Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ. КРАІН. ЄДНАРІТЕСЯJ

РІК ВИДАННЯ 32-А -~..:>"

.

..:>""oO'~,.;",.;"<tI

12 (3164) ЧЕТВЕР

28 СІЧНЯ

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТ}1 КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ }1КРАIНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕппАТІВ ТРУДЯЩИХ

3~іздам паР7':lі

r:lдву ЗУО7'р:l'9:1

-

Ниївський обк"м НП Украіни та виконком обпасної

Передвесняні турботи

Ради

депутатів ТРУДЯЩИХ підбипи піАСУМКИ виконання соціаniсткч­ них зобов'язань по виробництву j праAllJRГ'Державі продуктів

гання серед господарств поліської району визнано:

зони

іід

таЄТI>СЯ с·оціал]стичнезма,тання

сере<д .прщівників 33іЗИlмського Iвіlдділ' каршд'ГОС'ПУ і,мені Кірова. ,Виконуючи ВЗЯ'J1Ї зобов' Яlзан­

Браварського

РАДГОСП «ПЛОСНІВСЬНИА» (директор П. Ф.Вопоха. сек­

НЯ,

ретар парторганізації М. М. Топіха. гопоеа роБІткому Т. У.

300

Під ча'с зустрічі ,відбувся обмін дум'ками в ПИТalН· !ІЯХ дальшого розвитку і зміцнення дружніх зв'яз­

закла\Цаемо

кі,в і братерського ~півробіТННlцтва і К:ПЧ, СРСР і ЧССР .

ВИС(}К();К01l1диці'Й'не

насі'НIНЯ,на лінrй,КІУ готовності 1І1()оста.ВИ.'lИ

оівал,ки,

'Bi\ilP~MQHTO!Ba.Hi

НИїВСЬНУ ПТАХОФАБРИНУ (директор О. Г. Сергєєв. сек­

КОІМ, ма.Йже

ретар парторга,нізації Т. Є. Ігнатенко. гопова робіткам У В. В.

бор(}ни,

.в.

Ка.лініче'Н­

ГОТО'ві

дороQ.оти

МеХа!Ніllзато,ри за.ЙН·яті 'на ви­ везен,ні \добрив 'під ко.рмові бу­ РЯКИ. ВИ!соких ПОК1Lзників до­ ОИlваооТЬ'СЯ ВlЦіі В. 3агу:ра, ,М. Галицький, тракторИ!сти М. ТРОЦЄ'НКО, Г. Лwrвиненко і В. ПриХ(}дько. Вони ЩОДНЯ .виу 'поле 140--1150 IВІУзять

карбованціі.

У постаНОві відзначено, що Х"РОШИХ noказників у вика­ нанні завдань і соціапістичних зобов'язань по ' виробництву і продажу державі продуктів тваринництва та підвищенню його продуктивності досяг РАДГОСП «РУСАНІВСЬНИА».

З ПЕРЕМОГОЮ У ЗМАГАННІ ВАС, ШАНОВНІ ДРУЗІ!

тонн.

На всіх відділках радгоспу «Гоголівський:. все ширше роз­ гортаються

роботи

в

парниках

і теплицях. Скрізь проводиться інтенсивна заготівля біопалива, розпочато сівбу овочевих куль­

тур,

забивку

парникових рам.

Завезено

2400 тонн гною 3000, забите 740 рам.

плані сіння ранньої

в

135

На­ висіяно

рамах, помідорів для ви­

рощування

.теплицях

розсади

під

-

плівкою в

в

в

сонячних

поліетиленовою

70

рамах.

парниках

по

У теплицях

провадиться ре­

монт каркасів, підготовка їх до

нового виробничого сезону: На

третьому ки

відділку

взимку

нові

теплиці

ще

три

загаль­

до

парниково-тепличному

ка однієї такої теплиці, де ви­

Й.де

підготовка

рощуватиметься

БАТЬКІВСЬКА ГОРДІСТЬ Добре відомий на Бровар­ ЩИНі брищцир нормощобув­ раАГОClПУ

і.мені

Що.рс3.

HO:vIYHicT Бригада,

Ф. М. За.10GНИ,й. о.чолювана НИ:vI, у

МИІНУ лому

ро.ці виростила

ножному гента,рі по нерів зе.lено.ї маси

23

будівельни­

спорудили

весняні

дорів.

нин;в

25-30 чо­ 50-60 рам.

ною площею 0,15 гектара, а на першому закінчується підготов­

Дружно весни

капусти

при

центнери сіна,

300 на

на

цент­

силос,

355

За М.

Залroносо занесено. на ра­ йоніНУ ДОШJ{У пошани . Та мало хто знає його

розсада

помі­

Обігріватиметься

вона

теплогенератором

Одночасно з підготовкою до

плану

першого

розводках

техн :.ка-радиста, НО.lишніЙ ра­ !іеТНИI!\ папро.сився на діль­

кварталу.

росте

вигонка

магазини

буря­

столиці.

Сумлінно трудяться У ці дні всі наші робітники. Приклад у роботі показують тепличник пенсіонер Петро Іванович Ось­ мак, Ольга Макарівна Шевель та

інші.

В.

,26 о)цня 'в МОIOК!в.1, 'у СП'lJJЦЇ IПИlсьме.н,н.ИlКlї' вСРСР, Пі().чала робо'ГУ VІИ ЗУ'С11рбч КЄР:tвникііВ Сп.:lJlOК IПИIСІ:ІМЄlН:НИК)В СOlIJ::,аJJlі'СТИ:tIIНИlХКір,а Ї·Н.

1970 рік відзначений рядом видатних досягнень радянської космонавтики. Серед них­ рекордний за триваJJістю пол~r пілотованого корабля «Союз-9», станція «Луна-16», яка привез­ ла на Землю зразки· місячного грунту, і «Луна-17:., що доста­ вила на місячну поверхню са­ мохідну лабораторію «Луно­ ход-І:.. Всього за минулий рік у космос запущено 87 радянсь­ ких космічних апаратів. Багато з них призначалися не тільки для наукових досліджень, але й для збирання інформації, яка безпосередньо використовується в народному господарстві краї­ У переддень

ОСТ~ОУШКО,

ська

-

вою

після

ОДНИ:l1 з дільниці.

він

став

нращих робіТНИНіВ Сту,дент, одружиз­

ся. Нещоданно Григорію при­ Clво,єно

звання

у,дарнина

но­

МУН;СТИ'ЧНОї праці, номуністи прийняли його кандидато:vI у члени ~ПРС. у всьому Григорій Залоз­ НИЙ рівняється на батька, прагне бути гідним його. Ю. ЛИННИК, партгрупорг.

плюс мінус 20 градусів 'сія, тиск 90 ПJJЮС 15 атмосфер.

Таким цього

чином,

польоту

в

протягом нети

u

11

НаЙЯIСI(равішим експериментом мину­ :юго дня було виведення апарата в за­ ~O

станції

17

місця

точну мі~ячної поверх­ поса,дни

«Луна-17»,

листопада

1970

з

23

хвилин.

ще

автоматичної

платформи

року він 'зійшов

ЯНОї

на

нерування

:І1ісяцехоДом . Для майбут'Н;х навігато.ріа і водіїв інопланетних машин цей ен·спе­ ри.мент є доброю шнолою.

- '

'о,ісячного грунту,

ви.мі,рювання інтенсив­

ності

галактиЧ'но·го ,вИПРОМі­

сонЯ'чного

нювання

і

і

т. д.

Значна частина шляху проходила по новіlЙ тра,сі, тим са,:vIИМ були .дОlслі:джені

ні.

дистанційного

стеми.

(Т ДР4.;).

На фото: внпробування ходової

,в дорозі зустрілися діа,метром близьно 20 :І1етр;в і 3 нрутизною схилів ДО 15 гра­ дусів. Велиний обся,г з.аЙняли наунов! ДОСЛі .;І;ження визначення х; мічног!) снладу і ФіЗИНО-:І1еха.нічних вла,стивостей

Мета, яка ставилась перед екіпажем ці0Ї позаземної машини, дати оцінну точності і наlДі'йНОСті всьо,го навігаЦіЙ'НО­ го НОМ,П.1еJ(СУ. ПереВі'РЯЛИСЯ _саlмі прин­ і

зна'l­

найближчу до Землі планету. Зроблено черговий важливий "рок у вивченні космічногр

ЛУНОДРОrA:І.

Всебі· чно переві'рялИ1СЯ ходова чаСТИН<і і вузли машини НЇЛI>J(а !,ратерів

ще 'не

во,діння

результати

}1 ЦентрІ далекого космічного зв'язку.

Виміри

поверхні пла­

поверхню М : СЯІЦЯ.

ци.пи

наукові

апарата

приймалися

місці , посадки СіІУСКНОГО

7

-

ці

но розширнли наші знання про

IІ(>ОСТОРу і планет сонячної си­

вста­

новлено, що Венера має над­ звичайно сильно розігріту ат-

ТРЕТІИ ТРУДОВI-1И ДЕНЬ "ЛУНОХОДА-l"

н;

результаті

остаточно

u

:ца.1ег:дь задану

Цельмінус

ми.

станція- «Ве­

спускового

посадки

показали, що на

агроном-овочівник.

апарата' станції «Венера-7:. температура становить 475

апарат зробив посадку.

Сигнали

лютого буде 'в стаЦіонарно.муполо­ женні . 3а'НіНчився третій тру:довий день ЙОГО роботи . Чим в і н був знаменний?

е.lе,нтрослюсаря,

(ТАРС).

