Page 1

Пролетарі всіх краіІІ, 8АВаlтее.!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета ВИХОДИТЬ з

17

МІС Ь К О Г о

РАПОННОІ

квітня

РАД

року

1937

І( О М І ТЕТ У КОМ У НІС ТИЧ Н О І

НАРОДНИХ

НІ

ДЕПУТАТІВ

КИІВСЬКОІ

Субота, І 9 січня

12 (4944)

НАНДИДАТИ НЕПОРУШНОГО БЛОНУ Північному виборчому окЗбори одностайно ухваругу .NQ 33. лили висунути кандидаСпікальник цеху NQ 3 том У депутати обласної о. П. Бойко внІс пропо- Ради народних депутатів

;шцію висунути том у депутати Ради

народних

першого

Радянської

депутаТІВ

секретаря

Ук-

Заступник

комсомолку Тетяну Олек­ сlІвну Вакулу. Цю

директора

цlв

Літківського

цеху

думку

підтримали

робіТНИця В. Я. Кащенко,

майстер цеху П. І. Трохименко, швеї Г. Ф. МеЛЕщук, Н. А. Куник, Л. о. Скрипка.

Збори

одностайно

вl!-

раІнн відбулися передви- підприємства В. О. Кри- М 6 Київського швейно, рішили: висунути канди­ борнІ збори робітникІв, вошлик, старший Інженер го виробничого об'єднаf.'- датом у депутати КИЇВ­ інженерно-технІчних пра- технІчного вІдділу С. А. ня «ЮнІсть.. Секретар ської обласної Ради на­ цlвників і службовцІв по Гончар:(к, секретар завод- партІйної органlзаli!Ї родних депутатів по Шт­ висуиєнню

кандидата

в

ського

комітету

комсомо-

В.

В.

Мехед

запропону-

кІвському

виборчому

.••••.•............... .•........••••.................................. депутати kароДИ1fХ

обласної Ради депутатІв по

лу М. Шпірко підтримали цю пропозицію.

вав висунути кандидаТ()~1 У депутати Київської 06-

ругу цеху

.NQ Т.

0,1-

бригадири Вакулу.

114

о.

~

&ІЛЬШЕ

Соціалістичні зобов' язання

І ДЕШЕВШЕ Високого

вироБІтку

до­

билася в минулому РО1І1 біJlЬШС

майстер МaJ,UИіІНОГО ДОїТІня радгоспу «Жердl~ ський. Олена ПавлlВНіІ Носко. Вона одержал:! від кожно! корови по 5702 кілограми молакІ". що на 2447 кілограМІВ більше, ніж у цілому по бригадІ. Валовий надШ його ПО УІ групІ стан')вить 1946 ·центнерlв. О. П. Носко працює в

проти середньог!'l

радгоспного показним'!. На виробництво кожного центнера продукції ТВ1ринники затратили 1,46 центнера кормових одиниць, що на О, 11 цeHiНf~­ ра менше, нІж в цілщ,{"~ по господарству. Затраtи' працІ на виробництв:> центнера молока тут П,1 0,23 людино-години меНшl І собівартість кожного)

бригаді, яку очолює Н. Д. центнера молока на 3,02 Номпанець.

Торік

колек-

б

~. И1І цієІ бригади одержав

кар ованця

і

менша,

н ж

по 3255 кІлограмІв моло- по радгоспу в цІлому. !(а, що на 693 кілограми r. ДЕТРОВА,

'--o?.g'-..,.-------~~,...t

j

! ~\ \ \

«П' 1trUрlчці якості

-

~~

!

робітничу гарантію~ -

~a девіз став заКАиком до високоякісної праці

на заводі nАастмас. На лінії виготовлення nОАіетиленових· тру6 відзначається машиніст екстру-

\

дера Віістор Григорович КуБАій. Передовий 8и­ ро6нични/С 06САуговує 8 екструдери при нормі 2. Працюючи ! особистим КАЄйАІОМ, видає nродук-

~

цію тільки високої якості.

~ ,

На фото: В. Г. КУБЛІй.

повну

силу

запра­

ходять

цибуля.

петрушка,

З

нІзованІстю ТИ

на

зелена

ражують

ведуть

робо­

насІння до посІву,

цІях пІд плІвкою городни­

ці з бригади МарІї Мико­

JIаїВНИ

Онашко.

роЗПіКlрувано

Тут

жз

чимало

по­

мІдорІв, огіркІв. Незабаром городниці приступлять

надраннІх

S

газовим

орга­

планта­

до

огІркІв,

посадки

які

до

березня дадуть врожай. А в кІнці березня пІдоспІ­ ють раннІ помідори.

'ЮІ себе такі

соціалістичнІ

зобов'язання: Річний план по обсягу реалІзації продукцІІ вико­ нати до 27 грудня 1980 року. Випустити І реалізу­ вати поиад план 10 тисяч трикотажних вироБІв у роздрlбиих цІнах на 100 тисяч карбованЦІв. До. 110-ї рІчницІ з дня народження В. 1. ЛенІна у створення надпланового фонду десятої п'ятирічни випустити 4 тисячІ дитячих вироБІв на 50 тисяч карбованціВ. Одинадцять роБІтниць зобов' язалися виконати особистІ п'ятирІчні плани. Випустити додатково до плану на 10 тисяч кар­ бованцІв виробів, що нористуються пІдвищеним по­ питом.

За

рахунок

вдоскоиалення

органІзаціІ

цтва, впровадження нової технІки,

виробни­

теХНО.'10гlї І пла­

нів НОП, поширення передових методів пІдвищити продуктивність працІ проти плану на 0,5 процента. За рахунок росту продуктивностІ працІ забезпечити 100 процентів приросту продукцІї. Розробити і впровадити у виробництво 8 моделей 8 державним Знаном якостІ. Випустити 370 тисяч вироБІв вищої !;~Tf'ГOPIї якості (39 процентІв до загального обсягу продуl'­ цП). Випустити 175 тисяч нових видІв виробів. Довес­ ти випуск виробіВ з машинним прикетлюванням детаJlей до 220 тисяч штук. Зекономити 150 кІлограмІв пряжі. Випустити з них 450 одиниць трикотажних вироБІв. Зекономити 16 тонн вугІлля, 20 тисяч кІловат­ годин електроенергlУ. Перевиконати план по RІлькості раціоналізаЦІй иа 5 процентІв та економІчній ефективності на 3 проценти. За рахунок рацІонального витрачання сировини, матерІалів,

палива та

електроенергії, впровадження

У

з

та

со­

нячним обігрІвом роБІтни­ ки заготовляють І знеза­

високою

овочевих

рІчниці

лицях

огІрки

Піиіруємо помідори На

плану

3 дня на­ родження В. 1. Леніна та підготовку дО XXVI з'їз­ ду КПРС, роБІтники та інженерно-технlчнl працl!!­

вин.. фабриюr /tepyть

110-ї

Одночасно З цими ро­ ботами на плівкових теп­

~

,~,:~~~~~~~I~~~~~~,,~,~

цював вітамінний конве­ йєр у радгоспІ ~Красилlв­ ський.. У реалізацІю над­

народногосподарського

грунт,

готують

завози­

ться перегній, торф. В першІ днІ нового ро­ ку радгосп реалІзував близько 5 тонн вІтамІнио! зеленІ. а в цІлому за сІ­ чень передбачено продати 20 тонн городини.

виконуючий головного госпу,

Б. ВОВК, обов'язки

агроиома

рад­

школах

передових

методів

ники.

працівникІв.

за особистими творчими та інженерно-технІчних

.

Боротися за присвоєння у 1980 році звання «Підприємство високої культури виробництва і ви­ сокої якостІ •.

весняно-польових

1980

року.

ретар

мІського

роБІт

Перший

Ціна

КОП.

2

Зобов'язання обговореиl І прийнятІ иа загаль­ вu виробничих зборах колектнву підприємства,

уваги

ж,

се1{­

комІтету

Компартії України А. д. Грязєв звернув увагу K,~­ рІвникІв

радгоспІв на

ставання

в

рядІ

менше

вІд­

госп,)­

проти

перІоду

у

господарствах

пускають

значний

молодняка

на

лишилися цьому роцІ

вlrпt)­

минулого

ся.

!>іах

подарствl

ваються.

в'я на

ня. Директор радгосп\" .,Зоря. А. П. Купрlєuь доповІв. що керІ BНJ!IlTBJ господарства, спецlалlсrп

ня но

nІ) продунтиі'­

КОі)­

кормами. Це ПО:lНТИВН() п()значається на жирностІ молока.

ворили

вк

тор

радгоспу

1979

пІдвищен­

дисцИПЛіНИ

наради

питання,

ні з дарств

по продуктивностІ дійного стада. так І по реалl:lЯП\Ї зазнаЧИR

сприяти

трудової

Учасники

У нашому радгоспІ теж

молока.,

ПОР;l~­

датою

трудІвників, а його ці.г.1 - повиннІ бути близьки­ ми для людей, вІд яки'( безпосередньо залежить успІх справи, доярок, скотарІв, фуражирІв, тех­ нІкІв штучного осІменін.; ня, сказав тов. Грязєв.

мІв. солома здобрюєтьг..'1 1 змІшується з іншими

вІдставання

менше,

цІєю

винне

ню

мокухнІ, в рацІони' більше

допущено

зри­

пого.1і­

сІчня ц. р. У гос:­

1 З

худоби вихІдне

С()цlалlстичне змаган­ тваринникІв ферм п()­

ня

заходІв

СОКОВИТІІХ

змІнило­

року.

