Page 1

ОРГАН

БРОВ .АРСЬК~ГО МІС Ь КО І

Газета виходить з

РА

квітня

17

МІСЬКОГО

R ОН

1937

НО І

року •

КО М · У Н І СТИ Ч Н О І

КОМІТЕТУ

РАД

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

18

Середа,

12 (6675)

Більша

ПАРТ

ЙІWJ8

частина вироб­

на

rічиоrо

обспуrовуваввя теХИQдо­

об.ццнаиив.

Це

дало можтшJсть JІІUІІе за мину JІІІЙ рік пt.цвнщнtи продуктНВІd.сть праці на

3,8

процен'fа,

цьоrо

за рахунок

одержати весь

при­

внесок

у за­

На фото: Н. О. КУЛИК ;Ja роботою.

рі}{

:коле}{ТИВ ма­

шинобудування імені XXVI з'їзду КПРС завер­ шив

з

ЩЦрадними усnІха-

ми.

Зокрема,

1ІР

nлану

про,цунції

Jt<>датново реалізовано

на

тисяч

519

карбованців. Значно пере-

винонано

завдання

випусну

торговельного

по

і

технолосічноrо

РВАJЬВІ процен- продунтивностl назують тут

0,5 ·

u га бі л ьшии

внесон у

Одночасно з цим зроб-

працІ по~ хол~итuи

- досить напружені плани. нолета. Вони ЗQбов'язаликонання завдань, що ви- цолентиви усіх пlдрозді- ся на чест~ ·виборів до Верховної Ради СРСР пливают1> з рішень гр·uдлів nідnриємства з nep- достроново винонати .квар.J в

и

невого (198З р.) ПленумУ ших

ЦК

НПРС,

днів

січня

sзяли тальні плани.

працівники нурс на забезпечення рит-

Злагоджено

наміченого nоназника зростанню про,цунтив~ ності праці на 1 процент і зниження собівартосгі

___________

..,НАЗУСТРІЧ

працюють

цехів

заготі-

торговельного

усrатнування

змагання з& перевиконав- дачею

і

Дільниця

труд~ться колен- по виробництву цвяхів.

тив слюсарно-зварювального цеху -.Ni! З, яким нерує _ комуніст В. С. Тов.-стенно . ЗраЗ>Ки найвищої

В. ЛОХОВ, секретар партІйвої ор­ rаиlзації заводу.

_ _ _ _ _ _ _ __._ __

ВИБОРАМ

нумів ЦН 1\ПРС,

денним «Я

За участю молоді і проведен­

ва

про

шляхи

посилення

загар­ Верховну ідейно-політичного дівчат відnо­ тування юнаків. і відальний період. не лише у ході передвиборної кам­ в житті партійних 1 ра­ панії, були визначені зав­ ЛНСМУ дянських органів, але і! дання комітетів комсомольських організа· на дей період. цій. Щоб підготуватися Зокрема, наголошувало­ RОМСОМОЛЬ· до цієї важливої події як­ ся на участі найкраще, допомогти ком­ ських антивістів у роботі членів сомольським ватажнам і по ознайомленню

ня ІJиборів у Раду СРСР

активу організувати

масо­

во-політичну роботу серед молоді, міський номіrет комсомолу провів нещо­ давно семінар секретарів комсомольських організа­ цій.

бока

На

ньому

ішла

зацінавлева

гли­

розмо-

МОЛОДіЖНИХ

!ТрудОВИХ НО·

лен'І'ивів

положеннями

з

сти

нин з

загартування молоді. під­ нами виробництва, деnу­ вищення її трудової ак· татами органів народо­ дис­ владдя. Особливу увагу тивності, зміцнення циnліНи. посилення ефек­ мають звернути комітети тивності і яності роботи. комсомолу на діяльність словом, розмова юнанів і дівчат у снл;щl Одним агітколективів, дільнич­ на зборах має стати но­ у справі них виборчих комісій, а вим стимулом також на масово-політич­ винонання юнаками 1 дів­ ну роботу серед молодих чатами рішень XXVI з'їзвиборців, оформлення для ду НПРС, зустрічі нимИ них спеціальних · куточків дня виборІв до Верховноі чи стендів у . агітnунктах. РаДи СРСР новИми тру­

сованими були всі виступи гостей.

Тому

госnу імені 60-річчя СРСР, завіта­ ли ветерани партії, війни і праці Т. Н. Хавро, І. С . Новбасинсьний,

виборів

про зміни,' що сталися в Требухо-

А. Т. Ковбаса,

ві від попередніх вибоJ!ів, діяль­ ність сільського органу влади.

П. Грінченко,

прийшли,

у

Верхо.цну

Раду

СРСР,

щоб зустрітися з молодими вибор­

Цінавим був виступ М. П. Грін­

цями. Крім ветеранів , участь у цій

ченна. На Переконливих nрикладах

зустрічі взяли завідуюча агітпунк-

том

Л.

П.

Стрельченко,

Требухlвського В. С. Прудний,

голова

сільвиконкому депутат сільради

він

показав

демократизм

нашої

виборчої системи, Ії переваги над виборчими капіталізму.

системами А

в

ветеран

Р. І. Ковбасинсьна, агітатор М. П. Бабич.

Т. Н. Хавро поділився

Вступним словом зустріч вІ.д­ крцв В. С. Прудкий. Він розповів

ла до 19З7 рону. Такими ж глибокими,

про

виборчу систему,

не випадково

сподобалися

про висо:ке трудове політичне піднесення, яке панує в ноленти­ вах села ·у період підготовки до

Вони

стати

радянської вИборчої си­ стеми, правами і обов'яз­ З 14 січня иб 16 лю­ довими здобутками. ками громадян · КраІни того ц. р. в усІх первин­ Рад. З цією ж метою в них .КОМСОМОЛЬСЬJ(ИХ орга­ . В. АВРАМЕНКО, номсомольсьних організа­ НізаЦіЯХ Броварщцни nро­ ~9J»r мі~ь~щму ком­ ціях передбачено . прове~ йдуть збори з порядном . СІОМС).ВУ.

~ими днями до агітnункту, розта­ . шованого в будинку культури рад­

М.

Прове-.

повинне

ще одним етапом ідейного

передови­

Розповідають ветерани

І. Я. Овдієнко.

громадя­

Країни Рад>>.

дення їх

зустрічі

' країнах nартії

спогадами яна Існува­

заінтере·

залишили

Треба

·

•вони

молодим слtд · у

було

,цуже

виборцям,

їХНіх

бачити,

навленістю . слухали

серцях.

з якою заці· ветеранів

мо·

лод! виборці Л. Миронець, Л. Дух· но, Н. Духно, В.

Гнатюк. Зустріч

у агітпункті допомогла .їм у пов­ ній

мірІ

прав

і

усвідомити

свобод,

дянським

всю

ра­

КонституцІєю

в істинному

демократизмі радянського яким

широту

гарантованих

людям

СРСР, пе~конатися життя;,

.

як

процен­

80

колек­

Перевести на бригадний підряд 18 нолектв.аtв. 65 обсяrу буДі· житло~уд» бере на 1984 ПРQЦеНТ~В робіт PJ.R такі соціалістичні зо­ вельно-монтажн·их виконати ~acнulfW · сила­ бов'язання: На · ОС'Нові -максималь­ ми аа t,f~OДOM брИГЗДНО· ного

винориставня

внут­

го

nІДряду.

рішніх резеРБІ.в юtнонати Широко розвивати на­ річний план по випуску \:Та-вnи·цтво. Пtдrотувати товарної проДукції до 29 210 робітників цровl,Цних грудня 1984 року. nрофесій і ·ПіДІВИщmи ква­ Розгорнути соцtалtстич-· ліфінацію 160 робітників.

гарантована

способу участь

ножного громадяни1:1а в уnравлінні деріІ(аВОЮ.

Г. КJІЕПКО, секретар парткому ра,ці'оСJ,Іу.

виробНtЩТва

плуат~тю. . . .·. і одержати ві.ц . вправадВ тому числ! достроко- ження р~Jіl~ьво _ Ішести:

кнх

~ліq.ки~

пропозиЦІй

еконоМІю

qеге~ний в _ <;ум!_. 140 тис~q J<арбо-

1ваврд ~ 21і ,е~ня;8 ~лок в•lв.