нера-7:о зробила посадку на поверхню іншої планети. В кін­ ці ділянки спуску на Венеру швидкість зниження апарата відносно планети стала нульо­

НИ . НО.lе1·;ТНВ сподобався і робота до душі прийшлася. З то,го часу МИНУ.l0 два РОІ;ІС. Багато З:l1іни.'юся у ШИТТі хлопця. 3а КОРОТJ{ИЙ тю

МЄіНН.И!КИ БOiJll!'а'Р':IЇ, У.ГОIjJЩИIНИ, НДР, ДPlВ, .К'}'Іб1l, М{)1Н:ГОО';'Ї, ПОЛIЬ' Щlі , PYIМYH':'Ї, Раід,Я\НIСbdЮ['() С0іІО3'У, Че;Х()IСЛOlваIЧ~ИlН И ·і Ю,ГОСЛ а,в,і,ї.

року радян­

1971

автоматична

На.д морем д.ощів знову ніч. Самохід­

спеціальніс­

пwс:,-

КРАІН

ни.

НІІЙ а,парат «ЛунО'Ход-1» .зупини,всofl і по

оволодівши

СПІЛОК ПИСЬМЕННИКІВ

СОЦІАЛІСТИЧНИХ

.в зу,стр,jчібе'р'УТЬ У'ча,сть

~

наукова інформація передава­ лась бозпосередньо з поверхні іншої планети сонячної систе­

нонтрольно-ви.мі'рю­

час ,

~

ЗУСТРІЧ КЕРШНИКІВ

В. ДУДКА,

вальних прилад~в і аВТО:vIати­

ницю

обговорюваlНИХ питань.

мосферу, густина якої біля по­ верхні приблизно в 60 раз пе­ ревищує густину атмосфери біля поверхні Землі. Вперше

В

ків. На початку лютого відпра­ вимо її більше трьох тонн у

сина, який працює на за'Воді Л.lа,С1'мас. На завод Гритор:й прийшо'в відра:зу ж після де­

:vюб'лізацlii з Рщдянсьної Ар­ :vIiї. Маючи спещіальн ,іоСТЬ

«КГ-150».

весни робітниці закритого грун­ ту збирають урожай ранніх овочів. Радгосп у .січні здав державі 6,6 тонни зеленої ци­ булі, що на 1,6 тонни більше

цент·

нерів нор'мових бурянів. :з.вИ1'яжну працю ім'я Ф.

)юсловаччи'ни і радя1нсыогоo Союзу по ВІСЬ'ОМУ "О.!

господарстві першого й третьо­

на

~

\ ~

го відділків, де парниководами працюють Галина Максимівна Гаценко та Микола Васильо­ вич Крикун. Тут щодня зайня­ то

.

!!

ItlIlІІllllІІllШШllІІШllUllІІUПIШllllШllUllllІІlШllllUllllШIШllШllІІlІІll1ІІ1ІІІІІІІІІІІІІІ1II1ІІ1111ІПlІІІІІIlIІІІUШШПlІІІІІІlllІПlІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

МІСЯЦЬ

ловік, які забивають

К:ПРС

(ТАРС).

керуючий відділком.

Квартальний-за

між

Зустріч ра,дя,нських чехословацьКJИХ керівних діячі' в, я'ка пройшла в обстановці дружби, сердеч­ ,ності і братерського взаемор,озуміння, продемонструвала ціmювиту єднЇ>сТЬ поглядів і ПОЗlиrцій Че-

К'УльтиваТQРИ.

Гаценко, секретар комсомопьської Організації В. М. Пузирна). Пта~Офа6риці присуджено перехідний Червоний пpaneр обко­ му НП України і виконкому 06nасної Ради депутатів трудя­

300

зара.з

Г()IfО!вляем:о

нарбованців.

щих з видачею грошової премії в розмірІ

вже

президії, сеікретаlрем ЦК К:ПЧ В. Біля,ком.

О'СН(}ВУ висок(}го ВІюжаю: lІІід­

Фесюк, секретар комсомопьської організації М.Д. Накун). Радгоспу запишено перехідний Червоний прапор обкому НП України і виконкому обпасної Рa,qи депутатів ТРУДЯЩИХ з ви­ дачею грошової премії в розмірі

'ми

коп.

25 січня 1971 року в ЦК КПРС 'відбулася зу­ стріч Генеральногосе~ретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, члена Політбюро ЦК КПРС, Г,олови Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіlна і се~ре'Гаря ЦК К:ПРС .к. Ф. К:а'тушеваз Першим секретарем ЦК: К:ПЧ Г. Гусаком, членом президії ЦК К:ПЧ, Головою уряду ЧССР Л. Шl'роугаJIОМ, членом

На Ч~СТЬ!lастУ'ПНИХ 'Партій­ НИХ Зl'здів все ширше роогор­

тваринництва районами, колгоспами, рa,qгоспами та птахо­ фабриками у 1970 році. Переможцями соціапісткчного зма­

2

ДРУЖНІЙ ВІ3ИТ

-------------------------

ПЕР Е М О}И UІ ЗМАГ АНН Я

ЦiJиа

КИІВСЬRОІ ОБЛАСТІ

р.

вив'чені діЛЯНJ{И ,мЬсячно·ї 'Паве,рх­

О,де.ржа,н,і

в

нроцесі

руху

дані

при­

ладі·в, доповнені знімнаіМИ, зробленими телеві:Jійною установною і телефОТОtМет­ ра:l1И, будуть виrкористані для дальшо.го дослідження місяця. Всього на спідо,мет­ р.і місяцеХОІда до моменту виходу у :ви­ хі.цну

точ;ну

ня

3

-

-

тисячі

до

6>55

посаіЦОЧНОГО

метрів.

ступе­

На

частннн «Лунохода-l » на

(ФОТОХРОНІна РАТАУ).

всесоюзНlИ

нараді

вчениХ ·і

НОН­

струюор;в в галузі теорії машин і ме· хаНі ЗМів, яна недавно занінчилася в Ле­ нінгра'Ді, анадемін А. А. Благонра,вов,

.0ціНЮЮЧИ роботу «Луно~ода-l», від.зна­ чив бе:цо,ганну точн,j.сть 1зла,годженість 'роботи всіх механі'чних частин і систем аВТО:vIатичного «'дослі:дження». «Запас НЗ­ дійНОСТ і , занла,дениіЙв апараті, сна­ зав аJ(Cliдея;н, вже .зараз можна о.ці­ нити

зна,чно

вище

початнових

спеціалістів». Аиадемін

.пРОГНО.ЗіR

піДНlреслив, ща

,нО'нструюорам ,міоСящехода довелося ро::!­

в'.Я\зуватн цілий ря:д безпринладних тех­ ні,чних вах

зав:дань,

ванууму,

жиму

таних, ян

регулювання

прила,дооого

те.ртя .в у,мо­ теплового

ре­

в.ідсіJ(у лринаднизь­

І(ИХ температурах .м.і.сячно.ї 'ряд інших.

ночі

і

цілий

УН1J(альний ен'~перимент триває.

Герман АЛЄКСЄЄВ, івщ,енер. (ТАРС).


ПЕРЕдЗ~IЗДІВСЬКА ТРУДОВА ВАХТА

НАСТУПАЛЬНО,

Гарячий BЇJДTYH серед лективу

ЦІЛЕСПРЯМОВАНО Подолання релігійних уяв­ лень у свідомості віруючих не

можна

розглядати

як

сти­

хійний процес, який відБУВа­ ється пише під впливом об'єк­ тивних чинників. Наше суспіль­ ство під керівництвом Комуніс­ тичної партії формує в трудя­ щих атеїстичні переконання ці­ Jlеспрямовано і планомірно в ході

всебічного

ідеологічної

розгортання

роботи_

значну

увагу

в свОій

роботі приділяє атеїс­

тичному

вихованню

населення.

Лектори вчителі, лікарі, спе­ l(іаJIЇСТИ сільського господарст­

--

ва

системаТИЧIІО

виступають .

з лекціями на науково-атеїс­ тичні теми в CiJlbCbKOMY клубі, відділках,

бригадах,

lІоскіл!'ки

слухачами

фермах . наших

JlС",щи с В більшості невірую­ 'ІЇ юнди, переваЖIІО молоді, які R певній мірі са.мі є пропаган­ Дllстами атеїзму, то відповідно до цього підбираються і спеці ­ альні лекції . Наприклад: «Ук­ раїнська народна антирелігій­ на сатира", «Деякі особливості свідомості СУ'ІаСНОГО віруючо­ ГО», "Слова божі, дії во­ рожі», «Мораль, право і сво­ бода совісті» та інші. Великою ПОПУJlярністю користуються JlеКI(їі, які супроводяться ціка­ вими хімі'IНИМИ дослідами­ "Хімія розвіН'IУЄ «чудеса» ре­ Jlігії», які проводять юні хі­ міки школи під керівництвом У'lите JIЬКИ Г. П. Жежерун. Проведені вечори запитань і відповідей на антирелігійні теми показали, що молодь ці­ кавиться

питаннями

науки,

особливо «загадками природи»:

«Чи можна читати думки на віддалі?", «Чи можна вірити в прикмети?», «Чи навчає релі­ гія добра?» тощо_ Але щоб знайти стежку до кожного, 'по­ трібно використовувати й інші форми атеїстичного впливу на людей. З цією метою ми все більше, зокрема, використовує­ мо місцеве радіомовлення та індивідуальну рuботу з вірую­ чими.

ЗнаЧIlУ допомогу в проведен­ ні

науково-атеїстичної

гаllДИ

серед населення

пропа­ села

по­

дають нам співробітники му­ зею-заповідника «Києво-Пе­ 'Іерська Лавра». Ними читають­ ся цикли лекцій на науково­ атеїстичні теми «Що таке релі­ гія, Я'К і коли вона виникла?», «Християнство, його виникиеи­

ня і СУТЬ», "Християнські обря­ ДИ", «Християнські свята». Си­ лами працівників музею прове· деН0 кінолекторій. З музею бу­ ла

доставлена

пересувна

ви­

ставка «Наука і релігія», яка протягом місяця побувала в клубі, школі та інших громад­ ських місцях. Лектор музею В. М. Крикотун подає активиу допомогу місцевим лекторам­ атеїстам, проводить індивіду­ альну роботу з віруючими. .

