Page 1

.. Пролетарі ІІсіх

к.~аrн.

єднаіітn:я/

Мітинг. тру дяЩИх · - Мінська

СТЯХЯНОВЕUЬ

с:чшr .fl.ерШИЙ ІDе'.К.р-Є'Га:р 1УJ})'Т'ИІВ ~Є'Н!Е, ИС~а.'сі і граtМОТИ ЦК ІtП·РС М. С. Х•ру"Що•в, се:кретар Гефої:в Соціа~.тістИІЧН{)Ї Пра.ці гру'Пі

23

Цlt КПРС м.

:~ювІrчсtм, Г\JІ.ШВ·о-ю П:р·е:зиції B~pXQIB_ Т{)ІВІа:.рИІШ М. С. ~ущо-в в·і(:{ ної Р<'Іі;rи БРСР В. І. :КОО.тоВ'Иі:ІІ, евк_ Ім-ені ЦК ЕПРС і Лрешції Be'PX<JtB-

pera·pe·ж ЦК RПБ д. Ф. Ф~т.ИІжоно- RoQ!Ї РаVІ:и СРСР теtnдо ІJIQ:J.J;OIIOBИВ

Київської обАа:;ті Неділя,

січня

26

року.

1958

н======*

Ціна

11

коn.

15

j

в.::J.Ів·.Lцa.1И .мінські ШВТQt:ІЮбільюгй т.а ре•СШ)"Місrt:и•. і тр.аІК.т<НРН'ИіЙ з•а.ВQ,J,ІИ, ознаЙ(;СtІm.ш... =В ·д'РУІ'ЇЙ nОJІО'.В'И:Ні JtНЯ на аrлощі

с:я з

Працювати по-мамаєвськи

Миколи Мамая добувати понад

-

щодня виплан по nів-

тори тонни вугілля за зміну на кожного робітника. З кож-

ним днем все більш масовим

планові мільііони тони вуrІлля, нафти,

метаду,

тисячі

нових

машин, за додаткові мільйони метрів тканин, взуття та іншої продукції.

Палким схваленням зустріли заклик бригади Миколи Мамая І трудящі нашого раііону. Ви·

мислової

текстильної

про-

артілі і приступили

до їх виконання. В обох цих nідприємствах ініціаторами руху працювати по-мамаєвськи, щодня перевиконувати змінні завдання виступають

діла.

Рух

за

те,

виконання

всіх

денних

партійної

організації

і,

перш за все, її секретар тов.

Кузнецов І. нічого

ще

фак-

тично не зробили для того. щоб організувати дійову про

паганду починання славної бригади донецьких вибійників. Дуже мало ще зробили в цьому напрямку партійні, комсо

І

завдань.

мольські, профспілкові ~ргані заціі,

господарські

будівельного

керtвникІ·

комбінату,

це-

гельного заводу, бвгатьох про-

мислових артілей району.

З різних кінців країни над· ходять пов;домлення про те. що патріотичнv.й почин Миколи Мамая наслідують трудівню<У

сільського господарства. ханізатори

Ме-

машинно-тракто;J·

КВа,J;раТНИіХ ІМСТр;'В ЖИТдОООЇ 'ПJІЩЦі і ВЄ.'!ИіКУ JК,;;rь­

ЮЇ.СТЬ

~ета,1е.іі

А.:ІЯ -стаІІдартно•rо

·д'О'МоQІбу-д'ува.ння.

150

ка•рбованцr.в..

.

1\.с<;rектlИ! тperc ry «Магютобуд»

з~ зве·рнуJ3ІС'я

:!{'()

всіІХ б·у:діве.'Іьників

кожник з НЗJЮ- Ра~Енснrюrо СоЮІзу з зa(KІJПflt(fl! (ТАРС) .

8,5

.ства '(')Пору.дтуютм~я жи:т.1ооі бrу­ і,іJ;ИІІКИ, ;1;0 ·К.QІ)!ІОЇНату бІ~'Ще •ПlД!€·

JJ;eнa з:~:~1ізІrіщ.я Лрин-о--Доор·ян­ ка ;!;ОВЖИІНОЮ 20 ·Бі·JОУ·етрів і ви001WВо..1ьтна лінія: е<.1ектропсре­ ;І;ачі.

1 раціоваліааторlв

(ТАРС).

Триста нових

l

На ПОНЄІ,l)ХНі.

Впе!І}ше в цwму :році

nepenipJty

'У ·ВІЩJОбНИЧИІХ

~ОіаІ

се,ріл ·машин, псос.шканих за:)о(іПJІ·

ІІІО.1і- на (}Є·сіІЯХ В~хоrвної Ра~и СРСР, ти ві~ бійні .1/:О~Jотки у шахт:І!Х '11"

.1 іт·с.ратури (Де:рЖіІІ~1ітви- ві~псrві~ на заuштантr 'l~opoono'll-

ІМИ';Ше .слівіснування » . До НЬО'ГО ській olJP'ЄCi в ·мину.жwу ·РОЦі. заІХЩИ ДOCTaJ!crtИ В}ТЇЛ.'ІЛ в ОІЧИС• шрсоюви М. С. Ір}'ЩОУ ПСІВі'дО}!•Тепні «Bit!l: вща:мrи- них ·вИ'боях.

; В•~1ючено

j ва, ЮІІГО@Ше:ні н~~ у ..1957_році ЦТВ•а:», .юrіщеНQМУ ІВ кнmзі, rово-

В ІПИТЗННЯJІ WВЮШ'ІІЬОl ПООJТИJКИ риrrься, ЩО, ~3<1ЦОВ0>1ЬНЯЮЧ.1І Gа<ІІИТ:И

до

і 1Lіжш·родншх

CPCP б:ж11ої

всього нового, передового, в

j ються

ІFроси. 3бірюшt ооіtетить І

т:нюж виету;пи М.

у боротьбі за впровадження

fірнШtи одержать в цьwу році Перші ЗРСl:ЗК.U НОВИХ заеобів 'f€.'1~­

в4цн(ІСИJН, 1читwч1в, ці мат;~іаІ.нr BИil'J1C.Jta- ф{}нного :JІБ'mку п:.д зеошхею,

РQз<:uоои з ~е~став.ничtшми заtру-

подарської продукціі.

С.

о.:юр·еошм І'ЮЦ!)ІШІК.ооІ.

ana·

~атури ~~;истанщійноrо управліІПШ

3бlр.ник :вшда11о ІМасовlr.і тира- та інших ІП'РШІ~.Іів.

~)'ЩСІВа. жех.

--------------------~

(ТАРС),

(РАТАУ).

~

~--------------На будовах шостої п'ятирічки

тому числі досвіду роботи бригади вибіИників Миколи М.амая, значну роль покликані відігратІІ агітатори. Слід не

роз'яснити

Н{)ІЖУ не б)"ІДе рівних в світі. Вже

: дав) пі.:{тоrувало і ВИ1ІІ}'сти.1о в ~енті11 гwзет ·РЯ;!{У Б.р·аїн та інші П.JЗІСтаоси .кpyroro падіння. Ство­ і св:т З<бірни:к. «За міцниі'r ·мир і мат·еріа.ли, ошублі,ковані •В ·ра.д:ян- рююrьс.я НОtві, бі•шш ;t;()IC$()H&1i

ження собівартості сільськогос.

тільки

В

23 л'ятиловерхо- sк~'ІЮ'Іи.ті!!оя в це з.нrання.

Де'І)Жавне ви:,~авнищтво

дальшого різкого підsищення продуктивності праці і зни­

значення

Т')lЖ.Н()ІСТі і технічно;го оснащення

nсесоюзне товариство винахідникІв

1 тшчної

методом Миколи шлях

домобудівний комбінат

ю~л.ЦІВ·, ЛІК

.за міцний мвр і мирне с,Вівіснуванвя"

продукції, але й більш НІІзь­ кої її собівартості. Орrаніза­

вірний

..

вих б}');Икк:~ (>.f)y,~;yвaтJL за_

передовикіJІ

сільськогосподарської

-

НаІібільшІІІ

тав. М. С. іІі r:VЇ.'ІЬЙОН

:іпІрник інтерв'ю і розмов тов. М. с. Хрущова

змаганні буде той, хто доб'єrь­

Мамая

(РАТАУ).

машин Щоб за.1учити ЯІШайбL1ьше .ро­ вариство ви.нахідн.ихів і ІРаціона­ дnа лізат<JІІ)ів. вугільної промисловостІ Іі бітн~)в, . .і~ен·ерн<J-:·ехн:'Чни:х Затвер-джено орrко•жітет това­ і •ПР<Щl~НИJІ\.111 ~ еJfj"ЖІ(Ї.(т~:'В ДО ~к: На. У•країні розрабдено шмr ~ ~ ТИВНОl учает1 у .В·ИН3ХДНИЩ'І'Вl 1 рис:rва. Основою то:вариства є :ВЕІро•б ницrва нової гірничо-ї технl· ! І •рац:сна..-rізащії, ПОСІІ'ТИТИ rІЮМад- !ПЄ.'ІJ'ВИнні о()fj}ган:защії на пі>1при­ ки в 1958 р()'ЦЇ. Пс•рс-;~;бачено ви· юн~тва.х, будовах, ·в МТС, ра(,'{rос­ rого,вит·и і випробувати .майже СЬІкий ·ко нr~1ь за мрова:~ж~нпах, }"Станова.х, технічних учбо­ 300 ти•пів нових ~ашин, ·:меха· 11 НЯ'М вкнахщів і раціо•на•.1і•заторсь_ ВИІХ ЗаJR,;1а•да:х. В кінці ЦЬОГО P<J· ні.з:мів, а;грегатів та. авrоматич· ких лро:::юзиц:й, Пр·о:щ~ія ВЦРПС •K'J' в~б:"детІ>оя Всесоюзниїr з'їзд них ІІРИ.1а).і'В, що тсувають руч­ в·wр:шm.1а сrворити Вее·союзне то- 'Г\JВа р ІІІСТВ а. (ТАРС). ну ІFрацю гірникі·в ІЩ зе:Іl'.ІеІО і

ділянках

ція змагання за бригади вибійників

КПРС

1

ся не тільки зб!льшення вироб­

иицтва

----

Пер.ший в 1960 рощі ·кQІ:wб1нат да•сть сr;.раї­

(Т1РС).

і здешев.1ення :ваР'fості ·на

!

ня і 40-річчя Радянської влади сільського господарства, яка на Україні. І тому-то більше, відбулася днями в Києві , пере­ ніж дивно, що до цього часу І можцем у соціалістичному

бюро

ховН().Ї Рщцr СРСР.

