Page 1

ПролетарІ всіх краТн, єднаптеся!

ЧЕТВЕР

По всіИ країні

9

Перші кандидати

народу

Настав довгожданний, ра- ним хвилюванням я

пропо-

коп.

15

Верховної Ради СРСР

депутати

в

у

Великий Сталін-перший всенародний кандидат.

N! 12 (602) Ціва

нандидатів

кращих синів і дочок, славних радянських патріотів.

р.

1950

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киlвськоі ОБЛАСТl

висунення

депутати Верховної Ради СРСР. Народ висуває своїх най­

лютио

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

проходить

виступив старший

дlсний день. 4 лютого в об- ную висунути кандидатом у стана" 750" ТОВ. ста новці великого політич- депутати Ради Союзу Вер- пов.

майстер містах і

І.

селах

країни.

В

Текстильники Ашхабадсь-

Турта- ЛенінграДі, КИЄВі, Мінську, коі прядильно-ткаЦЬКОІ фаб­ Тбілісі, Баку, ТашкеНТі, рики висунули кандидатом

ного піднесення по всій ховноі РdдИ СРСР від Ста-я з великою радістю і Сталінабаді, Ризі, Вільню- у депутати Ради Союзу Нер­ країВі почалось висунення лlнського виборчого окру- від усього серця,-говорить сІ, КишиневІ та інших міс- ховноІ Ради СРСР Андрія кандидаТіВ у депутати Вер-

гу

міста

Москви

ховної Ради СРОР. Перед- мудрого

виборні

збори

вождя

нашого

виборців Віссаріоновича Сталіна.

скрізь проходять з величезною активністю. ТрудящІ вп·сувають кандидатами у депутати Верховної Ради СРСР найдостойнІших лю·

він,--вношу пропозицію від тах народ на багатолюдних Андрійовича Андреєва.

Йосифа колективу заводу

.Серп і зборах з величезним енту-

Ці слова присутні зустрlчають бурхливими оплесками. Лунають численні вигуки: "Ура товаришеві Сталіну!", .Р/дномуСталіву

том У депутати Ради Сою-\ зу Верховної Ради СРСР' вІрного учня і соратника великого Сталіна-Вячеслава Михайловича Молотова.

своїм першим кандидатом У депутати Верховної Ради СРСР ТВОРЦЯ найдемократичнішоJ Конституції в світі, великого вождя тру дя-

Леніна-Сталіна, вірних си· депутат ве.'1ИКИЙ Сталін!"

мають цю пропозицію.

Віссаріоновича Сталіна.

розв'язання найважливіших питань державного життя.

вождя народів, про історичн і перемоги нашої Б зть-

рах робітникІв І служБОв- кандидатами в ців ордена Л еніна М аuшно- В ерховноl Ради

виборів

водом великого

дей, відданих справі партІї

-слава!·, "Хай живе

Зага.1Ьні збори колекти­

Молот" висунути кандида-IЗіазмом і любов'ю назвав ву ІваНівськоГ() Меланжево­

наш

Збори

одностайно

прий- щих

всього

світу

Иосифа

го .комбінату вирішили ви­ сунути CBOrM кандидатом у депутати Ради Наuіоваль­ ностей Верховної РадиСРСР Олексія МиколаЙuвичаf{осигіна.

Студенти, професорсько-

нів і дочок БатькІвщини, Тов. Маслов з хвилюванЛенІнградський виборчий На передвиборних зборах викладацький склад, робітяким народ може довірити ням говорить про великого округ ... На загальних збо- виборці висувають своїми ники і службовці УральсьРадянський народ іде до ківщиви, здобуті пІд депутатІв

соціалістичний

у

свій

парламент,

про- будіВНОГО заводу

С таліна.

В токар.

депутати

кого

політехнічного

інсти­

С РСР ке- тут у ім. С. М. Кірова намізнатний рівникІв партії і уряду най- тили кандидатом у депутати

Л авренов

вніс од-

б лижчих

соратникІв товари-

ПропозицІЮ тов. Масло-· ностайно підтриману при- ша Сталіна.

Ради Національностей Вер-

ховної Ради СРСР Миколу

К олектив Тбіліського Вер- Ми~айловича ШвеРНИІ<З. го любимого вождя Иосифа стер обмотувального цеху ти кандидатом у депутати статобудівного заводу іменІ Загальві збори колгосп­ Віссаріоновича Сталіна,нат- М. Н. Токарева, Інженер Ради Союзу ВерховноІ Ра- Кірова одностайно висунув никі2 сільськогосполарськоr хненний широкими перспек- З. Н. Кондрашова, секретар ди СРСР вірного учня І со- кандидатом у депутати Ра- артілі іІА. Шкірятова, Лап­

згуртувавшись Навко. .ло сво- ва палко

тивами будівництва нізму.

