Page 1

Газnоа ІІІЬ:ОJІІІ!'• квІтка І8ЗТ pOICJ

з

СУБОТА,"

17

8 ЛЮТОГО 1992 РОКУ

ЦІна

.N9 12 (8255)

. коа.

40

Громадсько-'· - nоnІтмчна raJeтa &роварщини t:и л ьна арм.ія . альна

'це триві-

істина,

яко1

не

Ігнорувати на,віть нинішній 'ffiC потеnлін-

нають · у

у

Ідею

ня

у

мі.жнародних

відно-

ним

видається

національних Сил, ЯКИ..VІ в

Збройних державному

велик·е

і

нелегке

стати

-

свідками

становлення

і

не-

власні

інтереси, 'то все це п~вин-

но бути пі~д :н<~~дІйним - з,а: хистом. Армія влаЬІіа не

потрібна

ду,

.нам

•Ваупаючи на службу

до органів

кими

Деклара-

сусідами.

дале-

Цією про

.держав.ни.й су-

ве.ренітет

nередбачено,

Що нашим курсом буде утвердже:ння нейтралІтету . Означає це те, що Україна ца.магатиметься

внутрішнІх

справ ... •. Ці слова Із uятви ·народу Украіни про­

моВJІяли 30 січня ц. р, співробітники міського і районного відділів внутрішніх справ. Охоронці пра­ вопорядку засвідчНJUІ свою готовнІсть Інтереси громадJІН, охороняти іх спокІй.

·

j)

ніколи

захищати

не

бути

військової

основою

·могутності

будь-якої держави блоку . І. запорукою

На фото: співробітники райвІд.ц.Ілу мілІції пер'ед

прІІЙНJІТтям присяги на вірність УхраінІ; присягає начаJІЬник карного розшуку -МВВС М. Г. MORPИR.

:\!'ає

статИ

чи цьо-

власна

на

комбінатІ

минулого

домобудівному

проектво-буді­

готовни

при

вільному .волеви-

го

заходу.

явленні

військавослуж-

ся

перше

без

приму-

справою

жають

ві.рність . воїнами

в~йськ

ють

честі

присягнути

і

У

один

вва-

їй

час

на

із

регулярних

-присягу

резервісти

.п.рийм. а.:

ге-

-

нам ,

громадянам

У.краї-

і проведення

Уже

цьо­

вІ~дбуло-

його засідання .

Обговорено план заходІ·в. .що їх необхідно здій ­ снити у процесі ·, підготов­

ки

до

ки

між

ги .

прийня+тя

розподілеІіЬ

тету,

місце.

членами

дату

загальноміські

за;гальнорайонні

· монИ.

Вони

У суботу ,

і

проходити:муть

заключні та

обов'яз-

оргко·мі-

визначено де

прися­

дере-

відбудуться

22

лютого о

12

бо

годині біля пам'ятника Т. Г . Шеачен. ков!. . До у \цього · h~ийняття . присяги

хто е народ

єІ( І ствах м1ста І в селах ра­ - йону. На урочнетості з

заряд,

сня:щенній простоті риііl 1мdє ·п~нти · . на ш:дприєм-

~ коже.н Із исяrу, нен

ся в

,

уге

А разом з

н н . вос·к:ре~1\..>Ає\~ віков·ічна наша з • мрі-"1 прагнення до во-

жити у мирі й усім·а близь.кими

r.

грудня

року

. проходить

у І Hfit uи

а

ІмеНі «Про­

су.

д~11 н а- /є

бо ж ми'

загрожуємо,

... з

Товариства

що

емоційний

ресурси,

УРП,

української мови Т. Шев-ченка

1110•••

за КОЛеУ.ТИВНІ гроШі, за­ роблені будівелЬJtНJ(аМи за три роки ореиду·вания

з·емлю,

1

,.~;Цю

Руху,

ВІ,

орга­

на сьогодні із представникі•в

роднЯх -депутатів створе­ но оргкомітет для пІд­

ни, важко nереоці.нити значимість цІєї події. її

np

і

на стверджувати про де мократичність процес-у.

сmорені людськ<>ІU працею ·багатства. а також

сво1

громадських

Нізацій, числа

'ІІІ 3НІЄТЕ.

ін­

лоцерківжитлобуд•

нерали й офІЦери. сол;дати і. матроси запасу . І

має

ших

члени

ня•. rселя.нської парті•ї, сnілки офіцерів України , а -танож місьнрайвійськ­ номату. міської Ради на­

залежної укра·їнської держави. А оскільки Украї.. и,nn · · на

схвалили

меш­

р-айоні.

так багато уваги. І хоч робота в цьому напрямку 'І'ількн .розпочалася. ·але вже зар.а·з мож-

ною ,

щастя

та

вельного

ти с·вою долю із У.краї-

будівничими

місті

св·іта•. спілк'И . «Врятуван­

бовфв , незалежно иід ї"ньої наці<жальності . І ті . XIJ'O ви.рішив поа'яза:

нам

nрисяги що

в\:Дв<>іЦиться

будuвництві

Доля подарувала

утво,рення

до

. заnасу ,

можна

синах. Тому-то й зразумілим і таким закономІр-

ПРИСНГНЕМ О • • У":враіиj .В'& Blp~lCT:Ь

приведення в<іі.нів

лі,

.незалежностІ ,

собор-

нагоди

ги

прийняття

пр.ися-

запроШуються

.воїни

за,ПаЧУ із сім'ями, учасни-

ни Великої ВІтЧи3няної вІйни , школярІ, громаJдя-

ностІ. 1

Нещодавно ському

на Софій­

майдані

Ця

поrд.ія

цього

карбОІІіІlНЦІВ

підприємства.

розподілі

акцій

працюючих

на

коМбінаті

враховувалися кожного ,

зарЬбІток

трудовий

та коефіцІєнт участі. Таке

стаж

~удової рішення

прийняте на радІ трудо­ вого колективу, підкріпле­ не

розJ)обЛеиим

по.пожеи­

ням.

Реш'І'у

81СцІй

всього

їх бу ло

замоВJІено

п'яти

років

випла'ІУJ&ТJt.

муться дивіденди, ваnрик-..." лад, у 92-му в розмірі 1

...

10

процентів.

.... мнл~ердя, благо ність конкретні

тя І справи дла ко · ву управлІиНа в обни

чо-технологІ чної Іt'омпле таціІ

тресту

«Укрсіл

енерrомоитаж•, пий в рішив щомісяця протаr наступних п'яти poкljf по

карбоІ!,анців

на

вадами.

ОкрІм того, управління надаватиме

цьому . дитсад­

ку ще А шефську допомо­ гу, а при потребі грошо­ ву ДОПОМОГу ЗаМІНЮВ.'lТИ­ ме матеріальною.

. ..

ініціативою

... уд~коналено

Будуть ,,свої''

НЕ ЗАЛИШАЮТ& НАОДИНІJІ З ПРОБЛЕМ"АМИ Ва1кке

.

щастя

випало

Тракторних

Саме

мою долю самій п ' днІ· мати п'ятеро дітей, четве ро з яких близнюки. і ІІК добре, КОдИ Є ЛЮДИ , ЩО

років,

10

подарук

колект

карбован раніше

о

діТІІМ

'!!*nіт л

І

ного · газу, необХі:дног

Ще

ани

виділили

Ві

диваии

а 1акож

директQРу

Підприємства

П.

цього

І.

Бло-

Щиро дякую і · адмtиІстра­ ціУ середньоі · школи .М 7, яка щорІчно дбає про одяг для дІтей, а також . депу­ тату Верховноі Ради Укра­ Тни І. М. Капштику він МО"ІІ

сІм'ю.

і

118М8ГаІ!ТЬС.ІІ

ДОПО•

ПІАТРИМати

нашу

. "il':---

багатодітн

І

скру­

сантиметрової трубку, з.ваІрюищі .інерт-

,fігуаання до діаметра, ру­ заготовr•: и , шлі­

ти цю Jі.!нію/' .на підцриом~х

до-

щииському .

ЗаВJКДИ

Там

-ХАЛ, ати.

г-о­

лок. П Дста,вdики інсти­ туту п~бува.$ розмісти­

у

придбат11 вітальню, еблі. Материнське

І

голок ду­

складна .

бання на фування, 3ато-чування

иів .

(безкоt:вио),

гія виготовлення

аа·ння у сере

чоТ ради· меблевоі - •Дружба• В. дового

Техноло­

чування стрічки у

голо

вручила

так.

же

розуміють проблеми на,шоі багатодІтноТ сtм ' Т. От І в

С.ІІ

аrрега-

тів?

на

день, коди Іванку, ВІ ІІадІАцІ І Любі випоан

Не менш важливою проблемою для вас було І створення мийних засо­ бів.

шприци

Я

ся

у

не буду вда,вати­

подробиці ·саме

-готовлення

голок,

ва най-·

складнішої частини шпри­

ца.

Цим

м.алися

і

ключно

нами

ж

завдання

питанням

зай­

займаються

ви­

патон Lвці .

було

Перед

п-о.ставлено

розробити

тех­

нологію чи адаптувати наявні мийні машини для ц!єr тонкої роботи. В nроцесі розробки та f!И·

ГОТОВЛ·еННЯ

було

НЗ:М

ПОТ;рібно

вирlши-rи

сяrок ям,

.

ОЧИСТfЮЮ

заготовок,

таJ<

продуІЩП.

А

промити

:діаметр

не

nроблем

голку,

oдtnl

із . мRт­

Я.К

!

СаМИХ

готової

·Спробуйте коли

становить_

Ії

0,1-

0,3 міліметра! Але все це _позаду, і 14 машин від­ . вантажені на Хмельниць­ кий завад тракторних . аг­ регат\.в .

кількох

Ниєва

та

областІ. але я так зрозу­ мів,

що

лис.я

керівники · злю<а­

вnровадження

досить

тонкої

цієї

технології.

Проте . переК<JіНаний, що nройде не так багато ча­ су,

і

вони

СЯігати.меться

свої

-

місця.

дією світла

човини.

Як

во·ни

даються

і

все

стане

на

відомо ,

.на

хлор

nід

ооз!іла­

та

фос­

ген. Це на.дзвичайно от­ руйні гази . Ця проблема вирішу;ється

там

'3веден­

ням так званих ста6іл іза­ торів . Промисловість Ук­ раїни ви•пуск їх не о-свої­ ла,

і

не

відомо,

коли

це

ЗІробить . Тому :ми розро­ били . мийний засіб на зра­ зок того, який ви.нористо­ вуємо у n-обуті. Випробу­ ван·ня

показали,

що

до­

сягається необхідний ефект . Го-лки ,пі·сля миття та стерилізації повністю відповідають досНТБ жор­ стким

·медичним

стандао­

там.

-

ня.

І ~таннє запитан· Яка потужність цІєі

лінії?

максималь­

ний економічний ефект . ВІс'!'у.пимо у ринкові від­ носини

- У розвинених краї­ нах Заходу використову­ ються мийні хлоровані ре­

п.ередумають.