ностІ худоби в зимовІ днІ На фермах працюють кот,­

ВRОДИТЬСЯ

не

В у

ГрафІки по ШТУЧНО~ІУ

осіменІнню

занепокоєн­

вживають ряд пІдвищенню

молочни'(

яловими. становище

господарствІ

Було заслухано пояс­ нення директорІв окремих радгоспІв, де становище на молочнотоварних феn­ викликає

Д04

падlJft

фермах. В цьому веЛИКl ветеринарних недоробка служб як радгоспів, так І району. Найбільше збитків !t цІєї причини має раДГОСІ! ~Зоря., де 449 корІв за­

дарств району у виробни­ цтвІ молока. Щодня р'1йон реалІзує його на 11

обго­

пов'язu,­

гос!],).. льв!~,

переходом району на

ську технологІю в молоt;­ ному скотарствІ. цеХОIJУ оргаНІзацІю виробництва

дирек­

«Жердll1г.h­

кий" В. Л. Товстоп'вт. Поеилимо раЦІон ХУД()ОIІ

молока.

за

ту сі.ТJьськогосподаРСhИ1'! техніки в районІ, тор.

рахунок

меляси,

але

картоплІ

V

АналІзуючи

та

господарс

__

хІд

ремон­

ві не вистачає сол()ми. П>­ Гря~єв звернув увагу ДI1решкоджає що

на

велИка

кадрІв.

У

товлено

для

справІ

І

молочному

лексі

те,

ректорІв

плиннІсть

радгоспІ

кІлька

пІдго­

кваРТИ11

роБІтникІв,

якІ

дуть працювати

фер­

дя,

Про заходи, якІ вжив:!­ ються

для

у

господарствах

зБІльшення

внрnбни­

молока,

доповl.1Н

цтва

директори

радгоспІв

затягування

недолІкІв

~Пу­

завершили

засипки

ро­

І

n

H~cIH­

ня у радгоспах «Велинu­ димерський., «Лlткінrl,­

інших.

КИЙ.,

Грязєв пІддав рl.1-

говорить

Тов.

цих

БІт. Чимало пІдготовцІ

посІвного M~­ теріалу ярих культур. НІ.!

хII1СЬКИЙ". ~ ГоголІ BCI,кий., ~Заворицький" та деяких

Іме:1і

яиих Інших на низьJ{v якІсть ремонту плугІв. сІ­ валок та іншого знаряд­

бv­

на

ра1!Т't>спlв

Докучаєва, «Запл~вниЙ". «ГоголІвський"', «Зоря"'. «РусанІвський. та де­

комп­

мІ.

ловні

ній критицІ керІвникІв радгоспІв ~ Великодиме~~

~БОбрицький", про

те,

агрон()ми

що

цих

Це го­

рад­

госпІв слабо дбають про пІдвищення врожайності сІльгоспугІдь, випусти.тн з-пІд контролю одну з

ський., ~ЗаплавниЙ., «Зоря., 4Гог()лlвськиЙ •. ІменІ МІчурІна, якІ не

найваЖJIИВ)ШИХ роботи.

контролюють роботу спо>­ цlалlстlв, вІДПОВlдальюе: за вІдтворення дІйного

праці.

Освоїти 10 тисяч карбованцІв на проведення за­ ходів по охоронІ працІ і технІці безпеки. Шдвищити фондовІддачу 3 кожного карбованця виробничих фондів в порІвняннІ з 1979 роком на 0,5 процента. 3а рахунок впровадження усІх видІв органlзацlй­ но:технlчних заходІв умовно вивІльнити 23 праців­ Залучити до змагання планами 100 робlтниr:lв

ф

Мииулого вІвторка мІсь­ стада. В минулому роц! кий комітет партії пров' R по району 1 ,7 тися чі 1\0нараду директорІв рад­ рів залишилися яловими. госпІв району. на як\tt Значить, не одержано з::\.­ було розглянуто ряд П,І­ планованого росту ПОГ04 тань сlльськогосподарськ()­ лlв'я молодняка, МОЛОЧІВ го виробництва, хід зимі!:!­ продуктивність тварин лі худоби, пІдготовки Дl різко знизилася. До того

року.

полІпшених моделей одержатй надпланового прибут­ ку 25 тисяч карбованців. Розробити і впровадити у виробництво комплекс­ ний план НОП з умовним рІчним ефектом 95 тисяч карбованцІв. Підготувати 80 нових робітників шляхом індиві­ дуального та бригадного навчання. Шдвищити ква­ ЛіфіRаціЮ 100 працівників, Із них 70 чоловlR

Фото М. СеМRиоrа.

.виконання

року І гІдну зустрІч

1980 року

вІДНОГ0

Перетворюючи в життя накреслення XXV з'їзду КПРС, листопадового (1979 р.) Пленуму ЦК КПРС І друго! сесії Верховної Ради СРСР, борю'Жсь за

1980

ОБЛАСТІ

вимагає

тонн

КОЛЕКТИВУ ФАБРИКИ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ НА 1980 РІК

успІшне

УКР А ІНИ,

11

Тваринництво

ласної Ради народни'( депутатів по Літківському виборчому округу ,N'Q 114 бригадира цеху

зєва.

Бро-

варського міського KOM~Позавчора пройшли петету Компарт!І України редвиборнІ збори робlтниАнатолія Дмитровича кІв, Інженерно-технlчн.l'( Грязєва. працІвників та служБО!j-

Учора на заводі порошко вої металург1r імені

вО-рІччя

І\андида- по Північному виборчому обласно! округу .NQ 33 А. Д. Гря-

ПАР Т

В.

Змістовне

діляноТ(

ПРОСЯНОВ.

заняття

Цнми днямн В районному Будинку кульТурн вІд­ булося чергове заняття школи партІйно-господар_ ського

активу.

Перед

П слухачами 3 лекцІєю «Психологічні! соцІологічнІ аспекти дJ­ яльностl

керІвника.

ступив

мІчних ковкін.

кандидат

иаук

Лектор зації

ня.

В.

ф,

еКОН'і­

М.

мІської

товариства

д,

ВІІ­

Клю­

прочитав

лекцІю

~ТаI\ИМ

був ЛеНІн., у якій вико­ ристав численні спогад!! соратникІв вождя рево­

люції,

людей, якІ особис­

то знали В. І. ЛенІна, зу-

орган!­ стрічалися 3 ним.

«Знаfl­ ПІсля rончареИJ(О секцІйНі

цього вІдбулися заняття.


*

2 стор.

\ 9 сІчня 1980 рОІ\У

Н а а Е

- - - - - - - - ПЛАНУВАННЯ ЗГІДН~. ~ \ЮЛОWJЦIol'lМ б~'дівельні ~,"I!'" роЗNО~­

ються

упр __ ~

З

штучJW

за роботу м:щt.q і·~ехаНіЗМ".J4

роботи. Такий

порядок розрахун­

об'єкті, де проводилис~ відповідні. ків називаєWo" «уМGВИИЙ ряд'>, тому що будівельна

РОЗР&ХOJIувться

з

страктною,

упр&ВЛі!І­

(

бl1Ш плата мехаНізаторів прямо

яна

не,гащвно.

.'Іе$аЛ/J вІд фактичного

у виконання

в

розрізі статей Таким чином,

ряд,>

поан.!,­

показників

до

при

пІдписанні

визначити

будівнищ-

ЕФЕКТИВНІШЕ В·ИКОРИСТОВУВАТИ МЕХАНІЗМИ ва в розрізі статей заТР,lr. Так, на­ прю;m'tд, за 1О Місяців 1979 РOl'У обсяг виконадпх робіТ по ПМН-8 за участю СПМК509, склав 15іП

робочої

тисяч

аміНІ!

тощо),

а

оплату

за

свої механіз.м~ ynpaJ;lniHHJ1 механlзації одержу&: '(и.стим обсягом будівельно-монтажни~ робіт. MeX<lнізатор турбуєт.Ь.СЯ, щоб підписати змінний рапорт мащиніста на планову нількість годин роботи меха-

нізму за день (незq.лежно від обсягу викоНjЩОЇ роботи), тобто, мовляв, платіть за час, а не за ність і якість.

кіЛи-

Як керіВНИl;(lВ упраВЛІнь, так t

механізаторів не цікавлять причи-

карбованців,

у

тому

торІв

до

техніни,

рав.1інню механізації

робіТ,

прибу..

створюют" фонди матеріаль-

ного заохочення. І вихаднть та",

що ме:хані:>атори одержують вис;)-

ну заробітну плату, а будівелыl-НИ несуть зБИТКI;І. Для

пlдтseрдження цього

наве-

демо дані P03P~HKIB за експлуа-

тацію нами маШііН 1 механізМів управління СПМК-509. т.ресту еБроварисільбуд. аа 10 місяцІв

1979 року. На

підст.авl

змінних

рапорТіВ i\lеханізаторіВ за цей п~ріод ПМН-8 пер~дала СПМН-509 .як оплату 119 тисяч карбованцІв. По

нормі

ж

за

виконаний

обсяг

робіт, визначений проектно-кошторисною документацІєю на будl.lництво об'6нтlв ПМН-8 одержить від замовників лише 63 тисячі кар·

бованців,

а

56

тисяч карбованців

ляже на собівартість будівельнnмонтажних робіт ян збитии за рахунок незадоВіЛЬНОГО використанНЯ механізмів на об'6Нtах.

..........

Тема ..,...

І{онстцтуція

Союзу

про

жепня

річницю

Володимира

з

ІллІча

p~)~ народних

здорожання

світлі

вимог

номітетів

нату,

постанови

ня

ДН НПРС ",Про дальше поліпшення ідеологічної,

полІтико-виховної ТИ»,

робо­

перспективне

оплачувати

непродуктивним

управління

плану­

цій та управлінь механІзації.

