Page 1

ЛРОА$тарl

РІк

.сіх "раІн, едН4uтеся!

видаННIІ ХХІУ

!іVДІВВИК

ПЕРЕБУВАННЯ М. с. ХРУІЦОВА В КИЄВІ

i·~·~~;~;~;·:::·l і

IІІVПП31V Орган Броварського районного комітету Комуністичної

ВИБО- ~

І

24 січня вдень Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР

!

~ ЦЕВИХ Р I\д

товариш М. С. Хрущов відвідав Київський метрополітен. Разом 3 товаришем М. С. Хрущовим були Перший секретар ЦК КП України М. В. Підгорний, Го· лова Президії Верховної Ради Української РСР Д. С. Коротченко, Голова Ради Міністрів Української РСР Н. Т. Кальчеико. Увечері товариш М. С. Хрущов був присутній в Українському аJ(адемічному драматичному театрі імені Ів. Франка на спектаклі «Над Дніпром:.. На спектаклі були присутні також керівники партії та уряду Радянської України. Глядачі тепло ві'rали товариша М. С. Хрущова. (РАТАУ).

1~

~

!

і

!

~

і

ДЕПУТI\ТІВ

~ і

і

!

------------------------------------------------------------!~ ТРУДЯЩИХ. ~ .м

*

12 (2073)

Четвер,

*

року.

1961

січня

26

р

і

Ціна

2

коп. !., .•. ,.,І.".іl."., .•. ,.IІ.".:'.I.• II.".':

Е

ш

І

виконавчого комітету

н

С. Хрущов.

***

і

!

\\.

товариш

і РІВ ДО МІС- ~

!

!

партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

24 січня в Кнїв для участі в роботі Пленуму Центрального Комітету КП УКJ:аїни прибув Перший секретар ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР

і

я

н

КиїВСЬКОї обласної

47

Ради

депутатів

М. КиІв

трудящих 25

січня

1961

ро"у

Про затвердження складу ОКРУЖНИХ виОорчих комісІй по виОорах до Київської оОласно' Ради депутаТів трудящих Ви.конавчиЙ

Ради лlOe:

депутатів

коміт&

обласної

трудящих

нічних

ухва-

працівників

Броварського заводу.

На підставі ст. ст. 29 і зо «Положення про вибори до обласних, районних, міськи'х, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР» затвердити Окружні виборчі комісії по виборах до Київської облае:ної

і

службовців

лив,арно-прокатного

t нічних

Ігнатенко Микола Павлович -від учителів і технічинх працівни· ків Броварської середньої шко' ли.N'2 І. Осипова Надія Миколаївна -від робітників і службовців броварського відділка радгоспу i~leHi

Ради депутжів трудящих в складі таких представників г.рамадських організаці,й і товариств трудящих: По Броварському виборчому округу 16 20 Голова Окружної виборчої комісії Гудзь Іван Кузьмич -- від

працівників і службовців

заводу ри.

холодильни,кі,в

м.

Брова-

Шкавро Іван Га,врилович від робітників. інженерно-техніч· них працівників і слуЖбовців Бро!;арської контори «Сільенерго». Усатюк Віра Федорівна від, робітників, інженерно-технічних праtЦівників. і слуЖБОВ~ів заводу

Кірова. Селезньова Ольга Олександрівна -- від працівників Броварської районної контори зв'язку. По Першотра.вневому виборчому округу Броварського району 16 21. _ І . ~~лова Окружн~)) виБОРЧОІ ко-І

елек,;ротехНlЧНИХ ви:робlВ, м. Бравари. К,,?ичок ОJ.1ек~андР. Федорович --:- вІД. учитеЛІВ І теХ!:IlЧНИХ пра: ЦlВНИКlВ БроваРСЬКОI середньо І школи робітничої молоді .N'2 2. По Требухівському виБОрчому округу Броварськorо

комуНістичНОї організації Бровар- М.ІСIJ Дяче.нко УЛ_ІЯН Си.лови._ч --

району 16 22 • . Г ВІД КОМУНlстичнOJ оргаюзац\) LИ' О,lО1ва Окружної виборчої коЗаступни,к голови Окружної ви- кон,кому Бро.~а,рськоі раЙОННfJЇ місії Павловський Володимир Іпаборчої комісії НакаJlюжна Ірина Разди депутаТІВ т,ру.доящих. 110ВИЧ - від комуністичної opгall'Ї .\1арківна від робітннкі-в, іи· аступник голови Кр'УЖIІ')Ї ви- зації радгоспу ім. Щорса с. Княженерно-технічних працівників і борчої комісії Биков Іван Степа- жичі. ' службовців Брова!Ю>кої текстиль- н?ви~_ -- ві.Д комуністич,но,ї оргаЗаступник голови Окружної ви-

ської

ра,ИСПОЖИВСПІЛКИ.

но-трикотажної фабрики. НlзаЦ11 БУДІВельного Секретар Окружної виборчої М 5 облспоживспілки.

ко,місіі

Ми -

Соколова Валентина

С eKperгap

О кружної

рина ДМИ~,РІ'вна __ ВІ'д ко.~госпо,..

виб;)рчої

І!иків

хаlйлівна -- від Брова·РСЬКQЇ рай- і комісії ШиронІна Таїсія Іллі!lіна

І

комісіі:.

Гуща Олександр

КОЛГОООV

Требухова.

Члени О.КРУЖ.НО.І

В К иївському

спілки

виБОРЧОI К. OMlcil:..

ТимофІЙОВИЧ

від робітників, інженерно,тех-

Хархун

-

АнТОНІна

школи і

ОлекСllвна

-

«Жовтень»

,

села

24

та

25

пра,Рівників ""Dіти, вищої , \AOU

Ha'V_'кових

установ Погреб.

ської В-річної школи.

від робітників, інженерно·тех-

Ганжа

облвиконкомі

Члени Окружної виборчої комісії:

тень», с. Tp~yxiB.

а,ртілі

СПОJ10ження про вибори до ООлас-. дана

Хмельницького

ків СеМИlПол.ківської В-річнсі шк('ли.

Криши.н -!lюб~в IBa~iBHa -

Москов,

кого

ВІДДІлка

Фур~анова, Ди- Щорса..

радгоспу

19 січня 1961 року .N'2 26 утворив

ївської обласної Ради депутатів за~орі~; ~ров'улк~ п'апа~іна, Ва20. Броварський виборчиіі округ

(Центр -- місто Бровари)

кий 'Жданова

мит'рова

Місто Бровари: вулиці Київська, .N'2J--.1? 1

Шевченка Гальбича,

В-го з'їзду

Рад, Кок.Кинакі, Лисенка, В-го бе-

резня,

Героїв

революції,

Колек·

2

Кірова, Радянсь-

Пархомен'ка

.

ЮI!СЬКОГО

.

ВІДДІлка

мнпо.r1Кі.ВСI>КИЙ».

ра.J;i'оrп\·

.

--

<і\.е-

ІмеЯJ

.

B~Д

Сєдова, Жовтнева, ТОЛС-

комсомолу, ФраlllКа, Фрунзе, Ком-

сомольська, Ча,паєва, Богунська, Пластунська, ЛеванеВСЬКQГО, КО-

цюбинського. ренка,

Свердлова, Мака-

Гвардійська,

Боженка,

Ма'ТРОС{)lва Ломоносова, Аидрєє· ва, Таращ~'нська, Запо.різька, Куйбишева, Леонтовича, Воровсько-

го, Рози Люксембург; провулки

Лисенка, перший Червоний, дру.

гий ЧеріВониЙ. Оболонський, Че· люск іна, Пущкіна, Тупий, Сєдова, І

Толстого, Жовтневий, Піонерський,

аступник голови Окружної ви-

КотоЩ:ького

3 4 5

7.

ників артілі «Червона с. Гоголів.

.. -

місії

.

Україна»,

Окружної

с

вибо,рчої

О

Ч оботарьов Павло Петрович' школи - І В' наj'1КОВИХ установ -

вІД

--

комуністичної

організації

радгоспу «Великодимерський».

від організації Ленін-

Секоетар

О~ружної

ЛІВСЬКОІ

-РІЧН"О\ щколи.

ко:місії Васюк

ого·

Члени Окружної

виборчої комісії: Малюга Євфросинія Михайлівна -- від робітників і службовці·в

«Зоря».

радгоспу

Мищенко Григорій ІJL1іч -- від

fJИU'JРЧО! комуністичної організації плосків-

Григорій Іванович

Члени Окружної виборчої комісіі: Постол Марія Самійлівна

Бід організації Ленінської Кому-

ського відділка радгоспу «Зоря».

району 16 23

шевчен,ківсько,го ві.дділка радгос-

ністичної Спілки Молоді України

Федорович

оргаиізаціі красилівського відділка радгоспу

імені Щорса. Лень Віра

Логвинівна _ від учителів і технічних працівників Красилівської В-річної школи. По Русанівському

вИборчому округу Броварського

району 16 2В

ГО.1Ова Окружної виборчої ко· пу «ВеЛИКОДИ1мерськи!\».

Голова Окружної виборчої ко·

місії Писаренко Денис МИРОНОВИЧ Ковальов Віктор ОлексаНДіJOВИЧ місії Буча Костянтин Арсентійо-- від к~мун!стичноі. організа~ії - від робітни.ків. і службовців вич -- від комуністичної .Jргаl1іза-

22.. Требухівс~ки'й виборчий округ Броварського району

колгоспу І меН'1 ВаТУТІНа, с. ПУХІВ-

бовЦ1В. заз~мс~кого Вlддшка радІ'оспу ІмеНІ КІрова. .

Чернишевського, Заводська, Лідіїха. Мая,ковського, 40 рО'Ків

З

Секретар

По Троещинськом),

Леніна Пушкіна, Лесі Українки, І-го Травня, Степана Разіна, Са-

дова,

. RIД комуністичної о'рганізацїї КОЛ-

- від пайовиків Ве.1ико:щмерсь. Пожидаєв Олексій ВІД Kr>TO радгоспробкоопу._ від комуністичної

ка.

того

Голова Окружної виборчої ко-

\lісії Коиах Надія Сви:ридівна

По 8еликодимерськомv

від школи.

- село Требухів) тивна, Черво'на, Щорса, ПетровСільські Ради: Требухівська, ського, Оболонська, TypгeH€JВa, Княжицька, Пorребська.

Че.1lоскіна, Некрасова, Горького,

Комаровський Петро Маркович від комуністlfЧНОЇ оргаиізаЦії жердівського відділка радгос.пу «Бобрицький». ПО Гоголівському виборчому округу Броварського райоиу 16 27

виборчому округу БроварСьк.,го КОМІСlJ тасюк льга Гаврилівна району 16 2 5 - від організації професійної Г олова О кружної виборчої ко-· ~піJiКИ працівників освіти, ВlПДої Г

ді Уtl<!раїни Калині'вської g'jJЇЧНОї

виборчому округу Броварськ(\го

ди-

КутУзова

6

рицького відділка радгоспу «Боб. рицькиЙ».

І;У «Семипо;IКЇВСЬКИЙ». - Оснач Ірина Опанасівн~ _

Будьонного. Карла Маркса, Ен- ~ОМУН1СТИ~НО.І оргаюзац\) по~рео: від робітників і службовці,в радПО Брова,рському району такі ви- гельса, Котовського, N9.N'2 17, ІВ, -ь:кого ВІДДІлка радгоспу ІмеНІ госп у «ВелИКОДИlмерськнЙ». борчі ок,руги по виборах до Ки- 19 20 21 22 23 25 26 Механі- Юрова. Снігур Галина Олександрі'вна Гоголя,

від комуністачної організації боб-

семиполківського відділка радгос-

.

