Page 1

Проле'fарі всіх краін, єднайтеся!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

f.IeT. ІПО"'''' І

17

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

КОМ У НІС ТИЧ Н О І

КОМІТЕТ)'

РАД

ДЕ ПУТ А Т І В

НАРОДНИХ

виків

соціа.'lістичного

втрат!

трудової

Н Н,

,

Б Л А СТІ

року

со ЦіНІ) 2 КОП.

ва і щиру пісню a~aTopaM художньоІ самодіяльності О.'Іені Половко, Вірі Ца­ рик, Наталії Косенко, Віталію Кондра­ тенку, ВО.'lодимиру Круку. Виробничники запроПlУЮТЬ приїздити агіткультбригадУ ще і ще раз.

часті гості трудівників ланів і ферм . Вони розповідають про досвід передо­ лендарях

УКР А

11 J '0

n 10 НЯ

Нині учаСНИRИ агіткультбригади ве­ ЛlffiодmЩIСЬКОГО БУJ(ИНКУ КУЛЬТУРИ -

...ере_о xdi&a ШВИДКО &еа

1980

серпня

ХЛІБ

Жнива-ВО: і

15

НІ 130 (5061) ф П'ЯТНИЦЯ,

вітв 1937 року Ф

ПАР Т

КИ І ВС Ь К О

змагання у ка­

с.'Іави, вітають їх

піснями . М. ЧЕРНЯЄВА.

ел}-хачі завжди вдячні за добрі сло-

КОМСОМОЛЬСЬ~ИП ТЕЛЕТАИП

УдаРНі темпи Щодня ПО Номітету нен.!­

. раllrоспу

СОМОЛУ

Юрова

імені

маДХQДЯТЬ

ВііХОМО­

стІ пр~ ДOCRrнения юна­ НіВ І дівчат, ЯНі працю­ I(j.T b на різних дІлянках pїiдгocnнoгo виробництва.

Так,

механІзатор

молець

В,

комсо­

Шевченко

З1

останню триденку' жаткою

ЖРС-4 . 9А вІ

ПОВНИЙ свІтловий день на ПОJIJlХ радгоспу .Пух1в­

тракторнсти

поu:syю!Ь

аразки

-

cKJ!alIl

120-140

нормі

18,9. На зв1мку вин-

С. МАХАЧОВ,

КАРВУТ Є.reв lвановичювський..

Пбмlчник комбайнера радrоспу сПJtос­

Виступають

Horo :!!MaraHHJI

жнив ви;tа"и з БУНКЕ!ра ад

200

заСпівувачами

жниварів

соцlаJtістич­

господарства.

З

початку

комбайна СК-6 сНолос. п·,­

тонн хJtlба. ОЛЕКСІЄНКО lаан Пa&1l0JIВЧ -

mофеР " J)аllГОcrry імені Щорса.

На трuспортуваннl

-

механізатор племптахозаводу сРудня._ Комбайном СИ-4 3 навІсною жаткою ЖВН-6 поКJtав у BaJtКR ХJ'llб На мощІ БІльше 1ОО reKTapla. ВІк успішно доведенІ

завдання.

ГРJПOр1й ФедоровичмехаНізатор

радгоспу

працІ

експлуа­

из

Показує пlдготовul

площ до Сівбн озимих. Трантором Т-74 в arperaT! з плугами ЩОДНJI зорює грунт на площІ 7-9 ге"­ тарів при нормі 5,4 гектара.

НАФТОВИКАМ ТЮМЕНІ

Владимир. Бетонний ~1' Boд~aBTOMaT

тацІю д~сять об'єктІв. Це

житлові будинки, Пt::РШJ черга пІонерського таб();JУ

ного

заводу

пластмас,

ДИТЯЧІІЙ

280

садок тресту на мІсць. Зараз перед будівелыlі-­ камн стоїть завдання за­ спорудження

оо'єктів :

кІлькох

22,8

п;е

бу­

днн,Ків площею ти­ сячІ квадратних метра, qтахофабрик, свинаР:JИ­ кІв, , корlвннкlв, теПЛИЧНІ)­ го комБІнату та Інше. Ті­ ким

чином,

тІльки

па

пускових об'єктах необ­ хІдно освоїтн 13340 та­ сяч карбоваицlв_

Приклад у роботІ пока­ зують передові бригади пІдроздІЛІВ тресту: М. Ри­

ПМН-24

сГоГолівсь.киЙ..

висомопроДУктивної

в

бака ПМИ-7. М_ Блохіна :J ПМН-8, О. Чуланова 3

ДЯЧЕНКО

зразки

х.'Іlбів

НА КОНВЕИЄРІ ЗЕЛЕНИИ ГОРОШОІt

у

та

щомІсяця

ІншІ.

добиваються

перевиконанкя

І.

rOJlOBm CfY.

ВОНИ

планІв.

ІЛЛЮША, інженер тре­

разробці

стали

ЖВН

6

яка добре зарекомендувя­ ла себе, І спеціальний

тресту

нафтовикам

24

ностІ ПР~Цl. ЩоденнІ норми вироБІТКУ виконує ка 120-140 lІроцентlв.

~ИКОНУЄ

здано

вершити

х,'tіба з ' ПDJt" на тІк добнваЄТЬСJl високо! продуктнв­

БОRКО Іван Іванович

колектив

Місяців

RОВНIlКИ

нинІшнього

~

'

вІдправлено

' ТюменІ.

Це

нова продукцІя дослl)!­

пІДприємства

ального

Спеці

КОНСТРУКТО.рсько­

еаергетичний агрегат, ва­ пропоиований ташкентсь· кИМИ спецІалІстами. Вдос­ коналена

жниварна

но

сокопродуктивна

за

на

третину

годину видає кубомет­ рІв розчину. моигу­ ється з укрупнених бло­ кІв високої заводської го­

ти

зерна.

10 JterKo

зменшить

пального,

а

витрачання

головне­ знизить

втра­

стерень

ЗАМІНИТЬ

КОМБАИН

ПершІ зразки нової еа­ мохlдної правлено

жниварки вІд­ а ПеРUІОтравне­

для

сlЛЬСЬНljХ

Хар.кIВськиЙ З,~­

-

Це

легкІ й м-І-

вого заводу сlльськогосnо­

невренІ 8Сюдиходи, щенІ діагностичною

Д'lрсьних

монтною

БердянсЬку

машин,

що

R

ЗапорІзької

областІ, на Цілинну й Ал­ тайську машиновипробу­ вальнІ станЦІї. CTBopeFo сц1льними. зусиллями кон ­ структорІв БердянськOJ·О оо'єднання по виробницт· ву жниварок І Ташкент­ тракторного

заа()-

її

апаратурою.

допомогою

мІсці

аС'lг­ І ре­ За

можна

на

вlдремоитувати

дlоприймач, магнітофон.

p~-

телевІзор, до кінця р:)­

ку пІдприємство поста­ вить ве.1ИКУ партІю таю<х машин у Нечорнозе1V( ' n

РРФСР, до СиБІру Середню Азію.

І

в

зеленоrо

я.киЙ

став

до

ладу на Вииоградlвсьному консервному заводі в За­ карпаттІ, дав можлив і сь

різко

зБІльшити

ВИПУСК

продукцІї. що користуєть­ ся

пІдвищеним

Майже

ВСЯ

попито ;,!_

вона

щого

сорту.

року

СПОЖНJ!ачl

понад

-

ви­

ТІльки цього одержать

тисяч

800

баНJК

виноградІвського горошку.

ВИСОКОПРОДУКТИВ­ НИИ КОРМОЦЕХ медаЛ7ІЮ

вІдзначено

кормоцех ,

вод нестандартного облад­

нання.

горошку,

розроблени~

спецІалІстамн

пІдприємств служби побу-

ту почав

по випуску

Золотою

Випуск пересувних м;;й­

ЖНИВАРКА

Новий цех консервованого

ВДНГ СРСР

МАПСТЕРНІ НА КОЛЕСАХ

товностІ.

ського

замІ·

нить комбайн на малопр.1ДУКТИRНIй операцІї СКО' шуваннl зернових при роз· діЛЬНОМУ збираннІ, зна, ­

го бюро БУДмехаНlззцlІ у ВладимирІ. Новинка 8:1-

комсом,оль­

ськоІ органlзацlУ рад­ госпу IMeвl КІрова.

ПРИЗ'начена

скошування

ОеНОвою при

«Броварисlль6уд. усІ ся­ ,1Н спрямовує на введення у дІю П)'СROвих оо ' єнтів десятої п'яТИРІчки. За сІ'>{

.J1eoиІ)l; BaCВJlЬOaJrr,

1

машина

для

року JЮку

РУДЗЕВИЧ

R<Jмбайнер

ду,

тІль­

дали з бункера свого сте­ пового корабля 143 TOH~;{ хліба .

