Page 1

СЕРЕДА

16 лютого

2005

р.

N!!12 (9621)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

І

ВаННЯМ міськоrо rоАови В. О. Анто­

ОСТАННІМИ роками Броварський хлібозавод пе­ реживав не кращі свої часи. Відсутність оборотних кош­ тів породила цілу низку проблеІ\1, і одна з них зниження якості продукції, а також обсягів виробниц­ тва. Тому керівництво АТ «Київхліб» вирішило підпо­ рядкувати хлібозавод на правах цеху потужному Ки­ ївському хлібокомбінату N9 10, який став би своєрід­

ненка, буАо розrАянуто низку

ним

питань, пов'язаних з функціонуван­

го виробництва. За корот­ кий термін колектив у особі директора головного під­ приємства Володимира Вік­ торовича ~ереди, заступни­ ка директора Ігоря Петровича Красілінчука запланували і вже багато зробили для відродження виробництва. Перші підсу1чки було під­ бито під час слухань на кон­ ференції, яка нещодавно відбулася на базі бровар­ ського виробництва. Після неї ;.ш попросили дати ін­ терв'ю директора хлібоком­ бінату N9 10 В. В. Череду. - На сьогодні у розвиток цеху N9 2, який за своєю

На останньому засіданні ~Ііськви­ конкому, ЩО ПрОХОДИАО ПІД rОАОВу­

ням міськоrо rосподаретва. Перш за все було заслухано інформацію начальника

управЛіння

економіки

С. 1\·1. Возияка про схвалення проекту «Програми розвитку ;чалого підприємства в ?\1. Бровари на 2005-2006 роки». Ця програ­ l\fа є складовою •1астиною програми соціаль­

но-економічного міста

і

та

логічним

культурного

розвитку

продовженням

програми

:--.tалого підприємництва на 200З­

роки. Її головною метою є спрямуван­ ня дій органів державної виконавчої влади,

суб'єктів малого підприємництва, гро:мад­ ських об'єднань і спілок підприємців, уста­ нов

ринкової

інфраструктури

підтримки

підприємництва для поліпшення показників

господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва, забезпечення зайнятості населення,

в тому числі

і

процесі

пільства.

становлення Програма

громадського

сус­

фінансуватиметься

за

рахунок коштів місцевого бюджету, облас­ ного

державно-комунального

тримки

підприємництва,

підтримки

малого

фонду

реоснащення, а на погашен­

під­

1\Ііського

фонду

підприємництва,

коштів

ня

не

діючих малих підприємств зросте більш ніж

робочих

місць, зросте до у цій сфері.

півтори

7,5

бюджетом,

си­

та

оглядаючись на минуле.

Отож шлях у майбутнє

одиниць, у малому бізнесі щорічно бАизько

років

по зарплаті. Це дасть змогу працювати надалі стабільно,

в результаті виконання програми кількість

створювапечеться

минулих

постачальниками

ровини,

окреІ\шх заходів програми. Очікується, що

900

боргів

перед

підприєl\щів та власних коштів виконавців

на

потужностями

залишається на рівні хлібо­ заводу, вже вкладено близь­ ко трьох мільйонів гривень. На жаль, значна сума цих коштів витрачена не на пе­

верств, та підвищення активності населення

у

розчищено, і тепер справа за колективо1ч, керівником

тисячі

тисячі осіб,

і всі завдання з

реконструкції, асортименту, колектив

розширення повернення

у

висококласних

фахівців в основному вико­

нуються.

Фактично

споруджено

лінію

заново

N9 2,

на

якій ми ~юже~ю виробляти за добу

16

тонн хлІба «Київ­

із цеху N9 1 нашого підпри­ ємства. Обсяг відновлю­ вальних робіт дуже вели­ кий, вимагає значних коштів. Але поставили пе­ ред собою завдання -·- ре­ конструювати цю лінію та­

претензії, якщо такі є. На­ лежне необхідно вімати і міськш владі, особисто міському голові В. О. Анто­ ненку, які багато допомага­ ли і, сподівати:-.tуся, допо­ ~Іагатимуть броварськи~І виробника:-.1 продукту нo­

кич

:vtep

та, завозимо цю продукцію

чином,

щоб

не

цеху Ігорем Петровичем Красілінчуко:vІ. Взято доб-

один.

За

повертатися до цього питан­

своїми якісними показника­

ня тривалий час, а продук­

Участь у роботі конфе­ ренції взяв перший зас­

ми він не поступається про­ дукції, що виготовляється

ція повинна випікатися най­ вищого rатунку. Одним з

тупник міського голови О. А Кияниця, котрий при­

ського»

пшеничного.

вітав бажання броварських хлібопекарів підвищити якість вироблюваної нами продукції, розширити асор­

потягом для вмираючо­

структурою,

вразливих його

рий старт,

тимент.

-

У

той

же

висловити

свою

сказав він,

-

час

хочу

думку,

винна бути разова акція. Адже добре зарекоменду­ вала себе така форма робо­ ти,

на заводах Києва. Марке­ тингові дослідження еконо­ містів нашого хлібокомбі­ нату підтвердили цікаву тенденцію покупці більш охоче беруть пшеничний хліб овальної форми, аніж круглої. Постає питання: Чому? А тому, що він зруч­ ний для приготування бу­ тербродів. На сьогодні проводиться реконструкція трьох ліній і є всі передумови, що до кін­ ця цього року всі вони бу­ дуть оновлені й запущені в експлуатацію. Найбільше клопотів завдає нам лінія з випікання хліба «Україн­ ського». Ще не так давно броварчани нарікали, і справедливо, на низьку йо­ го якість. Тому ми були зму­ шені призупинити його ви­ робництво, а щоб не припинити його постачання у торговельну ~1ережу :v1ic-

актуальних

питань

реконс­

трукційних заходів є полег­ шення умов праці людей, зниження затрат енергетич­

них ресурсів, бо, як ви зна­ єте,

це

одна

із

сугтєвих

складових у собівартості хлібобулочних виробів. На черзі вирішення не менш болючого питання підви­ щення якості батонів, без сугтєвої реконструкції цієї лінії досягти цього не вдас­ ться. Тому зараз проводить­ ся підготовка до технічного переоснащення лінії N9 З. Я хочу подякувати керів­ нику цього підрозділу І. П. Красілінчуку, котрий став організатором конфе­ ренції, на якій ми могли зустрітися й обговорити актуальні питання з наши­ :vш партнерами із торго­ вельних закладів, розповіс­ ти

на

про

сьогодення,

майбутнє

і

як

анкетування

покуп­

ців, котрі віддадуть належне якісним показни­

кам і вкажуть на недоліки. Добре, що запросили на конференцію всіх тих, з

ким ви співпрацюєте. Адже лінії з виробництва хліба завершуються не на під­ приємствах, а на прилавках

магазинів. Якість також за­ лежить від того, як хліб пе­ ревозиться

і

зберігається.

Тому безпосереДньо на та­ кій конференції ви зможе­ те розв'язати багато питань щодо виробництва і реалі­ зації продукції. Міську владу дуже турбу­ вав стан справ, який остан­ німи

роками

склався

тому, як ви працюєте, онов­

люєте виробництво, я можу із впевненістю сказати: сю­

ди прийшли справжні гос­ подарі, котрі вболівають за свою справу.