Київської обласної Ради депута- кова Вокзальна Кутузова Тель- с. ТребухІВ. тів трудящих своім рішеННjJlМ від ман;, Островського, Лерм~нтова, HeГ~lДa П~тро. ІВ~НОВ!І.Ч -

тутіиа,

с')Обрицького «БоБрицый>>.. Назмієв Гераф Нурутдінович--

Кондратенко Наді!/: Васил;вна __ від робітників і СJlужбовціfJ ~~?:. «Червона Україна», с. Го-

Іванівна -

і селищних Рад депутатів трудя- митрова, Жданова. W років . снач ~alca Іваиівна щи;х Української РСР» ВИКОНlКом Жовтня, ДзержИІІІСЬКОГО, Щерба- ;{олгоспни~{)в кол,госпу «Жовтень:.,

тр~дящих:

Оникіївна і службовl.{iв відділка радгоспу

-- від робіТНlІків

«ЖОВ- ської Комуністичиої Спілки Мnло- г..10сківського віддіJLка

Черняхі'вського, Па'рхоменка, Бог-І роБIТНИJ?'В .1 службовЦІВ кня~иць:

них, районних, міських, сільськИХ ська, Польова,

виборчої комісії: Кабиш Марія Андріївна ai;r організаціі професійної спіmщ працівникі:в освіти, вищої ШКJЛИ і науковнх установ Рожнівської В-річної ШКОJ1И. Лопата Василь СергіfїОВИ Q - . від учителів і техніЧНl1Х працівнр-

Заступник голови Окружної виборчоїкомісіі Хижняк Антоніна

Кирило Васильович

від колгоспників

На підставі ст. 121 Конституції Глінки, Старчеика, ЧайковськО«'о,

Украінеької РСР і ст.ст.

бовців Літківської швейної фаGрики. CeKperгap Окружної виборчої комісії Толстушко Степан ВJСИльович від КО\llгоспників Kv.lгоспу «Більшовик», с. Рожни. Члени Окружної

,:щні·вськиЙ». Дзюбенко Єлиза,вerга

від боРЧОї комісії Кучерук ОлекупраВJ1I!іНЯ бо:рчої комісії Мельниченко Кате- робітників і службовців се\IИПI)Л- сандр Михайлович -- від колгосп-

оНН?ї орга!йза~іі ЛеніИСI>!<ОЇ K~- І --о від ор~аніз~ції професіЙн~ї Ceкperгap Окружної виборчої МУНlС.ТИЧНОІ Сюлки МолоДІ YKPal-, С~ІЛ~Н праЦІВНИКІв культу.ри раи- комісії Бугаєнко Надія Демидівии. • ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ'.. на -. ві,д оргаНізації проф~;"',ної .,...." Члени ОКРУЖНОІ виборчоі

За~тупник голови Окружної ви-І "янськогu ВІДділка радгоспу «Бог.

борчої комісії Булах Галина Ми· хайлівна - від робітників і служ.

(Центр

кіровського

ВІДДІлка

радгоспу

!Ііі колгоспу імені Кірова. с. За-

• «Великодимерський». воричі. ЗаС;уrtНlr.к .':О.1ОВИ ОКРУ?КН:JІ ви., Кушка Кузьма Миколайович Заступник голови ОКРУЖі-!ОЇ виб?РЧОІ KOMI~\) Oc~a M.a'PI~ Дмит- - від робітників і службовців' (юрчої комісії 8ірич Дмитро ГнаPI'BH~ -- вІД роБIТНИ.КlВ. І служ- ленінського віддіЛІка радгоспу І тович -- від комуністичної органі.

23. Троещинський виборчий округ Броварського району (Центр -- село Троєщина)

Сільські Ради: Зазимська Троє-

СеИірerгар

ЩlfНська Пухівська. ' 24. 'Літківський виборчнй

ОкружнО)

виборчої

комісії Литвии Лідія Василівна

«Великодимерськиіі».

І зації колгоспу еРусанів.

імені

ПО Богданівському,

Сталіна,

__

виборчому округу Броварського C~~peтap ОКРУЖИОІ _ .виборЧОІ раііону ~ 26 . І К?МІС\) Ли.твиненко. Т~1ClЯ ~ири·

-- ~iд орг~нізації Ленінс~ої K~МУНlСТИЧНОІ СПlлки МОЛОДІ YKpalГолова ОкружнOJ виБОРЧОl ко- ЛІВН~ -- .ВІД учи,,:еЛІВ І. техН1ЧНИ~ (Центр - село Літки) !lИ Троєщинської В-річн<:ї щк(;ли. місії Цимбалюк Василь Пилипо- пращвниюв PycaНlВCbKOI сере.1НЬОl Сільські Ради: Рожнівська ЛітЧлени Окружно І в!!ч -- від комуНіс:ИЧНОї організа- школи. ківська Семипол,ківська, Ка~итян, виборчої комісІї: ЦlI Заліського Л1~омисливсько,го Члени Окружної ська. ' Терещенко Іван ОпанасOlВИЧ -- ГООПОДЗlJ)CТва. виборчої комІсії: 25. Великодимерський виборчиіі від колгоспників колгоспу імені І Заступник голови Окружної виШестопал Володимир Якович округ Броварського району Ватутіна, с. Пухівка. борчої комісії Кравець Любов _ від робітииків і службовців (Центр-село Велика Димерка) . Німенко ra!lHa Cei>гiiBH~ -: Дмитріви~ -- від. робітни;ків. і світильнівського відділка радгосВел. икоди,мерська сільська Рада. ВІД КОЛГОСПНИКІв колгоспу Імею 'І службовЦІВ богдаНlВСЬКОГО ВІДДІЛ' пу «Зоря:.. округ Броварського району

26

Богдані вськиА

виборчий

Ватутіна, с. Пухівка.

o~pyг Броварського району (Цен"'" - село Бor.данівка) .,...

Сільські

Ради:

ка радгоспу «Богданівський».

Прокоп~нко Ми:саАло .АндріЙ~C~;p'erгap Окруж~ої виборчої Кліща Ольга Семенівна -- від вич .• -- ВІД КОМУНІстич. НО.І оргаНІ-І КОМІС\) П. етров .ТИХІ.Н. Микол. а. Ао_- комуні~IИЧНОЇ оргаиізаціі світиль-

Богданівська,

зац\) троє~ин~ького ВІДДІ.1llКа рад· І ви~

-

ВІД opгaН\~aдl\ про

фесі

ино~

нівського

відділка

радгоспv

«30-

ПартизаКCl>КИЙ, Леиіна, Франка, Руднянська Бобрицька Жердів· госну ІмеНІ КІрова. СПlЛКИ праЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ВИЩОІ ря~. Фрунзе, Чапаєва, Свердлова, Бо- ська.' , Ярошенко Василь Сергійович школи і наJlКОВИХ установ РудКожура Ніна Олексіївна -&ід женка, Таращанський, Коцюбин27. Гоголівський виборчий від учителів і технічних праціjj- нянської В-річної школи. "олгоспників колгоспу імені Кіроського, Андрєєва, Ломоносова, округ Броварського району ників Троєщииської В·річної ш:<о~ Члени Окружної ва, с. Заворичі. Шевченка.

21. Першотравневий виборчий округ Броварського району

(Ц еl;lТр ~ місто Брова'ри)

Місто Бровари: вулиці Осипова,

Папаиіна, Ватутіна, Мічуріна, Су-

ворова, Гоголя. Шмом-АлеАхема, Калініна Юрова, Плеханова, Федорова, 'Короленка, дніпровська,

(Це1ГТР

-- седо Гоголів)

2В. Русанівський виборчий Б роварського ра Йону (Центр :- село Русанів) Сільські Ради: Русаllівська, Світильнівська, .'v\ок·рець"Кз, Заворицька.

виборчої комісІї:

.111.

Сільські Ради: Гоголівська, Красилівська, Плосківська.

Сидоренко Марія. Опанасівна

-

ПО ЛіткіIJСЬКОМу Даиилюк Петро Іванович від колгоспників колгоспу ім. І-го виборчому округу Броварського ІІід робітників і слуЖб:'вців руд- Травня. с. Мокрець. району 16 24 fOJlOBa виконкому Київської обласної Ради депутатів тру· Г оло.ва О кр ужно -І виБОРЧО·І ко -

округ

11

~!icii Можелевський

Во'лодими,р

Леонтій()вич -. від робітни·ків і службовців Літківськоі фа6РІІКИ художніх виробів.

дящих

І. СТАФІЯЧVК.

Секретар виконкому Київської об.1асної Ради депутатІв трудящи'l Б. ГРЕЩЕНІ(О,


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

р

ш

І

Е

н

Четвер,

я

н

26

сіЧНR

року.

1961

24 25

виконавчого комітету Броварської районної Ради депутатів трудящих вІд

1961

сІчня

року

Про затвердження скnаду Окружних виОорчих комісій по виОорах до Броварсько' районноl Ради депутатІв трудящих Виконавчий Ради

комітет

депутатів

лІОе:

Відповідно

до

«Положення

районної І· місії

трудящих

ст. ст.

про

ухва-

і

37

В1!бори Д'?

38

об-

ласних, районних, МІСЬКИ'Х, СІЛЬС.~ких та

се.'lИЩНИХ

Рад депутаТІВ

Хилько

-

вич

О.lександр

Гнато-: подарства

від кому,ністич'НОЇ орга,ніза-

ціі раЙспожи·вспі.1КИ.

Зас~упни~ :_ОЛОВІІ Окружної .B~-

БОРЧОI

KOMICII

~мели~ови.ч. -

ЦlВНИКlВ

.Лисенко

І

і

госпбуду».

заготі'ве,lЬ

«Міжкол­

--

Члени комісії:

-

варської мебе.1ЬНОЇ фабрики.

друкарНІ.

Булавка

Га.1и·на

Іва.н,івltа­

трудящих Української РСР», затвердити по. Броварс.ькому.. уаЙ-

C~~peTap Окружної виборчої KOMI~II Кізяева Ганна. Ки.~иmв'Н.а

від організації професійної спілки ;rрацівників сі.'lЬСЬі<ОГО господар­

ону

-

ства

ОКРУЖН'І

виБОРЧІ

КОМIСll

по

BI_~ колекти,ву пращ.вниКlВ чаи-

виборах до БРО'варської районної Ради депутатів трудящих в ск.l1щі таких представників громадських організацій і Т,Jвзриств трудящих.

ної раЙепоживспіJIКИ. Члени комісії: Ніколаева Ірина Федорівна Еід міської комуністичної npraHiзації.

Броварський виборчий

Супрунчук Олексій В.lасович

округ

від

16 1

Го.10ва Окрvжної ви60РЧОЇ комісії Стрілецький Антон Тимофі-

-

йович

від КО.1ективу праці,вни-

"ів Броварського .1ісництва

ЗаСТУIfНИК голови Окружної ви-

борчої комісії Чернишов Анатолій Кocrrянтинович від колективу працівни.ків зв'язку. Секретар Окруж'ної виборчої

організації

професінної

-

спіл-

ки працівників держав.ної і коопе­ раТИВIІОЇ TnpriB.li райспожи,вспіJJ' ки.