ваJlJ\И_

з початку

Негоди .

секретар

На пускових

трудова Т СЛАВИ

С.

передовІ м~хаНізатори ви­

Фото М. Семивога.

КАЛЕНДАР

В. Ав­

байном СК5 вони HaMr;.. .'ІОТR.'ІИ 33. тонни зерн ,]. А всього з початку жнив

НавІCRОЮ жаткою жвн-в вtи скошує зернових на

reMapla при BamdJl..

'!

ек!паJn"у

комбайнера

байнера

)'IuриотрудвтьCR на косовицІ шбlв І МИКОJIa

2ЕІ

праціВНI{­

ки за два останнІ днІ коч­

IB8R08R9 , ІваХО., якого ~ бачите на 3Нlмку шва.

обмолот

супер­

раменка та помІчника кО'\I­

процентІв ЩО~ІІ.

37 -

вестн:

трудовому

молодіЖного

передо­

ба та йоro помІчних В. С. Дуна8ВСЬКНЙ. На обмо­

.мощl

у

кІв, зайнятих на жнивах, І члени НОМСОМОЛЬСЬf(О­

ВІІЮІ соцII.1llСТИIJRОГ() амаГВИИJl комбайнер І. П. Тру­

nоn A8JIКIB вонн дОбиваються '8иробlтку

гектаріn_

ництвІ МО.1jОДИХ

самовІддано!

На , Ф«mt

55

ПРО;ІОВЖУЮТЬ перед

ШВИДКО ПРОВОДИТЬСЯ СХВР!уВ8IПIJJ соломи. Комбай~ .ис.оИОПРО"YJCтнвноІ прцІ.

СКОСИ!fзерно­

площІ

А всього з початку жнив вІн поклав хліб у ваЛі\И на площі 125 гектарів_

СЬИНЙ. Іде бнтва аа врожай. У спІд за комбайнами

нерн,

на

ного

Централь-

науково - дослідного' І

проектно

-

техно"огіч~!V .."

Це

підприємство

інституту мехаНIЗацlY І електрифІкацІї тваринни­ цтва пІвденної зони

СРСР.

за годину приготовляє і5 т.онн повноцІнних кормів ~.lЯ ве:ІИНОЇ рогатої

xy;:to-

Сн. ТехнологІчнІ дlнlї по­ ~рібнюють солому, свіжv зелену

масу.

коренеп ,")­

:Щ, змІшують компоненти, згІдно з раціонами д о зу­ ють концентрати і різні добавки . В респуБЛ1U! вже

дІють

сто

таких

к ,)р­

моцех!в.

(ТАРС-РАТАУ).


-

2

стор.

*

15' серпня 1980

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

ПІДВИЩУВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ БУДІВНИЦТВА

промжит лобуд,>, сТепJiицятеХМl~И· таж:., «Броварисільбуд •. .Треба поліпшити po~oтy по добору У рлди НПРС серед передових бу,п­ вельни!\lв

у Бу,цяику ку.пьтури

експеримеитального

,заводу Торгове.пьного

оргашззпій м.Броваріві району за чотири

u

ПО.'ІОвиною роки і зав­

дання по вик~на,ННЮ планів і соnlа.'J!С,ТНЧНИХ зобов'язань завершаль­ иого року j п ятирtчки • ni.l0:'ilY>'> виступив другий секретар міськко­

му КоrnпартН України А. Д. ФРОЛОВ.

спі ЛI-:ові, KOMCO~1 0 .1ЬCЬKi ор г ани маЮ1Ь

Д е снянського водопров6ду втретє. Таке ж становище І на заводі пласт­ мас, уарматурно л~у цеху БЗБК, На­ ЛI!НіВСЬКОМУ т е пличн о му К О :VІбlнатІ.

1980рlк-заsершальний рік де­ сятої п'ятирІчки і , вІд його результа­ тІв багато в ЧQмУ залежить успІх УСієїп'ятиріЧI(И в , цілому, сказав він. У відповідь на рlщ€ння червневого (1980 р.) Пленуму ЦН НПРс. працІв­ ники промислових пІдприємств І бу ­ дівельних організацій мІста та району лід керівництвом партІйних органІ з а­ цій готуються гідно зустріти. XXV! з'їзд партІї. Великий вклад у зростання еконо­ мічного потенцІалу. підвищення доб ­ робуту трудящих вносять і колентиви будІвельних оргаНіЗацlй . З початку п'ятир І чки на 22,4 ' nроцента збільше­ но обсяг підрядних робіт, освоєно 167 мільйонІв карбованців капіт а ло­ вкладень, шо майже на 40 мільйонІв більше пр о ти ВіДПОВідного періоду дев ' ятої п'ятирічки. ПобудованІ і вве­

Як результат пqруш,=ння строкІв введення об ' єктІв в експлуатацію, значно ЗРОС .1Н обсяги незавершеного

дені в дІю перша черга заводу а.1Ю­

м fнієвих будівельнйх конструкцій, а також 12 нових виробничи х потуж­

ностей І об'єктів , перевиконано , пла­ них

заК,ладІв.

Генеральний секретар ЦН НПРС то­ вариш Л . І . Брежнєв, необхІдно ' кри­ тично оціннти зроблене. М<1.ксимум

причиною

такого

стано­

буд,>, «Броварнпромжит,цобуд'>, добудіВНИЙ Rомбінат. Найчастіше , свої прорахунки

заво­

вельники

мате­

пояснюють

нестачею

буді­

будІвни­

цтвІ : п'ятирl tщf 'lІлани завершили чо­ тири оргс\НlзаЦlI.(іhlьше 35 Д\ЛЬНИliЬ і брl;fГ.3.Д, тисяча.•цер.еД(:>вщrlВ виробни­

організацІї, які працюють у таких же у м овах , ' добиваються високих резуль­ татІв:? Це, перш за іЮе, .ПДБП"2,

цтва: Вміло , ' l3едуть боротьбу за ВН И­ нання ' державнИ(С . пданlв і соцІаліс­ тичних зобов ' язань цартійні

СПМК - 509. П о гІршилась робота у нинІшньому році, ' і рядуорганlзацШ, які мають х ор[)ші трудові традиції. Це Дарниць­ ке РБУ та ШБУ-50. Але вважаємо,

орг а ніза­

ЩІ ПДБП-2, .-. мосrопоїзда М 8r4, С Пl\ІК-5 09 , .пМН-5, райШРБУ та ін .

Разом а П,ІМ; нинішній ,стан справ у будіаниЩ"в! . " с.відчцтЬ, що процес ПО .lіпщенW\ ~дє ,IIOBiJlb.l:!P. За чотири

шо це

ПАРТІПНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ

І

дисципліни , вІдсутнІстю н е обхідної механІзації . Наприклад, СПМН-1 тре­

сту «Теплицятехмощаж'> на 1980рlк

доведений план на

цента

становлять

RОНСТРУКЦ!Й, але

ВИБОРИ

розмо'ва

Йш.~а ВОЮ.

лов охарактеризуsав !"ромадську і вироБН1ИЧ), актив ність кожного комуніста . Було пред'явлено претен~іі ГОЛОВ1 робіткому В. Г. Ма· лію за упущення в органі· ззцП соuіaJI.і стичноro, зма,

Партгрупорroм nepеООрано К . М. Кирилова. У роботі зборів узяв участь і ' ВИСТУПIl1! перший C~KpeTa,p міськк'} му Компар­ riї України А. д . Грязєв . Я. СТЕЦЕНКО,

НовСсзn'у ~за

ПРИНЦИПOOlою

і

ви­

ДЗ ,lеко не всі . резерви введені S дію . К. М. Кири-

Я.

діл.:>­

мlськ ком у, І

Компартії Украіни.

----_.._---

13

ротв праЦlOЄ

mвеєю-мотористкою

Марія

nмитріВИ8 Крочук на Лlтківськіі швейнІй фа~РR­ ці КИівсько'ІІо

ввробничоl'8

швейного

' ,«ЮнІсть •. .дн.а11Іім 'ДЖНИlОIІИМ

році.

теплицІ

складних

адміністрацІя СПМК

шенням органІзації прапl і ням втрат робочого часу.

Нас дуж е підводять транспортники і замовники. Особл иву увагу придІляє· мо питанням пІдвищення якостІ. На об'єктах діє оперативний, ВХIДНИ11'. приймальний, інспекційний контроль.

