Page 1

.1~18 ...

ЗАЛИШИВСЯ

СЕРЕДА,

ЛЮТОГО

12

й >го

від

позаду

qc:>ба.авхтt 'Веде

малій друroга

Н.

І.

~l

що згі~о з диреК'ТИlВОЮ ~ачальника генерального

urrабу

МtИіlCJТe'PК'rва

<сСЛУЖУ НАРОДУ

У К· Р АЇ НИ))

обо­

посилив­

сіІ. Це lClX!8aJlьио було ЗУ'С1!РінУ'ТО 'мeдrrpацlвни­

--

жоден

юнак

не

пови:нен

П<11lPа­

службу.

Тоб­

пити

'На

то

перш KImb, а

X'lЮрий

за все якlIC'l'Ь.

l,ншИІЙ

не

момент.

ча.::,нниIШ'НЬOro ж~еи з раніше них

,не

кіль­

Шд

opJlВOВy засудже­

!І1отрапив

до

ар­

мІІ, що, безумовно, опри. ятИ'Ме \1 озд<фовленню .

Зменшився наряд на вl!ц­ пра:влення техн,lчиих

бп) .

до ШlЖенерно­ lЧ8.iCtl'ин (буд­

Прнзoomакомlсія в

праВі

була,

бlл~ш

отійко вирІШувати

само­

ПИТЗJН­

ня вlJJ;носио надан:ня стро'ЮК

IРршювникам

вІ'.д­ вlІ/І

ЦРИGову до 'лав Збройних Сил У·КlPа~и. 76 чоло­ вІк,

якІ

в'я

за' станом '3Доро­

,мать

ження

:певнІ

щодо

роду

обме­

1В!й.ськ ,

були виведенІ в резерв. У .на.с у райOOfI пра­

цювали

ДВі

п.РИ'3ОВНі

ко­

бо раАмIIськв!йс ыR­ кома1' ОО'єдианий. По мІ­ сту УІ ОЧОлюва.в заcrгу'П­ ник голови Ради з 1Вико­ навчO'l роботи П. В . Гон­

MJ.c!II,

та'JЮВ, а по ,райо.ну ЗЗіС'Т~НИК голови рай­ держадмlЩС11раЦlI В. О.

Горенко.

На прll!ЗОВНУ з'лвплося 999

г р

комісію юнак1в .

. . . . сu

чимало

та.ких,

що

уже

протягом

3-4

іТМр'RдатнИіМИ до ві'ЙСь­

ковоХ

274

.служби чоловіки,

правлено

на

06crrеження, ли

вИ!зна:н1 409 вІд­

д<Удаткове

отрима·

160

:вщcr,рочку

на

л1ку­

валися пОДії

до

життя.

Бага1'О 6ровЗlPЧа.н на­ правлені так-ож 'На навчан­ ня військовим спеціаль­

H()IOT~

й

учбові

цеН'І\РН

вання, 200 юнакІв пІшло слytЖити ВЗlPМ~Ю. Бать­ ка'М бага'l'ЬОХ з -них ха ·

та

за хороше виховання іді­ тей. Ащже цІ хл-оrщі '3 ПОВlНlllМ уСВ!Домле'Нням

ласка,

ну службу. Хто мав вра·

ВНіСОКОГО eннlBcЬROГO обо­ В'ооку ДООросовLано і

За:конУкр~:tни про аль'тернативну службу

ЧЄТЬJCfl

виСл.овити

подяпсу

сумлІНlНО

готувалИlOЯ

арм.іЙСЬКОУ

слyжrби.

до

.здобули опеціаЛІ>ніlС'ТЬ водія О. М. Покуса 'l'a В. М. Бе.3ІСМЄfPТНИЙ . Обоє витримали посилений В4д' БІр і тепер ПРОХОДЯТЬ службу при Mlн~cтepCТIВI оборони УкраІни. Серйооний відбір про­ йшли С . В. ДМИТРИIR 2 Иалинівки, В. М. Кушка зВеликоХ Димерки, бро­ В3Jрчани В. А. Лісовенко, В. М. Сабаль та .!НІШі І були за,рахова'Ні до На­ цІональ'Ної

гвардіІ

УюраІ­

ни . ' В nрикорд'ОНнl вlJЙсь­ ка

нaarравлений

ЦегелЬ'Нюк. ПІрО'ЙШли

О.

ці

П.

юнаки

пІдготаВку

ТСОУ, . серйозно

пі'Дготу-

чаоС'l'ИНИ

вИlКЛЮ'l1fО ' на

теРИ1'OlPlю УкраІНИ. Ігоре ВOJIОДВМВРО­ вичу, розкажіть, - будь про

альтернатив­

во на неІ?

дає нам

МОЖЛИВIОТь грам.а.дя­ УкраІни, яким 'Rta>o-

ОПОІ!Ї'дУвання за6оравяє бра'l'И до РУ,К зброю та проходити .службу У Збройних Силах, ПРОЙ'rИ

служби Се.рГіА ИУ'3Ь'МОО' ко, ДмИ'ТІРО Лівак, Григо­ рІй Чорний з Требухова . СергІй Цьомка, АИіДРlй ТкачеНll<О, Вікт.ор Дячок з

nризО'ви

'Rом1,сія

нативно1 нула

чих

з

служби

апрази

І

двох вІрую­ задовольнила IXlНЄ

клопота:ння.

-

Тепер цим потрІбно буде

не тнся від призову пОза законом?

людо УХВШІ~

бути

'1

Так. ДepжaJВа дала і1м таке право. А ось

-

хто

TJ,

CвLдOMO

у'хиляєтыся

два-три ка­

та· dИІІІI.

Можливо, ХТОСЬ Із них І жалкувпро свій вчинок, але боlться ' від­ повідальностІ? НещО'д.а'ВНО УlЖепо за'кінчеRнl oci~HЬoro ·при· ЗOlВУ до 'вlAcьнкомату прийшло двоє юнаків . якІ знайшли 'Мy:llfНtoть ВИOOlати .свОю IJJPOBIfНY. Іх запросили на адмІнІ­

-

стративну

було

.комl;сію,

вирІшене

де

питаИІМ

подалWIо!СЛУ.жби

У

Збройних Сплах. ' Військовий КОІМlсщрІа1

аль'тер·

розгля­

по

ухиляються

П~чевол

термін слуЖ'би ПОДОlJЖУ­ ється удвІчі. Цього року вперше

БогданІвни;

литяни АндріЙ КожедУб, Олексій НarорниА, Олек­ сій ПлужнИlКОВ, - Олег

П на цивІльних пІ'ДlТpИЄМ­ ствах . У такому ,випадку

закликає

всЕс,

вирішН'Ти

всІ

хто

пере ·

буває у РОЗШYlКУ, добро· віл МІО з'я.вити~я У ДPYl'e вІдділення Ko~piaTY j проблеми.

ПоВірте, це набата'То цро­ стіше,

ніж

пере.хОВYlВа­

тися, ПОСТііЙнО' вlдчува1И тягар провини. хочетыся СК8'зати, що у BHkыкома-­

ті

працююТь

, можуть

Нк

сьогодення

РІІ",,,ового

(1974 р .. 'з.) , CeprIA . Му­ раєв (1975 р . н . ), Воло­ димир Ігнатьєв. (1972 р. н.), C~IA Ва'!1>lй (1975

ДИ'мерки; ПРОТЯІГОМ трьох . призові'В ухиляютыся вІд

відповідально}

свого

гій Шавула (1972 ,р. Н.) Олександр Черниш (1974 р. н . ), Євген Попелюк

А в районІ це ВІк­ то.р lвatn04tJleJhDcoI

ЛЮДИ,

овідчать

данІ

СВОЄI ж сrюrеми .не,цоола­ ЧУКУІ'Ь .колrooпа'М 1 ра.д­ госп,ам ЧНlМалі СУМЦ кош­

того,

іцо :КОJIiГQOпи

і ра:ц­

гоопи общипують на ~ож­

HOI\fY

.кроці: то закytПl­ веЛl>ні цІни на продукцію встановлюють такі, що не 'Компенсуть .навіть

витрат на II в~ницт­ во, 'ТО обlщaнl Ї'OOrroдap-" ствам

мam~и

за

на.д- .

плановий 'продаж держа­ вІ зерна так і не Зfl8Й-

0801'0

aдpeca'l'a,

то

вapor.lfcть

'ТeXНIRН,

міне-

ральних

добрив,

БУіді-

вельних

!Матеріалів

пІд-

011Же,

керівника'М

'Кол­

лitд ДЗJJCОМ 1К0лишtнього Держагропрому звели ба­

"['а,тьох ляв,

за

та,ких

умов

мож­

на

щоб

кати обдиралJвки. На жаль, і:з тієl за­ тіl 'Вийшло, J;I'R У приказ­ ці: Хомко, не з-Іma::l, на те й ярмарок . Иаж:на

якось

ГOiClПодаротво

утримати

на

плаву.

Та БІСе це творять, так

би мовиrrи,

«чужІ»

вІIДО;М­

ства,

ЯіКі весь ча'С пра.г­ Hy'l'b латати фІнаНІСОВі дір­ ки за ра!Ху.иок села. Але

коли ще Й овliЙ безсором­ но обб~ає, 'ТО тут у,же геть .кепсько . Ового ча­ СУ, щоб такого не було

ними

регулювати

стосунки,

контора

не

між

допус­

пра,гиула

вві­

рвати соБІ побільше. А в кого? Зв!JCНО ж, У ТОГО, хто вироблJOO проду;кц1ю. І знову, бачите, селяиин залИJ.UИЩ:Я

у

тl'В за одер!Жа'НУ від них проду,кцію. Найбільше заборгували ИиІвськвй м' Я1Сокомбlна'Т , м,l-ський молORОІ3ааІОД.

Мов-

roап1Jв і радгоопі'В дово­ ДИ'ТЬіСія крутитися добре,

ХОЧ

буде

партн~рlm.

ІЩШW--

НеД<mЛати

обрахун­

ки з боку ПЩПРИЄМІС'Тв м'лсоперерабнdl 'і 'мо­ лочно! року

в

ПРOМ'ИCJIовості .р1к

ЗбіЛьшуютьюя і

за

технічні

з

зростать .

недоплати КУ'ЛЬ'ГYfPИ.

Лазівок ДЛЯ цього зна­ ходиться

бе.злtJЧ:

ня

та

ва,ги

знН'Жен­

ЯlКостl

про­

дУюціІ, Н8ВШJЛа1lЗ. ДИФе­ рЄlllЦl.йaвatНИX яад(іавок, неВіДШКОДytВaння "'ЩP'J1IU

JIIIIIPИ

тра'Н­

.,.,

ведетЬ'(:я

робота з прн­ ЗOlБНОЮ молодідю ще зІ шкІльно! ла,ви. ОрганіЗо­ вано ruРОЙШО1! призов У

BItXOMit·

ЖеW(ііВСЬ'КlЙ

сільраді

(ГОЛQlва , Ра,цн М. М. Та­ . nах, на"lanьник вlЙICЬко­ во:оSЛі'К(JIВО'ГО столу А. м.