Броварський

виборчий

округ .м 6

Члени комісІї:

вич

від робітників. інженерно-

-

технічних праціВlllf.кі,в і службовців зв'язку.

Кішківська

Антоніна

Михай-

Броварської

ртс.

ГО.ІОва (lr.р~жної ВИ()[!РI!l,j І({) місії Остапенко BaCI!.lb Федоро­ вич від комуністичної організа­ ції заліз.НИЧ!lОЇ станції Бровари. Заступник голови Окружної ви­ борчої комісії Чуняк Григорій Се.ргіЙович від ко.lективу ро­ бітників залізничної станції Бро­

від організації п,рофесійної

Секретар

Окружної

комісії Яхно Парасковія Юхимів-

на -

енерго».

від організації професійної ~пі.1КИ медичних працівників рай­

ду.

заво­

--

.1iВllla - від оргаlН1зації професійно.ї спі.1КИ медичних працівників са'непідстанції. Броварськнй виборчий OKpyr .м 2 Гo.~OBa ОК'ружної ;щ/j·)рч()ї I'(Jмісії Мироненко МИIКО.1а Панте-

спі.1КИ працівників місцевої про­ МИС.10вості і KOMYHaJlbHoro госп 0да·рства Броварської текстиm;ноrри'котажної Фа,брики, Члени комісії: Дяченко Олексій Прокопович від місько,ї комуністичної о.ргані­

фесНіНої спіJiКИ працівників асвіти, вищої школи і наукових устаНОоВ міської сере.1!НЬО"Ї ШКО'.lИ N2 І робітничої мо.l0ді.

Заступник голови Окружної ви­ Шрам Лідія Антонівна - від ерга,ніза,ції Лені'НСЬКОЇ Комуніс­ борчої комісії НІменко Хома Мат­ тичної Спідки Мо.lоді України вj.Йович - від орган-ізації профе­ сійної спілки працівників ci.~bCЬ­ районної ДРУI{арні.

.1еАмонович -

від організації п.ро-

зації.

3аступни.к ГО.10ВИ Окружної виборчої комісії Кагарлик Ананііі

Володимирович - в,ід комуністичної організації ра,йконтори зв'яз,ку.

Секретар Окружної виборчої ко-

місії ЛюБІмова Нінель Герасимів-

Броварський

UhРУЖНОЇ вибо;>чої ко· Мишко В,1ас Пилипович -

I"u.loBa

місії від КО_lективу вчителІв і техпра­ цівників 'dicbKOЇ середньої шко.1и

на - від комуністич.ної оргаnізації міської середньої щколи N2 І. Члени комісії: Кондеско ПО,1іна Єлисеївна від міеької комуністич,ної орга·ні-

N2 2.

зації.

службовців

Іваиицький

від

Іван

колективу

контори зв'язку.

Петрович

пра.ці,вників

Броварський

-

рай-

виборчий

округ

місії Дубовик Григорій ФеодосійОВИЧ від комуністичної організації мехаnічних майстерень, Заступни.к голови ОКРУЖНQЇ виборчої ко,місії Тяпкін Сергій Іванович - від комуністичної організації меха,нічних майстерень,

Сек.рета'р ОкРУЖНОої виборчої комісії Потапенко Галина Федо-

-

Секретар

їанізації

ко-

від орга'нізації професій-

школи

і

наукових

установ

м.іської восьмирічної школи Члени комісІї: Чернов

Іваи

Никифорович

-

Симоненко ВалеНТИ'Н'а Івані,вна від робітників і служоовців молокозаводу.

Броварський

виборчий

OKpyr 16 4

Голова Окружної виборчої ко-

місії Труба Григорій від робітникіВ і

_

броварського ім. Кірова.

відді.lка

виборчої

-

від комуністичної ор-

Броварського

за,воду

Члени комісії: Дробот Галина Наумівна-. від о;>га.нізації професійно! спілки праціВ'lшків освіти, вищої школи lІауксвих устано,в міської серед-

ньої ШКО.1И N2 2. Синіццо Надія Інокентіївна

-

;ід КО.1ективу працівників будуп­ равління.N1.! 5 об:lспожив()пі.~КИ.

Броварський

виборчий

Го:юва

Окружної

виборчої

АндрійQiВИЧ с.lужбовців

ко-

радгоспу

Заступн",к ГО.l0ВИ ОкруЖНОої ви-

бовців комбінату комунальних під­

Ifриемств.

Заступник ГО.1О!ВИ Окружної ви-

борчої комісії Котляр'ов Пилип Іва'НQlВИЧ від міської комуністичн:>ї орга,нізац1і.

Секрета·р Окружної виборчої комісії Воронкова Галина Яківна - від організ'ації професійної

спілки праців,ників устано!! міеькради,

с,\\іжколгоспбуду».

штучному осіменінню по!дарських

держаlВНИХ

Члени комісії: Щербак Павло Федорович від організаol1іі професійної спіл­

Ci.lbCbКOrOC­

тва.рин.

цівників і с.lужбовців Броварської фабрики. Члени комісІї:

Рак ,\\lІхайло Юхимович кс.1ективу

робітни.ків та

но-технічних сыїї РТс.

працj.вни'ків

від

інженер­

БРО'llа'Р­

Кузьменко Іван Іванович­ від робітників і службовців цен.Т­ ральної дослідної стаиції по штуч­ ному

осіменінню

дарських

сі.1ЬСЬКОГОСПО­

тварин.

Броварський виборчий округ .м 12 Го.ІОва Окр':жної вибо.рчоі 1:"місії Гринь Микола Дани.~ович Bi.J. КО.'lективу рo(jітни.кі,в та с.1УЖ­ бовці в будіlВедьного управління. Заступник годови Окружної ви­ сандр

комісії

Дзюбенко

Іванович

-

О.1ек­

від колекти'ву

працівників Броварського ві.1ыгоo

добро­

пожежного това,риства.

Секретар Окружної виборчої комісії Романенко Марія Руфів·н.а .- від міської комуністичної ор­ ганізації,

шзаЦlI княжицького відділ,ка рад­

госпу ім. Щорса.

ЗаступнRК голови Окружної ви­ борчої комісії Маляренко Іва'Н

від робітників і служ­

-

госпу ім. Щорса,

C~~peTa,p

Окружної

ви.БОірЧОЇ

~лужник Наталія Петрів­

на. ВІД організаціі п,рофесіЙ1l0Ї І СШ.1КИ праціВНИ1ків оовіти вищої

ШКО.1И і наук·)вих YCTa:H~ Кня­

жицької

восьми.річної

ШКО.!JИ.

Члени комІсії: Лавріненко Марія Григорі,в,на від організації п рофесі.і\ ної спіл­ ки працівни,кі·в освіти. вищої шко­ ,1И і .наукових установ Княжицької восьмирічної школи.

Лисенко Василь Дани.10ВИЧ

-

.

Касян Михайло ПетРО!ВИ'Ч­ від робітників і службовцї-в кня­ ~ицького відділка НІ Щорса.

радгоспу

іме,

Царик Михайло Степанович

-

від робітників і службовців кня­ жицького відділка Щорса,

радгоспу імені

Княжицький виборчиll округ

16 15

. ~~,lOBa

ОкружнОої виборЧОї ко­ МIСI1 Залозний Степан Самійло­ вич._ заЦІІ

·від

кому,ністичної органі­

княжицького

відділка

рад­

госпу ім. Щорса.

16 13 б -

Гайдак Па,вло Те-

ки праціВНИlКів

реН"rійович -- від робітників. ін-І нов

комісії ПІнчук

-

від

Ганна О.леКСі~'ВН~ і

колективу

слуЖбовців

роБIТНИ.КlВ. І!

?JЮва.рського

ВІДДІЛ-

державних уста­

БРОВЗIРСЬКОГО

Броварськиll

виборчиil

ГOДQiВa ()і\РУЖНОЇ виБОI)ЧОЇ кс-

бовЦІ в . княжицького вІДДІлка рад-

ка радгоспу ІМ. K~p~Ba.; місії Малахов Шктор Федорович госпу ІМ. Щорса, _ • Члени KOMlcil: . _ від комуністичної організації C~~peTap Ок.~УЖНО.1 ~,!ІБОРЧОI Iг~aTeHKO Тетяна ~ВДО~ИМlвна «.1\1іжколгоспбуду». К?МІСІІ .Кася~ ~Ipa З1НОВl~вна - ВІД КО,1ективу праЦІВНИКІВ Бро• роБIТИИ!,IВ. І службовЦІВ. кн.я: варської інкубаторно-птахівничої . 3аС!УIfНИ!< .~олови Ок.ружнОІ ви- ВІД станції, борчOl KOo!'lICH PeB~ Іван !аврил~- Ж"'ЦЬКОro ВІДДІлка ра.дгоспу ІмеНІ Товчіга Антоніна Василівна внч".- вІД КОМ~!1СТИЧНОI оргаю­ Щорса.

від міської комунkтичної органі- заЦI1 БроварськОІ РТС. зації.

Броварський

виборчиА

округ 16 5

Толова Окружної виборчої ко-

Секретар Окружної виборчої комісії Онашко Марія Андріївна від організації професіЙНQЇ спілки пра,цівникіВ сільського гос-

Члени комісії: Лисенко Павло Іванович від робітни.ків і слуЖбовців княжицького віддідка радгоспу ім. Щорса.

о·рган.із.ації

Заступни·к ГО.10ВИ Окружноої ви­ ТІЛІ

від ко.1ГОСПІІИІКів ар­

-

«Жовтень».

Секретар Окружної ви.борчої комісії Іванішова Катерина Хри­ санфівна від організаціі про­ фесійної спілки працівників осві­ ТІІ, вищої ШКОJlИ і наукових уста­ нов Тре6ухівськоі середньої шко­ ли,

Члени комісії: Жежерун Галина ПИЛlIJпіВ'на від організації професійної спілки праціВНRКів освіти, вищої школи і наукових ycтaHQB Тре6ухіаської середньої ШКО.'ІИ.

Кривеико Володимир Олександ­ рович

-

від

колгоспни.ків артілі

«Жовтень». Тищенко Ма,рія Савї-вна

- від орга'нізації професіЙНQЇ спілки пра_ цівників освіти, вищої школи і на,укових уста,нов Tpe6yxi'IICbKOЇ середньої школи. Ковбасинська Ганна КалеН'lІ'Ків­ на від «Жовтень».

колгоспників

а,рті,lі

ТребухівськиА виборчий округ 16 18 Голова Окружної виборчої ко­ місії Виноградов Пет;р.о Васи.nьо­ вич від ком'уністичної орг&ні­ зації колrоспу «Жовтень». Заступник голови Окружної ви­ -)("рчої комісії ГJlздунова Парас­ ковія Ти,мофіївна від орга~іза­ ції професійної спі.'lКИ медпраців, ників Требухівської лікарні. Секретар Окружної. виборчої комісії Бабич Софія Григорівна - від організаціі професійної спілки праці'ВННlКів осві.ти, вищої школи і. наукових уста'нов Тре­

тень».

і наукових

уст'а,нов

Княжицької восьмирічної школи. Члени комісії:

Зеленко Мотрон.а Іванівна від робітників і службовців кня­ жицького відділка радгосиу і·ме­ ні Щорса. Борисенко Олександра Трохи­ мі,вна від робітників і служ­ бовців княжицького від:діл,ка рад­ госпу ім. Щорса. Куценко Андрій ЛазарО!Вич від комуністичної організації кн,я­ ЖІЩЬКОГО відділка радгоспу імені Щорса.

