Page 1

СЕРЕДА

13 лютого

2002 р. N2 12 (9314)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

1 -------------------· ~------------------Запитання до Володими- рантурі, викладав, став до- вчальний посібник "Історія І І проведепня Тижня відкри-

1

ВОЛОДИМИР Михайлович Литвип погодився па

1 того листа за його участю. І

Без суиніву, у б~гатьох

ім. Т. Г.~Шевченка. В ун!верситетІ навчався в асш-

ра Михайловича редакція

ктором історичних наук,

України" та редколегії "Ма-

професором.

лаго словпика історії Укра- І

прийиатиме до

наших читачІВ знаидуться

І

розпочалася передвиборча агітація, яка закінчиться о 24 годині 29 березня. За ви­ борчим законом кандидати в народні депута­ ти, партії та блоки до 9 лютого мали відкрити банківські рахунки, а їх реквізити подати до ЦВК. На сьогодні багато суб'єктів виборчого процесу подали комісії такі дані. Про це під час прес-конференції повідомив головu ЦВК

Михайло Рябець. Причому партія чи блок пс

550

~южуть витрачuти більш як

2

тисяч гривень, а кандидати,

зареєстровані в

мільйони

170 тисяч. Михай­ одномандатних округах, ло Рябець не раз підкреслювuв, що ЦВК жор­ стко контролюватиме надходження цих кош­

тів та їх витрати. Кожна зареєстрована партія, блок та капди­ дат у народні депутати можуть вести передви­

борчу агітuцію у будь-яких формах і будь-яки­ ми засобаии, які не суперечать Конституції. Пuртії Ті! блоки двічі виступати~Іуть ІІіl теле­ та радіоканалах- загалом по ЗО хвилин. Крім того,

вони друкуватимуть свої передвиборчі

· .. І як до 1 президента у краш~, ЛІдера блоку ПОЛІТИЧНИХ 1 партій "За сдину Україну".

І Свої запитання шановні І друзі, надсилайте листом до редакції "Нового життя"

1 або ж телефонуйте за но1 мерами 4-ОЗ-76, 4- 21-З4 чи зайдіть до редакції ... Єдине 1 прохання- називайте своє 1 прізвище, адресу і помер І

телефону, якщо він с. Бо,

19

лютого.

їни".

Державної премії України І в галузі науки і техніки,

член-кореспондент Наці о- І

ДО FЛtiBHAд111fiHitr.pt1Цii' nfle3И."eHTtl УК.рtІЇНН.

Володимир Михайлович

Працював у Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти (1986-1989 роки), в партійних органах (19891991 роки).

року у селянській сім'ї па

вийшло понад 200 публіка-

Всі запитання, що надійдуть пізніше, до уваги не брати-

муться. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

вальної академії наук Укра- І

,.,

,..

їни, Заслужений діяч нау­

І ки і техніки України. Володимир Михайлович 1 працював помічником Президента України Л. Кучми, І заступником керівника Ад-

міністрації Президента, пе-

З-під пера В. М. Литвина

Литвин народився 1956

ршим помічником Президе-

1 11 11

нта України. В 1999 році очолив Адміністрацію Пре- І

цій. Серед них капітальні наукові праці "Політична

Житомирщині. 197З року закінчив із золотою медал-

1

лауреат І

в. М. Литвин

ТИНІДЕНЬ ВІДКРИJОrо ·ПИСJА

до в. литвина і запитання І як до глави Адміністрації

9 лютого

ського колективу, який підготував оригінальний на-

тися невідомим, може не називатися.

лю Старороианівську сере-

зидента України.

дшо школу. Згодом з відзна-

арена України: діючі особи

І па їх запитання відповідь І доведеться давати не через газету, а особисто. ЗвичайІ 110, хто дуже хоче залиши-·

кою він закінчив і історичний факультет !<-иївського

лі тика, політики, влада", "Україна па рубежі тисячо-

лаго року обраний лідером І блоку політичних партій

можливо, деякии читачам

державного ушверситету

В середині грудня мину- І

і виконавці", "Україна: по-

І

"За єдину Україну".

літь" та ін. Він член автор-

···················· ~----··············· ------------~4І!)і!Шt[е:~~(!Е(•іі]]~~~------------

ІІД&АЙТЕ ПРО ЯІОДЕЙ ПОСТІЙНО" 16%,

у Зази­

сягають

(у Літках-

дміністрації Л.А. Вайсфельд звернув­ ся до голів споживчих товариств ра­

локо на заготпупкти. А якщо заявки

м'ї-

А згідно з розпоряджен­

йону па параді. яка відбулася 8 люто­ го. На ній було розглянуто питання зниження ціни на хліб та хлібобулочні

то після

надходять на завод увечері, часто-гус­ 17 години, то й випікати його

ням голови облдержадміністрації на хліб та хлібобулочні вироби, випечені із борошна урожаю 2001 року, торго­

ни не заперечують, що чорний хліб, тобто "Київський новий", іноді програє

твах, не можуть використовувати для агітації

вироби відповідно до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 12 жовтня 2001 року та Указу Пре­ зидента України. До обговорення проблеми було за­

гріха таїти, на село відправляють хліб

дукти

підлеглих осіб, службовий транспорт, примі­ щення тощо. Крім того, виборчий закон не

лучено також заступпика голови рай­ держадміністрації, начальника управ­

далеко не тісї якості, яким торгують у цептральних супермаркетах столиці.

для селян були дешевшими. Ще одна болюча проблема

ління економіки А. В. Деменка, голо­ впого спеціаліста управління економі­

Але на пшеничний хліб і батони бро­ варчан, не кажучи вже про великий

ки райдержадміністрації Н. С. ·Мані­ лову, виконуючу обов' язки голови Броварської райспоживспілки, голо­

терських і діабетичних виробів, ніяких

програми у газетах "Голос України" та "Уря­ провела жеребку­

довий кур"ср". ЦВК уже

вання з розподілу між партіями та блоками ефірного часу та газетної площі. Водночас за­ конои забороняється ЗМІ подавати інформа­ ційні матеріали, що містять агітацію або полі­ тичну рекламу.

Кандидати, які обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядуван­ ня, па державних чи комунальних підприємс­

дозволяє підкуповувuти виборців шляхом па­ дання грошей, товарів чи послуг за зІrижени­ ии цінами. Однак невідомо, хто контролюватиме дотри­ машІя суб'єктами виборчого процесу цих

норм, бо Президент своїм указои ліквідував попередне рішення, за яким персдбачалося створепня громадської ради. Саме цей орган мав проводити моніторинг та відстежувати всі порушення норм закону в частині ведепня агі­

тації. "ЦВК не мас таких повпаважень і реа­ гуватиме лише на письмові звернення грома­ наголосив Михайло дян та судові рішеппя, Рябець. - Кожний виборець може оскаржити в суді неправо~Іірні дії партії чи блоку, їх пред­ ставників. Комісія не має стосунку до супере­ чок, які виникають між ними".

ЦВК на засіданні затвердила постанови про утворення чотирьох виборчих дільниць на те­ риторії військових частин та при дипломатич­ них та інших офіційних представництвах і кон­ сульських установах України за кордоном. Гро­ мадяни нашої країни зможуть проголосувати і Hil полярних станціях.

Юлія ШЕЙКО, («Голос України» за

12

лютого

2002

року).

NQ І"

З таким закликом голова райдержа­

починають пізно.