Постанова ЦН КПРС І Ради 1\11ністрlв СРСР «Про поліпшення планування

і

посилення

господарського

стоїв,

впливу

С. ФЕДОСЄЄВ.

КРИJцька онату

ручної

праці.

Виходячи з

народ­

Леніна.

Радян­

Д6'путатів

1979.

;;

.

ПМК-8 буд ••

а також обладнаний n.1~Ж. Збудомно її н,а КQщru IфА~ готів Крпсно'вардійського

району. Трудівники господарств стануть

ци% першими відnочцваючими, ЯI9U% неза6аро.ч npий,~e naноіо­ нат «Славутич». На зні,1(КУ: спальний /(O~

використаННЯ~1

J

nус пансіонату <:Славутцч:'; Фото О. Обухlвськоrо. (Фотохроніка РАТАУ). "

Дів.іст. ваших

пу В. В. що

lЦІетуці.

у

На

розпоряд­

народних депутатів УРСР сімнадця­

того скликання. Указ ПрезидіІ Вер­ ховної Ради Україисьиої РСР. еРа­ дянсьна Україна., 1979, 9 грудня. Про завдання партійних, радян­ господарських

з людьми, редакцІя одержа·

дво-тризмінни\

ведливою иа засіданщ пар,;,..

КОМУ одразу ІК пісЛIІ публ)­ ~aцiї етапІ, а також на

ёпільному

засІданні

органів

рес­

господарсько­

го механізму. Постанова Пленуму ЦН Номпартії УкраІни . • Шд прапо-. пером ленінізму., 19079, ,N'g 21. Про

радянсы!хx

завдання пар­

1

госr.юдарсьних

органів республІки по ВИКОl:lанн.ю цостанов ЦН ЮІРС 1 Ради MIHiCTpi~ СРСР про дцьше ВДООКOOlалеflНЯ

господарського механІзму . • Шд пра­ пором ленінізму., 19.79, ,N'g 21. Підвищувати ефе\!<ТIJlJн!сtь. Qироб­ ництва, поліпшувати якість роботи. Збари napTIAHO~O ан ТИ:ilУ обласtі. сНиІвська правда., 1979, 6 JЩ)ІПНЯ. ПіДСУМКИ листопадового (1979 р.) ПЛ\JoНуму ЦН НПРС І завдаННlJ, що випливають з рішень Пл~му і ви­ ступу

ретаря

на

ПленумІ

ЦН

розглянув

"Їll.

трудящими. тійне

nоснлеНQ na,lJ~

керівництво

етичним

соці~.л\.~

змаганням,

KOHTP~

л.юється за6езпечен.ня, ~ДHOc.. тІ господарсь~ої І ПОЛ іти '!1i0.ї дія,.n,qНQ.сті,. За CT~TTelO

41

1(3пП

(иешпо~щнlcтlо

займанlі посаді)

звщн!!не

3 роботи ГQ.IIО.И8.rо ЇЦl!не­ ра €. В. &ep.K8,JI&., 311"ТО , (lо.сади СТlРЩОГО lн~.HeN

кап6уAlВНИЦТl[lУ

~

••

Ісаенка, на його мі,сц, пр~,

значено члена ~щtС

,. ""

дарстц І те.хради раАГОСПУ ЦІха. І}уло р8!РОблеио і за тверд .. Парт ком зверну. увагу ~eH~ 34Ходи по виконанню дире~тор.а радгоспу В. ISРИТ5КХ зауважеНІ. Г8зе­ CYPJJa8C~Koro і В. 8. Пр 1... -.;И. ка на нl!Of"IДН,kт" UC'J1 t и.. у ..,угіА вІдповІді секр"" НІІ КОI;ІТРОЛIO за 6УАі.t,I;ІИЦТ", тар !l&рторганізації радгос- 8ОМ ЖI;ІТJlа і A"'TC~L

.w

4Вроварисlль..

4

$

Брежнєва. Збори партійнего антиву області. .Київська прав~а,>, 1979, 26, 27 грудня. Демочкін М. М. Влада н,ароду. Формування, склад 1 діяльність Рад в

умовах

розвинутого

соцІалІзму.

М., .МЬІСЛЬ'>, 1978. Нарлов О. О. Місцеві Ради І роз­ виток

соціалістичної

демократії

на

Нуликова Г. Б. ДемократичнІ осно­ ви діяльності Місцевих Рад в розви­ нутому соціалістичному суспільстві. М., .Наука», 1978. Удосконалювати роботу Рад, М., сИзвестия», 1978. Шутько Д. В, Ради народних депутатів і громаДСЬКі органІзації. М., «Знание», 1979. Григор'єв В. Депута']) . • Агитатор,>, 1979, Ке 23, Нолесников В. Органи громадської самодІяльності населення. • АгИ'l: атор», 1979, .N2 22. Рашидов А. ДО кожн()го виборця. 4'Агитатор», 197'9, Ne 24. В сім'ї єдиній. Розповідаємо про Радянсьну У"раїну. «Известия~, 1979, 18 груднл.

вдосконалення

П.

парт ком

тина виконаНі1-. В ГЩПОД8.D.­ стві поліпшено ідео,логічну роботу, керіВНI;ІКИ стали ПР"'_ водити політичні б.есіди S

презк­ по

,tiї рай-,ому профспlл"и О.ра­ ці вникі. сільсько.ГО rocnu-

дальше

О.

napTKrr

членами

~Y І критику визнано спра­

сучасному етапі.

дІіШНО

за ..

ла дві відповІдІ. У першіn повІдомлялося, що MaTepiaJl

публіки про виконання постанов Ц~ НПРС І Ради Міністрів СРСР про

тійних,

1979, .N2 151.

статтю пІд таким

р-озг ЛЯНУТО

Прядко повlдом.ив,

виконаННIІ ЦИJl; заході, І відзначив, що Зllачна Ї" час­

«якоrо кольору КРИТИКА?,.

"'~--"P

Про призначення lІи150рlВ ЦО Вер­ ховноІ Ради Української РСР деся­ того склинання 1 до мІсцевих PaJt

і

розрахо­

'1. 34 3

....д

. (ае

ПОЛІТИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ

ДЕНЬ

ських

тресту

f;Славутич»,

t

другої сесії Верховної Ради СРСР. Винонання цих завдань дасть мон'­ ливість добитися нових успіхів ~. завершальному році десятої п'я­ тирічки. Р. ОМЕЛЬЧУК, НВЧIlЛЬНИК n."'1H('~()rn вlД]ll.rту

цьnго, необхідно вдосконалити фор­ му розрахунків за роботу машин І 1ІІеханізмів так, щоб управліННІ! механізації було заінтересоване 8

о б А а сть,' 8

ваного на 607 місць, HOBIJ здравниця це цілий КО ..".-. nлекс, до якою входять ад­ .l!.іністратиВliо-лікуваЛhниЙ спальний корnцси, їд11Aь.н.~

цілюють нас рішення' листопада во­ .го (1979 р.) Пленуму ЦН НПРС І

механізму на пі~­

комунальних котеле8ь

Алушті завершено будівни­ цтво міжколгоспного пансі­

важких баштових кранів. На це на­

вищення ефективності виробнипт­ на і якості роботи. націлює нас иа яннаЙраціона.'1ьніше викnристанн'J механізмІв у будІвництвІ І змен­

шення

особливо

раЙПОбуткомtl­

обласного М'єд.

ного обладнанняо.бм\Ня­ лися досвІдом работи.

вання і ведення діловод­ ства в первинних органі­ заціях.

фактичну

механізації

голови місцевцх

і теП.10ВИХ мереж, щФ1У нестандартного ноr.wJi&.ль­

результатів

цям робіт будІвельних управлlн,> з свого боку необхідно створювати всі умови для виконання диреНТИlі­ них норм виробітну машин ! меха­ нІЗМіВ, не допускати випадків про­

ляє залишати без Ні!лежної УВі!ГИ

народ­

УРСР. К, ПG.Ц;1~8Ifла. r~р.аїЮJ,

кращих

факти безгосподарного ставлення до ефективного вцкористання тех:­ ніки з бону будівельних організ~-

Політвидав Уl$ра;іни, 1978. Закон УнраїнськоІ Радянської Со· ціаліСТИЧНОЇ РеспуС>л\ки про ЩIООРИ міСщших

.1ах комуністичної праці в

вИ!юристаЮ;іІ

Безумовно, майстрам І винонав­

ської СоцlaJrlGТиtЦIої РеспублІки. К,

до

Потім

шко­

у механіза­

відображаються у звіті. Це дозво·

Щербицький В. В. Удосконалюва­ ТІІ партійне керівництво енономlкою, підвищувати ефеК'ІИ8Rl~ть господарщ­ вання і управлtнюs . • Шд прапором

уJ;{раїнсыюі

в

головком, У якіil мова йшла про недоліfj.И в роботі парт­ кому радгоспу «Авангард,"

ЦН НПРС 21 JJиаroпііДа 1В79 р. По­ станова Пленуму ЦН КПРС. М., По­ литиздат, 1979.

НОНСТ\Jтуція

на­ ЛенІна.

активізації процесу

хом своєї господарської .'Іивостl.

Постанова ЦН КПРС. .Радянська Унраїна'>, 1979, 16 грудня. Брежнєв Л. І. промова на ПленумІ

ленІніЗму'>, 1979,. М 21.