плани

вислухати

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

.основних

'1) ~~~[:)Ш~~ [р~ІJЗ~

НАСІННІ

Про якість насіння можна дізнатися навіть за зовюшніми ознаками. Насамперед, воно повинно бути гладеньким, за вин~тком деяких сортів горо­ ху. У стиглого, свіжого насіння забарвлення яск­ раве, у старого, некондиційного тьмяне. Наприклад, свіже насіння капусти, редису,

елементів ринкової інфраструкту­

ри на території ~Ііста та наблизити її скла­

дові до потреб суб'єктів

господарської ді­

редьки і всіх хрестоцвітих синьо-чорного ко­ льору, а старе сірувате. Свіже насіння огір­ ків біле, а старе сіре, темно-бурого коАьору. У свіжого насіння селери, петрушки, моркви, кро­ пу, пастернаку має бути характерний запах. Та найцінніше в насінні - схожість. Вона зале­

яльності.

Також

члени

начальника

нального

виконкому

заслухали

виробничого управління

господарства

звіт

кому­

С. О. Орлова

про

проведену роботу з мешканцями приватно­

жить від його віку. Слід запам'ятати, що насіння

го сектора щодо вивезення твердо-побуто­

капусти, гарбузів, бобів, помідорів, редису, буря­

вих відходів. На сьогодні працівники цього управління здійснили певний обсяг робіт з цього прrrводу, зокрема укладено

1270

дого­

ворів на вивіз тпв з приватного сектора міста. З метою покращення роботи з клієн­ тами цех санітарного очищення виділено в окрему

структурну

одиницю,

укладено

до­

говір з МП «Диспуг», додаткові угоди з бан­ ками,

що

ма:-.ш

відходів. ного

працюють

щодо

за

прийому

Виробниче

господарства

адресними

платежів

управління

запрошує

до

програ­

за

вивіз

комуналь­ співпраці

голів вуличних комітетів, ініціативних гро­ мадян,

зауваження та пропозиції котрих з

питань організації вивозу твердо-побутових

відходів будуть розглянуті своєчасно. На засіданні міськвиконкому розгмшуто

питання, пов'язані з роботою вімілу житло­ вих

питань,

ності,

управління

служби

приводу

яких

у

комунальної влас­

справах

було

неповнолітніх,

ухвалено

конкретні

з й

розгорнуті рішення.

- ОСНОВА BPODIO

.

ків столових зберігає високу енергію пророставня протягом 4-5 років; салати, баклажанів, перцю, ріпи, шпинату, цибулі З-4 роки; квасолі, горо­ ху 5-б років. Насіння огірків, кавунів та ка­ бачків може дати дружні сходи навіть на восьмо­ му році зберігання. Водночас насіння петрушки, кропу,

пастернаку,

ревеню,

селери

втрачає

висо­

ку схожість протягом двох років.

Отож уже сьогодні дбайливі господарі повинні переглянути наявність насіння в господарстві, завчасно подбати про його високу якість. За да­ нюш районної державної насінневої інспекції, для сівби ярих культур у сільгосппідприємствах усіх форм власності засипано 2148 тонн насіння зернових і корІ\1ових культур. Із 1849 тонн переві­ реного зерна маємо 17З6 тонн кондиційного на­ сіння, що становить 81 відсоток до плану, у тому числі 716 тонн кондиційне високих репродук­ цій. Підготовка насіння до сівби ярих культур триває. Одночасно хлібороби проводять сортооб­ мін, закуповують нові сорти ярої пшениці, ячме­ ню, вівса, гороху, люпину. Незабаром весняне по­ ле покличе хліборобів.

Лариса ІІІАПКА.

Галина ПОЛЯКОВА

Деnутати 3,віту10ть Як ми вже повідомляли, З 1 сесія міської ради XXIV скли­

економічного

кання затвердила графік з ві­ тування депутатів за 2004 рік . І\ 1 !Инулої п'ятниці і суботи від­

допомогою

сучасних

наочних

технічних

засобів

виборці

булися три

на

цьому підприємстві, але по

Частка малого бізнесу у загально:vІіському і виробленої продукції, виконаних ро­ біт та наданих послуг підвищиться до 24 від­ сотків, зростуть майже на 12% обсяги ви­ робництва продукції. Для реалізації завдань передбачається забезпечити стабільну пра­ вову основу для ефективного розвитку під­ приємництва у Броварах, активізувати ро­ боту щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних інноваційних про­ ектів, забезпечити рівномірний розвиток

-

що це не по­

зустрІчі :vпського голови Rіктора Антоненка та депутатів за участю керівни­ ків структурних підрозділів міської ради та комунальних сл уж б міста в актових залах ЗОШ N9 2, N9 З, вищого учи­ лища фїзичної культури. Де­ путати звітували про діяль­ ність за минулий рік на своїх виборчих округах. Міський голова ознайомив учасників зустрічей із підсумками вико­ нання бюджету та соціально-

і

розвитку міста за

культурного

2004

рік. За

змогли не лише почути, але й в доступній формі сприйняти надану інформацію. Учасники зустрічей пору­ шили ряд злободенних питань із

житrя

територіальної

гро­

мади міста, на більшість яких одержали аргументовані й конкретні відповіді, а з окре­

мих дано доручення відповід­ ним службам. 18-20 лютого ц.р. відбудуться зустрічі депу­ татів згідно з графіком. Інф. «Нового ЖИТТЯ»,


16.02

захопле­ Г ІДНИЙ ного подиву спів Зразкового нього

ПРО ЗАСТОСУВАННІ ОКРЕМИХ

худож­

ПОЯОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «П,ро Державний 610джет Укр.а· іни Н' а 2005. рі. к»,

колективу

вакального ан самблю

«Калинка» міс ько го Будинку дитячої та юнацької творчості . Ним не раз перейма­

лись і броварчани, і мешканці столиці та області. Кожен вис­ туп аНСа!VІбЛЮ ТО висо ке

аути н адане в порядку, який діяв

п оєднання

Врахов уючи численні за питан­

чистих дитячих душ з

ЮІ ЩОДО ОКре;\ІИХ ПОЛ ОЖ\·'111, За ­

ІІ<І дату

глибинною суттю ви­ кон ува них ним пісен­ них творів. Репертуар

КОН\'

падку.

-

ансамблю

'23

но:vІанітніший. Та, на­

са~шеред, у Броварах

була

він є оплотом відрод­

кращих

женн я давніх україн­

-

що

в

числі

се:чи

колектив ів

нагороджувалась

свят ,

і

супроводжува­

соку

виконавську

Миколая, Різдва Христового, Водохре­ щі.

Усі 27 учасників ан­ самблю цього разу

но

вистуnив

на

район­

ОuТЬКlВСЬКОГО

ного будинк у

к ульту­

Справедливості

яке

в

:ча­

у

п ідготовці

конкурснеі програ~Іи;

нітним

фольклорною програ ­

Найбільша зв и чайно ,

честь,

випала

кіс ні

рІ з ІЮ~Іа­

ре к в із итпч ,

відшукали

со­

д і тей

( тu

навіть рід ­

ще взюr ку І)

Низький

уклін

більш ніж п'ятдесять­

лістам В'ячеславу Ру­ дому, Вірі Шумов­ ській, Валерії

це

ансамблю,

ма дитячими колекти­

Фроловій,

від

вами області. Прогр ес у творчому зростанні

Антонюк. Роль ~1атері за сц енарієм (на дуже

дуже

високому

на

по с ів­

поміж

значний,

двох

адже

попер едніх

конкурсах

квіти

Світлані

і

васильки .

від

і ~І

керівництвu

за і

зак­

ладу. У свою ч ергу увесь дружний колек­ тив ансамблю і ді­

мистецько­

му рівні) виконала мати чле на ан самблю

«Калинка»

--

(далі

ві д

Закон

N9 2285), яю стосуютьс я за галь­ нообов'я зк ового держіlвного со ­ ціального страхування у зв'язку з

тимчасовою

втратою

працез­

датносrі та витратами,

зумовле­

ними

похован­

народж енням

та

участь

журі,

костюма~ш .

