Page 1

ПОСТАНОВА

Пролетарі всіФ

Рік видання 28-й

"'pafH, вднайтеся!

БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП УКРАїНИ та ВИКОНКОМУ РАЙОННОЇ РАДИ

.N!! 130 (2669)

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ЖОВТНЯ

про нагородження

СУБОТА

2~ р.

1967

колективів підприємств,

ЦІна

радгоспів, птахофабрик та організацій­ переможців у соціалістичному змаганні на честь 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

коп.

2

пам'ятними Червоними прапорами райкому КП України та райвиконкому Перетворюючи в ЖИТ1'я рішен:ня ХХІІІ з'ї'зду КПРС і ХХІІІ з'їзду КП У.к,раїНИ, виконуючи со­

ціалістичні зобов'язаІННЯ на честь 50-річчя ВеЛИIНОЇ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РААОННОГО КОМІТЕТУ КП

Жовтневої СОЦ'і,алtстичної революцІії, нолективи Пj,Д­

приємств, радгосЛlЬВ, п'Гахофабрик

та

оргЗIНiiJзац1й

раlЙОНУ досяг ли зна'чних усП'іx.l.lВ у соці:алl1cтwmом'У змагЗtНні за дальше піднесення ІІІр()Мисловorо ,1 сіль­ с ЬКОіГОС'лодарськоro IВИро6шщТlВa. ПРаіЦ1вники промИ/слових ПJiJдприємств району до­ строково, 23 ЖQiВlТ/НЯ, завершили деоятимісяЧІНУ Щ>О­ граму

цього роюу,

iY-спішно виконують

завдання

по

зниженню c06tвaPТOC'Г'i, підвищенню ПРОД~КТИlвностl праці та пол'іпшенню ЯКОСl1і щ:юдунцlї. ТрудівнИ'!ш радгослJIВ і [Jтахафабрик райсну доби­ лися да.1ЬШОГО ір03ВИ1'Н'У воіх галузей с:lльськоroспо· ;щрсы\гоo виробництва, достроково 'ВИ/I\ОRaПИ і пе· ревиконали плани закупок зерна, м'яса, яєць, на­ полегЛlИВО працюють над ЗСІІВершенням пла;нЬв по продажу

держа.ві

овочьв,

IНЗіРтоплl,

молона.

В передавятковому змагЗJНiНil домоглися значних У,СПіхLв аіЛЬСЬНlі Ради, я~і провели велик,у роботу по благоустрою сі.1, полІпшенню роботи З8lКШliдl~В культури, шкіл, медич,ного обс л уюву,вання. Добре працюють оН!реомі 1\0лентИlВИ ТОРГOlВельних лі;.{­ приємст.в.

На

ознаменування

трудових

УС'ПlіJ\l!В

УСПlХИ КАРТОПЛЯРІВ КРАІНИ Тр\'ді,вники

ВЕЛИКА ТРУДОВА

птахофабрик

та

орга­

Броварського заводу електротехнічних виробів, Радгоспу «Русанівський», Радгоспу імені Кірова, Киівської птахофабрики,

Па"'l'ят:ні ЧеРВОНі прапори залишаються на вічне зберігCliНiНЯ в колективах підприємств, радгос­ пів, птахофабрик та організацій як символ TPYДOlВOЇ доблесті, встановлюються в с:пеціально відведених,

2.

КП

райкому

місцях.

не

Нап~реДОДlfі

свята

виконкому

районної Радн депутатів трудящих

50-річчя

революції

у

Великої

райоlVНОЇ

Ради деПУТ8!тів трудящих Ві'дбула.ся зустріч ГероїВ Радянського СОЮЗУ та Героїв Соцlа.1істичної ПРClJЦі, що проживаюгь в нашому РaJйонl, рг'дянськИіМИ працівникClJМИ.

з партійними

та

На ЗУС'J1річ прибули Геvої радянсы-огоo Союзу ОлеН'СaJНДР ДМJlТРОВИЧ Воробйов (М. Бровари), Фе­ д~p Нузьмович Бенд€бера (с. СеоМИ'ПОЛКИ), ГРИГQlрі'й Опанасович Голубовський (м. Бровари), Сте!Пан Фе­ дороіЗИЧ

Мш(,а.1

(с.

Пухівка),

АНlДРIй

розлу­

що

в

гнізді.

Вийшли

ж

ро'

не ВСН­

-

ЩІТь

батьківському

до

He\laE.

на одну, мовчать слова шукаіТ!!?

Де ті

а

ЙОГО

ДИВ.1ЯТЬСЯ

«Куди - ТІ!

одиа

їдеш,

Залишиш

KQ?

доч­

\1ене

од­

ну ПУСТКQIЮ хата ста­ не. ГОР(ТІІМУ в ній дум­

кою:

як

ти? Молода ж,

маленька,

соромлива.

Васильович

Сиrько (с. ЗаIВОРИЧ!), ГрИ/горій Лаврінович Ступак (М. Бровари), Герой СоціаЛ!С'ТИЧIЮЇ ПрацІ Марія Захарівна ПилЬ'Тяй (с. Pye.-аlJl!,в), а ТaJКОЖ дружини Фекла Охрімі~ша Дяченко 3 с. Плоского і Анастаlmя СерГіївна Дя,чеНlКО з с. JVрасиmвки, ЧОJJовіки яких Герої Радянського Союзу Іван ДавИІДОВИЧ Дячен.ко h АндріЛ Васильович ДяЧeR1\О загинули омертю оробрих на фронтах Великої Вітчизняної віlЙJНи. Перед ПРИСУ11німи ВИІСТУ-ПИ8 голова ,ВИlЮlНкому РaJЙОННОї Ради депутaJТIlІВ трудящих т. Білокінь П. П, який роЗПОВіВ цро дося.пнення трудівни~lв району R передс'вятковом.у ООl.lJіa.лilС'ТИ"lНОМУ ·змаганні ~a честь ювІлею НР3JLНИ Рад, роо.виток Кlультури, на­

...

копати»

Автобус! До ПQб3lЧення, Я напишу ...

~1O.

Дивись,

-

ма-

ще стояла

ди­

над ~o­

рогою. «Ха'й їде, за­ пізні.10 міркувалось, вона

роботяща,

не

сльози таки ТРИ\lалась, cJ1jJIfMYBaJra їх, а це кру­

ГОМ нікого lІемає, то хай очі плачуть.

КИІВ. Ко.1ективи промисло,вих СТОЛlІчноі

підприє~!ств області до-

строково

завершили

сяти",ісячний

де­

пла,н

ви­

пуок~ ПРО\1I1СЛОВОЇ ,1укції.

про'

Радгосп «Плосківський,. (теле;·рама). Вико-

нуючи рішення ХХІІ І з'їзду КПРС і ХХІІІ З'ЇЗДУ КП У,країни та, З\Iа.гаючись за стріч 50-річчя

кої

В.lади,

КО_lеКТI!В

радгоспу

достроково,

жовтня,

25

виконав

річ­

ні П.lаНІІ <Іродажу дер' жаві сільськогосподар­ ськоі П[Jодукції моло·

- ~Ia 100 процентів, \І'яса на 100 процен, тів, овочів - на 125 про­ ка

* *

гідну З)­ Радянсь-

Як ви там, матусю? Доїхала я благополучно. З

ЛЮДЬ:l4И

не

страшно.

І

чемодан

піднесуть,

і

автобус пока,жуть.

до

робо'!"и

на

птахофабрику.

родної осві'l'И, раlДЯ1НСЬКОГО БУДЇ'ВlНИЦ11ва. Він та,IЮЖ тепло поздоровив ГеРОЇ1В Радянського Союзу d Со­

Курей сила силенна! Як поДИ'Влюсь збоку на

ціаліcrичної п.ра.ці з наступаючим святом 50-річ­ чнм Радянської влади ,і побажCIJВ їм ! їх сім'ям доброго здоров'я, довгих pOНliB жИ'·гтя ,1 щастя В осо­

клітку,

би:стому житті.

Потім на з'ус трli.ч і ВИСТУ'пили завЬдуючий ві'ддїлОМ соціального забезпечення т. Дячен!\о У. С., раЙіВlій­ СЬНКОМ т. Молочко М. М., заВlідуючий раЙф~НВlЬМі­

лом т. Маслюков І. Р., Я1wі доклatДlНО ознCliЙомили присутніх з У,казом ПрезидіУ Верховної Р,CliДИ СРСР ьtд 6 вересня 1967 року «Про ВСТaJновлення додат­ кових пільг Героям РаІДЯНСЬ1КОГО Союзу, Героям Соціалі'стичної Праці та особам, Н1~городженим Dрденами «Слава» трьох атупеНlї'В». словами подяки рідffiй І{оМ~Н1стччнlй партlІ і Уряду за ПОСl1Lйне І1ІLКЛіування про во1н1в Радян­ ської Армії, мужніх 3alXИlCни~1іВ рі:дної Ба тьК'і'Вщини, невтомних трудtВНИlОiJв 'звернулися до прие'У'l1Нllх Герої Радянського Союзу тт. Воробйов о. Д., Го­ лубовський Г. О. та tНJші.

3

НJ,прИНІнці з I1Рl~8Іі'танням ,перед Героями Радян­ ського Союз'у і С:>Ціалістичної Працd виступив пер­ ший секреТаІР райкому НП УК'раїни т. Нривош­ ЛИК В. о.

голови ВОІІИ по­ висовують до годівниць, гребені великі та черво­ ні, мов квітки. І знаl€те, мамо,

ДУ1мала

я

думала:

КО\IСО\10.1ЬСЬКО - '~1O.1O­ діжна бригада ap~laTYP­

ників Валентина ловського річницю нінського

Мас­ Ле­

КО:'IСО:l4ОЛУ

НЮlенува.1а

ВИКОJJаННЯ,:'1

... Весна, я до дайте Тепер l!НЦЯ.

мамо. Скоро вас приїду. І вга­ з якою звticткою? я СТjдентка-заочУ Фастівський

зоотехніКУ'1

в,ступила.