по

вчаJtьного

і мехаНізмів набагато перевищу­ ють ношторисну вартість, але не

Политиз­

дня

нІзацій

фантичнооІ(

1 розгортання соціа­

ювілею 110-У ріЧЮfц1 з дня народження В.Ц

ніСть профспілкових орга­

«Нове життя,",

дат,

1979. Про 11 О-у

ступно розповіЗ учасни­ кам семінару про діяль­

Такий порядок розрахунків ПР!'" мусить оБИДВі сторони вживати необхідних заходів до поліпшення роботи механІзмів. Важливо заиі­

Затрати на експлуатацію машиоі

Радянських

них депутаТІВ В СРСР. М"

ворів

лістичного 3MaraHIlf! за гідну зустріч сламог()

При­

якнайповнішому використаннІ те:;­ нІни, добиватися прибутків шля­

.

статус

Ф.

кавити

Закон Союзу РаДЯНСQ\{ИХ Соціаліс-, Республіt(

С.

собівартості по статтІ .Матеріали~ 72 тисячі карбованціВ.

Соціалістичних Республік. К, ПоліТ­ видав Унраїни, 1977. ТИЧНИХ

повиlt'е1t·

графі ~Послуги» або я!f штраф'!і

скm!Ло

дем<щраТіІ. (На.:syстрlч вибора,м до ВерховноІ Ради УРСР та місцевих рад народних Ае.путатІв~. ЛІт~раtура:

профспілки

суми з віднесенням їх на сreТ1Ю .Експлуатація машин і MexaНla· мів,>. Тоді сума оплати кІльності машинозмін за неефентивне вико­ ристання техніни реально відобр'!­ зиться на результатах діяльност! обох сторІн.

ців. При передачі обсягу робіт у;'­

раАJПlСЬRоІ

.TOp2JectBO

головами місцевих коміте­ тів. Голова міСЬКИОМУ

в розмірі вартості мащинозмlни по І

будматеріалів витрачено на КОШТ'.'­

НА ДОПОМОГУ ДОПОВІД-А ЧАМ, ПОЛІТІНФОРМАТОРАМ І АГІТАТОРАМ

сутнІх на питанн.я мето­ дики складання і занлю­ чення нолентивни:х; р;аго­

з

техніки, відносити на ВИНУI)ёІТЦ1І3 згідно змінного рапорту машинlсн

КОШТОРИСНі\

ток,

вельно-монтажних

використання.

3

1448 тисяч карбо­

рисний обсяг будівельно-монтаж­ них робіт на 1567 тисяч карбован­

малоефекти~

заняття

ний обсяг роботи по кошторисн!] вартості як обсяг БУАівеЛЬНО-Мl)f;" тажних робіТ, а затрати, зв'язан!

карбованців. Обсяг будівельно-~ІОН­ тажних робіТ, що залишився е

'Адже у БУДЬ-JllіОМУ випадку вони одержують пла,ИО.8ий 06сяг бу,з;і..

чи

повнішого

семінарське

заінтересує бригаду

Необхідно

перераховано плату за екс­ плуатацію механізмів 119 тися'!

вартість будмаТерІалІв 853 ти­ сячі карбованців. Фактично ж

нально-побутових під­ 'приємств цими днями про­ вІв

профспіЛКИ В. Д.

Янимцов У своєму висту­ пі звер:нув увагу при­

роботу машин по актнх за ВИНО!lСі­

-509

вянпlв. У тому числі

П

мітету

в до­ 1111'1ці, СПРИЯТІІме розвитку в будівни­ цтві методу бригадного підряду.

чиС.ІІ

НИ тривалого перебування машин і механізмів Иа 06'єктах, просто]

оплату

Це ВIІІШllче прагнення

:затрати на будма1'еріа.'1И ви:щаче­ ні за кошторисами 91 О тиснч карбованців. Фактична собівар­ тість матеріалів склала 925 ТИС,JЧ карбованців. Здорожання дорі в НІ".. В3.'ІО 15 тисяч карбованцІв. СПl\1n­

ПМН-8, склав

рапорта

Сенретар облаёного ко­

Міський комітет проф­ спілни робітників місцевої пром'исловості та кому­

результатч механізації

заповнювати довід};у за ДБО~Іа пф­ писами (представюп:~ БУПіR".lН"'Ї організації і управління механlз'l­ ції) про причину неповного заван­ тащення чи простою мехаНіЗМіВ.

сягненні

нізатори. Ііа об'єктах ще часrо трапляються ізипадlЦі неефективного ВИКОРИСТВlДІЯ . техні\{и (несвоєчасне прибуття, ремонт під ча~

будівельнJ':

робо1'и. А за той час, який меха­ нІзми знаходилися в нероБОЧОil!V стані, слід запровадити знижуючиі' коефіЦіЄНТ при нарахуванні зар')· бітної плати JI!еханізатора~!. Длн цьоrо у ЗМіННОМу рапорті треба

МІОЦЕВКОМІВ

_ ..

щоденно зазначати обсяг роБОту, яний виконала бригада за учаСТ1U. даноУ техніки, щоб можца бул,,'

перекручення

собівартості

внлw

----

ВЧАТЬОЯ ГОЛОВИ

Треба поставити питання так, шоб заробіток машиніста чи MexnНlзатора залежав віД обсягу вико­ наних С!іудІвельно-моніажних роБІт у бригаді. Майстер чи виконрРб

ношторису. сумовний субпі~­

призводить

обсягу

монтажних робіт, І діяльності управління в цілому.

lriCTB виноианих ~удll!еЛЬНО-МОR­ . тажних робіт штучно занижується

ючої системи роарахукнlв у знач­ но вигіднішому становищі є меХаіН'-

ПРQф'СПlЛКQ1Ш Ж1і'І'ІR

--------

ВМРі&Ю аРОбити тан, щоб t'з~

щонанщ

будІвельНQЇ арrанlзацИ. Прк передачі обсяrу будівельно­ МОі!1'ащних робіт. як оплат за екс­ плуатацію машин кошторисна Bav-

ням механізацlI не за обсяг вико­

ч

оІіеЯf

чається на результатах діяльна сті

су~пl~ органІ­

наних робі~ OuIIoм,.~, а за 'М;­ дини перебування механізмів на об'єнті. ПраНТИНІ п~а~8жа, що за існу­

щижув

робіт ЩІ 8удівеЛWllй оргцізаЦіХ 1 не Ві~оБJЩЖуєть.ся у звіті по ~­ вартос!l (форма ом 2-с) по CTaT'rl «Експлуатація машин і механіз­ МіВ,>, залишаЄіЬЄЯ ЦЄJIЦЧИИQЮ qб­

шинозміни або . маШ!Йl8reдиии Н1 підставі змінних рапортів, підписа­

~бо ВЯ"ОИР0БО~ ЩІ

СУ'{АСНЦХ РМЩ'

OU.T" мщ~в ~M обс~ ~.. T~OMY використанні ~ (Jyд\веЛЬНG-_.1МЦХ робі., бt~ об'єктах. Перш.а.а. __

Mexa~ll

них майстром

НА РІВЕНЬ

гом

плаНОВО-РО~~Вl' ~ртщ:ті ~c

зація

.. Т Т Я

Ж

~~--------~~~~~~~------------------------------

НПРС,

Генерального

fоJЮВИ

сек­

Президії

~epXOBHOї ~ади, CPЄ.F.? ~озаРИЦlа Л.

L

К,

.Вища школа».

1978.

Лук'янов А. Радянська Ф()Рi\Jа народовладдя. сПравда,>, 1979, 18

rруДня.

НазустрІч

1979, 10

виборам.

сПравда ••

грудня.

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА . ПОЛІТІНФОРМАЦІП

З питань політичного ЖИЦ'JI KpaIН1t Про

110-у

річницю

з

дня

Hapoд~

ження Володимира Ілліча ЛенІна. • Радянська Україна,>, 1979, 16 груд­ ня; «Прапор номунізму,>, 1979, 29 листопада, 4, 16, 18 груДl;Щ сКиІв­ ська правда., 19 грудня. Радянсьна форма народовладдя. .Агитатор», 1979, Ne 22, 23; .Прав­ да», 1979, 18 грудня. З питань екоиомічиоrо ~TJI 110·Й

річниці

з

ДНЯ

народщеиц

Во.10дюшра Ілліча Леніна-110-ден~ ну ударну вахту . • РаДЯНСЬJ;{а YKP_I~ на»,

19.79, 16 грудня; «Прапор ко, 1979, 29 листопада, 4, 16. грудня; .Ниївська правд~ ••

MYH13MY~,

18 19

грудня. П'лтирічка, рік п'ятий: пеРСПeJ:(ТI!~ ви. «Правда УliраИНЬJ~. 1979, 16 груц· м; «Прапор КО;lІуніЗМУ., 19-7Q. 16. 23. rрудня. Здор()в'я і економіка. ",АгитатоР'"

1979 . .NQ 24. СТИ~ТУ.'1ЮR"ННЯ кінцевих результ~. тів. З досвіду роботи наших болrар­ ських друзів. ~Правда.. 19.7-9,


19 НАДВОРІ

зима,

I~OAI

но, справжня весна. тут працюють робlтшщl Ма­ рія Самсонів;на Горобей,

ОлеНQaндра Даннлівна Лесин, Натерина Ф~дорів­ на Волчаковська та іншІ. Вони

в нільнох теплицях

занлали солом'яно-гнойо­ ві подушки на площі 50 тисяч IІ'вадратннх метрів ДJlЯ

вирощення

ранніх

к1в.

