Page 1

ПРОАєmaрl .сlх "ра'н, єыuJ,,,єся!!

Рік ви.цаННJI

XXIV.

Трудівники села! Дальше піднесен­

!: ...... "., .......".". , •• , ........ ".

ВVДІВВИК

І

ня сільського господарства - найваж­ ливіша умова побудови комунізму.

16 130(2191) СУБОТА

VnDIV

Орган Броварського районного комітету І(омуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих

Дамо Батьківщині більше зерна, м'яса,

28

молока,

вовни,

бавовни,

льону, цукрових буряків, картоплі, ово-

ЖОВТНЯ

1961

масла, яєць,

чів, фруктів, чаю та інших продуктів!

р.

~"., •• '.'•• ".'.' .••. !

(/з 3аКllиків ЦК КПРС до 44-х роковин

,!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І(!!!!!И-~Ів! ! с! ! ь! !к! ! оі! ! '! ! о! ! бл! ! а! ! С~Т! ! і!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Ц~iH!!a!!!!2~H~O~n,~!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!в!!!е!!!А!!!!!!!и!!!К!!О!!і!!Ж!!!!!!!!!о!!вт!!!!!,!!н!!е!!в!!О!!!,і!!!!!СО Ц іал істи чно і рево АЮ ціі).

ХХІІ з'їзд КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ~' ст{щщі на'ШОЇ ВатIiItїI8ЩmIJi --,Мооюві, в K~iIВCbIКOOJY Па­ лащі з 'ізд;в , ~'Yв свою <рО-

6оту ХХП з'їзд КО1(yalісТИlЧНОЇ п8ІрТЇЇ РiilЛШCьatОО'о СоЮЗ'У.

Проект ПР()J1рами нашої пар!Гії, 'вання, ЯtI\~ГО зазнава.1И

10:В. В. В. Кротов, ВНljЮб.lеНIІИ ЇЇ

Цент,ральнЮІ Комітетои-t!eЛИКИИ ПРОМQtВець, ми баЧIm!О пряму ідей- проблеми, які наЙбі.'lbше

мaJj)ксис11сыо-;re.н.iJиськи1й ДO'КY'МeIНT Н'У наСТУІІність

ci,:J.aНJIi з'їзд вітали тeruю ЗуCJ1)і­

.'l~'I'I1!В «УралмamlЗШВtOtду»

принципі'!!

н'уті делегатами і ГОСТJIМИ

но

с.ка.рбницю

ЖOOl'l'Н~ на pa.mювoму

за­ пред­

СТ3Івипи 3аІР"}>Юі'1l\ШИІХ ~іrcтич­ ИМ і tробіmичих пщmй '1WIpami:

ces-

ХIСуС Фарl,,-rеиеральвиА

pe'l'1'J) ЦККоvуиістечиоїпwr іі

ВеиесуЄ'ли, КНУА ЄCn8pClН-lГОло­ Ба КОМУНЇJCТIJ1IIЮЇ паvnї ДавН, Пау" .. А8 Гроат-reвЄpaJlь.н)fЙ сек­ ])ЄІ1'&Р ЦК Кoкy~oї lЩ)'lliї НЦetpnaщ XIm.6ePTO Вlсйра­ поліТlJЧ1lиА ceIt))ЄTap цк KON}"Нitc­ ТJIIШOЇ ПЗlJYl«і I\.tмyМjiї, Jlоренс Шарнl- reн6Ра.лwНІЙ сеfi4)Є'mф КО­ vy:нicrичної ПoЗlJ)ll'ії АIВС'l1j)aЛИ, Ні­ копа Wауі-mюpета.р ц.к Ліван­ cыlroї :КOOlY'lІЇстИ'Чної партії.

П()ті~

з'щ ПІІ>ОДQвж,f'jд.В 06го­

вореннязвіту

ЦенЦJaЛЬООГО Ко­

мітету КПРС, пptOЄ,К'J'I)'

П'Jl'OO1lXioМИ

К1JIМyнЮrИRНІОї mpтiї Р3!:tЯНСМСО­ г() Соту і В1'і10Ї дооо.вїІЦі Цент­

p&лыJlїї Peвitmi.нoї KOIIЇJCЇЇ 1і.ІІРС. Делeorати Зa:JIВJIJlЮТЬ, що .pa,ItJrH('ЬіКі лю,ци зРоблять YtCЄ, Щ~ ус­ пUпио ~oвaT~ величні плани aOOwtoви SO»уні<:тlPllЮГО ::успіль­ С1ІІа.

За ,ися'qy ДH~B СЄIlир}ЧJCИ ленін­ ~ етворИ,JIИ

~И ПЄфшо­

М4IC:IrИх O}"Дte!I, С6Ред /них атомний tq)IIl'олак «Леии:н», ~­ НІІЙ ПЛIIВytЧIІІА ЗaJВ(Ц «A:н;tpeй 3а­

ХaфGВ» ті бllll'аlОО ЇНJШИХ,

запив

су\щІ~с.к..1щцaJIыпut Вa.mrіЙіськoro за.1ЮЖ'У імені С. Орджо~ 'ІОВ. В. О. Смирноа. Про~

бага1Ь()Х ,lіячів ;І ~pyгoгo rа'б~ру r

Д'И'ІІ)"Є те, що РЦЯПСЬіішй

ус!Піш- ПІЮграtма

мраВJЦGТЬС.и з пoorаlВленими

Союз'

У J1IIЮ(жті Пj>OlГ'IЖМИ, вщзначШ! ставить на П()J)ЯДОК денний саме І

нашої ООQXИ. &1rа.тОТИІОЯЧНИІЙ ко-

25

багато

каже ДИJpetКтор «~r'ра:.'І'."ашзаво:.lУ ,) І СТilIРИХ (jіr.1ЬШООИJКів.

ХВИ.1Ю- І

ОСНОООПОЛОЖ'В1tX ють наіЮДИ.

)щжси~~у~ленініЗІМУ.

з6alr,РFУЄ

І

1\0.'ІИ б iCHYBa'll та~ий КОЮІас, І

теоретичн'У каже Д&.'1і пр оМ()!ВЄць , НІКиМ вказу-І

комунізму

НОВИМИ

пав, звWtивиходить мир, азві,Д-

пеа>е-д ПНІ( ЗЗIIЦIlШltЯNИ. ВипУСК важлwвищи IПОі1ЮЖ!ВНіня>,fИ, .які 'КИ 3Зiq)о3а нової ві:ЙtlIи, то кіВaJIОIЮЇ IJil)(JIIі1УИЩН~' МШlУ.'lому )lзага.'lЬНЮЮ1Ь дос:нід О}W'ВЮЩтва лець Сl1рї'ЛlКИ, що повинен лри­

рсщі пО'рїІВILIJНО 3 1955 pQItO'M с(щіа.тЇ'.1М}· в СРСР , Bh1>aїHax на- тJtМ1'ИСЬ до ПО.1юса миру, He~iH­ зріс на 57 J1tjЮЦeJIТіlВ, продуктив- родної д~юк:ратії, нооий доС'Від но ПОООРТаІВся б у бі" місця, де нііС1'Ь Іфщі ,П~ИЩИ:JIась бі.1ыIJ я'К на 50 fIIP'(ЩelLТї"в. 3а ча~, що

С'ві1'ОВОги РЄlвошоційн'ОСо і націо- ззtpа'з за.еідає наш ~'їзд.)· i\ї'l( наЛЬНО-ffiИ'3ВОДЬ-НОN) J)YX'Y. КремЛЯ. МИJI'YD пЇJcJJЯ ХХз'їЗl~У t;ПРС, На З3JкіlItreIlНЯ Ф. М. Пе11РО1В 06с1181іОвка в овіті, віцзначає І за.во,ц ВИйІусгшв 53 НО'ВІІІХ 3РllJКИ гооорть: хочЄ'rюя жити і жити! ТО>В. Г!p()MIfКO, ПlJ)()дOtвж~є залиша­ п.po.Jtaтнoro, IJII)ЄICIOIOOГO, ещСКМН- Жити, щоб пращюваrrи на 6Jm.NJ ТJreь наП'j}уженою і неста~'FОЮ . 10р00ГО,

.mю6ИJlWiо().;ро~елюваjfЬ-

Н'ОГО, .ЦOOlе.шroro,

НJaфтoБУРОВ()N)

та іншoro УC'rа'МіУіВМ!НЯ.

РОЗ'JJоб-

нашoQЇ оортіі, нашOO'Q HaJPO\дY, пра-

РaI,1tЯ'НІСЬКИЙ COI()3-lВелИJКa

св110-

цю'ва1'И В ім'я к(}мунїзму!

ва і в той же чаос велИ1Ка.

t>Вj>O-

На ве,Чtї'РНЬО'МУ

заtCi.w.HHі

25 пейсМ\la ;Держава.

ЛJI·ЮТЬЄЯ і ' ВИГOfГООЛ'Я1ОтЬ('я ще ,~o- а;овТ1fЯ 3 'їз,,( ВЇТlІ.1И патко ЗУС1!ріCdt1lHaJrimi маши'ни. IІ ІУ1'і де.,еіГатами і ГОС'J'IJIМИ ПіРЄдВиСТ}"Пав першИ'lї сек.ретар стан:ЖИlКИ з~ру;біil\.НIfХ кому,ні'С'ГичВашкllllJtCЬІІООІГО ООкоМІУ партії них і ІЮбітничих l1аlртііі ТODatpИ•

3 Н Н

1),;

тов. • • УРІСВ. D'1H iВ1!J.З6ачиs, що l1РУ'дJlщі Ва1llКИ'Ріі ДOOJIfIЛИ НО-

ВИХ ~ер'Й()t3нИ!Х ytспі;хіu в усіос

ші: Пітер Кейнеман - генера.'1Ьнии cetl~peTa'p ЦККО!М'У,нk'l'ИЧ;НОЇ

дО'1Я нашої

країни, нашого .народу тіШ0 пере'llJre.1а~я :1ДО.lею іншИ!.х ещюг.еЙ'еь1Ul,х нармі:в. А. А. Г,роми.ко відзн&tча.є, з mroю СИ.10Ю і roc'llPO-

Кнїв. П іС.1Я закінченн'Я шк{).lн Ф3Н при швеlїній ф?,бриuі i~eHi С~rирнова-Ла.сточкіН<І Тама/ра Биче'IОК заЛИШИ.lася ПJ1;tЦювати 11<1

тою ра~я'нсы1йй уРЯід CTarвwгь тепер ПИlJ'аННJl про HeooxIдНlCТЬ

ВСТУПИ.lа в РЯДИ ВЛКС.\\, г в 1958 рОці - в партію, Ій одній

ЦbO~Y

Ж

пі..1.П:РIІОlстві .

ТУТ

вона

re- пар-тії ЦеЙ.10'НУ, Аnі Ята-пеfjШИЙ ;цїЙс.не·ння ШЛЯХО<М ytк..'!а.денн:я ні- з перших На фабриuі присвоєно 1(.0- ,MeцыкІго МИРНffl1() дОг .......... У тatКИ!Х почесне зва-IІ:НtЯ ударника комуні~y "'у ~~y етичної праці.

JFY3JIIX ro~n())taIJJtCЬtКtOro і IКУJІЬ1І'YJ)И()- CЄI!VpeT~'" ЦК M''''OIккaНtCЬКOЇ 1Vo.~'

ГО "1\Ц~ВНИЦ11Ва.

1tR/'tx

"""

"""'ів yv..

П

перши·х

муні,стичної паР1rіі, МартІнес Вер-

3ЗХО,:JJіlВ,

і дЄ\В'яти мi,,·a:r ~.....r їB се-

Ла.'НИ

П1l' М' Дуго-.сe!ltре1'З!р Ц!lL екс!lкaшыltI

-

тар'n"" """''',

1І~j.'lКИ J1II)()IІНlCJIООІі.сть

Irкіб Що

прИJOOpкa.1И мі.ті-

п'lІд'Нl' u.. ає

ro:roB'Y'B

реооу6лі- кО'муні'С1'ИЧНQЇ па.ртії, ЕЗ8кlас ПаМ 3аХЇtДНій Ні1іe'lчині. """" ..... т.'" Наша ИІ.... ЇtНа, ВlКазув ТОВ. Г'І>О"~.'Y" "'у У'"

ItJIПepelВНltопала. 3а цє.й Ч8JС 06- паlоанну-г"",.m&"1ЬНИЙ ""'~'y

C~

пptOOlИСЛOlDOl'() . ви~иц'l'& Пtp()tГ]JetсИ'ВНої па.J)lriї 'l1J)yoltO'BOIГO Н'а- мнко, П']нціЛlЯЛа і npищїляє СеІР50 П]ЮЦedl'l'Ш Зa1l1CrЬ пе- І РОДІ}' ЮrnРУ, Педро СааА - reнe- ЙО3нУ У'ВМ')' налаи'ОДЖУМШlЮ і

ЗРlе на

pe~a. чених тт....

за план. ОІМ

36.

IliJ)O. -

ральний сек"""'а" ЦК Комуніетшч- 1Ю3ВИ'l1К()ві У'" .,

цеНТІВ. 11'1'0ІД'УІК'І'ИВJJlClrЬ ~ ~~- ної па.Р'І'ЇЇ ЕювадоРl}", Рез а Pa.QМa- Д~РЖаІВа}lИ ВИЩЄ'НО на

3 початку ее~ирічки

Т.a,~.ap 2

Б иченок

ш&а.чка

уже

бли,зько п'яти річних

ВlІкона.lа

НОРМ. Вона

випускає продукцію тільки відмінної якості. Добру робо'І\У ноа

ВИlробництві поєднує

3

молода

успіШ}lИ~

робітниця

наtВЧ<lІННЯМ

ві:дноси,н з В'eJIшtИМИ УНlИчої 8 класі вечірньої ШКО.1Н робіт· мо.lоді. €вроои.

Ое.оБЛИіВо()ГО

Т. В. Биченок обрано

28 ЩЮЦЄІНТІ'В заt.Юcrь неш-lПерший CЄlКipeтaV ЦК Народ- значеШlЯ вона надає стаНО'ві вза- том ХХІ І з'їзду КПРс.

