Page 1

ПРОЛЕТАРі ВСІХ КРА'Н. ЄДНАf1ТЕСЯІ

Рік в.идаиия

СТЯХЯНОВ[UЬ Орган Броварського районного комітету Комуністично' партіІ Украінн та районно' Ради депутатів ТРУДЯЩИХ Киlвсько' оБJlасті

ХІХ

П' Я тни Ц я

всіх сил на ус піш н еви ко нан н Я З а в дан ь

СІЧ Н Я

ЦІна

р.

партІї і уряду.

15 ИОП.

ЗВІТНІ І ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ Д р у гас е с і я

У КОЛГОСПАХ

можуть не піддати суворій кри'Іиці керівників артілі за ті не-

,lIиканого всенародною підгото,в­ кою дО ХХ 2'ЇЗДУ КПРС, по кол­

ДОJIіки,

госпах

місце у підготовці

району

р(}зпочинаються

які мали місце під час

збирання врожаю і )Іа,ЮТЬ зара.з

збори. У

сівби

відповідності до Статуту сільсько­ господа·РСЬЕОЇ артілі загальні збо­

доби.

ри трудівників кожного КО.'Ігоспу

раііону насіння не

з.і і звітно-'виб(}рні

і

до

організації

весняної зиміВді ху­

У значній кількості колгоспів

сільськогосподарського

доведено ще до надежних кондицій, незадо­ відьно проходить заг()!Гівля доб­

року, а там, де відuудгг,ься та­

рив, підготовка парникового гос­

каж виБОРИ,-оuрати склад прав­

подарства. госпників

мають

uбговорити підсумки

нудого

ми­

JIіння, ревізійної комісії.

Загальні збори кол­ господарі артілей.

-

Борючись за дострак(}ве здіИ­ снення поставлених Па,ртією і

Вони повинні сувОро за це спи­

У рядом завдань в галузі сільсько­

рів, викрити порушників трудо-

го

господарства,

кодгоспники

У

тати чденів праВJIіння, бригади­

В01 дисцишrіНІІ, які наносять ве-

РРФСР

24

січня закінчила

боту друга сесія Верховпаї Ради РРФСР. Верховна Рада одностайно затвердила бюджет по доходах в сумі 74.267.131 тисяча карбованців і по ,видатках в cy~!ї 74.179.199 тисяч карбованців. ПОТі~( го.товуючиіі повідомляє, що на ім'я Годови Верховної Ра-

путата О. М. Пузан(}ва з просьбою увільнити ііого з поста Го.'Іови Ради Міністрів РРФСР. Ого-

проектом Директив ХХ ';\'їзду КПРС п(} шостому п'ятиріЧНО~IУ

JIОШУЄТЬСЯ текст

перспективи

звітні

і

звітно-виборні

місце для

са,мовихва­

днння. ~T звітній доповіді пови­

НОВИо1а прийняти заяву тов. Пузанова і увільнити його ві;!; обо-

всебічний,

в'язків ГОдОВИ

оошку

.ненова, в яко,му він просить при­

значити депута,та О. М. Пуза.нова ІІершим Заступником Голови Ра­ ди Міністрів РРФСР. Це поданнн приймається (}дностаЙно.

H1ITypa.'lbHi

та

гро­

шові дох(}ди, чи lIР,ШИЛЬН(} нара­

аиаJIіз стану кожної ділянки Ko.тr­ госпного виробництва. Доповідач

хонуєтьсн і видається додаткова

~Iaє розповісти зборам,

хто веде

пере,~ У колгоспі, хто і що зава­ Ж<lЄ повністю використати наяв­

ні резерви для да.'ІЬШОГ(} підви­ щення врожайності всіх культур, продуктивності

тваринництва.

Bci~{ своїм зміСТ(jМ звітна допо­ відь повинна, сприяти

розгортанню

широкому

на зборах

ділової

опдата. Зі всією рішучістю тре­ ба викрити осіб, які дозволяють

собі~ порушувати чькогосподарської

Статут сіль­ артілі, розба.­

зарювати &О:Ігоспне майно,

тру­

ського

господа.рствазнач.ffО зрос­

як

ли керівні кадри кодгоспів. Але

тих, що ма.'іИ місце торік, так і

поруч з цим серед чденів прав­ дінь є і такі, що незадовільно

критики недодіків

в роботі,

тих, що є зараз в підгот(}вці до весняної сівби і стані зимівлі ху­ доби. Беремо дЛlI прикдаду

колгосп

ім. Сталіна, с. Бобрик, про стан справ . у якому розповідають в

сьогоднішньо..>'!у номері «Стаха­ новця» учасники сількорівського рейду.

lІорівнюючи

з

~lИнулими

роками, правління к(}лгоспу, яке

рік,

ревізійних

говорили про не­

ВО.'ІЮ

українського

на-

роду добитися нових успіхів у господарському і культурному

УіСР

депутат

будівництві і внеети свій гідний

Одноголосно за,тверджуєт~с}{ також звіт ПРО вик(}нання Дер;­ жавного бюджету Украінської РСР за 1954 рік і приймається Закон про Державний БЮ"жет Українськ(}ї РСР на 1956 рік. Далі сесія переходить до роз­ Г:ІЯДУ дигого

жавниіі

бюджет

респубдіки

порядку

Верховна Рада одноголосно З(1-

тверджує Укази, прийняті в період

між

першою

і

другою

На ЦЬWlУ сесія

із

ого:хошується

закритою.

(PATA~T),

виступив мі-

-----------4t.'-----------

Перші кандидати на Всесоюзну сільськогосподарську виставку

предстаВдених на Всесоюзну сідьсыwоспода.рськуy виста.вку за результати роботи в 1955 році. Право на широкий показ своїх

ченка,. Механїза.т(}ри цієї станції І свої успіхи на виставці Котов­ допомогли колгоспам виростити СіЬка МТС. найвищий в області врожай куBr;boro затверджено 220 канКУРУДзи. На всій площі посіву, дидатів, серед яких райони, яка перевищує сім тисяч гекта,- МТС, колгоспи, радгоспи, науко­ рів,

зібрано

в

середньому

досягн.~~ь заВ(}І?вал~ найстаріша 140,5 центнера зерна в К,раloffi МТС lмеН1 Т. Г. Шев-

)lругий

рік.

'3

по

гектара.

демонструватиме

во-дослідні заклади і передовики сідьського господарства.

(РАТАУ).

*

КОМІСlИ

треба усунути від керівництва і обрати на їх місце передовиків сільського господарства, здібних зі

всією

силою

боротися за те,

очолює комуніст т. Буча, працює набагато краще. Зрос.'Іа врожай­ hiL-ть, продуктивність худоби, }\о­

щоб вивести колгосп у дави пе­

строков(} виконані поставки сіль­ ськогосподарських продуктів дер.жаві, зросди доходи КО.'ІГОСПУ і

борні ~Jбори організовано, актив­

КО.lгоепників. А:Іе звітні збори, які відбуl1YТЬСЯ тут днями, не

Г,НlНя за гідну зустріч ХХ з'їздУ КПРС.

редових.

Проведемо ЗВІТНІ

1 звітно-ви­

но. Ще ширше розгорнемо в &ОЖ-

ному КО.'lгоспі соціалістичне зма­

---~.~~---

6~ошура 3 текстом Проекту ЦК НПРС "Директиви ХХ з'їзду КПРС по шостому п'ятирічному пnану розвитиу народного господарства СРСР на 1956-1960 роки" Державне видавництво політичної дітератури УРСР випусти;'1() в світ украінсы.0юю мовою брошуру З текстом Проекту ЦК КПРС «Директиви ХХ з'їзду

КПРС по шостому

п'ятирічному

пда,ну розвитку народного госпо­ дарства СРСР на 1956-1960 роки». Брошуру видано Мatовим тиражем.