Що стосується якості, то

проблеми колективу виробничників, які можна вирішити спільними зусил­ ляни, тобто за допомогою торгівлі. Адже, як пролунало на нараді, у деяких

броварча­

у зовнішньому вигляді через зноше­ ність обладнання. Але ж і кияни, чого

асортимент здобної випічки та конди­ парікань не може й бути. Питання лише в тому, що торгівля може замо­ вити лише обмежену кількість тортів

впого бухгалтера РСС !.В. Троценко. І, звичайно ж, директора дочірнього під­ Бровар­ присметва АТ "Київхліб" ського хлібозаводу" С.О. Черепейни­ ка. Він проінформував присутніх про

зранку, після того, як здадуть мо­

чи тістечок, а підприємству невигідно

·

(іноді й неможливо) випікати лише 5 кг а потім доставляти його за

виробу,

8-1 О

кілометрів замовникам.

Однак

вони йдуть і на це, розвозячи у мага­ зини Бобрика, Калинівки, Плоского по

2-З торти чи кільканадцять тістечок.

населених пунктах району падають пе­

На користь міського хлібозаводу го­

ревагу хлібу київського виробництва (наприклад, у Требухоізі, Літках, Рож­ нах, Літачках). І це при тому, що ціна

ворить і той факт, що вони забирають

на цю продукцію майже однакова. Що ж заважає броварчанам бути гі­ дпими конкурентами столичним коле­

нереалізований зачерствілий хліб (на

відміну від інших постачальників). Од­ нак продавці інколи зловживають цим: пускають у продаж спочатку несвіжу

продукцію, а тим часом м'який хліб

гам? Це, насамперед, недостатня кіль­

знову-таки

кість спеціалізованого автотрапспорту.

вий.

Бо хліб перш за все розвозиться по дитсадках та школах, а вже потім до­

Голови Бобрицького та Гоголівсько­ го споживчих товариств М. Ф. Бали­ цький та М. В. Дяченко розповіли про

лас кілометри до сільських крампиць. А ссльчани звикли купувати "продукт

перетворюється на черст­

19% 16,5%).

вельні надбавки не повинні перевищу­ вати 15%. Отож Л. А. Вайсфельд за­ кликав усіх керівників споживчих то­ вариств району вжити усіх заходів, аби

вже з

11 -

уважив, що обслуговування тих насе­ лених пунктів, де недоцільно мати ма­ газин, слід проводити за допомогою виїзної торгівлі, автолавок тощо. Не­ погано було б організувати торгівлю у

Переможці, Першотравневому, Ми­ хайлівці та інших селах за попередні­ ми замовленнями жителів. І в кожно­

му селі вже час подбати про ветеранів війни, створивши в центральних мага­ зинах куточки, де б торгували товара­

ми першої необхідності за дешевшою ціною.

- Така турбота про людей ніколи не буде зайвою, і торгівля повинна сказа­ ти тут своє слово. А райдержадмініст­

рація, в свою чергу, намагатиметься всіляко сприяти колективу райспожи­ вспілки в будь-яких зусиллях із соціа­ льного захисту населення Броварщи­

ни, в т. ч. здешевленні ціни на хліб,

культури за повного анш­

лагу відбувся творчий ве­ чір композитора Володи­

мира Ілемського з пагоди 50-річчя від дня народжен­ ня та ЗО-річчя творчої дія­ льності.

Відкрила вечір свого та­ лановитого земляка Кали­

тянський селищний голо­ ва Н.Г. Криницька. При­ вітати ювіляра до Калити прибули народний депу­ тат України О.М. Іщенко, голова Броварської рай-

держадміністрації Л.А.

Тепло привітав ювіляра

Вайсфельд, його заступни­ ки C.l. Лукашевич, ПЛ. Іваненко, начальник рай­ відділу культури В. М. Ко­

головний спонсор творчо­

те, що торговельні надбавки на хліб тут

го вечора

-

голова прав­

ліпня агрокомбінату "Ка­

лита" І.С. Рудак.

заслужених

артистів

України Василя Бокоча,

Олександра Василенка, Василя Волощука, вокаль­ них ансамблів "Калитяпо­

жушко, відомі поети На­

Пісні Володимира Ілем­

чка", "Україночка" (с. Го­

талка Поклад, Володимир Осипчук, Ярослав Чорно­ гуз, радіожурналіст Ва­ силь Марусик, члени літе­

ського (а всього їх було

голів), дуету "Водограй"

ратурпо-мистецького об'­

близько тридцяти) прозву­

(Валентина та Василь Ко­

виконанні тріо

жушки), квінтету банду­

чали

у

бандуристок, артисток

народних

України Алли

ристів

"Чарівні струни"

B.l.

діти Мар'яна (клавішні) та

Жолуденко. Натхненно, весело і ці­ каво провела вечір веду­

Ярослав (саксофон).

ча музичних програм На­

Ілемського виконали його

Приємно відзначити, що Володимир

Ілемський

пише пісні на вірші наших земляків. Кілька з них на вірші А. Луценка, В. Мос­

квича, В. Зикоrо, О. Чер­

Кам'янець- Подільського

нишова та ін. прозвучали

Шутько, Світлани Петро­

педуніверситету (керівник

вої, Антоніни Мамченко

хворобу прибути на свя­

Рура,

Світлана Чабан), ансамб­

(художній керівник Заслу­

лю "Спадщина" (Бровар­ ський РБК). Окрасою кон­ церту став дитячий танцю-

то композитора його зем­

жений

діяч

мистецтв

України Григорій Куляба),

ну імениннику вручила селищної ради

струментальну музику В.

кож друзі та колеги іме­

Михайло Лущ Володимир Однолько та ін.

його привітання і карти­ секретар

того вечора. Не зміг через

Стспан

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ням Алли Димитрової. Ін­

єднання "Криниця", а та­ нинника

-

підсумовуючи сказане на нараді, заува­ жив Л. А. Вайсфельд.

вальний колектив Кали­

Минулої п'ятниці у Ка­ будинку

це за­

-

безпечення малих сіл та хуторів това­ рами першої необхідності. З цього при­ воду голова райдержадміністрації за­

тянеького БК під керуван­

литянському

лютого найнеобхідніші про­ хліб та хлібобулочні вироби

ляк

-

поет і художник

Анатолій Луценко, тому

ціональної радіокомпанії України чарівна Леся Бі­ лаш.

Щира подяка усім орга­ нізаторам за допомогу і фінансову підтримку цьо­ го чудового свята, а його

"винуватцю"

-

нових

творчих злетів, нових пі­

сень. Маестро, будь! Валентина КОВАЛІВСЬКА.


13.. 02

N!! 12 (9314)

..................................mв~:·шш·;~аg~NдВШ5~~~~.................................

ІЦО6 МІСТО НІИПО І ТВОРИВО ДОХОДИ

·$1~ !'и ВJКе ш)~ідоі.f; · ·

Рад . ·.· . и.. ···.хх. ·.. . ll.І. с.кл.ика . ни.···.·. . . . . . . . . .·. · .· ·. . . . . . ·. . . . ·.~·;·.•·.· .и· п.··а.б. ІОІРК! . •. <\. ••. е.· .;•/:,· мі~та·на 2002 рік. Дотр~'-'Уf<'&,'1~ь··свого· сло-

ВИДАТКИ (Тис. грн.)