'цехШ ааво.сf аяі>м18Іевих

fІІщЮко впроваджувати

будівельних нонетрукцій патріотичні nо'<tнни: ~npa­ - 1 гру~ня, цех · заводу цювати високопродуитив­

порошнової металургіІ

- но, без травм 29 лютоrо, ш:колу в ее- «П'ятирічне лі Жинlвка, що у шівсьно.му районі серц_ня. На основі

і

·

аварІй»,

за~~дання

Вари- бригади - 1 менш·им скла­ .28 дом•, «Ручну працю -

-

дальшого

на плечІ машин». Сяоротити застосуваннп ручної

підвищення тех-нічцого праці на _будІвельних об'· рівня будlвельноrо вироб- Єнтах на З проценти .1 ницт-ва, широкого впро- . ·вивільнити за рахуq~он вадження nередового до- · цього 30 робітшшrв. свіду. механізації .трудоДобиватися виконання містЩJх nроцесів, удоско- завдань з найменшими за­ палення nроектних рі- тратами. Зеконоl(:Ити по­ шень

Підготовка

·Вlльш

вчасне введення їх в екс- ніх резервів

вертому роцІ n'ятцрічни. НЄ$еа,жаючц на те, що брига.ч_ А. · В. ~а •._:В. ~­ Прагнучи зробити яном о- на ниЩuшtй р!н на~чено Петра~е!П(а та .· ,М. Т. l'фі·

об­ ня харчової nо

ладнання для промисловості.

на

ципліни .

най!Важливlпmх об'єктах иерно..техн~чних працhІни­ по прИнципу робlтничоУ Юв та службовцІв на все­ естафети і забезпечити бічне зяявлення виу1'р1ш·

nіДприємства широко роз- мічного виконання зав· робітники соц1-аліетичне дань У заданому асорти- . вельного, ли ав­ горн , У ментІ. З найповнішою від-

обЛаднання, кузовів томобілів по доставці хлі·

ба

лено належний заділ для nроду}{ції успішної Діяльності в чет· та.

рішен­

не зма·гання серед учасСпрямувати творчу iHl· ниldв будівництsа на всіх Цlативу робітmщів, lнже­

Фото А. Козака.

торговельного

з'їзду

керуючись

РІК

1984

на­ порушенням трудової дис·

т-ив тресту сБроварипром­

ЧимаJІИЙ

річки вона в~ ВІІJІеред.и­ ла час ва чотири иtсацt.

Мину лий

життя

XXVI

креслення

КПРС,

в

му асортименті. особистий

заводу

Втілюючи

нями листопр.дового ( 1982 тLв об'єктів здавати :в року), червневого та груд­ експлуатаціІ<і з оцlmою невого (198З рону) Пле­ «ДОбре• і «ВіДМіН:НО•.

rальиl здобутки зроб8JІа 1 ткала - баrатоверс'UіТІІІІ­ ця Надів <Ьексаи,црtвиа КуJІИК. · Сщ:темаТИЧІІО перевиковуюЧІJ змUmІ норми, з початку п' втв­

AJE

КОЛЕКТИВУ ТРЕСТУ <<БРОВАРИПРОМЖИТЛОБУД• НА

ріст виробиицтва промис­ лової вро,цукції 1 повиl­ сnо вакокати усі постав­

ки ~иоваикам: у. задано­

ПІАИ~І В!ПРУЖЕИІ,

Ціна 2 коn.

Соqіа~істичиі JOCIOB I ,JIHHR

вже ,цацо пере­

пt.цвищеиих зон

ОБЛАСТІ

січня ~984 року

ничою персоналу Гоrстів­ ськоІ стрічкоткаць к о ї фабрики

УК РА ІНИ,

11

КИІВСЬКОІ

nеревинонати

зав-

10

нщц nлан

тонн цемен­

даН'Ня ло підвищенню ту, 10 тонн меrалу, 5 ти­ лро,цуктнвності nрацІ . на сяч кіловат-rодин елек1 процент, знизити собі- троенергlї.

вартІсть будівельно•монРеалізувати плани соці­ тажних робІт на 0;5 про- аЛhНого розвитку колекти­ цента

проти

установлено-

го завдання. Підrримуючи ву

Виконуючи заходи по ініцlати- реалІзації ПроДовольчої

передових

нолентиЩв

Москви, nрацювати під. девізом <<Честь і слава - по nраці». Зменшити втрати робочого. часу на ЗО процентів. Кожний прогул

ву.

вважати

проrрами,

надати

допомо­

Гу nідшефним радгоспам на 50 тисяч карбОванців. Викликаємо на соцІалі­ етичне Змагання колектив тресту «Бlл0церн1вхім­

злІсним буд».

'coцtaлtctll'lll1

зоІов'взавия

обrоаоревl

і прВЙВJІтІ ва абораж партіІво-rаеПОАарс.ке­ rо · ~у тресту сБреварІІІІрОмасвтJІобу~•-

. liDiaвp

п.,.,!_І У

республіці,

усій нраїнl, йде вивчення

рішень

як

1

·j·il_fuoro .· в маси в мінlст~тв

вІ,Цомств,

глибоке ленторський актив. грудне-

вого (1983 р.) ' Пленуму У ЦК Ко:мпартП Ук· ЦК :КПРС, положень 1 ви- раїни вІДбулась Інструк­ сновкlв, що містяТься у тивна нарада учасників вистуnі Генерального· сек- пропагандистських груп,

ретаря цк КПРС тозари~ на якій ша ю. в. Андропова.

виступив наци­

· да'І' у члени

Політбюро:.

Для подання допомоги секретар ЦК Ко.мuартіl партійним оргаиJзацlям у УкраІни О. С. :Като.

роо'яснеНИ! і

проnаганді

У роботі наради взяв

матеріалів nленуму цк участь завІдуючий аtдд~­ НПРС і дев'.итої Сі!СіІ лом пропагандІ! 1 ~гіт~lї

Верховної Ради СРСР ЦК Ком:парт1ї У,краіни Центр~ний КоМІтет Л. М. Кравчук. КомдартіУ У.країни напра17 січня пропагандист­ вив в області · республінв с~кий актив взяв учІість

nропагандистсЬ!(і групи. у республінансьному єди­ В їх снладі відпові, ному nолітдні на те74У: да.пьнl nрацівники ЦК «План миру і творення•. Компартії Укрlйни, нерів· нини республt1<анських (РАТАУ).


*

2 стор.

18 січня "І 984 року

сНОВЕ

·

ЖИТТЯ:.

ввчва!f•.У~л:а~у .

·:.":. ·-·:;,:

~--~~-

-, '

- ..._ J ' · -•

(за даними

···;< >~'';;,_ .

На року одннадцятоІ п'ятирічни, .колективи

промислових

державні плани реалізаціУ з ванням договІрних поставок.

вийшли з набагато кращими виробни­

-1982

Набагато краще.

році.

У цілому державний план по реалі­

зації прод~кції перевиконали на

911

тисяч карбованців.

Найбільший внесок

ВИКОНаІЩ.!J

бИЛИ

ладнання.

понад

план

на·.

- щшдань

6

МіЛЬЙОНІf,jі~-~'І;,;fСВбо~ •. у,

порlвнтИ ''З''·

·

f &;. ~ііом , Jid}lliplm' .

промислового виробництва збІльшив­ ся на 6.8 процента ; а реалtзіщtя -на 7 ,2. Найважливішою · заnорукою

успІху послужила організація соціа­ лістичного змагання під девізом

~nлюс один процент•. у результаті

·

якого продУІ(тивн1сть попередньоrо року на

з.а

l1

рахунок було

зросла проти процента і

4,5

одержано

мІсцевості, хоч і виконали план з усіх основних показникtв, однак в ці­ лому у порівнянні з минулим роком

по

зростанню продуктивності праці. І причиною цього послужило . те. що

. окремі

пІдприємства відкорегували своІ плани в .бік Іх зменшення;

ефективнqстl

шиноремонт;юго.

з

договірних

ри:ки

верхнього

(237

тис. крб.).

дит.я!Іого

продуктивності

процент і продукцІІ на

1

алюмlніє~· .

іменІ 6Q-рtччя

· Радянсько! УкраІни. аЛюМінІєвих бу-

101,9 102.8 100,8 109,7 102,2 100,4

108,0 101,3

105.0 101,3

105,1 104,1:

102,6 100;7

103,7 101,0

104.3 101,2

100,2

100,1

110,5 101,9 133,7

110.5 101,9 106,3

100,3

100;3

< ··,

:~~~н~:-~~~~~

дО::::еН::пери~~ ;~

о=~-

.,:~

~03.1

100,1

~"~ІЩН~•·(tt; ;:~> ' 1М·3 . .. ·.· .

--~

По(fуткомбtнат

··. . ,·

. :(

~t"--

'

'

· J~:)~ _. ··101,9

·

Завод неставдаРтноrо· ifoUНa~oгQ · обладнавнs · · · . ·, '- · · lОО,З

Завод торrов~~о'і!с) ,. . машнвобуJСРавня · :· .

чат,

кожвому

72

пвх

кІлька

102,0 103,9 104,3

.

у

мується по

102,3 103.,9 104,0 74,0 102,0 102,9

І

комплекс

з

йоrо десвтн блоків утри­

102,0 Налитянський ·:комбікормовий _102,3 Завод металокон<;трукцlй 107,9 Промисловість РСС 74,0 .Разом по району 101,0 Раsом по місту і райеву 102,5

•\

Яі~~;~~/і=

.

фабриці.