Щоб успішно впливати на ві­ руючих сnовом, лектори-атеїс­ ти при підготовці до лекцій і бесід враховують індивідуаль­ ні особливості слухачів, рівень Їх розвитку. Великий педагог

Ян дмос Коменський

сформу­

вав дидактичний закон обов'яз­ кової послідовності навчання. Як lІе можна починати споруд­ ження будинку з даху, гово­ рив він, як не можна починати вивчати фізику з теорії віднос­ ності, так неможливо почина­ ти роботу з віруючими бесідою про діалектичний матеріалізм. Будувати слід з фундаменту, класти

цеглину

за

цеглиною,

ряд за рядом і тільки тоді зво­ дити крокви. Це о повній мі­ рі стосується атеїстичної про­ Ішганди. Саме так і працюють

лектори В. П. Красовська, І. М. Ковбасинський, А. Є. Головань та інші. У Требухові є діЮ'lа церква. І щоб протиставити їй нове, привабливе, життєстверджую­ че,

первинна

о

організація

~ стор.

О

това-

радгоспу

формн

проводять

роботи

Першорядним ставимо

з людьми.

зан,і

з

народжеиням

тільки

Уже у

нас

.наІРОДНОМУ го:оподарСТВі». час,

що

цього Листа,

єм,стві

мину,В

BLд

Зd

виходу

в

на підпри­

вони

ще од­

НОІК ня

Похід З8 економію триває ся.чі

раціонального сирови.ни,

цe~:IB

,BiдxDtдi.B виробництва зено­ номлено 67 TQHH поліетиле­ ну, 8 ТОНН піНОІполістиролу. llрацівники енергетичної С.'JУЖіби зекономили 382 ТІІ-

і

електро­

Інженерами 'ра'ми

і

проведена

декілька

років

конструкта­

стенко. Хороші показники по

велика

,ро­

молодь

терт:.в

.них

Греко:ва. Перехід

цехах

впро.ваджено

nода.рсьtЮШ 3а

гос­

ро,зрахунок.

інЩ;ативою

передавих

раб; тник;,в на заводі ширить­ ся рух за багатоверстатне

обслуговування. Нині біль­ ше ста робіТ,Ниць працюють' на ДВОХ машинах. Прикла~ У

работі

поназують

пресу-

Все

кожного

ширше

в селі такі

весілля,

урочиста

тваринника,

впроваджувати

в

рення необхідних умов для ор­ ганізації роботи з JlЮДЬМИ. Є

підстави

"'0

сподіватися,

ці

питання будуть незабаром роз­ в'язані. У поточному році буде завершено будівництво будин­ ку куnьтури, закінчено будів­ ництво нового приміщення сіль­ ради, де відк,риється кімната урочистої реєстрації шлюбів і

новонароджених.

обов'язково хороший

Необхідно

створити

духовий

в

оркестр.

селі Ви­

користання всього розмаїття засобів і способів атеїстичного

впливу має бути підкорене го­ Л6вній меті: вихованню нової людини комуністичного суспіль­ ства.

І. ОСАДЧИЯ, голова первинної організацП

товариства

«Знання..

чоло­

їх на інші дотримання

середні

ремонти

і

ка­

техноло,гіч­

у!ста.ткування

одержано

тися'!і карбованців еко­

про,водиться

робота

по

В:lдJПО­

підготовЦі

ДО

впровадження

ЩОЛJ(іВ'СШЮГО

заво;:\у,

хіміч­

спрямо; ва,ного

:пі'дтрим,ку ІПОЧИНУ

ЩОJ(іНЩів і подали РЯlд КОНJ(Ретних діловах прошооифЙ . . ПLд:вищени;й інтерес у тру­ ~і:вникі,в викликало рішення МіНі,стерства хіімічної про­ мисловості СРСР про прове­ дення в 19,7 1 році огляду на кращий стан роботи по по­

проводи

Систематична цілеспрямова­ на робота дає свої наслідки. За останні роки майже немає випадків вінчання в церКliі. Зменшились кількість хрещень та похоронів із релігійними об­ рядами. Однак у справі науко­ во-атеїстичної роботи є ще не­ доліЮt і нерозв'язані питання. Це особливо стосується ство­

HQro 15,8

на

мож­

35

щення пJЮФесіЙ. На відкри­ тих партійних зборах, ЩО відбулися неЩQДав,но, багато робітників висло:вилися за

ре­

життя.

часу

дав

на вивільнення чисельн@сті пра,цюючих за раХУНО:I( сумі­

свя­

на пенсію. У цьому році МІІ вперше організували новорічні щедрівки. На трьох російських «трійках» Дід Мороз, Снігу­ рочка, Новий рік і щедрівники проїхали по сеnу, привітали людей з Новим роком щедрів­ ками «Добрий вечір тобі, ,віль­ ний господарю», «Щедрівкою агроному», «Щедрівкою вчи­ тельці». Цей старовинний на­ родний обряд треба сміливо

норм

ного

ТО першої борозни, дні механі­ затора,

в:,к і Н3іПРaJВИТИ ,ц:льниці. Ві,д ,пітальні

І.

багатоверстат­

вивіЛЬНИТИ

ІДОСВ:ІДУ

як комсо­

новонароджених,

ливі,сть

ка­

М.

цехів, ділыІІьь іС "lужб під­

року.

мольські

на

юриємства

клятву

єстрація

3іпаратниця

обслугову,вання

в:дна

впроваджуються

обряди,

не

,з<!ц:ями

' на вірність справі, за яку від­ дали своє життя 386 требухів­ ців під час Великої Вітчизня­ ної війни. Такі походи БУАУТЬ ІІРОВОДИТИСЬ

ма,є

шн,рувальної машини

ном:ї. Зара:з диреиц:єю, парт:й­ нию і профс,піЛКQ;ВОЮ орга.ні­

підряд

громадянс!'­

давала

e-ко'НомН r·канини ів цеху ска­

бота по мех,а,ні:зації виробни­ чих процесів. У всіх ОСНОВ­

ке вшанування нам 'яті помер­ лих. Яскраву картину мав фа­ кельний похід до обеліска за­ lиблих ВОЇllів-односельчан, який ПРOlIOДИВСЯ в минуло.му році в день Перемоги. Тут, uіля обе­

JlicKa,

ФлореНlЦова, ливарниці удар­ ники комуні,СТИЧНОї праці

Ганна СерГіЄНКО, Любов Ба­ рано,ва, Оле.нсандра ФОР0-

переЖИl'ками.

ІІРОВОДИТЬСЯ

,вальни.ф Галина Сидорен:ко, Галина Довга.люк, Людмила

протя:гом

дільниць

днів.

10-12

витрачан­

використання

кіловат..годин

е.нерг,і.ї і 306,7 кLлО-J(алорИ\ теплової енергії . Цих ресур­ сів вистачило б дл,я роботи

проведено ря~ органі­

защійно-технtчних захо.д;в, яні дали можливість одержа­

кохають,

ружуються, стають батьками. Lтворення емоційно піднесеної, урочистої обрядності, гідної радянської людини, одна 3 необхідних умов дnяведення ефективнос~і боротьби з релі­ гійними

·використання

ти економію в розмірі 126 тис.яч нарБOlВ3iRЦів. ПРОТЯІгом рону за ,раху­

трудяться,

розважаються,

КПРС, СРСР,

резерві,в виробництва і поси­ лення режиму економії в

,світ

вступом в шлюб та іншими по­ діями в її житті. Адже люди й

lІюлiJпшЄrННЯ

ми

людини,

.

ВЦFШС і ЦК ВЛКСМ «Про

нових

завданням

впровадження

громадянських обрядів замість релігійних, які традиційно з,в'я­

не

Первинна організація това­ риства "Знання» при родгоспі «Требухівський»

парткому

ко­

пласт,ма~

знайшов Лист ЦК Ради MtHЇlCTP і .в

риства «3наиня», інші органі­ зації села під керівиицтвом різні

ззвqдy

.1:;пшенню

зервів

лення

трудиться на nереrJз'їз­ На peAtOHTHO-,llсхані'/ному заводі добре iJiBCbKia вахті бригада склада'lів потужних автокранів, якою керує дмитро Сергійович Ковтун. На фото: Д. С. KOBТj'H (справа) і електрозварник В, П. мос­ КАЛ ЕН КО працюють над підготовкою опорної ра;.Іи автокрана, Фото А. Козака

ви,користання

виробнищтва

режиму'

серед

Хімічних піjДІГо,то,виа

в

школу, щооо6гомрити пита:н­ ня .:\а.1I>ШО['О ПО'ЛFпшен'ня вихо­

вання діте'Й. Здопо'ві'д:дю про

,мово:ї.

Іпри'кдщдів, як потрі<бно

і

дітей

ви­

СТУIПИJlа вчителька О. П. Не­ нюк. Воша аокрема в вдзн а,ч ИІЛ а , якою

вели'кою

ува:гою

в Н1liШЇЙ .к:раіїні

ото'че'на

,зwrаЛЬJноосвіт­

ня школа, ІПРЩЯ ІПeJДагога. Нїд­ повuаlO'ЧИ на ту'рботу ПаP'l'іі і у p'JIIД У ,ВЧИ'Т'елі,батьки, гр, оMaд'CЬ'K~CTЬ села .повинні

ПОВ-

В(}на

навела

багато

допо­

ма.гати дітЯlМВ'ЧИТИСЯ і пов(}Ди­

тись У колеКТИlві, сім'ї. Пр,о

полі'пшення

вих,овної

роооти, пі,~ВИlщенН'я В'i:дtпові­ 'iIa~lbHoCTi батьків за вих'ован­ ня дітей наl!'олошували ГОЛО'Б:l

' ВИ'К(}lfКОIМУ 'сілЬ'Ської Рwди П. добреля,

секрета,р

1.