-

Укра ІНІ! »

249

ливого

найактивнішу

н е стр и:vІалось від ви­

місце

лишніх сіл Княжичів, Іlухівки, які допомогли юни;-1 артиста~І сценічни~І

« І .ол ос

зв ича йно,

з ахоплення

гук і в «Браво І» 1

І

Ніш к о ­

ти,

і

батьки

ловлюють

--

посrtйним

ус піхоі'r своо1 у

ансамбль,

завдячує

художньо~І У

керівниковІ,

ВІд ,чін­

нику ОС ВІТИ

УкраіНИ.

н евто~ш о:ч у

працін­

ник у педuгогічної нн­ ви та,

найп Е'р ш,

с ив ій

і

кра ­

талановиті й

- Любо в і Ва ­ силівні іlІ V1\ЮВСЬК іЙ . жінці

Браво, Любове Ва­

си.\івно,

браво,

«Ка­

линка » ! Михайло ШМАЛЬ,

ви с­

в.

о. директора

БДЮТ

щир у

соціального страхування

го с подарськ о г о

ІЮВНО~ІУ обсязі

з тим­

податк у

у

включатичуться

до доходів загал ьного ф о нду ~І іс ­ ц е вих бюджетів (п. 2 ст. 45 :Зако ­

N9 2285).

ну

брання

При

цьо;~tу,

чинності

до

законом

на ­ про

у

пор ядку

1\tате рі . Мої с ини кожні ка ні­

шину і повезли до Бобровиц і, а поті~І до Черн і гова і там усіх Нашу хату того

кули проводили у н еї . Для ус і х нас у неї ви стачало тепла і ласки. Усе життя мене обері­

розстріляли .

ж дня німці с палили. З палаю­

гали мої старш і сестри і брат,

хочу розnовісти трагічну іс­

чого

який з араз живе у tvl yкaчeвo ­

торію нашої сім'ї.

корова

До війни ми жили у Черні ­ гівс ьк ій області,

у с.

Вепрюс

Батько працю вав ветлікаре1\І, а мама у польов ій ланці . У родині на с було ш естеро ді­ тей.

Розпочалася

за чепила

важким

війна.

Вона

КJШло:-.І

на ­

са ра ю

з

вискочила

t>б го рілим

лиш е

боком.

Отак у с ічні на с п'яте ро зали­ шилос ь без 1\Іами, без хати ,

с и,

працювала у конторі б ух­

галтером, була ком со!'Іолкою . Батько н е пішов н а фронт, був залишени й для підпільн ої роботи .

Коли німці встуnили в село , відразу оголосили , що будуть ро зстрілювати сім'ї активістів і комсомольців. Рятуючи ус і х на с ,

~tа 1\ Іа

з алишил а

госпо ­

да рство і пішли ми по бли ж­ н і х селах , до рідні . Дитячі р е ­ чі з алишили у бат ь ково ї сестри, бо хіба багато з абе­ ре ш з собою? Одного ра зу мама з пі втора­ річною мною на руках та с ес ­ тричкою Любою, котр ій ви ­ повнилося тьоn , щоб

І З, прийшла до випрати дитячий

одяг,

взяти деяк і ре чі . І тут Відразу ДО ХаТИ НаГОДИАИСЯ німці . Нас усіх трьох забрали

і

у

сорокаградусний

!'Іоро з

погнали до сіАьс ької ради, що знаходилася за три кілом етри.

r1ішла за нами і тьотя , щоб до по~югти мамі м е н е нести на

руках .

Біля

с ільради

в імали

Низько

вклоняюся

jCECTPAJ

1\ЮЇ~ І

рідвич і двоюрідни ~r сестрач і братам за те, що ~~ав .жди чала і 1\І і110 р один у . Хо•1 у

шу сі~t'ю . Н а той ча с стар ш а сестра Паша, закінчив ши кур­

~r y .

•re pe3

га ­

З("ТУ привітати с в о ю сеLТfНІ'І­ ку-~І іІ:Ч )' П ,tІlІ\ 3 [Ю - рі'І'ІЮ І Хай ,\обро по u сртсt с:ться у т uli 1 ДІ'ІІ,

Н<ІШ іІ

рІдн а, сто рицею,

Нt' ­

хай Госнодь оР р еже Тl'ОЄ' для ус і х на с І

проти неба на Je'lr.\ i. Батько тієї з и~ш сильно за студив с я і помер . Н ас при хи стнла рідна

та

на

рювах ,

СПе Ц ІіІЛЬІ!ІІ і\1 11И ТіІНЬ

!

З і\КОНО­

С: ІІ!J і!ВЛ}і !ІНЯ

м . Бровар u .

допомагала

уся рідня , тітки, дядьк и і усі люди села. Ни зький уклін ім!

обов'язкового

законо­

загально ­

державного

ального страхування .

в ання· для

фізичних

осіб

-

за

на

2005

ЧИНО~І,

ТО бТО

На

роц і страхов і вне с ­

загаль1ю о бов'язкове дер­ СОЦіальн е з

ваного

СТріІХУВіІННЯ

ТИ !\І Часо вою

у

втратою

платники

фікс о ­

С І ЛЬСЬКОГОСПОДарСЬКОГО

У

4.

2З. І 2.2 004 року 13ихоАЯЧИ

N2

з

В ІД

22Ю .

в ищенав едсногп ,

фі з ичні ос оби ·- суб'с кти підІІри с:чІІИІ\ ЬКОІ ді нлІ,но с ті . нк і о б ріt .ш особ мtвий L:ГІОсІ б О І ІО/\іІТ · К\іІ<ІІ !І! Я І с ,\І·ІІ!ІІ Й І ІОД<ІТо к . ф ік< о ­ l! сШІІ Й c i,\І,c' I> K < J I '(JCI I< J,\i\jJCI , I\11Й ПО ­ Д<І ТUК ),

0\'U O И tTO

ІІ (' ]JРСТ,ІЮТІ ,

OC()<-Jit\111

JіІСТ [JіІ ХОВаНИ~. ІИ

Вони ~rожуть б)JіlТІІ уча сть у з а ­ соціальн ом у

з в ' я зку

з

де р жавно­

ст рахува нні

ти~ІЧ<Ісов о ю

у

втратою

працездатн о сті , народже нн Я!\! та похо ва нн я;", на доб р ов ільних за ­ с адах. Така ~rожлив ість 1\Іає бути офіційно запропонована цим фі ­

IIJIO

ПОВіДО Ч .\ Р ІІІІН

!Je J

3\1 і І! 11

Н О Ч <' ]>іІ

В ІД \1\JІН \

11 \' ]JР ­

jJ\0 ССТ [! іІ ­

С Тj> і ІХ )'В іІ\І,ІІІ ІІ'.і І

CI!JilX) IJ<IAI>-

Т<ІІ\ і

l!ИKИ llOBИІilli аут и 3 Н ЯТі J (1\).\іК у

в

о рганах

Ф о нду

ВСТіШ ОВ Л Р НО '\І У

в

порндЕ у,

НО р1\ІаП!ВНІЛІИ

актюш Фонду . В той же ча с , я кщо страх ов ий випадок,

що да <-

пр аво

на отр и ­

м а нн я до п о~юги з а ра хуно к кош ­

тів Фонду, з да ни~ш особа:.ш ставс я до 0 1.0 1.2005 р оку . тобто до набуття чинн ості Законом

N2 2285,

Ті\ коли ча стина єд ин о го ф і ксован ого с іл ьськогоспо ­

ти :vrчасовоі

втрати

2005

році продовжує діяти

ТИ'ІІЧасової непрац ез датності в на с лідок з ах~ орю вання або трав~ш.