103,8

:

ладу

рік на ОрІхівській птахо­

103,5

фабрика

йовtв курощт-бройаерlв на

102.7

·· ~

Гоі:'оліВ(!f.ка:.~откацька

на

Став

область.

для відrоАІВлt трьох міль·

103.4 ·101.3 103,2 ~~.о 108,7 109,9103,5 101.3

Райс~rос~

зниження собівартості . 0,5 процента. Це дасть

• Запорізька

102,8 102,9 108.7 103,0

Р88011е • . . . " МолоІФ~~* · · ·

моЖJЦІвість випустити чимало над­ планово! nроду:кціУ і значно знизити затрати на УІ виробництво. ·

лективи заводІв: свlтло:rеХНічиоrо, по­

101.4 106,9 100,6 108,8 102.6 100,2 100,1

будконе!р)і.ІЩІІ.р ;,:'>; .•: , ·• : '

·

працІ

uo• """'"'"" ..

"':І"

су­

трикотажу

І

..... "'=-О{

Завод .порошкової мета.1ургії Світлотехнічний завод Завод .пластмас · Деревообробний комбінат Заподобудівний . комбінат

дослtдно­

-поставок

::

СІ,.,с:

міжниками. Заборгованtсть ·по мtсту складає 2 мільйони 688 тисяч карбо­ ванцІв. Найбільше недодали своІм замовникам необхІдних виробів ко­ лективи виробничого деревообробного об'єднання (721 тис. :крб. ), дерево.­ обробного :комбінату (631 тис. крб.). заводу пластмас (606 тис. :крб.). фаб­

вищення

виробни­

цтва і якості в роботі домоглися ко­ рошковоі, металургіІ

поперед­

!ЦJ:>б зробити якомога більший вне­ сок у виконання Рішень червневого і грудневого (1983 р.) Пленумів ЦК КПРС і дев'ятоІ сесіі ВерховноІ Ра­ ди СРСР. необХІДно повсюди розви­ вати соціалІстИчне змагання за Під­

не досягли приросту нІ по обсягу ви­

НайвищоІ

у

Відрадні досягнення мину ло го року повинні послужити надІйним фунда­ ментом у боротьбі за примноження успіхІв у четвертому році n'ятирІчки.

ПромисловІ пІдприємства сlпьськоr

нl

нІж

Приємно зазначити, що ycl пІдпри­ ємства сlльськоІ місцевості стопро­ центаво виконали договІрні поставки.

67,6

процента загального обсягу приросту виробництва. · .

робництва, н.І по реалlзацlІ,

· ·.

.. ,;.

_!§

• -.,>.

ПІJІfІРИЄМСТВ8

Великим недоліком діяльщ>сті ок­ ремих підприємств є невиконання

~ - _, _· еиь _' Пп···'ffф~'!IO! __:, :tрQ­

J_

продукціІ

11' ilpoqewru)

враху­

експерИІІентальноrо будкоиструкцій, заподобудівного комбінату.

.

у дострокове

Пі,І{QРНІ*~ ,Міт'І, І · а ·--~­

зували

.J.н~вaJWIIDtO

центру де~••f*и.

ньому році, nрацювали колективи за­ водів пластмас. ремонтно-механічно­ го, нестандартного комунального об­

2,5

процента. 1 це дало .змоГу віДванта­ ~ити додатково продуКЦіІ- на 6 Міль-

ионів

'-

1983 ~~~-:_:(.

кО:нt•fрукціlй,, ЯвІ- ' ІЬіконаmt

піДприємств

чими досягненнями, ніж у

lld__..

промисловІІІ!ІІі. ~c.,..,J6a

твсJІ'І! кур­

обсауrовують

Ьа111111ЩЬ-операто­

. рів.

Тут

встановлено

сучас.ве обладваІоІя .вlт­ uзшmоrо ввробввцтва, 11 також з Уrорщввв та НДР. У вввІІ!ІJІЬО:му році В8 КОІІІШЄКсl буде вироб­ лено :· 3600 товв пташино-

го···· · :Qa . .·звІ:мку: .пташнвця- , оператор комсом о л к а • Світлава Скворець. Фото

104,3 103,3

О.

Красовськоrо,

(Фотохроніка

РАТАУ).

··

-.81111-·-----------о&ГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦН НПРС ПРО РЕФОРМУ ШКОли---------------•

nЕ А а rо rІ- ч н У

.Уважно прочитав nрое:кт ЦК КПРС ~.основні напрями реформи _ загально­

освітньо У

і

професійноУ

школи•.

Усім серцем підтримую їх, бо в кож· ному слові документа . ~ цілі благо­ родні. високоморальні, гуманні . Реа­ лізація цих Ідей матиме величезне

та

оборонного

по­

тенціалу краіин. всебічному прогресі нашого суспІльства, комунізму.

його

nросуванні

до

Зрозуміло, що в проектІ ЦК КПРС

дані основні напрями реформи. а :конкретні заходи по Ух реалlзацlІ будуть розроблені вtдnо~tдни:ми мі­

міркування.

навчаННЯ у ШКОЛі 3 6-ріЧНОГО Віку .,це і)р()цес тривалий. що не всІ школи

час

за

єдиною

програмою

в

цих

має намір доцільвІсть

.

готові прийняти

DІКОЛИ.

формою

ЦН КПРС груnи nодовженого дня. Дійсно. групи і школи з подовженим днем себе виправдали. але реформа повинна передбачити nовне забезпе­

трібно великих затрат коштів,

за

нашому

втрачати

сім'ї у виховавнl дітей. 8 не за те, щоб nерш за все пред' явити адміні­

інженера,

:кон-

технічний

вуз?

Об'єктивні

оці'!fки

врахо­

вуватися у nрофтехучилищах чи тех­ нікумах. Переконаний. що незадо­ вільну оцінку У1JНЯ кожен учитель візьме більше Щі свою совість, ніж сучасну трійку. Об'єктивні оцінки знань. ставлення до nраці дев' яти· класника.

одинадцятикласнина

знач­

тн . старші· групи дитсаАКіВ (вважати

но поліпШать його• ста,влення до нав­ чання, якщо вони відповіДно будуть

їх nершим класоr.s) у_ віДомства шиt:JІ.

враховуватися на кожному мlсцl,

А~е в деяких ~тсадках. що внахо­

но

про

молодих батьків 1 т. ін. ). Це допома­ гає значній частині батЬків правиль­ но виховувати своїх дітей.

мн

працюємо,

uлаии ,

грошова

Іх

·

не

Міністрів

ну

колонку.

Декlлька

приймання.

належна боротьба раціональне

ться nравила-,

витрату

витрачання пального

мастил

у

радгоспах:

двох

,t!

а

залиDІКи легко загорітися.

· nального

сусіди~ nеревіряються. · Тому

ІменІ ДокучаЄ~ можливо

ва та « Велнкоднмерський•. Шд час цієї перевlр:ки виявилося чимало &уттевнх недtл1иtв 1 по-

встановити

не таких сить,

Взагалі

. місткостей є до.­

але

на

них

немає

відстою

(води.

не- .. ю пробок, нl кранів для

на- ·З{ШJ,'Іання

1fВНість nального по складу. Грошова винаrорода за еконо:мtю пального і мастил не виплачується,

бруду). Про створення JіабораторіІ. у якій мож­ на було б робити аналІзи І визначати яність нафто·

на

ці

У Великій Димерцl не

СРСР. засобів для замірювання. міст~tостей встановленt запншкtв. Рештки бевзІІнаша рейдова бригада ·ну щоМісячно . оформляю• на nІДставках, що можуть

ВнаслІдок

за

збе­

їх

витрачання.

цього

у

мину­

лому році допущеuо пере­

госnі не закритої

бензину.

У

рад­

введена система заправки машин

мастилами.

вий вчитель УРСР.

дизельне

па­

а

за

по­ що

винагорода

заощадженнЯ.

сусідів.

ЦК струнцій і за:мtрювальних ться через одну заправоч-

порядку. Ди­

пальне

забез-

дуктів на проведенні льових робіт є те.

і відпуск нафто­ продуктів. Не · ведеться

зельне

виконуємо

матеріально

проду:ктlв. тут ніхТо й не думав. Тим більше, що

цtональне Іх · витрачання. На складах зберігання. стоюється. Зап ра в к а цІУ про на це. націлює nрийнята нафтоnродуктів немає ін- всіх марон бензину веде­ рігання

і

І. ОСАДЧИИ, 1;\алвт.ІІВської середньої

школа. імевl В. І. Леи1ва, заслуже­

ав-

на всІх складах є lнстру:к­

актом

спортсменами.

вИробниЧІ

nідвищенню

вtд­

зберігання днаельного

юними

правдання:

сприятиме

ра- лів на поJJЬОВИХ 'роботах.

перевірила. як дотрн:муІО- ться

нятами ,

Вони

це

змащу- но-змащувальних _матеріа- 1\Іентарного

постанова

роль

ди він піде після школи. Мlж Іншим,

зальних

КПРС і Ради

важливу

важливо nідготувати молодцх енту­ зІастів до праці з пtонерами. жовте­

Але ж є такі батьки, які не тіль­ ки не бажают·ь пІдвищувати свого педагогІчного ріВня. а й взагалі не

паспортів якості продукти немає.