паРТlіИ'НОЇ

сяК)ДеннoQ вихО!вувати пїJдро'Ста­

()jJlГаНFЗації РWД'ГОСІІІУ І. Я. Ру-

lО'Че пО'Коління в Д}'ІСЇ м(}раль­

да'С.

,НОіГО І\оцексу &у~івника 'нШму.

жанн'я ча' стіше Л:РООЮДИТИ такі

Вчителька

біології

к 0.\1 уГ.

К.

Ше'вчеНoltо прочитали дО'по.відь

Присутні

'висловили

збо.ри. Це оп.риятиме

НЮ зв' SEЗКШ ШКОЛИ З батьк<liМИ-

В. ДЖЕЖЕЛІЯ.

директор Заворицької

НЯ В C~M 1 І шкмі».

редньої школи.

ц,їlJUШlИМ

поба-

змщне<н-

на те'му: ,«Атеі:стичне .ВИ'Х()1!'Н'"

ЦЬОГО

вищені,

соЩіаЛ'і~тичні

БОВ"Яlзанн,я, щоб нової

зо­

достроково

першОО'о

I\:Ва.р­

п' яти.річки,

гі.цно

їни .

був вистУіП іll1СіПектора дитячої "і,мнаТИМШІЦll раЙ'віцдіду внутрішніх с'прав Н. Т. Макси­

ВЗ1Wмини батьків

до

3Уlс'трlти ХХІV з'ї3jД н,ПРС і ХХІV з'їзд Компартії Ук,ра­

БА ТЬНІВСЬНІ ЗБОРИ ЗlИшли'ся

економії

підприємств.

оглщу. Робtтнн:ки беруть під­

талу

І}атьків

ре­

поси­

Нині у Вісіх цехах розторта­ єтьоя

ВИlнонати план

180

і

се-

Р. ЛИТОВЧЕНКО, громадський кореспондент.

"ЮНіСТЬ" у Ру дні На цей раз колектив ху-­ дожньої самодіяльнасті села

3азим'я завітав у Рудню. Теп­ ло

.зустріли

виступ

ансамблю

села

юнацьк()с()

~Юність».

Особливо сутнім

трудівники

хорового

пісня

сnодобались IljlUматросів

з

кіно­

фільму «СіртtJtФ, пісні Сабо­ даша «Гуцулочка» і «Пuдаруй мені Карпати», білоруський на­ родний танець «.[1явоніха». На ~біс» виконували пісні Н. Спи­ чак та Ф. Щиголь, ма{істерно

прочитав гуморески Г лазового А. Яковенко.

Дві години тривав концерт.

Це були години приємного від-

починку, години ських талахтів.

краси люд-

І. ЛЯШУК.

IOUIJUШlІШІПІШІІ8UlUUШНІDlllllUUllllUНUUWUIUIІWUWJUU1QllllrМІUІІІІІІІІІІІІUIIIIIUIWІІUQlМІШІluIO. . .unO. . . . . . . .

НАЙПЕРША

На, за в О(Ді порошк(}вої металYJ)Гії велика

YBara приділJreтыяя lІІіUJJlшщенню загаЛblНО­ o'CBiTHЬQIГO рівня lІІ'рацїJвників. Зараз в різ­ них уЧІб()lВИІХ заклащах без відриву від ви­ РООНlЩт' ва вчатыяя 130 ЧOJIовік, із НИХ 6ільшkть 'ста:новлять робітники. І 'l\реба СКаІ3ати, що люди, які за'юінчують навча' н­ ня, як пра.вило, (}держують МJ~ЦHi теоретич­

ні знання,

і аl;lмінkтрація

ПЁД'ПРИGМства

смілив,о Іпризна'чм; Їх на інжене-рно-тех;ніq­ ні ПQlсади.

у 1963 'році в ремонтно""МехаlН.ічниЙ цех ЩН!ІИШОВ Анатолі.й lваН(}вич ЯГО'В. Опочат­ ку ·був слю'сарем, IПO'l'ЇJм - БРИігat:\ЩЮ)І слю­ сарів. ВСТYlпив до Київсько,го енергетично­ го теХ'!ІОі,кYlМУ . НавчаlO'ЧИ'СЬ сам,ВЧИВ ін­ ши'х. У pooo,ovi виЯ'вИ'В х, ороші opгa,НЇJ3a,TOP­ ські ад іб' н ості. ТОМУ аІ;l1Iflюстрщія, пар­

І'ван Васильович Тришко, К(}ClГЯНТИН Пет­ ,рович Муратов і і'НІОі. Розпавць про іНИХ м,(}жна

ТУРБОТА к~н'Ченн~ TeXHi'КIYMY ,стає НlliчаЛЬНИКОIІ Піла­ 'HOB'O-РО:JПодїльчого бюро цеху.

TOli\i ж п(}чав працюва,ти ,СЛІ()іСа,рем і Вік­ т(}р ОлексіиО'вич Сердюк(}в. Школа робіт­ іНИЧОЇ мол{)ді, 'mexa'hi'ko-<металуртійнИ'Й тех­ ні'ку'м

брИІГ<l'ДИір колективу КOl'llунj:cтич­

-

ної праці, майстер pemomHO-lМе,ханїч, но,го цеху. З виробничою д'іяль'н1стю ПОЄ;l,ну'вала навча:ння с'п,о,чатку У ВeчJірнш шкоді, !Поті,,, у ,радіОI)lеха'Н1ічному те~н~юумі і токар

лина ЮХИlмівна Коваль . Нині вона ,н()л,ог

ПРОДОВЖИТIl

іоменalМИ Л. І. Шпак, Г. І. ОстаIlIЧУК. Пер­ ша одер'жала ДИПЛ()l}( КиївсЬ'кQoГО і'н'Ституту

Га­

тех­

це.ху.

ТаlКИХ завзятих до праці й навчаНillЯ в

наРОО;lНОО'{)

госпо.да,J)CJГВа,

друга

продовжує

НaJ!ча,ння. Обидвїпрацюють е:кономі<Стами. Або взяти, Н3JПр'икла.д, О. Л. Ряю()ву, О. С. І'ва,ненко, В. В. т.рикоза, О. Я. ПО'Ч'У'Каева. ПіС,1Я за.кtнченн, ясередніх та вищих учбо­ вих зак.1адrв КOQЛ иmн і робітники стали ви­ сок(}д~с.ві,дченнми ~пеціaJPіст;ши. Вчаться і ' керівн'і працівники, .IlKiHe мають вищої о,с:в,іти, О. О. Б'И'lКI}В, В. В. ВОРОХОВ, А. М. Мишко. К'валіфікованих ооеціаЛІЇІСтів БУlде більше. За;порукiJ'Ю цього є по:вся'кде,нна ТУР­ бorrа ' ком}"Ністів, a..дiМiH~CTpaцH про вих,ова'н-

тійна о'р,га'ні:зщія без СУІ)lніву в у,с'піх ,1,0віряlOТЬ ЙО1МУ носа'ду майст,ра. В>iДiМЇJНHO

PelMO,HTHO-Nе.JЄaніЧ'ному це'ху

28.

Вчаться НІ'

В. ЧЕСНОКОВ,

'пройшовши і це ВИJЩ}ОІбо.ву:вання, пі'сля за-

тіль.кимолоді, а й ЛЮДИ

старшог,о ,віку:

старший інженер по підготовці кадрів.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Четвер,

28

сl'lНJI 1~71 року.

о


o==============================~~~~~==

ЧИМ СІЯТИМУТЬ ЖЕРДІВUІ? У

, рwоопі

«ЖердtвсМі.ИЙ»

HalдTO 'НИЗІJКИІЙ рїJВеиь

на'сі'ннИІЦ-

Я'КЇ!<JТЬ

його

ще не

НаибіЛЬUІИЙ у республіці

Ще декілька місяців Il'()xy IIІЇ'д ЧАС перевірOlК насіния 11ЮІ1еІЩія ,вї;щмї'Чал! виявлені

rp}'l6i

П1Jрушен­

ня в ;на'(Jінющтві і Вm.laJГала

гай'но 'ВИlпра;вити

їх.

Жерд,ові ніхто й не Д}'IМaB

перевіре'на.

Н<lJсіння овочевих культу' р досі не

,не­

О~на'че

в

цього

робити. Не ВИРОСТ'И8ШИ

влatсного

на­

тва, йому тут .не прид1ляють ні- 'Пір !Щlба не, а реШ'l1КИ, що залиши- сінІНЯ, керівники 'ра;дг(юпуне ~ба­ якої уваги. Про це переконливо лись з минулорічної вес'ни, не ють і пр'О ПРИlд'ба'ння його в поСj3ііі\чать .покшзники врожаЙН(1сті lІІєревіре'ні на придатн.ilcть. ярих культу,р у МИНУЛOll'о[у році. Отже, б1льшkть IпосівноlГО мате-

РЯ)J.' ку ооойну так:упrвлі. Насьнної картоплі в гос,подар-

Середня .врожalЙ,нkть ,становила ріалу не ДOBe~eHO до потрібних ствізаe.ИJпанона 120 тонн більше всього 3,6 центнера 3 гектара, а к(щцщШ. Нatсіння вівса і КУКУ- ПОТРelби. 36еplіга;єтье,я вона при вики - 1, 7 .ру~зи, що має по>нижену с.хо- н(;ptмaJlыих Y11\IO!BaX 'в Н8ІпіВЗ<lil'либЧим же ДУІМаютьсUти жердів- ж'kть, підлягає обмrну. лених та на'зеМНИХКalГаТах. Темці ,на'стYlПНО'Ї

весни,

яка

ШВЩ'КQ набmfjкається?

