Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАИТЕСЯІ ~

НА ОРБІТІ НАВКОЛО МІСЯЦЯ

.N2 130 (4237)

Як уже поаідомлялось, ~ серnня

1976

снено

запуск

серпня

17

автоматнч1~оі

станцІІ «Луна-24>>. При пІдльотІ до

14

ВІВТОРОК

року було здІй­

1976

динІ

11

дено

гальмувания

СЕРПНЯ

Місяця

року о

го­

2

результаті

чого

стаицп, вона

р.

1976 2

хвилин було прове­

Ціна

в

коп.

пере­

йшла на колову селеноцент­ }ИЧну

За

орбіту.

даними

інформації,

телеметричної

всі

бортовІ

си­

ЗАСНОВАНА

стеми станції функціонують нормально. Центр далекого коем ічного зв'язку підтри­ мує із станцією стійкий ра-

діозв'язок.

В

РОЦІ

1935

Чіткий ритм ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНШ ПАРТІІ УКРАІНИ,

(ТАРС).

МІСЬКОІ І РАИОННШ РАД ДЕПУТАТІВ

~~~

конвей~ра

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Новий бурякозбиральний комбайн РКС-6, який виблис­

Без рекламацій

кує

лейного>>

значно зросла роль відділів технічного контролю. Тепер праЦівники відділу не лише реєструють процент бракова­ втручаються

ПОРА

ГАРЯЧА -

Жнива

гаряча

пора

процес .

працюють в полі комбайнери. Високої продуктивності праці добиваються Володимир Григо­ рович Гречно та Микола Федо­ рович Шитий. Комбайном «СК-4» вони намолотили з по­ чатку жнив 280 тонн зерна. На

помічник комбайнера

З початку

жнив

радгоспу

Збираючи врожай першого року десятої п'ятирічки, хлібо­ роби нашого радгоспу дбають про майбутній. Слідом за ком­ байнерами працює в полі ком­ плексно-механізований загін скиртувальників. Вони заготов­

110-120

ЛЮБЕНКО

звільненІ

робітку на транспортуванні зерна від комбай нів виконують

за­

на

товляють до посіву озимих , площа яких в господарстві ста­

новитиме

Ударною працею зустрічають кожен новий день і орачі радгоспу <<Бобрицький>>. Вони готують грунт під посів озимих

\ \ '

~

:

культур. У полі постійно працює три трактори <<Т-150 >.>.

J

1\'rеханізатори Олексій Віктора- ~

вич Ялтихов , Володимир Хари-

топович Фурман

та

~

Михайло ~

Лукич Дяченко щоденні норми виробітку виконують на 110120 процентів. На їх рахун­

ку

-

гектарів

500

рист

t

зораних

Досвідчений

завжди

тракто- ~

показує

ШИТИй Микола Федорович комбайнер

і

помічник

Незважаючи

комб айнера

на несприятливі

« СК-4» намолотили

з

-

радгоспу

погодні

« Бобрицький » .

початку жнив

приклад

115-125

« Русанівський » .

·

Трактором

конує норми виробітку . Серед орачів радгоспу займає п~ршість.

..

~~---=- ----~-

------

ПРОДАЖ ХЛІБА ТРИВАЄ

рації

тут

механ і зовані

. . ---·

і

тому

автомобілі не затримуються довше 20 хвилин.

стихає

- Наnруження , звичайно , велике. Інколи людям доводи­

шум автомобільних моторів на території Бобрицького хлібо-

ться працювати до nізнього не­ чора, а то і у вихідні дні, -

приймального пункту. З тринадцяти радгоспів району везуть сюди хліб нового урожаю. Вже здано 350 тонн жита 1 832 тонни пшениці. Найбільше

розповідає завідуючий пунктом Г. С . Номпанець, але пра­ цівники наші не нарікають , ро­ зуміючи, що кожна засипана у сховища тонна зерна то на­

Сімнадцять

днів

не

жита здали радгоспи <<Пухівський>.> 146 тонн, « Гоголівський» 268 тонн і «Русанівський » 118 тонн - пшени-

ше благополуччя , наш добро­ бут . Велика увага приділяється на nриймальному пункті збере­

Ці . Невеликий, але дружний ко-

ж енню

лектяв

хлібоприймального

пункту докладає

щоб вчасно

і

всіх

зусиль,

без втрат

за си-

пати зерно у сховища . Всі опе-

*

У ЗАСІКИ ДЕРЖАВИ Трудівники колгоспів і рад­ госпІв Кобеляцького району Полтавської області практични­ ми ділами вІдповідають на по­ чин кубанців. У нинішньому рощ

вони

урожай,

виростили

значно

високий

збільшили

ва-

зерна

нового

врожаю.

З цією метою дообладнані всі

механізми ,

місця

автомобілів тами.

*

лові

*

вантаження

застелені

брезен-

В. НЕБРАТ. збори зерна

й

заю~я

жаВІ.

по

продажу

зобов ' я­

хліба

дер­

На хлібоприймальні під­

приємства надійшло тонн зерна. Всього

47

тисяч ра зом з

круп'яними нультурами

1

куку­

рудзою буде продано зерна тисячу тонн.

( РАТАУ ) .

51

також

усі

члени

загальному

підсумку

на

нашому

підnри­

є мств і . Тому в стартовому роЦі п 'ятирічки споживачі не пред'являли серйозних претензій головно му підпри­ ємст ву об 'єднання .

УСПІШНИЙ СТАРТ

о.

начальника

ного

. змагання

n е реХІДНі

присуджено

ЧервоНі

nрапори

розглянули

чею

соЦіа­

лістичного змагання облас­ т ей і р айонів республіки за

лока

державі

та

інших

тв арин ницт ва

півріччі

За

м 'яса,

1976

і мо­

nродуктів

у

першом у

року.

успішне

тваринницт ва

му

змаганні

пе­

соціалістично­

виз нано

сер ед

областей: Ворошил овградсь­ ку, Запорізьну, Сумську. Пе реможцями серед райо­ нів стали: Царичансьний ра­ йон Дніпропетровської об­ ласті, Зміївський Харків­ ської , Черкаський Чер­ к ась-кої, Красногв ардійський

Кримської,

відповідних

Іршавський

грошових

премій .

Від:wічен о роботу по ницт ва

і

інш и х

також хо рош у роз витку тварин­

госn одарств

район і в

Рада

ряду

республіки .

ЦК НомпартіІ

винонання

прийнятих соціалістичних зобов'язань і досягнення найкращих показників по ви робництву і заготівля х продуктів

кінця

атомної

поточно­

України

Міністрів

УРСР

і

за­

кликали п артійні, профспіл­ кові і КО:\1СОМОЛЬСЬКі органі­ заЦії , радянські і сільсько­ гос~одарські органи, керів­ ниюв і сп еЦіалістів госпо­ дарств ,

усіх

робітників р едити

колгоспникі в

радгоспів

зусилля

на

макси­

ви-

сокоякісних кормів, раціо­ нальному їх ви-користанні,

худоби

і

продуктивності

птиЦі,

і Центральному .N2 20 виборчих округах

с воєчасн і й

ПіДГОТОВЦі ДО ЗИ МіВЛі .

( РАТАУ) .

Зг ідно рішення шостої сесії обласної Ради депутатів трудя­ щих XV скликання, на підставі

ст .

119

<<Положення про вибо­

ри до обласних, районних, сіль­ с~ких і селищних Рад депута­ ТІВ

трудящих

Украї нської

РС Р» і Указу Президії Вер­ ховної Ради УРСР від 2 1 квіт­ ня 1969 року <<Про порядок проведення

виборів

до

облас­

них , районних, міських, сіль­ ських і селищних Рад по окре­ мих виборчих округах замість вибулих депутат і в>>, виконком обласної Ради депутатів трудя­ щих вирішив:

Призначити

і

зосе­

мальному нагромадженНі

nідвищенНі

обласної Ради депутатів

трудящих замість вибулих депутатів по Січневому .N2 9

соціалістич­

ЦН Компартії України і Ра­ ди Мін істрів УРСР з вида­

продажу

до

