Page 1

ПроАеmарі всіх !lpaill~ єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО І

MICbKOJ

МІСЬКОГО РАД

PAAOHHOJ

КОМІТЕТУ

Центральний Комітет лення коитро.1ю останні

1

роки,

RttPC приЙJІJІв постанову

говориться

у

частіше

різн'их

заслухnвувати

рангів. які

керівнинІв

персонально

честь

з'їзду RПРС•.

XXVI

вІдпові­

rайкомах партії запропоновано зд\йснн­

дають за певні напрями роботи. Прийня­ тrІ заходи по да;Іьшому поснленню кон­ то rяд постанов ЦІ-\ НПРС у питаннях· тро:rю. підвищенню дисцип,lіни 1 відпо­ nос:'.1rння паrтійного керівництва орга­ відальності !іадрІв за безумовне вино­ нами наrодного контролю. по.7Ііпшення нання партійних рішень. nеревірки

ннх

вrrконання

~тіністерств

раJRнськнх

Ра:>о~І партії

і

тим

вва,r;ає.

ряді

відомств.

оргRнах

з

·в

на

централь­

партійних

Центра:rьний

що

ЦН

і

стан

і

пе­

Перевірка !і<1ст!

виконання

місцем

у

паrтійннх

ний

пі,1Хід

НОНТрО.lЮ

ще

роботі

організацій.

до

організації

ПРНЗВОJlИТЬ

постанова

залишається значної

не

ДО

виконання

внконvються

мі­

Ради наrодннх депутатів пок.1тнrан! :"І~безпе:rувати реалізацію наказів вибор­

нІ.1ь­

Форма.1ь­

ТОГО,

реснубл\!1,

онружномам.

депутатів на активніше здійснення нон­ трольних функцій. покладених на них 1-\онстнтуцією СРСР

ревірки впконання не повною мірnю від­ повідаF; настановам XXVI з'їзду 1-\ПРС. вузьким

союзних

обкомам,

t·ькномам і райкомам партії доручаєть­ ся спрямовувати роботу Рад наро;jних

1-\омітет

контролю

І-\о~шартій

Ерайкомам.

місцях.

І

ІІІ в.

зв язаних

з

повснкденними

потре­

ЩО

деЯЕІі

бами. запитами радянських .іІЮдей, суво­

або

внно­

ро

кпнтро:rювати

винонання

rадянськнх

Н.\'ЮтьсЯ не в строк І ·не повністю. Від· законів. планів економічного 1 соtr,Іаль­ став~ння

деяких

галузей

прамисловосrі,

ного

Ф1кти 3рнву п.1анових завдань. безгос­ nодарності, приписок і онозами.1ювания є значною мі о ою резу.1ьтатом незадо­

вІ.'Іьної nрганізац!ї рівня виконавської Ві;Іа.lьності

комітети

координують

різних

і

~іяJІьність

праці,

вrців ~rасового контrо.1ю.

ЛІК.

кранкома:~~.

обкомам.

рооотн.

поси.1ення

окружномам,

ревф.fш янконаиня, фоnм І ~rето.1ів.

Нонтроль і винні

бути

частинnю

роботи

контро.1ю

переві рка

винонання

найважливішою

!іудь-якої а па

ди до ці~:ї

.'Іенню

заходи

по

контролю

триманням

поси· за

правип

до­

радян­

ської торгівлІ та збере­ женням кооперативної в.'Іасиості в системі живчої кооперації•.

Ян

від~шача:юся

цьо,\\у

засіданні,

годні

пан

на

і

грошей

дюrчих

на сьо­

збереження

товаро-матеріальних

носте-й

спо­

цін­

на

ві-

підпрнє~rствах,

ск.1адах

і

району ще

в

~іагазинах

·залишається.

незадові.lьНН.\'1. За :'\1\ину­ дий і шlсz;ь ~тісяців ни­ нішнього рrн;у у системі раЙСПОrfіІ!БСПі.lКИ ВИЯВ.lе­ НО ЗО RИпадків нестач 'іа cy~ry 2R тисяч ~;арбован­ uів. Нnйгірше організова­ но робот~' по збережен­ ню

r;ооператІІвних r;ошr:в у Сєчrrпо:rківсьr;о\rу, Го­ го.-Іі RCbKO\IY та :!ітІііВСЬ· КО\ІУ ра~госпробкоnпах. Однією з прrі'Інн. Шr) пnrРrюдять

радянської

JO

пnрушень

rоргів.1і.

ЕіJСУТНіrть нонтро.1ю

варних

є

НА.lеі!'НІ'>ГО за

стано:\1

запасів.

Вони,

ТСІ·

"!К

побуту

вищенню

партійної працівники

обласної

організації. фабрИни з

Х.1ібnроби імені Мічуріна

ро6nти

як

необхідн~r

Іван

І

умову

12,6

2-3

сприяє

і

раЗfІ. нес'!' ач

неянісне

своєчасне

та

не­

nроведення

ре­

ня

ударному

підви­

шень

нів.

дуже

н:оли

відає

·знільненні

цівнинів

пра-

nрилавка,

допусти.1и

нестачі

ро-матеріальних

якІ тона-

ціннос­

тей; їм записують у тру­ дових книжнах: «За влас­ ним бажанням>.> ... На засіданні райвнкон­ r;ому ряд

бу.1о

висловлено

a,lpecy

райвідділу

торгівлі.

справ. його ;Jволікають 1;;

р03ГЛЯ,'10М

предсТаВ.1СНИХ

rадгоспробкоопами ріа.'ІіВ

на

ро;;крадачів

кооперативної

І1ш.1QСЯ

\ІаН'­

в.1асності.

також

про

ін­

ші порушення правил rа­ дянської торгіR.lі об­ раховування. обважування ПОКУПЦіВ, Пf1ИХОRУВ;:ІННЯ дефіuитних. товарів. При­ Ч!1На Е'СіХ ЦИХ Нf'.И.1!ЮВ у ТО)~у. шо РіЕ"ОНЬ організа­

торської

роботи

ПJJамlн-

і

не

правил

дорів водій цього

збе-

120

відпо­

Для ситої

радянської

.які

не

ви­

а

та­

раJГnсп~· По

u.

.

300

мnсн

робіт по ген­

карбованців, тисяч кар­

49

r.

надходять

що..

~жеІ'дівський•.

господарства

О. Г.

процентів.

.

кожен

вах

·

ударно

доведені

.Jавдання.

На

транспортуванні

маси

старанно

водій

:\f.

торист

П.

М.

П.

· інші. Всього

·,.кни- зенні

тру;нтьr;я

нако-

ТОНН КУКУ· маси, значно

260

. сім

корму

працюють

Гриб,

тра!і

Хитрий

та

на пеrеве~3аRнято ві­

транспортних

t).ІИ·

комб~йнери кnМ(ОМо~ець ниць. У сИ.1nсні тра~шеї ОлЕ'!ісій ГІрибипно та 1ак.1~дено 1300 тонн зе:\Іикола Устим()ВИЧ Снд<>- .1tної маси. "f'Hl'o.

гектІіr

1 :Jе.~ений

щодня

п~ревиконуючи

[(Е'НТНері R ЗР.1еНо'і

дає

силос

вони

шують ПО рудзяноІ

<,іf\ердівський».

:зrм.lі. На кукурудзяних

кож розробити додатковІ І 3аходи по забезпеченню збереження кооператнвНІJЇ в.ІJаси<JстІ. постІйt~о КІJнтроJІЮвати їх виконан.

корм

Хорошим яидався уро­ жай начанистої на полях

якісний

довір'я,

ко. ·На

3ИМіВ~lі

склад матеріаJІьно відпо­ відальних осіб та звіль­ нити з роботи працівин­

кін прилавка:

році

місяulв

Фото М. Семннога.

Правління райспожив­ спілки зобов'язано дn 1 вересня нинішнього року

юtикають

сім

СJtИбеиио, якого ви ба~ите НІ\ знімку. Він внкои~·є норми виробітку на 105-

ви~югам.

переглянути

першому

За

СумJІlиио. працює на перевезенні помі­

рі­

лові правління райспо­ живспілки В. І. Лисенку на наявність серйозних недоліків у справі збеrе­ жеІfня тов а ро-ма теріаль­ них uжностей і дотрюІан­ ня

внутрішніх працівники

;то

овочів

радгоспу

У прийнято.му рішенні райвиконко:'\11 вказав го­

;Jауваже,іь

критичних

на

зрос.1им

. тонн

днІІ з полlв

за.1ишається

низькнм

в

п'ятир!ч~;и.

косяк. головний Інженер райШРБУ.

кооперативної

в.1асності ..

спІлки.

вfКе винонано надп.1анових

орга­

стосуються

реже-ння

візій 1 інвентаризацій. Трапляються випадки, при

що

ОСТАПЕЦЬ,

підряду на ІЗ:З тисячі а власними силамн на бованцІв.

Деситкн

І

директивних

М.

гмова робіткому проф­

трудиться

одинадцятої

активно­

постанов

гектарів.

дає максимум зусиль, щоб вк.1астися у графік. Нрім цього. ми проводн!\ю капітальні ремонти шлях~ району. Тан. вже онов· лено проїжджу частину дороги між се­ лами Налин\в!Іа та Димнтрово. ~, цілому ко.1е"тив управління по·

ви­

райспоживспі.1ки

вююнанню

до

mJoщl

До завершення наближається споруд:· жен:ня дороги між селами Велиною Ди­ мерною 1 'ПІдл!ссям. ·Згідно з пааном строк здач! її в експлуатацію третій квартал. Тому бригада, очолювана Ва· силеІІІ Павловичем .'1итовченном. док.'!а­

(ТАРС).

перевищують

200

грунт

на

ЗГІАНО З ГРАфІКОМ

ства.

НОр}JаТИВН у Вннн·кненню

nзимих

nонад

гектара.