ТеtП<''Р на бу~і.ве;rьній ПЛОЩЗ..)І;'Ці С'ПОРТ.:tЖУЮТЬС.Я .:ІЇСОПИ·JЬ.НИЙ та 1 10 ·С11Шm.пжий щехи, прИІЧа.1ьна стін­ . ка на рсііді. Ддя бу;~;:·ве.1ьнижів ж.ит.1о•вих HO'ro к.воа~ратнm'О _м€1Гра З'ІІИ:ЗПrи і иайбугні·х •р{);бітнШRів пі~щр舕:і·

будівницrва

'3'D·бо'В'яз.ання

І

В нинішньому році, як заз­ начено в матеріалах республі-

канської наради

висr')1ІІИ»

І

щоб

колгоспного виробництва слід організувати боротьбу за пере­

-стро,кі·в

Іі

працювати по-мамаєвськи, по· винен стати масовим не тільки

Боєздатна ~артійна організа- бригадах, на

Се1р€Д J)ОбіТНИК:Ї'В 'РОJГОІІJ'Та~ТЬСJІ

зматаІНІі'Я на че•сть .вибо-рі.в tдо Вс·Р­

Т~СJІОЧ ;ЖИТЄ..'ІЇВ бJJI()I­

ЕодІЖТШІ тресту «Маrюто&уд» ~ПСІЛ'Ц~, а не .за

lf ! че11их п.:rанш

не гаючи часу, від слів перей· до

зібраІЛо·ся

UІнна Ініціатива ~аrнітоr~рських Оудівеп~ни_ків

!і квw,J,Іратноrо_ ·)І·етра ж·ит:а·

Партійні і комсомольські ор­

ція очолює робітничиіі колектив деревообробного комбіна-

40-х роковин Великого Жовт·

СРСР

І' І

по

комуwісти, комсомольці.

ту. Під її керівництвом забез-

Веір'Х{)ВНОЇ Ради

І

бесіди про досвід Миколи Ма-

серед робітників промис.1ових підприємств, але й трудівникіr; сільського господарства. В майстернях МТС і тракторних

печено було успішне виконання взятих зобов'язань на честь

І ! Преr.зщії

' І ·б)1ДІПІ'Кі'В

кого колгоспу с:Червона Украї­

ти

ш.нооу.

~ ~ 1ю.·ч:ш .3:-.tа:гання за ОКО·РQІЧ.енн. я пе·ре•.~:оачено П•1аНQІ.І1; 1Jшртtсть щ­

ходІІЧИ з конкретних умов ви- ганізації, керівники МТС і робництва, взя.іІи вже соціа- І колгоспів, бригадири рільничих пістичні зобов'язання ряд і тракторних бригад, завідую­ бригад І цехів Броварського чі тваринницькими фермами ливарно-прокатного заводу, повинні підхопити ці думки і,

Гоголівської

чл~н лриоутніt:~~:и ,

СРСР е·еокретар Ц&

11

на» та княжицького i!'t\o Щор­ са, де проведені .були перші

товаришів

КПРС

~ т·о·в. М. С. ХJ}уІJЦов :за ДоQОруqенням Xpy1lЦ\JIZ.

fl

передові тваринники гоголівсь­

його

Леніна.

На !Мітюrгу, Т€1Il'.i1tO 3)""е'І1РЇНТГИІЙ

Ве·'(}хо-в,но~ Ра:ди

!

мая і бригаді.

Крем~Н'Ч')-,цьхоі

Перм. На березі I~w.wcь1\oro ·~<>­ ·ря ІС.'ПО!>}l;І:Ж)'€ТЬСЯ Д-о•6РЯІН•СЬІКИЙ р)"·СЬКОl ·С.~1ИІЦІ, ЩОО ООJІТИ 'УЧасТЬ .дожоQІб·~-щі·вниИ ·ктІбі·наr. Щ().ДО по-·

100

1 П.J}єси;д·і ї

прапор» т. Левченко. Він сказав, що і серед працівників тваринни­

є всі можливості і потрібно організувати змагання за що­ денне перевиконання виробни­ чих завдань. Такої ж думки

І.

с:чНІл у ;за.ті заеЩань ПJ>Є-- 'У ~~6CIJKQ:If'Y •мітИ'Нrу.

ІІІ Ш!UЙ секvе·та'Р ЦК

цьких ферм, зокрема доярок,

стає соціалістичне змагання на підприємствах за щоденне перевиконання змінних норм кожним робітником, за над-

23

В.

•бдИІЗЬІК?

!j ЗІr~:І Вер·Х()І]ЗНОЇ Ради БР9Р Пер-

сільгосп­

світильнівської артілі «Червоний

or.1Лffo}'I.1'И І і•м-е:ні

C іЮ01ТНИіК<lСdИ.

•;

1

ник

'В'Иробнищтвооr,

:JІрае~~~ Н.аВит:t МаШКН, 'РООМоОМЯ.1И

Дуже вірну думку висловив під час обговорення Звернення Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР до всіх трудівників сільського господарства країни колгосп­

Ву,дівнl1Ц'ГОО

ГЕС нс.т}~пи.'!о 'В но•втй е'таш. Ро~­

А. І. Зо.юв~rж і сеtКІР•Є'Гар·е(\1 МіІІсь_ 'P'OJJ: і :nо:б.а.:жruв Ї'.\1: даІЛьших у-опіхів іІІОГо оО.кожу КПБ В. Ф. Шаrуро у tiiOЗ!BИ'ItltY сі.ЛЬІСЬІІWrо roon(),JIIa1J'c·r -

*======

З блискавичною швидкістю рознеслася по всій нашій неосяжній Батьківщині звістка про патріотичну ініціативу донецької бригади вибійників Героя Соціалістичної Праці

:rо.шв(),ю -раlІ{'наq:т:юлу БРСР п•еtре~(}:ВИІків з <~~д;ерж,з;нняж нато­

B!ffi!,

----~~---------~

<нн~>ІІ

І:гна·то:в- раrЗ'ОО{ 3 ІJІе'J)еІДОІВИІКі'В сіJІЬСЬІК{)ІГО <f()ІС'ЛО,1ІДР­

Кременчуцької ГЕС

ПЄірШ·пм ос:к:р-еrгаір€)1 ЦК ІШ .Вї..то~ ет.в.а Ві~юvусії, •НЗJГ(ІРЩІЖ(ШИХ за Г()'J}НУ'-1Ось ~ІП~Р')і~.ЖNІНЯ ОСНСІВНЕІ руrсії К. Т. Иа;зПNУІЖМ, Го..тffі!ІО·Ю у;СІПіх·и в •J>ООІш•nшу сіJІЬІСІІК'О•rо •ГО•С­ <tб'єктів rі'!І:J.ІОВ'у<зла: будинюу ГЕС, ВОДоQІЗ.1И'Вної •лре•б.ті, еудноrr.'Іа·вно.rо Рщ:щ· Мін:сrрі•в БРОР И. €. ·АВІХі- ПО\да'l}ства ре•СІІJ1уtб,1.Їіки.

Орган Броварськог<;~ раІовного комітету Комуніствчної nартії України та районної Ради деnутатіІІ трудяЩ1ІХ

"12

r.

На будівн.ицт·ві

вели'Іезне

паrріо;и •шої

шщш­

них станцій,. колгоспник~ ~о,, . тиви донецьких новаторів, але

новому орrаюзовують ·сощ.~лtс- І .. по-справжньому допомогти тичне змаганни за щоденНІ ~е,. . ревиконання НОІ!М виробітку н~.. по-Но!ому організувати соцtа-

ремонтІ

сільськогосподарських

машин, заготівлі і вивозці ІІІ і-

сцевих добрив, іншІ:Іх

змаганни

серед і

ро-

. ;І

за-

виробництві безпечити неухильне виконан-. lІ•

торфо-гнойових компостів ряду

л1стичне

бітників. та колгос.~;rшків

робіт,

та ня 1 перевиконання взятих зо­

зв'язаних

з підrотовІОІ!> до -весняної .сі•- бов.'язань на 1958 рік би.

тій рік шостої п'ятирічки.

тре-

l

У Виборчій комісії Української РСР по виборах до Ради Національностей 23

еічня ·B~l"1oQtCЯ пеІ})ше за­ ОІК·РrжнІrжи !В-и&о·рочІrжи ~kіями

сідання ВИJборчої ком:.сії Ук·раїн­

СЬІt<ІЇ РСР по ви!боGфах

i)to·

Рщ:(и Ді.1ЬНИіЧНИ!:ІІИ ВИІбQІрЧИІМИ ~Ю~ЇСЇЯ­

На.ціооrадьІюс'fе:Й.

М·И.

Вибі>рча м•міtСія оона·йомm.1аІСь

3

фСІр:\ІоЗІМИ ВИбоQІрЧ:Иl'{ J('іJІК.)'Уе1ІТЇВ,

ЗЗІС.'І!ухала інфоt!J'}!аrц.ії тро

і Ок.р.ужюtх ВИ!борч:их КQ:ІІісі'іі з

xi,;t

ро­

Виб-Офча 'lt<Jc~itciя

УІtраїнсь:кої

Р.СР ІПо в·ИJбо:рах :Цо Ра,ди НаціQна' u .:rьн~)С.1'е<И

• :Іпститься: ·М.

к-в Iil:B, у-

боти Окружних в:ибо•р·ttИ:Х J\омі'сіИ, .rинсж, t!!·чени.х, Во.щ:tИ1!ИlJ'СЬМ .ву_ щю жтан{)ІВJlеЮІ:Я .зв'яз-к.у Ви.бо·р­ дищя, :М 45, телефон :М 4-42-36. чой

:К()І.'lісіі

УІl\ораJнс.н.кої

РСР

з

(РАТАУ).

Новосибірська область. Недавно почали давати промислов ий стр ум два перших Новосибірської ГЕС. Гід.робудів.ники зобов'язалися sвести в дію решту агрегатів

станцію н а nовну потужність у

1958 pou.i.

агрегати і пустити

На фото злі·ва: спор удження будинку Новосибі·рськоі гідроелектроста.н ціі. Колектив Херсонської суднобудівної верфі вnерше в ·країні освоїв буд!вн ицтв о доків із збірного залізобетону для морського флоту Чорноморського басейну. Такі доки втроє дешевші від металевих.

На фото в центрі: на Херсонській суднтsе.рфі. Будівництво доку із збірного з ал ізобетону лід­ йомною силою в 6 тисяч тонн.

Буд'івники Кременчуцької ГЕС борються за скорочення строків сnоруджен.ня нового nотуж·

ного гідрову3Ла на Дн і прі. 3 кож;ним днем змІнює свій вигляд котлован під будин ок гідро· електростанції і водозлиану греблю. Скельн а основа його .одя гається в бетон, уко.си захи· щаються, вирівнюються . Сnоруджуються бетоновані би.ки оnори nроїзного моста. Гідробудів­ ники щодня ~абезпечують графік робіт, безперервно нарощуючи темпи будівництва. На фо то сnрава: заливання бетону в мостову опору.

(Фотохроніка РАТАУ}. Фото В. Лещинського, Ю. Лихути, Г. Вєрушкіна.


І

НеІІfnя,

р

ш

І

Е

я

н

н

26

ІічнІІ

1958

р.оку.

2 1

Виконкому БроварськоІ райради депутатів трудящих вІд

січня

25

1958

року

Про утворення виборчих дільниць по виборах до Верховної Ради СРСР lia Підставі ст. ст. 27, 28, 29,

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 16 81-!382

ЗО, З2, З4, сПоложе!І'ІІя про вибо·

ри до Верховноі Ради СРСР» в.и· коІНКом Біроварськоі райради де­ nутатj,в т:рудящих УХВАЛЮЄ:

Утворити по Броварському ра­ йону такі виборчі дільниці, спіль­ ні по вибор,ах до Ради Союзу і Ради Національностей ВерхСJІВноі Ради Союзу РСР:

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 78-1379 (Цен11р щення туря),

м.