го року здати в експлуатацію пер­ шиА енергоблок. На фото: одна з дільниць будівни­ цтва Чорнобильсько'! атомної електро­ станції. (Ф отохроніка РАТАУ).

до

Закарпа тськ ої облас-

П е реможцям

виробництва

Чорнобильсько'!

зобов'язання

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ

Центральний Комітет Номпартії України і Рада Міністрів Української РСР

збільшенн я

Будівники

взяли

НТК

меблевої фабрики.

район Ті.

ТВАРИННИКІВ підсумки

І

Київська область. Повним ходом ідуть роботи на будівництві Чорно­ бильської атомної електростанції пускового об'єкту десятоі п ' я'{ирічки .

Н. БОИКОНА, в.

-=--.....--=---=--..:-..:-..;оо__ ,_~

реможцями

успішно

виконали соціалістичні

nоказують

забезпе чують гарантію висо­

« Т-1 5 0 »

щодня зорює шд озимі по 12- 15 гектарів, значно переви-

голова робітинчого комІтету.

в

ляються

у роботі. На його агрегаті часСМАJІЬКО,

праці

кої якості меблів, що вироб­

тіше всіх майорить перехідний червоний вимпел. ~ М.

зу

процентів .

радгоспу

праЦіВНИКіВ

бригади Галини Кози р . Суворий контроль зверху т а робІтнича ініЦіатива зни ­

РАК Григорій Стеnановичмеханізатор

до

готовляють

280 тонн добірного

зерна. Серед хліборобів радгоспу займають першість у со­ на

контро­

Ольга Євгенінна Громова. Високоякісну продукцію ви­

умови, комбайном

ціалістичному змаганні . Змінні норми виробітку виконують

площ. Особливо добре трудиться Володимир Харитонович

Фурман.

ГРЕЧКО Володимир Григорович,

гектарів .

600

На

сумлін­

Іванович Балабай, оббиваль­ ники Олександр Ст епанович Оксанич і Надія Іванівна Грінч енко, шліфувальниЦі Катерина Михайлівна Кап­ тевич та Ольга Павлівна Кузьменко. З особистим клеймом працює інструктор

процентів .

115-120

продукції .

роботи

верстатник Михайло Кіндра­ тович Теnл юк, столяри-скла­ дальники Микола Михайло­ вич Налиновський та Іван

-

водії автомашин радгоспу «Заворицький ». Денні норми ви­

пожнивних

новлені завдання 150 буряко­ збиральних номбайнів. (РАТАУ).

Посилився

відзначилися

лення

зиму. Від їх швидкої праці за­ лежить успіх орачів. Бо всі від

від­

Зразки комуністичного став­

УМАРОВ

лишків площі відразу ж підго­

зо­

відділу , а й особиста від­ повідальність робітників за якість зданої продукції .

Анатолій Олексійович,

Микола Васильович

додаткових

лист Генера ль ного секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнєва трудівники заводу роблять усе, щоб додержати слова дати сільському гос­ подарству країни понад вста­

дерево­ контролю

ВИМОГЛИВі СТ Ь

процентів. Збирають хліб прямим комбайнуванням.

для худоби на

рахунок

ко­

підприєм­

лери ВТК комуністи Кате­ рина Петрівна Могильна та Іван Кирилович Кулішенко. Помітно з росла не лише

намолотили 215 тонн хліба комбайном

«СК-6» . Змінні норми виробітку виконують на

ділянЦі

юстю

«Авангард».

в

виготовлений

передового

виготовленням

високоякісної

ц!й

Федір Григорович-

на .

<<Проф і ­

Р?зроблено ш і сть стандарт І в за

про­

Головченка.

ства

підприєм­

ПІдприємства .

ударно

бов' я зань по достроковій по­ став ці селу збиральної техніки. У відповідь на вітальний

бере участь у впровадженн і

контроль

І.

лективом

активно

об' єднання

агрегату

Комбайн

К?Мплексної системи уnрав­ ЛІння якістю продукції . Вже

ВОРОНИй комбайнер

І.

причини

технічно го

з

ком­

вела передова бригада майстра

виробничий

головно :wу

обробного

Петро Іванович,

Дмитро Пантелійович Кучій. Автомашиною «ЗІЛ-130 >> він перевіз 360 тонн добірного зер­

у

вивчають

Бро варсІ.г:ого

діл

шпильовии

серед водіїв радгоспу займає ~

ляють солому

На стві

lr~~lffi®rnJ®П ©JJ1J&rnJOO

транспортуванні хліба нового врожаю першість у змаганні

й

невдач. проводять лактичні >> заходи.

[В ~JіlШШД~~

для

хліборобів. Весь світловий день

а

вийшов

Дніпропетровського

байнового заводу імені К . Є . Ворошилова. його порядковий номер 500. Складання <<юві­

У першому роЦі n'ятиріч­ ки якості і ефективност і

ної продукції ,

свіжою фарбою,

воріт

вибори

до

об­

ласної Ради депутатів трудя­ щих по Січневому .N'2 9 (м . Бі­

ла ~Q

Церква) і Центральному (м. Бровари) виборчих

20

округах на

1976

року.

неділю,

29

серпнЯ

Голова виконкому І. ЛИСЕНКО. Секретар виконкому М. ПОЛЕГЕНЬКИИ.


Підсумки берлінської Кон-

п

ференції - важливий вклад у справу боротьби за Європу миру,

муніетичних

робітничих

1

ціоналістського

проти Імперіалізму, за мир і соціальний прогрес.

дія берлінської Конференції

Європи,

і робітничих

Історичне значення врийнятої XXV з'їздом Klltlt:

документ

марксизму . лені-

нізму.

документ берлінської Конференції _ платформа

бо-

ротьби за дальше зміцнення иицтво

безпеку,

соціальний

грес в Європі.

Історичні зміни

про-

Народи,

які

завоювали

робітництво, за свободу та

- впливова міжнародна си-

і міжнародне

спів-

країн, що

не приєдналися,

незалежність народів. Соціал-істичні держави,

ла. Мирне

талу,

синах між державами

капі-

нац опально-визволь-

ний рух -

головні револю-

ційні сили сучасності.

Видатна роль соціалістич-

в Європі

них держав у справі відвер-

після другої світової війни.

нення нової світової

Зовнішня і внутрішня по-

л·ітнка СРСР

ний прогрес.

свободу і незалежність, рух

робітничий ірух країн

співробіт-

- комуністичних партій у боротьбі за мир і соціаль-

Програми дальшої боротьби

за мир

Підсумковий

розгорнута

зміцнення безпекн

вклад у загальну боротьбу ко муністів усього світу за краще май-

війни,

і даяь-

шого розвнтку процесу

-

рядкн напруженості.

Робітничий клас

бутнє людства.

роз-

_

про-

відна сила сусnільного

роз-

співіснування

провідна тенденція у відноз рlз-

ним соціальним ладом.

Заключний акт й ··

загально- ко-

європе сько1 наради

декс мирного спілкування і

співробітництва держав.

стів.

ного робітничого класу

Конференція

Берлінська

про розвиток взаємовигідно-

про

го співробітництва та змlц-

відсічі

між

народами.

ціальннй прогрес сніті.

Берлінська

знаряддю

го.Поглнблення

Конференція

номСуоцеіалтаіпзім.

роть н з ворогамн розрядки

умова

міжнародної напруженості.

Політика ІмперІалІзму -

Соціалістичний

і

змІЦненню

безпеки в Європі.

Врахування

тизм

П'ЯТИРІЧКИ

-

науково

технічного

про­

гресу . На даному етапі гос­ подарського будівництва це найважливіше завдання, якому

повинні

перед

про

нання

них країнах та загальних за-

ського народу в комуністич-

історичнонеобхідна

тому

й

з

найважливіших

числі

-

вадженню

нової

від

неухильне

