Page 1

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС

ПРОЛЕТАРІ ВСіХ КРАІН, ёДНАЯТЕСЯІ

12 (3916)

~ КПРС Щ»ІЙИІіВ ~У ~Про ру;х механізаторів сіо.Ль­ СьtЮІІ~ rос~рсгм за досягнеимя найвищої продуктивності ILJІali,J., ІІІаИGИМа.ш.ие Б!Иf\ора>етання технічних можливостей JVta-

ВІВТОРОК

21

WIUi~.

}' иостанов.!. віДзначається, що соЦіаліСтичне змагання , Я:К '~ розrорнулося в 1974 році серед ·rруд:иш:Юв села, стало нов о ю

ClЧHJI

1975 р. 2 коn.

могутньою nідоймGю

;~ля

nриведення

в

дію

внутрішніх

резе р­

вів колгоспі~:: і радгоспів. У ході змttсання набрал а велик оі·о

Ціна

іlшuнж;енн!f прогресивна форма боротьби за підвІшІення еф е І\~

т~.вьості вир••5~ицтва

МІчних

-

мою.'ІИІЮСТей

рух за ма~симальне Е!ИЕорнстання тех­

1Wашин,

досягнення

найвищої "продукти в ­

ІЮG'!'і Uf'И роботі на 'l'ракторах , комбайнах, вантажних автомо­ білях, . м~хаиізмах і агрегатах ; nеревшюнання денних норl\1, значне шдвнщения сезQнного виробітку в стислі строки прп ВИС<ЖіЙ ЯКОСТі робоТИ. , Новатори · сі.ш..ського госnодарства, які · добилися видатних· \)езуJіьтатів у 1974 роЦі, зsертаються із з<>.:-:;шно 1>~ до всіх меха­ нізатuрі·в країни: закріШІтн все те краще , чvго досюнуто у ·в и­ ttорn"'.анні техніки, зробити цеЙ' досвід у Завершальном у роЦі нятирІчки .наАбанням усіх трудівників, яні працюют r. t>a машІ!­ нах, ·розгІJрнутн масvвий рух· під девізом <<Сьогодні рекорд

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМіТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АІЮННОІ РАД ДЕІІУТА'.rІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

новаТQра,

завтра

-

норма · для всіХ».

Це:НтралІ?ннй. Комітет НПРС рекомендував ЦН Компартій

Івац Тихонович ЛебеАмнець передовий

тракторист

союзни.х .рес~убшк, кр~йкомам, обкомам і райкuмам партії, Ра­ ~ам МІНІСТрІв ресn)·бщк, викоююмам Rрайових, обласних і ра­ Іюнних Рад депутатів трудящих , Міністерству сільського гос­ подарС'~ва СРСР і його місцевиl\І органам, профсп і лкови м і комсо~о.1ьс~ким органі:;;ац!ям всебічно підтримувати ініЦіативу

--

мічурін­

мехаюз~тор1в, ~прямовану 'На рішуче поліпtnення

ського вімілка радгоспу «Вели­ кодимерський ». Торік трактором МТЗ-52 виробив 980 гектг.рів умовної оранки, що на 80 гекта­ рів вище його соціалістичного зобов'язання. Високі рубежі ви­ значив

і

на

завершат,ний

ко.жнщ

«Сільгосптехю_.ка;:), іНUІИХ с.іJІьсь.когосІюдарських піднриємст на х пнвченн!І досащу механізаторів,

Виростити на кожному гектарі по 37 центнерів зерно. вих, в тому числі- по 3ti центнерів озимої пшениці: по 370 центнерів буряків, кук~·рудзи на зерно одержати по 46 центнерів, зеленої ~tшси однорічних трав - по 140 центнерів. Заготовити і внести 7 тн;;яч тонн органічних добрив, 500 тонн - · мінераш~них.

рік

по явнайбільшсму nощнренню цього д9Свіду, маючи на у ваз і

3акр1пити дося.rиуті результати, зробити вС€, іцоб високи~ вн­

ТварИНИПІШ ВИРЇЦІИЛН ВИробити

6500

НИ,

центнерів СВИНИ­

одержавши середньодобовий приріст на голоqу 600 гра:~~ів-, витратити кормсодиниць на одни центнер приросту 6,2 при плані 6.5, знизити собівартість центне­ ра приросту м'яса на 2 карбованці.

Це соЦіалістичне зо­ бО-в'язання кол е кти ну Бро­

літрою з розрахунку по центи єр и на Г ё: }rтз.р. ·

:ва'}:JСБноrо в і дд і лка радгоспу імені. .Кірова, надруІ{озані у сnеціальному випуску стін­

Дбають тут і про з г. бєзrте­ ч е ння писоного ~рож а ю бу­ ряків. Восени в не:;ли на ко­ жєн гек тар по 400 центне­ рів органічних дс;брив і по 190 І<ілограмів мінера .тп,них. Весною, під час сівби, nноси.

ної га З ети

« Шровещ~ >>, при­

смченому Зверненню Цент­ ралJ:>ного Но:vІітету НПРС до партії,

до

радянського наро­

Ду.

ти:v:еться

У завершал ь ному році п'я. тирічки колектив відділка

суперфосфату, ри

вирішив виИти на но в і руб'е­ ніж

у минулому

-

вчасно

по

центне­

4

веди ,.

протягом

Вся площа під ярі підго­ товлена своєча с но. Н ас іння

році.

доведене до кондиції першо­ го

Радують око озимі. Це

резут,тат

·кілограмів

50

вами.

Розрахунки гр у нтуют ь ся на збільшенні І-;ілт, кості добрив, які будуть внесені, поліп­ шенні догляду за посів а лш.

...

аміачної

·

літа пос ! ви пі ;щшs.1юnіlТН· м v ться м і н'е ральними добри­

ІКі виростити сільсько ­ господарських культур біль­ ше ,

по

два

клас-:.

Роб іт.fшки

ничої з

прове.

деної сівби, під час якої бу­ ло внесено по 6 центнер ів м і нера л ьних добрив на ко­ жен гектар. Декільк а днів ::ом.у :.1ехані:оатор Л. Нооенко

велиюв1

довжують

ня

трактарно-ріль­

бригади

і

тваринники

інтереси!

вивчати

про­

Зв е nнен­

Централшого

Но:о.t\тету

НПРС до парт ії ,

до р адян­

с ь кого н а роду. Серед

меха·

нізаторів і ріл ь ників цю ро­ боту з м і стовно ведуть кому-

t'!1дживив озимі а~1іачною ее-

робlТОК став . дм ~Іехапізаrорів звичайною нормою.

, Мінісrерст.ву сі.льськогСІ госnодарства СРСР, Всесоюзному об. єдианню .<~:<;,оІозстьгос;nтехнlка», Державному комітетові РадІ 1 Мrн:стр!п CPL:P оо nt>офесій<ю-технічній освіті доручено широ­ ко розгорнутн в зt~мовнй пері?д. ма~~в~ навчання механізаторів

ністи агрономи Д. Сахно та С. Нуксен.ко, у Т;J~РіІЧР.н­ ~ів 'ІЛР.НИ JШРС Г. Тру­ оа, В. Руденко. Про дієвість цієї роботи

з метою підвищення Іх квашфlRацн 1 оволодіння передовими методамн організаЦіі: внеокоnродуктивного використання сільськогосnодарськоУ техніки на nолях і фермах. (ТАРС).

хід n!дrиовни до восни ішл~

мова

на

зас:данні

ДО ДЖЕРЕЛА ЛЕНІНІЗМУ

nартійно­

го бюро відділка, ю;е відбу­

лося цими днями. Доnовідав неруючий відділком І; Рад­

Київ, _вулиця Вол.од:имирська,І Влизь·ко 400 з них розповіда5,7. У б}динку за Цlt:Ю адресою ють про зв'язки В. І. Леніна з бувають люди з усіх кінців Ра- • Україною, про перебування Д.ЯНС~\)ГО с~~зу, з баогат?ох. к~-І сім'ї Ульянових у Ни є ві.

чеН'}(О.

Свою y~ary партІйнІ акти­ вісти

зосср~;дили ,

nеред ,

на

Зсr\но.з;

нs.са.м­

ремонт;

техніки.

ї{)Чюи земно1 кулі. Сотю в1д~1У ~і дні відвідувачі з вели­ дува;lв у~одня приймає КиІВ-, ким lH'l'epecoм . оглядають зал, сІ,кии ф:шал ,Цен_т~льноrо му- . де _відкри'fо екепозицію, при­

й бурякові сівалки,

нультив:пс.ри,

куІ<урудзосад-

1!\ а люt , плуги та інший при­ чіпний ін в ентар готов! Д()

зею В. І. Леюна. Він був ство.

рений за~ рішенням: ЦН НПРС і

вихаду в поле. В цьому за­ сл у га механізаторjв В. Нрас· нов а , В. Сліпченка, А. Анто· ненка. Чекають постановки.

вlдкритни, для

ffшлося

про

р.)