19. П'jJtOМОве~ дOOtJllЩ;\н() о ~lIИiПя- ної пatр'Гії Ірану. вт~я. на yamax lНафТО,В~1l І нафПотit.\І з'ЇЗtД пJ)OoAQoВ-,к.увalВ

ЄМ()JIіДНОС!flН між двома rnантами

об- -РадmIСЬКЮІ СоЮзOtМ і Сn:OJltуче-

ТOXI~()~ П~\lИCJЮООСТI. 3. . Н. I'Оворе,ННЯ ,звіту ЦеН11р&..'lЬІНОГО К()- і 1І~И. ШтатlliИИ Амetрmки. Коои б НУР16В В1ІЛ,1начає, ЩО. ,ресл~лLК.a мітету КПРС, ЩЮЄіК1У Пtj>Oll1J)&"'И· ЦІ ДВІ де.ржаІВИ 06'єдна.1И свої зу-

~дaє. М8;йже ~O 80 ~!tJlыйювB пу- КомуністНІЧНОЇ па.ртії РatДяНtсьaro-1 СИ.'lЛЯ

JJ

де.lега-

На фото: Т. В. Бнченок. ~OTO Ю ..\\ОС~I)~никг.

1()В.

Саrюков

J1'РИСВЯТИВ

спра:l\і .забезп~чеilIНJI ми- велич~зній роботі, ЛІ\)'

~ XJП~а на ~lK заю,:ть 35-45 го Союзу ізовітної д()пOOlїtДi Цент- ру, то ХТО посМІВ би І хто слро- ДеН'l1])аль'Нии

Комітет

l1~Й

IDpOtВi'B

КllPC по

I(ЇJJIЬ:IORi!в IIN/IIВ,. ЩО !Х ПрОЩ31111- радьної РеRiзійної Koyi~її ІШРС. МОЖНИЙ був би ПОРl}lJIIИТИ й~о?керівнИЦIJ'It}· паtрrШною П1>ес.ою. ЛИ дО оововнвя ЦlЛИ1lИ. Пtроб.'letМа)( В'ИlXОООН'НЛ JIЮ;.uши Ніхто. Немає TilJKOЇ сили в ctВirri. РаДЯlfСЬtкі ж у.рНі&л,іст-и , ЧИ~Лінна ~И

poaiJlооЩа е щ)о те, Щ{) раlOO( а ін­

ЩІІМИ ле1Ji~имв балтіАці ВIJJС'Іynили 9Кar&1ШJI за

іиіціатapum

ВИКGн.а.н:п.я

З'&В,Цмrь

семврі'ЧItи по ЗРОC1'МlllПO

ПРОДУІК­

тив.ності прші за п'Я'І'Ь ])IOOtїII. На заюдї reпе.р пова.д 50 6риr&Д 100МУП!С'ІИ'ІПІ о ї праці, 85 IItp'(Щe'Н­

РРФСР І. А. Каірова. :110 в те, що СПLр між с()ціа,тіз:'lf()М сЬіКУ паtpтію, що вОни і iIa.'Li заіВПІЮмовєць вїr:tзначає, що .в і кanіталі3)IО:ll буде )Юзв'яоо.нl!1Й іІІ1ДИ бу~уть ЇЇ В'іI)JНИ~1И під]))'ЧtНи­

на полршці МИl)Jного змаганнtЯ, МИРНОГО співісн,}'оо.ння. НаП!)Jикінці rвечіфнь()го за.сідаtННЯ висту;пив головний редактор газети "Пра'В,,(а» тов. П. О. Сатюнов. 3 іГніІ ВОМ fОВОІРИВ ПР()t~О-

ми, зро&'1ЯТЬ 8се ;ця того, що1і РОО'ЯСНlO!Вати і перетворювати в життя ісroРИЧRі рішення ХХІІ з'їзду, ідеі нової 1L)}0грами па,р­ тії-ЩJ{)f!paіМИ поБУд()·В.и KO)IYH~C­ тИЧІН(}ГО суCllriЛЬС'l1Вl8.

:@OC'l'aJНня щю..щ}l(.ТИ!Вності зіляти більше у.ва'ГИ 1'рудовому Il'PlIIЦi, знJtlЖЄ'НН!Я е06іваІР'Тості 'ВУ- !m:X()ва,нню БУ~ВНJRta комунізку , гілля. Тов. Каї;ров в~на:чає далі, що В пpotЄIIt'J'і ~}(и. у 3aJ;1i J1J)ИVtL'lЯТЬ оплески. Учас- всі праЦDВНllлtи ООВЇlrи і Іщдarоcespeтa.p ЦК К1IiМfli8ф­

ЦЇ<rnе,рів, які протягом РЯ)!;}' jЮКіrв Чlfпи.1И шалений опір вик,риттю ~y.'lы1y О'СО,ОИ, ВоНИ чинили ()піtp JleHi}!i('Ьa\1ItMY к ytJJtCO ві тому, що бо-

б01И з'ї·зду. На ра'НІК()IЮ.... у зateЇ(.'(taН­ .ні з ПJPив.ітан,нями до з'їз~у ЗRep­ J1УЛ~СЬ прецетаіБІНШ\И і}ратніх кпМ1'1ЮСТlflЧ'Них і ро6і~НIfЧИХ партiti

оо робітнИItів ООруть

уч,ас.ть У

ТОВ. Омарнов н8lВOIДИТЬ прикл_

З ЖИТГJl своєї брига.ди. Вони овіц­ чать про ~, ЩО 1WлeктJI!В ~ай­ .'JИВО вирощує нову

ЛЮДІШУ,

;t.'lJl

ЯRIOЇ заІК(}Н~М ЖWl'IUl тв wpаль­

Перщий · МолРї -roв. І. І. &oAНIn ~ roмitOТ1O занamу ооціam'СТИ"ІКУ ВатьасщИ'Н'у t'OOOJ)ИТЬ щю вели­ чезні пере1(оо'и, здооY'l'i пaamєю, pa(.1яIreыt'J( :на.WДlOll ПЇСЛJІ ХХ B'ЇSIДy JШPC в ~tt ГaJryзях на­

'І1ії

Po.дDOI'() l'OC'OO,цapC'I'IВI., В&tуки, ІУ.'ІЬ­

ТУРИ,

О. А, Коnьчин. ьрИl'alДa (}чисноrо виООю, Я.&}' він· ()чолює, ІЮp.e!ВlИiко-

нала f,BOЇ зoOOtв'яоо,н-нtЯ на честь цеНТІ))і виховноїроБО1И повинен з'їзду і дала Вать'Кlїmцинj ДІ(> ,JJJНЯст()яти розвИ'ro!t У IВtCi,x ЧJliенї!В СіУй1JГ() вЦ!фИ'М'Я 8185 тонн aR'фЗ.- crRЛЬС'Гва IWмуністИІЧНЮг() ста,вцwry :понад ПЛ3ІН, а за 24 дні lення до праці. Д.тя ЦООГО слід жoomrя - тИtOJIчу тонн д()~{)ВtO У СИ'ст~мівиХован'ifЯ дітей і MQ~ ПJJ8JllУ! ГОЛ()lВllа наша мета, за,- лоді, починаючи з J\ШГЯЧ()ГО c~a

З)(alГaнні за кOOI'}'IIriJeтичиу працю.

ниА lOOдeк.c В1IIJtJI8ІДЄtний

Добру oїCl1К.y привіз на ij'ЇЗД оомуністичного СУr ООЇtЛьcmва БУIВ МІ\ ві,римо в не!вшчetpПJIі мож- армія 'рооі1'НИЧИХ і сі.1ЬСЬЮfX ~o_ ПОСJJ8ІІІець ,ItooIецыtхx гьрнИІІСЇіВ ПРИlCВJI'чениіі ВИС'ГУіІІ щн~зи.дента .'lИlмсті нашої соціаліr.тИiЧJНОЇ сие- респощеНТЇtв, за·яtВJШI]j~Н rнаt!ltрибрllГЦІІР Ш&хI1'И і.мені Лyтyriна Академії пцarOtГічних нау.к теми, прОДО'ВіІ:}'Є IIJj>OlМomeць, іВ'іvи- lКі'нці, запе'lШЯЮТЬ ве.1ИКУ .1енін-

1lJ)(8а~О"ІІOJJi'I'lrчного

ЖR'М'Я, IfїЖ'If8jJ)O~Ї mл1ТИ1t1f. Він ;proori.в з'ї~ові про ~яrН~ILНЯ М(щц8іВЇЇ В poзmrmay Пj)O(МJreJroВOC­

ті і сільсЬІКОТО rocn~. Ос­ новні фонди IJЮJJГOtCntв DЇIcJии не­ ре.снеlЮl'O ПлЄ'1f'yll1y ЦК 1953 1)0ItY IfIJIOtCJIИ в п'ять раа. за оетаН­ ні .ра ~Ol~ В reлах респу(іJri.ки ~БУЖОllаво МИJЬІО БО тиCJI'Ч бу­

,.liмів. за ЦеІЙ ча.с

J!МIIЄ шз,хтatр, nQCTmHO добиmа'ІИ- і ,кі'НчаючивIІ'1ЦОЮ IІІ1ІСОЛОЮ, ЩJИ- вець Jl'j>O мведінlКУ КУ'ІІКИ фрак-

CJI

Н1ІІКИ з'їзду стоячи вітають наіі- гіЧtноїнаytКИ В111аЮТЬ В\КЛЮЧЄ.lf.НdI ялись . віJtПові.да''1Ь1Ності за СІВОї І ~lГeн~альниіі C:e!КpeTa, ~.

старiuюro uРедcrra:вншta

ленUнсь-

у Пр()лра,му мор3ілынгоo

КОЩ<еRtCY 3.'ІОІВживання

В.'1а.;WЮ, за мa~QВi

НIІКСЬКОIКО~IУН'lСТИЧ1!ОI

MalJYl'!: ТМJpтl

КОЇ rвa'P,цїї бі.'lЬІШООІНКї,в ТОВ. Ф. М. бу:діВНИJQa комym.iз~}'. Мо.ралІ>Ні репресії Лlроти комуністі.в, проти тo~. Каміnь Сіпьв~ст~, Г~HЄIpaдь: Петроеа, члена Пal)Yl'ЇЇ з 1896 rJ)O- ПРИНЦИІІ1и, що станw.1ЯТЬ цей RO- батarrьох Н1В ч.оч не вИ'НниХ ра- НІШ." С('ІКI)J~:га,р цК КОМУ~IСТИ:Н101 І\У, профеooqJQ, ГetIЮя Соціа.1Jі~ти'Ч- декс повинні БY'l'И ПOlК.JIalДe,ні.в дянсыltхx людеи, Пatpтll Із~IЛЮ ТО'Н. СаМУln МІКУ­

ної Пращі.

(}СJI&~' ' ВИХQВн()ї ~и З дітым,' І

Я .впевнений, ка.же Ф. М. Пe'l'- uідлі'l1lWlИ і мОЛОЦlO,

'ІЮВ. ~ ХХІІ з'їзд з оооблИВЮl за'д()'воленнЯІМ соов:алить ДЇlЯлмrilcть Н'З'ш()го ЦєН'11J)aJlЬІІЮІ1О КоЮтету.в 4"aJFyзі 1Вi,щlf0000'1е,ння JreнїНlCbtltи.'{ 'НОРМ па)ІТЇ:ЙІюГо і ~oro

JIIOY

T~ .. СаТЮК()JI .Ha~B Ря.:t при- ніс, генер~.1ЬНиjj. CЄIКIIJe~ip Ц~

прово- IКЛЩ'(lв ~ доюу.меН'ГІВ, що гOOJtOljJiЯть И()J)Iдан.ськОI .кОМ}'Н1СТИЧНОl пat~1І

~ школи і всі інші н&ВЧ&Льновиховні 3aiКJIщци НalIЮЇ ~ра'ЇН'И. На 1tp1!lбу.ні мШі.с'l1P закююонни.х 0ItP:a/В СРСР 'юВ. А. А. Громико. Він rooюрить, що бі.1ЬtШе

Пj>O Henднe об.'lИЧЧЯ ·1ffi1l'х.неннИJКa а'нтИIJа'ІУГtйної nptyПИ Мол()това, JШtИЙ .БУв ОДНИМ З ГОJIоrвних :виHYBa'ГЦ~B ВИНИrкненН\Я і неПQ"nрHo.ro. Р()Зд1'1ва'lllll:Я кУ'ЛЬ1lY оооби

тов. Фуад Нассар, голова НаЦ10lІаль~.()ІГ() K~iтeтy .~омryніс.тИ'Ч1ІОЇ паijJТН Ново! 3еJIа'НДI1 тom. Джордж Джексон, ге~ера;уьниЙ.о CeIКpeTa~ швейц&tJ)cык!! паtpТlI. ~paцl

ЖИ'I"JJН. це-н11р&лын.иJй Km'lell' CtVi- сорока неЙ11ра.т1t11СЬtКИХ дерЖаІВ OI<UII'Нa, ~~ЄtК.'1И1." njJ()1'ImН~()M ТОО!. Eдгa~ Воог, _'С.1ІeJI ._П()JП'roЮtРО .ливо IВИІк.]»JtВ ,бмячки і гнійlLИИtИ, теп~р зам.мають .в K()pitнH~ іІlИтан- I!\ryipCy па)}Т11 на по~лаНЯJI наrСЛJ.Д- ЦІ\ К{)МУ'Н1tт~чно! паРТI1 Г.ваделупороджені І\УЛЬТОМ особи Orаліна, НlНІХ міЖН&t»ОДНОІГО ЖИТТЯ пози!цїї, 1(Ї/в культу осООи. ПИ тов. С. П СР-ЖЮСТІН. З

тНІМ,

щоб

ншоли

більше ІВ які в своЇЇІ . основі збї'ГаюТЬtCUI 3 нашlfМИ, 3 3'()внішньою політикою

Значну Ч1\lСТИНУ ового

ВИСІГу«!У

(3а,кінчення на 2-й сторінці).

