Page 1

Газето

Внходнть

17 квітнн 1937 року

Броварських міської то

районної род, районної державної адміністрації

з

12 (9928)

N9

Перwа. сесія

•••

Заснvваннн НАТО

уІІ: н•вс. ькоrо nарnаменту

Основними підвалинами для заснування НАТО стало підписання у березні 1948 року Брюссельського договору п'ятьма західноєвропейськими державами (Бельгією, Люк­

9 лютого у Великому залі райдер­ перше відбулося жадміністрації засідання районного учнівського парла­ менту. На сесію прибуло 68 депутатів з 78 обраних. З привітальним словом адмі­ голови Заступник виступили: ністрації Валентина Євгенівна Шульга, школи

директор

муніципального

уп-

равління та розвитку Леонід Володими­ заступник голови рович Слободянюк, Броварської районної ради Василь Іва­ Ірина нович Симиненко. Вела сесію Миколаївна Грищенко - начальник від­ ділу у справах сім'ї та молоді райдерж­ адміністрації.

сембургом, Нідерландами, Ве­ ликою Британією і Францією) про створення спільної систе­ ми оборони з метою більш ефективного протистояння со­ ціалістичній системі в ідео­

ся

І

тичного альянсу на засадах га-

f

запроси­

взяти в ньому участь Данію,

· Ісландію, Норвегію і Порту­ галію. Кульмінацією всіх пере­ говорів стало підписання Ва­ в

договору

шингтонського

квітні 1949 р., що започаткував діяльність Організації Північ­ договору

ноатлантичного

(NATO). Договір про створення НАТО містить 11 статей і за­ безпечує рамки для консуль­ таuій між країнами, коли одна з них відчуває, що й безпека

знаходиться під загрозою (до­ речно

тут

згадати

похід

за

вказівкою Леніна- Тропького військ більшовиuької Росії на Україну в 1918 poui). Договір

• проголошує, що кожна євро­ ш!_йська держава, к~тра здатна

Г:

вплювати у життя иого прин­

uипи та сприяти безпеuі у північноатлантичному регіоні, може бути запрошена до член­

.

ства в Альянсі. У 1952 р. до НАТО приєдна-

1лись

Греuія і Туре•Ічина, у

! 1955 - ФРН, у

І

1982 poui -

Іспанія. У 1999 р. до НАТО

вступили Польща, Чехія та Угорщина, з 2 квітня 2004 р.

~ членами організаuії офіuійно і стали Естонія, Литва, Латвія, , Болгарія, Румунія, Словаччи­ • на та Словенія . · З моменту закінчення хо­ лодної війни НАТО пере­

І

терпіло внутрішню і зовнішню трансформаuію, а у 1997 р. створило Раду Європейського партнерства,

як

форум

для

проведення консультаuій з країнами-партнерами євроат­ лантичного регіону. НА ТО створила також нові структури: Рада Росія-НАТО

(2002 р.), комісія Україна НАТО (1997 р.). На сьогодні НАТО - це міжурядова організація, полі­ тико-безпековий союз, об'єд­ наний спільною системою uінностей, до яких належать демократія, свобода, верхове­ нство права, вирішення спорів

!

мирним

шляхом

і

ринкова

економіка (Чи не є все ue за­

садними принuипами Укра­ їнської конституuїі?) Елеонард

дАдАМУХАМЄДОВ.

.

-· ----

· ·--·-·--·--·-··-~- ~---

· ·

&11\bWE 1 МІ\Н. fPH.

nорушено

кри­

ласті. Так , в ході перевірки сnеціа­ лісти відділення виявили пору­ шення Закону України "Про закупівлю товарів і послуг за державні кошти". Головне уп­

рантії безпеки та взаємних '.='(\бов'язань між Європою і rr.внічною Америкою. Надалі держави-учасники Брюссельського договору

СУМУ

мінальну справу за фактом недбалості членів тендерного комітету Головного уnравління охорони здоров'я Київської об­

США та Канадою щодо творення єдиного Північноатлан­

І ли

НЕА&АІ\ІСТЬ НА

прокуратурою

з

п япрки

шє1

переговори

СІ\УЖІіОВА

За результатами перевірки Київським обласним тери­ торіальним відділенням Анти­ монопольного комітету Ук­ раїни Київською обласною

логічній, політичній та військовій сферах. Згод.ом .віJ!були­

1

ТЕНАЕРИА&О

Шляхом голосування секрета­ рем сесії обрали Вікторію Обо­ дянську - ученицю 8 класу Семи­ полківської ЗОШ. Обрали та

затвердили лічильну комісію.

Її

представниками стали Денис Гуліда - голова лічильної комісії (Калинівська ЗОШ), Марина

Ковтун

·

Калинівська ЗОШ,

- Великоди­ Олександр Шусть мерський НВК, Ігор Опанасенко - Великодимерський НВК. Тетяна - секретар лічильної Коваленко комісії (Світильнянська ЗОШ). Друге питання порядку денного - вибір голови Броварського районного учнівського nарламен­ ту. На nосаду голови було висуну­ то 8 кандидатур. Після заслухову.у КОАІ

MYJ

наше

життя

входять

нош

традиції і свята. Уже ніхто не дивується, як легко українці зробили "сьоїм" свято закоханих євроnейців- День Святого Вален­

тина. Нині його активно святку­ ють і в нашому місті та районі. У середу в МКЦ "Прометей" відбувся вже традиційний для на­ шого міста захід- "Кохання з nер­ шого nогляду". Позав'юра, у День Святого Ва­ лентина,

районний

кого парламенту:

-

вечір

відnо­

чинку відбувся у Калинівському Будинку культури. Сюди на свят­ ковий <<вогник•> завітали люди старшого і середнього віку, та

найбільше було, звичайно, мо­ лоді. Де юність , там веселощі, зав­ зяття, сміх. Тому було весело усім. Гостей зі святом вітали застуn­ ник голови Броварської райдер­ жадміністрацїі В.Є.Шульга, на­

чальники віДділів у справах сім'ї та молоді І.М.Грищенко та культури і туризму Г.П.Унгуряну, а від

командування в/ч А 2299 - О.Й.

Фурс. Святковий настрій створювали ведучі Світлана Сімутіна, Наталка Чирик, Олександра Мельничук, nоет Геннадій Іванюк , квартет "Вертикаль" (керівник- В.Ілемсь­ кий), молоді сnіваки Аня Птуха . Євген Марчук, Марина Матус , гостя з Києва Оксана Сапсай та інші учасники. А ще ж були веселі конкурси, "Паркан Кохання" з по­ бажаннями, обмін "валентинка­ ми". Словом, усе, як має бути у та­ кий день ...

Валентина КОВАJІІВСЬКА. Фото автора

з питань освіти, культури та

спорту;

- з питань розвитку молодіжно­ го руху та nатріотичного вихован­

· -

з nитань охорони здоров'я; з nитань законності та право­

nорядку;

- з nитань сім'ї, материнства, дитинства та соціального захисту населення;

-з nитань екологічної безnеки; з nитань інвестиційної діяльності розвитку малого та середньс ого бізнесу. Деnутатам, присутнім на сесії, було заnроnоновано обрати nостійну комісію, в якій він буде

-

nрацювати.

Юлія НЕНЬКО, спеціаліст І категорії відділу у сnравах сім'ї та молоді райдержадміністрації.

ня;

І

nевнено і беззастережно в

у

вання Програм діяльності канди­ датів відкритим голосуванням nростою більшістю голосів голо­ вою учнівського районного nарла­ менту обрано Наталію Кулінич ученицю Великодимерського НВК, застуnниками- Віталія Хана (Гоголівська ЗОШ) та Марину Юхименко - (Світильнянська ЗОШ). Шляхом голосування було зат­ верджено nерелік із семи nос­ тійних комісій районного учнівсь­

АІІРУІІМО КОХАНИМ АНІІІІ..

равління охорони здоров'я Ки­ ївської області nри проведенні тендерних закупівель доnусти­

ло численні порушення вимог чинного законодавства. Зокре­ ма, після двічі відмінсних від­ критих торгів, вказане управ­ ління проводить закупівлю "у одного учасника", у якого з 800 найменувань необхідних лікар­

ських засобів є лише 221. До того ж, заnропоновані "пере­ можuем" uіни в середньому на 17% більші , ніж інших учас­ ників попередніх торгів. Таким чином було закуnлено ліки в недостатньому асортименті та

за вищими uінами, ніж можли­ во було б зробити закупку іден­ тичних медикаментів у інших nостачальників.

Такі систематичні порушен­ ня законодавства у сфері дер­ жавних закупівель у 2007 році призводили до відміни проце­ дур закуnівель, внаслідок чого населення,

яке

постраждало

від наслідків аварії на ЧАЕС, протягом 9-ти місяців було за­ безnечене ,1іками лише на кі­ нець року на загапьну суму 2 млн . грн . із затверджених (в 2007 році) 20,3 млн. гривень. Кошти.

виділені державою,

були частково використані, але І СКІЛЬКИ ХВОрИХ не ЗМОГЛИ ОТрИ­

мати потрібних ліків в дос­ татній кількості та вчасно невідомо. На nідставі виявлених відді­ ленням фактів облаs;на nроку­ ратура nорушила кримінальну справу за ознаками злочину що­

до службової недбалості членів тендерного комітету і завданої державі шкоди на загальну суму І млн. 082 тис. грн. У зв'язку з цим Голова від­ ділення Ніна Доктарснко заз­ начила : "Дуже nогано, що чле­ ни тендерного комітету Голов­ ного управління охорони здо­ ров'я Київської області не ду­ мають про хворих людей, а дба­ ють, насамnеред, про свої влас­ ні

інтереси.