( 197 4

rpy

д н є в о г о

Пленуму

Цент­

змагання ,

вого і змістовного

п.!дготовку

.

на

за

Wlaзas r«:rro.u:ape'l'в

19

..,

.... -;::-

"' "' >. """"' С>:

~

=і·- ~::і

<:>"(оо,

Радrосnи <Плосківський,. імені Щорса

<Русанівський:. імені Кірова імені Мічуріна <Літківський» <Жердівський» «Калитянський » «Гоголівський» <Бобрицькиіі» <3 Ор Я» імені Докучаєва «Заворнцький» «Велнкоди м е рський» «Красилівський» «Заплавний» «Требухівськиіі» Птахофабрики

Пvхівськніі

ППР

ПЛе,н: тпхозавод «Рудня»

січня

1975

.,

".»

:titJ::t:{c::l

."

СІ

С>: «:~ О

::

~::~~

t.. ~

\..і=::&::!:...

=-

11,2 9,6 8,2 8,2 8,2 8,0 7,3 7,2 6,6 6,4 6,3 6,3 6,1 6,0 5,7 5,2

-0,3 +0,4 +0,1

1".... ,J')

11,7 10,5 9,0 9,0 9,5 8,5 8,0 8,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 11,0

8,5 7,9

.~.

.... ., .,,_

:-;; а: о ::Е ::с

"'"'е')== S'"'"''"

gi: і:

+0,1 +0,4 +<>.4 +0,6 +0,3 +0,1

наростання перш о ї

ки,

цро

зброние

повстання

· Великого

·

іНовтня,

соціалізму в

' дrямн;

=

о.~-

с:-:

яні

на

відбувалися

броневосці

в

Rих газет

~искра», <!Вперед», ської рес~убліки» тощо.

.;.ІJролет:арий» та інших, де Ост~нюм часом. у залах му-· t дру-.нуваш~оея . безсмертні ленін· : зею з ~вилос.ь багато нових до­

u:ка­

агронав­

кQреСШИІ­

ські праці. В~;щідувачі можуть і ку!'іентrв, яю розповідають про

побачити особисті речі Леніна.j втrлення в жи:ття мудрих лен ін­ Ось костюм

ось блуза

яку . сь.ких заповіТJ в, про. натхн енну

Ілл~ч. носив' пlд ча<: n~р~уван- і т~орчу прац_ю . радянсьно~о на­

ня в nідпішІ! за озером Разлив. І ~ffv n.~ :аюинанню рrшень Ії музеєві у 1938 році nодару- ! юб з lзд:~; . КПРС , про мировала н. н. .Крупська · І л_ .. н.у зо~н;шню J_IOЛl Tfii(Y на• . ·· • ШО! napTlЇ, ПРО СВІТО В НИ КОМу}_ Н~ї~ькому філіал! Це~т- ~ ністичний і р6б ; тнпчий рух,- про

~~ЛDНО.:о ошьш як

музею В. І, Леюна )1'оржество ідей лен і н із му. тисяч ексnонаті.в, (РАТАУ).

9-

~;#.

u

~

;; s:

·= ~

"'g ~

(.<::0

-0,4 -1,4 +0,4 -0,5 -1,3 +0,4 -0,7 -1,0 +0,2

"'" = "'" ~

ес

88

85 94 87 90

+0,1 -0,1 +0,3 +0,2 +0,3

-0,2 -1,5 -1,3 +0,2 -2,4 -!;0 +3,6

92 84 88 91 91 82 90 89 90 86 89 1,5

9,5

+0,3

-0,7

92

8,5

+0,5

-0,2

93

+О, І

цей

<< Потемкин>>,

----------------·

>.·

в

час на Україні- з поветання:vт

;,

"'"... "'" ""

S'"'C> =:.:

дають про

· Серед · ексnонатів музею _ повс~анням робітників міста о;:ч::rjн::;ли відомих більшовнць- Гортвки, створенням <!Шуляв­

дент.

року

.. .=.

спадщ~mою

титаНlЧ!fОЮ д1-

будівннЦт•ю

~іаmій країкl .

Д. КАЦЕНЕ.ПЬСОН, громадський

багатющою

Жовтня. розпо в і­

яльн\стю, сцрююваною на . ство- Москві та інших містах . Доку­ рення більшовицької партІї;' на 1 м_енти знайомлять також з по­

чання.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління ~ільського господарства райвиконкому пр.о надtй мо.'Іока господарствами району

з

ирго життям 1

р а лмІсго 1\с;м l т~::ту НПРС, де в 'ятої сес!ї Верховної Ра­ ди СРСР, організацію дійового іН;J;И Н ідуа.'! Ь НОГО СОЦіаЛ іС ТИЧНОГО

юдв1дувачів у І рев. олюції

істо­

- 70-річчю 1905-1907 років.

-~.ж. дя _світово~о проле~аріату •. .зі револю. ції, ПР? політичні ст. рай­

за­

бе з печення вис оІюІх: і;;ейhо­ го рівня агі>зЦ.!1НС•·ПРО· п а гандистсм;ої роботи, її тісний з в 'язок з життям, вміле, дохідшrt<е роз' ;існєння постаЕ·)ЮІ

,}Іись

зобов'яза.rіо. - Іtе­

також

в

р!Г партІї і країни

nройшло близько десяти міль.\ петицією.~> Великого _йонів чолові!\. . Вони познайомн- 'І Матеріали еі!\сnозиції

лінійку готовності трu гусеничні траюори (коJrісні - на ходу), двигуни · · · ЯRих відправленJ На' ремонт, чека­ ють ремонту і 5 борін. Пар­ р: в ництво н і ;;діm\а закінчи­ ти ремо!'Іт до 1 бєре,зня .

с:sячену _ . ;шаменній, даті

серnнІ 1938 року ~ Вона, за визначенням В . І. Ле­ Відтоді 17-ма залами музею' ніна, стала «геверальною ре­

на

тійне бюро

які досягли найвищої прод у Е­

тивиостr .в . 1974 ро.ці. РозроІ5нти і здійснити конкретні заходи

Фото В. Бендика.

РУБЕЖІ

машини.

Доручено ?РГШІізуВати в колгосnах, радгосnах, об'е1\наннях

п'ятирічки.

ПОВІ

використання

всІх І>Н~1в техНіки в :колгосnах і радгосnах, забезпечення її дв о ­ зміни~~ роботи і високоrо сезонного виробітку,, схоронності

Москва. Красна п.п:оща. До Jlен1иа. (Фотохронік а РАТАУ)


Комуністи показують приклад

thw • 'lo.d Обов'язок Бо:-;унlсtІв 1 комсомо.п..ЬS з11rагення, бути йогО' надихаючою 1 opraнlІJIO'IOIO сuо:ю,

показувати приклад висщ:ої свідомостІ І TBOP'JOI ностІ у виробн:ІЧО!\'ІУ і громадсько11tу житті.

aК'rRII·

ництві

(Із Звернення ЦН НПРС до партії, до радянською

народу).

По-дідовому обговорюють З вер ,

';;) ВЕЛИКИМ

рішення груд-

робітник и

в ід-

відповІдають на за-

тру;;.івники рад- женню і зміцненню миру на з.ем- вже ді.~ом

rocny с:Бобрицьки!"r:о невого ( 1974 р . ) КПРС і Звернення Ко:~~ітету КПРС до

заготіІіе.1ь

і

виробництва

шення

25 .1ютого н а JТініАку ~­ будуть nсстамеиі всі

зе~еробства

продуктів

і тварин-

сіл~ськогсхmоJ.ар:ь~і

і

трактори

машини, до

20

ділка J'i'<!

будівництва,

ліднесенням ністичного

сі.1ьського господарства за збідь- товності

зерно. травня 2, яким керує ко ~1уніс1 шщтви у 1975 році та успішие за- ~би.ра .1 ьна · техніка. При мц:май­ стерні радгоспу розnочали 11:іnи збере- 0. 1. Вільгоцький. _Сьогодн і вони в~ршення дев'~тої п'ятирічки:.. нення ЦК КПРС

~ сприйняли

ки. До

працівників

з~rа га нн я

з~дання виконуватиму не ці аліетич не

менdІ, 'ніж на 120 проценті в.

Па ртія заІ~лщ<ає

рік

.1і і вас,1ов.1юють сер.1~чну вдяч- клик партії. На фермі на;rій м о- завср ша.1 ьниі!