го за.:т~·чення трудящих :10 управ.1іння виробниQтвом, усіма справами суспі.'ІЬ·

прави.1о.

підготували

сівби

ні:;атоrи виорюють за змі·

l\Іихай.1о-

~;арбованuів.

За нілька днів х.1Ібор:>­ бн

змаганні йдпь механіза- ну грунт на п.1ощІ 12.8тори СергіЙ ЛеоІ-Щович 13 гектаrів при норм! та

тисяч

Т. ДЬЯКОВА, rо.1ова · фабкому.

к,рьтур. На цій роботі вночі. зайнято три агрегати. По-· Трактором Н-700 меха·

Герус

За

випущено

ВДЕНЬ І ВНОЧІ

гласність

контролю.

107

праці Rикон~но на 104.5 проце.f!та, абс на 3 про·

радгоспу ціло;tобо-

у соціа.1істичном~

цього

над~ланової продукції н~

продуктивностІ

во ведуть підrптовку вич Шеремет. Одмн з них грунту до сівби озимих працює вдень, Jtpyrий -

переду

зобов'язань.

рахУнон

нее­

перевірки

широку

тичних

Україин місячне завдання по пІд

1-\иївсьної

трудящих.

контро.1ю і

Розгляда ти

центи nеренрито наміче­ ний показник соціаліс·

від

ПУЩЕНО НА САМОПЛИВ

,

ди народних депутатІв розr,lяиув питання «Про та

І

щення ефе!ітивності

то. ра,1янського і господарського керів­ ника, всіх партійних організацій.

стан

питань

нонання.

по­

партійно­

Виконком районної Ра­

життя

tx

старання принеес1к віЛ­ раднІ результати. Семи-

Центrальний 1-\омітет НПРС зобов'я­

їх

партійного

ВК,'!ЮЧЮ!ИСЯ

ня виробничих темпів.

зав ~артійні к.~шітrти поси.1ити увагу засобІв масово! інформації і пrопаган­

ск.1адовою

ножного

ентузіаЗ!\101\1

нення ~елеrатів Х:\\'1 з'їздv 1-\ПРС І XXVI з'їз-

• !-їомпартії

коn.

2

у боротьбу за нарошуван­

На честь ткацького цеху .1У

Ціні!!

nn-

і ГРО:ІІа;ІСЬНОГО ЖИТТЯ.

організаторської

лаюш

ra ту.

на

;ув!р'ї ПідПРНЄ:'\1\СТВіІ Під­ НЯТ(} ЧерRnннй прапор. Відгукнувшись на Звер-

:ІfОЖЛНБОСТі За.lуЧеННЯ ШН)JОКІ!Х мас трудящих до бе:шосеrеднього З.lійснен­ ня 1-\онтролю в усіх сферах виробничого

пе­

вдосконалення

повсякденної

держа в ного

І

переможців

И,

В аХ ТІ

~-с­ на

органам народного контро.1ю на місцях рекомендовано повніurе використовувати

міськкnмам. райкома:~r nартії. первин­ ним партійнюt організаЦІям. виходячи з rішень ХХ\'! з'їзду НПРС, вказівок товариша .'!. І. Брежнєва, забезпечити дааь.І?е ~ідвищення рівня організатор­ сь'hоІ

доручено

Стасюк. За традицією

І\омітету наро;щого контролю СРСР,

Центпа.іьний Номітет НПРС запропо­ нував Ц!і 1-\омпартій союзних ресnуб­

кому­

ню !Іонтро.1ю за вrrкnнанням ко.lентив­ ннх :tоговор!в, додержанням тру;Іовоrо законодавства, розвитком соціалістично­ го змагання. у розв'язанні всіх іrнтань

на місцях слабо

спрямовують

r<омІтетам

керує

мірно f:!Озвиватн й ау.;тивізувати роботу nрофrштювих організацій по пocft.'!1'H•

контро.1ю. кизf-кnго ~исциrтlни l відпо­

кадрів.

Партійні

розвитку.

Партійним

яким

ніст І. І. та.1еною

Номітету партійного нонтро.1ю при ЦН НПРС, партійнщ~t комісіям nри ЦН Номпартій союзних республІн, крайно­ ~Іах, обкомах, онружкомах, міськкомах,

поста­

нові. ЦІ-\ 1-\ПРС підвищив увагу до nеревірки виконання прийнятих рішень, став

цеху,

~про дальше вдоскона­

перевірки виконании в світлі рішень

УК РА

ОБЛАСТІ

На трудовій

ТО Пі.lСУІІІКИ СОЦіjіЛ\СТИЧ· нпго змагання під девізом «Плюс один проценr» . Перемпащем у :нrпні ви· йшов колектив тнацькоrо

перевІрку виковаввІІ

1 В

НА ГОГОЛІВСЬКІй стр!ч­ коткацьк!й фабрицІ підби·

ковтро.пь

І

KИJBCbKOJ

• Вівторок, 18 серnня 1981 рону +

Газета виходить а 17 квітня 1937 року • .М 130 (5269)

Удоскова.пюватв

П А РТ І І

КОМУНІСТИЧНОJ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

сій

трау.;тористи

Фє;ирrн~нч

0.1еr-:­

!ваши

та

В1.ктор Федорович Лисен-

В. ГР;І.'ДJП, секретар П!!рт!йної ор­ ганізації радгосnу.

У ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ -<'Десять тисяч і півтора

11і .1ьйона Ці цифrи

карбованщв ... показують cy-

:~-ry прн6у1 ків. одержаних дерЖП.lе.ІІПТахоза В О О М

t

.. рудня~

я nерший рік його існ~·вання і напр;!­ r;інні \ІИНу.1ої n'ятирічхи, Трнна.щять PO[{iR віл­ носна

неве:rикий

Та

RHPOC.lO,

Яh'

строн.

3~ІІЦНсЛО

:за. rtE'й пrrio.:~ ж> ..lo:Je гос­ ПОJарство і.> спевифічною спеціа.l і.>ацією>.>.

Пrо гrрі~.1і

це

-ЗРОСТЗННЯ>>,

МУ зз

В

15

й.1еться

<<Tar-:!'

в

~!а­

стріщ;е

H3JP~'K0!3aHO·

~ hHlFCЬK!Й с-ерnня.

правд, :І>


*

2 стор.

0

серnкЯ'

18

ПАРТJJІІПЕ ЖИТТІІ:

3811'11

новє

року

1Mt

У наших

І 8ІПІОРІІ

31

ВІАПОВІААЛЬНА Партгруnа

бригади

рах

nартійного

аюиву ноУ

NQ 2 Київської nтахофаб·

фабрИКИ КОl\ІСОМОдЬСЬКа розгорідася. рюш одна з наймолод­ робота буда ших у міській органІЗаЦІї а це зно!у ста л а гас!Іу­

-

Комnартії Унраїнн. Ство·

ти.

ри.тш її у сІчнІ цього .ро­

ку.

Із семи членів n'ять - молоді, віКСЕІІ до тр<!· дцятн ронів. Чотири з них tІльі'<и у .іrнпн\ всту· nили до лав КПРС . Ус! JtомунІсти мають ІІІJtnовІ • дальні партійні :~оручен­ ня: ч.1ен мІського комі·

тету

парtІІ.

застушtІtН

секрнаря ц~ховоУ сфга!tl• заЩї, 'фи ч.'Іеіпt коМІТету комсомолу фабрики . ві~­

пов lдальннй за роботу стІнної і'фесІt 1. зроаумІ'

.Jto . ttapttpyMpг .

Р. М . Су60т, яка ~А!ту•

в~ла з.t

смю роботу,

значила, що rtарт\ї добре

rnoмaJttЬ:кi

~а­

всі члени ВІІНОНуВаШі

Мов'язки . Але

робо~а комсомольсь кої о">ганІ ЗаІtІї Ще має ряд недо.11~1в . С е кре тар комі·

За стан справ у комсо­ молії

відповідає

і

парт­

групорг, бо цьому шпан­ ню

nрИД!.1яла

:11а.1о

yвa­

f'k. За

час

Існування парт ·

група прове.1а

10

Основна увага

зверталась

на

nитання

зборів.

внробюпrrва.

вІffі~наІпія

державного

Цей

11Jiaky.

рІк

виявився

несІ'фияtливим . І

партгру·

і11 МвММі\ лакласти ба· гато зуси.ТJЬ , щоб колек­ tив ~рИгали виробИв за

сім мІсяців

420

19· мі,,ьМнів

тисяч штук яєць при

манІ

:мtльnьнІв Мо

18

тисяч. Цього не добн,пася ~одна з Чотирьох бригад фабрИ!іи. А л ~ є fi прnб­ .Ііе:>.Ій

житт"

у

комунlсt!в

11РУ·

ВСЕ

np-iщl.

АРУ І Ів

no

чоловік бо·

5

НАДПЛАНОВІ ПОСЛУГИ

рються за це внеоне зван· ня .

А. О . НуШНlр. яні ви·

стуnила звіту, груnа

в

обговоренні

сказала, tцо nарт· відповІдає своєму

признач енню,

веде

за

ООЮ ІЮд еКТИВ

.. дуже

Значн о

члени

мІсяЦів

со·

ДО!10·

партгруnи

На

110ЛіТИКО·М8СО·

мації .

а

не

тo,nl .

·

ти

це

питання

на

контро­

л!. щоб не доnустити не­ виправданих

вtрат.

Виробничі

показинкп

І

<:іоєчасно.

С еред

камсо·

МОЛЬЦіВ Є ПОРУШНИЮ! тру·

дової дисц ИПЛ!ІНІ . ПІсля знслуховуваіrня З!ІІтів В . Бевзи на ц ехових п ар­ тійних зМрах та на збо·

уДарнИків комун!стич-

нінtls. Адже саме у цей

час мни псtиннt nlдtоrу­

них ~ Федір Петрович Кудtн , Олекс ій Іванович Дяченко. fvhixaйдo М анси­ мович Давиденко та ін­

вати тваринницькІ tфИМі­ щення до зими , дитячий садок, гуртожиток і цілий ші." Вони лагодять вікон­ ряд Інших сnоруд. Oбcitr ні рами, дверІ, заміню­ робІт, як видне, ,~~;уж~ в~­ ють дерев 'яну nідЛогу . у

КОЖ

ликий .