кожним

стерством планів

-

будується другий судноплавний

міні­

відомством нової

зазначив

това­

риш В. В. Щербицький. А це. як відомо, поки

-

що

одна з найслабших nозицій >> .

нині існуючого трикамерного новий шлюз буде однока­

На Броварському дерево­ обробному комбінаті Ці nи­ тання

вважають

за-вданням

першорядного

суден.

Одночасно з будівництвом

основних об'єктів

електростанції провадиться спорудження

гідро­

автошляхової

естакади. Вона сполучить правий і лівий береги Дніпра. Цей об'єкт спеціалісти вважають унікальною спору­

дою: проїжджою частиною естакади буде суцільнозвар­ гнучких

вгорі

-

Номбінат

будівельний

майданчик

нового

будівництво естакади через шлюзи.

Фото О. Красовського. (Фотохроніка РАТАУ).

став

підприємством

воствореного

об'єднання

но­

виробничого

«Броваримеблі».

А близько nівстоліття тому це був невеликий лісопиль­ ний завод. Поступово він переріс

ків.

опорах.

значення.

нещодавно

головним

у

На

завод

його

ганізовано

обробний ся

не

холодильни­

базі

тепер ор­

потужний

комбінат.

про

зміну

дерево­

І

йдеть­

вивіски.

Всі ці перетворення були зумовлені глибинними внут­ рішніми процесами . Зміню­ валися

запити

техноло­

готовлення

служитимуть

відходи

вина,

-

подрібнена

Фактично них

камер

дів .

Здійснити

нових

встановили

нетипового

ви­

та

показників,

З

у

ПОАІВ

ІНІЦІАТОРИ ВІРНІ СЛОВУ Ініціатори подання допомоги трудівникам села в створенні надійного запасу кормів трудові колективи промислових

підприємств, транспорту, будов і організацій Кременчука на Полтавщині достроково ви­ конали своє соціалістичне зо­ бов'язання. Трудящі міста уже заготовили і передали колгос­ пам і радгоспам Кременчуць-

НОВЕ ЖИТТЯ

о

серйозне

якості.

ведеться,

цеху.

значну

увагу

реконструк­

підприємства .

встигати

які

Варто

-

і

якого

за

зростають.

відстати

на крок-два

продукція

не

повинна

кого району занні

близько

до

22

ло

20

«КОЛОС»

тисяч тонн. ІДЕ НА РЕКОРД

Героєм швидкісного збиран­ ня на хлібній ниві Ворошилов­ градщини став комбайнер рад­ госпу <<Покровський» Старо­ більського району В . П. Боро­ давка. За день при нормі 15 гектарів він підібрав «КолосоМ>> валки озимої пшениці на площі 50 гектарів і намолотив

Вівторок,

17

червня

перено­

у

поці-

керуючого

тре­

«Броварисtльбуд»

критичне

чому

внннк­

ставовище

на

будівельних майданчиках деревообробного комбіна­ ту. Тов. Ткаченко пояснив це

нерозпорядливістю по­ стачальників і запевнив, що трест докладе всіх зусиль

до виконання річного завдан­ ня у запланований строк.

У

тисяч

очевидно,

Л. В. Ткаченка,

ла­

року.

зеленої маси при зобов'я­

-

стом

знаходи­

ста-ти

відсотки ви­

кореспондент

кавився

споживача .

ду вже наступного

тонн

Наш

часу,

невпинно

42

Від редакції:

Необхідно

вимогами

Ге-

О. МАШИНІН, начальнИJ\ технологічного відділу деревообробного комбінату.

не

Ми й надалі приділятиме­ мо

викликає

сити не раз. На вітер поле­ тять тисячі карбованців ка­ піталовкладень. Тому дедалІ більше уваги зосереджуємо на Цій ділянці перебудови заводських виробниqих по­ тужностей.

Щоправда, тут поки що де­ які важкі роботи викону­ ються вручну. Це зв'язано з тим. що технологія вироб­ ництва холодильників розроблена до кінця .

цеху

занепокоєння.

ділених коштів. Якщо бу­ дівництво буде й надалі ве­ стися уповільненими темпа­ ми. строки здачі об'єктів до­

На початку року був зда­ ний в експлуатацію корпус металоштампувальної дільхолодильного

Щоправада. хід

освоїв лише

п'ять

устатку­

мері НСХ-2 державного Зна­

ниці

площах, матимуть

неральний підрядчик трест <<Броварисільбуд»

вання. Нині цех бореться за присвоєння холодильній ка­ ка

сучасністю,

споживачі

спорудження

конвейєрні лінії в холодиль­ цеху,

що

ми роботи .

ви­

це завдання

готовили і пустили в дію дві

ному

зразків.

змогу оцінити і гатунок то­ вару, і якість здійсненої на­

про­

було нелегко. Адже ми

одиниць

кра­

відзначатимуться

виробничих

так

холодиль­

трьох

ЯКі

рівні

в і тчизняних

рих

дере­

завершено

освоєння

на

Цього року випуск набо­ ру буде апробовано на ста-­

опилки .

граму

на­

на вироб­

ПОТУЖНОСТЯХ,

практичністю,

У першому роЦі десятої п'ятирічки на кошти, надані в кредит Держбанком, роз­ почато будівництво цеху ку­ хонних меблів, перша черга

ВІСТІ

щих

і спо­

комфортабельністю.

на-­

усіх

ничих

У ВИРОБНИЦТВО иицтва

на Це ви­

нухонні

виготовлені

спроектовано

-

тиме

з

бори,

Меблі НОВЕ

вийде

і народне господар­ цілому . У продаж

надходитимуть

вироб-

до­

впроваджувати

цех

обробного ко.мбінату . живачі , в ство

продукції

розділів ,

У першому nівріччі стар­ тового року п'ятирічки яко­ сті і ефективності дерево­ обробнУ й комбінат виконав

о

пропозицій

Цієї

році

пуск. меблів у три рази. За­ гальний обсяг виробництва зросте вдвічі. Від цього ви­ грають і робітники дерево­

раціо­

Ції

сягнення технічної укової думки.

стор.

тіль­

впровадження

гія виробництва, уснладню­ валися виробничі програми. Це неодмінно привадило до необхідності зміцнювати структуру виробничих під­

план

1979

проектну потужність. дасть змогу збільшити

оЦінюється в 44 тисячі кар­ бованЦів . Значний обсяг ро­ біт виконано по обладнанню виробничої дільниці з кон­ вейєрною лінією, на якій вироблятимуться табуретки. Базови:vr матеріалом для ви­

споживачів,

удосконалювалася

2

ефект

налізаторських

ВИJ\О­

шлюз. На відміну від

мерним, що значно збільшить пропускну спроможність

з

впро­

підприєм­

впровадження

техніки.

Запоріжжя. На комплексі Дніпровського гідровузла

і

по

техніки.

Економічний ки

одного

приділяти

ством та об'єднанням,

о

авж-

В

обстановки 1·

особливу увагу на всіх під­ приємствах. «Ідеться насам­

-

спр

нього народовладдя.

ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ Виступаючи на травнево­ му 1976 року Пленумі ЦІ{ Номпартії України, член Політбюро ЦІ{ КПРС. пер­ ший секретар Центрального Номітету Комуністичної nартії України В . В. Щер­ бицький підкреслив, що ви­ рішення проблеми підвищен­ ня суспільного виробництва не можливе без прискорення

шлюза; внизу

втілення

_

~~

НОВОБУДОВИ

На фото:

демокра-

ному будівництвІ, зміцненнІ миру в усьому світі.

по

Берлінська Конференція про викорінення фашизму,

на

потреба

дальшого прогресу людства.

кономірностей го розвитку

заходІв

Зростання ролі робітничого класу та його авангарду

плита

об'єктивна

-

.і настійна