Тут

скороч('н­

НедолІком у організації працІ

СеІ;р е тар парт і йної ОРГilнізації тре­ сту «Теплицятехмонт а ж» М. Г. Ру­ бан проаналізував діяльніСть органі·

бу­

дlвельнпків є незадовІльні темпи ско­ рочення частки ручної

біт,

Цей

показник

-

та

зації з початку її утворення. ЗОК:1Є­ ма, він зупинився на роботі СПМН-l та CnMH-2, на труднощах, з ЯКИМІ!

лlкв!даUїі

нижчий

вони

' за

застосовується у І) тому числі БМУ

техн!чної

піДГОТОВRИ

чий В. Т. Бойченко. Шдроз~lли тре·

їть

бу.jі­

І

критий

ВИ:­

ми

запевняємо,

що

план

року

ви~

;впровадження методу бригадного під­ ряду.

Секретар партlйноІ органі,заДіI Дарницького РБУ Н. І. КорякtН8 про­ аналізувала

причини

невиконання

плану колективом у другому

роз­

В

обговоренні

участь

заступник

кварталі.

доповіді директора

взяли по

капl~

тальному будІвництву заводу порош­ кова! металургії ІменІ 60-рlччя Pa~ дяжькоІ УкраІни Л. В. Білоус, !{.l~ чальник потоку .N2 3 БЗБН В. Ф. Го< риmoк, заступник керуючого Бровар­ ським вІддІленням Держбанку СРСр, В. І. Іванець.

у постаНdВl ЦН НПРС .Про

комітету Tpecry закріпленню ка;х­ рів і створенню стабільного трудового НО .l е FiТИВУ будІвельникІв •. роботу парт!йного «Л;шецькбуд'> по

Не можна не вказати І на той факт,

що в д е яких організацІях формально

ПотІм

став.'1ЯТЬСЯ до соціалІстичного змаган­

ня, його гласностІ (ПМН-7, ПМН-15, Б3БН) .

власної

Герой СоЦlалістично'! Прадl брига. дир монтаЖНИКів М. В. Павленко :І ПДБП-2 розказав про успІхи, досяг~ нуті поїздом і його бригадою З'ОКР~ ма. Основну умгу він звернув на

тн за основу у своїй раБОтІ досвід ли­ широко

створення

конаємо.

питан­

ня пІдбору, розстановии, виховання кадрІв . АналІз показує, що з усіх кат егорій управл і нського апарату бу­ дівельних органІзацій, при загальн!lt ~іЛЬНоСТI521 О)lЯНИЦ!, за 1976-1979 роки з:\т!нилося 578 чолОВіК Погано ВИКО-РПС1'овуються молоді спеціалісТlf_ Форма.1J8НО проводиться атестацІя. Ма:1О ще боремося з втра­ ТЮШ робочого часу . УсІ. П;іртtt!ні органІзацІІ, керівникп (. ~·~ l ве.1ЬНИХ організацій повиннІ взп­ будівельникІв,

за'вдання

робничої бази, що дозволить успішно справлятися з планами. Вlдчуваєть~~ нестача робітничи(С кадрІв. Вже зр.).о би.'lИ крок до вирішення деяких щю­ блем: органІзували опоряджувальне управління. Трест міцно стає на ноги,

ти .

п е цьких

зобов ' язань.

сту зводять об'єкти в дев ' яти районах області. Зараз перед колективом стО­

в ельного виробннцтва , планової робо­

НезадовіЛьно вирІшуються

пра­

Про напружену програму РОКУ. поставлену перед трестом «БроварІ'{'; промжитлобуд>'>, говорив його керую­

НИRи на мІсцях повинні вжити кон­ кретних заходІв до полІпшення Інже­

-

запевнив

кладуть всІх зусиль до виконання ви.

УкоопспІлки, ПМН-5, РБУ облмісцев­ ПРОМУ, СПМН-508, СПМН-l тресту «Теплипятехмонтаж'>. Щоб виправити становище , пар­ тійнІ органІзацІї і господарськІ кер і і3-

нерно

і

соних соцІалістичних

середньообласний . Нова форма госп­ розрахунну не управлІннях, у

зустрічаються,

сутнІх, що трест і його' пІдрозді ли до­

з

нагодн

Дня будІвельника

груп! передових колективів І буді. В€.Jlьників було вручено Почесні гра­

С .lабо поширюють нові почи­

нання у '}(ОЛ6ктивах трестів «Бровари-

моти міськкому Номларт!ї України .

ЖИТТЯ РАД

винятиово значення

ус­

пішНОМУ проведенню зби­ ральної кампанІї, викон.коМ . .~ депутати ТоголіR­

у реЗУЛЬ1"аті

ру . М .

тисяч кар ­

лІзовано , вжито заходІв по ліквlЦJ. цlї вІдст а вання у третьому кварта ,ТІі.

Надаючи

відними

Інструктор

1975

важливого

рІвні проАШЛIІ

приемств! задовільне, але де ' не повинно заспокоювати членів партгрупи, які є, в основному, про-

гання. ГОЛОВlІОМУ бухгзлте-

низький

СПМК,;~jQ8 . ВОНИ не досягли продук: ТИ'БносТl, яку мали у

з'їзду НПРС.

Разом 8 жниварями

недостатню підroтовку 110 політзанять, голоsн о м У зоотехніку М. Р. Швецю­ за недоліки в технології ... Комуністи тт. Герасимен­ ко, 8уймін, Кудренко та інші в КРИ1"НЧНОМУ плані суттєво доповнили д"оповідь.

Ще

Особливо

вироб!ток у . ПМК 15. ' госпрозрахунко­ вій БМД УКООПСПlлни, ПМН-7

звітно-виборні збори 8 партгрупl апарату управ­ ління Семиполкlвської птахофабрики.

спеІ!іалістами.

40--50

бованulв по 1оо об ' єктах, які розта­ шова.Ні у 16 областях чотирьох рес­ пуб.llК. 3 планового обсягу 86,9 про­

у міськІй організацІї Компартії України три­ ~aE звІтно-виборна кампанія. На високому ідей­

Змістовною була доповідь К . М . Кирилова . Він конкретно показа,в, що !lИробниче становище на '. ІНД-

колективи

Є й' інші причини відставання , які пов ' язані з порушеннями планової

На високому рівнІ но-полІтичному ТА органlзацlАному

!

виша.

та районІ ' не введено в , експлуа таиі ю основних фояд!в на 67 ,4 міЛЬЙ:Jна Rарбованців, не освоєно 14.1 мільйо­ на карбованців капітальних вкладень. Продовжується праКТИl\а розпил е ння Rоштів , затягування строків будІвни­ цтва. Шостий рік споруджу є ться база Укоопкультторгу. На НаЛИТЯНСЬКО;\IУ К О~Ібікормовому заводІ пуск нових потужностей зІрвано вдруге, а здача

тимчасове явище ,

знаЙ;1УТЬ СИ.1И ДJIЯ виправлення стано­

з половиНою " РQКИ. п'ятирічки у мІстІ

ШБУ -50.

зобо в' я з ань,

нер тресту « БроварисІльбуд » І. Н. IЛ,1юша. Він розповІв, що иолектrtв TpeCT~' у 19ВОроці вирІшує склаДІіІ завдання : ровинен ввести в дІю 34 об ' єкти , ' З них за сім мІсяців здано в експ .lу а тацію 1'0. Недовиионання пла­ ну буд і в ел ьно монтажних роб і т на ок· р е мих о б ' єктах тресту було проана­

продук ­

цента із загальної кількостІ бригад працюють за методом М. О . Злоб 1 на і виконують менше 30 процентів , Р3-

рІалІв, метаду, обладнання . А як же можна пояснити той факт, що деякі

Еоле.ктивlв, AiP~~ тІЛЬRИ , у

ПМИ-5,

XXV!

і

р І к, шо буде гIДЮ:~1

Потім почалося оБГОВО;Jення допо­ віді. Першим виступив ГО .'10ВНИЙ !нжє·

тивностІ працІ. Н е 9кладаються у за' n.laHopaHi темпи ПМft-15 , за~ о добу­ дІ в ний комБІнат , ПМН - 7 , СПМН - 50 8,

тах відділу капІтального будівництва міськвиконкому план освоєння кап­ вкладень виконаний лише на 59 про­ цент І в. Значне в!::\ставання допущене на спорудженн! З8-квартирного жит­ лового будинку ГоголІвської стрічко­ ткацької фабрю.и. житлового селища

NQ 8.