.п.ужеВИЯ'вили ми недоліки і в збе-

В якому

пераТУ'ра в ,ка'гатах в день

ві,рки

ста'ні у НИХ на,сіння, як воно підГОТОВЛЯЄТI>С,я дО сівби? 3е'рнових j зеРНl)бобовихкуль-

ста'новила

пере-

2-3 гра,дуеи.

Облік її ведеться систематично, вона щодня З8lПИСУЄТl>СЯ 'в опеціалыli зошити. Але на.явних тер-

тур засипано в гооподatІ)стві 240 мометрів не вистачає, їх потріб'но цеіітнерів при плані 500, алеріганні HatCiHHJI в КОІМо.рах. У ко- flридбати ще 25 штук.

шльше третини зерно не кон\-,\и- ' морі М 1,напРИlшаf"\, 'немає с,хеКерівники ра~,госпу зобов'ЯJЗа'ні цііінс. 9и центнерїввrвса сорту І МИРО3l.'ІІШцеIlНЯ ЙОГО, х:оч етикеТКIfВЖИ'ТИ ,нев~дкла\дних і реаш,tНИХ

«Наt,:lіЙ'ний» мають лони.жену Ox:o-lвстаНО,&'lеlНО. НУІМерщі,я заоiJКів не зах'одів до за.бе';ще-чення ГОСlПодар­ жj,сть - 83 пр оце'нти, 70 цент- І зробдена, т,еріМ'ОllГІ-анги ..:ІЛЯ сп{)- ства нас,іннЯ'м ярих культур.

, нерів ЛЮIПИЩ'

«Н(ісі~ськИ:й» стере'ж~нн:я за т~~пературою на- Особливо слі'Д /П(),Wати про заветреті<й кла'с і лише 80 центнерів сін·нявqеутні. зе·ння ПО>СРВНOlГО матеріалу ВИСО­ .вики «БіДОЦВjжівська-27» ~' OBЄIдeОкремий ()блі, к насіння в ІГОС" IOtx ,рetПРOlДУ·IЩIЇlЙ .'\л,я СО'РТОШО'НОВ­ но до ШРШOlГОКJlа, су. Зерна кУІ>}'- :ПOlда.р'стві ДОl сі не наЛМOtджено. леНІНЯ. J, на,р~шті, треба Яlкнай­ J1У'Д ' 3'И засипано 1 ОО центне1fів і На!кдадні про НaJ~х,одження ЙО'ГО швидше випра'вити воі ВИЛlв,лені fiагаторі'чних трав 22 центне- В ІЮМОРУ та ВИlДачу на 'Посів .ве- не~ол,і'ки. ри, але в'се .во'но не КО'Н'дИtЦlїИне ;!,уть'ся аПРOlЩ~но,без даних ;про Рейдова бригада: Н. КРЕпо схожOtсті (кукурудза 79 сорт, ре'Щюдуюцію, категорІю, 110МІНСЬКА - начальник район-

прщентrв) та заDміченО'сті kapaH- ме-р ПОЛЯ, БРИГaJДИ. Не БУJlО . цих 1 ТlIlIНИМИ бур'яна.)IИ. і\ани:х j в КIl\lіj}ні.и книзі за 1970 к.рі,м Т(lГО, в радгоспі є 20, Ірі'к, а на НИIJ1ЇШIIJНі рі'к книга ще цснтнер!'в на,сіння гороху та 150 І 'не ,за'в,~дена. Шну,рова к'Юtга обл іцентнерІВ ячм,еню, ,одержаного 3 Х;1ібо,приwмального П)"ЛКТУ. Проте

КУ насІННЯ в гmшода,рстві ЗО'l~сім В~Д'СУТНЯ.

Ударно

трудилась

в

ювілейному лен!нському році доярка радгоспу імені Щорса Галина Олексіївна Грос. Своє соцзобов'язання набага­ то перевиконала . Надоїв­ ши на корову по 3870 кілограмів молока" вона зайняла перше місце !J радгоспі. На чільному місці її прізвище також і серед правофлангових доярок району. У ново­ му році передова доярка запевнила,

ще

що

досягне

кращих успіхів.

На фото: Г. О. ГРОС. Фото А. І\оза 'l;а,

ної насінної інспекції, 8. ТАРНА8ИЧ головний ветлікар району, Г ..ТУМА - інженеl)

райоб'єднання «Сільгосптехніка,.. у ПОЛІ

_

ВОіДа,ми

;цілина,

з.рошеНJ

Нара'НУ'М'СblіОГО

.

налу.

l(а-

.

На.:\ БУІ~жацьним і При­ чорноморським степами з' я­ вилися літаки ! вертольоти ,с і "lЬСЬКОГО,СПQдарської авіа­

фї. Льотчини ї" землероби РОlз.!почали IпіJ\живлення посі­ в:в м:неральни.ми добрива,:vlИ в ГО'Сlпо,дарствах I'З:vIаїльсько' ,го, ТатарбунаРСЬКОіГО, Юлій­

Білгород-ДН'істро.всь­ раЙQнlв Одеської об­

Пілоти ВИКОРИСТО'ВУЮТЬ ІЮЖНУ погожу 'ГОДИНУ. ВОЮІ вже ,підживили :понад десять

тисяч

приміщення,

пройде. Але хоч і важко, та за І,ік телята, яких доглядає Тетяна ДМИ'l"рівна Бурда, виро­ телиць.

Доярки залюбки приймали не­ телів, вирощених нею... Тяжка

"и". і.

Згодом

працю

вона

телят­

працювала

у парниковій лаНI(і, вирощува­ ла розсаду, ранні огірки. Ра­ зом

з

тим

думкою

не

знову

розлучалася повернутися

з ту­

ди, на ферму. І мрія здійсни­ лась. У цьому ж тісному при­ міщенні, де після неї працюва­ ли вже декілька доглядачок, Тетяна приймала телят. Бідна того року була зимівля: ні добрих, кормів, ні підстилки.

о

Четвер,

а

результати

сор­

тування теляток по віку через місяць дали помітні успіхи ... - Ну, як працюється?-за­ питую телятницю профілакто­ рію. Освіт лене електрикою примі­ щення колишньої корівні ніби розширилося і CTaJlO більшим. Праворуч побілені групові станочки. 8 них по шестеро­ восьмеро чорнорябих телят. 3 одного боку в годівницях . пше­ НИ'І'ні висівки, комбікорм і дерть, з ближчого -дрібне за­ пашне зелене сіно, у малень­ ких годівницях грудками сіль-лизунець, біліє крейда. Лі­ воруч клітки для новона­ роджених. Телята переливають~ ся чорно-білим шовковим блис­

локо, гарячу воду і пійло, гній вручну виносити, бо віз тут не

перервала

рячу носити далекувато. Гово­ рили, що електрокип'ятильник встановлять, вже й привезли ... Перегону більше давайте, а то вчора із Галею сперечалися.

Та вже через кілька днів са­ мовіддана праця сумлінної трудівниці оживила заиедбане

телят.

недуга

3

'І'Исячі тонн

бурнкіа

На фото: ПаЛЬМІИ1реький цу~роlВИЙ заrв'М. (ФО'l"ОІХ:РО'НI!ка РАТАУ).

Фот,о І . .в О.1Ч1КОВа.

ТЕХНІКУ­ В

повну ;~ ранку і до вечора 8ИРУЄ

життя на lПо~вір'ї тра'КТ(іР:Н()оГО стану,

в

маистернях

ві;щі.ша 'раДгоспу

"ерсь"иіі».

першого

«Великоди~

Ве.1ИI;одимеРЧilНIІ

гаряче підхопили почин меха­ нізаторів та інженерно-техніч­

них

працівників

Дніпропет­

оп.lасного

І\еlжівського

і

Бі . (()­

раИОННОГf) об' єд­

« сі.1ы'сптехнікil>>,,

які

мічник Іван НІШОНОВИЧ Ли:!ун 'ре~IОНТ}"ЮТЬ борони, IСУJ1l>Тива­

тори та іНШНll інвентар . Знач110 переВИI\ОIl}"Ю'ГJ.

'111. ПОРЯД

~ІаИсте·РНJI. ~3 ПОВНИМ тажеННЮI

ти.

КО.1ектив

пішно

тракторів

ремонту

четвертого

кварта­

.:1)'.

у Пf'РШОМУ квартапі,­ mexahiK-КОII1'РО.1ер Григорій Павлович Кушка,­ ми повинні відремонтувати 16

-

розповідає

тракторів. П;1ан-г.рафіlС успіш­ но

виконується, Нl'погана і якість ремонту. Хароше прз­ ЦЮЮТІ, с.lюсарі Іван Семрн()-

І!ІІЧ

Попович

і

тин ЄЮlеНОВIlЧ

рист()вуваТЮIУТЬСЯ

В

першиї!.

період весняних 'робіт.

Несучи "РУДОВУ честь ХХІ" з'Ї:ІДУ

ХХІ\' З):JДУ l\()мпартії Украї­ НИ,

вони

вже

виконаJlИ

вели­

ІШИ обсяп робіт по підготовці ДО весни. Ось з кузні , ДО.ІІинає

Це коваль Петро АВ\JaМОВИЧ Драний і його по-

Петро

ПРOl;о­

токар Костян­

Бе:JСШ'РТIІИП,

ТРilКТ()РИСТИ МихаЙ.lО НИ!(()І!()­

вич Се~шо, Тван Іванович Бе:J­ см(~ртний

вахту на КПРС та

ус­

план

ррзня

всі

верста-

майстерні

виконав

пович КОВilЛЬ,

відремонтувати

наван-

працюють

:юб()в' Jlза.lИСJl до першого бе­ тракт()рlІ і '!аЮИНИ, щ() ВИКО­

Дf'lІні НОР­

'3 I\У:Шl'Ю механічна

та

інші.