Щоб

cnpa·

вча сно

шостому корізюrку.

Нелегко

-

·

пращовати

-

нАшим будівельникам, розnовідає завідуюча

За графіком

складом

РltІіа

витись Із 1х виконанtt!\м ,

треба, nерШ за все, пра-

Антоніна

E>yJiax. -

сtаtіаЄ рІалів .

Не ви­

будівельних матеБачите пустий

tкіІад. Немає

щоtс

Ф едо­

Ам

навІть до­

і

за

таких

видьн'> сnланувати роМ- умов колектив бригади ту. розііЬдІ.іІиtи сили . З старається д6бр~ nідго­

цією

метою

вже

на

по-

чатку літа У rocrtoZІapcтвl

будо nрОВедено зас!даннй

техради.

на

тувати

ферму

СумдШно

сМІ

обов' язн я

до

зими .

виконують с тадяри

якому було ПетрЬ Степанович Булах,

затверджено графік ви:ко· на!іня ремон тів на nеріод

ГрнгорІй . Гордійович ГречІ<о, _ Ва лентин Олек­

червня no 1 в е ресня . с !іtовнч Зайцев . Щоденн і З. tіёрш~х дюв npиcty· норми вирМІтку вони випишІ до йоrо виконанfІtІ. ·кьну!О'l'Ь на 110-120 з

1

Осн6Вну ребочу силу бу•

ло Зосередж~но нg. пІді"о'

т~вц1 тваринницьких приМ!Щеяь . до зими . . Створи· ли RІлька сnецlальнйх ланок. Ксжній з них визна·

nроцентІв .

Одночасно

Софія Юхимівна І

на ДАч~нко , МарІіІ кс·с­ ТІІнтинівиа Дяченко ЛІ·

установкИ у кожному к{)-

ко ,

вакуумні труби і доїльні дІіі Ностянтинівна' .хfячен­ рІвнmtу, Мдаtодили для

ОЛеRсандра

Г.

Потурають

ПЕТРОВА.

ЗЛОДІЯМ

n

буде ШІсть nрацІвmпdв ва О.ІІ;ИВ МІСJІЦь. СПМК·509 иаnисаJІИ до таJtоЖ позбавлено премі· реДаJЩіі про «метод • рО· а.лмrої доплати за підсум­

боти офіціантки кафе ~rоризовт• Т. Жовтоноr.

ками J(ьoro року.

раз їх ва

г~омадськоrо харчуваввя,

На думку редакціІ, ад· комбівату Воиа•обрахувала за одни міністрація

нрб.

50

кQП.

м яко

кажучи,

занадто

Н~ Аала, незважаючи на nоставилася до їх nро::саИИй, книrу скарг лояльно обурЛИвого, неnриnустн­ і ЩІОПОЗІІЦій, 'ffiep,no ДО· мС)го факту. Поруmниця водипа свою «ttpa•oтy•. заслуrовув вайсуворішого Slx йОвідомила дирек­ nокарання. · тор комбінату rромадсьАдміністрація комбіна­

коtо

харчування

Н.

О. ту традиційно займається

Войтова,

наведені у лис­ відnискамн І, бажає тоrо ті фаRтп дійсно ма;ш мІс- чи ні, сама сприяє про­ це .. Т. Жовтоног за пору· цвітанню порушень, Rотрі кодекс шення правил радянськоі КJ111МІиальннй

торtів.11

nєРеведена на УРСР kАалІфікує як кра. мботу J.Іtжки.

. иижчеоштачуванУ'

Бу­

варИ). Добре зІгра.'Ін нв сценІ В. М: .. ПІжков Г. І. ПустовІт, . яких ви бачите на знІмку в однІй із дій «Катерини». Фото М. Семиноrа.

l

.

• НІЖ СЬОГОДНІ xoaraa·aap

И'аш

· Радянської Ук.раІни. тор rовельно га ~:ашинобудув а ння імен І XXVI з'їзду НПРС , свІтлотехнічного , а.1юмініє ви х б у~ івел ьн их ко нс т рук ці й , дерев ооб ­ рооного ко:чбінату . Приє:vшо зазнач ит и , шо впродовж

зма­

вт ілення в життп

накреслень XXVI З'їЗду lШРС 1 XXVI з'їзду КомnартІї України і дострокове виІіонання завдань друго­

го nІвріччя

1981

лективи міста І

року, трудові ко­

району у Липні nра­

П!Овадн із значно бІльшою вІддачею, НІЖ у червнІ .· Це дало змогу зб !ль­ шюи обсяг виробництва про'І'и черв­ ня на 6 процентІв І виконати ~tІсяч­ нпй nлан по виnуску БалоВОї rtродук · ції на 101 ,9 nроцента . У цІ.1О:\ІУ ж семю!Ісячний n.1ан По загальному обсягу валового ви(юбни­ цтва виконано на 101 ,5 nроцен та. а по реа.1ізацlї на 102,5. Це дало

І

705

ного

5,4

пері оду

nроцента.

зро-били

минулого

ІІ

рону.

ск.r1адає

внес о к

колективи

рошко воУ

відnовІ д­

Найб і льши й за·водів

мeta.ttyp~JY

Імені

-

подола.1и

в ідставання

заводи

дослідно-експери:-.Іента,1ьниіі буд-

конс трукцій

т ре с ту

« Б роварис іль ­ буд• 1 І\али т пн ськнй nО~Ібін ор~юви й .

чис .1і відстаючих nо.1 ективи дос :Ііднf)­

тисяч карбованців.

Приріст реадізац!ї nроти

-

Пожва в ив свою роботу ко ,1е кrнв мо ­ :rокозаводу . Однак за й ~Іають :>.І іс ця в

можл ивІсть відnравити країнІ дод ат­ ково до завда.ння продукції на один

мі.1ьйон

.1иnня

n о­

60-ріЧ 'ІЛ

еІ\сперІіі\tентал ь н ого

заводу

трест у

<'УкрсІ,1ьбудконстру:кц ія • і дос.'Т!дно-

І

rо заводу ~Іета :юн онстру:кціІ't ( по ва .1у і реа.1 іза ц ії) . ре~юн тн о-~Іеханічно­ го І по реалі за ці ї ) . Нер і внина~t відста ючи х nідпри -

І

є м с тв . nартійюш, пр офс nі :J ковим і КО~СО:УІОЛЬСЬК И М організаціЯІіІ вже

j.

нути

зnтагання

ва ти

без

.

да вно

назр\ JJа

п о ра

пі д

широко

де візом

вІ дстаюч их'>

і

розгор-

« Праню­

« Плюс о;щн

про ц е нн.

промисловими підприємtтвами ~а 7 місяців 1981 року (аа даними мtсьиоrо інфорМ&nUЬІІ)·ОІІЧВсJПОвальtС)rо tteиftly держстатистики. У процентах)

РеалІІІаІІІ

!аJІ Пt.ІІ'ІРИtі!сtаа

ре?>юнт ник!в вlдпові да.1ьна

:-.1ашнни .

начальник

на

Світлотехнічний заsод За вод пластмас Деревообробний ком бінат Завод за лізобетоющх нонетрукцій Дослідно-ексnериментельний завад Ремонтно-механічний завод Фабрика верхнього дитячого триноrажу Друкарня Завод алюмінієвИх будкоІІсr ру:кцІй ІUиноремонтний завод дер евообробне

оо 'єднанн~

Дослідно-ексnеримент альний завод будконструкцій Хлібозавод Побуткомбінат Завод н естандартиого хомуиа~иоrо ОбЛа;:{НаННЯ

Завод торrове.1ьного машинМуДу1Іаин;t l\'Іолокозавод Ра йсідьго сптехніка

Гоголівська стрlчкот·кацька фа брина Літківська фабрика художніх в ирМі в ім. Т. Г. Ul евченка Калитянськнй комбі корм ови й З<ІВОД За вод метадоконструкцій П рр!Іш с дові с ть РСС

100.5 100,2 100,0 105,2 103,6 86,2 100,4 '102,3 101.6 102.4 100,4 10l ,9 н·:ю .о 10о,6

100,8 10 1,0 103,8 105,7 106.2 104,0 111 ,0 1()4;7,

79,5

103,0 101,9

і

nланово-ви·

робивчого

відділу.

(З газети ~ свtтлиІ m.11ях,., смт Чорнобай Черкаської обл.'

Здано в стtюк Вагомими

трудо ви!>ІІJ

з;:~обутками працІ вникИ Баришів с ького РЕ У трес.• ту

<.< 'Уnррцrо еп р ембуд»

зус трі.'ІІІ своє професійне с вято -"· Д е нь буд І в е.1 ь• нина . Семимісячн ий п ла н будів е.'І ЬН О·МОJПа іННИХ бі т

в они

100 чис:Jі

на

винона ли

процентів . в ла сннмн

в

рО• на

т ому

силами -:

103.3

nроц ента. Н ещодавно будіве.'Іьник и уnравлІння , як і за•

пл анована, мальним

зда лн

r;омl с іям

nрий­ два

пусков і об 'єnти : 16 -к вар · ти рний житлови Н будинок д :ІЯ своїх працівн и к ів і гос nодарс ьк ий с к.1 а д в раДГО С Пі << Х~е.'JЬОВІІК •>. Н.1юч! від нових кв а ртнр н апе редодні с вя та в р уче·

н І так елажник у О. С. Ти· щс нк у , в одію В . І . Пас ту· шенк у, штукатуру Н. П. П:Іет інь та іншим . П ерет ворюючи в жи ття р і шеннл XXVI з 'їзду НПРС . сільс ькі буд іве л ь­ ни ки ДаJІИ С.'ІО ВО В Сі nyc1\()B! об 'єкти року здати до 25 грудня .