-

Бровари, примі­

райоІШІого БудиНІКу ІКуль­ територій з включенням

вулиць: Колгоспної, 8-го з'їзду Рад, Шевченка, Гальбича, Лисен­ ка, провуJШ<а Лисенка, вул. Кок­ юmакі, Шолом-Алейхема, Геро-їв Революції, Киі.в.ськоі

-

лі.ва сто­

171, 17З, будинкі.в: 179, 181, 18З, 185, 187,

рона,

N2N2

175, 177, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203,205,207,209,211,213, 215,217, 221, 223, 225, 227, 229, 219, права 231, вулиці Киі.вськоі сторона, N2N2 будинків: 176, 178, 180, 182, 184, . 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 228, 230, 232, 222, 224, 226, 2З4, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, гуртожиrгків: ·Заліського цегельного заводу, зв'язку, залі­ зобетонних майстерень, Броварсь­ КОІГО лісництва.

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 1ft 79-1380

м. Бровари, примі­ (Центр щення середньої школи N2 І) , з вулиць : територій включенням 8-го березня, Щорса, Оболонської, Оболонського,

провулка

Тургенєва,

В)!J!Иць:

Воров­

Петровського,

ського, Челюскіна, провулка Че­ люскіна, вулиці Червона, першо­ го і другого nровулків Чер.воний, Челюскіна, провулка другого

вулиць 1-го Трав·ня, Лен.іна - лі­ ва сторона, N2N2 будинків : 65, 67,

69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, lll, 113, 115, 117, nрава сторона, вулиці Леніна N2N2 будИН•Ків: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,60,62,64,66, 68, 70, 72, 74, 76, вулиці Фрунзе, провулків Фрунзе, Піонерського, Тупого.

- ліва сторона, N2N2 27, 29, ЗІ, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67,69. 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, сто­ n:рава Андреева вулиці рона, N2N2 будинхtв: ЗО, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, вулиць: Леон­ провулка

Куйбишева,

товича,

Київської вулиці АІцрєєва, ліва сторона, N2N2 будинків:

91, 107, 121, 135, 149, 163,

93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, lll, ІІЗ, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, права 165, вулиці Київської 84, 86, сторона, N2N2 будинків: 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, ІЗО, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174. БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .НІ 82-1383 примі­ м. Бровари, (Центр з'їзду ім. 14-го артілі щення з включенням КП(б), , України), териrорій вулиць: Степана Разі­

(Центр

примі· с. Гоголів, (Центр щення середньої школи), з вклю· .ченням територій куткі.в : Тихо· Шосе , Галаті-в, Заволока, нів, Замок, Козина, Рудешкі-вський, Мележики, Ярки, хуті•р Зоря . ГОГОЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .НІ 91-1392

(Центр

с.

-

примі­

Г<>голів,

з школи), семир.іЧ'ної щення кутків : териrо.рій включенням шлях, Жердівський Ситияки, територ і я шлях, Плос.к·іІВсь;к:нй

«Перемога»,

колгоспу

ху'І'ір

Під­

лісся.

РУСАНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 92-1393 (Центр

ня середньої школи), з включен­

ням територій: с. Русанів, хутора Русанівського .

ПЛОСКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М

сембург, Жовтневої, Сє~ова, про­ вулків Седова, Толстого, вулиць: Маяковського, Чер-нишевського, Паnаніна, провулків Папаніна,

то-ра Першотравневого.

СВІТИЛЬНІВСЬКА ВИБОРЧА

94-1395

с. Світильне, примі­ (Центр щення конт()ІJИ колгоспу «Черво­

Жовтневого.

ДІЛЬНИЦЯ На (Центр щен:ня

-

ДІЛЬНИЦЯ .М

м.

83-1384 примі­

Б;ровари, з

кінотеатру),

вклю-:ен­

Осіпоаа, ням терито.рій вулнць : л.ровулка Кі­ Кіров-а, Суворова, Ватутща, vова, вулиць: Гогсля, провулка Ватутіна, вулиць: Мічу­ ріна, Калініна, !1-рс·нулків: РадЯІ!­ ськоrо, Гоголя.

ВИБОРЧА

БРОВАРСЬКА

ДІЛЬНИЦЯ .М

84-1385

вулнць :

·вулиць:

ПархомеІJІКа,

Дніп,ровської,

Кооперативної,

95-1396

с. Кулаженці, прямі­

-

щення сільського клубу), з вклю­ ченням території с. Кулаженuі. ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

. .м

(Це!М1р

96-1397 с. В.-Димерка, ПІрИ­

-

12,

~.ровулків :

цюбинського, ФраІНІКа,

го,

ПушкІІНа,

Леніна,\

па.ртизансько-

Свердлова,

вулиць:

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА

ДІЛЬНИЦЯ .М 85-1386 м. Брова,ри, примі · (Центр -

Броварсько~

клубу

щення

Лесі і ДОК'у), з включенням територІИ

Горького, Некрасова, УJF;раїнки, Боженка, провулка БожеН'Ка, ву·

Богдана Котов.ського, вулиць: Хмельницького, Будьонного, Щер­

вулиць : Гвардійської, МакареНІКа ,

Тельма'Ііа ,

лиці Чап:~е.ва, провулка Чапаєва, бакова, Матросова,

Ком.соммьської,

Ло

МОІ!І'Осова, вулиці Ан~рєева - лі· ва сторона, N2N2 будинк:ів: І, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 , вулиці А•Нд:-рєє~а - пр.ава сто . рона, N2N2 бущmюв : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.' 16~ 18, ~0, 22;. 24, 26, 28, вулиЦІ Кюж;ько1 - ЛІВа сторона, N~М будwнКІІв: І, 2, 3, 5, 7, 9, 11, ІЗ, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ЗІ, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, вулИІІІі Київської права сторона, N2N~ будин.кі·в : 2, 22 . 4, 6, 8, 10' 12' 14 • 16' 18• 20' 24, 26, 28, 30, З2, 34, 36, З8, 40, 8 50 52 54 56 58 ' ' ' ' • 42, 44 , 46• 4 •

Лермонтова, Павлова,

Кутузова, Енгельса,

Карла ~аркса, Островського, гур.

rуртожитка

госпзапчастнн, зв'язку,

(Центр

-

с. Рожни, приміщен­

ш коли), з вклю­ ченням територ.ій : с . Рож·ни, Рож­ нівське торфопідприемство . семирічної

ня

СВИНОЩСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 113-1414

·

примі· Калита, с. (Центр щення семирічної школи), з вклю­ ченням територій : с. Калита, ху­

с. Свиноїди, примі· (Центр з школи), початкової щення включенням територ ії с. Свиноі·

тір Перемога.

ди.

ПУХІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 114-1415

ОПАНАСІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

(Центр щення

с.

-

16 107-1408 Опанасів, примі·

включеttням

з

школи),

початкової

с.

тер иторії

Оп·ан а­

сів.

ВИБОРЧА

СЕМИПОЛЮВСЬКА ДІЛЬНИЦЯ (Центр

с.

-

Nt 108-1409 при­

Семиполки,

міщення контори колгосnу і мені Леніна), з включенням територ_ій Шевченюв, Дер.качівка, кутків: Старий шлях, Затяrайлівка , Се­

ВИБОРЧА

СЕМИПОЛЮВСЬКА ДІЛЬНИЦЯ

109-1410

с. Семиполки. примі­ (Центр щення школи N2 1)., з включен­

Василенням територій кутків: ківка, У лан.ська, Остерське шосе, Гречківка, Літкінське лісництво .

nримі· с. ПухІвка, (Центр Ради), з вклю· щення сільської чен·ням териrорії с . Пухівка . РОЖІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 115-1416

(Центр щен:ня

с. Рож і вка,

-

примі· з

школи),

початкової

включенням території с. Рожівка. ЗАЗИМСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 116-1417 П'римі­ с. Зазим'я, (Центр щення середньої школи), з вклю­

чен ням території с . Зазим'я. ПОГРЕБСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 117-1418

примі· с. Погреби, (Центр щення сільської Ради), з вклю· ченням територ і ї с. Пог.реби.

ТРО€ЩАНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 1ft 118-1419

ЛІТКІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 110-1411 с. Літки, приміщен(Центр сільської Ради), з включен -

ням територій кутків: Хутір, Почаїв, Базар, Пісок, Курган, Май-

(Центр м іщення

при· с. Троєщина, з семирічної школи),

-

включенням території с. Троєщи· на. ВИГУРІВСЬКА ВИБОРЧА

дан.

ДІЛЬНИЦЯ .М 119-1420 (Центр - с. Вигурів~Чина, при· ДІЛЬНИЦЯ .М 111-1412 середньої школи), з (Центр - с. Літки, прнміщен- міщсння ня клубу колгоспу ім. Калініна) • включенням території с. Вигурів· ЛІТЮВСЬКА

ВИБОРЧА

кутків:

з включенням територій

щи•на.

Голова виконкому райради депутатів трудящих

з школи), середньої міщення куткі11: територій включен·ням Броварський Попівка, Збрід,

П. МЕХЕД.

Секретар виконкому райради

К. РІЗАНЕНКО.

депутатів трудящих

шлях.

ВЕЛ НКОДИМЕРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

Вь1сокое слово

Nt 97-1g98 с. В.-Димерка, при­ (Центр з школи), міщення семирічної

куткіІІ: територій включенням Г.рижівка, Голубника, Хутір. ВЕЛ НКОДИМЕРСЬКА

БОГДАНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М (Центр

-

Ложится снежок за забором, заснеженной мr ле СеребряноІі кистью узорЬІ Вьаводит мороз на стекле. Пасепок

в

...

И в комнате светлой, веселой, Цветами украwенньаіі стол,

Из близь расположенной wкольа Сюда аrитатор пришел.

Хозяева гостю даіот. Покроя военного китель С тремя орденами на нем, Как видно, на фронте учитель Немало бьавал под огнем. С походов военнЬІх, суровьах, Идя под свинцовЬІм оrнем, Он nравдЬІ ВЬІСОКОе СЛОВО Принес нам, колхозникам, в дом.

Его, как и всюду, встречают

А. КОЗЛОВ,

Радуwье, привет и уют,

робітних.

м. Бровари.

Душистого меда и чая

99-1400 при­

с. Богдані•вка,

школи), з семирічної міщення включенням терищрій: с. Богда­ ЛіТК'і·вське нівка, xyl'i'P Залісся, лісництво, підсо6не

господарство .

БОБРИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М

100-1401

сільенер- ченням територій: с. Бобр·ак, ху·

торів Михайлі·вка, Фрунзі·вк а. . РУДИЯНСЬКА ВИБОРЧА КНЯЖИЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Nt 101-1402 ДІЛЬНИЦЯ оМ 86 _ 1387 (Центр _ с. Рудня, прнміщен. . (Центр - с. КняжичІ, прІІМІ- ня школи N2 ЗО), з включенням щення сільська~~ клубу), з ~клю · 1 територій : с. Рудня, ст. Бобрик.

го,

держстайні.

ченням територн с. КняжичІ.

ТРЕБУХІНСЬКА ВИБОРЧА

ЖЕРДІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .Nt 102-1403

(Цент.р _ с. Жердова, прим і ДІЛЬНИЦЯ .Nt 87-1388 с. Т1ребухів, прим.і- щення семирічної школи), з вклю(Центр -

щеНІНя сільського .клубу), з включенням

кутка

територій:

нівського, хутора

с

Куча-

отиицькОІГО.