недавно

відіграти

вчитель

також

не

як

за

1

в

виплачується,

перевитрату

утри­

мання не робиться. Лабо­ раторІУ

перевірки

пального

І

навіть, у nершу чергу) усnіхи дітей цих , працівників у навчанні. праці. поведінцІ. При nоліпшенні педагогі­ зації батьків , ці заходи зміцнять єд­ ність . вимог школи, сім'У, громадсь­ :костl і трудових колективів у вихо­ ванні дітей. І ще оди~. У комсомолу є пре:кра­ синй досвід створення · nедагогічних загонів , десантів. Але тут багато формалізму. Мало створити загони.

(робота університету педагогічних· знань, батькlвський лекторій . школа

нІзаторtв 1 автомобілістів-· ному рІВні nервИнний У нафтосховищі · госпо­ є нині боротьба за еконо- облІк витрачання палив· дарства немає навіть еле­

1

мають

навіть мають для себе .моральне ви­

ку­

Невідкладним завдан- рушень. а за nерецитрату Іх це ням для сlльсь:ких меха· у БогданівЦі Іtа низь- проводиться вирахування.

матеріаЛів,

;

мій та інших заохочень необхідно ~ обов'яЗково брати до уваги (може,

батьків. 8 за Ім. У нашому селищі вже є де.яний . досвіД у Цьому

ПОВІДОМЛЯЄ РЕИДОВА - - - - - - - - -

пального

домаш­

завдає багато зайво­

трудові колективи. Думаю. що nри підведенні пІдсумків, визначенні пре­

стративні вимоги •до nедагогічну допомогу

займаються вихованням дітей.

елементарного

1

.

теж

районі

в1дпов1дальност1

К&ІІ ІІІUЬН ПВРВИННИИ Od\JІiK мІю

Інтересами.

правильно сказа·

nідвищення

має

Отже. конституційний обов'язок громадян CPGP - виховувати сроУх дітей не за13жди виконується. Тут

такий досвІд уже набутий у Руднян­ ськІй школІ.

У nроекті дуже

оператором

ли.

при підготовці вчителів , а в школах учнів

·

~налитянський•

го клопоту класному керівнику, уч­ нівському колективу , Дирекції шко­

у педучилнІЦах звернути на це увагу

що

не

нього режимУ.

якщо

Тим більше.

хорошого

уроки,

чення їх вихо·вателями. Тут і не по­

в

працює

імені 50-річчя СРСР . передовин ви­ робництва , nортрет ЙОГ() на Дошці пошани, а син nостійно пропускає

суспlльно­

цього балу сказано в проекті). але й всіх без ви.ватку учнІв. У кожної людини nереваЖає я:кийсь тип мис­ лення: технічний. образний, пра:к­ тичний. Чому ж сусnільство має

шестирtчок, було б доцільно nереда­

дяться у мікрорайоні школи, кращі

1

Перспективною

орга11ізувати

дев'ятикласнина - теж' nовинні

У~відомлюючи те, що перехід _до

в найближчий

rо виховання учнів названо ~ проекті

у

ням проnозицій, висловлених nід час всенародного обговорення його. своІ

заняття

структора тіль:ки тому. що він не написав конкурсний твір при встуnі

ністерствами . відомствами, науково­ дослІДними установами. з урахував­

Хочу висловити

торитету вчителя

ня не тільки тих, хто вступати до вузу ·(про

читься на зміцненні Ідейно-політично­

Ігоря · Баклана

радгоспу-комбінату•

зараз умовщ ніж у школах. Можли­ во, •навіть Аоручити вчителям вести

Усіх зараз хвилює питання вихо­ вання в учнів відповідального став­ лепня до навчання. Очевидно. в цьо­ му напрямку будУть розроблені кон­ кретні заходи. Пропоную, щоб ш:кіль­ ний бал стиму:ЛЮвав працю і навчан•

це , в свою чергу; благотворно nозна­ економічного

А оn о · м о У

групах.

значення _для nідвищення рівня освt-· ти 1 культури радянських людей, а

го,

r

печуємо своІх дітей краще Інших. а школа. вчителі, мовляв. нехай вихо­ вують. Так, батько учня 4-Б класу

і

якості

мастил

Недостатньо

немає.

контролює­

лені на фундаментах ! пофарбовані в світлі то­ ни.

На всіх встановлені

резервуарах крани для

зливання нідетояних мішок у пально му.

до­

Керівникам та Інже· нерно-технІчним праців­ ника м обох господарств сліД більше уваги nридІ­

ться видача їх · через не­

ляти

сnравність лічильників. Для доставки nаливно-ма­ стильних матеJ?іалlв ' ·гос­

чанню

рішучу боро~ьбу з різни­

подарство

ми

має

автомашину. ках немає

засобів для

дизельного

лише _одну

На відділ­ спецІаЛьних

замірювання

Щільного.

Радгосп 4Велиіюдимер­ ський» має всі умови для зразкового

ведення

нафтогосподарства.

свого

Він

них

зберІганню матеріалів,

Б. МОРДВАНЮК, К. ФЕСЮК cтapml Ін­ женери райс1льrосптехи1-

кв, Н. х:nwич групи

вІльного первинного облі­ ку витрачання нафтопро·

рІаЛІв.

мате­

встанов-

встанов­

Рейдова бриrада:

сткостями для

Усі вони

nовести

порушеннями

повністю забезnечений мі­

nаливно-мастильних

витра­

лених правил. Виявлені недолtни треба негайно виправи_тн'.

льне не відстоюється. Як результат незадо­

зберігання

1

паливно-мастиль­

-

иародвоrо

JІЮ радгоспу мерськвй•.

rолова

коитро­

•ВеJІІІКОАJІ•


сНОВЕ

*

18 січня 1984 року

ЖИТТЯ»

З стор.

УВАГА: ПІДЛІТОК - - -

j Серед

3AKDH

міського

а ла

вІддlлу

внутрішніх справ лейтенаНт мілі­ ції В. Г. Грнпшо один Із вай­ молоl'ШНХ. Однак уже вствr заре­ комендувати себе сумлінввм І двс­

Турбота

От 1 .,,леrквй

''...

На Фото:

В. Г. ГРИШКО А.

новних

суд ви­ ли ковдр}· ,

-

лежало.

річне життя ці слова М. Д.

Коли

,цовелося

Я!} дикИй

тікав

дИяцтво виникло ве

сьогодні ·згубний людям

хось сім

поз&ав­ біль громадянина

Відсидів

місяців,

яки­

бо був

ково. Повірили йому. Мов­ ляв, молодий

ще,

Тимчен­

nід

Че_рез шість

держав~ свО'і вчинки.

11апи створюватись основи 1 умови дпя п.1кв1Дац1ї цієї хво.робв. З перших днів сво І'() Існування мо-

тим, що нетверезому

nам'ятав це аж

леннJІ. Перед ним

відкри-

лода Радянська

як

усі

чесні

_люди, . А

того року Миколі ДаниловИчу ще й почастило да квиток · . norepeї «Сnринт» випав . виграш _ автомобіль «Москвич-412».

-

Jterкiй

на руку; -

хвалився власник авто сво-

ім знайомим.

Але не принесла

з цим

суддя

щзму,

народні засідателі прийшли до висновку, що перевихо-

на

Десні,

брати Макайди, Губич і Богданов добряче хильнули оковитої. Коли сnиртне вдарило в голову, вони запропонували м. д. Бог-

Не обійшов суд увагою і . злочинні дії, скоєні М. Макайдою і В. Губичем. Крім крадіжки автомобіJІя І. С. Тимченка ·і його роз­

данову,

укомплектування,

тримався

нити

який на

ледь-ледь

ногах,

кількість

nопов­

заnчастин

вони

причетні ще до оЛиого зло­ чину. Зараз триває слід­

до його автомобіля. Не від­ ство, і незабаром Макайда і · Гу бИч · також стануть кщаючи цю

операцію

на

потім, сіли .. в автомобіль nогданова і . рушили в ліс.

Там М. :Мах&йАа, В. Губич

і

11.

Воr,рвов sвuи а

перед

судом.

О. ПАНЧЕНКО,

roaoaa

Іdськоrо

воrо еу_тq~

народ·

передбачає

перенла­

В нашому

ни <<відnочивали• У на­

Люди, які

в

закпа;ці

по 5-7

місцевому разів. Великою є

два

1

не

ріДКІсть

У

спиртне

1

в

радІстю

житті

В.

І.

і Якубовського, А. 1. Пипь­

ють

в

п.lкуваJІЬно-трудо­

ника.

одержання

не

Так,

правлено

н-а

пі·кування

було ,

які

завдали

32 гро­

мадянам значних збитків. Є й людські жертви. Так, загинули жиrеJІЬ . Вроварів

·

А.