п~овоttи~ьс~

ознаменуватИ курси трактористів,

хлrборобrв І

_п ' ятирічки агрозоове~навчання

по 7,6 кi:rorpa~a уд<J рн ою 1rрацею. Труд,ІВН!оІ.КИ. на-, твариннк.,~ІВ. Тваринники ~окла­ усІХ ЗУС!fЛЬ. д.1я ycn.twн.oгo Центрадьвого за ведичезну турботу про бJІ аго від кожної фуражної корови. що І шо;~о pa~r :1спу зобов ~зал~ся в дають на 0.5 кідогра~1 а бі.'!ьше п рота І97е> рош вирости ти 1 зІбрати проведення зюовлІ худоби І 36иrьпартії, до ра: і щастя нашого народу. минулого зернових по 33 центнери ~ кожно- шен ня виробиицтва молока. Коди" воДії радгоспного авто- ві:щовідногІ) nеріоду дSUІського народу. Де б сьоголю Веднку по.1ітично-:~~асову робоro гектара, в то~І У чис.11 л~ен нроку. nримітинг" на зібра;rися парку р~де і, н майстер в не побував: чи серед ро~і!ннків проводять ту по овочІв иростити в 37~ по ці ення piw_ жмтя Втілюючи Звернення обговоренню 8 свячений моптується техніка , чи на фермІ, · полІтІнформа!ори, nро­ агіт,атори, л;1она rект~ра з . Ів цент:rе_р 0 22_ трущаники RПРС, з'їзду. XXtv .пенсіоі днів нового Р?КУ ЦІ( КПРС, тут виступив П.1ену~1у ЦК нісrь ЦК КПРС.:, Аого По.1ітбюро ,10 ка ста новить

де з перших йде напружена боротьба за збщь- нер комуніст М. С. Купав: - Товарv.ші~ Ви J!Щєте, що ос.о, паршення надоїв молока,госчиподва рствІ я перебуваю _,.. _. •vже понад пі~>nоку . · никово-теплич:rо~ у радгоспу - скрІзь роб1тниrш об на пенсії. _Біль~е 28 років nрВ:-

говорюю:ь кожf~е слово, з~ерненс цював У ~иьсько~ІУ rосл~да~~:вІ: l СЬОГОДЦНІ, ко.ли П\}ОЧИТ. к& . р ДО nарТІІ, . до ВСІХ радянськ.их лю- нення ОМІТету ентрального • а . янського · ·КП.РС .• d. ... . . ден. до партrІ, до Р 11 Активно, в творчІН І дшовІи бстановці пройш.1и збори бт.вари~- ~ наvоду, мене НохоІ~-~0 в::;і}~~о~~е

по _ 32~ 8 1974 році досЯF.1 и пев- щІ 480 гектарІв, на~оtти вІд кожно І _ фуних 'vспіхів у збі,1 ьшенні виробн и- кІ.lОгра.~"в ~:о.1ок~ ного ти ~а ро 1 11 .... ро цтва · і продажу державі продук- ри.~r~о' .. · ко?, ви тонн. 45_0 д~рл,"в' На господарства. тів сільс;,кого

радrоспу

пагандн<:ти, члени n~ртrйцоrо кj,.

міте.ту. С.ІJо_во пар тн вони доно! р у·. J д 11;ника. Особдивою nоnуnІІРН:К:~ r ' t:я.ть до св :лпмостІ кожно о

Хор оши й 11рик.1ад у зма ган ні , ; кориСТУІ?fЬСЯ вистуnи КОМУНІСJІВ кожному із 845 гекта рjв одержаДарjtгава. ово-, н. І. ГІрник, НіШе лока.зує б. рнrадакпr)·с но ло 29 6 центнера. зернових. . в як' і ''<J .. . д. с малька, А. нМ. • ,. ' ' . в . Строrаио,... тому числі пшениц; - по 36,1. ,ч,gшJкІн, я ку очолю<' ч.1ен

Виконано

Ц.:>й

соціалістичні зо·б ов 'я- Г. rt. Корнієнко.

к.олек1·нв вої, А. А. Подторана.

зання ·по nродажу держ аві ово- зоб~а'Р.зався внрос:•пи і ' зібрати

Трудівники нашого гО<:nо)(ар-

в шІнішньому році 2600 тонн о во- ства запевняють..• .що не пошхоnу· за готіплани хвн:~юва«~rя. е ьз ~днІ· до вас ~ чі в• персвиконано ронаІтниюв механізаторів, никї.в, б . . . . яких ма 1 іІ рІІ ишов с ог~ · теллиць с лзаводу ЮТ!> сил, енерт 1 знань ІМ" ~ цк · тв нм намі ом _ літи знову· ве.1ь ІНших продуктr·в землера - ч1 в. ' • за 0 завершении дев'ятої • '• на- пішного у радгоспі нині ведеться ! пр~рц~ватн · ко~Іуніст а зна- ства і тваринництва. річки обговорювал~я Звернення · · КПРС

ТрудІвники

і всі · адянські ~юди

радгоспу, як 1

J

б

б

• НинІ робІтники радгоспу о го- nружена ро ота по ПІдготовЦІ до ти

палко під-~ чить с~ова па ртії звернені й .110

__ По~танову Ц. К КПРС : викон а ння завдань завершально· т И:\1 ~ть плодо;ворну діяльність. мене, тому перед всіма Т?вариша.б-~ ворюють Ради МІнІстр Ів СРС.Р, ВЦРПС 1 го року п 'ятирічки. В розпалі реJ(0~/ністичної партії по втіленню .ми обіцяю, що де не прииш.'Jося вироб· ЦК ВЛКСМ «Про Всесоюзн е ~о- монт сі.1 ьськоrослодарської техні8