УСП1Х ТКАЛІ

101.3 100,7 101,3 100,4 100,0 70,0 94.2 101.0 103,:1 102.2

101 .~

102.7 100.9 . 100.6

100.8

101 .7 107,8 109,.5 100,0 102,5

101,4

11 2.() 108.2

105.f> 1()() Jj

60 .1

9 .5 .7

115.1 102,5

11 2.2 101,2

101 ,3 11 2,6 1оз : о

79.6 102.3 104,5 104,5 108.4 95.9 104,3 101,5

НЮ . 6

фаб рики

іменl

Я . М. С вердло ва Н ата• ,,Ія Михайл І вна Носенко - одн а з кра щих трудів• ниць підnриєм ства. Вона багатов е рста тниця, обс лу•

101 ,2 101 ,0 101.9 104,4 101 ,6 99,5 101 ' 1 101 ,8 104.3 102,3 101 ,0 101,4

108 ,4

парторганІ за­

(З rазети «Баришівські вІсті » ).

Т}\ал,я

Завод hорошкоМУ м~талурrіІ

Разом 110 райо111

106,4 n:po•

П. ДМИТРЕНКО,

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

Виробниче

ви·

Зо.1ОТ ОНіС Е>КОГО

секрt:тар цП.

Хомівна

ПРЕС-КОН1'РОЛЬ

9

роботу

районного

tpail- БасІf.йею<о та інш!.

видадення

rною .

8

й естетичну

колектив

дкнку культури. Керує ним Валентин Мико­

соц1ал1сtичнє

гання за усnІшне

і

тисяч

Драб\всь.mrо район і в . О. БЕРЕЗАНЬ,

.'Іайович ПІЖков. Вистави аматорів дІстають схва.:~ьну оцІІіИу у глядачів . Майстерно по· сtівпеиа П 'єса «Кате'рина• (до речі , в ОДНО· А!Іtени!й_ ПоемІ Т. Г . ШевченІtо згадував Бра­

госnодарями Чорпоус, Ма):1Ія Федорів­

ферми ct~.fпt слюсарІ-tан· техніки. Вони перевірили

сnортери

драматичииІt

Завтра-краще,

радгосrшІ

буд1вмьниюt ремонтують nриміщення дитячого сад­ к~ та гуртожитку. Ч,им а­ диІt обсяг рМ!т виконади

чили конкретне завдання. мадяри fІерішtми

Зна"Чну ідеолоrічву

веде

звітно-вибор­

Розгорнувши

60

господарств н ашого , а та·

п~

А. волошинtнко.

ТодІ trрnйшла на . фер­ ЛІТО . .я<t Завжди. - ra• ря'Іа пора ;;ря буд іве.ІJ~­ му данна теслярів. Серед

у

зби·рал ьних

зборІв nартгруnи бригади. Всі вони ві д ві · них дуЮть Заtальнофабрпчн ! в зяла участь лектор об­ комІrе·rу партії збори, лекції. беруть .1асногn участ• у · спортивному .с . К Темником. життІ . Зараз у бригаді

20

nослу г

лк і чекають :.tехан іза тори

гoм.

У роботІ

проду к­

пора. Н аб .1ижаєтьс я зби· рання цукрових бурЯ'Кіі3, а ї м ще nотр ібно зaRitr• Ч И ТИ да ГОДІ!ТИ 22 ГИ ЧКО•

naptrpynop-

переобра:ш

.

Зара3 особливо

порга Р. ІІІ. Субот. Ному­ ніс ти виявили Уй довІр'Я

МОЛО.\!дю. Збори чденІв тІсно nоІ'І ' язані з грома.:х· активІстю чд ені в ВЛІ\СМ n"І'Jі!Ь;{~ться не· ською

надано

цента

тету ЛКСМУ в. Б евза. задовІЛЬну цІ . і в онИ змушені трима­ зборах , ДаЛІ! члени Іюм!теt:v (')_ Дени­ оцінку роботі партгру­ с 8НRо та В . :Кор енєв, ЯКІ є членами партrруnи , ще не змог.іи дМитнrя nо­ 'І' Р ібного рІвня роботи з

По над

ре а ,1ізов а н о

нав nлан на

коли

внсtупий

:ко.1еКТ!іВ в і дділе.ння

l}арбованців . Зокрем а, колектив ре. МОНТНОЇ :">ІаСйтер Н і ВИК04

ка ми .

xto

n ' ят и ріЧRИ

конано роб і т н а

лом . Потрібно nопо'енRГ вати ряди nарт!І кращи­ ми МОдОДИМИ !ИробНИЧЇІИ·

ВсІ .

с еми року

робітнич и й І ркдіїв ського

ц ії ,

в ІдбуласЯ якась в.елика по;:rія. СпlльноУ уваги ви­ магає рОбота з комсомо­

гої бригади . Погірши.1о с:я зберігання поголів' я пти·

n~ршого

одинадцятої'

п лан

робничих завдань, а за ­ раз потрібно зосередити

вІй роботІ . ТрМа, щОб у бригаді кож ного тижнЯ проводилися nолlтінфор­

п ро!'рам у

с іJІьгосптехніюІ .

вІдЗначили, що іііфтгру­ па , її ватажок зробили ба га то для вирішеннІ\ ви­

увагу

nеревик онав

ви робничу

~rагає у виконаннІ nлану. І н ші

JмаrаннІО

101.2 104,9 100,7 rовує в Ісі м вер стат і в мар• 101 ,9 СТБ , що в двічі біль­ 100,0 ки типової норм и . 96,3 шеТовар ишІ теп.1о nоздо• 99,3 ро вили nередо ву ткалю З 102,0 нов им трудов им успіхом 105,8 . - до с троков и м в и конан· 101 ,2 ням зав д анн я пе ршого 100,5 р оку а динадцятої п ' яти­ 103,1 р ічки . Зара з на її трудо­ в ому r;але нда р! с іч е нь 101 .3 1982 pony. 101 .0 Н аталія 1\ І иха й.'Іівна 109,6 виробля є ш ер с тян і падь­ тові тканннн - сю1а~ний 1о 1.1 ас орт и м ент . А.1е досв і д 103,6 і м а й ст ерні сть , здобу ті 76,4 з а роки р оботи , доз воля­ 102 ,8

ю т ь їй пос тійно ;х обнвати· ся з н а ч ни х ус піх ів . зд о­ бу вати н ові трудо ві п ер е­ м оги.

Г. МОНАНОВА . ( <'311 KOl'IMYHИ.:J M ;; i м. Щмкоио Москов,

ської Облаtrі).

-

.


НОВЕ

4.

ЖИТТЯ

серnи~

fS

Вистояли! Вижили! Перемог пи!

mшх очолив В .

МІСТА-СУПУТНИКА

на се:Ісиня

лнстів­

ни. зрива.1и .заходи о~;у нан ті в. зд!йсню­ зали ::~ивер с іі\нl аюн. · У сепнщі rafiaш ;ІіЯ .l?. підтвна дн­ версlЙНіІ груnа . У mОвтні 19 -1~ рок~· на перегонІ Дарниця Бровар:r нідпl.1ь­ никн А. Печенєв і Б. Гусєв пус rи.1а під vкіс ешєоюн з фаш;rста~ш. • Не давав ворогу спш;ійнr X();lHTH nn ра,1янській зе~1.1! і партнзан с ьІшй загін !~Іені Б. Леніна . якчі! очо :новав ди­

r.

ректор

Внгурівської

середньої

ти.

рішенням

БроварсЬІ>ОГО

У

'В ОНА

на:tет1.1а . ~е;Едано,

.'ІЮ;:tЄ'і1

врятувати

-

Внст nяТІ І~ RІІІЮ ПН~ Пер е могти~

і\Іою

рідну

Батьк!Іr­

Ш іІН~·. СкорІІСТіJR\\!11\'h Т!І ~\ЧаСОRІІ~ІН пере­ БіlГЮН!. БОНІ! Ші1.1f'НІШ. ВОГНе~І ЗНИШУВа ­ .l! І :ІІіст" і сс.1а. Лю;:tІІ, зем .1я стоrна.1и БіJ iJO,'!IO ...

:)а:знава.1И частих бомбардувань воро­

жої авіації ! наші Бровари. ТІ.1ьки 4-ro серпня 1941 року радянськІ льотчини 1 :.сн.ітнІІІШ Збн.111 НіІд селищем 11 воро­ mнх .1ітаків.

рета:.~н

З перших днІв війни жите:~ БроварІ~

А

са~ювіддано працюІ!а.1И на оудІвництвІ оборонних споруд навколо се.1ища .

Б першнх чисаах .1ІШНЯ

школп

Чнтаю вmІні

дєнно-Західноt·о фронту ~а чо ,1І з гене­

р~ :J · по.1ковннком J\:1. П. l\нрпоносом, що

в с танов.:tсно Пі~

14 вересня 1941 року.

будинок на ву.1ицl містився 1 штаб . На ньому .

Леніна. де

~~е~Іоріа .lЬНУ дошку.

натиском

перР.важаючих

сил

мІсто

Й\ІІ.lІІ

катування.

фашнстн.

роз стрі.l ІІ

·

Знущ':ння.

такнм

--

ввІ­

...

.

дюІ вона хоті.1а допомогтн! Даае!'о за 1\\r ;t; амн нашої рс~.:пуб.1іюr 6~· .1 0 знайоме .::tr> вііінн нрізвнще Євдпкії Безс~.Іертної.

·і

· і,

rоспннці.

вн-

нол­

му

окупантам.