І

май- сутніми ПрОllОЗИЦіЮ висуну-

кому- комІтету ВЛКСМ В. В. Со- ратника великого Сталіна ди Сою~у ВерховноІ Ради Т6ВСького району, Тульсьлонцев, стахановка обмоту- r е орг І я маКСИМіЛіановича/ СРСР ВірНого учня і сорат- кої області, вирішили ви-

ПередвиБОРНі збори

борців пройшли в

підтримали

ви- вального цеху К. С. Івано- Маленкова.

ника великого Стаді на Лав- сунути кандидатом у депу-

В КалІнінському виБОРЧО- j реНТіЯ Павловича Берія.

Сталін- ва та інші.

тати Ради Національностей

ському, Мол(;)Товському, Під бурхливІ овації зБО-j му округу загальні збори Багатолюдні передвибоr- Верховної Ради СРСР МатШербаковському, Ленін- ри приймають одностайне колективу Першого держав- ні збори відбулись на Мін- вія Федuvuвича Шкірятова. градському, виборчих

КаліНіНСЬКОМу рішення висунути кандида-

округах

Москви.

міста том у депутати Ради

! зу

Hor'O

підшt!Пf:ИКОВОГО заво- ському тракторному заводі.

Сою- ду імеві Л. М.

Кагановича Трактсробудівники

ВерховноІ Ради СРСР по І одноголосно висунули кан- стайно назвали своїм

Сталінський виборчий ок-, СтаЛІнському

виборчому дидатом у

депутати

Ради дидатом

у

депутати

Серед висунутих кавди-

одно- датів у депутати Верховної

кан- Ради

СРСР

знатні

люди

Ради країни: президент Академії

руг... На Електрозаводі j округу міста Москви веЛИ-І Союзу ВерховНОІ Ради Союзу ВерХОВНОІ Ради СРСР Наук СРСР академік С. І. святкове пожвавлення. Ти- кого вождя і вчителя ра- СРСР Микиту СерГJйовича f{ л и мен т а € Ф рем о вич а ВаВіЛОВ, старший майстер

сячl людей зібралися у гі-' ~янського народу товариша Хрущова. гантському

складальвому , Иосифа ВіссарlоновичаСта.l1іна.

цеху. Тут відбулисязагальні

збори

ПередвиБОРНі збори

ПередвиБОРНі збори

ро- булись також В

електрозаводців, бітників і службовців ком- кому міському

вІд-

Ворошилова.

РоБІтники,

МОСІ<ОВСЬ- служБОІщі

виборчому карбідного

інженери

Московського заводу "Ка-

лі6р", лаУРf.ат

Єр~;:шнського премії

заводу

М.

О.

Сталінсько!

Російський,

OДHC~'O- інІціатор руху ,машинІстів­

присвячені висуненню кан- бінату імені Шербакова, ОКРУГУ. Особnвий склад ЛОСfJО вн~ішили висунути п'ятисотенників Герой Со­ дидата в депутати Верхов- ордена Леніна Машинобу- вІЙСЬКОВО-інжР.нерної Ч: -; кандидатом у депутати Ра-І ціалістичноі Праці машиніст ної Ради СРСР. Перше сло- дівного заводу, харчового вонопрапорної А к ад е м і І ди Національносте іН3ерхов- Курганського депо Півден­

во взяв слюсар - стахано- І' комбінату імені Мікояна та імені В. В. Куйбишева ви- ної Ради СРСР Анастаса Іва- но:·Уральськоі залізниці І.П.

вець тов. В. Я. Маслов. - Товариші! Ми зібрали-! ся тут для того, - сказав І він,-щоб висунути кандидата в депутати Верховвої Ради СРСР-вищого

орга-

інші підприємства Сталінського виборчого округу рдностайно назвали кавдида!ом у депутати Ради Союзу Иосифа Віссаріоновича Сталіна. Молотовський

СУНУВ кзндида гом у депу- новича Мікояна. БлІНОВ, ткuля- багатовертати Ради Національностей Колектив Ташкентського статницяМосковськогu ком-

Верховної Ради СРСР Мар- паровозо- вагоноремонтного бінату "Трехгорна мануфак­ шала Радянського Союзу заводу ім. Л. М. Каганови- тура- О. М. Штирова та МИНОJlУ Олександровича Бул- ча назвав кандидатом у де- інші.

виборчий І ганІна.

ну Радянської влади нашої округ ... На зборах РОБIТНИ-

Передвиборні збори

путати Ради Союзу Верхов-

країни. З глибоким і радіс- І{ів заводу "Серп і Молот" L борців пройшли в багатьох сейовича liагановича.