життя

велиЧних

пла-нів ко:\!у·

nрацювати в радгоспному

~~~~~~.............. ......а.~ам.-.............. .............. .............. ....ва~~~~~~?DТW n

МЕМРЦ

В.

·

секретар D&Pflboro

RO. .'I'e-

ту радrоспу •ВобрІІЦІо. . .•·

СЕМІНІ\Р ЛЕКТОРІВ

На бу дівельних майданчиках Ру дні

Jlett'WPB міської: орrаиіааціІ tе­

Комуиtстичва партія й Радаський уряд по. слtдовво втІлюють в жиц.а аграрну полІтЮ\у

'У сl~с•хому rосподар­

вариства «3иаиня» веАrть мп­ ку роботу по пропаrанАі катеріа­

підвищується ефехтвввість виробництва. Згід­

дів, пленумів ЦК КПРС, по nО­

XXIV

з ~Ізду КПРС.

ствt - застосовуються

1в,цустр1аn•яt

лів і документів партійвих а'і~t­

методи,

1 народногосподарського пmаИу ва 19'75 рік, прийнятих .11 сесІєю ВерховноІ Ра·

но бюджету

ди Союзу РСР, на розвиток

3 r&JІУзей. найрізноманітніших метою допомоги лекторам У їх ро­ боті щювеАево семінар голів пер­

подарства кра Іни ввдіпяється 37,1 мlJІЬяр~а карбованЦІв, що на 7,8 opoцell'fa бlm.me, иrж у минулому році. Ці кошти будуть вuадеиl і в спорудженн• крупних тварнинІІЦЬХІІХ

винни.х Gрrа.нІзаціІ: міста. На семінарі розrJІеуто иитав­

комп·

пекс ів.

Про те. як виконуються иакреепеивs XXIV з'їзду партії в галузі сіJІЬськоrо оудІввнцтвв, переконливо сu1~чать вонобудови Ру,цвt. Шхо ла, будинок ку.льтури, :.IJJOCT'>Pl JКНТJІа. t зви: опемптахораАrоспу, яю корпуси ча.ііно ж меuо.по1ш споруджує зarlR М 4 DPpP.cyr.нot .М 8 тресту сБроJІІг.рисlдьбуд•. мова , .111ає чима· Загі н , про яFи!і піде тут ЛИЙ « ПОСЛ УЖНИЙ» ·СПИСОК . 1971 рік - почато буд:.внчrtтІю. JІepmoY ч;,рги с~м иnотrківської птю:офабр~К'И . · ' ЗдаНt'І 6 nт ашн шt ів :щгальнNо потужн і стю· . 96. - тr:с яч кt< артц., ;, на<. тyn­ курок-н есучок . У третьому

Jioro, 1972 раку,' достроново чергу птахофаб рюш.

1973- 1974 ро1:и -

;щано . й другу

роб!'ТИ на Рудяянеь­

::ому кс.мнлекс і . Ту•· "ВС' •~~нс Е r.н с ТІ:іуатацію

конт vJm,но-пл ..~ м:ннur() ·,.. стадз з майданч ик пtашниксм на ЗО ·;и<.:я ч rоІІів nт ин!. спсj р уди

вннробr · вал'>НNІ) учоц. sе­ стада потужністю !2 тися;т i(\iliOE-R де'rься підготовюі до здачі нас -rупюе оо · єкт!~ ЦJ!Я

розмножувалІ. іЮГО

промис.'Іового коУ-щІ -=ксу, І все це nри вис: оши перевиконанн.ІJМ якост і робіт , з н езмінним пд ан о вих

..

завдаю

Протягом минуJюrо poRy загІн освоУг '176 тисяч ка-рбованців . кап : таловКJІадець по ген­ п ідряду і викощ1 в буд!в .::л;,но~монтажни~х ре­ біт власними сидс:ми на 4.70 тисяч :кароован­ ців. Нолектив по стійно виходить п ~ реможце м серед будзагонів зма-rання соціалістичного колони .

Бе зперечно , трудову славу здобув ають лю­ ди. Номплексна бригада Миколи Тихоновича Блохіна rю-пра·ву вважається одн·!єю з кра­ щих. Понад 25 рок і в працює бригадир на бу. довах, у тому числі сім

рок ів

-

в ПМН-8.

порошкової металургії . Споруджував за води заводобудів· ремонтно-механ ічний, пластмас , ний ко:\-Ібінат, висотнІ будинки в Ниєв!. Висо­ кокваліф ікований спец іаліст (має п'ятий роз­ Тихонович згуртував Микола ряд муляра ) дружни й колектив . На будівництв! племnта­ хорадrоспу бригадир вп ровадив поточний ме­ тод ведення робіт. при якому зводиться одно­ часно три птацrники .. А з сfчвя минулоrо ро­ ку бригада перейшла на зJІо61ись-:кий метод.

Т6ж не дивно, що ГоловинІ комітет ВДНГ

СРСР затвердив М. Т. SloZlsa

разом з на-

знань 1

труд.ІІщими

rлибленню

сіJІЬськоrо гос­

ня: « Про планувания і . а.хтуапьиі питання роботи первивних орrа­ нізацій у першому квартuі RІІ­

Се~.tенякою та брига-

чальником загону В. І

удариикІІ ~О)1ун!с-

по пропаrанАі матеріалів .fPYA• n• ) П ленуму ..,.. вого (1974 р.

Бутри:\1,

ди СРСР та .. 3~.ернеин.и: ЦІ ІПРО

днром І. П. ФеДороБзЬі<им nочесним учасни~ R0:\1 ВІі>П'І вки 1974 року. Дсбр"' трудятьс.q таr;ож

соціал •с;:ичного

КПРС, другої сесії Верховвої Ра-

Н ецдшк івськ ий, · Ана-

иаро)(~ ·- ·· ·' ·· ''· '' · .· ~G ц!ЧІ~t!_; ~Р~_~нськоrо.

т ичної праці, пр азсфла н юві

з,\!агаt;ч я Oл!)tterй Мпхаі'І'І'J

Ол еЮJе;едрuвич

;\Tнr-: cлaйonr r <J

талій ТІmJпвrшч. В.r,ох і и;: .. ;:Щртуозно професія-ю{

(;!!;оповідач нішньоrо рокр відповіДальний секретар правпів­ ня ·Ф. Д. Гончаренко) та «Пре 'завдання оргавізацій товарисТВа

волод іє

ар:\-Іатурника, ,;... t~(Щ~~ ;-~_-;- ·~ектор MlCЬKJCO~J

б;>тснуІ:а.:. ьщ:.~w..

трактори ~ть. itrІ~;,:ryJНкa _ i'4Jinoлa Ностя:нино. ,..:: КомпаІІ:m· .fшіни В. І. Дем авич Тпш сш<о. Дсбр? С;!о)р ;~ ,hде про :vr <: і1::тр і в

буд!в ел ьнuі• ~'!P#J!H

l"<,;щs ~ J)д влівну l0ХИ:\1ЄН-

1;10, О.1ьгу Фєдо р · шг.· П,щ:.І~\!~· Софію Махар ; в. ну Печ:r1J~ ,_ .lіІJ.Ч и Б~i!i.IJiijl.w;т,v" ~ змінні

завдання

Ёеико).

.". · n - • , --. ~ .ІQ~~;]'!~~~Р,_'ІИХ

досВІ.І()JІ

1J ОИІнялися

тоnариІ:т~а '

..&

орr&ИJ3~цш

_;.: · роботи; ·· П~р(\Д·к(Ілегами вистуfіи.; на 115- 125 пj)рІr,,н,: і<, __....~ ко (3aBOiJ; ПJІаетр " !І Дн r.Jмн r ко_.1.єк:-т: і Іі ід[j:с,.:..1ося обrсворсння Звернення Цен1:ІJа!ІІ.аоrо . ·Ном і1 ету Ю1РС до · ~-ли · · ·~, • !{T~B',I,elj

лар'і'ії, д() радн!ІсІ.!:ого }{aj;oJY та' П остан овrt ~ мас), м: О. Тимановський (місь~ ЦН ІШ РС , Гад н Мініст~і:,з С РСР, ВЦРПС 1 І ка ССРL'ДИJІ .школа N! 5), JI. r~ Всессюзнс ссцlа., істи'іh<:

ЦІ{ В Л Н:СМ << Пра

З:\-Іагання прац~j,fШі{:р Л ]JСІМЇ!tлuвості . будівнизг. ;.;:острснове

цт·ва, трансnорту

народногоспс,;;арс;, кого

успішне заr.:с ршЕ:н н я Будіuе.r;ьн v.ёш

nп

г. :rану

на

деs ' ятої

t:: Lr! и.::н

вtшон ання

19 75

рі к

і

п'ятирІчrш » .

ознаменувати зав ер-

шальний р і І; '!І ;~ г рнс.ю п рацею, добитися виксн ання ю!ану р с бlт н а сіЛ ь·сьноrо-спода рсьхих об'єкт ах до , 25 rруднн. П. ГОЛОВАНЬ. Не<. ф ото : (вгор: л і воруч ) l'l1yJ:яp п 'ятого роз­ рнду .

нер оюжець

соціащстичного

змагання

1 МарJІІІЮК

торrовеJІьиеrе

(завод

r.

. машинобуДувавіІя); А.

Мако­

гон (міська середня, школа ;м с.ільбуд )) ).

« В:ровари-

(трест

М . :К. Просін

3),

Ф. ДАНИЛЕНКО.

НовІ рейси аерофлоту

О. О. Бутрю~t :;>а кладкою ст ін ; начальник чет­

Пе ршІ

рейси

цьому роц!

в

аертоrо будзагсну старішїй виконроб В. І . С'е­ КО:\-Іnлекс н ої бригадир (ліворуч) і меияка

зробили літаки аерофло:rу в Но· ворос ійськ 1 Тобольськ . У сІЧ·

(вгорі праворуч ) дівельно-монтажних робіт ; С. М. Печура та О. Ф . Пет· бетонув<~льниці

nов Ітряне

бригади М. Т. Блохін уточf{юіоть графік бу-.

партбюро секр!Ота ря рів: ( вни.зу ) ~аступник робітниками ПМН-8 Р. Г. Омельчук веде· з