Адже тут цри мІнімаль­ ній J<ількості си.ровини до­

іІа 4,5 мільйока карбо­ ванців) запропоновано бу­ дівельникам придбати за власні гроші. Протягом

розумовими

зиайшла

Милосердя

При

. серед

ВОК дитсадка «В ОК» для дітей з фІзичними І

а тому міськрайонна орг.ан-ізація Руху також ви­ з

ТИСЯЧ

906 .

чі

сх· валення на Броварщині ,

ступила

•БІ­

поча­

ли «працювати• акцІї. Іх придбано на З мі~ьйони

рераховуватн

Ниєва

урочисто присягнули . на вірність нарqду України представники усІх регіо­ н!в нашої молодої держа­ ви.

об'єднання

на

рік .

десять

місяця

вони

одержують

1ОО

купонів (45 карбо­ ванців стИпендія була ра­ ніше). Під час праRТІІіКИ вихованцІ мають можли­ вість. . отримати всю зар­ ІІJІату, досІ ім виплачува­ л~я лише 50 вІдсотк!в заробітку .

Училище випускає оз­ доблювальну плитку з алебастру, блоки для бу­ дівництва гаражів, надає послугИ цо їх зварюван­ ню з матеріалу замовни­ ка,

по

ремонту

Знову ж таки

ків заробітку отримують учні виконавці робІт.

Хоч

•арт!сть

крб . 08 30 крб,, безrтат­

но. Держава також забез­ печує Іх одягом. Утри­ мання одного учня протя­

гом року обходиться в межах 13 тисяч кар_бо-

·

ванців.

Добірку

1нфо, рмацій

одноразових

Ті•в

жителя

денного

харчування з 5 коп . зросла до учні харчуються

промисловості

ців на кожного України .

квартир.

75 відсот­

Пі!Вмїльярда шт ук Це приблизно по lUПри­

меха-

нізм соціального захисту учнів СПТУ -4. Тепер що­

nідготували

редакціr

<< Нове життя• .

ві;ц'іли та

лис­

газети


2

сТОр.

8

8'

лiotoro : 1992 р.

сН О

селу і селянам, обов'язок. З .~~ією метоІQ

Захисту

своІх

мократІІ'ІІІІІХ

ІІКВХ

ІнтересІв,

прв:йваття

справед.пвввх

мorno

б

Іти

АІЙСВО

заковІв,. ва

віДроАЖеВВJІ

вношу

.вв,

у них ності

-.

Для

добро, а тепер зводить кінці ·з

ж

Іхнього майна,

: .=.

9.10 ХудожнІІІ фІm.м •ЕКІМЖ8, 1,.2 серІ1. 1t .25 СіІІІІС ІНСІМ8ІІІо •СаІтІІІІЦІ8о 11,5; ФІn~ом-анстеа• ·••тР••· 11.25 УТН. 16.00 УТН; 16.15 reii, ромеnнІ КонцертНІ npo.

1О­

·

госпо-

rраме.

НІ доnомоrу. wкonl. ПоеаІа О. ПуwкІНІ а муанцІ. . . 17.10 На 1до8уnа ДержааноІ nре­ мІІ УкраІни Ім. Т. r. W.8118HICL

16.45

що украй

Надати сільськогос­ подарсьним підприємст­ вам додаткові пільги що-

ледве кінцями.

вииупу

майва.

зокрема, повинні право ті з них, що лися основному

за

хунок

бу

11.00 ·а~nотІ аероте. · . 11.10 Ксінцерт амерноrо

лаєних

жу

ді

і:Іт

о

восьми-

дес ідсо ів оtновниі дів

. 'it

своІх ко-

.

Це не має н-ічого сnїль-

власників

ного

і

піДприємців

мав би змогу сформуватися і,· гадаю, хоч трохи б пом'якшив нинішню економічну вакханалію 1 соЦіальну напругу, Ні-

чим ·не виправдане

гування цих

із

.

затя-

на

соціальною

спра-

державними

ведливістю, про яку так багато говорять і якою У багатьох випадках прикриваються. Вона . ж бо повинна означати ве зрів-

няльний принцип

прийняттям

законІв є,

із

всена-

нували.

мою

снення ·цього розподілу з

колективу,

5.00 •РаноІІ•.

ті

в~ключно

наскільки менІ пішов Казахстан. Це стосується

так

тивно працювали за будь­ яКих умов, повинні мати додаткові приватизацІйні

пропоную прийняти його в першому читаннІ. Про-

Тотальна бонізація дуже подібна до тако І ·ж то-

еиам трудових колектJІВlв можливість за ра-

А

ре nопрацювали, 1 тому я

тально'і

бездоганний.І . яасамперед у тій частині, що. стосується обслуговувавПроекті жодним словом не говориться про суть

таким

шляхом,

.

1

.

калективіза

мат І працюва а а аз ед зр би и ІІ т , х о,. н

_

колективи,

боиів.А· ьги.

Тільки виходить нав ки: тоді силою забира землю тих, хто . тів П

.

мо:

відомо,

званих. земельних

те і зараз цей проект не

ня приватизаційних майнових сертифікатів. · 'У

саме

на Ній, а ся

/ХУНОК

~идбати

що

ефек­

Потрібно

надати

власних

ноштів

акції

не

1.

за

\ '-ffоловину суми . виданих \ Ім приватизаційних майнових' сертифікатів, . як це

ником і тільки не

передбачено

23-ю, суму.

статтею

а за повну ·Іх Необхідно також

і механізм діІ давіЧИХ\ »Е~~ ~ е . не працював створити колек'l'иву ума­ товариств і холдінгів Г~1-ЇІ \; ~іра іоватиме на зе~ ви для викупу такоІ часце серйозне уп н \ , ~ е любить ІІ. · тини майна, яку він змоад$е у нашій ра~ЦІ ; . нам, отрі із-за зем- же викупити, хай це буце зовсім новІ C1PYKV-i . найбільше натерпtли- де навІть усе майно. ри;

них.

мало хто

До

того

знає п~.

має жодного законод чого акта, який би ре лював 'іхню діяльність, Тому не зрозумrпо. як вони діятимуть, зонрема, стосовно мільйонів еелян,

ся, це незрозуміло. Вони

н

цього

·

районах 1 не

що

таною

невизна-

дати

· рантеру

даним

щодо по-

приватнзаці'і.

знаємо,

до

призвела тотальна

"няйлtвка• у

чого

сзрtв-

реал1-

Маю

на

насамперед. сільсь-

господарство

nромисловий

_агро-

і

комплекс

По-церше,

У

У

по-

замивулому роцf Верховна Рада прийняла 'Закон, що стосувався пріоритетного розвитку села 1 ar-

nисано, що право на безоплатне придбання дерпр и в а т и з а-

галузях.

чередб~- ·.

ропромислового комплексу. Ми знаємf>, ян ВіН виконується,

_ не

точніше

виконується. По-друге, вже

-

давно

дянин УкраІни. Це означає, що в однаковІ умо-

йде мова про nовернення боргів селу, · Н~ будемо

народивсЯ у день вступУ

хтО ніколи Іх не поверне.

ви

ставляться

і ті,

хто

тішитися.

ЗаJ<онv в сиnу, і тІ, хто

Ілюзіями:

І:Іі-

бо усьоrо багатства

Ук-

тільки

товстосУ·

Парламент

4.

· сіЛьське

них

цілому.

ми.

при його реаЛІза-

особливості

ке

колишньому

ційного майнового сертифікату має кожен грома-

стануть

України

кроком

nраво

никамн майна на 'Yнpa'itti

вели-

чнти

увазІ

Радянському Союзі. На жаhь, вона закладається ·і ~ цей Закон. 'У першому пункті статті 22-І звжавного

на

заЦІУ цього Закону в РІЗ-

вже на власному до-

свіді

уже

ціІ. Тому було б внцрав-

долання зрівняльного ха-

. Ми

відповІДь

певен,

тільки він) залишиться у

~

досить

ку кількість й інших запитань, що виникнуть,

вань, а селянин (та й не Ще одне

може

nрІоритетне

трудовим колективам безпосередньо, а не через аукціони. винупляти_ май­ но свого підприємєтва. Цим . заходом ми nере­ шнодимо 'l'OMY, що вnас·

.Зрозуміло, що такий загальний Закон не може

ченtстю створюється велика база для зловжи-

nрограші.

вати

нам кривднти селянина?

знають, що це таке. Дай Бог помилитися, але боюся,

При цьому варто нада-.

сприймають.

Щоправда, із ІхнІми інтересами ніколи А ніхто не рахувався. Може · бути, що так трапиться і цьоrо разу. Тоді виникає цілком закономірне заnи-

·-тання:

котрі проживають у

rпнбинних

не·

1

постійно

'УрІІд шуна­

ють кошти для тоrо, щоб хоч якось пІдтримати

господарство.

Варто

було

на

потреби

над

тим,

щ

коштів,

подумати

частину

виручених

приватизаці'і,

· На

б

щоб направити

ред у АПН.

і

за необхіДне

від

іІасампе-

закінчення

увагУ до

вважаю

привернути

того,

що при-

ватизація дасть результат тільки sa умови повного розкріпачення власників і наданttя набагато

більших можливостей для самостійного rocnoдарювання

керівиннам

·приватизованих пІдПри­ ємств і організацій. Без

цього. підnриємцями вони не стануть нінолн. 'У зв'язку з цим вношу щю­

nозицію

кон

розrляну'l'и

За­

або nрнйвятн Інший

~~,;;~0 п~ац::":,r\тfа:~: =~ н~лецез;3ит:и~і:: законодавчий акт «Про

~зпоJЮв'я на рОботі чи на ~\.~роитt, постnаждав в!J!

·

щоб xot~ приватизація не заадала черrово'і 18Кодн

2J,21i

ЧемnІОН8Т УкраІНІ! І НІСТІ/ІІо•

ноrо тенІсу. 2].50 Нічнміі тene:aan.

КІнофІ/ІІом ·

.

керіВНИRіВ підприємств орrаніз~цtй•.

фІ•м•J.

21.50 ХудожнІ/і

фІІІіім a3ar

ІСІ/ІІоМІ-. { серІ14 12.50 УТН. 21.10 ХудожнІ11 фІ/ІІом_ da1 . ІСІІІІоМІ-. 2 серІа. 0.15 НІСІНІІІІ ніІеиn. ІнтерІ

-··=~·

"1"'к~~аn. Осmанкі~о .

МІІІІНІроднмІі фастмuІІІо

. муІІІІСІІ.

.