Фі:ІЇJI1ІЧИЧ), ИалиНіоськl!й (голова Г. М. Пузан, нач. БОСу О" В. , }{алІні· чеК1fО) , ИняжицьКіЙ

_.

(О.

Иа;:JЯН.

зій),

К

П.

Ма ­

СеМИlIIолківській

(В. Г.

ИоркіН, Т. А. Пе­

чура). ВсlлЯtRо

оорияnи

наl'lСільник

на'М

АТП-13209

Р. Ф. ЛОRТЄв та ЙОГО за­ СТУПНИК М.О. Хоменко, надаючи

тра.кспорт

пер$еЗення

на

ayтrr.

зБІрний

BI\ЦcY'fНltCТЬ

апорту

ДЛ6І

llрнзавників

облаClНИЙ стає

на

'1'Ран'

за.вадl

проведенню вихо~их за, ходів, . скажltМо, та'Ких, · ян

вра+ели у Ж()В'l\ні, КОЛИ старшокла.C1tИКИ м1.ста

побували в од.ніЙ із в!ІЙ' СЬКОоВИ'Х чаcrrин на ltнIB'

щmt1, оона,йомилнся з теХ!іLкою, 'Зброєю, з умо­ вами ЖИ1'ТЯ CGЛДа1ТіВ . і БУ'ЛJ{ ДYQКe задоволені.

Irope BOJIOAIIМВPO­

вичt,

мабуть,

вІдИн деп1

пlcu від­

вlйськовоІ частввв хлщщl вврtшвлв

пjOв1sзатн ~OJIIC) СІ врою військового?

!КаР'.

Так. Бажаючих оступити до військових У,ЧИЛИІЩ БЗі'ато. На сьо­ годнlw.нIЙ день уже по­ Да'НО 12 заяв B~Д пр'изов­ никІв. ТОРіК, наприклад, з 52 абітуріеwrl,в 36 юна1СІв

стали ' курсЗ'И'Та'Ми

До

речІ,

в'

цивільних

б3JГатьох Іиотитутах

c'nBopeHI lВійськООікафедІРИ, де готують вій­ ськових фахіВЦіВ. Напри­ клад, Житомирський ін­ женерно-техиічний 1.НСТи­ тут ' готує опецІаліoC'1lLв для косміч:них ВіЙ.сь1С , національний уНіверситет ііМ. Т. Г. ШеВ'Ченка­ riереКЛЗlда,чliв,

Ті,в-юристlв . му

фінансн.с­

У

Інституті

пocлyr

!н-

згідно

з

ДеЯІКI обра-

ховують lІ'ооподарства ,І навіть фермерl'В, зани-

жуючи У НИХ но

янІсть прийнятоl картоплі. HeBIfГIIд­

mало

ВИрОІЦУ!Ватн

на­

вІть цукрові БYfPЯКИ. За· 11Р3'l'И великі, ~ ~у:пl" вельна

цІна

цукру

дуже

ННІ3ька .

Заради

пом

[тини що

«Хомко,

за

вартс цркнци­

,не

зliвай»

діють не тільки вель.нd О'р!ГанІзаціІ

за,roті­ 1 пе­

реробні ПWФИЄМС11Ва овоєІ сиотеми. Не дуже відстать від них і і'НlПl ПРИlчетні

до

села

ПЦфJри­

жаючі

можуть

з'вертати­

оо

на,с

детальні­

ТЗІК, деБІторська заборгованlcrь за минуnиій a~цlo:нePНOMY

до

това­

риству «ИItJвcька тахо­ фабрика» СТЗІНовИ'Ть 3660 тисяч npивень, р,зд­ rooпy«O\ltбmaту «ТепЛIfЧ-

за

шою

інформаЦіЄЮ . Уточнимо: баЖaIOllі і ті, ІШМУ ДI)З!lОЛЯЄ ЗДО'­ ров'в. Саме про здорзв'" ПРНЗ)ВНifКів п:троснла р)зповістн rC~"J()BY ПРИ3 )Ю0Ї меднчн)і і\оміс1і

Ніну щак.

. -

АНlРlївиу

Тут

Мару­

ДОі))еч.но

буде

назвати цифри . ЗО відсоткІіВ ПРИЗОВНИКіВ CjхtJИ з Г;ПОТI;)Qф :Є Ю , TQ>')T() мають знижену ва· гу. Так, з ОГ,lffНУТИХ ко· Моllсією у 1996 роЦі 1843 юнаКіВ, 26 вІДСОТКl,В або

497 чолові'к визнано не­ придатними

Д.1Я

слу,жби ,

з .ни'Х

1ОО чере:з за­ Х'В~ювання . к1crr,ково-м'я­

ІОВ0!

,системи,

в

тому

числі 5 через хворо­ би хребта, 63 аобо 12,6% Ві'дза,гальноУ кіЛЬКОС'l'і­ через

ПСИxd'Чнl

захворю,

ва'ИіНЯ.

На

третьому

(10.6% )

місці

JCВqpО'би

-

ганl,втра,влення,

в

ор­

т.

ч,

ви.падки виразка шлунку. І далі ---'"'Судин­ нІ заX'ВOtрювання: Гі'пер­

32

тонІя . ревмати3JМ , пато· лог!1Я .судин нижніх -кінцllЮК, череrтнО-МОЗl\ові травми,

захворювання

очей

та нІчний енурез . 160 чод()вік пі'СЛЯ ко·

мі,сіУ направлеНі на лІку· вання, з них 27 3 дефі· цитом ваги, 20 -з че­ реПН-Q-М03КОВИ:МИ

ми

І

з

6 -

сифіЛІс

(І) .

Медики

травма­

дiaГH030~

завжди

стоя·

ли на позицlІ: жодного JreОРОГО В армію не при­

ЗВІВати. чули.

НарештІ про

на.с

ЩО

по­

cb-дчить

ДНіреltТИJВа

нача.lьника

Геншта:бу. Нагадує'МО,

що

юнаки

ТРИЧі п~одять диспан­ серизацію. Бажано, щоб ХЛОПЦІ. я.кlмають проб­ леми із 3ДОРО1В'ям, на першу

в

14

з

ди,спансериза.Цію

років

батьками .

Ми стоїмо

з'являлИ'Ся на

позиціІ ,

що в армlІ повиннІслу­ жити здорові, міцні І сильні юнаки.

ний» 2570 rrи.сяч, раДJГОООУ-ЩОмбінату «ИаЛm<SШlCЬНИЙ» блИl3ЬКО ~1fOI'0 иlльйона, колек­ тивному сілh'сыІгоапо­ да PCbKo.wy пlLщпpиЄ'Мотву (JjР~'Н\lвсь,ке» - ' М~Й:­

же

900

тисяч

гривень.

Немало є ВИП8lдків, КО· ли

самІ

го.сПОДCllрства

по-

турають

здирника'м:

не-

дбало 1 неnравилыю оформляють на IIIPC(Цy'R­ цlю товаРН<Yrрзнопорт:ні та і'НШl СYlпров4дні доку­ менти, бухгад..терlї не завжди

crrежать

за

тим ,

ЯіК зМ'отівельники роз­ РaJювутЬDЯ за реалl'Зо­ вану П!роду:к!цію.

З уеього

ЄМС'І\Ва.

р ік

договІрна

ИкІвсько­ упра.влlння

пpelkжура.нтЗlМИ. кpoot'МальнІ ЗЗІВОДН

сказати,

і

де

ших

ТОРІК КОЛГОСПАМ І РАДГОСПАМ РАЙОНУ

скочила так, що бlль­ шоcrrl ГОClпода.рств стало не п4ц силу їх придбarrи .

вИ!Падкlв

там,

ра­

Пора, Хомко, І совість мати

МИ ВЖЕ ЗВИ}{ЛИ до

ПодІбних менше

та зв'язку працють щц­ готовчі курси. Отож ба-

ського І'оооодарства і ПРОДОВОЛЬС11Ва, навіть за· готі:веЛЬ:Иі optакlза.ці! І пеpetpOбиі п1дПРlЮМlCТва

ЗА 1Хню ПРОДУКЦІЮ НЕДОПЛАТИЛИ БЛИЗЬКО :і •• ііііі.іііііі.іііііііііїіііііі 12 МІЛ ЬЙ О IfJВ ГРИ в Е Н Ь .іііііііііііііііі_;;;;ііі_іі;;

Ціна

лкі

зрозуміти.

йO'Н1l0г0 упрЗ'ilління сіль­

шли

них

р. н.), Герма,н Зaroруль..; ко (1972 р. н.).

До nlдСУ.Alltів осіннього nрliзову в З6роііні CIМII деРЖIІВU

ся контроль за роботою медиЧНоІ ПРНl30ВНO'l ,комі­

ками

ред

роз­

.Се­

лах . це 6POBiPirH :·,йep:

рон.. У~раІIНИ змінилиея крИТ~і'І в1ідбору на стро­ кову сJJYlЖбy- та

opгa,Нfi! '

ПРИЗОВDВ y.X~JI Вlp с.1УVlо5и У :1~х:СИ,

а

В . Mapyвu: ОсобливlJCтю осіннього призову було те,

ііереБУ.W)tь~ .

ritYKY

А.Мару ·

-

грама­

7:в . чОдОві:к, н~,,.і.:І .. ~ ЩЮС . .Яі

щак.

.

у Я1RИХ

почу,тгя

.•.... ..,".. на :.nJр)tЗ~

Га"

з начальН!lКJlI'l відд.lлеilНIІ міеьк,

комісії

перед у нас

~ян::ькоІ відповiJдаЛЬНQCТI.

81АськкоматумаАором І. В . МарУНlІКом та го­ лов)ю ,ме;~н'ИlД ПРИЗ/)В­ н)ї

служби ,

бз'гато ще юнаків, BiДj:yт.HЄ

КО'­

респ,>ндент l'азетн Н.

військовоІ

повиннІ вLДПОВllдати законом . На жаль,

J проб­

розмову

.N9 12 (8802)

ГАЗЕТА БРОВАРОЬКИХ IІlоькоІ ТА РАlонноІ РАА НАРОА1ІИХ JЕnПАТIВ

осІнній призов юнаків до ЗбpolИихСВ'JI )'кра!trИ. Саме про те, ;ІІК він про· ходив У нашому мІсті, леМJi,

РОК)"

1887

пИ'ТЗ'ння:

цього

може

годувальни·ка

пос'тає

б уже до поотавнти­

ся аправедливlше? МОіЖе, CRЗІ3а'Ти б уже : «Хомко, кІlІІЧЗЙ отак БЗl3арюва'Ти, пора 'Мати .coВ'lcrb»: Г. ПОЛЯКОВА.


-

Т.о ч к а

СТА ТТ Я

яку

..

прочи­

народов,

на

прожнвали

території

колишньої

а

зеМJId

нині

на

чи

виокремитнсь

власні

незалежні

у

дать чеченцев" ко ;'оsльность

ви.