~~~.

на

загальної

кризи капіталізму на сучас-

бо-

б

імперіалістичної

апіталізм суспільство, позбавлене майбуткьо-

в усьому

про актуальні завдання

рішучої

антикомунізму

ре~Ії.

Берлінська Конференція про боротьбу за мир і со-

Конференція

необхідність

національних традицій у різ-

ня ефективних

партій Європи про роль Радянського Союзу в боротьбі

всіх трудящих мас.

захист демократії та націовальної незалежності.

нення взаєморозуміння

інтерна-

ціоналізм - могутня і випробувана зброя революцій-

1 в життя рішень XXVт лення з'їзду КПРС запорука нових успіхів - радян-

р оззброєнню

робітничих

Енгельса,

головна загроза миру, неза· і лежиост і та рівноправност народІв.

витку, що виражає інтереси

1

Маркса,

основа інтернаціоналістського співробітвицтва та солідарності комуві-

Про."Іетарський

Берл·інська

бо-

Берлінська Конференція в огли б лення проц е су про розрядки шляхом здlйснен-

у часники к он ф еренції ко-

муніетичних

Ідеї

Леніна

ЦК КПРС товариша Л. І. БРЕЖНЄВА

Промова товариша Л. І. Брежнєва _ центральва по-

комуністичних

зв'язок

з боротьбою

за соціальний прогрес.

Конференції комуністичних і робітничих партій Європи та промовою на Конференції Генерального секретаря

співробіт-

ннцтва.

за

тіюНерозривний і соціалізм.

доповідей, лекцш, політінформацій, бесід у зв'язку з підсумками

партій Європи для зміцнення їх взаємодії та інтерна-

миру,

умова боротьби за демокра-

те м ат и к а

ротьби за мир

Значення Конференції ко-

творчого

1р н а

співробітництва та

соціального прогресу.

партій

ри м

113.4

тонни

зерна.

Це

найви­

щий результат в області. Успіх передового комбайнера поділи­

ли його помічник Н. Ф. Нип'я­ чук, водії автомашин І. Г. Кор­ живський і Н. Г . Бережний. Комбайнери змінювалися бі­ ля штурвала через кожні чоти­

ри години роботи. Шофери, які обрали найкоротший шлях до току, приймали зерно на ходу агрегата. Постаралась і техніч­ на служба, що забезпечила за­ правку і ДОГЛЯД за «КОЛОСОМ>>. (РАТАУ).

1976

року


У відповідь на почин кубанців Трудівники

Троєщинського

Труба. На підбиранні й обмо­

відділка радгоспу імені Кіро­ ва широко підтримали благо­ родний почин працівників

лоті валків

цих

значилися

сільського господарства Крас­ нодарського краю. На зборах,

культур

дисти,

,

від­

ко~tбайнер-кому­

агітатори

та

Вони

.1юдей

новинами в нашій

з

знайомлять

ніст Микола

Федорович Тро­

країні і за рубежем,

химчук

його

дають

та

помічник

політін­

форматори.

їм

про

розпові­

передові

мето­

що відбулися тут з цього при­

Андрій Трохимович Понома­ ренко, які щоденно виконують

ди праці й досягнення вітчизня ної сільськогосподарської

водУ, детальне повідомлення про нього зробила агроном

свої завдання на

науки.

'І'ів.

відділка С. О. Куксенко. Кон­

ячмінь видає по

кретні пропозиції по впровад­

з

женню досвіду кубанців вніс керуючий відділком І. Ф. Чор­

Значно перекривали норми на перевезенні зерна від ком­

ностан.

байна шофери Іван Дани.т10вич Єреденко, Василь Загура, Ва­ си.'Іь Гу:Jенко. Вони працюють так, що збиральний агрегат

Механізатори,

чJJени

рільничої бригади, працівники ферм

ще

і

ще

раз

зважують

СВОЇ )ІОЖЛИВОСТі, ЩОб ;(і.'ІЮІ підкріпити зобов'язання .

гектара,

деться

ломи

.'!ист Генерадьного

ПРО

ПОЗИТИВНИЙ

пдощі

ділку значно більше, ніж то­ рік, заготовлено кормів Д.'ІЯ худоби на зимовий період, пе­ ревиконано доведений пдан . Незважаючи нізатори

ють

на

погодні

меха­

й

рільнt~ки

нарощу­

темпи

збирання

врожаю,

використовуючи жу

досить

умови,

ГОДИНУ

кожну

пого­

Д.1Я

ШВИ;'\ШОГО

за­

верШеННЯ

ЦІЄІ

роботи .

На

130-135

процентів

денні

на

завдання

ячменю і пшениці комуніст Петро

муніст, організатор

теж .

скиртування

тракторист

Панасович

хліборобами

ко­

позаклас­

тупи його відзначаються гли-

биною,

хорошим

світу,

широким

баченням кругозором.

Лише останнім часом він ви­ ступив про

з

хорошими

міжнародне

бесідами становище

Радянського Союзу на сучас­

со­

зерно­

ному етапі, про патріотизм та

солома вже зі­

інтернаціоналізм радянських .'!юдей, використавши в нш

скирту з

дист товариша д. І. Брежнє­

трактористи

Добре налагоджено радіозв'язок між польовими станами , бригаііа,t,щ у радгоспі «Русанівський» . .У цьому заслуга і опе­ ратора-диспетчеrю Олени Петрівни .У МАН ЕUЬ, яку lllІ ба•ш­

ва до кубанців.

Добре

працює

муніст,

агітатор-ко­

те на фото. Фото ,\\. CN111Іtora.

персональний пенсіо­

нер Петро .Якович Нікоденко,

Його можна зустріти у трак­

А. Тарасенко повідо~шли ре­ даю.(ії, що статтю обговорено

торній бригаді серед механіза­ торів або побачити під час бесіди з працівниками полів та

на поширеному засіданні тех­

ферм.

Робітничий

колектив

ді.'Іка

сумлінно

вахту

першого

несе

нічної ради

« ПРО ЗАБУТІ ТОКИ І НАСІННЄСХОВИЩА»

від­

трудову

~~

року десятої

участю

п'ятирічки. Ділом відповідаю­ чи на почин кубанців, він не

друковано

статтю

районної

державної

інспекції

В.

си11

для

своїх високих зобов'язань.

виконання

соціалістичних

чис.1і інших

В. МИКОЛАЄНКО.