нашій П8lJ)ll'ії не мог.1И lВі.,цр.одити-

хon:rocпвики ся Щ)alВИ, за які Т34\ 3аІООЯто чіп-

і рооm.и ~ посаюrJИ 82 'rIЮJl'Чі reom:pi'll иовИtX ca,IJЇIВ і вин~і1l.

26 ЖtO<ВТНІЯ-,цЄоВ':Я'І1ИИ ДЄlНЬ ро­

ЛЯЛа.СЬ аrнТШЩJТЇіЙ:Н>а фраащіійна ГJ)}'Ш, іЦ'О несе ЩXlfиу tВlлпOOl'iла.льНЇC'l'Ь за Jf8lt()JIi peiПJpЄtсії, ЦЬiW~

соц13..'1і'стIfЧ.1{ИХ 1QpaїH, додЄіРЖУЮтЬ­ ся, як і ми, лінії миру і IМJфIЮ­ го c.niвjЮбі'l'НlЩТва. Не тілЬtКИ !МІШИХ дpJyt3ilD, але й

у Раді Міністрів СРСР Ндучи назустріч побажанням трудящих . Рада Міністрів СРСР постановнла перенести IІнхідннА день 3 неділі 5 листопада ·на по­ неділок 6 листопада 196. 90Ку.


ХХІІ з'їзд КОМУНІСТИЧНОї ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ (3акінче-н'ня) На іМ'я з'ї;цу НI3.~іЙшли тaJIOOж щшвітання Комуніс'ІИЧ:НОЇ партії CaH-М'1IJрін'O, КО~}lністичної партії Лююс~)~бу:ргу, ЛватемальсЬ.Кої партії ІІ'раці, ПClJрruгваИСЬ1\ЮЇКОІМ'У-

ністично.j пav'l1iї. 3'їз,,\

.1e'IaJj}CbKOГO ~нте.J)наці(}НаЛ'і'3ІМry, 8і\явив НalЦplfюі:нці Т'()В'. К'УУlСінен.' Цього Вчив нас Ленін і це ще раз під'J1ВeРДЖУЄ хі';( ХХІІ з'ЇЗД), IVПРС, ПРИJсутність на нь()му npe.1jCTaBНИJКfflВ бі.1ЬШ Я;К 80 братніх партій.

КПРС РО'ЗГ.ТЯlfY'S пwrа.ння ПР1J КомуюстиЧ'lfОЇ mlpтiї Р~ЯrtсЬ.Кого ПРИТЯГllе'!ІІН.Я ;~o на,іkУlOOріпюї B~k Сою3у і ЗВЇ'l'н,ої дoo()ВЇi,J;i ЦеН'l1pаль­ п~ідальності учасників аН'ГІfПа,р- ноі Ре'юзіЙ'ної Комісії :ruПРС. На тійної грytПИ. 3а:сіданні ВИJступJt.1И' товаанщri: т()в. Ше.l00ін ,ДОІ10відає з'іц()Ві, ІІІ. А. Табєєв-пе:р.шиИ ce!КJj)М'aip що 'в O'PГalМX де,РЖ8JВНОЇ безпetки TaTa,picык,гоo об®е,му КJIPC, Г. А.

~' ПРОГРМI'і ('l'вО'рення )Iaт~i- по'вн'Ї:с.'1Ю Л'ікві\.lоваіН'О пере'К!J)уче'Н- НапиваЙКО-I)Ijиtpек1'<ОІр A:ITaїlcыо--

ЩЮДО1!'/!;IГВ

06г(}вOIj)eННЯ а.lь'Но-те,хнічної

зві'ту Іr~ еН'І1ра.'1ЬІЮГО КомітеТіУ КПРС, Піро~к'J1У Про~а;."и KQIМ\}'1HicТИ'ЧІІОЇ пшртії ра~шІ:сыкJ'Q Сою-

бази ко~,~ніз., НЯ в ,р()аоті і ПOlj)ушенн,я соціа.lj,c" ТИЧНО-І заІ\ОННО'С'J1і. Вс,и МУ, заЯIВIfiВ пе'j)ШИИ за,с,ту1ПНИh то.. "!11і'Я.lьні:сть Д СРСР В Еопганів ПР'ОХOl'ить тепе,р пі'rrI 'Нео.шви еРЖ,П.тану· 1OtB...'" " ДИМШИЦЬ, ОСQб.ТИіВе ~li'CЦe нале- сла,6ним КОНТРО.lе)1 П<LРтії і урцу жить кшпіта.1ЬНО>IУ 6уці'внИІЦ'l'ВУ. та бу~У'ЄТЬСН на П()ВНО)f,У довІр'ї

зу і звітн,ої Д,оо'О'вїді Цен'І\р!аIЛЬНОЇ РевізійНIJЇ Комісії КПРС. 3а оста'нні роки 6}1;l~ВНИJЦ'l'ВО Сl'а:;ІО ,,{о ра:дянсь'кої .'ІЮ;Щ:НИ, на шща- Ми живемо у вЇ!к ВМИКIfD{ наiiJбіJThJllОЮ га.1У3ЗЮ ін,ДУС'!lрії, в жанн,і ЇЇ цpalВ і гii~H();cTi. наук'ОІВИ'Х досятнень, у ,вї:КОО.'ІИ- Я'кій зайнято більше 6,5 mльііоДа:l'і промовець ЩЮПОНУЄ пеких Шl}1КClВИlХ 'Іе'ОіРіЙ,-.сJ&aЗaВ з на ТРУ1~Н'ЩИlХ. І реl;WачИfГИ в з,аКОI-ЮJ,,\3івt;.'!1в·і 33L"оди

ТРlfб}"lJ11І з'їщ)' а'ЮalДet.'d'і:к М. М. Се-

1'0

haYKQIBO-ДQс.lі,:~ного

велика пар'!1Їія 'l'etpпіти у смїх ря­ дах

.в<їдщепенців і розкольників,

Яlкі З)'1Х:ва.l0 вwступають

прОТІИ

інстит'У'І1У найважливіших положень ,пен4ніз­

сільсы()гоo г(}спода,р,ства, П. М. Му, ПРО'ти .1t'1нін,ськ()Го K'Y~CY на­ Поспєпов - директор Інститут)' шої паlртії, проти HQlВOЇ ПРО[1j)ia'МИ,

Мi1jЖ:СИ3Щ"-.lеіНІНI3)IУ при ЦК КПРС, О. І. АджубеЙ-то.l0IВНИИ p~,\a,l,l'Op газети «Извес'lИlЯ», Г. С. ТИТОВ - .'1ЬОТЧИК~К{)оСМlонаlВТ. Перший се'ЮJ)eтар Тата'jJIСЬІ!ЮГО обкому КПРС тОВ. Ф. А. Табєєв

у Іфаїні П:J)овадwrься 11J)а'НІ~іоз- покар3lН.НIЯ за пр{шв ~1Q.1юк,рати.з- roворить, що дО З'Ї3іД'У партії на­

менов, ro.1(}lta праlВlлін:ня Воосоюз- lІа, небачена

Але ж є, кінець 'lWнцe'!d:, y,re:жta BCJIIКOМY letp1Т1ін'Ню і веЛИlltol,цуm­ но.'сті наш()ї па,J)Тіі, Щ}ощо:вжує 'ГОВ. ПОС;ПЄЩJ!В. Хііба може наша

ЦЬ'О'Го

Te[JЄip

ного

уже

зМ'а.1ЬНОВИ3IШ-

Ма:ніфесту

Ко~уJНiетИ'Ч'Ної

ІШ'Рl'ії нашої ело.'хи. ПравИIJIЬНО ГО'OOjJИlЛИ батаrr~ дe.'IelГaTiiВ 3 'ї~y, ЩО M0;10TOIВ, Ма.'1e:JI1ІЮIВ, Кшга;нОВИЧ Рое М'ОіІ:}"ГЬ бути ЧЛе'нами нашої ве.:JИroої .:JeHiHcbKOЇ 'па,ртії.

Щ();І;О

На ХХІІ з'юді ЛИJЦемірна, ДDO­ маошmі}ів му, ОСОО.1И1ВiQ C'Y'DOIJ)O ПЦХОДИТИ д'0 фТОВИКИ TaTa,j)ЇЇ пе,реВИ1ю,},Рt.1И НОГО тооа'РИ~l1ва дJltЯ ПOlШирення Т,J)lорча робота. Б.1изыІ\o 40 Пl}}0- [111І хулі['ані'в, злщ~ії'в, ~а.р)fоїдів, с.вої зобов'.я:ЗaJJШЯ. Дали сотні ти- РУШНИЦЬіКа п(}зи:ція алба:Н<сЬІКИХ IІО.'1іТИЧНJliХ і наукових знань. ха,ба,РНИJКіIВ і наIКЩПНИlКі1!. сяч ')'ОНН наф'l1И і майже 75 ти- Ю~~ВННlків діста'л'3 С[ІІраІООДЛИ'ВИJЙ центіlВ у;сіх капі,та,пОВК.lаідень . НаИ'ВИlДl(l'11ІІІіша з них, lІ'ідJК:J)eC:JIlШJ Пе'J}ШИЙ сеlк.ретар CTa.'Ii'll[1pal;~CЬ- сяч меТР1QЗ .прох,одки пона,д план. осю з БOlКУ нашої паірТії і з бо­ 'наПjJI3lВ.'JЯЄ'lЬОЯ в rхі,щі раііони . він, - те()рія Маркса і Леніна. І\()ГО (}бкому КПРС ТОВ. О. М. Р'Озв4:rувачі Ha.~p в ЦЬ'Ому ріОЦІ к), пред:сrаВ!Н1fiКів біРатніх паtp-1'ЇЙ, . н:ашої юраїни.

Нє<баченим'И Т€МШ1МИ зроста6 І

ШКОПЬНИНОВРО'ЗIl10ві~ає про шви.'\- ВЇ,'ІІК,ри.ти шkть но.ВИ'Х

,міцніє Ha)lК:a нашої ,країни. В {)Я-

П!>'(}уовець пі~реС.1ЮЄ, що не-

кwй розвиток ГОС:П():ЩРС'J1ва об.1ас-

наФТОіВI\ІХ

потужних

рOl;J)О,ВИЩ.

К().'LГОООИ і

ді вирішалЬ'них га::гузеИ: вона ~и- баченого р.о.зм,аХIУ піс.'ІЯ ХХ 3 'і,з- ті. О&с:яг ва.lQIВої I1POД}~Kцiї пе­ ра'дгоспи реNІ'у:бліllШ заСИіПа,пи ІВ пetpещИ.1а вж~ те.ле'j) науюу най- ду паргJї HaOJ)<lo10 ЖИТ.1Qве 6У'дів-; реВИЩlfВ дов()єнни.ирівен.ь майже зас,~ки Бат ЬКЇ:ВlЩИН 11 по,на:д 53 rИ.1hні:шої країI!И кашіта.лі:зму- нпцтво. 3а петрші '!'ІРИ ро,ки ССМІІ- В шість раз. СталіllirJ)aДСЬікі ГЇ\ЗJJЮ­ мі.1ЬЙОНИ П}1Д~n зеj)на. США. Нt'I;JJа.'1еіJШЙ roЙ ЧАС, !Каже ,ріЧ!КИ в міеІах і роб.ітничwx ее- б}'Ід~ВI!ІИІ\И достр(Ні:ОВО заіВерши.'1И ДИJPекто,р А.rrтаи.СЬіКОfО Шlу1Ко.М. М. Семенов, КОІіІИ наша. ншу.ка лищах бу,де збудавано. 250 ~Ii.lb- спо,jЧ1;\lження найпотужнішої D во- дос.'l'ЇДНoro інституту ck1bicык __ 'в yc~x QСНQlВНИХ га.'l}13Я'Х 3НМІЬ йонів ква.діратнИІХ Me'!'IP.j1J!! Ж'ит,'ювої світі ВСІ,пЗЬІК()Ї Г~~j)оеяе,К11Ро.станції то ГОСПОI.\а'РС'І1,ва T~B. Г. А. Нали38Jйме ле'Р'ше місце. А бути пе.р- площі-:на;ба'Гltто більше, :ніж на- і,мен.і ХХІІ ;1'ЇЗЦ}" КПРС. ТIJЧ1Дівни­ ванко rOB()pwrb пjЮ :переlВаги по­ шим в на}'ці-це o~a 3 1faJЙlВa!Ж- ,піЧУ'В3IВ увесь ЖіИТЛіовИіЙ фонд 'ки сі.'1ЬСЬІООГО ГОcrIО;ЩJIС'l1ва 00- СІВІв пр,о:сшпних К'У'ЛЬт}'IJ!-IЮУІКУ­ .1ИВіших ~IOIB перeJМIOlГИ Х()lМiУ'н.Їзму. цаіРlСЬіКОЇ Р,()сії. Т()в. Дюrшиць .13icrri так,ож ~(}БИШfСЬ деЯ1КИІХ по- р)цзи, &О'бі,в, ЦJIК-J)о,ВИ\Х o.}'I])JDКЇJВ, АК1ltдемjlК спи.няG'lьm Іна дія.'1Ь- ДOlltЛз:дн'о спиняєтооя і оо інших зитmвнlf.х ре'зудьrrа.тіlВ. Ва.'І"ОІВиіі каiplI'ОО!ді іі овочіІВ. Дос'від і:неги­ НОlСті ВсеCJою~но.lNJ ТO!ВajHIIC11Вa NIЯ ПИТ&ННJDх t'lКОНQміЧ1ЮГО р(}3'виrИ(IУ зб~р зе'р<на за о,станні чотиtpи ро- туту показ},€, що ні ШliJЮOO, ні 1l0ШJфeЮІ'Я по.llтични.х і на}'lЮOВИХ к:раїни. ки з6і.'lbdlШВСЯ в два рази. 1\.0.1- траlВОIl'і.1ьна сИ'СтЄ<ми зе.".'Іеqю6С1Г:!нюнь, яке налічує у ОВОЇ;Х ,J)JiДax 3 'ВЄlЛИJКОЮ У'ВІ'!ІГОЮ ~еJl!е.гати і ГОСПИ і ра,,'Щ10апи з чесrrю BrnкOHa-E,a не можуть дати такоївєJIИlКi()Ї 1 мільйон 200 тисяч ЧО!.'10М\. гості слухали ВIІІC'ltyП ГО.'10ВИ Ко- .1И пе'J)eД1З'іі;ц[lВlСЬК.і зоOOn'лзання і RJi.'lыкJcTii rnpoJIYKTirn !ЮСЛИНЮЩ'!1Ва НаlЙJва~мивішИ'М П(),'10ж.еR1l'Ю1 нової П'j)ОІГРaJМИ КПРС IIЦJИJCіRЯ'f.}'16 ОВОЮ mpoM'QIВ!y сеlЮj)ета,р пк КПРС ІОв. О. В. Куусінен. П'Роr:pама

мітету Деtp-7ЮбеООЄ!І\И при Pruдi М1іHiIc:JlJ)lїB СРСР тов. О. М. Шепепіна. Наші ,ВОРЮІГИ у'оіма сила.ми Н'<llуа:гаються пt'lJ)eIill'І\ОІДИТИ fКOIМy-

продали де'ржа,в:і Б ЦЬ(J;~у !році 12 [) мільйонів пYlдiа х,пі6а., на 22,7 мі.1ьЙ(!'На П),1Дів бі.lьше, ніж ВlCтаНQвлено п.па,Ні()'М.