ТРЕБУХІНСЬКА ВИБОРЧА

ДІЛЬНИЦЯ .М

88-1389 б

Леванеаського; ченням терищріА Іty't'lfla:

cЗaтO!ratorooтtropJ.J:t•

РОЖНІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Nt 112-1413

(Цен'Іl> - с. Бобрик, прн.міщен­ тожн11Кі,в: деревообробного ко.мбі · нату, будкомбінату, заводу сіль· ня семирічної школи)' з вклю-

. щщ~~~щ~~~ с. Тре ухі·в, примІ(Центр вклюз школи), 78, 80, 82, вующь: Богунс&Кої, щення середньої

ПІІастунськоі,

ликое».

Ji 105-1406.

КАЛИТЯНСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ 16 106-1407

ня

КУЛАЖЕНСЬКА ВИБОРЧА (Цент,р

ВИБОРЧА

БРОВАРСЬКА

Плеханова, Федорова, КОіj)оленка,

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ЗО, З2, 34, 36, \38, 40, 42, вулиці Ко-

ДІЛЬНИЦЯ

Дарниця, Розувайлівка , Шлях, Тирси, Колода, Корчі-Стареча, Буслівка, торфолідпри"мство сВе­

ВИБОРЧА

с . Бервиця, прим і · (Центр щення початко.вої школи), з вклю­ ченням те.рнто.рії с. Бервиця.

хутора

Світильне,

с. риторій: Гребельки.

прнмі·

миполківське лісництво.

93-1394

примі­ с. Плоске, (Центр щення сільського клубу), з вклю­ ченням териrорій: с. Плас.ке, ху­

ДІЛЬНИЦЯ .М

Мокрець,

БЕРВИЦЬКА

с. Русанів, приміщен­

-

с.

-

щення сільського клубу), з включенням території с. Мокрець.

ГОГОЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 90-1391

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ко•рм:.), з включенням територій Глі•НІКИ, Пархомеика, гуртожитків : вулиць: Пушкіна, Франка, Леніна, МТС, залізничної станції, про· .м 98-1399 - ліва сторона, MN2 будинків: вулка Димитрова, вулиць: ВQІКс. В.-Д~мерка, _при: (Центр 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, зальної, Старченка, Чаіі.ковськоrо, М1іщення КалинівськоІ семирІЧНОІ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, З5, 37, Черняховського, Ф)'Ірманова, Ди­ школи), з -включенням територій З9, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, митрова, Дзержинського, Ждано- хуторів: КалЮІівка, СкибНІН, Пе­ ва, провулка Жданова. 57, 59, 61, 63, вулиці Леніна ремога, Квітневий, ЧервО'Ний . права сторона, N~N2 6удинкі·в:

(Центр

с. Красилівка, примі·

-

щення сільського клубу), з вклю· ченням териrоріі с. Красилівка.

на, Садової, Толстого, Рози Люк­ ний П'рапор~}, з включенням те­

з включен'Н'ям територій

сЗаготскотоот-

кон·тори

примі­

6роварн,

Анд1рєе.ва будинків:

м. Бровари, прямі- провулка

(Центр -

м.

-

м. Бровари, примі­ (Центр щення конrори Броварської МТС),

БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 80-1381

щення

(Цен'І'р

шення клубу пра.J,Jв'Інкіn т;.Jргів­ лі), з ВіК.JІюченням територій ву­ лиць: Таращанської, Запорізької,

МОКРЕЦЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Ji 104-1405

КРАСИЛІВСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 89-1390

ків, ГОJІОіІІ.1ІfІЙ.

Зімен­

ченням

хуторів

територій :

Тараt:і.в.ка,

ЗАВОРИЦЬКА

с.

Жердов а,

Вільне.

ВИБОРЧА

ДІЛЬНИЦЯ .М 103-1404 (Центр

-

с. Заворичі ,

примі·

щення сільськоrо клубу}, з вклю­

чеwням

територій:

заліsюrчн-оrо

с.

Заворичі,

пQЛустІ!Нlrу,

Черкаська область. Невпізнанн о змінилися села Черкаського ра­ й он у з а р оки Рад янської влад и . Там, де ран іше були маленькі бу­ диночки, вкр иті соломою, з

з емляною підлогою, тепер виросли кра•

сиві будинки колгоспникі в п ід шиф ером а бо чер епицею. В селі Червона Слобода за останні два роки споруджено 180 будинків. У році тут буде завершен о буд,івництво дитячих ясел, Д;Воповер· хавого Будинку вчителя, магазина , чайної.

1958

На фото : в одні й з кімнат нов ого будинку колгоспника сільгосп.

артілі «друж ба-. Никифор а Єгор ов ич а ПащеІИ<а. Зліва направо

-

Н. €. Пащенко, зять М . Р. Культенко, дочка Анастасія, дружина ГаІИІа Григорівна і дочка Софія.

(Фотохроніка РАТАУ}.

Фото І. Діамеита.


НQ!.І,

січня

28

1958

СТАХАНОВЕЦЬ

рону.

І

идень у день викону~ати

Наша відповідь на Звернення Партії і Уряду По 20,1 Ц~ІLТНера :teipHoOOmJX на IO'ЖH()I)ff з ЗОО гвrота~р.rв, Ш> 156 ц~нтне'Ріт ·к.а.1JІlІОІІМі на 70 rектараІІ і по 234 це•НТJіе'l)И .ОВ()ІІ:В з 60 ·геаtТаІРЇІВ ~ ТЗJІt:ИЙ У'ІЮЖаЙ ЦИ lty.1I>'f'YP з:б:рма :В МИRУЛО':'і'1' ІіІ1Ці брига~а, Я'КІУ очоіrюю. По&acRИiltИ вmщі, ніж в цj.1оосу по ІіІМrосшу, ~а..к. ІООНИ .н,з,с не з.аж.овоо:ьІМJЮТь. Можшо і П{)>ВИН:Ні збti!Jl).vrк б:.;rьші В]>ОІЖа.Ї. 3 rJІ'Иіб.оІкя:ІІ заJДо:во.1енн~ ~;ст-

б1WГИ, ЩОО .на 1І~Ю tiiJIQIIW ·ИЗТИ к.ощиц:йне, •р.а&tонова:н:итх оорт1в насінтя щтх .оо.І>наообоо'ИІХ ~ьTYIJ, ЯІКе ~ОО!р,е оое<рі,гае:\ю. Є таКОЖ J(OO~Ha M'IJ'l'OtП.Лiii ~!Я С&,І;ЇН· НЯ, 3а JI!lt(}IO 'ВСТ.З,Н()ІВ•ИJ..1И ІІИШЬНИЙ ншrІ:1Щ'\, 'РеІГУ•ТЯр·но nepoeJJiЇ.P'JW:\IO те:ІІ!Пер·аТ}WУ в к.:vгатах. Шкоо:и: в наrс не бушо TaatQro, щоо J!С'ШІ!ІЮУ пЩжІFВЛЮ'ВаJІИ oo·RМЯНіУ мінераЛЬНИІ:ІІИ ~ООJУИ'В~ЖИ. Нтні це ЗІроби:ли. На :ltOOIOOH мк.-

ріли наші КоQ.тrоспнИJКИ Зв.еv,нен- таір внесли

ня ЦК КПРС

і РЩІІ'И

Юністрів каоіпіту

по

3-4

фОІВ'И!ЩЗ ТО'І)ф, Jiamtи, $НОСИ 'ltleРfУІЮТЬ ХаТ€JІ}'И'На ВожуІк, ОКІСана. BQIЖJYJ\. та інші. ІL1ан-•граф:·к. вир~б,нищтва ~обрив nepe!ВII!JlWJrYЄ•МО. У З'ВоерненRі Цlt JtПPC і р~ :М'ініІстр:.'В СРСР ·І!'риверта>ЄТье.я уюга ~о ІІІИ'Г3.1ІЬ rооонооrіІюи ви~ •рООництоо. НаІСТа:в ча.с, щоб веі ~ба.1и не 11і:льщ,и: .з·а ІЗбільn:пенІМ В1!JРО'б!ІИJЦ'ІІВа ПІ~1КЩіЇ, ·& Й Про знижеаиrя затр:ат. У 1:\ПШІ)lJЮІ:JfУ

графіки надоїв молока" У гЗGеТі «КИІЇІІ'СІ>:к.а wpa.вJ~a» за січня Щд таІКИN заг.алооrк<ОІ:ІІ на,wу:к.о&не ~еннІІІ щю вИJl)()обНІЩ'І'ВО ·MMOOta 1! 1100.1ГО'СІП3.іХ оібласті за, 20 ,ЖН;'В Ci"1JIJI. Сер~ 59 'МашИ!нно-траm.wрних ·станцій КиіЇ3JЩИНИ! Бр·о,вар·смtа МТС на 18 rмkщі: нщцооно на кQРову 3 1 ІПО 20 оеічтя 106 :кi­ Л<Joгpal:lfffi •.М{)ЛО.К.а, ЩО на 12 К.~Ш·грш:~~ів більше JI'J)Oil1И .в.1ДІПооі:Щно:го

лограмів.

Бучанська :МТС, КJООВ{)-СВЯ'Г()­ ш:и;нсьиюrо раіі(}ну, з JFКИ:ІІ з:ма­

гаєм\JІсь, на 2 мkці: на~\Jєно на з 1 ІПо 20 ·січня 140,7 К.~1ffl1РЗ..:ІІа, що на 23,7 :кі~:'І{)JГра>:ІІа біЛЬШе ІІ'р<УГИ ВЇ!)J;ІІЮВЇДНQГО [[Єр:о­

rop·OiB'Y

Ду минулого року. За друту ;J;(Жa­

li!Y січня ще}}жано по 73 кі•1О-

ценrrпери: рощі наша б:р~и~а .на ВИ'РОаде'ННЯ

і фосфат-ш.1аку.

nepiovtY 'ИИН}\,QІГО IIOitY. За друту гра·:~~и, аоо на 5,3 Щоб ЕОоЖНОО'О центнеtра 0100чі:в за·гра- дrelltaWY <:і'ЧН:Я щержан{) ПQ 54 :&і­ б.і.J1ьше ~ по,рівнянні

СРСР ~о всіх 'ГР'}1і:вни;ків. с:льсь- виграти 'Ча•с на весняш:и сівЮі, тrn.1a О, 7З трудщня, а бриrа.да юrо госІІІода.:РоС·тва ·к>ра.їни. Наша зар1113 ІJоОО'С.Ї'Ває:ІІоQ мінер(ІІ.'ІЬНі J(OO- М 6 - 0,98 'ІlРУдіJ:дня. ТІІJІt са- ЛоQІГРЗJm,

або на

роз·сівати .д·<Jобрива закі'НЧИ:ІІо на 1,07 ТVУ.WЮІЯ, а в бриrЗІді М 4 в•сіх 300 -гекта;рах, .же бу.;е:-ть 1,З7. Наш~ бригам бу;~е зерп<JЮс•бо'Ві та QІВочі. бо}){)ти:tь :за те, щоб у ни.нішню­ Вже має'.\f<О 7ЗОО тонн 'РQІРфо~ М'У рощі •ЮІ•багаrо з:ІFенmи:ти за­ ГН{І!Й<J\ВИХ ~{)І:ІІІ!:ЮСТів, 3 Я1t1f!I •2700 трати На ВИJ)ОІбНИІЦ'ГОО ОД'ИНИЩі тонн вИіГО'fОІВ.Иu1И у січRі. До 'В€ІС- ciJII>CЬltOГOOIEO\Jta'PCИWЇ ПJЮ..rУІКЩИ. ни ще м·arrne~~ понад зооо Тупий, rонн. На :В·И!ІОrоВІ.'І~'Нні ІООІЕостів бригадир комплексної за.іі:няті тра.кторИІсrги: DpИJroP:й бригади N2 2. РЗJК і Ва,сF.1Ь Гулий, ЯІІtі Qd:аши:І<олгосn ім. Сталіна, ною «ПАТІ» ,1.оста:в.1я:ють з 'fQPс. Русаніа.

n.