Ф.

Бережіть жит·ло

.

вІд

наприклад,

.

кІнці травня мину по го року він після вживання спиртнІ-fх напоїв протя­ гом однієї ЩJЧі скоїв два злочини украв мопед

.- :

лені

в

лікувально-трудо­

'

вий профlліікторій. Як бачимо, негативний вплив відіграв таки свою роль. Ane ще страшиішими в ті ситуаціУ, коЛи самі

ЗМУШУЮТЬ

правили

пожеж

nlчнoro оnалення, завжди

СВОЇХ

на

Трипільську нат,

але

навчання

в

школу-Інтер­

дівчинка

тікала

звідти додому. Так три­ вало не раз і не два. Не­

переборна спиртному

ре-матір

Разом

потреба на

з

в

штовхну ла

го­

злочин.

дитиною

вона

пішла. красти курей Із газових приладів. До біJОІИ людських сараІв. Незаба­ призводить nідключення ром громадянка Нузнєцо·

стежитиме за воно було в

тим, щоб надійному га3С1Вих

грІє

поставить но~ ruдготовки,

балонів

особами,

ва

стане

перед

судом.

Такі випадки поодино­ перевірка нІ. ВІрніше, навіть виняr·

стані. Він нtколи не пере- які не пройшли відповіД­ nіч,

н·е

ру­ ;впритул до неІ Соловей, інші предмети,

Дідковський

правиль­

дітей скоювати злочини. Такий випадок трапився торік у Семиполках. 5 травня Н. С. 1 І. Ю. Нуз­ нєЦРви були позбавлені батьківських прав. Непов· нолітню О. Нузнєцову на­

----СЛУЖБА 01

чи · опалення,

а в селах району

завжди

«Верховина-5~. а потім мотоцикл сЯва-350•. Но­ карню до лікаря-на~коло- клієнтів. рені цього злочину не га на обстеження. Чи можна nовести рі­ потрібно . довго шукати. Якщо людина виявила шучий наступ на осіб, Вони . помІтнІ неозброєним бажання добровільно полі- що зловживають слирт­ о:ком пияцтво батькіс, куватись від алкоголізму, ним? Не тіJІЬІЩ, можна, конфлІкти в сlм'У, вІдсут.­ її направляють у нарколо- ane й обов'язково лотріб­ ність контрото з боку гічні ві,цділення. А грома- но, адже від їхнього пи­ батьків, які, до речі, не­ дЯн, які не бажаЮть доб- яцтва великі збитки тер­ забаром будуть відправ­

ня,

вес1лпя,

сім'ї,

із учнем 8-го класу Ка­ М. М. Умрихlн, В~ В. Ми- линівської середньої шІю­ ронець, І. П. ЛИтвин. Во• . ли С. Ситюком . Напри­

Ю. КОНДРАТЕНКО, феJІЬдшер медвитверез­

пожежі,

доход держави і автомобіль

Через денЬ, 14 червня, «Москвич- 412 ».

відпочиваючи

який

них наnоїв майже · всІ по- ,вий профілакторій. У ми· дії життя: день ·вароджен· . нупому роцІ до нього на­

10,

В

-му кварталі Богданова . конфісковано в ·

РожнівсьІtого лісництва.

помислах

но оціНюють ПОНЯТ'f Я «добра~ і <<зла•.

забуваємо про обереж­ ність у користуванні пе­ чам:и, гасовими й елек­ но вивчить протипожеж- трібно ставити тільки на тричними nриладами. не ні nравила 1 суворо їх вогнетривкі підставки, не звертаємQ у.ваrн · на п.усто­ дотримуватиметься. забувати Ух виключати, щl дітей з :воrвем. ДбайЛивий господар -йдучи з дому. Саме з цих причин у розуміє, яку ·небезпе:ку Почастішали випадки нашому мІстІ траnилося становить несnравність пожеж при використ~нні

ни :Макайда і Губич серед алкоголізму і його зобов'JІ­ зацо ві,цшкщувати 673 діжку автомобіля «Моск- карбованці 05 копійок вич-412», який належав збитків, завданих гро:trа,~я1. С. Тимченку. Щоб за- ниву Тимченку. Як зна­ машину в

ще

троnроводку

від

ЗЛОЧИНУ

nравопоруш­

року ІВиЙІІІов У·каз Пре- змія•. Частими відвідУва­ зид!І Верховної Ради . чам.и М$двитверезника · бу­

БАГАТЬОМ, напевне, доводвпось бачити поже­ жі. А виникають вони найчастіше з · нашо І ж ви­ ни. Нехтуємо ми правила­ мн пожежної · безпеки:. не­ правильно робимо елек­

призначено

СКОЄННЯ

у

ба'fьlШ

кацієиr належного підсуд­ ному майна. Крім того,

РJІ.цдЯ

добробут

чати 'Вживан~ям алкоголь-

білого .ц.ня здійснили кра-

20

ники

стверджува­

· юні

що

спиртного

нашому повсякденні. В соціаЛістичну дійсність перейшов з давнини шк1Д- ровlпьно · позбутися пот:Я- пить не лише колектив, ливнй звичай - · відзна- гу до горіJІКИ, відправля· сім'я, а й суспільство.

ве тільки в умовах ізоля­

мести сліди, вони заховали

ти,

неповнолітніх

піДстави

оточуючих. Вони боляче реагують на конфлікТІ:! в

мож.пивнмн ленощ з·мlя•.

радянських людей. Нроте nияцтво, цей га:н~ний nережиток ~anlтa-

народного СУАУ і

лікування

стали

теріальний .

ня характеризувався вега­

ня мину-JІого р~щу громадя- примусове

любителі

яви- ротьб.l з любителями <~:зе- шому

культурний р1.вень життя

а також особу підсудного,

А було це так. 12 черв- М. Богданову

справах

дає

дають вІдповідальність за скоєні ними злочини на зміни- плечі батьків, учителІв.

життя народУ. З •кожним більше разів протягом ро- никова, д. М. Лащlєва та роком nіДвищується ма· иу, направляються в лі· Інших наших постійних

радості сім'ї Бог- цП-від суспільства. 3 ура­ данових, . бо продовЖував хуванням цього і було визв'язки 3 .црузями, !Jii ме- несено вирок: 3 роки по­ ті у яких _було одне добраче випити. Не пере~ збавJІення волі з відбуттям бирали ні вином, ні горіл- строку . nокарання У виправно-трудовій колонії кою. І спиртне, зрештою, . суворого реzиму з Іtонфісвтретє змусило стати М. , Богданова перед судом.

у

сім ї. Все це даремне ба- йде якийсь час, і знову

11воренням в усіх галузях медвитверезнику

авто- вання М. Богданова можли­

машина

ніяки­

. з1кання. 22 черЩІЯ 1972 вони в полоні сЗеленого

завдяки · грандіозним пере- nобували

небез­

Народний

негаmвним

щем

який за місцем nроживан-

міського

виправдати

каnіта.Щ.зму. ' ' • · · Значні ус.п1хи в боротьбі місті також ведеться бо-

пеки скоєноГо ним ЗJІочину,

тивно.

можна

ми напоями

спадщиною

підсудного суд характер і сту-

nінь громадянської

'Ти таку закономірнІсть: у багатьох випадках анти­ громадські вчинки підліт­

ненор­ квартири. Та й не тІJІЬки жителів міста В. М. Дов­ ка пояснюються обстановкою в годька, Л. Н. Драrіна, мальною радісні, а й сумні та Ін­ сім'ї. Вагаторічний досвід смерть рІдних, близьхих. О. В. П~рушева моєї роботи в інспекції І все ж, пияцтво не тих.

Д2ржава УРСР,

.

При визначенні міри по-

валися всі життєві дороги · карання _ тільки працюй, живи, в~ахував

Аналізуючи

стан цієї . роботи в нашо­ му районі, можна поміти­

рішуче ·ооретqся з алко- nримусове nікувания осіб, ли торік жителі міста гопt:з:мом як негативною які зловашвають спиртни- 1· П. Нас.ян, О. д. Надук,

ного майна, Покарання ніяк їх не виправдовувало, півтора року позбавлення а навіть навпаки роби­ волі. Відбув строк і, здава- ло провину ще тяжчою.

лося, став на шлях виправ-

сважких•

пІдлітків.

пияцтво

були л•·~tдован! соЦ1апь- бистих невдач чи непри- цн

-

Але

бо­

ревиховання

U\.. й б б каються, обіцяють нІ основи алкоголІзму, по- є~~сте на ро отІ а о в ти свою nоведін:ку. Про·

не проw­ викручуватися. При­

разу аа крадіЖку

До чого веде

ще

рІзних

заіодіІ

6ІИ!