па.ртії-lМша (}соблИJВa romilCTb і велика pa~cть ВlСЬОІГО рЗ!Д.я:ніСЬ,h'1()TO Hapo';ty, 3IlJЯlВИ:В 'він. IIpoIМOВІЩЬ ,дoк.'1a~HO хаtpalКТе!рИЗ1~ ідейне баl га11С')1ВО н(}вої ПtpOlI1paJdИ і ЯІОа:Зує на ряд 11 IЮложень, .Я1КЇ ЯВЮJЮть oc·()o';lmв·o цінНИ1Й щм:а:д У да.'lьшиіі розвиrroк М~.1jJ'1i.спстсь.:ко.1e'lli IliСЬ1\ ого вчення. ЯКЩG 'ldapooc і Енге.'1ЬС пеJ)е'l'ВО'j)ИЛИ еоц!аліз!tl з yroпії в .науку, то радянсыltІй до('!вJi:д 6удііВництва С'ОцїaJIiзму пе-

нkТИJIIIНОІМ)'6miвнlИlЦ'І1В'У, CiКla3aB ві'!!. IдеооQIГИ імпе~а.ЛіІООIУ, які ВИСТYlПають тепер під флагом «а,нТИІКОМУНі:зм:у», ві,щк!рито ПіРого,пошують, щов б:оporгюі за СіВітове панування ПЇДlpИIRRa лitя.1ЬHUC,Тb ЇХ 'РО'3ЮДО'К пок.ликашавід,іграти ВИJд'Ну родь. Ра~'НlсblltИІЙ Сою'з та ЇІІІШЇ с,()цї'а,лі:СТИJlLнg ЩJaїни-тю.'1QВНИ:Й об'mtт для і!IfiIIеріа- І лі.еТИ:ЧНИІХ розвідоfК. 8tp:aховуючи І 'же ~e, заJl1ВЛЯЄ тав. ШeJJеm;н, ()р-

На вечіlJ!lНЬО'МУ заlсіданні 26 жовтlІ!Я з'ї.ЗI:\ вітали паlllКО ЗУ:С'i1J!інуті делегатами і ['опями ПJ)e\.'l)ста;вНИ'КИ заwбіжних К'ОМl}'!НЇ!Стичних і PQбіrrничих пav'ГЇ:їr ТОІВ3!рИші: Мохаммед ХармеЛЬ-:Сffiilрета,р ЦК 'ГуінісЬІКОЇ ГКО'М}'НUС11И"l'НОЇ паiJYI'ії, Якуб Демір-ч.'1ен По.:riтБЮJ)О ЦК КQМУНЇ,С'І'И)Ч,НОЇ ШltpТ'ії ТYlPеччини. Ву.,о зачитанІ() привіта'ння Центvаль'Н(}го Ko~riтe'l1Y ПїIВденноафрИJКаНJCЬКОЇ гкомуні.стИ'Ч'lIо.ї

реТВЩ:JИІВ 1Іа'}ЖОВ}' те()!рію маркеИJ3-

гани КДБ ЗОClере,щжують

паljYl1ії, ашetry[lИЛИ г;raви де:reгацїй

головні

му В реа.1ЬНУ діИснІсть. Весь clВ'iT ЗУClилля на ВИІКIjJИIВ1l:НlJlа 1 ріПllУЧОпобачи&, Що. таlке ЖlІ'ве coцra- М'У ПРИШl1lreн,н1 дій ІВO'JЮЖПХ tPOO.1Ї'стичне С')'с.пїльство. Тепе,р зБtдoot. нашої нової П.роорами С'В'іт ВJ1Ie:pT~B. ШелЄJПЇН докладно rQBo.-

і тва'j)ИНIIИЦ'І1ва, тк сіоозміни 3 ,в'Исокт на,с'ИченІН,Я1М їх щюса.пни­ Ми к,У\ThТ'}1раw. Пра~'ВНИlКИ інCTlfТY'!y ПРOlВели д(}с,пі,щ по ціло-

яю виступали 3 цієї 1ij}ИОуни.

Далі П. М. ПООП6Лов р.О'3ІЮВі'дає про j}()боту Інстиrrуту

М3і!Ж!С'ИJ.1му­

ЛI!'Нl:Ю:JМy при.цк МРе по пі:ц­ ГOTQlВЦЇ і в~ню 'РВО'Рів МЩЖlC3, E1I!ГЄ.1IЬ{~a, ПЗlj}l'ії. В

Ленdm і д()КYlМЄ'НТЇВ ІНIСТИ'І')'1І'Ї іМ3:1ЖІСИI:JМ'Y­ ле,нillIfiзіМУ :ri6paHo і збelJ):ігaGтыcuI ІВ ориrіналах та фот~ooriях б.лИЗЬІКО 6 ТИJСЯЧ Д()К}1МеllТЇІВ К. M8JpIКiCa і Ф. ЕнгеЛblса та П{}НI3;IД 30 'J1И1CIJrч ДОКУ'Ме:нтїв В. І. Леніна.

за 'Р'ішЄlН~

ЦК паiIJll'іі ІВ Ін­

ституті марюси;зооу-ленінd'3iМ:y C'l1ВO­ РЮ€ТЬіС:Я багатотомна праця з iCTO'j}iї КПРС. ПерШИ'Й том намі­ чt'lно ВИI!Fy1СТИТИ В 1963 poцJ, Д'О 60-річчя дlJyroго з'Ї3ду па,р'l'ЇЇ. Д,'1Я

нас, K'OMy:II!!CТlIВ,

юмке

ГО.'ІО<ВНИіЙ ре<ДIЗ,ІКТО'Р газети «Изве­ річНіо.М'у стнmов'Юf.У утр~аН'llЮ стия» О. І. Аt;tЖубеМ, дні цЬО!ГО хУ/доби на СИ.'10,сі і пе!реlКQнаlJIИICЬ з'ї:цу-'не ТЇЛЬJШ !Ве~ИІКа серйоо­ 'у виrо.к'ЇЙ еФе'ктивно·сті ЦЬОО'() ме- Н'а ЩХЩЯ, це й ~He ОВЯ'Ю, ЯIIte ТОдУ. ніхто з нас mколи не заЮY\1W. Але

НаШЗ'Їі3Д, Ікаже

дироектOtр lн- є ВНМІІій па'Ртії люtJtИ, яmi не ра­

ституту МЩ)юСИ13м}"-ленінізму ПiJ)!И ЦК КПРС тОв, П. М. П!}СПЄ.то13, спраlЩi перетвОІрИВCtЯ }" пайвидат­ ніший всеовітпїй фЩJ~! 5,paтejJ­

ді ні ЦЬФІУ 3 'і;цо.ві, ні lІа.ІП'ИІМ }'1С­ піх'ам. Я ма'ю на '}1ва3'Ї мeqJlЗel!l\JlИlX lВідщепенці'n, фр.аЩОНЄlРів. В їос КИJШlmі

паtp'l'ІМНІ

ЮВIИ'J1КИ, але

С'Іlва і друЖ'б~ паТ1едів, ЯіКі ')ачаТf. lІИХ немає ні граоо.

У

I113JP11'ЇЙIНOOri. У нmnй ПРО'ГJ}а \ІЇ 30РЮ rmравжньо.­ Вони не ЩJИlЙНIЯЛИ ХХ з'ЇЗJII. Те­ го ві~р,одження людства пі.'1 пра­ Пlе!р ми зна~о 3 лиC'l1a МОJl'Ol1lOБа ПОJ}О~І Ko.Myнi::lMY. - ВО!ІІИ не np.ають і ХХП

КОМУіНіcmчних па:ртій ШРМІИ і Ма)ІІЗ:'ЙЇ, Се!Кретар ЦК КJо.муніеrичної па:ртії В(}л,іІвії Руіс Гонсапес. На і,)['я з'ї~д!у lІаціііш.ти таlКОЖ' 1ВІірить далі про ,J}ОЗI1JЮlМ аНТИІІЮІP'lilй:- тальні послання від К,оуу;IІіїC'JIИ!IrНОЇ

І (}СЬ у такий Н3іЙ'ВlцаТllіlllIlП поооро'ГнJI!Й Mrv,eHT історіі знаііШЛИСЬ жалюгі:дніЦепеНlI.і, що фальшИ!во. іменують себе ма,рКlСИС1'а!d:И, які нам'а['аються ВИСТfпа­

чюна перюrога па,ртії, її ,пенінсь- тН, Ірлан~сЬіКОЇ ро.бі-rnич'Ої .1іги.

ік.lffiтн1щык!мии вила,;жами. Це- ЧJlслі і по

з'Ї:3д. ФjJlllJкціooretpи-IЦЄ не lL!JOC'Ю

бе~ИНЦИТl'Irі

о&ИJвателі,

CТOJi'ТЬ на антиленін,сьatИІХ

вони ПО8И-

ц1шх.

ше П<Jбачить, пЇЩiIqJetслює '00:В. КуНайбільш зло,бнИіЙ з ниос-іМо­ у'сін,е'н, щ() Я'В';гяє С(J;бою і ЯlК &у- ІЮЇ rIi»1ІИ, пі;!JК1pe~lЮЮЧИ, ЩО ІР~З- ШltPтії Швнічно.ї IlJ).la1ll~Ї, Ri!КIa- ти проти нашої Пр,ограми з ан­ .10TOB, ,ВІі:Н Напаі~G 'ІІ:а партію ПО ;ІУlВат~еться ко)fflfiстичне ci}'lc- 1'p0lМ І1р)1ПИ фpallЩіонерів-!Ве.1И- раг}'ан:сЬіКОЇ СQцїа.тї.стИJЧ!НОЇ па,р- тиле.нitНJСЬКИМИ, неlf'Їl,'tIlИМИ і на- Вбі,х ;riніях її д'іЯЛМЮCllі, ІВ тому

пілЬ'М'J!iO.

3начне м1сце в своїй

кого Центра.'1Ь1ЮГО

Il!J)oMooi

тов. К}'1У'СЇ1нен В1ідІВІ13 ІІWГа.нням війни й миру і ('!Кооо.mчно.МlУ зма-

ltо.'мітету. Він

Потім З'Ї3д IIij)O~о.,вжYJВa.В обго- м&анськікері:внИlКИ, це N.'Іовюm

3aJЯвляє: Н8JСТа.Б час, щоб ЕОІМ'і- БOtpен;ня звіту Цен'!'ІРального КО- і~еолог рожo;rИIИЦЬІКо.ї тет па,ртіftного К(}НТIР<ОЛЮ ПІрИ ЦК мітету КПРС, про,Є'Кту ПJ)Onpами '1айно.ї npупи-Молотorв.

антІЮ8./Р-

ганню ДЮХ СИ1ст~м. У захисті мИ­

J}Y від імперіа:rkтиЧ1lИХ aiГJ)ecopi:B не~БХіїI.:{Ні маlt,с~альна

Н1\ тру ДОВІЙ BJ\XTI

mmьнilCть

і зміцненн'я ~(}1JIJ)()IHHOЇ мо.гутності СОЦlа.ТІСТИJЧНОЇ де,ржави, п1дJкреIСшоє П!J}О'МО'ВІЩЬ. Першиіі інтеіріНацtї()оналыийй (J;&ОВ'Я:ЮК нашої Ра-

Не З'Н3іИти жодної РЩ\ИНИ ІРО­ бітнИJка, ('.'fУїIWОВЦЯ на mсідJtY торфoorїoДjПриємства «Ве.'ІИ!Кое», ,1/е б NJpЯче не (}6гОВ()!j)Ю~али мате-

(·.10в'1ЮЄ ціlllКОВИ'J1Y 3ГЩJ,У З това-

пов'язуючи

ЗА ДОПОМОГОЮ АГІТАТОРІВ

Радо ЗУС'I1J)ічають JtО,'llГ()crIНmRИ 'Редали 500 тонн торфо-&"іа.чних дО'ОрИIJ!, 3Іі6ра.1И 3 10 ,reктaipїB ку­ рі.1Ь1НИЧИХ БРИJГад аlГiтат()ріІв-учи­ Куірl}1Д3)' і з 6-каVТ{)JI.1Ю.

Тран­

TeдilВ І. PYIдeНlKO та Н. Ч'УІІІРинюу.

Далі тоо.

з ОВн1mньюпОІЛ'ітиmciif. Ащж)~бей

ГOВOtpRТЬ

ЩІ{) тріумф по.Її3tЩOК тоо. М. С. Х'рущова та іншиlХ кеіРівних дія­ чів п&jугtї і У'РlrдУ за 'J}убіж. 33іКЛ1ОЧ1Іу час11ІШУ свого виСТ}'lIIу n~()M,o.1!eць П[JИlCВЯ'ЧJYЄ ІІІІюб­ .'Іемам ,ВМGМО1И;JJНО.син лю!цей У раlдяlIoсыоміуy 'С}'lCпіЛblС'J1ві, y&rn ДО ,пюдИ'Н'И.