Кришин

Яків

від .робітників

і

Ан.z"ріЙович­ С.1'ужбовців

кня­

жицького відділка радгоспу імені Щорс:!. Княжицькиll виборчиil

округ 16

16

госпу ім. Щорса. Заступник ГОЛQВИ Окружної виборчої комісії ЗалозниА Андрій Іва,н?вич - від РОбітн.иКі!" і служБОВЦIВ _КНЯЖllUькorо Вlддшка рад-

3ае!УItНIf!<,,~ОДОВИ ОКРУЖНОІ ви- Княжицької восьми,річної школи.

БОР~ОI КОМІСІ! Лисе~ко <?дь,га СтепаНl~lІа - ВІД роБIТИ~I~ І служ-

від комуністичної колгоспу «Жовтень».

щої ШКО.'lИ

віддІлення

округ 16 9

МІСI1 Ковбаса Андрій Теренrrійови'[

середньої

школи.

Члени комісії: Борисполець Костянтин Аба.ку­ від КОЛ'ГОСDНИ'ків артілі G'рганізації княжицького відділка' мович «Жовтен-ь». радгоспу ім. Щорса. lгиатеико Серпй Олексійович Секрета,р Ок,ружної виборчої ~OMicii За~олотна Катерина Сергі­ від колгоспників артілі «Жовтень». Корнійко Олекса·ндр Григорович Івна ВІД ОРl'аиізації п'рофесій­ від КОолгоспни,кі·в а.ртілі «Жов­ ної спіJFКИ працівників ооаіти ви­ -

.. госпу Ім. Щорса. () ..Г ?лова круЖНОІ ви орч') І КиСекретаір Окружної виборчої МIСI1 Гончар~нко AH~OH К~ян- комісії Костенко ПолІна НичIllПО­ женерно - технічних працівииків Держбанку. Т\ІІН?",И~. - ВІД КОМУНlСТИЧ~ОІ. ор- рівна _ від організації п·рофесіЙ­ Броварського а ВТО'і"р а нспортного Жорlна AН"ro'HJЇ'Ha Івані'вна гаНlзаЦlI . княжицького ВІДДІлка ної спілки праців'ників освіти, ви­ па,рку. ві;!!. комуністичної оргаGIізації радгоспу ІМ. Щорса. • щої школи і наукових YC'l'aHOB Секретар О~РУЖНОЇ ви.борчої Броварського відді.1ен.ня міліції. борчої комісії

16 17

-

бухівської

Члени комісІї:

округ

округ

Заступник голо'llИ ОкружнОої ви­ борчої комісії Бреус Одексан>1.Р йоси,пович від комуністичної

Ординська Ніна Володи,ми.рі,вна. Голова Окружної виборчої ко_ від колективу rтpа.ців.ників ап-І місії Залозниll Феодосій Макаро­ теки М 69. вич від комуністичної орга·ніТаран Галин.а Микодаївна зації КНЯЖИіЦького відділка рад­

від орга'нізації професійної спі.,ки працівників державних установ райфінвідділу. Княжицький виборчий

Федоті!вна

. ~?лова Окружної виборчої ко­

БОВЦІВ княжицького відді.1,ка рад­

КОМIСI1

Параско'Вія

Требухівський виборчий

ЛеВКОВIІЧ

16 14

Го.l0ва ОI<iРУЖНОЇ вибор'lОЇ ко­

Яко~ич

Залозна

~ від робітни,ків і службовців !'ІІЯЯ:<ИЦЬКОГО відді,1ка ра.дгоспу Імеlll Щорса.

бс·рчої комісії Листопад Феодосій

місії· Мельниченко Павло Даии­ .1:-'ВИ~_ від комуністичної о.рга­

заготівель ста,нції по

Секретар Окружної виборчої комісії Будзинська Па.В.lина Ти­ мофіївна від КОJ1ективу робіт­ ни'ків, і'нженерно-техНічних пра­ мебельної

округ

Щорса.

ГО,10ва Окружної вибо,Jчеї ко­ місії Запорожець Федір Васи.'lЬО­ вич від комуністичної органі­ зації

.

від комуністичнОої організації Кіня­ ЖИ'1lького відділка радгоспу імені

Броварський виборчиll округ .NII 11

бс,рчої

округ 16 8

від КО.1ективу робітників і служ-

зації.

Броварського

Окружної

N2 3. місії Росінський Дми.тро Іддіч -

від Micыоїї КJмуніСТИЧНОI органі-

-

TopГOBe.~bHOГO

електротехнічних виробів.

ної спілки працівників освіти, вищої

заводу

:,омісії Лівшиць О.lексаидра Са'dійлівна

16 3

Голова Окружної виборчої

рі,вна

ЗаСТУПНltк го.IОВИ Окружної виборчої комісії Шустерович Розалія ЮхиміВР.'а '- від робітни.кі,в, ін­ женерно-техніч.них працівників та машинобудування.

(IНlЮЇ .1ікарні.

кого господарства і Ltен-тральиої дослідної

виборчий

OKpyr .NII 7

Гончаренко Данидо Якович від робітників і службовців кня­ Княжицький виборчиіі

виборчої

.шваР!lо-прокатного

радгоспу

Щорса.

Члени комісії: Дятел Во.l0ДWМИР Петрович від організації професійної спі,l­ ки працівників сі.1ЬСЬКОГО госпо­ даретва і заготівель Брова,рського віддідення «Сі.1ьенерго». Закренична Таїсія Вячеславівна

бовців

відді.1КIІ

ім. Щорса. Корчага Григорій ,\1'аркович від робітників і службовцj.в кия­ ЖИЦькогn відді.1ка радгоспv іменй Щорса. .

жицького відділка радгоспv імені Броварськиll виборчий округ .м 10

ГО.lОва Окружної виборчої коСекретар Окружної виборчої місії Рижкін ПетJ1Q Іванович кемісії Горохівська Лідія Петріввід комуністичної організації Бро~ 11а - від колективу робітників варської теКСТИ_lьно-три,котажної Броварського відді.'Іення «Сіль­

но-технічних пра.ціВНlfків та служ-

Ігор Семено-

заготівель

вари.

комісії Дорошенко Парасковія фабрИіКИ. Г'ригорівна - від органі'!ації про·Заступни:к го..l0ВИ Ок:руЖНОї ви­ фесійної спілки медичних праців- борчої комісії Губа Степан Федо­ никі.в Броварської санепідстанції. рович - від робітників, інженерРождественський

та

Коломlйченко Мотрона Іванівна від робітників і с.1ужбовцї"в

княжицького

Белко.в Андрій Тимофійович

СеРГІЙ І від РООlТllИhів і с.lужбовців Бро­

В1f.1. колекти~у пра-

раИОН'НОI

.

.Члени комісії: Лесик Гми.на Павлівна -

організації

професійної

від

спілки

праці'вників освіти. вищої школи і наукових ycтa.HQiВ КН я жицькоі восьмирічної щколи. Царик

Фед~р

Тереитійович

_

від комуністичної організаціі кня-

жицького відділка радгоспу імені

Щорса. Лук'яненко дмитро Ларіонович - від робітників і службовців княжицького ім. Щорса.

віддідка

радгоспу

Корнlliко Ган.на Андріївна від КОЛГОСПНИlКів а,ртілі «Жовтень». Требухівськиll виборчиll

OKpyr 16 19 fO.l,OBd

Окружної виборчої '{о­ місії Мирська Га,nина Да,нилівна - від комуністич'ної організації

колгоспу «Жовтень». 3аступн,и.к голови Окружної ви­ борчої комісії Оснач Михайло йо­ сипович від комуністичної ор­ ганізаціі колгоспу «ЖQвтень». Секрета1Р ОХРУЖ'llої виборчої ко­ місії Красовська Ві.ра Прокопівна від органІзації професійної спілки праціВНlІІКів освіти, вищої ШКQ.'ІИ і наукових устанОоВ Требу­ хівсЬкОЇ середньої школи. Члени комісії: Грlиченко Михайло Васильович

-

-

від ко.'1гocnників арті.'lі «Жов­

тень».

Оксюта Раїса Сермївна від колгоспників а,ртілі «Жовтень». ГрІнченко Микола Омелянович - від колгоспників артілі «Жов­ тень».

Оксюта Раїса Федорівна від колгоспників артілі «Жовтень».

ТребухівськиА внборчиll округ 16 20 Голова Окружної виборчої А(;­ місії Штакун Bac\IIJJb Іваноuич від комуністичної організ.ації кол­ госпу «Жовтень». Заступни,к голови Окружної ви­ борчої КОомісії Голець Петро Па.н­ те.~іЙович від колгоспників артілі «Жовтень». Секретар Окружної виборчої ,комісії Ковбасинська Софія Пет­ рі,вна від колгоспникі.в Зіртілі «Жовтень». Члени комісІї: Мельниченко Ган.на ЄВДQккмів­ на від КОЛГООl1'ників а·ртілі «Жовтень». Мельниченко Олександр 3інові-

(Продовжеиня иа

3·11

стор.).


Четвер,

26

січня

БУДl8НИК КОМУНІЗМУ

рону.

1961

з

-

Про затвердж.ення складу Окружних виОорчих комfсlй по виdорах до Броварської районної Ради депутатів трудящих (Продовження)

Шкіль ГрИ<горій Михайлович -І

йuвнч _ від колгосп,ників «Жовтень».

артілі

Жеребець Микита Іванович _ від колгоспників артілі «Жовтень».

Мельниченко Олександра Опа. насівна _ від КОЛГОСПНИIКі.в артілі «Жовтень».

Требухівський виборчий округ .NIr 21 Голова Оl'ружноі виборчої 1(:)місії Куць Олексій Семенович _

Кмесник

ОJlексій

Яко,вич

-

від колгоспнИ<ків артілі «Червона І від колгоспників артілі «Червона Ук'раїна». І Україна».

Гоголівський виборчий І Іваницька Ганна Митрофанівна округ .м 25 - від КОЛГОСТ1ників артілі «ЧервоГолова Окружної виборчої ко-, на Україна". місії Бул~вка Bi~TOP ~арКі,ян~., Гоголівський виборчий вич._ - ВІД КОМУНІСТИЧНО І op~aНlокруг .м 29

від комуністичної організації сві·

тильнівського «Зоря».

відділка

радгоспу

Заступник голови Окружної Ul!борчої комісії Москаленко Іван

Миколайович від робітників і службовців світильнівського віддi.~Ka радгоспу «Зоря».

заЦ1і колгоспу «Червона Укра!на». Голова Окружної виборчої коСекретар Окружної виборчої Зас!упни~ .~олови ОК~УЖНОІ ви- місії Осьмак Дмитро Дмитрови'! комісії Гладка Тамара А:ндріївна боРЧОI КОМІСll МИ.ШКОРІЗ. Кос~ян: -- від комуністичної організації від робітників і службовців тин Івано.вич - B~Д праЦ1ВН~'КlВ І КО~1ГОСПУ «Червона Україна». світи.1Ьнівського відділка радгос-

від комуністичної організації кол- службовЦІВ ГОГОЛІвського СІЛЬСЬкого споживчого това~иства. _

борчої комісії Сушко Іва'н Іва-но-

тілі «Жовтень».

комісії

госпу «Жовтень».