даруниом

капітальни х

зростання

важкої . ручної працІ (ПМН-7, Дер- · нпцьке РБУ, РБУ облмісцевпрому, БМУ-З5 та ІншІ). ТІльки 31,3 про­

Основною

ти в дію nуск()вl об ' єкти, с:rв о рити Міцну основу для роботи у одинадця­ тІй п'ятирічці. Для цього слід вико­ ристовувати досвід роботи п е ре;r.о в их

еф е ктивностІ лежить

Є ще фаnти невиконнння планІв по соці а льно-культурному та 'житловому будіВНИ!IТВУ. За ,сім мІсяців на об'єк­

вища є нестабільна робота будівель­ них організацій. У числі невиконую­ чих плани трести <Броварисіль­

енергії треба докласrи до того , щоб ~спlшно завершити п'ятирічку і ввес­

вищ е нню

п л ан і в

добре за в ершити

СПМН-508 тресту «БроваРИСіль­ буд>,> зриває .вироБНИчу програму че­ р е з бр а к техніии , робочої сили . У основі вирІш е ння завдань по під­

С ,lабо займаються впровадженням засобів .ма л ої механІзації , забезпечен­ ням робітників інструментами , ПО-'Ііп­

школи

Однан, як підкреслив на ПленумІ

тизд і й~н е ння

t;.JIeMe!i-

Б У ;Jівництва. Так , по тресту «Брова­ РИПРО~I ЖИТ:Іоб уд » вони стан ов лять 2 0.88 З тисяч! карбованців, або 112 процентів до рІчного обёягу роБІт, пр'" нормІ 18 процентів. По тресту «Бр о варисІльбуд'> відпов!дно 19,2 мільйона карбованцІв, або 111 про­ ц е Н Ті В до річної програми .

НалинІвського тепличного комбінату, майже п'ятирічку будується басейн

ни по спорудженню дитячих дошкІль­

можливості для того. щоб заб езпечи­

не може забезп ечити процеси тарною механІзацією .

вкладень

монтажнииів.

тії вважа є , що наші бу ді в е.1ЬНШШ, з'3.­ мовники, парті й ні, радян с ькі, проФ­

Із зборів активу будівельників міста та району М8mивобудyuиня відбулися збори активу будівельників міста та ра· йону. З доповіддю "Про оlдсумки роботи колективів будівельних

і

При усІй складностІ справ на пус­ кових об'єктах мІський комІтет П'3.1)­

об ' єднання

КОСТЮМ<mJ(ам. ' які

&ІОва виrОТОВJIяє, rpиевоєИlt державний Знак JlROC'J't. Фото В. ВОJl8~Мирова.

ської сільської

Ради

т,ивно

допомагають ,

госпу..

на

жнивах;

перед їх початком '

'U(рад­

Ще відбу­

Нрlм групи,

1<0HTpOJТ'

за якістю збиральних ро­ біт ведуть також член!! де.путатського

поста.

лося засідання сІльвикон ­ кому. На ньому ' удо

їхати шляхами,

створено

т ранспортується

депутатську

гру­

пу, в обов'язки якої вхо­ дить здІйснення иОНТР\)­ лю за якістю . роботrt, культурним, побутовим обслуговуванням

трудІа­

ників , зайнятих на зб~­ ранні зернових . До склад у цІєї групи увійшли ГОЛ:0 5 ний лікар дільничної л !' карнІ П. О . Гладир, сек­ ретар

парткому

радгоспу

О. Г. Гурби'!, голова пра .; ·

лlння

ному лан!, з е рнотоку, прCl'

по

ЯЮ!)!; зерно.

Члени поста

та.кож три­

мають

зору

у

полІ

питання

і

TaKf

як прпготування

їжі для механізаторів, .М­ 3"," пасним и частинами. Вcn свої зауваження чергов~ з аписують у спецІальний

безпечення тракторів

jf;урнал

10ма

і

доводять до

адмінІстрації

ві.

госпо­

::{арства та сіЛьвиконкому,

Ноли якесь упущення усу..

радгоспробкоопу нено, депутати роблять у,

С. П. Жуи та інші.

цьому

Народні обранці дu н л а­ дають

До

нього входить 15 дenyта~ тІв. Для чергових розроб­ л ена інструкція , згІдно :5 якою народні обранцl П ·)о в инні побу в ати на жниво

зиачних

зус!!, r ь,

щоб забезпечити яорма ,'!ь, нІ умови для праці і зро­

бити змістовними ни . відпочин~у !орlв.

хвили­

механі;,а­

ж

журналі

BIДMIT~

,;у про вжиті заходи.

І

Така органІзацІя праці народних обранцІв ча жнивах сприяє успішному

проведенню робіт..

збиральня,.

.

М. ГУМЕНroк.

,


НОВЕ

Тваринники!

15 серпня 1980 року

ЖИТТЯ

~

3 стор.

Збlnьwуйте виробництво мопока, M'Slca, Slєць,

....

.

. .

наСЛlдуите приклад переДОВИКІВ

змаrання!

Підсумки роботи тваринників району за Черніrівська область, Твариикики колгоспу lмеиl Дими;фова СрlБНJlнськоrо району в квІТнІ цьоrо ро­ ку рапортували про виконаиня п'ятирlчноrо плану

7 місяців ц. р.

НА НИХ РІВНЯТИСЯ!

по вироБНИЦТВУ' І продажу Д"ЄржаВf молока. Готую­ чи rІдиу зустріч ХХVlз'Узду КПРС, воии намітили ДО кінця року продати дoдa~KOBOДO плану ІЦЄ 800

МААСТРИ МАШИННОГО 'ДОТННА КОРІВ .

тонн. молока.

ПрІзвище,

назва

геспода рства

На знімку (зліва иаправо): передовики пере,Jtз'Із­ дlвського змarаиия ,і{оярlЦl Г,. М.Кузьміиа, Н. М.

.-

Надоєнв молока на

корову з

по

ч~тку року (КГ)

Харчеии~; Н. М. гокчарекко. ЩоД'еикі надої моло­

ка в іх групах тварин, становлять по

кІло­

14-15

Миколаєнко О. Р.

rpaMIB. ФотоЮ. о.,IЙикка.

(Ф~1'ОХРОR1ка РАТАУ}

Надопужити

Завдання на серпень ВтІлюючи

рішеННА

в

ІНИТТА

ХХУ

з'їзду

НПРС і ХХУ з'їзцу НОМ­

парТії Украіни, праців­ кики

ферм

раі40НУ

rОСПОАВРСТ8

лося на

СЯТОЇ п'ятирІчки по

робництву дeplНaBi

тв

икки

111-

рону

814-

( - 5082

(- 3687

тва-

ринництва.

БІльшість

~олективlв

8ИКІІнали

плани семи минулих мі­

серпні

падrоспи і

птаХОфабрики .району ПDвммні реа"IЗУ8ати: м'яса- 20М ТОННИ,

малана

- ·7500 тонн, А':ЦЬ -- ~O мlnЬЙDнів

штук.

Успішно виконати ви­ робничІ

завдвння

-

ЦІ

зкзчить CTB~"T~ HalU~­ ну

ІІСНОВУ

ДПА

винонан­

НА 381tA8H .. ·.poHy, П'АТИ­ ріЧКи в цілому.

бухІвський», гард»,

вився

виконанням

де

одержують·

І'

народногоспо­

цІІ. Як і ранІше, попереду.в соцlалl· стичtmМУ- 8мarаині йдуть працlВНИЮі ферм радгоспу «ПлосківсьИИЙ» •. 3а сІм мІсяцІв цьоrо РОКУ воии одержали від кожної корови по 3229 кілогра­ мів мo.JIOKa, виробили його 39333

1061

Щорса,

«Аван­

На жаль, у більшостІ радгоспів не вживають дійових заходів д.'!я цього. Так, наприклаД', середньодобовий на· дій молока иа корову в радгоспl «Жердівський» стаиовить 5,8 кІло­ rpaMa, ІЦО на 1,5 кlлограlltа менше проти вІдповІдного періоду минулого року. Постають запитання: чи году­ ють у Жердовій громадськухудоб;f иалежиим чином? Чи доглядають за нею? АД'Же навіть кози у добрих гос­ подарІв дають БІльше молока, нІж );орави в ЦЬОМУ господарствІ.

дарських планів виробництва і про­ Д'ажу державі .тваринницької продук­

центнери, що иа

імені

КІрова,

комплексів rосподарств району.

.Гоголlвськю1 ..

цит.), .Жердl в с ь кий. цнт.), .ВеликоД'ИмерськиЙ .. цнт.), .ЛІтківс ь к и іі .. цнт.).

з

Імеиl

зарцз від кожної корови за добу по 16,5':"'12,5 кілограма молока. Саме такі надої повнниі одержувати. всІ працlвиикн ферм І молочнотоваривх

Незважаючи на важку зимівлю ху­ до6и, ряд господарств успlшио спра­

сяцІв.