(РАТАУ).

1. Львів . Група учених Інституту ,машинознавства і автоматиКji Академії наук УРСР працює над даЛ~ШI.IМ удосконаленням створених ІНститутом водомірних приладів і одночасно розробляє те­ лемехаНІЧНІ Ilрилади для центраЛІзованого управління зрошувальною системою з о](ного диспетчер· ського

пункту

.

•Н

а з н ~ м к у : автори. нових водомірів дл~ Михаиловськии, С . О. КУРСІН, І. С. Данилюк І

д.тrя передачі Фіндяндії території

Порккала.-Удд

Союзу Верховної Ради СРСР О. П.

і підписання За.- Волкова, ІІершого Заступника Мі­

КЛЮЧНого _Протокоду про цю п~- ністра закордонних сп ав СРСР

редачу НИ1хала Урядова де.легаЦІЯ

р

Радянського Союзу в складі пеР-1 А. А. Громико, Мг.ршала Радян­

шого За.ступника. Голови Ради Мі- сь&ого Союзу О. М. Василевського.

.ністрів

СРСР

М. Г.

Первухіна

(ТАРС).

зрошувальних сис.тем (здіва направо) -В . М. Я. Т. Дуб переВІРЯЮТЬ механізми після черго­

вого випробування.

. .2, Сталінська область . На Старо·Краматорському машинобудівному заводі імені ОрджоніКІдзе иде складання HO~OГO прокатного уста,,:кування. Змагаючись на честь ХХ з'їзду КПРС, ко­ лектив цеху на ~ри ДНІ раНlIl!е строку заКІНЧИВ

люва"!.ьних .вальцlВ , На заВОДІ складається

Від'їзд У ФIНJlяндію урядової деnегацlї Радянського Союзу 25 січня з Моск;ви в Хельсінкі (глава делегацїї), Голови Ради

се-

сіями .

По закінченні дебатів пр(} Дер­ заключним сдовом

питання

денного--до затвеР;J;ження Указів Президії Верховної Ради Україн­ ської РСР. З доповіддю в цьому питанні виступив Секретар Пре­ зидії Верховної Ради ~' країнської РСР депутат А. М. 3пенко.

вклад у виконання величної про­ грами робіт, накрес.lIеної проок.­ том Директив ХХ з'їзду партії по шосто~!у п'ятирічному шraну.

(ТАРС).

борються за організаційно-госпо­ дарське зміцнення колгоспів, не є прикладом самовідданої робо­ ти на виробництві. Таких членів правдіння,

депутати

похитну

Одеський обдвиконк.ом затвердодні. В бор()!Гьбі за здійснення зав-. див перший список. ка ндидаті,в ,

дань Партії і Уряду по крутому піднесенню всіх галузей сіль­

розвитку

ОдностаїІно схвалюючи пода­ ниіі на РОЗГJIЯД Верховної Ради УРСР бюджет республіки на 1956

Міністрів

зернових

поді.'ІЯЮТЬСН

майна,

Ради

і фуражних фондів, тому, я& роз­

г.'шбокиіі

lf8

бути

дідяти

дальшого

Верховна Рада РРФСР поста- народного госпо)(арства СРСР.

Значну роботу у підготовці до· РРФСР. звітних і :lвітно-виборних зборів Верх(}вна Рада Російської Фемвинні провести ревізійні комі­ дерації постановила прюначити сії. С.1ід ретедьно перевірити всю депутата М. О. .ненова. fо.'!ОВОЮ господарську і фінансА)ВУ діЯJЬ­ Ради Міністрів РРФСР. ність праВдіння за звітний пе­ ЗачитуєТіЬСЯ поданнн Голови ріод. ОсоБJIИВУ увагу треба при­ Ради Міністрів РРФСР М. О.

Але

ШІаНУ, в якому намічені величні

заяви.

цією, добшшся торік певного під­ вищення врожайності зернових, картопді, @очів, садово-ягідних ку льтур, нродуктивності громад­ ського тваРИННИf\'ГВа.. Зрос.'ІИ на цій основі доходи кодгоспів, вар­ тість трудодня колгоспників.

робництву.

ністр фінансів М. Т. Щвткнін.

хавної Ради Українсь&ої РСР четПотім Верховна Рада одного­ вертого скликання. досн(} затверджує Державний бюд­ Трива.ч:о обго'ворення доповіді жет Української РСР на 1956 міністра фінансів Української рік в таких сумах: по дохо­ РСР депутата М. Т. Щетині на дах - 29.460 ,249 тисяч карбо­ про Державний бюджет Україн- ванців і по ви;r.атках-29.345,2 ської РСР на. 1956 рік і про тисячі карбова.нців. Перевищен­ виконання Державного бюджету ня доходів На;( Еид:tтка~!и стано­ ~a 1954 рік. вить 115.247 тиеfiЧ карбованців,

дИ РРФСР надійшла заява від У своїх промова.х депутати ви­ ГОJIОВИ Ради Міністрів РРФСР де- словлюваJІИ г.1JИбоке задоволеННfi

лиqезну шкоду

колгоспному ви-

24 січня в Києві проДовжува.ла сваю работу друга сесія Вер-

свою ра-

співдружності з механізат-ора, ми, очолювані партііін(}ю організа­

збори-не

друга сесія Верховної Ради Української РСР

В.ерховноїРади

В обстановці високого палітичнаго і ТРУДОВОГО піднесення, вик-

збори

в колгоспах під знаком ще більшої мобілізації

27 1956

звітні і звітно - виборні

Проведемо

12 (1305)

.1ЯСТОІ

складання

летучих

складальна

прокатних

машина-вальці

ножнць

для

і

профі.

гнуття

хви,

стаЛІ.

_Н НОВОІ

нова

а

з нім ку:

слюсарі·складальники

В.

Тимченко (зліва)

і О. Юрченко

за

складанням

машини .

3. Черкаська область . Доярка , сільго<;.партілі імені Пархоменка, Жашківського району, Г. Дзе­ ма в М,инулому _господарс~комуеоЦl наДОІЛ.' чпо 5026, а доярка О. Писковець-по 4570 літрів мо· лока ВІД кожнО! з 17 Н;ОРІВ СВОЄІ групи. Змагаючись на честь ХХ з'їзду КПРС, Г. Дз·ема надоїла за ДB~ ~ половиною МІсяці цього року по 1040 літрів молока від корови, а О. Писковець-понад 800 ЛІТРІВ, Н а з нім к у : на тваринницькій фермі колгоспу імені Пархоменка. Зліва направо : дояр­ ки Г. Дзема і О. Пнсковець здають молоко

(Прескліше РАТАУ).

приймальниці Н . Антонюк.

Фото І<. Бузиніна, С. Гендельмана та І. Діамента .


2

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ятниця, 27 січня 1956 рону

Сила партії-в зв'язну з народом Наближається ХХ з'їзд КПРС. На честь цієї видатної події по всій країні розгорнулося всена­

з маса~!И, своєчасно відгукуватисл на запити і потреби трудя-

родне

щих, РО3'~снювауи .безпартійН~~1

соціадіСТИlJне

змагання.

трудовими

перемогами,

Новими

новими успіхами в розвитку промисловості, сільського госпо­ дарства.,

культури

прагнуть

значити наступнии

радянські

люди.

з ' їзд

партії нашої

Комуністична. партія, створена і випестувана велик.им ЛеніНШІ, є справжнім вождем робітничого класу, всього народу, виразник,ом

рщ

граНДіОЗ~і

ки зазнають ті партійні щrаців­

ззвданнл

К.ОМУНlстич-

ла

і

ЗДlИснює

велИКІ

нашої

панування

країни

поміщиків

1'а капіталістів, аНИЩИJm екс­ плуатацію, побудували соціалізм, зJctйснивши тим самим вікову мрію трудового людства. Тепер радянські люди, натхненні і к·е­ ровані Комуністичною партією, успішно борю'l1ЬСЯ за побудову комунkІ'ИЧНОГО суспільства.