нок

«Новому житті» в номе­

рі за 20 липня цього року під таким заголовком було на­

шкодує

дир рільничої бригади С. Р. Махачов. До тих, що трудяться у по­ лі, часто приходять пр(шаган-

косовиці

з

ної роботи місцевої школи Володимир Ілдіч Коваль. Вис­

~Іа польовими роботами брига­

виконує

цікаві бесіди

-

гектарів . Тут добре

40

й

проводить

Григорій Овсійович Бруєнко, О.'!ексій .Якович Сидоренко, Володимир Пилипенко та скиртоправи Костянтин Івано­ вич Геращенко, Петро Івано­ вич Пилипенко, Василь Мико­ лайович Л(шух, Григорій Зі­ новійович Федоренко, Микола Федорович Щипоног, Іван Ва­ сильович Ковтун, Іван Васи­ льович Шевченко, Григорій Пантелеймонавич Гордієнко та інші. Вміло і чітко керує всі­

ЦЬОГО

патріотичного почину. На від­

складні

Змістовні

центнери

обмолоту

попрацювали

сказати

ВП.!JИВ

також

після

брана й складена в

ців. можна

32

пшениця

вих. .Ячмінна

секретаря ЦК КПРС товари­ ша .11. І. Брежнєва ДО пбан­ зараз

висоК"Ий:

Швидко й організовано ве­

великою увагою і задо­ воленням вислухали трудівни­

Уже

процен­

120

зерна

не знає простоїв.

3

ки також

Намолот

очистку

~tайданчиків.

радгосп

ра­

Продукція Успішно долають намічені на перший рік десятої п'ятирічки рубежі nрацівники ферм

радгоспу «Авангард>>. переконливо

Про це

свідчать ЛQказни-

дарство здало м'яса, то тепер нерів.

тор

кілограми

від

кожної

1771 центнер 5726 цент-

продажу м'яса

не

нофуражу

«Плосківський»

радгоспу

Директор радгоспу головний

молодняка великої рогатої ху-

гатої худоби. В цьому рсщ ми

П. Во-

дов­

зберігання збускладське

розташоване

на

при­

тонн,

600

відстані

500

~rетрів від інших сховищ.

агроном

нього

на наступний рік.

та

секретар

парткому

В. Г;lушак, у перші дні заго-

Під таким заголовком у на-

їх залишиться як перехідне логолів'я

жик

1'івлі цього корму темпи дійс-

шій газеті 16 червня ниніш-

598 .вже здали 1449 голів, з яких Отже при річному зобов'яцентнерів більше, ніж торік. 1036 бичків вагою 405-410 зан.Ні 750 тонн радгосп значно иІ·лограмІ·в кожен вищо·1· кате- перевиконає зобов'я·зання по АвангардівЦі пішли далеко " вперед ло виробництву та про- горії, а 251 голова вагою кож- продажу яловичини державі. дажу м'яса. Якщо торік гоопо- на 350 і більше кілограмів. За Г. АНДРІЄНКU.

r

молока на

їх

окреме

міщення місткістю

СІНАЖУ»

Адже з ми!:і_улого доби. До кінця року буде здароку господарство слеціалізу- но на м'ясо 700 бичків перебільше ється на дорощуванні та від- важно вищої категорії. Решта

Господарство про-

довано

«ПРИСКОРИТИ ЗАКЛАДАННЯ

корови,

нулоrn року.

завезення

бованЦів.

В. М. Суржав-

великої ро-

приймання

лоха

від

водів для

прискладських до

знищення

зерносховища

гоносика з комбікормових за­

хліба нового врожаю.

продаж м'яса тільІш вищої категорії держава додатково ви­ платила понад 330 тися-ч кар-

Зараз у радгоспі на дорощу-

годівлі молодняка

та

майданчиків

ви-

лроти відповідного періоду ми-

~ало державі

план

розловідає дирек- ванні та відгодівлі 3670 голів

_

Радгосп одержав його ло 2182 ський. або на 18 кілограмів

-

Наші успіхи ло виробни-

-

цтву та

ки ло виробництву та продажу падкові, молока державі за сім місяців.

понад

токів

Для всі

дальшої ізоіІяції насіння і зер­

за зволікання підготовки скда­ дів,

підго­

та майданчики оброблені роз­ чиню! карбофосу. З метою

В

йону в ній будо піддано кри­

тиці

діля­

Проведено

зерноскладів,

довгоносика

насінної

господарств

усіх

виробництва.

товку токів та прискладських

начальника

Каданцевоі.

господарства за

керівників

но були низькими. Пісдя вжи-

року було надруконано

тих

заходів

недодіки

були

радгоспі імені Кірова. Лк повідомляють редакції

сокоякісно. При плані 3300 тонн і зобов'язанні 4000 за-

доліки в заготівлі

сінажу у

виправлені,

швидко

статтю, де вказувалося на не-

роботу

ви-

конано в стислі строки і ви-

директор господарства О . Чи-

кладено 4500 тонн сінажу.

································~·········································································· буває НайбіЛЬШ ВІІСОКИМ стемі та організмі. Вона уражає та, а саме в цей період часу зір ЧаСІ! лаукома РАДИТЬ ЛІКАР

переважно

осіб

похилого

віку,

та іноді ломічається і в моло­ дих. Може бути або первинною (тобто розвиватися самостійно). або вторинною, внаслідок перене-

сенаї раніше хвороби очей. Первинна

форма

проявляється

Глаукома захворювання, що являє собою комплекс симптомів, які порушують циркуляцію та обмін рідини в очах . Основний симптом її підвищення внутрішньоочного тиску, в результа-

в двох видах: простій і застійній. Найбільш підступна проста. Вона проходить без скарг хворо­ го і найчастіше діагнозується пізно, коли вже помітна значна втрата зору, або знизилось його

ті чого атрофується зоровий нерв і понижується зорова функ-

поле. Застійна

цін.

зується

Це

тяжке

захворювання.

І

воно часто зустрічається серед населення різних країн, міста і села, жителів півночі і півдня, працівників розумової та фізичної праці. Глаукома складає 4 проценти всіх очних захворювань. Близько четвертої частини осліплих представляють ті, котрі втратили зір від цієї хвороби.

У народі

це захворювання на-

глаукома

рядом

характери­

ознак.

Основні

зводяться до того, що хворий помічає, коли дивиться на яскра­ ве освітлення, ніби появляються райдужні кола, затуманення в погляді. Також відчуває втом­ люваність очей, головні болі у висках і надбрівних дугах, «літа­ ючі мушки», які ніби-то появляються перед очима.

Необхідність частої

зміни

оку-

зивають «жовтою водою», або «зеленою». Це внаслідок того,

лярів після сорока років також є однією з ознак глаукоми.

що У таких хворих широка зіющя світиться зеленуватим ко-

Так звана гостра глаукома бу­ ває найчастіше після сильних пе­

льором. В дійс~ості справа не в тому,

рсживань, нервових Виникає вона раптово

J!Отрясінь. 1 виявля­

що в ОЦІ збирається якась вода. ється в тому, що червоніє одно Глаукома виникає, бо порушу- із очей та погіршується його ється діяльність судинна-нерва-, зір. Ця форма хвороби нагадує вого

апарата

ока,

а

також

через

зміни в центральній нервовій си-

о

шлункове

отруєння..

спершу звертаються

0

--------------------------~---

Внаслідок

до терапев-

може

швидко

погіршитись,

при­

чому безповоротно . Отже, про це необхідно пам'ятати . Особи, у котрих встановлено за діагнозом глаукому, для збе­ реження зорових функцій, хоч вони й перебувають під постій­

ним контролем окуліста, повинні знати, як харчуватися і який їх­ ній режим. Поскільки хвилювання виводить нервову систему із стану рівноваги, то слід уникати нер­ вових потрясінь як негативного, так і позитивного характеру. На­ приклад,

почуття

турботи,

азартних

людям

краще

не

страху,

ігор.

дивитись

гніву,

Таким хвилю­

куріння це фактор, що викли­ кає інтоксикацію всього організ­ му і вияв,1яє несприятливий

Якщо сон хороший, то можна ІЗИ­

го перебувати в лазні . Жінкам не

ключити освітлення, а якщо він з перервами, тоді спіть при світ­ лі,

бо в темноті підвищується тиск. Отже, протипоказана й ро­ бота прн поганому освітлені, на­ пруження зору в сутінках. Оку­ ляри можна носити або світло­ зелені, або світло-димчаті, але не з

темним

склом.