У

ЛІТ0 найкрахца пора длJl вироб­ ництва молока. Про це добре знають у радгоспах .ПлоскlвськиЙ», «Тре­

центнерів. Особливо

радгоспІв

( - 2086 (- 6137

ПРОА8ІНУ

продуктів

45778

худоби,3бlль­

шения валового виробиицтва мо.,окз.

ВЄJIИКе відс,а-ваllJlJl допустили тварин-

завдаННА

завершальноrо

=========

НАШ КОМЕНТАР l' ІЦеИНJI продуктивності

Минуло сІм місяців завершального РОВУ Д'ЄСЯТОї п'ятиріЧкн. За цей час колеКТНВИr господарств району провеJt1I певну роботу по розвнтку тварин. ннцтва. І все ж продуктивність корів за цей час знизилася на 202 кlлогра­ МИnQР~SВЯИО до вlдповlдноrо пе­ рІоду . минулого року. ВнаслІдок цього валове. виробництво його зменши­

праrнуть успіш­

виконати

RO

упущене

Байдуже ставляться до доrляду мо-, лочкого стада 1 в радгоспах ill1eHi До­ кучаєва, «Великодимерський », • Боб­

центнерІв БІль­

рицькнй", «Заплавний». Тут догосай­

ше, ніж за цей час торІк.

дарювалнся

ПРИ6МНО вІдзначити піДВИІЦеиня Пl'одуктивності .Тварин у радгоспі <lAlia1lrapA», де за. сІм мІсяцІв иниlm­

Д'О

Toro,

що

знизилн

середньодобові надої молока на кож­ иу корову до 6-7 кілоrpамlв.

-Q~йа 133 klJfОl\Pами ~0J10ка бlльшё,' иіж З8 цей 'Іас тврlК, lІиробили йоrо

у кожному господарстві в можли, востl забезпечити ферми всІм необ­ хіД'Иим і одержувати зараз справдІ велике молоко. Треба лише вншука­

боти тварннникlв передових .госп'J­ ~apcтв пеpeROИУЄ, щоиавlть за Сн.)І8Д­

.Ти І використати внутрlпщі реЗерВИ, проявити більше турботн про роБQТУ

НИХ ·У!llОВ

ферм.

нього· року

на

НадоІли від КОІКної коро­

696 центнерІв білЬше. Досвід ро­ можна

добиватнся пlдви-

ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

виробmщтва і продажу держа.в1. продуктІв тваринництва господарствами району

~a 'сім місяців

.-....

~ :і!

~

іі

'; :І

2 ... ~

.... .

~.. ~s. с,

'",;

.... .

~·~E .. 2 " ~

+1 g=

II~

rocпе.а.аpc:rв.

центру державної стаТИСТИI\В)

=

~~

Наам

року (З8' даикми міського івформаЦ!йио-оБЧИСJIЮва"ьного

1980

..

"g .~

~

.

~,

..

:с=

«А-взнг &I'Нl>

i}feHi

Кірова імені Щорса П.~емзавод «РУ4ЮІ> «J1іткіВСЬКИ/!:t «ПухіВСЬКИЙ:t «Гоголівськи/!:, «Русанівський:. «Зоря>

«Бобриаький> «3,амрицький:о: «Красилівський>

«}КердіВСЬКИI!> імені Мічуріна

«gеликодимерський~ «Заплавний> імені

Докучаевз

3229 2623 ·2599 2578 2176 2113 1754 1725 1691 1680 1550 1510 1502 1461 1308 1301 1268 1181 1177

5<)1 4~3

426 45Q. З81

323 280 296 247 272 265 238 2б.1

233 193 215 209 205 220

11 ..

.. :

!:іІІ

-~ ЇS,& ::!С: с>

"""

ДІ

«ПJIОСХІ-SСЬХИЙ> «іребухівськиА:t

І

:ёz

!~ :110;

--

C)U.,:

=.. 11

,~'"'!

].~O' =.. '1: 10=:.

5.

.

15 І =;:

'С;; ~'"

Продано 8· npoцент,х

ot

! .~ . .s!D :11

СІ

.са._

~·i

~ ~:1

§І

=~

ДО

ь

=

~ ~t

+-41 98,9 1523 49,1 170 90,6 329 +10 +tзз ...,..8$. 5,9';6 205 -37 -262 89,6 968. =99 -140 88,0 683 ~ -167 91,2 738 -&3 0,5 . 93 ~19 -384 -299 90,9 590 -90 -55 91,9 779 -6 -179. 92,7 670 -57 ~150 86,9 631 -82 __243 . .86,8 616 -94 -168 89,0 714 -59 -:3.41. 94,3 637 -98 -248 84,8 454 -6З -229 84,3 523 -114 85,9 404 -114 -271 -324 90,3 420 -92

..... Z5 -193

~3

20 167 195 37 98 29 21 32 29 22 42 29 42t 3З

21 16 24 44

!Е с,-

+19 +4

-11 -14

-5 +1 +15 -1 +7 -12 +2 +15 -7 +5 -3 -3 -9 -5 -9

J1apCbKOro маку nepworG п~рlчч.

" о

&і&

~.!! ",!, ~ 1& = " ... .2' =... ..~ =2 2" ~8e -88<= ;; c:.~ ~ " e,~~ ~~~ +1 ~~ ~-~~ i .•-'"~ ~+1 2" .. :-' 0.... .. _а ';JI і= 1111 !С=

....

кародкогоспо-

.... ~

!

•"

.>;,

11

-

Броварський

.....

племптахорепродуктор

813

Семиполківська птахофабрика

По РайОН)'

76,1

-6

88,4

76,0

""" 184З

птахофабрика

Київська птахофабрика

117 -24

-

......

iM~Hi 50-.рLччяСРСР. 50гданіВСЬІСа

....

..... 1669

271

-202

8t,З

552

......

257

-57

150

.....

І!

85,6 176,4 118,7 78,2 118 +35 158,7 93,8 104,5 52,.0 66,8 75,6 143 +6 86,3 135,9 114,0 70,0. 115',5 110,4 64,2 78,& 68,2 73',3 44 66,7 68,7 61,0 112,1 66,2 86,7 62,4 84,3 56,0 80,8 62,2 89,6 59,6 55,0 57,7 95,2 123-5 72,4 78,4 94,1

Радгосп· комбінат

«КаЛИТЯНСЬКИ/!:t

!

ІЗЗ

76,8

70,5

105,7

...,.

IЗ7

132

-9

-10

....... 58,7

85,7 79,5

75,7 76,2

(<< Плосківськии» )

Ппясова Н. С. (<<Плосківськии») Смирнова·О. І. (<<Плосківськии») Аяченко В. Є. (<<Плосківеькии») Строкач Є. Г. (<<П.'ІосківськиЙ») ХарчltНКО Г. Ф. (<<Плосківський») Топчанюк О. М. (<<Плосківськии») Дзюба К. П. (<<П.'10сківськиЙ») Фесюк К. Л. (<<п.lосківськиЙ») Лисенко п. М. (<<Плосківський») Бупавенко Т. М. (<<Плосківськии») Носок В. п. (<<Авангард») Сукач Г. Г. (<<П.'10сківськиЙ») Цапко Н. І. (<<п.lосківськиИ») Миронівська Н. І. (<<Авангард») Лесик Ф. І. (<<Плосківськии») ЮХИМЧУК О. В. (<<Плосківськии») Бон~ар Н.М. (<<Плосківський») Карпенко К. І. (<<Плосківський») Нас АН Г. М. (<<Плосківськии») 'Касян Л.М. (<<Плосківський») Нощіі4 О. Є. (<<Требухівськии») ЛеВКівська Н. М. (<<Плосківський») Попруга Є. П. (<<Плосківськии») Арендар Г. П. (<<П,~осківський») Ента А. А. (<< П.lосківськиИ»)

НривеЦlI Є.,"'. (<< ПЛ;!)СІtіВ ський ») Строкач . Г~ А. (<<Плосківськии») .феСIОК О. А. (<<Плосківський:») Дорофеева- Г. М. (<<ll.10сківськИЙ»)

Мельничук Н. В. (<<Плосківськиц»)

. Паник

Г. Ю. (<<Плосківський») ШИЛЮК І. С. (<<Плосківськии») ОніщенКоВ. С. (<<Плосківськии») Мазурке 8 иЧ (<<Авангард») Кравчук Г. п. (<< Плосківськиw,)

r.B.