Кандидати В обстановцІ великого ва, Л. П. БерІя, Л. М. Ка­ Мікояна, політичного піднесення при гановича, А. І. величезній активності ви­ А. А. Андреєва, М. С. Хру­ борців проходять в містах щова, Н. О. Булганіна, М.М. і селах Радянсько! УкраІни Шверника, О. М. Косигіна, передвиборні збори, при­ М. Ф. Шкірятова. На передвиборних збо­ свячені висуненню канди­

українського

ники, службовцІ, вчені, сту­

слюсар-стахановець

тов.

сій

одностайно

своІм першим

нази вають кандидатом

у депутати Верховноі Ради СРСР великого вождя і вчи­ теля

радянського

натхненника ра всіх

і

народу,

організато­

наших перемог това­

риша Йосифа

Віссаріоновича

Сталіна. Кандидатами

в

депутати

соціалісТичнОГО перламевту

трудящі нашої республІки висунули також наЙближ· чих

соратників і учніВ ве­

ликого Сталіна товаришів В. М. Молотова, Г. М. Ма­

девкова, К.

Є.

ВОРОШВJ10-

кандидатів

Верховної

СРСР трива".

у

Ради

(ТАРС).

народу

путати ВерховНОІ Ради да Георгійовича Мельнико­ раїни висунули кандидата­ СРСР. я: думаю, що васлов­ ва. ми до Верховноі Ради СРСР лю полю, сподІвання всьо­ Колектив Дніпропетров­ кращих своїх сивів і дочок, го

нашого

колективу

ду, назвавши

ім'я

заво­

людини,

ського

металургійного за­

полум'яних патріотів нашої

BOJl.Y іменІ Карла Лібкнехта Батьківщинв- прославлену

своїм одностаЙflО намітив своїм в кандидатом у депутати Ра­ датів до lЗерховноJ Ради рах КиJвського заводу .Ле­ трудl,-дороге ім'я Иосифа ди Союзу Верховноі Рада кузня" виступив Віссаріоновича Сталіна. СРСР по Амур-Нижньо­ СРСР. Робітники, колгосп­ нінська

денти, люди ріЗНИХ профе­ В. Г. гудзивний. Він сказав:

Висунення

ви- ної Ради СРСР Лазаря Мой- депутати

якій ми

зобов'язані

тракторист.ку

щастям,

своlми уСПі~ами

Ангеліну,

ЗагальнІ "ЛенІнська

збори кузня"

заводу

днІпровському

виборчому

округу Голову Ради Мініст­ O)l.HO-На всій земній кулІ дЛЯ рів УкраНІСЬКОЇ РСР тов. стайно висунули кандида­ ТРУДЯЩОI людини немає Демяна СерГійовича Корот­ том у депутати Ради СОЮ­ БІльш дорогого, більш ріД' ченка. зу ВерховноУ Ради СРСР ного ім'я, ніж Ім'я велико­ РобіТНИКИ, інженерно-тех­ великого вождя комунізму го Сталіна. З ім'ям това­ нічнІ працівники і службов­ товариша Йосифа цІ деревообробного комбіна­ риша Сталіна зв'язані всі Віссаріоновича Сталіна. історичні завоювання ра­ ту іменІ Ілліча, Бережансь­ дянського народу, який ус­ ПередвиборНі збори ко­ кого району, Тернопільської пішно будує комунізм. З лективу Київськоrо маши­ області, назвали своїм кан­ його ім'ям зв'язані нашІ пе­ ноБУДіВНОГО заводу "Біль­ дидатом у депутати Ради ремоги в роки Великої ВІт­ шовик" ОДНОГОJІОСНО висуну­ Союзу Верховної Ради чизняної війни, наші успі· ли кандидатом у депутати СРСР по Бережанському хи в піСлявоєнному соціа­ Ради Союзу Верховноі Ра­ виборчому округу Галову ліr.тичному будівницТВі. дИ СРСР по Київському­ Президil Верховної Ради СьогоднІ ми зібрались сюди, Ленінському виборчому ок­ УкраlнськоІ РСР тов. Ми­ першого хайла Сергійовича Гречуху . щоб обговорити питання ругу міста Києва ТрудящІ Радянської Укпро нашого кандидата в де- секретаря ЦК КП(б)У Леоні-

країни П. М.

слюсаря-стаха­

новця Харківського трак­ торного заводу імені Орд­ жонікІдзе В. П. Диканя, знатного тракториста Ма­ ЛОllOмічнянськоJ МТС, Кі­ ровоградської області Олек­ сандра Гіталова, поета­ академІка Максима Риль­ ського, завідуючу Стані­ славським обласним відді­ лом соціального забезпе­

чення Г. Г. Гоголь, голову колгоспу .Соціалістична пе­ ремога" Старченківського району, КиІвськоі областІ, Героя Соціалістичної Праці Марію Лисенко та багатьох інших передов'их людей. Передвиборні збори тру­ дящих

тривають.

