Page 1

ЗАВТРА -

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАFfТЕСJlI -===============~a N.! 130 (3438)

ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

СУБОТА

9 ВЕРЕСНЯ

1972 2

ЦІва

р.

коп.

РІК ВИДАННЯ 33-й

UPfAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

На фОТО (злІва направо): команднрн вІдмІнних танко­

вих екіпажів молодшІ сержантн Іван СОСНИЦЬКИИ, ГрнгорІй ТАНАСЕИЧУК і Мнкола КАЛОШИН .

МІСЬКОІ І РАИОННОJ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ KНJBCЬKOI ОБЛАСТІ

Фото Ю . Зімолонга .

(Фотохронl'ка РАТАУ) .

3abtpa-ви 'бори депутата Ради

НаЦlональносте" ВерховноІ Ради Союзу РСР

ЗА В Ере ТАТ О М­

Віддамо свої голоси за кандидата блоку комуністів і безпартійних

Дмитра Михайловича ГНАТЮКА! річчя утворення СРСР, перевірили списки, о з найомили виборців з біографією кандидата у депутати до Ради Національностей Верхов­ ної Ради СРСР народного артиста Радянсько­ го Сою з у ДМИ'І1ра Михайловича Гнатюка .

ДО виб орів готові Завтра, '. 10 "сресня, В'ідбудуться вибори д епута:та Ради Н аціональностей Верховної Ради Сою з у РСР по Ниївсьному сільському виборчому округу NQ 34. Сумлінно під:отува.~ лися до їх проведення виконком РОЖНІВСЬНОl сіл ьської Ради депу татів трудящих, партійна органі з ація ,відді л ка NQ 3 радгоспу «Літків­ СІ,НИЙ», громадськість. Так , приміщення обох виборчих дільниць, NQ 288 та Ng 289, роз­ ташованих на території села , обставлені хо­ рошими

меблями ,

прикрашеН і

Особливо активно попрацювали агітатори М . Г. Набищ Д. Ф. ОтеіПура , В. П . ДОВГОіЦь­

К О, В.

Завтра -

ховної

Радн Союзу

Київському борчому

сільському

округу

за кандидата у депутати до найвищого орга­ ну нашої -краіни Д . М . Гнатюна, яскраво про­ де м онструють н епорушну ЄДН1СТЬ партії і на-

роду, при м ножать свої зусилля у боротьбі за дострокове виконання плані,в п'ятирічки .

каIРТИН~МИ,

сіл району вперше братимуть

участь у виборах. Хто . вони, молоді виборці? На

це

дента

запитання кореспон­ газети

«Нове

життя»

відповіли:

Секретар

комсомольської

оргаиізації тресту «Бровари­

Сільбуд»

Олександр ЖУР А­

КОВСЬКИИ:

-

Десятого

Івересня

ста­

Ін е п аIМ'я-тнИlМ днем більш як ;(Л Я ста сі мдесяти п'яти комсомольщ і!в

і

молоді ,

що

цюють н а .буд і'ВНИЦ:Тlві

пра­

На ли-

тянсь\ко'го СВИНОВ і'ДГОД і!ве л ь­ ною ,ком\П'ленсу , Вперше ВІІ-

'НОll а ють свій

громадянський

оБОВ'ЯIЗ ОIК м олоді виробничникн р із ни х н ащ і он а.льн оС'теЙ , оск іЛью! будо·в а уд а'рна к о.М,СОіМоль'сьна . Сер ед них ­

,гагау з и Нєдов.

Ів а н

Нюрчі

та

Іван

ту «Броварисільбуд» Мнхай­ ло БАБАЛА :

сватом

у но м.сомольсьн о­

:І10лодіжн іІЙ бригад і монт а ж­ ник і'В Василя М а рченк а . А ле спочаТIКУ кіЛі>к а слі,в про цей нол еКТИIВ , який 'с, міли,во 'м ож ­ на на З І!ати еталон ом р о б і тни -

ДНЕМ За nОВІQом..seнняма громадських кореспондентІ.

училища

перши.х

вперше

ської

школи,

ми

і ді,в­

ном.со­

Б іл оусова ,

комсомольської

оргаиІзацІї СПМК-503

трес-

Гос т і з І\фрики СьЄtрра-Леоне з аході Африки . я.к

·вона

н і сть,

-

.країна на Після тото,

завоювала

тут

почали

тись 'Коопера,тИіВИ. ми

І'рупа

не з а л еж­

утворюва­

Цими ДНЯ­

,кооператорі:В

ц'іЄї

країни ,завітала на Бровар­ ський з аlВОД «То,Р!1маш», Г,ості з інте.ресом ог ля.ну­ ли цеХІН підприємства, знайо­ мились

,вельного

із

зра знами

торго­

обладнання ,

значно

Яll\lі

для

громадської

ху/доби,

ЧИ/ма.ло хороших ·слів мож­ на сна,зати і .про Ольгу Ран , :котра

-

ЛJQдми,л а Лісова , Нлавд і я Ряба , ЛюбоlВ Нацефан , ЛЮ!Ц­

Секретар

Н{)Імсомолець

ЛЕ!іреВИIКОНУЄ нор.ми виробі'!'­ 'ку . Тракторист ,Гри.горій Гу­ ЛИlЙ на'вчається у веч-ірній школі. НИНі !З аготовляє кор­

M-ОЛЬСI>но"молод іж ної бригади

МІJЛа

У ·БУJ:(і'вельній брига­

ді працює з минулого рону п ісля заlкінчеlННЯ cepelДHЬOЇ

виборчу урну

ШТУlк атурі,в Гали.ни Бойн о

ор.ганіlзації,

М YlЛ ЯР·

виборів

ВЛНСМ

«Руса­

Ті, що ,голосу\вати:муть уперше, вже З'робили свій ТРУ,ДОВИІЙ 'вклад у загальну ·справу . В і'таЛ іlЙ Гу·банов -

КОМІП-

опустять т акож

члени

комсомольської

- . Роботу З молодими ви~ борцями вели нк агітатори, так і члени бюро комсомоль­

н а,

у

lП'яти­

нівський» Ніна ВІРИЧ.

Івана Єрешка, Володимира Загорняка, Миколу Шерстю­ Бюлете.ні

за

Михайло

оргаиізацІї радгоспу

леюсу. У:сі'М коле,ктююм готу­ до

Та:к,

новобудови КОIМlплексу.

Секретар

сько"молодіжно-го трудиться нині с і м колеffТИ.в іIВ . «Кожен щень у;дарний!» з та ­ ю uм дев ізом при:стулили мо­ лоді будівель'НИКИ до споруд­

вали

спец і альностями

валини Iр і<ЮК И -

КОМСОМОЛЬ­

черг и

оволоділи

Хлопці за:кладали перші під­

ЦІВ «Завдання п 'яти ДНі,в за чотирИ!». Вона виС'тупила і НіЦіатором ,соціалістичного зма,гання на ,честь 50-РіЧЧЯ утворення .Союз у РСР, і за

,ДРYlгої

наз.ва ­

:\10же працювати й екска'ва­ торнином. Весь ча,с пере­ ІДО;ВИКИ юв і·леЙного з,магання .

чої з ріЛ'D'СТі. Про нього мож­

шення

варто

вже

.но.РО11КИЙ час,

на ,писати поему. Б.ри.га.д а ОДН ОЮ з 'перших у районі lП і,дтрима л а почин арсеналь­

цього

і

;кілы<маa

вперше

прикладом

вперше,

ти .б ульдоз еристі'в ЛеонііЦа Пилиленка і Михайла Безпа­ лого , Вони ПРИЙШЛИ після

в они ГОЛОСУВАТИМУТЬ

ДЕНЬ за

Серед тих, Х!ТО голосу­

-

ватиме

чата

День :вибор і в б у,д е спр авж­ н і.м

М. RРИМЕЦЬ, секретар виконкому сільсь,кої Радн .