Київського

Але

працівники

обласного тери­

відділення Анти­ монопольного комітету Ук­ раїни в рамках закону і в силу

торіального

своєї компетенції будуть вияв-~ ляти порушення і дбати про за­

хист нас7,лення від подібних

1тендерІВ.

.

"1


Я врач, во все зт народ. ньtе препараТЬІ не верю, но

мупет

•Биоактиватор .. решила по­ пробовать. За один год поль­ зования прибором я избавилась от бронхита, ко­ торьtймучилменяоченьдав­ но. Бьtла ангина, но очень бьютроонапрашла.Холязи­ он (внутренннй ячмень) беспокоил долгое время, пртmадЬІвала приt5ор к центрулба. сеачасонуменg прошёл и не бесщжоит. Я пользуюсь "Биоактиватором~ lмесgцеа. КовапьК. 8., г.Львов

ЗАОРОВЬЯ

Mofl

мама страдает са~

харНЬІМ, днабетом. Про­

читав о6ьявление, что при­

бор помогает другим л_ю­ дям при таком же заоо­ левании, м.ьJ тоже решили

его попрооовать. Резуль­

тат t5ЬІл потрясающий- уже через мес~щ уровень са­

хара с 14 едиииц снизилсfl до б и нормализовался. Комарннцкая Л. И.J.. r. Джанкои Меня на протяжении полутора лет 6еспокоила снльная боль в левой грудн. Там образовалось какое-то уппотеже, пахожее

на опухоль. Врачи делали предположение, что начальная

}'

стадня

меня рака

молочной железw. Начала прикладЬІвать прибор на место образовавшегося уnлотения. ВьІ неповерите, но после шести месяцев

использования "Биоактва­ тора" опухаль исчезла. А как удивились врачи. Cnacиtio вам оrроююе! 20летяпрора6оталвшах.

те. Там 11 и получил травму позвоночника. Бали 6ьти .:щские, не мог даже вртать

с кровати. Лежал в ооль~

нице, мне ставили капель­

Учёньtе давно думали над

ниць!, кололи обезболи­

.• каксоздать новоеvнивер­ ,_ которбе

вающие и витаминЬІ. дела­

тем

п.омогало .. О. т сосед ей ус­

заменяло бЬІ собои многие знергетики, антибиотики, раз­

ли массаж. Но ничего не лІ::Jшал о действии при­ бора, и решил прио6рести. Пользуюсь "Биоактивато­ ром n

2006

с

февраля

месяца

сал ьное СР.едство

личньІе мази. кремьt-гещt, на

которЬІе за годьr уходят нема­

Л.І:;t1е деньги.

результатам. Болив по.з­ вонЬчнике исчезли ещё п

Так nоявился

"ьиоактиватор». І::.rо возмож­

г. и очень довален

ности велики. он может сни­

жєпь вь1сокое даІ'!ление (низ­

кое изменяется), nовь1шает

reмu"_,,..,","

имм

ВСем пDИО•ОС.!Є

В статье nрнведенЬІ толио реальнЬІе от3ЬІВЬІ людеИ, которЬІе исnЬІтлли но себе деИствие "Биоактнаатораn

триває України з ушу­

Ера бізнесу 07.ЗО Ера здоров'я 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.10 Аграрна країна 09.15 Діловий світ 09.ЗО 3х4. Домашнє відео 09.55 Експерти дозвілля 10.25 Кіно.uа

саньшоу-2007 Хjф "Зимовий вечір у Гаграх" 15.20 Індиго 15.50 д/с "Зелена планета" 16.20 д/с "Легенди світу тварин" 17.00 Новини міжнародні 17.20 д/ф "Водний світ за· токи Халонг" 18.20 Український вимір 19.15, 21.25 Діловий світ 19.З5 Громадська варта 19.50, 21.З5 Світ спорту 20.00 Далі буде .. 20.ЗО д/Ф "Крила" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Один за всіх" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

10.55, 12.55, 16.5,5 18.55

1+1

"Доброго ранку, Ук·

раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини 06.З5, 07,15,

08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.55, 08.40 Православний календар

07.10

Ситуація

11.00,

1З.ОО,

1З. 1О

06.00 15.00, 19.00

Новини

11.10, 15.15,

06.ЗО,

07.00 09.00

"Гаррі та Гендерсони"

07.40

"Сніданок з 1+1" та Дейл" на майдані"

1З.10 "Один за всіх"

календар

07.10 07.35 08.45 09.00 10

Ера бізнесу

Буд. майданчик Ранкові поради Новини Новини міжнародні Аграрна країна 25 Дjловий світ З5 Погода Щф "Затока Халонг" 10.45 Служба розшуку дітей

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 Ситуація 11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.15 Жипя триває 12.25

ничтожает ви

09.55, 15.00 Т jc

Погода

11.15 Жипя 12.25 Кубок 06.00

нитет,

14. 1О Здорово 15.15, 17.15, 19.55 Погода 15.20 Індиго 15.50 д/с "Зелена планета" 16.20 "Легенди світу тварин" 17.00 Новини міжнародні 17.20 Tjc "Лікарня" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.25 Діловий світ 19.50, 21.З5 Світ спорту 20.00 Tjc "Лікарня" 21.45 Погода 21.50 "Світське жипя" 22.05 НАТО: свій чи чужий? 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки 1+1 06.00 "Гаррі та Гендерсони" 06.ЗО, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/ф"Чіп та Дейл" 09.00 "Повернення Мухтара" 10.00,15.00 Т jc "Моя прекрасна нянька" 10.З5 "Серцю не накажеш" 11.З5 "Останній броне· поїзд" 12.40 "Янгол-

"Моя прекрасна нянька" 10.ЗО "Серцю не накажеш" 11.ЗО "Єралаш" 11.50 "Шанс" 1З.З5 Т/с "Принцеса цирку" 14.ЗО, 19.ЗО "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.35 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Сімейні справи 17.ЗО "Янгол- охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Принцеса цирку" 21.10 Т/с "Закон і порядок" ІНТЕР Пофілактика 14.00 Бенефіс Ю. Гальцева і О. Воробей 15.20 Х/Ф "Оля + Коля" 17.25 Новини 17.40 "Чекай на мене" 19.00 Tjc "Вогонь кохання" 20.00 "Подробиці" 20.30 Tjc "Тетянин день" 21.ЗО Tjc "Майор Вєтров" 22.З5 "Драма Т. Пельтцер" ІСТV 06.20, 07.50 Ділnві факти

Погода 06.З5, 08.З5 зао секjгод

06.40 М/с "Команда "Альфа". 07.00, 12.00 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.40 Спорт

08.05 Каламбур 09.10 Х/ф "Пташка на 11.40, 16.00 Галілео 12.45 Факти. День

дроті".

1З.ОО Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-4". 14.00 Надзвичайні новини 15.00 Tjc "Агенція НЛС-2". 16.40 Т/с "Опери.". 17.40 Tjc "Бандитський Пе· тербург". 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-В". 21.00 Т/с "Вікінг". 22.00 Т/с "Загублені". СТБ 06.05 Фрунзик Мкрт><ян.

06.50, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

06.25, 08.00, 09.00, 19.50

07.00, 08.1 О

1З.35 Tjc "Принцеса цирку" 14.ЗО їСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.35 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Сімейні справи" 17.30 "Янгол · охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш"

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00, 19.50

19.ЗО тсн 20.15 Т/с "Принцеса цирку"

21.15 21.30

"Про Лігу"

Футбол. "Ліверпуль"­

"Інтер"

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06.10 "Доки всі вдома" 06.45 "Уроки тітоньки Сови" 07.10, 08.10 "Ранок з інте· ром"

08.50, 16.30 Т/с "Маршрут" 09.55, 20.ЗО їетянин день" 11.00, 18.55 Tjc "Вогонь ко· хання"

12.10, 21.30

Т/с

"Майор

Вєтров"

13.20 "Драма Т. Пельтцер" 14.25 Tjc "Любов як любов" 15.З5 "Знак якості". "Ключовий момент"

17.55 20.00

"Бізнес+"

22.З5 "Кулі для Брежнєва"

ІСТV

Погода 06.ЗО, 08.З5 зао секjгод 06.З5 "Команда "Альфа"

07.00, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.40 Спорт 08.05, 12.З5 Каламбур 09.10, 16.40 Т/с "Опери" 11.00, 16.00 Галілео 11.З5, 22.00 "Загублені". 12.45 Факти. День 13.00, 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-В". 14.00 Tjc "Агенція НЛС-2". 15.00, 21.00 Т/с "Вікінг". 17.40 Tjc "Бандитський Петербург".