нич

не

nов яз а tюІ

Ізипадк о1\І

на

застрахова ним

но сті

підпри є м с тn »

з

н o p~·Jd, з гідно з якою допомога з

подіlрських

[Ji\31

поширю­

працездатності .

го

му

не

осіб з Фондом со ціального стра­

податк у . Відпов ідні З'ІІіни до законодавства внесе ні також За ­ коном України « Про внес е ння змін до деяких за конів України щодо оподаткування с ільс ькогос­

ііуТІІ

ви з ніlч е нням

і з з~Іі на~ш та доrювн е н ­

прац еJдатності

У

з

нещас ­

виробництві ,

ос оба:v1,

які

пра­

цюють у б юджетних устан о ва

в иплачується Ф ондо м Luц .. · :11\Jt>n•u · страхування

з

тимчасо вої

втрати працездатності, починаю­ чи

з

першого

за

лення

весь

дня

нраце здатн ос: ті

нс т а н овлс, ннн н ою

н е прац ездат­

п ер і од до

В ІД

до

ч еди к о -со ціаль ­

е к с п с ртн ою

(1\-lC'Ef'- )

відr-юв­

або

кo>vr і с і є ю

іІІ ВіІ.\і Д ІІ ОС Ті

.JНі :\І> Н ~' НІІЯ

ІІt.' ЗіІЛЄЖН О

ЗіІ С Тра ХО ВаН О І

и < оu и в ІІ t' JJі од І П [J іІП І працезлат ­ Іюсл

IIOJHii\KY

у

lJ C T ii HOBЛt'I!ИX

та

JIO З :VІI[)il X ,

3 ilKOHOДaBCT HO~J

( с таття 14 З а ко ну і\'9 22 85) . Ро з' я сне ння [\:J і ні сте рства фінан ­ с ш України щодо виплати до по ­ ~юги в таких випадках надіслан е

в іміле нн юІ Фонду ли стоі\І Вико­

н ав чої

дир е кц ії

Фон ду

від

29 07 2004 5.

року NQО 1- 16-1097 С таттею 96 Зако ну Ng2285 з

с ічня 2005 року установлено ~Іа ксимальну в еличину фактич ­ них витрат на оплату праці на й ­ І

\ІсlШІ Х

пр а ці в ни к ів ,

0 1 10,\іПІ<. О В )'Ва Н ОІ'О

II II'III Y С)''> І \: ХОДУ ).

сукупн о го

ДО ХОДУ

(lj)<l-

1<\j JІ)\) i TH O.I ПЛаТИ (;\О ·

J ЯКИ Х , В І t\І ІОВ І ДІ!О ДО :ИІ<.<.> -

11 І В. У К ]J il і 11 Н ,

СП [J t1 lJ Л Я 10 л, l Н

с трах о ві вн~с к и до Фонду соц І ­ <tльн о І ·о

страх ув ан ня

з

ТИо\ІЧасо ­

вої втрати працездатності в ро з ­ чірі ,11 ОО гривен ь на :чі ся ць у ро з рахунк у на кожну фі з ичн у особу nлатника вне с к і в . Н аведе н е прос и :vю враху вати в

практичній

роботі ,

довести

до

роб очих оргnн і в н іміле ння Фон ­ ду та страхувальн ик ів .

що с плач ува ­

С. САНЧЕНКО, дир е ктор Вик о навчо ї дир е кції

ла так<І фі зичн а осо ба , надходи ­

Ф о нду соціа л ь н ого страхув ання

або

я ка на той час мала с во ­ їх трьох діто к. Так я і

норм

~:л,сн на в зас"ювідносини таких

ЦіЙІІ 0 1 '0

вати, хоч була н еповно­ літньою, а м е не забрала старша сестра Паша,

до

питань

року

[) С'ССТ[)і\ЦІ І О

п р ацю ­

з

хування

Н і ІДіІІІ е

б іля тьоті н е в елик у хат­ ку для с иріт . У с і нях на ­ ш о і хатини деякий Ч'1С була колгоспна контора , бо КОЛГОСП ТеЖ С ІІаАІІЛИ ні!'щі . Після війни стар ­ ші дві сестри повиходи ­ ли заміж . Нас залиши ­ ло сь троє: брuт Стьопа, сестра Надя і я . З годом брата забрали до ар:.Jії, Н адя пішла у сусіднє радгосп

11.0 1.2001

з ичним особам, а в ра з і надання ними в ідпов ідн ої з аяви, вн е ­ се ні З'\Ііни до обліково і картки та

Пі сля війни колгос п побудув а в у кінці села

у

со цІаА ь ного стра ­

в ід

гальнообов'я зково м у Ольrіl ГУК.

тьотя. Своїх діток чeт- 1iiffiti©illffii~?fТ77?~%iiiiiiW&П в еро і нас п 'яте ро. Нам 11

село

відповідність давства

ті ,

ки

час я ї здила до сестри , як до

одно сельців

вантажну

ІІІ/\ІІрИ Є і'ІІІІЩІ>К І Й Д іЯЛЬН ОСТі , ВІ,\ сплати нарах уваНІ, на фонд о пл,ІТИ праці. Таки:-1 чином, п о­ ложе ння Декрету приведено у

г о дер жав ного

ЖіІR не

~!а­

на

у

загаАьних підставах , .чають с пла­

та

багатьох

членІR ·Іх сі'\Іей , які беругь 'у"-Іі\сть

;\О Фонду такич з аконо~І ( Закон )' кріІіНІ1 "ГJ ро р03:\Іір ВН\'\ї<.І Н H<l деякі в иди за гальн ообов ' яJ І<.utю­

чувати у

цю вати у Бро вари. Але уве сь

ще

у трудових відносинах, а також

суб'єктів підпри є мницької діяль ­ но сті, які обрали о с обливий спо ­ с іб оподаткув ання , та членів сі ­ ч е й за:шачених фізичних осіб , пк і аР рутІ, уча сть у провадженні ІІ И'\ ІІІ підприєчниц ькоі діяльнос­

ВИ З НаЧ еНИХ

А.І!іlЛО ГіЧНИ~ І

м е н е тітоньці, а ~rаму і Любу по за ганяли

ку, ос і б, які п ере був ають з нюш

нообов ' я:>кове держав не страху ­

вання

зв ' язку

лютого моzи старшій сестрі Парасковії Степанівні Семені виповниться ВО років. Вона бу.ла gАЯ мене і за.лиша­ ється матір'ю. Так хочеться вiggamu їй усю шану, на яку заслуговує, усю любов. Тому і

ІЗ-92 в частині звільнен-

платників фіксованого подат­

ру страхових внесків на за галь­

оnодаткуван­

ня ~ r и.

цікаві будуть надруковані на сторінках «Нового життя».

Ng

року

. ня

кове державн е со ціальн е страху­

N9 22 1З

22

зацу 2З п ункту першого cтarn 14 Декрету Кабінету l\1!іністрів Ук­ раїни <<Про прибутков ий пода­ ток з гро~шдян » від 26.12.1992

хові внески на загальнообов'яз­

хування»

вона розповіла драматичну долю своєї родини. Історія кожної родини - це історія нашої держави, історія України на певному відтинку часу. Тому ми запрошуємо читачів підтримати нову рубрику. Надсилайте до редакції свої листи. Найбільш

Фонду

єдиного податк у сплачують стра ­

систену

ня , обліку та звітності платники

таких внеск і в . Стос ов н " ІіІІІ< ' С КІВ

Цю рубрику нам підказав лист жительки Броварів Ольги Степанівни Гук, у якому

що сплата

до

З. ПолоЖення частини п' статгі 45 Закону NQ 2285 щодо встановлення фіксованого розм і­

спро щен у

Ді!ВСТВО'\1

Прем'Ера рубрики

в н есків

УкраІНи " Про І Юз мір вн ес ків на деяю види загальнообов'язково­ го державного соціального стра­ хування» . Пунктом 40 статті 7З Зu.копу Ng 2285 зупи нено дію аб­

ТіІ

'24')

30. 12 . 2004р . N~

взяли

вик­

народного джерела»

студененька»,

жителя~І

Звертаоrо ува гу,

страхових

ви ­

'\о

навіть у член ів вимог­

чим

забезпечил и

ши

та

с трахового

І І ЛіІТНИІ<:<І!vІИ фі ксованого податк у Jд tііп-Ію стьиІ яідно і з Законом

часової втрати праце здатн осrі роз'ясню є настуnне. І . У 2005 році с ~ош єдино го ПОДіІТКУ ДЛЯ с уб ' є кТІВ ~Іі\ЛОІ 'О ПІД­ П[НІСvІНИЦТВі\ . фІксона ного по­ датку та ф іксона ного LІ.\ЬСLКО ­

на єдино­

кульмінаційний

вода

ри

2.