. 5.00 . ; . - . . . · 7.U Му~~~оtфІамм• 7.35 МуІІІотфІІІІом ........ . 1.10 •ПІІСОМ ІІІМ8•• · ХудОІІСІІІ~. !_ 7.51 К""ерт ІІІІсо. ІІрСІІІІДІІ fфopteill...l. · . . ІАІ HlpOAid ІС8•ІЇ .І ....,.. рІ•. І.А5 еПІІІІТІ •мар. •lm.L ТеІІ8• ІІІNJІІІр8ІИ. .. . , t.JI Кон.рт ІНСІМІто ~­ .. аІІСТІN, tl.tS Прем'сра дОІСJМІНТІm.ноrо ДІІrесnну dleІrl111188. нnефІm.му .Деm.та•. . t0.]5 Прем'сра · ДОІІJМеНТІІІІоНОІ'О 1.00 . , . - ; І• сурдоnераІСІІІІ· . ТІnефІІІІому diJІCJІ НІІІІОаО 118(11, t t.OO НоемНІІ 7;]5 Му•тфІІІІомк. . АОмJ. 10.55 XVI ІммоаІ Onlмnliia.ld lr· І. 11 XVI 'ІІІМНІ Onlмnliic~olf 11.20 РитмІСІНІ rІмнктра. PJI. ІІмжнміі сnорт. И км. Чо· P!L ХокеІ. 38ІрнІ CWA ti.SI Сеато 1'ІІЩІ0рмnа у м. 11111· nоаІІСІІ. · НІ .tffMeCI'IIIНK. 1 І .J .ОД А-ІІР'· ЧаnІіна І. · 1J.15 .,.nемІкn. 9.JO РаJОМ І ІІІМІІІОНІм8-12.50 Муm.ТфІІІІом. 14.00 НОІІІНІІ.. 1.45 . . . . . - АІТІІМ. •Ік Х 1J. tO С. Франк. ХОрІІІ МІ J АJІа 14.20 Це &yno,_ lyno_ ISya ае.,...м•. орrІНІ na. мІнор. 14.40 XVI а-оаІ ОnІмnІііа.кІ lr• Sl.50 Н.,._ ·меnодП. рм.. Хокеіі. 38Ірна СНД - аІІрна . 13.25 Toproe-'\ii рІІД. 1.00 НоаІІНІІ . ІІ сурАОІІеF t J.AO &мкнот. Hopaerll. ·1 І J nерІодм.. домJ, . . . . • t3.4S ВаМ це nотрІ&ноІ t6.JO Муm.тфІ•м. tt.20 Поrnад 1 nроаІнцП. t4.00 НоаІІНІІ. ,• 16.40 До. мІ-родноrо темМ. аороііеа-., · 14.10 УрОІСІІ Onlorll ІІ.,.ОаоІ, рІtрону •СоІІДІТJІ ХХ aonlna t4.J5 •Ста.щІіінІІtі доrnадач•. Ху· · 12.10 ПараnеІІІоНІ саІтІІ. протм аІііни•. · 12.55 Ік досІnІІ ycnixy~ ,АожнІІ'і ,.nефІІІІt~ . . · t6.55 XVI аммоаІ ОnІмnІііа.кІ lr· 1J.10 &покнот. 15.t0 Муm.ТфІ/ІІом. рм. Коаин•ра.кміі сnорт. 500 tJ.ts ТеnемІкст. 15.55 Імстуn1с Р, ІАрмео ... м. ЖІНІСІІ. . 14.00 'НоаМНІІ. 16.10 РІ:ІОМ J ІІІМnіОІІІМІІ, ti.OO НоеІІНІІ, 14.20 С1ооrоднІ І ТОАІ. 16.25 XVI ІІІМОІі ОnІмnІііс•кІ lr· 11.20 сПікоu дамh, ХудожнІІі .теt4.50 •У 15ору &руснмц••· Х . рм. СаниІІА cnop~o ЖІнк11. · nефІnІом. нІіі теnефіІІІо~. 1 серіа. 17.00 НОІІІНІІ. t9.'f ВечірНІ каJІСL 16.10 •ІсторіІ &e:s cnia•. 17.10 .Нектро.воrІчннІі nporнo:s. 10.00 НОІІІНІІ, фіnІом. 17.40 МуІІІотфіІІІtм. 10.35 XVI JіІмоаІ ОnІмnІііа.кІ lr· 16.15 XVI :1-011 ОnімnІііСІоІ 17.55 •Cnpa.... рм. СІНІІІІІі сnор"т. ЧоnоеІІСІІ, рм. СаннмІ'і сnорт. Жінки. 1~.15 !РіІІІоМН,:)режисерІ r. Дане11.01 Но.. nудІІ npeдn1ann. У 17.00 НО8ІІНІІ. . nla. •АФОн••· nepapal ...;. 23,00 НОІІІИІІ.. · 17.16 РефОрма: тмжАенІо ··:ІІІ 19.45 ВеЧІрма .кІ:ІІСІ. ~~-~О На концертІ А. іаІНОІоІ. нем.· 20.00 ННІІИІІ. 11.00 XVI :ІІІМОІІ oRiмnll'ic JU5 Те~~еаІаіІіне J118ііомстао. Yp-

,.,....IIWL .

всі nідстави ·для вИ~JІовку,. що після попереДнього розгляду над ним доб-

дає

20.40 РІІСІІІМІ, 20.45 На ...о&р1нІч, дІтмІ 2t.00 іас/дІ НІ ІІСТJІІІІоНУ Tljj 21.25 Прем'сра документа111о · фІ/ІІому •&роuрм•. f•Kii1at

•&ОІрІІНІ8.

...

державними і за ,це ми повинні Ій дякувати, по­ tодитися i;J таким підходом не можемо. Наш приклад не по­ одинокий. Тому вважає­

піДприємств•

УкріІ1НІСІ,

1

І

.,.. Orj ~оамс а ПреІкАіtНJ ·. ,... Y1Cp81Ji!11 n,.ІСрнtІуком. ·

..

11.]0 ІІрем'сра. ".,_ІІІСІІ.. . .ерм• 188. Му.......ІнформІЦІііНІ прО·

"_.. _l-

..

22.01 XVI . .,_.._ OnlмniActtd· lr· . . рм. ХокеІІ. ·ІІІРИІ CWJt.. - dlp. 110 . . . . . .IRIL У nepepal - 2].00

7.00 ІіоІ. 7.20 fОДІІНІ АІІІОІІd ІRОАІІІ. 1.10· ІТІІІіІіа.ІСІ моu. . . 8,50 ДОІІІМІ. ДомаwнІІі ....,., • . . . . _ аи•ІА. артисте; С. ІІаа.• 9.05 ДОІІJМІНТІІІІоНІІІі фІ•м~· 110. 9.25 Щоденнмк ОnІмаІа,qи. tO.OO ІІА н аІд. tO.JO ВІдкритІІіі саІт. t1.JO Дlanor 1 комn'10тером. І 12.10 РосІііс.. кІ се:аонм. : tJ.OI ВІстІ. . tS.OO ДІІТІІІІІ rОДІІИІ f8 уроком ·=· . фрІІІЩJІІоІСОІ М01ІІІJ. 16.00 WІСОІІІ менеджерІL 7.00 ВІстІ. 16.JO Проwу CIIOIL . 7.20 ФрІНЦJ3ІоІСІ МОІІ. 1 рІк. 16.45 ТІНКО • ~~~~ 1.11 ~ОНfІІІІІ, ПТІІІІ nоруІІ І · 17.00 rранІ: НІМІІ. ''r t7 .А5 О&nиччІІМ АО РосП. Францу3ІоІСІ МОІІ. 2 рІк. ttoo 3ммоаІ ОnІмnІіісІокІ Іrрм. 8,05 I.JS ПростІр rІрсі.кІ ІІІІЖІ. Сnуск. Ком&ІН8· 1 9.05 СеnІна.ке nмтІнна. . 111 цІІ. ЧоnоеJкн. 9.25 ЩоденнІІІС О.вІмnІадм. В· 11.40 ДоПІІІІІІ, Ко,..кцІонер, 10.00 АнтІІІІ rодІІНІ (а . уроком • · · tl.55 ІІекnІМL француакоІ моемJ. і tf.OO ІІстІ. tt.OO П'ате коnесо.19.20 І. ІІІНН-НІСq, в3акон•. 111і 12.45 •&ecnpeдen• на •іармка,qАІофІІІІоМ f•УкртеnефІm.м•J. • : нІА•. •'ІІІрІаннцІ 20.40 ФІ•м-конqерт tJ.OO ВІстІ. · аечо~НІЩІо•.* 15.00 3ІІМ8ІІ ОnІмnІііс..кІ Іrрм. &121.00 П 1111 коnесо. ІТІІОІІ. ЖtНІСІІ. , 11.55 РІІІІІІМІ. t6;JO 'fІНКО. 11.10 llnl. АстроnоrІІ&ІІІІіі npor· 16.45 3нмоаІ, ОnІмnІІіа.кІ ·1rp11. НОІ НІ натрІ. Даос8орn110. Стри&км.. / 12.10 П'111е коnесо. t7.45 РекІІІМІ*. ' 11.00 НА П'ІТІR СЕСІІ ВЕРХОВНОІ • Пере,qачІ 11 nporpІMII УТ. РАДИ УКРАІНИ. * .V nporpaмax теnеСІаченнІІ. мож­ 19.30 КиіасІока nанорама. • "''•' амІни. С:тежте аа щоденними 10.00 НА, П'ІТІІіІ СЕСІІ ВЕРХОВНОІ

........_,_

!.•

j

+. .

nовІдомnенннми ч~ннн І радіо.

дмиторІв

теnеСІа­

РАДИ УКРАІНИ.*

.

·

цертна nporpaмa..

----··-~,..... ~--

залишилися є

рІМІ, . СnоаІд1о. т. Петрмне,.ко.

t9.J5

ІІІСТІІІ. 2].00 УТН.

-~·~_, ....

урахуванням tндивlдуального трудового внеску У дерщавну власність. Той, хто вніс· У неІ . більше, той І повинен r,~ати п'РІіво на П більшу частину.

жавних

2t.4jl ІІІСІ

вищими

навtть

які

коrо те1тру nam.oк•. 18.15 Му:ІJІСІНІІіі фІІІІоМ кІ ~ 19.00 ДНІПРО. ІнформІцІііНІ І!

20.А5 На до&рІнІІІ, АhмІ 21.00.&есІда ІІІ ІІСТJ.ІІІІоНу _нму. 21.25 Ікоа. у ссПроnІСІСJІІ.

rpoмa,qa.кo-nonf.

І. канаn. Осmанюно

структурами.

що

крихти,

мамонТенат.,., Імста:!рІІ

1

~3~-:J-~..,"--.

А централізовано немало: .у вісім разІв більше, ніж у розвиток фабрики вклала держава. Т9МУ сІtільки б нас не переко­

родного надбання, а здІй-

дУмку, найбільшою помилкою 1 Уряду, .1 БерховноІ Ради. . Л тепер по суті cnpa~ ви. Зміст 11роекту Закриу сПро приватизацію дер-

фондІв

ІустрІч І аІрмеНІМІІ у ІІІоІС д. НеnомнІІJІІІ, •МІмІ

17.40

paxY-

Жів у бюджет і централі­

зації

ІІІНІСО,

t2.J5 УТН. t6.00 УТН. 16.15 На "'оІ!омоrу wкonl. 3 І . рП кннrодрукуuнн• 1 Укр. t6.45 СуцеІтт• друж&м. Конц

•МО .. ТІІрІІН8,

леkтив ств за HQK коштів, що ~лиша­ ЛІJСЯ в його розпоряд­ женНі після внесення всіх без винятку плате­

А за такий час прошарок·

ІОРJ.

•Фатаr

Н.40 НвдаечІр'І. ІІч-нІ·ІІч І родноtо Іртиmсоtо Є. МІроа

мои І nІсна.

t7.00 РQІt.ІНТJІСІНІ н1nр0і. . t7.50 ·МуІІІотфіІІІом «JIN ІСІІІНІІІt. .1UO НаnронснL МуамчНІ пере· ,qiЧL . tf.OO ДНІПfО. ІнформацІііІІІ npo. rpiMI. 1t.J5 СТУДІІ •1 ·rпдНІ•.