Заступник голови Окружної ви- пу "Зоря».

Члени комісії:

Члени комісіі:

Ситюк Пилип СИЛОВІІЧ від робіТНИІків і служБОЗI~ів рал.гс·спу

«Великодимерський». Лизун Марія ЄвменіЗ'І,1 ..- від робітників і с.1)жБОВЦ;;J !JЦГc,cny «Великодиме,рськиЙ». Великодимерський вибор'IНЙ

округ .м З,~ Голова Окружної ,ШОJІ)'ЮЇ комісії Лебединець Григорій івано­ вич - від комуністичної Jоганіза-

ції радгоспу «ВеЛИКОДИ'.1ерськиЙ». Заступник

голови

ОКРУЖНОЇ

Заступник голови Окружної виC~~peTap ОКРУЖ~ОI виб~'РЧОІ ВИЧ - від кОЛГОСПН'и'ків аірті.,і Левченко Катерина Федорівна виборчої комісії Мироненко Мотборчої комісії Бабич Михайло КОМІСl1 Савеленко ВІра AH~pl1BHa «Червона Україна». - від робітників і службовців рона Іванівна - від рrнj;:IІИків Павлович - від колгоспників ар- . -. від ор~аніза~ії професійно! Секретар Ок,ружної виборчої світильнівського відді.1ка радгос- і с.lужбовців радгпш\' «ВеликоСекретар

СПlЛКИ

Окружної

~раЦlВНИКlВ ОСВІти, ВИЩОІ

виборчої ~КОЛ~.І науко·ви.~ YCТ~HOB Гогокомісії Сом Уляна Федорівна .11 ВСЬКО І сереДНЬОI шк~.IИ. від організації професійної спілки Члеии K~MiCll:. працівників освіти, вищої школи . Боид~ренк? ПОЛІна IBaНl~Ha -І і наукових установ Требухівської ВЦ. ро.uIТ!lИКlВ та с.lужбовЦ1В Го: середньої школи. ГОЛІВСЬКОІ текстильно - ткаЦЬКОІ Члени комісії: фа.uрики. . . . Заєць Ганна Іванівна від Хо~нч ~Ipa НИКИ~ОРlJ~на -. Вlід колгоспників артілі «Жовтень». орга~lзац!,1 пр?фесlЙНОІ _ СПlЛКИ Куць Пантелій Гаврилович _ ~раЦlВНИКlВ ОСВІТИ, ВИЩОІ .школ~ від колгоспнИ'ків тень».

артілі

«ЖОВ-

Бабич Василь Маркович _

І

науко~их

установ

ГОГОЛІВСЬКОІ

• сереДНЬОI школи. .. від . Харче.нко ~ВФРОСИНlя Я~lвна -

колгоспників артілі «Жовтень». Мельниченко Віра Митрофанівна від колгоспників артілі

«ЖО'в·гень». Красилівський виборчий

B~Д робlТН~IВ І службовЦІВ ГогоЛlВСЬКОГО СІЛьського спожИ<вчого товариства. Ковальов Олександр Миколайо-

вич -

округ .м 22

місії Дяченко Петро Антонович -

живчаго товариства.

ГОГОЛіОВКСРЬУКГИЙ~И~60РЧИЙ

від комуністич'ної організації кра-

с.lужбовЦlВ

Олександра

B~Д робітни.ків і

Гого.11ВСЬКОГО

СІЛЬСЬ-

кого споживчого товариства. Члени комісії: Жовтуха Марія Степанівна

пу «Зоря».

. Корни.Й Петро Панфілович _

ВІД

Пилипенко Іван Никонович _

від колгоспників арті.lі «Червона Україна».

Бреус Пerгро Петрович _ від ко,лгоспників артілі «Чер'вона Ук-

раїна».

роБІтників

і службовців

'Ти.1ьнівського відділка «Зоря».

від колгоспників артілі «Червона Уl\раїна».

сві-

радгоспу

Світильнівський виборчий округ .м 34

РІ.

Г олова О кружнО! уг -

Сахнюк

I!llборчої

Па,расковія

Се-

менівнз - від робітників і службовці в радгоспу «Ве.lикодимерський».

Голова Окружної виборчої ко- в~ч -

від робітників і службов-

ганізації світильнівського ка радгоспу «Зоря».

відді:!-

Заступник головн Окружної ви-

«Зоря».

Секретар Окружної

вИ'борчої

від КО.lективу працівників ського відділення зв'язку.

сіль-

8еликодимерський виборчий

округ .м 39 Голова Окружної виборчо,ї комісії Половко Микола Олександрович

від комуніСТIIЧНО-1 оргаНІ'

-

. _ за~l1 радгоспу «Великоди.мерсь-

місії Соловей Іван Сидорович _

комісії Литвиненко Дарія Михай- КИИ». " 'J ЛІвна - ВІД оргаюззції професій",аступник голови Окружної ви-

гаспу ім. Сталіна.

ЩОЇ школи і наукових

ви

б ОРЧО!-

Секретар Окружної

комісії

місії Чернявський Микола Тимо- ЦІВ радгоспу «Ве.lикодимерськиЙ». фійович - від комуністнчно"ї орШварц Євгенія Со.l0монівна -

радгоспу

усан окр вськии.м виборчий 30

димерський».'

Члени комісії: Кондратенко Данило Андрійо-

Кужель Катерина ДенисІвна _ борчої комісії Левченко Іван Феовід колгоспників артілі «Червона досійович-від робітників і служУкраїна». бовці в світильні,вського відділка

ВІ'д ро,бl'ТНИ,КI'в І' слvжбов-

ців Гоголі,вського сільського спо·

Голова ОКIРУЖНОЇ виборчої ко-

Борисполець

Михайлів~а -

ко-·

від комуністичної організації KOтJi-

ної спілки працівників освіти ви·

борчої комісії

уст'анов Андрійович -

Кононенко Іван

від

робітників і

силівського відділка радгослу імеГолова Окружної виборчої коЗаступник голови Окружної ви- СвітильнівсЬІКОЇ восьми,річної шко- службовців радгоспу «Великоди· ні Щорса. місії Шевель дмитро Макарович борчої комісії Вірич Григорій Іва- .ти. мерський». Заступник голови Окружно,ї ви- - від комуністичної організації нович _ від комуністичної оргаЧленн комісії: Секретар Окружної виборчої борчої комісії Рогач Петро Федо- колгоспу «Червона Україна». нізації колгоспу ім. Сталіна. Гр ом Віра Петрівна _ від P'J- Ko·~iciї Козик Василь Харда,мпійо-

тович

від орга,нізації

-

профе-

сійної спілки праці'вників сільсьКО'Го господарства і заготівель

Заступник голови ОКіружної (ш.борчої комісії Лось Григорій

ОКJружної

комісії Лизогуб Марія Прокопів- ВІД оргашзацl1 про есlИНОІ стлна - від колективу вчителів та ки медичних праці,вників Готодівтехнічних працівників Красилів- ської .1ікаРlfі. ської восьмирічної школи. Члени комісії: Члени комісії: Рудешко Федір Кор.ніЙович 'д ві,д колгоспників артілі «Червона Лобко Іван Петрович ВІ органівації

професійної

пrpацївни.ків сільського

екретар

О

-

'"

-

КРУЖНОІ IІИuОРЧОІ ко-

",.

.

ulТНИКlВ

.

І

службовців

світи.ТЬ-

Іванович - від КОЛГОСПІників артілі «Червона Україна». Сталіна. Секретар Окружної виборчої Члени комісії: виборчої комісії Кирій Івані,вна ВІ'РИЧ '-" r_ ргl' й Іванович . . . - Віраф'. .-

красилівського відділка радгоспу ім. Щорса.

Секретар

С

місії Соловей Пелагія ГРИГОтрів.на нівського відділка радгоспу «Зо_ від КОдГоспникііВ а,ртілі імені ря».

спілки

Україна».

господар-

Макайда Михайло Михайдочвич

ВI1.Ч

-

від організації п,рофесlйно,ї

ст.1КИ медичних працівників Ве.1нкодимерської лікарні.

Радченко ДМитро Григорович _ Члени комісії: від робітни.ків і служБО.вців свіНишенко МаRія Харитонівна ВІ'д ТИЛЬНlвського . . . від робітників 1 службовців 'радВlДДl'Лка радгоспу колгоспни.ків а.ртілі ім. Сталіна,. «ЗОРН». госпу «Великодимерський». Карпеико Галина Петрівна _ Нишенко Григорій Захаро'ви,ч від колгоспників артілі ім. СтаКулаженський виборчиіі - від робітни'ків і с.тужбо,вців ліна. округ 16 35 радгоспу «Великоди.мерськиЙ". Р Голова Окружної вибо,рчої коВеликодимерський виборчий усанівськиА't& виборчий ЗІ місії Соболь Михайло Макарович округ .м 40 округ.... Г - від рОбітникі'в і службовців олова Окружної виборчо,ї ко. Голохва 01 крмужної виборчої ко- кулаженського відді.lка ра,дгоспу місії Сидоренко Ав,рам Петрович ,-псії амб раксим Омелянович «Зоря». - від робітників і службовців - від комуністичної організаціі Заступник голови Окружної ви- радгоспу «Ведикоди~ерськиЙ».

ства і заг,)Тівель красилівського - від колгоспників артілі « ервідділка радгоспу ім. Щорса. вона Україиа». Шибіко Іван Юхимович - від П,апкова Ганна Денисівна - КОЗЛrocп у ім. Сталіна. борчої комісії Сизоненко Ві\СИЛЬ Заступник голови Окружної виробітників і службовців кр·асиліВ- від організації професіЙНОї спіластупник голови Окружної ВИ· Кирилович _ від робітників і борчої комісії Рубанка Григорій ського відділка радгоспу ім. Щор- ки медичних працівників Гого- ~орчої комісії- Литовченко Іван службовців кулаженсько,го відділ- Семенович - від робітників і са. лівської лікарні. кович - від комуністичної орга- ка радгocnу «Зоря» службовців ра.дгоопу «Вели,кодиКрук Ганна MarrBiїBHa від нізації колгоспу ім. Сталіна. . С О Сек'рета,р Окружної виборчої мерський». КраСИЛІ'вський виборчий організаціі професійної спілки екрета,р кружної внборчої округ 16 23 комісії Осьмак Ольга Іва'нівна Секретар ОКРУЖНОЇ виборчої -" МЄlДИЧНИХ праціВНlІкі,в Гоголівсь- комісії Вірич Ольга Федорівна-. б' .. б' КОМІ'СІ'-І Зуб Іван Тро,химович _ Г О ')дова

КРУЖНОІ

ви",ОРЧ)1

І\n·

місії Матвієнко Сергій ВОЛОДllJМи-

рович -

нізації

КОЇ

від комуністичної орга-

красилівського

лікарні.

Гоголівський виборчий

округ 16 27 Голова Окружної виборчої ко-

відділка

Щорса радгоспу •'м. , місії Кадуріна Агнія АндріївнаЗаступ,ник , голови ОКРУЖНО-І ВИ - від комуністичної організщії кол-

від колгоспників

Сталіна.