наст<шня

ОП р11ЛІОДН РІННі В І'і І :Н'Т<ІХ «УрЯДО­ іШЙ кур'ср » в І д 2 Ч 1'2.200-1 рок у

ванням

-

мент їхнього виступу

-

ра­

ди зазначимо, що сво­

зла­

тьому обласно~ІУ фес­ тиваАі-конкур с і «З

мою «Йордан

П]J<ІЦШІІІ1 кач

Бровuрського

тив.

дуже

подиху ,

ликали

з

п оляк,.

як

2U05 рІК » ВІД -J (офщійн о

ням, Виконавча дирекція Фонду

годжено

тре­

Олен,t

\;о ПН

одягом і взуття~І . А сам им своїм існу­

му

і на творч ий олімп офіційного ви знання. Нещодавно він успіш ­

Roнu,

1 2.20<Ир

їм успіхом ансамбль значною м ірою завдя­ чує саме батькам . Ось. і цього разу ус і вони

вистуnили

ансамблю

-

1\:Іиколаівна.

ко~11тету, постійно піклується про колек­

майстерність».

Продовжуєть ся

Ол І І!і сгряк ГОЛОН(l

ли ­

ше ДИПЛО!'Юl\1 «За ВИ ­

лись піснями: святого

сходження

« Про Державний

бюджет УкраІни Н<І

найріз­

ських звичаїв

Укрn .ІІШ

дар сь ко го

п одат к у ,

виросла у н еї . Зак і нчив ­

ла

відпо в І д н е

з тимчасової втрати

ш и ШКОЛу, ПОЇ ХіІЛ а пра ­

мате рі альн е заб е з п е ч е ння ~І іІЄ їй

прац е здатності України .

~================~

до

Фонду ,


~ Мину ЛО. трохи біл~ш.t;. чотирьох

· · роюв

І

ла від облздороввімілу сучасну стома­ тологічну установку, лазерний апарат,

ВІД часу офщшного виз­

~ нання нової для нас форми медично­ ~.· го обслуговування - сімейної меди­

~ цини.

Ії

«повпредом»

~Б М роварщини

на

коп для лабораторії тощо, а ЦРЛ прид­ бала комп'ютер з навчальними програ­

теренах

головнии

стала

ото-офтальмоскоп, апарат ЕКГ. мікрос­

. лІкар

мами, які допомагають головному лікарю в роботі з медперсоналом, паці­ єнтами, шкільною ;чоломю. Окрім діаг­

~Калинівської медамбулаторіїї Ольга

~~Олександрівна Со кур. Сьогодні уже

~ цілком реально вести мову про те, чи

ностичного

\@стане ця інституція пріоритето~І на

працюють

~~теренах вітчизняної ~•едицини.

Отож разоі\І переступимо поріг ~• еду<> танови, яку прикрашає новенька вивіс­

ка «Калинівська амбулаторія :.rедІщини». Приешо вражає

r затишок. l\1.

о ше

В.

увага

сімейної чистота,

медперсоналу,

реєстраторів

денний

у

стаціонпр ,

пптека.

Кунерт. Саче це зауважила, почи­

-

Раніше

лися

ДО

н е дуга

~ІИ

зверт«­

Л!КnрЯ,

КОЛИ

укладала

-

кація лікарів дозволяє на місцІ надавати

ліжко,

широкий спек:гр :.1едичних послуг. І як

Т О . Низськовська,

результат : якщо у

дина

2000

році у централь·

21 б 82.

·

стаціонару

консультантом.

фізкабінет . Це, а також висока кваліфі­

Уявпь собі, скільки хворих уникнули :Jайвих страждань, коли, таtvrуючи біль,

та

необхідності разом

той обирає найбільш оп­ тимальні шляхи для оду­ жання і є ніби довіре­ ною особою хворого, першим порадником і

а~Ібулаторії

ній районній лікарні пролікувалося осіб, то у 200З-2004 роках лише

найпер­

М. М. Она шк о

обладнпння

р«зі

з фахівцями

не

якої

уявляє

розповІла з араз

ро­

просто

свого

житгя

б ез сімейного лікаря.

Зараз же с«ндрівна

Ольга

--

Олек­ ~rає значення: спадковість, психологіч­ ний клімат у сі,.,t'ї, ко:чплекси та звички кожного її члена, уподобання, життєві

наючи роз~юву з головни 1ч лікарем .

l\і(И

-

завжди

зустрічаємо

супроводжуою його,

подиня.

-

розповіла

Повсякчас

-

хворого, гос­

па:-1'ятаємо,

що

того, /Шше

щоб

реально допо~югти

виписати

рецепт

чи

їй,

а

не

лікарняний.

LЦоб навчитися цьому, всього-на-всього варто поставити себе на місце хворого.

Це лише один із принципів роботи ка­ линівських медиків. Інший все має слугувати людям. А це сучасна лабо­ раторія, фізкабінет, обладнання для лі­ кування захворювань хребта, зокрема, дошка Євминова,

потрібно було добиратися до ;-,rіста, шу­ кати потрібні кабінети, вистоювати чер­

ги ... 1\ ·Іайже удвічі з:v1еншилося число хворих, котрі потребуваАп лікування у

~•еханічний :.1асажер,

апаратура

для іридодіагностики. Торік а:-16улиторія сі~Іейноі і\Іедицини одержа-

районному

стаціонарі,

-

утричі

число

викликів з району «швидко! допо:vю­

вально

ня Дитяча с:о-І е ртність, а позитивний

приріст

-

насеАення

найвищий

в

ставить

діагноз,

призначає

нувати

Хворий

свооrу

може

зателефо­

сімейному

лікарю,

порадитися з б удь-якого питання. У

НЕЯЕfАJІЬНІ МІfРАНТИ

-

fОЯОВНИЙ &ІЯЬ ПРАВООХОРОНЦІВ трупи

до~І

трапилась поточного

ри'vrано

що в

м.

Вишневе по вул . Лесі Українки, ЗЗ, в при­ ~ rіщенні магазину ПП «Зіньков». Там пра-

Нове

зе~ЩЯМ ших

в

ти

перебування

гро ;~сrа­

на­

інформацію

казаноі категорії осіб ДО ВіМІЛеННЯ Грома­ ДЯНСТВа,

ічіграціі

реєс т рації

та

фізичних

осіб, сільських та се­ лищних

рад,

а

ДіАЬНИЧНИ ~І

також

іНСПеКТО­

рам :-1іліціі. Світлана

СЕРГІЄНКО, начальник ВГІРФО Броварського РВ

ГУ МВС України в Київській області,

про-

майор міліції.

..

ПОСВІДІІІЄННЯ

ВОДІЯ

посвідчення ,водія новог(), ЗР;аq~а, і якfrринци,{lо.ві . відмінносrі ,їхвід ст~, рого? Чи може ІцJдій з категорією «В» найматися на роботу на nЩnmt, ..