ви­

мало юнакІв і дівчат міста й

діяти під час баJ'll'ТОl\'ілометро­ вих маlрші"в, ШВИідКО долати бо­

вав

Отарший

тонарем

другого

працює

у їдальні,

Молодь в іддасть ClВoї голо­ си

за

С.ВОІГО

IвелИіКОГО

улюбленого

артиста

друга,

Д.

М.

Лнатю'Ка, котрий буде гідним депута-том

раДЯНСі>КОГО

пар­

UIaIMeHTY·

таким

же

вогником,

з

~POK

за

поста,вили

ня :

пере,д

піiдJвищmи

високонваЛ'іфіко,ваними

Багато питань виtНИКЛО у гостей: lВИ\робничий IП\роцес, оплаrrа пtPаці, 'Побут робітни­ KilВ .

Все ба.лось , -

-

щання

нам у вас сподо­ с.ка з аJLИ ·на про­

предстG,В\lJИКИ далекої

афри,ка-НСblJ{.ої країни.

К. ДАВИДОВ.

різні

завдан­

стати

спеЦіа­

взаємоді,яти

Ножна

'соціалістичне

Вliльна хвили­

на винорист:овувалась для ви­ вчеНlНЯ дoclBirд.y МИlН,УЛОЇ війни,

удосконалення своїх знань,

Все

це дало бажа\Ніі результати. Ми ­ ну,в час і на гіlмнас:тьорці з'яви'в­ ся зна'чок с.пеціаліста дру,roго

!Масу , Але і це не було межею. Номсомолець це першоклас­ ний спеціаліст та,к було по­ ста;влвнО'

ПИТСЬНlНЯ

КОМСОМОЛЬСbl!{іИХ

на

одному

зборіВ.

І

з

од­

ним з пе'рших mexahiHOM-.ВОДіі­ ем першогО' класу став .наш зем­

ля'к Пе'Г!ро Солодкий ,

ді­

ені·пажу.

-

були на.в­

-

роки

служби.

ніНЦіі

к,раLНИ

ро з 'їхались

,командир танна Оле:ксан,щр Га­ рай, HaBi~",K Михайло Нобель­ ков , а зарЯ\Цжа-ючий Минола Н'равченко поїхав учитись на офіЦера, І ось від.мі,НlНИК РадянсЬdЮЇ Ар:vJії, оди,н з IКІращих спорт­ сменів П:і'ДРОЗlДіUIУ, nеРШQlклас­ ний спеціаліст , нині вже сер­

жант

з апасу

Петро

Солодкий

ЗНОІВУВ рідному механозаготі­ вельном'У цеху. І знову за то­

карним верстаТОIМ. Чітко і без­ по.мидково, ян бувало за ' важе­ лями танка, працює ноЛИШНіЙ воїн. На обtліНу кожна х:ви­ лина. Жодного .заЙво·го руху. у.се під ру,ками , Допомогла чудова. армійська шнола. І як там, на віЙСbllЮВіЙ службі, Пет­ ро

вогни,ком 'ВЗЯВСЯ за

.пLдви­

щен'Ня с,воєї ~валіфj'l\аЦії. І добиі8С,я СІВОГО за післяаlР­ міlЙсьні роки IПilll!НЯlВCЯ на дві сходинки іВ тонарній спраlві. Ві'Н і·де в а,ванга'рді соціалістич­ ного змаJ'а,ння на честь 50-Річ­ Чjfl утворення Союзу РСР , ПlPа­ ц:ює під девізом: ~П'ятиденне

-

за,gда,ння

за

чотири

~H:i» .

3нахо:дить Петро час і для то­ го, щоб допомогти ІМОЛОДОМУ робіlт,нинові, передати йому свій Доові'Д. Коли ·ва.м, читачу, зустрі­ нуться РУ>Ми, NвасО'розвозки, то,рговелЬ'не обладнан/ня , авто­ кра\М\Ниці з ,ма,ркою Бро.вар­ ського «То:ргмашу», з найте, що окремі

Ух

деталі

виточив

член

Це БYlВ о.цин з передових ек!­ комсомольською цеXJУ, колиш­ JIlажіlВ Н-ської частини. При ак­ ній таниіс'Т ПеТіРО СоЛОД/КИЙ , ТИВlній уча,ст! Пе'l'ра Солодк,ого тут бу·ла дося-гнута повна взає­ мо з амінюваlltість , На заня1'ТЯ'Х з бойовою

го харчування в місті та селах

нашого району. Цими днями СТilла до ладу друга черга рай­ універмагу в Броварах. Тут будівельники БМУ nромтресту Укоопспілки добудували nрос­ торе і світлє триповерхове при­ міщення загальною площею 400 квадратних метрів. В рай­ універ,назі запроваджено про­ гресивний АІетод торгівлі­

відкритий доступ

до

чиє фОТО ПРИlкрашає Дошку по­ ШClJНИ ,

такти'tних стр!.льбою

Збільшується кількість nід­ nРlіЄМСТВ торгівлі і громадсько­

Ц~B ,

ПромаlЙlН'УUIИ

ня!

Розгорнулось

і,ніціативним

Зворушливим і незаБУТНіМ бу­ ло прощанНіЯ бойових д,рузів. У

3 іНШИIМИ члена,ми екі/пажу . 1'tренувClJНlНlЯ і ще раз тренуван­ зма,гання .

був

НИЙ вибух , Де·газація, де з а.нти­ в а ція, саlнобробка. І все у про­ ти'Га'з ах, іВ об,меженlfЙ час.

Легк'О ска,зати l1іі~вищити к,лаС'НіС'ть! Меха,ніН1Вод ій це ,го'с.пOtдар машини . Він повинен вмі,ти вести її по БУДЬ-Яlкій міс­ цевості, на максимальних чі1'lКО

рівни,ну,

ЯНИІЙ

чання, на яних імітувався я:дер­

лістаІМИ.

швНlДКОСТЯХ,

по­

силами

СЕ!іРЙОз.ним еК З3lменом,

-

організація

нами

ОЦінку

ро зповідає Петро ,

по.'1ітпраці-в-

класність,

,на

к омаlНДИР,

я,м комсомольсь'кого

КРО!ІОМ,

,мались в заIВОДСі>КОМУ бу­ динну КУЛЬТУІРИ, ,де їх заЦіі­ к,аlВилаорга:нізаЦія 'ку ЛЬ'ТУР­

ТОРГМ\lші:в­

високу

з я,кою він по­

ко.мсом,ольська

'l{ОЛИ

власними

таlНIК

,вміло.

П·РИСУТIНІй на цих .занят.ТЯХ , дав

ДіЛИ'ВСя з ДРУЗЯlми-торгмашівця­ ми, з батька,ми і рідними з ма­ льов.ни,чого Требухова.

ник,

екі'пажу

.місцевість,

було

'виводити

То бу ла велика ,радість для мо­

Пе1lРО ПРИlГадує: - НомаНlДИР,

заняття спор­

допомогло

трібно

овол.ОДі!вав машиною . Навчаль­ ний піrдроз!ділв і н заlкінчив меха­ н.і ном,воДїеМ11Ретього 'Класу. ЛОДОГО та,НК:іста,

у,ва'ЖНОСТі .

лотисту

ВИ'ТlРИlМlКИ. Са,ме та·н:і я-кості і бу,ли Пlритаманн і комсомольцю. Допомогла і любов до теХ'ні,ки, Петро за,вжщи пам',ята,в на,каз бать'Ків, товаРИШіlВ ПО роБОТі і

НОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ

в і ДІЮ'ЧИНКУ

том

Було нелегко . Танк не тонарниЙверстат . Бойова маши­ на вимагала від ,майбутнього механіка-воді,я ,наполеГЛИВОСТі,

СКрУ'ПУЛЬО'зно,

і

Систе.маТИЧlне

яким

експонуються на п·ост!'Йіно­ діючій виста,вці. Вони затри­

ІІЮГО

ності

РО 3іряду.

оволоді,в токарною справою, ви­ вчав він грізну радянську тех­ н і ку.