кровними і нерозривними узами.

В цИХ ЗВ'ЯЗІ>3Х З народом вона черпає свої могутні сили. Довір'я і підтримка uароду-ось та. міц­ на основа, ям дає па.ртії можли­ вість зд.їйснювати найсміливіші перетворення, успішно переборю­ вати всі труднощі на своєму шляху.

«Все, чого ми досягли,,-гово­ рив В. І. Ленін,-показує, що ми СПИРa€МОСЬ на найчудеснішу в світі силу-на силу робітників і

селян» (Тв., т.

33.,

стор.

89).

Велик,ий вождь і учитель тру­ дящих, геній революції В. І. Ленін учив, ЩО комуністи повиа­ ні бути в гущі робітничого жит-

1'Я і знати його вз.в;овж і впопе­ рек, що правильне :к.ерівництво можливе лише при на.в:вності постійного зв'язку з наРО,l;ом.

тя, не мають повсякденного зв 'я­

по II теХНlIJН?~(У вдоскон~енню,

до голосу мас, не радяться з ря­

по крутому Пlднесенню СlЛьсько-

довими

го

ками МТС і радгоспів.

господарства

і. розширенню

виробництва товарІВ народного споживання. Шостий п'ятиріч­ ний план, до здійснення якого наш

на·род

у

цьому

.область. При Здолбунівському

.

На ~ні

:-" к у:

Чергове заняття семінару. Виступає голова

колгоспу ІмеНІ Шевченка д. І . Сокирко.

(Прескліше РАТАУ).

Фото О. Платонова.

~

~--------~

НайтІсніше ЗВ'язувати ІдеологІчну роботу

ти розгортанню к,ритики і само­

критнки. Ного обов'язок-особис­

з

тим прикладом і більшовицьким словом мобілізувати ра.дянських людей на боротьбу за виконання поставлених партією й урядом

повсякденним

виконання

цих

заВА&НЬ.

Ува.гу учасників семінару при­ вернув

. конкретними

завданнями

свого

вивченню

е&ономіки

промисло­

ВОС'і'і. Кожну тему. яку вивчали, ~ІИ, 3 пра&тик.ою ГОСПОJl:арськ()го розповів т. Ліщук, намагалися

Ре-

пов'язати з виробничими завдан­ Більшість пропагандистів виділя­ дарстві, вказував М. С. Хрущов Партія рішуче осуджує відрив нлин .нашого підприємства. Особ­ ють для цього 15-20 XBIWIH на нараді пер~Довиків сільсыtoo ідеологічної роботи, пропаган}tи j ливо жваво проЙш.ло заняття по під час занять, Вра.х()вуючи іНте­

нез- агітації віж життя. Пропаганда темі «Підвищення щюдуктивнос­

господарства Узбекистану,

передово го ДОСВ1'ду,

ліченні. і при вмілому пла.нуванні,

прогресивних

методів праці, мобілізація людей

при правильній організації всіх на подолання труднощів, на усуробіт у &олгоспному і ра,.;госпно-

нення наявних хиб, на боротьбу

му виробництві вони можуть в

'ііа піднесення виробництва---все

повній мірі бути реa.llїЗоваиів це найважливіша сиадова. часяItНайближчий час. Проте ці резерви не за.вжди вміло ви&ористо­

тина ідейно-політичної

роботи.

Комуністична партія всемірно розвиває творчу

ініціативу мас,

вуються, і тому не рідкі фаltТИ,

підвищує їх активність у борот.ь­

коли в одному і тому ж районі,

бі З хибами, за переборення від­

при одних і тих же умовах по­

ряд з пер~овими, міцними

lt()Jl-

гос па ми існують відстаючі і еко­

номічно слабі господарства. Комуністи не можуть мирити­

ся

з відставанням

&олгоспів

і

радгоспів. Але подолати це відставання

не

можна

за.га.льники

і

паперовими

тивами.

Тут

потрібні

знання

економіки

госпо,;арств,

ra

відстаючих

практична

колгоспникам,

серед

них

дирек­

глибок.е Д(}ПОІІО­

розгортання

масової

роботи, ЯRа

пробуджува.ла б прагнення

пра­

ставання окремих ділянок роботи.

ва.торам виробництва, напОлег­ ливо бореться за впровадження нового, прогресивного в усіх галу­

зях нашого будівництва. Все більше lШожаться і міцні­ ютьзв'язки нашої партії з ба­ гатошьйонними масами pa~H­ ського Hapo,l;Y. Велика єдність партії

і

народу

-

животворне

,l;жерело всіх наших перемог. Під &ерівницТlЮ)( lW)(уністичної ШI.р­ тії-свого випробуваного ВОЖДЛ і

херівиика

впевиено

іде

радянський

народ

вперед,

кому­

до

иізму.

І. AneкcaнIlPOВ.

цювати якнайкраще, сприиа б

рес

міСЯЦя,зашсть 40 номерів з& планом, вийшло тільки 20. Ряд з них, як, наприклад, ті, що іх випускає змінЮІ. редколеriя на чолі з т. Балюрою Л., змістовні. В

гуртка

по

сільського

вивченню

економіки

господа·рства

у

но було. Її читали з інтересом, бо них-матеріа.ли про досвід передо­ втручалася

у

ВП:­

робниче життя артілі, допомагала організовувати @літично-)(зсову

роботу на селі. 3а час, коли щоденною,

1000

вже

стіннівка стала. випущено

понад

номерів, і вона міцно увій­ шла у побут КОЛГОСІІНи&ів і сіль­ ської інтелігенції. Але після за­ кінчення польових робіт &ерів­ НИЦ'l'ВО партійної організаціі ред,­ колегією посдабло, і стінна Га;!е­ та почала виходити зі значними перебоями. 3а останніх півтора

виків, критичні замітки, важли­ ва іНформа.ціяз життя сма.

Перебої у випуску сталися тому,

редколегії почали стаlВИТИСЬ

до

стtнгазети

що окремі

ЧJlени

«з холодк.ои»

виконання

свого

громадського .J;оручення. Жодного номера стінної газети не випус.­ тили за останній час змінні ре.в;­ колегії, до складу яких входять

тт. СтрельчеНlt(} П., Мельни& І., РижеНltо М., fалицьк.а О., Лит­ виненк.о Г., Щиголь 11.

Колгоспни&извернули на це парторганізації

т. Несте.ренка Н., але він нічо­ гісінько не зробив для того, щоб поліпшити роботу редколегії. Ще напередодні нов(}го року він n:oобіцяв скликати по цьому питан­ ню нараду, але і itoci такої не було. Не заслухали звіт редколе­ гії і на партійних зборах.

Краще повинна цікавитись стінною га..зетою і пшільна пар­ тійна організація. Адже це O~Ha з ва.жливіmих ділянок ідеол(}гі'l­ ної роботи на селі, де найбільш потрібна активна доп()Мога інтелі­

генції.

І. Петренко. Колгосп «Шлях Ілліча», с. 3азим'Я.

парторганізація

керівний склад артілі.

грес в :МТС».