10.45 На до&ранІч, дІтнІ 11.00 SесІда на актуа~~~ону тему. 11.2f КІно:аустрІчІ. 1J.55"YTH. 0.15 ТенІс. Ку&ок Украfнм.

с Rиtв-

сь оІ•

cnoao.

КІНІІІ •д•. Художнііі фІn1ом

nомиmса•.

УТН. УТН. Дnа дІтеІІ. Іесеmс1. НІ доіІо~оrу wкonl. ІnорІа УкрІІнн. Петро СаrІііДІЧНІІіІ.

тмчнміі аІдеотмжнеамк.

при-

прикла-

о

&риwеау. ЖІІае

12.00 tJ.OO 16.00 16.15 · 16.35

рама.·

ів.

МІ.

. 9.DD 10.00

КІноаустрІчL

..м адорое' а. СІО· · АІІІІІСІІ до "'-""· ДоnоможІn. &о-

19.00 ДНІПРО. ІнформІІ-ІАНІ npor· Хто м-

nроrрІ­

Іt.JO До&роrо

•КІмертоІІІt.

19.15

1.00 3 ВОСЬМОІ ДО ДЁІ'і1 ІнформацІііно-му:sмчна npo1

ДО ДЕІ'ІТОІ.

мІ.

9.00

Ансам&m. •ПОІІJТТІ••

На

них, мати розв

~

12

~~~

ІІІфорМІцІІіно-муамчНІ.

Р••·

2.

до

.L;;

1.00 3 ІОСЬМОІ

1.00 УТН. . І.tO МуанчннІі .фІm.м •&ормс fмм-

мало.

влади, нащите

-

більшості

І

дарств на 'Укра'іІ:іі це ста­ новитиме менше чверті

cьoroAJІl ми пропонувмо '.ІІІТ8'18111 031181омВІ'ИСJІ · 3 вим на с;rорlвках «Новоrо ЖІітrя•. ·

иони, що повинні б діяти уже щонайменше з РіК.

влас-

Поки що це общя-

місячного Фонду оплати праці. Це, до .речі, Lдва рази менше. ніж у roci'i.

ректор mахофабрІІКВ «Киtвська• І. М. ІСаІІПІ'l'ІРС. А оскІJІькв ие всІ ta виборцІв Броварськоrо окруrу ;м 210 мamr 3MOry почути цей віІс:туп, .то

злодійських дій втратив горбом

державної

..

ють зробити у обсязІ

саме ·цьоrо чеUІОІ'Ь вибсірцL На одиому · Із uеиарввх :~@СІдаНь; при обrо­ вореввІ зщсовtв «Про прива'І'ВЗацІю Аержавввх пlдпрввмств•, «Про прива'І'ВЗацІю ·мата ІІІд· прввмств• та «Пр() цІВВі папери• ВВС'fУПІІВ t ваш 3ЄМJІІІК народвий Аепут&Т УараІвв АК­

НА ЖАЛЬ, ми · тіЛьки сьогодні · обtоворювмо за-

.

ємств безоплатно щонайменше половину наявноУ

УкраІни, po3Afф:Ж&ВJJeJIIUJ, првватіrзацІJІ, а 3 ними й 3ростаВВJІ жвттввоrо рtвиа вamoro варо­ ду, що обрав ІІІJІJІХ побУАОВИ -суверевиоІ Аержа­

СЕРЕДА,

·

:

підпри-

·

12 (8255)

-~~~:~ "'.~:-;-:..:~.1

сільська-

господарських

осиовІ

економіки

YT·l

кілька пропозицій:

Передати трудовим колективам радгоспів, іН~

ших· державних

8

Ж И ТТ Я1t

~~,~-:і:

1.

Ае­

Е

BIBTQPOK, 11

І наш ·1

На п'пу cec:llo ВерховноІ Рад11 .УвраІвв ва. ~ нашоІ. Дерисави пов.та,цае особтІвJ. ва,цІІ. Так звана niбepulзaцta цlв усІШадввJІа соЦІатr не ставовище мІ.JІьйовІв JПОАей, призведа АО справисвьоrо 3у(іtJжtвви баrатьох ммоtмущвх.

8

\

рм. Фіrурне ІіІтанна. Пар ТІМНа. Доа\mоНІ nporpІMI

11:55 Прем'сра ІУАОЖКІоОІ'О · фІ~~~ому •ДІІііТе менІ cnl 19.45 ІечІрНІ ІСІІКІ. 10.00 НоаІІНІІ, -~ 20.35 XVI ІІІМНІ ОnІМІІііС рм..

Коеннар~

1500 М. ЖіНІСІІ• 2t.t0 ХокеА 36/рна СНД . НІ Че8О•СІІОU'ІІІІІИІІ, У І - НОаІІНІІ, 11.45 Му111чнміі nporнo:a..

КаtІап

І

"

рос• :я

nереда'••

у

..

7.00 ВІстІ. 7.20 НІмеца;ка моаа. 1 рІк. 7.50 Дosalnna. Ya1ra: :анІм 8.05 НімеЦІоКІ МОІІ, 1 рІк. I.J5 •КІрету менІ, ІСІрету: . ІІІІіі nортрет в. СоnомІнІ 9.]5 Щоденник ОnІмnІІдм 10.15 РосІііа.кміі. фермер ІІІІД у МІіі8утнс. . . 11.00 3ІІМОІІ Onfмnliia.кl І 8111011•. ·ta км. ЧоnоаІкм. tJ.OO 1/nl. 15.00 ОсІМІо жІІТТІ. . 15.10 3ммоаІ ОnІмnІІіс.,к Даос&орстео. 15 км. t6.45 TfHKO. 17.00 ~ммовІ Onlмnll'ic~l.І а.кІ nнжІ. Cnanoм. . 18.00 НА П'ЯТІІіІ СЕСІІ В Р РАДИ УКРАІНИ.*

19.J0 КІІЇІСІоК8 nІНОрІмІ, 4 20.00 НА П'ЯТІІіІ СЕСІІ. ІЕР ._ РАДИ УКРАІНИ.*


сН О В

f

Ж И ТТ И:.

8

лютого

8

р.

1992

3

П~ЯТНИЦSJ,

ЧЕТВЕР, ІЗ

14

СУ&ОТА,

УТ·І

YT•I

~~~~

,..

КнJас~tкоІ clm.e~tкorocnoдapc~tкol академІі. tt.40 МуІнчнІ

аустрІчІ. Каnеіідос­

коn танцао,

_ f1.35 16.00 16.15 17.15

• .. ·-

УТН.

t.SS

СКІНТН аnрОЩ888іІ»,

кВнрІс ІІараІночок менІ аіночок• .. СІІіn~tм-концерт.

УТН. Дnа дІтеА. Іуnнк. Ресnу6nІканс~tка фІ:sнко-ма­ tемаТJІІІна шкоnа. ОnтичнІ ІnІОІП. .. .45 ТеnефІт.м аТашт~~джум•. 1.55 На доnомоrу wкonl. РосІІі· СІtІ!8 лІтература. О. ГрІн. Сто­ рІнки ЖІІТ'І'І І таорчостІ. f8.25 Гоnос, акнА Іачарував Євро­ nу. МуІнчнІ nporfNiм8, t9.00 ДНІПРО. ІнформацІАна nporpaмa.

про

маіібутнс Украіни.

• f0.35 Шкіn~tнніі екран. 9 кп. rсто- <•

менеа.

р/1 Украіни. Т. Г. Шеаченко І Кнрнnо-Мефодіїас~tке тоаарнст•

І.

80. f •• 05 У коnІ друJІа. Му1нчна npO-

23.45 ""'""А тепе~. СІІІ~~~ом-оnера ,trllloolla дІ Яаммермур•.

Д:saott~t Чорнобнn•. Biдnoal;ql

nMCTM

І ІІПНТ8ННІ rІІRД81ІіІ.

·

На добраніч, дІтнІ &есІда на aнtyan~tнy тему.·

ХудожніА фІn~tм НІ lianІt:JІMiHOIID, УТН. Нічним тene:a11n.

кОдружен•

22.50 23.10

•Рок-руп. Концерт рок-rуртіа •Мерти :ао­ на•, «Ю-Джі•.

:·o.;·~,:.r.x*"";:','~~

·І· -~~~-~ 11 • Осmанкін~-~ ---

....

•Ракок8.

7.35 •ДІдусІt Ар. Муп~tтфІЛІtМ. 7.15 XVI аимоаІ Onlмnllie~tкl Іrрм. хокеА; Jflpнa СНА - Jfip· Н8 ЧеІО·СПОИЧІІІІИІІ.

аІкн.

. ,;

12.30 Я10днна І JІІіон. ·13.10 І&поtенот. 13•.15 ТеммІІІст. f4.00 НОІМІІІІ. 14.20 Cni88C О. Іоронец~t. 14.50 •У бору брусннЦ••· Худож· нІіі теnефІам. 2 cepls. 16.15 •Ііу, ·nострнааііІ•. Муm.т· фІm.м.

І·

r-

16.20 .;.до wІСтнадцатм І старwІ. • 17.00 Ноаннн. •• 17.20 1 до. мІжнародноrо теnема· с рафону .Соnдатн ·••х c~nin• · npouc аІіінн•. , 17.30 XVI анмоаІ Onlмnliinкl lr· рм. ЛнжннА сnорт, S км. ЖІнки. 18.25 Вnерше на екранІ ·хуАожнІіі

..-...-·

І·

.

сnорт.

5000 _

м. ЧоnоаІкн.

rт.

).

•t

ХокеіІі

Меtч

nonepeдНІtoro

турнІру. · У nepepaax- Ноан· ни, •КрммІнформ• nоаІдомnн.

23.45

Осmан~І-~~ '"

J.OO •hноь. 7.35 Муm.тфіn~tм. 7.45 XVI :sнмоаІ рм.

Хокен.

турніру. 9.05 •Там,

2

фІп~tм •Манусирмnт•.

Матч

ОnІмnІнс~tкІ

lr·

nonepeдн~toro

і 3 nеріоДи. де небо nежнтІt

на

о с

10.10 .•.До wістнадцятм І старwІ. . 11.00 Новмни [І сурдопереиnа­

о

дом).

t t )0 Knv6 .. aHLІDI11HHKI8 І :а CYOLIO• Н.20 Knyll м8ІідрІанмкІа (І сурдо~ nерекnадом). 12.20 Прем'сра

teneфln~tмy

•І

АОку_ментааноrо кра10 "Іn10щна

ІсесаІтнІА

муанчннА

прн:а

Moнte-Kapn'!·

.· ЯнжннА cnopt. ,,. км. чоnовІкн. t2.1.S •ЮАР. Прощан1:1• 8 мнНуnнма.

ts.to СрІtенн• Госnоднс.

вод•·

О.И До мЬкнІроАНоrО

13.00 В11стуnас ансамІіПІt •Аднrен•. 13.25 &nокнот. 13.30 І&рндж. 13.45 1&/знес-кnас. 14.00 Новмнн. 14.20 XVI :анмоаІ ОnІмnІАсІtкІ fr·

.