07.07 08.15

"Звана вечеря" Х/ф ·Довгоочікуване

кохання"

10.50 Правила жипя. 11.50 Х/Ф "Дублер" 1З.40 Таємне жипя сіамських близнюків ·імо вдома" Звана вечеря 19.ЗО Х/Ф "Не можу сказати "прощавай" 21.ЗО "Кулагін та партнери" 22.25 За Вікнами

15.40 18.12

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Ксена" 06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 "Дак Доджерс" 07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, 08.50 М/с "Том і Джеррі" 08.00 Tjc "Як сказав Джим" 09.05 Х/Ф "Ямакасі-2" 11.15, 19.25Tjc "Солдати" 12.15, 17Л5 Т/с "Відчайдушні домогосподарки"

1З.30, 19.00 Репортер 1З.З5 Mjc "Злюки бобри"

14.15 Т/с 14.45 07.07 08.17

"Ліззі МакГуайр" і побачення

"Звана вечеря" Х/Ф "Не можу сказати

"прощавай"

"Приватні історіі." "Паралельний світ" "Док. детектив. " 1З.50 "Кулагін та партнери"

10.45 11.45 12.40

За Вікнами 15.ЗО "В пошуках істини" 16.00 "Битва екстрасенсів" 17.00 "У пошуках пригод" 18.10 Звана вечеря 19.15 Правила жипя. 20.25 Російські сенсаціі 21.ЗО "Кулагін та партнери" 22.25 "Нез'ясовно, але факт"

14.20

НОВИЙ КАНАЛ 05.40 Т jc "От якби" 06 05 Tjc "Ксена"

06.05 "Бітлз" і наше жиmі'" 06.50, 08.00, 18.00, 22.00

06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 "Дак Доджерс" 07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, 08.50 їом і Джеррі" 08.00 Tjc "Як сказав Джим" 09.05 Х/Ф "Геніальні ідеі 11.10, 19.25 Tjc "Солдати" 12.10, 17.05 Tjc "Відчай-

Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес+"

душні домогосподарки" 1З.ЗО, 19.00

18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини СТБ

15.15 Т/с "Баффі" 16.05, 20.20 Tjc "Кадети" 17.55, 21.20 Tjc "Щасливі

06.1 О, 18.50 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.50

разом" 19.15Спортрепортер 22.25 Х/ф "Секс ап"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні"

06.00

06.ЗО, ОВ.ЗО "Час-Тайм"

07.25, 1З.40 Як це мn.н•<·а·ІІ 07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.55,

УКРАЇНА

06.30 Подіі тижня 07.30 Autoпews 08.00 Tjc "Клон" 09.00 "Жінка без минулого" 10.00 Tjc "Рідні люди" 11.00 Гроl!Юві хвилини 12.00, 19.З5 Щиросерде ЗІзнання

1З.ОО Х/ф "Анжеліка і ко­ роль" 15.15, 17.40 Т jc "Безмов· ний свідок" . 16.00 Срібний апельсин 17.00, 19.00 Подіі 17.15, 19.25 Спортивні подіі 17.20, 19.30 Погода 17.25 Критична точка 18.10 Tjc "Рідні люди" 20.00 "Жінка без минулого" 21.00 Х/ф "Кінець світу" 5 КАНАЛ

13.З5

Mjc "Злюки бобри"

14.15 Т/с "Ліззі Макгуайр" 14.45 Обшук і побачення 15.15 Т/с "Баффі" 16.05, 20.20 Tjc "Кадети" 17.55, 21.20 Tjc "Щасливі разом

19.15 22.25

Спортрепортер

Х/Ф "Крутий хлопець"

УКРАЇНА

06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.15, 19.25 Спорт 07.05, 17.20, 19.ЗО Погода 07.20, 16.00 Сріб. апельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00 "Жінка без минулого" 10.00 Т/с "Рідні Люди" 11.00 Гроl!Юві хвилини 12.00, 19.З5 Щиросердне

важливо"

22.25

"Народний контроль"

"Час спорту"

ТОНІС

06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00 "Час новин" 07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.40, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.10

"Бізнес-

час"

"Автопілот-новини" "Огляд преси" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференціІ"

07.50 08.25

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.20, 16.30 "Майдан" 17.20 "Територія закону" 18.25 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Проти всіх" 21.00 "Час 06.10, 18.50 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.50 06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час- Тайм"

06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,

700

"Погода"

08.20 Спецпроект 09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00 Кращі готелі світу 10.25 Навколо світу 11.30 Жипя як диво 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.40 Замки Європи 15.00 Кордони 15.35 Світ природи 16.40 Чиста наука 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45, 21.00 "Спорт" 18.50 "24 години. Жипя" 19.00

20.00 21.10 22.05 22.25 22.25 06.00

"Час спорту"

Клуб

06.ЗО Маєток сурікатів

Удаючи звіра

Цей дивовижний світ Шоу Опри Уінфрі "Світські хроніки"

"Особливо ТОНІС Клуб 700

06.ЗО,

07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт· 06.З5, 15.40 Світ природи 07.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО "24 го-, дини"

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.40, 22.55 "Погода на курортах"

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50, 03.20 "24

го­

дини. Жипя"

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 "Погода"

ОВ.ЗО,

20.00

Цей дивовиж­

ний світ

07.40, 08.45, 22.10 "Бізнес-час" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 "Огляд преси"

09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.05 "Світські

зізнання 1З.ОО Х/Ф "Неймовірні при­ годи Білла і Теда" 14.45, 17.40 Tjc "Безмовний свідок"

09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференціІ'

10.20, 15.00 Кордони 10.55, 19.00 Удаючи звіра 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночій

17.25 Критична точка 18.10 Tjc "Рідні люди" 20.00 "Жінка без минулого" 21.00 Х/Ф "У серпні 44-го" 5 КАНАЛ

17.20 "Чорний квадрат" 18.25 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Rе:акція" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.20 Програма "Арсенал" 16.ЗО "Не перший погляд"

хроніки

Оксани Пушкіної

12.40 Планета розкоші 13.00 Школа ремонту 16.50, 21.10 Шоу Опри Уінфрі

22.25

Хіт-парад дикоі при-


СЕРед4 .•

<··

20 ліотоrо··_·.· 06.00

УТ-1 "Доброго ранку, Ук­

раїно'

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, ОВ.ОО Новини 06.З5, 07.15, ОВ.10 Спорт 06.40, 07.20, ОВ.15 Погода 06.55 Глобус України 07. 1О Ера бізнесу 07.55, ОВ.20 Православний календар

Ранкові поради Новини Новини міжнародні Аграрна країна Діловий світ 09.З5 Прес-анонс 09.45 Ще "Зелена планета" 10.15 "Світське життя"

08.45 09.00 09.10 09.20 09.25

11.1015.1517.1519.55 По­ года

11. 15 Життя триває 11 .50, 15.45 Біатлон. Чемпіонат Європи. 1З.10 В гостях у Д.Гордона 14.00 Далі буде ... 15.20 Індиго 17.00 Новини міжнародні 17.20 Т jc "Лікарня", 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.З5, 21.25 Діловий світ 19.50 21 .З5 Світ спорту 20.00 Т/с "Лікарня" 21 .ОО Новини 21 .45 Погода 21.50 "Світське життя" 22.05 НАТО: свій чи чужий? 22.40 Прес-анонс 22.45 Мегзлот 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

10.55 12.55 14.55 16.55 06.00

вини

07.00

ЧЕТВЕР' nioтoro

21 06.00

''

УТ-1

"Доброго ранку, Ук­

раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, ов.оо Новини 06.З5, 07. 15,

08.1 О Спорт 06.40, 07.20, ОВ. 15 Погода 06.55 Глобус України 07. 1О Ера бізнесу 07.40 Ера якості 07.55, ОВ.20 Православний календар

Ранкові поради• Новини Новини міжнародні Аграрна країна Діловий світ 09.З5 Прес-анонс 09.45 Щф "Приватний лист світові" Олена Теліга 10.ЗО "Світське життя" 10.45 Служба розшуку дітей

08.45 09.00 09.10 09.20 09.25

10 .. 55, 12.55, 14.55, 16.55, 1В.55 Ситуація 1 1 i.dO, 1З.ОО, 15.00, 19.00

і

1+1

1В.55 Ситуація 1З.ОО 15.00 19.00 Но­

11 .ОО

Новини

П'ЯТНИЦЯ

·····

лютоrо··.

22

06.ЗО,

"Гаррі та Гендерсони" 07.40 "Сніданок з 1+1" М/ф "Чіп та Дейл"

11.10, 15.15, 17.15, 19.55 Погода

11.15 Життя триває 12.25 Ще "Легенди світу тварин" 1З. 10 Книга, ua 14.00 61З (Євр. програма) 15.20 Індиго 15.50 "Зелена планета" 16.20 "Легенди світу тварин" 17.00 Новини міжнародні 17.20 Т/с "Лікарня" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.З5, 21.25 Діловий світ 19.50, 21.З5 Світ спорту 20.00 Т(с "Лікарня". 21 .ОО Новини 21 .45 Погода 21.50 "Світське життя" 22.05 НАТО: свій чи чужий? 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Ке но 2З.ОО Підсумки

1+1 "Гаррі та Гендерсони" 06.ЗО, 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/ф "Чіп та Дейл" 09.00 "Повернення Мухтара" 10.00, 15.00 Tjc "Моя прек-

06.00

11. 1О Життя триває 11 .45. 15.50 Біатлон.

07.З5 Буд. майданчик 07.45 Ера інвестицій 07.55, 08.40 Православний

1З. 15 "Ваш вихід" 14.05 "Надвечір'я" 15.20 Крок до зірок 17.20 Т/с "Лікарня" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.З5 Діловий світ Світ спорту Т/с "Лікарня", Діловий світ Світ спорту Оперативна частина Екіпаж Прес-анонс "Трійка", "Кено" 2З.ОО Підсумки

19.50 20.00 21.25 21 .ЗS 21.55 22.20 22.50 22.55

календар

Ера відпочинку Ранкові поради Аграрна країна Діловий світ 09.З5 Прес-анонс 09.45 Ще "Зелена планета" 10.15 "Світське життя"

08.20 08.45 09.20 09.25

10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55 Ситуація СУБОТА.··

•.

лютого УТ-1

06.00 Щф "Бойовий план" 07.45 Світ православ'я 08.05 Форсайт 08.25 "Оріфлейм 09.00, 14 ОО, 15.40, 18.40, 21.20 Погода 09.05 Хто в домі хазяїн? 09.ЗО Здорово

09.50 Вихідні по-українськи 1О. 15 "Світське життя" 10.55 Д/с "Весілля на мільйон доларів"

Експерти дозвілля Богатирські ігри. Екіпаж 1З.10 Кіно.uа 1З.40 Чотири стіни

11.20 11.50 12.40

Аграрна країна. 14.ЗО Право на землю

14.10 14.55

Парламент

15.45

Біатлон.

