,0

124,3 154,1 108_1 '7

152,6 692,5 152,6 69.2,5 150,8 1533,0 144,1

2942,0

137,5 3990,0


*

~- стор.

14 серnня 1982 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

Ф.І З КУ ЛЬ ТУРНИК А

СЬОГОДНІ-ДЕНЬ

СЕРПНЯ

15

!

ДЕНІі

-

ПОВІТРЯНОГО

СРСР

8

ПОВІДОМЛЯЄМО

ПОДРОБИЩ

редпьому

Янось

о· м!

теплого

ранну

но

Інженер

б і гу

<< Нрок >>

супрово.:~и .1и

невеликих

населених

ЗБОДИТЬСЯ

ДО

сув о р О ГО

.:~ово.:tиться бути вельми уважним. У 1980 роцІ вони мене обминули. Яка екіпІровка д•1Я Вас · до­ статня? - Майна, труси, нросовни - ро­ бочий одяг. Нр ~м того, доб.ре при­ пасован і на пояс! тренува .1ьний ко­ стюм, п .'Іащ, карта, графін бігу, го­ динник, паспорт, грошІ, 2-3 тюб и ­

-

·

ни

Г.'ІЮКОЗИ.

І останнє запитання. Хто опла­

-чує

витрати?

ПІдприємство з Фон.:~ів, які ви­

-

д І Ляються кожному тру.:~ящо~Іу, ко­ .'ІИ він Іде у вІдпустну, адже зараз я в і дпочиваю. За.і!ншається додати, що проб і г ~·спішно завершено. Все б у ло у Б l .:І· повідності з на~f:чени:vr граф іно~І.

sамкнvти .

:чому біжИте в одиночку?

Є такий принщш думай про '!'е, що робиш . І\О.'ІИ біжиш довго, вел~не значення має розслаблення м'язІв . Не nроб !жиш .

готелях

.:~отримання гігієни . Ноли бачу серед .:~ня р : чку чи водоймище, спиняюсь, :-.1июсь, відпочиваю. Трав:v~и, Інфекц і ї плануванню не піддаються. Відтак

У КОЖНОЇ Л ЮДИНИ Є СВОЇ Мр!Ї . Пробіг .::10 Москви це пі.:~твеu.:~­ ження ~юж л ивості пр о бігати з а день 60-90 кі.1О~Істр ів пр о тягом 10-15 дн і в. В ол І мп ій сько:v~у 1980 роцІ за 42 дні я пр()б : г 2500 кі.'Іометр і в за маршрутом Ниїв Рига Ленін­ rрад Москва. Тепер хочу кільце

-

в

ОСНОВНОМУ

Як ви наважилися на це?

-

.

тан

рих ,,юдей: ще без покр і влІ над голо· вою не б у в. Медичне . забезпечення в

Вячеслава по Чернігі в ському шосе з Бровар і в до За.1ісся . Під . час с у м!с­ ІИОГО бігу йом:z: з а .:~а л и кілька запитань :

не

б у де цього далеко не: О.:~но:.Іу Jrегше зосереди­

А.

тись і, отже , з аб~зпечити розсл а б· лення найменшу трату сил. В ее·

к

и .

л

Всенародне

День

Повітряного

СР с р у цьому році

значається БІ1СОН О Ї

в

тичної акТИВНОСТі

.. .

ЩИХ, БО ІН! Б а рм ту, винликаної lІ!И травневого

Е

: •

..1я

:

пол!-: · ф

:

.'10 - :

до

( 1982

р.чниЦі:

§

В єдиному

строю

.

..

за-$

.

..

;

ХИСНИНІБ НаШО І КраІНИ:: СТОЯТ& СЛаВНі В!ЙСЬНОБО·;:

Сили,

разом

ян!

сРаtt-

12.15 І'а.цянський Союз зарубіжних гостей . 12.30 <.1 .1ьська го.цина. 13.30 М у зичний ~іоск.