J1 .1ан

нюш йш.lя

;tі .1ьницюш ~rіста ви­ пере~южцями І наго­

ро;\Жені перехідним ЧсрвониJІІ прапоро~r ~Ііськко'ЧУ }{о:;шар­ тії

УкраЇНИ,

;11у

та

Перше

~ІіСЬКВИКОНЮ)·

~ІіСЬККО~ІУ

~ll{CMY.

'VІісце . зайня ли

pr .1 пі;tро з ді .l ів тресту

і

ct!-

<<06.1-

w:Іяхрс\Ібуд>> .

. Ui

НЯ

ПОІІЄ:ІІНі, ЯКЩО

ОСОб .l ИВО

ДОСЯГНеН­

в . Іяти по уваги той фаи, що ПООТЯГО.\1

трива.'JОГО

Періоду

,І ·н Н€ справля .lІІ ся з Вt.!роб­

нич н~r;.~

.

п 1ана~т.

Но. ~еюиF єтьсf!

Jі.ч.ннu!

б.1 аrоустроО1

зай:.Іа­ мІста .

року

танки. провів ніаька

Радянського

звlрсьнн

... 1>. з

них

-

.'шсті

-

зу

написав

Ue -

з

почашу

нинішнього

рону

привели у належний стан центрааьні вулиці міста -с­ Ниївську, Гагаріна . Димит· рова та Ііірова. Закінчили будівництво дороги по вулл­

ці Нарбашева

та Мічуріна.

Зараз ре:vюнтує;.ю трот уар по ву .:шш Гагаріна та доро­ гу по ву.11щі Че.1юскіна. За рахунок чого ~ш до~Іа­ гаоІось

перевш>онаннr~

JO·

веденr1х ~авда нь') Зас.1vга ;.· uью1у всіх робітвинів та lн­ Ж!\нерно-т~хнічFrИх прац!вюr-

ків.

І

З

Інтересом

поч..: с ну рію

контр­

продунтивності

матерІалн

Ні!ШоІ:о

Лагунову

в е .:tе

велнку

латріотнчно~ІУ

бутн

-

ку

гіднtІМ~І

в

роботу

вихованню ,

па~і'ятl

однrJму

Осипова ряної

механіка-во­

по

столиці

Ук-.

щорІчно

на.

Броварів,

тисяч

нарбованців

мІста.

Разом

з

а р\Іії,

бистий

вчить молодь

(зараз ц е

дання

ро­

ко~Іандував

& АГАТО

)(ятатиме~tо

їх

не

про

ВОЄННJІХ

забу.::tемо.

нітарного

ді.lьни­

:>.tісяця

ti

стано­

Доно.\rагає .1юдю1 І техні­ ка . У нашо:~Іу розпоряджеJ.І ­ ні Тр!! са:ІІОСКІІДП, Є·І>СІіЗВа­ ТОр. автоrрей;tер. І не про~­

СОНіR.1іСТИЧІІО~Іу з:ІІаГаННі. ·у Сі робі ТНІІКН ВЗЯ.lИ ОСОбИС­

то

зобов'язан­

ня . а іНіІ>енерно -т ехнічні пра­ ніяниr;І: особисті творчі П.1<'\НІ1. ~3 ,Н!І:ІІИ ВОНИ j'СПіШН~!

-

cnraв .1 яютьсл.

пІдбиваємо

що-

норІІстуо:ося

~tашина~ш.

а й прагне.ІІО в.:tоскона.тювз.­ тн їх. Так , автогрейдернет :\l J ІXai1:to Сс"енович CaF:I' .1bf:н

11одая

цікаву

rauпpo­

nnlтщ\ю. В і н :•а !TpCI'П<1HYRd R .:ам іс ть мехАнічнrіі встанГJВИ ·

ТИ на ШЛІ'ІХОВО~1У KO!lly tід·

на

ву.ш­

на ПО•

КU~Іуна·.lЬНИХ

бу·

зір

квіти

Ширше

і

зе·

вк .1ючайте·

ся

в соціа:Jістичне з~rа­ ганнн з а в~·:mui зразnо• вого порядку та будинnи зра::нювого ст;цу'

v

Броварчани! Гідно зУ­ стр!не~rо 3.50-річний ІОВІ· .1ей рідного ~Ііста'

ПОТУРНАК.

на Апто ні~н а Стре:Іьченко, Гршор ій :\ІаІ\сІшовнч Хнв­ рич, ВО;ІіЙ :\ІІШО.'Іа l\1нхаіі­ .10ВІІЧ J\:ш'ІІСНЧЄНКО.

стану

радува1И

.1ень.

подвиг rероїв-зем.1я·

покварта.1ьно. Най­

в.зя ш

дннnів. Треба зробити все. щоб коа;на .:tі.1янка, кожен квадратний ~tєтр території Бро·варів бу.1и їх окрасою, щоб повсю,1и

ронів .

частіше псрс~юі!ЩЮІИ вихо­ дять ш :шховl робІтники Ган­

обов'язоЕ!

-

са;tибах.

ДВір 'ях

завтди па­

нрасу

·зав• ~ІЄШ•

Внеоний

Цях. у

~>:ів.

С.

почесне

найактивнішу участь у наведенні на.1еmного са•

нинІ

горя принесла Велиnа Віт-

ПП;tіЇ ~ІІІНу.1!ІХ

:\Ін нікп.лt

за•

кuжного

гро,Іадськопі

ЧІІзияна війна радянському наро­ д~-. І сьогодні. через десятиріччя. не за­ тнхає: бІ.1ь сердець. І сьогоднІ свІті

Пам'яті

і

;:ря

канця.

ву.1иця

містився штаб 2-ї Повіт­ якою

nорядку,

внстад у спl.1ьну

ват.:шве

1943

зборіВ

справу. Перетворити Бро­ вари у :чісто-сад ue

загвб.1нх.

будпнку

.'\<• R2)

учасники

.

К.1ИКаЄ~ІО ВСіХ ЖИТе.1іВ внести конкретний осо­

вій ськово­

вив 6.751 карбованець при п.1ан! 6.389 карбованців) вбачаою в індтtвідуа.lьно~!У

Шдсу~tнН

.....;

року в рІн росте мl~

гро~tадського

внзвr> .'ІЯВ Бровари та Нвїя і наш ЗNt­ :IЯJ\. І\О.1ІІШНііі працівн и к рсд~~>ції «Но­ вого rЮJПЯ•' :\!нхай.1о Іванович Іваниць­ КІІІІ.

nерше пі.врі'І'ІЯ виробІток іІа

Ті соціа.'Іістнчні

Ма­

:\Іарша .1 авіації С . Я. І\ра со вськніі. Про бойові бу.:~ні цІєї ар~Іії розповідають ЧІІС:Іенні фотокарткв. с хе :ІІ;r. матсріалн , речі ~~~':!с ю. У ск.1аді :lр~то'і повітряної

праЦі (а за

працюючо го

npo

міста

І ще факти з і с торії . Восени

}{нє­

колектив

оr.1ядаю

громсtдянку

Іванівну

вона

позначено

хоч

історі!

праЦіВНІЦ\іВ ЖИГ.'ІОВО·КО• :~о~уна~1ьних органІзацій та гро~адсьності міста, об· rоворивши стан боротьби за ~Іісто високоnродуn:• ТИВНОЇ nрацІ, БИСОІ\0~ ку.1ьтури 1 зразкового

дія танна Т-34, яка визво .1я.1а Бровари і лоб .1И З ? них була тяжко поранена. І .с ього.:tні :\Іарія Іванівна у строю,

цІ неве:rикий (22 чо.1овІка), ножний вносить ваго~шй вк.1ад ~' заrа.1ьні здобутнн. Великий резерв відвищення

одного

ви:значна

~1іста

в

Ми,

...•.

калітальний та поточ­

святnуватнся

використовується.

Зараз можна тільки уявити. ян у тоІt грізний воєнний час ;чена.'Іи від рідних

ний ремонти доріг, ву.1пць. виконує~ю й 1ндивідуа.1 ьнl зююв.1ення броварчан . Та!!,

бровар­

тнм багато резервів l'tO• ліnшення благоустрою І­ в н!нцевому підсумІ\уd добробуту тру дящих н

місця Дарн rщя. Борт­ Бровари спа.1єні ;jО­

на

з ' їзду­

лод:и

нварта.'Іів

знову

Іюпе.1ів

BП.1Jf•

ХХП

КПРС. Д.:JЯ наr,

Сотні

Сою ~J\'.

зннщува.1и

іде-й

чан, вІн знюrенний ще 11 тюІу, що незабаро~t б~:де

напрямку

Бровари

вІдбуваються

б.:Та];і)ТВОрНІІ:\1

во~І

со­

жит­

виді .тяє держава на жиr• .10ВЄ буді'ВНІЩТВО, архі­ тектурне озnоб.1еннJІІ

Професія -творити

будіВЄ.1ЬНО-~!ОНТаіііНІ!Х

Я~> · нас .1ідок. за підсум­ ка~ш з.ІІагання ~Ііж будівель­

1943

нраї•ни

лід

підІрва .111

у

слаіІе!І

процеси

б.1аrоустрІй

«М. Бровари. вул. Франка . 9. АаронІй Дарії АнтонІвнІ». Довгоа<дана звІстка. «Привіт з фронтТ. Я живий. здоровий. Дізнався про зві.1ьнення міста 1 одра­

У fiBiTHi 1942 рону З ЧІ!С ;lа МО.'10Д!ІХ робітників Броварського лІсозаводу ви­ ннn . 1а пUші.1ьна І>омсомо"lьсьна орган! 3іlІ\іЯ. До її ск .'І аду вв!йnво 10 чоловік,

робіт неревикона.1и ~taйitie на :ю тисnч карбованців.

тя

року Червона Армія

наступ

рІк

всі

трачається

« Війсьнове. Польова пошта~ . І адреса­

скорялися

"УспішнюІ був для нашого но . 1еюиву ~шнулий квартал.