КИІівеЬІІtа МТС на З :юосцІ: від­ і 4,2

з ПСІРШО•Ю ПО'Віt~но 137-8,3-70,6 кі.1Q!грама.•

Високий приріст ваги телят Щ~; 'J)OOwи тооятнищі

багато дJ1Кrrивних ·rоорі,в, яш.их оона 1.їr

зІІіJІ.еЖІшrь ріст .П\J.rо.1і:в'111 ху:доои, ·м~ає, е•вооча"сно

ПQ'ШН

!,ЖОНЩЬІІtИ'Х

'Х'ОІJ.Іо:к.а. Це доо:Ре розуміє Т·едят-

М. Куценко,

ни:щя Софія Ца"рик. і С!},:м:лінно ви-

завідуючий фермою.

конrує СВ{)ІЇ обов'\ЯІЗІКИ. Всі

те-

70

І<олrосп ім. Щорса,

гарJІЧ'У пЦтрJmІ.R.у :в К.QоJ!~ТИВі наШО'Ї МТС. ПЩ>Єглянувmи свое зобоо'я.зання, І!'ЗіІ!Те на че-сть "Вибо·рів

JtO ВерхQІВноі Ра;1tи: СРСР, ·ме.хан:заwр.и тFРіши.ти за.в~tя:к.и пеvевимн~нmо щоденних ::шінн& завдаRь за-вершити: ·реІ.~rонт тра:к.торів не д·о 2З, а ІЦО 1 люто.го, раніше

СТІJОІЕУ n~roгO'В·m ,цо ·робwи М:ІFбайни та інші ·машини:.

с. Княжичі.

***

По 40 'l'МЯТ :вЦ 20-t~;еННОІГО до ві:mу. Те.!И'Ч'КИ і бичж.и Ш'ВИ,5іКО А. Купрієць, ВJ:ГОТО:ВJІЯТИ 6-'Мі'СН'ЧНоrо віJКу ви·ро·стили те- ростуть.

Sа:К.іНЧJі

трак:rорнт лопату. .11\ЯТНИ'Ці Любов Pem()ll'llt() і На,дія Вона б:.1ьm nотужна, ніж перша. БЗJрТQІШ. 3&раз .!ЮНИ .r;оглн);ають - 3а rnpшtJI~OOI: бригцк; М:и­ Слюсар, ЮУун1ст Іван :МИJpomІUt­ [[;() 15-18 wrят 2-4-~kmнoro ~шm :Мамая ,уи 6у.(емо тру~RJТИІСь чeimro :smонує RQP11·и на 140і на ~еоеняній с:•вобі, за.яви;в 150 DРЩентів. По пі:втори-'.J:Ві А. Онищенко, коли вручили: йооrу пороси :nрООлнв euieitтpaaвapJШlt, J{ІУбj}е ПОТР'УДИ:JІИСЬ •lіЮUІГОСіПНИ­ 3іненко. Всі трІІІк.wр. Мшаєвці зоООв\~rза­ .к.щrун:сr Василь 1 лися давати більше вугілля, а •ми: :зваJрні роботи він .вИІконув на 'Ві\ц... К.И rоормщ{).бувно Ї бригади. Вони виростили: по 1·62 цантнери кap­ що:mіни nідrот<Jовл.яти:~~ее11о на ·иінно. М·е.хані1затори .цал•ИІ шов'О TOOIJJ.Ii та 1ПО 240 центнерів ІJЮр:ІІо­ 0,50-1 гектар rрІ}·нту 'бМ:ьше :заІJt:нчити ВИІГО'ООВЛення летати порп. Та,:к.им Ч'ИНооt, .наипа на 2 :~~:ні р&ніmе ;ВИІзнаїч;еного· ооrо б·уряка Ra п:rощі 1·; гекта.­ рів. ЗагОТ()ІВ'И'JVИ 2300 ТОНН СИ.'ІО­ брИІгада Щ{)~НЯ ;;щаткоою .виqюб- iCТ]JOOt'Y. дЯТИL'dе щона.ЙІ:ІІЄ"нmе 1О •гек.та,рі:в. Ці ліДІВИІЩені вобов'JІGання ме­ Су та ба.rато інши.\: {)•вочів, якпх

на З дні :раніше ~тр.о10у о](е.ржа..та з ре>Монту ~машини.

,~;py.ry

зоотехнік.

Н'()ВІf

І<олгосп сЧераоний nрапор>, с. Світильне.

Успішна роОота нормодооувнот Оригади осені. ПЦ злб,'Іе'В'У Qранку :внеtе­ но iJI{) 50 тонн :К(}:ІDПо·сrу на 1 rе-к.тwр. ВИ'Ве-зено гною і Т()•рфу понщв; 1000 тонн. Зб:.1ьmено <'JI\JIЗJД бригади, ·yJIO:IIili•1eJ:К.T'()<Baнo ла;н,ки, про·В€Ідено

ханізаrrор:В є в~П{)Від'дю на 3в·еР­ повніс'тю в.ИІстачит:ь до літа ДJІЛ нення ЦК RJIPC і РЗJди: Miнkтprn rрооrаі){СЬІКО<Ї ~'УlдООИ. На 1958 рі:к В:3Я'ЛИ на оебе СРСР, які зМt:ли:ка..1и: .праці:вНJІІІtЬв Т&В:руе вжКІВаних детмей до ма- нmх роо:т. зобов'язання: виро­ шин на З-4 бі•1ьше за:в:,з;ання, Механ:.зат\J'РИІ поJЦа:ють ~оо:·гос­ ос:.'ІЬСЬІКО<rо rociiiOД&J)Ciffi!.a, 'В ТОС'Щ пЩ·ви:щені стити no 180 центне:рів :к.арrоплі ПРИІЧОМ\У ЯІІtість іх .ві.ц:~~інна. На iiial:lf 3на·чну .Ц{)ІПСІ~югу в за;rоті'ІІv1і 'ЧИJСІJі ІМ&а.ніза'Юрі·В, підвmциrги 350 ценrнеv~в lЗО-140 ІІ'Р<Щ~нтів викону'Вав Уk:це.ви:х доорІFВ. Ті.пжи за остап_ 'ІІРЩ)'!К.ТИ'ВНЇСТЬ праці, ІКіраЩе :ВИ- на 10 rешта:рах, нарw траm.rорист, ко.муніст Ана- ній час трЗJКТ'()рні брИІГа!);и виrвезди 1ІrоІJ•ИІСТаТИ НаІШВні траКТОІРИ та бу;рSFКів на 15 ГеІК-тара.х, за.клас­ ти 3300 т-онн силооеу, а тЗJКІ()ІЖ m1ій Они:щеН'Ііо з брИІГщци: М 10, їх на па.1я понац 50 тис:я·ч тонн. інші машини:. повністю за;безпечити на пр<УГ.я:;зі Н. Куnиро, ЛІК;ИЙ при:іЖІ,!І)жав на дсш{)І:Могу І Щоб Щ>оІЮКоОір'ИТИ на:вант,аження

1)€·МонтнІJJка:м. [J)ОД}'!Кl'ІІ!ВНО

НЯ ееІЗ·ОННОГ{)

6

ТР}'ЩИ:ЛИСЬ

ИО'ГО

ТQо-

са;НИ,

•33llHIJЗ

цюють ·в основно'М'У на за:rотів..lі і ВИОО3Ці М:ЇСЦСВИіХ добрив. З~

ЗЗ.І!АаННЯ траІІtТОІР­

секретар nарторганізаціі.

Та:к. сахо висо'К~ то•рфу на а;втща.ш.ини: і ТІРаІJt·Т'()РНі ОШЩlа.'ІЬНО

СТВQІІJ•еНа

літа ltO'P0113И зеленою масою.

Бобрицька МТС.

До 1!ИЖонанн.я цього з&нтя бригщ'{а

.в них з.бори:.

Зара•з чдени лалоІК і ЇЗД()•Ві пра­

ВИІСОІООІІІІ>О'.'І:}'!К.Т.ИJJ·но пра~юв то&аір Од~тсан)І)р СиірнІУВ. В:н кож.. Це наба~гато nрисІКІ()ІJ)И'І'Ь В'ИJRОІн.ан­

но[ ЗЖЇНИ :ВИГ<ЛОВJІЯ6 НОВИ·Х і рес-

і

тwи хороше те.тя, то і ·ІWірО'Ва хо. .го ·мжне ·з RJІJX щодоби наби.рм wша :ВИЙ'де, бa.raw ща:в.аТИt:ІІе 'У вЗJзі 450-500 r.pae.riв.

працІ

rірник.ів f :вари:ші, і в результаті бригщца брJІІГ~а

брвгци Героя Со-ціаліетИ'ЧНОЇ ПРАЦі М:вмJrи :м.&)fаІІІ зн.МЬПов

на:rодовані

її ІПР<J)\'}'!К.ТЕВН~сть. .fІ.ІііЩо В'ИJІЮ~- напrоєні, чисті. В реІЗ'удьтаті цr,.о..

лят, що Щ€11)ЖаRі ві~,( 'В'Ш:ООWІІJІЮ-

Зростає продуктивність

'КЇІJЮrра':ІІЗ. з перш{)>Ю

дек.адою.

>Кілограми

2

бригаІда ·да.да сдо~о з:брати в цьо- .рИJВа на зябу. ВнеІСJІи: ЇІ :вже ~ ~о і 3 ІКаІJ)'ООІІМеІО: ,у На>С вир<Qб- біJІІ>Ше ВІ порівнsюнні wy рщі по 22 центне!ІШ з·ерн!t- •картооrлю. Через де:к.і.шка !)І;нів н:ицтв.о. це-нт.нера її обійшлооя !В І J{oedta.,!{(IOO. "'ви:х, 220 цеmнrеірЇВ ІШ'ІJТОІІМІ 1 по 275 центнерj.в <Jовоч:ІВ з GWЖН(Л1() гектара.. Що.б збі.1ьшиrги вирО'бНИЩТ'ВІ() зеvна, створ·ити м~цну rормову базу .Дд 1Я І1РЮ1Щ~ІСІ:;К.О 1ГО твари:ннищтва, вирішmш по~іяти 40 гrоtта>рів •КІ)'!К.уру:д;зи: і QІДЄІlJЖати з МЖJІ()ІГО гех.таrра по З5 центнерів зерна. Що зроби.1и і р{),б•ИNО' для заое:шечення та:&оrо урО!жаю? Под-

ВобрицЬІКа МТС на 21 м:ец1: BЇ;'\IПOBi:JJ;HQ 103-6-54 Ї 5 \Кі­

25

КреІ:ІІа, д\Jбре

працюють

їцові

Іван Мехеtд, Сергііі Іі.рюнщь, :JаН­ :кова Пела.г!н щодеНН()

Ка.рnспко.