очима

Неоціненний

...

ав J аЦІ1

В

17.05

СЬКОГО

нарО.:\У

ні

них

З

зброЙНИХ

с ьку

фа·:

СР.

Ху.цожиііІ

ться

жодна:

не про-§

.. •

б ез

квартира

3 .цитиною>,. сЧае>.

ф .1оту

-

кінчен ні

а~тивно1:

S

як! в запенлил

ІНШИМИ СИЛ

23 . 0о

:

JU.J5

рогові.

ва

рони

до.ко-:

з~Іінилася радян-: р ••нно .· . . ,; сьна авІаЦІЯ. В:йсьново·.

~

со.1датсь.-а··;

Повіт-

док у мсtt·

тедефі.1ьми

ми».

12.2>

ДонІцеттІ .

1·.

сЗдіт•,

сВіват ,

ма·

естро•. ьистава Молдавськоїо театру оnери та ба-

лету.

13.50

неймовІрне, сМартін

По за •< ІНtІенні tІовини .

tf.овини.

-

Щ+Іаа дct.la», c..LJ.нi МІАd Б ..lОХіНОЇ».

акаАе•

шко д ярів.

17 .4.) 18.15

1

г.1ядач.

1\іамнна

шко ..1а •

Пісні

радянських

зи ·;орІв

виконує

,

KOMDO•

Р.

Ібрагі­

м о в.

18.~\.1 ·· · • і~lьтфільм:. СьоrодІJі у свІтІ,

18.45 19.00

Іі .1ани

-

партіі Комбайни

паавн

s

Гоме­

19.33 .Цок . тедефІльм сСула ріка тундри». 19.4.; .LІ. ж. ьерді . «Трав\ата•, Вистава. 21.0u •·t ac<> . Л ро,а.овження

«Тр а ві :l Т3 :6,

ьперше на екранІ УТ на... nопу.1ярні фі ..1ьми - означаs nовернен-

вистави

По

заКІнченні у світі.

22.~1) Cьi>roдtti

-

ПРОГРМ.ІА

У і( РАІНСЬКОГО

ТЕJІЕБАЧЕННЯ

10.00

Акт у а .1ьна камера. ваи здоров'а. КонІ;ерт nісн!. 1\Інао&.lяд «І~сзонанс». !О М у з . фі .1ьм с 1lоемн р&о Е О •.J ЮЦії » , 12 .55 ·.1. е.1ефі.1ьм « Пок ..1иканюr». H . l.J Т с .1 е :у і .1ьм . «Унін:.а ..lьні аІІоо! том об і л і ». 14.3'J <.: li rа ..1 е-~ еї Айвазовська• го». До Іt 5 -річчя з дня на• 10.~5

).J.oo poa-o

ll .Oo 11 . 1.)

12.

художника.

Іб.ОJ НОВИІІИ . •Наро.цні та .1анти•. Жі· ночиИ в о ка .'1 ьн·ий ансамбл• _ « о~lц с я » І(риворізькоrО пед.. Інституту.

16.11)

16.35 17.00

І с :r е .,І .1 ЬМ

еСтати

майс·т·

ром » .

17.30

J ііто піонерське . «У нас в ко .'tектИвІ•.

18.00

Те.1ефі ,1ьм

їв~ький

Ге

уково

річковиЙ

nорт.