Чемnіонат

НЕДІЛЯ. лютого

24

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Щф "Політ крізь час" 06.40 Підсум ки 07. 10 Герой нашого часу 07.50 Укравтоконтинент 08. 1О Абетка для батьків 08.20 Сільський час 08.40 "Патріот" 09.00, 11 .40, 15.00, 19.00, 21.10 Погода 09.05 Дрімляндія 09.20 Крок до зірок 09.50 М/с "Нормальний Норман

10.15 М/с Торець 10.50 Зх4. Домашнє відео 11.15 Муз.uа 11.50 Нова армія 12.15 Аудієнція 12.45, 15.35 Біатлон. Чемпіонат Європи. 14.00 "Ваш вихід"

15.05 17.20 18.15

Благовісник В гостях у Д.Гордона "Діловий світ"

1+1 "Гаррі та Гендерсони" 07.40 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/Ф "Чіп та Дейл" 09.00 "Повернення Мухтара" 10.00, 15.00 Т(с "Моя прекрасна нянька" 10.З5 "Серцю не накажеш" 11 .З5 "Останній бронепоїзд" 12.40 "Янгол-охоронець"

06.00

06.ЗО,

Європи. Зірки жердини 1В.45 Мегалот 18.50 Лото, Трійка, Ке но 19.00 Щф "Косово" 19.ЗО Щф "Ліберія" 20.05 Що? Де? Коли? 21 .ОО Новини 21.15 Світ спорту 21 .ЗО Конкурс ПКЄ-200В 2З.ОО Події світу. Підсумки

расна нянька"

1О.З5 "Серцю не накажеш" 11 .З5 "Останній бронепоїзд" 12.40 "Янгол : охоронець" 1З.З5 Tjc "Принцеса цирку" 14.ЗО "ТСН" "ТСН.Погода" 15.З5 "Всі жінки - відьми" "Сімейні справи" 17.ЗО "Янгол- охоронець" 1В.ЗО "Серцю не накажеш" 19.30 тсн 20.15 Т jc "Принцеса цирку" 21.10 Т/с "Закон і порядок" 22.20 "Я так думаю" ІНТЕР 06.00, 07.00, ОВ.ОО, 12.00, 17.40 Новини 06.10 "Гід країнами світу-2" 07. 10, ОВ. 10 "Ранок з Інтером" ОВ.50 Т (с "Маршрут" 09.55, 20.ЗО "Тетянин день" 11.00, 19.00 Т/с "Вогонь кохання" 12. 10, 21.ЗО "Майор Вєтров" 1З.20 Щф "НЛО." 14.З5 т;с "Любов як любов" 15.45 "Знак якості". 16.40 Т(с "Червона капела"

14.55, 20.10 16.25

13.З5 Т/с "Принцеса цирку" 14.ЗО "ТСН" ·тсн. Погода" 15.З5 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Сімейні справи" 17.ЗО "Без табу" 1В.ЗО "Серцю не накажеш" 19.30 тсн 20.15 Т jc "Принцеса цирку" 21.10 Х(ф "Погані хлопці" ІНТЕР 06.00, 07.00, ОВ.ОО, 12.00, 17.40 Новини 06.1 О "Гід країнами світу" 07. 10, ОВ. 10 "Ранок з Інте­ ром" ОВ.50, 16.З5 Т jc "Червона капела" 09.55, 20.30 "Тетянин день" 11.00, 19.00 Т(с "Вогонь ко-

хання"

"Майор Вєтров" 1З.20 Щф "Брати Кличко" 14.25 Т(с "Любов як любов" 15.З5 "Знак якості" 17.55 "Ключовий момент" 20.00 "Пощюбиці" 21 .ЗО "Свобода С.Шустера" ІСТV 06.00 Факти

12.10 Tjc

19.ЗО тсн

20.00 Х(ф "Сволота" 22.05 Х/ф "Кодове

17.40

ІНТЕР

06.00 М/с "Абсолютні шпигуни"

"Свобода С. Шустера" "Картата потата" "Квадратний метр" Щф "Г. Юматов. Останній бій" 12.20 "Жди меня"

06.40 09.55 10.40 11.25

06.00 М/ф "Суперкнига" 07.00 "Топ Гір" 08.20 М/Ф "Аладдін", "Мікі Маус"

в

армїГ 1З.25 "Юрмаліна" 15.20 "Найрозумніший" 17.15 Х/Ф "Рядова Бенд-

1З.40 Вечір А Трушкіна "Городок" Щф "Павло Луспе­ каєв" 16.55 Х/Ф "Біле сонце пус-

15.15 15.50

телі" 1В.40, 20.25 "Дві зірки" 20.00 "Подробиці" 22.05 Хjф "Роккі" ІСТV 06.15 Факти

06.30, 07.30

жамін"

"Героїчні пісні" Новини "Світське життя" Наш футбол Трійка, Кено 2З. ОО Піде ум ки

19.05 21 .ОО 21.15 22.00 22.55

1+1 06. 1О 07.00

М/Ф "Суперкнига" "Бокс по-справжньо­ му: Роман Кармазін Алекс Бунема" ОВ.20 Мjф "Аладдін", "Мікі Маус" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 "Сніданок+" 11 .ОО "Караоке" 12.00 "Ключ від спокуси" 12.50 Х/Ф "Поліцейська академія" 14.З5 "Катастрофи"

15.15 Х/Ф "102 далматинці" 17.15 "Криве дзеркало" 19.ЗО ТСН" 20.15 "Шанс" 22.00 Х/ф "Сьомий день" ІНТЕР 06.00 "Абсолютні шпигуни" 07.05 "Квадратний метр" 07.55 Щф "П. Луспекаєв"

ім'я

"Чистильник"

1+1

09.05 "Хто там?" 10.00 "Сніданок+" 11 .ОО "Смачна країна" 11.50 Концерт "Зірки

расна нянька" "Серцю не накажеш" "Останній бронепоїзд" "Янгол-охоронець· "Принцеса цирку" 14.ЗО "ТСН" 14.55, 20.10 "ТСН. Погода" 15.З5 "Всі жінки - відьми" 16.25 "Сімейні справи" 17.ЗО "Янгол-охоронець" 1В.ЗО "Серцю не накажеш" 19.ЗО ТСН" 20.15 "Принцеса цирку", 21.10 Т/с "Закон і порядок" ІНТЕР 06.00, 07.00, ов.оо, 12.00, 17.35 Новини 06.10 "Гід країнами світу" 07. 10, ОВ. 10 "Ранок з Інтером" ОВ.50, 16.25 Tjc "Маршрут" 09.55, 20.30 "Тетянин день" 11 .ОО, 1В.55 Т (с "Вогонь кохання" 12 10, 21 .ЗО Tjc "Майор

1О.З5 11 .З5 12.40 1З.З5

14.55, 20.10

піонат Європи.

УТ-1

06.00 "Доброго ранку" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.ЗО, 07.00, ОВ.ОО, 09.00, 11 .ОО, 1З.ОО, 15.00, 17 ОО, 19.00, 21.00 Новини 06.З5, 07. 15, ОВ. 1О Спорт 06.40, 07.20, ОВ. 15, 1З. 10, 15. 15, 17. 15, 19.55, 21.50 Погода 06.55 Глобус України 07. 1О Ера бізнесу

23

Чем-

09.00 "Повернення Мухтара" 10.00, 15.00 Tjc "Моя прек-

Погода

ОВ.50 "Городок"

"Все для тебе" "Доки всі вдома·. Про фільм "Тетянин день" 11 .45 Х(ф "Біле сонце пус­ телі" 1З.30 Х/Ф "Територія ап-

09.25 10.15 10.50

пачів"

15.10 "Дві зірки" 17.55 Т(с "Тетянин день" 20.00 "Подробиці тижня" 20.55 Т jc "Зачароване кохання" 22.:/5 Бокс. Володимир Кли­ чко - Султан Ібрагімов

ІСТV 06.25 Погода 06.00 "Альф". Т/с 06.З5 "Володар морів". Х/Ф 09.05 Квартирне питання 10.00 Ти не повіриш! 10.55" Максимум" 11.45 Надзвичайні історіі 12.45 Факти. День 12.55, 19.20 Спорт 1З.О5 "Олександр". Х/Ф 16.40 "Немовля на прогулянці". Х/ф

Вєтров"

1З.20 "Кулі для Брежнєва" 14.20 Т/с "Любов як любов" 15.ЗО "Знак якості".

17.50 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 22.40 Щф "НЛО." ІСТV

06.00 Факти 06. 15, 07.50 06.20, 19.50

Ділові факти Погода 06.ЗО ЗОО секjгод 06.З5 Mjc "Команда "Альфа" 07.00 Т/с "Леся+Рома" 07.45 Факти. Ранок 07.55, 12.55, 19.40 Спорт Профілактика 12.45 Факти. День 1З.ОО, 20.00 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів" 14.00 Т jc "Агенція НЛС" 15.00, 21.00 Tjc "Вікінг" 16.0j) Галілео 16.40 Т/с "Опери" 17.40 Tjc "Бандитський Пе­ тербург: Розплата" 1В.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні новини 22.00 Tjc "Загублені" СТБ

06.05 "Віленське гетто" 06.50, ОВ.ОО, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.07 "Звана вечеря" 08.15- 12.45 Профілактика 12.45, 20.20 "Слідство вели" 1З.55 "Док. детектив."

14.35. "Кулагін та партнери" 15.05 Т/с "Коломбо" 17.00 "У пошуках пригод" 18.12 Звана вечеря 19.15 Зіркове життя. 21 .ЗО "Кулагін та партнери" 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ 05.40 Tjc "От якби" 06.05 Т/с "Ксена" 06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 м;с "Дак Дод­ жере"

07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, 08.50 "Том і Джеррі"

17.55 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці".