. .•••·• •· · ·. · . · .·

·· ·

·

· ..·.' ·

·

.

.

За роз"я<:неннями з ЦИ)( nитань ми затеіJефонували ДО Броварськоr.о МРЕІ3 іДАІ . і попросили у3аступни~а \ начальника ·.• · fv1.~~(3 ~а.rііт~на.· . · міліціі

Олександра МиколайовиЧа.JУf.)СЬКОГО дати кіщліфіковану відповідь. Дійсно, ЗО листопада 2004 року Кабінет 1\Ііністрів України

-

ухвалив

вердив чення

постанову,

зр«зок водія

на

якою

нового

зат­

посвід­

пластикавій

ос­

стандартів,

підвищення підробок .

LЦо

а

також

його

з

.четою

захисту

від

стосується другого запи­

тання,

то

особи,

котрі

мають

нові, що розпочали видавати з 1 січня поточного року. Обов'яз­ кової заміни раніше виданих водія~t посвідчень не буде. Нові пластикові посвідчення грома­

посвідчення водія категорії «В», можуть на законних підставах працювати водіями Аегкових ав­ томобілів на підприємствах різ­ ноі фор~ш вАасності. Водночас ,

дяни

якщо

~южуть

отри :чати

лише

за

громадяни

не

працювали

їхні~І бажанняч чи після скла­ дання відповідних іспитів на курсах підготовки водіів. Це но­

водіями більше 12 місяців або ж наймаються на роботу вперше, вони зобов'язані пройти стажу­

вовведення

вання

ністю

зу~ювлено

приведення

документа

до

необхід­

зазначеного

міжнародних

з

юридичну

б<І.JУ

для

практичного

ких» спеціалістів,

0.0.

ня

та

навички

надання

стають

лісний підхід до організ~ІУ

причин , Для

перед

життюr.

Ольг,І

Олекс<ІндрІвна допомогла

ІІа­

повірила у себе.

У сімейній медицині значне :-rісце від­ профіАактичній роботі, вихо­ ванню куАьтури здоров'я. - І в цьому наші спеціаАісти виявля­ водиться

ють неабияку наполегАивість, розпо­ відає головний лікар . Щоб привчити жіноче населення Калинівки і Скибинп

у

до щорічних онкопрофогАядів, проводи­

пригоді . Бо головне у діяльності сімей­ ного лікаря з'ясування і лікування не лише с ююУ хвороби , а й ·ЇІ

розгубленість

Водночас дівчина позбулася ко:-шлексів,

«вузь­

Сокур пройшла

повсякчас

знаходить «Відкрити»

цієнтці . Невдов з і УЗД-досл1дження " r б у ­ . \о ПІдтверджено : патологіі не~rа є.

дичній академії післядипломної освіти, де було охоплено 18 клінічних дисцип­ лін, закінчила кілька інших курсів, опа­ нувала психологію, гірудотерапію, іри­ додіагностику, рефлексотерапію. Усі ці знання

зате

та з<І допо"югою інших :-rетодів лік у ван­

більш широкого спектру медичних пос­

ча

подвірні

обходи ,

поставили

на

на­

лржний рів е нь санітарну освіту у шко .\і .

ІІІ­

(ЗакінчеJUlЯ на 4~й стор.).

н еІ ут е

9 n10тoro за східним каnендорем настав рік Півня ТА.JІІСМАНИ

Р· ОКУ

-

ПІВЕНЬ (роки народження Це ваш

про

вищев­

до редакції звернуІІися •• бро~арЧани С.ТІ(аченко і П.· МоскаЛюк) та; . кими запитаннями: аЧи правда, що З 1 сі'ІНЯ цього року · аидаІ()т&ся ЄМСТВОІ>? ·. · ·

чати

-

допоможе

Отож, у наявності психологічні при­ чини хвороб Во ,юдіючи психотехнікою,

!Цоб одержаТИ ВІДПОВІДНІ сертифІКіІТИ

і

години який

надава­

. на­

цьому

гро;..шдян,

насеАення

шого району

на­

смерті.

трьох

симо

Ук­

дян Грузіі, :з них двоє перебували на тери­ торіі Украіни трива­ лий час нелегально. Тож задля припинен­ ня проявів на терито­ рїі нашої області та України фактів неза­ конноі ~Ііграціі та фактів ДОПОМОГИ іно­

січня

28 року

сліда~ІИ

За підозрою у скоєн­ ні :JЛОЧІшу було зат­

~ !ОЖ е

подія ,

зі

сильницької

Прикла­

ЦЬОГО

слугувати

чотири

громадян

раіни

~жуть бути, n бім,­ .ості випадків, не­ безпечними .

міліції бу­

чість,

огля д

шестимісячне навчання у Київській ме­

допомоги , що потребує Оглядає, проводить обсте­

%

спеціаліст.

Киї в ській області на­ голошує, що інозе:-~­ ці, які перебувають на території України без відповідних док у ­ ~rентів, тобто як не­ легальні чігранти,

пройти

в діа­

-

причину хвороби і усунути її. Так було і у випадку з молодою особою, у котрої виявила каtvІені у жовчному міхурі та у нирках. Досвідчено"ІУ Аікарю впала у ві­ чі невпевненість дівчини у собі , неріш у ­

сто:-rатолога, УЗД, флюорографію ..

над 70 хворий.

який час доби, а не лише у визначе­ ні години прийому, скажімо, як діль­ ничний терапевт чи інший

виявлено

запросил,І

дві

«ключик»,

луг без обов'язкового залучення

лікування, контролює стан пацієнта: Лікар є доступним для нього у будь­

цівниками

рачає

області 1 Сі;чейний Аікар бере ни себе по­

ження,

ло

вчора

І все це

пазоні від педіатріІ до геронтологіі . Часом на первинну бесіду ЛІКар вит­

здоров'ям кожного члена нашої сі~r'ї , постійно консуАьтує чоловіка з пробАе"' артеріальної гіпертензії. Са"1а телефо­ нує, запрошує на обстеження . Ось бук­

ги». КІлька років поспіль туг відсуr­

Головне Управлін­ ня МВС України в

принципи, характер

МАЙВПНЕ-ЗА СІМЕЙНОІО МЕДИЦИНОІО

людина прийшла із болем, а ми тут для

керування

на відповідно~tу транспортному засобі не менше ЗО годин. ·

.. 1957, 1969, 1981 . ).

рік . Його енергія допомагатиме обрати правильний шлях , бути готовим до звершень ,

викорис­

тати найменші шанси. Талісма­ нами стануть голубий ультра­ марисt , число 1О . гілочка липи.

. -· :.1-

'

----) l

J

\1 .

n~ ~і

КІТ

(Заєць .

( .. . 1963, 1999 .. ) -

смарагд ,

звучання

флейти , гілочка хвоі, число

4,

СОБАКА ( . .. 1958 , 1970 , Все залежить від стану душі При оптимістичному сприйняпі обставин набли­ ження до мети забезпечене. Отож, ні - песимізму 1 Розібра· тися в непростій ситуації допо· можуть гірський кришталь, зву­ чання гітари, число 7, магія

1987 ,

Результат зале· жатиме не від кількості справ, а від їх послідовнос· ті і якості. Талісмани - зе· лений

'

Кролик)

1975,

магія слова «ріка».

1982 .. ).

ДРАКОН ( .. 1964 , 1976 , Гарні іде·t дадуть кращий результат , ніж за­ воювання його виснажли·

1988 ... ).

вою ,

напруженою

жертов·

ністю . Талісмани­ рожевий сердолік , звучання саксофона , гілочка бузку, число 5 і магія слова « фа­

слова "літо" .