CJIIOpro." пu;щтриємcmва врожай пе­ Вони РО:ЗПOlвідають ТР'УЩЇВНmRам Рil>ЩЯ1ІtbllOі жу:рналїстп, каЖ'е iIJi1!ICb'K'OЇ ,1І~;J;IaIВ'И 6}'Ти на- pia.ltB ххп з'їзду кпр.с. В КДУ- І>е!Ве3'ЄIfО на місце зб'е'j}ігання. соціа.'f~СТJIIЧНИХ :JalHiB про істо,ричroB. Аіщжу<беіі, ООЩя.ють бути гід­ дійним і мо.гутнім о.lПлоro." МИИ', бl' Сlllстема'lПЧНО ОТ1Jrulнї:з<О:В;UМТЬС;Я Н ні :rок.~1М:енти, які QОтоворюю'l'ЬСlЯ У"" pv е,сучи rpY\.lO'BY вахту на че,сть м J НаІІШJЇ ТalJШМ ОП.l0ТОМ,на міцність Я'КQ- l-:олеКТИВІНl с.lуханніЯ p'a~o- і теХХП з'Ї3~:ОО1 КПРС. АІІ1Їт<t'l'О!Т\И до- НИМИ звання пі:[J}УЧ1Ни..~ . . ХХІІ з'їзду КПРС, наші робітни-" 'у ,с.lаIRНОЇ лені'Нськ'Ої партії, JllКa ве­ го М()ЖY'lЬ r')f1.'JJИIВ'О п(}к.lастись ІН- .'1erre'редач. Аті'l1a.Т'ОРИ І. ПеrЦJ})"'С, г.~.&(o~ . наjJlOlДИ. та щ ;'U,ШІ' ки своєю пра'''''ю 31!е.'I'И'ЧУЮТЬ .1Ю- помагають КО:llго,сmнИІІі.&" ,rиv де 'Р~ДIЯilfСьatий ,щl'РОД діо. xOOl)'lНlїJ3М'Y. ІШ. МlИtpО.1ЮО,Нl В. МУ'ЩlJий, І. ЮрчеlНIК() ... ~ . , "'. ко ,вmвЧИ'ТИ матеріали з'і:цу. Бойовий серде'DIИЙ :rnpИІВі'l' ~ Д о сВОllО ХХІІ , З ' Ї3ДIY наша па,р- f[.jЮВО.'1'ЯТЬ rMOC1lll читання gI!lТY би,~'у ," БаТЬіКІ'IІ>ТП'ПU,' '''''''''''''"> ЛЬ отЧИІК.Ї'В-ІІОО CMo.Haвrri в Пе!рet,ДaВ тія lЩ}иЙш.'1а як Н'uкми ЄДИНОЮ, і доповІді М. С. Х,jJ\у"щО1!а I1'!J() К. Хорошун, С. Німенко. дме.гшгам ХХІІ з'ї'3іЛУ лЬЮТЧИl\заяв.'РЯЄ О. В. ЕУYlсінен. Він ,ви- проект П!рО11jJа.ми МРС. Уміло РОбі11Н!ИІК, с, Гоголів, маТЄlріали

РИIItaJМИ, яrкi ауворо 3аС}'1дили на міещевим ж ИТТЯ'М ,

з'їзді

анrипаP'l'І'ИНУ

,щі:яльнkть

'КО'С1МооаІВТ Г. С. ТитO/Вl.

з'Щщу з

аriтатОІрИ до-

В залі ви1бухають ()[меІСЮІ, ко­

З' їаду прuсвячgемо

ПОіМ8JГають ро.бі'l'НlIIК&'d ще ШИ'J}Ше

ли Ге]ЮІЙ Рамн:ськОІГО ОоіЮЗ"У' КОІС­ м~па'Вт ТшО'В ro'В(jIJ}ИТЬ:« ... Ми,

ФР<1llщійної I1РytПи МОЛОТО'IІа, Ita- розго'рнути ооціалістиmrе ЗіМ'З.lГа'НРяд J}o,K~B на нашій фa6J)иці НоооввelДleННЯ да,етьмож:лИlВ'ЇicтЬ гановича, МалеR:КI()ва. ня. БРИТIliДИ, що ІІ!Рацюю'l'Ь на ВИіІ1О'ГОІвлення ШIIalГату ,д..'IlЯ меб-вИІВПЛЬНИТИ для 'Роботи в і.ншИІХ КООМ~НllIВТи,ЗДliйс:нили ш}ДW!'и на

Ві,ДlСТОЮЮЧИ юж'на.Р(J;)ІІ'"у ЗI')1J-

нава.нта;жеllні торф~,

ВИК()fНують льов~ї проми;с.'1<fВQIсті ПРQlВaДИ.'10СЬ цехах 82 рООітниці. Вк()НОІМіч;нИ'Й кооміЧНИІХ кораблях

roваНІЇIСТЬ ком,уЮсТИЧ1l1OlГ() руху, змінні за~да.н.!fЯ .на 120-1130 І ~у.чну. Пvаця 6у,паТJYY~Qм;ііс~а еф~кт від механi:зtaції тїЛЬІКИ ПІО пvо'МО:ооць КРИТИІК~Є 'jJIOЗIКOIЛЬН1ЩЬ- Пj)QцентїlВ, ме,хruнrз.а'l'ОІрИ успішно І м:а~'ІОПр'О::\'У'ІКТ~. НаШІ ~ю- заj)платі С'l'3.'Н()!Витиме 56 ТИJ~.яч rhK{lj паtpТЇЇ праці.

'1а.lась BI'PНtC'Т1O

:JaLВЖ,rJiИ ВЇJ;I;:JНa- в наСТ)lІІНОМ,У сезоні. ПРИН'ПIШ&'d про-

f

'В~лrnку дltmOMOllY на,ш

--~-~._--~~--~.- І тиіВ по:\ає IIiїl;(іШефн:о'Му «БУДІВНИК КОМУНІЗМУ»

2 СТОР·

28

жовтня

1961

року.

«ВoIC'ГOOt-l», ПJ)OiКJIruвmи пЄ!РШЇ :в

сзіті rr~си lЮос,міЧ!НИ'Х поJIЬ:OТi!в, ПІрисмчені тобі,

і ці польоти . оо нашзатори ВWPІШИЛИ мехаш3YlВ3- карбованців на pilК. пщготовляють мamини до J) оти ти Це!Й процес з на,Йме.ншИJМИ за3а;вершення j)()бо'ІИ [10 MexaНIЇ.- ХХІІ з'їзд!».

ку діяльні:сть керіlJ!lНИІЦ'І1Ва АJIбан-

Наша ПЗJPТія

«Вост()к-2»,

тратами. Д.'ІЯ ЦЬі()Го. нере:ко.нстру- зації 1!И'ГіУІ'ОВленн:я шпагату .наш

KWJ:eK- юва,пи один із списаних 'Betplc.'l'a- колектив. колгacrгy тів і зроби.'lИ З ньоroЮРІУТИJIЬ'fIIO- КПРС,

і i~. Ка,пініна. В ЦЬOlМypoцi ві,д-

Haм()T~'y

" ~~онтува;lИ. їм T'P~IIt'Тo.lP, КОМоаИ:ll 'J"I11 ря,д ІНШИХ СШЬСЬІКОО'ОrolО- такОЖ дарських МaillИIJI, ·ВИ1ГОТООИ>ЛИ і пе-

малиИНJу,

ПОЛіірово.чну

«ПШ-262».

ВС'та,новили

.~ашИіІІУ

Ми по П!раву ПИПІClJ6МОСія тим, RaJже Г. С. ТИ'l'Oв, щО К<ОСМЇЧ;НЇ IІРИСв.нчує ХХІІ з'їздУ ко.]}аUлі СТ3'Р'ГУЮТЬ 3 р<а!;tЯIНCьatИІХ iК()C)fOlД'Po,MilJ!. ДlвіС'l'і ~ М. Даскол, іНЖіенеір.

ТекСТIІI.:lЬНО·ТРИКОІГажна фабрИК'а.

мі.'lЬИОНЇів

раlД1Я!111еЬКIfD{

ось та СИ.'Іа,

зірО'К!

лЮ{ЩеЙ-

ЯRа піднтмає їХ Д~

(ТАРС1.


ЗА ВЕЛИКУ КУКУРУДЗУ В НАСТУПНОМУ РОЦІ о

о

о

о

v

Броварах вІдбулась иарада кукурудзоводів, у якlіі взяло .пере11ВО ,Рwrи в ЖИ1"1'Я ,ведИIЧНУ IllРО­ участь близько 300 чоловІк. З доповІддю про ,пІдсумки роботи і завдання иа четвертий рік гра,М'У БУ.'tі вниЦ'пваюо:~JciзМ1у. В HaC'Г}lIfНG:\Iy ])Оці ми П'OВИJНні семирічки внступив голова райвиконкому т. Шульга А. ПоділИJIИСЯ досвІдом вирощення високого врожаю качанистої, анаЧ'llО збі_'1ЬШwrи, SI1К ТОООВИМQ­ збирання врожаю директори радгоспів ім. Кіроват. Чижик О., гають На.ІiJj}eсдення партН, вmpoб­ сЗоря» т. Заліщук А., агроиоми Іколгоспів «Жовтень» т. Холод 0., ім. Сталlиа т. І(особлик М., лаикові кo.nгоспів ім. І(аліиіиа т.Мо­ НlЩl'ВО зеРН1а. І ЗНОВ}"-Тапш rnpoця Г., «Більшови~ т. Оиопрієико Н., «Червона Україна» т. Дейие­ віlАне місце ІВ цьому ві:;UlflpaiВlaТИ­ ка О., секретар парторганізації радгоспу ,« Великодимерський» ме КУК)'I!}}'1дза. В нашому районі т. Заболотний І., бригадир учиівської виробничої бригади Завори­ під нею буде заЙ1l'ЯТО 10200 цької середиьої шкo.nи N. Чабанова.

гектаріІВ, в ТОЧ чис:u на 2700 гектара'х оіятияемо к.ачаНllcmy на що і на ЦИХ Великій rрупі ,кукурудзоводів було вручено зиачки fCl(ращому зеРIJfО. Яв.важаю, КУКУРУДЗОВОДУ І(иївщини» і зиачки ЦК ВЛКСМ «За високий вро­ Ішroщах ми віЗl>мем()сь виростwги жай кукурудзи •• не менш ЯК п{) 45 центнерЇІв зеljJ­ _ _......._-.-._0 о .. ••• на і по 300 - 350 цe.н'J1Н'~B На нараді ,ВИСТУПИJl1l також секретар обкому КО!\lСОМОЛУ Т.' Пус­ товойтов Л. і секретар 'райкому І(П України т. Дворовий А.

ПІДСУМКИ РОБОТИ І НАШІ ЗАВДАННЯ

о

Г оnовне - додержання агротехніки

Вирішальне слово за механізаторами

(3 вкступу агронома иоnгоcnу

(3 Виступу секретаря

«Жовтень» О. Хопод)

парторганізації радгоспу

КПРС

є виконаНllЯ

зобов'язань по ВИ­

.lЮщу'ваIННЮ

ВИlCООЮГОВРОіК'аю

На ~()с:пі'ді переконали('ь, щонай­ кращим

вLдлQIВIЇдальне.

конати, 'l'lj)еба ВЖ'е за.р:аз ЩJи.сту-

пе,роемогу:

1ір)'­

діЮIИ>КIІ ра,.lГOСПУ одержали по 35 цент,не,рів зерна К}lКУ'РУ~И на IЮЖНО'Му :1 130 гектарів.

ВиРішаль'ну РQ.ІЬ в БQРQТЬііі за

агротехніlКИ.

вие,окий

BpOil\aii «КОРО.теви ПQЛЇJВ»

від'ігра.ти механі3'аroри. ВЗWМ!ЮУ і

сЩJ'ГО)I, ЯlКийраніше ' за

інші дозрі,БаЄ

ХХІІ з'ї:цу КПРС здобуто

ще (~ДHY ТРУ:ДQlВIУ

Добились ми цього защЯlКИ су-

І!О-ВО()К;ОВОЇ

Д.1Я того, щоб :! чеС'Гю ЙОГО ви­

в СQціа'.тіСТИ<rНОМ'У змаганні на честь

ку.юY'VYДЗИ. О~ржа.НQ по 40 цент'IIe<JII~B сухого з~нrа на КО;КНОМ'У ;1 300 г(Жтарів. вором}' ДО1'jJи:манню

текта'ра. 3а·Ц.'ІІ!lIННЯ

І. 3абоnотного)

ко.'И'(}спниGtи нашої а-ртілі,

еw.l{)ШОЇ маСи з кача'нами МQДQ'Ч­ Сl'И1Г.'Іості З к()жного

« Веnикодимерський»

О.,\НЮІ З ТР}l,,\О'ВИХ подарунжів, ЯІШИ піДГО,!,}'БаЛИ ХХІІ з'Ї3lД}'

рано 'на,весні з нюlИ

і має найменше деН0 п'ять

во,тоги, є «оI}1Iювинсыlи-1>>.. Сія(З lІоповlllі гОn08И райвиконкому т. Wуnьги) ПИТИ дО :КОМllлеlКТу;ваЮIЯ .'1aHoot, ти ку.к,r.pУДЗУ раціQ,на.'1ЬНО іВ eтpolК Н&p3lAa .КYJJi,YJro'дзоводїв ,раЙOlН'У' і мінераль~Ю!и д06Рlffiа~и, :W'Й- БРlWaJ;. 3а.К'рШwrи ~a ~mtи пmщі~ 3 5 ПО 15 rРа!ІШЯ. ВелИl!ilУ ІЮЛЬ зЮрамся в Їіс'ІО,РИЧН'Ї :ДП,і, коли іВ е.ни.'lИ '~IiД ~нших . 33~B. В пе-р~оИ'Ги аl1JЮТех'НІЧ~Н захоідИ, ЯJК4 віД'Їлрають ДООР lИІа , а.те оооБЛИВО

О}110 прове­

ceMi'HapilВ'.