ВИІКонуюrr,

Вони

.н.:р)!И

на

130-140 пр<>центів. С. Дов•одьно,

І

бри~аю1р.

зобО'в'я-

І<олгосп

дри:ступила ще з

«Більшовикь,

с. Рожни.

Знищуємо корку на посівах озимини f1ІОВИ SDlВЛl ООИuПU RУ.ІЬ'ГУР І Та~ ·вносюю ПО

4-5 ЦЄН'l'НЄ'ІJіВ

JІЬ>ОІАоооі ІJtopatи

mиrішнЬО:!fУ 1)0'Ці ноощ>кятдиві. · к.а.їніту. Вигідність п:vt.живлеюІ:Я Ко01.11ені б~ги, а T31lt0Ж ,!;()Щі у пе:р.шій к.аїн:т~)( .п{}.'Іотrає в то'ху, що ця ,Жeitat~i сі•чкя ОПІРИ!Я,'ІИ утв<>ренню 'К&1ійІІа с:.1ь шюєю ді€10 перетв~

на n<>еіва~ .пьоІ);оОІВОЇ к.ор1ки. lla рЮё Jti" у в·о;w. В пе~ші .J:M дні OR:J)oe')[ИX МЖИJИ1Х С'1100l>И!В•СЯ оу- І1U11'ЙІВЛеНО 4 7 .геІКТа.р.ів ЖИТа та ЦЇJІЬН'ИІЙ

ЛЬ()ІДОВИЙ

НЗ..СТЕІ1.

Щоб ШПениц:.

~уі'тувати кщоку, на кожен Гellt-

P<JOO'l'Y

По<руч з rmм

Шlllt)pii.YИ,

агроном.

І<ошосп

ц.1я

с. Заворичі.

знищення

Ї!з

тршхто.рнт І)(УІ'аціііну JlO'l'ИJГY та iнnti знарл,uя. П. Жигаnо,

ПРОДОВ.ЖІ)''ЄМО.

ім.

Юрова,

RОВа л.анк.а

ropo,J;Н:wi

яrюю ІІ:V€ІІJ!УЄ

М.

бршци,

Ви.соЦІ>КИЙ.

Па

:Мае:~~о виростити: т зааt,РИ'Г<'І.\ІУ РQ;tсади:

ра:ннмі

'Кааrусти

на 1,5 гек.тІlіРа і пшЩ\JІрm е()І!УІ'~В «,](1\JJШ{.» Та «'СJІИІВООЩJ~НИ!Й» Ва. 11 ГЄ'ІіІl'<І.ірі'В, З00 ТИ>С.ЛЧ ШТ}"/3 рооса­ ДИ пізньої х.мr}''СТИ. Вінницької області

діяльно інвентар,

готують·ся

до

весни:

ре­

заюнчують очистку на­

сіння, на поля вивозять місцеві добрива. Одночасно хлібороби до· глядають за озимими. В багатьох сільгоспартілях посіви піджив­ люють з допомогою цивільної авіації. В колгоспах імені Леніна,

~червоний господар:., «Перше травня:., Тиврівського району, вже ,Jіджи.влено з повітря ПО'ІІад 800 гектарів озимої nшеииu.І. На фото: nідживлення озимої nшениці е колгосnі «Перше тра­ ня:..

році

з

плодоносного

жали в середньому по

кожного одер­

менше двох обприскувань, і вра­

68,5

цент­

женість паршою пізньостиглих плодів була б значно НИЖ'ІОЮ, ніж ми її мали.

нера фруктів. Від реалізації їх до колгоспної каси надійшло близько 700 тисяч карбованців. Крім то­ в плодосховищі

зберігаємо

зняли

гусені.

ОбрІзку

всі

зимуючі

та

гнізда

розрідження

крон розпочали рано і завершили до початку сокоруху. З осені на кожен

гектар

гною,

саду

внесли

по

розмістивши

10

його,

головним чином, у приштамбових

кругах. грунту

Весною по мерзлоталому на

кожному

гектарі

під­

no 1

сіяли центнеру суперфосфа­ ту та 0,5 центнера аміачної се­ літри. Приштамбові круги переко­ нали, акб у міжряддях переора­ ли.

іцоб знищити грибкові хвороби, ще до розnускання бруньок

дере­

ва

обприскали бордоською ріди­ ною. Протягом літа сад обприску. вали 5 разів мінерально-масля­ ною емульсією, яку виготовляли

У віІ.щmDІвіць на Зве.рненНІЯ па:ртії і '~д'У ~ 1JIC:x ;працffіни­ на бордоській рідині. Це робили кіtв СЇЛЬС.ІЖОГО roroi();t3'J)CТ'В13 Jt11.Єi~ так: у 100 літрах води розчини­ OJI()JВ(), що 33\ПІJІа.мвана ІtілшіtСТЬ ли 1 кілограм негашеного вапна, В'ЕСООООUJ!к.існОІі Рrосаt.ди. бr~е. 1 - мІдного куnоросу, 1 - мі­ І. Ло&но, парникоаод. Колгосn ім. Ватутін&;

нерально-масляної

с. Пухівка.

тах аб.nун• майже не було парші.

1

Навесні, під час побілки штам·

15 бів, заnровадили новий спосіб ви· готовлення в

взимку

тонн

Коли б додатково зробили ще не

саду

Сад доглядає бригада з 17 чоловік, якою керую. З осені та

та Га.нна Петрен,ко.

сільсьt<огосподарський

гектара

гонн свіжих яблук, які незабаром

ІЩJJfИ!КИ ·виве:зено близ:ьпоо 1ОО 1'UШі гною. В ЦМ1f)' зас.д}"Га 70~+Ш{)ГО ї·зJ;()!!()N Пс•rра Пав.:юв'И­ '1:1 За'ікк. :М:аемо 400 :мат. 3 них 150 33 остаRн1й чаrс сп.ле.1и 1\Ю~о1rосшнищі ланк.'И! МаФіЯ Пиеа.}Jенхо

І<олгоспи

минулому

реалізуємо,

Дру~Н{) ПР&ЦІQЄ 1! Ці ,J;H; П31НІИ­

монтують

В

го,

РОЗСАдА ОВОЧІВ­ НА ВСЮ ПЛОЩУ

гру:нті

Сад любить добрий догляд

вто•ристоrвуеУ'О

'l'tpa'К.'NJtpИ

емульсіі

та

кілограм дусту. На ранніх сор­

тому,

розчину.

що

на

<Jозчиненого

Він

кожні

вапна

полягає

10

літрів

додавали

по

грамів перемолотого су­ nерфосфату та небагато дусту

350-400

для боротьби з

Роботи

в

короїдом.

саду

не

припиняємо

ні на один день. Під урожай цьо­ го року вивозимо гній, який ск.1а­ даємо у штабелі. Зібрали гнізда

гусені. У погожі дні обрізуємо та проріджуємо крони дерев.

Минулої rо

осені

з

требухівсько­

плодарозсадника

одержали

щеп. На 5 гектарах вже зро­ били розбивку нового саду та

700

nокопали

ями.

Скажу про

кращих людей на­

шої садової бригади, руками яких торік вирощено дорідний врожай

фруктів. Відзначаються серед них ланкова Єлизавета Білогуб, а та· кож колишнііі садовод, літній колгоспник Артем Сакович Під­ дубний. Дружно працює комсо­ мольсько-молодіжна ланка, яку очолює ЛідіІІ Литвин.

Л. Самофалова,

бригадир І<о.лгосn

ім.

с. Бобрик.

садової

бригади.

Сталіна,


І

81&1&111111.

==Національне свято

• u

.

ціалістичноrо табо.ру. Радянсь-

республікою.

як і дата

Ця

кий

дата,

проголошення

Індії

неза­

·а

лежності Індії в серп·ні 1947 року, золотими літерами ввій­ шла в істор·ію ~аціональна­ визвольного руху найда&Rішої країни світу. Почалась нова епоха в житті 400-мільйо~tного народу, який скинув кайдани колоніалізму .і прокладає шлях до самостійного політичного і економ·ічІНого розІВитку. Вже перші крокИ пробудже­

.

Союз,

також

допомагає

радянські

та

машин,

іншої

ус­

промис­

спеціалісти.

Господарські успіхи Індії, її миролюбна

ки.

Хрущо·;з, жава,

про·

зовнішня

політика

зміцненню

міжна­ респvблі·

авто1ритету

«Індія,

має величезні можливості для

-

-

говорив М. дедалі

зроста­

ючу роль у розв'язанні бага­ тьох міжнародних питань. Во­

здійснює .ряд заходів для роз·

на є активним борцем за збе­ реження .j зміцнення ми.ру ·В

ширення посівних. площ, під­ вищення їх родючості, .впро· в.адження сучасних методів ведення землеро6ства і тва· ринництва. До таких заходів належать,

зокрема,

часткова

реформа,

·створенrня

державних

показових

земельна

Індія. Вудиця в місті Джод­ хпурі.

Фото

Є. Аккуратова.

виробниц11во країни зросло на 22,1 процента, збільшилась

господарств, оснащених техні•

потужність збудовако

кою, спорудження великих іри.

фабрик

в.еликих

гаційних

і

енергетичних

і заводі,в. Тепер зусилля •індійського народу спрямовані на боротьбу за виконакн.я другого п'ятиріч­

си­

стем.

Працьавитому

електростанцій, ряд державних

іrндійському

народов•і вдалося також досяг­

ного

ти

місце в.ідведеко створенню но­ rвих галузей промисловості,

перших успіхLв

національної

у

розвитку

промисловостІ,

і

п•іднесення

життєвого

рівня населення. Тільки 1951-1956 .р·оки, тобто

першу

п'ятирічку,

за І

за

промислове

в

якому

основне

індустріалізації країни. Істотну роль в усп·ішкому

що є гарантією його незалеж· ності

плану,

ІВиконакні цього плану відігра­

ють міцніючі зв'язки 1ндійсь· кої Республіки з краінамн со·

МІЖНАРОДНИЙ ИароАІ свІту niдTPRIJIOTIJ

...

І

р8ДRНСЬК ПрОПОЗІЦ\1

усьому світі».

незалежності,

ротьбі за

ЮWЮЖНО 1 Ї ЮТЬ

}"ВЖИ

за ТИ!!.І:,

'ГJІ)'1ДО•ООІЩ lІ'И­

JJ1K

•В>ОІІ'И 'В'И1К{)'ІfУ10ТЬ

бо­

1\.1:IJCY

1учаІС1rИЩЯІ}(И Пі:вліч-

liШr

9

~ОСІІІ'l:ля8.