1943

що

ціально•по.тlтичноrо

пам'ятІ

В музеї не можна проИти спокійним ІЮВЗ • ЦІ ЛОЖОВНJІі аркуш\. На ОДНО·

року фашис­

не

-

диверсІю

ва... ПригороднІ ничІ, Нняжнчі,

РіІди G. Бсзо1ертну і ще п ' ять дівчат. Іх повІси:ш. броварчани

Нин!шнІІt тwм,

раїня, нращають його ВУ• лиц! й площ!. Б.1изько 1 ~t!.1ьйона нарбованців ви'4

радянськими .

Героя

ннкн

ТІ! схопнлІt деnутата l\нївсьної обласно!

П РОТЕ

у · мІсто-сад!

3

1:з жовтня 19,13 року . кореспондент

т ,1а

1941

Як

цими

то-супутник

газети В. Півторацьний у «Из ве стиях» ІІІІl:ав: «два роки з дня у день загарб­

жінці

творчу. працю

~5 грудня

ня

,

со кі вrю<Ііаї картоплі , за що у І~рем .11

псрсрва.1а

ПЕ'ред

мИ

снування.

.1ася гарматна .обС.'J;'уТа впннщува.1ьно­ протитанкової батареї 529-го с.трі:Jt•ць­ кого по,11ку . ·вона знпщи.'Іа 9 вогневих точок І 70 фашистів. }{оманднру гарма­ ти О. І . Нашпріну бу.1о прн с воєно зван­

Вс .шJ;ої ДнмсркІІ. Скільки добрнх справ

В і йна

непрожптих

схн:rятися

яке

350-річчл 3 часу його за•

атак. А:1е його намагання булн зірвані. У боях за Броварп особливо відзначи­

шr ~1ПІ'.ІІІ зробатн її руюr. сt<ільком лю-

мо.1одій

вересня

сили піхоти .

:з :~ругої фотографії одного із стендіВ. на нас ;щв.'ІЯться очІ молодо І 111 \·:Jr ю }J;інt;н. Ue Єндок і я Безсмертна із села

І. Налінін вручнв ор;1ен <<Знак Пошани».

повинні

звернення.

Перетворимо &рова ри

!Ю­

нувся .1одому. Таю:х, наприк.1ад. Я!\ ре­ дактпр <<Стахановця>> С . А. Погребін­ сhкніі (;tня. фото) . чиї ордени Вітчиз­ няної війнІr (два. першого 1 один друго­ го ст ~·пє нів\. Червоного Прапора І <~Знак Пошани» виставленl у музеІ.

Ворог не хотів миришся з норазкшn. наступного дня. підтягн~; вши значнІ

І

рох, t·ранатІІ. Важко ДІІВІІТІІСJ'І на фото,

;\! .

ціною

ми

радянську

в\дван;нпх · си­

з особ.1нво важливим в'Інтажем. пот1м справ було на їх рахуІf­ й говорити. неспокійно почува­ фацшсти на броварській зем:rі!

25

У jворі шко.1н NЬ .1 вони повісили броварчан. у яких було знайдено по-

одсржува.:tа

яашІй

першу

ста .1и

Н!ІЧ !І Х лрш.ІіЩСНЬ.

ко~н:омо:tьсьна ·.,анка

же

мирну

Явивши чудеса героїзму. зла~Іали опір ворога І завдали йому ве .'Тичезних втрат .

зо ІІі~JРччннп 300 чо:товік. спа .1и.:rи п~­ н;ц 1ООО н;иrловнх будникІв та вироо­

момент

нашу

як

1\нєва . Гіт.1ер!вці стягнули значні сІІ.1И ! перетвори:ш Бровари в потуп;ний ву­ зо.'J оборони. A:re бійцІ 38-і армії, про­

окупантамн.

як r зафіксува:ю цен ;t;ахлнвии

у

ешелон Скілм.:и ну! Що .ін себе

розгорнула

Фашнстн внізсJ.1ІІ на каторжні роботи

5

помернну'!'Ь

подвиги шістьох

В ОСЕНИ

оув <<Новин порЯ­

доІ\ ,, . запроваджений

року» .

1943

думаю:

аюдь~ш ' За їх героїз~І. l\lуікність. См!­ ·'Ш ві с ть. І JІИ, і наші дІти, І дітп дітей зобов·я:зані завжди пам'ятати героїв. І не :тшс загнб:аrх. а й тнх, хто ловер­

два

('ВОЮ

во­

рnг~ радянські війська 19 в~ре~ня 1941

pot>y за.1нши.111 Бровари. ~

і

;завойовану

НІМИ

військовій

нєціііснrшrх . :11рій мt:~ьйонів 1

роІ>ів. іІ\е

грудня

7

:tІ{СТа

шанувати

зс~І:tю.

вірний

проявнвuш героїзм і мужнІсть,

нІв Вітчизни ·- розвІдгрупи. яnпю командувая робітник }{иївськоrо авіаза­ воду А. Ратушний' Ue вони в ніч на 9 травня 1942 року успішно провели

ди пере~tістився командний пункт ПІв­ ~rребув~в тут до Сс,hгодні зберІгся

пуб,тІкуємо иижче.

БатькІвщину,

був убитий

)НіЙ!іОМУ

привернулrr

прщ:я ~ !.

тнчну

392 фаШІІСТСhКНХ 43 вороі!<і авто~1а­

музеї

юій !в'ан Федоровнч у боях за соцlал!с­

Пlдсумок розмови під• бJІв го.'Іова міськвиконко­ му М. К. Фесик. Учасники наради прий.

.. .

хіба

щоденні

року сю­

1941

в

.. при­

скпrі uяд;;і!: ~ Ваш ·:ин .1ейтенант Rоро­

портрети . Це наш! земляки батько .· та дочка Юшнн. Микола Лук'яновнч ·-член НПРС :; 1919 року, пІд час гро~tа­ і!ЯНської війни воював ~дивізії :\1. Щорса. ~: 1941 роцІ разом з доч­ кою Ната:tкою він бнвся з ворогщ1 у партизанському загонІ «За Батьківщи­ ну•. Смерть ct\ocи:ra їх у 1942 році, · но ли вони виnонува .'JИ бойове :~а вданн~. Рушник І носу Ната .1юr Юшко пере­ да .lа музею· її мати Віра Rасн.1і11На . Іх JІrожна побачити тут же, поруч з порт­

.

.. 22 червня 19'11 року фашисти BI~>O­

лrmнr> наrrа:ш на нашу

ув~гу

похоронна

іІР:\\'Ш (tioro мп бачtвіо F!a с тснді) і є 1ія похоронна. В н і й лвше

гами загарбників.

Вtтчизну.

та на

в бу:~инок Вороної . ~lруrии по­

rsовті:шй

со.'!датІв 1 офіцерів. шини. 3 трактори . Зе>~шr горіла під но­

Rк .· нен ли:

канніt t·іст ь. Вtнна. На довr 1 чоти ри рrнш. О;щс бупо нрагнення У. радян­

ськ11х

<ІНІ!ЩН.lІі

1943

гру дні

Пшла І

Номпартії ~·краІнн. J1ого заг\н діяв з вер~сня 1941 по березень 19·13 року. І не ті.1ью1 у Броварах. а · у 2.'5 раіtонах п'яти о6снстей ~·країни та Роl'. Ії . Пtд­

пі .1ьники

Багато с і~Ісй о;~ержуаа.1 и похоронки.

Війна І смерть бу.111 нероз.1учнІ.

Г. і\1 . }{узьменко. Грнгорііі ;\J а КІ і ТОВИЧ був за.1ишеНІІЙ на окупованій тrр!:торії

за

ВідбуласІІ нарада nра­ цівників ЖИТ,ТJОВО·КОМУ• кальних служб, голів ву• дичних комітетів, пред• ставників громадськості. З доповіддю про завдаи­ НJІ по благоустрою мlста виступив завІдуючий ко­ мунгоспом Л. О . Фесенко.

та б .1изьни.х тано! зв\сткп І! фроnу . Скtаьнн бу:ю думок. тривог, надій: хоч би живий' A:te ж війні! не вмі.1а жа.1l­

Лобна . ПатрІоти р"з­

:\1.

сере.д

~ CTOJt,

ОРБІТА

ЗАЛАМИ БРОВАРСЬКОГО ІСТОРИКО-І<РАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ ttовс!оджува і!И

*

рсн;у

1981

рав.ттічну систему упра.вл\н­ нл. Ue дозво .1и.1о значчо скоротити

витрати

часу

вс і х операціях.

на

·

Зараз :ІІ\сто готується

до

СБЯТКj~вання 350-річчя Бра­ варів. Ваrrщий вn:rад вно­ СИТЬ

У

Це

Необхідно

!

наша

ді.1ЬНИЦfІ.

відремонтувати

б.1агоустроїти

всі

1

ву .1 иц1

\!!ста. обгородити зелені на­ садження

турнікета~ш.

Ц1

роботи розгорнуанся на пов­ ннй xiJ: fіО.1ЄJ\ТІІВ ~~с в і доч­ .1ює го

на

важ:твість

понла.:tено·

нього зав.:tання.

П . ВАСИЛЬКОВ. внконроб, ronol!a мІсцев­ кому Броварсь~ої шляхо­ !!ОЇ ремонтно·б,·дів едьноі

дl.іrьнИцL

·


4 стор.

_*__1_8_с_е..::._рп_н_я_19_8_1_Р_ок_)_'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Н_О_·В Е

Ж::..:_:И~Т_Т~І~-----------------

JJJUдИИA І ЗАХОВ

ш· лях

перевиховання

до

Дфре відомо·. що сусnі.1ьно-иорнсна npauя є основою проuес~· перево{·

замду nорошиовоУ мета.турrії імені 60-річчя Ра· дя:нсьІіої УІ\ раїни, де .за

рання у місцях поз6а~ .тення волі. Важ.1ивим питання~.t 'і

ховання

засvдженюш

;,аnрJплено

JіЯ.lьності

виробничників

і

rро~Іадян,

яні

сІіої.lи правnпорушення 1 шеФів :; притягнуті ..10 нар· 3 аві.:щовіда:н.ності.