по

,N'q 34. Чи­

з ЯІКИМ ді\JШВ ра'ДОЩі YCfLixi.B і трущ.нощі служби ,солдаТСЬі\ ОЇ. В армію Петре бу,в поклика­ :ШЙ і'З механозаготівельного це­ ху з аводу «Торnмаш», Працю­

Нема сумнів у , що в день виборів ТРУД1ВНИ­ ки РоЖНів одностайно віддадуть свої голоси

Вер­

РСР

танкісти діяUIИ по-фронтовому. А як вмі,ло в іІВ Петро машИ\ну вноч і ! Танкісти знають, !lКОЇ це вимаlгає майстерності, пиль­

3

вибори депутата

Національностей

С. М . Нримець. Іх

ФОТОІ]рафії ча'Сів армійсьної слуmби Пет.ро Солодкий збері­ гає як найдotPожчу пам'ять про ті незабутні 'роки , На'завжди залишились перед ним об.рази бойових побратимЬв з lНомсо­ мольського таlНКо.вого еніllIажу ,

бе сіди викликали великий інтерес у слухачів.

квітами, повністю підготовлено виборче маино. Усі агітатори побували на своїх двадцяти ­ х атк ах, ПРQlВо.дили бесіди про Пі,ДГОТОВКУ до 50-

Ради

П . Жолобецька і

ПЕРШОКЛАСНИЙ СПЕЦ ІАЛІСТ

товарів .

Д. RАЦЕНЕЛЬСОН, підполковник запасу.

Хороший .магазин по прода­ жу продовольчих товарів по­

чав працювати у Великій Ди­ .мерці.

В

селі

відкрито

також

овочевий магазин.

Незабаром гостинно відкриє свої двгрі новий магазин на П'ЯТЬ робочих місць по прода­ жу господарських товарів у селі Літках. Великий торго­ вельний КОАtnлекс будується У селі Калиті, де будуть магази­ ни по продажу промислових і продовол ьчих товарів, їдальня та інші підприємства торгівлі,

Г. АНДРІЄНКО.


І ХХІV З'ІЗДУ КП У, КРАlНИ­ в

BAlVC

CJIABA

РІШЕННЯ ХХІV З'УЗДУ КПРС

ЖИТТЯ!

обсяг

,

робіт по благоустрою те­

риторії.

«Налитян-

Перше вересня для будівель­

ський» буде найпотуЖНіШОЮ фабрикою м'яса на Україні,

Радгосп·комбінат

ників Калитянського колtnлеJ\­ су стало днел! великого свята трудової перемоги. Рівно о чет­ вертій годині дня біля адміні­ стративного корпусу зібралися

яка щороку даватиме понад 12 тисяч тонн свинини. Щодня з цього так званого конвейєра на ПЕ!іреробку

до

вони на урочистий ,MiTUH<J, при­

відправлятиметься

свячений введенню в дію nер­ щої черг и новобудови. На фото: вгорі - на урочис­ тій трибуні передовики будів­

голів свиней. На терито-

300

Перша

ництва , керівники АІіста і райо­

НУ та гості столиці України Києва; внизу виступає бри­ гадир КОМСОАtoльсько-молоді:J!(­ ної бригади Аtoнтажників Ва­ силь МАРЧЕНКО .

пере}\\ога Менш

як

два

ІРаКИ

тому

на

будівельний майданчик близько села палити прибули перші бригади з потужними механіз­ l\Iа ~lИ.

То

був

початок

ження

Налитян с ького

ництву

свинини,

ницького

комплекс у

з ' їзду

ИН

тва'РИН­

шої

рішення

НПРС

України,

та ХХІУ

постанову

червневого Пленуму ЦИ ИПРС р . ) «Про 'виробництво про­

(1\:.170 Дуrщії

тваринництва

l'>шсловій

основі »

на

про­

будівельники

,

тресту «Броварисільбуд» Міні­ стерства сільського будівництва УРСР і тресту .Nч 3 комбінату « }{иївпромбуд» МіністеРСТіВа про м ислового будівництва у РСР в с.ічні 1971 року при­ ступили до будівництва свино­ фабрики, на якій щорічно ви · рощуватиметься і вїдгодовува­ тимеТl>СЯ 108 тисяч голів сви­ ней.

Ось чому наш колектив буді­ вельників разом з робітниками субпі,дрядних орга.нізащі:Й, віДчу­ ваючи велику відповідальність за

виявлене

днів

взяв

будову

довір'я ,

ВИСОКіl

ською .

Сім'я

з

перших

темпи.

ого л ошено

черги

Ново­

комсомоль­

буд!,вельникіВ

них робіт, змонтовано

тися'!

70

нуб і'чних метр ііВ збірних залі'зо­ бетонних КОНСТРУКЦій, вкладено

близько метрів

100 тисяч бетону, 10

кубіЧНИХ :мільйонів

штук цегли, змонтовано ломе'І1рів

110

кі­

лінії електропередач.

Особливо відзначились на бу­ дівництві

першої

тиви Пl\lШ-9,

черги

колек­

ПМН-24, СПМН-

ПМН-В, СПМН-50В. Зла­ годжено працювали дільниці В. В. Бєдова, Г. А. Аракеля· на, І. А. Глушка, В. А. Гала­ тенка, Г. І. Романчука, В. П. Харченка, Н. П. Сосніна . Вміло будували овою роботу майстри І. В. Нопил, Н. Н. Гончар, В. Н. Нестеренко, виконроб Л. І. Фомін, бригади О. П. Чуланова, В. А. Марченка, Г. Н. Бойко, І . Е. Мойсеєнка, В. С. Сизонен­

509,

КО та багато інших. Хотілося б назвати і окремих робітників, ча,сом,

LЦодня

ми енергійними робітнинами. Одностайно було прийнято соці­ алістичні зобов'язання зда­ ти фабрltНу в експлуатацію на

нqрми.

поповнювалась

виконано

робіТ на суму 14 мільйонів карбованців. Виконано великий обсяг земля­

молоди­

ШВІ!ДКО

комплексу

вироб­ будівельно-монтажних

,зводиться

вперше на Україні. Втілюючи в життя

ХХІУ з 'ї ;щу

споруд·

на якому щодоби виготовляти­ меться 360 тонн кормів. За період бу,дівництва пер­

по

ЩО

рії фабрики споруджується ком­ бікормовий завод з елеватором,

які

не

рахуючись

не з важаючи

на

неІГОДУ

пере виконували Серед

,

змінні

-

них

з

тесляр

толюдний мітинг, присвячений здачі в експлуатацію першоі черги комплексу. Напередодні

Н. І. Скок, муляр А. І. Арте­ меноІ\О, тракторист А. І. Нирієв З ПМН-9, моторист С . С. Тихо­ мірова , штукатур О. Ф. Негода з ПМН-В, теслярі В . М. Ста­ вецький і В. Е. Бобошко 'з ПМН-24, оператор А. П. Поси­ сає.в, га,зозварник В. А. Дlдков­ СЬ,КИЙ із СПМН-50В, бульдозе­ ристи П . С. Чайка і Ю. В. Мо­ ГИЛЬСЬКИЙ із СПМН-509, шофе­

Державна

ри

рік

раніше строку.

Приємно

усвідомлювати,

будівельники

що

дотримали слова .

вересня на новобудові в уро­ чистій обстановці відбувся бага ­

1

після

приймальна

докладного

комісія

огляду

при­

йняла всі об'єкти, представлені до здачі, з оцінкою «відмінно » .

Рябцев,

Шахов,

Мироненко,

Сулеїн та багато інших. Слава вам, передовики виробництва, чий приклад завжди

служитиме

пере­

для багатьох інших робітників!

мога. Велика п:раця будівельни­ ків, яні ПРИЙШЛИ на пустир і в рекордно короткий строк звели

БУДJі.вельники виконали вели­ ний обсяг роб і т на споруджен­ ні робіТНИЧОГО містечка для

виробничі КОРПУСИ та

тих,

Uдержана

перша

трудова

інші об'­

хто

працюватиме

в

рад­

йо,го госпі-комбінаті «НалитянсьнИЙ». експлуатацію здано 16 досягнуто завдяки чіткій праці, Тут в єкти, увінчалася успіхом.