ІКІЛа<си, Я1Кі в.~уть •уtч:и-rе.ті К. КаJfИНИ!ЧеІНJКО, r. Тка;чеНJІЮ, є. Ді­ д·Є!НJКО та І. ~еС•1Я. Особ~>1ШІО м:.ц­ Ні 3-НаJШЯ И'&ЮТЬ уtЧНЇ 3 ТЗІКИ:Х

·ІІ'Р'е';'.t'Метів, лк. фі~ИJК.а, мате:~~:·атИІ-­

ЖІИІВий, твІJрч.иfі 3B'JJ13oot .сі•:~~:'і і ШІЮ.'ІИ, lд'ру~Жна :rюбота 'RОО!ІОО­ )[~1ьсиюї і піонерvЬІК-ОЇ орrан.іJза­ СІЦ[}ИІЯТИМ)-ТЬ

)І;З...1ЬШQ~

в-cwro

ПО~

навча.1ЬН()-ВИ:·

~iтeft, а:ле в ос·ноті всіх В'И'С.'J1У.Пів на ба.ть-

Штата:и

пияч•ить,

знrущм;тьм

щружиною, '!)()13Ганяє ~ітей.

cocrii

:на:д

3-за

що с.ві;wшть і цьо;r·О сия МИІ:&ол.а, учень 4 ІК~1а-

ниніІШН:ьоі

poiO()Il'i

~за П€РІШ·е пі:воріч>Fя 1-2-3

жщн~ не зшк:інчило с·емИІріrqну кіІВСЬКИL'< зборах, о~иtі неЩQІ;tаовн-о mк~w1Y. І ;це не 'ВИПІаі)(К.<JІJЮ. Дени- :від!&у,тим в нашій IIJІRO'o1i.

Ра~дя~сЬІ:кі ІІІРОІІООИІЦИ в литан- ції, •WКІРеІМ3 щюІІОІзИЩії про :упща.. :ЖаJВІН()ІГ() <ОеІtІl>ЄТЗІРЯ ОША ДаJІ.'Іе·­ оох ()tМаібше'ШІ!!.t :и:іжffіаv()Ідної на- ~ешrя ')'ІГОІАИ 'IJ!.liO ненЗІІІ~ і!іЇZ са.

-

наооk:ск:і:в у ШІ!ВЧаІ.'Іf>-

ві;;від·)"Вати :В'В·ече-рі ~-б. хо'Віного щюцоо)r. Ду:І!!К.и ці були

У М. ДенИІсеН!Еа

Ці та іВ'Ші ~ЗІХ.ШСШЇ ІІJ)ОІІЮSИ· -yrчa•crrь в !ma~m~й •сооіі оJt€ІР-

ПІР'У'Же•ності з ІJto.ЖHИL't! дне~м зна- ІКраііна.:ми

f~раіЩИ:Х

ши ·1 ВИЩВІЮИ

ліпmе·нию

оеВJко

DІІЮ

ТІ'

пра:вила д.'Ія )"Ч'НЇВ. Д. СеJм.ещен­ цій ко, нз;rnриnмаІд, доооо.1яє учню 4

огляд !JМ1е>1НІІ1Щ

1

Кmрух!И, лаюя КЇІЛЬіltkть ·НЄ'lІІСТmrаючИІХ.

'!:'

ХОВаН'НЮ 'С!ВОЇХ діте,іі, Не С.1Ї!дll\,'У-

мир і прогрес.

В>іv!JrоР'ИТИ ~rвerpi, ЩО JЩJП'ТЬ ·і~ ІО- НЗІЛ·ежить Ооо.'JІУІЧе'НИN вір'я)).

Н:кщо за

Аде OJ\P~~i баrrь,ки :не на~ають к.а і ,російська .1ітерату,ра.

люд­

у

на ,Зё.ІСЇ.д'а<ННЯ t:JIЬ:ВW:OWKІJ~y, ІК•РЕ­

:вис{)-' )lСлітно:сті ')"ЧНів.

1•- lJ.ap·ПЄ!НilW, r. МИіС.1ИіВЄ'ЦЬ і бататьох l·н:ш'І'У ........ стЗІранно .на•вчають·СІЯ :в шiWcri, СІJ'І)!дінно :ВИІWН'У'ЮТЬ завдання ІВ'ЧИТМЇ'В і батЬІк-ів·. Ві,'ІЬші•сть тшк:и:х .щіте1й, дос•я'ГШИ: 14 р()ІХЇВ, 'ВСтуmJИЛИ UJ;O K·<K'r!l(XJMФy.

ства, яке бажає ,великому іІі­ дійському народо&і дальших успіхів у зміцненні його наці­

ональної

poll\,i•в

са Савоетю. Діти r. І . ·сm:п.и, д . во б fflii:&;I},

Інд.ія ,виступила

всьог.о прогресивного

рщ

ВИІЮН'У"В~ТИ

Одержа.'Іа м•еда..'Іь ВСІ'В і 'У'Ч€- яжі м.ають хо})'JІІПі і Щщм:інні нищя 6 R•'ІЗІСІУ, в~інни:ця Лари- щінк.и 80. 3на.чно 3М~нши­

одким з ініціаторі·в Бандунг­ ської і Каїрської конференцій, .раз.ом з Китаєм проголосила .відомі п'ять принципів мирного опівісн)'Івання, підт:римує іні­ ц·іативу Радяоського Союзу в питакнях заб~рони ядерної зброї, •роззброєння і зменшення міжнародної напружено:сті. Національне свято ін'дійсько­ го народу - День Республіки - це зкаменна дата і для трудящих Радянського Союзу, ддя

'В'Ж·е

,І({)·'ЩЇ

КИІЙ .БІР·ОЖ.аІЙ З•ЄРНQІІ•ИІХ. В ІМИ!l'Уіо10~' ЧВС'РТЬ ІІЇД'МіНН'И'ІtЇВ• бУJ.'ІО ЛИІШе му '!Юці Ніна; щеоржа.'Іа .м:е.даІЛь 3, а тих, що нмзrчаюwол на. «4» учасника Іkе•с{)ЮІЗНQІЇ сідЬІськ.о- і «5» бдизЬІ.ко 50, то ~за 2 чверть rосшод-а•рСЬІК()ІЇ .в.иет'аmи. ·ста"1о в.іtщмі•ННИІК,і<в 19, а )'ІЧ!Н~В,

як .миролюбна дер­

відіграє

'СІНСУЇ.Й

'рощує

С.

промисловості Індійський уряд

дуктами і сировиною.

н.

Ч<l·ЮІТЬ

поставки

таткування

яке

ВатЬІк:и уqенищі 8 ІКJІМ'!У оу, часто [IJJ{)Іll)~aє 3З..НJІ'І'ГJІ. '-15 є,теСЮІ()ІЇ СіИ'СТЄ'М•аТІfЧН{) .ЦОРІУ- 6чня М. Денисшка ВИК.ТИІКіІ.Ш

Ш:ІСИ.1ЬІnу ро•б\Jту на са~·Иібі, са- тик:уrва~ш 'Й'СІl'О, а<.1е це Н·е вшrи­ wс-г1йно в•ИJртц·у:ваrги ті чи і•нmі R'}\1o. Незаоба:ро'м це лит<JІння (\ЮІЗ­ о:в<J-чеві Jt')1Jiьтytpи:. Ча·сто ·можна г.1яд~'ТИІ.'.[Є"ТЬІ(Ж :В на<роОдн<Jr:'.\!у сущі. 6у.10 бшчити цю мю~'ІО;J;У e!H'IWПи,J;іІбні ф111к.ти, rnpruщa, П()Q<ДИJ­ ~іас-гку на прИ!шк:і:Льніfі напзsчаль- Н()!Хі. По~силення вихоонdі 'Р()Іб·о­ Н\J•,:('І}С,-rЇ;JJНЇій ·дід:я:нці, 1,е оон а ви- ти б~1аГ()ІТІІОРЖ) ВІПдИНJу,1о на рkт

про

забезпечення

населеІІJНя

Трудове виховання дітей в сІм'Т і шкоJІі

споруд·

ду

родног-о

господарства,

року.

І

кредит,

лової продукції. На багатьох новобудовах Індії працюють

галузі

1958

вугільних шахт; укладено уго­

ними

сільсЬІКого

у

січнн

з Р;длкuІйноІ по~ти І

!f

надав

жепrні металургій~юго комбіна­ ту в Бхілаї і ряду маШНІНобу­ дівних заводі•в, електростанцій,

сприяють

·В

відомо,

довгостроковий

ної Індії знамезувалися поміт.

з•рушеннями

ЯІК

26

*

.

ІН 7fІИСЬКОГО народу

Вісім .роо:ів тому, 26 січня 1950 року, Індію було щюголо­ шеНІо

НеАілн,

В. Джежеnій.

директор tередньої школи. с. За.воричі.

"Напишіть, будь ласка, про це"

раІР

КЇНСШ.1Ї:ВІКИ {)ВУТЬІСЯ, і ГЛ•Я)І'а:ЧЇ 8

:ІQ/ДіНТЬ жое б.і.'fьІШе uр:шх:ильнИІків 1юат.1а.нТШШОІГО сою'ІJУ (НАТО) і БМ\.ІЗW:ЬІWN паму ~а­ о6уренНJЮІ: за~ТИІШ3Іюrь ·Іt..'Руб. На­ в '}"Іеі:х ~-ра.інах с.віту. На пііх- :&~раїншJ4:и- ·учжн.иця:ІІJИ Ваtш~ав. щься ~ з~mі ТАРС, ОІПІ)1б:Лі1:wв>а.­ ИОНІ~'І!VУ'Ва1!ІСіJІ кінофільм «Шт-орм». трmк.у

;ншшоІЇ

ЮІРОІІІОЗИЦіі

щю сЬ®ОІJ1О АQІГОІЮР'У, ІПро ІВІЇІJJИОО!'У ІВU ній

22 сіІчшr.

В Шй

іПіІІJ:к;роо­

Не зна~еJю, ЧОИ'f, але JtЇJІ{)Імеханік

nишіть, будь ла·СІ:&а, про це, мо­

·же,

.краще

оочнут·ь

пршцювати

ок.тИJR.ання в Ra:Йiб.їrim"li 2-3 1d- застоtумння си:ли ІВ раійоосі .ПІООГЬІМ, що США ;і !.нNі:я хо­ )'ІІJJ}'Іс,ТІІІВ о,t;ну rча.~тину. я•к. кішJUІехан1к, Т31Іі. і заві.щуючd сяці .на·Р<ІІАИ н11 JJІИІООІWМ1 рівні з В..пrзмrого і Ce:pe,tнwro Схо"п, ~і- чут~о ]ИJІюриста.ти Amatpewy 'На­ Не:з1ЦОІВІГО ·illм.sr 'ЮТО ~ШОtН-е'ГР'У­ ІКіо'І'}'бШ. участю глаm 'У'РЩів ..:ерж1ІІВ :ви- стали зМ1а.льrне :вmнаІНІШ каро- !l)a~Y ~

стушє і

.б111raro

ЩQб іІІІРІІІІІІJІТГа'rо!

rroro,

.:х~р~АJС.ТМІіНИів ,\Їв. 0ЮІаІК Ц)аІВJІачі ІWЛа ЇІМJІІе- 1!>-раФІrи: &ИІЗШQГО

б'}•рЖІуазних ·к.і.'І на 3ax(Ui. !Вмзуюч:и .на. це, аІМ1е'l)И!К.а:неьІЕи:й rа:зЄ'l'ний ·О·ГJІ'Ща"І JlіІШМ::ш [J:И!Ше :В «Нью-ИQІJІ:& ~r~алщ 'І1ріІбюю>:

р.іаІJrkт:шч:ШІХ держ&В, на.с.мтщреJ~ США, .не баІЖа:ючи І{JаіІУJВаТИІся 13 В()ІЛ•еЮ НЩ>О~Ї:В, ІВІД&ЮТЬСJІ АО ірЇЗнп :м:аrнЄІВІр.іJВ., щоб )ІХИІ.'ІИVГИJОЯ ІІі.~

і

Cep~wro

!ВаJІ.В: ~утий ~інофі.лЬ11, і знову

Gxo~tr, $і е )'ІЧаС1ІИІЦJWИ Ба;г­ те ж с,~JІ·е. Ча~с,то :бrува"є ТJІ:К., що • ~,а.цсиоого ІООНJ.Іtу, EQ ІС:ІЮІЇХ неб·е~з·ПeJЧRWX ~ТЯ OПJP·a~R <ИИJРУ ІПШШЇ'В. «По~Цібно ;)(О roro, - 'Г<JІВ·О<ІНl'ГЬСІЯ

Б. Миноnаєнко. с. Княжичі.