Достроко'ве

Вlfiкона;ння

~o­

бов' нзань по підг()товці трхні­ ІШ буде найкращим труд()вим подарунком НіІ

честь партій­

них з'їздів. В.

передзвін.

ЗАБЕРЕЖНЮ!,

громадський кореспондент.

було її життя до цих умов, у

8ід корівні далеко, тому відрами доводиться носити мо­

прекресних

республіці

сина, дочку. 8 родину прий­ шов достаток. Яке неподібне

У цьому низенькому, з ма­ ленькими віконцями, примі­ щенні ще за кілька повоєнних років чого тільки не утримува­ ли і свиней, і коней, і пти­ цю, і доросле поголів'я вели­ кої рогатої худоби, а тепер обладнали групові станочки, [(обілили їх, щоб вирощувати

в

гентар:в. (PATA~T).

в

ЛИЙ ком'Пле~с житлово-побутових і громадських .об'єктів.

наю,

АГРОРЕйСИ ЛІТАКІВ

найбільшог, о

Це пі,Дприємство перероблятиме

піків .

Cbl\oro,

'нового,

за добу. Разом з за.водом здається в еК'С["ІЛуатацію ці·

POB6bl\f)ro

ласті .

стали

устаткування

Сівба ярих хлі.біlВ по,чалась також у .J,ОЛИНі А,му-Дар'ї і в 3Q'Hi J'Yркменсьних субтро­

'кого

малих

гічне

ПаЛЬМИРСIJКОГО цукрового за.воду Золоroнkького району.

ГОТОВНІСТЬ

СІВАЛКИ

Господарства півдня Турн­ MeHfї РОl3по'чали сів6у ярих хл:б:в. ,перші десятки гекта­ рів !зайняли'пшеницею і яч­ MCHe:vr· землероби колго:спів i':\IIelji Лен:на, «Жоо'тень», «3a~M,eт» Наха:рденсьного ра­ Йону . Цї:д зернові ,КУЛЬТУРІ! о,своюЄ'ть,ся родюча ПРИІКО­ пе~4а,зыа

Черкаlська область. П~оставлено ІНа обкатку техноло­

ком,

У

ході

асфальт

тирсою

станочках

1971

року.

Першу перевели у щойно

обладнаний

біля

родильного

Скоро там, l\Іамо?. Здра­ стуйте, зупиняється в две­ рях дівчина. - Ти приїхала, Галю? кидається назустріч дочці Те­ тяна Дмитрівна.

8ам щось допомогти?

-

Hi~ я вже

можна йти, ти,

-

скидаючи

Стоять

все

ма­

халат.

мати

і

НАРИС відділення профілакторій, а Га­ лину

залишили

вирощувати

те­

лят старше чотиримісячного ві­

ку.

Сепаратор

вийшов 3 ладу,

от і прийшлося перегоном литься по меншій нормі.

ді­

У Бурди вже прийнято 52 те­ лят, через кілька ,цнів буде пе­ редавати перший десяток у старшу групу. 80на в минуло­ му році одержала від молод­ няка 1970 року народження 566 грамів приросту на добу від кожної голови.

дочка.

Не

про­

непогано, водичку га-

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

згадати днів далекої юностІ, ... Фашистські загарбники пі). ударами наших військ відкоти­ лися на захід аж за Київ. Се­ ло, спалене і обезкровлене оку­ пантами, стрічало визволите­ лів. Молодою, ще підлітком, залишилася Тетяна без батька й матері, а в сім'ї ще менші брати та сестра. А так хоті­ лося

вчитись,

та

рерватинавчання

довелося в

яких виросли діти! Син закін­ чив десять класів і став радіо­ монтажником,

пе­

педучили­

щі, вертатися додому і працю­ вати, щоб дбати про менших.

Так поминула юність. Працю­ вала з чоловіком у колгоспі, побудували хатину, народила

нині

служить

в

Радянській Армії. Дочка після школи

працює

заводів

Києва, мріє в

на

ОДIIOМУ

3 майбут­

ньому році стати студенткою політехнічного інституту. '

Д

зробила,

відповідає

можна, ні, не можна матері не

...

Працюється відказує. Але

сІчня

у

ЛИЛИ.

посипано свіжою

-

28

сухо,

Минув місяць, як телятниць Бурду Тетяну Дмитрівну і Г лей Галину Федотівну розді­

-

ось і

будинок.

Червоний

дах під зал,ізною покрівлею, простора світла веранда, а да­ лі садок плодоносний уже ... - Листа одержали, - стрічає Тетяну свекруха. - 8ід80лоді? - Еге, від нього ... Теплішають очі, зблискує сльоза радості, що спалахнула янтарною

.

краплею

на

віях.

Губи шепчуть слова святкових привітів та щасливих синових побаЖaJfЬ рідним. У щоденній праці, яку так щиро полюбила,

бачить

своє

щастя Тетяна Дмитрівна Бур­ да, чесна трудівниця, досвідче­ на

телятниця

племптахозаводv

.

«Рудня~

8.

ОНОПРІЄНКО,

зоотехнік

о

3

стор.

ферми

О

8РХ.


ВЕПР ЖАРТІВ НЕ ЛЮБИТЬ ДІйОВІ,

МАЛОДІйОВІ

І

НАВІТЬ

ПАСИВНІ

ВИІ])"с.к па.м'ятних Ю'Вlі.теЙ'ни,х

1\1)8

ОСОБИ

з

nР -

В Е

-

сільський парубок,

20 років.

не

горличка»,

ОДИ"

з

Н 3Т;] ~ СИ Д ІН Ь

же

.

передноворічни х . "11: .

днів.

Кім-

г

:НТКШ (' ЬКl . х аТІ. .uіля стол у 1I 0:\: нюп .;~ ениЙ О..'1 екс ан д р . - аін

тр а к то рист

)Rуриться .

мі с цевого

Журиться,

ікла

ще за

тим

володіЮЧJl

вигодовуються

ст раховид л о,

сильн е

та

на

~1Ю -

те .. Соб а к у вони сво їми і кла ми ОДНИМ уд аром січуть на бефстроганов , а

ЯКИЙ. поб а чить ,сікача,

зр аз ~' ~

1-. [IІ С ЛИ8 С ЬJ.;: О Ю РУШJШЦЄ'ІО, H~ стої ть \' чл енстві то ваvи с тв а ми сливців ' т а ри'.

б е р е ' на мушку дуб а або г р ушу і си­ A !lТ h там тихий, як горличка » .

до хати вліТ::'fi .\1икола. Захеканий. ІЦоки ГОР>іГЬ, очі б енгал ьсь кими вог_

п а ч е для пор а да -

б~ л о к.

Р в учко в і д чиняютьс я дв е рі _~

н я ми

і с кр я ться.

иол l\Іи , п А

НО, по з ич вислідив!

так

він

( збуджено).

каже

з

_

прнходь . ОЛЕКСАНДР Ж

ти

не

Саш с

шістнадцятки·, вепра ХотіlВ залоскотати,

член

руuіннцею

(журно).

Але

товариства

мис­

С л ушна порада для ми сливця , ТІІ М

можна

тр еб а

IJап ов а .'1,

застрелю

дику

свиню,

кої,

коли

нем

у

хочеш,

вдень

ресторані

з

ВОГ­

«Мисливець»

~ да€ться

МИКОЛА

(ховає

під

до кишені

полу

кладе на­

бої). Ти кого учиш ... Мене не знаєш? ! Та я його голими ру­ ками

-

задушу

вантажником

у роБКООПі роблю!

ОЛЕКСАНДР. Знаю, знаю ... Навіщо ж тоді рушниця? МИКОЛл. Удвох якось ве­ селіше ... Бувай! (Вийшов). ОЛЕКСАНДР (махає рукою у вікно) . Ні пуха, ні пера, ні щетини, ні вепра! 3 а в іса. ЛІРИЧНИП ВІДСТУП Порушуючи хронологію подій, забі­ жимо трішки нап е ред. Значить, так. Д алеко від Літок зимова хуртовина рознесла (та іІ мерні ЧУТКИ про

досі розносить) ХИ­ химерну ПРИГОДУ на

Лисій горі, що неподалік села, на околиці лісу. ПЕРШІ кажут ь. що якийсь невда­ .пнЙ ми с ливець, шукаючи пригод, в '>ДМУ З передноворічних ночей поліз l~іЛУilатися ДО дикої свині. а та, не В С-Л ЬМИ тямкуючи у цілувальній гра­ моті , полатала йому штани. Укусила! (; о зналася, мовляв, на тіА грамоті н е кращ е . як отой Явтух, що возив І· руші ІІа базар: .Обніми" та не за­ ду ши !» . «Поціл у й,та не вкуси ! » . ДР У ГІ заперечують: дикій свині тр е ба г а рно насолити на хвіст, щоб ~IНIУ~ГUJСЯ 113 людину. Отже, не цілу­ на ТIІСЯ

лі з

Ааш

li игадаєт l..' ! норо"ятамн т а ми.

а

- ,

з ~ряд, ІІ а

і

мама

ПОІ)[)СЯ вірт е

о біЙшло('().

м е 1lі

ПСБН Q ,

ВОllа,

-

з а лицяльник

а, не ПОГllався.

ДШ«j

ТРЕТІ: кроні

-

інакше, Він за

-

не

11;) ніll

за

таке

як за порося­

ним

.. ,

порося,

а

слово,

там

в с адив

РО 3.1ютована,

у

без не

неї

кинулась

IIIJOrO.