<КамАЗ:

Ки.а

дРУ•

ДІІХ3ННЯ»,

18.30 М уз. <РІ.1ьм • Шен\ со• нячноr· о .1іта». Повітряні Сили нині яв-§. ни~ (ПНРJ, •t.тера - му· 19.00 Актуа.1ьна камера. 11яють собою грізний і• _зеи - nарк•. (НРБ/. 19.30 Фі.1ьм-концерт сВІчниІ ' . : І4.2о Інтерклуб. ;\!О ГУТНІЙ ВИД Збройних: 15.05 Авторський концерт на20.00 Ф у т u о.1 . •Чорноморець,. Си~ основа :-.югутності: ро.цного артиста <..-<.Р ком•динамо• (Мінськ). ' • • : nо3итора П. Майбороди. 2 тайм . ВПС -- літани • ракето·: 17.30 До 60-річчя утворення 20.45 На добраніч, д\тиІ .: СРСР . Програма Туркмен21.00 • Час•. НОСЦ!. Це силадні бойОВІ: ськоrо телебачення. 21.35 Ф іл ьм • Коник-стрибу­ но~шленси ~К! мають ви-= 19.00 Актуа.1ьна камера. nо закінченні ' · · і 19.30 Ре3онанс . Кіноог лад. Новини. сок! льотио-тантичнІ яко-: 20.25 вечірні ме.1од!ї. · : 20.45 На .цобраніч, .цітиІ 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА стІ, ранетне, бомбове І:: 21.00 nporpaмa • час•. · ПРОГРАМА ЦТ гарматне озброєння ра-: 21.35 Худо.жній фі .1ьм •ВиниІ ПЕРЕД А ЧІ НА КИІВ

ЗаВ'ю ще ОД1111 roJІ .., Фото З. Володимирова~

сПоврут

подви г ».

нець».

БУДЕ СПРАВЖНЄ СВЯТО МеШ1\анц І нашого :\11· ста Всесою з ний Д е нь ф і з· н~тьтурника ВЄ.1ИКИМ

ТО;'\'! ,

годні О .1ИН

на

СВЯ­

в l .:~б удет ьс н

Г О ДіІН і

10

сь о ­

ШК ОЛ И·

інтернат у . Т у т б у.:~у т ь прn · ~едені з~Іа r а н н я з л с п; о ї аrлеrюш . но.:rе іібо .1 у, ф у т­ бо .lу, б сн; с у т н ін ших ІJІ !· д і в сп о рт у. П с р сдб а •І сн:~ 1 культ у рЕа прогр а ~І а .

н а 400 м с трів з бар ' є­ ра:шr. А .:~р у г и И наш зем ­ :rя к О. По л іщ ук в нб о р о J>

t·y

тр ет є

зм аг<~н н я

з

вело сп о р ·

Б аг ат о

ту

( р оз п очну ться в о н и о 15 ГО;!И Н І) . Б Я К І!Х в : зьмуть участь н а йси п ь н іш і

ко:~-1 а нда

з

на

п е ршо с ті

у

нас

й

в і д­

Вс е ц е нас .1ідки того , що у ко л екти в ах .:~ о бре постав :І е на Ф :зІ\ у .1ьт у рнn ­ ОЗ,4 О ро вч а

~ rа с о ва

з а вод у

алюмін і євих бу.:~ ів е .1 ь н их }(Онструкu і й . . Ми горд и:~-шся спорт -

ue

в се ,

д: в

г:ї

Та

СП ОР ТИВНО·

р о бота.

Перш

стосуєть с я

п оро шкової

і ~t е н і

за

сказати

14 ться

серпня сезон

року розnочинає-

1982

nолювання

на

Радян -

масивів,

скИрти

цернату

ших

І\ОЖНИЙ :нього

МИС .1ИВецЬ

дуже

;рушницю ,

ГОТУЄТЬСЯ

-

лаштує

патрони

порохо~f ,

рете"1ьно

набиває

дробом, пиЖа~ш .

Ам,

на

жаль,

слова

про

сп о рту ,

а кти в: ст ів

за во ду

н а­

і нж е н е ра

п о р о шко во ї

мета-

•1 у рг їі

А . Згур с ь ко г о . пр?.­ ц і внина ЖЕІ-1 J'\1J 1 В. Зай­ ця, .:~ир єн т о р а ДЮСШ - І В. І в кова, трен е ра з ку­ льової стрі л ь б и С . .:\І е.і о· і нст ру ктор а

фіз­

ку ль т у ри А. Ду д у т а б а ­ гатьох інших. Б у .:~ е ~и праг н ути

і

надал і

.:~ о

то­

го . ЩОб У Н ::! ШО \ІV ~ІіСТі бу.1о б' .1ь ш е .1юб и те с1 ів сп о рту к і в.