ревОтоЦІІ в наш!й країні спиртне з гор.я, пІсля осо- ~.ню працівниками мілі­

факт а м и,

знову перебував у Цього виГлядІ 1 nогано

громадянами ,

та уряд. так багато ста­ рань, проявляють бать­ ківську турботу. Одна з граней ЦІєї турботи боротьба з правопорушеннями і пе·

. Жовтневої соЦ1аn1стичної ються тим, що вживають рим _уроком. При затри­

випра­ М. Д. Богданов

мадянин БогданQВ на лаві підсудних.

ПОКОЛіІ'І.І!Ю

як активно вирішуватиме він поставлені перед на­

Зарічного.

. ми причинами. Досить Проте для окремих бро~али~~Ї>ем.огою Великої часто п'яницІ .виправдову-· варчан де не стало доб-

Слідство тривало недов­

вав років гро­ крИвався одним

виться.

у

кари забО,РОНЯВ .І;ІЄUОМ!рне вживання СПНР'JВНХ вапоїв. у стародавніх · Афіцах у часи nравліНня Дракона за пияцтво стра

ка.

заперечними

·

ротьби з цим злом. Ще у 2286 році до вашої ери в Нитаї був виданий закон, яки.й ІІі1Д страхом

умовно-достро­ го. Припертий до \стіни не­

звільнений

І тому

застосовувались

рІзноr.tанtтнl

трапив на судове засідання забаром був виявлений і і одержав покарання у ви­ розкомплектований автомо­

гляді одного року

давно.

країнах

відділення Держ­

ПИЯЦТВУ -

не вчора. Иого вппнв вІдомий

1

в сизу давниву

від сплати аліментів.· · Не автоіnспекціі · ви~вили ук­ пощастило. Затримали. По­ радені запчастини.. А не­

лення волі.

Старшому

справжніми

поверталис~ додо­

ціввики

Нонституцtї.

1 докладають наші партіJІІ

слуха­

мустанг,

аа­

у

родом економічні і соціа­ льні завдання. Щоб ви­ ховати юнаків і дівчат

му, випиті гіркі . напої да­ ти вже тричі. Вперше лися взнаки М. Богда­ ще в 1973 році, коли Ми­ нов скоїв шляхово-транс­ кола Данилович, якому не портну пригоду. Тут-таки, виповнилося й 26 років, відкривши багажник, пра­ Богданову

а ос­

життя

Нраїни Рад не байдуже. якою людиною буде . зав· тра сьогоднішній школяр,

і корзину з м'ясом, яке там

ніс вирок ... За своє тридцятишести­

один

суспільства,

кріплених

карбованеЦь

31

виховання

принципів

нашого

колеса, бампер, ~ Встати! Суд іде ... Іме­ шини інші деталі. нем ~'ttраїнськоr Радян­ акумулятор, ської Соціалістичної Рес­ Обчистили· і салон-забра­ публіки народний

-

її до nраці

час роботи. Фото

про

підростаючого поколінил, духовний і фізичний роз­ виток молоді, підготовка

цвпліновавим працівником цієї копtткої і дуже вІдповІдаJІЬно1 дІ­ JІJІВКН роботи, JІКа вимагає вели­ ких зуснJІЬ, гJІИбоких професійних знань, 1ніціативвостІ 1 кмітливості. А тому керівництво завжди дові­ ряє йому роаслідувати вайскладнішІ справи. ·

ІЗ ЗАЛУ СУДУ

ва руку

слідчих

Вореві

1

меблі

та

якІ мосанlвець А. М. який був у нетверезому жуть легко сnалахнути. Власники . житлових буставі. оорушують Через байдУжість, не· дииків часто

проходження гззу за до · nомогою віДкритого вог­

ковІ. Вони не nотребують коментарів. Ось чому,

·

сьогодні про .ню, залишення без дог ля- говорячи «важких~ ду газових nлит та сушін· перевиховання підлІтків, ми не повинні нЯ білизни біля нил. і про виховну nрокладання Особливо великої ува· забувати догляд за керогазами правила . серед батьків. Спід ги до себе вимагю.оть ді­ роботу тільки в груднІ виникли електропроводки. Причому, робота з ними 'm;>жежl у Великій Димер­ пам'ятати, ЩG цю робо- ти. Іх Ігри з сірниками, так само, як 1 з неповно­ ЦІ та Заворичах. Від за­ ту•можна довІряти тільки неуважність у користуванЗовсіftі ні вогнем часто· . закінчу­ літнІми, також має бути микання електромережі електромонтерам. цілеспрямованою І бага-· недопустимо, коли в бу- ються лихом.

згор!ІВ

будинок

·у

Семи­

дин:ках

полках.

електропроводка

nричини

уМQJШ,

приклади

можна

ІЩlШ

лише

~ошен

не­

за

уваж·

Отже,

дотримання

пра­

тогранною.

Тільки

За

та­

коУ · умови вона дасть очІ­ вил пожежної безnеки до­ куваний ефект. помагає врятувати від за­ гибелі людей, зберегти Н. МАКСИМОВА, ДіJІЬJІИЧВВЙ tвспектор наше житло 1 майно. двтачої кімвати м1Ш· праски та tнш1 епектро· М. ЛУГОВИИ, цtІ. нагрІвальні прилади по· ronoвa райради ДПТ.

занедбана, а жителІ користуються саморобннми поодИнокі. Зменшити кількість електрозаnобІжниками. ЕлектричнІ плитки, , пожеж. п.l~в!Дувати Іх

· ПодібНі


* .J8

стор.

4

січня

сН О В Е

року

1984

.

ви :ио.асете

J

.

.

.

допо:иоrти <<Повертаю'ІИсь

додому· .з

роботи,

вуJОЩl побаЧИJІа rpvпv .1110Дей.

ва

рОзі

1982

У серпні

~О градусів від ІПраво.го бону

рlвня горизонту~

рейс_ у

"

ОРГАНІЗОВУ€ ПЕРЕСЕЛЕННЯ CIMER В llPИMOPCbKИR КРАЯ

-

невдач nочавсн

·

вІД т:р,ІІ:са._

на-

r-анДСІоnіс«Мета-

-==~:::~:;::часом

з'явипвсь .два промевl, .осві- на зорану ділявау JIQI.Iflt.'•·:•a•,;,_.____ тввmи иоверхвю земJІІ.. Десь через хввтmу оnу·стився вогнеяяийС.t'QJDІ

промеВl знвк.пи, Вібв .хтось ввмвнув ирожек- Діаметрам тор. Через кlm.ка секунд Густl хмари ІВ вадвечlр'і

помога.

Шановні· товаWJшіІ П~реселяйтеся у paJJ· госпи ·Партизанського ранону Приморськога краю. Ващі р'уки потрібні родючій· приморсь­ кій землі. Вам будуть там раді. Зміцненця радгоспів НОВИМИ кадрами СПрИЯТИМе рОЗПІП · ку сільського. господарства у Г{риморї, пе­

блИЗlоІtо ~.

все пОВ'Іори.ІІося:- висотою-бли3kко п~~­ ирвховуваJІІІ дже- цяти 1метрів .. ПpodЮrOВt:im

рело світ .па. Точка,· з якqі ~входи.пи ~менІ,

крізь грунт,

зних

у НІІО­

була ва !Щсцt, самІ ж вови рух8JІИеЬ _110 цЬ- му. У листоnаді група 1(fr вepXRl

землІ~

Явище

·тривмо

дві

хвиJnПІН•.

(Iз

trtlc-

слідників .nрибула . на

листа).

це nосадни -«стовnа~. ви­ конала різні аиМІlзи

ретворенню в життя аграрної політики КПРС. Прийом документів ддя переселення трива­ тиме до 10 лютого 1984 року. За довідками звертатися у міське відділен

Цікаво, 'Чи не правда? стратеги мріють лоборо­ грунту в ямі і біля неІ._ Що це? На жаль, поясни- тися з чужинцями в кос­ Так, тут щось було. Але ти

nрироду

цього

явища, мосl.

Третя сІJІ.трва

важко. Воно належить до $ІОМальних, неІ!Іідомих

Відбудеться, землянами

nоки що на,уЦl.

нами.

'Аномальне явище (ААЯ)

атмосферне наш тер-

що?

вІйна

3 часом наука розкрив таєіМRИцю ААЯ. А rіокн що збирається найрізно­ манітніша інформація. Центри .збору її органl:ю­ вані в Ярославлі, Ленін­ граді, Мос:кві й інших. містах РадJШського Сою­

мовляв, мІж 1 іноnланетя-

ця· нісенітниця отруює свІДомІсть ма:с, вtдволі­

-

мlн, на за~мlну американ• ського нщюзnlзнанl лі-

кає Іх від nолітичної бо­ ротьби. Багато американ­

ня по

неземних

ци-

леми.

В'ілізаЦ1й. 3 цього приводу галасує західна преса. Сенсації Інопланетних· цивіліза:цій, як правило, провалюються. Широко розnовсюджувані сенсаціІ щодр НЛО ІІІОроджують віру в іноnланетян. ЗаЦікавлена в цьому, очевидно, верхівна влади. Пентагоні~ські

Вона не мав. нічого

теж

спільного з галасом нав­ коло не'і. Ц1 явища сnо­ стерtгаютьсJ,І і в нас. Ведеться Іх вивчення: збrр Інф:>рмацl'і, аналіз з ви'іздом на !Іdсце. незвичай­ них споєтережень. Остан­ нє пов'язане з однією з nідгруn ААЯ, так званими приземними явищами. На­ веду приклад.