обговоре н н я документів про організа ц ію со­ ц іа лістичн ого змагання в ·за в ершальному роцІ

n' ятирічки .

Фото автора.

не.в І

днІ

регулярне

в!дкри.1ося

сполучення

м1ИІ

·

Москвою і цими містами. У НИ· нішньому році в країн ! намі~а·

як

не менш

ється ввести

S<J

Вже теnер < нових авіалІн ій . здійснюєтьсР. щодня Москви nонад 400 рейсів. Особлн·в!ст~ нинішньої зи.мової . иав1r.аціІ l третини ї;,і тому. Що бли зько наАно,в !ш~ Qбслу.говува тимуть

лайне. ри

реактивнІ

· I)f-62,

ТУ- 154, ТУ- 134, ЯІ\-40. Близько 70 процентІв тепер

жирів куnують за

допомогою

R4Ca· КІИТЮ!

автомати:юваию1

систем управління

с Сирена.•

!

Автоматкs-ц!я сМtнськ-23 • . більш як удвоє скоротНJІа 'f&~. нео6х!дниА для придбаная квнт·

к!в. Для поліnшення обслугову. пасЗ.ЖІJРіІ вання . транзитних геоrрафі.ІІ роз. розширюється

мjщения цьому

муть у

о

о

о

пунктів

році

вони

«Сирени•.

Е

працювати,

42 мІстах країни.

(ТАРС!.

о


Наrороди ВДНГ СРСР За досягнуті усnіхи в 1973 році в роз­ витку сільського госпедарства і ІИконанн.я:

r.

м. Батюк

Н.

"М.

5е3имеtІJІУ

«Умов і показників дли відбору уч~Jсниюв ВДНГ СРСР по сільському госnодарству,. Головний комітет Виставки досягнеміо из­

імені Щорса.

родного господарства СРСР нагородив по

птахофабрики.

&роварському району:

ДИПЛОМОМ

ТРЕТЬОГО

CTYПEtJ."

&роварський район.

СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ Ю. М. Coauoaa ··- nершого секретаря міськкому кn Украіни. &РОНЗОВОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРVНКОМ

n. n.

БіJіо~оиSІ

голову виконкому рай-

-

ра~и деnутатів трудящих. . . Т. К. Наджеико економІста управлІН· иw сіпьського господарства райвиконкому. М. О. Сергієнка секретаря міськкому КЛ. Україин. В. Я. Ulабельиика начальника управ­ Jlіння сільського госnодарства райвикон­ ДИПЛОМОМ ДРУГОГО СТУПЕНЯ І АВТОМОБІЛЕМ V АЗ-469 Киівську птахофабрику СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ ПО ГІТАХОФАБРИUІ Р. С. Острищенко nташницю. С. П. Теличука заступника дигектора 110 виробництву. БРОНЗОВОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ Е. Н. Бутусову пташницю. Т. А. &ойко nташницю. Т. €. Ігнатенко секретарІіІ nарторrаиізаціі. О. €. Кифаренко бригадира. €. п. Купигіну - nташницю.

В.

Л. С. В.

С. К. А.

Н. &\алишко

- го.1овного ветлікаря. М. Мадннова старшого зоотехніка. П. Носулемко пташницю. Н. Фещук бригадира. Ф. Червяк старшого зоотехніка. І. Шопоміну nташницю. 1. Мельниченко - nташннцю.

ДИПЛОМОМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ РаJІ.rосп «Жердівt;ький». СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ

І ЦІННИМ nодАРУНКОМ

ПО РАДГОСПУ О. П. Носко доярку. БРОНЗОВОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ О. Я. Кулика директора радгосnу. І. К. Папіщука головного агроном-а

І.

Г. Г. Скибеика бригадира. П. К. Стрижеуса головного иіка. Г. М. Теплюк доярку.

зсотех­

дипломом пошлни І АВТО!\\АШИНОЮ сМОСІ(ВИq-408» м. М. Бобко доярку Семиполківськоі nтахофабрики.

ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ Г. Т. Какуи

доярку радгоспу сПлос­

-

ківський:..

Г. А. Се.аик Кірова.

€.

І.

скотарку радгоспу імені

-

Середу

ППР.

nт3JІ!ниuю

-

Пухівськоrо

СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ М. Ф. Бігуна сЛлосківський». В. Ф. Климась rо ППР.

А. 1(. Климась

П.

М.

€.

Кірова. К. Г. ППР.

ІСівс"Ької

Т. :ькоі

І.

-

Пухівськ:оm

скотаря

Семиnол­

nтахофабрики.

Осталець

доярку

-

Семнnолків­

nтахофабрики.

В. С. Осьмак

доярку радгоспу «Плос­

-

<іІІСький».

Г. Г. Печуру

доярку Семиnолківськоі

nахофабрики.

О. А. Салаіі -

Шорса. м. В.

доярку

Троценко

-

радгосnу імеt~і

скотарку

pa.zr.гocny

іJ.!:еиі Кірова.

Г. П. Шиту ГІЛР. О. Н. Шиту -

пташпицю

ПухІвськоrо

скотарку радгоспу імені

Кірова.

Б.Ронзовою МЕдАллю І ЦІННИМ ПОДАРУНКОМ Г. Д. Барбон телятницю радгоеnу Імені Кірова. Т. А. Барбон теля:тницю радгьспу імені Кірова. О. Г. Бутрим - доярку Семиnмківськоі Rтахофабрики.

Л.

t.

доwрку Семиnолківськоі

&esycy -

rtтахофабрики.

м. Бредак

-

ськоі птахофабрики.

о

Золіну

С.

nташииuю

-

Зайцеву

Пухівськоrо

телятниu.ю

радгоспу

імені Кіроsа. Н. М. Касян

доярку радгосnу «Плос·

КіВСЬКИЙJО. О. М. Какун

доярку ра~госпу «П.1ос-

ківський».

Н. Г. Кривець

доt~рку радгоспу «Пло-

-

сківськнй». В. С. Кравець

техніка

-

.

штучноrfJ

осІ­

меніння тварин Семиnолківськоі nтахофаб­ рики.

У.

еької В.

М.

Коваленко

доярку

-

nтахофабрики. €. Корнус - доирку

nтахофабрмки. · Г. О. Колутиицьку

Калитян-

..

Калитянсько1

доярку

-

радгоспу

сРусанівський».

О. О. Корпієвську пташнИІ;LЮ Семн­ nо:tківської nтахофабрики.

r.

К.

Костюк

осіменінню

техніка

-

тварин

по

paдrocny

штучному

«Русанів-

ський».

.

І. т. Кирі• техніка по ШТУJНОМУ. осІ, меиінню тварин радгосnу «'Гоголtвськии». О.

Т.

-

Литвиненко

JtotІpкy

paдrocny

імені Кірова.

-

Н. С. Литвмненко

хозаводу «Рудня:..

r.

В.

nташкиu.ю пJІемnта-

.

У. М. Лобко -

пп~

nташницю Пух1вськоrо

-

Мал11рчук

nташницю

с

емиnм-

ківської птахофабрики. А. 1. Малюrу -- бригадира. моло~ното· варної ферми paдrocny сПлосювськии» ..

М.

r.

МихаАленко

є. п. Міщенк~ -

пташиицю ПухІв­

-

.zt.оярку

сківський». І· Міщеика

r.

pa21.rocny

бригадира

-

«Плосківський:.. м. І. Мирошинка сПлосківськиИ».

сПло·

радгоспу

бригадира радгосnу

-

Р. п. Mиwko nташиицю Семиполків-. ськоі nтахофвбрІІкІІ. З. €- Мишко nташниuю Семиполківської nтахофабрики. п.

А.

. -

Мельниченка

лаиковоrа механt­

зованої· ланки paдrocny с!ребухівський». П.

П.

МехеJІ.а

техніка

-

по

штучному

осі'dенінню тварин радrосцу сЛітківськ~й».

-

М. Н. НечитаА.по

доярку радгоспу ІМе·

ні Кірова. О.

Г.

-

Овчинвик

доярку

радгосnу

сПлосківський».

r.

r.

о.

nташпицю Семиnо.'ІКЇВ·

r.

В.

-

ПроцаіJІо Ревенко

nташниu.ю мемптахо-

. -

ДОfІрку

Кірова.

М. І. Різаненко го ППР. О. я. Селюк

радгосnу

.

Імею

nташииu.ю Пухівсько­

-

телятяиu.ю !)аиоспу Іме­

-

ні Кірова. С. І. Си.tt.ореико доІJрk)' p<t.ztrocny ім~: ні Кірова. п~ Сосновську ПТ8ШИІЩІО Семиnоі-­ ківськоі nтахофаб.оики. М. М. CopoJy nташющю Пухівськ:оrв ППР. О, р. Схрtt!І'ІМКО JtORPКY pa,II"OCRJ «Ллосківський::о. М. М. Строu.ІІ JtO!IpкJ paJtFeCПy

r.

сПлосківський».

€.

С. Строкач

...,...

АОЯрку ~aA,J'tJCI!'f сЛ.-.

сківсьхий».