Бі.1Я курочок У:'lіючи ХОДИТИ.

. ПОКІ!

щО

треба

Я

працюю

кор"'ачем. Є така профе­ сія Корми готувати пти­ ці. Але скоро про неї забудуть. МеХ3lНізаl.lія росте. Машини цю робо­ ту

центів,

І ОО

-

кар10ПЛl

на

процентів.

Господарство

ж) є

продаж

продов­

продукпії

--

державі.

-

маленька

...

між

жін,ками·

«Оленина Світлана з Киева приїхала. Ото ~la­ тері

стомлена,

вірка,

aJ1e

го­

'Bece.la. Картоплю

вже викопа,lа, аби знес111 .10 ЛЬОХ), то діло бу­ де зроблене. Пощебета­ ла до ма'тері і за двері. - Куди ж ти? - гук­

н\'ла

Олена.

- Побіжу ІІа пташ­ ник. Дівчата\1 розка,жу дещо. Я ж Ї:'1 і книжки неве.1ичкі ДCJг.~ЯДУ

присилала за

КУР\1И,

а

по це

п(жажу, як l1а ділі роби­

ти треба.

- Ну, вже біЖIІ, УС\1іхнулась О.lена Напередодні

від'їзду

у

Яневички.

Сиділа

лана

матері

біля

хаті

Світ­ і

сти­

ха оповідала·

Подруги в хороші. Особливо

--

",ене Надя

Обере\1КО. Я з нею З\lа·

В селі Жубровичі, на ЖИТОМИРЩИНі, розмови пішли

Дівчина прийшла з го­ ро,ду

радЇ>Сть».

гаюсь.

хороша

І

Оля

Ні

ra:l4y.leHKO

з

ч'и,м

ТЗJЇ'IОСЬ, одна о"дній почагає:.lO. Скрізь зо:.!. дію,

оз­

ДQCТРОКОВИ\1

річного

зо­

бов' яз3lння.

На фото· секретар KOMco~!O.1bCbKOЇ оргаініза­ ції заводобу дівного КО~lбінату Василь Грін­ чук проводить З бригадОЮ В. МаСЛО'ВСЬКОГQ бесіду по ~lат,еріалах Сесії Верховної Рад!! СРСР.

жовтня

не

до­ ра­

ІЗ;щ.ll1 в \IУЗКО\lе­ дивились <<.IІ,\оя ча-

рівна

леді».

гарно!

ВІДОМА ДЕПУТАТІВ

11 листопада 1967 року об 11 годині ра,ІКУ в

район­

HO:l1'Y Будннку

ної

Ради

КУЛbl ури відбудеться п'ята сесія район­ депутатів трудящих (ОДllнадшlТОГО СКЛІ!'

І. Про державний план розвитку ~licцeBOГO господар­ ства району на 1968 рік і плани РОЗВИТКУ \Іісцевого господарства

району

на

1969-1970

роки.

2 Про \Ііспевий бюджет району на 1968 рік. На сесію, Kpi~1 депутатів,

запрошуються

завідуючі

раЙО'Н,НИI~1И відділа~1ІІ, голови виконкомів сільських Рад ;.tenYTaTiB трудящих, директори за,водів, ра.l,госпів, пта­ хофабрик, керівники райuнних організацій.

Так

Ніколи

гарно­

н('

заб~·­

д~.

А

-

як

Г ЛЯДlI,

з

щоб

не

роботою? остання

булз..

Ну що ВІІ! В \lене

-

три тисячі \1аю від

яєць,

а

до

курей. Вже них по 150

ЖовтнеВI1Х··

свят рі,чне зобов'яза,ння виконаю. Тоді до ново­ го року по ~OO штук бу­ де.

Знов і

та

СЮJа

автоб~ с.

ХВИЛИНУ

В

дорога останню

~lаПІ

сха\Іену­

_1ась:

-

Я ж ось тобі наго­

товила

насіння

маків.

ВіЗЬ\lИ, посієш біля ового гvртожиткv, зацвітуть ...

РЯДКИ З ДОРОГИ

Ма \10, пишу ПРЯ\10 У вагоні. Ідечо в Ленін­ град. Мене І!а"ородили путівкою на ТУРИСТСЬКИЙ поїзд. І3же бут! в Мо­ скві. Не \10ЖУ ва\1 01111саТІI

.1) ,ке

всю красу. Ч}дово, чудово! Яка \10-

гутня,

ДО

День

-

народження комсомолу

довго -світилося

виконува,тимуть.

І ще одна привмність. Мене обраVlИ в штаб «Комсомольського про­ жектора». А ви каже­ те

29

ка,ння). Порядок денний:

ЛИСТ ПЕРШИИ

Стала

ДРУГИИ

про­

паде». А потекли.

Київську

ЛИСТ

ЗУСТРІЧ

ДО'ЧКQ,

вись, нс забувай ... Зав~рилась, заклу,бо­ чила>Сь курява. Олена ДОI8ГО

таки на "Іаки гребені СХОЖІ. Па\l'ятаєте, в нас торі,к на баштані сгільк!! їх було'

авто·

все

Жовтневої

викошюмі

та

БИТ11. ""\0.10де

род

соціалістичної

хотілося

-

Таких життя не лю­ бить». «Не журіться, ма'ті,и­ ко. Буду писати ча<:то­ часто. І роботи я не боюся, і людей знайду хороших. А літом при­ їду до вас, поможу го­

БІЛОКІНЬ,

голова

України

І

чатися

с'тоять,

ЛІтківської сільської Радll депутатів трудящих, Семиполківського радгоспробкоопу.

секретар

ПЕРЕМОГА БУРЯКОВОДІВ

РАПОРТИ жовrrню

ЧЕРВОНІ МАКИ буса,

П.

розгор­

.коле.ктИlВ!В

1. Нагородити пам'ятнИіМИ ЧервОІНИМИ прапорами ра.йКОМУ нп України та райвикоJ!UЮМУ таКі колек­

В. КРИВОШЛИК,

країни,

ВІННИЧЧИНИ ТРУJ.ilВНIІЮI сільського гооподарства Вінницької об­ ласті, яка займає перше місце '11'0 обсягу Вfvробництва uукрових буряків, ВIІРОСТИЛИ високий врожай цієї куль­ ТУрlІ, успішно завершили збирання врожаю І ДОСТРО­ І(ОВО виконали план контрактаціі цукрової СИРОВИН!!.

1І0Ї Ради депутатів трудящих постановляють:

досту.пних для заг.алЬІНОГО огляду,

господарства

ції, успішно 'виконали план продажу картоплі ?-ep~a­ ві. На заготівельні ПУНКТИ і ТОРГУЮЧЮ! оргаНІзаЦІЯМ ;(.lЯ продажу ТРУДЯЩІІМ \liC1~ і ПРО\ІИСЛОВІІХ Ilентрів .по­ <:таВ.1ено 10,5 мільйона ТОНIІ картоплі, або Н8 1,2 ~IIЛЬ­ йона ТОІІН більше, lІі\1 за весь 1966 рік. Продаж картоплі держа,ві Т'РlІває.

го Жовтня, ра'йко:vI КП УttраІни та виконно:vI район-

РCIJдroсп>іlВ,

сі.1ьськarо

НУВШИ З:l4агання за гідну ЗУСТРІЧ всснародного свята ...:. 50-річчя Великої Жовтневої соціа,~істичної револю­

пІдприємств, paдгoCГn1B, птахофабрик та оргаН\ізацій, якІ досягли найкращих ре3Jльта'Г~в у ВИhСlНaНlНі со­ фаЛі,стичних зобов'язань на честь 50 річчя Велико­

тави пі'ДПРИЄМ'СТВ, нізацій:

УКРАІНИ ТА РААОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

преК[Jасна

наша

рідна ,.країна, які хороші .110,'111. Бу.1И \111 В Мав­ ЗО,lеї Леніна. Мабуть, з усього світу народ до вождя зібрався. А квіТІ!

біля

Мавзолею

холод

І\І

fI~

цвітуть,

страшний.

Мені здається, що тут і \lаЮI

Ч(>оне

не

за,гинули

слово!

обов'язково хай BOНlI

посію ~lаЮІ, горять lЩ

щастя.

Г.

б.

Весною

БРАТЧУН.


ПАРТІЯ РІДНА Як

і

весь

радянський

народ,

колектив

рад­

Радісно

госпу «Требухівський» і усе населення села го­

тують трудові подарунки на честь славного юві­ лею Радянської держави, оглядають трудовий і бойовий шлях, пройдений за півсторіччя під

НА СЕРЦІ

керівництвом Комуністичної партії. у

цьому

номері

газети

розповідається

про

Майже

минуле та сучасне Требухова, про тих, хто зміц­

років

продуктів сіль­

450

років

Тому

.у . . . . . . . . . . . . . . . . . .

оО.

................

. . . . . ...............

існує

наше селО',

але значна частка

них довгих десятнріч пр"падає на безправне жнття о.,носе.1ЬЧ3Н Беззе\lсл.1Я, біднІс Г[" lІепоси.1ыli податкн ,

!JIIснаЖ.1нва праця ІІа «святи'( отців» з Києво · Печер· с!.кої .1аВрll, ПО\1іщиків така бу .lа дорево.1юціЙна ДО.1Я

С~nЯНlLна.

Ті.1ЬКН півсто.1іття TO\l)' розпочалася справжня

істо·

рія Требухова . Велика Жовтнева соціаЛ:СТlІчна рево· люція щаС111 народу принесла . Се,lЯНИ одержали зб!­

,1Ю і стали її володаРЯ\lИ, по-новому почали ЖИІТИ. Та

не \lОГЛИ одноосібні господарства взяти від землі ,все те, ЩО вона \lОгла дати, бо і тяглової сили та peYlaНСНТ\', бодай ПРИ\lіТIІВНОГО, \\а.1И об\lа.1Ь, не вистачало

добр'ив і добірного ·насіння. КУ.1ьтура зе\I.1еробства б\'.lа нIІзы(a TO~IY й не дивно, ЩО з деСЯТИНIІ збираЛIІ .1Їlше по 45-50 п\'дів зерна

Шоб

піднести Сі.1ьське

господарство

на

ВІІЩІІЙ

рі­

вен[,. КО\lуніСТlІчна партія заl(.lикала се.1ЯН об'ЄДlНа­ гнся в колектнвні господарства, де можна б)'.10 б пов­ ніше

запг,ова-дити

агротехнічну

науку.