Телефон

зовІ

автомобіля

киНуВСя

в

235,

снриньна те

груnа

ААЯ.

вказати

Не

У

і

nройшов

'

найсипьнІ111010 стаnа номан­ да Кмівщинн, ІІКУ nредстав­ ІІІІnи r-андеоІіісткм шкоnн­ імтерttату 3 &р-р/в. Засnужений майстер сnЩJ­

ви­

адреси.

ту, О.

М. :ЧУРКІН.

оnІмnІйсьний

Рuанов,

Чемnіон

нмиА

буs

nри­

сутній на ТfрнІ.рі, . Аа_ в висо­ ку оцінку ДІRм IOttMX сnорт­

звіркІв у різні лІсовІ нуточки краІни 1 за

сМенІв, у тОму чмсnі й на­ wих 3eMJIR-., З НОЖНІІМ ромом, сназав він, майстер­ ність сnортсменів nомІтно

реселенці Ів

Така оцінка · ще одне ВИ3наннн тісі аеnиноі роСЮ­

.

RОРдон.

кого

запорізьких

3аnорІжжі

ХУІ-й 8сІrСОІОЗНИЙ тУРНІр 3 r-андбоnу на nриз ohatнoi молодІжноі rазети «Камсо· моnець ·3аnор/жжн•. Перемо­ rу на ньому . ви8орюва•и юнаки І дІечата. У дІвчат

забудь­

своєІ

Довговухі

•.

зростає

nе­

заnорізь­

краю

ти, нна nридіnнстьс:н в &ро­ варах вИ.Хеванню мonoAQi сnортивноі :sмІнм.

«nрописа­

ні» у Шдмоенов'ї

1

На­

____ _________......________,_..__.

уrlддя

rx

Ни'івщини.

відnравили

цtвннки

сюди

рах,

nра­

Нуйбишевсько­

го .державного сьного

стеnах на в

. 1300

гекта­

захстанl,

своєрJДnим ,роЗ­

плідником зайців, який

_.....

мислив"

ось

.

уже

ліття

господарства.

чверть

сто­

nоставляє

12.05 Фільм-опера · Хмельницький•. 13.35 Новини. 13.45 Грають юні

І(ор.

сірих

сБогдан музикан-

ти.

16.00 16.10 16.30

живуть тепер

в Чехосл()ваччині Францl'і.

Програма Художній

сСрІбний дзвІно:ч:оR•. В. Кирейко, Л. Деми-

денкО. сБNдь славен, Ки­ єве•. Ораторія. ТелефІJІьми ськкй край•,

17.05

сБатьків­ сПІвнічні

сЧас•. телефільм

І

ЗАГАЛЬНОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ ·

8.00

Новини. н.20 Дітям про

8.50

Док.

про

фІJІьм

звірят.

сl'оаповіді

19.30 дисЦиmnна поставок:

туидру•.

9.20

міра відповідальності і честь підприємства. ФІJІьм-концерт сСпІва-

Художній телефІJІьм сРосія моло,;а•. 9 dерія.

10.45

У концертному ШКОJЦІрІ. Новини.

11.30 14.30 14.50

20.25

запі­

но:ч:ки

20.45 21.00 21.35

Новини. Спосіб життя ра-дянський. ДоR. фІJІьмн. Твор:ч:ість А. Пластова. Новини.

15.40 16.10 16.15

Квартет Бородін. N2 2. .аиконує Державний Rвартет ім. О. Боро·діна. 16.45 чого і ·ЯК навчають в ПТУ. РозповІДі про про­ фесії. 17.15 Російська мова.

шістнадцяти

18.30

Мультфільми

старшІ•.

кораблі•, рову

і

сОсінні

RO·

сЯR старий

цродавав•.

18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Наеустріч виборам. 19.15 В.-А. Моцарт. Дивер· тисмент.

личчя•.

Програма сЧас•. Співає д4l!ржавний Ку­ банський козачий :кор. (22.05 СЬОІОДНі, у світі).

21.00 21.35

музеїв

Украї-

.

ни..

10.ЗО Програма фільмів ук­ раrиських ст_уДій. 11.40 Шкільний екран. 4 кл. Історія. В. 'І. Ленін вождІ> вел.икоі Жовтнево1

соцІапІсти:ч:ноі

революції.

сНОВАЯ щизньJ,.

-

телефільм місяць•.

1

НА

8.00 8.15

КИІВ

UT І RЕРЕДАЧІ "і'А · О&ЛАС"fЬ

Гімнастика. Док. телефільм

рунки

8.35,

· Христини•. Астрономія. 10

9.З5 клас. МІсяць.

9.05, 1З.10 Німецька мова. 10.05 Учням ПТУ. Історія. 10.З5. 11.40. О. М. Горький. сДитинство•. 6 нл. 11.05 Сім'я і школа. 12.10 Ботаніка. 6 кл. 12.30 Поезія В. Луговського. . .

·

ФІл~м

народна

артистка

СРСР А. РОrовцева. СвІт І молодь. Вечірня казка. Бесіда rолови Радяи-

19.25 20.00 20.20

оргав . Вроварскоr-о rо.wдско·

татов Киевской об.п'асти. (На .r~Ра_11Ні:КОМ нзьmе). Газета вЬІХоднт с дни в»ІХода: вторвии,

Е.

із

субтитрами еРанковий рбхід•. 17.30 Концерт Державного заслуженого ансамблю танцю Росіі. 18.25 сК!номозаУка•. ВедУЧа

го комитета Коммунистической парrии УкраинЬІ, городекого и райониого Советов .аароднЬІХ nепу. Редактор

ФЕдИИ.

17 апре.uJІ 193'1 cpel(a, аатвиІUІ.

дивились

r-ода.. суоеІотв.

еМи об­

в

личчя•.

11.00 12.00 14.30 14.50

Концерт сиріmалів .

15.55

80-х .. Док.

ансамблю «Кантилена•

~ьтури

дУ сВЕФ• м. Риги. 16.30 НоJІИНИ.

16.35

Зустрі:ч:

маршалом

17.25

заво­

школярів

з

артилерії

П. Казаковим. сРоманс•. КІНо3а.М:а-

льовК'8.

17.ЗО Шахова

школа.

Клас

розрядників. Народна твор:ч:ість.

18.00

Те­

леогляд.

18.45 19.00

Сьогодні у світі. Леиіиський унІверситет мільйонів. еДухавний світ людини•. 19.30 Наші Діти. . 19.40 Ве:ч:Ір радянської пое­ зіУ в Концертній студії Остаикіио. . Веду:ч:ий -

nоет о. межиров. Програма сЧас•). 22.40 Сьогодні у світі.

(21.00

ко-математична

пцюла.

Ж. Бізе Р. Щед­ рІн. сRармеи..сІQіта•. 17.45 Екран пошаии . УкраУн­ ського телебачення. 18.00 ТеЛефільм сЗемля в спадщину•.

Чемпіонат СРСР з волейболу: сЛокомотив• ·

18,30

Адреса редакцtІ:

255020, ВУЛ.

Вокально-Ін-

медичними за,кладами, !Враховуючи

- .Ni

цій по вулицях

50

ро.ків ВЛКСМ, Га•гарін.

центральної районної лікарні, звідти -по .ву­ лицях Шевченка, ~иі,вській до ;площі Шевчен­ ка, потім по вулицях 1\ірова, . ВокзаJІьній до залізничного вокзалу,. по вулицях І(утузова, Чкалова до зупиtю~и «Аеропорт» і в зворотно­ му напрямку.

АдміністраціtІ АТП

------------------------

понеділок.

Телефон

5-35-34.

Дирекція об' єднання

« Спорттоварн». Міському уnравлінню торгівлі

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ

І'Імнастииа. Jloк. телефІльм

сЮиги

Єиlсею•.

продавці промислових та nродовольчих то­ варів, учні продавців. ·За довідками звертатися у відділ кадрів управління (вул. Київська, 139). Адміністрація. Бро~ара.коff\}' раіівузлу· зв'язку

10.05

У:ч:иям ПТУ. Астроно­ мія. Основні методи аст­

Антаркти-

.

да.

11.05 МамИна · 11.40 Історія:. ~ройие. Москві

12.10 13.10

...

шКОJІа.

Грудневе

повстання

5

Геоrрафія.

в

кл.

ШНощrрам про :кліб. 1З.40 РаДІІИськІ · письменники ·npo В. І. Леніна. в. Катаєв. сМаленькі заліз­ ні дІІt!рі в. стіні•. 14.05 Художній фmьм із субТJІ'І'Рами сДІ.аманти для диктатури пролетарі­

ату•. 2 серія. 15.15 НовИни. 15.20 <сЗустрічі

на

ТелефілЬ1fІ.