Це

проти

на

помідорів

значно

і

них

огір­

більше

Il1ДПОв1дного

nepio-

ТРУДПUIІЦСАМ

MIm'A

ПлІдним

fЩ!рИХ

для

ОІ!очіВН;Н;f(~~ мцну­

лий рін, нин

був

наже началь­

-

тепличного

билася

продали

державі

тонн. Це переважно огіРI\И 1 помідори. В се­ з

ножного

ЯI\У

роцІ

редова

тепличниця

за

внсокl

ставити

на

до

столу

трудя­

щих якнайбільше свіжих овочів у більш ранні строки, ніж торік, робіТ­ ниці докладають багато зусиль. Вони в розводоч­ них теплицях кілька днів

показники

тому

з стор.

...

пер приступили до пікlрY"l вання розсади огірків. Нали вони трохи підрос­

продати державі понад 1400 тонн продукції за­ критого грунту. LЦоб до­

по

в роботі була нагородже­ на Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Унраїнсьної РСР. Радгоспні овочівники зобов'язалися в завершальному році п'ятиРlчки

ратного метра. Найвищо­ го врожаю досягла МарІя Федорівна Борисенко. Пе­

нвад­

одержала

кілограмІв огірків. Не­ поганих результатів доби­ лася Анастасія Іванівна Насян, яка в минулому

робіТНИць

грунту,

квадрат­

600

3

метрІв

27

помідорів з кожного квад­

ратного метра норисної площі тешІИЦЬ зібрано по

ДМИТРО Арнадійович вlдчи-

них

очо.тrює Галина Пилипівна ОзаДОЕська. Вона одержа­ ла па 20 nілограмів огір­ ків і по 10,5 l\і.10грама

1389

редньому

бригада

закритого

господар,

ства Павло Федорович Маляренно. При плані 955 . тонн городньої про­ дукції

кожному

15,5 кілограма прОДУl\цlI, що більше зобов'язання. Добрих результатів до­

ду ~~oгo .РОНУ.

*

року

1980

УРОЖАЙ

ПЕРШИЙ

СВІЖІ ОВОЧІ­

вІхолить, а в теплиц~ радгоспуlм.LЦорса затиur

січня

розпікірували розса­

ду помідорів на площі два гектари, яку майже місяць тому висіяли, Те-

туть,

робітниці

висаджувати

почнуть

помідори

1

огірки на СОЛОМ' яно-гно-, йових подушнах.

Одночасно на

тепличницІ

гряднах

під

ПРОЗОРeJЮ

ШІівною зБЩ:jають перший урожай

В

зеРІених

магазини

правлено

овочів.

Ниєва

перші

від­

центнерц

їх.

А. ГАВРИЛЕНКО, громадсыlйй кореспон­ дент.

Є багато стежок, якими учи-

нив двері майстерНі і відчув ry-I тель веде своїх

вихованців у

сl'ИЙ запах свіжої дереВИНll, дивосвіт. Передусім, він вчи:'Ь Rлею, фарб. 3а вінном тихо n;J- дітей культури фізичної І розу­ дав сніІ'. Вчитель подивився на мової праці, мислення. А це за­ шкІJІьне подвір'я, що сноро ви- поруна тото, що робота. яну ви­ повниться щасливим дитячим конуватимуть його учні в май­ щебетом, і замислився. Чи все' бутньому. приноситиме їм есте­ ЗУ:\іів зробити, щоб учні ЙОІ-О. тичне задоволення.

с,али справжніми людьми, здаг- І

На уронах малювання, а зго­

ними. примножувати. прекрасне І дом праці і креслення Д. А. ССі­

у житті. чи передав іМ свою лю-І марець навчає дітей асоціатив­

БQВ до мистецтва, чи навчив Рі,-, но мислити. Напринлад, пропо­ зуМіJ:И красу? Неспадівано взя- нує намалювати квІтну, яку во­ ли у полон споrади і понеслп ни не бачили, за асоцІаціями, по бистрині пам яті. ,.. . щО ІХ ВИН.1икає сама назва.

BJН

... Випуснний в.ечір у мlсьТ:\ll%' допомагає їм виявити здібносТі. J\'q 3. УСПlШНО снладе!іl .

шнолі

1-СПИl'И у Севастопольсьне вища бо Тіердо ВІРИТЬ, що всі, без морське УЧИ.1ище_ Це було у виюцку. дІти обдароваНі при1939 році, а потім війн;!. ! ~одою. Все залежить B.~Д тог,), До 1946 рrл;у. служив на ЧОР> , коли вчитель допоможе ІМ поб'і­ нЬморському флотl_ ч~тl:! бентежну liрасу р"сян')го

Педагогічну освіту здобув уж~ І ранну, повні звуюв, фарб і му­

~ерlе~~~П:Ц\О~ііб 1;:~:P;~:Jy В

плавити метали, обпалювати Неі

СВІХ ВА.ш_х ЗАХОПЛЕНЬ

і

щкОли-інтернату. же п сля перШQГО урону багато зрозумІв: дlт11м, янІ перебувають майже

ДЕ

.

увесь ч,ас в ІнтернаТІ. незважСі-

ючв на турботу і тепло вчюелів вихователІВ, бракує ат мІ)-

.

.

У Д. А. Самарця було свіК4

П Т И ця? но». Та двері майстерні не зачи' . . ' . .... .. • дн=~~ся. Сюди раз по іраз заХІI}j

....

диреюор,

вчител, прац в.,

ники шноли. І в кожного була якась справа: підгщувати ви-

і і викінчені маЛЮfI-, нюють сьогодн шн восьминлас- ступ на вчительську нараду, НИНИ. Верстат уномплеюований взяти янШtсь Інструмент або

.

сф~ри сІмейного затишну. ~ . .

.'.

Ж АР

ЖИвЕ

...

раміну, виготовляти емалі.

зики перші літні сутінки, Н'ІВ-І оглядав Іхні . чить розуміти одвічну крас'l' І КИ

Школярів потрібно захопиrн людсько.ї ~paцi, яна перелил;і3 гордістю поназував учителr:. двигуном на п'ять тисяч обертів просто пораДитись. доброю справою, щоб зроБИТlf ся, а симфоutю стиглого коло::- роботи своїх колишніх УЧН~l.! за хвилину. Матеріал ~ля об- Приємно працювати менІ 'іХН6 ~иття змІстовним, спов:~- ся чи музику металу. В. Пацелюна, М. Більова,,' робки - береза. ХлопЦІ охоче І v цьому нолентиві - сназав H~ цікавих враженl;о і вlднр ,; Уже починаючи з молодших. Л. Нравченно, А. Нечипоренна виточують гудзики, иамист(), учитель, - бо дир~нцІЯ ШНОШІ тів, вирішив він. СлІд ~sчит нласів, учні залюбни вІдвідують І та Інших. яні закінчили худо ж- ручни для інструментів, фаСОН-І приділяє велину вагу естеТИЧНІ), Ух· з малих літ бути цІлеспрям. ~- гурток. Багатьох прива. БЛЮЄ нІ занлаДIІ і присвятили ce5~ ,. нІ підставни. матрьошки, писа:!-І му вихованню. підростаючого пз­ ваними. здатними до caMoaH::I.~l- гра,фIIЩ. Сюжети лlНОГР::lВЮР -- мистецтву. ки, чашни. А потім ,шроби п()- ноління.· дбає, щоб ВИПУСКНИНJІ

зу. А людина.

занохана В М.Н- І наЙрlзноианітнішl. Тут і моти-

Привертають увагу і чекан-! трапляють

до.. рун

шкІльних І Інтернату були всебічно розви_

С'Jецтво, не може вирости по! а-І ви nазок. і геР()lЧН'І Рn'Iі1НТИn::l і ни. глиняно-воснові та гіпсові; умільців. Під ІХ пензлем ожи- неними, озброєними необхlдни­ ною. І громадянсьної війни (~Я:~ уп·рз І баре:'!ьєфи. ювелІрні, гальваНГ)-1 ває декоративна квітна, фанrа· ми науновими і технІчними

Так було

створено

ГУРТОl{же вІн з НОНЯ» ), і геРОІка ра-І тех~:чні, . ливаРНі. роботи~ апЛі- 1 стичний

сУмілІ РУНИ.. Це починання 1\111.•'10 й Іншу корисну рису: леl'-

дянського народу у рони ВеЛl'-, HaIJll.

"ої Вітчизняної вlйl'И (<< П::lРТ}J- І ватою.

Iш,рустаlI1l

писанни,

СО.10~lnОЮ

орнамент

та жарптиuя_

l\!аТ~ЬОШК:І,

народилася

А

1 сонячна знаннями,

може

ще

жарптиuя

під

різцем

глибоно

розумІли

прекрасне в житті.

Допомагає

то- слушними порадами та матеріа­

нІ фізичнІ навантаження стали зани.), І велич подвигу сьог"- гудзики. намисro, модеЛl-іграш- KapHoro верстата або в еснІЗilХ лами і диреюор станції юних R6РИСНИМ і ефеюивним допоз- дення (<<Даєш БАМ., ~БУдУ-, hи з дерева тощо. Олени Нузнєцової чи Наталка технінів 0_ Я. ТихопІй. ненням до лікувальних проце- І ється міСТО.) та багато Інши.{. Характерно. що більшість Тарасюн, а можливо живе вона Мов птахи порозлlталися по

дy~. Допомогли багатьом шнол~ І рам розвинути

Та перш. нІж народиться лl.-, прис~роїв,

вольові ЛНОСТ" І' ногравюра, учні багато працю- І MeHТlB

BepCT~TIB,

lНСТР?'- в серцях юних майстрІв?

