Page 1

РОБОТИ У ВІДКРИТОМУ КОСМОСІ

ЛРОЛ8f'А~l гСІХ КРАІВ, ЄДНАIІТЕСНl ом

130 (4854)

УСПlШНО ВИКОНАНО

П'ЯТНИЦЯ

17 СЕРПНЯ

1979 ЦІва 2

8011.

ні

МІСЬКОІ І РАЙОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

СПРАВЖНrп:

-

зелений

'

ці дні з кукурудзяних по-

лів радгоспу. МехаНlзатор.r

І

розпочали

лену

масу

закладати

зе-

качанистої

на

місць силосування. ним

днем

3

кож­

комбайни

все

РОЗГОРНУТ'''-І силос . Щодня до ям над­ ближче пересуваються до закладки корму, 1 му соціаЛІСТИЧНОМУ змСІ- ходить близько 400 тонн мІсць темпи заготівлі силосу raHHi за успішне ВИК;>-' зеленого корму оу широ.ко

накреслень

XXV! 3араз йде ко~овиця куколектив курудзи середньостиглого раЙСПJ-, гібриду «буковинський-З ..

достроково

за-

вершив програму чоти- посіви яко~о рьох рокІв десятої п'яти- на значнlи

3а цей перІод вІ!! І

pi'lKH.

випустив

носо

товаРіВ

народ-

споживання

на

НайБІльший

загальні

трудові

вклад

знаходяться вІдстані вІд

Врожай

зелено!

повсюдно

хороший.

вив

мас

ЛЮ60В

Нравченко

В. ЛИСЕНКО.

Бартош.

І сьогодні

стало

соціалІстичне

за

гідну

· я ці Р 1'1 и

зустріч

ПО

«НС­

швачка-мотористка,

лова

го-

профспlJIКОВОГО

комІтету промкомбінату райспоживСпІлКИ.

Тимофійовича

І Беласа.

.

дилися

на жнивах

В. БОНДАРЕНКО, студентка КДУ.

з Велико! Димерки жаткою ЖВН-6 поклали у валки колоскові на площІ 241 гектар. Цей поназник І приніс їм перемогу у районному соціалістичному змаганнІ.

великих

тваринницьких

х ПрОШОIO працею відзначається на аВТОnідnриємстві маляр Геннадій Серафимович Сильченко. Він тільки доброякісно виконує доручену ЙО,IfУ роботу,

09034

користується хорошим авторитето.\/ серед товаришів по роботі.

На фато: Г. С. СИЛЬЧЕНКО. ПершІсть

у

трудовому

суперництвІ водіїв вибо­ ров молодий трудівник

Бережливим ставлен- цього ж господарства ням ДО кожної хвилини О. Дяченко, який автомо­ робочого часу вlдзн:\- білем Г А3-53Б доставив чали кожен трудовий з поля на тік 410 тонн день гарячої жнивної по- зерна, на 110 тонн пере­ ри члени комсомольсько- виконавши своє зобов'ямолоД І жного екіпажу з зання.

ПереможцІ

змаган~я

Почесними місьнкому

серед молодих механіза- лодим механізаторам з вони зІбра.1И хліб з площІ лисму, їхнІ Імена зане­ торів став КОМСОМОЛЬСЬКО- Русанова П. Онищенку І 130 гектарів і видали з сенІ в Ннигу трудової молодіжний екіпаж жат- П. ВІричу. Своїм степо· бункера свого комбайна слави Броварщини. «Велн- вим кораблем вони зібра- 206 тонн зерна . Це найск.'1адl і І 129 кращІ показники серед

В. Безсмертного і А . Амі-

рова. ної

ли

зернов

3а період збираль- гектарів

кампанії

трудівники

кої фабрики художнІх

ви­

роБІв імені Т . Г. Шевчен­

на за сім міСЯЦІв року

нинlШ

реалІзували

замовни,кам скатерок, жіночих блуз. чолові'lИХ сорочок та інших вироб:q на мІльйон 141 ТИСЯ'ІУ карбоваНЦІв.

площ

І

намолотили

289 тонн хліба.

молодих

Броварщини.

.

.

мехаюзаТОР1В

які

жниву-

ва.1И на комбайні СН-6.

В. ЧИРОК,

І

зав дую ча

І

і

в дд ЛОМ

сомольськнх

ком-

nnrlml~a-

цій МіСЬККОМу ЛКСМУ.

-----------------------------------------------

ТРУДІВНИНИ Літкlвсь­

нього

на

А

всього

ЛітКівськими вишивальниЦЯМИ вироблено товар І В на мІльйон 154 тисячі

Вишиванки карбоваНЦІВ, тисячу

що

БІльше

на 31

завдання.

Серед них блуз-купон'в із державним 3нако\! якості на 700 карб')­ ваНlЦіВ. Попереду

в

передбачалося

соцІалlс­

ТИЧf!ОМУ змаганні йдуть нашІ найкращІ роБIТНИІ~t . Своїм прикладом вони за-

в

ють

«мая-

що

цех,

обслугову­

готувати

пожив­

ні суміші для величезно­ го стада в 50 тисяч голІв свиней. Випуск НПО-150 та Інших кормоприготу­ вальних машин став мож­

зо- комплексного

плану

мо­

яки/\ дернізац1У виробництва.

автоматичному

в

(ТАРС-РАТАУ).

ТВОЄІ

господарствах

з

Це

початку

значить,

ПРАЦІ

що

понад

план

палюють на трудовІ звер­ шення подруг по робптІ . Так, у цеху ручної вЧ­ шивки М. П. Ворона. К І. Ворона та К П. Ру­ денко добиваються ше­

шинноТ вишивки Л. М. Юрченко, К О . Трохи­ менко, М. Г. Юрченко. УспІшно спраВИВШИl:Ь із

планом

перевиконують

вишивальниЦІ

нормн

цеху

ма-

м і сяЦ;В.

колектив фабрики взяв успішний старт у серп>!!. У першій декадІ місячн~ завдаНН)І

денного виробітку 150 конади процентів. На 40 проце,,­ ТІв

семи

з

на

секретар

цП

реаліЗ<JЦi"J'

З5

ви­

процентІв.

Є.

КОЗАК

парторганlза­

фабрики.

нити робочий час, висо, ких результатів на зби, ранні і перевезенні зерна можна добиватися скрізь. І ніяк не можна відста­ вання

пояснювати

складними

тільки

погодними

Наростають темпи пере­ умовами. Але відомо, що везень і здачі зерна дер­ там, де встановили на жаві. У змаганнІ комбай­ комбайн відповІдні при­ нерІв беруть участь бли­ строї, вміло маневрують зько 200 тисяч чоловІк, технікою, збирання йде колективи 13 тисяч зби­ значно швидше. Так, ви­ рально-транспортних

року. Правофланговими дилися на комбайні СН-5, У складі Г. l\Iузири ! С. нагороджені трудового суперництва перемогу присуджено МО- П.'10ХОГО . 3а час жнив грамотами

марів з радгоспу модимерський» у

для раторам,

комплексІв зійшла з КОНвейєра дослідного заводу виробничого об'єднаН:іЯ «Уманьферммаш». Іх серійне виробництво освоє-

жнив.

У номбайнерІв, янІ тру- радгоспу ІменІ Донучаєва

1979

(ТАРС).

кормоцехів- дає мождИВість двом опе­

НПО-150

хлІб зібрано майже з 85 процентів площ. На знач­ ній частині хлібного кди­ ну врожай обмолочено.

НЛГОРОДИ-ГВАР ДІйgям ЖНИВ На засІданнІ бюро міськкому ЛИСМУ пlдбито пlдсумни СОЦlалlстичного змагання серед номсомольсько - молодіжних екІпажІв комбайнерів, жаткарІв, водіїв, які ТРУ-

ви­

автоматів

республІки

токаря

сенка, зварювальника Воі лодимира

відкритому

попередника

скошено

викона­

Віктора Дмитровича Вла-

Л. ГАВРИЛЕНКО,

У

пе­ восьма зірочка. Ще ви­ результату досяг об­ щого ці комбайнер колгоспу «Ро, дні трудівники седа спря­ сія!> Чемеровецького ра. Хмельницької 06. МQВУЮТЬ усІ свої сили й йону енергію на прискорення ластІ А. І. Скрипник. збирання врожаю І хлІбо­ який намолотив близько заготІвель, успішне вико­ ІЗ тисяч центнерів зерна. нання планів ! зобов'я­ Досягнення передовизань четвертого року п'я­ ків переконливо свідчать тирічки . Понад 13 міль­ про те, що при чІткій ор­ йонів гектарів зернових ганізації праці, вміннІ ці,

ня. В. І. Леніна Ідостро- . чена ударна праця бригакове завершення п'яти- ди Ностянтина Михайло-

РіЧКИ в цілому.

робіт

космічному· просторі.

Центр жнив тепер ремістився в північнІ .'Іасті республіки. У

І лу. 3а цеи період ВІДзнаГрінченка,

pemohtho-профlлаКТИ\І­

На збиральному конвейєрі

на

вича

науково­

екс.перимеНТЇlJ

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ

ЯКІСТЬ

104,7 процента 1 дяя народжен-! на 106,9 !:,роцента ~o ва-

з

110ї! но

перспектив>!

с,кафаНДРіВ

Новий кормоцех,

відремонтовано

реалізації

і них

KO~­

продовженІ

новІ

виконанні

технічних

хвилини.

бов'язаннями.