запровадженню передової тех­ нології будівельного виробницт­ ва, старанню всіх робіТНИКі'В. Все це дозволило набагато раніше строку закінчити буді в­

багатоповерхових

НИ:Цl1ВО

960

першої

черги,

до

скла­

ду якої ввіЙШли дев'ять свинар­ ників репродукційної групи, чотири

цехи

для

виготовлення

корм і'в , адм,іністра-тивно-служ­ бовий корпус з підземним пере­ ходом у вироБНИЧі приміщення,

ветеринарно-санітарний блок, котельня, перша черга об'єктів очисних споруд, водопровідні та інженерні мережі, лінії електропередач і освітлення,

автошляхи.

Виконано

великий

гальною

понад

Рlів . дВЕ1рі

30

будинків

житловою

за­

площею

тисяч квадратних мет­

Першого нова

вересня

середня

відкрила школа

місць. Споруджено чий садок на 2ВО мІсць.

на

дитя­

Окрилені першими успіха'ми, будlвельники з честю викона­ ють взяті соціалістичні зобов"я­ зання на честь 50-річчя утво­ рення Союзу РСР і в наступно­ му роЦі також достроково зда­ дуть в експлуатаЦію другу чер­ ІГУ ,1{омплеКJСУ .

Р. керуючий

ЧИФТАЛАР'ЯН, трестом

рисІльбуд».

«Брова­

Проектну ••

достроково

OCBOIMO У рішеннях XXIV з'їзду КПРС передбачено побудувати за ниніщнє п'ятир і ччя в краї­ ні 228 державних КОllfплексів по виробництву свинини. На прикладі Калитянського ми ба­ чим'iJ,

як,

успішно

накреслення

партії

перетворюються

в

життя. На ,спорудження першої черги

за-rрачено

трохи

більш

як півтора року.

ПОТУЖНІСТЬ

Скла-дність

теж велика робота . Потрібно було своєчасно забезпечити відведення

поставленого

завдання добре усвідомили і 3 усією серйозністю, своєчас­

земельних ділянок

під новобудови, виготовити не­ обхідну технічну документа­ цію на весь комплекс буді­ вельних робіт, обсяг яких пе­ ревищує 60 мільйонів карбо­

но

ванців. Відділ технагляду ди­ рекції пильно стежив за я'кіс­

приводитиме

почали

готуватися до його

виконання.

б:нат

Наш

радгосп-ком­

це велике механізо­

-

ване і автоматизоване підпри­

ємство.

У сі

його в

механізми

дію

більш

:з 500 електродвигунів .

тю ведення будівельних р()б : т,

в

І;онтролював за своєчасним Їх

першу

як

Отже,

чергу ми потурбува­

клад сучасного будівництва на

виконанням. Відділу

КОМШlек­

Ш1СЯ про добі.р і підготовку необхідних кадрів по обслуго­

селі.

тації необхідно було дост&вити

вуванню технологічного ус тат­

близько 27 тисяч найменувань ріЗ!lОГО устаткування.

кува-ння

Наш

комплекс Поряд

3

це при­

-

виробничими

об' єктами Сl!оруджували ЖИТ­ лові

та

ку.1ьтурно-побутові.

Всього за кілька

кілометр і в

від КО~lПлексу виросло красиве

Велику ню!

д()пю!огу подавали

колективи багатьох

заво­

робітниче .містечко 3 чотири­ і п'ятиповерховими будинками.

дів України, Російської Феде­

Справді героїчні зразки ви­

л:к, які своєчасно виконували

СОЮОПРОДУКТИВНОЇ праці проде­ мон с трув&ли

вельних

колективи

бу ді­

організацій

стерств

сільського

лового

будівництва

і

МІНІ­

промис­

УРСР та

ордена Леніна комбінату «Го­ ловкиїв;міськбуд», об' єднання « Укрсільгосптехніка». Резуль­ 'Гати їх праці ві)l;радні

-

пер­

ша черга велетня м'ясної ін­ дустрії

Радя,н%кої

стала

ладу

до

України

Д'остроково.

Слід відзн&чити, ЩО на нашу

до л ю

:Jамовників

випала

нам

сим­

нашим

К'олективом

ГОСПУ-КОI'l'біна ту

Наш

тонн м'яса. Що­

молодий

роково

денно із нашого конвейєра ми відвантажувати

вересня

колектив

дружний і завзятий . Він докла­ де усіх с воїх умінь і стара-нь, щоб 3 честю виправдати покла­ дене на нього довір' я дост­

завдання що­ р і чно вирощувати 108 тисяч ГОJlів свиней, або вироблЯ'ти

повинні

перших днів

3

том-ритмом.

«Калитянсь­

повідальне

тисячі

радгоеПУ-'КОlм'бінату

голів'я за передбаченим проек­

рад­

кий» поставлене велике і від­

12,7

твари­

приступити до-репродукції по­

в(mічний ключ від новобудови, перед

за

« КузнеЦОБСКИЙ» . ааз,далегідь підготували у літньому таборі близько 3000 голів свиней. Це дозволило

усі наші замовлення. коли одержали

догляду

ковного

рації та інших братніх респуб­

Тепер,

та

нами. Велику допомогу в цій справі подали нам РОСlИські друзі із аналогічного підмос­

освоїти

проектну

п()-

тужність.

на

Б.

м'ясокомбінат 300-330 голів відгодованого поголів'я .

директор

біиату

у першій

-

БІЛОУСОВ, радгоспу-ком­

«КалитянськиЙ,).

черзі

кыl1лексуy

дев' ять свинар ників репро­

дукційної групи. Ножний з них

обладнаний сучасним техноло­ гічним устаткуванням стосовно до

свого

На черги

призначення.

фото:

вигляд

ФО'то А.

2

стор.

О

о

НОВЕ жиn.я

Субота,

9

вересня

1972

року.

першої

комплексу.

Но зака.


ПЕРШУ ЧЕРГУ КАЛИТЯНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗДАНО ДОСТРОКОВО

БУ ДІВЕ-ЛЬНИКИ! УДАРНА ПРАЦЯ І ПОШУК МОЛОДИХ Велика радість і гордість сповнює ДУШУ, коли усвідом­ люєш, що в цій великій ново­ бу дові п'ятирічки Є вагома частка і твоєї праці . Прийшов я сюди працювати тоді, коли ще тільки забивали перші кі­ лочки на площадці майбутньої новобу )JJОВИ. I1риг&дую, ЯК У березні минулого року бульдо­ зеристи

починали

рити

тран­

шеї під фундамент. На площад­ ку

по

рожислому

грунту ледве

проходили трактори «С-l ОО». Важко було, аде всі трудидись :3 небувалим ентузіаJ~IЮI, бо прагнули

випередити

Весною мент,

а

закладали

влітку

каркаси

час.

вже

м&йбутніх

фунда­ зводили

свинарни­

ків, облицьовували стіни, кри­ ди дахи, клади

стіни адміні­

стративно-побутового примі­ щення. РоБО'та кипіла дружно()

і в :iO-градусну спеку влітку,

і Е :ЗЛ-r' U'3-'1~r"ні морози взимку. Минуло всього лише 20 мі­ СЯЦ:В напруженої праці. І ось тут, де КОЛИСЬ було чисте по­

,1е,

ВИ'.ріс

дівельний

ведетенський

відго­

комплекс.

На нашій будові працює пів­ ТО'ратисячний загін .робітни­ ків. Серед НИХ 200 кому­

ністів і більше 450 комсомоль­ ц:в, які йдуть у перших ря­ дах соці&ліст\І'ЧНОГО змагання за гідну зустріч 50-річчя утво­ рення Союзу РСР. Гордістю нашої будови є КОМСОМОЛЬСЬRО­ )IО.lllдіжні бригаДІ! монтажни­ ків , на чолі яких .стоять Ч.ТJени КПРС О . П. Чуданов, д. М.

дащів, М.

П.

та

J)olifiO

ПО,l;на

IІI1Чl!іі

та бага'го інших ,

дівництві

котрі

мом трудиться вона

будівництві

м' онтажників

130-140

прис~;орити

на

ініціативу

ДРУЖНО

усі

БОРОДАВ­

НО та її подруга Любов ГРИ­ ГУРНО за фарбуванням труб

тем­

системи

днів . Нашу

20

ви­

процентів.