15.50

арені•.

Художній філь~ сЧор­

иа. курка,

або

ПідаемиІ

ЖИ1'еп1•. Естрадний

калейдо-

.

Рааом з Гайдаром. Наш сад. Ж. Бізе. с-Арлезіаика•. СюІта .М 2. 20.00 Вечірня казка.

18.25 19.10 19.40 20.20

Тел·ежуриал дружиість•.

·

сСпів-

Пр(Іrрама сЧас•. 2~.45 Міжвародна зустріч з

21.00

хокею.

Збірна

збірна ·СРСР.

2

ФРН

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ листоноші по доста;вці nоштовоі кореспон­ денції. Пропонується робота за 'ІІрудовою уго­ дою у суботу і недіЛю. Звертатися у відділ кадрів райвузла зв'яз,ку (вул. Гагаріна, 20). Телефон 5-45-55. Адміністрація. До· уваги -керІвників підприємств, орrанізацііі і населення З першого січня ц. р. установлюється мак· симальма вага посилок з подільним .вкладен­ ням 8 кг, з ~неnодільним 'ВКЛадення:r,~ -

15 кг. ДопускаєтьсSІ перевищення ваги поси­ ,лок не більше, ніж на 500 грамів. Габаритні розміри пооилок повинні бути в межах 50Х50Х40 см.

Допускається прийом посиJІок з. п:редмета­ ми довжиною до

2

метрів, при умові, що їх

периметр (довжина окруж:ності) 'Найбільшого паперечиого перерізу не переsищує 1 метра. А~міністрація.

-

і З періо­

ди. V перерві Нови;в:и. Че.м:пtоиа'І' СРСР з во­ лейболу. Жінки. сМедіи• (Одеса) ЦСКА.

23.15

Обмінюю однокімиа>ц~у ІІВартиру площею 19,4 }ІВ. м. поверху на рівноцінну- Квартиру иа 1 чи 2 поверсі. ЗвертаТИСfІ за адреоою: Бровари, вул. Лагуиовоr, · 1, кв. 19. Костенко В., П. з

5

м. ВРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБJІАСТІ,

КИІВСЬКА,

31014.

ДО УВАГИ АВТОЛЮБИТЕЛІВ Магазин «1\омісійні автомобілі» nрацює за новою адресою вулиця Олімnійська, 7 (в ·районі заводу «Торгмаш»). Магазин працює з 9-і до 18-і години. При.йом, автомобілjв на комісію провадиться до 16 години. Обідня перерва з 13 години до 13 години 48 хвиJІин. Вихідний у неділю та

орган.

роном!І.

об' едную­

1\иївська, Шевченка, потім слідуватимуть дu

На добраніч, діти! Програма сЧас•. ХудожнІй телефільм сЗви:ч:айний місяць•. 2

10.З5 Географія.

.N9 3

з.

Автобуси ЦЬО'ГО маршруту будуть· рухатися

20.40 21.00 21.35

8.00

поба

січня ц. ·р.

від заводу алюмінієвих будівелЮІих конструк­

cCI\fepf"'R&•.

8;15

24

автобусн.і маршрути 16 ~ і

ться в один маршрут

струіІеитальнИЙ ансамбль

скоп.

НовиНи. сСрІбвнй дзвіночок•. Республіканська фізи-

17.00

··лемn

17.00

ПРОГРАМА ·УИРАІНСW.КОГО ТЕЛЕ&АЧЕННJІ

16.00 16.10 16.30

зна·

5-43-19.

жання жителів міста, з

8.З5, 9.40 М. Некрасов. сЗа­ лізииця•. 7 кл. 9.00. 12.40 ІспаисьJrа мова.

Клуб мандрівників. Новини. Новини.

Комуністи телефільми.

«Радіотехнік•

11 3АГАІІЬНОСОІО3NА ПРОГР~ Ц.f І..,ПJЕРЕддЧІ НА ІОЩІ fA v&ЛАСtЬ

Новини.

твор:ч:ість юних. Док. телефільми. Художній фІЛьм

смерті

К.

сВізе­

бабусі

Художній

8.00 8.20 8.50 9.35

ЗАГ.АJ1Ь'НОСОЮ3НА ПРОГРАМА ЦТ

Буднику

3АГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

15.55

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Скарби

11

Телефільм.

ПРОГРАМА 'УКРАІНСЬІ{ОГО Новини.

c'lac•. ·

1З.40 Сто.рІнки історіІ. сЗу­ стрічІ з героями•. 14.25 сУ пашунах Ельдора­ до•. По сторІнках творів Е. По. 15.10 Новини. 15.15' сЗ усмІшкою доброю•.

Художній фільм еМи смерті дивились в об­

19.35

. 10.00 10.15

Програма

22.40

о.

с ...до.

моі•.

На добраиіч, .JіІтиІ

Художній сЗвичайний серія. Новини.

-

17.45

І

час•.

18.ЗО Звучать російські на­ родні піснІ. 19.00 Актуальна. камера.

-

cepta:. 22.40 Звучить 23.05 Новини.

СІЧ.НЯ

t9

(Харків) (Риrа).

19.00 Актуальна камера. 19.30 ·сrапузь: досвід, проб-

в Сама-· 20.05 ВиСтупає

Рі•. З серія. 22.45 Новини. 22.50 Чемпіонат СРСР з волеttболу. · ЖІи:к;в:. сУрало':ч:.ка• (Свердловськ) сДииамо~ (Москва). ЧЕТВЕР,

r-азети•).

Редактор Є. ФЕДЯИ.

джерела•.

17.30 Продоволь:ч:а програма - справа кожного. 18.00 ТелефІJІьм сГаря:ч:ий

СЕРЕДА, 18 tІЧНЯ

nові~мnенннми

«Сnортнвноі

РАТАУ.

сТриВожиі ночі

Новини.

(За

і

ського комІтету захисту миру Ю. Жукова. Довідкова служба.

20.50 21.0'0 21.35

яке

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА З метою поліпшення: сполучення. мікрора­ йонів міста з цромисловими пі;щр:иємства·ми

-

6ро8арчаикам

абонементна

вчення

Нуйбишевський ру­ котворний л·іс, що роз­

на

.

Куб()к rазеtи

доnомогти

слаsль,

населенJ-!я,

ремонтномеханічного за­

воду.

науЦі. Якщо ви чи вашІ знайомі зустрічалися з nодібною загадкою при­ роди, nовідомте про це на .адресу: 150052, Яро-

Заіці-ма:адріввики Сотні запорІзьких зайців переУхали в ку­

можете

працевлаштуванню

ходиться У. конторі

таючі об'єкти (НЛО). Ба- цІв вірять в це, не nlдо­ гатьом, очевидно, вlдо- ·зрюючй, що мета ранет зу. ВнвчЩь . nроблему ВіДОМі іВЧеНl краЇНИ. t:м:ий останній. Звичайно, ІВ космосt земна ... він асоціюється з виявом По.Бе!Рнемося до проб­ Шановні читачі, ви діяльності

край плодючих земель, багатий озерами,

лісами, .сінокосами. І(ожна сім'я одержить жилий будинок з надвірними будівлями. Про їзд і перевезення майна безкоштовно; Сім'ям виплачується одноразова грошова до

ниніш-

plte A/IR.

Н~~ЬН спотане яВище •. з·

-

Міське відділенWІ no nрацевлаштув-анню , . Ц~,JJe-hЯ

смузі

'N

року па-

автоб.rса

ВИХ. Всі стоя.пи 1 двввnися ва пІвВlч, спо- Воронеж стеріrаю'ІИ за незвИчаtіrвм видовищем. Із-за ст·ерігали

хмар, ва висоті ЩJвбJІІІзво

ГАНД6Оn--

иау.ц.1

ШдіЙШІІа до сажири

" -.,

Ж и·т ТЯ~

154. Телефони: редактора- 19-3-82; ваступнвка . ~=ра· відділу па~йноrо життя 10-4-47; відповідалЬ:в:оr-о секретаря у сІльсь-иого r-осподаР· ства - 19-3-18; кореспо~евта місцевого ра'дlомовпевм ...:. 10·3·05; відділів промисловостІ, nистІв 1 масовоі роОотu '""" 19-4-67.

Індекс

61.285.

Друк ·нСОНий: odcиr І JІP)'IIOtl•·

R,ИЙ аркуш. Тираж .12.5/Ш QР.ИЩРИИШІ Зам. 182. 'Броварська ПРУІ't$РИВ '1Cif'rв(:,.КOrO .. обпасиоr.о

-У с~ •идаан.щ:n. nonlrpaФІJ r Rfl8iiJIIННR. кинжковоІ. торrІвлІ.' ~са друкарні: 255020.

м. Бравари · trвrвсЬІС(>І обпастt, вуn. КНІВСька. Te.nlфou 18-4-37, ·

154. ·

#12 1984