Дже

Прибу111ковий подсипок з

~а, Р~JіІ;ІІ(:ЦіfІ зІіІерну.п,~~~/:1.~ '!~~алЬнин:а ·мі• .;ськоrо фінансово~~ YnP~EilfЩ'/.1! Т. ·• n;. ТОЛ· .МАЧОВОТ з проханням бірь.Шдет;~льно і до~

(Тис. грн.)

2002

ела доходів

17295,7

.мадян

соЦкульпr.сфера

Ліцензії на підприсли-~ицьку 111а

357

діяльніс111ь

нуємо нашим читачам з~іс.товну розповідь

625,3

Плсипа за 1nорговий псипен111

СоцішzьrииІ захиспr.

рік з конкретними таблицями, Місцеви подсипки

графіками та діаграмами.

у

ЧЕРВНІ

минулого

року Верховною Ра­

"І,ОЮ був прийнятий

Бю­

понад планових

сум (до­

даткових дотацій). Поря­ док

визначення та

пере­

рахування

~кий у повному обсязі

бюджетів додаткових до­

2002

ня

з

1

січ­

року. Бюджетний

кодекс передбачає новий підхід до формування бю­ t.,жетів,

тому

міста має

і бюджет

свої особли­

вості.

до місцевих

ІП111.ЕХJ.фи 111а санкції~ сплачені за

Єдиний подсипок

2142,8

Інші доходи

1161,6

Кабінет

міністрів

Ук­

В сього надход::нсень

г

Видатки на допомогу сі­ м'ям з дітьми, з дитинства

інвалідам

До111ація з обласного б10д::нсе111у

затверджені

у

ством фінансів України

дуть передаватися місько­

нашому місту,

му бюджету. А це в мі­

значено обсяг t.,жетного

трансферту. В

основу його

взяті

Субвенція з

у

бливістю в

всіх регіонів

дого і рідкого палива, ква­

газу,

ртирної

зях бюджетної

сміття і побутових відхо­

І Прибутховий rюдатсж: з

2.5%

громадян

48,8%

плати,

Іншідоходи

3,3%

Єдини~ nодаток

вивозу

6 ·1% Місцеви

nодатхи

Соціапьний захист

1,8%

а

допомогу. У вигляді суб­

що на 3137,1тис.грн. біль­

новлені також у розм1р1

тонується

венцій передбачені кош­

ше порівняно з виконан­

75%, обрахована у розмі­ рі 3000,0 тис.грн., або від­ повідно 11, 9%; - єдиний податок об­

призначенням,

-

дотація з Державного

бюджету. По нашому мі­ сту

вона ви~начена у роз­

грошову

ве­

ням бюджету за минулий

теранам війни та праці на

рік. Насамперед, це пов'я­

ти для надання пільг

санаторно- курортне ліку­

зано зі стабілізацією та

А ВІДМІНУ від попе­

вання,

для проїзду один

розвитком господарсько­

редніх років, дотація

раз на рік на залізнично­

го комплексу міста, а та­

2242,8тис.грн .. , відповідно

8,9%.

871,1

мірі

Н

адресну

тис.грн.

вирівнювання буде пере­

иу

інші

кож із політикою держа­

раховуватись обласним

пільги. Майже втричі збі­

ви, яка спрямована на по­

транспорті

та

управлінням Держказна­

льшена

чейства по щоденних но­

вань

рмативах

окремих категорій насе­

за

по

перерахувань

рахунок

21

виду

надходжень

загальнодер­

сума .відшкоду­

за пільговий проїзд

лення

пасажирським

ав­

тотранспортом.

жавних податків і зборів,

У цьому році передба­

а по місту це буде близь­

чена субвенція з Держа­

ко

11

видів. У разі,

якщо

вного бюджету на будів­

ці надходження не забез­

ництво та придбання жи­

печать квартальної суми

тла для військовослужбо­

дотації вирівнювання, до

вців,

20

дій в Афганістані

числа останнього иіся­

ця

кварталу

обласне

управління Держказна­ чейства

зобов'язано пе­

рерахувати

на

рахунок

недоотриману суму. разі перевиконання

У

річ­

них платежів до Держав­ ного бюджету тиме

право

місто ма­ на

37,5 %

учасників бойових

єнних конфліктів

та во­ у

за­

рубіжних країнах і чле­ нам їх сіией.

Для нашо­

кращення життєвого рів­ ня населення.

У порівнянні із прогно­ зонаними

збільшена на

дуть:

-

прибутковий пода­

розмірі

З іншими джерелами доходів можна дізнатися

з таблиці

"ДОХОДИ".

Обсяг субвенцій з дер­ жавного бюджету на здій­ снення програм ного

захисту

соціаль­

населення

та дотація вирівнювання

становитиме

10493,5 тис.

грн.

К

РІМ ДОХОДІВ загаль­

ного фонду заплано­

вання від якого

розмірі

рі

75%

у розмі­

залишається у мі­

сті і який обраховано у

або

у загальній сумі

у

вано спеціальний фонд у

535,0

складає 39001,9тис.грн.,

рахований

ток з громадян, відраху­

вона визначена

рік по доходах та ви­

тис.

ми джерелами в місті бу­

го міста

Б ЮДЖЕТ міста на 2002

4290, 1

грн. Основними доходни­

в розмірі

тис.грн.

розрахунками

Мінфіну доходна частина

розмірі

датках

17295, 7тис.грн.

68,5 % від надходжень

3229,5тис.грн.,

який складається

із по­

датку з власників транс­

портних засобів,

що

є

джерелом ремонту і утри­

у вигляді податків та збо­

мання доріг,

рів;

фонду охорони навколи­

-

плата за землю, від­

рахування від якої вета-

внесків до

333

rрн. місто витрача€ на:

161 126 255 21 21 56

-

на утримання органів місцевого самовря­

40

-

на інші видатки.

-на охорону здоров'я;

-

на житлово-комунальне господарство; на соціальний захист;

-на культуру та мистецтво; на фізичну культуру і спорт;

надходження бюджетних

дування;

багатьох функцій видат­ ки Мінфіном не доведені

та

оренди

приміщень. Вперше в

у значно

менших обсягах. У бю­

2002

році від­

джеті міста на

повідно до Бюджетного

вони знайшли

кодексу сформовано бю­

браження

джет

розвитку,

що

вхо­

дить до складу спеціаль­ ного фонду

ний

у

і

обрахова­

розиірі

1650,0

тис.грн.

СНОВНА питома о вага вИдаткової час­ тини загального фонду бюджету міста направле­ но на утримання установ

освіти, культури, льного

захисту

соціа­

населен­

ня, спорту, органів управ­ ління та охорони здоро­ в'я.

Видатки на охорону

здоров'я

передбачені у

вигляді субвенції район­

ному бюджету. Загалом

видатки

вище перелічені

на

устано­

льні

2001

роком

від

2

до

Видатки на комуна­ послуги,

послуги

зв'язку та енергоносії бю­

2002

рік

своє відо­

на рівні

або

більше обсягів минулого року. До них відноситься утримання позашкільних закладів освіти, спортив­

них споруд, преси, радіо, телебачення, благоустрій міста, капремонт житло­

вого фонду, утримання централізованих бухгал­

терій

та

ряд

інших

видатків. вказа­ Б ЕЗУМОВНО, них коштів на 2002 рік

в бюджеті міста ще

недостатньо,

щоб

гідне

підтримати ту динаміку розвитку,

яку намітили

установи. Тому всім нам необхідно

працювати

над виконанням показни­

ків доходів як бюджету міста, так і Державного бюджету,

щоб

у кінці

року ми мали додаткові

Оплата праці

джетних установ, відпові­

кошти. Тоді фінансова

27%

дно до ст.38 Закону Укра­

ситуація буде значно кра·

їни "Про Державний бю­

щою.