кол­

луча.є д-о проведення о&ремих тем

Та&, на­

приклад, заняття на тему «РQЗПО­

Виступи пропагандистів викли­ кали жвавий оомін думкаин між

учасниками сем:іЮl.РУ. фактами сучасності

Цікавими

була

так.ож

насичена лекція на тему

«Союз

діл прибутків в колгоспах»· піс­ робітничого класу і селянства­ ля серй<ХІНОЇ підготовки провів основа могутності радянської дерголова артілі т. Хазан. заняття жа.ви» , з ЯКОЮ виступив штатний по темі «МТС-вирішал.ьна сила. пропагандист райкому КП у кра­ у розвитку колгоспного виробни­ цтва» провів агроном т. &0- їни т. ЦімашінськиЙ. Доповідь соблик. Основним ,на цих занят­ секретаря райкому КП Украї·ни тях був анадіз практичної ді­ т. Остапця на семінарі була прияльності ко.поспу, МТС В світлі рішень партії. Так само конкрет­

ними фаl>тами 3 місцевого життя були насичені заняття по темі

свячена мето.в;иці вивчення ма.те­

ріалів четвертої сесії Верховної Ради СРСР.

«Соціалістичне змагання трудів-

ни&ів сільського

В. Пин"юра,

ГОСПОДарства»,

завідуючий відділом пропа­ ганди

і

агітації

КП України .

райкому

------Молодь вступає в комсомол

газетою

увагу секретаря

тру)(ящих,

ті праці і зниження собіва,ртості Броварської МТС організув&ка продукції». Кожна думка теми спеціаJl.ЬНИЙ гурток по вивченн ю підкріплювалась цифрами, факта­ окремих питань поточної політи­ ми виробничої діяльності ItOмбі­ ки. Керівник цього гуртка т. Ко­ нату в п'ятій п'ятирічці. Наведе­ цевольський розповів про виключ:­ ні були на заняттях повчальні ну активність слухачів на занят­ приклади з досвіду передовиків тях. 3а побажанням гypтltiBцiB ВЩJiOбництва, Д.'ІЯ яких перевико­ для них були прочитані лекції на наннк норм стало правилом. теми: «Розміщення продуктивних В практиці роботи керівника сил в СРСР», «Технічний про­

Вона уважно вивчає досвід мас госпі ім. Ста.1і, на, с. Русанів, і подає постійну піД11РИМКУ но­ т. Ніколаєнка цікаво те, що він за.­

ПОСИЛИТИ партІйне керІвництво стІнною

активно

керівника

Інтерес до питань поточної по­ дітики великий серед Івсіх слуха­ чів системи партійної освіти.

яке провів сам пропагандист.

вона

також виступ

Політична робота. в масах­ гуртків партійної освіти поділи­ гуртка партійної освіти у кол­ це не абстрак.тне просвітитель­ лися досвідом своєї роботи. І що госпі ім. Ворошилова, с. Вигурів­ ство. Більшовицький пропаган- особливо цінного було у виступах щина, т. Романенм. fлибокому дист і агітатор не може уподібню­ -це перші зернини досвіАУ по,. зас·воєнню матеріалів по історії вМ'Ись па..1амареві, який діє за в'язування ідеологічної роботи з КПРС виключно сприяє унаоч­ принципом: «Віщдзвонив, і з життям, практикою комуністич;­ нення занлть. Пропагандист вмі­ ло використовує географічну дзвіниці геть». Виступаючи пе­ ного будівництва. На деревообробному комбінаті карту, діафільми, художні к.арти­ ред масами, комуніст покликаний пов'язувати політик,у партії з в Броварц trpацює гурток по нп: на історичні теми.

зерви, які є в сільсыtoмy госпо- і культурного будівництва.

тв: маси, але і вчитися у них.

Ще поріВНЮЮЧJl неДавно--во­ сени, ltоли бувало не підійдеш до вітрини, де вивішується що:­ денна КОЛГОСПЮl. стінна газета «Стахановець», там завжди люд­

життям

(На семінарі пропагандистів) Активно пройш(}в останній c~

мінар пропагандистів. Керівник~

завдань.

райкомі партіі ор.

Груша.

всі МОЖJIJJ.вості для дострок.ового району і R.oлгоспу, бригади і фер­

ся до голосу мас і не ті.піьки вчи­

нашої партії. У Статуті гово­ РИ'l'Ься, що член КПРС зооов'яза-

. POBeHCbl<a

гаю:ювано сеМІНар по вивченню економіки соціалістичного сіль­ ського господарства. Керує НИМ секретар райкому партії А. Ф

важень, що йдуть знизу, сприя­

них партією завдань вимагає від партійних організацій, ві.в; усіх комуністів посилення організа­ торської і політичної роботи в

розмовами

к.ерівництва і статутною вимогою

робітни­

прислухатися до критичних зау­

У спішне виконання поставле­

радгоспів показує, що у нас є

КО.1ГОСПНИКМІИ,

Комуніст, який би він пост не займав, повинен бути завжди 6лизь&ий до народу, завжди пе­ ребувати в гущі мас, уважно

го народу.

уміння повсякденно прислухати­

Постійний, живий, нерозрив­ ний зв'язок 3 масами є найва­ жливішим принципом партійного

робота 3

зку 3 народом, не прислухаються

масах, ще ' більшого зміцнення своїх зв'язків з ними і підвищення творчої активносТі тру.в;ящих. Надзвичайно важливе значенДжерело всіх перемог радян­ ня Ma€ піднесення соціалістичського народу криється насампе­ сільськ.ого господарства. реж у тому, що парт"Їя, будучи ного Січневий Пленум ЦК КПРС попередовим загоном трудящих, завжди спкралась і спирається ставив грандіозні завдання. Досна довір'я народу, на творчу від передових колгоспів, МТС і а&тивніс'гь 11ас. Вся діяльність партії проінята глибокою вірою в народ, в його революційну енер­ гію, в його світлий розум і не­ вичерпну праЦЬовитість. Па.ртія ItOмуністів зв'лзана 3 народом

чиН()м

заходи по

приступає

трудящі

головним

да-л~.~.ІОМУ р.озвитк.у промисловості,

році, служитиме дальшому роз­ квітові нашої Батьківщини, під­ несенню матеріального добробуту і культурного рівня радянсько­

ництвом

і

Te~ep . наша країна РОЗ~'язує людьми. Тому заслуженої крити­

його дум і сподівань. Виihповши

повалили

Партійнз робота-це насампе­

смисл ПОЛіТИКИ і Рішень паР'І111.

з надр народу., партія комуністів

пройшла великий шлях боротьби і славних перемог. Иід її керів­

дисципліни,

збільшенню продуктів землероб­ ства і тваринництва.

ного. буд~~ництва. ПаР.ТіЛ розроби- ники, які цураються живого жит­

від­

Цей факт яс­

краво демонструє єдність партії і народу.

ний постійно зміцнювати зв'лзок! зміцненню трудової

О.льг~ Топіха, Марія OXPimeH-IЗ~2ра.х комсомольсыtoї організа­

ко І НІна Вашуленко з колгоспу ім. Сталіна, с. Бобрик, після за-

Цl1 їх приіінято до лав ВЛКСМ. Тепер на фермі працює 5 комс/)­

кінчення шкоди пішли праЦЮВ&і-

мольців.

ти на ферму доярками. Вони зо-

У плосківському колгоспі імені

бов'язалися надоїти в цьому ро- Леніна., кулаженському «30Р.іі» і ці від кожної закріпленої за ни­ ми корови по

2450

літрів МОЛQ­

ка. Свого с,чова '3 честю дотриму­ ють.

Нещодавно

на

в ряді інших за останній час прийнято до коиеомолу 18 ~t:OЛО­ ДИХ

передовиків

соціадіСТИ1ШОГО

змага.ння.

за.гаJIЬНИХ

------

Ко.м,со.м,ольсь"о-.м,олодіжн,uй вечір

23

січня в приміщенні Брова.р- JНСНК() О. На закінчення вечора

ськ.ого Будинку культури відбувся комсомольсько-молодіжний вечір . 3 доповіддю «Про комс омольський квито&» виступила секретар райкому ЛКСМУ т. Чер-

силами учнів 8-10 класів Вро­ варської середньої школи був даний концерт художньої само­ діяльності. А. Гончар.


n'lIrHtЩ",

січн" 1956 рону

21

СТАХАНОВЕЦЬ

Х __Х __з_'_їз_д~у_К_П_Р_С_-_г і д

Заготовляти доdрива,

3

У

fl

з уст річ!