набирати нанню. План за сім міся-

змагання І ців

були

нІж

лила усіх прац і вників І Непогано попрацював на' нове трудове nlднесеа-, колектив ма!!стерн! за ня 3араз все ширшого І півріччя, ВИИШОВIl!.И на : перше місце по раиоб'єдрозмаху

й у

но на три місяці ранІш'), ливим завдяки здійснеНН1()

1. 2 ,6!> та «Вихор!>, яких на

Здобута перемога ОКРИ-І' 214.

криває

D

зд!йснеННJ1

відкритий

потужних

НА Рощенко, закрІЙНИК і майстерня розпочала ре­ Анатолій Матюшкевич. ,монт . транспортерів ся­

Михайло

орбітального комплексу успішно виконав усі Н3.­ мічені заходи, виявивші{

Черкаси. Перша партІя Ka-6~ . Досконала технІка

РО·К

р()~і1тники ковбасного це-І лосних . комбайнів

ви­

400

Успішно трудяться пра­ цівники ремонтної май­ стерні райсІльгосптехнl­ ки. 3а сім місяцІв тут вІдремонтовано 92 трак­ тори марок .ЮМ3-6. та ОСОбистІ П'ЯТ}fрlчки шва'!-; «MT~-5.. .

ху

у

працює

3 .. квіТlІЯ . цього

для

конання монтажних робіТ поза станцІєю. ЕкLпаж

---------------~-----------------s

ки внесли ударники комуністичноІ працІ. Бlль-j ше двадцяти роБІтниць ШІІЄЙНОГО цеху трудить'./! вже в рахунок 1981 p~-! ку. Першими виконади,

RИ Ганна Барбон І Гали-/

призначені

но­ прк­

маси

В СТРІЙ

здобут-

та

ДЛЯ ТВАРИННИЦЬКИХ режимі, в два рази np:r КОМПЛЕНСІВ дуктивніший від свого

ПОВЕРТАЮТЬСЯ

у

23

пробування

rоловний arpoHoM рад­ rоспу .. ТребуХjвськИЙ~.

21000 тонн силосу.

Рюміна

процесі

виходу

В силосні ями вже за­ нарqстають. Ми плануємо закладати щодоби не мен­ кладено понад 2,5 ТИСЯчі ше 1000 тонн корму, а тонн зеленого корму.

всього заготовити за час ~других жнив. не менше

перевірялись

1

інструменти

строї,

віДКРИТО'ГО кос­ простору стан;)­

годину

1

У

Но-

жен гектар дає по центнерів кукурудзи.

ВалерІя

умовах мічного

ТРАКТОРИ

8'

мІльйонів 90 тисяч кар-І бованцІв.

вІ

експерименти.

ва І

ЗЕЛЕНИЙ ПОТІК КОРМІВ

потік КОРМіВ надходить в

ДОСТРОКОВО '

ЖИ1!спілки

навтів

завданнями цьому мужність 1 роботи по при відведенню антени радl::>­ винахідливість. У спішно здійснений телесжопа НРТ-І0 від станції. о:,ляд зовн lп шьої екІпажем вихід У космо::. поверхні станЦії і демон­ ще раз підтвердивши ви­ таж установленої на ній соку надійність скафанд­ науково! апаратури. рів І систем, що забезпе­ космонав­ Загальни'й час перебу­ чують роботу станцІєю, вІд­ вання Володимира Ляха­ тів поза

ФОРМУЛА УСПІХУ: ТЕМПИ ПЛЮС 5ІКIСТЬ!

а Lзду НПРС промкомбінату

та ух систем, опраЦЬОJl'" валась взаємодія носмо­

завер­

Основними виходу бу ли

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

~ння

на

ного польоту Володимир ЛЯХОВ і ВалерІЙ Рюмін здІйснили вихід У відкри­ тий нос,мlчний простір і яиконали важливі TeXHi'l-

р.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОНУ

'" Чо ТИРИРІЧНИИ

серпня

15

шальному етапі тривало­ ro 1 напруженого носмі'І­

гонІв,

які

дають

за­

сокими

темпами

ведуть

можли­

жнива трудівники Менсь­ вість моБІльно використо­ кого району ЧернІгівської вувати техніку, добива­ області. Основа їх успі­ тись

високої

ностІ

кожного

продуктив­

ху

агрегату.

-

ня

досвІду

ВідмІнно працюють Х .llі­ бораби багатьох госпо­ дарств Хмельницької, Чернаської, Ииївської, Львівської областей. Тут комбайнери намо .'JОЧУЮТЬ щодоби

по

80-90

тонн

діють

З4

молоти. умов,

пІдвищити

на

повсюдно

ТРf'ба

середн1й

виро­

комбайн,

вага ному

урахуванням

склалися.

вІддається збиранню.

гають

тори

а

допома­ не

представники

пере­

розділь,

України збирати

жни­ республІк.

B~PKY й авто:vrоG!ль. доби­

Тут

збира.1ьно-тран­

3

що

Хліб

Тепер

застосуван­

Іпатовців.

спортних номплекси. Про­ водяться контрольнІ об­

зерна.

Оіток

широне

тІльки

союзних

11

механіз::J.­

соціал іст и ч них

країн . Наприклад, у Ро­ додерн;ання області працю­ збиральних ро­ венській так організу­ ють хлібороби Видинсько­ округу Народної Рес­ ють справу в господарст­ го вах ТернопІльської об.'1ас­ публІки Болrарії, разом з тис я

строгого

графІКіВ біт. Саме

ті.

Щодоби хлібороби об­

закарпатськими

землеро­

бами несуть вахту друж­ п.l0щі 2 1- 22 тисячі гек­ би на жнивах їх друзІ Із об,lас­ тарІв. Найвищого в об.lас­ Східно-Словацької молочують

зернові

на

ті результату по намоло­ тах зерна добився екіпаж

Оме.'1яна

ба .

тисячі

ЧССР.

Нині введено централІ­

Юдзерського. 3а зоване

свІтловий день у колгос­ пі іменІ Юрова ЧорткІв­ ського району вІн видає з бункера <<tИолоса» біль­ ше

тІ

центнерів

Агрегат

екіпажу вже

тою

керівництво

автотранспорту

робо­ всіх

відомств, зайнятого на пе­ ревезеннях зерна . Широ1\0 застосовуються бригад­

хлІ­ ний підряд І погодИНнl передового графіки перевезень. принраСИ,1а (РАТАУ) •.


*

% стор.

серпи'!

17

року

1979

ВОВ!

'У ВЕРЕСИІ IIJIClIOJl8Q· J'03JJ1TtI~ Іх 8111nr 1 _~1I '1 мие.n:єння. ПРОфСПі.r..1СО.-х о,.. ш~ Гмо~им ціях шкіJI, ~JIQ І ПРофСПlJiКОВИХ муть

ЖИТТЯ

JIогічкоге I!Иробничо • мае081 комІ- о6хlJИО JIe"!JU>!lo РО3ПО!ll' сія

..

MicцeB~O

коиlтєту СТИ колективу,

иorо

ocalT-ПИ'JI8

ЖИЗІа

а

НОМЕНТАТОРА

завданням профсПі.,ки, яку очолює нані соціаЛістичнІ зо- ва,х. оргаНlЗЗ- комунІст Осадчий І. О. бов'язання ПО пlдгоТtJв.цl CnIJ1

позашкlJIЬН8Х уе,аJlОIІ мІ· цІй у свІтлІ вищевикладе- Саме вона у тІсній СПIВ- до нового навча.n:ьного ро­ ста і району. Ц...tдпGo ких вимог є оргаНlзатор- друЖностІ 3 наУКОІЦ"МИ ку, як було органІзовано

особливою у!3а.ГQЮ оточити В'mTMIB­ пенсІонерІв.

ПостІйною

СЕРйОЗНЕ занепокоєn­ КJI світово1 грО1l1адськостІ

турб(')тоJO

викликали

щдаJIЬна каМIІ,иt. ИOfClltI· СЬЯ! робота по роз'иснеll- НИУІСЬКОГО ордена Лею- змагання, якІ пункти зі')- мІсцевих комІтетІв є ох\)­ працІ, додержаНН.1І JtaHa сприяти оргці8цlІ- ню рекомендацІй з'їздv, на державного унІверси- бов'~зань не виконан!, рона технІки безпеки, ІІОМУ амІцнєИИІО проф. моt'.i!ЛіЗАцlї педагогічних тету Ім. Шевченка ВIlРО- проаналІзувати причини норм

спlJIКОВИХ підвищенню

організацій, колективів їх роіІі • завдань,

ка

ВИf\онаННJII І!аджує досягнення науки вІдставання. Протягом трудового поставлени-,: І передового педагогlчно- серпня органІзувати взае­ виробничо!

ЖиттІ педагогічних комк- перед народною

7ивів,

даJIЬШОМУ

сенню трудової

сько НОсті

піДИf!-

Саме ці проблеми

1 __РОМВ!1· ять

ПОJIітично! КОЖНОГО

освІтою.

у

центр!

го досвіДУ У практику.