краще

викорис-

1 ати теХlііК\'. Вже восени 1934 POK~ ооновна }Ia~a 0..1ноос:БНIІХ Ср.1ЯН СТ <1.1 а КО_1гаСПНllка\11І чотирьах тоді в се.1і сі.1[,гаспаР1 i.1eїl .

~'же в перший . рік 6у .111 створені тв ар ІІН IІІlUькі феР\11І ве.1l1коі рога 1 ої худобll. свн,ней, ппщі. Збільшилася. кількість

тяглової

сили.

інвентаря,

з'явилися .на полях

перші траl( гори. Праlвда, ручної праці ще було багато­ збираl1НЯ хлі6а, сіна, ,картоплі та інших культур, об;llО­ ,10Т зернових. Та ГУРТО\І легше спра'ВЛЯТИСЯ з роботою, IUВllдше відБУ.'І.увалll і колгоспи, зруйноваНі фашист­

СЬКЮІІІ загарбниками під час ТИ\lчасової окупації.

тів сі.1ЬСЬКОГО господарства Oroб.1I1ВО вагомого УСПlХУ ста.111 добиватися після об'єднання КG.1госпів у одну сільгоспартіль, а поті\! реорг~нізації ЇЇ в ра,досп ~'ci

ось

га.1узі господарства

почали

вже

й

прагну

мені.

трудити­

ся так, щоб найбільше користі принестн рідно­ му

радгоспу.

На честь ювілею дянської держави

Ра­ я

зо­

бов'язалася надоїти в Нllнішньому році по 3250 кілограмів від кожної з 23 корів. За дев'ять мі­ сяців уже € по 2510 кі­ лограмів молока. Нещодавно бригадир ферми і головний зоотех­ нік звеРНУJlИСЯ до мене 3 проханням: - у вас, Олександро Миколаївно, кажуть ВОНН,- € чималий дос­ від по догляду за нете­ лями. Може візьметеся за цю справу? Погоднлася, бо знаю,

.1ість

що

ства.

це

на

користь

госпо­

дарству. Своїх корів пе­ редала подрузі, а набра­ ла групу нетелів, яких

Право на ОСВіТу до Жовтневої револю­ к) .1ЬТ) Рllа

ції

і

~ \lі.1а

лактацію

одержати від кожної первістки не менше 2700

кіJюграмів

молока.

Радісно Ііа серці, коли відчуваєш, що тобі довіряють відповідальну роботу. Хочеться ще краще

працювати.

КОВБАСИНСЬКА, доярка,

депутат

раЙРас\IІ.

селян·

бо

КУ.1ЬТУРН

основна

населення,

ЧИ~.1і

в

нашого

\Іа· ТО\ІУ

се.1а,

навіть

хреСТІIКі\\IИ

не

'ІІІтаПІ,

розпнсувала­

ся

Хоч у Требухові і 6)'.10 так зване «Сель­ ское

начальное

~ ЧИ.1ище»,

\lа.10

народное

але в той час

дітей

l1а<вча.10СЯ

в

НЬО\I)'.

ще \!енше закінчу·

ва.111 .

Так .

записа, за заlЮ'

І

І

у

1895

ар'(іВНIІI( рік вка-

«ПРІІСТУПИЛИ

до

Велику

Or і тепер у редній

з НІІХ І. С. О О.

вир;ша.1ыІІ\1

Da.l['Ha

буде

фаКТОРО\1

СlІсте\13

на

в

Цba\l~

тисячах

2

наса\lперед

ПРОДУКТИВlІості стане

гектарів,

за

яка

на~туп,

l!

КОВБЛСИНСЬКИИ,

дпректор

ді геїI

з В11ІЦОЮ

запеклу

проти

боротьб)

не дивно .

що ба.га1 о

ненаВlІснаго

з

НІІ'(

~елн

а

ПІсля

) р .цу.

СТaJновлення Радянської В.1ад1l С1 а.1И аКТІ!ВНИ\І1! б) дlв­ НІІка'\l1l нового ЖІІТТЯ, віРНИМl1 .1еніНЦЯМI!. ГОВОI1 Ю про це rO\lY. що са\lе в наша\!) селі перши~ ми KO';lly<tiCTKaMII у 1925 році БУЛIІ Ольга Кривенко І КатеРІІна 6УЯ,10. Світла ;І1а\I'Я1 ь про них за.1lІшилася в 1 ребухівців. В тяжкі РОКІ! відБУДОВ11 \..і.1ЬСЬКОГО госпо­

дарства, боротьбі з різними банда';ІІИ, КУРКУ,lЯ~IИ енту­ зіастки згуртували навколо себе ~!іUНhЙ а,ктив, повеЛ!.~ за собою все насм,ення. Вонн були заСНОВlІика~1ІІ наШОI

партійної організації. Іх тоді було ДВОЄ. Тепе!> -

76

КО\lунісгів. об'єднаних

у п'яти оргcrнізаціях В1дділкових ра'ДГОCnНІІХ. тери­ торіальної та шкілыlїї на '10.lі з партіЙ'НЮI KOYliTeTOM.

Комуністи первинних партійних організацій, виконуючи історичні рішення ХХІІІ з'ЇЗдУ КПРС, ~Boї\1 особllСТЮ! прикладом, паЛКИ\1 СЛОВО~І агітатора запалюють тру­ діВНІІ,ків них

на

перед

вирішення

конкретних

завдань,

поставле­

ними.

Ко~уністи очолили боготьбу за високий ВРОЖа<Й, під­ Вllщення проду.ктивнос гі сільського господарствз\ безпе­

ребійну роботу транопорту. Іван Корнійко, 1\1.lІl(ола П рудкий, В асиль Рогач. Олексій Куць, Антон Рага'l і

багато

іНШІІХ ста.'1И справжніми організатора:о.-ш, соціалістичного змагання.

пе­

редовиками

Упереджовтневому сёщіаліСТИЧJiОМУ зма,гзнні на ко· ~IYlIiCTiB няється

весь

правофланrових гвардії К(),lе'Кl1іВ

хліборобі·в

-

рів­

радгоопу.

А. КОВБАСА, секретар

парткому.

Яl(і

пра·

fЮ;О,

продовжують

про,греСIIВ,НОГО,

1\01lУIОТ[,

почесне

ВІІ'

:!op~·

чення партійної організа· ції чнгаlOТЬ лекції, проводять бесідн. беРУТІ, уча,с ть в художній са\lО'

господа,р·

:lіЯ.1ьності

10ЩО

В . КР>\СОВСЬКА, учитеJlька.

трудіВНlІків

се.1а

!Іавчаю ГЬ

кращі

педагог!!

і середньою освітою.

збудовано :\воповерховиї1 6У.'tИIIOК ДІІТЯЧОГО садка.

ді гск,

КО.1IІ

їХ

\Іатусі

працюють,

ДОГ.1ядаю гь

досвід·

ВlІховатеЛЬКIІ.

На фото зліва: дошкі.1ьнята п'ють ка,ву.

ДВІ І СІМДЕСJIТ ШІСТЬ Й

спеціаліСПl ,

Не без уваги тут і \lалята. д.1Я наЙ\lе:fUІІ1Х в цеlll р і

('('.111

радгоспу.

ВіДО\lО, шо ha-Йбі.1ЬШ понеВО.'ІеНИ\1ІІ в царській Росії

нашого

I(ва.1іфікова­

цюють в ріЗНIІ'( га .1УЗЯ~. в.ОНИ є 1І0сіЯ\11! пере;!о·

спеціа.1!;Н\'

народн.ого

чені няні й

БУЛl1 ж і llКIІ. ТО\IУ

і

діВЧlIна

м 11.

піднесеННЯ\1 готуєт[,ся держаВ:I, са\lОвіддано

трудиться , ~ спішно ВИКОНУЄ lІакрсс .1еllllЯ рідної партії. І.

ВІІЩV

\lа·

це

-

крас) ЄТЬСЯ І:ова .·!еся ГIlР:lJка з ве.1НКЮI!! свіТ.1l1МIІ кл ас· НИ\ІІІ К;:':'l1зта\lіІ, !lзвча.1ЬНIlVIИ кабінета\1ІІ. лабораторія·

.111'А() ~_Іех~н:ззці!<) труда\I:СПОIХ процесів. Ко.1еКТН!1 ра.1ГОСПУ з радістю. С.1авного юві.1ею Радянської

Інтелігенція се.1а ні

гребухівців

голов­

то і'НШIІХ.

середню

учні .

732

односельчан:

ЧІІ 'А;Г бl1 ХТОСЬ із требухіВСЬКІІХ селян за стаРІІХ ча.('ів \Іріяти про те, що його СІНІ ЧІІ донька одеРЖIlТІ, <.ере..1НIО освіт). А тепер у центрі ce.la (на фото вгорі)

HO~IY році повністю буде здаІІа в еКС;}.1\.1 гацію. Поси­

дс)

здобули

ства, наукн і КУЛЬТУРI!_ Сере. ! НИІ( науковці Л. 11. Рогач, Г. М. Кор'

рахунок зрошу·

гато

'нии l'нж,енер О. Я. К)­ лик, зоотехнік Р. П. Фі­ ліпович, а,гроно\! Н . Х. ковбасинсы(,' бухга.1Тер В. Л'\. Корнійко і бага­

lІавчання у вузах. Бага­ то наШІІХ вихова.нців ПРО>:J,юють у різних галу·

тва,ринництва. nе.1ІІка

-

середню '-освіту, 41 юнак

ра;ніше.