освещения

информационное

сообще­

ние'>. Цей лист кала» ки'івська

«відшу­ газета

(честь

хвала журналістам

полегливість

пошуках) у серпні

у

і

І

1996

ремі

його

ок-

в

лємы

по

российских

устоев

России

-РФ

ии­

агент­

следует:

Пока'>ЬІвать, что У российской державности лице

нелоJIльныx

ченцев

имеется

ВИМЬІЙ

врм,

че­

невепра­

BыDcтoBaH-­

НЬІЙ и поддерживаеМЬІЙ ИJ-за рубежа и фашвет­ вую~ими

злементами

СНГ. РаСКРЬІвать харак­ зтого вражеского

тер

противника ікак бандит .. ский, уголовНЬІЙ, чєлове­ коненависmичесКІІЙ и аи­ тнроссИЙСКИЙ.

3.

поквзыатьь пород­ ихть и паразитизм дан­ ного врага на здоровом orелг ,России, уничтоже­ ние нвлиется

KOToporo

cBIITыM дого

делом

дли

Избирать

тивность,

озлоблеииость,

жестокость

и

звєрскую

С~ИОСТЬ.

Об'Ьиснять,

Че'lенской

что

В

республике

с~ествовап

ВИУТРИ'lе-

ченский Iq)080ПРОЛВТИЬІЙ RОНфЛИКТ~ могущий ис­

..

тре иl'Ь

всю

Россия

зту

взя.JIа

иацию.

на ~JI

благородиую -гумаииую М,'ІІсеню попредотврще-

1t:tю

иассоВIatX

уб"ств.

8. MaкclDwlыlo

ваСіе­

гать освещеJDIJI фактов воеииыx поражеJIВЙ рос­ сlllЙс.ких войск. ДОКаЗа­ тельн\)

преподносll'1'Ь

нимальн:х:ть

ми­

жертв

с

российской стороныии обргчеииую

беJ1b

массЦJУЮ

боевиков

rи­

(JlВіТЬ

формацІйна

«Врема»

аа

програма

в

одному

репортажІв

нІвустами

дата

n

назвою' «МалО'росія.

з

простого

федеральних

повщомлила,

іІз Че'l­ сол­

вІйськ

що

кіЛЬ­

дРугим

вароA1lОС­

тим, ПРOЖllВ8lOlЦВll tвa территорвв Росевв, всю пагуБНесть 'Ie'leНCКOro пути

и

иarацвую

&ер­

спектвву АШІ ееби В слу. чае

ero

. ЦІ.

вовтореиви.

Затуш~ть

не­

ooc:.DeAC'lВВВ

ra1'lllnlile

от

рemеВІІЙ ilpаавтельетва рф (В 1891 1'Оду) о вк-

- нужде~ой

~ -.е­

_

чевцев' вр.

ре­

гионы' -покаЗlllВaТЬ ВІІВ­ мавие и заботу, провв­ лвемwе

_

Рос:евеА

'1е'1еи"

иаРОARОСТИ ...

свой

18.

Особо

ПОАЧepIDI-

вatrь .JIи'Iныe заcilyrв Президента PoccdeкoA Федерации ••

я,

ветера.и

Ве­

У'.кра'інець (так і був за­ писаний у радяиськожу

паспортІ

-

.русскИЙ.),

думоаю

приводу,

цьorо

лИ!СТа за п)дпноом В.

С.

ЧеРНOМJ:fiPдіна.

CYIlJep-

НОМУоНіСllична

канула 11 Лету; деся'11КИ

ffl(аиик­

інших

1

на корях ~ліз

своІх

-

крові ра;

так званИ

•.

.к>у\ЦШНиків. комунізму Від СРСР, основу 'Якоro C-КJJзtЦала Росія, 'з ра.діоС·

'тю

втекли

У1СІ,

ших браТіВ'>, будYWI'Ь сво'і

14

«меН­

які зараз НЄlЗалеmнl

держави.

Росія. що разом з усІ­ ма

ОГОЛОСИJIа

цро

овою

вї!докремденІсть і вlfбpа-' ла начебто Т3JКОЖ демq­ кратичний ШЛ1lX свого розвитку,

теперзалищи­

шісь у овіТі єдиною Імпе­ рією,

що

земель.

f:l

-

жІ

ж

Рос1ї1

простяглаСR

М.

Л.).

На

10-

ній

російсыкій

ціl

залишились

IIQnI'JlAOilYJJO: ще

мое­

сЗro

..:

8tO

а

'сь;номоввого.

й

),

са.діІвИик боІ'дані-ВСЬКОГО ~ОЛl'оопу l'М6НІ Ленl:Н~.

У

ВСВ roтoBE ДО СІВВИ

З

наБJIижeRИRМ

з

цим

не

при·

ві:Драву

колгосп

де ж межІ

РorcіІ?. Звичайнагeorpафі 'ШiJ8.

мапа

допамома:

це вл-асие

-

Росія

облас­

14

тей, що н.ируги Моск­ ви РЯ1ЗаНСЬіКа, Налу­ зь'Ка,. Тул&Ськв, Яро.с.лu­ сык,' КостромсьКа, во­ логодська,

Інші.

А

Irвa'ROВCЬ'Кa

далі

та

пlШJIН за­

-

ИЄ1ЩЇ,

че'leIЩl.,

, l-НIl'YШі,

люди вчо­

нарештІ, про голов­ про саму інст.рук­ цію ПреМ'єр-іМінk:тра В. Чорномирді-ка для рОС1й-

-

ТРібно

те,

НЮ

поясинт,И,

Після ознайомлен­

ня

цією

OCTaTO~НO

в

іИС'ТРУlщією перекОНУЄlDСЯ

-незм1нності

Імперсько!

політики верховодів

ЛИUIНЬОГО

Союзу.

рокІв

тому.

сот­

росіЯ'Н

бу,nо. ,БJIJf3ЬКО 40 'МJlH. 'JOJlОВ!'К, а Y'.кpatнцl1в .25, то тепер стаJЮ росі­ ян 140 МЛН., а у.кра1!Іц1в .,- 37? Де ж на6ра­ ~ООЯ

.

сТlль'Ки

poclSIН?

Щдпов!дь проста YC,LX п~!UiИ' .РусеиИЙ., И84'О­ лоniyJwlн цри цьому: ~ХотЬ' глаз 'DIЮЙ и узкий,

110 . сам' t:tкий ....

'І'ЬІ

ведь

рус­

Що теперіuшя РосІя :не доБРОВіЛьна Росій­ ська ФедерацІя, довела

-

lIе тІльки рення цlЄoI .вочевИДЬ

Історія ст-во­ держави. Це

показала

ІЮлі­

в

у,ря­

ООО'8!l'очио усьому

.()азlка-ння

_' •

свІту,

роки.

ниНlшНЬО'і Федерац1І

«НеІ>УІООКИХ.

ясно

чoro

вартІ

мооков!см<и~

к\}­

Ро­ ЩО'ДО

народів.

-

верши­

JIЮДИНоненависниць­

1

коХ теорl'і

яких

практики

PQ8

колонізarroр1в,

мl-г

би

у

повчитися

са:м Адольф Гітлер.

Вре­

nn1,

читаЧі

са-мі

оц1:кити

мент.

А овою точку зору

я

спраможнl

цей

І

доку-­

Війна

ч-ена.

в

Tail'd

Президента.

чи

не

Чечні3aJКlн­

обрано

сво1'О

Але

хтоона

рОСіЙ-СЬКИХ

опец­

служб

под.lбиlfЙ

доку­

мен:т

щодо

Нриму,

та

й

УСlв'і У'Краf:Ни... А, може уже

й розроблено,

l\ЩСК~ьких

бо

в

вчувається

,сьoroдні

... М.

.ветеран

ЛИСЕНКО,

alAни

І

пращІ.

крб.

Тва-

8

додатковИЙа.сqpтимe:нrr

вірьовок

~я ві­

мІшкІ'В.

Броварська apTЇJIЬ імені ШевчеНІКа налагодила

виробництво жjночого OДSJry, roЛО8ВИХ уборів. ЛІжlвська про_ртlль іМені 8 Березня ПО'laJlа виробляти ,рибl>ловецькl СіТКИ, гооподаl!cыol сум­ ки, сітки для дитячих ліжок і рептухи для коней.

.Ni 100, 27 У

KBIТНJI

требухівському

иолroопі

імені

Сталіна

по-

саджено на DJIощі 1 гекта'Р ПЛОДОВУ культуру пеРСИК}J. Саджавqi вирощені колГOOllИИко:м т. Ро­ гачем. Через рік 'Вони почнуть пnодоносити.

.Ni 114, 18 У

'1'рАвва •

рожНlвсЬіКОМУ

КОЛГОСПі

І_ні

Молотова

по­

сІяно 0,20. ra ,кок-сагвау. Появились rapнi сходи, зроблена перша шаровка... ДІlВЧата зацІкавились новою КУЛЬТУІРою і доб'ються високоІ уpoжaйWocтl.

. .NiI 128, 30

... Ще

ТРAВIUI 8

два 'l'ИЖНIl своІ

1

школа закінчена.

мани.

Довгожданна,

У вожного

.рІДка

Чер­

вона Армія~ вищІ учбові заклади, CUlOC'l"1lнa пра­ ця на вироібництвІ, в КQJIгоспах, установах, кож­ ному БУ'де июце, КОJИНому -відкрито широку рогу в багаТОобі'Цяюче. щасливе життя.

до­

К. ДУВОСАРСЬКИR, реда.ктор щоденно! стlнга3Є'l'И школи.Nit 1.

м

127, 31

IТPAВНJI

8

В с. Семиполки роопочато бу.цівНlЩТIІО ДRТячоІ Rоису~ьтаціІ. Нрім Семиnoлок вона обслуговува­ тиме 1 сусІднІ села Налиту І ОпанасІв.

К. БАРЧАК, лІкар.

телецpo.rpа-;

м3!Хо фальші {щодо У:кра,'і­ ни

КВІТНЯ

1.0и9.679

крб. прибутку. . П. ШВИДАК.

,у с. ТреБУІХОВі відИtPИ'1'О фiлdю. Вона виробляє рукави:чну ТRаницу і меблеву тlсьму. Цboro міся­ ця вводнться в екоплуамцію цех по виробництву

розр06лявтыс'' в

надрах

прибутки

215.019

ПРОМАРТIJUIX РАИОIW Броварська проиартіЛь .імеИl ХІУ з'JЗдy НЩб)У

IJO

випускника

IВИlCловив.

чимало

стало

і

.NiI 77, 1

Радянського

і

сійсм<оІ

сійсышх

що

в кон-

флl!кт.

на

Як

по-

чечеН'с&кий

Цей ДОКУ'Мент

чи-

як

висвітлювати

пресі

С1'3iIЩl,

кк

одержав

І,

на:и8ЙЦі, та'l'iJljи, башки­ ри, ЯlfY'ТИ, бурJfТП, дarе~

здитe8.цl-'аіест. сла •. :. .'

БЕРЕЗня 8

ринництво дало

рашнього дни?1

-про

.

КОЛГОСП-МШІОНЕР Pi.К-y-pitк росте 1 міцніє 'КОЛl'осп імені Ілліча. У минулому році від уСіХ галу.зеЙ гоопода:рст.ва

випускає

виникав

вlДЧу;вавться тру­

.

23

.NiI 70,

ЩС1'ЬКО:МуіНі<nlв Y~paI­ 'НИ-Вірних atreH'1'ЇВ Мос­ кааськоІ 1мперіІ. HOJIiY

жок.