артілі

імені

Члени комісії:

Кваша Петро Аврамович

від

колгоcnників артілі ім. Сталіна. Б К ожук атерина Опанасівна -

борчої І)омісії Павленко Іван Пав- госпу «Чер'вона Україна». від колгхпників артілі Імені лович - від комунісТlІІЧної оргаЗаступник голови Окружно,j ви- Сталіна. ніз,аL(ії красилLвського відділка б~'РЧО-І komiCI'-1 Гаценко Віктор Ані й б й радгоспу ім. Щорса. Плоск вськи ви орчи щрета:р Окружної ви.борчої дріянович - від колгослииків ар· округ 16 З2 «Червона Україна». Голова Окружної виборчої коЗ .Інченко Петро Іванович тілі комісії Секретар ОКРУЖНОЇ виборчої ко"- КЛ' П v"

- від робіТНltків і службовці,в .. _ Д У О ' MICl1 акун арlOН ляна панаСlВ-на від кому,ністичної краСИЛІ'вського ВІ'ДДІ·лка радгоспу МIСll . еревець б' . . б'

ім. Щорса.

рокоповичорганізації

гог~~fвС~~О:~НИС~:ЬСЬ~О;:У~О:~~~ ПзОСКіВСЬКОГО ві,дділка

Члени комісії:

радГLІСПУ

« ОРЯ». _ чого то·ва-риства. . ._. . ЗаступнlІ'.К .:ОЛОВИ ОКРУЖН?І вивід колективу вчителів та техЧлени .•КОМІСJl. І борчOl KOMICI~ Фесюк .ТИ~?фIЙ Усніч'них працівників Красилівської . Конах Олек~1И ~х~мович - і тимович - вІД оргаНlзаЦl1 профеВІД ~О.1ГОСПНИКlВ арТІЛІ «Червона. сійної спілки працівників сільсьВОСЬМИ'РІ'ЧНО-І школи. У І Матвієнко Марія Григоріана _ краІна». І кого . господарс:ва. і заготівель Глухенька Лідія Григорівна _

від організації професійної спілки Ка~аРЛі(К Волод~мир ~~.рПОВИЧ І ПЛОСК1ВСЬКОГО BlДДlJi'Кa - о ВІДУкра КО~ГОСПНИКlВ арТІЛІ «Чер- «Зоря». праЦІ·'ВНИ'КІ·В СІ'льського господа·р"","" Іна С О ва

І· заГОТІ'вель

краСИ.~I·ВСЬКОГО

«Зоря».

І

служ ОВЦШ

від.ltілка

ку-

радгоспу від робітників і слуЖбовців рад-

госпу «Великодимерський».

Члени комісії:

Д Труш МИТр0 . б' ВІД ро Ітииків і

Члени комісії:

Олексійович службовців ку-

Гришко Максим АртеМ~'DИЧ vw від робітників і служБАDЦI'в радV~

лаженського відділка радгоспу госпу «ВеликодимеРСЬКI1Й». «Зоря». Лахно Марина Олексіївна Ткачеико Парасковія МаРІ"вна від робітників і С.1ужбовців рад1 ,І госпу «Великодимерський». - від робіТНИlКі,~ . і службовців 8еликодимерський вибl\J\lЧИЙ

І кулаженського

«Зоря»

ВІДДІлка

..

Великодимерський

округ .м 36

радг·аспу

виборчий

Голова Окружної виборчої ко-

Го.10ва ... О

мІО І

_від

округ .м 41

Окружно.ї Д

нашко

МИТР0

робітникі,в

-,.

виборчої коС

тепан{)'вич

і службовців

радгоспу «Ве,шкоди:мерськиЙ».

місії Галицький Андрій СергійоЗаступник ГОдОВИ Окружної ВИЧ - від комуністичної 'JрГ;Jні- виборчої комісії Науменко Прозації радгоспу «Великодимерсь. О .• . б' КИЙ». ЮП НОПРІИОВИЧ - ВІД ро lТНI1' Заступник голови Окружної ви-

радгоспу борчої комісії Лизун Іван МаксиМОВИЧ -від робітників і С;ІУЖr, -

ків і службовців радгоспу «Вели-

кодимерський».

Секретар Окружної виборчої . ... ко'· Х а,риторавець леКСIИ

КОМІСI1

екретар кружної В>l00]>Ч01 бовці в Великодимерського рад. б' .. Антонович .- Р О В . І!ОВИЧ ВІД ро ІТНИКlв І служ, . . ' - KOMicl1 уденко леНа а;:;IЛIUна госпр06коопу. б . В ВІД ~олг»оспникt.В аРТІЛІ «Чер'вона _. ві,Д орг~ніза~ії професій,и! Секретар Окружної виборчої K~~;IВ радгоспу « еликоДимерсьГоголівський виборчий Украша . . . СП!ЛКИ праЦІВНИКІВ ОСВІТИ, вищО! комісії Герасименко Харитина округ'.NIr 24 Хан Микола ~оси~ович -:- ВІД школи і наукових установ П.'і')С- Григорівна _ від робітнИ'ків і Члени комісії: Голова Окружної ВИlборчої 1\0- колективу праЦlВНИЮВ комбшату ківської восьмиріч.ної Ші\0.111. службовців радгоспу «Великоди. Миро~ець УЛ!Іllд .микол~ївнаоо

в ·на

ВІД ро ІТНИКІв

.r:аженського

відділка радгоспу ім. Щорса..

місії Амон Олександр Олекс андрович - від комуністичної орга-

нізації колгоспу «Червона Україна».

Перерва

».

Семен

побуто'вого обслуговутвання.. Гоголівський виборчий Округ 16 28 Голова Окружно"ї виборчої ко-

Члени комісії: Фесенко Світлана Петрівна

від оргаНіЗації Ленінської КОМУ-

ністичної Спілки Молоді України

мерський». Члени комісії:

Рудя Семен Юхи.мович _

від

робітників і службовців радгоспу

Заступник голови Окружної ви-І місії Приходько Микола Савич- плосківського відділ'ка ра'дJГОСПУ «Вели,коди,мерськиЙ».

борчої комісі! Хаєв MaKC~M CT~' від комуністичної організації колпаиович - вІд колгоспнll'К1.8 аРТI- госп у «Червона Україна». .ті «Червона Україна».

Секретар

Окружної

Заступни,к ГOJlОВИ Окружної ви-

«Зоря». Юхта Петро Мусійович від Миколаєнко Данило Сакович- робітників і службов.ців радгоспу

виборчої І БОjJЧОЇ комісії Куліш Валенrrина від організації професійної спіл- «Вели.кодимерськиЙ». ко'місії Кириєнко РаЇСа Тарасівна ІваніВтна _ від колективу пра- ки працівників сільського ГОClюВеликодимерський виборчий _ від організаціі професійної цівників комбіиату побутового об- дарства і заготівель плос:ківськОтГО округ .НІ 37 .пі.1КИ пра,цівників освіти, вищо'I' СЛ",говування. відділка радгоспу «Зоря» • Г О.lОва ОКРУЖНОІ- виб орчО!- коJ " . школи і наукових установ Гаго· Секретар Окружної виборчої Фесюк. Володи.мир,_ Микол~.Йо"_ місії Карпенко АнаТО_1ій Петро.1і.вської середньої школи. ко,місії Гуть. Варвара Антонівна ви~ - ВІД ~ргаНl.заЦ1.1 професlИНОI вич _ від комуністичної opraHiЧлени комісії: _ від організації професійної СПlJ1КИ пра.щвниКl,В СІЛьського гос- зації шкіл с. В.-Ди.мерка. Харчеико Омелян Родіонович спі\ТІКИ М""пичних працівників Го- пода рства. .і заготівель плооківЗаступни'к. го ,~OB и ОКРУЖІ о" И '"'"" З . І І В від колгоспників з,ртілі «Червона голіВСЬК9Ї лікарні. ського ВІДДІлка радгocnу « оря». борчої комісії Семнног Микола Україна». Члеии комісії'. Малюга Микола Михайлович- П _ ВІД . р об'11'НИКl~ _..І служе1'Р?ВИЧ Бреус Надія Андріївна - від Іваницькнй Миха,йло Олексачд- від комуністичної організаціі плос- OOBЦlB радгоспу «Великоди.мерробітникі.в та службовців Гоголі,в- ровнч - від робітників і служ- ківського відді"ка радгоспу «Зо· ський».

ської текстильно-ткацькоі фабри-

ки.

Гаценко

Ганна Андріївна -

бовців Гоголівського

споживчого товариства.

сільського

Деркач Григорій Степанович-

від КОЛГОСП:JИків артілі «Червона від колгоспників apTi.rтi «Червона Ук аїна»,

Україна».

РЯ».

Секретар

ВІД роБІТНИКІВ І с.пужбо~ЦlВ радІГОСПУ «Ве.lикодимеРСЬКИIІ». ._

Безсм~ртна :Чотр.она ОНОПРІІВ-

H~ -

вІд роБІТНИКІВ І службов-

ЦlВ радгоспу «Ве.lикодимеРСЬКIІЙ». Великодимерський виборчий округ .м_ 42 _

Г

О

. ~~лова КРУЖНОІ виБОРЧОІ. ~oMICl1 ЯРr..'lоленк? I.Ba~ АНДРІИОв~ч - ВІД роБІТНИКІВ І служб,~вЦlВЗаступник радгоспу ~ВеликодимеРСЬКИ1I». J - АВИ О "'бор 0- . . ..~. ш т fpy;l<;fl d~lч ~ КО.МІСI1 б' И. H~ ~all l1~Л,): в~ч ВІД ро, вТ'НИКlВ І с.туж ~B ЦlВСекрета'Р радгоспу Окружної « еликодимерськи ». виборчої .. - БП' Є' K?MICl1 . ала. CTiJ() ~lУХ~ВИЧ-ВІд робlТНIІЮВ І С . 1УЖ·ИВН1В ['~JДu

госпу «Великодим~рс()киЙ~. Ч .... Окруж'юївиборчої лени. KOМlC!I:

.

Світильнlвськиil виборчий комісії Кушка Марія Федорівна щ.ерб~к ~аРІЯ Ca~I1.BHa - ВІД округ 16 3З - від робітників і службовців ро·БIТНИКlВ І служБОВЦіВ радгоспу Голова Окружної виборчої ко- Вe.nикодиме.рського радг" сп rr;6ко- «ВеликодимерськпЙ".

місії Заець МикО,1а ГРИГОРОВИЧ-

опv.

(Продовження на 4-й сто

..


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

Четвер,

січня

26

1961

рону.

Про затвердження СКJlаду Окружних виОорчих комісІй по 8иОорах до БроварськоJ районної Ради депутаТів трудящих Богданівський

(ПроДовженtJЯ)

округ

Сидоренко Євдокія Якимі:вна-

виборчиА

• місії

да-;івськ::'го

округ .Ni 43

Голова

Окружної виборчої ко-

місії Селюк Іван Артемович -

віа.

робітникі,в і слуЖбовців радгосп.у «Великодимерський».

Заступник голови Окружної виборчої комісії Товстенко Давид ВласOlВИЧ - від робітників і службовці,в радгоспу «Великодимер-

ський».

Секретар

комісії

Окруж.ної

радгоспу

борчої

Половко

,\\ихайлович

б

радгоспу

~

.

бобрицького

віддіЛК<1

Григерович _.

ка

Наборська

Ганна Івані.вна -

від робітників і службоВЦІВ рад· госпу «Велlf'КОІдимеРСЬКИIА». 8еnикодимерськиА виборчий округ J'fr 44

Голова Окружної виборчої ко-

місії Івашко Григорій В~си.1ЬОВ~Ч . ВІД

-

б' . ро IТНИкtв

І'

службовцІВ

Окружної

виборчої

спі.жи працівників освіти, вищо·ї ШКО.1И і наукових установ Жер· дівсь!\nї в()сьмирічноі ШКО.ll1. Ч.1ени комісії:

бобрицького ВIДДI.1ка Б. « ОБРИЦЬКИlI».