фону

·.соnдаtн

Т8Ммар8-

ХХ.

стоnІnІ

npotн ІІАнн•. ІИМОІІ ОnІмnІІІСІtкІ Іrрн, ЯнжннІІ cnopt. 10 км. ЖІнкм. f5.00 Ноаннн.

tJ.50 XVI

fJ.20 ХудожнІі фІnІtМ •В.,ИрІ - краса, доаrа коса•. f6.55 ХІНІІННИ noeJП. t7.00 Прем'сра м.уп~tтфІn~tму

ри. СанинА сnорт. Да/Акн.

t4.•5 Хокеіі. ЗІSірна снд - Ібірна Францп. 2 І J nерІоди. 16.30 ЯІОДНМ8 І мкон. 17.ОО. Ноамнн. 17.20 XVI :анмовІ Onlмnlilnкl lr· . ри. Стрмбкн 1 tpaмnnlнa. 120 м. 18.10 Муп~tтфІm.м: • худоІІСНІtоrо и­ 18.20 Прем'ера , nіфІ~~~ому •МОІ сІм'а rІ ІнІІІ таармнн•. 6 серІ•~ tl.50 •ВІД• nредстааnас: enone

•Ііджопа МаІІР. 17.25 XVI ІИМОІІ ОnІмnІіа.кІ Іrрн. ХокеІІ. . ЗІSІрна СІІінnJІІІАП аfІрна WaeцiJ. У nepepal Коаннарс~tкніІ сnорт. SOO м. ЧоnоаІкм. t9.45 ВечІрнІ КІІКІ. 11.00 Ноаннм.

20.35 Bnepwe на tеnеекранІ. •ОФІ·

-::

·~

• •••

КаІІап

:и.tо ХокеА. ЗбІрна Чехо-Сnоич­ . чин- dІрна Канади. У nepep· аІ - 23.00 Ноаннм. 23.А5 •ВіДа nредстаІІІІІ: •Е•до­ радо», •Wоу·ІіІржа•.- •Xit-.OH•

11

7.00·-ІІстІ.

7.20

РоGІЯ

Наш сад.

t.И Муп~tТФІ•м. 8.00 І&аскетІоп~tнкіІ ornaд Ні.А.

'

8.38 Woy

а

режимІ

Іуnнненоrо

ІІІсу.

7.00 7.20 7.50 1.05 1.35 9.00 9.25 10.00

r-

ВІстІ. ІсnансІtка моаа.

1

рІк.

Дo:salnna. ДомашнІіі кnyiS. Ісnанё~tка моаа. 2 рІк. ПанІ·маАстрннІ.

Сеnннс~tке nодаІр'а. Щоденник ОnІмnіадн.

Фоn~tкnорннА

•ЧумІІСИ!J. 10.20 Днт111а rоднна aнrniACІtкoJ моан).

анс!Імбm.

11.20 нТак, Преанденте. НІ,

уроком

Пре·

Інденте•.

м.

)J

12.15 13.00 15.00 16.00 16.• 5 f7.00 17.55 18.00

Відкрите мІсто. ВІстІ.

П'ате колесо. І Ім'• енна. ТІНКО. Cnanoм. Комб/нац/а. Ж/икм. Реклама."' НА П'SІТІЯ СЕСІJ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ*.

19.30 КнtасІtка nанорама*; • 20.00 НА П'SІТІА СЕСІІ ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРА.ІНИ. *

ВІстІ. Година ДІІІОІИХ ІІІОДеІІ, АнrnііІсІtка мова. 1 рІк. AнrniAcІt~ м01а. 2. рІк.• Щоденник ОnІмnІадн. · Теnеасамбnеа. ЗнмоІі OnlмniAe~tкl Іrрм. етnон. Естафета. ЖІнки·· 13.00 ВІстІ.

7.00 7.20 8.20 1.50' 9.25 10.00 tt.OO

1.25 Щоденник ОnІмnІадн. tO.OO cn1110c ОД81118ДЦІtІtа. 1 t.f5 Ік ж.нтн 6удемо.

~2.00 ПедаrоrІКІ дu асІж.

13.00 ВІстІ. t 3.20 •іурда МОАеІІІ nponOІ:ІJI, 0.50 ХудожиІА ..,.м •Кер'сра. tJ.40 Прем'сра тепецнкпу сНаІЦадкна•. ФІам 7. 16.00 31 СІІОСІ АІІІннцІ. t6.20 Муn~tтфІам •Прнrод!І І&ос­ ко•. 3 cepiL ·16.50 3имоаІ Onlмnllie~tкl Іrрн.

11·

t5.oo ПростІр +. f5.30 ДІаnоrм днnетІнtІа. 1(1.00 Хто доnоможе росІІіс•кІіІ

fІрСІtкІ nнжІ. WандкІснні сnуск. ЖІНІСм. t7.U ПарnаментnкнІІ вІсник Ро· сІі. f8.00 По1нер І Донах'10. 18.55 Рекпама. 19.00 ВІстІ. •

куn~tтуріІ

16.15 16.45 f7.0D 17.15

Дianor 1 комn'10tером.

ТІНКО. ПрмватнJацІа nо-росІАсІtкн. Художими ,І Остоженкн. І. Яеоновмч.

t9.20

17.•5 Сnівас в: Маноnоа*, 18.00 НА П'ЯПЯ СЕСІІ·ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРАІНИ*. t9.30 Прем'сра художн~tоrо теnе­ фіnьму «Санта-І&арІІара•., 2• сері а. Кніас~tка nанорама.

20.10 10.50

НА П'ЯТІЯ

CECff

РАДИ УКРАІНИ.*

ВЕРХОВНОІ

.

Му:sнчнніі фІЛІtм «Карnатс~tкІ джереnаа, 20.30 Науково-nоnуnарнні фІntом •Л10бІТІt наукz І nрааду• (•Кн·

f9.50

·

КнІвс~tка nанорама•.

*

ІанаукфІntом•) • 21.00 Щоденник ОnІмnІадн. 21.30 ЗммоаІ OnlмniAc~tкl

Фіrурне каtанна. (22.00 ВістІ).

Іrрн. ЧоnовІкн.

·

•Хрест мІІІ•. ~мвнтапьниіі ФІпWІ. 11.25 Wнona мвнвджврІа

11.55 ...Ао wІстна~:ЦІІтм І ё:тарwІ, 17.35-20.50 СТУ ІІІ ТЕІІЕПРОГ· РАМ еТЕТ-А-Т •· 20.50 •ВІдкрита- нниrа•. ХуАОж­ нІА ТflteфlnWІ, ФІІі... 2 , J серІ,.. · 22,10 «ГаННІ Г.nавар..,

8

СЕРЕДА

12

10.00 О. Герцен. сМинуІІе І ІІУ• ми•. tS сврІІІ. , 10.55 Хочет•, вІртв.ч 1 І .25 сВІАКРНТа кннrа•. ХудаЖ• , кІА теnвфіntом. ФІпьм 2. 3 с• 9111.

:tіїмові Onlмnil:ictoнi ir· Коаан~tрськнІІ сnорт• 1500 м. Жінки. 111.30-21.25 CTYAIJI ТЕЛЕПРОr• РАМ сТЕТ-А-Т1!Т•. 21.25 ··ВІдкрита нннrа•. ХудоЖ· нІА теnефіnWІ. Фіnьм 2. 8

111.55 X'VI ри.

сер іІІ.

22.30

АвторськІ

nроrрами

М.

Кончаnовс•tіоrо. ПоnІо Гоtвн.

ЧЕТВЕР А 1) 10.00 О. Герцен. dtинуnв І АУ•

rрама. ЧоnоаІкн.

ми•. ІІІ серіІІ. ІО •.СО сВіАНРИТ.! нноtrа•. ХудОІК· нїА твnвфіntом, ФіІІьМ 2. 4

8.0 З ранку ранеНІtко, 9,30 ПІд Інаком кПІ•. fO.OO Ран~ова аІрка, f0.50 Прем'сра науково-nоnуnар­

сер іІІ.

зимоаІ ОnІмnІІІськІ

13.55 XVI

5

рн. Лижний сnорт.

І&орнса

lr·

км. Жін­

кн.

ПJtr9,.nмaм••·

Пастернака•. · :12.15 _Мерафон~1~. 11.10 Прем'сра _художн~tоrо тепе-. фІn~tму •l&aratl tеІІС nnaчy,t~ta. 1._00 Ноаннн. • 1._f5 Дlanor а nремому 8фІрt. 14.55 XVI аимоаІ ОІІІмn/ІnкІ Іrрн. lofcneil. ДаІАІІм. _ · t5.45 КnyiS мандрІаннкІа. 16.45 ТемnоцІа. • 16.55 Yom ДІснеіІ npe~tcтa'anaL. t7 •.S Ноаннн. · ti.OO ХудожнІІІ фІп~tм •Сон nlt·

ts·.oo

11а

коннурtах

фестиваnоо

«Російська :sима."'.

15.40 XVI рн.

lr·

зимові OniмniActoкl

КоазанІІрс.,кнІІ

спорт.

. 5000 м. Чоnоаінн. 18.00-21.15 СТУДІЯ

ТЕЛЕПРОГ· еТЕТ-А-ТЕТ•. с8іднрита нннrа•. Худоме­ ніІІ теnефіnьм. Фіnьм 2. 4

PJt.M

21 .15

серія.

РемсисерсьнІ

22.20

Єжова.

•К

нему

народна/І тропа

роботи

не

8

t4

10.00 t0.25

СлІвас м. Kanypo. cCanorИ ВСМІІТКУ••

11.55

•Хто

дожнііf тепефіnьм.

20.00 •ПІдсумк•. 10.45 XVI ІНМОІJ OnlмniAe~tкl Іrрн. Коа:sанм. 1500 м. ЧоnоаІісм., 2t.f0 ХокеіІ. ЗбІрна СНД -'- ·:sfip· на Канади. У nepepal ..:.. 23.00

тн7

Що

8.

Jарастет

...•.

П'ЯТНИЦІ

. НІtоІ НОЧІІ. ІМрІІІе.

ти7•

ментаn .. ннА теnефіnьм'.

Ху• Доку·

t.ІІ.ОО «Триаажний рокіт АраРУ•. ДонументuьнИА теnвфіn,м. · tІІ.ЗО Концерт •rтнстІв баnету. 16.55. XVI зимов Оn1мn1АськІ lr• ри, КоазанІІрс..миА спорт. ЖІнки. 1000 м.

Ноаннн:

23.30 1180 кАстраа nреАСТІІПІІ: кДонс•коА .... • 0.25 Я10СS0в 1 nepworo nornaдy.

18.30-21.00 РАМ

СТУДІЯ

ТЕЛЕПРОГ·

сТЕТ-А·ТЕТ•. ВСМІІТНу•; Худож­ НІЙ теnефІnьм.

21..00 cCAI"'OrM

2~.25 _N~~5J'PM ВИ_Р.аf!а.