сто-

мооереВlриу

виконання

суються

О

Унах Західної Європи

саНІтарії. У:­ пlшно вирІшуються цІ пи­ тання у середній шко!!і

Важливою ділянк о 10 договоріВ парного соц­ роботи місцевих комlтет!в змагаННІ! мІж КОJ1ектив!­ ом 5. Проте. як показала органlза- t: органІзацІя соцlалlСТИ'І- ми, моБІлІзувати зусилля: перевірка, не скрІзь так

розвитку ~дlйснено г.ерехід до загально! се­ редньо! осв!ти. У рішен­ нях ХХУ з'їзду НПРС, а

Шкільним профспілкам­ б о І о в в т іст ь

постанові ЦН КПРС І Ра­ ди МІн;с т Р і в СРСР «Про дальше удоскона­ лення

навчаННІ!,

'УСТАНОВ НАРОДНОІ ОСВІТИ

!!Ихован­

ня учнІв загаЛЬИ<ЮС81fJlІХ шкіл 1 пІдготовки Іх дз праці» на основІ наукове­ г(') ана.rt;зу визначенІ го­ ловнІ завдзнн" te'~AHIJ01 затаЛЬИQОСl!ітньоУ школи суспlЛЬСТJaа РО.ВИНУТОf(') СОl1іалізму.

~ЬK(')I, ШевченкІвсько!, цlвникlв народноІ освІти. Б~рицькоr, мІських се­ Пожвавили роботи в цьаредніх шкІл ом 1, М 5, му напрямку профсп!лкuМ 6, I!Осьмирічних Руд­ ві організації середньоІ нянської, N9 4, ДИТЯЧИХ школи ом 1 (голова мlстов. Дворова САдкІв .N9 1, ом 2 та ря­ цевкому ВсеСОЮ:JilИЙ з'!зд Y'li!" інших освітянських В. М.), ЛlткІвськоУ СШ тел;в, який вІдбувся У ду (голова тов. Денисенко червнІ 1978 року в М('):::­ УСТ8НОВ. В.), Требух!вської Понад шІсть рокІв Г. :квl, визначив ДОСllгиеННR тов. НОВТУІІ радянської школи, ВК33111 профСПіЛКОВУ організаці ю СШ (гелова середньо'! М. І.) та ряду Інших. За на наявн! резерви 1'10 На.l!ИТЛНСЬКОЇ да.'1ьшtJму

УД"СКОН.!І~НЮО

навчально

-

1

процесу

телІв

І!ИХО В Н О

закликав

країни

r

о

очолює

А.

НобилlнськиЙ.

В.

ловна

У'іЯ­

K01l1YHiCT

шко!!и

увага

пІдсумками

Го-

місцевого

ко­

вищення фахового та l;:tейно - політичного рІвня членІв ПРОфСПІЛКИ, ство.рення найбільш

гlчні

ють

БИМОГ8М,

активІзацІї

вальн(')ї

срІбними

лова

учнІв,

При ті

за

мlсьноІ

школи

мІсцевкому

серед

освітян

(гопроф-

ються ГоловнІ

ще

них

-

безпосередній

турбо­

партІйних, радянських господарських оргаНІВ

змагання ми.

мІж

ВЖИliа-

везення

ЄТЬСЯ.

форма-

палива

Проте

шується

ця

колектияа-

завершу­

слабо справа

вирі­ усе­

!lИМ комІсІям слІд прояви­ ти бl.n:ьше ІНІЦІативи, до-

у звіТНИХ доповідях Не· могтися,

у школІ плІдно працює

них

р=­

активів.

у

зві ТНIЙ

детально ти

головним

доповІдІ слІд

-

масову

p~­

комітету, Ідейно - ЩJлітичне ВИХ:)­ вання членів колективу. участь

працІвників

ОСА!­

.стрlли

ше

щоб

сім'я

KOHt-

країн

народи

розцінили

уОП~~~~:~ТН~~~~J'IИ'І_

1

ну

.

l'юлlпшеиНJ!!

стачання

насе.1lення

важку справу проце­ воєнної розрядки

Європі. Плани США є не ЧИ~І Іншим, ною

ЯК

у

квітнІ

:варським

перешкодити

дото"lр

послуги

ходом

ПРОф­

Hi~aцlї відгодімі та

устаиов.

про

зань

столичне

ки

но бу .'10 б IБпровадити

З1!.ПОЗИЧIJТИ t ЦЮ ф~рму

спJвробітництва.

Інф_ .Иов"rо МИТ! ••·•

чверть, перші

ліТНI1

I1ка

"PYJl.OBa

несе. собою

відчупR

lIanOJler.lljf-

вої праці, раl1ість перtмОГII. Об'єкти роботи І! кемео­

61"игадах

ну ШКОЛУ

дО

ГC'l'yiO'f.

року.

ИОlorо

курс

озброєнь,

на

на.

rOH-

BceMiprre

воєнного

США

по­

НАТО

1

пеВНЮНІ кодамк

в перІод дискусіІ у сенз­ тІ Сполучених ШтатliJ навколо Договору про

ОСО-2.

12

Зовсім

сенаторів

до президента тера

На полях радгоспу «Гоголів­

t:bKua» ритмічно nрацfoє меха­ lti:toeaHua мгін, який безпере­ бійно

забезпечує

сою ЦJOмадську

it'JIJ

другий

Кожного

дня

зеленою

худо6у.

укіс

її

ма­

Нині

конюшини.

досrlМАЯЄТЬСЯ

на sгодовування близько 170 "~HH. Хорошою працею відзна­ чr.t!ться тут механізатор Ва­ еиА" Федорович Таран, який

nepeeUKoHYfi

постійно

виробітку.

жить

чіткr.t

тоео:рниж 6удЬ-!lКУ

1~)1.!J.­

дія,

яка

РrJбrJrа

'Іа'"

тиft

клас.

Разом

на

за­

готівлю фуражу.

На фото: В. Ф. ТАРАН "а

в

із

дес>!,

СВОЄЮ

юних

ві;rпустки. До ЦИХ дівчат ТОІ;? операторІв ~ашинного д1вчата ви­ ПРИ€ДЮІЛИСЯ учениці .!1єв'",­ .!101ННЯ. Зараз пробоауlOТЬ свої сили, np~­ цюючи rrідмінними доярка· ми. Може, ширше знайом­ СТВО з цією роботою допо· може ЇМ у майбутньому обрати професію. підмогу тва­

ринникам і хлопuі. Старшо­ класники Лукашівської се· редньої денко,

8аСІМЬ

lІояччина

зможе приводити тактичні ядерНІ ракети в дІю 33-

Фото М. Семинога.

Марія Ладан та Любов Захарченко дев'ЯТИКJ1ас­ ниuі. Вони не раз БУ!l~.~н на фермі радгоспу iMeJo!i Леніка, цікавилися робо-

JiИ­

з!!ертають

асигнувань

американська

його ац,гат під час роботи.

Прийшли на

Нар­

Що ж до самих захІд. ноєвропейців, то Іх П~60ювання В зв'язку з намІрами США розмісти­ ти в ЄвропІ 600 ракет ІІІ тим БІльшим, що в разІ здійснення таких планІв

J!ОЛrJf(I!О­

parJtot:ny. В nrJг"ау, МРУ prJKY вирушають

якому

збільшення

феf'J!

тракториаи

Дж.

спеціальним

на мІлітаристськІ цілІ.

"але­

Фермам-турботу

піонерів у TB~­ Багато РОКІв

перейшла

мірі

в

недавно

звернулися

його увагу на спр06и де­ яких п,,'лІтичиих дІячІ!! у США пІд шум дискусій про ОСО-2 добитися

Робота У механізаторів над. "вичайно відповідальна. Від неї У вирішальній

із

власним

ПО ЗМАГАННЮ мольців І IШННИЦТlJі.

норми

етом,

• заГІН

механізований

ПОlll'УГОЮ Тетяною Онопрі­ Ось кілька фахТіJ.ІІ,,1 єнко !Іона пі!lміня! на фер­ котрі ill.YTb У !=віll.чать про роб(')тукомсо. мі ДОIlРОК, чального

що

американськими

восьмого класіз ТРУJl.иться дояркою на тре­ того т3 MOJ1bЦiB ТІ піоиеріJ різні. 'FIЙ М0лочнотоварніfl фермі Олена Трохимець, Катера­ Ка- на Ярошенко та Ва.1ентина Оl1ні вийшли. с".ршими радтоспу «Більшовик.. ВіВДИ'I. Кир'ян. Школярки швид;{о товаришами ИІ Р.lІ.rосnи! т~рина Семенівна матері обрала освоїли роботу і сталн по­ ПОЛІІ збирати I!l'ожrt р,н­ Профtсію ніх зеРIІОВИХ та .еp1l0~бо­ С'fal'ша дочка Тетяна. ПЇll мічниuями тваринників. Обрали ферму своїм тру­ вих культур, інші 'ИКО~У­ "ІІС літніх канікул виріши­ п~труДИТИСЯ ПОРУЧ із довим об'Ектgм учні Лука­ ють иеважку працю на П111- ла H~­ шівської c~peДHboI школоі. приємствах, або І "eMo~r­ матір'ю і молодша НИХ

розрядки.

себе увагу

прокладається

У ШКОЛЯРІВ рай"НУ \! у l1АШИХ ДРУЗІВ розгш~і

загр'.

нарощування

тенцІалу

мате­

нерІв свинини на рlн. БроварсыtмM ~aBOДtlM І фабрикам танож доЦ1ЛI;t­

факт,

посилення

. свltней

СТВСІ одержить Д1ІJII СіОЇХ :їдалень І магаЗЩІI, Ky.1llнарі! додатком 70~ цент­

полі тики

Звертає на

РІ!­

nILiП}'ИЄМ­

І

утруднити поглиб·

лення

~p.;>.