та

ф:зну .1ьтур!JИ·

в,

ЗОТОВ,

міськспортко-

голова

мітету.

8

01

на

полюванні

юшку.

що

.:~е

розташовані

також

неб е зпеч­

орган Броаарского r(). Коммунистиqеской nарти•

УкраинЬІ. горо11ского в раАСІRного Советов роднЬІх llenyтaтo1. Киевской области. (На язьІКе) .

Редактор

8ЬІХОJІНТ

Є. с

17

ФЄдЯА . аnрели

1937

ro.11a.

ва• ук.

Дни вЬІхода: атоrник. сре.11а, nятница, суббота. .А,црес реJІакции : r. БроварІІІ КиевсаоІ ~а~ти, ул, Квевсв:аи,

255020. 154.

Адреса

упраБЛіННJІІ . у

255020,

ВУЛ.

11.

БРОВАРИ

КИІВСІ>КА.

.

б

репакторе

ра-;

Й

телефі.1ьму

СтудІя

По

числ!

TO:\fy

3акінченнt -

Новини. ДРУГА

в:_

НА

.

засоб : в

в

його

зону

дІІ:

:

протипов!т·::

ОБЛАСТЬ

тата•.

КИН~

І ОБдАСТЬ

8.00 ГІмнастика. • 8.20 Документа.1ьнІ

ЮТЬ можливість уражати:! б : об • єкти противника ез: •

ТА

8.00 Гімнастика . 8.15 те.1ефільм •Як виправитw 9.45

ЗАІ:АЛЬНОСОЮЗНА

ядерному спорядженні, д~-:

захо.:~ження

.хtд

сУкртеле·

· • ПРОГРАМА ЦЕН1РАЛЬНОІ"О о ових лі - : ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ПЕРЕдАЧІ

фІ.1ьми

.110

Дня Повітряного Флот) 9.20СРСР. Ху.цожнііі телефІ.1ьм сЛеr-

ка вода•. ІО . ЗО Народні

ме.1о.цІ1.

10.45 У світі тварин . : 11.45 Фі .1ьм - дітям . сЗагіІІ р яної оборони У БСеПО· S Трубачова бореться•. : 13.15 Рух бе> небе3пеки. годних у:.tовах . : 13.45 Кінопрограма. Створено і прийнято на!: 15.15 Ро•nовІдають нашІ корес: пондеt'ти. озброєння багатоцілЬОВі:: 15.45 До 65-річчя Великого J'тани із змІ нюваною$ ~овтня . ·. сНа ша біогра·• ' : Ф•я•. Фt.1ьм 87 - •Рік стр і ловидн:стю · крила , лі-:;. 1933·11•. · : 18.40 Наш край, наш JІ\М. Ма-

Науково

фі .1ьм

•Космос

nерспективи,

10.1.; 10.4.> 11.!.) 11.45

Разом

-

Російська

Б у ди .1ьник .

-

Проблеми,

...• .

сtм·а.

мова.

с Що

ні?•. 11.55 Фі .1ьм

nоnулярниІ

.цр у жна

Науково

фі. 1 ьм

.

М)ії

nопулярвиІ

там

все;;е.ци-

дітям.

в.1ітку» ,

13.0.; Авіаційно-спортивне ева• то в Тушині . 14.0.; Фі .1мt-концерт сСвtт-, ехо. жио'і на казку•.

Н . 35 Жит1я

науки.

15.05 Мультфі .1ьм •Переnолох•, 1.;.20 Футбо .1ьнні! огля.ц. 13.50 Зустріч з театром. кит.. ський

росІйськrій

мічний драматичвиn імен! Л . Українки.