3аllЦJШИ

С1~I.lіRНОЧ cr.авленню ДО ДОj)}"Че­ ,НОЇ спра.ви Вісі ~Іе~:а.нізовані данки

ЩJ;8j)жа.1И на за'юрі, п.1РНИ!Х П.l0щах

1

ТОЧJНї ква)рати.

к,ремлівсьоюму Палаці П'роосо'ДИТЬ 'реіВа.жюй БІЛьmОС'І1 ГОС:ПОдаіРСТВ б заое:mечуВ>а'дИ ВЩ1 ОЩ),'вaJlНЯ ви­ ЧУТЛWБа 'КІ}1КУ,РУ::\l3а Ді!) а.оотних ХХІІ з'щ ~ПРС. B~ IQPaїнa, ,все своєчасно і без В11Ра: lIIj)()~HO І ()oк{)~o врожаю. ~ШІОку у:вaJГуелід добрlІ'В. TQMY важ.1ИВО декілька

В оov,отьбі ;щ ,Be,lWKY КУКУРУДЗУ в РCllд'г()опі ВИРІ}(".l0 багато майIL])O!I1IJЄ:СИВJre ЛЮДС'І1ВО 3 .ноослаЮ- зБИРaJНН~~ качаНИlCТОI. ~и при:v.'1ИТИВ.ПР(}~,~~же?ІНЮ ммщ.еl\- раз на rnРО'Dязі .тіта піlі1\lІ'ВWГИ ст'рі,в (}держа'НIНЯ ВИСОКИХ ВРО}fі)Ю УіВа.І'ОЮ стежа'І'Ь за Й'О1'() р()'бо- цwму зlОран() по 39,9 центнера СІно І мсха.lІ1зaJЦl1 ПЩ ча.с mpo- ПOlсіви 3,Jмї'ачною ВОДОЮ. жаїIВ качанистої. Тм., Григ()рНі

'!1О1О.

з гектара СУХі()ГО зерна K')'IКI}1J>YIд-

Велике

міще

в ~

щува'llНЯ І (}rоб.1И1В' () збwраll!НЯ КУ-

В 'ІІастУ'ПIЮ~У р(}ці ми п.1ЮіУЄ- НИШРIIJК{) З QЧО.'ІЮва:ною

1450 гeкTapїlВ в ці- КYJ)}'Ідзи. М. С. XJpущова і ІВ '}'сій роботі ЛОНу ПQ раЙон'У. А РаДГООП ыніi П'J)Иій.маючи СЬОГОJWfі зобов'Я'за'н~ з'їзду займають ПИ'М,1ІіН1Я С'11ВЩ)ен· Юj)QВa ВИРОСТИІВ ПО 57,7 цe~TH6Pa НЯ .по ВИIjJ(}Щ}1DaННЮ ВJIIC'оошх ВPQ­ Н:ІІ вoeoo1fНj() JЮ3ВJПiY'I'OГO і внсо- зерна .Ю}1КYiJ)У'ДЗ'И ~a ~.'1iJЩl. 1001 жаl'В liJ)lк)"ру;tзи, да.в~йте Ж. по­

МО DWРОЩУ!В'ати «КQj)О.тЄ'В}" ПQді,в»

~Іеха,,,ізаторів зібlрав ПQ

JtOoIJPOдУХТИВROfО eiJIьlcыlti'o ГОІС- гек1'aljJ'1'В, KO~ l:меll1 ~аЛ1на- ПР~ЦІОЄМО жroдa.pcmвa ЛІК ~'ЯЗltоВ&і УМ~ВИ flI()?1 це"ll'Гне'руна ШТQЩІ 50гeк-IB~~Haт~,

С)''ХОТО зе1)на, а на (}стан:ні,й П.ТО-

І'окі зoQов'язаRНЯ

пООу1дOOlН IООмуїІІ1І3Му.

зи на ILЛооді

таРІВ.

В ЦЬ'ОМ'У !Вирішальне :тачє1l'НJЯ ма'Є пі~еШIJЯ хультуфи земле-

С'l'lj)'ylt'11У'РИ

підеуМПtи }}ООоти, не МІОЖ'на З3Імовчати і lIIlJ'O наші н~олїіКи.

посі'ВНих ПЛОЩ, з6ільшеннявнр06-

В дЄ'Я!КиХ господ:а.РС'!1Вах П8lPТіЙllі

po6cot!вa,

ІЮЛiniш~1mIЯ

'кєріIВНи.ки, cneцil3- І

ХУ'іЮК J)OзширеНіІІЯ ll'OCilВЇiВ lЮY1tу- Л!СТИ CIlJII>'CMOOTO

. }'lCПіХlів у збільшеННІ біліЗy:Dа.'lИ

Переможці

впевне'ніеrь, ЩО!>fИ їХ 3 че('1'Ю :ви-

K()Haє~o.

.змагання

серед',ньоі

ШКО.1И ЛЮДМИ.l.а

Ча6а-

Jюва, Я,КУ ви бачите на фото. Д,опові.1а на нар,аді. що учні ВIІ60РО.1И по 57 центнерів сухого зер-

'І'Р~'ВнІшсів на ВИlPQ- на кукурудзи нз КUЖНО~ІУ гекта'рі площі, виді.1е!lоі .1.1Я них ко,~го{'пом. Здобу-го перемог)' n со"

ІКО.'ІІ'ООІІИ і

ціаЛістичному зм,г.га.н.ні

ру1ДЗи.

Taat,

в :lNJ.'DГООІИ ім. 1"іГО

І .11!1Н.КОЮ

КО.1ГОСПНИЦЬ ,

Й.ову. В цьому році було nocitЯlН-О Тр3JВ1ІІЯ Щ)}{ зобов'яl3аіЮгі одє]}Жа-

яку очолює Ме.1аlнія Блоха,

ШКОЛЯlрі ви,РОСТЯТЬ не менш ЯК по 60 центнерів зерна «чуД,еСllиці» ІІа кожно.'І!у гектарі .

її 6463 гект8фИ, і& 'ЮIfY

ч:еmвертИ'й

'ВWСJЮ'ВИТJ!

в CBOOIY виступі брига;шр виробничої бригадІІ

вIфО6НИЦ'І& І~У~И jl!JOOнmreь щуваНIі'Я вие.оКIfХ врожа.і,в ~}'IКy:ра~и н,а,шoro ра-

М().lОЧНО ...ВОС,КО-

ВОЇ ("І'ИГ.lості,

з 1'3.1}" РI'.1Нn) па,РТІІ.

J'О1:;ІЮДа.рС'!!ва 'Не , 3а' ВОРIІЦЬКОї

lI'J)OВели налеЖ:IЮЇ роботи, не мо-

ПЄ1іНИІХ

на

щі -- по 350 цeJiТII~piB ~дe;нoї рік семи,ріЧtКи, хочу

ДИ'МО

Н1tЦ'IЗ& 3еіРНа, наса1Шt'Ipe.Д за р3- о~анilз~ції, Р'УІJtШ.

так, Щ'о~ ~ І'Х }lС!ШШН~ внести с,вн! С:КIРОМ'НИ1f

~:lЦ }.в~к(}нан~.я рlшещ, ХХІІ , !>fаси J качаЖI·"И

Однак сьогодні, коли ми пi.пJвo-

.1aHK~H()

52 цен'г­ на 1ооо геК1а,рах. ВО'j)OТИМЄlМОСЬ І нери зерна на 'К~Ж~Н(}~lу 3 20 тек­ :за те, щоб на 4{)0 гектарах одер- тарів. ;кати не менш ІШ\ по 45 центнерЬв ('ьогодні, бе'РРIИ ще ііі:ІЬШ ВИ­

чИlCJ1i ти по 35 цeнтнepЇJВ

3elPна К}lЮy-

'11&

сухе зерно 1450 rnктщріlВ. Рoorol»li}'ІВШИ С'О'ЦіШСТИЮlє еха-

~и з reJCТ8.iJ)a зі,брали ЛИIIIН~ ПQ 29. Не виконали оооїх зобов'я-

ГalRНЯ за уOOlїJШНе ВИlt()на.ННIІІ рі-

зань ї :ра~оопи

І(омсомолка за.nenни,1а, що в наступному році І.· .• " .'

«Во6рIf4ШltИі1f»

! !

.' . '.• 11.'·.·· . '.• · •• .• . • "

шеВ1 сі"l1ЮВОО'О Пленуху ЦК ІtlIРС та «Вlm,цанівсмшЙ». Але Іірші за ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ РАЙОННОЇ ~

~=~:~~'Ї~=;~ ::;;~дa=«~=~: g>ЦГOOIIiВ і IООл·'

НАРАДИ НУ КУРУ ДЗОВОДІВ Д д д

С11Ва., робітвиlt'И

ГООПНВКИ, механізатори і спеці.а- ТИ оо 40 цептне.рrв 3eJ)Ha iltЗ!ЧА!lWти провели ЗШtЧНY' рОООО'У. HIIC'l'OЇ, тут одеор.жали по 27,9. Сівбу

11tI11I1r""'''''''И

DpQвegJ;eHO

Зараз

,pa" a ..cык.ї JIЮДИ, рa.IliOlp-

'-1-·1'1"1...,............

dCВa~ТІІОО~гнЩд~ШІ

ClПОСІОбоІ1І, З 'l'YЮЧИ про ТPYДOlВi

П6ре'МQfИ на

внесеи'НJlМ мЮцеввІІ і ХЇIІЄфІШЬ- честь ХХІІ з'їз,w КПРС,

нп "ив,

сіиИ8.

ВlICIOOtоякЮнlDl

на·

М'еха.ніЗЗlroI>И па Щ)ОІІ'ЯlЗі

літа !Вели .рллниі

піiVRИlВлеJl1lFЯ

му 'РОЦі, бероуть Нlmі

виоокJ зо-

обробіток., б.о:в':ma'1LНJI на че1'Веі]JlrИЙ 'PЇUt ее-

пО'СЇВm oprавіЧНИNИ МlфіЧ1ltи, В'И'tловлюю'l'Ь

70

Буде по

:пі~о-

дЯТЬ ~"У'М'КИ ,РОООТИ ,в HmнїmнIJQ-

готооиrі:С'!'ь

центнерів з гектара

(З виступу nаниовоі KOnrocny «&Іnьwовик»

Н. OН1N1piЄKKo)

Привм;вG усві'дOlilJl'IOOla. ТИ !ROЛГOClIll1ЩЯN

mшпої

ланки, що h :наю:олегли­ ,ва црщя зaЮe;mечел&

~i ПJЮДИ. ми ()I~­ !Жали ІПО 55 цеПТ1Wj)ів зер.на. dOУІІСУР)WJИ ІНА ,КGЖ.

ному

зааар.iПJJIe­

rewrapj

ної з& НМlи ~JWИ(И'.

ІВИООХИЙ ре3У\ЛЬ'І'&1'

врожай

-

~eH­

ня ПЄ'j)ЄlДOВOЇ М1JЮНаyпtИ.

IWJl'ГOOIIНиці ІВОО РООИ.ЛИ так, J!lt бrлG записа.но ,в

плані

&1'J)(I'reXIНiчвих

}....... ,••• ,•• . ,.,•... ,

бі

О всіХ кукуру З0ВО іВ, ро тНЛКіВ радгОСПіВ, колгОСnНUКіВ, спеціаЛІстІв clAbCbKOZO господарства Броварського району

ДОРОГІ ТОВАРИШІ !

Наша нарада проходить в знамеині

дні ро-

боти ХХІІ з'їзду . І(омуністичної партії Радянського Союзу - з'їзду будlвииків комуністичного

такій же площі-по

,трудів-

разом з усім радянським

народом до цієї визначної події в житті партії

раіЛИ наАюращі

ПOOlaЮ­

зeqJНЇ ка:ча'Ни і ,JJЮpe ї~ Щіга6lll0. у Чe'11llЄPЮlfУ році сevвpічки наша JLШКa зо6ов'Я':)у- ЧИТ!fCЬ }' СOlЦїалkтичне змагання 6тыс'я одержати ПО 70 цelГI'1repilВ зерна ~WУ'Д3И з re4tтa.pa. 3aвt1I11lt&iМO всіх R'Yft'YJIJ,JP()'воl1li'В!8itJ1Ю- toaчанНІС'ЮЇ }' нас'l1}'lIШОІМу році.

на кожному з ~OO reKTapiB,

55 центнерів

радгосп «Зоря» на

50 центнерів. По 45-55 центнерів зерна кукурудзи зобов'язалися зібра-

і всіх трудящих. Перетворюючи в життя рішеиня січневих Пленумів ЦК КПРС, ЦК КП України і вказівки

ти на збільшених площах колгоспи «Жовтень». ім. Сталіна, ім. І(алініна. Ланкова з .кo.nгоспу «Більшовик» Н. Онопрієнко дала слово одержа-

Микити

ти на

Сергійовича Хрущова,

добилися ІВ нинішньому

трудівники ,села

році нових

успіхів у

піднесенні сільського господарства, зокрема вирощуванні високих врожаїв зерна та силосної маси кукурудзи иа великих площах.

пи, бригади і ланки добилися значно ВИІІІИХ .по­ казників.Зокрема радгосп ім. Юрова зібрав по 57,7 центнера зерна кукурудзи на площі 100 гек­ тарів, колгосп ім. Сталіна-по 51 центнеру з гек­

тара на 50 гектарах, колгоспи ",Червона Украї­ на» та I«Жовтеиь» відповідно по 44 і 40 ,цент­ нерів 3 гектара на площі 200 і 300 гектарів.

70,5

цен­

тнера .зерна на 20 гектарах. ПО 50-60 центне­ рів зерна «корo.nеви полів» з :Кожного гектара

одержали ланки О. Дейнеки, з колгоспу вона

Україна»,

М.