виготовлеНІ самими y~-I

Дивлюся на іннрустацП

світу вихова~ц1 Д. А. Самар.;

сl')-: ця. 3відуСіЛЬ тепер линуть вІ­

заг~ртувати нервову систему. ють. Малюють і переМ::ІЛЬОВУ- нями та вчителем. ~e і еле;;- І ломкою шестинласниць О. Бсз- сточни. привітання ДО свят, бо Тепер з певнІстю можна ска- ють еснlзи, ШЛlф.ують окпемl тропр'!вlд Д:1Я епlдlаснопа, і Р13- палової і О. Нозловської і ИЗ І пам'ятають учні свого доброго

за:rи, _що звична назва rypTHa деталі і лише. ПОТlМ переносять HOMaНlTHi Pl~цi, І _ШЛіфувальн~й серцІ стає СОНЯЧНО-Сf'НJIЧНО. учителя, ЯНИЙ допоміг усвlдо-, . мовна ЙОГО шви ше можuа малюнок на тНCJЛсУЛІ_ І верстат. і ТПJНетка-пристрlй, за І ЛюбіІЯТЬ тварин Н 3аха;:>- мити велину мудрість життit - у. Д .. . я спостерІгала, як ДlvlИтро ДОПО~ІОГОЮ якого досягаЄТЬС;І О • Н Михайnенко' Іх во- - краса і праця нероздІльні

назаа,ти май,стернею творчості.

АРIiЗД!й.ович

ПІ?исНіцливо РО3- симетрія при HaHєce~HI м~~ю;~-І :=Н~Об~аз~ли у C~Oїx 'роботах бо немає краси без праці, яl:{ і

ДіЙОВИЧ

никІв і заУJ;!ажував:

Своєю працею Дмитро АРI.а- дивлявся малюнки Самарець

стверджуР.

шестиклас- ка на виріб. Багато тт служит" І «Рись» «Сприймг- гурткІвцям

токарний

верстат.,

І'

«Олень.

,

«30зуленя:!> праці без нраси.

ЩО ч.им ранІше людина пlзнn~ І ється, ян незакінчена робота»,' А креслення його були РОЗРО?-j та нших. . красу, тим повніше рознрива- " «Немає логІчної довершеностІ ~. лені вчителем і КОЛИШНІми ВД' Дмитро Арнадlйович додіЛИlJється перед

Ц. Гl\МАЛІП. На фото: Д. А. Самарець про,

нею велиний свІт І ВОНИ розумІли його зауважеlJ- ПУСr;нина~1И .школи. «Зручний ,У ~я задумом, яким уже встиг з~: водить заняття.

м"стецтва тим благороднішою і ня. Про це можна судити з го- керуванНІ. ВІДповІдає ВСІМ вимо-j хоп'!ти учнів. - виготовити те" rУМ~ННіШо'ю вона виросте. І го, ЯН він згодом заДОБолен~ гам техніки безпеки'>, - пояс- МОШЧ. Це дасть можливІсть ...

І !.і ,

_

24

грудня. З ПИ1'авь міжнародноro життя. Нуба: День визволення. «Агита­

тор., 1979, 26' І'РУДНЯ.

.N9 24;

«Правда,

1979,

.Американо-lрансьннй

енономіч:нl

аспекти.

конфЛIНТ: .Новое время»,

1979, .N9 51." '. НАТО противнЩ\ розрядни в Єв~опі. ~Правда., 1979. 22 грудня; ... За рубежом., ]979, .N'! 51.

З пнтань KYJIЬTY~Horo життя краlIПL

Про присудження Держави~ пре­ мІй Українсьної РСР ііі галузІ науки

1

теХІфШ

~979 РО!;{У

... Р~дянсьна

Ук­

раїна», ~979., 25 грудня.. йдемо до ОлімпІади. .Радян,ська, Украї\І.З». 19.79. 23 гру дня,.

ПРИМІРНА ТЕМАТИ1\А ВЕСІД

З ЛенІним у серцях, з Леніним у діяах.

(Лист-звернення

до

всіх

тру­

.r11,никІв НI:fїВЩИНИ). «Ниївсьна npajJдa~, 1979, 19 груд~я, Влада народу. (На,зу.стр\ч Ещбора,м до Верховної Ради Уl.\раїI,lСЬКОЇ РСР 1 MicueBljtX Рад народних ДЄJiIYTaT11i1). «Лгитатор», 1979. .N9 22, М 23; сЦравда», 1979. 18 грудня. Л!со~й !{І')декс Українсько! РСР. «Р.С\дянсьна Унраїна», 1979, 15 груд­ ня: ~Р~JlЩIСl,>ка Yf(Pi?Ї~a,~. Щ7f;), 16 грудия. .

Голованя.

.

- - - - НОВИНИ

СІЧНЯ

в ОБЛДСТI-22

Фото П.

НАУНИ І ТЕХНІНИ

У ВИРОБНИЦТВО

-

----

(Про соціалІстичні зобов'язання тва­ рин.ндкІв Богуславського району), «Ниївська правда», 1979, 11 груд­

Центральний науноводослідний І проектно-тех­ нологІчний Інститут меха­ дозатори. НІІ­ ємств таного типу. Повно­ нізації І електрифlкац!і об'ємні номплект облад­ раЦіонні суміші забезпt>. тваринництва розробили нінець, забезпечу­ чують підвищення надо:з типові НОР~10цехи для ПРІ1- нання повинен

ня.

готування

Передовий

ДосвІд

шенню

-

досвІд

роботи

вінничан

виробництва

Типовий

І<ОЖНОМУ.

І

по

збіль­

поліпшенню

яностІ нормів на озброєння нож­ ному колеі{ТИВУ. «Радянська Украї­ на», 1979, 26 грудня. Як

МИ

використовуємо

парн

вер­

статІв. «ТрУД., J 979, 8 грудня. ЕКОНОМІка є найважливІша 110літина. «Радянська Україна», 1979,

l' грудня. Успіх «Tpyд~,

народжується в бригадІ. 1979, 19, 20 грудня ..

Амери.кансьна загроза миру. «Прав­ да., 1979, 20 грудня. РQззброєння вел.іння часу. «По­ литическое самообразование., 1979, ЛІ! 12, с. 117-120. На, шої

шляху річниці

вІдродження.

(До

пер­

національно визвольної

р.еВр,'1!рції в ИамлучЩ. ~9.79, ом 24.

«Ащтатор»,

Соціа.1ьно-культурні

вати

підвищення

тивності

те, що

вони укомплектова­

нІ переважно серійним об­ ладнанням.

ОсновнІ вимоги дО НО]1моцехів повинні знати хто проектує. будvє і

тІ,

enc·

плуатує

їх.

КОШТОРИСна

По-першІ',

вартІсть

НОР­

працІ,

продук­ працюва­

друге,

кожен

мосуміш

компонент

/Зводити певними

в

КО]1-

ДО:1?~IИ.

молока

7 -9,

в

а

середньому

на

середньодобових

режи­

приростів

дистанціЙНИ~І

вІдгодівлі

-

управлІнням.

процентІв.

РІчний

Одними із перших на Україні впровадили обгрунтовану промислову технологію переробни і

Мічний ефент, напринлаjl, на фермах по 800--1200 порі в становить від 14 до

ти

в

мІ

автоматичному

або

з

приготування

400

на

10-::Ю

eI:{OH(),

поголів'Я~l

від

до 2000 норlв) більш триста НОР:'Іюцехlв.

уже

працюють

женНЯ пів І

на

примно­

прІфуТКіВ колгос~ радгоспів.

Напринлад,

імені

у радгоспl

вО-річчя

Жовтневої революції

.l;3еЛикої

соціалІстичної і

нолгоспі

ім\!.;

ні ІллІча 3апорізьного ра, йону Запорізьної област~ кормоцехи

навіть гри

на

не

зупиняють

день

ось

УЖd

роки.

напlтал~зму. ~Коммунист», 1979, ом 16. Щоб !;{ожен виріс сп.раВrIЩЬОЮ лю­

ВР::lХОВУЮЧИ зоотехнічні ви.моги. Для дозувзнся номпонентів рацІонів д:)­

робничих Y~IOBax

підтвЕ'Р

Більш донладио про це uоliї.ДОм.ила газета «Селlr. ская жизнь» за 10 сіЧНiJ

Ц!:J,.'1а

створеп­

~:llI;ЮЮ. «Агш;а,1;ОР·'>,

l!,i.1bHO

1980 poj{Y

ня

~З79,

.N'2 24,

застосовув а

r

як

(1

на

на

фермах велиної худоби господарства 3апо­ різьної області. Тут ІИ

фррмах

молодняка

20 тисяч нарбованцІв. Тобто, всі Rормоцехи, рогат'Л збудовані в 1976 роцІ,

норМів

моцеху ферми на 800підприе~l­ 1200 корів не ПОВИНіI:1 промислових було виготовлено перевищувати' 60-70 ти­ ствах сяч нарбованців. Інакше декілька сот комплеl:{ТlВ реалізація додатнової про­ обладнання для ПРИГОТУ' дукції.одержаної завдя­ вання нормів. У 1976 Р:1ни згодовуванню повн·)­ ці на його основі peHO!Jраціонних ІюрмосумlшеЙ. струt'ювано 1 збудован.о 111 не окупить витраТIL Пr.­ КОЛГОСDНІІХ і радгосшl.ifХ

необхідно протиріччя

зволожених

кормосуМішей для велн­ кої рогатої худоби. Ван(­ ливою особливістю їх Є

кормоцех

ІІІиронз перевірна у ви· доцільність

в ІвариннищВі підпри- IlОВИЙ

в

статті

кормоцех».

4ТН­


*

4 стор.

НОВЕ

19 сІчня 1980 рОК»

ЖИТТЯ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛІВ ПРИРОДИ цятого

булн

І С.'10ВОМ, і добрими ді­ JIами

стверджують

JIюбов

до

-

дування винного

машинобу­ члени

лективу

(голова

ко­

М.