06.50, 08.00,

22.З5 Щф "Брати Клички" ІСТV 06.00 Факти 06. 15, 07.50 Ділові факти 06.20, ОВ.ОО, 09.00, 19.50 Погода 06.ЗО, ОВ.З5 ЗОО секjгод 06.З5 "Команда "Альфа". 07.00, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, ОВ.45 Факти. Ранок 07.55, ОВ.55, 12.55, 19.40 Спорт ОВ.О5, 12.З5 Каламбур 09. 10, 16.40 Tjc "Опери". 11 .ОО, 16.00 Галілео 11 .З5, 22.00 "Загублені". 12.45 Факти. День 1З.ОО, 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів-В". 14.00 Tjc "Агенція НЛС-2". 15.00 Tjc "Вікінг". 17.40 Т/с "Бандитський Петербург: Розплата". 1В.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 21.00 Т/с"Вікінг". СТБ 06.05 Врятувати СРСР.

07.00, 08.10 "Бізнес+" 07.07 "Звана вечеря" 08. 17 Х/ф "В зоні особливої

1В.ОО, Вікна-Новини

22.00

уваги"

10.ЗО Зіркове життя.

11 .ЗО "Нез'ясовно, але факт" 12.30, 20.20 "Слідство вели" 1З.З5 Док. детектив.

14.40 "Кулагін та партнери" 15.10 Т(с "Коломбо" 17.00 "У пошуках пригод" 18.12 Звана вечеря 19.15 Моя правда. Ю.Бєлов 21 .ЗО "Кулагін та партнери" 22.25 "Паралельний світ" НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Т jc "От якби" 06.05 Т(с "Ксена" 06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 "Дак Доджерс" 07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, ОВ.50 "Том і Джеррі" ОВ.ОО Tjc "Як сказав Джим" 09.05 Х/Ф "Диво на З4-ій вулиці" 11 .25, 19.25 Tjc "Солдати" 12.25, 17.05 Т jc "Відчай-

06. 15, 07.50 Ділові факти 06.20, ОВ.ОО, 09.00, 19.50

07.07 "Звана вечеря" 08. 17 Х/Ф "Хід у відповідь"

Погода 06.ЗО, ОВ.З5

10.ЗО Моя правда. Ю.Бєлов "Нез'ясовно, але факт" 12.ЗО "Слідство вели" 1З.35 "Док. детектив." 14.40 "Кулагін та партнери" 15.10 Т/с "Коломбо" 17.00 ·у пошуках пригод"

300

секjгод

06.З5 "Ком'анда "Альфа".

07.00, 10.15 "Леся+Рома·. 07.45, ОВ.45 Факти. Ранок 07.55, ОВ.55, 12.55, 19.40 Спорт ОВ.О5, 12.35 Каламбур 09.10 "Опери". Т/с 11 .ОО, 16.00 Галілео 11 .З5 "Загублені". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО, 20.00 "Вулиці розбитих ліхтарів-В". Т/с

14.00 "Агенція НЛС-2". Т/с. 15.00 "Вікінг". Т/с. 16.40 "У безвиході". Х/Ф 1В.45 Факти. Вечір

19.20 Надзвичайні НОВИНИ 21 .ОО "Максимум" 21.45 Ти не повіриш' 22.40 Голі та смішні СТБ

06.05 Катерина Фурцева. 06.50, ов.оо, 1В.ОО, 22.00 Вікна- Новини ОВ. 10 "Бізнес+"

07.00,

06.40 "Альф". т;с 07.40 Автопарк. ОВ. 10 "У безвиході". Х/ф 10.20 Анекдоти з Росіі 10.55 "Леся+Рома". 11.40 Дитина-робот. 12.45 Факти. День 12.55, 19.00 Спорт 13.00 Клуб колишніх дружин 14.05 Х/ф "Обладунки Бога" 16.00 Х/ф "Володар морів" 1В.45 Факти. 19.05 Квартирне питання 20.00 "Олександр". Х/ф СТБ 06.20 Радянський цирк 07.05 У пошуках пригод

09.00 "Їмо вдома" 10.10 Вусалапохвіст 10.55 Еники-беники 11 .ЗО "Улюблені мjф".

1З.З5 Городок 14.25 Юрмаліна-2004 16.05 Х/ф "Оскар" 18.00 "Історіі кохання" 1В.45 Факти тижня "Тремтіння землі". Х/Ф Трилер "Страшили" СТБ

19.25 21 .ЗО

06.20 Лейтенант Шмідт. 07.05 У пошуках пригод 09.00 "Їмо вдома" 09.40 "Екіпаж": Невідома версія"

Х/ф "Екіпаж" . 1З.20 В пошуках істини. 14.25 "Слідство вели" 15.25 "Док. детектив" 16.00 Правила життя. 17.00 Нез'ясовно, але факт 1В.ОО "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/ф "Пагорби та рівнини"

10.40

22.05 Російські, сенсаціі НОВИЙ КАНАЛ

07.45 Церква Христова ОВ.ОО Запитаєте в лікаря ОВ.З5 жзл 09.00 Х/Ф "Сім'янин" 11 .ЗО Розіграш 12.55 Шоуманія 1З.ЗО Ексклюзив 14.05 Аналіз крові

11 .ЗО

18.12 Звана вечеря 19.15 "Городок" 20.10 Юрмаліна-2004 22.20 Х/Ф "К)р,неппінг" НОВИИ КАНАЛ

06.05 Т/с "Ксена" 06.50, 07.25, 07.50, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 1З.55 "Дак Доджерс" 07.20, 08.45, 19.20 Погода 07.З5, 08.50 'Том і Джеррі" 08.00 Tjc "Як сказав Джим" 09.05 Х(ф "Ласкаво просимо до Коллінвуда" 11.10, 19.25Т/с "Солдати" 12. 15, 17.05 Т(с "Відчайдушні домогосподарки" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М/с "Злюки-бобри" 14.15 Т/с "Ліззі Макгуайр"

19.00 22.55

Х/Ф "Екіпаж" Зіркове життя.

НОВИЙ КАНАЛ

Х(ф "Селючка в Беверлі- Хіллз"

07.40

09.З5 Корисна площа 10.ЗО Бешенл Джеографік 11.10 Жертва моди 11.45 Алпо, гараж!-2 12.25 Будинок, закритий на ремонт

14.15 Х(ф "Сім'янин" 17.00 Т/с "Крок за кроком" 18.10 Х/Ф "К-9. Собача робота" 20.15 Х/Ф "Гарфілд" 22.00 Комеді клаб 22.55 Хjф "Одне кохання на мільйон"

УКРАЇНА 06.ЗО, 09.00, 19.00 Подіі 07.00, 09.ЗО, 19.З5 Спорт 07. 10, 09.40,'19.40 Погода 07.20 Х/Ф "Місто Хеллоуїн" 09.50 Срібний апельсин

ОВ.ОО Tjc "Як сказав Джим" 09.05 Х/ф "Крутий хлопець" 11. 10, 19.25 Т/с "Солдати" 12. 15, 17.05 Т/с "Завзяті домогосподарки - 2" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.35 М/с "Злюки бобри"

14.15 Т(с "Ліззі Макгуайр" 14.45 Обшук і побачення 15.15 Т/с "Баффі" 16.05, 20.20 Tjc "Кадети" 17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом"

19.15 Спортрепортер 22.25 Х/Ф "ТаJ.!, де гроші" УКРАІНА 06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17. 15, 19.25 Спорт 07.05, 17.20, 19.30 Погода 07.20, 16.00 Срібн.апельсин 08.00 Tjc "Клон" 09.00 "Жінка без минулого" 10.00 Tjc "Рідні люди" 11 .ОО Грошові хвилини 12.00, 19.З5 Щиросерде зізнання

душні домогосподарки" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 1З.З5 М(с "Злюки бобри" 14.15 Т(с "Ліззі Макгуайр" 14.45 Обшук і побачення 15.15 Т(с "Баффі" 16.05, 20.20 Т/с "Кадети" 17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.25 Х/ф "Ласкаво проси­ мо до Коллінвуду"

УКРАЇНА

06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17. 15, 19.25 Спорт 07.05, 17.20, 19.ЗО Погода 07.20, 1б.ОО Сріб. апельсин 08.00 Tjc "Клон· 09.00 "Жінка без минулого" 10.00 Т/с "Рідні люди" 11 .ОО Грошові хвилини 12.00, 19.35 Щиросерде зізнання

1З.ОО Х/Ф "Азиріс Нуна" "Безмов-

15.00, 17.40 Tjc ний свідок"

"Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 1З.20, 17. 15, 1В.40, 22.55 "Погода на курортах"

"Бізнес­

час"

21.45

"Дуель" 5 КАНАЛ

06.00 "Програма передач" 06. 10, 1В.50 "Київський час" Об. 15, 07. 10, ОВ. 10, 22.50 "Час спорту" Об.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 10.00, 11 .ОО, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00,

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 1З.20, 17. 15, 18.40, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.10

"Бізнес-

час·

07.50 08.25

"Автопілот-новини"

"Огляд преси" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.30 "Прес-конференціІ"' 13.ЗО, 14.ЗО "5 елемент"

14.45 Обшук і побачення 15.15 Тjс"Баффі" 16.05, 20.20 Tjc "Кадети" 17.55, 21.20 Т(с "Щасливі

"Час спорту" Об.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, ОВ.ЗО "Час-Тайм"

разом" 19.15 Спортрепортер 22.25 Х/Ф "Азартні ігри" УКРАІНА 06.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17. 15, 1925 Спорт 07.05, 17.20, 19.ЗО Погода 07.20, 16.00 Сріб. апельсин 08.00 Т jc "Клон" 09.00 "Жінка без минулого" 10.00 Tjc "Рідні люди" 11 .ОО Грошові хвилини 12.00 Лихі 90-ті 1З.ОО Хjф "Місто Хеллоуїн" 15.00, 17.40, 2З.ОО Т/с "Безмовний свідок"