ака4е•

теа".

\6.50 Му•. фі .1ьм "Весняні сп\..,. зву ччя• . 17.40 Програма JІОК. ф\ .1ьмtв. тальні апарати вертиналь·: карі2ськиІІ район Київ· 18.40 •Київський репорта•"· НОГО ЗЛЬОТУ 1 nосадни : ської об":'асті. 19.15 Футбол : •динамо• (ТбІ• · : 17.40 ХудожнІй телефІльм «Та.1ісі) «Торпедо~ (Моск.. Технічна оснащеність! .1ант• . з серія - сМолодва) . в перерві - 20.00 ве. . і . 1 ... : ший крес;rяр:.. чірня казка. УСІХ БИ.:ІІВ рОДіВ ав аЦН: 18.50 ДоkументальниіІ теле· 21.00 сЧас•. повною мірою в і дnовідає S ф!.1ьм ~Суд ІсторІУ•. 21.35 Те .1еф!льм сПриТхали ва : 19.40 ВечірнІй концерт. конкурс кухарі•. інтересам надійного захи-: 20.00 Вечірня казка. 22.45 довідкова служба. сту повітряних рубежів~===---.............,_"""'==...,.--.........==--нашої Батьн!вщини. • весь

склад арміІ

1

.:~янськ!

воїни-авІатори

завжди

на

флоту,

готов!

захист

Броварському дослідному заводу

особовий

( с.

металоконструкцій

ра­

Нд

РОБОТУ

Княжичі)

ПОТРІБНІ:

Інженери-конструктори. інженери-технологи,

виступити

електро~tонтажники 5-б розрядів, rокарі всі" розрядів, фрезерувальники всіх розрядів .

Соціалістичної

ВІтчизни І з честю винонати свій nатр!отІtчний

Д.1я робітників запроваджена _ преміальн? оплата праuі. . та Інтернаціональний . обо-§

(ТАРС) ...- ~

КИІВСЬКОІ

ФЕДЯП.

ОБЛАСТІ.

154,

- 19·3·82; аастуnияка pena~opa, в!.ІІJІІJІУ nортііІного жнтти 19:4-47; вІдпооІпольиого секретари, аt.ІІ.ІІІJГу сІльського господарства 19·3·18; •оресnонnента мІсnевого raJІ!O· мовІІенн• 19·3·05; вІддІлІв аромнсловостІ, листів І касово! роб(). fll .... 19-4-67 . ' raseтa ввжодиn. 1 вІвторок, с:ереду, п'.ативцІ), еуботr. ТеІІефоииІ

.АвІаЦ!ЙjІ

Редактор Є. редакц\У:

фільм•.

системи:

кети сучасних танів,

коня• .

устаткування,:

в'язок.

справ.

-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. родекого комитета

в еликої яr:е не­

С. ТРОХИМЕНКО, иачаJТЬНИК вlJІ;дlлення дерщпож­ иаrляду райвІдділу внутрІшніх

Мож­

авіаційне

автоматизованІ

Як

місцях,

соломи,

СЛУЖБА

масив і в можуть завдати шко.:~и народному баг.атству, обхідно берегти від вогню.

не

ливо, це буде робитися біля хлібних

Гаsета

.:~ень

Тож, йдучи на полювання . не за­ бувайте , що мисливський паперовий .пиж, а танож вогнища біля хлібних

ДО

ІВ<:і нористуються войпочню1и пижа­ :ми. а забивають у патрони п а п : р, rІІRИЙ :.юже стат и причин'):-о пожеж і. Деко~ІУ з ~tисливців захочеться

равнскоu

в

цей

но.

RИЧииУ.