Ф.

Нащєєв). У ньому налІчу­

ється

мисливцІв і

36

рибалок, мало

яні

справ,

що

,

барвлення.

56

зробили

чи­

Перед тим, як придбати цих

СПРИЯJ!'!

ніжних

пташок,

не­

обхІдно знати умови їх ронноХ роботи. утримання . Насампере:(. Так, минулого літа ВО.­ їм потрІбний ХОРОШІ1Й ян заготовили 500 пучків корм, свІтле сухе прим ! ­ віННК1в на зиму для пlд­ щення, чисте повІтря, годівлІ звІрів, накосили тепло. Крім цього, веЛ,І­ тонну сІна, збирали жолу­ ку увагу треба приділяді. Активну участь .вЗЯЛ 1 " ти пташиному «будинку"',

піднесенню

у ціЙ

природоохn­

справі

М.

Самой­

ленко, М. Кащєєв, В. КіІ. 1 щєєв, М. Голощапов. Люблять наші мислив­ ці 1 рибалки організовано проводити вихІднІ дні.

розмІром 40х20х25 сан- глибина -

Найкращою є простора клітка. Для самця МОЖИil зробити її прямокутноlO,

нlв або латунІ, не можна

змагання

спортивного ються

динни для сидіння, годlgницl, дверцята, плоску

зайняла

перше

нагородженз

понад

у

го

шнура.

9-10

Діаметр гнІзда сантиметрІВ,

мують в тундрІ, них вилі тають у

чи

пуделі,

лонки.

Від

тільни

другого

вlвча рни і

Серед

собак є

тер'єр. дрІбних

-

лайни.

карликч

ага

карликовий

.всього -вага тобто

може

бути

. 15 сантиметрів, а - п'ятсот граМіВ, дорослий

вміщується в крупному фужері. Велетнем серед собак по праву вважаєть,

рі!! вага понад

rpaMiB.

Собаки

nюдини.

~I

70 кіло­

вірнІ друзі

-

Вони охороняють

будинок,

пасуть

стада,

охороняють держа в н і рубежі І виконують без· JIіЧ

інших

важлнв.ё{'{

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ П ОНЕДІЛОК,

21

ПРОГРАМА

4.30 Новиии.

СІЧНlІ

ЦТ

1J&.05 4·.МІ Док. фІльми. Грає заслужений .

Лат.IЙської

артист

РСР М. Вlлле-

руш (вІолончель). 18.20 Наш сад. 26.МІ Кубок свІту 3 гlрсь"о .. ижHoro спорту. 17.20 Вперед, хлопqикн. 18.20 .ЛенІн У серцІ народио_

MY~. ОраторІїР. щедрІна дл. солІстІв мlшаного Х'l-

ру іІ оркестру. 18.45 СьогоднІ У с.lтl. 19 оо П'.тирlчка РІк . шальниА Лlтопнс

\

.

_.:>'OD~_

,

.. -

сНОВАЯ

завер· зем,,1

-

джерело

деякІ

з

середию

з

велиними

з

ти

товаришів.

М. КОЛОJ,!ієць і В. Зотов, яких ви бачите на фото, вва­

-

жають, що найкращий відпочинок першу лижню в засніжено,чу лісі. Кожного вихідного дня на лісових

це

святково

прокласти

стежках

ялинка. дорослих

},южна

ки,

тюменсько!.

пеиа.

19.40 М.

nOrOI\IH.

тетиqна~.

.Третя.

па·

ФІльм,вистав".

(21.00 .Час~). По закlнченнІ _ .Сьогодиl у свІті. пРОГРАМА УТ 12.10 Доброго вам здоров'я. 15.45 НОВИНИ. 15.55 .СрlбниЙ дзвlноqок~. 16.15 П. І. ЧаііК08СЬКИЙ. '6 симфонІя . • Патетиqиа~. 17.10 ДОК. телефІльми. 18.00 Т елепост на удариlй будо' вІ. Споруджуєтьс. Харків ське метро. 18.30 Коицерт камерно! музики 19.00 .Актуальна камера.. 19.40 .Погляд у маіібутнє~. 3У· CTpiq київських студентІв ~

віце-президентом АН УРСР

В. І. ТрефІловим. 20.45 .На добраніч, дlтиl~. 21.00 .Час~. 21.35 ФІльм сРозповlдІ про Ле·

иІна~. По saKIHqeHHI - но· вини. пРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

18.00 ТелефІльм Ta~.

POBapCKore

roрк."а

Коммунистической партии УкраинЬІ, roРClДСКОГOl и раЙО1lll81'е Советов народнЬІХ депутатов . Киевской области. Газета выоднтT на fкраИНСКОIІ

Rзыо.

мІс..

~0.15цем .Вашим. товаришу. c~І Іменем • . Репортаж 1 Київського

фІлІалу

Цен'·

рального музею В. І. Ле·

нІна.

Ів

иаРОі/21.00 Концерт З. тсворрср KOMnJного з14тораартиста М. КаЖJlаєва. 11.40 .Музична вікторина~. і у ба 22.25 ~~~~~oo~. C~2 ЖСІЧНЯ пРОГРАМА

ЦТ

11 ~O Новини. 14.50 До 75-ріqчя початку пер-

шої

росІйсько'!

телефІльм

революціТ.

.Тут, на

~~:~HiA Пресиl~. Г ' А Пlсн. про 15.15 М. орьки. •

ГС\·

оселях,

де

'

видніються

лиш верше'l~ ки. Оглянувся задоволе­ но ВІтер, сипону!! при­ горщу снІгу на прощани}!

вітамІ·

й

про

дуБІв,

Фільм .Пролог~.

на

деревІ!.

сухим

закотив

листя;м

берІзкам

віти-коси І, ЗУПИНИВШИСIl на перепочинок, прииишlС

на якусь мить, причаlвёf10 щоб з , новою силою с*

лити-вистилати

на

І10лJ ·

БІлий килим. -А дещо? ВlTf\P вІд здивування на вІт. впав на землю. Прямо по полю

трактори

тягнули

лених

снІг

1

добувати

ВІІ, що

вони

множення

аги,

...

знаючи

нього,

дІвчат

-

що

Щити!

З1' зе~l­

Давайте

щи­

--

ти, гуннула. з гурту 1<Отрась до тих, що на­ ближалися

з

причепами.

Розсердився таке «свавІлля. пІдхопився,

навколо

ВІтер на і рвучко закружляв

людей,

засип.! в

очІ снІгом. шарпав хУ­ стки, люто ВИСМИКУВіі8

коси Й безжально тріпотІв ними.

знищу­

тому

для

КІлька

ходили ся ладнати на .111 щось Із дощок.

білях

що

перепон

ВІтра.

на вулицях в такІЙ кІль­ костІ, що 1зда на автомо­

А дІвчата

смІялися,

ки,

роботи.

тІльки

розтираючи

знову

брапися

ру­

до

Аж засвистІв ВІ­

тер. застогнав, намагаю­ чись розжбурляти ЩИТН. І в безсиллІ понІсся заме­ тіллю полем: Ш-Ш-. с-с-с

в

А

через

..•

Сонце

пробивало~"

снІгову

посмlхалося ми

завІсу

й

Вітровм•

над

потугами.

О. САЗОНЮК.

с . Погреби.

,

Історії викраде'!-І

Ось _ тільки чи вистачи,ІО МУЖНt'-j

ня

красунІ.

стІ

у

сусІдІв,

судити

їхні

друзІв 3'1-

вчинки,

правильно

якІ І

буде назваТЦI

злочинними.

Н. СКОРОМНИИ, м. Бровари.

Буре-

16.25 -ТелестадІон. 16.55 Учителю - урок музик.. lR.OO Ми будуємо БАМ. 18.30 .Веселі иотки·. 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00мРазом дружна сІм·я. узиqна nporpaML 19.30 До 75 - ріqчя початку пер·

шої роШlcької

накинувся

ЗашелестІв

їжу.

три голуБІ ЯЛИН­ зрубані у скверІ бу-

Сокол.~ • • п!сн. вісника.. 15.40 ·ЗнаЙ І умlЙ~.

роздратованиЙ,

пувати

дІтей І

зІбралися

ніби

IS.45 Но"иии. 15.S5 .СрlбниЙ I\з"lно~ок~. 16.20 Для I\Ітеil. .Парол~: .Дру",ба>. 16.50 ТелефІльм .Наша МахфІ· рат •• 17.05 Назустрl~ виборам. 17.25 КЛИ. магІстралІ. Розпо"'_ дІ про БАМ. nepeIIaqa а. 18.00 .СпІвае МарІ. Бlешу~.

революцІ.. 18.30 ТелефІльм

21.00 .Час.. 21.35 ФІльм-концерт .Сторlи"и n високого иахтиенн.~. .,а закІнченнІ - 22.40 CborOIIHI у свІтІ.

ПРОГРАМА УТ

'Скажу

шоТ

ФІльм По

росІАськоТ

.Микола

закІнченнl

пРОГРАМА

18.00 ТелефІльм

-

революц'У.

Бауман-.

новиин.

НА ОБЛАСТЬ .Сержант мІ-

ліцIТ~. І серІя. 19.05 .Співає Дмитро ГHaT!Oa~, 19.15 .КиТв - 'M!tTO MOE~.

20.00 BeqlpHA

казка.

'Н) 1!) «~узичниА

20.45 пр» 20.55

Док.

K{OCK~.

фlЛhМ.