Перша в районі птахівнича фабрика

ян рожнівцl

Розсада Оуде своєчасно

і пІт ні в ча н и

посіяна

На вивезенні місцевих добрив

Через два тижні розпочнеться сівба в парниках. Посюшли під­

у поде у нас заПнята переважно)

~10ДOДЬ. ЗОGов'язавшись до того

заготовити

ній урожай склаДІ!

у

8

Їх

під

кагаПІ

на

пдощах,

І.),tУРУдза,

.'ІЯ та овочі,

3180

3150

готовку

гній,

тисяч тонн, вже

садитимеl' ЬСЯ

дав

лю­

14

майбут­ ДС

вивозить по

картоп­

виJtOнувати

норми

Колгосп «Більшовик».

***

Дбаючи про підвищення вро­ жайності всіх сільськогосподар­

ських культур, КО.'Ігосп ім . Ка-

буємо.

Закінчуємо

Чудова новобудова, що нагадує

полегшена

ПРОМИСJIове підприємство, приваб­ увагу

кожного,

хто

був за

останні дні у Семиполківському колгоспі ім . Леніна.. Це перша в районі КО.'Ігоспна птахівнича Фаб-

рика, яка почала Jфацювати в

ня і двох декад січня завіз з України. Броварськt)го складу «Сільгосп:Чудовий трудовий

бі.'ІЯ

Те,

праця

що

пташниць.

побудоваНО,-тільки

відгодіВJIЮ.

Щомісяця буде виб­

1О %

раковуватися

початок. В цьому році тут буде

теж будуть поста8.Jlені на відго­

мо-

дів.'ІЮ. Загальний доход КО_'Ігоспу

лодняи і відгодівлі птиці, пташ-

від птахівництва становитиме по­

ник

над

цех

маточного

вирощення

стада,

кормоцех,

700

тисяч карбованців.

Завдяки комплексній

механі-

зації є МОЖ.'Іивість не тільки різЯкщо зараз в клітковому ут- ко збіJLЬШИТИ виробництво ПрО-

й • то не- ДYKТlB " nтаХІВНИЦТВа., а значно назвати ще багато артілей, які мовідданої праці робітників ряду забаром: буде 7 тисяч, з них дві здешевити їх собівартість, майже Серед підприємств

.

риманm є

5

тисяч куре

сто.'1иці Республіки, тисячі маточного поголів'я.

району і колгоспників. Перша чер-

годів, який одержав на с.кладі за

га будівництва

останній час 44 тонни добрив.

пус фабрики, коте.'Іьна, ,насосна КУ,-несучку по 150 яєць. Ко.'1госu птахівничої

У свНі час

троощанська

ар-

основний кор-

-

Пташниці

зобов'яза.lІИСЯ

вдвічі зменшити витрату трудо-

них і колгосп ім. Молотова, с. Го-

одер-

жати в цьому IЮці на кожну кур-

.

днів на одиницю продукції.

В

зв'язку

З

спорудженням

фабрики

колгосп

тіль ім. ВОРОШИ.'Іова замовила ,на стаНЦІЯ-все це зроблено менш, матиме, таким чинО\М, понад мі.'lЬбазі 5 тони аміачної селітри і 16/ ніж за місяць . Аон яєць-по 40 тисяч штук на

вживає заходи до далршого зміц­

~HH фосфорного

рахунок кукурудзи. Буде посіяно

борошна,

але

У

просторому

світлому

при-

&ожні

добриво досі не забрато. Зараз є міщенні, спорудженому з круп- сівів.

тут чимало каїніту, марганцевого них цег.'lЯНИХ б.'Іоків і збірного Ш.'1аку,

фосфат-шлаку,

проте ке-

\)івники колгоспів, як, напри­ клад, ім. Жданова., с. Красилівка, ім. Димитрова, с. B.-ДИМ6рка,

яким потрібні добрива, не виво­ зять їх. Потрібно зауважити і завіду­ ючому CK.тr~OM «Сільгосппостач» Т. Павлику відносно зберігання мінеральних добрив . Вони лежать просто неба, від чого псуються.

О. Попіщун.

*** недіJIЬНИК

Відбувся п{) вивозці місцевих добрив . Відзначилися комсомольці Р . Дя'гед, В. Щиголь і ряд інших . Кожний з них при н!>рмі 3 тонни вивіз 3-3,5. П. 3агура. Колгосп «Шлях Ілліча», с. 3азим'Я.

Їх

5000

в

молока,

ниніш­

ньому господарському році в тва­ ринництві. - За 3 місяці 20 днів ми одержали по 423 JIітри молока від кожної &орови, що майже на 1'20 JIiTpiB більше, ніж мали то­ рік за такий же період,-заяв­

ляє . зоотехнік Д. Матюшко. До цього вона ,!;одає також і те, що в колгоспі зміцнена кор­ мова база, поліпшили ,ll;огляд за худобою, поповнено кадри тва.­ ринників, які люб.lIЯТЬ свою ро­ боту. У цьому є певна ,!;оля прав­

ди. На стійловий періодзаготов­

лено для худоби 1000 тонн си­ лосу, 1200 тонн сіна., 4000 тонн соломи, 600 тонн каІУГоплі і 250 тонн концентратів. Це :майже в півтора раза більше, як мала ар­

тіль &Ормів минуаоі зими.

У відповідь на проект Дирек­

Частина піде на

тив ХХ з'їзду КПРС по шостому витку

Усюди

чисто,

тепло.

Подача

кормів,

води,

очистка

послі)J;У

-

механізовані.

яка праЦЮ6

ставлять

фабрику

зразковою.

н а з нім к у: ний

вигляд

утримання чок;

внизу

комсомолка

загаль­

кліткового курей

-

тів на літр модока.

Щоб уріз­

номанітити раціон, потрібно б за­ парювати січку і разом з концен­ тратами згодовувати їх. Однак

Незавидні справи

Колгосп ім. Леніна. с.

- несу­

В.-Димерка.

*** останні

Провадяться до

вирощення

Орина

Пе­

з nїДГ<Yroв­

КОЮ до весняної сівби. Взяти за­ готівлю місцевих ,J;обрив. За пла­ ном на поля треба внести не

пригO'l'Урозсади

вих кудьтур повністю вистачає.

Як перекона.,:ІИСЯ '3 практики МИНУJlИХ років, найвищий врожай дають помідори, які вирощували в горшечках, виготовлених з сумі­

ші: 4 частини перегною, 3-'1'Ор­ фу, 3-дернової землі і 0,5 час­ тини коров'яку. Таю'l! горшечків уже виготовлею} 375 тисяч штук.

В. Бупаеа. агроном.

Колгосп ім. Молотова, с . гоголів.

Відремонтувати інвентар «Готуй сани

влітку,

а

воза

ВЗИМJtу»,-ГОВОРИТЬ мудре народ­

не прислів'я. А от наші колгос.пні ковалі тт . Ткаченко П. і Логви­ ненко М. РООдЯть усе навпаки. Вже кінчається січень, а вони ще

фактично

не

розпочали

ре­

монту іНВ6нт'аря до весняних ро­

біт. Коли їм нагадують про це, то тільки чуєш-встигнемо. Віялltи і трієр, які вкрай не­ Q.бхідні зараз,. щодня виходять з ладу. З-за цього затримується піft;Г~вка посівного матеріалу. Н. Соповеіі, колгоспник.

Колгосп о.

«Зоря»

Кулаженці .