сІ);е,я ншраutи ·на :нз.й.в~ИІЩому ~івні mрий~яптя щюіІЮЗ1Щій Ра,~~;ЛН!сJ>к.о- в 'ЗаЯІві, - ~тк беруть 13& 'rор.•ю об',е){ЛУJЄ :НЗJВІІОО.ШО ·С,еJбе ОІПОІЗИІЦЇЙні ГО 'У1РЯ'і.~У, JJJR.Ї 'Віr;JJЕрИіВаЮТЬ ШЛЯХ ХеЯІІtі eD.\)'OI!IellleЬilti 11\::L)aQ,HИ napтil на 3ЗІХ{)U{і; в оо.наІКИ wго, ,и;о ,юцното 'МИ!РУ- Ві.шш rого, 1001- уІЧ1І!Dнищі НАТО ·3 ІМеТ(J>Ю m.рищо ця ~оо .rmбorкo JЩJWИІКМ і :ни 11~~б.1ять ,юро:ки, сдрЯ!мова.н.і на !М:уtсити ·іх лрИійняти шме1>ИІІtаІВJсь-1

:11 партії, що ~ИІМУJЮТЬ :у;рtЩtИ».

дальшу r.он:к:у 01збІроень. І.к;у ІЩ>еІР'Н!У і рw~етІЩ ебІрою, теу 3в·я;~КІУ з ЦИІМ 0001б.'Іиоого 1ПЄ/Р нашаJr(lJЮТЬМ ~~ІЮб:ити fl'e оа-, 'І3.ІІООЖ 1)~С.ЬІК.У DІІЮІІООИЩЇ:Ю Пі.\,)0 зншчое'ННя нwбиv.ає е~ні'Сть і ІЗІГУ1>- '!le •за. А®ОІ:М{~І'О•Ю Ьwццад;еЬІК<НХі Ові'Юва ГРома~стість ,с:хm,аІJІ:ЮЄ

прИ!ПИІНЄ'НБІЯ ХQІЧа б на ВИІІDроІОІ)"Вань

.2-3 :~ 'І'tО!І!ІаНЇ>СГЬ 'У'СЕ СИ:д, sr.к.i борЮТЬІС:Я !ІаІІtту ЩО~О краЇН

а'NJІМ'Н{)ІЇ і 'ВОІ,lНеJООІ з:а мИІР.

llvo

це на:rо..uє

зб:ро!ї. JI.Ciii.IJ·aiІD ІІІі'д11Ве~еНШJІ1l ~ИJ:&OJrК()IMY В.сеІСlВітньо·ї Ради Мицwro може ІlУУ'fИ НtJда,внє

не'ННЯ ·бі.'ІЬШ ЯІІі.

ооер-

ВлИІЗІІІWГО .і

за.mва СеірЄV{НЬОІГ·О' Сх,<Щ'».

,у·чаJеть США

А1І!ЮР>СтіІй

ІУУ, ІВ :яm.rи •ГОВ()ІJJ:ИТЬ'С.Я, що «ГІJО- с·осіі 'М:ав ІЙ інш·у 'ИЄ'І1У- Об'е.-;на­

9200 sченm з х~сь:ка д')")І;Еа ,може зробити ти ni~ O.tlfllN .JОЗІХООІ а·лрес;и:вяі 44 ~ержа~в, JІІК;і '3аJl\ІЛИІКіаJІИ Орта.- с·еріі<J~RИіЙ ВІІL.mв і rJJ;QIOИТИІCJl ТQІР- ооєнні •б.rок.и НАТО, ВаІг~~ЬJR:ИЙ

нrзацію Об'е~нмmх НащШі ІСJІDРИІ&- ж.еет.ва. ІСJЮЄЇ ІІ0•1Ї, якщо її JJ;iї !IIalltT і СЕАТО (:оовннИІЙ ти JИtнаіll:шв·:идmю:wу лриш:инеRНЮ бу~уть noro~e·нi». Вва:жаючи за у ПіІщенно-Схі~·ній ·Азії).

C()lOO Так.е

в·иnrроб<у~в,а.л:ьни:х Щеv"НИ!Х вИІб)'ІХЇІВ. потріІб.не ~ома;сти НОВ'ИІХ зусИІ.1Ь аб'~аlП!'Я оона.ча.л:о б, що країВ еВІрСІІпейськ.и:х wраїнах ооо- 'У 1б<JrрО'І'ьбі за з·(ІІбеr.шечення миру, ни )'ІЧЖ.НИІЦЇ Ба~rосщ~ьІІііо~ бІлИІВИЙ ime-pec ВІИlК.JІИІКЗІJІа про- ВІИ\ІіЮ'НJІW•М Всесвітн:wї Ради Миру ІПallt'l1Y і СЕ!ТО tтЗІJІи· б ЩJОСТИ­ позищія про .с,тrоре:нН:Я в ІЦеRТР~ вИІрішИІВ •с!КЛИІК.ати 'в лИІІЩІі 1958 ІМИ лри~'11К.аІ:\Ш ГОІJНJІвноrо тгре­ Єв1)011І1І ·3они .вільнQЇ вi,Jt шrомноl РСІІК:У Конгр•ее іПО' роозІб1Р·О16НН'Ю і сИJВ:Н(Ж'(Іо б.ч()І!tу

збJЮЇ. Цю ІІІІІЮПОІЗИІЦію, !ІЩ'дРИІМа- м:іжла<ІJ()l){НОЩ ІІЖЇІВРіJ·бітнищтву.

ну Pa~JmCЬilt'IF.d СоЮ30'М, iВ:RrJYIHYЛ:a

ПОІЛЬіЩа. &на me-pe,;:~;б3Jilaє, що на

теритоvіІі Полмці, ЧехООЛІJІВі3ІЧ!ЧИ~ ни ЮмеЦЬІlWІі Д€Ім{)І:кіратичноі Рес_ пv~ ... :.".и 1. ф<>~lrеnа.ти:вноі Роо~ублі_~,ІІJ•нu" ""' "

Підстvпи імперіалістів ' на Близькому 1 Середньому СхоАі

-

НАТО.

В Gалві ТАРС ІІ:к.азуєт:ооя на

:ве.1ІrЧЮНУ н~бе::шеІJ.і.у, лка Н3/ВІИ:.СRе

_ Оголосили, що

вісім?

Мал. О. Козюренка.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ сСількори сигналізують» -

під І якому . йшлос~. про те, що брига­

таким заголовком у газеті «Ста-

хановець» від 10 січня

дир

р1льничо1

бригади

ко,71госпу

вміщено ім. Леніка М. Безсмертн_ии ~и~­

листа з семиполківського колгоспу чить, не піклується за своІх ДІтеи.

наІД ,юраJЇн~м:m Б.'ІИІЗЬІІWІГО і Се- ім. Лен~на. -ре:днмrо CxOI;J;Y 'В р3і3і 3~~іkненшя Голова артїді

ЦИ!Х шмеірmанс.ьІКю: п-1-а:!Гш, .і і!Іі;{в КИІЙ та' Се •к,р·е•С.'LЮЄТЬІСЯ, що' •'І:ИІЗЬІ

картині дев'ять частин, а чому ж тільки

8

Викокком Вели·кодимерсЬ'КОЇ т. Черепаха д. сільради nовідомив редакцію, що

повідомив редакцію, що на трьох

факти, вказані в листі, п·равиль­

27 січня в стошщі 'hір·е:ччидільницях артілі є кузні. Всі ко· кі. Листа обговорено аа засідан­ lі.И Юмеч'ЧИНИ не 1ПОІВИШІа ІРQІUП- ни: А~а;рі ві.;\'крИІВ,аєтьося сооія •р€r~нИі Охі:д ІJІОІВJІ'Н€.Н і •МО·Ж·е ста- ні, які обслужують ферми, під· ні сільвиконкому; де був прищуmатИІСЬ і mИіl)Облятш:ь а'ЮМ!Н~ В . ти '.З()ІН\JЮ 'МJІІР'У, де нюrа і не по- ковані. cyrniй і М. Безсмертний. Иому """"У :в Євn.t>m no111't1' а:гда\і\СЬіК·ОГо ІІІа.к:гу _ .. д збіро.я.

JІЯ еІІІl)ЗJВІИ .~у

.,"':""

·~·()ІІ'<і ІбJІ<JіКіУ

ствQІJеНоІrо •Їім- винно бути: ядерн()Іl та •ра~етнт

• • •

вказано на недопустиме ставлен-

і ІВ у<СЬОІМ')" e.вifl'i !ЦЯ ,проіІІООИІЦ1Я ІІІ ЇМЇ<СТ:m; В ~раfіО:НЇ :В.1И3ЬІlііОІ'О 3Іб1J(}ІЇ. ,Н,~ П()ІК.аJЗ)"ІОТЬ . В!~І1)'1ІШ Під такиNІ же заголовком ня до дітей-учнів. Він визнав ІІЕЗ.Є .НСІUJ:З:ВИІЧа!ЙІІо ва:ж.л::шве 'ЗНШЧе>ІL- . е!РС . wro Схо~у. Ч.1ена.жи пре•си :к.раш ВлИІЗІJ:ІО()ІГ()І l Сере\.1- ( «Стахановець» від 10 січня) вмі. свої помилки і дав слово іх ви­ ШІ, що l!lf3ItaiOТЬ і ~м:к,і бУІР3JУ: ~.аФJІ:,.=К{)ТО rnalt'TІY є ..Аошr.'Lія, [.нього Cx~J;y, н~р~и дW:О р~о- щено листа з с. В.-Диме,рка, в правити. <Іі3ні гruзети. «ІСтв·ор~.НБІЯ таІКОО. ІІ І'РаJК 'Гу-реJЧчина і ПаК;И'- ну земно! і&УЛІ ІJI3Jli!W Щ(ТJ}..... уt--

З'<JНИ,

«Та.ЙІ)!)С.»,

З3ІЯШШЯц~·""'~~!Р.Jt{)І~~~: с:·. Фшк~не ж rк~ріІвництоо ють зall(..'IИilt Р&.J;ЯНСЬІК.Оrо CIJ>юGy. "'•rvv•.u

"""""*

...v-

,,."..,..О'МО:_же

ттпм:

wгрее::ав·ним

уtrр.уnованнш:м

бuу~т~~~>КЛ::Ю:~~е:~~,--~~==n~n~~~~--и~----~~~~::-:::::~~ •

В

·

Харькій!

РеАактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА.

Адреса рuааП: м. Бр~~и. K~~~~o~ocri:...~·!~~-~K~и~b~c~~~a~,~N:'_1~3:8~.--~~~~~~~~~~-~~--~--~~~~~~~ Зам. 420 2it() Броварська райониа друкарня Київського

обJІасноrо

управJІіння купьтури.

12 номер 1958 рік  

12 номер 1958 рік

12 номер 1958 рік  

12 номер 1958 рік

Advertisement