бу.1и ної

.lуЧеННЛ

ЦИХ

шnї rрюІади

ня

-

Літо

хам. П.

Наш

І

зафіксував

коди

на

прапі, ських

свіже повІтря діт.1а·

громадський

Головань

вості,

вода

фотокореспондент їх

об.1нччях

саме

в

сяя.т111

тІ

по­

СІІtішки. Не хочеться роз.1~·чаrнся а .11том!

оркесrру росtftськнх юп інструментів.

22.00

МІ~народн::t

!устріч ЧССР neryeoвi

з

-

t(Івар!(t_ька

d!~rбo.1y: 1бІрча збірна E•p~n!i. :V

-

світі:

Сьогодні

2Z.4.;

ІВ

ЦТ

li.ЗE!.fHitTb

11.0.~ ЛОІ\.

!.ОО сЧаt>.

Те.1ефіт,м

<~~i<Ue

3Мінкти

qj

нr

3~·cтpf­

можнз

СЄDіJІ. !О 10 :Vмі.1і руки. 10.~0 ФІ,,ьм-•онuерт с.nі5звvччя».

».

\2.-:>.j 16.0\J 16.10 16.:30

.!.>я

ннJ:і

•Шкtря­

й

·

анtамб.!ю

танпю

« Тхонr

v

Життя

19.05 \9.45

Тмефf,lьм

18.00 18.3Q

!уtтрі­

cM!ru•

можна:..

~ас -в

.Піто

Нестеренка

анса~~б­

ко.н~"'rн.ві•.

~и-

суlІ.Нобу Jl1BHO-C~ А~3.8011..

А

зорі•.

юнаків і дівчат для

nlrнl

Концерт.

сКрим~ькі

підготовки:

Перемотувальниuь, икі мuж~,:ть виконувати роботу кuнтрt1.1ера техно.1оrічнаго проuеС)'

або сортува.lЬНИUЇ \ІМЇЧНОГО Bn.10KHa.

віскозного во.1ОК·

иа.

Обробників хімічних

волокон,

хімічного ана.1ізу д . 1я роботи

лаб)орантів

на Київсько~1v

ордена Трудового Червоного Прапора об'Е.д­ нанні «ХЇ~!ВО.~ОК~О». Термін навчання 1 рік. Перемотувальниuь з освітою 8 к.нсів термін навчання 1-2 роки, стипендія

36

карбованців.

Приймаються лівчата (віком від 1ї років) ll·1Я підготовки апаратннuь. оброі'іннків, .нба­ рантів (від 17,5 року) з середньою освітою. Внп.1ачуЕ.Ться стипенДія їО карбnванців. від· мінникам

36

-

79

карбованців,

.1аборанта~1

f\арбованців_

·Під час виробничої праК1ики дода rков() ви­ rі.'!аЧ\'ЕТься третина суми, на.1ежної за вироб-

лену продукцію. . ~'чні забезпечуються гуртожиткnч. Зарflбtт· ЮІ п.~ата внпускників становнть 130--170 кар 6ованuів на місяць. 2. Юнакн. звільнені в запас з рядів Ра.1ян tької Армії, прнй~1аються .•ця І:і.нотr>RІ\.'1 елю с:арів-ремонтників, апаратниКІв, помtчникІІІ

майстра.

·

Термін 11авчання

Стилендія

-

75

-

9

карбованцІв

.

.

мtсяшв.

Учні

адреса

м. 6РQ8АРИ,

syn. Ниівська, 154.

І телефони: Броварська друкарня

вати

С"ькпгn

h"y.1hTYDИ

ний

Лтс

ком ..

те.1rфі.1~МА.

Фі.1ьм-конn~рт

pirTЬJt,

« Ue-one·

КИ!ІНОК,

с:Х.1Іб

не

поведінnу

діл.1ьність То:-.1 у

ладково. щn nІдпри-ємстві

не

поведінfіу.

доnо·

досвід

виn:ористання

ДОВ/ДНИ

ВечІрня казка. Міжнарол.на nанорама. с.Чаr». 21.:в «Ho\m аІм:t. Фt,,ьм.

ня

<•Сі.1ьmспхі~ІіЯ"

поза конкурсом. Д.1Я ВСТ\ПV ПОТрібні:

(форма

кИ (3Х4), автобіnграфія.

286). 4

фотокарт­

характеристика

з

місuя р'аботи або шко.1и, довідка з місuя nро­

жнвання і про ск.1ад сім'ї та паспарт. ДокІ'~Іенти подаються .особисто. ,\'\едичну

комісї~ вступники прохаіять v медсанчастині об'єднання. -Початок занять І вересня. Адреса училища:

Кl!Їв-94,

252094.

Магніто­

Тхати віл станuії метро «дарниuя»

автобуса~ N'2 26 дn кінuевоі зупинки (учи.1и· ше розташоване поряд з Будинr-шм кул_~тури об'єднання <Хімво.lnкно») або вtд станш1 м~т­ ро «1\о~Ісом(мьська» трамваями ,\;2N~ 21, 22. 27. 29, З.'і до з\пинки ..:Червоноткаuька ...

Тес1ефони: 51-53-63. 51-.),1-64.

рання

зас~·.1rкені

до

будівельних

поса:ІИ старших інженерІв. ~1<"Х~ніkів. муляри. теслярі,

спеuіальностей

нженерів-технn.1ОГіJ" бетонувальники. ·п1и r

TO'JHH!\1-1, C!i.lЯpt, робіТНИІіІ-І t>ез сnеціа.1ЬН()СТеЙ настvпнич навчання.\! R ''чбrч'~о'1У но,Ібінаті.

А. "Ушаf{ОВ. НіяІ;а профі.lактичної робота

з

ними

.-,абезпечуються

Бuоваон ...

aae't,

кореспоидевта мІсnевого І

маtоао1

::t

ганізацій не прnводнтьсr~.

робопІ,

ІіО'ІШ.1ексу

рn:1в'я:-~ання

нашого

ОС·

.закріп.1ені новного заFІдання -

нас.lіднів.

ПО•

Засудженнй

в. А. ~·шанРв робить про-

А. БАТЮR,

гу.1и, · порушує. трудову диснипліну. To.v1y й це дивно, що на нього пра­

півниІ-іами

інсnекції

начальник

міжрайонної

інспекцН виправних ро­

біт

.за­

І працевлаmтуван.

ня мІськвідділу рІшніх справ, мІ.'ІІції.

внут­ майор

Редактор Є. ФЕДЯП.

Філіал технічного училища М 3 на базі виробничого об'еднання «Кристал:. ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ nрийом учнів на 1981-1982 навчальний

ш,1іф,·ва.1ьники- стипендія

uі~ на місяuь, ск.1адальники карбованшв, оператори бованuів.

рік

п· :;ro·.n'ITh'()M та

o;v.l.

1-інївсьна:.

ІІе.аактора.

раJІtnТІІовленн•

роІ\nтм

19-4-67.

Киів~:ького облnоліграфвидаву. м. Бровари, аул. Киівсь.ка,

154.

85 карбован­ стиnендія 75

стипендія

-

85

кар·

які мають середню освіту та проживають в м. Києві та Кнївській об.1асті. Строк навчання в_ училиші 1 рік. Початок навчання

-

1

вересня.

Вступники подають особисто на ім'я дирек­ тора заяву та

такі документи: про освіту ( оригіна . ї), довідку 3

документ

місця проживання. довідку з місuя робош батьків, характеристику зі школн або місuя rоботи, довідку про стан здоров'я (фор· ма 286), свідuuтво про народження (оригі­ на,,), чотнrи фотокартки розміром 3Х4 см та чотири фотокартки розміром 4Хб см; пас· порт. військові1й квиток, приписне свідоuтво пред' я в.1 я ються uспбнсто.

Документи приймаються шодЕ>нно з (крім суботи та

ш,1яхоs1

а,

аtддІ.ау

tч-з:І8;

до

11

надається

робота

иа

вироб·

81.!111ЛJ>

~ІашинісТJ!

Jургів,' 4. Тr.1ефон 18-0-41.

Адміністрація. Кtt.1rkтнви nаіtонюр.· <~і.1111і.1у ку.1~тури, Бу.ІІ.инку ку.,ь­ туt'Ін та urнтра.1ьнпї 'іІ'і.1іnтеkи виc.lfnR.1IOMHh rлибок! (І"іuчутт" бухrа~1т~р~ ІІt.нтра~1і>Jnианnї бухга.1'Ітерf1 раІ\RідJІі.1\· •У·1•ТУРМ N 1\\. q,-,,кiR/il З nриводу ТRЖ· кnі' IITf'HITH C.MIP'J)Tf ЇЇ "fA'fef)J КОНОПJІ!НСЬКОІ Єфросинії Гаврн!ІІвни.

8і.:­

nартІАІІоrс

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: t:ю6ітники: 'ютористи нnтh"ів.

енсна~інотв. щ1.шиністи бу.'1ьдо:зерія. но,Ррник. Звертатчся на а.1 ресу: :ч. Бровари, вуа. Мета­

пропнс

290

9

неді.1і).

ничtщу tJб'єднанні с:Крнста.1». Адреса філіа.1у Іехнічного училища N2 Зі м. КиУв ІJБ. ву.1. С.єверно-Сиреuька. Іхаrи rpo . leЙfi\Cfi ~~ и М.\2 5, 7, 26 та автобусом .\~ 32 до зупинки <Вул. Сирецька:..

кадрів.

.оистІа

Са\І~

;;астосуяання

Адміністрація.

npoNиcлnвnrтL

.1асудrкених.

виховна

!\ОЮ.