€. В. Таращук - nташиц10 Семиnо.mtі&ськоі птахофабрики. . Г. К. Устименко- JІ~рку рЦІОСПJ м·­

ні Кірова.

8.

С. Х,ІКТИИЧеІІІ:О -

AOfii*J CeMJІROWo

ківської птахофабрики.

Н. К. ХристІІІІ -

с:коrа~ СемІНЮJІКіІ»­

ської nтахофабрики.

м. Л. Шеверу&

--

nтІІmнІЦtІО ПухіВСЬІС0-

rо ППР.

К. А. Яковеио -- ~oatжJ рцrоепу імеві КІрова. Затверджено учзс.. ІІХамн ВДНГ СРСР три ра.а.госnи, шість бригад і два КОоІJЄК· тиви ферм та

07

пере)!овиків.

БОРОЗЕН

320

заводу «Рудня».

пташницю

Межданова

скотарку paдrocny Іме­

ні Кірова. М. К. І"ущу доярку СемиnОJJківської птахОфабрики. о. Я. Григоренко пташииnю Семн­ полківської птахофабрики. В. А. ДІ.цеика бриrадира Лухівського ППР. С. Т. Дзюбу nташпицю Пухівськоrо ППР. О. Л. Загуру пташниnю Пухівського ЛПР. к. А. Зеленка доярку радгоспу імені

А.

-

.

-

Гу:инко

nташпицю Пухівськодоярку радгоспу сПлсх:­

r.

скотарА радгосnу іме·

-

пташпицю Пухівсько-

радrоспу

NJ ППР.

Ф. І· Лесик КЇІСЬКИй:.. О. Микап nпР.

)J.Оирку Семиполківськоі

-

В. С. Гнатемка ні Кірова. А.

радгоспу

І. Петренко nоярку радгоспу імені Щорса. . К. Печуру• nташиицю Семиnолюв­ ської птахофабрики.

бригадира

-

Бу.11ах

.!!.ОЯрху

-

ськоrо ППР.

радгоспу.

r.

М.

Т.

ком_у.

ДOtff!KY Семиnмківськоі

-

птахофабрики.

Кри;тата фраза

-

«Живеш

на селі

знай тех-ніку» , хоч і давня,

од­

нак д.'Ія того, хто вирішив назавжди осідлати «ста:rсв.ого коня», вона зву­

чить по-ноно~rу. Це слова комсо­ мольця Станіс:нша Французова, тракториста, ю;иіі працює на Юров­ сшому ві;ціш;у радгоспу «Велико­ дюrерсьrш!і».

Що з шкі.'Іьних

років

Станіслав

мріяв стати ~Ісханізаторо~І, трудити­

ся на по,lі. І він, син nершокласцо­ го тракториста Василя Кириловича

Французова, який уже не один де­ сяток років nо-Ударному

на «Бєларусі», кращої

трудиться

професії не

уявляє й сьогодні. ТакОї ж думки і

його мо.1одший брат-Олександр. Мрія

-

стати

привела· Олександра

трактористом

· -

на курси, які

щороr'У діють у .рідно~ІУ господар­ стві. За покли'ком душі nрийшли з ним і комсомольці Михайло Коцю­

ба, Анатолій Задера, Павло Андріяш, Геннадій Макарчук, Віктор Скидан, Григорій Герасименко усьоrо 28 чоловік. Серед них учорашні во­ їни і десятшшасники. Є й такі, як Іван д учко та Василь Rашка, що кілька років сумлінно допомагали односельцям ремонтувати сільсько­ госпомрс~у техніку, виконумли різні ро~ти. Останні, наприклад, мають певні знання про роботу і конструrщіі агрегатів і прагнуть навчишеь воД.І:Іти їх, од:rим сJfовом, ПР<ІЦЮЩJ.ТИ.

Віеім · років 'уже веДуть курси ін­

жен~р

.'.:3.. те'fці~и безпеки Микола

ДранИй · та \' завідуючий

у майстерні. А вона

-

ооруч 3 ~­

бовим класом.

Завтрашні трак'І'Ористи це діти хліборобів, овочівників, тваринник1в радгоспів «Ве.'Іикодимерський» і «Літківський». Вони прийшли за направленням, щомісяця одержуют·ь хорошу стипен­ дію. РозраХfJВЗ:но уч:бову nрограму закінчити до початку польових ро­ біт, щоіі весною завершального року дев'ятІ){ п'ятирічки кожен з 28-и самостійно проклав першу борозну. Щоб рівно пройІПЛа вона через усе поле, як і в ти1 триста двадцяти ....

машинно­

В. БЕНДИК.

тракторною майстернею Микола fе­ расименко. Обидва досвідчені спеціалісти, пр~красні вихователі. Ра~ом вони підготуваJІИ 320 моло­ дих трактористів, які працЮють май­

рист

же в rщжному радгоспі району.

сьн:ий» комсомолець Анатолій Єр·

Великодимерці

щодня

ремонту­

ють техніку, і тому викладачі уМіло поєднують теоретичний

мат~ріал із

прак-rичними заняттями.

вузлів і систем машин, ванпям ~ ремою'ом

можливість щогодини

3

роботою

іх регулю­

ф&хівф

мають

ознайоми·rися

На

знlмRах:

вгорі

-

-слухачі

курсі!З вивчають систему мащення

тран:тррних

двигунів

МТЗ-50; в центрі

випусжників

-

СМД-14

один з

і

320

передовий тракто­

радгоспу

моленко.

-

Зараз

-«ВелІін:Ьдимер­ він

ЮМЗ-6М з причепом

трактором

РУМ-3 до·

ставляє на поля калійні солі, амі­ ачну селітру, а влітку сід:J.є за

f>ермо зернозбирального комбайна СН-4; внизу - . слухачі біЛя трактора ЮМЗ-6М. Заняття про. вадить М. Т. Драний, відповідає КОМСОМ<.>ЛЄЦЬ Анатолій Задера. Фото автора,

.


НЕБЕЗПЕЧНІ МАНЕВРИ ПЕН1АГОНУ Світова.

громадськість

стривожена

nідозрілі

щ'!ресування

про

звістками

кер : вників,

якщо

арабські

знову запровадять ембарго нафти в країни Заходу.

З осудом а.мерикансь·ноі: політики си­

1'Є, ЩО Пен\'а­

тих

-

пише

рів,

же сприяr.'Шва для виІ>ОНаІ:!НЯ ро-

аїtі

директора,

HIШI'Jrt

радОСПІВ

участь в такій

йсшу взяти

ра-

ne-1 rако&

.

О

І ~а дРова:

тж~, ждемо

чесній справі, як догля.!І. ~а 3111 ,_ · 11at, ~:~ращвники с1~ьс~к~rо госnс~

ним другом

,;арства, для заготІВЛІ JІІСУ в fІа­

участі

Від

.тtісом.

-

шому лісництві.

в роботі по заготімі Jlicy у .аеякій мірі залежить і еконо)rіка

М. НОСАЧ,

дуть прово.1итись з учаспо пра-І иицтва. 12.05 13.05

Документальний фільм «Три весни Леніна:.. вистуnи Показові т. К. уча~н11ків ІJемnіоІtату СРСР (На з фігурного - катання . гляда'ІіВ)

замовлення

ВІВТОРОК.

21

СІЧНЯ

І

Програма ЦТ

10-00 А. Макайонок. Фільм-вистава.

«Трибунад».

14.30 Проrрама пере;:1,ач . документа.1ьнн х 14..35 Проrрз~І а фільмів .

15.20 «дос.~ід;.J\ення_ Арктики:>. 15.50 оt:По ptJ.нiii. країні». 16.20 К онцерт Московського х<;>ру

16.45

з

Реnорта:щ

Леніна. (Львів)

В.

музею

~-

музи-

17.05 Концерт ~имф.онічної ки.

3;овоrо

та-

дітям» .

об.тастей).

Ростовської

(Дшецьк). 18.15 к. т . Му.1ьтфільм. .10кумента,т~>ноrr> 19.00 інфор·м-аuійнІІ 1-8.20 Пr·ем ' єра 1() !!» . т. к

«Ленінський

.

18.40

Концерт

пі~ні.

19 10

Худс>жній

21.00

фільм

Інфор~tаційна

.зо К .

«На

т.

11

r:.

вулиці

Чемпіонат

Т.

НеждаНО· СРСР

\

cHOB.\SI

ЖИЗНh• -

C. :1 F..:•1·)..

'

.,.... .". ,.,..

1і •• 1: :"

~-

,

зепvтатqFJ'

театрІ

цроводяться

понази

фj ,,ь мів

тематичні

При «Іскринці» прщює сек ­ ція юних любителів кіно. 1,\іай­

стр!j екраІ;Jа охоЧе nриїздять у розповіда· ·: wнолярів, гості

;to

ють їм !'Іро nост.авлені фіJІ~о>~и. про ~в~ї tворчі плани. (РАТАУ),

· ·

~роrрама УТ

22 СІЧНЯ

--

.війни

Великої ВітчизняиоІ був П. Лит~ченко

роки Г.

командував

взводу,

nомандиром

ротою. 'У 1944 роЦі він всту• nає до лав НомунlстичноІ· пар. ' ·· тії Радпнс:ького sоюзу.

1 відвму иаrО­

За · мужність

роджений орденами Червоного Прапора, Червоної 3}рки, Тру.. дового Червоного Прапора, ор. денами Вітчизняної війни перо вісь­