~06OВ'lI­

сно-

сил

роззброєння,

той

pi3J1bHO -

При 'Чених ДСІго!!Ором

взаємне

озброєнь у центрально· європейському реГIОИі,

1

пn­

технІЧJottJІ бам. винонанні rrере%lбз.­

пере­

збройних

дальше

ОІЦ'.­

удосконалеЩ!ю

ПОЗИТИВНОМj,

нинішнІх

про

. рочення

спілки праЦівИИКів ос­

про

по

оз·

говорів між Сходом і За­

пlдсо(jни!'tf rtJ~­

подарством взаємнІ

З

.масов,­

гонки

щення в країнах Захі~­ ноУ Європи загрожуют;.

·М':'І­

НиУвський

пІдписав

новою

програмою

броєнь. Введення в дію, нових видІв зброї масово. го знищення, Ух розмі·

сопродуктами.

дlозавод

Вона

мілlт~р!{­

3

су

ному районІ І:ароджу­ ються мві ф(')fj1.іИ ~n1I!­ робітництВ8. 1'!рt'!МИСЛОl!юt пі~ПІшемств і госпtJд.р.ств у досягненнІ епlJiЬНОХ ме­ ти

нові

стські заміри Пентагону 1 НАТО як небезпечну спробу торпедувати склад·

ЗА МІ:ЦВ7 ВОРМОВ7 :ВАЗ7

І

Інши){

континенту.

жують

8ЗАВІІОВИГІАНЕ

цих

наЗВ,l­

західноєвропейських

держав,

БОНДАР,

шкоnи

боку

до

населення

розвиткові

вищої

тери­

з

поставилась

них

комуністів.

наукових

пlДТРИ1l1КУ

задумів

тетних педагогІчних пр:.­ ц1ВНИ!іlв, в першу чергу

ГОЛюва райкому

на

в:йськового керІвництва блоку НАТО. Зовсім Інак­

них секцІях, групах здо­ ров'я, у пІдготовЦІ і здач;

віти,

чином

За повІдомленням га.. зети «Нью-Форк таймс., ці плани ВашІнгтона зу­

ти в гуртках ХУДОЖНЬt;r самодіяльностІ, спортив­

П.

запропонував

торії ФРН, БельгіУ, [O.-L' ланді!, а також ІталlХ І Великобританії.

охарактеризува­

КУЛЬТУРНО

ШтатІв

сво!м захlдноєвропеЙсь· ким партнерам, щоб цl нові види тактичноІ ядер­ ної зброї були розмІщенІ

правил.!

х:мlчних

про5- боту Місцевого

лlзм, в!дсутиість широк.-,І лах Заворичах, ЛІтнах, гласностІ змагання, слаб- rOfOJI!Bi. МІсцевим ком;­ ка органІзацІя парного тетам, житлово-побуто­

медаЛЯllШ

ВИКОНУЮТЬСЯ

збереження

ЗАМІРИ

Жердовій, ТроєщинІ, На­ ганізаціями слІд висуну­ литІ. У БІльшостІ сіл за­ ти досвідчених І аВТОРІ!­

серйознІ иедолlкк.

3

лlкві­

ЗЛОВІСНІ

середн'х

шкіл, у восьмирІчнІй спецшколНнтернатl І в рядІ Інших не працюють витяжні шкафи, а в Гу­ санівській середній І го­ ГО-"llsській восьмирlчніJ не

600

ності з Я;1ерними боєг"" ловками. Уряд Сполуче.

норм комплексу ГПО. 1 Проаналізувати хІд вико­ лише за останнІ три ро!ш НRННЯ постанови Ц!{ ОС81тяни сІльських ШК!., НПРС «Про дальше nf)' одержали 102 квартири. ліпшення ІдеОЛОГіЧНОї, ВчителІ сІльської мІс- політико - виховно! робі)­ цевості щор!чно забезпе­ ти.. Найбільш відпо­ чуються паливом, KO~IY­ відальним є вибори мІсце­ наЛЬНИ1l!И послугами, JJa вих комітетІв. Вони П.1пІльгових умовах одержу- винні пройти у сувор,й ють фрукти, овочІ 1 іншІ вІдповідностІ з СтаТУТЩ1 продукти сlльськогосп('- та інструкцією про вибо­ дарського виробництва. ри ПРОфСПіЛКОВИХ орга­ Уже на сьогоднІ повніСТ!') нів. завезли паливо дЛЯ ВЧИДо скла;tу МН за погод­ телІв у селах Бобрику. женням з партійними ор­

спІлки тов. МеJ'IЬНИЧУК М. С.). Проте в орrаНlзацlУ с/)цlалістичного змаган'ІЯ

Виставки.

nlВfЩ­

дІяльност!

1

M~

СJJрюt­

восьмирІчно!

на

невирішених

лем. Важливе мІсце у роб,.,тІ мІсцевих коміТЕтІв пр(')фСПіЛКИ турбота про вчителя. У ЦЬO~IY від­ ношеннІ чимало зооблено.

середньоУ школи ом 5 (rf).'Іова мІсцевкому профспІлки тов. Гуськова А. С.) І Руднянської

умов Д.1Я виховання; безпосереднє сприятлнвих праЦі педаго­ вдосконалення змІсту, творчої розроблеrl;'і метод:в І органl~4!1ійНИХ гів. У школі форм навчально - ВИХОВ­ І успІшно впроваджуєть('н сучасних ме!')­ ного процесу; І'!семlрне система дичних прийомІв наВЧdН­ зміцнення НА8чально матеріально! бази vcraHOB ня І виховання учнІв. Д('­ освІти; на базІ ltосягненнч C!liA калитянських осВі­ науки І передового педа­ тян з цlєУ пробле1l1И узз­ гогІчного досвІду вести гальнено на Всесоюзніlt систематичну роБОту ПО ІистаБцl досягнень народ­ озброєнню вчителІ! 1 B!f' н(')го господарства в Мос­ хователів методами нав­ квІ. Школа І кращІ вчи­ чання, якІ I!IДП\'НІIД8ю r ь тел! иагоро;:tженl золот'~­

сучасним

колективи

громаlсьиостl

дацlю

звання .Шко.n:а зразкового порядку... переможця-ми за перше піврlЧ'I'1 1979 року визнанІ педаго-

мІтету спрямована на пІд­

П1'аЦЮВ8ТJf

над вирішенням таких o~­ новних проблем: послІдов­ не здІйснення ДИД8КТИ'f­ них принципІв навЧАННЯ 1

змагання

1

ГОГОЛі!!СЬКОї

на

ракет «Перш;нг» І крила· тих ракет середньої дал~·

роботи

І ІВ І ВИБОРІВ У ПРОФСПІЛКАХ

розгортання

початку 80-х років У крз·

законодавства,

акто. профспІлкових ЧJIЄИ. цІй НалитянськоУ, Літкl;,!- ного змагаННJI серед ПР'і- педагО'!'ічних

етап сво! (І

повідомленюt

про плани США, якІ сто­

працІвникІв поставлена справа. У К1.­ профсПlJIКИ. e!!!!I/!!!''!''''!\!!!__~__ §~''!'!'!'''!!''!!!''-''!!!!!!__!'!!'!!!!!I!!!!!!!!!!!__!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''! ~HHeTax х:мії Шевченків­ ської, ВеликодимеРСЬКОі, Радянська шко~ Бету- Д ЗВ Т

пила у новий

НОЛОННА

І

як вико- належних побутових УМСІ­

дозволу

поміч

територіІ

Шапран,

ВИЯВИ.1ася

Під час нестача шів

на

в

пор.\".

жнив у радгоспі кадрів, тож учні

заміни.1И

старших

фермі,

товаР·I­

давйІН

їм

змогу попрацювати в полі. Добру справу учні шт(іл району. НI'Jю

у

десятої

робляrь: Посил:,.. ВНОСЯ1.

широку

завдань

риттю тієУ

у

користь

старших

газети

иа.

роз.

кампанію по вИК­

серйозно'і нв­

праuюваl'"

гонка озброєнь, що TPIfває на ЗаходІ, моБIЛlЗ~'­

Батьківщини.

комсомолу.

І!істі»).

буде

без-пеки, яку таїть У соБІ

Г. ПРОКОПЕНКО, Інструктор райкому

(3

яких

8чат",

п'ятирічки,

на

без

держав,

горнуто нову зброю. Як заявив у БрюссеJt! міжнародний комітет за європейську безпекv 1 СПівроБІтництво, тепер ми­ ролюбнІ сили континенту мають намір РОЗfCJриуТIІ

!они

ся

Олексі]'

f

тих

виконання

працею

вкnа]

школи Борнс Пав­ Іван Максименк'J.

Гаr6уз, BaCll.~ь Трох!!мець та Олександр ВУР!lК під ВІ).

розсудом,

зять на ферму корми. ТХ<lЯ

«Баришівські

вати ВСЮ прогресивну гро.

мадсы\стьь Європи на під' ТРИМІ\У воєнної розрядкч. Є.

БАБЕНКО,

Оfnядач ТАРС.


НОВЕ

ЖИТТЯ

17

серпня 1919·p~кy

--------------------------------------~~

Держстрах 3НАйОМТЕСЬ: на ФОТ0 -

чJtен КПРС,

агентам

зачитується

РОЗПОВІДЬ

план,

то

ЩИНИ

у

карбованців на рік, або

в середньому по

карбованців на кварта.'l. Тут, звичай­

500 но,

Отже, ДмитрІ') rригоравич

у багатьох важливих

є

на;!.