аварити

т е ла і

прихи л ьник ів

ПОЛЮЙТЕ ОБЕРЕЖНО! /

б у

зава·

м єта лу р­

60~річчя

Х о тілося

' : щую.ач1•. прицільно-: 23 . о.; ІІрем'єра

;(іоелектронне

ськоУ УкраУни, пластмас, .:~ер е вообробного ко~біна­ ту, вир о бничого .:~ е рево­ обробн о го об'єднан н я.

н н ка,

і нших

ре к ордів.

спортс~І е нн І-\иє з а і І-\иїв­ сьної об .1аст і і, зв !1Ч а ііно, наша

м іс ц е

СРСР з бок с у, що б у .'І ос л у До нс цьІ\ у.

Вперш е по ву.1и ц і Га­ JІаріна п роі ід у т ь за х о п .lю· юч!

:о.tіста,

у Ниє вl прово .:~ пл а ся перш ' сть Уііраїни з леt·іі о ї ат .1С Т І ШІІ . Наш з е мляк В . І-\ир п к з а йняв п ' яте Мі С Це Б З М а Г <і ННЯХ З б і·

Х ВИ ·

30

ст а;( іО Н і

нашого

які є учас н иками багать о х р !зно ~Іан і тн их з ~Іа· г а нь. Т а к, 7 та 8 серп н я

відзна ч а ть

СП()рТ І!ВН И~І

яке

о1 е н ам и

'

J.)» .

Іб . ОJ :>наіt 1 умій. Науково· j1ізнава.1ьна програма А-18

родження

день

с На.ц по.1ями та над чисти-

останн!

Новини.

УКРАІНСЬКОГО

Сьа.~ одні

та.1ь11і

: За

за-

ряttого Флоту СРСР. с<.;,а-

родами:

завда ва 1ІИ: , "' : ударіВ ПО ВО- :

НИЩіВНИХ

no

ТЕJlЕБАчЕння

г!тлерів - ;

авіацІю

СРСР .

спіль-: to.oo Актуальна камера.

ВИДаМИ=

і

громили

Флоту сЗдає-

Ф утбо .,ьний оr:lяд.

-

·,· е~lсЦJі.lьм

ЦТ

н. ; u док. 4'ільми про радив­ ських жінок : «Радянськ.а жін;; а » , с:Jм кри л а 6атькі ...

сСла-

присвяченУ-й

ф!.1ьм ·

Іlрогр~ма

ряного

22.35

Очеви,ще

21 .3S

АвІаціАно-спортивне свято , присвячеttе дню nовіт-

В елиН ОІ:

війни

СРСР.

СЕРПН.І

14.30

П.овІт·

Повітряного

В!ЙСЬНОБО-ПОВ!ТрЯ - : ПРОГРАМА

Сил

вШськ

С

19.40

: 21 .00 меччиною_: : 21.35

велика операція участі

:

над

шистс~ною На ВСІХ етапах

во.:~илася

еДитинство

паttорама.

День

16

.1Я .

. документально-

Прем ' єра

д;ю

сЧас•.

9.45.

•Як

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

н~роду .

кшоподорожей .

го ~.1ефі.1ьму cna .ца.1ьній станції зійду ...•.

по-!:

радян-:

телефільм

тата>.

ПРОГРАМА

8.00 8.45

~б.разцов~.

Іб.Оо К:~уб

внладS

перемогу

Вітчизняної

цент_ра.1ьного театру ля-

ro

:

ШСТИЧНО! держави.