шого та другого стуnенів,

мома . медаля~и. демобіJІізації у 1946 Після nішов рощ Г. П, Литовченко

«Більшо­

працювати у нолгосп

роботи, .брав

рядові,

на

вин»

найантивнішу участь у від6у~ ві к~лгоспного госnодарства.

.

ріК г. д л,r. фі~ансовий аrент у товченко з 1956 · по \965 селі Рож}!ах, знову в колtоспі c:S.цn.. рІк -

3 1948

по

1956

..

.

ШОВІЩ:і>.

'У 1965 році мешнанці сца Рожни Q6ираjОТЬ Гри.горІя голо~ою ,7Jитовченка ловнча ви.ю:щкриу с+льськоі Ради ,ае.

naa·

На !!ЩІорах 13 червня ц. ЛитовчеН!\0

poky r.

. · ·

.

путатів трудящих.

. 1173

обЮ)а-.

єтьсJ>J деп:у1:атом районної РtдІІ

qep..

на

а

трудящих,

депутатів

шій се<:ії чотирнадцятого скли­

11..25 Новини . членом виконкому· ра· кання 11 .40 «Шкільний екран:.; Історія йонної Ради депутатfs тру;ядЛ5t учнів 9 класу. «Жовт- щих. .' неве збройне nовстаннЯ в Гриrtфій життя Все . своє

Програма ЦТ 9.00 Програма передач.

9.05 К. т . Гі"tнастика. 9.20 Новин11 . 9.30 К. т. «Тобі, юність 1 » . Все-

Петрограді:.. вІщ(ав Литовченко Павлович союзний конкурс шкільних 12.20 Художній фі.'ІІrМ «Ленін у служі.нню партії і народу; Gsjт­ Жовтні» · творів. лa nа.м: сять про нього назаtІ~ 10.20 Художній фільм «Розповіді 16.20 Тележурнал с:Проrрес:.. (Кі- збережеться в наших серцях.

ровоrрад).

І

про Леніна».

Група товарRJПlв.

rрузііь.

сонячнб'і

(Дніrіроnетров~ьк').

ІОрrанізаuіІІІ

. .JJO.Jt.и!aoi ТКВНQЇ . rе:>;ніхИ). таинІІ

і

·

МеJtіора-

Передача «Запоріжсталь•. «Кавалери Трудотретя. -

підnрJІє:.!·

вої СлавИ». (Заnоріжжя). пер шої російре во.l ::· ціі . Художній 118.00 Фільм-концерт «Грає Елісо

15.15 до 70-річ'Ія ської

фільм І,І.іВ».

«По: . о,'!і :mя

n е ре м о;.:< ·

15.30

Вірсалад3е:.. tлово «33кличне

партії».

Вистуn академіка АН УРСР

17.00 «Людина і ззкон>>. І. М . Феnорqенка. 17.20 К. т. «Виставка Буратіно». 19.00 ІнформацНіна nрограма 18.00 Новини. «Вісті». 18.15 · к. т. «9-.а студія» . . Веде ·nenолітичний оr.'Іяда· 1 19.30 К. т. А. М'ястківський. «При редачу

j

свіt.'Іі соняшників•. Літера· теле~аченвя Uентрального турний театр. і Всесоюзного радіо . В . Зо- і 20 . ЗО с:На добраніч, діти!:.. · рін .

висс­

в}\к6рис­

копро.а:уrtка~~rо

виро ба иче

жавне

ство.

19.00 Чемпіонат СРСР

з

хокея: 20.45 Фільм-концерт

(Воскресенськ')

·с:ХімЖ:.. uск~.

-

«диве"тнс-

мент» .

:?1.15 Програма «Чао . (М.). 21 .45 До 70-ріЧчя nершої росій­

20.40 «·На д6бра.міц, дітк!оо. .21-15 Інфор~!аuійна nрограма «Чао, Z·t-00 Лt>~rрама. ·<Час~: іМ . ). революції. Художній ської .21 . ЗО Художній '· фільм «Ленін у 21 ..45 К:. т.' «J.Іаші сусіди» . «ПО· с:Бронен'о~еuь фі Jrьм арти~тка Жов'tиі». 22.35 СпіАає народна тьомкіНО?. 23.10 ВtчіJЖі ковики. Програма Естонської РСР М. Войтес. 22.50 ВечІрні новини. ГІрограма

nepe,a:aq.

(Таллін).

Броварськоі Виконком Ради Аеnутатіа тру,5,нщнх

часну

смерть

ра){н,

rоле~н

nepe,a:.

виконкомУ

члена

виконкому

ветt>рана

раА­

, Рожнів·

1\еnута'Іів

Ра){н

сільської

СhКОЇ

тру){ащнх,

раАов110f а rлвбо.

1\ро

пЬвІІ\ОМJІІІе

сумом

ким

ВммкоТ

Вtт~

КПРС Григорія Павловича ЛИТОВЧЕНКА ІtІІСJІОІІJІІІJЄ щи~ співчуми сІм'\' та РІдким покіАноrо. члена

аііінн,

чнаннної

сІ.t~кькоТ . Рожніасhкоі Виконком !'.адИ деnутатів Ті'УдАЩИХ rJІJІ60Kit

сумуа 3 '·'nрнвІіАу nереІ\часноі tмер. 'Іі rмовн виконкому сідьраІ\11 ГІІнr.орJ А ПJІ8JІ.tnІн•а ЛИТОВЧЕНКА ВRС.ІІОВJІЮЄ

іnнре

та'... Р.Іл.ннм

співч)'Тf'ІІ

nекІАноrе'.

сІм"С

·---Броварс.ькоrо pai\dltиa~

}(;оле!ітна

ремоитИЬ.:буІ\іІІе,;.;и<~'ІЧІ

шлwхоа<~rо

· НІнбоке вис .. оВJІює·· управJіІннн · г:. Ш.тав­ С'1.іа.,утм .шоф~роаі: м

..

чекку

3

nрнаояу · емер~!

ГриГорія

йоrо . батька

Пав.1оанча

ЛНТОВЧЕНІ(А.

переда'!.

·

.rl"...o"Q_,.I'I# • ~'І' :C"..wC"3U#:C'I ' 4 l'ro.&"# ##І :0':.,.",. ·.:-І"че- :##h .. _,..,;?чІ'..,-1 , . ... ".,...,..~-С'оО' .:t"#l #_#І .с-_ ."_..,...".~,..,_#....:'" ."..,..,..#'

oora"

Ко~'"'"' ·и·: , _иц't·С'~<ОR fJap1мJo УкоаннЬІ

\ •

3

о:Ди­ хокея: «Крила Рад» нащJ:. (P!ira). (3-й :1еріо.а:і. Програма УТ 5О Новини.

~-...,.,. ~~...,......".,.",..~~~~ 1

\

«Пісні

за'tора:..

програма

вої:>.

22А•';

СЕРЕДА,

c:PoзntJвi.a:i 20.10 «ТМеJІі3іііІа r.Jі;к~ла 'механі­

«Час».

21

19.30

Леніна» .

npo

11р.ограмз

«Вісті».

nри-

радянської

уроках знання з одержанІ на До зна­ основних пред:11етів. менних 1 пам ' ятних дат у к~но­

l:i4ffU баеатьох музеїв і заповід~:іU ·

(Заnо·

ка с туnу»).

~іжжя) . Для школярі!! .

«Сурмач». 18.00 1830 «Орбіта дружби» . (Змаr..аю17.00 .. наука - сьогодні». хлібороби донецької ться 17.30 К . т . .:Майстри мистецтв-

фі.ть•ч

Фі.'Іь.ми в шкільному ніноте­

чотири демонст·руються атрі рази на тиждень. ПідJ§рано їх так, щоб допомагати · шко.1яра.~ поглиблювати закріл.ТJювати І

/м' tc колишнього вчителJJ ма410· tІІІІF!А. і креслення, н.ин.і пенсіо~І­ Р!1 Cr~n.aн.a Дмитровича Байбара­ ІСа .і Миколаєва· знають cniвpoбiт­

завж­

nоранень

колективи 14.25 Програма передач . 17·30 «Правофдангові 15 55 «Іскорка»,, (Донецьк). п ' ~tтирічки:о-. (7 д!!ів мводу 14.30 К. т. Лрен 'е ра документа.'!ь- Ії·~о Правоф•,lанг. ові є. ФЕТІVИ. р...._•а-ор 'колективи ,...... ... ·" ноrо теле:;.і.l'>r.Іу' «Наш час». Передача «3Jnор,Іжстз .~ь». заводу.----------------·днів (7 п'ятирічки». r "' друга - «Оf.trаніё~атnри тру- 14.45 ~''")Сїrі,lЬСЕОЗ~!:ЗВСТЗО :> . Дер-

студентів.

і

~ю.1оді

каснрів,

механіRа,

нервожатих.

майстер Р.~йцfiiЇf . ~,ері(іни. Він 111 Ч!J'1-еЛа. Ji4. фІJто: С. Д. Байбарак зо Фото К . Дудченка. ро6Фтою. (Фотохроніка РАТАУ).

господарств. Адже ці роботи бу- ! .лісиичий Брова~ькоrо .ліс·

-

цт.вом дорослих: педагогів і піо­

fHB ПО ДОВЖИНІ 1 В !i.lJIЬltOCTl За~

~о~ІУ :11сницrво. запрошув усІх JШІtно від nотреб госnодарства, а керІБНИІі\В

МіС­

хою· ролерів ·- займають діти. керівни­ вони nід Працюють

.

.

·. . .

.

J

.

.

8

трудіі31Ни~и

-

ПіЩІрИЄ~fС1'В

рану Г. П. Ли­

1941

ди іювертався у стрій.

та . 'Усі nосади в <<Іскринці»

,,

ОІ.lЬШ НІЖ ДВІ ТИСЯЧІ ЛЮДИНО ДНІВ.

шефи

ПроМИСJЮВИХ

затр~ти:и І варну деревину будь-яких розмі~

~отрІон~

роб_J~

'У липні

товченко був призваний у ряди Після за­ Армії. Радянсьної кін•Іення Тагінського військово.. квh':ні у учи.тшща nіхотиого 1942 рону його направляють ·на армію, Після фронт у діючу

А. КРАСИКОВ, оrля~ач ТАР(.;.

помог.1и

рідний км­

госп «Більшовик>>.

«ІсКtІJинка:.. Обладнати його до­

тре-

t

..

...

пішов працювнти в