Мельниченко

15

гектарах по

ценгнерів зерна. За ви-

госпу ім. Калініна, О. Дейнеки ,з колгоспу «Червона Україна» та інші.

з

«Чер­

.колгоспу

дів, організувати вивезення на поля під кача­ нисту органічних га мінеральних добрив, старан­ но зберігати насіння, розпочати навчання ку­ курудзоводів

досвіду.

побудови комунізму, зміцнення могутності иашої любимої Радянської . Батьківщини, у справу зміц­ Всі сили

Хай

на

перетворення

живе леніиська

натхненник і

в життя

програми

І(омуністична

партія-

будівництва!

організатор наших перемог

V

бо­

ротьбі за комунізм! Хай живе ве-

ться всі ланки, бригади, колгоспи і радгоспи ра­ йону. Зобов'язання кукурудзоводів Броварщини

ликий радянсь-

зібрати по

БУДІВНИК

молочио-вос-

передового

соціалістичні зобов'язання четвертого року се­ мирічки і внести гідниіі вклад у велику справу

комуністичного

45 центнерів сухого зериа і 300-350

, внвчення

Ми запевняємо ;рідну партію, Ії леиінський Центральний І(омітет, Радянський уряд і осо­ бисто МИКИТУ Сергійовича Хрущова, що трудів­ никн Броварського району докладуть усіх сил, щоб достроково виконати накреслення партії,

то інших.

У відповідь на історичні ріШj!ННЯ ХХІІ з'їзду

і

Велика і почесна роль в завоюванні багатих урожаїв кукурудзи належить нашііі славній мо­ лоді, :комсомолу, які повинні бути активнкми борцями за збільшеиня її виробництва.

нення миру.

І(ПРС і ХХІІ з'їзду Компартії Україии в боро­ тьбу за одержання високих ,врожаїв зерна і си­ лосиої маси . кукурудзи в 1962 році включаю­

взятого зобов'язан-

ня вже тепер необхідно розробити в усіх госпо­ дарствах організаційно-технічиі заходи по про­ веденню всіх робіт. зокрема виділити під куку­ рудзу найкращі землі, укомплектувати механізо­ lІані і виробничі ланки 'га бригади КУКУРУДЗ0 во­

«Жовтень», В, Топіхи з кo.nгоспу ім . Сталіна, Н. Онопрієикоз колгоспу '«Більшовик» та бага­

центнерів зеленої маси з качанами

70

сокі врожаї боротимуться ланки Г . .моці з кол-

Для успішного виконання

І(олгоспи і радгоспи нашого району зобов'я· зались в 1961 році на кожному з 1450 гектарів зібрати по 40 цеитнерів сухого зериа, а на 5000 гектарах-по 250-300 центнерів силосної маси кукурудзи з качанами МОЛОЧНО-ВОСКGВОЇ стиглос­ ті. Сьогодні ми 3 радістю доповідаємо ХХІІ з'їзду рідної І(омуністичної партії, що взяті за­ бов'язання виконані. А окремі колгоспи, радгос­

з радгоспу ім. Юрова, що одержала .по

на Jlи.оонхо. y~ ми :UбpaлIи ШВIЦlЮ ї без fI'I1J}a.T, ва насікmя вЦці6-

Ще більш високі зобов'язання беруть на се-

бе передові колективи: радгосп ім. Кірова вирос-

ники нашого раііону,

і трудовою активністю готувалися

Н8ІІ(

KOnroa:uy М8ІР1Jя Га'Вll>ШI..

повідно 2700 і 7500 гектарів.

тити врожай зерна кукурудзи по

ною

Переможцем в соціалістичиому змаганні се­ ред ланок вийшла ланка, яку очолює Г. Лизун

аІ1рОІНом

.

ковоі стиглості з кожного гектара на площі від-

суспільства в нашій "раїні. З великою політич-

захо,цШ, вий дoorowгM mtJIaCТИ

І

кий. народ -

нізмуl

кому-

-

._«&УДІВНИК КОМУНІЗМУ»

28 жовтня 1961 року.

3 стор.


~:4~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~БУ~Д~IВ~Н~М~Н~Н~ОМ::УН:':~:У~~~~~~~~~~ М і ж н ар оди u и-"

ДЕиьн.аШОlО

"Л.Rон~ електродвигунів

59

/1

І

Все бі.lЬШР і більше ВНДИТь IJ 'J(,О.1іГОСШI8 виро.бющ1'В() ~exa­

ніззція. В J'варинництеі артілі He~a6 іlЩ:tної 'ГРYlДQ"k'І'lOOЇ ро­

поти, ІІКУ б не .вIlКОН:YJJш,lИ и,а­ шини. Все це РQбить e.1eктpmкa.

3apaJ в нашQМY ГОClIIQлаljJlcrгві liараХОВ}'6ТьСЯ 59 ЮЮЧИХ елеІК­ 'І'Р'ОдвИІГУil1,в. Пoomіоетю е.1ЄКТРИ­ фік(}.ване сЄ.l0.

До цwго час;)' на феі>~ах го­ ріли прості е.1Є'К'І1Р{).1а,мпи j}O\З­ жарюваНІІЯ. Тепє:р за Д(МІ()І."о­ гою шефhВ KMe\h,OТifВ'y 3IWВO­ !1!у елє.КТ»>1'ЄXJНіЧ'Них вmpo6ів пероо6лЗWIУЄТЬСЯ елеlКтpwCJВіт­ лення. В ТРЬО'Х h"()lpiooeкM IJIC'I1aНQвлено дeВIНe освіТЛeJrВ'.ll.

ДetюілЬіIt!l. С1ВіТIfЛіШIIltїіВ встаашв­ деН0 на

подвiJp'ї JroJJ:Гоопу та

в Бу~IКУ КУ'ЛЬ'J'ylpи. Г8lJ)Ячі З1Ц):1З дні У МeJt'I'IЮ­ Ж)Jl'l'ера М. l\JpИlваля та paJ..'UfC-

та В. ГолИ!lta. Вони реионтують е.l~К'І'Р'ОМЄlреж,у, roтyють її ДО пер&ВО:tY н\1 де.н'НЄ 008іТJIeamя.

Неза.баіРОJl ще ,в ~л'ыIrox maриннИlЦЬ1tих Щ1иЮще,н!Н'JIIX

та

біJlЯ НИХ засяють moмiнtщЄІІІТ­ :rаІОІИ-СВітиль:нШtи. Г. Литовченко,

m

КОJllГOCllНИІ< артілі

«Більшовик». с. Рожни.

саlооdСJуговуваИИR в вай би XJmiC Н'8ІІІІilї шко­ ли ви ,не зailї'IWlИ, всюди зраз­ КОіВий Щ~ІЩ!JJR і ЧJreТO'l'&. 3ас­ лута

іВ ЦЬОJry зовсїlr не

ПP6lЦЇ' 8НИJКа, а fa(ИIX

Me"I~ДOМ вони

НАШОГО СТО 18IТТЯ

вається в КреМді». Так пише про

-НА БОЦІ f{ОМУНJЗМУ

РаtrJ.Я'н.ського

Союзу, який відбу.

з'їзд наш.ої партіі індійська жуазнг газета

«Амріта

rex-

бур.

база<р

З величез'ною увагою

в OPOTЬ~I проти екcn.lуата,ціі, за! демокраТІЮ І МИР , . Од.ним.:? ВИ-1 пр06у.ваних засоБІВ у тгЮll бо· ротьбl € с:раЙ~и . Іх кідькість і· ЧIЮЛО роБІТНИКІВ та службовців,! ~o беруть в них участь, невпин.,

програмою

побудав.и

КОМУН~ЗМУ сповнені раЗ0М з раідЯН. РljКа.нських

звіряємо свій годинник за Крем·

лївськими кургlН'ТІЗМИ, які визна. чають хід історії".

Нащі

б'ються разом з серцями

H~TXlieIlH.a

КЗфтина

иа'М'аillЬОUНlа в

звіті

серця даНОІ праЦІ радянського

радян·

СblКИХ людей»,~пише чеХОCJlOlВаць. в ДОflовщі ка газета

«п.ра.це:. .

сНепсг6ад.

шаг:.,-,до6ре знаємо, що велИЮfЙ 11ЛJЗН побудови комунізму в СРСР,

Кому,ніCТИЧlНОЇ

партії -

ювщини .

Лозунг

нашої

Hьoro всіх соціа.лістичних краІн» . «Все в ім'я людини,

Люди пращі, де б ВOlIИ не жи· ли, cnrpиймають Програму нгшої

партії,

обговорюва/llY

для

блага зуючи 6mIскучі успіхи Радянсь· ХХІІ з'їзд па.ртії, теж п.риходить

тюк звернувся до редакцlt з скар. гою Ta~oro змісту: в одному з ТРЗJКТОРLВ, яких т. Ситюк під охо· рону ~e пф иймаіВ, 31f11lК.lJи aJ(j"Мy.

НА БОЦІ КОМУНlЗМУ--саlма потріб~а війна, щоб довести с&ою

ляrop І . динаМOlМащина . 3а це, як стгло ВІДОМО т. Ситюку, З нього

дюднн":. трудящі в Kpai.НJa'X капі· талу пр?тж::r ав .1ЯТЬ ~овчим. за:ко·

на з'їзді" на!М ~аШ:МІ~ИУ,

яКІ ПРIllРlк.ають

ріг, Ність

повну ,перевагу над капіталізмом.

майбутнє. Ми'j), праця, і щастя

ПlРОГОЛОШУВZlllі

всіх

свобода,

проектом

на,родів,

І1рoгpraми КПРС, пише урулваЙсь·

ка газета

правда

життя. І цю правду

яким

гадасом

прагнуть усі пер орган'ам захі.!UIОЇ преси, спря .

ВIIe.wteHiCТb трудящих у тому, ЩО комунізм . н.емин~.е переможе

СВI1'I,

ІдеІ

Програми

фаретНlі фрarзи про «утопіч'ність 1>~IдЯ~СЬКИХ пм,н'іВ:t, «нездіЙснен.

НІСТЬ радянських дерзань» і т. ін.

швидко

РОЗI\РОМИЛИ

америкаіНСЬКИХ

ооймаіІЩів

СКИНlули їх у затоку КОІЧінос, що по·нашо~у ооначає «Свиня: ча

затока».

!' ДQJ1j)Ю!l}·,ва:в дис.ЦИП,1іну .

моряками.

П. НУАІн, ЗС'вуч В·річlЮЇ шкOJlИ . С. Рудня .

Пращї'ВНmtи

!

брова.рсмroго

ДНВІТЬСН ТЕJIЕПЕРЕДА ЧІ 29 ЖОВТНЯ І для молоді; 20.45 - «Час ."про· Неділя (І програма): 10.00 бувань». ХУДОЖНї,й фільм уро.к раlнковоі гігієиіЧilОЇ ~~MHac.: 30 ЖОВТНЯ аlНГЛlИСЬКОІ

_

І людей хороших:.; 17.35-

дача для ДІТей. «Театр

щоденник чоловічкІв:.;

11

С.

Мямлнка.;

веселих

19.00-сПовfcть про

програма:

19.00-иа

ХХН

Як rукиеш, так і відгукнеться!

Бесіда

••

ВаЖЛl!Jве значення Д.1Я здо:ров'я людиlfИ мають ЗJдорові, Ці.lі зуби. Вони сприяють кращому пережо· вуваl!fНЮ іжі, що попереджує. за· пзлеНlНЯ шлунково·.кишечного тракту, ЗС'lпобігає хвороби серця, печінки, НЩJOК та інших орга'нів.

лікування.

я.кщо

у

•• ••

ее

.~

................................ ~~- ....._ ••_ ..........Н..................._

перевіJЖИ

та

дітей зуби

I/ИСТИ1ТИ зуби зубною пас.тою (ок· ремою щіточкою) або зубним по· РО'ШКОМ, рухаючи щіточку по ЗУ· бах зверху В'НlИЗ. промиваrrи та

РЗ1Й'ону

стомпологи.

пра,цюють ЛІкаРІ·

Бо1ИЗЬКО

.1і·

ХОЛОДИДЬ1шків

Вlllрівню· 'J1a в школах. У районному цеН!Т·

вати. Успіх справи вирішує лі:кЗJр·

рі

ська допомога

ВlИ'ОТОВляє

і

десяти

KгtpiB працюють в районній по.~ік·

РОСТУТЬ <,бо прорізуються нерівно, ліl1іці, на заводі іх нroбхiJДJно Cl80єчасно

пораІда.

мо, скільки неприємностей п'рино·

зубів, усуває неприємний заll1ах У роті, знімає зубннй камінь. Тут же орга.нізоltуються КОНСУЛЬТ2ціі об.1аJOIfИХ спеціалістів такауко·

rrропо..тlOскувати porгaвy порожни· ВИХ n:paдiBHlIIКiB кафЕЩРИ Cl'OМіЗrrо· ну після прийняття іжі, не Довбг. .1Огії Київського медичноіГО інсти· тися в зубах сіРНJllКами, го.lками , туту. Такі консультації QlДержа· шпилька,!>!и, виделкою та іншими ли Н . Пастушенко зЛіток, прг· сторонніми речами. цівник зв'язку А. Романенко, В КОЖН~ІЙ сільській ЛікаlрН.іНl~. військовослужбовці запасу Н . Ав.

шого

функціонує

зубопротезна,

зУбі!ікоронки

РеАактор В. ПИНДЮРА.

і

j

Галииа

Савеліїзнз,

туном Петром МlfКИТОВИЧ'ем, яки!\ >Юlli8е

ді

там

же.

Справа с.1ухаТllметься в Н2іРСУ ' БровЗJРСЬКОГО ра:і!ону.

раменко, А. Сирота та багато .н·

ших.

CnроЗ.ву про розлученuя з Пахомо­

3аI"lРО~УЄМО вас,

н,гш каБІНет!

яка

товариші, в

. Л. Фурманов,

ЛLкар·стоматоJЮГ.

...

вим Олексієм Федоровичем, ЯКИЙ ) живе в Брgва""х, Матросова, 24. Сп'ра.ва слухатиметься в HaPCYlLli Б.ров"рськоroраЙону.