На фото: "опіна

СО"О:lьців і ){О.10ДЬ будівель­ них оргаllізацШ тресту «Бро­ пи роботи

тепер на

другої черги,

нонуючи свої змінні норми на

ще врсн()ю заl\ликала усіх КОМ­

варисільбуд»

першої черги но мп­ З таним же ентузіаз­

nенtlу.

дні.

бригада

моподіж н а яною нерує

номсомоnна "опіна Бородавно, по-ударному працюваnа на бу­

СИСТЮlаТИЧIІО виконували свої п' ятидрнні завдання за чотири

Наша

-

Номсомоnьсьно бригада маnярів,

Боро;щвко,

"У,lПР Іван J)обко та ~ІОНТ«-Ж­ НІІІ,И Петро Смага, О.lег Посів­

нормопостачання.

Фото А. Козака.

підхопили

КЮlсомо.'ІЬсько-молодr\кні

КО.1ективи.

:За

підсумками

IiОЖНОГО місяця на честь бригади-переможця біля комсо­

/МОДЬСЬ.Iі'ОГО штабу піднімався ЧеРВ(JIIИЙ прапор трудової сла­

ДО МОСКВИЧІВ-ЗА ДОСВІДОМ

ви. Внаслідок такого дійового 3)!аГіЖНЯ досягнуто бажаних

-

успіхів

:lеliСУ

першу чергу ком,п­

здали

в

експдуатацію

точно у визначениЇ! строк. Тепер

попереду

ударна

-

праця на ДІ)Уl'ііі чер:!і. Окри­ l1еllі

цобутюlИ

успіхами,

м!!

ПРИМНОЖИМО свої си,т!И і 3 ;'(аМО

її В експлуатацію до 30 груд­ ня 1972 року, тобто на три міснці раніше СТР·ОIiУ . Це буде ТРУДОВИМ

нашим

В : ТЧlІзні утворення

це,!

у

подарунком

па честь 50-річчя Союзу РСР. Наше

ПРИНРНШІ

-

виііти перемож­

Всесоюзному

тично'dУ змаганні тись Ювілейного

знаlіа

соціаліс -

і

удостої­ Почесного

'І·а Юв і .lеііної Почесної

граІ)IОТIІ.

В.

Рибак, бригади

бригадир

комсомольсь­

F-о-молодlжиої

рують

ПМК-9.

Галина

НапереДОДНі визначної по­ дії у житті УСіХ БУ:Дівельни­ ні'в l{алитянського комплек­ су і його майБУl'ніх праДів­ ників -Ві'ДКРИТТЯ першої черги ра~ГОСПУ-'J{ом6інату по ;вироБНИЦ'11ВУ свинини ми повернулИ/ся із стажу/вальної практики . Проходили її у пLД' МО.(ЖОrвному

раДГОСПі-КОМ­

бінаті « . l{узне.цовсниЙ». За ·с'во є ю струrктYlРОЮ і органі'за­ цією ,вироБНИlЦт,ва «l{узне­ ЦОВСКJIoіі» анаЛQгічний нашо­ му « , l{алитянському». Тому група, Я>ка С:l\ладалася з чоловін, пі.,ц керівництвом на чальника третьої дільниці Анатолія Е)вгеНОВllча Гера­

17

щен'к а

що

працювала

віДП·ОВідають

в

умовах,

~MOBa,M

ро­

бо,ти у нас . За 15 днів наші 'YfaikTPIl-оператори по обслу ­ го,вуваr ннЮ

с,винаматсж

та

кнурі'ВівироБНlfIків всти.гли про.liтн усі основні о.перації, Діоналися про МОЖЛlІ.ві у.скла.цнення. особливос,Ті ро­

МАРЧЕНКО,

штукатурів, малярів, якими ,ке­

КОІМСОМОЛКИ

ф

бригади

'ІОН

до.

і

пrсля

опоросу

нам

подаlвали неруючий ділыи-­ цею Микола Сергійович Гри­ 'гор'єв,

Єв.:ДОНіЯ

передова

свинарrна

івані'вна

Дюльдіна

І

'мів

да,ва,ти

10-12

країнІ

тисяч тонн СВИНИНИ щоріЧlНО .

Механі'зми. Про них хоче­ ть'ся ока;заrrи о..кремо. Ними оснащене усе виробницrr'во . Машини тут на кожно.МУ

та іншІ робі'тнини. Робота для нас не бу ла новою, бо усі члени групи уже мають Вf~робничий стаж. Та!н, Таlміла Ві'рич 16 роніlВ пропрацювала на свинофер­ мі. Мають досвід ро.боти в lІ<ара,нтиrнному таборі Стані­ слаrва ТУЖИЦblна та Марія Назаренно, не но.ва.чон і спе­ ціалІст по обслугову:ванню

'та багато. інших ро.бlТ меха­ ні. зо,вано й alВToM ат и:зова но. Це справді індустрІальні це­ хи, о.бладнаНІ найно.вішими машинами. НашІ працІвники до.бре знають, як їх експлуа­ ту,вати. Лише ми, майст­ ри-оператори, обслуroВYlвати­

пороCtят

'мемо

пі,сля

відлучення

Оле/ксій Нновенно. :цало

на,м

чимало

пра,ктиЧlНИХ

даЛblШОЇ на,с

Нав'чання знань.

НaJВИ ,ЧОН

роботи.

л Яtга.є

Адже

велина

для

на

відпові­

-

дальність у цих нових іП'римІщеннях номпленсу, збу­ дованому достроково.

~lОГОЮ

«розумних»

з допо­

-

«році

подача

rЦалення

ліrв.

КОРМУ,

гно.ю ,

с,виномаlТо.к а

на

ви­

зважу,ва'ЮIЯ

по.

вІдго.дl/Влі

60 го­

-

по

голі/В. Це багато до чо­ ГО зобов'язує. Мине небага то. часу. і ми присту:пимо до. робо.ти. Мо­

3000

жемо

неї

впеВ'нено.

ми

В.

го.тові

ска.зати:

до

повністю.

КОХАНОВСЬКА, зоотехнІк.

механіз-

'боти тощо. Рос іоііСblК і друзі щедро д і ­ ЛlIJCЯ ДОС!ВЇlДом роботи. Безrпо­ середньо

у

цехах,

поруч

маЙстрами-рОСія.нами

з

п'рацю­

ваЛIІ На,дія Царен:но . Ніна Липа , Світлана Крюк та ін­ ші. Б і льша ча,СТИrна наших Yfaii,ctpirb-операторі'В. чоло­ він, практинувалася на від­ пов і,дній дільни ці пі,дмо,с.но,в­ ного ра'д ,госпу. Вели.ку допо­

9

:\-югу

в

осво є нні

усіх

ІОВ, о.снащення. технології догляду

прила­

ви:в'ченні с·винома-

Не відстають вІд колективу сільбудівців І будівельиики ПМК-15, які тут же завершу­ ють будlвиицтво комБIКОр.мово­ го завоАУ. Воии дали слово повиістю здати його в експлуа­ тацію до кІнця ювілейного року. На фото: будівиицтво комбі­ кормового

ІtАЛИТЯНЕ (ОТРbl8КИ ПIJI.1Ь 110

И3 ПО;)МЬІ)

такая, 'ІТО ВЯ.1Н!lТ 60тинки,

такая

/1

как будто /trlе ІI/.

llыь

•. cnelllIIT,

наверное, так же Венера будОРllжит l1арней /10 у тра.м, и пространство б('з края, ll.

без А/еРЬІ, же

СОЛНЦС

«кусается»

..• Вверх ныяютT

Осторожно, посл е

линьки,

солнце

жадно «куса ет » огне.М_

ато УТРОМ, а если в зенит dоберется ... Чтп будет? говорю я.

-

-

Петрович, скажи.

та .М

.