Цєй кінотеатр створено при школі .N11 146 Дарницького ра­ він Зьеться йону hиєва.

став!Іено ве.'Іике й п?,;~сне зав-, дбати заrстіве:тьну др_ібно-товар­ провести руоки дuгля- lfY деревину, зможе 11 викупити да_ння дУ на площі більш, ніж 300 гек- по невисокій ціtІі і використати~ буд~вельних rt семи 1 в. ~!'о їх . ціля:х дл~ о.'Іизько тар1в 1 ,в-~руоат~ тисяч куоометр1в деревини. Для 1 ро01т. КРІМ· цих п1льг, лІсництво • виконан~я такоr?_ великого обся- І дозволяє 3аг 6 товляти · ,цр_ібно-то­ •

чуйний і уважний товариш. Литов~ Павлович Г.рю:орій в 1922 роЦі. чеНhО Нёродияся семи нласів Після за:кінчення

Шиіпьний кінотеатр

по

~епутатіВ

Ра~и

неоднора<~вих

Броварського діе- люванню лісу і очистці .r.ісосіки ~1ісівникам ГосподаJ}('тво, яке бажає при­ ницrва в нинішньому році по-

небезnечних :\1анев­ сенатор вис:тупив

Сходу.

~

січня ц_

Григорій Павлович тру~ящих Литовченко. Пішов з життя принциnовкй керівник, умілий комуні.r.т,

Ост анн~ под:ї знову nІдтвердили акту­

кому

19

районної

сьУ.?Ї

а .1ьн : сть ра ,:jпнсьних пропо:шці й про га­ рантуn.1НЕЯ ко.1сюнвної безпе~и в Азі.ї і ЯІШаЙ!L'Rидше вЦнов.rт r ння ре-боти Жt:· невсІ,;t;о\ ~шрної' нонференцН по Близь·

механізато-

робота

ли111иться тільки

насад.:кеннюш.

проти

лунаюти

Пентаr·ону

!\р е-, їни:

газета

біт по догляду за ;jЕ:Jеними лісо- І кореня. Робітникам радr<tепів за­ виw

Передчасно,

помер голова вююнному Рож. нівсь.ної сіш.ської Ради депута­ тів трудящих , депутат Бровар­

Ф. Черч . В'н категорично вІдмежувався в : д прихи ;н,;шків винорист11.ння військо­ арабськІ тиску ·на вої си.1и ян засобу

рубку лісу з

nр.оведуть

ЯJ\ОМУ

jj

Протести

ФРН.

себе

на

ЧЕКАЄМО ВАШОІ ДОПОМОГИ Зимова погода цього року дУ-І цівників лісництва,

іlИСТа,

UІ~Іідту

ПІтатах з осуД('):\1 Пент аг ону р.:в

тиск. н а приб е хочу1· ь :в•tинити лі, 0єжні країни басейну ·Ін;t'йсі,Іюrс, океа­ на арг.б%К1 нафтодо­ ну, наtамnеред бувні кра!ни». Гостро критикує аме~:~н­ нанські nогрози. на адресу арdб:в каїр­ ська «А:ть-Гумлурія:о.>. Це не т і лмш nо­ країн, а й арабських гро.зи наро;хв.·м

Близі.кому США на н.ої інтервенції журна,, американський ·Так, Сході. ньюс єнд 'Уорлд рІ«Юнайте.:~ Стейтс

r.

також в Англії,- Франції, Італії , Ісnанії та інших країнах. У самих Сполучених

«Т~~ж оф Інд:.а• . яна . виходить у Де­

га nропагандиr:ТСЬКИМ c yпpOB.O;:!ИThCfj ласо:11, пенликаним п ідготувати грома.:х­ ську дуУІну .:ro можливост: прямої . воєн­

предст.а.вник<І громад·СЬ-·

б рязка ння зброєю

збуту близькосхід­

Ш'Тати,

«Сnс-:tvчєні

цьому напружено~ті в Нагн і тання районі земно'! кул і . де знаходяться най­ більші · у світі розвідані запаси нафти.

органи nреси впливові . Заходу. Неріsниц'1'sо ні­

рові ФРГ

го роду · психічну ат-ану на араб:в з ме­ тою nрю-тусити . їх nогодитися на аме­ б)1изьJ:юсхідного вре­ рикансьн і умови гулюминя : на збереження позиц і й аме­ r.икансьІ-:их , МОН(JПО.'Іій у сфер: видобу­

і!ання . nереробІ<И І чої нафти;

t

кості, а також багатьох нраїн

констатує, що б у дь-яка підтри~ка аме· ринансьхих воєнних акцій була б пору­ шення:vr міжнародних зобов ' я;,~анh, взя­

боротьби · nроти партизанів. Однан біль­ шість .';зарубіЖІі. \'ІХ .· но:-.tентаторів схи.'ІЬні rro!iи шо - бачити в ціJ:! серії заходів сво­

наФТІ1

ли вист:,"Пають

:vrецького союзу миру надіслало І<анцле­

всіх еіементів висадки десанту, захоп­ розгортання нафтопромислів l ·:Jення

nоставкИ

н~

держав.

оnрацюванням

з

а~rериf(:ансьRих . ВМС

виникнути.

·можуть

По~-;и

fЮдовнщ.

ак азують . прЯ цьому . Н<'.

кораб­

країни-в:1робанкн

no

опе;;апії

· rрю:і;;:-:и

:наф1'ових

г:он ·останнім ' часо-м · уж" провів на Оні­ морі навчання наві· і :в Серед::~емному

заява:vrи деяких лів збігJшся в часі з кер ів ник ів , ЕХ:!ЮЧаІОЧИ америкаПСJ-,!ШХ дерJ+\авного Дж. Форда і nре:;идента t;ЄRj)етаря Г . Кісс і нджера, про МОЖ.1И• .Вість ввr>ористання збройних сил Сnо­ .1!учених Штатів nроти арабських країн· разі вичи!\нення виробників нафти в Ui ~на.:tзви· «.надзвичайних обстави!-! >> . ду.ю<у а:\Іернкан­ ч<~.йні -сб с тавини», на ських

можуть

алЬна заrроз& '!'О:::"!но< інr~рв;:.нцlї США проти де~1жаь Аг;:.,бс.:ькu.·!) СходУ. ДеяВИКЛІС'-іJ.ЮТІ> nгЛЯ.Д.<ІЧі НІ' кІ Ї·'\10;31'\~ЕІ Вони застс-~ув;.. ння сили. моЖ;t!і.В(>с-ті

;;верНули

ц і пересування

що

сr<ідь'<\и

що раяо rоворИ1 іі про те, нai:Jfi.Jiьюf ре­

ракетоносець .

те,

sиt доsгс

і

;;з:хоплер,ню

Яnонії. базувався · в «Мідуей», · який його сущ;ово;:;ять два ес:vr ~ нці і фрегат­

увагу на

підра:.rовує,

Журfі_ал

ДЛR ЦI>ONJ ПОТрібНе; будІ?. ЕІіЙСЬRО':'.:ИХ СИJ!

хідному напрямі. Поті:-.І тим же і<урсом рушив авіаносець сьомого флоту США

nолітичні оглядачі

нафту ·влпзі,хоrо

«Чи за::.-І)плять США

Сходу?»

зaгom;;·Jt-кv:,1:

під

ста'І'тю

номерlв

новни).

сил США в Індій­ :в і йс.ьков6-морських дн ів тому загін ському океані. Юлька військових кораблів на американських «Ентер­ авіаносцє:-.1 атомним чолі з nрайз», цокинувши Філіnnіни. npQЙЦJOE .береги в за· nовз nівденнов'єтна:vrські

Інозе~ш:

ИJ)3JJO, пІ:д­ на мі211Иародие посяrання нреслює rазе"Та. Вони ро~рили глибоке П(J.1Іітики імперіалістnиоІ коріння США. «Аль-Гумхурія• заклm<а€ вжитИ :::аходів для зм!цне.кня драїн. які без­ пссергдньо nj)<Jтистоять Ізраїлю, оснІль­ ки ці країни захищають НІ'? тільюі влас­ ні Інтереси, а й інтереси усІх арабських

nорт" на.!!;рукуsав в одному !з смї-. ~с­

6оова~кОІ'СІ І'С1'КОІІfІ

rnvJншtмxc•

raoal!~кoro " DІЙ()NHOro Kw~ecxoll

"'...,...~~."..~...,...".....,.,....

:255020

к. БІ'ОВ~.РИ,

е>е.пІс=тJІІ .."..,.,.

.,....,....,.;;*

НАП!д ~дІ'ЄСА:

'

-~

.....

ау11

КиТ'!~ька

154.

І

ТЕJІЕФОНИ: t>еJІактора -

19·3·82.

Jа~уnиІІкІ І)еJІактора -

19+47,

ві.n.пов і дального ~екоетаон. аі4діJІу сільськоrо rocno.ІІJICT8a, коРес·uон_; деита місцевого D34іомовленма - 19-3-18, аІ.u:ілІа nроми~ловості, масової ооr>отн. Фотокоресnон.D.tмт• -

~.."...,.~-..6"'.."....,...,. ".~-D"..#'..#'-4' ~

.... ,....".....",..

.., 1ЛА Ь;юь ,'\ ' l"~'· :J.f') ... dрн>І Киіьtькоrо оt'муnравління s сnравах ви,g.авництв, політрафії

19-4-67.

_,.,.,._,....._ , _ _, ..... "... ~~.... ..,...",....,.~...

і киижкоsоі торrівлі, вул. Київська, 154.

І

Га_зет• ·виходир.

~ · я~t:~~kJ' ~~~· 06сяt о. 5 d>щ•ма,.У газетА cП.Da.atl&•,

_. . . , . . _ - . ._ _ _ _ _ _ _ _.....)

Зам. 284-10.950.

#12 1975  
Advertisement