І

16.4<> • сатр

~~~~ог:•дарт~~~ва~~ясмр ~~~~

народжен - :

,.

.

сою-

пошта• ..

17.40 М ультфІ,lЬМ Ратібора•. 18.00 Міжttародна соціа-: 18.45 Сьогодні • ряного Флоту S 19.00 Концерт ,

.

з

НЯМ першої В СВ і Ті

.

Радянському

пі>оrрама

ков<t

ча тпі свій героїчний Л! ТО-=

скель».

зу!

60-ї

пис

білих

9. зо Б у.ци.1ьник.

-!:

утворення СРСР.

Повітряні

8.45 Творчість наро.ців свІту. 9.15 Прем'єра документально~ ro телефільму сМісто 61-

в!;:t·: 11.00 Програма сЗдоров'я•.

1 !

VII

жюрІ

конкурсу

ПОНЕДІЛОК,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ Програма сЧае> .

8.00

·==--.

тру дя- S

і''

ХудожнііІ

ЗАГАЛЬНОСОЮ;lНА ПРОГРАМА . ЦЕНТРАЛЬНОГО

рішення-: р ) ; н.оо Документальний екран . "ПРС . · : H.SQ І . Шток. «Ноев ковче;•. л. , ПІД·: Фільм - вистава Державно-

и п ленуму ц л.

ГОТОБНОЮ

НЕДІЛЯ, 15 СЕРПНЯ

Флоту.: ІО.ОО С.1ужу

1

членІв

n.

виправити

обстановцJ:, 11.45 Музичttа

трудової

Вистуn

Міжнародного

21.00 21.35

:

свято

uк• СРСР

Гнатюк.

Ім. І. Чайковського. Програма •Час• .

=ПЕРША

А

БАтьнІвщини

НО

rромадський кореспондент.

20.25

$.

повітрян~х битвах

ЗГУРСЬКИП ,

Д.

V

р

С. Туаикова народний арт"ст

нуе

і БОИОВІ: . !

нілометр

А ще

п у ниів. І _потім . в світі не без доб­

Броварського з аво.:~у а .1юмін!євих бу­ .,дІве .lьних нонструнцій Вячеслав Пав­ лович Поліщук стартував від голов­ ІНого поштамту Ниєва. fіого мета бу­ ла здійснити проб і г до Москви в:д­ станню 857 кі л ометрів за 11 дн і в . Броварчани з ~Ііёькоrо клубу .'!Ю­

бите.1!в

на

секунд.

Вас ніхто не супроводить. Як ви харчуєтеся, відпочиваєте? Яке мед~ие забезпечення? - Харчуюсь п ід час пробігу в Іда .1ь~ях . Снідаю за годину до по­ чатку бігу . Обід і вІдпочинок б.1изьно години в зап л анованІй УдальнІ над шосе. Вечеря після денної норми бігу. Ночую перев с. .. :-

Ul до Москви­ r

затрачаю

ЗО

просто знайти напарнина : ..

-~-Від КИ€83 б і

я

хвилини

4

:Ю. JS ПІснІ

ФЛОТУS

почасово·

Підвезення людей на роботу і назад

здій·

сню~ться транспортом заводу. За довідками звертатися в міське відділення по працевлаш­ туванню.

Ин11екс

Об'h~м

Пе•аn.

6!964, 1·

11940

Тираж

Брон~tрская

n~qeтяNA

rи .. щ· f'І~оtфия

екоrо

областного

4елам

м-аат~льстн

КНИЖRОЙ

owcoкa!t. лист .

•к3емпляров . Зак . 3283.

ТОРГОRJІИ.

1\Н~к

vnр~RJІ~ння nолиrо~фнм

длnес

no tt

rиnorpa .

фин: 255020. r. БроваnЬІ КиевскоІ/ об.,асти, УJІ, Квевскаи, ІМ, Теле· фок 19+37,

Іидеwс Обсяr Тираж

619б4.

11 940

Друк ввсокнІ, nf'Іvкон~ниІ' trкvro. nримірник і в. Зам.

1

БГtон~tрсt-ка

3283.

арvкврІн•

Ки1мськога

обласRоrо vнряв.ління у сnравах ~И .'1.аRннаrм nn.лlrrнн~fї і кнмжкоаоl rоргіял! . длреса nnvw.nн!:

255020,

ч.

fітювапи

вул.

КиІвська,

КиТяоькоТ

областr,

IS4, Телефов 19-4-ЗТ,

130 номер 1982 рік  

130 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you