8. 6~08,

· СУ&ОТА . • tS

7.00 7.20 7.35

xnon'aтaa

11.55 XVI

пnроwу-

рн. 6обсnей. ДІІ111кн;

рм.

fО.ЗО Госnодне nІто промаАнуnо••. 10.50 ЗнмоаІ OnlмniAc~tкl Іrрн. 1&1· атnон. Естафета. ЧоnоаІкн. f3.00 ВістІ. · 13.20 Св•те І вІчне. 13.40 СтудІа .ноте-&енеа,

14.'25 Пapanenl. · · . t4.55 кСnІд кПіраНІtІ•. f5.25 Тема 1 ирІацІамм. 16.00 ЗимовІ OnlмniAcwd

серіІ.

Телебіржа Інформус. • МуsнчннА фіn~tм кВідрод~ ЖеННІІ».

*

f2'o

11.00 ЗммовІ Onlмniiic~tкi Іrри. Фі· rурне катанн11. Сnортивні танці.

ОрнrІнаанІІ nporpaмa. Рекnама. ВістІ. Ф1rурне катаннІ. Прr.-~о~

жени І.

КоІІJанІІрсьннА

спорт

НЕДІЛІ

м~трнбки

:1

t6

8.00 Від Юрмаnн ,110 Сан-Ремо. Сnіаає·А. 6і"""· 8.25 Ітаnійська мова. 8.55. Бесіди npo російську ку­ . пьт~ру. · 9.40 oзainn11. · 11.55 VI зимовІ ОnімnіІІс:ькІ lr. рн. Ііобспей. Двійки. 13.30 Французtока мова. 2 рІк. 14.00 Наш сад. 14.30 Німец .. на ~~tова. 2 рІк. 15.00 •КіІ~нн староrо чарІвни· ка•: Художнііі тапефіntом. 2 С8РІІІ, •• 16.05 АатарсtонІ nроrрами М. Ко­ :ааноаа. Анна Ахматова. сРвк· аієм•. , 16.20 •Бурда модем• прапонус. 16.50 У світі тварин. • 17.50 XVI зимові ОnімnіАс:ьнІ lr-

.\rp!l.

•Щиро aaw •.•. Моноанста· ааР. Карцева. t8.55 Рекnама. 19.00 ВістІ. 19.20 · Саато ке>жен-і'денІt. 19.30 ~Санtа·І&арбараа. ХудожнІіі

11.SS 12.00 12.25

lr·

6адІКІІнІІна.

t7.50

25

Со­

500 м. Чоnовінн. 18.30-20.40 СТУдІЯ ПІІЕПРОr· РАМ еТЕТ·А·ТЕТ•. 20.40 АнrІІІмсtока моав. 1 _рІК. 21.10 •Хто тн7 Що ти7•. Дону· мантаnьннІІ теnеф/nьм. 22.10 Вечір nам'ІІтІ ,І.рно 6а-

ГІре~tкІ nнжІ. Cynepriraнт. Чо.­ nоаікн. 16.50 ЧемnІонат саІту серед про· фесІонаnів НІ&А.

теnефІn~tм,

:tнмоаІ ОnІмnІіkькІ

13.30 Дian~r :і комn'ютерам, 14.00 ДозвІІІІІІІ. Коnенціонар. 14.15 •Ка :анн стараrо чарІ вимма•. Художній твnефІnьм. І • c:epin. 15.25 XVI акмовІ ОnімпіАСІонІ \r.

8.25 Хqчете, вІрте •• 1.55 Проrрама 03. 9.25 Що~tенннк ОцІмnІадм. . tO.OO Атн-6аtн..,

20.30 20.50

ранку, РосІс•.

Хочете, вірте... Ази нар'срм. Наші сnіnьнІ скарби. ФІІІ Київс:Іока.

ВІстІ. , Муn~tтфІаМ.. кІесеnІ

«Доброrо

8.00 8.30 8.00 11.15

ІОТІо ...

.

.

11.00

··.~ ,"._...~-11

nep~iJ~~~~-- УТ-2

.

Н

с•рІІІ.

1 'tроІИАОІОа. Художи/А фІп~tм. ., 22.20 ТретІіІ фесtмваіn. КВН. О.АО ЯІОІSоа 1 nepwo~o nornaдy. ~-·

8

ВІВТОРОК

О. Герцен. сМмиуnе І АУ• МИ•. 14 СВ(І_ІІІ. 10.50 сНа ПІсеннІІІ аупнцІ•, Концерт. .11 .15 сВ Ідирите кннr••. ХУАОЖ• нІй твnефІnьм. ФlnІtlr 2. 2

Іrрн. ФІrурне катанн•. ДоаІntон8 про·

•.

на ЧоfнІА рІцІ•,

10.00

7.00 РитмІчна rІмнастмка. 7.30 tмріж •Сnортлото•. 7.•5 XVI :анмоаі Oniмn/Ac~tкl

иоrо фІn~tму •Зrаду10чн

СХОІ\ИИНАХ• •.

о. nyw· 17.10 ТвпеЕна, 17.40-21.10 CTYAIR ТЕІІІ!ПРОГ·• РАМ cTI!Т·A·n:f•. . 21.10 с8Іднрита існиrа•. ХуІІож­ нІА ТІІJІефtІІ.. м. ФІпьм 2•. І серІІt. · 22,3Q ТварчиА nчІр 0. JIHЧBHRI,

цер

19.0 ВечірнІ ка:sка. #20.00 Ноаннн. ' ·· 20.35 XVI ІНМОІІ OnlмniAe~tкl Іrрн. КОВІ8НІрСІtКНА cnOpr, 1000 М.. Жінкм. ·

аеіІср•.

'

6.30 Ранок д.ІnоаоІ mодннн. 7.30 МуІІІtТфіПІtМ. 7.•5 ВІДеокіtнаn кСnІвдружнІСТІt•. 9;00. РІІИКОІІ МуJИЧНІ nporpaмa. 9.30 аЦентр». t0.10 ЕХ. ЕкоnоrІіІна хронІка.' 10.25 •Весеnка•. ,0.55 XVI :аимовІ OnlмniAc~tкl lrjн.

ПО

сПострІІІ

~м.~оноаин смврт

f КЗНЗІ!:__ ~~~НКІ~D

.... ~у._ ..

~~

чудеса.

ка :seмnia.

19.45 Вечірка ка:sка. 20.00 Ноаннн. 20.35 КоаинІрСІtкмА .11

1канаn.

Іемnі». ХудожніА фіn~tм.

t.fS ХуАОЖнІі feJieфln~tм аДаА· те ІІС8нІ сnІитна, , · .05 ДмтnнА ·муІнчнні кnyiS. 0.50 ЯнжннА cnopt. 10 км. Чоnо·

І•

~

-~~!...~.. ~~.....·v.~... --

·c}'ropy

11.10

ІСТІt народ•. (•У~риі'!охроніка•).

wпбу !СВО.

С. Круwеm.ннц~tка. ФортеnІаннІ таорн у анконаннІ Р. Керера. f8.20 Муп~tтфІЛІtмн .nодарунок•, · •Коwен••· t8.35 Гоаорммо ~раІнсІtкоІО. f9.00 ДНІПРО. Інф«tрмацИна npo-

10.50 21.00 21.25

еВІАКРНТВ книrа•. ХУАОЖ· кІА твnефІnьм. ФІnьм 2. 1 св· ~ІІІ. 11.00 ДонумвнтІІІьннІІ тепефІnьм

11.30

мП України Ім. f. Г. Wеаченка. Документап~tнмА фІп~tм •І

11.51 Концерт духоаоrо оркесtру

f7.40

Н8

Концерт• Кааахськаrо аР· мвстру нароJІНИХ Інструмен­ тІ• ім, Курманruн.

f2 ..CD Манtо·ІІ Жмеринки•. 12.10 Доброrо аам -адоров's. у..,.. t3.00 У'І'Н: ra, ннркои rІnертонІа. f3.15 Tenerpa кКnас-ІОкІор-бІІнес8. f2.40 Прем'сра наукоІ(І"оnуnар­ f~.t5 Ceno І ІІІОДІІ. . ноrо фІп~tму •КнТІW [іКнfанаукts.oo 3 концертіа мІжнар~ноrо фІЛІtмаJ. · · фестнааn10 украІнсІtкоІ nІснІ . 13.20 УТН. •Зf)nотІ тремСSіtн•. 0.35 ВнстуnаІОТІt джаІоаІ коnекtн. · ~ ан УІ!fNіІнн. · •' · · . . 16.00 Ма10 честІt• .f7.oo· Дnа дІ!еА. Му1нчне кафе. 15.00 ~нае cnoao. ДІаnектн. 17.45 ХудожнІА фІ~~~ом •НакаІ 15.30 дІ!• дІtеіі. ХудожнІ/і тепе­ МІ 027• (KopeaJ. фІЛІtм •ЧарІаннІІ ronoc Дже,..._ 19.00 ДНІПРО. ІІіформац/Ана про-· сомІноа. f серІ•. rрама. 16.35 Перnики дуwІ народноf. f9.35 Зичимо щаста. МуІнчна про· ПроІSnемн журкаnу •Украінаа. rрама аа листамн rnадачІа. -t7.05 •KpyrnнA стІn•. СкарІS 6еІ· 20.35 Документа&ннА фІ~~~ом •Зrа­ иінннА Украіни - дІtн. АУІОЧн МнхаіІпа _Задніnроас•· 18.40 Прем'сра теnефІ~~~ому •Заnо­ коrо• («УкркІнохроніка•J. аІдІt саІча, а Тора світ••. 28.45 Сторінкамн дмtачоІ &iбnn. (aYkpтeneфim.м•J. 21.05 Фіm.м-анстааа кПааnо Попу­ f9.00 ДНІІ}РО. · ІІоток•. 2 cepls. f9.35 Пnе•да. ХудожНІtо-nубnіцнj:: 22.10 Cniaac І. Шаедоаа. тнчна nporpaмa. 22.30 ТИЖДЕНЬ. ІнформацІАно20.45 На добранІч, 'дІтнІ nубnіцнстнчна nporpaмa. 21.00 В_нкnнк доnІ. Теnенарнс. 23.00 Теnесnортарена. 11.25 Фіп~tм·анстаи •Пааnо Поnу· 23.45 НічинА тenesan. ХудожнІ/і ботока. f cepfs. фІnІtм •ЗорІна аІдрадженнаа. 22.•0 УТН. 23.00 НічинА тепенn. МуІнчннІІ ..: -~:;:~.;mz.r_:т.-;;~r. =~- ... .-.-~-:·

12.05 ТеnефіЛІtм al&narocnoaeннl . коп~tорм• [«УкртеnефІп~tм•J. f2.25 УТН. . 16.00 УТН. f6. 15 Днт•чніІ теnетеаtр. •Смачно, ro, тнrреІ». Яаm.коаа анспи. 17.05 На доnомоrу wкonl. Муанка.

19.35

УкраІнм.

Ctyc.

АУ·

tt.oo

цІііно-муІнчна nporpaмa.

(кУкртеnефІЛІtм•J.