19-З-~2:

ванні

nри такій підтрющі, а також чітній організаuіі

Спец1адІзоваи1й пересувній механізованій кмонІ .]\; 508 тресту «Броварисільбуд•

Трест~ «nров";J·•Щю:пжнтлобуд» НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ. ПОТРІБНІ:

рцакто1>а

ви-

правно-трудових робіт гро~Іадяни П. П .•lучно

Випускни!<ам

робітники в цех, електрозварники. с.1юсарі-nе­ \tонтники, прибирал.~овиuі. ПенсІонери ~апрошують· ся ва неповний робочий день. 1 О:tинани забезпеч~·ються rypтn<hИTf{"'' Звертатнrя ~- Ri;J.1i.1 r;адрія ~~яn.1" 'І н рекцlа.

~1.

ко:<Іі

ський nбов'язок 1 ;юпо· \1.агають на~1 у перевихо­

години

Броварському хлібозаводу НА РОБОТУ ПОТРІБНІ:

Адре.са:

(ПОстережню_ш

На навчання приймають юнаків та дівчат,

Заява на Ім'я J.і1ректора, атестат про осві­ Т\', чедиуна аовідІ\<'

ді.1

~~

с1~_ми викон~о;~.пв район ноr та щсько1 Рад народ· них депутатів направлл:;. мо на роботу. ПереваНіна бі.тьшісrь кt>рівнrп.;ів nід­ приє~tств, установ усві­

;юмлюють свій гро~Іадян­

від вироf>ниuтва

ОдинаІо'і<

.

цього

-

техніf{И

rро.чадянаіІ

за фахами:

ються на навчання до вузів 6~3 8ідрИзу

інженери,

uнм

протягом 2-3 _днrв до~о ~tагає.\·І~ ?держати_ дону ~1ен~и 1 ,Ja__ погодження:v

аж ніяк не с!іажеш. Н·Іні тут в:дбунають пока-

23.10 ДовІдкова <.1ужба.

1.

повdрН'. з мі сш ес .r•.1ис·я

тю;и

на uьо~ІУ жоден з

до іНL:пеюrії виправних робіт надхо:Jять матеріз.. 1 и на ~'\ЮВ.Но-достроко:и зві.1ьнення. А от про райоб'єднан-

",er·

?.0.011 20.1.; 21.00

горська,

n: б oct

роботу

і ·но зі с.lУжбою профіпак

rx

ви-

праволорушник:в не скnї.в ;;.lочннІв повторно. н~ засу;хженнх 61 ,1 ьшість і:1

кмм::..

TE.'l ЕФОН И:

• даретва.

поо

nідшефних.

•illeA-

бvваt

яL·•, n

р\3fі()_І1анітНІ1х фор'! 1'\ПЛН- ра~ ОфОрМ.1ЯІОТЬСЯ ~ІаТе­ ~у на nсіб. :засу;~жених ріа.1и. в ян их йдеться np'J .1n ЕІІШРаfШІіХ робіТ. !ІЕ'. В ;;а '\ЛіНу' RИТТ)J::\ВН()-ТрудОRИХ першу чергу, стосується ·робіт на відбування пока-

Ka:rtfffiH·

бінату.

1!l.o.;· 1R-20

їх

Ко.lеІпиви про~шсло· ~их підприоJств нашого \tІста нагро~1адн.1и знач-

Вин-

подjграфічноrо

інфор'ІІУ·

цеху, .1аиці, Наставники

.11аrати у разі потреби.

• коrо т.пру Сnюзу !.'СР. t.;.21) Москва і МО('киичt. 1.;,.3n Rн('тvn хо"о"nї каn~.1м Па.1анУ

значнУ

працев.таштуванню

шо дозво.'1Яf. виробничн;;- хіба щп на папері. Це ,1 передження скпєння повнам постійно нонтрп.,ю- призво.1ить до негативнІ'Іх торних з.1очинів.

с:llіти

артистІв

робіт

трудову

Оn.1ата і1рані R!дрядна.

nlллриємстві є вечірній інститут ·В учи.1иші 255020,

rкvють працювати 'У сво-

їЙ б~иrаді,

».

І4.0о Кnнп•~'т

:і1Пt>.зпе­

чуються r\·ртожrпком. Час навча~1ня .зарRХО· :е.vється в безперервний fН1робничнн оаж Пр11

Hawa

JІ.ітям.

водить

llінття.

інсnек­

вона про-

1:іо.1еn:тиву. Засудllіені .:t·J ·бокv адчіністрації, пар- виховних .заходів і ш>жна виправних робіт продав- тІйної, профспі.тnової ор- сnодіваТІі{'Я на \'СПішне

(Портни,ни· Концерт.

нRукnво-поп-у·

-

Ці наставники

нашої

ції є і тr. шо

акrивіс-

гро:.-tадсьноrо

до сумлінної праш І учас- та в у rрома.:Ісьn:ому житті

ті

ее·

12.2.; cR.-A. ~оuарт•. Перца­ ча 11pyra. 13.05 «Адреrм МО..ОдНХ>.

X;JB)

Процесу.

Апаратниць формування

Фi.lhM

прав•J·

зааучаються

праuюють підготовчі курси .1.1я есrуnників у ВІ .зи. ВипускниІо! училища-відмінники ~Apa­

6

Олератарів витяжки і сукання та кру­ тильющь, які можуть виконувати роботу конт­ ГЄХНО.lОГ!ЧНОГО

Пр.оrрам.ч

зак.1адах

порушниnи

8Р~·н­

1-6

відбуr-:-я

·-------

1.

ро.lера

нашими

прапорами•.

Dt:Ta•. \9.20 Te,,eк,l\tl

11;1.'!'0 Акту::t.'1ьна ~~;ам{'-ра. 19.30 V Всесоомниfі d!еоива.•ь

2

Київське технічне училище .~ ОГОЛОШУЄ nрийом

Кон­

nіонерське.

pal[ЯKC~otкnY

€.

nopora

1'\иrтупае ест ра ~но-симфо­ НіІІНИА .(фh.eC.Tt'J УкраТНСЬКІJ• го те •.еба чення і pa!l1~.

~!.оп с'!ае>.

~1.35 Концерт

Бі.нr

тааанти•.

НС"tJеМОНТКІіЙ

"floнr »

rвІт!.

не

nrcroaмa

.з.ас.'1~.ІКеноrо

ЇІ?.с ьхиА

науки,

чі змінити <-~Рія.

Момдіжка

tї.з:. «У

(В>ннам). !-А.-15 Сьоrоднt

<ЗаnовІтна

ти.

ntcнl

сЛід

-..алітана

.\\у.-1ьтфі.'Іьм.

~- nрІ)цесі

подібних

ОБЛАСТЬ

•,

.

па ртиз::~.на

фІльм

НА

-•РОНИ\ ф\,1ЬМіВ. 10.з; Пn~зія 1\\. ДудІна.

11.0.;

Новини.

Муз.

uерт

с.1ави.

tв.on Конuерт

Іо.о;.

.Jю таншn сЮність• .Jlь!ІІ~· сьчоrо па.1аау nрnфтехосвt­

тр~·дово!

'

сtтарики».

1і.~.; • Народні

• Праnо­

м'яч»,

Праnороност

ТІ.•ь-

сім'ї,

ntтen

ри на бі1штах:о, Іі.ОО На nриз к.1убу

17.45

«камінь,

ll!,)Tb

<((OHt:'Ц:KO::t,

«Трнкутник».

Н.З~ Новини. 14.50 Док. те.1ефіс1ьмн.

13.25 Фі.1ьм

сі!\

•fl

nісня:..

закtн(tеннІ

9.45

ми

'І ета., :f>.

Фі.lЬМ

КИ

1

с !!ес нинІ

По

Но~sини.

-

J1.25

<Час

rr.,я,. рії.

Новини·.

-

ппваrи дn радянзаконів і норм

nо!іа'раннл у виr,:Ілді виправно-трудових робіт у

kOH!H~P1'\',

закінченні

ПРОГРА.І\\А

нів.

JІІТн!>.

Продn~~ІІЮt

По

~еМ.1Я::t,

·rе.1~-Фі.1ЬІЧ

дерев.о.

Г!мнаинка.

8.40 9.05

21.~~

ВА-~ « Прю·о11и

~·т

IO.nt) Актуа.1ьна ка"ера. 10.35 ФІ.lьм-концерт • Піснимн

СЕРПНЯ

ПРОГРАМА

У

20.1& • На д'>браніч, 21.00 сЧас•.

8.00 ПРОГРАМА

И!~ТОРОК.

карІ:'д·

вихова·

життя. Са,~Іе ~ нією метпю У нашій країні і створен'І виправно-трудові зю;.1ади. якІ входять до систе_\1И nравппх~рпнних орга-

миттє­

щасливІ

;щзво.1яr.

ти у засуджrних почуrrя чесного став.1ення .10

пора вІдпочинку. Особ.1нву радість сонце,

На·

f{ращих

JO виконан- ють інспеf{цію виправних ппзбав.1ення во.lі. Сnі.1Ь

народногосподарськнх

~авдань

nриносяtь

. 'і;lе'Н!В

тів

чис.1а

сНо.tН!Я ЖН3Нь' ООІАН Ьrю Sd DCk.Of'O І'(')fJO;J~ї'iQГO КОМИ r~TI '\nм"\'ННІ...'І И4et:k('}e:\' ІІІ"ІІРТИИ YJC•,;И'ihl

rnon:н~кoro

ЛAern~

'4F'Г-tC'i'.. of.l

на pnл.R hІХ

м

Газета середv.

виходить п'ятннnю

у оІ!!ТОО~. та сvооту.

tt~A"ннnro. JІеnутатоа

otS~1.11rт-н

,Jру.к високий. Обейt І Арукований аркуш.

Тараж

Іяnеке

12.150.

61964.

за.~. зsщt,

#130 1981  
#130 1981  
Advertisement