...._-----_·_-......__-.._.....__~_-....__......__....____....._......___•.-_

про··-·-..._-~·~_-...,-_ ·~-_

фон.

рі<>диЧJIО звертгтися ~Bopi на діа· вод.олікувадьні процедури РОТО!!. ої

ДО зубного лікаря ма,ють пе- електричні, повітряні,

Дробоrун

яка живе в с. Тро€щи,на, порушує Cl11>aIВy про розлучення з Дробо·

Пахомова Антонї!на МихаЙлі.в· на, ~a живе у БИКОІВні, Кисло· водський ПРОВ. , 14, порушує

тези. Ба,гаfJ'ЬОМ інвалідам Велккої Вітчизняної війни та пенсіонер.гм виготовлені зубні протези безплат·

сить зубна хвороба . Людин,а втра. но за рахунок райсобезу та

ВQlДяні та

п е]Jедсвяmuовuu uодгосnuий бааар Броварський колгоспний рииок з 29 жовтня по 8 листопа· да Ц.р. організовуе передсвятковий базар. для .~часті в завезеииі на базар сільськогосподарської ПРОДУКЦІІ •запрошуються колгоспи, радгоспи і колгоспники. ~ирекЦlЯ РИНКУ забезпечує торгуючих місцями в ларах і

паВlльАонах, а також необхідним Інвеитарем, проводИтиме (10зрубку м'яса. Дnя його схоровеИНR є холодильник.

І ~~р~::а;-:З:іТ:= ::Jare~~~~~ ~~:==;~. х~а,~ояп~е~єад~~~~ І ~~~~

сСТРОИТEJ1Ь КОММУНИЗМА:. -

ро­

............- 0 .................. .........

Т~РБОТ А ПРО аДОРОВІ f);f"БИ

"'i"ilPR

іх СВОЄl/асноі

ее

Аитонов-«БеккерlвськиА

19.50 - ДокуменТі'ЛЬ· яль., Прем'єра телевізійного спек . IІИЙ фільм; 20.10 - «Згадаємо такnю . (Москва); 20,30-.передача юність свою бойову:.. Передача «СпІвають петрозаводцІ •.

9&IВeJ)Шe1lе на.

А. ПРИХОДЬКО, бухгалтер.

урок

10.20 -

1I програма: 19.00 _ переда.... з'ізді кпрс; 19.05 - сПроrpама Д.1Я дітей «Пригоди Шустрика та HapoAHoro щастя •. Бесіда; 19.23-

колгооrшюго РИIli~ ~~BO ВИltон.а.1И ової ооціалkтнчні

102,8 процearrа.

Вст",·

ньoro с,.,..-·

• •

иерт, (Москва).

чає сон, апетит, працездатність, не ду голов.ного лікаря району . юаЖУЧИ вже про наСтРій. Та.ке Нещода,вно став до ладу фізіо· трапляється осоБJIИВО тоді, КОЛИ терг,певти'lНИЙ croмаТWlOгіl/НИЙ ка. хвороба з<'пущенз. бінer. В ньому заcrосовуються

зоtiОов'Язання: річне зa.D,1JїIJШЯ

РЗдrocПу.

гроші з

ХХІІ з'їзду кпрс. (.\\оаюва); с~рав~ию людииу~, ХудоЖ3li.й 18.40 _ тедевізійниА *Ylрна.1 «Мо- фІльм,. 20.4~-сНаШІ сучасникр. лодість». (МОС1<.вг); 19,40 _ ви . Т.ворчи~ веЧІР драматурга О. Кор· ступ членів РедіКолегіі Ж)~. Н:~lJука, 22.30 - що;цtRIIИК ХХІІ налу «Новнl! мир:.; 20.00 _ кон. З JЗДу кпрс, (Мо<ЖВ.а).

Ну, а про дорослих може і зга· дув.гти не треба було. Але відо·

РІ ЧИМn11 пnан - достроково

що

нуті безпідставно, а юму будуть йому повернуті,

В. Харьков.

кіножурнали; 18.00 -

умові З

миру.

робіткому

новлено,

воїнів Р,а-дянської Армії сПро діла .Ду кпрс. (Москва); 18.ЗО-.лере·

ча'ння.

ваТИ'('J!

Д3JНHi

ся торжества. щеи мирного СЛ1ВІС· НУІва нrня , ЗМІЦнення загаJ\ЬНОГО

CJlaBHi

А'ОСl'ЯНТІ1Н РО3ІІОВів ,'U})"зям ІІРО уtrбові 6}1,~Hi МOiJ)JШ\ів, Щ)О те, 111\ став ві;{МіНlНIШ\(}~ нав­ листу­

з

ооов'язки

ХУ'ДОЖН~Й фільм' (Москва); 12.30 - «Повість про спортв'на передача.' с~рав~~ю ЛЮДИНУ.. XYДO~~A ( .\\осква); 16.50 _ передача для фІЛЬМ, 8,ОО-щоденник ХХІІ з 1s-

ТУ'рбуватися пфо ЗДOIj)ові зуби слід з дитинства. За ЦИМ повинні слідкувати іх батьки. Наші діти виростуть з добрими зуба.ми при

ПіQнеривкріщили

грошей

к:реслюється, що. наша Б.атьювщи· сеюретаrpя паРТО·рганізаціі т. Во· на C~OB.нe~a РІШИМОСТІ зробити ЛIlflКO К. ПОВїщоМ'JIВ, що а<.сцх'а все ВІД неІ заf1е?'6, щоб доб~~И. т. Ситюка роз.гляща~ася на зао·

14.55

школу, де 3~-

пер­

утриман.ня

ні диявол ята:..

..._............ , ...... H._ •• ~ ...._ ...................~.

3

ВИЛЬНІСТЬ

вартового. Виконуючий

аа з ІЗДІ. ПІд·

мови; 13.00 - «Наш дім», Пере. _ ПоиеДIЛОК (І ПРО,'J'ама): 12.00 дача для дітей; 13.20 - сЧервощодениик ХХІІ з ІЗДУ ,кпРс.

з'їз.ду нашої

і: lIЮгок.та.су, П:РИlГа~ .1а, як ста­ і! ра,нно він ВЧIШIrЯ, я'к ("}'1ООРО

каірООванців. Скар.

орга,Н!ЗЗЦ11 р"а1!-rocпу з прох.аШlЯМ переВІРИТИ 11 І встгновити пра •

ках на ДОПОВідІ. М. С. ~,pY~OB~ І

ЧИТАЮЧИ ДОПОВІДЬ М. С. ХРУЩОВА ... .куБИ'Иці

35

га бу:ла ..~адіслана в бюро п.арт.

У ЧllслеIflНИ!'. заруБІЖНИХ ВlідГУ:

мовуваноі монополіями. Вони всі./ виступи делегаТІВ

Робот.а ХХІІ з'їзду КПРС, об· ляко на маються ослабити силу говорювана на ньому 1І0ва Про· політичного впливу нової Про" грама !l2шоі па1>ТЇЇ зміцнюють грами КПРС иа уми людей . Тра. в усьому

вmрахували

імпе.ріа.1іСТИЧIНlO.і: ному екОНОМІЧНОМУ з'~.зггflнj ..

«Популар»,-це ті ве· пропzrгаlНДИ. Важко дооодиться те.'

•1ичні цілі, до яких

що комунізмові не

нової не приховати, не перекрутити ні. і КомуНІЗМ д~б'ЄТЬСЯ цЬого в ми,р·

школи.

lі яка ВIfИ.:1а І\()стянтИ'На

кого Союзу і ті величні перспек· тиви, які відкриває перед ним

до висноВJ<У,

ПI'j)Ш аа все Мстя.нтин заРІДН,у

..'Івстів

ВЗ1!)'ГQlВИЙ першQoГО відділк.а рад· органЬв зарубіжної преси, ан.z.лі· гocny сВеликодимерськиА:. П. Си·

тиКll;

\ rpі»с:я з ВЧlІтеJГ~И і пі'онеvМlИ. 1і Галина Па,вшвн.\ КЛИ!ИЗ!еь,

CaJll,IJ;811B

І це зрооуміло. Кргї·

Шl, . яка постзвила перед собою иеопубaJJіиоваввх таю гparндіозні ціді мОЖе бажа·

партії

.

І : 'ВІТав у

пише датська газета «Ланд ог

як маяк, що освітлlO€ ім шлях у І на ЗЛИДНІ МІЛЬЙОНИ людей праці,

І ІХа(В віН У знаменНІ днІ роботи

.

0----

миру

якиА обroворlO€Тьс.я на ХХІІ з'із· .1!ОдеЙ за ру6еж"'NИ нашої БаТІ>- ти тільки киру». Багато інших

• Wвщини. ДоJЮГИ1Йгість! Пі>И-

І·

народів. «За - т,ака

торжество справи

делегаТІВ з'їзду, crnравляє незглц. не враження на ccrnнi мільйонів

. ді КПРС, містить основу майбут·

1)"ЧlliIв.

: ,рі,iUl'OЇ Іщ>тіі.

ОСЬ ЯКА НАША ЗЕМЛЯ! Фотоетюд І. СИJнящокоro . (Фотохро;н~ка РАТАУ). ----~

. еюнська ПОЛІтика мирного спів·

Рщдянського Союзу, в промовах фольк:.. -

І ТИН, $ИЙ e'I'OЇtrь н.\ ОХі)роні \МОрських рубежів нашої Бать­

:

Л

.

М. С. Хрущова iт.p~ оснооШl лінія ХХІІ з'їзду КПРС,

'МИ,-заяв. Програму

ляе угорська га'зета

пер·

НАША КРАІНА по прЗl~У вва· .. un·y . жається праПОРОIlОСЦем . т .......

Н'ЗірО.zI.у, бов 1 повary ВСІХ

ЦІ( КПРС

,

І Ї!СТOlpи:чнorо ХХП

дянськнх проrpoам, - відзнг~а€ цЯ газета. - Те, що ВОНИ :20, 10 і навіть п'ять і три P'JK!I тому 'Р.іазиваЛIІ «радянською утопі€~» тепер Д.1Я всіх і кожного CTa"l~ діЙ~і~тю. У народу, який перши""

самовід- Існув.ання здобу"!!z, їй г.зрячу лю·

уП~.А:~.!аА~~йш

'"

!Іашїй

автом.Orбlлебудівників, во lІе розходиться з ділом»'

ськими людьми братні нам на. я~~~~~их шаХ'ГЗфIВ, англійських роди соціа.1іСТИI/НИХ ""'раїн, « ."и ,ФраIЩУ3Ь1<ИХ текСТJIЛЬ· ниКІВ. • у.

І: ра.дїосТЬ. У 'К()РО11!t(}ч&Сmy RЇiДІ, • -11',__ : Пf'CТКУ ПРИl.хarв 11 си:н lWI,;l'JIIН-

І

в

ути неда,вНІ велиКІ .стр,аЙ,ки аме.' ІІ!ИМ відкрив шлях у KOCMO~ сlО.

С . Гого .lів.

1I

соціа.lізму

Почуттям гордості і захопле!fII.Я бо зростают~. При~ладом можуть у с.Б1Т1 побудував соціалізм

величною

Н. Cttlцаренио,

І

держа,ви в період бу·

стежать ~OMY K~aCOBI, ВСІМ людям праці куючись довести Hepea.lb'liC~b ·)а.

люди в усіх кутках зеМ.lі за робо. тою з'їзду. Не було ще ТЗJКОЇ по. діі, до якоі була б ПРИКОВ'3JНа та. ка ПlUlьна yaa.rг всіх людей, як ХХІІ з'їзд КПРС, з'їзд будівн"ків комунізму.

Дil'l1j)lПІ'}'ІВаТИ

В-'j>ічної

ДloВlIицтва

ним кликушам дала іта .1іЙська га·

і З!olа.ган.ні за ~06Y охаЙ!!ricть. вчите.1ЬКЗ

ВІ,r;oристовувг.;1ИСЬ nOpOrJ~111 Рі1'

Д~CbKOЇ

. . зета «Унітг», «Скі.1ЬКИ ЧJРН1і.'lа надают~ н~вих СІІЛ робіт./ перепели буржу.азні ппсаlШ сил·

Ведетье:я облis CМl4~HOC1) І стаІНУ. Це С1'иму.лЮ6 ltШ\iCИ в

1

CT<JJ)i-lК3Х

кра,ї'ні. Гідну одповідь буржуаJ

IЮPЯiNЖ В ОВОЇх .RЛаеа:І.

1

1\1

ПРС1llЗJrаНДllСТСЬКЇ ПРИЙОМІІ, Яhі ВЖе

_

ММРУ ВОСТОРЖ8ствув

багатьох зару. КПРС

бlЖНИХ газет І ЖYlрнг.лів.

можна зустріти зараз

буржуазних газет . Але це ті сомі

ПРАВДА життя .Справа

ХХІІ з'їзд КПРС можна прочи,та.

T~ на cтopiHK~ax

(Ц'~ВЯ

нa.DЧИЛИ.оя

.,.

п,атрік.а», Такі ВИСЛОВо1юва.ння про

народи.

МеТОАОI

ПРОВІДНА ЗІРКА

ХХІ! з'їзду Комуністичної партії

28 ІКОВТНЯ 1961 ріку.

огляд

n

в ЕСЬ СВІТ у ці ЖОВ'Ме1Іі дні жШ!е під ВiJ>аженням

"

Субота,

-!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~

_._. __ ._._. __ ~И~Е~~~~~____

~гaB Брова.рскOl'O раАкоlt8 КП yKpaкны и раАсове1';і депутатов тр удЯUl;ХСЯ. Гор. Бровары' Киевской области Адреса р«щаlЩії: м. Бровари, Київської об.1асті, вул, Киів.ська,

------------------------------------------------------Броварська раАон'\!.а друх~кя 06лвCJЮro

уnpа.. лінИR ку.m.тypи,

N2 158.

3ам. 5 ~ 44-З321

І

130 номер 1961 рік  
130 номер 1961 рік  

130 номер 1961 рік

Advertisement