ЛІтературна карта

1f.OO

ЛОНЕДІЛОК 8 tO 10.00 о. Герцен. •M•nt'ynв І ми•. 13 серІІІ,

9.30 Документаn~tннА ф/ЛІtм •Жни· . и ро:аnачр. f0.2.S Дnа дІtей. ХудожнІі теnе­ фІп~tм •ЧарівннА ronoc ДЇtсеЛІt· соміно•. 1 серІа. tt.30 ffa адобуnа ДержавноJ npe·

На :aдoiSyna ДержиноІ npe·

міІ Украіни Ім. Т. Г. Шевченка. ТеnефІn~tмн •ОА, у nonl дере110•. •0/і, rope, це ж rостІ до

на

rpaмa.

20.45 На добраніч, дІТнІ 11.00 &есІда. на 8іктуап~tну тему. 21.25 МоnодІжне студІа кГар:ь. 13.25 УТН.

8.оо Утн.

, 8. fO Ритмічна rІмнастнка. 8.38 У недіn10 вр8нці. Інформ•

маАстерносtІ м. Кнnа.

9.00 ХудожнІі фІnІtм •Не можу

rpaмa.

19.35 Про маііІSутнс Руху -

І

. 1.00 )&ТН. 1.10 РІjтмічна rІмнастнка. 1.30 А. Даченко. •П•·Ае-де•. Ви­ пава театру •Apu ІU"ІМаІ'ІІІчноІ

ма.

f0.2S

(освіmна)

4

УТ-І

1.00 3 ІОСЬМОІ ДО ДЕВ'ІТОІ. · ІнформеЦІАно-муІнчна. nporpa•

~.

.N2 12 (8255)

-----="'-=~·

. . ;w.·

-~~:~J

8.00 J ІОСЬМОІ ДО ДЕІ'ІТОІ. ІнформацJjіно-муанчна nporpaмa. • 9.00 ХудожнІіІ фІп~tм а3аrадка Каm.мана•. 1, } серП. tt.05 Концерт духо110rо оркестру

. НЕДІЛЯ, 16

15

8

'~-~

іо~ ·~~r~--

стор.

1

трампліна.

18.50-20.50 СТУДІЯ TEЛEriPOr­ PAM «ТЕТ-А-ТЕТ•. 20.50 •Сімнадцять мнттєвастай е"і:;;~·- Художнім

22.05

Вас

теnефІ,,ьм.

:tanpowyc .Лариса Py-

6-tnьctoнa.

І

·


8 .. 8

СЩ.

4

ІЗ

ЛІОТОГО

р.

1992

сН О І Е

ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ

УРЯДОВОІ

КОМІСІІ

·поВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВВЕДЕННЯМ В ОБІГ ВИКОРИСТАННЯ

І

ного

за них

вих

помогИ

за

у

Після слів рибалки флотилій слова.мн:

якІ ІНЗІПрав.іІенІ

л іквІДації

·

текстом .

Пункт

абзацом :

2(8).

сдоплата

за

·наелідКL'В

аQтомобlлі,

І

. у минулому

році

по

сНупони

багаторазового

використання

виплачують­

І

прами слово-виробничому

Встаuовити

соЦІальний

внаслІ.док

11

І.

захист

чорноби:nЬської

І ІІІ

персоналу

максимальний г.рома;rян,

які

катас трофи•

а

lV

та

категорії

також

грQМадяни.

постІ'Йно

які

купонІ-в

на

цюючих

членів

міІСяць

без

сім'ї,

проживають

у

за­

загальній

урахування

виnла'І'

які здійснюються

на непре­

на

·

Щиро аІтаемо 3 Анем нароАженнн ОТРОХ ТЕТЯНУ САНДРІВНУ . В життя твоє хай не арнваються грози, Хаі! раАІСТЮ nовниться А1М . Щоб тільки ВІА щастя з'АВ.ІІАлнся с.11ьозн.

загальних

,

Жнnк_ ж

що

виплачує

пLдІпрнємсmо,

сума

посиле-

мін~мального

граничного

цем

ку.понІ.в•.

виплати

рівня

здійснюється

ний

заро­

за

Хоч . моє тично

п.робачвнни!

до

життя

тільки

фа.к-

почи.наєть -

мату ,

.поді я- Історичного

жили .

· зна.чf'н-

.ня

факт. про яtшй не хочет.;ся зга,ду.вати . Весною

твемив Акт проголошення нез-алежності нашої

минулого року я повинен

бу до

лав

Армії,

але

вІ;і'tіІЛеІІJUІ

чаІСам ка Україні сrалася

ся , та є у моїй бІографії

був прнзиватися на служ-

референдум

-

під-

У,КРАІНСЬКИЯ ІН' СТИТУТ БІЗНЕСУ. ТА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ TOBAPИQ'fBA

мІ-с­

стнтуту .

про

який

до

Ін-

мріяв

Якщо

мені

бу.

д -,

На

·цt св

не

полишає

сорому

І

хочу

nублічно

Ні~ ·. ищати

Аиато.пJА

мале

назвали

.підприємство

з іасти

н.а

чолІ

своє

Н.

тьох

Г.

Половою . що на

серветки,

таІІкІа,

І

раду-ватимуть око.

"• вирабн ан,. та в 1

наш

із шкіри , внш~ плетенІ технікою

·

J.ІюбщІ ю

вправними

· алізацІІ є ба•гато . ·

Ж!r

важче

нині

краме для бажаюч~

Х~ч .важ\шL · до

днт.

· нваtrіі · усе

-

но-

Інше

придбала

.

оверлоки.

обладнаІІНЯ .

обществеино-nоJІнтнческаІІ

яаwке).

УчреАнтели коллектив редакции rазетw, скне гороАскоА н районнwА Советw народнwх тов К~вскоІІ области.

ВОЛОШИНЄНКО.

Газета вwхс.а:нт с 17 а~рм• 1937 roaa . .Іlмн awxo.11a : Іторник. "етверг. су.66ота .

..

цю

бажаючИм ·інвалЩам. і водночас сприяти розвпткові \ Традиційних народних промислів? А може на підпрнємст.вах

виробничо-торго-

спектора І. М. Ульяново.ї

--~------

пробити

вельного трикота:)f(ного об ' єдна.ння В. Ф . Хамепушку, головиому меха ніку цього nLдпрJ:Іємства , депутату місW<радн В. М .

вона

Pe.-a1trop А.

Як

оцІнне примі-

стіну незаці,кавостІ. що нащійно береж чиновникt.в від хвилюва ь з·а чужий біль? Хто зможе допомогти кол иву в їх благородній раві ·дати посильну

На.вУІНову, nри сприянlJі завідуючої мІськсоцз.абезо.м В. І . Ноетини та ін-

-

я·к

nлатити

ве, · а Григорівна все вирішила до кінця пройти цей шлях. Майже неnридат.ннй , залнтнй стокамн УІ'іІДвал зумІла віtдремонтуватн.. ЗаВідякн\ небайду·жнм людям ди-" ректору

JКІІЗRІо•

.машина. Не я

rааета .

Бровар ­ Аеnута·

І

ось

і

цікаву

.роботу

багатьом

· Бровзрщинн

пІ дтримають почин •Мирослави• і знайдуть можливість

сnІврооітннЧ'атн

·

·

з

нею?

ТОРГОВЕЛЬНОГО

Із

ЦК

Бажання

КПРС .

бІлІтува.тн

Аеякнх

ків

було

наРОАУ

кухонних меблів.

Ком Ітету

контроліо

Розрахунок

nри. реа­

зра.-нн­

вищим

за

Доагих _,_НУ цьау~~~

ВХН('

у~ент .11ь~JіІ

nресІ)

л

за

славу,

nам'ятL

Геров

І

ТІЛЬІІН АОВІ

І

тнм

леннІІ

якІ

СуСD(.ІІЬНОГО

сферах.

ла

nаростки.

·

І

Проте

боротьба

аеАлнвІсть ров ' в

про

Але

нього

жетьсв у братимІв.

ЗІр­

О.

роан

за

·ВІрного

свІт.ІІа

91-3-19.

·

Адміністрація.

Адмівістрація, к і вськиА•

n~іJІ. кова

rлнбоао

ре.~оаатора

~ргаиі·зація . ДПЗ

з. n, р..к еоду

сПлос­

смертІ

-------------------··--.. Кмектнв

м ' жофі.асоої

і висловлю€

співчуття

Колектив

Брова рського

глибоко

сум уЕ

лаборз•rорії

по

хвороба_х

з nрІШОАУ смеот і колишнього БЕСАРАБОВА Петра Яковича

КИ

ства

ВИСJЮВЛІОЕ

ГЛНбоІОе

СИДОРЧУКУ

часоої

смерт І

рідним

та

nтиц і

nр.ацовника

близьким

nок.і Ан.оrо .

а·втоn ід,nрием.с т_ва С.П і ВЧУ'fТЯ

Миколі

раі!споживсn іл ·

Пр8ЦІВНИКОВІ

АиАр. і йовичу

з

ПІДПрИЕМ·

прнВОАУ

перед­

його. -батька.

ЗАо­ това­

· Колектив і·ноепек.ці ї Держстраху . Б_р:>ва-рсь~ого · раіІону виtловл!О€ щире сп і вчуття прац і вницо_ t~екцІІ ВІРЬОВЦІ Ва'лен-тині Анд·р і їВ~і з

збере­

іІого

nо­

nри•воду смертt

11

матерІ.

ГРУПА КОJІИШНІХ ПАРТИЗАНІВ ЗАГО­ НУ ІМ . ЩОРСА.

Колектив Броварського ви(Юбни, чоrо упраал і к-ни . водо· nроВіJІіНО-К8Іf8ЛіЗЗЦ.іЙІЮГ'О ГОСПОдарства щиро ~ПІВЧуВЗЕ слюаа·реві ЩЕРБИНІ Дмит.ру Демидовичу у зв .язку Зt смертю Аого АРvжнкн ЛІ.ІІІТ ГриrорІвнн .

Редак:r.ор А.

Кнівс.,ка обJІасть, м. Бровари,. вyJJ. Київська, 154. 4-03-76; sастуаІІнkа ре.-аатора, вІА.ІІ.ІІу сусn Іл~оІІо-ао.ІІІ'І'ІІ'ІІІоrо ••ттк 4-04-61: ІІАаовІАа.ІІьІІоrо сеаретар• - 4·21-34; ІІІА.ІІ.ІІІІІ:· сІ.ІІьсьаоrо rосаоаарєтва 4-73-Н ; ІІРОІІІІС.ІІОІІСІСТІ І C0818.111o8RJ ІІІТВІЬ 4-112•92; .ІІІІеТІ8 І 118COBOJ робОТІ - 4·04·81; ІІА.ІІ.ІІу рааІоІІфОрІІаQІJ 6-IS·tl . Т.елефо•н:

сумvють

КАКУНА· МатвІя Остаnовича висловлюють щкре сп і·а.чуття с і м 'ї nокіА.ноrо.

nоне­

Н . МИКОЛ!'ЄВА.

АДРЕСА РЕДАКЦІІ:

тел .

nам ' ять

мазаВЖАН .се!)цвх

€.

сnра­

nІАкоси.ан

нашого

риша.

саоТ

І

nовернуто

Криацю .

І

nробн­

Ім ' я

вІрянь

нижче

в

бюроара­

Аала

Чесне

Героя

ЖНПА ,

прааАа

nанцир

оноа-

зараз

броньованніІ

тнчинА ку

nеребу .