Благоустрій міста

Нарахування

9%

на з/плату

11%

KanirdJJьнi

джет України на

І

ДОІJОМОПі

КомуаЛьні

сім'ям з

.послуги і

дітьми

населенню

енерrоносі:.·

І%

22%

8%

2002

рік"

передбачені в повному обсязі,

Субсидії та

ЗОСЕРЕДИТИ

увагу і на тому, що з

або доведені

послуг

ні з

який викорис-

Х ОЧУ

тних

ви збільшені в порівнян­

13%

9%

власні

довища,

Інші видатки

видатки

цільовим

шнього природного сере­

Структура видатків бюджету міста за видами витрат

-на освіту;

за

установ від надання пла­

30%.

3 кожних 1ООО

культура та мистецтво

8,5%

nатент

2.0%

дів передбачається запро­

ФЬкультурв І сnорт

Плата за землю

:'

та збори Плаf'а за торговий

вадити

недостаючій частині

осеіта

:·· Інші видатки

самоврядування

ливі власні надходження, в

39001,9

Орrани місцевоrо

жкr

27,2%

бюджеrу

твер­

однакові видатки по галу­

мож­

Всього видаиr.ків

!Структура дохоДів 2002 р.

обласного

ні є те, що на придбання скрапленого

Також обраховані

1211,8

цьому питан­

та інші показники. Для

сфери.

3900І,9

бюджеrу Дотація з

редбачені кошти на

субсидій населенню. Осо­

визначені

Іниlі видапr.ки

обласноrо

ПОВНІЙ потребі пе­

статистичні дані одержувачів пільг

Всього доходів

тис.грн.

відшкодування пільг та

населення,

0,0 3229,5

70,0

обрахунку

про кількість учнів,

міжбю­

сяць складає близько

2171,8

вшutЛ

9622,4

Надход.

ви­

871,1

та дітям-ін­ Позики

обласного значення,

3646 438 590 242,5

25278,9

раїни.

вигляді субвенцій, що бу­

районам та містам

и

4916,5

безпосередньо Міністер­

585

0,0

ен~ подсипкового

по

Державному бюджету у

як і решті

2765,4 5628,6 1082,8 111,2 360,0

ці

тацій повинен розробити

валідам

-

Перша особливість

Пільги ВВв 111а п

696,5

n1a збори

9948,0

бсидіr

'І,Жетний кодекс України, набрав чинності

12975,9 6276,3 818,3 683,3

11160

/1РО ·головний фінансовиі;і документ Бро~а ..

.2002

20753,8

3000,0

хіДливо розкрити щ:JйнцИпИ J цідходи фор;; M}'EІ;JHHR цьогорічного бІ()джf!!У· Тож проnt)­

рів на

2002

Статті видатків

причому ліміти

споживання

енергоносі­

їв встановлені

у фізич­

Від редакції: Про хі,!!

виконання бюджету Бро· варів за

них обсягах по кожній

мо

бюджетній

життя".

установі.

2002

рік систе·

маточно інформуватиме·

читачів

"Новог<


. fl!l

11

N9 12(9314)

ЗА ЗИМОВО-СТІЙЛОВИЙ пе­ ріод утримання худоби кілька разів проводились рейдові пе­ ревірки на фермах сільськогос­ подарських підприємств райо­ ну. У них брали участь старший інспектор 2-ЗДПО м. Бровари

еаме rак можна еформупюваrн npioJ.•нrerІ.ri

наnрRмн ро6оrн епецепуж6н на еучаеному erani. Протягом минулого року оперативники столичних ор-

1

І

гапів безпеки викрили нема­ ло фактів протиправної діяль­

мали змогу <<активно» відпо­

пості у сфері економіки. За-

лопі, басейнах, більярдній залі

галом завдяки роботі столич­ ної спецслужби попереджено

та ресторані. У офісі підпіль­ ного банку оперативники ви­

економічні збитки державі на

лучили понад

чити у сауні, масажному са­

90

тисяч дола­

інженер

райсільгоспуп­

равління Микола Михай­ лович Бороденко.

Приємно відзначити те, що в більшості господарств райо­ ну зимівля худоби проходить успі­

рів США, а па рахунках фік­

льйонів гривень. За рахунок

тивних фірм було заблокова­ но вісім мільйонів гривень.

шно. Ферми забезпечені грубими,

му бюджету відшкодовано

Не залишалися поза увагою І підрозділу захисту економіки й <<Тіньові» процеси, що від­

збитків у

буваються у сфері приватиза­

рмами. Складепо раціони годівлі тварин. Усі корми завозяться і роз­ даються худобі за графіком. Так, на фермі СТОВ "Войтовсь­ ке" утримується 180 голів великої рогатої худоби на відгодівлі. Біля неї пораються три фуражири і три те­ лятниці. У приміщенні чисто і зати­ шно. У годівниці за графіком заси­ паються корми. Пахне сушеним різнотрав'ям, запареною дертю.

стягнення прихованих подат­

ків, конфіскації товарів та ви­ лучення цінностей Державно­

сяч

49

мільйонів

гривень,

470 ти­

а також

повер­

нуто в Україну валютних цін­ ностей майже на

33

мільйони

гривень.

Тридцять вісім криміналь­ них справ порушено за озна­

ками таких особливо суспіль­ но небезпечних діянь, як роз­ крадапня державного або ко­

лективного майна в особливо великих розмірах шляхом привласнепня або зловживан­ пл службовим становищем. За результатами оператив­ но-слідчих заходів, спільно з податковою міліцією в Києві проведено декілька спеціаль­ них операцій. У їх результаті викрито не тільки схеми тіньо­ вого грошового обігу в низці комерційних банків, а й лікві­ довано

мережу фіктивних

фірм. які займалися відмиван­ ням коштів, набутих проти­ правним шляхом.

Припинена ність

п'яти

також

діяль­

глибоко

зако­

нспірованих копвертцентрів. які можна вважати <<тіньови­ МИ>> фінансовими установами. Кримінальні ділки активно ко­ ристувалися послугаии 12-ти столичних комерційних бан­

ків. А на рахунках

84

фіктив­

них фірм акумулювали <<бру­ дні кошти», що з'являлися пі­ сля приховування nрибутків від оподаткування та інших сумпівних <<бізнесових» обо­ рудок.