Міщвнно Г. М. (<<Плосківський»)

Рубан Л. В. (<<Плосківський») ЦЮРМl\ста П. П. (<<ПлоскіВСЬRИЙ») КоротеК1іО О. М. (<< ПЛОСRівськии» ) Могипьна Є. З. (<<Треб)'Хівський») Крайнім С.- Н. (<<Плосківський») Снон М. Г. (<<ПлоскіВСЬRИИ») Павленк/).. О. М. (ПП3 «Рудня») Неньно Г. А. (ПП3 «Рудня») Д~мчук Л.С, .. (<<Плоуківськцй») Іванчук Н. В. (<<ТребухіВСЬRИЙ») МИНDлаєнко Г. С. (<<Плосківський»)

Макартецьна ·є. М. (<<Плосківськии»)

Гл~мазца М. П. (імені Щорса) ФеДllOенмо О. І. (<< Плосківський») МиРонівсьна Т. С. (<< Плосківський») Нунах Л •. Н. (<<Авангард») МаИClРIІНlС1І В. С. (ПП3 «РУДНЯ»)

Тнач~нкСІ Г; В. Шrені Щорса) Невшун' М; Ф. (ПП3 «РУДНЯ»)

3950 3881 3870 3793 3741 3686 3627 3623 3597 3574 3529

3511 3464 3397 3384 3343 3342 3335 3320 3314 3293 3254 3248 3157 3151 3141 3135 ·3122 3112 3111 3.072 3049, 3030' 3041 3020 3009 3002 2970 2947 2946 2916 2913 2881 2852 2852 2852 2831 2830 2&20 2819 2790 2785 2720 2509 2454 2492

692 872 893 891 863 863 854 704 689 728

811 '7711 750 66& 621 788 752 745

6071 7371 775 772 865 695 745 725 695 755 7011 741 700 648 708 725 6~4

655 712 701 703 710 862 681 526 745 745 665 818 660 659 688 640 638 64() 591 595 56~

ПТАШНИЦJ Одержано иєць

Прl8811111.е. lІ.аІва

ІІа курку-несучк)

з початку року

roСПОJlарства

(Ш11'КJ

ПЛНlІмаренко Н. С. (ПП3 «РУДНЯ») КО8ШУН Г. П. (ппз «РУДНЯ»). Гузіі4Г. It. (Ппз «РУДНЯ»)

.

{Jмельчанк~ С.М. (Київська)

'Денисенf'lО О. С. (Ппз «Рудня») Рудобаба С. М. (ПП3 «Рудня») Компанець М. Є. (ПП~ «РУДНЯ» ПеТРИ\fУН Н. п.· (Київ~ька~ Олешна М. М. (ПП3 «РУДНЯ»} Вла~JНКО Т. 1,' (Київська) РепеТУНО8а ,Л. О. (Київськ!t) Щакотоліна Р. Й. (Київська)

J

дахова Л. Ф. (Київська) Грищишина С. В. (Київська) Самансьна Л. Т. (імені Докучаєва) .Семиног О. Р. (ПП3 «РУДНЯ») Процаі4по О. Г. (ППЗ «РУДНЯ») Манаренко М. І. (ппз «РУДНЯ») Деі4но П. Т. (імені Докучаєва) Бабко Н. П. (імені Докучаєва)

о: ~

t "'.!: .

? 'g с> >!

~ с." і:'

~i;=

176,!) 1~~',~ 156,0 175,0 156,0 171,0 167,6 2623,0 166,0 77,0 165,0 401,0 164,0 380,0 162,6 2699,0 161,0 399,0 158,8 2020,0 155,6 3661,0 153,6 2258,0 153,4 2841,n 151,1 3455,0 150,5 1307,0 150,5 466,Гі 150,0 455/ 148,0 442,0 Н7,9 2166,0 144,1 951,0


*

4 стор.

НОВЕ

15 сеРnЮI '19М p~кy

ЖИТТЯ

----~~~--------~

Донор

KOJIOBKa

Донор

кровный

'Іита'lа

зто наш товарищ верны,' у здоровья на посту СО.1дат

ТаRИМИ

ЗА ОБСЛУГО~)ВАПНЯ з

ДРУЖИНІ')Ю

~дпочиваю мраз на б1

.,1

Відпочинку в с. Лlт­ ках; МенІ неоБХіднЕ' дІєтичне харчуваНIJЯ .

З проханням , допомогти В придбаннІ необхІдни х

. продуктІ" .

молочних

овочІв . риби я звеrну о· ся до

голови мІсцевого

радгоспробкоопу

Иичеика.

Л.

Мене

прикрl!1 .'Іено

до

5.

магу М

nро :; ­

ЗаR\ДУЮ'11!

заRладом Л. .ренкочуЙно лася до

Г.

було

А. Тип­ лостави·

моїх запитІв

багато

робить.

вчасно

одеrжував

І

щоб

~

' не­

обхІднІ продукти .

ляє І усп і шно впроваджvє

в практику най с учаснІшІ методи лІкування. ПРИ цьому

працІвники

широно

ється

та

її

ська

застосоJ3У­

переливання

кровІ

HO"nI')HeHTI в .

ДОН(Н",

кров

стала

могутн!'І1

засоБО~f боротьби за вр,;­ тув:шня життя. ДОНОDСТ ::' О в СРСР це глибокий прояв соцІалІстичного гу­ маНіЗМу І добровl:ІЬНОЇ тl')­ вариської допомоги. По­

чинання донор І в Москвч, ЛеНінграда. ДНlпропетров , ська давати крон без ­ коштовно дЛЯ потреб ох'1рони здоров ' я осв!!­ нім часом пер.еросло в М,1· совий патрІотичний рух.

нашому

районІ

ряди

донор І в

старань

ли

ГО.'ІОВИ

М. О. Осаlча

ro

з

mврlЧ'іЯ

прилаВ1Са

5

ом

Це

на

-

аК У ШЕ'РСЬКИ.VІН

заВ:J;tах

-

торговел,,­

Висока ходу

перш'.)­

кета:о

з

n. ' ЗНIМКУ:

' теріально -побутових Умов учасників Вели­ ної Вітчизняної вІйн я та нq.ступних докумен-

за­

зр~з­

Фотохроніка Т АРс.

в

придбати

яких

можна

товари

пео-

шоУ Нe<lбхlдностl. А ми , руднянЦ!,

нитками

дити

до

за

цвяхами,

вимушені

міста.

Ї:'l­

На

це

тlльни

вільного.

робочого

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ

Jl:ежить кynа БЛОКl13 для фундаменту якоїсь споруди . Дехто вислов­ лював

думку,

що

будуватиметься

товарний це

чи

про~!­

магазин. нІ

H~I

-

Так

важно

стверджувати. А:ле те, що таJ<ИЙ заклад (б11жаН0

З

господарчим

віДД1ЛОМ) вкрай необ­ хідзий Рудні, очевид- . :но. ХотіЛоея

б тІльки

дізнатися, чи довто до­ ведеться

чекати

руд­

вянцям цlЄ( новинки.

Мешхавц1 с. Рудю.

ва.

ГІмнастика. МультфlJlЬМИ.

веселІ

змlни-.

ва . По закlнчеииl иовнии. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ М . МусоргськиА .Сора­ чинськиll ярмарок». ВНС1&­

18.00

20.00 ВечІрня 20.15 CnlBa.

.Час».

.Три

фlJlЬМИ за творами А_ Чехо­

ФI"ьм

СРСР ДОК.

Твори " раДАНСЬКИХ композиторІв. По закінченнІ

23.20

10.40

про

разово

здавали

врученІ медаЛІ

кров

хворих,

посвІдчення та · «Почесний донор

СРСР., ЦіннІ

лікаря

ДЛ!t

були

подарунки

та ГРОШОВі нагороди. На закІнчення учасни­

ГQлІвського дІльничного комІтету. «Почесний до­

ки зльоту прийняли звер­ нення до вс І х трудящlТJС

завІдуючІ

здоровпунктами

ли

вистynи

району І членів Товарист­ ва Червоного Хреста з

хворих

А.

Ю.

закликом

Г.

слухали

З.

Я.

ПРИСУГНі вІд хвор::іі

лист

Ммодцової.

р.яди:

П. СТИЦЮК, го.'Іова районного комі­ тету Червоного Хреста.

релито по 4 ! БІльше літ­ рІв крові. З глибоким хвилюванням

поповнити

донорІв.

І . 1>едо­

ровського, яким у наЙКР:f­ тичнІшІ моменти було пе­

Заступник редактора В. довгич.

яна

Новини. 'До ДНА иезалежностl 1н­ діі. Док. фIJlЬМ . • Металур­ гlАниА комб і нат • Бокаро> • 15.10 РІдна природа.