п.роцесам

вІ.-буваютьс•

ус і х

вони nартн -

nOAB!fГH

АІІІІУЮЧН

Ціни

·l,., Звертатись в магазин «Господар> за . адре­ -сою : м. Бровари, . вул . Красовського, 16,

товаришІв.

Aoro

·

карбqванu.ях .

роздрібних цін tоргівлі.

викреслити

ЛІОАей

на ви­

Н88jТІо

украсти

сь

Із

в

МОГОЮ

ШаНТАJКу · ті_, н

І

З

від населення

готовлення умивальників побутових, вішалок коридорних, котлів опалювальних, наборів

мафІозн І іІ

n а,ртІіІного

МАШИНОБУДУВАННЯ

приймає замовлення

внеокоnоставлених

щорсІвЦ(В,

петельно-

вал дово

сnокою

вул .

Броварське РТП .

2,

БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ·

ба­

.ІІегенАарного ~~Амра

- тканнни. н~ткн . Homre потріб-

а . нла б і позика у банку І за темний пІД-

було

без.~ооганна

nарт:іІну сов Ість. рокІв тривало

сировину

ночнми руками . Для ць~о. а ьна

го бу~ю ,органІзсвано безллатн1 місячні .курсн~ма-

за,дум в

Воїнів-інтернаціоналістів,

І

€ . Крнвцв не

аnаратник і в

перешкод. Все . 0 купувати дор гу

на д

О.

гpynJ

1

б

бІографІв

І

РЕМОНТНО - ТРАНС-

ПІДПРИЄМСТВУ на постійну

бітна плата --за домовленістю . Звертатися за адресою: м. Бровари,

меАалвмн.

чес на

віків) віком до 40 років (бажано, щоб вол~· діли бойовими видами єдиноборств). Заро ·

аІА

І

235,

товариство

роботу потрібні 6 працівників охорони (чоло­

·орАена­

nошани•

Проте АВВа.ІІІІ

сил.

до рих·

•Знаа

Київська,

4-24-15.

ПОРТНОМУ

sаво­

ІІого

3-ма

вул.

культури,

. БРОВАРСЬКОМУ

об 'в.~онан­

роботу

rатьма

Оtднак на шляху .до ре-

по-

мак.Раr.,tе речІ. зробленІ з

украмиСком

виши-

. будинок

І.•

У

аерІаннцтао

за­

ПРАВЛ:ІННЯ ТОВАРИСТВА.

nромисловос­

вмІле

нагорОАJКено

плеrt.ння,

рів.

мІру

цуароаоТ

усnІшну

днтися

цуарового

Приймаються

Sиділений для весняної підгодівлі бджіл цукор прохання одержати в магазині N2 37 («Розвилка») з І О лютого до ЗО березня 1992 року. Розрахунок - купонами .

ГОСПО­

ш.11вх

організацій,

ДО УВАГИ БДЖОЛЯРІВ м. БРОВАРІВ!

Кри­

НАРОАНОГО

керуючого

За

мн

Є.

8ІІЛЮ'ІН8СR

nройшов

АО

тІ.

багатодітних мате-

артнле­

О.

' 8ІІ Т Н8110

нвм

та

б\111' сувенІри та іграшки ,

•Новак

АУ

дів

та

ПІс.ав вІЙни

Анреатора

прнк.раси із відходів шкlри '- зна·йшли овоїх покупці-в. Ж1н.ки ж попов-· ннлн свій сімейний бюджет і прагнуть з·нову тру·в

лІтакІа

ВІАбУАОВу

м . . Бровари,

аомаІІАуаанна

рІТ. Смертю хоробрах nо­ .ІІвглн 56 · наших бІАцtв ... вець

госпрозрахункових

«Знання», теЛ.

очо­

не шаоАуаа.ІІо зусн.ІІІо. Бу­ .ао nровеАено сtм· ІІаральних об.11аа Із застосуааннвм

Аарстаа,

Мріяли 11ро те. ЮаємовиrLдннх умовах залуч.ать до ТІворчої, а головн-е -:-· надом-·. ної РQботн Ж1нок-Інвалі -

nрикрашатимуть

(На

-

вороже

ве'Jірні

малих під·

підприємств та організацій .

районний

RЦSBH•

J:Oaax

1942-1943

НА

ГУТНИК.

надомннць

вані

.ІІJО)І.ННН

та

Адреса:

ро­

люваннА ним nартнsансьанА ЗаГІН був . rрІЗRОЮ СІІ.ІІОІО . У боротьбІ s нІмецькими оау­ · nаІІтамн. Д.11в іІого знищен­

вже перша · продукція п ' я­

енту -

із

72-му

жяnв, nереста.11о бити­ серце nамого цатрІОта

У

,,МИРОСЛАВА''­ ПРОВІСНИК АОБРА· Саме та.к

ва

явки

ІІоаоrо аоманАнра nарти­ занського загону Ім. Щор­ са, Ге ров РаАянсьаого Сою­ зу О.ІІеасаRАра €лнсеіІоанча Крнацв.

~роЙІНІ Ся-

УкраІжьку е у, стоятІJ на сто31 · вободи І незал рст!. Оnрава честі но ного юна«а виконати свій священнІfЙ обов ' тюк . Закликаю молодь йти служити до лав У.краоїнської АрмШ

почуття

денні . . та

тість навчання 1500 'кр·б.

чаАно хороброТ І ВОАНОчас СерАечноТ, ІІОЛНШRЬОГО бо­

Украї~ство.рюються

лfІ, JUti по

ПереАчас но,

УараТНН ,

з~ . ' Lнюються.

зараз власн

раїмській Армії! на своїй БатькІвщинІ. І виконаю з честю сн.нІвськнй обов'язок Я лишу цього листа до ре;дакц!І тому , що мене

Часи

запрошує на

що будуть проводитись у місті Броварах. СтроL< навчання nівтора місяця . · Вар·

товариwа

до

попросити ви6ачення за v."!;}~ов~ри., v-J... t У. RПІІІ...._.НІ-МММІМІ. . . . . . . . . . . . . .WМ~ ІО"'-·---

ще з шкільно! лави. Тнм ..........

також

дерЖ&ви : На Україні пr- ватнея на війсЬІфву спуж-

служити

встуnив ·

не заслу-

своїх :ровеснн~іе , котрі за вІ1КОМ повинні призи-

·в можливІс~ з~~нармії ім.пе,рського Союзу ;,=н нту.t.,~~ пі~у не хотів. Тому не з'яво '11 буду чесно й лявся на повіст.кн, . не- -· Існо служн.ти в

Восени

т.ого

приємств

Пам'ятІ·.

другого

міськвійськко-

які

Звертаюся

.

. чала формуватися вл~

РадЯНІСькоІ і;,рм .

реагував на них. Та . · головне, в чому я гі.р.ко розкаююсь, безпідставно грубо поводився з пра- ' цівни-ками другого вLддІлення · м і ськвійськкомату.

;працІ!Вників

ДРУЗІ .

курси по підготовці бухгалтерів

некореюrність. за гpyoiCrt., яку · доnустив у ставленні

нІм!

цех або по телефонах: 5-02-30; 2-13-~9. Дирекція . радгоспу імені -fJО-річчя СРСР.

«ЗНАННЯ•

про. шу

у

'

ний цех wвеї. Оплата вІдряДно-преміальна. t Звертатися за адресою : с. Требухів, швей­

Додат.кове одержання КУІП<>нів на в:носені гроші до

до

щаслива

яке створюється у Требухові, потрібні у швей­

бі'ТНої плати. а решта перераховується на .рахунок по вкладу црацtвН·І:ІКа в устанав і банку .

до

БУАЬ

СПІЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ . сМІСЦЕВПРОМ~БРОК»,

nро.во;дить-ся за

зменшується

ОАНе .

пІдпр.нємств. оргаНІ­ яких пе,р~аховуєть·

в уста-новах баІнк!в ,

бо

о;nєк-

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІJ 11111 І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

мІоцем основної роботи. При цьому ·на суму нупонів ,

роботи або зоні

по

пІ.rvставах .

ся на їх рахуmш

пацраждали

належать

пеІ>ЄІЦбачених

обсязі

Виплата КУІfІОНів nраJЦІ.Вf!нкам зацій. установ,_,. заробітна ,плата

атомних

належать

даплат.

повному

.

граничний

категорІй, :незалежно від мІщя

проживання,

у

ку ­

може .додатково одержати нуоони в обмін на ІВИе<:ені грошІ. При цьому загальна сума одержаних купонш не повинна перевНІЩуватн 400 карбованців .

розмі.Р видачі кулонІ!В - 1600 .ка~ваRців на м і-сяць. ГРQмадяни, які згідно з Законом УРСР сПро ста­ тус

виплат.

За·коном,

забезпечуються

а також всі .види грошо·

у· разІ. ·коли належна до виплати сума f<УПОнLв r.тановнть менше 400 І(рб.. за бажан.н~n~ громадЯІІ'ЩН

вання в пенсійний фонд) , · aJie не більше 15()0 карбованцLв І .не менше 400 карбованців . · · Шахтарям на пІдае~их роботах. м€Талургам 1'а

елект,ростанцій

компенсацій,

загальних

ся громадянам не менше одного разу · на місяць з розрахунку 50 процентів вІ;д місяч·ноІ суми доході.в після їх опода:ткування (подаr.ки ; алІІМенти. вІ.драху­

гірникам.

12 (8255)

ПИТАНЬ,

Діти , які · по-страждали вна<:ЛІдО!К Чорнобильської катастрофи. забезпечуються куІІюнами ІНа виnлаrrи і ком•пен-сацІІ. передбачені цим' Законом , в повному обся-зі без урахува·ння виллат , якІ здійснюються на

.

викласти у такій редакцІі:

1(1)

контр<;>лю.

пLдставах.

.вИІГранl

су.мі всіх грошових доходІів , але не більше як 1700

далі

лотереях, здійснюєтьСJІ без · куmоні·в за чеками 0Щ3ІД ·

банку•. Пункт

.

значеним

у Вірменію для до­

землетрусу ...•

радіоекологічного

понами на за,рплату , nенс І ю.

товарів так.им:

• ·· .будІ-вельники.

р. З

·е

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЄЮ ЦІН

9.

1(19).·

1992

КУПОНІВ БАГАТОРАЗОВОГО

Доnовниrи ІнструІЩlю цро поря.док видачі насе­ ленню КУ'JІОНіІВ ба.г.аторазо.вого використання І продажу

пункт

СІЧНЯ

29

ЖИТТЯ»

255020,

-

ВОЛОШИНЕНКО. ІнАекс 61285. Друа офсетнніІ . Cckяr І АРУ·

кований

а-ркуш.

Тираж

10.294

nрим ірІІНКИ .

Замовлен.ня

Н.

626.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--~--~--~ І>роаарt!.,аа АРУІІ•Р•• І.нїаеьІоrо оба"•оrе уІІраааіІІ88, 7 сnрава:а: анАавн•qта, nо.ІІіrрафіі і ани•аоаої торгі Nі . А,.І,..:а .ІІ.РУ8•Р•і: І:нїае••• e6•aet: .., 111. Бровар•. •У•· ~~"~· ІЧ·

#12 1992  
#12 1992  
Advertisement