Голоси

народних

(HC11lY" себе~. ментІв. Баян . 19.00 AкyyaJlbHa "амера. 21.40 Телефільм .Дочка raнr)'~. 19.30 В . Васи .. евська. .Просто 22.50 ДовІдкова служба. Jlюбо.~. 20.45 .На добранІ., АІТІІІ» 21.00 .Час~. n 21.35 До 75-рlчч. початку пер- Редактор Є. Н. фЕдя ....

10.00 НОВИНИ. 10.15 сПОГЛЯА У маАбути,~. І 11.20 ЕстраднІ мелодІї. АдмІнІстрац(., партІйна І профспІлкова органІзацІІ 11.40 Шкlльниil екран. 10 IIJI. Броварськоl центральної лІкарнІ висловлюють спІвчут· Українська лІтература. тя меАи"нl!! сестрІ прнАмального вІддІлеиня В. І. Вер. 12.10 Фільм .Розповlдl про Ле· хо,ськlй 8 ПРИ80АУ тяжкоУ втрати - смерті П батька. иІна~. ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... -

~~~~~~4~~~~1~#'~~~~~~-.~~~-~~"~~'~

' - - 5 ~--------Н:шА

"-. ЖИЗНЬ~ .... орrаи

.Музика

19 ОО С Радян",""о"у . с~ю::!,:у ~O.OO Вечlр~я казка.

тих

йому,

І,

не перемог­

ку на пух кому снігу, а кІгтІ допомагають РОЗКJ­

прикрашена

...

що

-<j

корІнням.

на причепах якесь вІТТ", дошки. А там далІ уже чорнІв цІлий ряд постав­

звичайно ш,

РадІсть

Очевидно,

зустріти сотні дорослих і зовсім юних броварчаli. Тут стІ І в вони проводять своє дозвілля, готуються до спортивних стояли

19.30 концерт s творІв Ф. ш<l-

1,

землю

жбурляє мІж вІття сні. гом І летить далІ. Ростуть І ростуть БIJ!.'І кущів замети. Ось уже

голубоlO gлинкоlO

ще живе в пам' ятІ ново­ рІчна нІч. Вітання друзів.

ч лени обласної збірної команди 11 лижного спорту

в

з

Вітрище.

відчувши,

С. ПЕРЕХРЕСТ. с. Нняжичі.

жаючи,

трикутни­

вросли

вирвати

Лютує

Ось І вступив У сво1 динку N'9 7-а, що по ву· права Новий 1980 рІК. Т"І, лиці Марії Лагуново~. мабуть, у кожного з нас Вітали господарів, не

змагаliЬ.

обов'язків.

проса,

птиці нів.

flHAGTE

ЗлодІй

собака

ся німецький дог рІСт перевищує 80 сантимеf­

не

ми вухами і вагою близь­ АвстралlУ у неї немає во­ ко кілограма. ТисячІ жаб рогІв. При небезпецІ зем­ стрибають по городах мІс­ новодне видІляє отруйну та, залазять у будинки. речовину, І не один соба­ ВвечерІ вони збираються ка став П жертвою.

Ріст в хоЛЦі у представникІв

ціЄї породи

міцно

в

Справжньою БІдою в ють шкІдникІв цукрової австралІйському мІстІ тростини. І сьогоднІ нІхто КвІнслендІ стала жаба не знає. як зупинити роз­

і' велетні. Найменша со­ бачка чихуа-хуа, або меІ:­

сІканський

вводити

ростки

вівса.

* * *

бо­

ж

може зламати їх Буревій,

ПІд час

стає небезпечною. PaHKoBf концерти їх замІ­ нюють будильники. ня І гравцям, І глядаЧilМ. А виннІ в цьому меш­ ТовстошкірІ гіг ант и канцІ. Вони баГаТО рокІв штовхають м'яч не нога· тому привезли з БразlлП ми, а хоботом. сто гІгантських жаб. вва·

ля­

шпіци,

трави,

у П1вденно-Схlднlй АзlУ домашні слони разом Із свgїми погоничаr.1И ГР'!.­ ють у своєрІдний футбо .'І. Гра приносить задоволен­

що Іх предками були ВОБ' і північ­ ни: індійський

гаві,

крапель.

розмноження

смугу. Мохоногl канюкч також кочують по тундрі,

собаУ..

тер'єри,

долу, вигинаються й зна­ ву піднІмаються. НІЯК Н!

На зиму білі курІпки де всю зиму панує HiQ. вІдкочовують в л І с 0- ВсІ птахи, якІ тут зи· тундру. А. тІ, якІ зали­ мують, пристосувалися до шаються зимувати в тую!­ суворих умов. У БІлих рІ, ховаються взарослях курІпок на пальцях ДJ маленьких чагарникІв · вер­ зими з'являються жорсткІ би, де сніг глибший. Та І пера І вІдростають кlгт!. полярнІ сови не всІ зи­ Пера підтримують курlп·

вважають.

- борзі,

ше

вlвсяноІ крупи, сурlПКlІ, одна друга частини сала-

й

Від першого вин.иклч

чепився за кущІ в лlсо­ смузІ. завертів, заКРУТИJl їх. Хиляться деревця до­

І КУРІПКАМ МОРОЗ НЕ СТРАШНИЙ

3

гончі,

свистить, завиває. Ось за­

чений в молоці. В обме­ женій кІлькостІ можна го­

чашечок. якІ виготовля- насІння: три частини б1ють із шпагату чи товсто· лого проса, по однІй -

,

НИЙ.

пе­

пт:>­

метрІв. ВсерединІ пlдвl- Основним кормом ПОВИН­ плодово-ягlдних дерев J І шуються гнІзда у вигляді нІ стати сумІші рlзног) чагарникІв, Цей корм для

виведен·)

порід

400

Жалючий ВІтер жеКІ степом колючІ СНіЖННКИ,

!(омендується клlТliа po~~- неволІ є правильне году­ мlром 60х40х40 санти- вання, різноманітне меНіО .

НайважливІшою

місце і

Спеціалісти

утримання

канарок ре- вою утримання канарок у рІзноманІтнІ

премІєю. В. ІВКОВ,

світі

ЕТ Ю Д

рlз,

соковитІ пшеницІ. Бруныіи

Для пари

майстер спорту.

Зараз

морква,

ума-

вони не бачили самок.

POI{V

СТО ДРУ31В СТА МАСТЕ

терта

рацІон кальцІй, який Дl')­ помагає «будувати'> СКОР­ лупу. Корисні ФРУI\ТИ,

проф­

минулого

для

стелю. Самців краще по-· менІв, протягІв. містити у клІтці так, щоб

спіл!tи і подарунками. В оБJlасному конкур:'і 'УТМР на кращу стінну газету первинна оргаНІ­ заціЯ «ТQ.ргмашу!> за nik сумками

норм:

але уникати прямого по­ трапляния сонячних про­

завод·

комітету

Вітер

канароч-.

шенят І самок потрІбен дувати давленим соняш­ «будиночон,> розмІром никовим, конопляним І 100х50х60 сантиметрlf1. Лляним насІнням . ВЗИМКУ навеснІ слІд дават.і його необхІдно ставити у І не БІль­ свІтлих сонячних місцях, риб'ячий жир -

нагороджу-

грамотами

ського

рlод

рибальстВ? . \

ПереможцІ

6 сантиметрІв.

В осІнньо-зимовий

робити з мІдного чи цин·

А на заводі кожного року І проводяться

двІ частини

ного насІння. КрІм зернового, канар­ кам потрІбний М'ЯКІІЙ

тиметрів. Виготовляти П у клІтці встановЛЮЄТЬС:l номанlтнl нруп' янІ кру'!'l слІд з металевих стер;;;- фарфорова поїлка. каші, БІлий хлІб, розмо­

кового дроту. РозмІри НаприкІнцІ сімнадцятогl') між гра'!1{ами не бlльстоліття було виведеІіІ1 ше як 1,5 сантиметра. багато декоративних Bq- Клітка повинна мати ДНО, дів канарок рІзного Зп­ яке б висувалося, жер-

пер­

мисливського

Європу

розводилися, була lто.­ лІя. Потім їх завезли в інші країни Європи і Азії.

ріДНI)­

го нраю робlтнини заводу

торговельного

канаРЮі

в

Першою кращою, де вон.і

свою

природи,

сторіччя

завезенІ

ту,

ви ПРИДБАЛИ КАНАРИУ

БАТЬКІВЩИНА нІ}­ нарок Кана р С ь к І острови. У кІнці п'ятнад-

'

у ДРУЖБІ З ПРИРОДОЮ

АДРЕСА:

255020

БРОВАРИ

вулм. КИУВСЬІІ'

••

, 154·

.

ТЕЛЕФОНИ: ре. даКТОРІ -

вlдповlдальног.

секретар",

19-3-82; .аступник, РЄАактор' -

8 І ддlлу

дента "Ісцевого радlОIlGвлеНИR

сІльського

_

а&асовоl роботи. фотокореспоидента -

Друк високий. Обсяг 2 полоси формату АІ.....

....

..

roСПC!JАаРСТВ8.

19.3.18' в(ддlлl. . 19-4-67. ..

.. _

.. .. ..

га.зета ІИХ.ДНТІ.

11I·4-47j коресп.,,·

ПРОМИCJIClаост\

, ..

r Іlвroрок,

c:ep e ll1.

п'ятницю t С:Убо17.

..........

ІН;:;619б4.=иІв~об~;р-;:л~~~;р~~~;;;::;;:ц~~;;гр;фіІі;;;;~:х-;;івл~~-;;;:іиіВ;ь;;1~#.г-'ОГ~з:м~348-::u:8зО:"

#12 1980  
#12 1980  
Advertisement