то

нас

Д. МАРЧЕНКО, пУХ~вський колгооп « Червоне село •.

формацІІ

при­

щнаlН:НЯМОРДОВІІ до Ро­

У

ни-х КОН'ДНЦ1Й.

ХОДИТЬ на румку п4црив­ на антидержавна діяль­

-

~сни

дове пlднесеиня... 83 плу-ги, 51 борова, 76 В08lВ, 14 К'Ультиваторів і 4 сівал'ки оправиl, Яlllicно ВІД­ ремонтованІ. На поля вивезено уже 2700 тонн гною. Заготовлено 7З5 тонн торфу, 300 це'Нl1'ие­ рів попелу. ПосlвНИЙ -матеріал доведено до посlв-

«РОСlЙ­

орлом.

зв'язку

.БЕРЕЗня 8

.Ni 58, 11

ваРТІ, коли Йідеться про цї'JIllOНlсть РОСЇЙ'tЬ'КО'і !!М­ перlІ .единоЙ и не­ делимой. під 'КОЛИШНіМ чарським

А~МІ'ПРIlicЬІЬІХ СОРТІВ

ПЛОДОНОЩ1lНЯ саду иа

м

ні:'ЮГО

8

70-80 сантвметрів... Я ЗQбов'язalВСЯ прискорити 2-3 роки. .' . С. ВОЧКО,

сил

СО'1'В1 тисяч

ченського,

. важить по 35

одноІ СО'1'КИ ІііІодО8Оі'О сару.. Мені дору,чили ви­ рощувати сц.,ПосаAИJIи 2686 дерев кращих мі­ чурінських oopт.~B. Дерева щороку пlДPостають НВІ

У ро­

віЙСМ<ОВИХ

прекрасаих. соковитих

Три роки таму унашо:му кoлroCD1 не булО' НІ

ських засобів маооВО'і lн­

чem. :ІЮО­

добровіЛьнoro

,Федера­

.

' .. '.

fCbiaI'e-

ьшерсь'КИJC

-

кну;нів

Ki.JIOI1МdIlII.

(1 OCIra-

раз

l\anltиіна минулого

КОpllІіа 1IJfff.. хурм. Ножен кавун

хече,

мое,

tCO.IfrOmI ікеиі

неріВ IЮPJIOIIИ

;СИЛ

Р}ЧЧ'Я

монумент на

сотнІ

на-

JШ:-

ро., .~ ~80Ж8О1'О re.ктapa. по 250-300 цент­

Мtepl'l, . мо­

уп()Д()БIutаа.

8

16 • • ·mo.'fOro

не

океану.

ремножуємо

.ме­

Мордав.сьКО'і АРСР

Тихого

су,ча.с·

І. BWIUfК·

(це. 200 км,вщ Мооков­ СЬКО'і. області) , :Q8Кри'1'О

ську

paдl~,

В

ДlfИ рс)боти 1 фОидУ ЧервоноІ арміі.

СЛУІЖите ви

'МQC~ькОІ1'О

Д<1

шефи зобав·ЯІ3ЬИСЯ повнютю збереГТIІ ПQl'OJlЬ'я мол_яка 1 eJtPOOrити а ИЬQl'() прll\ltатиих коней

би ,,~".:URiВ уш ,. .........

.&

Телята пl0иерок щ~обв дають в

900 'rPl81B прнроcmr· .' 20 ПldaePtв .ДО1'Jf&Дають лошат 1 робочИХ коней.

і ; _ б·<!""". хO'ta

~

лtfературні

середиьоу

~. 1tIJOA'YtК­

і

и ПИClo-мен­

'. ь

8

мами -КOJI!ГO<ШУ .Нове жи'1'ТЯ.. МаріІ КвщІй. і Марі! Дoвroвoл

ра'3 по раі3У, _НКЛ~ таке, щов Micrl Саран­

останні

це­

1Кa.pry.

зншценorо цивільного НЗlCе1ІeRНЯ (не тlJIЬКИ че·

'іИТ~

''l\IIIКa

Балтики

.

.'1 . . ._ _ . СРСР

ту

I!iJJllШfIWt,

.Ni 30, 8 ЛЮТОГО· . Пон'ад 70" товерlВ кеш ш~yкtrЬ иад фер­

шля­

тепер кuee: «Усе це та­ КОООК м:оє •. Апро те, що Укра:lна' ~ до

чвертІ

робл-ЯТЬ доПOlitАt.

дис~в.

уч:і фJloтit, '1 CbJIOIU1'1 !со­ лНlD1lЬOtO Or»cP. Росія

рус­

в

газетах

ду

\СОлдати,

кривавим

«нptПIICЬ'RУ

Світ

власне

НОЩІ

~ьких

нИКіВ,

Росія вже можливіlС'ТЬ

тоЧ!Ио) ,переконався «,ГУJdзніGмі. нов1."1'иLx

)киття розбира­ де

. У Брава~ cepe~H.ut 1JJКO~ працюють

Літературн!" ifpтки. УчИf'" . .

чеченсь-

мо!, зто' omrrь тожемо~ .....

снакОННО

все

юся

!Jмпе­

рій свІту. Ця ~Іябу· ла найсТtPапrнішою в lе­ тqpiI людС11Ва; бо стояла бів

ІДО

оких.

гарбані нарОди

іМІПерія - ' Радя:нсЬ'КоИЙ Союз, проюнувавши май­ же 70 років, безУ'М'ОЦИО ли

родіВ

ом

разом з ЧОРНО'МGРСЬКИМ фJIО'ЮМ ,! ,C~eм. ВО, ~," ва .....mи

рою

Імпері'і.

від

ми,

хом

бо

186 загзр6н1ЩЬіКИХ 80GH, проливши моря люд­ <:Ь'IWI крові при «добро­ ВіЛ&Иаму. 1ІІU1в"цН8ИИі .на­

питаквя «А

лико'і ВіТЧИЗllяиоІ війни. громадянии і патріот Угк­ раrни, 'в недалекому :ми· нуJЮlМУ російський

З

землі своєl

більш як на мслчі кіло­

повідомлю­

разlгра'l'И

сква

IІсториии підрахували, ЩО за ocтalННЄ пlвтисячо­ літrя МОСКОВіЯ провела

сіІ,

* * * ж

в

1941-1 ріК, .,ст AXdOBllib"

на ФИКJJ8'ДЇ Че'ІеНСЬКО'і війни. Для Моокви 80 ТИlCIІ'І убитих У Чеч:иі

МЄ'Dр1:в

убитих,

кій бойні. :шайІІІ.ла: б

сіЙСЬКИ!Х

ваних по телебаче~ чи

кІсть

в

Р"'меl'll4t

&WIO"?_

Продемонс~-'

17. вать

таких вимог російська ін-

своІх

300 .років тому ..пІд­ l1PЄJбли» під себе і саму Yкp~, ~

ув'язнути

поранених

Що

уничтожи­

тельиую форму изложе­ нии при описаиии руко­ водителей противника, выllвяя: всю ИХ прими­

G.

а

lIе

овоіХ солдат,

каж­

россияиина.

4.

культуру,

и

1.

:d.

'l'ИСSAОJН'ilНю

y-краІнсЬіКУ

демократиче-

формационИЬІМ

в

й

дІйові особа тІ:. соАі"

сми проб­

конфлИкта

укрепления

ствам

а

урегулирова~

чеченского СКИХ

.Росія»,

СПЕ/fТАКЛI: p3l&IlCepII lfUI

«...

В целях противр­ действия тендевци03НОМУ

и зарубежныx

своє'і

Biд~,. на сmtlmmю "КРИМСЬКІ

положення.

Отже:

OCBe~e~

назву

НЕ ПОlll18 5Ь1

.р,rlИ

опублікувала року.

Історіі [13.11 'ІІІ.

Нали ми, Уира!иські ЇllnрЮТи, захомеио віТа­ ЄIfOпере.м.с)гу Чечні, то не ЗаБУВаАМО, що чечен­ ці своєю боротЬ'боюна­ ди'ХИули Та!КО2К Укра'іНу

І

за на­ 'I'ВQPчих

а процитую лише

M~eHa

Іфmm~

пі'д

,,11

За браком місця опу­ щу преамбулу цього ли­ ста,

убuc-

блaro ...

в

тілыки

деpIНtaВи

есть дн них стаiuьиое

СМИ соБЬІТИЙ вокруг че­ ченскоГQ конфликта и его

«Независимость»

не

что ТO.JIЬ­ к P8IecJiв

.

Мова йде про «инструктивное письмо,> «О порядке

Meвt'8dIQID ero окру8е-

Наглsдво

<Слов"яно­

.

П.QPИли безмежні прос­ тdpн',,- npa.ли .. ;УараJВи

lІІепO.JlllО~

18.

держа­

tat8!PO-Фін9l'

пока3ываьь певхв:­

'дудаєва в ущербноеть IIIIJI.

своїй

в'Иокремились

хочуть

'

,ческую

аЛе tеро}':ч­

ний чeчeacькнl народ, що бореться іІе на жит­ 'М. а на CMevrb аа ОВОЮ с:воООду.

.: 11.

12.

иet1lpOlfOlllllt на НOaJaa ма­

лочисельни:й,

пiJВН~ЧИО',СХі,д'Ні

11.

Росlйсь'ка' IJIIIiIPI.Я

Мfявилася rtоС'Тавнти

!'oJIьKO

«нерусских,>

які

імперії,

Іонна

_. uoБы~.~IІІІх?:9Ір=а:ааі8ь=~~ СВОІІІУ

км

11\ z

d ····1.'

.ц~18 rфO ..UtНY з Чечнею. Пl~­

ИJlтер~о..~ toБыII.J T8JCII8r'~,

5

іНШИХ,

11

9.

тав у «Новому житті,> за лютого ц. р., схви­ лювала, мабуть, бarатьох читачіВ. А що стосуєть­ ся меие, то мимоволі во­ на воскресила в пам'яті «керівний,> московський документ, який наоЧQO, відображає істmпry, імперську сутніСІТЬ політи­ ки російського уряду щоДО

".

,~ ·с!:У

,'.:8,,·

«Нримський

cneKTaKJN. ... '>,

16 12 (8&02) .• 5 ' І

.Ni 130, 4

ЧЕРВНЯ 8

Понад 400 'Кол.гОСПНИКів roголІвськоІ артІлІ .Червона УкраІна. зІбралися на мІтинг, приовя­ чений впровадженню ново'і позики. Немає майже нІ OAHOro колrocпника, який би не внІс повніС'Тю ГОТівкою .

(Далі буде).


сНОВЕ

ЖИТТЯ~.

J6 12 (8802)

ro[ За~~ прсімислOВ1fx ПіДЦРИЄ'МІСТВ

':І 1996р._ обсяг ПРОдУк­

ЦІІ в ДlЮ'tItX цінах ок.naв 109,2 мли. грн. в оорlв­ няННі

з

,минулим

вир06нlЩТВО

роком

ПРОДУ'КЦl'і

вщповltЦно зменшилось на 33,6 проц. І склало

млн.

97,2 проц.