досягнуто

тут

шістнадцять требухівці. Це Ковбасинськи,й ,

ва, та інші. У стінах нашої

ють

Через 2-3 роки ра.J.ГОСП продаваТИvlе .1ержаві різноі сіЛЬСЬJюгосподарської проду,кції 12-14 Т!ІСЯЧ тонн Та· nрожайності,

Працює

Пасічний, Н. А. К. Х. Івані<шо­ Г. А. Ковбасинська

зях

показників

навчається

ОрО'бій,

на:tХОДIІТЬ державі картап.1і 2500 ТОI1I1 і сті,lЬКИ Ж овач і в, \ІОлока 2530 то.нн, \І'яса - 250 тонн, фрук· 1 ів і ягід 1000 ТОНН, а всього 9030 те:ш - в три

піДnl!щеНIiЯ

було станов­

нашій се­

ШКо.1і

1006 УЧ'lІів. 48 учителів,

і

ких

в нас зовсі\1 не 6).10 .1 іКі:І'Р ів, то тепер ї'( є 8 і 24 :>lедпраJJ{іВ'НIІ­ кн з середньою освітою Ще до Ве.1I1КОЇ Віт­ чнзняної віЙНІ! В ТО ,{іш­ ніх КО.1госпах се.1а не 6у.10 жодного спеціа.1і­ ста з вищою або серед· ньою спеціальною осві­ тою, а тепер Їх є в рад· госпі 32. Серед них ба·

зростав і зростає за­ га.1ьноосвіТllіі! рівень .

Согні

npo;laBa.10 щороку державі \!0.10ка по 300-350 "!Оllll. '\І'ЯСЗ 30-40 ТО'НН. о'вочів - 500, І(артоплі400 і ФРУКГIВ та ягід - 100 тонн, то зараз з радгоспу

DаЗIІ бі.1ьше, ніж

після

реВО.lюції

лення Радянської В.1аIдИ по Ліквідації спадщини нарату непи с ь \І е 'Н: IlОсті. З КОЖJIII\I роко\!

с гво

з .1ИШКО\!

роботу

проведено

освіт)

ко розвиватися, зо(о;ре\lа, са~і'ВНИЦ rBo, твар"нництво T~ ОІЮ'І1вництво. За OCTaHJii п'ять років одержує\ІО ста.11 сереДІІі В!Jожаї зернових по 18-- 20 центнерів з гектара. Якщо на ПО-lаТI(\' шістдесятих років наше господар·

.1іl(аРЯ\1I1. іНА<еllера\lll. спеlІіі\.lісга 1111 сі.1ЬСЬКОГО господарс гва. Я І(ЩО до

71 х~опчик і д';вчаток. закінчи.111 IJIКО.1\' 8 _,iTrii. Кі.1ькіСТI, УlJите:1ів-І». ІО

ШКО.111

швид­

н:йко. пар ГlfllШЙ праці,в­ IІI1К .\\. В 2\\е.1ьничеIlКО, KO,~I позитор ,\-\ П Мель­ lІиченко. пает М . д. СО\І. Не\lа.10 cra.10 офіцера­ \ІІІ Радянської АР\1ії.

навчання

КОрlІстуватнся

науки,

маю

першу

ДО.1ею

досягнеННЯ>1!І

са

за

б\'.1а

відста­

ВОНО не \lа.10 ~JOж-

.1ІІвості

зараз і доглядаю. Шдго­ товляю їх до отелу. Ду­

О.

З КОЖНИМ роко\\ збільшува.10СЯ виробництво продук­

«требухівсыий>>..

а

чесна, подобається

Кроки саженні Понад

в тва­

тривалий час корів дою. Хороша ця професія, по­

господарства.

~ ...... ~ . . . .'"

десятки

свинаркою,

пташницею,

IОСПНУ борозну, відстоював' завоювання Жовтня, створював і створює достаток

два працюю

ринництві

нював владу Рад в селі, прокладав першу кол­

ського

я

ТРЕБJ ' ХІВ

-

одне з

найстарішнх сі,1

на

Бровар·

ЩlІні. Назва ce.~a. за HapO..1HII~!H пере!іаза~IІІ, по· в'язана з ПОСС.1еННЯ\1 тут збіГ.10ГО сеЛЯНІІна Треби. СlІерш~ xyrip називався Требl!lІ. а пізніше Треб)· хів. Тут сгаЛl1 сеЛlпнея і інші се.1ЯIНl. які тіка.11! з пра­ БобереЖА<Я ~.'країни від експ.1) aTa1liї ПО.1ЬСЬЮIХ \Іагна­ тів J' 1508 {юці територія. де розташована се,10. l1ере· йшла \ ВО.10ДіIIНИ київсы(гоo П\'СПIННО-МI\J;О ,lЗЇвського

~:Оl1а, сГиря. Са'\lе в цеіі Ilер;од і' б}.10 ПОК.1а.1еllO lюча·

те'к заснування ТребухО'ва. На початку 17 СТО.1іlТЯ ЧI\\lа.1~ територію лівобереж­ жя УкраїНIІ за'(ОПIV!! по,lьсы(ІїІ короно·ваниЙ канцлер СтзніС.l3'В Жолкевський Піс.'IЯ 11ЬОГО експл\'атація се·

лян ще 6і,lЬШ ПОСIІЛIІ.1а,:ь Ті.1ЬКН внаС.1ідо;(· ВllЗВОЛblНОЇ віЙНІ! 164R--1654 РОl(ів і возз'цнання ~'l(paїHI! з Ро· сією, насе:lення Лівобережнс'l J'KpaїHII, в ТО\!\ числі і Требухова, ВI!ЗВО.111.10СЯ від ГHiT~ ПО.1ЬСЬЮIХ панів. ПіС.1Я ВИЗВО.1ЬНОЇ віЙНIІ ~!Qнастирі Києво-Печерської ла'Врll відновили свої права на зе~lЛі і ВОТЧІІНИ ліво­ бережжя, в тому числі і требухівську. Крі}! па.НЩИНI!, що доходила ..10 6-7 днів на тиждень, .1аврські се­ ЛЯНІ! платили по:д.аток за зе\lЛЮ хліБО\l та іншими продуктаМlІ, а також rpiL:.~III , П.1аl1l.11І і за переїзд рік, вінчання, подушне, ВОЄНf1У подать тощо. Виконання таких повинностей РОЗОРЯЛІІ се.1ЯIІ остаточно. Істотних змін не СТ&10СЯ і після рефор~ш 1861 року. НаЙбі..1ЬШИМ зеМЛі!власнико,\! у селі став піп Га,1а'гаl1. B~H мав ПQНЗtд 70 де~ятин землі, а селянські двори - в <-epeДHЬO~!y тільки по 2 ..1еСЯ1IІ'НИ . Розорені селяни, не маючи землі, робочої худобll, інвентаря, за.1иша.111 ІІа· сиджені місця і йшли на заробіткв в ПО'Аіuщцькі еко­ НО)lії Таврії.

Історична І ІеШ:8l\СТЬ

селян

до

гнобителів

з

особливою

СI1.1ОЮ

проявилась у 1905 р.щі під час буржуаЗНО'де}юкратич, ІіОЇ революції. 15 ,1ІІстопада цього ж року уТребухові відбу.1ЗСЯ бурхлива сходка (еЛЯI!і під ПРОВОДО\І Х llJ.видаl(а і Г . Чупринки, які за·К.1ика.1И ПрlІ~утні, відібраТl1 З~\ІЛЮ у 1l0~lіщиків, знищити поліцію без суду, В,IУlага.111 с-вободи друку, повної волі нарму. Ta\l же прийнято було резолюцію. «Податків ніяких не П.1атити, землю розділити порі'в,ну між селяна~1ІІ, УРЯДУ і ца.ря не визнавати». Після цього найаl(тивніших агі·

1аторів се.lа В. А

Осна'ча, В. Я. Оснача, Х. Ш'Вl!дака і О . Кирія поліція заарештувала. Ilочаю! діЯТIІ чорно·

(отеНІІі на чолі з ПОПО\l ГалаГЮЮ\I. ПО-НОВО\ІУ почали жити требухівці піс.1Я переЧОГlI Великого ЖОВТІ!Я, звільнившись від ПО~lіщицької екс­ плуатації. політичного безправ'я . На почаТ1КУ 1918 року в селі БУ,1а оргаlнізовзна сільрада . Пе-ршим ЇЇ го­ ловою обрали К. Ф. Корнійка (у 1919 році за.гинув). Жителі села, зокре\!а бідняки, активно виступили на захист Радянсько'ї держави. Вони діяли на всіх фрон­ таl( ГРО'МЩ.1янської війни, боролися 3 куркульськими банда~1Н в тилу. Понад 50 селян, серед них Н. В. Бо­ рнсенко, О. А. Бабич, А. М. Ганжа, О. І. Солодкий. г.оюва.1І1 у Богунсько~!у полку під КО\lа!цуваIlНЯ\l Щорса. В роки ГРО}ІЦЯНСЬКОЇ віЙНІ! смо ТреБУl(ів було аре· ною

боротьби

про [Н

Hi~leЦЬKHX

окупантів,

пет.1юрівців,


ЩАСТ.н ДА.лА

HANL

ОСЬ такою життєрадіс­

Від

сохи до автоматики

11)' rOCnO.1hpCTliY

сі.1ЬСЬКОПРllді­

\іО.1ЬСЬКИХ збо·рах, а по­ ті,1 на засіданні прав­

стсь;,:і загарбники_ Під час ТЮlчасової окупації

_ІЯЮТЬ

і

.1іння КО.1ГОСПУ_ О,1.ИИ\1 з перших

зруїшуваЛIІ

Вел)!к~

уваг)

ПЩ)ї ія

Пес

6:.1!.1l!e

\111

нсзн~

уряд_

О:tержує\!о доскона.ll1Х

тра.;;IОР:В. сачохіДНIІХ шасі. ;;О\lU,\(шів. плугів,

К) .1ЬТl!ва горів

e.1J3.10K. та

іНШІІ,

\l3ШИН

і

ре\lа­

НаЙбі.1ЬШ

переКОН.lІІВО

зроста·ння.