ючих кінофільмів та не читати книг, в яких є ситуації, що дуже збуджують нервову систему.

Режим харчування глаукольно­ го хворого також сприяє бороть­ бі з цим захворюванням . Іжа по­

Найважливіше це налагоди­ ти спокійну, повсякденну обста­ новку на роботі і в побуті. Гла­

винна

укольним

хворим

протипоказана

тяжка фізична праця, а також роботи, пов'язані з напруження­ ми.

низьким

положенням

голови.

Тобто прання білизни, миття й натирання підлоги, виконання акробатичних вправ, гра на ду­ хових інструментах, праця ван­ тажникам .

Сон має велике значення у ре­ жимі. Перед сном необхідно про­ вітрити приміщення, а високому положенні

спати при голови.

Зранку відразу вставайте, бо в ці

НОВЕ ЖИТТЯ

о

Не можна також курнти. Адже

внутрішньоочний тиск . Як відо ­ мо, восьмигодинний здоровий сон зміцнює нервову систему і дає їй відпочинути. Тому налагодіть хороший сон або тимчасовим за­ стосовуванням снатворних засобів, брамиспІх препаратів, або прогу­ лянками перед сном на повітрі.

бути

переважно

молочно­

рослинною. Особливо уникайте м'ясних екстратів. Навіть супи й борщі варіть вегетаріанські. Пра­ вильний режим харчування в да­ ному випадку передбачає і помір­ не вживання рідини (не більше літра за добу, разом із супом) Гострі і з пряношамн страви ви· кликають спрагу, тож уникайте їх. Зовсім заборонено вживати спиртні напої (пиво також). Про­ ТІІпоказано пити міцний чай, ка­ као,

натуральну

каву,

вживати

велику кількість шоколаду. Бо всі вище перелічені напої підвищу­ ють

Вівторок,

вплив ву

ж

червня

1976

року

зоровий

такн

тнску . лову

нерв .

сприяють

Тому дуже

не

підвищенню

можна

гарячою

рекомендується

мити

водою · і

довго

го­ дов­

знаходи·

тись бі.1я гарячої плити. У літню спеку

краще

прнймання того,

тою

утриматись

сонячних

віл

ванн,

крім

ходити на сонці з непокри­ головою. Бувати на пляжі

кращ е до 10 годннн ранку і після 18 ГО;1ННІІ вечора.

Як відомо, під час робопr м'я· зів

внутрішньоочний

ється ,

тож

с.1ід

тиск

хоч

би

знижу­

два

рази

на день прогу.1юватись.

І, звичай­

но,

фізичними

займатись

вранці

вправа ми.

Знайте! Райдужні кола, зату­ манювання зору або головні бо· лі не обов'язково властиві тільки при глаукомі . Але слід зверта · тись до лікаря, бо тільки тан вчасно можна розпізнати захво­

рювання. конанню зупинити

і

І завдяки суворому ви· всіх

його

порад

прогресування

можн~ процес)

запобігти сліпоті.

С. ЧЕМЕРИt:, районний офтольмолог.

тиск.

17

на

Припливи крові до голови зно­

о

3

стор.

о


:В:ВСZ,ДА З Ч'.ИТА Ч'Е.М .ІІ'А .МZ.ЖИАРО,ДВZ ТЕМИ

І!J/їІtйJШІ((/}іJ

Привиди минулого виходять з нір У

Гамбурзі

(ФРН)

на

ські

цьому тижні відбувся так званий << конгрес на ці ональ­

лях.

справ

держав .

нацисти

влаштували

антикомуніс­

тичну

гію .

І

антирадянську

-

му і комунізму ,

проголо­

з

Європи

Гамбурга

ково.

зовсім

Як

тори

країн не

свідчать

вони

законодавчий

цьому .

не

Неофашисти

в

тепер

лерівську

хвилю»

ріадУ >> .

В

численних

ках

брошурах

та

гріХИ>>

дився

тися

в рух ,

лових

на

Ритм

що

наро­

автозавоДі

високу

<<Боро­

ефективність продукції >>

баг. ато

промис­

підприємств.

від

Іх

тему

ку в

« гітле­

країні

новлення

-

нацистському

і

таким

грунт

Проте Ція

в

є

чином

для

<< сильної

авторитарного

акції

терорис­

діяльність повинн~. з замірами реакціо­ посіяти страх і пані­

підІготувати

книж­

<< Відпуска­

перевороту.

вста­

влади >>

режиму .

розрахунках

істотна

хиба.

ре­

Реак­

роботи

час

ШІСТЬ МіСЯЦіВ ЦЬОГО року.

назад .

В.

він

виступив

у

палаті

при обговоренні грами

громад

урядової

скорочення

ще

на

про­ один

мІльярд фунтів стерлінгів трат на соціальні потреби. ністр

визнав,

номію

що

призведе

кількості

курс

до

60

ІТАЛІЯ .

районі

Серйозне

трагічне

міст

Меда

за

У

Зав­

еко­

ще

при­

тисяч чоловік .

громадськості

кликає

на

збільшення

безробітних

наймні на

ви­ Мі­

Італії

ви­

і

Севезо

в

квартир,

близько

шкільних

7

ла!»

ну

вається ня

медичне

населення

південних тичної Так, з

у

по 'І а тку

200

більш

як

600

року

крито

9Q

зараження доймищ .

атмосфери

во­

(ТАРС).

КАПІТАЛУ

латорій , дичні

почали

лійський ніс

міністр

Хілі заявив,

дальше

зниження

що

рівня

життя

п ' ятирічки•.

(Донецьк) .

Зуїв·

17.00

яльної художньої творчості дящих . «Народні таланти• . поріжжя).

«СІльськогосподарськи/1

17.45

програма

•Вісті•.

Концерт

18.00

К . т. с Народна творчість•. Програма документальних теле­

«По рІдній країн і »: сЗа­ повітннми стежками», •Сибір.

14.50 16.15 16.55 17.35

року» , •Таганрог». •На добраніч , діти!». Програма «Час» . (М . ). Екранізація літературної класи­ ки. Художній фільм «Воскресін­ ня•. 2 серія .

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Новини. (М.). К . т . Пмнастнка. (М . ).

19.00

16.30

К. т. М. Горький . •Міщани•. Фільм-вистава. (М.). Художній фільм •Операція «Коб-

атру

18.35

•В К.

21.00

нашому мікрорайоні•. т. Для дітей. •Творчість

19.30

(М . ) .

К. т. еОповідання і казки Д. С. Мамина-Сибіряка•. (М.) . К. т. Зустріч з олімпіАцями в Концертиііі студії Останкіно».

(До­

М.

Горького.

студентські

ігри .

К.

т.

•Майстри

родни/І артист (М.).

каз­

мистецтв• . СРСР

На·

Б.

Чнр ­

популярної

кла­

ков.

К.

т.

Концерт

снчноі

К.

21.30

музики.

т.

(М.) .

Художні/І

ріко» . 4 «Вечірня

22.20 22.50

телефільм

cepiw.

(М . ) . музична пошта•.

Інформаціііни/І

випуск

•Ка­

•день

за

днем».

К. т . Документаль~:~І телефільми. К. т. Художнііі телефільм «Ка­ ріко•. 2 і 3 серії. ( М.).

Редактор Є. ФЕДЯП.

НА

РОБОТУ

завідуючого сиnадом матеріальних цінностей; за газовою опаnюваnьною

системою;

сnюсаря по ремонту автомашин.

Звертатися за адресою: м . Бровари, вул. Кутузова, Тел. М

19-0-72.

Адміністрація.