15.30 16.00 16.30 17.00

ФіЛЬМ'КОН1lерт .Чобенаш>. УJlюБJlенl вІршІ . Москва І москвичІ. 'Шукаю А • пІснІ образ

Т8IА».

17.30

СпІває

ЗустрІч

.Ор .. я»

З

Г.

МlнаСIИ.

юнкорІв Геро_м

телеСТУl1lї РаААНСЬКО'

го Союзу заслуженим льот· чІ/ком СРСР М. Громовим.

ОлlмпlаАа-80.

ник

-

23

КіRОЩОАен-

липи •

.

СьогоднІ )' свІтІ . ЛЮІІИН8 і закон. ФIJIьм-б'алет .Мцирl> . ТелефІльм .Червоие J1е». 2 серІя. 21.00 .Час> .

21.35

концерт

Н,,",,011н01

арти-

ЦТ І

ВР . В перервІ Сьо­ У світІ. ПРОГРАМА УТ 10.00 Н08ИИИ . 10.15 'Голосую за професlю- . 18;00 Н08ИНИ . 16.10 .Сонечко-. 16.30 Док. телефІЛьм «Дару.а ТИ красу> • • 16.40 Симфоиlqнl мlнlатюрн.

rOAHI

ФІльм

на

протипожежн у

тему .

.Вахта

ФIJIьм-концерт

.Іскорка> .

ЛІТИА

q.epTL.

тру до.а

Ni І.

, ...

х.очу.

13.35

Док.

Bfe .иати. Розпо\lді про художиикl • . Тираж . .• С~ОРТJlОТО>. Переможці. КJlуб фронто­ вих друзІв. фІльм

• Міст

На1О& адреса ськиА Союз. Новини. Телефільм дJlя раJlИ зебрр.

у

8.000

РаIl8И-

14.30 14.45

Письменник

НаРОlІні

камера .

Спlва. ЧО"ОВlчиА вокаJlЬ­ ниА ансамБJlЬ «Морська ' АУ'

lllTell

І

сУIІ­

СУ'!аснlсть.

вl.ерун"и.

Кон­

церт.

17.20 17.50

на­

у ярмарках беруть участь підприємства тор ..

Як повідомив заступ­ ник голови правління рай­ спожнвспlлки В. І. Лисен­

гівлі та г,ромадського харчування системи рай. споживспілки, Запрошуємо відвідати ярмарки. Правління райспоживспілки.

у

магазин!

Бесl1l8 політичноrо ча ю. Летунова.

orJlalla-

ОлlмпI1lда-80. КIНОПіодеини'к 24 J1ИПНЯ. ,3.40 Бесlдв на мlжиаРОАнl те·

18.20

полlтиqноrо

оrJlЯАача

га

зети .Правда> Ю. Жуков~ . . ,~.25 І. Друц •.• 80звращеиие на АРУГИ своя>. ФIJIьм-ви. става 21 .00 .Час-). n . зо Грае с;арпдниА артист л~т­

РСР

Р.

Паулс.

По

закІнченнІ иовиии. ПРОГРАМА УТ 10.00 Новиии.

10.15 ФIJlЬМ дJlя 118nor01OBI,

проведено

перевІрну.

РІшенням

правЛІння

На .'ІИТЯНСЬКОГО

радгоспробкооny за про­ даж спиртних напоїв без J;lОЗВОЛУ райвиконкому З1вlдуючій Н . В. Баклан

16 серпня 1980 року о 8 годині ранку універмаг Броварського змішторгу ПРОВОДИТЬ ЯРМАРОК

ший.

менту.

продавец·ь

О.

позбавлена

по продажу товарів шкільного

А.

ІІlтеА

.5YA~Te

Ваша

.НСО-

можете придбати ранці, портфелі, пись­

червень.

мове приладдя, дитяче взуття і одяг.

Адреса універмагу ~ м, Бровари, ву:!. КОМСОМОJlьс~киl граф . ' 12.10 Компас туриста.

Гагаріна,

авто-

11.25

Пересувні й механізованій колоні

кова,

ЗнlмаЄТЬСА

ТЕРМІНОВО . ПОТРІБНІ НА РОБОТУ на Красилівському тепличному комбінаті

кІно.

'Слlд на aeM~I>. T~.. eHaрис про Фllика-аТОМllи"а. тричІ ГеРОА СоцlалlстИ'lИПЇ К.

ЩОЛlllи •

І.

першиА

муляри.

Оплата праці

назад.

секретар

За довідками звертатися в Броварське бюро по праце,влаштуванню на адресу: м.Бровари.

•.

промвузол, РМЗ, бюро по працевлаштуванню,

20.45 • Н 'а Аобраиl'l, Аlтн 1_. 21.00 .Час>. 21.35 Художи. самодlllJiIoИfcть ЖИТОlltиреькоТ По

областеА.

І

л

...18е"кої

Український філіал Всесоюзного інституту сільськогосподарських аерофотогеодезичних досліджень ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ креслярів ідешифрувальників. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Жда­ нова, 5, Українсltкий філіал ВІСГ АГ д . Теле~ фон 19-7-19. ' .

5aKIHqeHHI -

новини.

ПРОГРАМА

9.30

10.00

НА

ОБЛАСТЬ

РосlАсьха мо ••• ЗустрІч КНЇ8СЬ"НХ

рІа

з

кою

абсолютною

свІту

шКо". ­

.. eMnIOIlrlM-

з 'ХУАОЖН~ОТ

настики

І. Дерюгlиою. .Ранкова пошта>. Шахова школа. Виступ "ОР080Т каПМI! .Орфеон-Сантьяrо.. (Куба) . 12.35 Зустрlq з llpaMaTypr"M

10.35 11 .05 11.35

О.

АрБУЗ08ИМ

Дирекція.

концертнlА

Ост.и,,180.

Мамина

14.05 14.35

у

відlрядна. Проводиться до.;

-

плата за пересувний характер ' роботи. Робіт­ ників доставляє транспорт ПМК на об'єкти f

Чернlвецькоrо . об"ому Ко"­ партlІ Украіни 8. Г. Дн&у­ саро

.N2 9

тресту еБроварисільбуд»

15.30 • По РадяиськlА )'кр.Тнl>. 16.30 Пошта .СаТИРН"Rоrо об ' ­ 17.00 18.00

16. Дирекція.

12.45 Доброго .ам 5110"08 'а. 13.15 Поети сJlа.... '1о "УКІІ рІ· боробсыс.. . 14.05 Автограф. Гмена 80HApaq-

ШКОJlІ.

Заводу будівельних виробів тресту еУкрзв'язокбуд»

Концерт Д8!чl Чер.оиоп".­ порносо акаllемlчноrо ансам­ блю пІснІ І Т8НІІЮ РІА."­ ськоТ АрміТ Ім. АлексаНАРО­ .L 1;.5G т. Маии - с5УААенброu>. ТеJlе.иста •••

ники, арматурники,

сПIСИА llаJlек. І б..!изыli". 1~.50 .Наш caA-. 19.20 • По музеlХ І .иста80'lН;IХ

формуваJlЬНііків, ст. бухгалтер. Адреса заводу: м. Бровари, вул. Ниївська.

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: електрослюсарі

18.10

.

3-6

розрядів, електрозвар­

формувальники

заnах_.

10.00 Веqlрня казка. 20.15 'З)І;О~'08'1І_. 21.00 KOfluepT КJlаснчноТ

МУіИ­

ФІль",

сБар'ер

учні

221.

- - - -,-._ .. _--- .. В СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДЗВОНІТЬ

ки.

21.40

і

ДирекцІя.

иеаIАОМО­

ДО РЕДАКЦВ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

стl_.

KICTЬ!~ .

асорти­

Запрошуємо відвідати ярмарок. Тут ви

50

прогресивної

за

сту діі

МультфІльми.

ми

про­

алкогольних

участь

Гімнастика . )'мlлl руки.

11 .30 11.40 12.05 12.20

про

Там можна придбати учнівську форму, взут~ тя, портфелі, письмове приладдя та інші не;. обхідні речі.

IВ.30 ФІJIЬМ-КОНЦ.РТ .Чобеиаш-. 19.00 А"туальна КІм.ра. 19.30 Сорокове J1lто РаД8ИСЬКОТ Вуковини. В nepellaql бере

Для вас. батьки. Творчість народІ. свІту. lидl •. 10.35 Більше ХОРОШИХ товарІв. 11.05 Ф . мендельсои. К.артет

15.55 17.00

дажу товарів для школярів.

скаржидись

написали тут

ПрацІ

с.1ужба .

_Час».

вlАськоі

8рожаю> .

Актуальна

TbOT-Я:Jo .