зробиш

котІ

порівняння_

дорево.lЮI{:Їlllі чаСIІ ШО:'І)

.10ВОЮ а

В

у lІа­

селі основною тяг­

СII.10Ю

бу.111

знаРЯД,1.Я\1

ПеРШІІЙ плуг з'ЯВIІВСЯ /J

КО:!!,

-

соха.

\lеталеВI!If Требухові

_lєеь у 1910 роні. Він ,1.0ІЮГО кош І'ував. Ного \Ііг

П)Нlдбатн

КУПУ8а.1И

IIО'ВIIНКУ

в

а бід­

цю

сі.111

на

В 1922 роиі в селі будо лише 12 П.lvгів. Нl1зька ПРIІЗВОДJlла врожаїв. ТіЛЬКlI

;е~леробства ,1.0 \lізеРIlIІХ

:)б'єднання

од­

ноосібних

Гf)сподарств

КО.1ГОСПИ

дало

в

сільське на

\Ііцн\'

ОСНОВУ. Перший трактор 11 а требухіВСЬКI!Х ПОЛЯХ з'ЯВ/l:ВСЯ У 1932 році, а llіс.1Я створення Бров,ар­ еької МТС кі.1ькіСI·Ь їх збіЛЬШIІ.lась. На курси траКТОРИС1 ів. які орга­ нізувались при ста,нції,

на

наші

одно­

бl..10 звільнено від фаШIІСТСI>КОЇ нечисті, лю­ ДI1

ВЗЯ.1ИСЯ

за

відбудо­

через

декі.1ька

В} . держаlJа .1а.

Вже

допо,,-ага­

В3.10 ІЗ тракторів. 8 KO~I-

.10 Со", Аюрій

тоді в Броварській мтс.

6аіін:п. Обс.1)товува.111 1((}.1ГОСIІІI 20 авто~!ашии. Особ.ШВ·О зросла меха­ ІІ.ЗЗШЯ П;С.1Я рео-ргані­ заН.і КО:іГОСПУ в радгосп Зараз є в господа,рстві 56 трактор:в, 28 КQ\lбзї!­ lІів )сі, "арок і бі.1l>ше

В передрік Ве.1ИКОЇ Віт­

:200

ЧИЗIШіlOЇ

IІС,1.ВРСI,КIІХ

Заєць, Га':,і!а Овдієнко та Ган­

ІІа Оснач. ).. IЮ4 році на веСН5Jній посівній пра­ Іlювало

в

КО.1існі З

се.1і

чотири

трактори

чотнрнадцяти

«ХТЗ» наявннх

віЙНlI

В

пже

КО.1-

обро()­

12 тракто­

СЯ

трудили­

ко.1ГОСПНИКИ,

працю

-

механі­ фаши-

лі

впЄ\рше сів

за к-ермо тр а'ктор а (це було 35 років TO~IY), розловідає

ветеран

всіма

ТРУ­

шанований

ком'ба.їlнер Михайло Іва­ нович Оксюта, я твер­ до вірив, що. соціа,1Ііс­ тична

ни.ва

доріДIШ\І люди

заКО.1ОСИТЬСЯ

врожа€~I.

заживуть

а

щаСЛIІ­

в 11:-.1 і заМОМНIІ\1 ЖИТТЯ~І.

Тоді це була .~Ірія_ А те­ пер ,наші

дійсність: ЖИВУТЬ люди у щасті й

За

'Ш.10

вони взяли

З

на

із

Іван

левізори. Якщо до рево­ люції

овочевих

в се.1і

даРУ'НКlI

ІІа

таКИ~1ІІ, як

честь

О.

у

сина

декількох,

є

сотні

мо­

тоциклів і 80 легКОВІІХ автомаШІІН «Москвич», «Во.1га». Газові П.1ИТIІ, е-"ектропобутові прила­ ДІІ

вже

не

Се.l0 ці

стали

ВІТАltlІНИ адоров'я І Іе знаііти се-ред ді гей ЧІІ дорослих таКІІХ, які

HOBlnlfKa.

з:-.l інило

зовнішній

і

внгдяд.

не

СВІІІ

Вули­

ширшими,

пря­

~lіШИillll, садиби потопа­ ють в зелені декора~ив­ ни, і фруктових насад­ жень. Через весь Требу­ хів аж до Броварів про'­

слав-

ювідею.

головний

був лише

велосипед

~licцeBOГO попа, то зараз не знайти таку сім'ю, де б не було O;J:HO·fO чи

ме­

Усі вони- го­ T'PY.'l.OBi по­

ової

КОЖНО~ІУ-

Усі будинки електри­ фіковані і радіофі·КОІвані. В більшості родин є те­

Митрофа'НОВИЧ

ко та і'нші

в

У~lебльовані.

картоп­

cta-рюlИ

;Щ\IQвідвода­

3--4 Ki~lНaT'I, із С\lЗіКОМ

Грінченко, ОпаlНа.с Мики­ ТОВІІЧ Овдієнко, Михай­ ло Потапович Де~l'янен­ ко, пра·'!юють \1О.10ді МІІкола Овдієнко, В 01.10.111\ШР Грінченко, Олек­ сіі'l Рогач, МlІко.1а Луць­

1І0ГО

1>1111\111

ОДІІ'ІІ

ханізатора\lИ,

тують

K~

черепицею,

150

культур.

Поряд

бі.lьш-~!еILШ

Гепер же бі.1ьшість (jУДlllшів ,1.обротні, ВКРlІті за.1і30\I, Шllфером,

ПQIВніспо

о·бробітку

бу.l0

:-.111

11з

на себе. Збільшилася ПИТО'\lа вага механізмів і

Радян­

пр"с Г(jЙШIХ осе.1Ь, а все ПіД СО,10\I'ян,ою стріхою

Вирощу­

зе'рнових,

років

50

ської В.1а·(ІІ відбулися ве.1нкі З\lіНIІ в наШО\lУ селі. Воно CTa,~o невпіз­ IlаНіІІІ\1 до рево.lюції і Ha!Ji1 ь v ,1.ОЗСЄННIІЙ ча,с

Сі.IІ,СІ,КОїО,·­

ШІШІІ!І.

\lеха'іізаторів.

поруши.1И я

працю­

техніку - об~.lУГОВУЄ ваіІІНЯ

Коли

по 'ІЯХ

феР\lах 1а '3 інших га­ .1УЗЯХ працює 224 е.lек1РОДDИГ\·НИ. j'сю цю

творчу

та

Р:3:1ІІ,\

мирну

затори,

НЕНАЧЕ ПИСАНКА

се.10

К'О, Іван Грі'Іченко, Пав­

На фото: М. І. Оксю­ та бі.1Я власної «Волги». фото А. Козака.

КО\ІСО-

00.110

господар-

Але не ЗЛО·~1ИЛIІ нзрoJ.У. Як тільки

rCKiB

добрі.

відбира.lІІ найкращих юнаків. КаН.:illдатури об­ говорюва,lllСЬ

ста.lе­

СіIJВ.

се.1ьчаНIІ Опанас Овдієн­

да,

~ЮЖ.1И­

постаВlIl и

господарство

КОШJ

кермо

Са.\lовіддано

господарств.

к~льтура

за

р;,в_

годі

склаДЧIІНУ

декілька

вість

\111

госнах села .lЯ.1Н зе\I.1Ю

за­

.lllllle

\ІОЖНИЙ се.1НШIН.

!lЯКIІ

на КУР':ІІ тракторнсгів пої­ хав :\\lІкола CO~1 (нині КО'І) ніст, бригадир трак­ торноі бригади). Перши­ вого

нент)

6аЧІІШ

НОЮ поспішає щодня .10 передплатників своіх одна з требухі'ВСЬКIІХ Ганна Оксю.11IСТОНОШ та, яка .'І.оставляє ї" ло­ над БОО ПРИ\lір.ників га­ зеl і жу'рналів.

КУЛИК, інженер.

кладена

ДИМ

,111

дорога

з

твер­

по,криттям_ Закінчи­ прокладати в>нутрі­

сільську водогіltну сітку, підве,1.ено Газопровід_

Збудовано двоповерхо­ ву шко.1У, Clе 06JшД'на110 кабінети, спортзал.

Якшо

до

кілька

рево.1юuії

.'І.е­

приватників

гували різним КО>!, то зараз є

тор­

дріб'яз­ \lата­

11

зинів, чайна, закінчуєть­ ся бvдівНlЩТВО їда.1ьні­

готе,lю. до ПОС,l\'Г на>Се­ .1ення поБУТКО\lБінат, баllЯ, .1ікарня з роди.1Ь­ ІІ'ЮІ. хірургіЧНIІ:-.І, тера­ пеВТIІЧНІІ\1 та іНШЮl1І від­

ді.1еНіІЯ\l1І на

50 .1іжок,

аllБУ:Jаторією,

аптекою.

Ту г же і рентгенкабінет. С\часне \lеДIІ'lне устат­ КУВilННЯ,

явніС11, ваних ч~ ІОТЬ

а

кадрів ві,1\1і!lне

ХРОНОЛОГІЯ денікінців.

Ве.1I1КУ

роль

у згуртуванні

i~1 ДОПО~ІОГИ у зміцнен,Ні сі.1ьська о.рганізація --

Радянської

се1JЯН, влади

Н1І/данню відіграла

KO\liTeT незюlOЖНИХ селян (КНС), створена весною 1920 року_ Ії очолив бідняк

В

13.

М. П'ятниця. Активними членами організації були Я БабllЧ, Х. К. ШВИ.'І.зк, Ф. К. Бабич, Г. Я. Оксюта

та

інші. У 1923 році у Требухові була створена комсомоль­ ська організація. Перши.м 11 сек'ретарем ста.1а безст.рашна дівчина Ольга Кривенко. КО:-.lсомо.льці вели fiайріЗНО~lанітніlllУ роботу: заготовляли хліб, ВlІпускали

с J'інгазети, ·в яких викрИ'вали мерзенні дії куркуліВ_ Першими іюсія.\l1І КУЛЬТУРИ були ко.~IСО,УlOльці. ВОНІІ ДОПО\І ага.1И KO\lYHiCT а \1 боротися за З~lі:..tнеНIІЯ госпо­ дарства, вели культосвітню роботу не тільки УСІІЮІ словом і через стінну газету, а й осоБИСТlІ\І прикла.ДО~I. Збудували в селі перший клуб, ОРГаіиізува.1И гурткн по "lіквідаціі неПllсьмеННОС1і, гу,ртки художньої самодіяль­ ності, ПРОВО'дИЛИ бесі,ди на антирелі'гійні теми.