................................... і

Броварському комбінату

КОМБІНАТУ ; ПОБУТОВОГО : ОБСЛУГОВУВАННЯ t терміново потрібні: : НАСЕЛЕННЯ : кухонні робітІПІІ(н, : : кухонні робітники (для : НА ПОСТІЯНУ POБU'l')' : роботи у шкільних їдаль- : ПОТРІБНІ: :нях), : теслярі, столяри , слюсарі, : кухарі всіх розрядів , : t буфетники, : , сантехніки, манікюрші. : кондитери, : Для роботи у селах району t прибиральниці у пивний : 1 ПОТРІБНІ: 1 :бар, : : муляри, : 1 швейники, перукарі шнt електрик, : рокого профілю, фотографи. : експедитори, t ; . Звертатися на адресу : : вантажники. : м. Бровари, вул. Київсьf Звертатися на адресу : : ка, 146. ::вул . Ки"'Івська , 148 . • і Телефон 19-3-97, : Адміністрація. : 19·5-71 .

:

громадського харчування

І Останнім часом терор у Лондоні набрав таких масштабів, що власті змушені проводити обшуки городян. На фото : поліцаї общукують пасажирів метро.

(Фотохроніка ТАРС).

69.

~

Адміністрація.

~~~..-

і

Управлінню виробничо-

Jмає

в країні, якщо темпи економіч-

музики .

Легка атлетика . К. т. Для дітей . «Приходь ко!» (М.). «Горизонт• . (Ленінград).

18.35

18.05

Ім.

Всесоюзні

17.40 VII

19.05 19.50

ЮНИХ» .

аокальної

К. т. ІнформацІАна програма «Вісті•. Першість СРСР з футбола : «Шахтар» «Зоря». «На добраніч , діти!•. Програма «Час». (М . ) . ЕстрадинА концерт. «Футбольниіі огляд». Вечірні новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ к. т. Для дітей. л . Гарабін. « Пашчнн хвісТ>. Вистава Ростов­ ського-на-Дону драматичного те­

21 .45 21.00 21.30 22.00 23.00

Фільм-концерт •Любов-мелодія• . Для дітеіі. сКатрусин кінозал». Документальний телефільм сДа· ри землі» . «Бути Києву зразковим містом».

19.00

(За­

тиж-

нецьк).

18.30

Пори

9.00 9.10 9.30

тру­

день».

ІнформаціАна

фільмів

20.45 21.00 21 .30

(Львів).

«Ми інтернаціоналісти• . Бесіда. І Всесоюзнніі фестиваль самоді­

ка•.

19.00 19.30 20.00

~ технологічної комплектації

ме­

Де­

10-ї

ДРЕС-2 .

Для дітеіі. •Сонечко• . (Одеса). Реклама. Оголошення . Фільм-концерт сТанцює сЛезгін·

саду

досвід

проводить набір учнів

у магазин-шнолу при рай­ споживспілці на базі 8-1 О класів .

роботи, на по- і

начальн_ик~

планово-:

на

виробничого ~ІДдtлу УПТК, : інженер

вІдділу

реалі за-:

За довідками адресу ·

м.

звертатися

вул Київс~ка. 149.

1

Бровари,

L

"

: ПраВJІіння ~ : ~ райспожнвспl.пки. : Адреса упр8:~ління : м. Вро-~ ~,...g"_"" __ ..;-._..:o-, _ _ __., вари , вул. Кишська , 170. : У СПРАВАХ ОБ'ЯВ

і

ціі упраміння,

·..:--.с-..:>---#~~-~~~,.,

Правління райспоживспілки

: :

_ тресту <<Броварисільбуд>> І • на постійну роботу потрібні: f : інженер-економіст, який

від­

можливе

•Рубежі

і:ька

то•.

16.40

................................ ·-

Анг-

фінансів

піс·

~

курси.

ВЕЛИКОБРИТАЮЯ.

17.30 18.00 18.30

!

амбу­

працювати

с Незабута

К. т . Концерт маіІстрів мистецтв Украіни. • щоденник соціалістичного зма· гання» . (Харків) . Маленький концерт.

В . Віардо. сЧас».

к. т . МузичинА телефільм «Гер­ цог Боб• (Угорщина) . По закін­ ченні новини. ПРОГРАМА УТ І І .ОО Новини. 11.15 І. Карпенко-КарнА . сБезталан· на•. Вистава Харківського ака­ демічного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 13.40 «Старт• . У нас в гостях олім­ пійці. 15.40 Екран молодих. •Любов моя , поле• . (Харків) . 16. 10 Для школярів. «Піонерське лі­

z................................ ~

підготовлено

диспансерів і

фільм

УТ

конкурсів Програма

21.00 21.30

населених пунк­

тів є промислові підприємства ВіДХОДИ ВіД ПрОДуКЦіЇ ЯКИХ

тільки

медичних працівників,

16.25 16.40 16.55

За відомостями тижневика «Мондо>> в самій лише облас­ ті Ломбардія на території

І

В ' єтнам .

Ху дожній

зараженою

розви­

Республіки

провінЦії Дарлак

ПРОГРАМА Новини . •fІоезія•.

газом.

обслуговуван­

СоЦіаліс­

дожній фільм • Відкриття• . Врограма •Час• . К. т . •Салют, фестиваль• . Ре­ портаж з фестивалю дружби ра­ дянської та кубинськоі молоді . (Кишинів). По закінченні но­

20.45

операторів по газовому опаленню;

виявилася

токсичним

НДР .

провінЦій

ху·

торія

тисяч

центральних

ЦТ

сnюсаря по ремонту і догnяду

будуть пре­ міста і се­

Успішно

екрані

ПОСТАЧАННЮ І ЗБУТУ

знаходить гарячу пІдтрим­

В'ЄТНАМ.

на

ЗАПРОШУ€

приміщень

серед населення

Вперше

17. 15 18.00 18.15 18.30 19.00

РЕСПУБЛІКАНСЬКА БАЗА ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ

і установ. Тепер вони працю­ ють над створенням парку від­ починку в північній частині міста: . Рух ·<<Хай краснішими наші

•СоцІалістичниіі спосіб добробут народу•.

і

т.

НЯ» .

13.05

21.00 21.30

ДЯКИ їх добровільній праЦі від­

ремонтовано

естафета».

півночі країни , де в результа­ ті вибуху на хімічному підпри­ ємстві «Ікмеза» велика тери­

на

КРАІНАХ

•Робітнича

14.45 15.30 16.00

(М.) .

СЄРОВ. (ТАРС) .

занепоко­ здатні призвести до серйозного

становище

•Міщани» .

фільми

ра•.

не враховує тих величез­

повернути

К. т. життя

•Відкрит­

тя•.

вини.

11.00 11 . 15 11.35

метою nідго­

правого

Теленарис

телестудії

сТвііі труд, твоя висота•. До­ кументальні фільми •Початок», «Іван Іванович Іванов•, «Хвили­ на Сергія Авакова». «0. Герцен у Москві• . К. т. «Мамина школа». К. т. Художній фільм для ді теіі «Твої друзі» , К. т. «Відгукніться, сурма,оtі!• Новини . К. т. еМи граємо А співаємо• . •Людина і закон•. К . т. Чемпіонат СРСР з футбо­ ла : «Динамо» (Київ) •дніп­ ро» (Дніпроnетровськ). В перерві к . т . Тираж «Спортлоrо• . К. т. Грає лауреат міжнародних

14.00

сОдин з багатьох», \ «Випереджаючи час». •Навколо світу ». с Композитор Л.· В. Бетховен». Передача 2.

К.

вик<Jристовує

з

безnерестанна

тична згідно нерів,

ного зростання не будуть збіль­ шені. З цим попередженням

єння