у парниках, але і тут непочатий край роботи . З 1762 парник()­

вих рам

відремонтовано

1360,

невистачає коробів, насіння цибу­ лі, огірків та інших культур. Д.'ІЯ вирощуван,ня ранніх овочів

цього не роблять. Січку, якщо менше як 8500 тонн гною і M~Ha так наава.ти, бо дуже ве­ 8700 тонн торфу. З гноом більш­ лика за розміром, просто кладуть менш краще-його вивезено потрібно 700 тисяч горшечків, а у кормушки сухою, навіть не 2000 тонн. Одшк і ця кількість є ще тільки 1ОО тисяч. Проте і зволожують теплою водою. Такий неправильно розподілена по пло­ з цих частина стала непридат­ корм рідко яка з корів поїдає, щах. Наприклад, на 200 гекта­ ними, бо погано зберігаються. його більше викидають вони з рах, де буде садитись кукурудза, Можна б прискорити виготовлен­ кормушок пі,ll; ноги. його складено в кагати тідьки 60 пя горшечків, коли б організува­

видоює всіх закріплених за нею

для

них

з

урахуваlПlЯМ

ПJЮ'!;ук­

Кlорів. Лише 2 місяці, як прийшли тивності. У корівнику не ,насте­ на ферму комсомолки Н. Вашулеи­ .'1ена пі~ога, хоч і е КО&.llивість ко та М. Охріменко, ме й вони це зробити, не утеШlеиі ЮJeрі, працюють непогано. В них коро­ не устатковані сечові відвідники. ви чисті, в доброму тілі. Зоотехнік Д. МатюшltO жодного Але поруч зі всім цим на разу не провела заняття на зоо­ фермах ще дуже багато недолі­ технічних курсах з доярками та ків, які знижують ПРОАУКТИВ­ і,ншими працівниками ферм. ність худоби. На них і хочемо Багато непорщків на свино­ звернути увагу керівників кол­ фермі. Картопля для свиней не

тонн. Торфу в артілі вивезено на поля лише декілька тони, хоч запаси його веJIикі. Поuадаючи надії на Бобрицьку МТС, щО в()­

на надішле в артіль eKcKaвatrOp і тоді можна буде взятися за торф, правління не організувало колгоспників на заготівлю цього добрива.

дуже.

Як бачимо, для самозаспокоєн­ ня ,немає ніяких підстав у керів­

ників колгоспу. Навпаки, не гаю­ чи часу, треба посилити ДОГЛЯ)l; за худобою, звернувши особливу увагу на підготовку кормів для

ний, горох очищений лише один раз і то неякісно. Для сівби ви­

щоб зустріти її у все(}зброєн,ні_

нула, а насіния та.&ож не Аове­

деН0 до КОНft;Иціі.

Овес

засміче­

МИЄТЬСЯ, а вариться бру,ll;НОЮ. До ділено 1О ТОНН кукурудзи, але того кормокухня працює погано, її зберІгають так, що вона май­ бо немає постійного повара, і свинарки вимушені са.мі. по черзі готувати корм АЛЯ свиней.

ти роботу в дві зміни, проте пар­ в:иководу М. Піддубній це бай­

неї, і забезпечити зPJ,3&ОВУ її зи­ мівлю, піднести відповіда.'ІЬність бригадирів, ланкових, кожного колгоспника за успішну підго­ товку до весняної сівби з тим,

Вже ,ll;обра половина зими ки­

же втратила свою схожість. У першій декаді лютого по­ трібно приступати Ао сівби овочів

в

парниках. Першог~ .'Іютого буде­ мо забивати котлова.ни, а 5-7 розпочнемо сівбу. Насіння овоче­

пташниця

чура збирає яйця .

В артілі не ведеться о(іді& Ra.доїв молока від K~HOЇ корови, не складаються спеціальні раціони

у колгоспі щодня на кожну корову видається по 15 кіло­ грамів силосу, по 3 кілограми сі­ на, по 600 грамів дерті і, крім цьоro, по 200 грамів ROнцентра-

України

зробити першу в районі

на фермі 8 років. Вона .швидко, але без метушні, одну за одною

госпу.

ХІХ з'їзду КП

птахівничу

ду, завжди свіжа. Кліт­ ки побудовані так, що знесені яйця викочу­ ються зовні, і їх · зруч­ но збирати. 3нач,но

ярка Т. К()мпающь,

рішення

перед собою за.вда.ння­

з водопрово­

у станках і напоївши корів, во­ ни приступили до доїння. Ось до­

1956-

і

КО.'Ігоспни&И

ються від однієї се&Цїї до іншої вз,!;овж бата­ реї. Вода, що надходить

всі вже на місцях. Вичистивши

роки

1960

п'ять хвилин пересува­

в коритця

на.родного госпо­

дарства СРСР на

Кормушки з виооковітамінними кормами кожні

мах, ми побачИJIИ, з якою енер­ гією працюють ,ll;оярки. До вечір­ нього доїння ще майже година, а

над(}ю

проса.

25

курка-несучи.

колгоспу відносно продуктивнос­

I1Qказниками

гектарів

200

п'ятирічному плану роо­

Роблячи днями рейд по фер­

яких добилася артіль

молодняка

цілині

штук. В кожній з них­

керівниками

ми

вирощенню

тисяч курчат.

кліток.

Проти самозаспокоєння ті громадської худоби, то з усьо · го видно, що вони задоволені ти­

по

реї

дротяних

нення кормової бази, зокрема за

також на

дасть для поновлення ферми

І пІдготовки до 8'СНЯНО' сІвби

з

Цех

гектарів зернових по­

залізобетону, стоять рядами бата­

СІдькорlвсьии4 ре4д nеревlр"и ходу зи.Al18/l1 худоби

Коли говориш

100

С. rtYA",

бригадир городньої бригади .

вання

.'Іосна траншея, сдектропідста,нціЯ.

100 тони Mo.zHa міне- н.а честь З'l-ЗWУ п~моі-l-ПЛl' " с"""У"" ...-

мат для пар ників.

несучок, які

споруджено

подарунок

раЛЬНИХ добрив і вапна.

придбали чима.'lО добрив.

ремонт інвентаря,

а також ВИГОТОВJIеняя солом'яних

лініна, с. Літки, протягом груд- день відкриття ХІХ з'їзду КП два СЮІаДИ, вигульний двір, си-

постач»

тонн при но,рмі

но складаємо в штабеля і трам­

лює

с. Рожнн.

15

Відзначаються також ланки М. Семиног, Г. Драної. Уже ви­ везено 190 тонн гною . Ного щі.1Ь­

на

їздові.

Ланка

12.

тонн гною і

заготівді і вивезенні добрив на 120-130 процентів. С. Крммець. І. Mexell. І. Криваnь,

Заготовляємо

кінс ький.

М. Кузьмик з 2-0Ї бригади щодня

тонн торфу. Кожен з нас

слово

до цього.

зокрема

РеЙдова. бригада:

В. Сrепьuзx, N. Буряк, М. НакаllЮlКниіі, І. Д_а. Колгосп ім . Сталіна, с. Бобрик.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

П'ІІТНИЦІІ,

Пікnування батьків про шкоnу

Радянський народ,

збори батьків доповідь директора навчання троє дітей шкільного сеМИРі~ної школи т. Ткаченка М. віку . Учні з наседеног() пункту

сивне людство

пр() шдсумки першої половини навча.'!ьн(}го року і че: ргові зав-

Зоря част(} спізнюються на за­ няття а б() зовсім їх пропускають

тора

дання шко.'Іи. Жваво пройшло об-

тому, Щ() К().'lгосп « Червона Ук­

говорення доповіді. Ряд виступа-

раїна »

ючих , як,

тра.нспорто~!.