Іх

зага:льноІ

кіль·

Окоротили

«ЛюБJIIЧ.,

лення

КалИТЯНІСьк()му

~омунального

кування., л,а.,

ви­

заводі

ніж

де·

llapoJtНoгo

ня

вироблено

млн.

Менше, нІж у ви;рGблено кон­ стрY'1Щlй з адюмІнІю -

rpH.).

тис.

СКЛaJДНИМ

.

залишилось

станооище у -.Jlh!emoвll

IндустрlІ. з

;порІвнянні

В

lIIИИулим

роком

вироб-

.

лОВ1.'І1 .ІІа.

У

(49545

І'В,ДИВf.дуальни­

06'єК'М'Ми

ги фотографій.

да,реыlІI

дІЯЛЬИOiC'l'l

ОІІіаробl'!'ничають

міІс­

CiКJIала вlI/J101tiДио 731 та 590 тис. фК., в roмy числІ з РосІєю 691 та 522 TIre. ІРИ.

вано

тивн1й

оБЛЗ1С'Тями _р.

1996 cькoD:

МЄ2Щ

обла.отІ

на

-

на

уама

За

КиІв­

товари

кoonepa­ у

грудні

100,7

НецрОІДОВОЛIІІЧІ

проц.•

100,4

пwдовольчl

товари

проц.,

101,0.

YKpa~.

'за

проц.,

платні по­

СЛУГИ 100,6 проц., тому числІ побутові 102,4 проц.

-

в

За даними реєстрацІІ цін на СПОЖИВЧі товари наприюнці 1996 р. від­ мlчалось

як

ІЮдорожчан­

вивееено

НЯ, так і здешевлення продуктlв харч:уваиня.

ИіЧНОГОЦРИЗНa<reНня ! товарІв Ha.poднOl'O ОІЮЖИ­ вання на 'Суму 72261,83 тис. гри., що ва 1271,53

НайБІльше зросл'И цІ­ ни на хліб ..та XJI1.6обу­ лочні вироби, а також

ПРОдУКlЦl.І

тис:

виpoбlЩч()lfех­

бlJIьше,

r,pH

вtдlIrов!,дний лого року.

овочі

ніж за

на

на РКИRY,

капусту

зокрема:

IQIашену,

булю' ріцчас"у.

перІод мину­ Та по бага-

H~

'ItfВOК, 6а'НДejpOЛей, тис. посилок, 71.2 грошових пе.реказі:в, тис.

ких

73583,9

що

відпоВ!ДlЮ

ци­

кваШе­

огІрки.

У

р.

1996

ТНС.

міжм'Їсь­

телефонних

роз.vю.в.

5207

ПJlаrиі

тис.

послуги

на

роздрібний

товарооборот

(включаючи

громадське

склав:

ПО

харчування) магазинах

пІдприємствах

кого

j

громад0!>·

харчування

41655,3

-

rюспах

тис. грн., 'по рад­ 11223,4 тис.

грн" по колективних сіЛьськогосподаРСьких ПІД_

приємствах

-

10967,.0

тис. гри., по малих, сПі­ льннх піДприємствах, то­

в.аРИС'11Вах

з

обмеженою

відповідальністю,

коопе­

ративах, ~рмерських господарствах 9738,2 тис.

грн_

Зarа'Льний

обся;г

роз­

ДРібного товарообороту 1996 р. без фОМaдlCЬХOlГО XЩjЧува'Н'НЯ по 'мІсту 1 раАону оклав 70901,7 тис. Грн., що на- 39,9

45,9

Жltдано

харчування)

суму

5,9 тис.

теЛЩfP8ІМ,

пона~

.відсотка бlJIьше, нІж за 1995 рік.

·отзиовнв

товари

по­

послу­

~ИС. (25,3 проц.) у сільсь'К!й мkщеВОС1'I. -За ріхв!~равлено 2383,2 тис. листІв, лис­

(включаючи

громадське

левню .на 2p.t2 ткс_ rpH. ,на 1 СtЧІНІЯ 1997 _р. в районі налічytвaJЮСЬ по­ на;д 21,8 тис. телефан­ них шаратl:в, з них 4,4

39,7

та

тopdВJI1

р.

1996

тілыtи

товарІв

грн.,

цін

змін

вІдбулося,

за

ПINfpИЄМCТlВами «Бро­ !3IafИР8Йтелеком» за 1996 р. надано iПQcJ1уг H8JCe-

Населению мІста І ра­ йону в 1 ~ р. реалізо­

на

ЦІни державнtА

тарифl.в

не

по­

• ТорГІВJlI

срср дебіторська і кре­ дитqpcька заборroвwlc'rЬ

ІНlДеНІС

з

та

майже

та та району 1 kp-аІн (рemублltк) кOЛJШDiЬОГО

в

ПРОМИСЛQВі пЩприЄ14ства мІста тараАону

вap1oori. на 3245 тис. грн. ОБСЯ1Ги ка:пІтальних ;JJI(J1&Деиь ІБУ'Дl:Вельно-

платних

КВ8іРТИР).

продукціі

По БрOБalPCЬХОМУ ра­ йонувведено в дІюоонов· них фондІв по фаюичній

сфеРі

дорожчали

roonо­

електро_

вироби Із 'Сріб­

хредиторськоІ.

у

роцІ

утеМeиl,

ПИJlОСОСИ,

І1Рн)

МlIЖ

на

бітки та иапівчобlТКИ чо­

YllIорядк()ваних

-

цінн

ніЖ

Зв'язок

поде-

плащІ чоловічі, КОВдРИ Н31І1іВВОВЮfИl,'ІІОдУШlrИ, чо­

(206

загаль­

10321

• ВивІз

будІвництво

-

БOlргованlіСТЬ між. n1Дпри­ ємотвами У.краі:НиЦРи;па­

зросли

слуг

30,8 27,1

lНf.ж

ринку

тис. грн.) де6ІТЩ)Сько! та проц. (83738 ...тИС.

това­

на

товарів

~pH.

• Капітальне

на 46,5 проц., або на 1490 тонн, ку,ховних 'Меб­ лів на 32,7 проц. (на 2641 ТНІС. ГРН,), СВітло·

2046

що

1 ГРУідИя 1.~

92,7 проц.

На

д,неnpoдовOJ1ЬчЦ

оклала вlдпов1дно тис. QPН. На за­

дає

1995р.

плоди,

ше~.~и .ОЛІЯ та сало.

99,2

С1І1ОЖИ'Ван­

!Менше,

1995

33. Ig95 р.

(на

ГРН.,

проц.

РИНRУ.

року

1997

BЇIЦ'CO'1'l8" '~

-

46949

лами за договір~~и Ці· нами на СУ'МУ З4:Щ9 тис.

виробле­

на

р.

зеРНЯТКОВі

'м .кв.

бу~IШКИ

торік.

рів

п()

Hq ,.24,8 'mюц.

товар-Ів

H~080JIЬ':OIX

ЦРОМИCJIовоІ про­ ВНlIIУЮК. знижений

технічного обладнання

~Торг.маш»,

не­

отаном на

також так і на

виноГрад та цmрусові. ПQдешевшав цукор як в магазинах, так 1 на

ДеБІ'J'()рсь.ка.f ~редиторська забоproВaнІсть

ВУ1Цfвельними оргаНізаЦіЯМИ ВроварсЬJЮГO району mmюнано ~іЯРя,д· них роБІ'!' власними си­

но на 91,5 млн. грн., або на 18,7 проц. менше,

наЙБalЖJJвв1mих

34

«Свlтлоте:х­

вOШt'ІВХ

зав·о­

пластма-с,

виробництвс

ринку

• ФІнанси

У 1996 р. було завер­ шено добудову до JOIPYIPl1і чнoro -комплексу Бра· варсько! центральноl лі­ карні на 68 лІжок.

процентів

лгг

БУlЦів.ницmо об'QR1\lВ виробничої сферн.

Подорожчапи як у магазинах,

ЗRaJ'I­

зменш*я вивІ'З про­

ДY1lЩlї.

ми3З!БУЩО8НИКа.ми Р8Й0ну введено 23389,9 14 кв.

бущівель­

за;вод

на

ною площею

ГоголІвська стр1ЧКO'l1Каць· ка фаБР.IIRа, док За 1996 рІк вродо­

доСЛідно-ек­

рЄВOOlCфoбному ко.мбіна­ ті, ВЗАБК, ЗПМ. ВИ;ДЬв дylRЦlI

T$aptв

використа.но

житлові

«У1t.PШ1РО·

30-40

СR()РОТИЛИ

проц. схо­ виpoБJIено'і

ді, завОДІ будівельних ВИ­ робіВ «У:Rраrpooромбу­ дУ», АТ «СвІТЛОТeJЮні­ ка.,

На

завод

опериментальному

на

(56,5

ви;рGбів

нІка»,

ПРОдУКціІ на

НalCе·

пliДПpивмct'9ЗХ

но

будІвництво

Il1ДnPИG1ttCТ:вaми ',1'а ор­ гаНЇI3ЗІЦfями /Всіх форм 'ВЛaJc.Нoorі: аведено в дІю

проМlбу:ду» (52,6 проц.), заводІ пластмас (на 50,9 проц.).

«Стрl­

КалинЬаський

«Бу~еРЛіт» . На 20-25 ротили обсяг

для

спостерІ,гається

них

YOТ~T·

1іБФ

СІЮЖив·

У'СТ>З.1'кування. 'щщц.), заводі

пуюк пр()ду.юцl! ВАТ .За· вод

соткІв

ЗІ1М (86,4 І1ІР()ц.), на швеАній фаБРИЦі «.лю­ бич» (64,5 проц.), ВАТ «'ЗаlВqд кому,налЬ'Н()[ІО

фабрицІ

зменшШlИ

нед()дано

.~ ·,жовa:pl.в

заводі ком6і'КормІlВ d ІІІремІксі'В. БІльше як на­ полО'ВИ'Ну

опожи·

тьох

цеНl\ратзова.них фіНансування на

RшІт·а:льне

пІдприєМlOТВ,

16

\Відпо·

витрачено 326"4 'Гоне. грн. (38 BLДOOТIКIB вІд загаль­ ного оБClЯГУ КaJIJ'Їтальних ВЮJадень), з вих 78 вІд­

то·

чих товарІ'В на СУ'Му 34,8 млн. IЧJН. НайБІльше па· дІння оБСJ'ВГtв виробни­

·3НaJЧно Clщротився ви· пу,ок продYlКЦiІ на Л1т.кliВ·

швейній

ВИПУ'СіК

,народного

ва'ННЯ

грн.

ськlІЙ

Із джерел

иародвоrо

споживання за 1996 р. Виро&1ено на 41,6 млн. грн., що на 25 проц. менше, ніж у 1995 році.

якИ\ми

крСТі). Ними НдoJli,нO' продукціІ насУ'МУ 136,7 млн.

Товарів

.робіт

монтажних

лютого

12

1996

в

ВІдно оклали 8526 ТИІС. грн. та 6647 тис. грн.

.

м.

грн.

Скоротили 'виробющт­ ВО 20 ПlЛПРИЄМСТВ (87

ювання

НІЩТВО збlр1ЮГО зал-ї'ЗО· бетону ORqpОТИдОСЬ на 67,7 проц., або 862 куб.

bap-в

стор. ~. Середа!