Приміром, у ході однієї сnецоперації оnеративники розкрили аферу, суть якої крилася в купівлі-продажу ощадних сертифікатів па пред'явника. Причому, диспе­ тчерська nідпільного центру знаходилася безnосередньо в офісі ОДНОГО із СТОЛИЧНИХ ба­ НКіВ. Бариш <<варився» nрямо в касі респектабельної фінан­ сової установи. Співробітни­ ця банку буквально із лівої руки

в

праву

<<nерекладала»

папірці, пе забуваючи від іме­ ні <<клієнтів» фіктивних фірм

nідробляти nідписи на звітних документах. Переведені в та­

кий спосіб цінні папери (а це у грошовому еквівалеІггі до

15

мільйонів гривень щодня) пе­ реводилися у готівку й живи­ ли <<тіньовий риною>. Інший «конверт», який ви-

d крили

оперативники, діяв у

Шевченківському районі сто­

лиці. Обладнапий під оздоро­ вчий комплекс, конвертцентр надавав не лише банківські послуги. Використовуючи ре­ квізити та печатки фіктивних фірм, фальшиві трудові кни­ жки та засоби електронного

банківського зв'язку, фінанси­ сти <<Прокручували» грошові

махінації і по Україні, і за ко­ рдоном. А після проведення протиnравних оnерацій по­

стійні відвідувачі-пільговики, серед яких були керівники ві­

домих комерційних структур

зі сфери будівництва, торгів-

ції та на фондовому ринку. До владних структур направлено

понад дві сотні інформаційно­ аналітичних матеріалів. При­ міром, про виявлені порушен­

ня при формуванні статутно­ го фонду однієї з інвестицій­

них компаній України для ску­ пки акцій найбільш рентабе­ льних вітчизняних підпри­ ємств. Або ж про незаконне відчуження комерційними структурами державного май­ на, чим попереджено збитки

на суму понад 33 мільйони 24% акцій ВАТ <<Ки­ ївський річковий порт», що становить 1 мільйон 217 тисяч гривень, а

гривень,

повернуто

у

ний автомобіль АЦ-40

соковитими і концептрованими ко­

ДИректор Олександр Валерійович

Фещук задоволено розповідас про роботу тваринників, про плани па майбутнє. При:і.1іром, уже в цьому році тут планують значно збільши­ ти кількість великої рогатої худо­ би, а також закупити свиноматок для розведення свиней. Умови для цього є. У господарстві мають чи­ малі запаси поживних кормів, а та­ кож приміщення для подальшого

( 130)63Б

збе­

розширення тваринницької галузі. Добре враження справила зустріч із керівниками ТОВ "Arpo-2000". Пригадую, раніше тварини на фер­ мі села Жердова роками не бачи­ ли сіна. Тодішні керівники поясню­

рігається на території автогаража. Протягом п'яти років він перебуває в технічно несправному стані. А тим часом у селі Гоголів виникають по­ жежі, під час яких навіть гинуть

вали це відсутністю нормальних сі­

люди.

нокосів і техніки для сінозаготівлі.

У ТОВ "Оболонь" (директор М. І. Кривонос) водонапірна башта не обладнана спеціальним пристроєм для забору води пожежними маши­ нами. Також відсутні первин­ ні засоби пожежагасіння та ручний пожежний інвентар. Електропроводка освітлення потребує ремонту. У ході перевірок виявлені типові майже для всіх ферм

Коли ж господарство очолив Ми­ кола Петрович Миронець, він уже за перший рік роботи зумів заски-

Чекають на rrqepвoнoro півнRІІ~

500 мі­

загальну суму близько

.....

- загалом близько півтисячі чоловік,

лі та промисловості

капітан військової служби Па­ вло Петрович Колесник, спеці­ аліст з управління охорони пра­ ці райдержадміністрації Сергій Миколайович Козьменко, головний зоотехнік управ­ ління сільського господар­ ства Анатолій Олександ­ рович Петренко, головний

13.02

ртувати десь приблизно по тонні сіна на кожну фуражну тварину. І вже в паступні роки до молодого керівника возили за досвідом усіх керівників району. Відтоді тварин­ ницька галузь у господарстві поча­ ла відроджуватися. На фермі пра­

порушення

вимог

охорони

праці. У тваринницьких при­ міщеннях гноєтранспортери

експлуатуються без захисних решіток та огороджень. На елект­ родвигунах відсутнє захисне огоро­ дження ремінної передачі. Гноєтра­

нспортери та електрообладнання не заземлені. Кабель 380В не захище­ ний від механічних пошкоджень на

цює 21 тваринник. Господарство ви­ робляє і реалізує високоякісну тва­

висоті менше двох метрів (він по­ винен бути в металевих рукавах). З'єднання провідників виконане на

ринницьку продукцію.

скрутках, не заізольоване. У примі­

На жаль, цього не скажеш про ферми ТОВ

"Україпа-агро", ТОВ

"Оболонь". Наприклад, па момент перевірки на фермі ТОВ "Україпа­

щеннях ферм відсутні попереджу­ вальні знаки, аптечки першої допо­ моги, а також план безпечної ева­ куації людей і тварин під час

агро" (директор М. А Думенко) не було павіть чергового. Відсутні пе­ рвинні засоби пожежогасінпя, еле­ ктролампочки в приміщенні корів­

пожежі.

пика експлуатуються без плафонів.

ливу увагу керівників привернуто

На проїзних частинах тваршшиць­ ких приміщень зберігається соло­ ма. Телефонпий зв'язок відсутній.

до виконапня організаційних захо­ дів. По виявлених педоліках вида-

У сусідньому ТОВ "Колос-2000" (директор О. В. Дяченко) пожеж-

Зрозуміло, усунення цих пору­ шень забезпечить безпеку як пра­

цюючих, так і тварин. Тому особ­

110

приписи.

Галина ПОЛЯКОВА.

влас­

ІІість держави.

Понад

60

фактів корупцій­

них діянь та nосадових злочи­ нів, до яких були причетні

державні службовці, викрили у минулому році оперативни­ ки спецпідрозділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю. На розгляд слу­ жителям Феміди було переда­ но 1О адміністративних· про­ токолів, ще 50 інформаційних повідомлень наnравлено до інших коптрелюючих та nра­ воохоронних органів. А опе­ ративні матеріали сnецпідро­ зділу лягли в основу

8

кримі­

нальних справ, nричому зви­

нувачуваними в них стали не

лише так звані <<стрілочники».

За вимагання хабарів до від­ nовідальності нині притягу­ ються заступник голови адмі­ ністрації одного з райцентрів Київщини та кілька податкових nрацівників. Спецпідрозділом <<К» викри­ то також канали надходжен­

ня в регіоп фальшивих гро­ шей та важких наркотиків. Так, у ході проведення лише однієї спецоnерації в Ірпені,

ВОШИВИЙ ДОКУМЕНТ

Донецького регіону.

·

Свій внесок у сnраву наnо­ внення прибуткової частини

бюджету держави внесли і слі­ дчі УСБУ, у проваджені яких знаходилося понад 200 кримі­ нальних справ. У рамках кар­ них справ накладено арешт на

кошти та інше майно на суму понад 7 мільйонів гривень, ви­ лучено матеріальних ціннос­

тей на

8 мільйонів

гривень.

Тривала робота і в таких традиційних сферах діяльно­ сті спецслужби, як контрроз­ відка та підтримання грома­ дянської злагоди в сусnільст­ ві, протидія екстремістським і терористичним проявам. Зо­ крема, викрито діяльність де­

кількох агентів іноземних сnецслужб, а також задокуме­ нтовано факт втручання іпо­ земців у внутрішні справи України. ·

Ольга БУНЯК.

-------------------~

Вайсфельду, його за­ ступникам -А. Т. Ко­

іноді, на жаль, неспо­

сенку, С. І. Лукашеви­

дівано трапляються

чу, народному депута­

ного договору, який повинен стати в кожному трудовому ко­

ту України О. М Іщен­ ку, начальнику район­

Сердюку.