Гриш-

ко І., Шевченко М . , Гудков І . ,

не завжди ЇХ забезпечує

В середній

шкоді

обладнана

ник Ідя Пи,шпенк ()' який вихо- к урсіі в IWлгоспи. Але на, поді­

вує свою внучку, підкреслили, що технізації навчання відбивається

треба бідьш ПОСЮІИти зв'ЯЗОf; школи 3 баТЬІ>ашr . С хва.1ЮЮЧП вказівки партії про ПО.1ітехнізацію навчання, батьки внес.'ІИ пропозицію про збі.1ьшення пришкі,1ЬНОЇ Дос.1ідної дідянки.

К. Ткаченко. с. Світильне.

***

Сесія сільської Ради депутатів трудящих обговорида днями під­ сумки навчання у першому ШJt­

річчі навчальног() року. З Д()ІІ()­

відями ПО цьому

. використовуються. Депутатп

Збори заслухали також звіт· батьківtького комітету (ГОЛОоВа т. Гудков І.). Робота комітету визнана задовідьною .

те, що невистачає ряду інстру­ ментів, за.'!іза, дерева. У семиріч­ ній ІНКО.1і є необхідні для май­ І стерні інструменти, але вони не

виступах, що школи міцно зв'я­

у ItQДГОСПНОМУ виробництві. Внс-

' .тrовлена була думка про те, що треба краще вчити учнів виро­ щувати високі врожаї кукурудзи,

за всіма. вимогами зоотехніки до­ І'ляда11l худобу.

У

питанню вис­

прийнятому

шкід-серед­

зобов ' язада

Ради разом

директори

седі закон про загальне навчан­ ня, про успішність учнів, яка становить в семирічній школі 92 проценти, а у середній-90 про­ центів, і особдиво докладно вис­

вітлили

хід

політехнізації

нав­

чання.

Доповідачі і знаЧИ ,lИ

виступаючі

ряд Heдo.тriKiB

від­

в роботі

у своїх

зані 3 колгоспами, учні старших К.'Іа.сів під час сільськогосподар­ ських робіт брали активну участь

ньої-т. Красницький І. та се­ ~!Ирічної-т. Стасюк О . Доповіда­ чі розпові.lІИ, як здійснюється В

тупили

зазначи.1И

рішенні

виконком

;)

керівниками

кол­

госпів, директорами шкіл усуну­

ти

ці

великого

недо.ліки.

австрійського

ВолЬфганга

За. пропоirова.но

також вирішити питання щю ор­

ганізацію навчання сільської мододі, яка прагне підвищи'ги свій освітній рівень, і розпоча­ ти підготовку до БУАівництва но­ вого приміщення для середньої шко.тrи.

"омп о зи­

Амаде я

Моцарт, оперу,

колн

який

написав

йому

було

величезну

ансамблі

11 pOI<iB,

(тріо,

життє­

що ВІДобразив передові іде ї епо­ осуджує

личує людей праці . За часів Мо­ царта оперу було заборонено ста·

вити в Австрії . Це-красномовне свідчення політичної сміливості і прогресивності поглядів компози· тора.

Творчі

інтереси

звичайно

широкі.

Моцарта

над­

Компознторові-

одним

з

промисдових

передмість

раль.

стеля, і ніхто нічого не роБИ1'Ь,

собі

пісдя

всмг()

ЦЬОГО уявити, на якому рівні &у.'Іьтурно-освітня роб()Та. в клубі.

щоб навести там порядок.

------

К. Прокопенко.

КОНКРЕТНЕ ЗАПИТАННЯ ПраВllінню КОІІГОСПУ ім. Шев­ ченка, С. В.-Димерка. Чому теле­ візор, j{кий придб~в ~'\)Jlf')c'n, зде­ більшого під замко.м? Адже не

для цього витратили кошти, які призначені на культоевітню роБCfI'Y. г. Дворвцька.

По мІстах Радянської України

Запоріжжя-місто металургів Глухим брудним містечком бул о до революції .місто Олександрівськ-нинішнє Запоріжжя. В міськ,ому 1Ірхіві зберігається «До-

ську гідроеЛlжтростанцію-Дніп­ рогес імені Леніна.. На базі її еJ!еК'І'lюенергії, а також криво­ різьких руд і Донецьк.ого вугіл­

відник російської імперії» , в якому сказано: «ОлександрівсьКr-

.'Ія збудовано ряд металургійних підприємств «Запоріжсталь»,

повітове місто на Дніпрі . Промисловості майже нема. Трамваю не-

«Дніпроспецсталь», алюмінійо­ вий, феросплаRНИЙ та іНШІ за­

ма. Едек'грика є тільки в ПРИСУТствеш!Х місцях, кінематографі, подекуди на головних вулицях і н деяких д()моволод.іннях дворян, іменитих к,упців першої гільдії і панів 'lИновник.ів. Вищих уч-

BOjl)f.

Зараз у ,жерані споруджується річковий

порт,

якиіі

вируюча

і

близькі комічного,

життєрадісність ,

моло­

дий зап.ал, і світлий поетичний лірнзм. Иого музика відзначаєть­ ся сміливим новаторством, вели -

ловість

Китаю

оевоїла

ко двох тисяч видів

єно виробництво

70

верстатів, техніку

близь­

продукції,

видів нових для

.111

і Бугу будуть з'єднані .

ще

дві

гідроелектростанції . .П'ятирічний пдан розвитку народного госпо­

тростанцііі .

(ТАРС).

потужністю

неза·

Яка

сміливість

в

ськО<му

G тисяч

кідоват.

к~мбінаті

нова.

доменна.

піч в основному оснащується вітчизняним

і

),/(а

доладність!». • В особі ВОЛЬфганга Моца радянські люди бачать справж го

художника-гуманіста , одw

найвидаТАіших

компознторі!;

ту, творця безсмертннх, жн стверджуючих творів, в яких: ... d ' лановито розкритий багатий C!lіт .~юдських переживань, відображе.

на віра дів.

в світле майбутнє

наро·

А. Герман, кандидат

мистецтвознаВСТВ1.

Ви.аННІ в БОlга~ії зdірн_ка про ІОВ М. О. БУJlга,юва І М. С. ХРУЩОВІ Видавництв()

Болгарської

ко.­

муністичної партії випусти.1[О у світ збірник промов М . О . Булга­

ніна і М. С. Хрущова в Індії, Бірмі, Афганістані і на четвер­ тій сесії Верховної Ради СРСР.

ДеlонструваВНIІ в ІндІї фіЛЬ_у "Дружба веЛИКІІХ народІв" В одному з найбільших кіно­ «Лайт хаус »

демонструється радянський кольо­

Споруджувана тепер на Аньша,нь­

видо.бу­

устаткуванням.

У ході викона,ння першого п'я­

ровий док}'ментальний кінофільм «Дружба великих народів»-про історичний візит в Індію Голо.ви Ради Мініетрів СРСР М. О. Бул­ ганіна і Члена. Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущова. Ka.'lbKYTTobKa преса· дає висок.у оцінку l)ЦЯНСЬКОМУ кінофільмові.

вання і тра.нспортування вугі.1[­

тирічного плану в країні

ля, випущені перші експеримен­

великих маши­ Страйк японських СУАноБУАlвнииів 25 січня 12 тислч робітників нобудівних заводів, у тому числі -а,вт{)мобільний і тракторний за.­ суднобудівних верфей у містах

тадьні зернові комбайни. у минулому році машинобудів­

ти збудовано

ники випустили перший у Китаї

води,

вітчизняний

комплект

нобудування.

вання

теплоелектростанції

для

устатку-

скляний, жиркомбінат, едектро­ а.паратниЙ та інші. Зараз промис­ ,Іовість мЇС'га випуска€ в два. рази більше продук,ції, ніж у довоєн-

два

Ma€

важкого

маши­

(ТАРС).