_8

-

,

січень гp~є,HЬ р. lНа!селенню нада­

За

1996 но

:платних

.послуг

ТИІС.

20471,7

поБУ"ЮВИХ

грн.

П()СЛУ'Г

тис.

2118,3

'грн.

на

Обсяг аклав

Вируч­

ка &ЇІЦ ПPQIЦажу товарІіВ на-родного опоживаикя j проду:кц!1 виробнич(}-ТеlX­ нlчнQIГО

ПРИІЗ'Н8<Че.ння

склала 2069,5 тис. грн. Промисловими IFW!JpHємОТ!ВаlМИ

нада'но

платних

послух на 1303,7 тис. І1рн., в тому ЧИСЛ'І побу· ТОІВих 329,9 ТИС. грн. (6,4 цроц. від 15,6 проц. загального обсягу по­ слУ'Г). Будівельними зацІями

ОІрГані·

надано

:пл.атних

ПQC'JlУ[' 'на 459,9 тис. грн., в тому ЧИІСЛ'І побу'тових - на 58,8 'І'ИС. грн. (2,2 та 2,8 BIДCO"l1Кa вl'ДПОіВЇІЦ· но).

Аr.Р• .,8ІІиеаМl.8 к•• п .. екс ~яги BCi~

виробництва

видів ,продукціІ

риНни.цтВ!, ЗН8'ЩQ

Щ96 рІк

зменш~ся

ршняно

з

-

м'яса

за

тва­ по­

1995 роком: 18493 цент-

на

JIeIIOII8

нери,

на

102468 цеRтнери, - на 99394 тисяЧJ! Валовий

надій

зменшили

всІ

иць Штук.

МОJIопа

господар­

ства· району, KIUM «ПлоскІвськиЙ».

ДПЗ

ПомІтно скоротилося поrcwв~а ВРХ на

1167.2 . I1OJЮВИ,

в

ш ····· ...

':'

тому

:ііі

нинішнього

року

Вона

Ізабезпечують жи·

1

мІста

гим

'Села

хлібом».

СЯnМnIlOll

«дру-

цього

за

ло­

рахуиои

пр~их дІлянок, !РО. бітиИ'ІіВХ

l'<IfI)OAiB.

спеціалІсти,

галузІ

б'ють

городнІ

ЛЯ'Нlfoх

триВory

«клаптІ:.

плантацІЙ 'змоги

вести

н8Jc!ниш\'l'во,

Тобто

OJtНaH

керІВНики

ють

обмLн,

ня»

не

«При· акціо­ «Руд-

зменшили

голів'я

пагО·

худGби.

НilйlБІльше СКQpочен­ ВРХ допустили КСП

ИЯ «НоваУкрвІна. -2542 голови, ВАТ «Київс'Ька Ф'ахофабрика» 1806. КСП .требу,хl'sсык» 1035 ro.лlв.

то

На Rінець року не за­

лишилося

птиці

в

}{еп

«Богданівське» .

ОбсfП'll зaroтtмA ху­ доби та ПпцJ. зменшили­ ся на 6,8 тисЯЧі тонн, молока на 12;3 ТИСЯ'lI тонн. УсІ rocподарстIrn зменшил'И продаж м'яса державі.

У

1996

РОЦІ по раА;)иу

. ТOJfИИ

45

що ~тапОilНть процен'ів AtQ рІВНА. ] ~5 року.

I'Осподарств

13

скоротили

продаж овочІв.

.. K~.-;~o 4.89 • •~ :у _" -. . І'

.

BiдD~e1Ufit "..::с

тони. ЗбlJIьщив вpo~ Rартоплі ВАТ • КняжИІЦЬ­ ке».

ФрJК'l'1а продано тони,

'.

що

у. IIJ!.t.IЬ

БІльше, Н!lж у

Нat\б!JIьшe

фруктІв

1995

ське.

1534 тонни. 11167 тоин

-

Закуплено

~альgицькоl

цукрових

опровини

бур8ldв.

У гос.подарстаах райо­ нує ........ 1061, ~ . автоIllOбiJllв 1139. Коефіц1'ЄRТ іх готовності

повідно

становить

І

62,2

від­

про­

72,8

цента.

1987 разів

роЦі.

Р~іЗf\Вa.J1О

КСП~МІ1fYPlн--

Не Підготовлено 'до ро­

боти

кориоцехнв

«гщ-ооівсыtф\

КСП

радгоспІ

r«Жер,ll,1!lloКИЙ.,

ксп

J«КраСЖЛ1вське», рад­ мспІ «Придеснянський». Всього в господарствах району є 20 кормоцеХів,

в тому ЧИСЛ:і дЛЯ АРХ 12. Усі наяВНі 12 кормокухонь

для

свиней

в!:д'РемонтованІ.

ПІд урожай 1997 року пос1яио озимих на зерно І зелений корм 1131 О гектарів, що

у тому числі на

-

зерно

9070

становить

9.5,4

99,4

і

плану

.

гектарів, відповідно

процента

до

-

crln

30

фуццамен:т

-

Найбільше

усе' слaбuufм

стає

в

1

СГ ГУВП МВС УкраІни «ЗаООРПЧ-l». Тут під цю (КУЛЬТУ1РУ відведено пло­ щу 150 гектар!в. У ,rocподаРC'l'вt засипано на ,на'сІння 450 тонн бульб,

що

на

тонн

50

біЛЬЦІе

плану.

Механізатори

/ВООять

органІчні

не

оорто­

і

МИНУ'лому, так ,нинІш­ року, :rpудtвники

муть

сtJp'l'OOOIЮtШeНRЯ.

як

нього

ІНа

да­

~аproплІ

вирощуватимуть,

картоо·

,нормально

іКартццлЯ'I>QТ­

&а.

виро­

картOПJlЮ.

.аайм&тиме площу 499 texтaplB. Це П()J>івняно Небата'l'O. kле ваЛOlВІ збо·

n

Лише радгосп десняиськЦЙ. та неРНе . товариство

закумено5254.

08.0'118,

.6.82

тарlnас:и

карто"п

•..•

• • ііі ііі • • її ііі ііі ііііі іііііііііііі • • • • іі • • іі ііі ііі. ііі ііі її.

Дев'ять господарств нашого району планують

ри

голів.

1,5980.47

На 81,4 процента змен­ шилося П01'OlJllВ'я овниеА В paдroc.nl - щu.tlБDtатl «НалИТlІНСЬКИЙ. істано· вить ннт 4611 голів.

.

.

тел:1в

на 2978, 68393 го­

DТ И цІна

JlОВЯ,

·Що

r1 • • '.

щувати

ЧИCJI.1 .корів CIQIIIeЙ ...,.. на

поле,

'l'НH:!

добрива

вирощувати·

хартопто.

площ

()рано

УХ

восени

·Підняття На

де

1ОО

ІВИ·

На

час­

було

при­

в

перІод

зябу. гектара<х виро-

~ТИ'МУТЬ

цього

рону

карroплю іВ КСП «Гorо­ лІвсык>>.. З року іВ !рІк тут одержують непога'нІ

црожаї

П.

Для

цього

~КнЯlЖИ'ЦltИе., .раДГСІІСП

«Заплавні.,

Н1И

пoqJ:ввoro

·вико.иаио

IQНПКИ

п·ІдмаЙ'БУ'т.нIЙ

урожай.

НинІ

угоспо­

дарствІ

засипано

і

дбай­

'ливозберIrаЄТl>СЯ

300

тонн

НalCіНня

картоплі

при плані

280

тонн. весь

,ООСівний

матерIQл

.Се­

миполк1всьRe»-. На жаль у неп CIВor,цatФn.ве. не засиваио жодноl 'ЮН­

ClВоєчасно ПРОВ()ДЯТЬ У\СІ аlГроте.хнЬчні заходи, за­ зщалегідь готують площІ

насіння

КСП

цри

мані

матерІалу

150 також

насіния

.тонн.

Не

плав

за­

каprQlП1Il

в рад.roon1-tЮМ6інаТі

сКа­

в

БоРОДЯНСЬоКому ра­

,рекомендували

ликий

,тутє,шнІх

землях.

'ЗабоопеченІ ,картопл,І

НемІшаєве,

плІдно

працює ве­

загІн

наУКОІЩіВ,

селекціонерів,

насl.ВJням

також

йонІ,

СІІТ.

ВАТ

від

дахом

топля.ного

ОО'єд.вaJПct

Інституту

кар­

rooподарства

ко­

Ні­

США, Вели­ Причому

йдуть ДОННХ, не як смо­ л~дшІ браТИ., а як рівнІ

у CIlOlй та його

тоолt.

ластІ

інституту

лenми з Німеччини,

дерЛаКДIaJ, ІКобританіJ.

JUвcькeI>.

як вlAmю, в нашій об­

В'rеиl

СПlвпраЦIOtOrьз

стІЩРИЛИ

що в

себе,на

Т,lсно

литякСЬКЯЙ.. , неп сВой· 'IIi~», '. неп «Нра.си­

lЖ>якісний, переважно тих сортІв, які добре за-

аисо­

УААН.

галуЗІ. І1Ю1'ИТУТ досліднІ станцІІ десятки

продуктивних до

27

вис()Ж)о

сортів

Укра.

Іни.

Широк()го

визнання

І

пощирення на·були в гос· подарствах ну "l'З/КІ

нашого

ва

райо­

чудовІ сорТи,

с6ожедер., рожева»,

ни

Я1(

С'борQДЯНJCЬ­ «·СВітанок

не

ПОСТYlпаються

земним

сортам,

ковИ'Ми

а

за

якостями

іноома·

набага·

то кращІ від них. До то· го ж ці сорти стІйкі п;ро­

ти

,РЗ/КУ.

Все

оздоровлене

знаЧ!Ну

робох

у

дарське

придІ'ЛЯЄ

го

своїх

роз·

сілыького::що-­

виробництво.

цІ

ЗУ'СИЛЛ1Я

розбиваються скелях

вірусі!В.

інституту

увагу

впр()ва,цжению

жаль,

на,сіння

.від

Колектив

сфтів кар·

з ·них занесено

реєстру

ки];всь'Кнй» та багато Ін· ших. 3а црожайн!стю во­

на

нашого

економічного

Г.

На

част,о

гост-рих

бурхливо­ моря.

ПОЛЯКОВА.


4

спр•• Cep~дa,

1991

Jlиm)го

12

~HOBE

Р~ЖУ

==_---- z

протесту. на,гадує

про

КуР~и.кМіТЛJ:.lВWt

. та

ви­

клубу. поезіІ, ті ж дискотеки. Цричому,

самІ при·

наxtДJiивих,'

.

ІІ

ВИХО}lанцl,

ки.

на СЬОГОДЦі півтора десяr· ки пр.ОфіЛЬНИХ, спеЦіалі·

зованmt

а

ще біЛЬше иав~та­ женнfl~ Віplilше, - мИ зза· .лООвмо його самі на се·

JIIOДННН, осоБJIНВО ДIIТIIIDI, &ка за десать РОВІВ JIiД невмілого першачка перетвОРlO6тьса ва молоду шо­ ДННУ, roTOBY· до самостlЙВоro ИСІІТТа, то це надзви­ чаіно бaraто.