06.45, 08.20, 12.25, 16.20

П.25 Критична точка Т/с "Рідні люди" 19.З5 Щиросерде зізнання 20.00 "Жінка без минулого" 21 .ОО "Умора" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06. 10, 18.50 "Київський час" 06. 15, 07. 10, ов. 10, 22.50

18.10

10.З0 Mjc "Качині 11 .ОО, 04.10 Т/с

історіІ~

"Місячне

сяйво" 1З.ОО Зірки гумору

15.00 COSMOPOLITAN. 16.00 Щиросерде зізнання 17.00 "Умора" 19.45 Tjc "Спецназ" 22.00 Т jc "Вам - завдання"

5

КАНАЛ

06.00 "Програма передач" 06. 10, 18.50 "Київський час" 06. 15, 07. 10, 08.10 "Час спорту"

Об.25,

07.45, 11 .20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.30 "Час-Тайм" Об.45, 08.20, 12.25 "Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21 .ОО "Час новин" 07.20, 10.20, 13.20, 15.20,

06.25, 07.45, 11 .20, 14.20, 17.50, 21.50 "Погода в

"Час спорту"

Україні"

06.ЗО,

06.45,

08.30

"Час-Тайм" 12.25, 1б.20

ОВ.20,

"Погода у світі"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00 "Час новин" 07.20, 10.20, 13. 10, 18.50, 22.55 "По­ года на курортах

"Бізнес-

10.ЗО М/с "Качині історіt~

07.40, 08.45, 22.15

11 .ОО Зірки гумору 12.00 Т jc "Місячне сяй оо" 14.00 Tjc "Спецназ" 16.00 Головний герой 17.15 Х/Ф "Неприборкана

07.50 "Туристичний путівник'' 08.25 "Огляд преси" 09.30 "Вікно в Америку"

Анжеліка" 19.00 Подіі тижня 19.40 "Льодовик. період" 21.50 Щиросерде зізнання 22.20 Футбольний уїк-енд 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач"

"Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.30, 08.ЗО "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20

15.20,

1З.ОО Чи розумніший ти, чим п'ятикласник? 19.05 Х/Ф "Чого хоче дівчи­ на" 21. 1О Х/Ф "Ромео повинен поме~ти"

09.ЗО Подіі спорт 09.50 Срібний апельсин

17.25 Критична точка 1В. 1О Т/с "Рідні люди" 20.00 "Жінка без минулого" 21 .ЗО Футбол. "Арсенал" (Англія) - "Мілан· (Італія) 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.1 О, 18.50 "Київський час" 06. 15, 07. 10, 08. 10, 22.50

17.25 Критична точка 18.10 Т/с "Рідні люди" 20.00 "Жінка без минулого" 21 .ОО Лихі 90-ті

06.10 "Київський час" Об. 15, 07. 10, ОВ. 10, 22.50

УКРАЇНА

ний свідок"

07.40, 08.45, 22.10

1З.ОО Х/Ф "У серпні 44-го"

14.40 Стильні зірки 15.10 Х/Ф Тарфілд" 17.00 Т/с "Крок за кроком"

06.30, 09.00 Подіі 07.55 Спортивні подіі 07.00, 09.40 Погода 07.10 Х/Ф "Великий бізнес"

15.00, 17.40 Т/с "Безмов-

час"

10.ЗО "Феєрія мандрів"

11 .ЗО, 12.ЗО "5 копійок" 1З. 15 "Світ нерухомості" 1З.ЗО "Мотор-ТВ" "Страва від шефа" "Зодчий" "Код життя" "Гра долі"

14.25 14.40 15.20 15.40

16.30,

19.15

"Rе:акція"

17.20 18.25

"Особливо небезпечно" "Час економіки"

"Погода у світі"

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 13.20, 17. 15, 18.40, 22.55 "Погода на курортах" "Бізнес-

час" "Автопілот-новини"

07.50 08.25

"Огляд преси" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференці,~

09.ЗО,

1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.20, 16.ЗО, 19.15 "Rе:акція" 17.20 "Феєрія мандрів" 1В.25 "Час економіки"

19.00, 22.00 "Час новин" 21 .ОО "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Чорний квадрат" ТО НІС

17.15

"Погода на курор­

тах"

07.40, ОВ.45 "Бізнес-час" 07.50 "Турист. путівник" 08.25 "Огляд преси" 09.ЗО "Код життя" "Гра долі" 10.ЗО "Не перший погляд" 11.ЗО "Автопілот-тест" 11 .45 "Час купувати 12.ЗО "Хроніка тижня" 1З.25 "Новобудова" 1З.ЗО "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здорові" 15.30 "Зверни увагу" 1б.25 "Арсенал" 16.40 "Бістро-ТВ" 17.20 "Своїми очима" 18.25 "Час за Грінвічем" 19.00 "Час новин" 19.15 "5 копійок" 21.25 "Проти всіх" ТОНІС

09.40

06.00

Палітра

16.ЗО "Хроніка тижня

17.10 "Палата" 17.20 "Не перший погляд" 18.25 "Народний контроль" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Майдан" 21.00 "Час: підсумки" 22.25 "Велика політика" ТОНІС Об.ОО Палітра 06.З5 Безглузді винаходи 07.ЗО Чарівність тварин 08.00 Жити смачно 08.ЗО Няня йде на допомогу 09.ЗО, 16.00 Парад дикої природи

10.30 11 .ОО 11.35

17.20 "Велика поЛітика" 18.25 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Арсенал"

ТОНІС Профіпактика 14.00 "Дві правди" 15.00 Кордони 15.40 Світ природи 16.50, 21.10 Шоу О.Уінфрі 17.50 Жіночій погляд 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45, 21.00 "Спорт" 18.50 "24 години. Життя" 18.55, 21.05 "Погода" 19.00 Удаючи звіра 20.00 Цей ДИВОВИЖНИЙ СВІТ 22.05 "Світські хроніки" 22.25 Парад дикої природи

19.00, 22.00 "Час новин" 21 .ОО "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Територія закону" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Спорт" 06.З5, 15.40 Світ природи 07.30, 1В.ЗО, 20.30 "24 години"

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50 "24 години. Життя

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 "Погода"

ОВ.ЗО,

20.00 Дивовижний світ 09.00, 14.00 "Дві правди" 10.00, 22.05 "Світські ХрОНІКИ

10.20, 15.00 Кордони 10.55, 19.00 Удаючи звіра 11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.40 Планета розкоші 1З.ОО Школа ремонту Шоу О.Уінфрі дикої природи

16.50, 21.10 22.25 Парад Клуб

06.00 06.ЗО,

700 07.50, 1В.45, 21.00

"Спорт"

06.З5, 15.40 Світ природи 07.ЗО, 1В.ЗО, 20.ЗО "24 години"

07.00, 07.30, ОВ.ОО, 10.00, 11 .ОО, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00,

07.40, 08.45, 22.10

"Автопілот-новини" "Огляд преси" 09.ЗО, 10.30, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференціІ' 1З.ЗО, 14.30 "5-й елемент" 15.20, 16.ЗО, 19.15 "Ре:аЩІя"

07.50 08.25

НайсмішнІша реклама "Диваки"

Школа ремонту 12.ЗО Життя як диво 1З.О5 Як це робиться? 1З.ЗО Маєток сурікатів 14.00 Замки Європи 14.30 Крашj готелі світу 15.00 Навколо світу

17.00 Т jc "Холодний дім" 18.05 Чиста наука 19.05 Герой нашого часу 20.05 Х/Ф •Далкейт"

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" <J8.20, 18.50, ОЗ.20 "24

го­

дини. Життя

08.25,

ОВ.55,

18.55, 21.05

"Погода

08.ЗО,

ОО.З5,

05.10

Диво­

вижний світ

09.00, 14.00 "Дві 10.00, 22.З5

правди" "Світські

хронtки"

10.20, 15.00 Кордони 10.55 Удаючи звіра 12.00, 17.50 Жіночій погляд 12.З5 Планета розкоші

1З.ОО 16.50 19.{)0 20.00 21.15 21.30 22.55

Школа ремонту Шоу Опри Уінфрі Таємниці великих Спецпроект Сильні світу сього

Архіви ФБР Країна мертвих

06.ЗО "Погода" 06.З5 "24 години. Спорт"

06.40 "24 години. Життя" 06.50 Віва 07.20 Медичні новинки 07.55 Червона колекція 08.45 Світ природи 09.50 Шлях до успіху 10.30 Жити смачно 11 .ОО Чарівність тварин 11.ЗО Врятовані види П'ятий вимір 12.З5 Недоторкана природа 1З.О5 Як це робиться? 1З.ЗО Маєток сурікатів 14.00 Няня йде на допомогу 15.00 Школа ремонту 16.00 Парад дикої природи 17.00 Т(с "Холодний дім" 18.05 Сильні світу цього 18.25 Спецпроект 18.55 Безглузді винаходи 19.25 Практична археологія 21.00 Tjc "Мегре"

12.00, 19.55

22.55

"Диваки"

ПРІІМИИ

ТІЕJІЕФОННИЙ 3В'ІІ30К 20л10rпого 2008року з ІО.ООдо

12.00

відбудеться прямий

телефонний зв'язок

із заступником голови

адміністрації з гуманітарних питань

wvnьroю Вапентино10

Евrеніївно10. Контактний телефон:

5-20-86.


сnо•т

ІІІСІ~И З

січня по

26

9

лютого ц.р.