але значно розрослося . Знову сгали до ладу всі доБО-

будуватись. За післявоєнні роltИ в місті 3'j{ВИЛ()(~Ь понад 300 но­

чок тут за генеральним ленінським п.'!аном елек.трифікації країни було споруджено гігант-

єнні промислові підприємства. ЗБУдовано нові заводи і фабрики. Серед них тра,нсформаторний,

вих вулиць, забудованих баг<rrо­ поверховими спорудами. Споруд­ жено. близько мільйона квадрат-

Запоріжжя

продо.вжує

рости,

і

Кавасакі

Страйк

понад

200

почали

оголошено

на

звільнення

робітників.

(ТАРС).

кають запорізькі траНСформаторо­

де

зустріти на будівництві Куйби­

:;кивуТl>

металурги,

енергети­

ки, будіведьники і машинобудів­ НИКИ, д()бре вноряд&овані. В них ullалення,

За.ра.з у міС'l'і

З велик.их промислових центрів країни . В роки перших П'ятирі-

страйк.

f1ИХ метрів жилої площі. Кварти­ ри в баr'аТОПQoверхових будинках,

ХО.10дна

наj[ї заціJС

ному 1940 році. Більш різноманітним: став її аеортимент.

Ио&огама

знак протесту проти

і гарюra вода , ванні кімнати, ка­

міста. За роки післяв()Єнних п 'ятирі-

--8-

бу­

80

заводи

-1{внтра.'ІI,не

водопроводом ... » За роки радянської влаАИ За-

пере'І'ВОРИЛОСЬ в один І чок місто не тільки в.ідбудоване,

со­

.......1------------

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ КИТАЮ Мо.лода lІаmинобудівна промис­

Шд час ВеЛИК~JЇ Вітчизняної війни гітлерівські загарбники по­ варварському зруйнували Зanо­ ріжжя . В груди металу і бетону перетворили вони Дніпрогес ,

бових закладів нема. Будинки промислові підnриємства., майже переважно ОДно- і двоповерхові. повністю зруйнували жилий фонд, Місто дуже пильне і брудне, без вогнища культури, будинк,и лік.у­ каналізації і 3 дуже обмеженим вальних закладів, вузів і шк.і.'[

поріжжя

однаково

трагічного

на ріІ\і споруджуються

великий

правдиві,

театрів Калькутти

-виконує прибирадьниця.

Неважко

реалістові сфера

польської СТОJ!иці. Тут збудовані У районі Кракова в мину.1ІОМУ завод дегкових автомобі.1ів і пер- році стала до .тraдy перша гідро­ ша в країні теплоеде"Тlюцент- .С.1ектростанція на BicJri. Зараз

ки ... відкрива.ти і за.м:икати клуб яка раніше не вироблялаС'Ь. Осво­

що у кдубі завадилася

~------

Здійснення плану ,,8еликоі Вісли" у Польщі

гдяд, воно ще МОГ.'!О б, як кадо того,

------~

Район Жера.нь на правому бе- почато сп~рудження траси кана­ резі Вісли став за останні роки .1У . У наіібдижчі роки води Віс­

Є завіАУЮЧИЙ клубом т. Теп-

прот-е,

австрійський компози­

тор Во.1ьфганг Амадей Моцарт.

------------~

люк, але він дарма гроші одер­ жує . Понад два місяці він у клу­ бі зовсім не був. Всі його обов'яз­

Дійшдо,

Великий

феода ­

лізм, розвінчує аристократів і зве­

створюватн

глнбочина!

опері-комедії

«Весі:'1 .1Я Фігаро» , В цьому творі,

Приміщення клубу в Бервиці,

С:ІУЖИТИ.

иям

сподівання народних мас. Захист прав людинн стоїть у центрі багатьох його творів, особ­

композитор

квартму

оркестру .

бутні образн. Великий російськнй композитор П. І. Чайковський на· зивав Моцарта «світосяйним "е· нієм», а ще раніш О. С . Пуш jH так глибоко, вірно ВlІзначнв 3 '. а­ чення Моцарта словами: «О, ' а

ві

хи,

хору,

завжди захоплювались його вмін­

но оспівував радість буття і пра­

геніальній

для

великого

Діячі російської культури одни.

Справді народний композитор , Моцарт у СПОЇй музиці натхнен­

в

І

ми з перших в Європі оціЮfЛН иайкращі якості творів МоцарТа і

концертн, сонати, пісні. Иого тво·

ливо

~e~a

ЛІСТІВ

ри збагаТИЛIІ скарбннцю світо вої музичиої ку.1ЬТУРИ .

де розташовано ряд бригад IWлгоспу ім. Будьонного, старе, але якби за ним був надежний ДOlжуть,

H~

-

квартети),

гнення до щастя, Вllражав

~

З останніх творів Моцарта най.

15 опер, близько 50 симфоній, ка­

мерні

правдивістю, безп

глибшим, справді людяним і драматнчним є «Реквієм»-траур.

першу

спадщину

і

народних пісень .

МО.

чаток судноплавного каналу Віс.'Іа-Буг. Вже споруджено шлюз,

Обов'язки завідуючого клубом виконує... прибиральниця

рону

редньо зближається з мелодИl J ю

заиме важливе місце в системі дарства По.'Іьщі передбачає ство­ « Ве.'ІИКОЇ Віс.1И». Звідси йде по- рення на Віслі кількох гідроелек­

с . Гоголів.

1956

кою задушевністю, теплотою, ви·

разністю

царта.

сесія

сільської

все прогре­

січня відзнача­

27

ють 200-річчя з дня народження

залишнв

Нестеренко О., 70-річний кодгосп- маіістерня, орг&нізовуютьс.я екс­

січн"

Вольфганг Моцарт

3 ве.'lИКОЮ уваг()ю вислухали шкіл. Ще і за,раз не залучені до

наприк.1<)Д , тт.

27

25

клубів і па­

будівник.и. Іх продукцію ше'вської, Дубоссарської,

можна Кахов­

ської та інших гідроелектрхтан­ цій країни. Пафосо~r мирної творчої праці сповнен:і будні запорізьких мета­ .'!ургів , енергетиків, будівельни­

лаців КУJIЬТУРИ , 36 кінооалів, близько 90 бібліотек , 10 парків, 6 стадіонів, близьк,о 80 шкіл, по­ над 1() інститутів, технікумів і спеціальних учбових заюrадів, KiJlbKa ліК1tрень, десятки дитячих садків і ясе.'І . Споруджено нові бу­ динк.\! об,1lас ного театру і кіно­ концертного ;щду іме'ні Гдінки.

ри «Запоріжсталі» і «Дніпроспец­ сталі» щодня видають швид&.існі шtавки, дають Батьківщині над­ плановий метал. На північ і пів­ день, захі)( і cxi i~ щодня із Запо­ ріжжя відправляються залізнич­ ні состави, навантажені металом.

На десятки кілометрів простягну­

на,ц план у дні передз'тздівсыwl

лись трамвайні колії. По вулицях курсують автобуси і тролейбуси.

соціалістичнаго змагання.

В усі кінці кра. їни йде запо­ , різький чавун, сталь, прокат, Фероспдави, алюміній. Запоріжжя по праву називають батьківщи­ но.ю ра.дянськ.ого автомобільного стальног() дис та. Цей лист випус­ кається на «За.поріжста,1lі» в нан­ більшому в кра,їні цеху холодного

прокату. Потужні машини випус-

ків і м ашинобудівників. Сталева­

машинами,

випущеними

тут

ІІ

г. Трандофіnoв, кор. РАТАУ. М. Запоріжжя. Н а з нім к у: нове примі­ щення Запорізького будівельно · го технікуму.

(Прескліше РАТАУ) . Фото О . Красовського.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Адреса редакції: с. Бровари, Київськоі області, вул. Київська, Броварська районна друкарня

N! 138.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Київського обласиого управління культури. 3а... 403-2585

12 номер 1956 рік  

12 номер 1956 рік