бе. І це нормanЬRО, бо батьки у боwrьбl за ви.

живання

Наш кореспондент М. гОМЕНЮК спlJIкyвтьс& з

днректором школн М. г. КОРЕВЬКОЬИМ_ Миколо Георrійови­

думка,

що дІти ходить В

школу

ВНИІІТІВО

-

жу

на

-

стверджуватн

з

них

мав

щоб здо уватв знан811. А, ак ви вв~тe?

не­

повторне облИччя.

~Мі.лC:l)

що

А

-

це

Так.. Без тоорення спого обличчя. і вчителя·

дитина,

ин,

су РізномаКіТНИ'" ,Иавичрк. А специфіка дитячого сприйняття СВіТу така,

і

учнями,

школа

осторонь

су.

О:Ь

цього

так,

про­

соти

знань,

йозно

вчимося

через те

з

гру,

жарт.

скакати

повинен

насамперед радником

ному. так,

що

до

нас,

а

надто' змогти

сер·

щиро

з

своtми

до

батькІв,

учасник Великої Вітчиз, няної війни. Прошу .розі­

іноді

братися у такому ПИ тю!!­ ні: невже у наШJOМУ місті

.

не вистачає CBOГQ' ХЛіба, що його доводиться заво­ зити аж із 1\иєва? Біль· півроку

на

саме

вул.

«з

випІкати

річ, в антисанітарних умо.

JШlбоп~карlВ,

а

..

замІсть

апаратів,

руку

що

тільки

продавцеві.

Бо

на

та:{а спритна жіночка .об­ рахувала

ків

aB~pa

цих

ряд·

аж двічі.

-ВІД. РЕДАІЩІІ-:

..

цaвпJlІ КlЛЬК8, аби ВJlеаив­ ТИСЬ. що. Вlи M'~

.Б 1RщнX.. ljeтjpJie.ax (оМ 2:1, .Ni 34),.не заа. ?ІЩИ.. !Щ. BJ,Aa1J1 ~.~; 8ро..

·Вови

мar8-

пеpeJ(ilOтьcs· через однІ руки. І тільки в racтpoHo.

JIГ .таи.цеil. каCJф

подає

продавець_

хть,

беручн

йоro ПOJIlеТІШеноввм:

па­

i"He.'UlвJarМlr' -- . . ЬІіо.

який,

мабуть, нг знайшов

свого

покупця

зauaд TOPrlвJI1 PecTi/::l

TOpryuTB хліБOll з ........... бt8',...,. та" М .;уа:

у

ХЛібом,

СТОЩіці.

Бо ча:то,густо якість йо­ го, навіть на міЙ неви· багливий вільна.

смак,

незадо­

Дещо прояснила ситуа­ цію зустріч із директором

Броварсьнюго хлібозаводу С. О. ЧерепеЙником. Він

сказав,

що

«з

коліс))

у

Броварах щодня торгу­ ЮТ,:, хлібом з ки'івських

4-6

заводів таИJJЖ

він

багатьох .НОВЕ

є

у

машин,

а

продажу в

магазинах.

ЖИТТЯ»

а

.Калнва..

Ц:СІіСІІО8ІІЙ бір.

(с;

нlока),

вaJIе2ВПЬ

ІІКІІЙ

ФІрмі .КамАЗ Як

t

-

.

буяо_ ВВРОБІІ. У

.RfO'-

хлібо_

_-

ні IDIIPОICO вредС1'8UeIIIIЙ КОRAНтерсьКІІЙ 8IДДUI.. lІое

в асОРТВllентl ресторану

-

в

ввроСі.

r1cтe.....

міська

-

колектив І раАоина

Газета

ви.

Та чи пови1СТІО в1дIw.Iи

Броварських газети,

Ради народиих

виходить з

17

-

внио-rop~а І ммочва ОРОдyJЩlа, крупи, вовсер­

редакціІ

Редактор В.

а

також кОвбаси. А ще

IІlськоі

та

райоииоі Рад вародиих депутауІв; Засновники

.

УвраІва •.

paв1me, ТJТ у

ДIUКY в·.. иаин

Це

газета

Це до'll.Рв1й

. Броварські

.цепутатів.

НЕБРАТ. квІтня

1937

року.

Диl виходу: сере», субота.

І

.ом.

вий

холод,

зар1JlUdВ

ПРОдовжують

на IІВснвl.

по&~ завlдYlO'Іа вfдд1-

. . . DD

KO~

88

тор_

rIueJo' ..кіCltbЦоіпсому И. L CМeIlКO, mцєизlIo Ha.~-1IpOQК'l'lв хар­

'I)1IIJI8tr пl1loDPR811Ц811 вв­ д88 . . . .~ КОІІІсl&,

JIIC1

не ЦlК88RТЬ, 'ВІМ са­

ме (ulСЮ_, цyкePR8IIJI чи Ц'УІІРОІІ) воп TOPryвal'll_ -JИa. Вfція .0 баro_ y~

..8

ДІамантове -

В.пaroдатне

між .. чоловіl(ОМ

мають·· бути

і

чи·

На честь 75-л.1ття

ност!

20

не

святкується

ПfCS"іч_і

'I'Opr.

19 moToro 1987 ІР. о. 10-00 roA. в пр~ BpoBapcькoro районноrо суду в1дбуAY'fЬCJI публічнІ

торl'И по реал1зац11 заставленоro _айва: T~ зв­

,.081. П1110~ . . . .~ 8Ц.~ 2,.. 8 . . . . . . .11. дсtп .ЗалІ­ ське.

3

поБУтовнllВ прlllllщedЯми та енерreтJI'IНИМ

.

пунктом.

Стартова ЦІВа 418000 rpB., що • 3,5: рааа 8ІЖ.е Іх вapтocтL Ваас.'" - В38'І'В yue'!b в '.rOp1'lX про­

симо заер&уtliJeJl в ВРО8аРСЬВе ~eввa АІІБ .Ук.. раІна. ао· B111. Возз'вдllUllUi, І, тел. 5-34-91;

5-14-55.

ПРОДАєтьса gерев'аиа хата у Hoelвцl ЧерIІІІ'Івсьвоl oб.taeТі. Є· сад, тород 20 соток, capd, liоrpіб. ИOJIоADЬ.

Теяефон у Броварах

. 5-48-98.

ПІДПРИЄМСТВО проlонує ЗІ СКЛАДУ В

РІзні вар1анти оплаТи: Теяефон дпа довідок

-

КаВАЗ

_ 54112 (20

Моашвве умада.... дoroвopy оревдв з lІІІВ1Пом.

_вео .

простий, бо магазна, щоб

ЗВМОllJUlв

ЗАПРОШУЄ&· НА ЗВОРИ

гальв1 збори авц10нер1в.

квІвських

та ревlзійв01 КО_cl1

.

о

внп1кати.

А

у

П.Jl,ЦОв ......:. . . ...:. 'ЗвіТ l'CIcJви ~;

..

хлібопекарів

це вже випробуванІ сортв

,~a

(~8UД,

дннськйі:., СЬКИЙ.),

JПd

-

.Воро­

охоче

купу­

що

в

далеко

не

віть xлtбобуяочних бів ...

-

8uOДIIIIQIL

на­

внр.о­

І

соцIВоІ".Х

вl,цІ"у

отань,

рцlolиtОРll8цП

ЗАТ

-

па...-.

Рёдавтор а. QВPМ'.

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ПРО"'С.lOВОСТI

.

АдміністрацІя та профспілковнІ 1t000lтe ВАТ сКцжнць_ ке» глибоко сумують з. приводу передчасноі смерті Млншнього спеціалІста господарства , СТРИГVН Гииии ОjlексацрlllЩl вислов.nюють щире спlвчyтrя р1двим І bВaЬКJUI

на ПOJlJЩJIX маrази­

A.JIJI AeKoro

•.

ВАТ;

Р08подlя прибутків ВАТ п;.1а::

НЕСТЕРОВА

все,

ш; _ожемо ..,ндбатн. На ЖВJIь,

р4ди

АдмІнІстрація, профспlnкова організація. І КOJI~ктив Дер. жавного KOMyвajlьaoro Броварського завЬду ·а.JIюмIНіевих будівельиих коиструкціА глибоко сумує і внc:.wомює саів_ чуття рlдннм і близькнм З приводу раптовоі смерті головного TeXHQJlOra заводу. .

OДIIJDI СЛОВОМ, "мавмо виБІр. Майже JIК ва За_ ходІ. Т1льІСн з ТівJO різни_ що

_

СПOC'l~.

.Украlи­

ІО'!Ь.

!І-,

4-11-37.

року о 14 roДИВі ва ВАТ .ВроварсьКИЙ завод комунальнoro ycтaткyвllJlНll. в1дбудУТЬСІІ за­

26.03.97

дyRЦ1ю. KamIМJI =w: . . акі еково-.во,

т);

гA3ВJ1Ь .('NR'l').

ввв.ения

ризикувати,

корои-

весіЛля.

вадив 101'0 не варто оез

не

Вір-

.'.iiiiiiiiili_iiilililllll&illlliiiiliiiiiiliiiiiriiliilliiilli-'iii.

ХЛі­

попиту. А це _пр.оцес.

по­

і

ВРОВАРАХ Jiов188'1011об1Я1:

попередиьоrо

ти

ро·

7()

8се 3aд08OJIЬНВTB Іх 'у ЦЬО­ ку пmud.. Тобто, асортн­ .нт там роа,оо_ний і затверджений,. проте впро_

4-04_81;

РукописІв.. ие поаерта~о;

-

друЖИщї любові

хmбоа8води ще

Tuete8r. Jiцaпорв -- 4-03-78; alДВOBIAВAllorO секретаJIII -

роз ва

такий тривanий шл б.

дару _

ЛДІР.ВСА РЕДЛI(ЦII: 255020, І(иіасliка об.lасть, М•. Бровари, ВУ". І(иіаська, 154. 4-412-12;

~

Н1ЩО не може

весілля.

СЦО АН доз­

roooAlpcr.. -

60 •. Уже

..

жіНКою

боuуло'ЩlUt _робів, а Вроilapcwid :щюд не мо-

вія, в JIК08Y кІсцІ _ожна

За точнІсть викладених фактІВ ВIдпОВlда...irIСТЬ иесе автор. n:стуваВИIІ з' читачами rіoll"КИ на сторІнках газети. . ' Редакція ие заuuur ПOJl,lnяє позицllO авторів пуС5.1lкaцJ.l.

Як

новими.

в

кІв.

дешев_

.8С8рТllllеи-r-

Рубінове 40 років. Золоту обручку ОЗДQ,блю­ ють рубі~ОМ камене.м кохання 01. вОгню. Золоте - 50·· років. Старі обручки заміЩОЮТЬ

ють на знак того, що сто-

П:::::.:B01<-:'вв:м·:" ни·l Во вови пparвyи. роз_

::ер "ме Yl«iK~ ~.

київським

пр~ети

нагадує,

покривала.

були

Порцелавове

AO'l)'lOTЬC& державOJO. Чому ж укладають до-

Але ц~ ще не все. По· рл \ із машиною БpQВ8р­ СЬКОГО хл~заводу' ~

гують

Скляш

-

що 30 років, пр:>w.игl ра.