в

шов чемпіонат міста з шахів. В ньому взяли участь найсильніші шахісти та обдарована молодь. міста

пройшов

у

гострій та безкомпромісній бо­

ротьбі. З перших турів захопив­ ши лідерство КМС Семен Гре­ бенюк

без

єдиної

поразки

фінішував першим з чудовим ре­

зультатом 8 очок із 9-ти можли­ вих. З 2 по 4 точилася уперта та безкомпромісна боротьба. Три учасники набрали однакову кількість очок ною із

9,

-

шість з полови­

що загальні збори акціонерів ЗАТ "Європа Союз" відбудуться

7 квітня 2008

року о

всі точки над і. ІІ місце виборов

III-lV lV - Ми­

Олександр Брюхович,

кола Сергієнко. Усі переможці вибороли право захищати честь нашого міста в

обласних змаганнях

К~:~ївської

області. Паралельно проходив чемпіо­

нат серед юнаків до

8 років.

Пер­

ше місце виборов Микола Обла­ кевич, ІІ - Ігор Добровольський, ІІІ - Марія Вихор. Приємно відзначити, що на ці змагання

завітав міський голова В.О. Ан­ тоненко. Віктор Олександрович привітав усіх учасників змагань та нагородив переможців дипло­

мами і призами. Зичимо пере­ можцям змагань вдалого виступу

12.00 за ад­

ку за 2007рік.

8,1

Власний капітал

Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання Чистий прибуток (збиток) Середньорічна кількість акцій (шт.)

телефоном:

Чисельність працівників на кінець періоду

що загальні збори акціонерів

18

квітня

тановах і знанням Програми 1-С. Зарплата - від 2500 грн. Зверта­ тись до головного лікаря.

Te.n. 4-20-37. Управління земельних ресурсів у Броварському районі Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

• •

nровІДноrо сnецІаnІста Вимоги: громадянин України; освіта вища, знанням ПК, знання

геодезичних програм; стаж робо­ ти не менше трьох років. Із заявою звертатися за адре­ сою: м. Бровари вул. М. Лагунової, б, т. 5-04-30. о

r . За~ро·..;;~.:; *н-; . , роботу -•иедвс:ерів

• з nродажу госптоварів, побутової хімїІ, І ВІд.

грн. і без стажу · від 1500 грн.І

Освіта · середня спеціальна чи вища. ·Вихідні: субота, неділя. Офіси: біля•

Ізалізничної станцїі Дарниця та біля з/сf

,!...

E·mail: kaapri@ln.ua.

року

2008

Ре­

13.00.

56.

np.

!lеремо!\11,

аул

Гагаріt;а,З, тел.:

537·25-64, SlЗ-Зі·П woce, 172.

22. твn.238-04--'8 9, теn.:270-50-28, 279-1$.31

вул. КняJGІИ Затон.

2»-23-08 15, тел. 570..56-67

оул Гаrеріна. ~'35.

'""·' 559-96,87, 558,86-36

еул. Н080КОСТЯІ(ТИНІВСЬКЗ:,1, '1'!1'1.

Apreua. 14, тел- 272-67-21.272-63--89 26. len.. 390-15-93. 390-15-96, 590-22-71 еул. ТіtМОІ.іІенкй, 21. ten. 585-22-51. 219-22-52 вул. Щербакога 72. тел .. -4-43-31·32. -443--68-ЗЗ

Te.n.: 501-64-10 •

бу""'. л. \О<ра-,

вул Саксаrі~ІОЮ'о.69. тел. 246-ОС-73.

287-75-64

82. тел. 482-11-78.486-15-23 12, ren .. 294-33-05.~-ЗЗ-00

бульв Давидова.

м.ііnІЦ.,....

с.п.._......_...,

12. тел 459--69-82

аул Соборма, ~:t.re.1. (l63)~5-11.5-j1-29

м.5poupr.

.. 06y>dl:

8)ІіІ г~

вулКійtсьu109,тел·~97-20,(2ї2)і·20-б7(66}

10 mi'6. ~I1:2:U-82-7Q.(l"~)Ц0-35

Порядок денний:

І. Про обрання голови та сек­ ретаря зборів.

Про

2.

затвердження

вис­

новків ревізійної комісії щодо

до

зборах

3.Про затвердження річного

акціонерам необхідно мати при

звіту та балансу товариства за

собі

2007 рік.

паспорт,

-

представникам

доручення на пра­

N210",

розташований у промисловій зоні по вул,

2,

2007

виробляється

т /рік. Продукція

на хлібопекарських печах,

речовин

у

атмосферне

повітря

промайданчик має 34 стаціонарних дже­ рела викидів, Рівні забруднення атмос­ ферного повітря не перевищують ГДК по

забруднюючих речовинах. Основні забруднюючі речовини - азоту діоксид, вуглецю логічні

оксид, процеси

спирт

споживчої

ко­ у

м.

про намір

викид заб­

човин.

Річний

обсяг

викидів

до­

рівнює З,О71З26 т/рік. Згідно з ре­ зультатами

розрахунків

розсі­

ювання забруднюючих речовин

в

атмосферному nовітрі установле­ но, що концентрацї1' забруднюючих

шоване

речовин від стаціонарних джерел

за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 127. Підnриємство спеціалізується на оnтовій та роздрібній торгівлі nро­

силати:

мисловими та госnодарчими това­

м.

викидів не nеревищують ГДК.

Зауваження та nроnозицїі щодо намірів пек "Укооnnромторг" над­ Бровари,

вул,

рами.

ності,

Згідно зі Звітом з інвентаризаці'і викидів забруднюючих речовин в

неннями

атмосферне nовітря nідnриємство

- м. Бровари, Броварська міська

джерел викидів, від яких в

атмосферне

15

nовітря

nотраnляють

найменувань забруднюючих ре-

етиловий,

Техно­

характеризуються

ста-

АТ "Українська автомобільна кор­

забруднюючих

Стоматологічна клініка в м. Бровари запрошує на постійну роботу

~c:JШCDL;i ~СЗU@[р Навчаємо,· стажуємо. Оформлення за

2,

Незалеж­

відділ роботи громадян

зі

звер­

Броварська'!'

місько'і ради, тел.

(294) 5-32-47; вул. Гагаріна, 15,

равління

рада,

економіки,

уn­

тел-факс:

(294) 5-10-62. ТОВ ''Броварське управління механізації" терміново на високооплачувану роботу потрібні:

атмосферне

Зауваження, пропозицїі щодо намірів ВАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат N210" цех N22 надсилати: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2, відділ роботи зі зверненнями громадян Броварської міської ради, тел.: (04494)

ДП

5-32-47.

м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, Броварська міська рада, управління еко­

номіки, тел.:

(04494) 5-10-62.

iJ~ rрн. Звертатись за телефонами:

р.;

. S-068-597-56-29, 4-63-59.

5-6

• маwиніn автокрана 5-6 р.; • маwиніст екскаватора 10 2621

5-6

р.

Місце роботи - м. Бровари, Ки'івська обл, Житлом забезпечуємо, допомагаємо в оплаті житла. За довідками звертатися за тел.: 8 (044-94) 5-41-63 та 8-067447-08-64. Адреса: м. Бровари, Київська обл., вул. Лісова, 6-Б.

АДРЕСА:

07400,

Київська обл., м. Бровари,

V

Редактор:

Оцінка впливу викидів на стан заб- і!

руднення атмосферного nовітря дає І'

можливість nідприємству АФ "Бліц- і: Авто" отримати в установленому no- ::

Київській області, м. Бровари, вул.

рядку Дозвіл на викиди забрудн о-

Чкалова, 7-б.

ючих речовин в атмосферне повітря.

АФ "Бліц-Авто" належить до З гру­

пи об'єктів, для яких розробляються

кої міської ради:

2,

ризаці'і викидів забруднюючих речо­

мадян, тел.

вин в атмосферне повітря" (м. Бро­

2007

р.) підnриємство має

стаціонарних

джерел

викидів,

16 від

-

15, уп- ·

(294)

5-10-62. АФ "Бліц-Авто nродає та nрово­

найменування забрудню­

дить гарантійне обслуговування і по­

ючих речовин. Сумарні валові вики­

точний ремонт широкого ряду легко­

ди становлять З,О81 т/рік.

вих і вантажних автомобілів,

21

СТО терміново запрошує на робоТУ:

• 3вар10ваnьиика • моториста; • автосn10сарв.

автомо6іnів;

Цerna червона марки М-75

АІІЯ внутріwніх робіт: Ікісна, доставка, низькі

ціни.

Ten.: 8(097)292-14-02.

~:Втрачену круглу печатку ТОВ •Ледокол" код вважати недійсною . ["Втрачене свЩоцтво про nраво власності_ на

34591896, житло,

видане Фондом комунального

маина

р., згідно з розпорядженням N2524 на ім'я ТаQГанського Станіслава Івановича та Куць Маріі Тlетрівни, вважати недійсним. ~:Втрачене посвідчення ветерана Збройних сил серія АА N2109789, видане Броварським ОМВК 12.02.2004 р. на Ім'я Мачальського Володимира Петровича, вважати недійсним.

14.03.1994

Незалежності,

~~Втрачений сертиФікат на земельну частку (nаи) серія КВ N2ОПО88З, заQеєстрований за N"2 від 14.03.2000 р, КСП ·шевченКІвське" Великодимерської селищно·, ради, виданий на ім'я Косенко Уляни РодіонІвни, вважати недій­

439

сним.

[<:;]Втрачене посвідчення \"jасника бойових ):!ій ОМВК Мико·

серІя АА N2320498, видане Брова_рським 01,10.1997 р. на ім'я Музиченка Валерія лаиовича, вважати недІисним,

і;;1Втрачений майновий сертифікат КИ·VІ Ng513768, виданий Світильнянською сІльською р;щою на ім'я Чернюк Валентини Володими­ РІВНИ, вважати НеДІИСНИМ.