кел )) .

свиня (.1959, 1971' 1983). Успіх вибирає обережних і rюз· важливих . Допоможуть досягти успіху золотавий бурштин, пе· редзвін дзвіночків, лист клена , число 11, магія слова «зима» .

ЗМІЯ

1989 ... ). перлини,

( .. 1965 ,

1977 ,

Талісманизвучання

лист м'яти,

білі

органа,

число

9,

магія

слова "водоспад».

ПАЦЮК ( ... 1960, 1972, 1984, У цьому році талісма· нами для Пацюка стануть фіо ­

КІНЬ

1996 ... ).

летово-червоний рубін, звучан­

ня кларнета , лист дуба, число

і

магія

слова

"небо"

8

Проте ,

щоб талісмани принесли щастя . Пацюку не варто забу вати . щ о крім задоволень у життІ існують

обов'язки

БИК

1997 ... ).

(

1961,

1973,

1985 ,

Емоції краще витрача­

ти на пошук істини, а не на з'ясування стосунків. Сприяти· муть талісмани - жовтий колір , звучання віолончелі, лист горі­ ха, число 1, магія слова «Ліс".

ТИГР

( ... 1962,

1974, 1986,

1998 ... ). Шлях до успіху лежить не через подолання труднощів , а в умінні _обрати оптимальний маршрут . Иого пщкажуть роже · вий аметист, звучанн51 фагота . пелюстки троянди. число З і ма· гія слова «ПОЛе».

~ ~l:.~!

\.., · І , ~.. J

1990 ... ) ти

у

( ... 1966 ,

складному

важкому

1978 ,

Навчившись ба чи·

-

цікаве ,

у

захоплююче ,

можна легко досягти бажа· ного .

Союзниками

рожевий

корал ,

стануть звучання

арфи , г ілочка квітучоІ липи , число 2.. магія слова "Ра · НОК »

КОЗА

( 1955 ,

(Вівця)

Поєд· нуйте корисне з приємним і успіх забезпечений. Допо· можуть синій опал , звучан· ня скрипки, гілочка берези, число 44 і магія слова « вес­

1967, 1979, 1991 ... )

на».

МАВПА ( ... 1956, 1980, 1992 ... ). Шлях піху лежить льозну

через

щоденну

1968, до ус­ скрупу· працю .

Зате перемога буде значи · мою. А допоможуть у цьому червоний

гранат ,

звучання

лютні . стебло полину, число О і магія слова "дерево».


N!!12 (962.1)

МАЙІnНЕ - JA СІМЕЙНОІО МЕДИЦИНОІО (Закінчення. Поч. на 3-й стор.).

Н . П . Кот та

Особливу увагу калинівські медики нада­ ють

питанням

план ування

сім'ї .

А це

-

здорові жінка і дитина, це щасливе і бажа­ н е ~tате ринство . Торік на території обслу­ гов ування

Калинівської

64

дил ос я

амб улаторії

н е м о влят,

порівняно з

2000

р е б уває

в агітних.

35

у двічі

наро­

більше

роком . Нині на обліку п е ­

Лікарі

не лише сте­

жа т ь з а їхнім здоров'ям , а й навчають б а га­ т ьо~І

в а жливим

реча м :

сприймати

н е народже н у дитин у як ос оби с тість ,

ще сшл­

к ув а ти с я з н е ю, любити. Надійни ~ш . союз­

медсестра Т.

П.

Трібель .

На

Калинівської амбулаторії сімейної м едици­

-

ни, члену правління ас оціації сімейних лі­

га

медс е стри

Світлана

С.

В.

Тонконог. До того ж

Віталіївна

фольклорному

неабияка заслу­

співає

гурті

у

«Калиновий

родних конф е ренцій О . О

ла , чи не затри~tалася в о на, '!асом, Н<І рівні

вимогливість .

с елищноі а~tб ул ато ріl , "tаю<rи тuкl ре зул ьта­

у

впровадженні

п е ревагу саме

сімейної

медицини

допомоги є найгострішою . На часі у районі

на с естра В. В. Сіра.

працює уже

стоматолог

сімейних лікарів,

досвід

р об оти .

Со к у р. З апита ­

П ооtіхаючись

пооtішкою,

Ольга

-

єдиний ріст, професійний і особистісний.

ще двоє

Надія ГАМАЛІЙ.

проходять навчання. А досвід роботи нашої

комvиапьиоrо vстаткvваииа"

Вітаємо з ніжністю і любов'ю з 80-річним ювілеєм найдорожчу для нас людину, лагідну матусю, бабусю, прабабусю і сестричку

jJ®IJOD:.\®IJЯ!JJZJ<3(1 що загальні збори акціо­ нерів відбудуться: 28.04.05 р. о 14-00 в ак­

Парасковію Степанівну СЕМЕНУ.

товому

безмежну любов до усіх нас.

Марію Григорівну КУШНІРУК

залі

nідnриємства

за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Старо­ Троїцька, 42.

Доземно дЯІ<УQІІО за щире серце, невтомні руки,

Ou,

1950

року)

МОЇ РОЖНИ О, як .ІІ еНІ в краю ті.•r гостювал ось! Та м ластівкІІ н а g .юпgним се. юм

Писалн ва,Іьс tІ на gротах крил ом .

Там вітер ще не гнуз gаний ніким Ромашку пестив gоторком палким . Там п'є веселка воgу з gжерела ... Як я gавно в тій казці не жила! ..

Фото Олексія Мілька .

ПравJІІииа ВАТ ІІ5роварський завод

В ітаємо рідну матусю, люблячу бабусю

(нар. З грудня

З gуші усе несправжн є оснпалось .

Я не вважаю ростом з м ін у посади чи

місця роботи . Для лікаря можливий лише

першої амбулаторії сімейної медицини не -

МОТРОНА БАТЮК

с в о єю

Олександрівна

відповіла:

кваліфікованої і якісної медичної

7

і

с вітлою

сільській місцевості.

горії п едіатр В . І . Еригінський та патронаж­

Рі з аненко,

ти

Головний лікар ЦРЛ ІЛ . Сокур не випад­

А далі е стафету прий м ає лікар вищої кате ­

К.

ради

ни ;vt , тут пан ують як взаємна довіра, так і

єчасноі,

В.

координаційної

учаснику багатьох всеукраїнських і м іжна­

цвіт >>.

Адже саме у селі проблема одержання сво­

а пте кар

члену

С пільна ~1ета з робила це й колектив друж­

Селюк .

Тут працюють і інші самовімані фахівці :

області,

лікарю

сімейних лікарів при М і нохорони здоров ' я ,

народно~tу

надав

l'vl.

карів

головному

від

районі лабораторних досліджень та

в

відпущено фізпроцедур,

запитання

не утрималася

ше

ково

П . І. Корніле нко та ак у шерка О.

вже прощаючись,

«амбітного>>

роботи

стажем

... !

маніп уляції В . І. Осьмак. А в тому, що в Ка­ линів с ькій амбулаторії проведено найбіль­

ника ~ш Ольги Оле ксандрівни у цьому є лі­ 40-річним

вивчати головні лікарі

Київськоі області.

денно му <;таціонарі вміло виконує складні

кар-гінеколог

з

щодавно приіздили

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

17 лютого 2005 року з 14.00 до 15.00 за телефо­ ном 5-34-35 буде прово­ дити прямий телефонний зв'язок з жителями міста заступник міського голови ДЬЯЧЕНКО Олександр Семенович .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

сестро сестрице ти рідии,

1.

Звіт голови nравління про ре­

зультати

фінансово - господарської діяльності ВАТ «БЗКУ" за 2004 рік

і с ирітку ІrІене.

з ювілейним днем народження!