НДР. Близько 20 мільйонів марок така вартість робіт, виконаних жителями Ростока у вільний

товки

18.35

два СУСПІЛЬНИХ Л8ДИ

початок

почин,

підхопили

прямо

неофашистів

9.00 9.10 9.30 10. 15

•Хлопчик~&< острова Лівів». 17.15 К . т. •Концертний зал телесту­ дії •Орля•. 18.00 Новини. 1~ . 15 К . т. Мультфільм •Нові пригоди оператора Кипса• .

І

республіці

виробництва і якість вже

реаКІЦіЯ

мемуари воєнних злочинців фон Шіраха і Шпеєра, які

реваншист-

автозавадівЦів за

Але справа не обмежуєть­ ся цим . В Італії, налриклад,

використати

«Шкода>> у м. Млада-Болеслав . Заклик

на­

догово­

не

життя

недавно

<< східні

ми тиражами видано у ФРН

й

поклав

на

ладом,

визначає

якому

і

рИ>> і політику нормаліз~ції відносин із соЦі-алістичними країнами .

з книжки Гітлера << Майн каіvшф ». Шпрінгерівські га­

мир­

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. тепер

західно­

реваншистських

падають

15.30

на

Мусгнуг

соЮІЗів особливо запекло

<< рейхові >> , Гітлеру І його кліЦі . В програмах телеба­ чення ілюструвалися цитати

Два світи трудового

і

НДП

ватажки

<<сенса­

на

ватажок

14.35 15.00

21 .00 21 .30

спертись

німецької

Документальні

дер­

Підкріплення << ЖОрСТОКОГО >> курсу щодо СРСР т~ інших соЦіалістичних країн. Не

світовій

такою

між

випадково

ПРОГРАМА ЦТ Пмнастика . М. Горький.

т. т.

СЕРПНЯ

18

ПРОГРАМА ЦТ Новини. К. т. Гімнастика . К . т. «Концертний зал «Орля• . К . т. Художній ф і льм

С&Іільм 6 внстава .

14.05

і

співробітництву

хочуть

к. К.

19.35

досвід минулого , вишукати в ньому << НОВі >> аргументи на

головною

літературою

лись

держав

суспільним

неофашистські

що

пе ­

різних соціальних сили міжнародної

реакції

на­

приписував

другій

розрядки.

ооаєморозумінню жавами систем ,

9.10 9.30

СЕРПНЯ

lti.UU К. т. Художній фільм для дітей

зети публікували довгі ре­ цензії на такого роду книж­ ки й телепередачі. Велики­

принципу

намагаються

в

процес

решкодити

проводилася

про те,

випус­

них змін, які відбулись на нашій планеті на користь сил миру і прогресу . Світ нині не той, яким він був у 30-х роках. і колесо іст<Jрії

співіснування

різним

рвати

істерії « третього рейху >> і минулої війни . У ФРН заго­ ворили про так звану << Гіт­

тому числі Західну Німеч­ чину. Реакційні імперіаліс­ тичні кола всіх країн, яким не до вподоби розрядка,

з

автор

когось

ною

тичної хвилі, яка <Jстаннім часом захлиснула деякі з а­ хІдноєвропейські країни, в

ного

якІ

вати

знову хочуть піднятись уго­ ру на гребені антикомунІс­

утвердження

ро­

ЦіЄЮ >> . Книжкові ринки За­ хідної Європи і США бук ­ вально з авалені низькопроб­

орган

тільки

інтригуючаю

до

Герінга.

Ностальгія, туг.а за часа ­ << Третього рейху » виник­ ла у ФРН та інших захід­ них країнах, звичайно, не випадково . Намагаючис9 зі­

<< націонал-соціалізм

з

nідготувало

біограф і ю

ми

Тепер , через кілька років, на Заході вже важко здиву­

нальними повноваженнями). справа

ку

СРСР.

хо­

під­

дев'яти країн <<спільного ринку >>, наділений наднаціо­ Але

тепер

війні була відсутність союзу всіх країн Заходу проти

1978

як

у попередньому

nомилкою

готовку до н~мічених на рік виборів до << євро­ пейського парламенту» (який його іНіц і атори уявля­

ють

а

думка

до

випад­

тепер почати

ніж

<< фюреру»,

організа­

збіговиська,

чуть уже

ше,

ці),

вах,

За­

з'їхалися

Ні­

торік

ри з того світу>> , це вигля­ дало тільки як претензія на дешеву сенсаЦію . У висло­

тажок НДП Мартін Мусгнуг .

Неофашисти

Західній

звою << Адольф Гітлер. Чо­ му я програв війну. Мемуа­

ор­

сив на зльоті коричневих ва­

хідної

у

налічувалось

книжку

Наша Ідея об'єднан­ всІх сил проти соціалІз­

-

ня

відбули 20-річний трудстрок тюремного ув'я.знеІжя з~ вироком Нюрнберзького три­ буналу. Видавництво <<\деШ >>

ці­

ніколи ще в Західній Німеч­ чині не вихвалявся так від­ верто в промовах, брошурах і в ході різних акцій , як це відбувається тепер >>. Коли в 1968 роцІ одне з видав­ ництв ВИПУСТИЛО В СВІТ

За

кордонами поліції.

справжнісіньку

своїх

неонацистських органі­ (на 24 проценти біль­

148 заЦій

яка захищала їх від гніву та обурення багатьох тисяч гамбурзьких антифашистів. недабиті гітлерівЦІ і ново­ явлені

ФРН,

меччині

неофашистів з ряду західно­

мщними

в

Чи не тому, як визнає са­ мо міністерство внутрішніх

них сил Євроnи >>. Хазяї << конгресу» західноні­ мецькі неонацисти з націо­ нал-демократичної nартії (НДП) заnросили на цей шабаш понад 1800 << гостей >>

європейських

організаЦіІ

17

ВІВТОРОК,

СЕРЕДА,

секретар-друкарка.

Адміністрація.

,......._..................... !

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

~~-~~--~-----.g~.gq.g.g-~~..:>-..:>-~І.gІ~-~ooc~•.g~~~--~~c~•-•~•~-.g~--o.g.gqc-~~-··-~.g~-----~~

і

сНОВАЯ :ЖИЗНЬ» - орrак БJЮварСІWrо торкока І(емкуннстнческоіІ парТІПІ УхраІІнЬІ, rоро.цєкоrо в райоавоrо І Советов деІІ}'Т&ТОІІ тРУДІІЩшtСя Киевской области,

Гааета ІІЬІ:а:одвт ва украІІІВ<:хом ІІаЬІке,

2550\Ю, к, БРОВАРИ,

НАША АдІ'ЕСА :

вул. І<.нівсьха, 154.

ТЕЛЕФОНИ: ре,дапора - 19-3-82; заступника редактора - 19-4-47І Газета виходить І дента відповідальвого сеJ;JІtТ8t)ІІ, ІІіддlпу. сільськоrо господарства, хореспонІ У, вівторок, середу, КІсцевоrо раJtіомоІІЛеІІІВв - 19-3-18, відділ121 промисловості, оrницО і фcyбrrry,

касової роботи, фоrокореспондевта -

19-4-67,

5

гас::rв '•Пр~~::У

~~~~~q~o0~c~~~~~~,~qqqi~~~~~~~~~Cgo4#~~~C4~11#І:P~~~·C#~~~·~~C#~CCІ··-~-·~~-,-r.

ІНДЕІ<С 61064. Броварська друкарня І<иівського облуправління в спрааах видааництв, поліграфіі і книжкової торгівлі" вул. І<иівсьК!а, 154.

з;;;J . S127- Ї0.8fu.

#130 1976  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you