~Втрачений сертифікат на пQаво на земельну частку (пай) серія КВ N20170082, видании Броварською РДА, Великодимерська сільська рада, від 25 червня 1997 р, на ім'я Ковальчука Миколи Івановича, вважати недійсним. і;::'ІВ:шачений

newlife@meta.ua

• Зв точність анкпаденІfХ ФВ«тів аІдповІдаr; автор. • ЛИсrуввІІЖІ з '11/Тn•щr - н• стор/ніі;ІІJ( rвает/f. • 3fi ~ii;r р!ікІUІМJІ -~~81.t,/aЛwif!»'І> ЩЮ. ре«ІІВ~в•щ,.

сертифікат

КИ·VІ

радою на ім я Чернюка Василя Васильовича, вважати недійсним.

'~ Вт_рачене посві.Qчення працівника МВС УКО N9058B13 від 15.05.2007 р., видане ГУ МВС України в Київській області на ім'я Попелухи Олександра Володимировича, полковника мІлі­ цїі, вважати недійсним.

2. Друк офсетний.

4-03-76.

РедаІЩіІІ не зевжди no,qln•г позицію ввторіJJ.

майновий

Ng513ПO, вираний Світильнянською сільською

Обсяг

4-21-34; промисловості і соціальних питань, відnовідального ещ>етаря 4-04-81; лис;тіе і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

(294) 5-32-47;

м. Бровари, вул. Гагаріна,

равління економіки, тел/факс

яких в атмосферне повітря потрап­

ляють

відціл роботи зі зверненнями гро­

Відділи: громадсько-політичного життя

e-mail:

м, Бровари, вул. Незалежності,

-

викидів. Згідно зі "Звітом по інвента­

вари,

1 друкований

аркуш.

Віддрукоаано а ЗАТ Газета виходить

з 17 КВЇПUІ 1937 Р• Дні

'

Пропозицїі надсилайте до Броварсь­

документи з обГрун-туванням обсягів

• механік кранової о\ЇІІьницІ; • еnектроСІІІОСаР- 3 о6спуrовуванив

6уАівеnьної технІки; - маwиніст rусеничноrо крана

ПРОС.ЯПОВА

в

р. ліквідованого

1.02.2008

Довідки за телефоном: Михайло.

трудовою книжкою. Заробітна плата від

Ганна

речовин

АФ "Бровари-Авто", розташоване в

8-098-290-44-01.

•ИОВЄ ЖИ1ТН• газета Броварських міської та районної рад,

підприємству отримати дозвіл на викиди повітря.

По звіту інвентаризації викидів забруд­ нюючих

-туnник з

не поєітря. Підприємство розта­

12

відсутні.

4.1Іро розподіл прибутку та

руднюючих речовин в атмосфер­

має

речовин

ня атмосферного повітря дає можливість

- 24000

всіх

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ отримати дозвіл на

забруднюючих

приємство випускає хлібобулочні та кон­

Правління товариства.

"Укооппромторг"

викиди

Оцінка впливу викидів на стан забруднен­

виплату дивідендів.

во участі у зборах, паспорт.

Підприємство

більністю параметрів, аварійні та залпові

Під­

дитерські вироби

Металургів,

які працюють на природному газі,

рів.

12.00

N22

Бровари

м.

з

18.04.2008 року 12.45. Для участі у

..J•

районної державної адміністрацїі. СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі газети,, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

536-18-96

вул.

243-35-W. 243-<46-Ge

Петрс:rа'УЖ:Ьtа.

525-74-47.525-73-97

Х~.50. тел

6

ЧОКОЛ06СЬЮІМ 6ул:,.в.ар,ЗО,

"J:I

тert:

38/19, ,." 453-17-81182)

"": 562-82·55 563,15-56

вул Гоичара,

32. н:n 489-36-19

аул_ ГаnооіІІСька.7, корnус А

115/1. l'М. 468-51-61

аул. Горадецькоrо,

36. тел ·57+79-56, 573-11-61

ДП ВАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат

меться

~-·-·-·-·-*

Свідоцтво ПDQ деажввну реєстаиjю КІ NR 259 ві4 10. 12. 1997 р. ІНдекс 35064, ДRJJ ІJ/дСІМчоt переАnлатн '7 (11285.

вуn. 4\рун3&.

228-05-33 25s.re-66 9. теn. 52Ц2·9-4, 524-41·14

цех

річного звіту товариства за

Броварах повідомляє

Киів·Московський.

в.борrсь<а,

В'fJl. Меnьни~!38а.

tyn. О. Tanirи. 15. тел.: 458-27-95, «0-05-07

наукм

теn.

єстрація акціонерів проводити­

операції

12000

вул. СОЛОІіА+(';ЬQ,5. теn. 2Ц.Ot.Q3

Жмянсw.

тел·

зул. Харк~ась~rе

nідnриємств" nовідомnяє,

ronoвнoro &УХrАІІТЕРА

-

ayn. КQдае.З1, теn 285-24-02

eyn

виробнича фірма сіnьськоrосnодарських

з досвідом роботи в бюджетних ус­

,цементу, пиломатер1алш. ЗІ стажем

бу""'дІ>у>к&оНародіо,З2.<а87,

""' 28~23-49.285-28,83 eyn евс:мnь~а 11!11, ren 257-4~13. 259-79-31

nорація" АФ "Бліц-Авто", nравонас­

запрошує на роботу

: І

572-55-66

з

4

6-63-35.

епідеміологічна станція

тел.

2іВ-01-З7. 278-{)1·58 <18:&-29-04. 489-29·85 34. rел 536·93-04

бульв Л.'І~раІнки.

Правnіння 3АТ "Українська комерційно­

акціонерів

Броварська районна санітарно­

І

np. Саободи. !8129, w...463..S0..98. -463-48-ЗЗ ayn Оболонська. 47. ren 463-68-88, -463--68-28

3

16, теn

вул. Герцена.10. :en

тел Ш-99-90

295-18-86

аул А.Ахма'!'Q&Оі,

вул. Хрещаткк.

36.

Кількість власних акцій, викvплених nротягом nеріоду (шт.)

Початок зборів о

з жителями міста та району за

-ren.: 543-41-21,543-24-20

Загальна сума коштів, витрачених на викуn власних акцій протягом nеріоду

м. Бровари, вул.Кутузова,\25.

ПАWНІОКА

ПоеітрофпотсьхмМ,

''" Серафоюао4ча, 7.д теп .. 550-21--48, 553--~і-52

теn

np.

0,2 (1204,4) 120,7 860,4 1325.1 1325,1 22,5 18,0 58,3 60,1 (40,1) (739.7) 132 511 723 132511723

np

аул fеро!В Стаmнграда. 24-А.

пр Бu:ана.

11,2 0,1 3,3 (464.7)

53З.ЗО-50

ren. 244-05·17.248-67-34 вул. деrозаводСІоК8, 99. тел 4~9S-29. 426-99-30 вул. Гоа11'Та11ЬНа,2, тел: 234-08-87. 235-23-ЗS np ПовітрофnОп:ь~іі. 1812, 1en 2-46-31-54. 249-4й-91

eyn

Запаси

6112. тел

зул Русан!еськаНабережtІа.16.

np

І Сумарна дебіторська заборгованість

5, ,.n.: (044) 244-02·76, 244-02-80

К..Іо, оуп. Сопом'RНС>ока,

вул. Мироnоnьш.а. З,

!І)'Л. Заа-:реес:ькоrо,

938.5

Довгострокові Фінансові інвестиці'і

Статvтний каnітал

м.КІІіа:

Попередній

88,6 699.8

poriootan""" упроопін""' м.

IW\iмft..:

201,5 87,3

Основні засоби

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

8 Розмістіть депозит -уrрнвняхдо l7,0%річню: -удоларахСШАдо 121 1 %річних -у євро до 9 17% річних

Звітний

Усього активів

головний суддя змагань.

rpиropi• Микоnайовича

Пе іод

Грошові кошти та їх еквіваленти

ял·щ~> ~Жt мм:тс п~-,J,iitІJUU щ)о СоЦІ<Ltt>ІІІо!U рt.ІХ):ІЦ11( еІ )'І;.JНІJ10Мt;~тсу

~nlo: 'Кооїос""о

фі­

Основні показники фінансова - господарської діяльності підприємства за 2007 р. Найменування показника

8 Відкрttйте рахунок ДАJІ одержанни пенсії або грОшової доnомоги 12,0% річноuназаАИшок

то­

нансово-господарського звіту товариства за 2007 рік. 5. Порядок розподілу прибут­

ством.

за адресою: Київська область,

20 лютого 2008 року з 10.00 до 12.00 відбудеться прямий телефонний зв'язок директора Броварського базового міськрайцентру зайнятості

СВізьміть участь у ро3uраш.і свят1(9вих:_гостин.ців!

пе­

2007 рік. · 3. Звіт спостережної ради вариства за 2007 рік. 4. Затвердження річно.го

Початок реєстрації з 11-00 до 11-45, 07.04.2008 р. за вищев­ казаною адресою. При собі ма­ ти паспорт або документ, що посвідчує особу. Довіреним особам - доручення, оформле­ не згідно з чинним законодав­

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ,

ПРІМИИ ТЕЛЕФОННИИ ЗВ'ІЗОК

проведення

~

САМОБРАНКА ВІД УКРПРОМБАНКУ!

ревірок фінансово- господарсь­ кої діяльності товариства за 2007 рік. 2. Звіт дирекції товариства за

кого, 61/2 в приміщенні Універ­ саму Ng 28 "Вигурівщина".

відбудуться

в обласних змаганнях.

результати

ресою: м. Київ, вул. Закревсь­

і тільки додаткові по­

казники коефіцієнта розставили

Олександр Грицьков,

Порядок денний: І. Звіт ревізійної комісії про

Доводимо до вашого відома,

міському шаховому клубі прой­

Чемпіонат

С УКРПРОМБАНК

до vваrи акціонерІв ЗАТ "Евроnа Союз"

виходу:

середа. субота.

цБраварська друкарня".

Зам. Тираж

288 2675

nрим.

#12 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you