стими як скло.

иець, пt»",днЬІ) перемао

д~. '~i'iOДI x.dб І- JPOPd

матерІал roтyвaвca до друку, нарешТі в1дчвивв

своІ дверІ хліБJIIIЙ

cКJI8Нe

ІІІІІІ на кtaкa КОП1Іов, бо

y..RвuJ.

котрі

чають СУНКИ

Саве·

возний хліб кopBcтyвTЬCS попитом, ТО тут BIДlrp. ав ром те, що вІВ

люди,

не лишилося

"C'l'aporo

із золотою обручкою ВДя,

Через 15 '"}ІОків відзна.

хліб з лотJC1в І пр_ув з ним до QCВ. І\.'це. по. _ roдиеси, ''1'е2К _ . ._ во, бо _с .JJioди, ~~O J1O..

mвpBTЦ

рq~'язаИНI

.1..

одна

МаРІя

ЗОМ, знизані як перлини в н.амисті. . ЛЛllНе 35 років. Да­ рують ЛЛЯНі скатер11 та

ються

ліІвна ТериОвенко. Лари· са Георr1Івна Нукса.

... ....

В. 'ПJlАТОIfОВ, учнт~~

касових

Литвиненко,

·0'

вказаних пРОБJIе~

немає

просуваННі

На міднОМУ весіЛЛі через 7 років ПОдl,)уж. жя обмінюється мідними монетами на знак май.

jпdчес:нимИl свідками день оДРужwня .

цього

ОлексаНдРівна Чекмезо­ ва, Тамара Іванівна .]3рвк, ВалеН'Тина МиколаІвна

,.nlll2:TCU8 . J'

складають:я на землі. До ж

вд,:>ма,

кого бюджету, перетіка­ ють у 1\иїв. Прошу редакцію ІЮ­

того

та

гують срібну. Перлинне

хустинками.

Жерст&не - 8 років. Подарунки блискучі хатоНі реЧі з жерсті. Днем тро&!Щ назива· ЄТЬQЯ десятилітній Іові· лей. у гості запрошу·

заслуroвують~ ЯК заслУГ0вують шани і дяки наші педагоги -подвижники Ія

JU05J1J11O'i'ь "вб.~ТИ буха..

TGrO,

вах. Бо продавці пере­ важно без халатів, у бруд· них фуфайках, самі ж бе· руе'" гроші і подають хлі· бину. Порожні лотки

сприяти·

.становище

Вони

ДepeB'sнe п'ятиліт· ній ювілей сімейного жит·

від

бутнього щастя.

процесу.

дечну любов.

,.,

.'Іише бро·

Х.JI. і_ _

Звісна

як

і сліду. На срібне Еесілля ч~рез 25· рОків з5ира­ ється вся родина. Поряд

проб.1lelDl, ва _ ИIU'OJIО_ торryвaти. Про доТрВllаи. JПY888 НaJII '''III1'8'1'l Як 8В·п JIIDDI еав1тарнвх ворм авІШоса, не ЗОВсім. повиниа дбати санстану .Кa.пинt. дів вІддІл $. самообслуrовуванна, де . КOЖRИI' 1fmf1D~цr. '6ере-'-" А щодо Toro, .що ПРВ- ;

щоб іІотрапляти 11ft. ' . ~lfh-

торгували

lюліс)).

не мо­

дозволити

в ЩКОЛІ

російськомов них зменшуватиметься

Живемо ми, як уміємо, як можемо, , А.\Іе 'робимо все залежне віД нас, щоб діти мали і тепло, і сер·

ідеІ збільшення кількості дітей у класах. Та А учи­ тель, який ХОЧ І несміли· во. ме 'через рlВВі фоРМИ

загрузки

збитків зазнає не трудовий колектив

ПРОДУКЦію

-

Свтцеве весілля свят· кується в першу річни· цю шлюбу, Молодята цього дня обм1НЮЮ"l'ЬСЛ

.

кість

цього

виві·

«розкоші)),

настирливому

щоб

третину" ·--ОДнак

BapCblQ[X

ТаКОІ

Baнню

й усе місто, бо кОшти за

ГагаРіна, біля колишньо· го магазину «1\ОЛОСОК)), машини

повної

-.

.

років. Святковий стіл сервірують новим порце· .'Іяновим· сервіЗОМ, aДH~e

'l1Я. ПJOдарунки з дерева.

класІв

...

... багато болгарських сімей віДзначають 21 ве. СіЛ'ЬНИЙ ювілей. Ось деякі

снтцевими

і

доводиться

дише.

Kpmцe

дітей.. А те, щО Bow.. є, ми бачимо по Іх харчу­

П1ДлІт·

.'

замість

це гасло

nIoгlршувати

Отож, ми BВOWIMO НОВі,

пенсіонер,

та

сус·п1Льство

собі

ка.

вам

..

захис~

наrадуванням

же

буває

з

на

й представники націоналЬНОСТеЙ.

з роками. Аа це повинно відбуватися само СОб(}Ю, а не завдяки форсуванню

жавlfИX мужів усІх paнrlB

~uщpаТ<:тво", безумовио підриває фінансовий .СтаН місцевого . ХЛібозаводу, де

Пише

ХЛі:30М

по­

«дорослі:!>,

за .точ_

сив .би ,у кабінетах, дер·

піДОпіч·

зрозуміти

ДеклараціІ говориться:

pY'U1JOCb

жиrтя. ,Н

які, на' їх думку, вже за­

ВИ·

в

людини

~

на спеціал1-

йдуть

Н:ість, але

це виключ··

.

другом,

не

чи­ що

-

а

лише ро.

І, повірте, це також сприяє і підвнщенню ін­ телектуального рівня .всіх дітей, і їх вМіННЮ жи.ги у мирі та_ ~aroдi з пред­ ставникам~ іцwих нара. ДіВ; ~у~Ію, що .кlл',,­

Геоpliйови­

при. однакових умовах ди­

бути

учні

сіЯНИ, інших

з

важко

не

,~~-----

з них.

російською.

Серед них є

.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ~ що

вважають

рай_ иарод­

1 добра,

............

прадовжиrи

саме

двем

прекрасного здоров'я, квlтами життя, .. серЦі хай навік не буде, буде свlfrле майбуття.

------~

що. ми не

причин

потрібне

освіту

тина має прlорктетне пра·

фі­

Часто-густо

за

9-та школа но діти .•. ,не прав

вміти

проблемами

Ha.l!J

три

і

MIUO

своєму

. MlUtO.1Io

-

одній

все,

Учитель, хорошоro

ста,

НайБІльш поширена

як

:.....

властивІсть

ніш. увщn

явища,

зrоДОМ. вже

Веселощів, Нехай буяє І смутку в Хай вІчним

Не докоряючи сво'ім

різних

JCIIWreItнJPI

~M ДОВl'их РОКів

ueрджеНН8 про

скажу,

з

жеННІІ M~ввкo' Мотрю Се8ен....'. о А мц.:сьоroдні з радістю й любов'ю

поспішили Ліквідувати ро· сійСЬКі класи і тому до нас почалистіка:rися ДІТИ з усього ~iCTa, які В силу

мо­

чу, з нашо'і розмовн тач може ~YM.ТН,

разом

на

дупly

проникати

-

Коли втрачаєш цю

.

ше

Отож

-

часточка

П

борагиея.

підліток,

що. називається

ними

НіЖЦі.

веселитися.

-

Жуть

доводиться нам, вчителям,

спільними

міркувати,

потім

як

'Г<fMY 'в

якими

що він краще пізнає його

ІІРІОце­

ЗУСИШІЯМИ, штурмуємо

тй;

окрім знань, :щобуває ма­

с1'о неможлива. Тому кожний педагогічний ко­ лектив нашого міста має св;ого «коника», який і ДОІЮмагає ВИЇЖдЖати в цих складних умовах. ЯК би .там . важко нам не бу· ло матеріально, але діти неповинні відчувати себе обділеними в плаЦі знань, уваги, а кому потрібно, ТО й ласки Своєрідне обличчя н ... · шої ювіля.оки ТВОРЯl'Т, на· самперед, .. аші ВЧИТeJlі, але й діти не залишають­ ся

а

ДilТина,

З

колегам,

при­

природи, не 'люБИ'l"іЬ 'пусто­

один з пріоритетів нашої роботи, але школа це той неповторнИй світ, де

кож­

своє

заради

Toro, -

можуть

діЛиrи дитині стілы(и уваги, як робили це рані· ше. Мало-помалу в сім'ях зникав· !фактика походів до театрів, музеІв Києва.

.

чу, незважаючи на типіза­ цію нamнж; шкlд ак в ПJIа_ ні самих. приміщень, так і навчальних планіВ, мо­

не

Колектив фlнаticQВofо вtд1IotJ.iy .в,О8арСІаісоІ держадмiв1c'rplщ11 ВІтав

неповториJ.сть кожноІ школи.. Одним з штрвх1в ваш01 .в 1нreрнaцlональ­ ність C~ П учнІВ .•••

. дає

мить. Але ІІВЩО ввм:ірJOlllml ЖВn8И

-

з

РоЗ1lOВУ нашу ми по­

-

'111118JIИ

xo~ь так, що иа нас па.:

тиме свій п'атнадцmНJI1ТИ1й юIWJeA. З icтopвlJНOl'O поглJlДy це

Але

ти?

канікул

учителі можуть дозволити соб1 посваблення, але ви.

9 JdAQa...

Незабаром міська сереДВ8 mкo.вa J6

класів.

острахом думаю: невже і їх доведеться ліквідува·

Формально' вважаєть, час

8IТАН·Н·Я

ДлJ'Ї лtтей зДібних, тих, хто 'бажав вчИтИСЯ,маємо

й вип~и~... _і бан" ся, що Під

12 (8802)

СО.ИЯ~.Иl

нп зароjJIеного .

засідS\Иня

l,I.~

хоча' .б 8'IatНoro· поверкен­

ходять до шfiщи не лише теперішні

..вже

.~IAR1~"ТЬ .';:~ ~і,ІРИ~ . щеННJlЗ_pt).:І1ТН;>!' JJII!'rИ, Ir":

клу Jy . в~;Ш~оro. д.1РІ •. кон­

Наші.

А&&&;

а

.28

.!!!!!!С:ё!!

tl6tIAbHe~u".nfi

житт.

4-2IоМ; lLuI"IB: eJ.lЬСИОro пcтJв

І

РО8ОТІІ

_,

6-13-91.

cBpo..pcьu.

АРуаРИll8

I(вIвc.uro

ІІ

СвІдоцтво

державву· реє­

від

17.12.1993 Р.

ІНАЕКС 81286. Друк

високиА.

коваиий

аркуш

ОБСllr

І

дру-

Тираж

3726

примlриикlв.

Замовлеиия 1'11І 573.

КОldтету

, 'та lиФOnмацll. !Ареса .QуХариl: І(вівська оС5.1асть. М. Вровари,

про

страцІю КІ НІ і7

У

BY.JI.

СВjIUU

ВРВСІІ

к.Iвcaou,

....

#12 1997  
#12 1997  
Advertisement