о.

Вишня

поран е ний

кабан -

тут

все

ЯСН О .

Та,

ВИЯ В -

для в сіх. Т а "ро виплив а є з усього.

M"~ що

НА ЛИСІЙ

3

ГОРІ НА ІІІ ДІЇ

ЛІРИЧНИМ ВІДСТУПОМ

ТА

ЕПІЛОГОМ. ста лося

прикінці,

на Лисій горі. скажемо H a ~ а

зараз

послухаємu

самого

потерпілого. Ось яке інтерв'ю в ін дав од~осел.ьчанам, дещо ОКЛИГЗВШІІ

ПІсля

ХІРУРГІЧНОГО

лікарня.

взувся

В чобітки,

у н а званuму

вище тво­

рі , « одинець » це зап е к л ий КНУР­ і IIДI·шідуа._ісt, старий досвідч е ний кнуряка , щu прибивається ·до табу113 тільки тоді, коли свині весілля справляю т ь . .. Днкі кн)'ри_одинці, що

ривши

на

метушливими

влітає

довгі

нього

Є~lOcь:

на

сікачі,

кидається

Догаду­

вепр-одинець.

I{ОНЬЄРСТВО! МИКОЛА.

ОО!

(ставить А це за

«печатку » те, що ти

посМів сиротити мою поросятами!

(запускає

не вступив до товариства

тіло .

напрямок

до

підвівся

і

села.

Та й поїхав по свининку. . . ЧИ то пак, прошу вибачити, по ялинку! ГОЛОС ПЕРШИй. От впіймався! Бо таки по свининку! ГОЛОС ДРУГИй. Так-таки, так! По ялинку з рушницею не

ДІЯ ІІІ Ця дія вІдбулася, як уже казано, у сільській лікарні з 23 грудня старого року по 4 січня нового. Люди У білих халатах позашивали рани. батьки полатали штани і Микола вже на волі. Найміц­

МИКОЛл. Це я, щоб оборо-

шив на руці. І він, кажуть лі-

ходять .. .

.

ніший <<ЦіЛунок»

карі,

довгенько

ще

ли

Аиалогічну пригоду, правда, з бла_ гополучним кінцем . описав о. Виш­ ня у «Дикому кабані, або вепрі» . Пригода. ймовірно, ие вигадана. Во­ на трапилася із загонщиком. Проби­ ваючись з оточення , кабан стицьнув рилом у пуп», звалив загоищitка і побіг. «Підбігли ми до того парубча_ ка, пише письменник, стоіть блідий. блідий, губи БІлі й трусять· ся, і нічого ВИМОВИТИ не може, тіль­

секрет... ··

від кого

1" во­

(Присутніх давить сміх,

ни

регочуть,

Не

надриваючи

вірять.

Нас,

пупи.

мовляв,. не

проведеш).

ГОЛОС ДРУГИй. Не сміши

-

правду

ріж.

ГОЛОС ПЕРШИй. Так-та­ ки, так! Не обманюй ... МИКОЛл. ТО я й кажу: Ледве я рубати встиг, ЯК на мене кабаи ... ЧИ то пак, прошу вибачити, Зайчик nлиг стаіВ ЯЛИІН'К'У ~:;дБИ'рати ... ГОЛОСИ (навперебій). Спі­ вай, співай вона довга. Бо­ їшся, щоб не перепало за бра­ коньєрство? Не вийде, голубе . 3 а в іса. К:о,"и так. то А ми не буд е мо тра· т ити часу на ilис_'уховування Мико ~

линих небилиць і rозповімо, як ді· було насправжки. Тобто. як сікач ( а в тому, що це був с а ме сік а ч.

псреКОllаєт с сь с а мі!) « Іюзв а жан» НС­ оuаЧIІОГО шукача р о зваг. З а даними працівниКіВ міліції, М. М. Руден к о картечним пострілом поrН1І1ИВ дико г о кабана. Н е встиг п е резарядити руш­ ницю, як той кин у вся на Руденк а. У rукопашно-іклопашному поєдинку переміг, звичаЙІЮ , сильніший. Під час випробування сил між ворогую· чими сторонами в ідбувся приблизно т а ЮІЙ... д ел ікатний діа.тIOГ.

ДІЯ

11,

КАРТИНА

11

Лиса І'ора. Справа дуб, зліва груша. На передньо­ му плані ментар:

-

якщо

сосни. вчасно

коли

П'ЯТНИЦЯ, Перша

(Наш

ко­

взяти

од-

-

-

ки:

-

Хрокнуло іІ побігло! Хрокнуло й побігло! Нарешті трохи опам'ятався. Ми до нього. Ну. що дуже злякався? Злякався, тільки не зовсім до кінця мякався! Можиа дужче зляка ­ тись' промовив він і подавсь у кущі Не знаемо достоменно, чи літківсь. кий: парубок ходив у кущі, а те; що йому «дужче» ніКуди було вже ля· катись . то це аксіома.

.

-'

•.

-

Обіцsва мораль:

шок» Остапа Вишні. Вчинив би так Руденко Микола, повер­ нувся б з Лисої гори хоч і ковбас,

зате

в

цілих

шта­

Микола

І

література

ідля

10.25 · -

нерський

сонце». «Піо ­

16.30 (Львів). 17.10 17.30 - Телеальма­ (М). 18.00 Новини.

театр_50».

Телевізійні нах

8 кла_ 12.15 _

учнів

су. .Шевче"КО-ХУДОЖНlIК». Фідьм~концерт ,Доки горить Наша афіша.

вісті.

«Подвиг. .

18.05 -

19.45 -

21.00 21.30 -

Програма

17;00 -

22.40 -

23.35 -

Новини. (М) .

10.05 -

школярів.

«Вулиця

10.40 -

(М) . ле (М). «Вечори на

•.

16.50 -

17.30-

Для

молоді.

« Здрастуй,

21.00 -

20.35 -

люди~

«На Фільм - спек~ (І серія).

-----_._-_. Редактор

.

«Час».

Телеві­

6

Є. ФЕДИН.

люroro о

гоДИ'ні t

19

9.прнмlїЩeнJні актового Зa.ty Броварської серед­ ньої wк<>ли .N2 2 відбу­ детЬ<с'Я

ВЕЧІР-ЗУСТРІЧ З

ВИПУОКІНиками

школи.

За,прошуються всі ВИ'ПУ'ск-

10.15· - Для

молодшого

11.10 -

....- ..._._.--._, ....

НИІШ.

t

Дирекціll Ш·КОJlИ,

сина».

Теленарис «Зимове по­ Художній фіJlJ:iМ хуторі біля Дикаиьки"

~~.-.-

НОВИНИ.

афіша.

11О!» (Дніпроп етровськ) . добраніч, діти!» . такль «ВОВКИ та вівці».

(М). Кольорове телебачення Телетеатр мініатюр «Тринадцять стіль. ців» . (М). Акорд. Музич· на програма. (Одеса). зійиі вісті. Друга програма

16.45-

(М). НОВИНИ . (М). Кольорове т е лебачення ДЛЯ дітей. ,Умілі руки». (М). Телесп е ктакль «Пани ГОЛОВЛЬОВИ».

(М). Фестиваль радянсьКІІХ республік, присвячений ХХІУ 3'Ї3,)l,1 К:ПРС. Литовська РСР, (ВільиЮс) .· Художнlі1 фільм «Золотий го­ динник.,.

.N9 5.

-- ..........- - --- .- -- .

десятикласники.

І-

_----_. ~

--~

ЗАВОДУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ сБРО8АРИСIЛЬБ)'ДJt НА "ОСТlНН)' РОБОТУ

потрібні: бетонярі, електрики, столяри, теCJIЯРИ, пилорамники, сантехніки, підсобні робітники. Одинокі забезпечуються гуртожитком, сімейні робітники будуть забезпечені житловою ПJJощею протягом двох-трьох років.

3ве'Р'ТатиlСЯ ІН.З аIllJРООУ: IБроваlРИ, вул. ,Me-гalll'YlPlГ'iJв, 4, .заIВОД ЗІВІВ. Іхаrги. аl!lтобусOlМ .N2 41 Д:03у'ІПИіи,ки ~В'У'1ИЩ!Я Мет аЛ'У,Р[':IВ ».

' ______ "" _____ " __ r

"_Н_""

___ " ______ """ •

БРОВАРСЬКОМУ КОМБІНАТУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

t f f

потрібні:

r t t

шофери, мотоциклісти, товарознавець продовольчих виробів,

r r

:. :

t

механік. автотранспорту, . механік торгово-технологічного обладнання,

t

t t

кухоині робітниці.

f

t Адміністрація. t :' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " • • • .0 . . . . . . . . . . . . . . t

._----------------_._-~----

-----

ДО В І ДОМ А П ІД ПРИ є М СТВ, ОРГ А Н І З А Ц І й, УС ТА Н О В!

Редакціll районної газети «Нове" життя» приймає до друку огодошення ЛИШЕ ПІСЛЯ ОПЛАТИ ВАРТОСТІ ІХ. ДЛЯ цього кожннй замовник через свого представника подає

в

редакцію

текст

оголошення

і

одноразово

одержує

рахунок на оплату. Оголошення, надіслані поштою, не прий­ маються.

нях.

і

програма

11.35 -

12.20 -

19.45

11.10

Музичний но~ки » .