чим

попрацювати

серйозно. Інкоди, праВ,1;а, вже хочеться спокою, бо

бованців по тарифу f:Б».

нулась

до

страху,

r:Jформила

Лісл!!

А.'1е найбі;1ьше вріза.'1ИСЯ в пам'ять баї

лікування

важке

кар60lfанці,

не дума.'1И

могу, на йnго розумне С.'10ВО.

вода. у той час я вже був призначений командиром вогневого взво,];у зенітної ба­ тареї.Завдання поляга.'10 в тому, щаб при­

народ вистояв, завоював мир найбіль­ ше бдаго д.'1я всіх людей земної KYJti. Тепер

і

nepIUoro

до

OCTaHH~OГO

дня

НА НАШІй пренрасн!й планет! немає н!чого :нращого вІд дІтей. щасJ'I:іI!lИХ і життєрадІсних. Діти наше майбутнє. у Радянсьній країн! вови є н:!йбільш превlлейоваНИМ класом. Особливо 8!лику турботу виявлено про Ух виховання Й нав-

війни

р.ад

та й нікуди було

3& три дні бійці взводу зби:ІИ

СЬКИХ літаків.

На. Орлово - КурськіЙ дузі

Ifар~.аиих

органіЗУllати иа п!дприєм­ ствах, у радгоспах. ПТ:1хофаБРИКilХ· систематичне проведения J'IeKu!!:1 та бе­ сід по роз'я('иенню ПОJІО­ ження про страХУВilННЯ дітей. PeKOMeHlIOllaHO за· лучити до ц!єУ роБОlИ страховий актив. П!дсум­

великі.

батьни

в

-

-

но

відповІдну

ку.

Нели

суму

вне,:­

застраховаНЩIУ

IІИПО8НИТЬ('Я: 18 років, ви­ плата страхової СУМИ пр"­

пиняєтlоСЯ.

намстає т~бто на

1ООО, 500

чи

до

реЄСТР:l­

2 проценти 1000 по 20 кар­

б~в!ицlll.

Янщо чи

ДО

дочка

рокІв

25

не

сии

одружуют,,­

C1l,

CYM:J.,

їМ видається та "ку випдатили батьки

15 lepeCH"

збільшенням центІв, на

!іращl показники. досяг· нутІ пои проведеннІ ре­

боти, по страхуванню лі­ геи. 8сrановлено 1'акІ пре­ мlї: одну першу в ~YMi 60 карбованців, двІ дру­ гих по 50 нарБОI'l<1Н­

вим ХО'lеться зробити моJlОДИМ найкращІ пода ру'"

карбованцlS. Нолектив

uей день І батьнам. І pi::t· щв, три третіх чи

в змозІ ба rь;<и

спекЦії

о:\рззу ю\ділити для ц;~] громадив 1І1ЄТИ потрібну суму гр'). Б районі шей? Тому нраще до цієї

в'дпов:дальної пед\ї готу·

ватися

ilIlОГТИ в

заздалегідь.

родичам

14

на

тобто.

бу.,а

янщо

Із

пр')­ ДИ1И­

застрахована

МОЖУТь

Держстраху. НинІ у селах

Брова РСЬ!іОГО

органи

району

ва родного ОГОЛ!'>lпено

по

договор;в

на·

страхув.;,,­

по

страхуваll­

сІм'ях

є

дорослІ

"""",,,,,1

,,"

дІти,

яких виплатили Rl1еrки подару-

!

18-рIЧ'lіі

комітет

ва рської

районної

на РО;lНИХ

депутатІв

Бро-

ось

страхування ДІІ (шлюбне) I!JBe;!'!-

весілля

60F

l';,ав

!іолепив

з~вдання

Ра ІН спекції прий ·

вяв Рішення, у якомv:зо раЙ()I1-

вона

па

не

праЦІВНИКІS

Держстраху

страхового

гає

в

тому.

пропагувати

ної інспенції Держстраху лення його ~i:i вИНОНКОМИ сlJ1ЬСЬКи...~ переваги.

активу

щоб

.Н·

І

поля­

широко

серед

насе­

8ИГіДНіСТЬ І А ВИГОДИ

буде,

залишатиметься

застрахованою

І при

всту­

повІ до шлюбу ОТРИМ<іЄ ту суму, на яну її бать­ но, мати чи хтось !з pJдичІв хот:в зробити ве­ С:JIЬНИЙ подарунон. у нашому район! вІ'!""еться велика рез'яенювальна робота по страху­ ванню дІтей. Так. <Ііі­ принлад. у смт. НалитІ І

на

промномбlиатl

вано

було

райспо­ органIЗ:J­

урочисте

вручеНі!іІ

свІдоцтв ба г,,­ !іам, які застрахували ді­ те/! до весІлля або I~O повноліття. Значну робо­ ту

проведено

'іІІ oUU карбован· бі ТНИ!і: в

'uuV

на СІраХУВ1ІННБ дітей ']0 но зовсім недавно - з І J1'ВНОЛ;ПЯ та до шлюб~'. січня 1977 року ..Теn,е р БИ!іонавчий

аіlе

платити

ню до шлюбу. У багать'!х страхових

рону д:нини І ц; в. ДИО~II("ЯЧНИН А

У!іладанню

по

па ва"" ,tI!тям на

В',]1наку проведення МІЖ

ін-

певний досві.l. діє 3.5 ТИСЯ'ІІ

1200

6аТЬ!іИ

нашоге

районно!

ніхто

ню дітей до повнолІття І живспІлки

Доп.,- біля

цьому б;'тыімM і

по 40

-

Держстраху

договорів

наШ

кредо

і дотримується

в

відшкодування

днями

випадок

вигідно, бо нещастя

Держ~траху

тують

людині грошову ніж

до­

навіть

вона

.лікйрняному

ор­

гаран­

причому

більшу, по

Н. ВАСИЛЕНКО_ На фото: Д. Г. ПалІй.

320

гани

помогу,

своєму

трав­

aOnQMoeu.

Страхуватися н(!

по

отримала

отримуе

листку.

А. ХАРИТОНОВА, бухrвлтер промкомбі­ нату райспоживспілки.

Фото А. Козака.

ся:г роботи веZlИКИЙ. А.'1Є Марія МИКОZlаївна сиВОНИ з кварта.'!У в квар- страхування 1 обкощ' праф- стематично виконує місич-

залежностІ

вІ:! ClIoro вІку І I!lку ди­ тини вносять щомісяч­

цlї Ш.'1юбу. Причому що­ рону ПО вип"аченої сума

мадянами нашої ВіТЧИ,l, ,ЕИ. ХТО не мріє побачити своїх дітей дорослими й щас,'1ИВю.ш у день весіЛ,1Я? І, звичайно ж. у

l-Ш:. Та

докумен­

КРАЩІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ

І!авши дктину до весlлл,l,

ти ~. Виконкомам сільських 1ООО карбованців, то !!о­ Діти окраса ножпоУ Рад. страховим ,аіЛЬНlі- на отримає 1140 нарбо­ сІм'ї. Лоя!!а на свІт но- цям 1 rрупзм сприяннn ванцІ!'!. А коли в період вої людини завжди ьЄ- ДержстраховІ доведено ДІЇ договору станеТЬСIІ J'IИн.а радістlо для батьків. завдання по кІлькостІ яииlkь нещасний ВИПіІ­ Вони дбають, щоб сини унладаННJI договорів. 3а ДОК, то надаЛІ за дитину й ДОЧ!іИ росли міцними. здорови~lИ, гідними rpo-

що

-

житті комуніст Д. Г. Палій.

було

Заст~аху­

лежИ1Ь будуть 300 нарбованців особисТОМУ рахунку СТРіХа- на

СТРАХУВАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ J'I!пwения IдеО,10гlчна1. вою номl('іею nо ",ітико ВИХОІ!ІНОЇ р050- 1979 рону.

теж

звер­

Держ­

----------------------------------------------------

депутат'в справдІ

МІЖНАРОДНИП РІК дитини

-

Цього

фаIUИСТ­

~же важка. В перерві між боями я ВСТУ-

був

Держстраху

РІК

6

позаду. Головне

-

всім Ha~1 треба берегти його і багатІ') пра­ цювати в ім'я зміцнення економічної мо­ гутності рідної Батьківщини .

кривати наші війська від на.'lьотів против­ ника з повітря. Пам'ятаю, рясний ужинок:

чання у постанов! ЦН ни двоМіс"чника ІШРС сПро дальше ПО- пІдбитІ районною

1979

го

наВКО.'10

-

2

ти на l!Jдержання страхово­

останньої кращі крові. Про відступ навіть

-

я

інспекції

.мі.

Вітчизняної війни та праці, і по ceJtax Бойків, Підлkся. Але оскільки Палій 3

перебувала

А де БУ;10 найважче? запитую. Кожен клаптик землі відвойовувався ціною крові, ~ каже Дмитро Григорович.

пив до лав Комуністичної партії. Але все

.же багато. Бо стоптано не одну пару че­ ревиків і по самому Гогодеву, де живе і трудиться HaIU шановний ветеран ВеJJикоі

місцях.