негаразди. Дуже важ­ ливо, коли в такий час

ного відділу освіти М. М. Скирті, завідуючій районним відділом у справах сім'ї та моло­ ді В. М. Заболотній за постійну підтримку, до­

лективі основним· нормативним

поряд є добрі люди,

документом, що регулює виро­

котрірозуміють і допо­

бничі, трудові й соціально-еко­ номічні відІіасини між власником

магають.

і найманими працівниками. Районним уnравлінням nраці та соціального захисту населен­ ня була проведена nевна робо­

на сім'я Паплавських свої проблеми і нега­

та щодо сприяння та укладення

і виконання колективнихдогово­ рів і угод на підnриємствах та організаціях району. Як nоказує аналіз, станом на 1 січня 2002 року було укладено. по району колективних договорів і угод 104 одиниці, що в порівнянні з по­ чатком минулого року є збіль­ шення на 61 одиницю, або на 71%. Зареєстровано 84 одини­ ці, або 81%. На кожному третьому nереві­

Наша велика, друж­

рішувати самостійно.

помогу, опікування. А особливу подяку ви­

Але трапляються такі

словлюємо нашим по­

ситуаціі, коли виріши­ ти своїми силами ми їх не можемо. І тоді нам

стійним друзям за те,

разди намагається ви­

Велике спасибі та­ кож від усієї нашої ро­ дини людині щирої душі, народному депу­

татуУкраїни О. М. Іще­ нку За ЗИМОВИЙ ОДЯГ, взуття, солодощі, а та­ кож перукарські послу­

ги від салону "Вояж".

Ми дуже любимо всіх цих людей. Бажа­ ємо їм міцного здоро­

Ми хочемо вислови-

що в найсуворіший і морозний період зими не залишили дітей на­ шої сім'ї без тепла, коли газовий котел ви­ йшов з ладу. Вони зро­ били все можливе привезли електрообі-

Нещодавно відбуло­ ся чергове засідання

ванкою для студентів

тися особливою ува­

стало знайомство з

координаційної студе­

молодіжним календа­

гою серед молоді. Це й не дивно, бо саме в

нтської ради, на якому були розглянуті питан­

рем «Молодь і місто», який презентував бро­

студентському середо­

сутності наnолегливості щодо укладення колективних догово­

ня

варчанин Тарас Доне­

муються та nроходять

реному підnриємстві району ко­

дили nоставку фальшивок з

іноді воно дарує нам приємні сюрпризи,

грівачі і в найкоротший термін відремонтували

У сьогоднішніх економічних

лективні договори відсутні вна­ слідок небажання керівників брати зобов'язання щодо соці­ ального захисту працівників, від­

злочинної групи, що налаго­

ти подяку голові рай­ держадміністраціі Л. А.

умовах зростає роль колектив­

підроб­

70 тисяч

руслом,

котел на завQАі НКО, за що ми також вдячні його директору Ю. А.

лених доларів США, заареш­ товані члени організованої

під час збуту

Життя тече своїм звичайним

рів з боку профспілкових комі­ тетів, втрати довіри працівників nідnриємств до цього дієвого механізму регулювання трудо­ вих відносин, нестабільності в

на допомогу приходять

наші добрі друзі, котрі готові вислу­ хати, зрозуміти, допо­ завжди могти.

створення

волон­

в'я, успіхів у їхній не­ легкій праці, родинно­ го затишку.

Родина

ПОПЛАВСЬКИХ. с. Гоголів.

вищі виникають, фор­

нко.

аnробацію нові, конс­ труктивні ідеї. Разом з

ної студентської ради з громадською організа­

На засіданні були та­ кож розглянуті органі­ заційні питання щодо

дше сприймають все

терського

центру

та

співпраці координацій­

тим, студенти найшви­ нове й енергійно гото­

цією інвалідів з ура­

проведення

роботі, що не дає змоги визна­

женням

опорно-рухо­

«Студентська красуня»

ві

чати nевні соціальні гаранті!.

вого апарату «Праг­

та проведено аналіз

життя.

Рекомендуємо комітетам nрофсnілок активізувати роботу з керівниками підnриємств та

нення».

участі студентства в конкурсі молодих жур­ налістів, що проходить

До того ж легко пра­ цювати, коли тебе ро­

зуміють. Міський голо­

у

місті за ініціативою

ва І.З. Петренко та ви­

відділу в справах сім'ї

конавчий комітет місь­

та молоді. Та й взагалі бровар­

тримують

органіЗацій щодо укладання ко­

Лективних договорів, їх реєстра­

ції в управлінні nраці та соціаль­

h

президент Олег

Іваненко мав нагоду поспілкуватись із кра­ щими студентами міс­

конкурсу

ти більш жорстких заходів адмі­ ністративного вnливу до власни­ ків усіх форм власності, які ухи­ ляються від цієї відnовідальної

та. Він розповів про проблеми молодих ін­ валідів, насамперед про відсутність можли­ вості спілкування з ро­ весниками. Результа­

сnрави.

том зустрічі стало під­

м'ї та молоді стосовно

писання

студентського

ного захисту населення, вжива­

угоди

про

ські студенти активно

підтримують будь-яку пропозицію, висунуту відділом у справах сі­ життя.

Віра СКИБА, спеціаліст з оплати праці та

співпрацю координа­

Приємно відзначити,

трудовИх відносин районного

ційної студентської

що засідання коорди­

ради та громадської

наційної студентської

організації «Прагнен­

ради міста, які відбува­

управління nраці та соціального захисту населення.

ня)).

Приємною несподі-

ються

кожних два ти­

жні, почали користува-

втілювати його в

кої ради всіляко під­ молодь

в

усіх їі добрих починан­ нях. Та хіба може бути інакше? Ад;же саме по­ колінню сьогоднішніх студентів будувати в

майбутньому добробут нашого міста.

Любов КВАША, спеціаліст відділу в справах сім'ї

та молоді.