.

.

ського відді.1ка рицькиЙ».

Фе о .енк

ралоспv «Боб.

ВО.10 ІІМИ

Гутник

6'

Іван

радгоспv

.

Михайлович б'

..

«

п\'

округ

Поиом~ренко. rpl~rO~1lI Івано-

школи і наукових установ Богда· ::Іівської восьмирічної ШКOJIИ.

Ч' -<Бобрицький». Руднянський виборчий округ J'fr 51

Мирошниченко Анатолій Васивід Qрганізації Ленін-

J'fr 55

ГО.'ова ОV'РУЖНОГІ виБОРЧО'-1 ко-

3~!Ч - ВІД роБIТН~КlВ. І службов, ЦІ'В бобрицького ВІддІлка радгос·

РИЦЬКИЙ»'..

n

Члени комісії: · М а'рІЯ

Гордіївна

,.

-

від

робітникі,в і службовuів радгоспу

"Великодимерський». Бобко Галина Федорівна имерськии"»

" еликод . 8 еликодимерськ ии• виборчиА

округ

огд - І госп у «Богданівський».

від організації професійної спілки працівників освіти, вищої шко.1И і наукових установ Заво-

рицької середньої школи. Заступник голови Окружної вила ОмеЛЯНQВИЧ

ОРЧОІ

n

КОМIСll

О

.

~~ретпар

КОМІСІІ

місії Матюшко Дарія Луківна _

_

леКСІ

б'

.

ВІД. ро ІТНИЮ~

. . . нянського ВІДДІлка рад.госпv «Бог. І данівськиЙ». .

від колгоспни-

-

мирічної школи. Члени комісії:

Дяченко Михайло Терентійо'вич від організаціі професійної спіл·ки fFрацівни,кї.в сільського господа,рства і заготі'вель ка.~И'ГЯН-

-

. . Гаиова Орина Ма,каРlвнаВІД організації професійної спіл-

І ПОЛКlвськии» І КалитянськиА виборчий окр г .N2 59 У

Гадова Окружної виборчої ко-

місії Дужик

"ван

Ілліч _

від

ників Калитянеької ВОСЬМИJpічної

школи. ЗаступнlІіК голови Окружної ви-

бо'рчої КОМІСІІ Василівна

Т~тарин Ганна ВІД робітників

С

ДІЛка радгоспу« емиполкі!IІСЬКИЙ».

C~peTap ОКіружної виборчої виборчої К?МІСІІ Тим~енко Катерина Проко-

ПромськиА

Іван Семенович -

КРУЖгНОI

а

в.

Микитась Анатолій

Дмитрович

Члени комісІї: - від колгоспників Компаиець Марія ГавриліВН<J- Кірова.

B~. ОРЧОйl

від робітни,ків і службовці.!! за-

ридатко алина 1"иха - . ... Б . _ . організації Ленінсь- mЗНИЧНОI стаНЦ11 обрик. ЛІвна ВІД Лев енк" кої Комуністичної Спілки Молоді . ч. о ,.. LI!~О.1а К·· ОРНІІ!.ОВИЧ-

УкраїНи' богдані'ВСЬКОГО відді.1ка

J'fr 45

від колекн,ву вчителів та

ВОСЬМlfрічної школи. Члени комісії: СамодіА Володимир ПИJUlпович від

ОІрганізації

Пірофесійної

сп'Ї.rJКИ працівників сільського господаРства

і загаті'вель калитин-

КРУЖОНОІ В~й' від робітників і службовців руд_ від колгоспників артілі ім. КіРО- ського віддідка радгоCilУ «Семи-

яченко

рохоров~ч·-

на -

техпрацівників Ка.1ИТЯНСЬКОЇ вось_

від колгоспників артілі ім. Кіро- -

Секретар Окружної виборчої ко- аа.

~~ужбовЦlВ БОГ.1~НlВСЬК?ГО ~двід ~1.1cKa радгосс? « ог~аI!lВСЬ;И ». _

робіТНИІків і службовців радгоспу В

.

б За~УПНIf~ :.?10д ВИ

ВИ'борчої

радгоспу «Бобрицький». комісії Кузьменко Валентина Да- ПlвНа _ ВІД колективу вчителів ВИДІ'Вllа ВI'д колгоспників арrrілі . Заступник ГОло'ви Окружної ВИІ техпрацівників Кал и'Гя нської

1ЕС.ЬКОГО йВ l дд l !lка радгоспу «Бог-

.1зювськи ».

Окружної

місії Кирюха Гри.горій Федорович колективу вчителів та техп,раців-

с.1ужбовціВ радгосп\' «Вєли.коди~pyг J'fr _ 48 б .. борчої комісії Литвиченко Іван ім. Кірова. мерський». _ . \~.10Ba кружно: ви ОРЧОІ к?- іСавич _ від ко,муністичної оргаЧлени комісії: Секретар Окружної виборчо) МІСІІ ~еуш В~силь в~нов~ч б- B~ І нізації руднянського відділка радБобошко Іван Антонович

Б ардаш

Секретар

борчої комісії Кондратенко Мико- і. службовців калитянського від-

Голова Окружної виБQРЧОЇ ко-

борчої комісії Шусть Ан:Дрш. Ка: ділка радгоспу «Богданівський». . б НИКІВ І Богданівськи" виборчий леникович вІД ро ІТ "

госпу «ВелИ'кодимерськии».

Михайло

робітників і

Антоно- ки п.раці'~никі,в .сільського госпо-

Б б· О РИЦЬКИИ». З • б • аворицькии ви орчии

rадгоолу «Вели.кодимерськиЙ~. ськаї Комуністичної Спілки Мало- місії Касян Дмитро Микола,йович ків арті.1і ім. Кірова. Заступник голови ОКРУЖ~<?І ви- ді У~раїни богданівського від· _ від комуністичної організації Секретар Окружної

від робітників і служБО.!'lLів рад-

від

Толочко Софія Дмитрівна _ від CЬ:KO~O від~ілка радгоспу «Семи-

Марченко НатаJlія Романівна від організації професійної спілки працівників освіти, вищої

ський».

комісії Юхта Овдій Юхимович- КОМУЮСТИЧ~ОI. оргаюзаЦIІ

Коваль

робітників і с.lужбовці,в жердів- ПОJFКІ.ВСЬКИИ».

рицького ВІДДІлка радгоспу «Боб-,

-

комісії

Васильович -

відділ-І комісії Булава Євдокія Олексіїв-

комісії Хоменко Га.1ина Федорівна від організації професійної

І{ОГО відді.1ка радгоспу «Богданів·

льовlfЧ

Заступник го'лови ОКРУЖНОЇ ви· борчої

від комуністичної

радгоспу «Бобрицький».

Секретар

нід робітників і служ O~ЦlB рад- дарства і заготівель ООГДЗШВСЬ- вІД ро ITH,!КI~ ! С.1УЖ ОВЦlв бобгоспу «ВеЛИКОДlIJмерськии».

і

Хижняк АнастаСІЯ .\\IІКО.1а18на др. о 61'т дl'в І' Р с ""жбов- дарства 1 заГОТІВель калитянсь. б" б' вич вІД ро НИК "> . • С '- ВІД ро ІТНИК!В. С.1УЖ ОВЦlВ ців жердівського відді.1Ка радгос- кого. ВІДД1f1ка радгоcnу «еми-

Хилько Галина ,\\ико.1аївн<! .ф.. . від організаЦІІ про есlИНОI СПJ.1кн працівників сільського госпо-

. '"

Члени КОМІСІІ: половко Василь Артемови"

дмитро

, Накалю~нни .~1иха~.1? ФеОДОСІ' llОВНЧ -, ВІД роБІТНИКІВ І с.lужбовців бобрицького відді.1ка рцгосПУ «БОбрицький». . _

фесійної спілки праці,вни"ів ос- !lід робітників і с.1ужбовців бог-

ШКОЛИ.

Білогуб

від організації професіііної спі.'· ки працівників освіти, вшцої шко· .1И і наУКОВІІХ установ Б()БРИllЬКОЇ lJ()сьмирічної школи. Чле~и KOMi~iї: .

Члени КОМІСІІ:

l1іти ВНЩ()Ї ШКО.1И і наукових ус- даиівського відділка , І"· танов Ве.1икnдимеРСЬКОI середньо "Богдзнівськии».

робітників

Заступни.к ГОЛ08И Окружної ви- службовців калитянського відділ-

Секретар Окружної виборчої комісії КощіА Полі,на 1.1.1інічна-

ців оогданівського відділка радХилько Юхим

від

-

відділка радгоспу «Бобрицький».

радгоспу «Бобрицький».

ського господарства. ~eKpeTap Окружної вибо.рчо,ї :юмісії Баркова Серафима Дмитрівна _. від робітників і службов'

від організації про-

I(ОМісії

службовців

Степан

Григорович -- від комуністичної організації Зйліського лісомислив·

Володимир,

()обрицького

сандрович

службовців жердівського відділка

ГРlІ'горович -- від робітників і І організації жердівського

Заступник го.1О-ВИ Окружної ви-

БОРЧQ( комісії

Влади-

Заступник голови Окружної ви- борчої комісії Роговець Трохим ка радгос,пу «Семиполківський».

виборчої І госпу «Богдані,ВСЬКИ~~:.

Забережнии

Петрович

lJідділка

«Бс;·гданівськиіі».

Ната_1ія

від комуністичної ор-

радгоспу «Бобрицький».

від комуністичної організації бог-

8еликодимерський виборчиА

-

Голева Окружної виборчої ко- га':ізаЦIІ

від рОБІтників і службовців рад· місії Бобко Микола Васильович госп У «Великодимерський».

Свирська

С.1авівна

.N2 47

B~Д робl!НИКlВ.! БСЛБУЖБОВШВlа.

ГQ.101ва Окружної !!иборчої ко- радгоспу "Богданівський».

.111I1ИЧНОI стаНЦlI

Котихін Іван ЯКИМОВИЧ - від 1ГОСПНИКI'в ~PTI' "І' І'м КI'рова КО,' и...· . . За ворицьк ии- в" иборчи"

округ

Пінчук

Григорій Петрович _

артілі імені від робітникі,в і службовців калитянського віlЛділка рад:гослу «Се-

J'fr 56

ми'ПолківськиЙ». С . еМИПОЛКІВСЬКИЙ виборчиА u. округ .... 60

Голова Окружної виборчої кс-

Павло АНДj)IЙОмісії Мен же га Іван Сергійович Члени комісії: РуднянськиА виборчии місії Кириченко Василь Якович - вич - ВІД комуністичної о.рганізавід робіТНИlКі'в і службовців радНовохацькиА Федір Ка,рпович-, округ ~ 52 .. від комуністичної організації села ції семипол,кіillCЬКQГО відділка госпу «ВелИКОдllмерськиЙ». аід організації професійної спі.1- . І .~.lOBa ОКРУЖНО'І. внбоРЧОI ко- За·воричі. радгоспу «СеМИПOJlкіВСЬКИIЙ». Заступник голови Окружної ви-, КІІ працівників сільського ГОСЛО- .\ІІСІІ. Бурда. Ф~ДОСІЙ АРХИflОВ'!Ч Заступниок голови Окружної виЗаС!УIПНИК ГОЛОВИ Окружної ви-

борчої комісії Якубовська Ольга дарства ізаготіведь богданівсько. Іванівна -

від робітників і служ-

го

віддї.1ка

радгоспу

о рик.