падку (вносила за це 5 к.арI50ванців) і на БОа кар­

Вмикоі

за Кримський півострів. Ворог зосередив там ве.'1икі СИ.'lИ. Наші воїни боро.'1ИСЯ до

Про роботу Дмитра Григоровича як стра­

nерела­

За цей час на поправку здоров'я витратила певну суму грl!JшеЙ. Але мате­ ріально мені дonоміг Держ­ СТрЙХ, тому що Я була за­ страхована нй 2 тисячі кар­ бованців від нещасного ви­

тпбот.1И­ вій праці. А.'1е коротка відпочинкова пау­ за відноВl1ЮЄ сили і знову в гущу мас, до .'Іюдей, які чекають на його допо­

хового агента, можна було б говорити д}'­

я

Вітчизняиаї війни.

-

життя прожито у наПОМГ.1ИвіЙ

що

двох

.міс.щі.

-

наПО.'lегливо,

ногу в

Н(! бlfJAетенl

брав участь

апераціях

тіло,

до лікарні.

НОМПЕНСАЦІН 320 КАРБОВАНЦІВ

інIUИМИ.

2015

-

пронизав

,иявuлось,

.мала

на ДаJJекий Схід. Брав участь у розгро!1Ї японської квантунської армії. Нагородже­ ний меда.'!ЯМИ «3а відвагу», «3а ВИЗВо.'1ен­ ня Будапешт},», «3а перемогу над Німеч­ чиною», «3а перемогу над .японією» та

він завжди найбільший, по страху­

була ГO~T­

Після ог.мrду травматоло­ га

окремого зенітно-артилерlИСЬКОГО диві­ зіону. а Чехослова'lЧИНИ разом з іНIUЮIИ військовими частинами на посаді коман­ дира взводу управ.'1іння 6)'в перекинутий

ПОЗИЦІJI

біль

Мене ві~8І!зли

мив німецьких загарбників на .ясо-ІіиIUИ­ HillCDKOMY напрлмі, звільняв Румунію, ~'горщину, Чехос.'ІОI3aЧЧИНУ у СК.'Іаді 343-го

випадків

рий

штур!!а.'1! літака в руках опинилась гвин­ тівка. Обороня~ liримський півострів, гро­

ПРО КОМУНІСТА

ванню від нещасних

ну.А.ась (на дорозі ожеледиця) і 8мла.

час.

Він мріяв стати .'1ьотчиком, а.'!е війна перекреС.'lИ.'lа його прагнення. Замість

Roro активна HDoro

20 БЕРЕЗНЯ цього року, йдучи нй роботу, я noковз­

на фронті, я попроси.'1а його хоч коротко розповісти про той тяжкий Д;ІЯ Батьків­

страховий агент районної інспекції Держ­ страху Дмитро Григорович ПаJІіЙ. ЦЮ JJIO.J!ИНУ всі поважають в КОJJективі за винят­ КОВУ скромність, чесність і принциповість. Сім років працює Дмитро ГРИГОРО!И'J в інспекції, але ніхто ніко.'1И не чув, щоб він підкреС.'lював свої зас.'lУГИ, що виконує великі плани. Ііо.'lИ на початку кожного кварта..'!у

службі народу

:ва

Фабрики.

серед

р',

Ниївської птахо­ трудіВНИК!В ~!.1

Семиполки.

Гогол:в,

Боб­

РИJ.(. тrоєщин:!, ВигурІв­ щина І Ру ;ІНЯ. Але попе· реду ще треба багато n'Jпрацювати,

щоб

страхvванням

охопитИ якомога

більше дІтей.

Н. ШУЛЬГА, праціВник районної 1иСПЄJЩії Держстраху.

спі.1КИ працівників держав· ні плани, вчасно віДНОВnЮ6 ~"CTaHOB страховим lіючі .та укладає нові дого­ соціа.'1іс­ них і опера­ тичні зобов'язання, працю­ aгeHTa~1 районної інспекції вори, КУ.'1ьтурно обсщтовує страху­ М. Писаренко, О. М. тивно ють з випередженням ка- М. тал виконують і перевико­

нують плани

та

Д. Г. Падію, ва,'1ь~иків. не допускають Романенко, прострочення договорів, Б. П. Олексієнко присвоєно Олексан)!ра МИКQ.'Iаївна звання «Кращий Раманенко виконує також дбають про розвиток добро­ почесне

лендаря,

вільних

видів

страхування

за прОфесією».

важливе

громадське

дору­

Справді, ці люди своєю чення в KQ.'IeKTnBi: вона­ на тих діШІнках, які обслу­ працею .заслу­ голова говують. ці страхові аген­ неВТОМI!ОЮ місцевкому проф­ ти йдуть в авангарді соціа­ жили такої високої еі,1зна­ ~niJIKIf. ХО" громадська ро­

JJістичного змагання, є на­ ки.

Візьмемо, наприклад, бота забирає чима.'lО часу, МИКQ.'Iаївну Писа· о,!!нак ставниками новачків у ко­ Марію О. М. PO~laHeHKO ОБСJJПОВУЄ мна встигає обійти всіх страхулективі районної інспекції ренко.

Держстраху, Іхні фото при­ пів-Ка.'1ИТИ, радгосп «Аван­ ва.'1ьників, П.'lатять які крашають ДОIUКУ пошани. гард» і частину радгоспу­ внески готівкою BДO~Ia. Постановою об.'lасного комбінату «l\аЛИfявС'ЬКиі\» Н. ГРИЩЕНКО. управ.1іння Державного імені 50-річчя СРСР. Об-

ДЕРЖАВНА КАСА БЗАЄl\10ДОПОМОГИ -

Держстрах

це

дер­

селІ

нашого

районv

на

гатьом

'!

госпt')дарствам

один двІр припадає по 2 І смах Вигурівщині, ПоДОГОl!Ори. XTO~Ь гребах. 3азим·ї. ПухівЦj. м;оги. (!; СпасиБІ Радянсь­ БІльше ній мадl. що посилає страхує будівлю І маАно, ЛІтнах, Літ(')чнах у зв'ЯJ­ - твагин. трав- ку 3 падінню завдано лю:!ей, янІ про нас турбу- хтось

жавна

наса

-

ються,

взаємадопо­

сказа""а

ЖН-

телька села Троєщини Анастасія ОНИСіївна Ле­ вицька. Янби не Держ­ страх. важно прийшлось би мені з дітьми. 3а віК у мене пропало 2 KOP()Brt і тричі згорали хати. Що­ разу

на

допомогу

прихо­

спорт, власне

піх:в. 3агальний план !!ІЯ' !іонано на 119 проценТів

району ВИП.1ачено 22600 карбованців страхового

Але треба конання

допомогли

Держстраху.

ор·

Вони

Ha~lar,,­

ються трудитись

без на·

Рі!іаиь з боку населеНЮ1. Іх можна бачити на сВО' їх ділянках роботи І пізно

ввечері. І в святкові 'а вихІдні днІ. ~ Все для БЛd' га

страхуваЛЬНИНіВ'1>

--

такий у нас девіз. Зуси.;(· ля

колективу

дають марно.

не

пропа­

У КОЖ::'О~ІУ

перен'<іна

Д(')-

лю обов'язкових платежІв. План по добровlльномv страхуванню будівель ви· конано на 100 процеНТіВ.

характеризуютт, майна СТИ,1Ь нашої роботи. ПР1- тварин на цівники районної Інспеl(­ тя Держстраху

зазначити, що процент

припадає

наЙ!іраще

ції

ДОПОМОlУ

господарств. Я!іl пошкод­ жеНі повенню. ЖитеЛЮf

у цих словах npOCT:Jї трудівниці висловленІ думни всіх людей. яким нещастІ

на

лІ нолектив районної !!іспекції досяг значних ус·

основний

у

Ім

прийшли працівни,ш Держстраху. Був проведений рете,'1ЬНИЙ огляд

див Держстрах~.

гани

життя, ці- збитки.

теЙ. ВнаслІдок наno.1егливоУ роботи в другому I\ваР11'

Але

1О 1.2 ПР(')[lентз. на 100,7. жит100.5 проаенТ'1

працівники

!нспет:·

відшнодування. громаДIІНа.м деН0

ще

ДеЯ!іШ,f не

прове­

розрахунни

а

по­

важних причин. Але треба зазначити, що не всі потерпілІ OTP~l­ мали однакову допомогу.

ті господарства.

було

застрахсвано

в

ЯЮ1:\:

май",)

й будіВ,lі по добров:льн){х видах;

одержали

значно

ції не вважають цІ досяг" нення за рубіЖ. !\Іи 1-1 надалі стараТЮlе~10СЯ вик']'

;ljільш! СУМІі. Над иим греба подумати ТИМ лю­ ЦЯ~I. яні байдуже ста,,­

нувати

ЛJпься

І

державні

перевиконува Гli плани.

Цього

РО!іУ життя довело Ha'l1 на прапиці. що ще не B'~: резерви ВИ!і(]ристано. Бе;ною вийшли з берег!в рі. ни ДНіПРО та Десна. Ба-

,:{о

добровіЛьно,v

страхування.

О. РОМАНЕНКО, страХО8ИЙ агент. голова nllcцевколу профспlmш районної інспекції Держстраху.


еТtll'.

рОК)'

... 11 eepmur nmJ

- - - - : 8 7 . . .ь

rA РМ ж.:й.ц ж-ж.ж ж в оро.:в А.:'

У ХЛІБОРОБІВ вашою райОНУ закІнчилися жнн­ пора, оа віича!! иапружену битву за хJI1б.

тав Володимир Григоро­ вич Жидеіи\О, завідуючий

ентузІазму І витримки. Тому веJJИКУ poJJЬ в успІш­

Жі·ночою консультацією, акушер-гінеколог району.