13.02

~~~-ml ·---------.....jь:щнg:!ІLtQD тів би зосереди­ ти

вашу

увагу

на одній на зустрічі Господа нашог о Ісуса Христа і старця С ем е на. Це рква свята зб е рігає дання,

вся йому ангел Божий , що затри~Іав його руку і с казав: " Май віру до напи с аних

дочасного,

слів, і ось тобі знак - ти не помреш до того часу, доки своїми очима не п обачиш народженого від Діви Чис-

~'У· зі спо коє м, бо бачили очі мої спас і ння Твоє, що Ти наготовив перед лицем усіх людей, світ на прос віту не -

тої -

пере­

що

він промовив: "Нині відпускаєш раба Твого, Владико , по слову Твоє-

Спасителя світу" .

І так минали довгі , довгі

ро к и , а праведний Семен все очікуnав <;повнення обіт-

пра­

в едний Семен був у числі тих

щасті чи навіть потреб і, а

Але запитаймо са мі с ебе

були б В СТаНі ДОПОМОГТ:f

за в жди готові

Йоиу ці двері, щоб належ­

Праведни й Семен сподо бився великої ласки від Го-

глушують всі почува ння та

два Христов ого , на бажання єги­

ни ці , спавіщеної йому анге­

епода, бо він не тільки зу­

в и на шої душі. Щоб поба ­ чити Господа, подібно пра­

петського

царя

лом. Він щоденно відвідуnав

стрів Сина Божого в хра~Іі ,

Коли в і н чита в слова Пр о­

храм Єрусалимський . І коли, врешті, одІюго довго­ очікуваного дня Богоне ~ю­ вля Ісуса принесли до хра ­ му, то пра ведний С е~Іе н , по натхне нню від Духа Св ято­ го, п і знав дов гоочікува но го

але бачив Його своїми очи­ ма та носив Його на своїх

ведному Семену, очима сво­

Птоло~Іея Філа­

рока Ісаї: "Ось Діва в утро­ бі зачне і породить сина"

н ього.

пере­ книги

на

гр е ц ьк у .

чей. Їх багато можна вбача­

(Іс.7:14 ), він дуже здивува­ вся, як це Діва , що не має

ти в цій події. Зустріч пра­

мужа,

ведн ого Семена з Господом, людини з Б ого м, С та р о го

тів викре слити слов о "діва"

мож е

р одити,

та

-

Мес ію

Христа

руках.

уподобитися до прав едного Сем ена , що б ще в дочаспо -

1\ІУ житті наблизитися. до Го­ спода та зустріти Його?

Го с под­

побожністю прийняв він па св ої старечі руки Дитину Хр и ста , поблаго сло вив та , р адіючи ти~І. що Госп одь вже відпустив його зі с віту

і замінити його слово м "жі­ нка ". Але в ту ж мить з'яви-

Чи можливо пам,

улюбле ні брати і сестри,

З найбільшою любов ' ю і

хо­

та Катерину Петрівну ПІНЧУК з 50-річним ювілеєм.

вітає доля, вірою і надією зустрічає день.

з

бото бути та оглядатн Т ІСВИ ­

не

мовн у к р ас у ЛИІ\Я Тв ого.

може

прикрити

наготи

Щиро вітаємо з днем

МОТРЮ СЕМЕНІВНУ

МУСІЄНКО

Вітаємо з ювілейним днем народження

й тепло, Хай усмішка ніжна осяє ч.оло. Хай горе обходить Вас

З повагою

рікою .

До цих теплих слів привітання приєднуються всі Ваші рідні та знайомі зі своїми сім'ями.

лютого

2002

року о

ків , майже вс і вони стали сь у те мни й n еріод

доби і через особисту необе режні сть nотерnі ­ ли х.

Тож закликаєм о : будьте уважні nри nереході зал ізничних колі й ! Бе режіт ь с воє ж иття та здо ­ ров'я .

Служба охорони праці міськвиконкому та райдержадміністрації.

Здоровья крепкого всегда,

15 годині

\

Не падать духом никогда!

L З повагою колектив J ,.1 фінансового управління. j"

s-=-'~...."..,~-=-'~....,...,~1

нар-нарада з інженерно-технічними

працівниками автогосподарств міс­

в

та з питань проведення державного

адмінспоруді КП "Броварське АТП-

вмується громадян на станціі Бровари та на пе ­

ї

колектив фінансового управління.

-

повседневн.ои,

-

УВАГА! 20

регоні Бровари-Бобри к . Не щасні випадки трапилися через поруш е н­ ня громадянами Пра вил безnеки на об ' єктах залізничного тран с nорту: nерехід залізничних колій у невстановл е ному міс ці, nорушення nра­ вил nроїзду через зал із ничні кол іі, ходіння по зал ізничних коліях , nерехід nереїзду nеред ел е­ ктричкою , що стоїть. Траnились також два ви ­ nадки самогубства. Як nоказа в аналіз nричин нещасних випад­

1.

Здоров'я , щастя, радості, надїі!

Хай щастя приходить і ллється

Успехов в жизн.и

,

Нехай для Вас квітує білий світ, Життям стають найкращі Ваші мрїі. І доля посила багато літ

сторон.ою,

s

душевной,

головного бухгалтера Русанівської сільської ради, і бажаємо:

технічного огляду автомобілів, авто­ бусів, матотр а нспорту та причепів у

13262" за адресою : м . Бровари, вул . Незалежності, 18 відбудеться семі-

2002

році .

А:-Іінь . Протоіє ре й Іоан МИСІВ,

настоятель параф ії С в . І оанна Бо гослова УПЦ .

15.02.02. З 9.00 ДО 10.00 буде проводити прямий те­ лефонний зв'язок з жите­ лями міста керуючий спра­ вами виконкому АБРАМЕН­ КО Володимир Володими­ рович

, І.

мчатся .

ХІ!й доля дарує лиш ласку

Доводимо до вашого відома, що протягом минулого року в Київс ькій області зросла кіл ь­ кість нещасних випадків на залізничних коліях . Зокрема в Броварському районі травмовано 14 громадян, із них 12 смертельно. Найбільше тра­

і

і бажаємо: Желаем бодрости в сег да

Желаем радости

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ ВРОВАРІВ ТА РАЙОНУ!

\

народження

Желаем жить и пикогда

ТЕТЯНУ ЮХИМІВНУ ПАВЛЕНКО,

Тож , за м олитва~ІИ П ре ­

с вятої Владичиці на шої Бо ­ гороДІщі, сподоби нас , Гос ­

житті ві чно ~ІУ за вжди з То­

К о ли

Хай буде здоров 'я міцне,

літ .

зькість Його.

з у стр і н е~ю

:r.югою .

1/е замечать, ч.то zодьt

Прожити бажаємо Вам до ста

~ю наблизитися до Господа ТіІ усі м є ством відчути бли ­

того, хто не ма с одежі , хто

У цей святковий ч.ас зимовий, Прийміть привітання найкращі від нас, як граніт,

М е ні вч и нили" ( Мф. 5:40) . З цього ми я с но бачимо , що ч ерез добрі діла и и може­

п оди, ще В ЖИ1Ті ДОЧ аСНО ­

S И человеческого счастья.

Хай прихиляється до Вас людське добро, ласкою

"'r11~~

довІдок: &..71.;76;, ·

ВДАІ Броварського міського відділу ГУ МВС України в Київській області.

з

питань · прописки,

громадянства, засобів ма­ сової інформації тощо за телефоном 5-25-03.

Правnінни АТЗТ Яітківська швейна фабрика 11 Я106ич"

11

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2002 року за адресою: Київська об­ ласть, Броварський район, с. Літки, вул . Леніна, 40. Почато к зб о р і в -о 14.00. Ре­ є стра ці я учас н ик і в - з 1З . ОО .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. З віт n ра влі ння АТЗТ "Любич " за резул ьтатами фінансово-гос ­ подарської діял ьності за 2001 рі к . 2. Звіт рев ізійної комісіі. З . Розподі л балансового прибу­ тку за 2001 р ік . 4 . З б і л ьш ення статутно го фо н ­ ду АТЗТ " Люб ич " . 5. Прийняття рі ше нь про випуск акці й . 6. П ро в н е сен н я з мін до стату­ ту.