СІЧНЯ

29

Телевізій"і вісті фільм .Саратовські дзві · Шкільний екран. Ук­

йдучи по-

лювати вепра, можеш забути рушницю дома, та не забудь томика «Мисливсьиих усмі­

без

1.00 -

раlнська

середньої школи

(М). Наша

=====ЕНРАН===== j

Наша школа стала рідною для багатьох. Щороку з'їжджаються випускники сюди , щоб знову .за­ йти в свій клас, зустрітися з дру.зЯAlи і посидіти за партою, .за якою про.маЙнули llIкільні роки. Дорог ий друже-випускни/{у! ЗЙПРOlUУЄАЮ тебе на траiJиційний вечір зустрі'jі випускників , який відбудеться в йктовОАIУ .залі на­ шоі' школи в суботу, :Ю січня , о 19 годині. Випускннки міськоі

забути .

БЛАКИТНИЙ

ЕПJЛОГ

-

не

нагадува-

тиме йому про заборонене полювання.

-

Але якою б дорогою ти не пішов, стежину до рідної школи тобі ні­

сікач ' зали­

ГОЛОС ЧЕТВЕРТИй. Цікаво, від кого? ГОЛОС ТРЕТІй. Скажи, ІЮ­ не

ється воля. У школі ти перебо­ рюєш першl труднощі життя. МШIQЮТЬ роки. НареШТі ти стоїш. на поро.зі повноліття-пе­ ред тобою відкриваються незлі­ ченні дороги са,lюстіііного життя .

мис­

у чотирьох

Ледве

традиційний вечір

на

Школа! Скільки А!Р.Й і спога ­ дів пов'язано з цим рідниАІ для всіх СЛОВОАІ. Адже саАІе в школі, У дРУЖНlЮАIУ колективі ровесни­ ків ФОРАІУЄТЬСЯ характер і гарту­

.

пошматоване

взяв

саночки

МИКОЛА. Звісно від зайців!

;іаПРОШуt;МО

в

ВЕПР «<цілує» за ручку). І щоб нІколи не тягнуло тебе на дикі домашні ковбаси ... Коли Микола очунявся, вепра поблизу не було. Вогнем

Сам

нятись.

IIWWWIWIIIIIIШUIIIШIIIIIWШIUUШIIIUlIIIIII'IIIIIIIIUШIUIIIJ

ливців! .. МИКОЛА (не витримує сильного удару, падає). Вступлю! Рятуйте, хто в бога вірує ...

Ойо-йо-й!

-

ф

жінку з

сікачі

' на род

РАіАУ).

МИКОЛА. Віднині жодно! сім'ї не розлучу! О-йо-й!

..

І 0О1р і,ч­

;J,H Я

же·Н'ilЯ Jlесі УIІ"ра· Ї'НІКИ. ФОТО П . ВоЙка~. (ФОТ -ах:ро,н,:'ка

Внукам і правну­

кам закажу ...

пекло

з

сцену-галя­

страховидло.

це

ЗІ!lЗlЧО'К ,;1.0 чя

наближа­

ВЕПР (озвіріло). Ага, попавсь! МИКОЛА (з отакенними сльозами на очах). Пустіть, більше не буду! .. ВЕПР (підбігши ззаду, за­ пускає ікла в м'яке мІсце). Оце тобі, вражий сину. за бра­

місцях

в

і

й разу не бачили на роботі. До­ гаl\УЄМОСЬ: це він,Микола-бі­ долаха. З усіХ боків, вишкl­

Одягнувся в кожушинку, запрігся

поє.дин­

вину щось розпатлане і пере ­ лякане. Та таке рухливе, якого

На , ліж-

Микольцю, як це воно

я

уникнути

ТОI:l1IФС ЬJКИЙ M€'X3In;'ЧlН'И,Й за ,во,Д . На фото, : Пll\[ "ЯТ'lI: ИIЙ ЮВl~.1еЙіниЙ

І друге м'яке місце). За те, що

трапилось... ГОЛОС ДРУГИй. Еге ж, як ото ти там розважався напару... МИКОЛл. Раз

~трілою

ВЕПР

ку, оточеному односельчанами, пупом ДО низу лежить потерпілий. ГОЛОС ПЕРШИй. Розка-

жи-но,

і

ються й наближаються. Раптом, плутаючись у снігу, відмахуючись кіНЦівками і рушницеіо, падаючи та встаю­ чи, охаючи й ахаючи, прокли­ наючи свою нерозумну голову .

втручання.

ДІЯ 11, КАРТИНА І Дільнична

можна

сопінням

ВЕПР до бока).

.'10

І Іе CTJ ІІ С- МО fllІ СЛУ ХОRуn ат н четверП ІХ і п ' ЯПіХ-ДССЯТJlХ , б о тр е ті м а юп, р а цію. У л юблсний наш письменник, в,,-" ликий с міхотвор е ць Остап Вишня, нидно, Iн.'бе1піДСНШIЮ писав, 11.1,0 з I\lІМ, З КИМ, а з ДИКИМ к абаном гу­ мор у не звар"ш, що д икі кабани, о с обливо сікачімОДИIІЦі ж а р т ів зовсім­ .ю всім lІ е розуміють. А тому «пере· говори» З НИМИ т г)(~ба вестн, МОВ ЛЯ В, і.шключно Н<.! с е рt10зній ноті. CTPJtb -а й те , що т а кс сікач і ОДИН eltЬ? « Найстр а шніШIІЙ ДИКИЙ кабан, ПИ~

с ав

« . . . бити

ХИМЕРНА ПРИГОДА

ка

рушницю,

і

ляється, н е рал ь , яка

не знайдеш ... Делікатес. Новин­ hykobo-теХНіЧНОГО прогресу! ОЛЕКСАНДР. Ну годі, годі, насмішив. Бери, та тільки ж ...

бо

сікач е м.

ІІ а охотннк., з РМГОІІУ всаджує йому своє страШllе ікло прямо в пуп і з криком «Ага , попав с я'» - nor o ...» .

напечу

на Новий рік ковбас . Стільки Іювбас напечу , що. .. Ну ... ОЛЕКСАНДР (перебиває). Раніш скажи гоп, а тоді ков­ баси печи. (Серйозно) . Не жартуй, Миколо І МИКОЛА (продовжує спо­ кушувати родича ковбасою). Дика домашня, уя:вляєш?! Та­

з

з в ір страшенно ЛЮТИЙ, ві·н кидається

л шщів .

МИКОЛА. І ти не член. ОЛЕНСАНДР . І· я не чл е н ... До того ж, полювання на на6а­ нів заборонено, сам з наєш. МИКОЛА (з ПРIІТИСКОi\l). Та й що! Таку здобич упуска­ ти ? ! ОЛЕКСАНДР . А в::дповідати? МИКОЛА. То ми ще поба­ чимо! (По паузі. ЛаГіДНО і за­ !'.іріяно). Уявляєш, Сашко,

початкі в ця . Ос І.. і друга Відповід ь на питання, чи

ж а ртувати

то

рухами-вилясками,

свої величезн І стр а шні

~ сікачами,

с п ра вжнє

рздго с пу.! IJ Х ОТН'»:К,

що .

мушку »

З-за гори долинає ,верескли­ ве хрюкання і надривки відча­ яного ридання . Хрюкання й ридання, забарвлені Мішкови­

верств.

звуться

«на

ку).

ОД Н О СЕЛ Ь ЧАН И мешканці Літок . ПЕР Ш І, ДР У Г І, ТРЕ ТІ представники широких мас,

І

дерев

рукопаШНО- і КЛQпашно,го

n

ДІЯ

цих

сидіти на найвищій гілляці «як

страховидло, сильне та люте.

Ш ІСТ НАД Ц я Т КА 16-каліберна рушниця. власник О ЛЕК САН Д Р С А В ЧЕН К О родич Миколи РУШНИІ!і, 28 років. ЛИС А ГОР А місце химерної пригоди. КАР Т Е Ч «пил юля», призначена для вепра. «Д И К И И К А Б А Н А Б О В Е Р» усмішка Остапа Вишні . Д У Б А Б О ГРУ Ш А (персонажі усмішки), СОС Н И (мешканці Лисої Гори) свідки химерної природи.

кіл

з

у,кра,ї:и,сь'

'ІЮІЇ 'поетеси Л. УК­ Ра/ЇІН;J\И ПOlчаlВ Жи­

ПРИНЦИП САМООБСЛУГОВУВАННЯ). РУД Е НКО

JІНЯНЗ1РОі,щжеJIIНЯ

, ВИlда ·ТlНОЇ

ТА РЕЧІ, ВОНИ Ж І ВИКОНАВЦІ. (ТАК БИ МОВИТИ, м И К О Л Л

Зlна,чІ ОО-р ;,ЧЧЯ

;:0

Г АБРІПЧУк.

. . . . . . . . . . . . . . . · · '· · · · . . · · · · · · "'· · ·. · . · · ·. . . . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

НАША АДРЕСА: М

«НОВАЯ жизнь. -

БРОВАРИ

ТЕЛЕФОНИ:

орган Броварского районного

ІНДЕК:С БI964.

комнтета К:П УкраинЬІ 11 раl!онного Совета депутатов

. , ву;;·. Київська, 154.

трудящихся

редактора

-

19-3-82,

КиевскоR

заст. редаКТОJ>а .

відділів (партіl!ного життя . промисловостІ. масової ро-

области.

Газета

виходить

четвер

і суботу.

у

вівторок.

І боти). фотокореспондента

ретаря

1

:

І

- 19-4_67. відповідальиого сек- t - 19-3-18, вІдділу сільськ. господарства - 19-4·47.

f

.................................................." ••••••••••• ~ .............."'......................................... ~ ................. t Брова,р.ська

,дру,ка,р,ня,

KH\iOCI>Koi

області,

вул.

К!llїllCька.

154.

Телефои

-

19-4-57.

3 а,м.

317 -

7663.

12 номер 1971 рік  

12 номер 1971 рік

12 номер 1971 рік  

12 номер 1971 рік

Advertisement