Перші комуністи села ОЛЬГа Кривенко Буяло (члеНIІ партії з 1925 року), Іван

та Катерина Мельниченко

(член партії з 1928 року) ОЧО'.lИЛИ боро.тьбу населення за перегворення в життя заходів партії і уряду_ Вже у 1929 ро;,(і У Требухові була партійна організація, яка ста.1а організа,тором колективізації. В цьому ж році lJy.1a створена сільгоспартіль «Без<ві.рIШК». Першим її Г,).10ВОIO став І. МеЛЬНllченко. Членами артілі-ІО гос-

lІа­

забезпе­ обс.1}ТО­

населення.

КОВБАСИНСЬКИЙ, депутат

-

ВIІ~ококваліфіd(О­

В\'ваIlНЯ

М.

ГО.10вне

сільради.

\'

включа.1ll

СВОЄ

сякденне \lеню ЯГОД,І

б

ПОВ­

ФРУКТИ,

ІІі

вітаміНІІ

здоров'я. Та ПОідібнюї «розкоші», па.\І'ятаю, в старі часи не кожен \lіг собі ДОЗВОЛИТИ, в

окреші'\

бо .1Іlше

селянських

гооподарствах декідька

було

по

фруктових

де­

рев.

Тільки піс.пя встановлення влади Рад сади набули

прав

гро\!адян-

ст,ва. Ос06.1ИВО ста.1Н во­ ни

розросгатися.

одноосібні

ГОСПО,1арс гва

сб'єдна.1l1СЯ

Вже у .1ЯХ

КОЛІІ

в

КО.1ГОСПIІ.

1932 році на по­

нашоі

сі.~ьгоспарті.1і \11І посаДIІ.1І1 БО гекта­ рів сцу.

Д.1Я

РОЗВІІ тк)

цієї

но­

воі га.lузі І ОСПО.1арства багато віД.1а.1И своіх СН.1

Д<]

садіВНlІЦ1 ва.

не

JЮЗЛУ'JаlOСЬ

з

і

ЯКIі\l

знраз

Шоб і надалі збі.1ЬШ)­ вати

площі під садами, потрібні були саджанці, а де іх взяти' ~'1934 році ми організуваЛIІ плодорозсаДНIІК, .1е\1 а

і

проб­

посадкового

УІ а,те­

ріалу

lИе

була

більш

шуваТIІСЯ

.1а\lll, і \Іають них

ви.рішена

стади

збіль­

п.10ші

тепер

під

384

П.~ОДОНОСНОГО

гектар". Та

і

-

124

на кожніїI

садибі робітника,

бовця

са­

вони зай­ гектари, з

служ­

рост} ть 2-3 -де­

СЯТІШ ФРУКТОВІІХ .1.epeB. Се.10 ста.10 саДО\I_ Ра,досп щороку збll­ рає 1000-1400 тонн фр~ Іпів Якщо раніше ЗD3Н)

lІе:1 андзртн)

вред) кц.1О

так

ЗГОДQ3~ аа:lll

~\·,1.обі, то тепеr її пе­ реробляоlO \ спеllіа.1ЬНО

зб)JоваНО\l~ -

цеху.

НІІ­

і вчіння са.ДОВО,lи ."\ак­ снч '\\ІІроноgIІЧ Харчен­ ко, О.lексюцр 3іны(вичч .Че.11>НllчеIlКО, ЯI(ів 1\'\11хаїI.l0ВИЧ КовбаСШIСІ,Кllіі.

нішнuого .1іта ВIІГОТ0І811.111 11 О ТОНН яб.1УЧНОГО

На

J«)_lО'{JДJIОЮ

все

па.ч'яті

ЖІІТТЯ

у '10ЇЙ

за.лишатьоя

дні

перебуваНIІЯ

соку

ІІа

ВІІНО.

заГОГОRIІ­

.111 3 ТОННІІ СІ '\офрукгіfl. СадіJ;IНI!!l fI()

! Іа

('

га:1О -ВlІСОга.1\'ЗЗЮ.

к:нень

П'яти'ріЧКИ

радгосп

I3l1роб.1ЯТII \Іе

у пе-ретво­ РЮВ<Jча П;JllРОДII Івана Во.10Дll\lІІровича .'>\ічу­ р:на Багато повчаЛ1>IІО­

2 ГIІСilчі ТОііН фр) І;,-ів і 200 гстн ягі.1. Збі.11,JlІІl­ \10 К;.lькість яб.1УIlЬ зв­

го

побачив

та.\!,

\ІОВВХ

на

той

а

час,

вчеНIІЇІ

новаго

сортів.

ГО.10вне­

пришепив

В.

любов

РОГАЧ,

аГРОНJм-садівник.

подарств р 0.'1.11 11І1 Г О. Деill'яненка, І. Ф. Me.lbНlI­ чєнка, П. 4. Калеllченка, С. А КовбаСІІ, Ю. А. Ковба­ си, П. Є. Рогача, К. Г_ Буя.lа, П. М Зайця, О. Г. Кри­ венка та Т. Г_ р.огача.

У

юото~!у

~Іежі», до РО'КУ вже вався ще ГО.l(,1ВОЮ

1930 року

організувався

ко.г.госп

«Геть

якого споча,тку входило 15 родин, а в кінці стало 64. :'" жовтні цього ж року організу­ один колгосп, якому даЛIІ назву «)Ковтень». обрали Ю_ Я. Бабича_ Нара.ховував він

Іб ГОСПО.J.<і'РСТВ, а в січні наступного року вже було 84. З

песни 1934 рсці

року в селі було чотири колгоспи, завершилася суцільна колективізація.

1933

а

в

Велику допомогу требухівцям на.даlвали робітничі КО­ лектlІ'ВИ Києва. Над колгоспа,ми взяли шефство «Во·до­

·ка,на.1» та редакція газети «Пролетарська правда». Во1111 ПРИСІІ.lа.1И в КО.1Госпи спеціа.1істjв по pe\lO!lTY сі.1Ь­ rоспінвентаря, проводи.1И політмасовv роботу серед на­ селення.

З

року

в

рік зростаЛIІ

врожаї,

підвищува.1ася

ПРО­

дуктивність ГРО':-.Іа.дського тваРИННlІцтва, поліпшува,вся :1.0бробут ко"госпників. За 'високі врожа.j Ішртоплі і су­ ниці колгосп «Переможець» (голова Ю_ Я. Бабич) був } 1937-38 роках уча·QНItКО·М Всесоюзної сільськогоюпо­

.'І.арської ви>Ставки і наroроджений дипло.\lо.>! другого ступеня, мотоциклом і грошовою пре>!ією. ВИСОІКИХ по­ К3'ЗНlіків У передвоєнні роки добива..nися і інші кол­ госпи

села.

Разом з з~іцнеНlIЯ\1 КО,lГОСПНОГО господарства поліп­ ШУВCl.il0СЯ і ЖIlТТЯ колгоспникі,в, зростав ЇХ добробут.

Така коротенька істориtl'на хронологія села Требухів

.10 RеЛІІКОЇ Вітчизняної війни,

По 120 центнерів яблук на кожно.чу з 32 геlпарів ВIlРОСТИВ колек­ ПІВ

першого

яблучного

і:3 тон­

сухофруктів

лен,о

в

радгоспу

одержують

держа,вну

пенсію.

ві_l.ділка.

110 тонн соку для вина ни

службовців

виготов­

ЦЬО\ІУ

році

НОВОСПОРУ;J.жеНО\IУ

в

цеху

по переробці OBO"l'iB і фруктів. 56 тракторів, 28 ком­ байнів, понад 200 різних сільськогосподар с ь ких машин, 41 вантажна автомашина, 224 елек­ тродвигуни,

які

сто·вуються

в

викори­

100 ощадній

карбован­

касі.

Присвоєно звання «Колектив комуністичної праці» сіЛЬСЬКО\lУ відділенню зв'язку.

На

тисячі

1132

карбованців

радгоспроб­

коон

різних

.варів в'ять

продав

населенню місяців.

т.о­

за де­

книг худож­ політичної, сіль­

19265

юсподар­

стві, полегшують труд робітників_ 3424 екземпляри рІз­ них газет і 1605 журна­ лів наДХQДИТЬ в село_ 850 колишніх кол­ госпників І колгоспниць, а також рОбітників

тисрч

ців своїх заощаджень збе'рігають т.ребухівці в

ньої,

ськаГОСІПодарської

шої літерасгури вується

в

та

ін·

нарахо­

сільській

бі-6-

.~iOTeцi. НЮІІІ КОРИСТУ­ ється 1017 читачів. Про­ ведено 12175 КНИГОВІІ­ дач.


Зустрічі, подорожі, екскурсії ... Під девізом «Тобі, Батьківщина, 50 корис­ НІІХ справ» жив) ть і 'грудяться ВlІхованці

Шевченківської ШКОЛІІ. Під час П'ЯТІІ неді.1ЬНН­ кі,в допомагали радгоопу

«Бобрицький» збирати овочі. Зібрані перші тон1111 ),ІетаЛОЛО~l) і цe~IТHe­ ри

\lаку.1атурн.

старшоклас:ників

йшла

РОЗ~lова

про

хо­

роші манери, культуру поведінки, пrекрасне в

житті. чір

Цікавим був

квіті'в

ставці

ве­

на

ПСР. Цікаво пройшов легко­ ат.1еТИЧНIІЙ

крос,

при­

свячеНІІЙ 50-'річчю Вели­ кого ЖОВТНЯ. Дружно працюють ках

та

учні

в

гурт­

товариствах,

силами

радіовузол

та

раторію.