Броварським міським управлінням юстиці,-, відповідно до ст. 11 Закону УкраУни "Про політичні партії в УкраУні" зареєстровані:

1.

Броварська міська організація

Політичної партії "Яблуко " (свідоц­ тво NP 29 від 30. 11.2002 р.); Юридична адреса : м . Бровари, вул . Київська 123. Керівні органи - Рада. Голова міської організаціі - Ан ­

дрющенко Бо гдан Миколайович .

2.

Броварська міська організації

партії "Реформи і Порядок " (свідо­ цтво

NP 40 від

27. 12. 200/р. );

Юридична адреса : м . Бровари,

вул. Черняхівського , 23 -А, кв .49. Керівні орга ни - Рада . Гол ова міської організаціі - Куд­ рен ко Костянтин Володими рови ч . З. Броварська міська організація Української партії "Єдність " (свідо·

r------"~--~~.-~~-1 броварську міськрайонну rашу

цтво NP 41 від 04. 01 . 2001р. ); Юридична адреса : м. Бровари,. бульв . Н езалежності , 11-А. Керівні органи - З'ізд, Центральна рада.

-

Голова міської організаціі- Ко­ чума Володимир І гнатович .

4. Броварська міська організація Всеукраїнської Чорнобильської На­ родної Партії "За добробут та соці­

5. Броварська міська організація Всеукраінської партії "Нова сила " (свідоцтво N243 від 30. 01 . 2002р.); Юридична адреса : м . Бровари, бульв. Незалежності, 21 -А, кв . 77. Керівні органи - Загал ьні збори , Секретар . Голова міської органі заціі- Лу­ кашенко Віктор Олександрович .

альний захист народу" (свідоцтво NP42 від 16.01 . 2002р.); Юридична адреса : м . Б ровари,

вул. Олімпійська , 8, кв. 34. Керівні органи - Загальні збори, Правління , Голова . Голова мі ської о рганізаціі - Глу­ шкова Тамара Мкртичівна.

6. Броварська міська організація Партії Реа біліта ції Тяжкохв орих України ( с в ідоцтв о NP 44 в ід 01 . 02. 2002р. ); Юридична адреса : м . Бровари , вул. Енгельса , 10-А, кв . 38 . Керівні органи - П равл іння . Голова м іської орган ізаціі - Вла ­ сенко Вал ері й Віталій ович.

7.

Ви бор и ке рівних о рганів .

'І Мале підп риємство п ри ватна фірма " Па· вЕл" прип иняє св о ю діяльність. Претензіі пред' являти п ротягом місяця з мо м енту публікаціі оголошен ня в газеті.

1 Втраче не п асв ідче н е учасни ка вій ни серія B-IV N2293174 від 29 грудня 1999 р., видане Управл інням соцзахис:тv населення м . Бровари на ім'я КАМ ІНСЬКОІ Л юбові Є го· рівни , вважати недійс ним . 1 Втрачене свідоцтво п р и ватного підп ри · ємця N24382 від 17.06.97 року, ідентифіка· цій ний код 2046913693, видане міськвикон· комам на ім ' я ШЕМ ЕТЕНКА В ' ячесла ва М и ­ колайовича , вважати недійс ним . Броварська район на державна адмі ­ н істрація і районна рада висловлюють щирі співчупя Андресві й Ліліі Анато­ л іївн і з nри воду сме рті їі батька КУД· РЕНКА Анатолія Васильовича .

ttHOBE ЖИ"R» віднині можна читати в електронному виrл11ді на сайті компанії tt6PABOПOP'ГJ> www.brovary.kiev.ua, де можна знайти

інформацію від броварської міськради та баrато інших повідомпень і3 жип11 броварщини. Надсипайте ваші листи на нашу скриньку: пewlife@brovary.kiev.ua

А! ~-~~ \8 r І нтернет-nроваидер rr6PAB О nО РТ11 надає nocnvrи з nІдкnюqе•І~ , І~. w

""'"

~ІР'-· ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oOniкv

l

· новЕ

життя· ­

Броварськuх

міської

ma

раА, раtіонноЇ АержавНОЇ іW''ІЇІ!JісПІр<ІІІJЇL

СПІВЗАС НО ВНИКИ :

ААРЕСА:

V

колекmuв

реАа кuії газе mu , Броварс ькі міс ьк а і ра uонна

1 \ИХ

му наблизити с я до Тебе , а в

га ючи ча су,

ги . Коли довіда оюс ь пр о хв оро го чи ув 'я зн еного , то в ідв ідайм о і теплим словом

~

З

доп о ­

не

Мій голос . і двері відчинить, то ув ійду до нього , і вече­ р ятим у з ним, а в і н з і

Зичимо міцного здоров'я, довголіпя, добробуту.

ОДН О ~ІУ

мо,

йдеться без наш ої допо:-ю­

ВІРУ СЕРГІЇВНУ ЮРЧЕНКО!

Це

чого а бо сп раглого, п оспіші­

тіла свого, то неха й н е обі­

свою колегу, юрисконсульта

ВЧИНИЛ И

найм ешли х братів М оїх , то

повіде й. Коли побачим о голодую­

м а і стука ю , коли хто почує

ї

Б ога:

"Істи нно ка жу ва~1: коли ви

в ати волю Б9жу чере з до­ тр имування Иого святих за­

Найкращу відповідь на за­ питання дає нам Слово Боже : "Ось, стою під двери­

щиро вітає з ювілейним днем народження

Віру Петрівну ІВАНЧУК

щоб в л иці йо го вчинити це

для Са мого Господа

єї душі, необхідно викону­

1~~~~s Колектив ВПП "Ізоляція" щиро вітає своїх співробітників -

стараймос я в ч инити будт,­ що добре для ближш.о го ,

На жаль, ми щільно зами­

придавлюють всі вищі пори­

клада ли

жі, не мудруймо лукаво , а

стійно бути з Ним ?!

роф до Рі з ­

дельфа,

йому , то н е будьмо байду­

відчи н ити

зем ні, скор о минучі справи, пристрасті і п о бажання за­

"'--'---'------" б реЙСЬКОЇ МОВ И

tJ,:..'9t.......

-

чи чуємо ии Його голо с, чи

но зустріти Господа та по­

Ізраїля " .

нього в будь-якому горі , не ­

кає ~ю двері душі своєї, бо

Св. Письма з ге­

За повіту з Нов им . Але я хо-

на шої душі і стукає до нас!

чів , котрі ще в

271

лютого Стрітення Господнє. Це свято зустрі­

розвеселі:r.ю його. Слово ~! , коли ми зустрінемо ближ­

-

них-п е реклада­

15

3:20) . Господь

вірних і славу народу Твого

семидесяти вче­

Улюбле ні в Гос поді брати та сестри!

Мною" (Апок.

близько біля кожного і з нас, Го споДІ. стоїть при дверях

paAu,

р а uо нн а

А е ржаАмі н і с mраu і я .

Свідоцтво п ро державну

рес'страцію Кі N 2 59 від 10. 12. 1997р. ІКАекс 61285

07400,

соuіальнuх

сільського гос nаАарс т ва пumань,

лuс mів

і

+ + +

2.

4·02-92;

масової poбomu

пром uсл овосmі

4-04-81;

4-23-26.

бух га лтері я ; прuuом оголошень

+

буАьв . Незалежності,

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААЇЛU:

і

Кu ївська обА., м. Броварu,

Редакція не завжди поділяє по зицію ·авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читача.ми

-

на сторінках zазети.

За з.міст рекла.ми відповІдальність несе реклІLЧодавець.

·

1 1

LІ.рук o ф c e m нuu . Об с яг 1 Ару к о в а нu u а рк у w . В іАА р ук ова н о в З А Т "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" упра вління у с п р а вах прес u

ma

інформ ації Кuї вс ької

облАе ржаАм і н іс mраuїі.

Зам .

526 2275

Ти раж

п р им .

#12 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you