носилки с

'/ТО звер"

-

муЗЬІка века,

-

U, наверное, кажiJbltl

так

І{еш'нту

же

в транзисторах

раствОРОА/

в

не60скре6щ nодставленныx рук, II . peвyrциe КрАЗ06 Аюторы' 11 и(куснейщий CBaprциKoв труд . - Роба, кажется сшита из nота,­ кто-то вдруг 1l0!1IJ1тался сострить. А в расска.1аХ живая основа ДнсnрострЬй, Ангара, СУАlгаит. Звонкой влаги nрохлада -

- Зто, брат, неоБы'нь/сc будНlI. 11 САlеется: - Не nляжная 1Ісизнь. /1 не важно, что ІІlJlльная трасса,­ расскаЗЬІ. транспорт века nOAlexou не стал. Ах! Будто вижу ре6ят /ІЗ Ка .мАЗа ... дев'LOнка слегка смущена . - Как у них таАI дела, «/1 взревели ракетаМІІ крАзы>,-­ не сль/хал? пtIlllет тайно CTuxaA1U она. А у них, на то

же

lfщь какая, КаА/АЗе,

небо,

конечно,

и ное

нова десятирічка .

На фото: вгорі -

одна З вулиць містечка, внизу -

середня школа.

и дуги 6ровей, а в гл азиrцах два крохотныx беса. Что, не верищь, 'lUтатсль? ПровеР/I. П Рllезжай, nриl'А/Отрись, и nовсюду ((/.\/ прекрасныx людей повстречаЙ. If 110веРllТСЯ в 'Іудо, а чудо

зто звездl1l, как I!тицы' nарят

над

палаткаJlи

сна в студОТРJlда,

ЗТО бронзовость рук в

зто

-

что

выосc

мозолях,

вот комбинат «Калитянекий», у

нас на

глазах.

Чудо станещь

к

ночи

ПОіТОМ.

Чудо шутки

друзей

нарасхват.

Чудо строить

такую

планету,

на которой впрямь

есть твой город-сад! Валерий ВСЕЛЕНСКИП.

nо;)тесса:

веснущат

Субота,

заводу.

Красиві житлові будинки у робітничому містечку радгосnу-кОА/6інату «КалитянськиЙ». Тут справило новосілля вже багато сімей робітників і спеціалістів . Для їх дітей гостинно відчинила двері

9

вересня

1972

року.

о

НОВЕ ЖИТlЯ

е

3

сто...

О


. .

~.~

У

РЕСПУВЛШАНСЬК О М У ліжка тяжка хвороба.

видавництві «Радянський

письменник» вийшла нова книга Панаса Кочури «Із іскри - полум·я». Головною те-

ник обрав перебування декаб-

13

"

ІСКРИ

рис тів на каоторзі і в заслан-

де

полум'я» -,ба-

-

сюжетне

художнь{)

полотно,

відтворено давно

минулі роки життя й заслання

пушкінських побратимів. Чіт­ ко о&реслені постаті декабри­ стів Муравйова, Трубецького,

ПОЛУМ'Я"

На сторінках роману

й

образ

самого

виростає

Співчуттям

і

водночас

гор­

КИІВ. Вид на ,міст метро. Фото О .

є

письмен­

никао, котрого більш як двад­ цять років тому прикувала до

РАТАУ).

Минуть роки. Десь н& старо-

сті колишнім бунтівникам буде даровано

го Федора СКРИIlКИ

3 тихого

селища

милістю

Однаковою любов'ю, теплом зігріті обра.зи ,милої Марі Вол­ конської та Софі Трубщької. Виховані всім' ях аристокра­

Пушкіна.

українського

(Фот,ох,ро,н~ка

ДО;1Ю. Вражає жорстокість царя: маrерям не дозволено брати дітей.

сокири.

Олександра

на та інших. До 'речі, це пер­ ший історичний роман Панаса Кочури. Цей твір, безперечно,

Бормотова .

ЇМИ чоловіками їхню тернисту

му і не за ставши ні кола, ні двора, пішов шукати собі по­ братимів, котрі кують ножі та

Раєвські та Івашеви, придвор­ на д&ма княгиня Волконська ...

Волкон,ського, Сухинова, Луні­

подвигом

ла Федора каторга . Він і на старості, повернувшись додо-

-

дістю проймаєшся до невільно-

великим

піший рисrів, І;отрі поділили 3 сво-І

-

Та не злама-

ПРОЧИТ АйТЕ ЦЮ ннигу

ні.

«Із іскри

етап до Сибіру .

певне емислове навантаження. Тому так не ехожі родовиті

мою своєі розповіді письмен-

гатопланове

ловського казем&rу

Кожен образ у романі несе

/

тів, вони першими міняють розкішні сал,они на брудні ха­

Кроле­

вець. На його долю разом 3 чо­

.чупи поблизу

тирма

поселень. 3а ними приїхали й

іншими

декабристами

кохані

царською оселитися

тут же, в Сибіру . дорогу закрито цвинтар

В столицю хіба що на

...

Годовне

достоїнство

роману

в тому, ЩО він допомагає чита­

Чl'ві ніби зустрітися з декаб­ ристами, зрозуміти Їхні помис~

ли, прожити Їхнє жи'Гтя . І від­ чуваєш гордість за прихильни ­ ків свободи та . їхніх вірних су­

каторжанських

інші дружини,

випало най'тяжче: з Петропав-

волю:

дозволено

путниць. Адже із тої іскри, яку запалили декабрис'Ти, розгорі­

лось велике ПОЛУ, М' я революції. С.

декаб-

ПЕТРИЧ.

3 ЛЮБОВ'Ю ДО РІдпоrо кр АЮ І. Х . Семенюка а села Русанів, які віддають ба­

Б і льш як тисяча двісті чоловік є членами Врова' рського відділення Українського товари­ ства мисливців та ри' балок.. Одні з них понад усе ПО,1lюбляють зустрічати зорю на річці чи ставу 3 вудкою В руках, іншим подобається з .ранку до

г&то сил справі охорони ,природи.

Нещодавно з 'ПРИВОДУ п' я'ТдеСЯ'l'иріччя Україн­ ського товариства мисливців і рибадок відбувся ювілейний пленум його районного відділення. Голова Броварської райради УТМР А. І. Дворовий вручив учасникам пленуму ювілейні значки «50 рок. ів УТМР». 3а довголітню і велику роботу Пu охо' роні і збереженню IFPироди Почесними грамо­ Ta!lllf були нагороджені члени товариства А. І. Дворовий, К . А. Строй, М. І. Соболевський, Я. Я. ТРИКО3.

вечора бродити в лісі, &ле всіх їх об'єднує зако­ ханість в рідну природу і бережливе ставлення

до неї, постійне піклування про збереження її краси.

Не випадково, що майже всі МИСЛИВЦІ І рибал­ I;И району є членами Товариства охорони приро­ ди . Вони допомагають заготовляти корми

на зи­

му, ЯКИ''ІІи підгодовують в холодні

лісних

дні

Своїм почесним з&вданням члени товариства мисливців і рибалок вважають збереження і при­ Імноження наших природних багатств. 3нати, лю­ бити і плекати красу рідної землі високий

жителів, проводять роботу по відтворенню зник­ - таких, як

лих у нашому районі видів l1варин

лосі, бобри, .куріпки, дрофи. Справжньою

«гро­

А. ПОГРЕБОВСЬКИП,

Добрим словом хочеть,ся згадати М . М. Крику­ на 3 села Гоголева, М. І . Отроха з села Мок'рець,

голова президії райоииого вlддlлеиия То­

у наших

нінотеатрах

СЕМИР АМІДИ" У мі'сымуy нінотеатрі іме­ ні Т. Г . ШевчеНН\І продовmу­

ється фес'Тиваль Фільмів, 'Пlрисвячений 50-рі'ЧЧЮ У11ВО­ .рення Союзу РСР. У його

-

.програімі

рені

нар,ТИНИ ,

.f(,інос·тудінми

ство­

союзних

'респуБЛіК 'Тан , 11 вересня Iвиз:може'Те ПОДИВИТИСЯ іНіно­ ФіЛl>М «Сади Семира.м.іди», ВіДЗНЯ'ТИЙГРУЗИНlСЬНИМИ

МИ'Т­

цнми.