-

ва

Праця їх У пору жнив

смадна, вона потреБУr:l

ному проведеlПll жнивної кампанії вІдІграло те, як

А

організований побут жниварІв, як обслуговували їх

заторами

безпосередньо у пот працІвІПІКИ установ KYJIЬTypH,

побуту,

потім

модіяльні

торгІвлі.

честь

перед

механІ­ виступили C"lактори. На

ударників

цьогор!'l-

ПІСНЯ ЖНИВНОГО ЛАНУ у постанов! ЦН НПРС

КИЙ..

сПро дальше поліпшення lдеологічноІ, політико-ви­ ховноУ роботи. говорить­ ся, що в умовах індустрі­ алjЗІЩlI сільськогосподар­ ського виробництва, вели­ НИХ соціальних змін на селі необхідно виявляти пост!йну турботу про під­ вищення ,за,гальноосвіт­ нього рівня сільських трудівни,ків, про поліп­

шення

культурного

слуговування

Безпосередньо

в

них жнив В. Ф. Фурман~.

полі, де янтарними хвилями перекочувалися хліба, була обладнана імпровІзомна сцена, навколо

В. Г. Гречка, О. С. Буг­ лана культармійці вико­ нали українські та ро­ сійськІ народні пісні, пІс-

ні

радянських

композитlJo

рів, у Іх репертуарі був і дотепний український гумор, і сценка з опере­ ти Рябова «Весілля в Ма­ лиНівці", і гуморески

інсценізація «Куди Ідеш.

Явтуше?.

Ух

варі самодіяльним там, запрошували дити в гості.

арти.'­ приїз­

А потім механізаторам ЗaJIlропонували зробити покупки в автокрамниці універмагу раЙСПОЖИjJ­ с,пілки. Продавець відді­ лу трикотажу Н. М. Ку­ ліна та шофер автокрам­ ниці О. Г. Горохівський

Нрасилівці

'l'а

!нших

Того дня учасники

своїх

сталевих

попливли

умов

На

5ітн1х закладів. Культар­ мійці разом з полlт!нфор­

сПІснею

про

кий

висо-

1\ИХ завдань і соціалістич­ них зобов'язань четверто­

ro

року

десятої

в

п'ятирlч­

Ще з

культармійці

якоУ

робіТ

Малині.вцl

Заслуженою повагою і шаною КОРИСТУЄТЬСЯ агіт­ :культбригада райоиного

:керує М. М. Горбач. Ли­ ше під час нинішніх жнив

38

ви­

господарства

зроБИв

ра­

~здів

У

йону.

Приємно

ди своє:!

та

ма»,

воз­

P:r

керівну

ники"

СІМ 1

масовість.

А_

І

читання.

14.ЗО Новини. 14.45 Це ви можете.

гетичного

Чорно- 16.00 Клуб

lі.ОО М.

балансу

краУнн.

кlноподорожеА.

маllстер-

днем..

Анчаров.

.День за

діл

'5.4~i~~ T~~:;;~r~~H:A Ha::~~~i ~~:~~ ~e~~II~~a;- c~~H;-. футбо- 9.з:" Б~дИД:Ь~И~~ОХ фортепІано. творчостІ. Туреччнна.

а6.10 Завтра Horo флоту заступннка

ноУ

авіацlТ

Павлова.

16.40

Концерт

ДеНІ>

повІТРА-

міністра

цив .11<-

СРСР.

IІмеННА

С. С. 21.00.час· с

маllстрl8

тецтв.

Гав, _

21.35 М.

ми~-

вистава

політичноrо

оrляда

'01

вини.

9.00

і

К оммуннстиqєско А

ар'ии

-

ЛГ

дитини.

ри-

Док .

року

телефlльч

червоному

ra~-

стуку'_

. . .,,..,.vI"~~

ОРГ.8И Броварск.ro

УкраинЬІ

reродск.ге

..

фІ

18.00 МІжнародна

панорам&.

18.45 Мультфlльм_ 18.55 ПJСНА-79. 19.25 • Навколо смІху ••

ВечІр

20.45 21.00 21.40

9.ЗО еДЛА

І

НАША АДРЕСА: 255020.

м. БРОВАРИ, вул. КиіВСЬКІ, 154.

І

юнаків.

со­

вІдповІдаль ~oгo секретаря,

' .

16.30 • Рух 17.00 М .

І!ез

небезпеки •. .Деиь

8.

Анчаров.

днем».

·селевиста_а.

18.00 • КиТвеькl адресн>. 19.00 На гастролях у КИЄ81

бат~ки>.

""!

театр драми Кузбасу. ВечіРНА казка.

20.00 20.15

Міжнародна товарнсЬ,,1 sустріч з плавання: ЗБІрна СРСР зБІрна Канади.

ака-

серед

21.00

Концерт

KAcbKoro

Державноrо народного

Чер.

хору.

22.15 Музиqна кІнокомедІя • Цирк заевічуе 80rHI •• Заступннк редактора В. ДОВГИЧ.

тичного балансу краУни.

БроварськІй спецІалІзованІй

19·3,82;

пересувнІй

механІзованІй коМнl .м

1

тресту .ТеПJIИцятехмонтаж.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ РОБОТУ: інженери

техвідділу,

ekohomict-претензIОНіСТ.

3вертатися на адресу: с. району, СПМН-1 з 9.00 до

Нняжичl Броварського год., відділ кад­

17.00

рів.

Ухати

автоБУСО~і

Бровари

NQ 7

-

Нняжичl

до

кінцевої зупинки.