Щ е іІ

tope ти радість .Ji м н ою

та його затвердження .

ді л ил и , Сшю•шів .моїх , ніби власних,

Дорога наша ма м о, рід н ен~ка, Ти нікод и не станеш rтаренька. Хто т ебе замінить .Іtа~щ і бабусю? Хто за тебе краще

2.

люби ла

З. Звіт голови ревізійної комісії . Розподіл прибутку за 2004 рік, плановий розподіл на 2005 рік . 5. Переобрання голови ревізій·

Тож JІl'lи АІ здоров'я тобі ,

4.

Іtаuш люби. Нехай обАІІmас непрохина

в сіх нас зрозуміє,

туги.

Хто за нас, кр і м тебе, серцем перемлі є ?

ної комісіі. Реєстрація учасників зборів від· будеться 28 .04.2005 року з 12·00 до 13.30 за місцем nроведення зборів . Для участі у зборах акціо­

Щоб внуки і діти завжди повижилн,

не стел ет~ся сні г на с кроні,

У радості й юрі твііІ ді м ue л ишшш І

щастя летит~ у долоні. Бо життя н е в рок ах та розлуках ,

З глибокою шаною - сестра Ольга Гук від імені родини: дітей, онуків, правнуків,

Твоя молоді ст~ в дітя х і внуках.

Час, мов р ічка пливе, - н е біда. Буд~ . .ІІа тусю, завжд и .Іюлода. Ми тобі за все вкл о няєм ося, н е н~ко ,

нери nовинні надати документ, що nосвщчує особу , для nредставни· ків акціонерів , крім того , - дору­ чення на nраво участі у зборах , оформлене згідно з вимогами чин­

сестер Надії, Галини

та брата Степана .

І ц ілує.н ру ки, на ш а ти рІ дн ень ка .

Звіт голови спостережноі ра­

ди .

ного законодавства .

З любов'ю-

1!!1 Втрачений договір купівлі­ продажу на будинок NQ 31 по вул. Воїнів-Інтернаціоналістів в м . Бровари, виданий Бровар­ ської ДНК від 17.05.79 р. за NQ 3270 на ім'я ПУСТОВІТА Ми­ коли Андрійовича,

вважати не­

дійсним.

~ Втрачене посвідчення учас­ ника війни серії В-11 NQ 582985 від 18 .08 .03 р . , видане'Бровар­ ським управлінням соціального захисту населення на ім'я БОГ­

ДАНОВОі Рози Олександрівни, вважати недійсним .

ПЕРЕnІК rРОМАДСЬКИХ ОРrАНІ3АЦІЙ ЛЕrАJІІ30ВАНИХ (3АРЕЄСJРОВАНИХ) ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ &РОВАРСЬКОЇ МІСЬКОІ РАДИ ЗА ПЕРІОД

N2

Назва об'єднання

П/П

громадян

3 01.01.2004 Дата реєстрації

р. ПО

01.01.2005

р.

Номер Місцезнаходжен~я статутних органІв

Громадські організаціі, легалізовані шляхом реєстрації Громадська організація вете-

1.

ранів-будівельників

24.02.2004 року N2 94

міста

Бровари

3.

Нез алежно с т і ,

13.04.2004 року N2 95

Броварська міська рада фіз-

2.

обл. , бульв .

риства «УкраІ'на"

Незалежності , 2

Громадська організація «Ук -

27.04.2004

року

N2 96

Романтиків,5

27.04.2004 року N2 97

Молодіжна громадська орга-

ТНОЇ ДІЯЬНИЦІ;

В інформації « Хвилююча зустріч" ( " Нове життя" від

12

ньому абзаці спід читати : « Разом з випускницею

року Л . Чебіною

1965

fА30ЕЯЕКТРО3ВАРІОВАJ1Ь­ НИКА 4-5 РО3РtІДІВ;

-

ВОДІtІ АВТОВИШКИ 1 ІUІ. (марка «Автогідроnідйомник АГП-18»

лютого ц. р.)

вкралася неточність . В передостан­

5.

-

Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварськuх міської ma

-

raзema раііонної

раА , раііонної Аержавної аАмінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ :

кол екmuв

реАакuії газеmu , Броварські міська і ра tюнна

paAu ,

расюнна

t..е ржаt..мінісmр а uія .

Свідоцтво про державну

реєст ра цію Кі оід 10. 12. 1997р.

N 259

індекс

61285

кінологі ч на

між-

10.08.2004

рок у

народно1 громадсько!' органі-

обл .. вул . КІрова .

92

і

07400,

Кuївська обл. , м. Броварu,

В. П. ДВОРСЬКИЙ.

бульв. Незалежності ,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

Вімілu:

сі л ьського госnоАарсmва 4-02-92;

соuіальнuх

numaнь ,

лuсmів

бухгалтерія ; npuuoм оголошень

і

населення

на

йосипо­

~ Втрачене nосвідчення «Вете­ ран праці >> серї1 АА NQ 120809 від

02.01.05

селення

Керуючий справами виконкому

tr

захисту

ТЕЛИЦІ Григорія

р. ,

видане управ­

лінням соціального захисту на­

востей "

ААРЕСА :

ім'я

вича, вважати недійсним.

м . Бро в ари КиІвськоІ

N2 11

не Броварським міським вій­ ськовим комісаріатом на ім'я ПАВЛОВА Анатолія Івановича , вважати недійсним .

ального

10/ 9

Броварський осередок

ІІІ Втрачене посвідчення вете­ рана військової служби серії АА NQ 109785 від 12.02.04 р ., вида­

м. Бровари КиївськоІ'

Громадські організаціі, легалізовані шляхом пов ідомлення

1,

І Втрачений атестат про пов­ ну середню освіту, виданий Броварською середньою шко­ лою NQ 6 в 1981 роцІ на ім'я КО­ ЗАЦЬКОГО Геннадія Івановича , вважати недійсним .

обл ., вул . Енгельса.

зації «Школа Рівних Можли-

В. КОВАЛІВСЬКА.

мі с ька

асоціація " Реванш "

зал співав зворушливі пісні ...". Про­ шу вибачити за неnравильно назва· не прізвище.

З повагою

22.06.2004 року N2 98

Громадська організація «Бра-

даний ВАТ «Княжицьке>> на ім'я АРТЕМЧУК Надїі Василівни , вва­ жати недійсним.

І Втрачене посвідчення -учас ­ ника війни NQ 617536 , видане · Броварським управлінням соці­

та "

вар с ька

-

м. Бровари КиІ'вської обл ., вул . Кірова,92

нізація «Молодіжна рада міс-

УТОЧНЕННЯ

м. Бровари КиІ'вськоІ'

обл ., вул.

технічна спілка"

- іНЖЕНЕРА-ЕНЕРfПИКА; - МЕХАНІКА АВТОТРАНСПОР-

14

м . Бровари КиІ'вськоІ

культурно-спортивного това-

раїнська наукова та науково·

4.

м . Бровари КиІ'всько1 о б л .. бульв

І Втрачений сертифікат на з~

мельну частку (пай) серії К~ NQ 0244035 від 16.10.1998 року , зареєстрований за NQ 1178, ви­

nромuсловосmі 4-04-81;

масової poбomu

4-23-26.

• Редакція не заожди поділяе: по:щцію аоторіо . • За точність викладених фактіо відпооідае: автор . • Листування з читача.чи - на сторінках zазети. • За З.чіст рекла.чи відповідальність несе рекла.чодавець.

Броварського

району

на ім'я ДАНИЛЕНКО Ніли Олек­ сандрівни, вважати недійсним . дру.к oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш .

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuї вської

облАержаАмінісmраuїі.

Зам . Тираж

378 1810

прим .

#12 2005  
#12 2005  
Advertisement