011ВО'РЮЮЧИ

-

,ну,

-

цю ст річ­

:ГОВОРИ:ТЬ 'режиеер Сі­

но Доліlll:зе, ми ,ставили ле.ред собоюза:вда,ння пона'3ати Сl1іlв'робітни.Ц11ВО і взаємну ідо­

ІІЮМОГУ на' ІЮlдіll нашої тонаціонаiJIЬНОЇ

нраїни

бага­

[)іД

час :Велиної Вітчи.зняної вій­ .ни

... Це розповідь

укра,їнсьного ,lюл:гаспіIВ,

і

про Дlруmбу ,г·рузинсьного

,я.на

вариства

охороии

за:родилася

ще . в мирний чае. Делегац.і'Я

ШНОДі стала війна. І ,не т.іЛь­ ни ·1м. щено

Порушено плани, ЗНИ­ мрії

.мирного

ЖИТТЯ.

Горить Унраїна, гине те, що

СТlІореlІе працею лю,деЙ. Су­ ,воро стиенYlВШИ уста,

ідуть

чо'ловіlНИ на фронт. А жІнон. дLтей

і ста'раНіВ

е.ва,нуюють

в 'ГрузіЮ, до побра'ТимІв .

Іде на ФРОНlт І Ле. ван. ВІн

прощає'Ться з

Ма'l'дОЮ.

я:на

залишається :замІс'Ть нього ,Г{)ЛО1l0Ю IЮлгоепу. та,к і не

IВС'ТИ!ГllIИ

сна'зати

.про свої

IПОЧyrrтя.

Г\ру·ЗИНСЬ'Ні

'нолгосп'нини

те~1Л'О ,зустріли своїх дорогих

друз~в. Вони діллть

3

ними

житло, оДнг, їжу.

У .вlдно­

Вl:ЦЬ

унраїнщі

на

,ту,рботу

працюкугь

не

[)оклада.ючи

ру,Н: осушують БОЛQIТа, !Пере­ mворюючи в життя ПJlаниза­

гиблоro

иа ФРОН'ті

Лева.на.

Усе ча'стіше приносить по­ штар ,похоронні. Горе ,заІЙШЛО чи не :в 'ножну еі,м'ю. Не ,ми­

нуло IВОНО і оса.ти

,магди

-

за,гину,в У ,бою riQPri, lПомер­ ла 'В'і,Д ПОЛQll'і,в Марія. зали­

I1РУЗИНСЬНИХ нол:госпни,ні'в 'на

ШИlВШИ їй свого сина. Лише

чолі з агрономом Ма,мою і ,ГОЛОІВОЮ IНОЛГОС.пу Леваном прибула на 'УнраїНу ДЛЯ об­ міну ДОСВі,До.м роботи . Вони беРj"ТЬ3 ,собою жменю 'ІЮ­ \дючої унра'~НСl>НОЇ землІ, щоб

ця маленьна істота ·гає жинці Іпережити

,За,нінчила.ся IвІйна, :повер­ Інулиен 'В .р1Д'не село у,К'раїн­

розк идати її У СВОЄ'МУ са,ду !цружби , названому садом

,подаре'тво,

Се.ми.рамі,ди. Тут бере поча'Тон не тіль­ ки дружба . СИН Магди ГІОР­ гі, п;риїха!вши на поба,чен,ня з матір 'ю, ,знахо,дить в УН ­ раїнсьному :селі

Юнан

С'ВОЄ

[юноха.в

щастя.

ді,вчину-ун­

раїнку .

СПОРТ

на пере-

,змагання

розпочинати

НОІВе

тит·тя.

Філь'М «Са\цИ Семирам.lIЦИ» :поатавлено нанІносту дІї « ,грузIя-фі'лы~~ за сценарІє,м

СіllЮ Дол'I'~зе. У роляхзайня­ 'ті Мегl Цулу.нІдзе, ГlОРГl ю­ На.ДІзе, Галина 'Onолуденна, ЛнЬв Т'РIf[1IЛЬСЬНИЙ 'та І.ншІ гру,зинеькг·о.

унра­

їнсьного іІЮСІйсьноro нІно.

Добрий початок

Відбувс-л перший тур дру­ гого нола першостІ }{иївсьної області з футбола. Вдало розпочала

сьні НОЛI'ОClПНИНИ. Треба Iв1д­ НОІВЛЮlва'ти поруйно,ване гос­

артlЮТИ

Та їМ ,з МарІЄю

Д0l10ма­ горе.

номанда

нашого мІста «Будівельнин». Вона зумІла на полІ супер­ нина перемогти збірну коман­ ДУ м. Гребlнни ВасильнІв­ сьного ,району. Перемога бу­ ла дуже перенонливою . Бро­ варСЬКі ФУТболІсти забили

ського промкомбlНату користується веЛllкиАІ попиТОАІ у покупців. На фото (зліва направо): робітниЦі кераАtічного цеху КОМСО­ АlОлки Ганна ЛЕМI1К, Ірина ТАЛПАШ і Євгенія БІГУН розписують сувеніри. (Фотохроніка РАТАУ) .

приро~и.

_ _ ~.,. ..... , ..... .,.~~.-.J ' ~

АДИ

Закарпатська область . Продукція керамічного цеху Виноградів.

обов' язок кожного з нас .

зою» Є наші ,мисливці і рибалки для бр&коньєрів.

СУБОТА, 9 ВЕРЕСНЯ Перша програма-ЦТ

9.10 -

Кольорове наСТІІка для всіх.

12.00 -

~леБаченнS1

телебачення.

Гім­ Новини. 9.3~­

9.25 10.10 -

Для діте;і. Телефільм «Машина з сн' нім хрестом». Кольорове те· лебачення . Міжнародна зустріч з хо­ кея : збірна Канади збірна СРСР. Кольорове телебачення. На ХХ л ітніх ОлімпіЙСЬКIІХ іграх . (Пщ)едача з Мюнхена). «МУЗІІчні зустрі· 'Іі Пісні на вірші І . Кашежевої . 14.3~

НЕДІЛЯ, Перша

ПОНЕДІЛОК. Перша

ВЕРЕСНЯ

IJ

програма-цТ

15.35 - «Бесіди про спорт». 16.05 - сільському господарству' . 1(,.35 - УІІІ Міжнародний фольклор·

«Наука

нніі фестнваль в Бургасі. Внступ Дер· жавного фольклорного ансамблю Че·

10 ВЕРЕСНЯ

програма-ЦТ

ХОС .10вацької

Соціа л істичної Республі· КН. 17.і;' «Пое з ія Виступ В. Цн' 6іна. Кольорове тел еба чення Д.:"JЯ дітей. «ПРИХОДЬ, казко» . «Лісо­ виіі велетень» . Новини.