сво­

обла.днують ф()'"юлабо­

Ско'ро

ПOlЧне

виходити шкільна Р3ідіо­ газета. Попереду но:ві зустрічі, вечори, жі, екскурсії.

В.

у школі.

подоро­

~EMPYK,

заступник

ста1діон,і Киї,воквій~ькового

ського

народ­

господа рст В а

Піонери І) класу побу­ вали

досягнень

ного

Ї\! и

З~lістовно проводять учні дозві.~ля. На вечорі гаряча

р) гу в ~I. Києві, на Ви­

дирек­

тора' школи по ви­

ховній роботі.

ПрофеСія: революціонер! СvЮ.1ЬНlКОВ І., «Повість про Германа Лопатіна». Книга про російських рево.1юціОrlеріll КІНЦЯ ~1И'llу.10ГО сторіччя. В центрі по,вісті Герман Лопатін. Це був чудовий революціонер безстрашний, енерniйний, відважний. Щ~ при житті і~I'Я його б;. .10 опозито легендою В повісті автор розповідає про наїlбільш ЦІкаві подІЇ із його біографії. І хоч ця книга лише пrо окремі ро­ ки Германа Лопа1"іна, в ці.10\IУ вона дає загальне уяв­ :Jення про його особу і діяльн,ість. ВигадаНIІХ героїв

не\1ає.

Книга написа,на на документаЛЬНО~IУ

MaTepiaUli.

ГЕРМАН Ю., «Оповідання про Дзержинського». І\І'я Фелікса Едмун,довича ДзерЖflНСЬКОГО люди­ ни з криштально чистим серце\l, доброго до друзів і безпощадного до ворогі,в ревОЛЮЦії -- з великою по­ вагою і любов'ю вимовляють всі радянські люди. Сто­ рінки книги розкажуть Ba~l, діти, про гімназистські

роки Фелікса Едмундовича, репетитора с'!на багатого пана. Поміщицьке овав,ілля сприяло визріванню у ньо­ го клаооваї СВ,ідq.1ІІ0сті. Юнак сміливо стає на шлях

збо ри

Я маю двох учнів. Уже п'ятий рік ход­ жу на батьківські збори. І все чомусь мало прибувало на збори батьків. Але в цьому році їх зібра-

лося

так

так

активно

участь мені це

багато

у

брали

зборах,

що

забажалося

написати

і

в

про

редак­

цію.

ЦH~II! дня~1И в Кали­ тянськlИ ВОСЬШlрічній школі відбvлися людні

батьківські - збори.

Ди­

ректор школи В. А. Мі­ щенко

розказав

про

ус­

пішність учнів У :vIИНУЛО­ \ІУ та ниніШНЬО\J) на­ вчальних

-

Вllща,

успішність сказав

По,кращала

піхі'в

'Він.

також

-

дис­

Цllnлl'на. Не ~laЄMO жод­ ного другорічника. Далі охараlктеризува.в роботу педагогічного КО-

Найкращих

У

навчанні

і

ус­

вихо­

ванні дітей добилися вчителі К. М. Скок та М. М. Соболевська. Затим відзвітува.ла перед присутніми голова батькіВСЬ1<ОГО комітету

Віра

Кудін.

.1іта

всі

Мин УI1l ОГО

класи

школи екскурсіях історичних

побува.1І! на ПО визначних

:llісцях: рівцях,

у Каневі і Пет­ У)'Iа.ні і КИ6ві.

Напівсирота'\l надавала­ ся допомога на прwязі навчального року. Вжи­ ва.1ИСЯ захо~и до бать­ ків.

учні

яких

'\Іали

по­

всіх видів продуктів бу­ де перевИ!{онаІЮ. Наші .1ЮДI! -- вони Ж і бать­ КІ! наших дітей ТРУ­ дяl ься СРІ.1інно. Завдя­ ки Їх са;1І0відданій пра­ ці птахофабрика пори­ ває з відсталістю. На протязі двох останніх років в село прокладено асфальтову до:р ос у, v

відбудоваІIО:lіУ Ось

вже

три

цівники одержують

Наш

колектив,­ директор

хофаБРil'КI!

В,

-

ренко,

д.

З

пта­

Куд-

ХОРОШIfМИ

показникаМІ! зустрічає веЛlІке саято нашої

краї'ни ня.

50-річчя Жовт­

-

План

здачі

державі

пра­

ДОД 3іТКОВ У

Дирекція ЦЯ.1а

.1Я

~JУЗИКИ

РаЗО\1

з ще

ЦЮІ

батьки і

:недостатньо

~ІОЛО'ДЬ

В

ду­

сі патрі,отизму до села і шани до їхньої ж, батьківської праці. Біль­ шість мо~одих людей піс.~я школи не залишає­ ться в селі. Виступаючі ба.тьки вказали на те, що в Ка-

обі­

вчите­

за

рахунок

ПрочН1 айте цю книгу і дізнаєтесь, яким ТЯЖКИМ, без1JадіСНИ\1 бу.'1О дитинство Серьожі КОСТРИКОЕа, з ЯКИ\l!! 1 рудноща:vlИ здобув він освіту, нк вИ'зріла в нього революційна свіДО\1ЇІСТЬ, як став на шлях боротьби з само.:rержаrСТВО~I. Книга розка.же вз,:l1 і про те, що Пі>-

режив

ЮНі1Й

не

ВИСТУПИЛИ

колишні

князі

міжусобиць

партійні

почали

і

і

братовбИ'вчу

бе,ки.

чвар

Скориставшись

ріЗНllХ

1

народностей,

війну.

Щоб ліквідувати небезпеку в тилу республіки, В. І. Ленін ПОСИЛ3'є на Кавказ з осоБЛИВlІ:І1ІІ повноважеННЯ~1ІІ Серго Орджонікі,дзе. He.~eГKO було надзвичаЙНО\IУ ко­ :ІІісару Півдня об'єднати і згуртувати РОЗРІзнені наро­ ди Кавказу осетинів, чеченців, кабардинців і повер­ нути їх на бік реВОЛЮЦІії. Не раз ДOBOДil.~OCb з БОЯ"ІIІ відступати під натиском пеРЄ:llа.гаючих СІІЛ воро,га, '111~Ia.~o відважних реВ,ОЛЮuіонерів заГИ-lУЛО в аій бороть­ бі. Але над вершинами Північного Ка.вказ)' за''\Іайорів червоний

прапор

СвоБОДІІ.

Про героїчні події ГРО~lадянської віЙfІl1 на ПівніЧНО\I\' Кавказі в 1918-1919 роках розповідає ця повість. -

*

*

ІОlІі друзі! Всі ці КНІІГИ ВІІ \lОжете ПРОЧlІтаТIІ в ра.їюнніЙ біб.1іотеці ДЛЯ дітей, в сільських та шкіЛЬНIІ'( біб.1іотеках,

завідуюча та

районною

Г. КАСІЧ, для дітей

бібліотекою

юнацтва.

роб­

Редактор

завозить

в се.10 шкільного і ВЗУТТЯ_

Поті~1 батьки з

одягу

ФЕДЯЙ.

€.

................"...... "..........."..................................... :

УЧИ1"е­

.1Я\1И розійшлося по кла­ сах, де обrоворювались успішність і поведінка кожного

перші

правлінню

Се\шполківського я,ке

ВИКОНУЮ'JJI

САБ.'1ІН В. і ФАЗІН З .. «НаДЗВИ'lайний комісар». Ішов грізний 1918 рік Mo.~oдa Респуб_1іка Рад від­ бивала шалений натиск внутрішньо'ї і зовнішньо і контрреволюцій бlЛОl'вардійці'в та інтервентів. А в uє:й час на Пі'1!Jн,іч'lJoОМУ Ка,вказі проти РаДЯНСhкоі В.1а­

Kpi:lI того, батьки заки­

коопу,

революціонер,

.10ручення.

батьків, а директор пта­ хофабрики допомогти ШКО.1і придбати піаніно. докори

Кірова,

славного революціонера, одного з видатних керівникіlJ КО\1уністичної партії і Радянської держави? А чи відо­ '\10 ва\1 ПDО його життя та революuійну діяльність)

вони

школи

ТРЮlати

діm('іі

ГОЛУБ'ЄВ А., «Хлопчик із Уржума». Кому не віДО\1е ім'я Сергія МИ'РОНОВ~іча

національних

.1иті He~la хорошого ПРlшішення для школи. Тои К.1аси навчаються в непристосова,ному ПРИМі­ щенні. Багато уч:нів се­ .1а бажають учитися граТIІ на :lIУ3ИЧНltх інструментах, 3.1е їх в шко.,і бракує. Немає вчителя по :llузиці .

дали

ОП.1ату.

ВН"ОDУЮТЬ

виступає

роки

птахофабрики

ставання

навчанні.

широкоек-

кіноустанов,ку.

школа

у

клубі

встановлено

ранну

р) шення Д,lсципліни, від­

-

роках.

Нині

-

.1ективу.

д.ІН

революційної боротьби. Вся його ~IO.10дiClb проііш.1:1 в рево.1юціЙніЙ бо;ютьбі, в ТЮР\lах, засланні І напру­ женій роботі по встановленню Радянської влаДІІ.

дИ

5a.mbkiBcbki

RНИГll

на

учня.

колгоспних

Ганна БЕРКАЛО. с. Калита.

, =

НАПЕРЕДОДНІ 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ3 3 по 6 листопаДа 1967 р. Броварському та Гоголівському ринках

Відбудуться

ПЕРЕДСВЯТКОВІ

БАЗАРИ.

Шановні трударі ланів! За,прошуємо вас ПРI!­ СУБОТА

28 ЖОВТНЯ Перша

програма

Д.1Я нас,

10,00 «с.1\ хаїI

щшіо!» 10.15 -

шко.1ярів. Батьків­

(Волгоград).