На роботу І з роботи службовим автобусом.

~~~,.."~.",....".~~~

sаступника редактора

вІддІлу сlльськог..

деНТ8 м.сцевого радіnмовлення масово! роботи. фотокореСПОНlIента

фести,

народноІ

- - - - - - - - - - - - - - - - -'---

..., ",__-",__ ...__. . . . . . -

Мlжнародниll

телепрограм

творчостІ.

ОБЛАСТЬ

веслування

--

ІІІ

валь

1240 К Д В . зьк~~~еР;осіА~~::,:r':;'О~~ру.ОJl' 13.25 ,Здоров'я" 14.10 Концерт артистІв оперетн. 15.10 Проблеми паливно-енерге-

так.,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

НА

8ас,

демlчного

15 2~TBaBa'l 19.45 .Актуальна камера'. огн цирку. 16.05 'КЛlб кіноподорожеА>. 20.15 Док. телефільм .1 так ВСІ! 17.05 СьогоднІ - День повІтря· ЖНТТ.'.

roPIIOM. • раАОІІIІОГ.

16.00

,Хмари>. ·По аакlн­ новини.

10.00.)' свІтІ тварин •• 11.00 ,Людина І закон>. 11.30 Ранкова пошта. 12.00 ЧемпІонат свІту s

sдоров'я- .

,"-~-

111тн!,..

До Дня повІтряного фло­ ту СРСР. Док. телефlЛhМ сНебо над rоловою ••

14.00.НедlльниА сувенІр •• 14.30 .Село І люди •. 15.15 .Павлинка.. Виста8а. 1і.00 .Іитерклуб •• 18.00 ЧемпІонат СРСР s фут· болу: .Локомотнв>-.Спар-

..:J"'~4'~~.,..,.....",.............,..~...",...,....",;a.?.,.i.,,...,,

Аобранlq,

••

9.00

.Слава солдатська •• 12.15 ТелефІльм ,Хвилl Чорного моря •. 8 серІя. . вам

.Чае

ПРОГРАМА

~~ф~л~:О,!кр~~~~' ~:pK~K:::

ІЗ.ЗО .Доброго

.На

Фільм ченнl -

ЛЬ-.,

п . • Советов RзроllRыx депутаТІ!ІВ КиевскоlІ .бласти. , Газета 8Ь1ХОДИТ ва украинском ЯЗЬІке.

_ _,

МІжнародного

,Свято в

-

ОБЛАСТЬ

НА

HaYKOBO-ПОПУЛАрнl

ми. 9.25 Мамина школа.

.....,.~...,....,....,."...,...."4"~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ,.

ФІ.'І

.ОА не ходи,

ПРОГРАМА

газети .Правда' Ю. О. Жукова. ,

А

тарнцьки.

ЗУ! І 1.00 До

цю. та А на вечорницІ.. 11;50 .Хочу все знати.. М і60 12.00 МузичниА кіоск_ 22.55 бузич~а по"!та -І хл ио- 12.ЗО Сільська rодина. ро ам. о зак нченн - 1З.ЗО в. Розов. • Ситуацlя •• Вн-

11 І ие мов рне. • КошеНА на

18.З5 БесІди на мІжнароднІ теми

'ЗОРЯ Н' Ф (~оро(~илоу,) 10.00 Служу Радянському СОIO-

град) • е тч. ак. 4 11 ~aIlM. б І Іти' 20. 5. а до ран ч. д .'.

ВНСІТУП

СРСР

17.25 Очевидие 18.25 'МультфІльм

лу:

розглядаються

давництва.

нІсть. Спортнвна програма.

lЗ.30 'СПОРТЛОТО'.

кі­

В. ГАВРИШ, завІдуючий вІддІлом ви­

Р Телевнстава. 03, 5. ~c~~~~IH~. КонцергнlА студі. 14.10 .Автомобілlст>. 18.00 ЧемпІонат СРСР • фут бо- 21.00.Час.. 14.35 Б. Которович викону. тво~).~а~~ти.на;'єО;ев~:~~С~В~~IІ; 21.35 Концерт для трудlвннкlв ри ПаганІнІ. 18.45 І. Рябокляч . • Марlя Заньсlльського rосподарства. 15.25 .Театральна вlтал_ия.. кавецька.. Вистава. 22.20 ЧемпІонат €вропи • кlн17.ЗО Виступав Ансамбль танцЮ 21.40 Муз. фІльм .Аршин МаJl ного спорту. По закlнчен •• 1 УРСР Ім. П. ВІрського. Алан.. - н'овинн . 18.30 .Актуальна камера.. НЕДІЛЯ, 19 СЕРПНЯ ПРОГРАМА )'Т 19.00 ЧемпІонат СРСР (~ ФУТj ПРОГРАМА ЦТ 10.00 Новини. .олlвець-Маболу: .Динамо,€ OjKBa 2 8,00 .Час.. 10.15 ДЛА дlтеА. .Арарато (реван. 8.40 Гімнастика для дlтеll. лювець._ таllм. 9.05 С. РахманІнов. СIОТга 10.45 Сьоrоднl - Ден_ повlтрн-

1З.10 І

боротьбу а

західному

ціально-політичні аспеКТIt буржуазного кіно.

інтересом

.Х8lилl

кіно­

номистецтв! йдеться у до­ слідженні Н. М. Напель.. городської «Ніноконтр«с, ти •. В книзі болгарського критика Георга Стоянова­ Бігора «3веЗДЬІ ипоклон.

Ра~янс~к?!

40ГО зМОРА '-\ 7 сер 12. • акон МН'.

.алвх. '2.45 <Здоров'я._

увійшли

упорядкова,ної

сучасному

роль

ЄДИНlЙ

великим

репортаж_

Кон-

здобули ви­

глядачів,

Про гостру

про спільну іста­ долю народів-брз.­

11.З5 ТелефІльм

7 серІя. 10.45 ДЛА вас, батьки_ 11.15 .Ранкова пошта.. 11.45 БІльш_ хороших товарІв. 12.15 По музеях І виставочних lЗ.45 Коло

знання

П А 9.55 PoclACbKa мова. ного флоту СРСР. Внступ 19.20 ФІльм е Петро' ерши >. 10.25 Романси М. ГлІнки. Головнокомандуючого віАс ..1. 2 серП. (21.00 еЧас> ~i 10.55 Наш сад. КОВО-П08IТРАННМН силамн 2З.10 МелодіУ І ритмн заlру Жj 11.25 В. КрапивІн. еЗбро.но)СРСР заступннка МІністра ноУ естрадн. По зак нчен" сеЦІ> Кашка._ Телевиста8а. оборонн СРСР, Головного - Н08ИНН. 12.55 Шахова школа. маршала авlацП, ГеРОА РапрОГРАМА )'Т 13.25 ЖИТТА науки. ДАНСЬКОГО Союзу П. С. Ку10.00 Новннн. 13.55 Заключннй концерт І таХ08а. 10.15 РаНК08нА KOHlJ,epT. І MOCKoBCbKoro КОНКУРСУ ар- 17.2О Концерт, ПРИСВАчениА 10.50 За8тра Ден.. П08 ТРАА тистІв естради. Дню n081TpAHoro флоту ного флоту СРСР. Суботні 15.05 Проблеми палИ8но-енерСРСР.

.Сlль ._млl-.

Шевчук,

мультиплІкацІйних

фільмів, що

залу

Україии з

розквіТ

З

ЦТ

Ірини

ських

прослухали присутні лек­ цію «Вплив аJlliОГОЛЮ на nOTOMCTBO~, яку прочи-

18 СЕРПНЯ

дороги.

Володимира Конкі,на. Оль­ ги Матешко, Івана Гаври­ люка, Ніни Ільїної. Кращі сценарії украУа­

братніх народІв.

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ 9.35цеТР_~'ФIЛЬМ

акторів

значення

про

воєн,

«ЩасливоІ

Є. Н. МатхіноІ розповіда­

Семииога.

зна,щем Б. М. КрижанІв­ СЬКИlМ. Це перша на Ух. раїні такого роду збірка.

України' в

торів радгоспу «БобрИЦI>-

ПРОГРАМА

РИJсl,в

спільній боротьбі в роки революці ї, громадянська~ та ВеликоУ Вітчизняно'!:

інші.

8:00 .Час'. 8.40 , ГІмнастика. П одорож. 9. 05 «есела 8 -

У серії популярних на­

•.

НомунlсТичної парті! у Ух

Ось і нещодавно агі rпоїзд побував у механізз.­

С)'БОТА.

з

«Весілля

ла про художню літера-, туру, яка висвітлює Іс­

тів,

Світлана Гур'євська , Га­ лина Кузнєцова, Вален­ тин Пежков, Олександр Нульчицький, Ганна Фа~­ товець, Микола Молявко

ху­

дожніми засобами славноІ і сторії Країни Рад, ра­ дянської дІйсності.

до збірки «Мультипанора­

сією, ричну

великі ентузіасти справи. Серед них­

приділяється

відтворення

районної бібліотеки Л . Л. Низовська. Вона розпові­

з'єдиання

ти і те, що учасники агі­ таційно-художньої брига­

су­

ється про творчі здобутки

читального

торичне

відзначи­

увага

показу

розмістилися

ліО'fекар

культури,якою

агІтпоїЗД

лива

Бібліографічний огляд до 325-річчя возз'єднан­ нЯ УкраУни з Росією «Жива слава Переясла­ ва. зробила старший біб­

механізаторів_

-

в якій досліджу_

ється сучасний кінопро­ цес, творч і сть майстрІв екрана республlки _ Особ­

Рі .

перенесли

свою діяльність безпосе­ редньо на робоч! мІсця овоqівників, тваринників,

Будинку

сценку

леген­

Багато цікавого знайд"

Нульчиць­

Рябова

Фото М.

настанням весня­

польових

О.

виконують

оперети

:ки.

'Них

та

кінознавчо'L автора

читач у Книзі О. А. «онд­

зем­

євська

внесок у

МатерІа­ про най­

ратенка «На екрані

лЯть

роз.

дарної стріЧI\И «Бронено­ сець «Потьомкін".

виступ

рідну

з

спадщини

часник.,

лю. С. Крапиви; С. Гур'­

виконання

цінніше

культармійuі свій

наукові

тецтв. та інші. ли розповІдають

І

маторами, лекторами робсправу

раКЦіОНі-В.,

робки і дослІдження «Тео­ рlя композиції кіноФіль_ му., «Фільм як художнв цІле», «про синтез мис­

ГАМАЛІЯ.

фото:

кни­

ший теоретичний ман!­ фест митця «Монтаж ат.

ни.

пачинають

До

ги, зокрема, ув;йшли пер­

сонячному

Н.

«Естетика.

Кіно.'VllfстеЦтва..

кермо

машин.

по

видавціі!

ЕЙзе.нштеЙна

пшеничному лану комбаи­

культос-

вагомий

Подарунком

став збірник теоретичних праць, статей, лекцій та виступів видатного режи­ сера І педагога Сергія

механізаторів наближав:я до кінця. А в Ідальн!, розташованій неподаЛік жнивного лану, Іх чекав смачний гарячий обід, який приготували кухарі

за

ряд

тецтва.

перепачинон

жниварі

«Ми­

випустило

творі,в З питань вітчизня­ ного і світового кІномис­

arir-

СТУП .

сіли

видавництво

стецтво»

імені всіх присутніх щи­ ро подякував їм за ва­

Короткий

KtHO ми­ До цьог,)

років.

60

Ювілею

се­

поїзда почули багато СЛіВ вдячності за турботу, Bf!явлену до хліборобів. Секретар партійної орг;).­ нізаці'і А. А. Бєліков від

швидше зібрати урожай. У нашому районі д~є мережа

Радянському

нає

Рожнах,

З новим зарядом енер­ гіІ, з хорошим наСТРОЄ.1f

об­

ДЛЯ роботи сприяли удар­ ній праці, допомагал"

широка

/

Світи.1ЬНОМУ,

М. П. Ісаченк~, Г. П. Савченко, Н. М. Тимчен­ ко; М. С. Федоровська;

побуr,

хороших

універмагу регу­ лярно виїздили у пол~, приміром, відділ трикота­ жу п [' бував у Нняжичах,

Щиро аплодували жни­

їх.

про

створення

"МИСТЕUТВО"

відділів

лах району.

Саме така турбота п~о жниварів,

ПРОПОНУЄ

привезли для жниварі!! високоякісні трикотажні вироБИ. До реЧі, віСіМ

господарства.

9.3 ІВ' І і і І ' • "ДД л в 19-4-67,

-

.....

АдмінІстрація. ,..,,,....,..,.~..,...,

19'.'47;

ItОР~СПОП-

І

Газета 8ИХ.IІНn'

1"

промисловост,

,

вІвторок

'

""-1""".

аереду,

п ЯТНИЦIO 1 субоТУ.

Друк високий. Обсяг 2 полоси формату д 2 • ..... ,.",....:""-",....."..~, ....."...."....".r,.~..,;;r-.:--~~оО" ... ~#-=""~~..,..оО".:"'.:-~#,~w:'" ......... 4'" ............. ~

________ .. ____ .,.. "4~4""";--~ _:"'4~''':+.c--=","..:J-we--~

Їид;кс бі964~ Вроварська друкарни Кнївського облуправління в справах видавниuтв, поліграфil і книжкової торгівлі, вул. Київська. 154.

!

броварчани доставляютьс!t

-

Зам. 4636-11.200.

.....

#130 1979  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you