•. 17.30 9.20 9.30 Д . 1Я школ я рів . _Будиль, •. 18.00 18.10 10.00 - Сьогодні - День тан· - .Союз нерушимиlї». - Кіножурна ., «НОВИНІІ ДНЯ'. 14.45 (Башкнрська кістів. 'O . I~ «МУЗИЧ'lІІі\ кіоск.. 10.45 «Сторінки ЖИТТЯ оренбурзького села •. 18.40 - Співає народн а ар­ Д .1Я школярів. «Т у рнір допитливих» . АРСР) . (Передача шоста). 15.00 Кольорове II.I~ _ Грає оркестр «Голубий екран». тнстка СРСР Ірина Архипова. 19.15 телебачення . «Театр одного акто!)а •. 19.25 «Л1іжнаРОДIІЗ пано ­ 11.30 - Кольорове телебачення. Про· <tЖннва». рама». 19.т М. Горький . ,3ИКОВIІ» . В. Маяковськиі\. «Париж. Океан. Аме· грама мул ьтфільмів: «В ' країні "еви· pIIKa • . Читає Я . Смоленський. 15.45 Вистава Московського театру ім . вчених урокіВ., «Як ми весну робили» . «ЛЮДІІна і заКОl1'. 16.00 УІІІ Між· 12.00 - Кольорове телебачення. На О. Пушкіна. 21.00 - Програма _Час». народний фольк.,орниіі фестиваль в Продовження внстави «3ико­ ХХ літніх Олімпіііських іграх . (П е реда· 21.30 Бургасі. Концерт . 16.30 «Будівницт, ча з Мюнхена). 14.00 - Для воїнів НН' . 22.35 - Кольорове тел е бачення . во і архітектура • . 1ї.0О «3до!)ов'я" «Від рід­ Радянської Армії і Флоту. «Танкістам Документальний те л ефільм НаУКОВО · ПОПУ .lярна програма . 17.30 - присвячуєтьс я.. Новини . 14.25 Художнііі ННХ НИВ> . 22.т Кольорове те.,ебачення. Програма фільм «Капітанська дочка.. 16.05 Друга програма-УТ мультфільмів: «Котигорошко.. «Не· .Сільська година». 17.00 Кольорове з найка з а кермом.. 18.00 - Новини. телебачення. «Клуб кіноподорожеl\ •. 11.00 - Телевізійні вісті . І і .15 18.10 - «Гуморески'. Програма бол· 18.00 - Новини. 18.10 - Концерт Дер· М. Горький. «Життя Матвія Кожемя, гарських телефільмів. 18.40 - Кольо , жавного симфонічного оркестру Азер· кіна». Т елевізійний фільм , вистава. баііджанської РСР під 'керуванням рове телебачення для дітей .• Секрети ДокументаЛЬНIІП те· народного артиста СРСР Н. Нія з і. (І серія). 12.30 букета.. 18.50 - Науково· популярний 19.30 - Кіномистецтво Країни Рад. Ху· лефільм «3 фронту на фронт.. \3.15 фільм «Леонід Собі НОВ' . 19.35 Ко· дожній фільм «Хлопець з нашого міс· Кінокомедія «Між внсоких хлібіо» . Програма «Час • . 21 .30 льорове телебачення. Художніll фільм та> . 21.00 Наша афіша. \7.00 - «Ціиуй Кольорове телебачення . 3акриття ХХ 16.55 «Полосатиіі реПс.. 21.00 Програма л ітніх Олімпійських ігр. (Передача з хвилину п'ятирічки». «Ми дали слово». <Час». 21 .30 «ольорове телебачен, Мюнхеиа) . По закінченні - новини. (Харків). 17.15 - «Від понеділка до ня. На ХХ літніх Олімпійських іг!)ах. Друга програма-УТ понеділка.. 17.25 - Для юнацтва. (Передача з Мюнхена). По закінченні 9.00 - Наша афіша . Екран студента· ««им бути?» 18.00 - Інфо!)маційн а заочника . Другий курс . 9.05 - Німець· програма «Вісті». 18.30 - Республікан· - новини. ка мова .• Пасив у технічній німецькій Друга програма-УТ 1.9.00 літературі . Оглядова лекція з грама· ська фізико,математнчна школа. 9.00 - Наша афіша . Екран студента · ТИКИ'. 9.35 - Ранкова гімнастика. - Чемпіонат СРСР з футбола. І ліга : заочника. Першин курс. 9.05 Істо· Екран студента· за очника . Другий курс. «Шахтар. - «Чорноморець •. 20.45 рія КПРС. «Початок робітничого руху 9.50 Вища математика. _Диферен, .На добраніч. дітн!» 21 .00 Програ· і поширення марксизму в Росії (1883 ціальні рівняння з відокремлюваними .:...1894 рр.) • . 9.40 - Вища математика . змінними.. 10.25 - Марксистсько·ле· ма «Чао. (М) . 21.30 - Художній те · 14.00 -

«Базиси на площині та в просторі. Декартова система координат на пло· щині та в просторі.. Німець· ка мова. «Вступна лекція. Порядок С ,lів у німецькому реченні.. Хімія .«Вступна лекція. Основні хі· мічні поняття та законн хімії Концерт СlІмфонічного оркестру УРСР.

10.50 -

11.25 • . 12.30-

13.15 -

лота

Для

дітей.

• . 14.50 15.20 -

Телевистава

9.0:;

-

Ранкова гімнастика для ді· Новини. Кольорове

теіі. т е.1е 6ачення . ник..

нінська

філософія. «Філософія, її пред­ мет і роль у суспільстві. Виникнення маРКСІ1СТСЬКОЇ філософії та основні етапи її розвитку> . Фізика. ,Динамічні величини . 3акон Ньютона. 3акон збереження імпу.,ьсу . Реактивна сила Сьогодні День тан· кістів. Художній фільм сПерекличка>. В. Шекспір. «Коріолан Теле· вистава . Ху )І.0жніЙ телефіJlЬМ .Осіння новела. Телефільм «Веселі капітани.. Програма передач. тираж «Спорт· .'ОТО'. (Харків). Сьогодні День танкістів. громадянин

11.35 -

•. 12.30 14.20 '30' 15.40 «3ем,

сорока Телефільм ЛЯ ТРОЯНД'. Корейський ху· дожній фільм «Студенти Про­ грама передач. 17.00 «Екран моло, (Харків). Телефільм ДНХ'. «Нептуне, дозвольте ввійти.. .Київська панорама.. Інфор­ маційна програма «Вісті.. «Чиста криниця.. (Львів).

новини.

Програма

новини.

передач.

22.35 -

«Варчина Вечірні

земля>.

новини.

ше оДин. Особливо вІдзначи­ лись нападаючІ Володимир 3алойло І ЮрІй Ярно. Воии забили 11І0 3 м·'ячl. ПІсля цІєї зустрІЧІ нашІ футболІсти зберІгають лІдер­ ство в першості областІ.

В. ІВКОВ,

майстер СПОРТУ.

серія). пе ·

Редактор є. ФЕДИН.

•.

Програма

передач.

ПедагогІчний колектив веЛИКО-І

димерської восьмирІчної школи висловлює глибоке спІвчуття вчи­ телям Яновському ' Якову вичу І ЯновськІй ОльзІ СавІвнІ з

Ceprlllo-

приводу

У

смертІ

їх

батька.

СПРАВАХ

ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ

19-3-18.

9

м'ячів У ворота суперни­ нів. пропустивши в своХ ли­

Програма

редач.

-

16.25 16.55 •. 16.55 17.00 - 25·!\ 17.30 18.00 «51 •. 18.15 19.00 18.00 - «Сім · я.. (Донецьк) . 19.10 19.40- сНа меридіанах України •. 19.40 - «Ук· 20.45- раїнські вечорниці.. (Львів) 20.45 .На добраніч , діти!. 21.00 Про г ра· .На добраніч. діти!. 21 .00 Програ· ма «Час.. (М) . 21 .30 - Вперше на ма «Час •. (М). 21.30 - Вперше на те· Кінокомедія -Пого велнч, телеекрані . Болгарський художній леекрані. фільм «Птахи і гончі.. 22.45 Ве· ність. товариш принц•. 22.55 - Вечірні чірні

лефільм

~

НАША АДРЕСА: і . 255020. снов.я ЖИЗНЬ,. - орган Броварского горкома М БРОВАРИ КоммунистическоА партии УкраІІНЬІ, городского и районносо .К у 15' 4 Советов депутатов трудящихся Киевской области

вул.

и.,вська,

ТЕЛЕФОНИ: дактора

-

сІльського

Броварська

.

'

-

19-3·12,

редакторв вl,Іщовlдальиоro

19+47.

господарства,

друкарня,

_

,аступиика ре· І мовлення 1~·3·18, віlVllлlв секретаря, вІддІлу роботн, фотокореспоидента

кореСПОИ.lен~а

мІсцевого

Київськоl області,

ра.llо·

вул.

Київська,

61964. виходит ..

ІНДЕКС

Газета вІвторок, середу, о'НТВIІЦЮ І субоТJ.

у

ПРОМlІсловостl,

_ 19-4-67.

масо.оl

154. Телефон - 19-4-57_ Зам . 3520-9305.

130 номер 1972 рік  

130 номер 1972 рік

130 номер 1972 рік  

130 номер 1972 рік

Advertisement