ДовІдкова

13.55 по-

академічного оркестру ·росIА ­ СЬКИХ наРОl1НИХ Іиструментів

(7.45 18.00 18.30 19.00 19.30

МИЛЬ~.

стки СРСР О: ОбраЗЦ080Т І

17.10

.ЗдрастуАте,

СУБОТА, 16 СЕРПНІ ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.40 9.05 9.. 35 10.05

СУБОТНІ ЯРМАРКИ серпня 1980 ІРаКУ в селах Требухові, B~ .'ІикіЙ Димерці, Богданівці, Гоголеві, Літках, Шевченковому відбудуться ярмарки по про",

16

ЕКТН8а».

артнстка

KIHonporpaMa.

ТелефІльм

ваша

НОВИНИ.

14.30 14.50

"а3К8 . народна М. Бlєшу.

20.55

3.

ce:'la

n

життя.

пам ' ятаю

врятування

нор СРСР. І. І. Фесенко. Схвильовано прозвуu а -

І. О . Туровець (ремонтно­ механІчний), О. К Мен­ жинська (деревообробни~ "омб l нат), Є.' М . В .'1асюк (Фабрика верхнього дит ,l'!­ чого тринотажу).

вря­

райоаv

Ярушина та

Панченко

ZO.05 .Атеtc.тиvl АlалоrН8. 20.50 ' .на добраИіq, Аlтиl-. 21.00 .Часо. 21.30 Короткометражиl теJlе-

21.40

)8.45 19.00 19.30 19.55

а

В одному мІсцІ

8.00 8.40 9.05 9.35

18.25

часу.

головного

Броварського

(<<Торгмаш" ).

опдати

не

витрачаємо чимало

ступни"

меНі

як1

ЩО

вас І згадуватиму з бла­ гоговінням. Сердечне ва\!: спасибі І земний уклІн». Донорам, якІ неодно.

лектор

Тівоненко

процентІв

єва.

rазини,

лі­

Шульга'іЬ

оголошено догану. Mo.тio~­

та:о.

П ' ЯТНИЦЯ, 15 СЕРПНІ ПРОГРАМА цт

!!Ому селі ~OHYЄ ма­

пропаганди м!сы {­

О. П. Свирид, голова Го­

ко,

тІв партії І уряду про чуЙlНе · ставлення до З.1-

НинІ, мабу.ТЬ, в кож­

П.

відділу

(шиноремонтний), Ю . Н. Норсаков (завод порошко­ вої металургії), І. Т. БуТJ­ .'ІачЕ'НКО (СВітлотехнІчний), Р. Н . Саливон (заводоб\'­ дІвнийкомБІнат), Л. Г.

вони ,

маркою

КИt!О.10в,ічих ГІ)­ динників .,Ра<;є­

3А НИТКАМИ ... дО МІСТ!

заслуговують

М.

БИСТУПИДИ

донорам, кров,

Завжди

учасниками

зльоту

свою

тувала

про п'З­ як мl)­

"ому НомпаРтlї УкраїНИ А. Г. Нруковсьний, за­

поїв .

~3J1ьше поліпшення м'і­

Щ, меiпRанекь м. Ки­

"арІ

даж

Рі:і· fI\'ятир'ічки.

Д. ТОЛЧИН, ветерая війня 1 пра­

похвали

Иалитянцl

на РУЧНО ­

воду. Великі рубе­ жі намітив колек­ тив roiдприємства на завершальчий

rазину.

Перед

ОсобливJЇ

кордоном

прод маг у

ма­

«ДнІ донора».

зльоту кровІ,

вдячна

дали

во втратою.

дІ­

на погану роботу ОВОЧ~­ вого магазину. Зокрема ,

годинникового

Щиро

активну

же

гутній факто'р в лІкуван­ нІ хворих з великою KP:J-

яльнІсть по пропагандІ до­ норства , орган І зують

краСИFе '

працlвнюrlв

колективу

проводять

оформ.~еНЮI ці якості поєднані 2 добре в·ідомому в н1!шій країні і ~a

Петродворцов о г О

ветеранів.

та

1979 року. За цей час мені перелили багато кро­ вІ та її компонентІв. Ду­

Хірург райлІкарнІ О. РезнІк розповJв

учасникам реливання

СлІдами неопуdл~кованих листів

МУГО.J.иннику «Ра­

успіш­

поста н о в и

ВДJ!чний

М.

нІ вО-рІччя Радянськ(/і ~'країни , алюмІнІєвих бу ,'t­ конструкцій. МедичнІ пра­ цlвни<ки здоровпунктІв І комітети Червоного Хрес­

тмнісгь

і

ЦИ КПРС ІРади M I HiCTp~I1 СРСР про

питІв

шиноремонтному, CBITJJ1'технічному , п .'ІаСТlIIас, nl)рошкової металургії IM'~ ­

Товари дл. народу

ві'дповl Д -3. є

·BJг.,fOгaM

Ткаченко. В. L (с . Сем и п :,m-:Е ),

ного машинобудування, ремон т н О - механічному,

заслугоl3УЄ вІдзна­

ки.

КО­

пун к та~.1И М. Г . Нруг.'1и'і (с . СВіти .'1ья е ). Г. В. Нру· f(ОВСЬЮІЙ , (с . Плоск.;), Л. М. HatopHa (с. Рудня). Н. І. Зелінська (с . Заз:!­ м'я). , Успішно проводиться ця важлива робота також

И'о ·СПР!І!ИЛИСЯ. Робота

дільничних

шерс ь к о

виробнл­

тут

докла­

А. В . Хренов (с . Требу­ хІв) , Н. І . "Панченко Іс. З~· воричl}, заВідуючІ федь ,, ­

не поступається мі­ ському . Як . дІзнався

І

розвиток

мlтетів Червоного Хрес­ та І. І. Фесенко (с. Гого ­ .'Іlв). О. д. Гривцов (с. ЛІтки) і го .l 0 ВНИЙ лJкар д l ,lЬНИЧНОЇ л~ к аРі!1

магази­

програмою

у

донорс:ької ' справи

1

Чt'>Ю

зро-

СДід в І дзначити, шо 6з­ гато

ну в'ВІчЛиво ' обслуго­ вують покупцІв. Маrз­ знн гарио офОРМ.;JениЙ

пІзніше,

постІйно

стають.

сЯ перебу'ваю на

лtкуваннІв травматоло­ гlЧНому вІддІленні район­ ної лІкарні з 15 грудня

-----------------------------------------------------------------------_4

ливІ вІдгуки Інш!'х 1!lдВідумчlВ свІдчать, що

...

бу ло

вlднрито зліт донорІв, що нещодавно В і дбувся в :otKтов ому зал! Броварськnї центра"ьної л!нарн J . Наша медицина розроб·

У

Вlдвідую маг а з и н через 'пень. В,lасн! спо­ стереженн" та шаноб­

с"овами

писала:

ЗЛІТ ДОНОРІВ

брат .

доНор

ВДЯЧНИЙ

Разом

друг надєжнЬІ". беспримерны,' настоящий

--------------------------------------------------------------------------------------------------Наша ша-.

ТЕЛЕФОН НІ

адреса

І телефони;

-

255020, м. Бровари, вуn. НиіВСltка, 154.

811!8nl 19-4-47;

реі.а8ТОР

!\I-S-a,

lІореСПОВАеВ1

' иlсnеlk)ГО

10Cтl.

роб"т,

..асо.01

МП.

ре_актор&,

.1.(по.14ал~It.1 иl&lІета", IlцUl paAIoM08.leНltl

19-4-t17.

ll.u1.l

Cl"bc"koro

194-18;

a."тlllIOro

._ПОА.РСТ....

.tuJ,a1.

1фО• • иОо

.Н08а"

"R!иь~

аарскоro

-

раинЬІ .

Вро­

Iprall

rOJ)O.llr~.i'O

1(0МІІуни~тнqtСКDIІ

КОІІн,ен

партии

repo.aclCOro •

иарОllRЬіХ КиевскоlІ областв.

COBtTO.

5роваРСЬХ8 Jl.'!)vквtIffЯ Київського оБJlполіграФ8И.1ІВSУ. м. рровври, ВУJI. КиіВcьtrа. Ш. 1IJ)Y'k ВIICOUА. ОЬг 2 ПОJlOСИ формату Аа.

Ук

D.tlОRИО~

де,'ІУТ81'ОР

ГазеТІ

8ИХОJШТJo ,

818ТОРОІІ"

сереАУ. П·.ТIІIІI1Ю ТВ

Тираж 11.800.

1811еко

61964.

Зам.

5036,

суботу.

#130 1980  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you