"Шкі.1ь,на

рап­

содія». Вокально-хорео­ графічна КО'\lпозиція. (Львів), 10.45 Гі'\!­

наСТl!ка

11,15 11.45 -

для всіх. (М). «Зна,ння». и'\·)· На

ДОПО\ІОГУ

театральній

са~юдіяль-

ності. Зустріч з ~Іайстра­ ~ІИ геатру. (М.). 1215 «Як народжується міс­ то». (Тбілісі). 14.00Програ\lа КОЛЬОРО'ВОГО те.1е05а,чення, (.\1.). 1530 - «Це Ba:l1. ровесники». Передача до Дня народ­ Же'ННЯ Ленінського КО\1СО\ІОЛ)'. (М.). 16,15-

«Читаючи

Тези

ЦК

КПРС». (Л1.). 16.20Телевізійні новини. (М ), 16.30 «Народний му­ зей «За влз,ду Рад». (М.). 17.05 Телевізій­ ні вісті.

17.30 -

«Волон­

тери революuії». Доку­ :ІІентальний Фі.1Ь\1, 17.50 --«Друга аВТО\IОТО.10те­ «Для вас, рея». 18.00 кияни». 18,ЗО В ефірі «Мо.10дість». Спі.1ьна передача

раJ.ЯНСЬКОГО

те.1ебачення

і

телебачен­

ня НДР. (1\'\.). 19.30 «Клуб кіНО\lзндрі,вни­ ків» (М.). ~O 30 Теле­ ВIЗIlI!I! НОВПНН. (М.). 20.50 «Голубий вогник».

К. Чуковський -«Ва,ря». Прем'єра те­ левізій'ного спектаклю. (М.) 18.25 - Програ;ма передач. 18.ЗО Кращі фіЛЬ\IН радянсыгоo кі­ нп. «Во.~га-Воша» 20.15 -«На добраJJіч, діти!». 20.25 «Перші зустрі­

чі».

Циркова

виста'ва.

В ефірі «Мол 0,д ість». Конкурс на кра­ ще знання Канади. (.1\1.). НЕДІЛЯ 29 ЖОВТНЯ Перша програма 10,00 «Будильник». (_\1 ). 10 30 «Слухай нас, Бапжівuщно!». (М.). 10.50 - «Тобі, юність!». (,\\ ). 11 30 - "Сьогодні на фабриці «POT-Ф'РOlНТ». и'\.). 12.00 Для юнацтва. «Свято знань». 3а,ключна передача. (М.). 13.00 Для вої­ нів РаILl.ЯНСЬКО,Ї АР\1ії і Флоту. «Юність комсо­

21,25 -

\!,ольська».

«Читаючи КПРС». П рогра'УI а

(М.).

13.55-

Тези

(;\'\).

кольорового

те.1ебачення. (.1\\.). 15.55 -- Пр,ограма передач. 16 ОО - «ТЕК-б7». 16.40 - «Пог.1ЯД». ."v\олодіжна програ\1а,

присвячена

д'НЮ lІарод,кення Ленін­ ського

KO:lICO\JO.1Y.

НАША АДРЕСА: М_ БІЮвари,

вул. Київська,

m

ЦК

14.00 -

.........4.. 1................. '........................

п н

І т Ь

Друга програма

17.05 -

t 54.

18 ОО

--Першість СРСР з фут­ бола: «Динамо» (Київ) - «Нафтовик» (Баку). 19.45 «Сказання про Марійський край». Фільм­ концерт. 20.30 Те.1е­ візійні новини. (М.). 21.00 «Добровольці». Х) дожній фільм. Друга програма 17.10 -- Кращі фіЛЬМИ раlДЯНСЬКОIГО кіно. «Висо­ та». (М.). 18.45- В ефі­ рі «Молодість». (М.). 20.30 «На ДоОбраніч, діти!», 2040 «Чарів­ ниця з гра,да Кітєжа». Те.~евізіЙниЙ Фі.1Ь1lІ. ПОНЕДІЛОК

зо

Друга програма Програма на­

18.00

вчального

18.30 ОСНоОВ

програма

:'<Іатематиків. Сllухач3JМ шкі.1

марксизму-.1еаініз­

му. «Союз боротьби за визволення робітничого ({ласу». (.\1.) 19.00-«На

_

f..........

619.64.

організовують і

продоволь­

товарами.

ЛАСКАВО ПРОСИМО

ВІДВІДАТИ

ПЕРЕД­

Адміністрація ринку. ••••• 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81N.a.".LI ••••••• " ........ а 1111_ ... ~~~~ • •

·

І

аа

• 1

a~

••

11.

II

ІІІ

.~~~~

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДОБУДJВНОМУ КОМБІНАТУ

на

ПОСТІЙНУ робоrrу

!t

ПОТ Р І Б НІ:

бетонники,

арматурники,

вантажники,

електрозварники,

слюсарі,

такелажники,

електрогазозварники.

Одmюкі чоловіки забезпечуються ГУРТОЖИТКО\І і

прооискою.

За довLдка.ми звертатись на а,дресу: м. Брова­ pll, ПрОМ1вузол, відділ кадрів заводобу дівного комбінату. Ухати автобусами по '\Іаршруту метро

-Бровари N~ І і N~

4 до кінцевої зупи:нки,

РЕ.\ЮНТНО-МЕХАНІЧНОМУ ЗАВОЮ' ПОТРІБНІ на постійну роботу електрозварювальники,

токарі, розточувальник,

1950-Й». ТелевізіЙний ба­

гатосершний

гальний

карусельник,

слюсарі по ремонту шляхової техніки.

Докумен­

філЬ'м.

Звертатись на адресу: м. БроваРІ!, ПРОМВУЗО:І,

(М.).

відділ

20.25 - Програма пере­ .1ач. 20.30 Телевізійні новини. (М.). 21.00-До 50-річчя Великого ЖОВТ­ ІІЯ. «Наші перед:святкові інтерв'ю». 21.30-«Серце \Іатер:». Художній фіЛЬ)'I.

111..............

ко,митета КП УюраИЮі и райоН\ного Совега деп'утатав rруд:ящnхся КиеЮ<ой области.

Газета BKXO.lUlТb у вівторок, четвер та суботу.

........................... , .............. ее ..........................................................Н....•Н........................._

4·57.

БРОВАРСЬКОМУ

програма

«Л.~ється пісня lІа.1 ДонбаСО\I». Концерт з Донецька, 19.30«Читаючи Тези ЦК КПРС». (М.). 19.35 Літопис піввік\'. «Рік

opгalН Б'jЮВарскоro райоlІНОГО

Броварська друкарня, КиїВСЬК01 QБЛасті, вул. Київська, 154. Телефон -

змішторг

промисловими

СВЯТКОВІ БАЗАРИ.

19.00 -

ТЕЛЕФОНИ: редактора З-82, ззсту rlНика редаКТОjJа, відділів: парrійного жит­ rя, масової робо.ти та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро­ мадської приймальні «Київської правди» 4-47, _іJl.повіjl,8ЛЬВОГО секретаря, редак­ ції районного радіомовлення та фотокореСПОН.ІІ.ента З-18. ІНДЕКС

чими

та

торгівлю

ЖОВТНЯ

31

Перша

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .::1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

с;НОВАЯ ЖИЗНЬ>

Райспоживспілка зустрічну

овочі, крупу

ВІВТОРОК

віс­ Тря­ согуЗКIІ». Х у Д о Ж'Н і Й фіЛЬ:l1. 16.00 «Слухай нас, Батьківщино!». (Свердловськ). 1б.15 Д.1Я дошкільників і мо­ ЛОДШИХ школярів. Теле­ візійний спектакль. (М.). 17.30 «РеВ(),lюційниїl марш науки». (М.), 18.00 - Республіканська шко­ юних

телебачення.

Д.1Я студентів першого КУ'РСУ. Вища матемаlfИ· ка. «Функщїї одніеі змін­ ної». 19.00 Ю. Прпн­ цев «Дев'ята СИlМфо­ нія». ПреМ'єра телеспек· ТЗ'К.1Ю. (М.). 20.30Грає Є. Блі.НО1!. 21.00«Читаючи Тези ЦК КПРС». (М.). 21.10«ЕКСПО-б7». (М.). 21.40 - «Голи, очкн, секун~и».

11.00 - Телевізій,ні ті. 11.10 «АРМія

ла

передевЯ11lЮВі базари фрукти, м'ясо, MOJJ'OKO, мед, борошно, 1а інші сіJlьсь.когосподарсь~і продукти.

(;\\,).

ЖОВТНЯ

Перша

ВОЗИТ!! на картоплю,

'\Іеридіанах Украї'ни». 19.50 - «Старт-67». 20.30 новини. - Телевізійні (1\\.). 21.00 І. Вільде - «Сестри Річинські». 1 е.'lевізіЙниЙ спектаКI1ІЬ. (Третя ча-::гина). (Львів - Київ). 22.30 - «Імена знайомі і' lІІеЗIН3іЙОІмі». Музи~на передача.

. . ._

За~1.

...•..........., _..... . . . .

4360-5865.

Ід

3

В

О Н І Т Ь

кадрі'в

ремонтно-механічного

заводу.

~~~ •••••••~.yyyy~••• yyyy •••• ~•••• ,.~~ •••yy,y~,y-~

~

Е ~

~ ~ ~

~ ~

Е

БРОВАРСЬКИй

РЕСТОРАН «СУПУТНИК»

ПРИЯМА€ ПОПЕРЕДНІ ЗАМОВЛЕННЯ

від організацій та окремих громадян на індивідуальні столики для проведення святкових вечо-

~ : ~

~

рів

: :

кондвиробів та на,поїв.

:

6, і ra 8 листопада. Ресторан Ma€ великий внбір СВЯТКОВИХ страв,

Дирекція.

~

3

t••••AA••••A~••••••~~.~.~••• ,~•••• , ••• ~~.~~~ АдМіністрація, парпи,на і профсшлкова органі­ зації Броварської райліка/рні з глиБОКИ\1

с УО\ІО \1

пові'lО:lIЛЯЮТЬ

лікаря

про

переlДчасну

смерть

Ординського ОлеКСІЯ Івановича і висловлюють співчуття сім'ї покій,ного.

130 номер 1967 рік  

130 номер 1967 рік

130 номер 1967 рік  

130 номер 1967 рік

Advertisement