. " полкlвсыкn>>..

-- ВІД роБIТНИ~IВ. І . УДІ ІНН С ~KOГ О ВЩДІлка

ГО.1Ова Окружної виборчої ко- місії Ви~аренко

с.1УЖООвЦlВ борчої комісії Макареико Олек- 60РЧOJ комісії Запорожець МИХ<tй-

«Богданів- І f-'

раодгоспу

сандр Семенович -

від комуніс- :'0 Г РИГQРОВИЧ -

від робітників

бовців радгоспу «Ве.,икодимерсь- сы1иі\>>.. «Богдан~вськиЙ». ТИЧ ної організації с. Заворичі. І службовців леніlJСЬКОГО Відділкий». Гнатковська Олександра ВасиЗас!упник. ~~)J10ВИ Окружної B~Секретар Окружної виБOlРЧОЇ ка радгоспу «СеМИПОJlківс/ol{ИЙ».

Секретар Окружної

виборчої

l;вна

від робітників і служ· БОРЧОI КОМІСІІ

_

комісії Менжег,а Іван 1"1 а КСИ,МО- бовців богданівського відділка вич - від робітників і с,,1УЖбов- радгоспу «Богданівський». ців радгослу «Великодимерський». Бобко Віктор Михайлович Члени комісії: від Qрганізації професійної опідМатвієнко Данило Леонтійович - від рооітників і с.~УJКбовців радгоспу «Великодимерський». Радченко Олександр Гнатовичвід робітників і С.1ужбо~ців радгоспу «Великодимерськии». БогданівськиА виборчиА округ 16 46

Голова Окружної виборчої комісії Цьомка Тимофій Євменович від робітникіВ і с.'Fужбов~і'в бо·гданївського відділка ра,дгоспу «Богда'нівськиЙ».

Заступник голови

Окружн?ї

.

Клима~ь Ф.едl~ комісії Кліщ Анастасія Іванівна

C~~peTap

Окружної. ВИ'БОРЧОї

Артемови"! - ВІД роБІТНИКІВ І - від організації Леніиської КО- KOMICl\ Швачко Ма,рія l.ва.нівнаслуЖбовців рудня.нськог.о відділка муністичної Спілоки м.олоді Ук- від організації профес.іАної спі.,радгос.пу «Богдаювськни». раїни с. Заваричі. ки медичних працівників СемиC~~peTap,. ОКРУ?КНОї виборч?ї Члеии комісії: flолківської лікарні.

ки працівників сі.1ЬСЬКОГО госпо- КОМІСIl ~УЗІИ ~OJIIН~ ОлександрІВ. Андрух Максим j,ва'НQВИЧ Члени комісії: дарства і заготівель богданівсь, н? - вІд JЮБIТНИ'~IВ.1 слуЖбов, від колгоспннків артілі ім. Кірова. 8ж:оцька Антоніна Мусіївна кого відді.1ка радгоспу «Бог да· ЦlВ руд,нянс.ького ВІДДІлка радгосСоболевський Михайло Гнато- від організації професійної спілки

нівськиЙ». Дуженко

IЛ,lЯ Романович -

пу «БогдаювськиА». Члени комісії:

вич - від КО.1госпників ім. Юрова.

артілі

праціВ·НIf.ків освіти. вищої школи і наукових установ СемИПОJIOківсь-

«Богданівський». Пономареико ПИ.1ИП ТараСQВИЧ від робітників і службовців руднянського відділка радгоспу «Богданівський».

ли і наукових уста,нов кої середньої школи.

За·ворнць- ського відділка радгоспу «Семиполківський». Бадуля Катерина Микитівна Швачко Килина Іванівна _ від від організації професійної спілки робітників і СЛУЖ1бовців ленінпрацівників освіти,ВИЩОЇ школи ського відділка радгоспу «Семи-

даніВСькиі\».

організації

зід організаціі Ленінської КОМУМовчан Наталія Гаврилівна Тар,ан Ва.1еріЙ Борисович кої восьмирічної школи. 'ЇСТІ:Ч':ОЇ СпіЛКIІ Молоді України 1і;1 робітник.їв і службовців руд- від організації професійної опілГузій Лаврін Петрович _ від богданівського відді:Іка радгоспу нянського відді,rка радгоспу ки ПРJ.цівників освіти, вищої шко- робітникі,в і службовців ленін«БсгданівськиЙ». БобрицькиА виборчий округ J'fr 49 Го.1сва Окружнnї виборчої коv.ісії Мовчан АРХИ:J Архипович -

від комуністичної організації боо-

РУДНЯНСЬКИЙ виборчий ,і наукових установ Заворицької полківський». округ 16 53 середньої школи. Христенко Микола Пилипович Михайлович ВІД роБІТНИКІВ І рицькиЙ». Голова Окружної виборчої 1,0МокрецькиА виборчиА службовців богданівського відділЗаступник голови Окружної ви- '>!ісії Бурда Прокіп Якович oKpyr .Nr 57 від комуністичнОІЇ орга,нізації ка радгоспу «Богданівський». борчої комісії Конопля Іван Кузь- від робітників і службовців РУ1Д_ ГО.10ва Окружної виборчої ко- радгоспу «СемиполківськиА». Секретар Окружної вибо~чої .\ІИЧ - від робітників і службо·в- нянського відділка радгоспу ~Бог- місії 8ікторов Іван Якович - від

виБОрчої комісії ~оБКО ~РИГ~РІЙ. рицького l\i;ui.1K<: радгоспу «Боб-

комісії Зась Катерина ПаВЛІ'вна - від організації Ленінської КОмуністичної Спілки МО'ЛО~і . УкраїI!И

богда'нї'вського

радгоспу «БогданівськиА».

ВІДДІлка

Члеии комісії:

Хилько Антон Івкович від організаЦІІ професійної спілки працівників сільського го~подарства і заготівель богданt-вськorо відді.1ка радгоспу «Богданівський».

Калиниченко Галина Феодосіївна - від організації професійно!

[Іів бобрицького відділка paдroc-

1У «Бобрицький». СеІ\ретар Окружної

комісУі

ПіД:D-убн~

ВІД роБIТН~Ю~

l.івської восьмирічної ШКОЛИ. 8арибрусова Марія ~eтpjBHa. -

(Закінчення

радгоспу

ків

Якj.в~а сандра Федотівна від органіІ службовЦІВ І зації професійної спілки працівни-

rБ:Jбрицькии». Члеии комісії: Лукашенко МИКО.1а Пав.10ВИ'! - від робітників і службовці,в бобрицького відділка радгоспу «Бобрицький».

освіти,

вищої

ШКО.1И

і

нау-

кових установ Руднянської восьмирічної школи. Секретар Окружної виборчої комісії Бурда МихаЙ.10 МИКО.rJайович від комуністичної організації РУДН'янського відділка

. Коно'!ля . M~PKO Іван~и'Ч рядгоспу «БОІгданівськиЙ". ;ІД роБIТН~КlВ. І с.1УЖбовЦlВ бобЧлени комісії:

спілки працівників освіти, ВИЩОI',ицького Blд;ll,lKa радгоспу «БобШКOJIИ і наукових установ Богда-

спілки

виборчої

~ляна

бобрицького. ВІДДІлка

професійної

Заступник ГО.10ВИ Окружної працівників освіти, вищої школи мері). виборчої КОМІСIl Кудіна О.lек- і Юlукових установ Мокрецько'ї

Гузій Олександра Дорошівна

рнцькиЙ».

восьмирічної школи.

Заступни.к голови Окружної ви-

борчої

комісії

Калюк Катерина

Трохимівиа від колгоспників артілі ім. І-го Тра.вня. Секретар Окружної виборчої комісії Куцієнко Меланія Марківна від ко.1госпників артілі ім. І-го Травня.

Члени комісії: Яременко Ничипір Іванови'!

від колгоспників

від робітників і служБОВці,в руд- Травня.

Жовнодій Софія Іванівн'а 'ід р:;бітників і службовців боб-

в наступному но-

артілі ім. І-го

нянського відділка радгослу «Бо·гБригинеlJ,ь Гриro.ріЙ Петрович _ данівськиЙ». від колгоспників артілі ім. І-го

Ре"актор В. ПИНДІОРА. Попазогло Надія Петрі,вн.а, я.ка живе у М. Бровари, вул. Колек­ тивна, 11 порушує справу про розлучення з Попазогло Панте­ Jl.jeM Петровичем, який жИве в

С. Дмитровка, Ново-Іванівського раЙQНУ. Одеської області. Gпраlва слухаlГИМеться в наvсуді Hobo-ІванівсЬІКОГО ра,йону, Одесь­ кої області.

від Qрганізації професlЙНОl _ ОПJJt- рицького відді.1ка радгоспу «БобМовчан АнАрій Якович _ від Травня. Кравчеико МихаАло Макароки працівників освіти, вИЩОI ш~о- рнцькиЙ». м. робітників і службовців РУіднянсьКалитянський виборчиА вич, я,кий живе в с. Княжичі, поли і наукових установ БогдаНlВПроцеико .\\ихаЙло , иколаи?- кого відді_1ка радгоспv «Б()гдаокруг J'fr 58 рушує справу про P<Jзлучения з ської восьмирічної школи. ~І'Ч -- від робітників і службовЦІВ нівськиЙ». ГО.1')ва Окружної виборчої ко- Кравченко Ві.рою Василівною, и~а Боб

ко

А

.... НДРІм

Федорович

-

від організації Ленінсько. ї Ком_у-

ністичноі Спілки МолоДІ

У

бобрицького

відділка

«Бобрицький». БобрицькиА

радгоспу

виборчиіі

І

ЖердівськиА виборчий u. 54 округ ....

місії Шульга . 1{0МУНlСТИЧНОІ

Р

кра\Ии OKPyr '" 50 Голова Окружної виборчо.ї ко- ~ЬKOГO відділ,ка .- М аТВI"ЧУК ." О лександр О лек- полюнськ, . ии· ». \)1t0гдаНI'вського відділка ра:дгоспу ГO.~OBa Окружної виБOlРЧОЇ ко- міСll ««Б~о:гд~а~Н~іВ~С~Ь~К~И~Й~»~.__~~~~~~~_~~~.,~~~::~~::~~::~~:::-::~~~~~~ _=-~::~ ~ -

«СТРОИТЕЛЬ КОММУ НИЗМА »орган Б роварс ког о раи·кома КП УкраllJИЬІ и

С

радгоспу «Семи-

ВИ·

Справа слухатиметься у нар·

СУДІ' ВаСИЛЬКІ'всм<ого району. ~

____ ________________________________________________ _____________

раАсовета депутатов тру_ ДЯЩИХСЯ. Адреса p~.!iaKцii: м. Бровари. Київської області, вул. Київська, N2 158.

,----------~~--------~---

П

ом<!н авич - від живе в с. лисецьке, ас ЛЬКlв..ського райоиу, Київської області. opгaНla,aЦII калитян-

Б оварська район'на друкарня об.1аоного упраВ,1іння культури.

Гор. БроварЬІ, Киевской области.

3а1М.

48J-32OO

12 номер 1961 рік  

12 номер 1961 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you