(РАТАУ).


СТА

Х

Л

Н

О

В

Е

U

Ь

9

КИЇВСЬКИЙ-СІЛЬСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРд'Г ,N"g 443 загальні збори колгоспників кандидатами

apTiJli

СІЛЬКОРІВСЬКИЙ

лютого

відбулися

збори

за- зустрІти день виборів біль·

членІв

кол- шовицькою пІдготовкою до

голова

збори колгоспу

госпу "Червона У краТна", весняноІ сівби.На сцені два ТОВ. винарсы\йй М. с. Гоголів, присвячені ви- великі портрети Леніна і Він надає слово одному

суненню кандидатів у де пу- Сталіна, гасла: тати Верховної Ради СРСР. Хай жипе великий Сталін! Просторий і світлий колХай живе сталінськиіі госпний клуб переповнений. блок комуністів 1 безпарНа стінах плакати, заклики тійних!

з фундаторІв колгоспу, стахановцю, чиі груди прикрашені 7 орденами і медалями -Василю Макаровичу Талашу.

Промова колгоспника тов. В. М. Талаluа

-Товариші! По всій краІнІ СільськоІ виборчої почалося висування

дзтів У депутати LЗерховної і Ради СРСР. Своїх найкращих синів і дочок народ висуває до Верховної Ради Союзу Радянських СоціалІстичних РеспубліК - вищого органу державної влади нашоТ країни. 3 глибо-

ким і радісним

в ч и тел я

вождя

(Огляд листів сількорів тт. М. Тищен[<а, М. Макvшненка,

Й. Литвиненка, В. Ільченко, Г. Карпової, С. Миронець, М. Миронець, О. Джури, І. Швачкu)

По всій краІні шириться сівия також агроном т. соціалістичне змагання на Жигало з с. Заворичі. честь виборІв до Верховної Ще і зараз у нас є керlвРади СРСР. ТрудящІ раЙо· ники колгоспів, які недо­ ну у своїх рішеннях на збо- оцінююrь знаЧЄI1НЯ міндоб­ рах ланок,

допо~огли нам піДНЯТIІ рід- ністю 8ивершити

II оси Ф а ний @лгосп З руїн і тепер ку до сівби і

Віссаріоновича Сталіна., (Бурхливі, тривалі оплески Лунають вигуки "Хай живе великий Сталін-перший все· народний Ilандидат!'). Великий СТclлін творець і організатор всіх наших

він набагато мІцНіШИЙ, ніж був до війни. Дамо ж слово на цих зборах ріДНОМУ батьку Сталіну, що ще з бі.зьшим завзяттям будемо боротися за виконання взятих нами

RИСУНУТИ ті кожного з на,:

зв'язане

кандидатом у депутати Ра· \ з ім'ям товариша

ди Союзу ВерХОВНОІ

Ради Великий

Сталін,

перед-

рив

для

підвищення

вро-

підготов- пу ім.

Щорса

с.

Княжич,

ЦИМ самим І т. Кириченко.Декілька разів

забезпечити цього року високий сгалінськиіі врожай. {lисленні факти свідчать про успІшне виконання взятих зобов'язань. Колгоспи ім. Сталіна, с.

ТребухІв,

хвилюван- перемог, все краще в жит- зобов'язань, за ще біJ1ЬШИЙ с.

ням я пропоную

бригад,

виборних зборах ЗОБОВ'ЯЗ У -' жаЙностt. Одним з таких ються до 12 березня пов- керівників є голова колгос­

округи І ШЛЯ х до щасшшого життя,

великогоu

канди- нашого

СІВБИ

По-БІльшовицькому виконувати взятІ зобов'язання на честь виборІв

Передвиборні віJ\КРИВ

року

по КО"lГОСПАХ І МТС РАЙОНУ

і Олександра Євдокимовича Корнійчука 7

1950

РЕЙД ПЕРЕВІРКИ ХОДУ

ПІДГОТОВКИ ЦО ВЕСНЯНОЇ

"Червона Україна", с. Гоголів. висунули

в депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР

ЙОСИФА ВІССАРІОНОВИЧА СТАЛІНА гальнl

лютого

йому нагадували, що міндобрива прибули на стан­ цію, а він не спромігся своєчасно вивезти ці доб­ рива. Тут же у колгоспі незздовільно організована Травня, заготІвля мІсцевих добрив,

ім. І-го

Русанів,

партз'їзду, с.

імені ХУІІІ·го снігозатримання. Літки. І

ряд

Багато славних стаханов­

Сталіна. ріс: могутності і слави на- інших забезпечили всю по- цlв В колгоспІ ім.

Леніна,

Партія ШОl любимоІ БатькІвщини. сівну площу високоякісним, с. Жердова. Так, наприклад,

С()юзу РСР вІд КиТвської- більшовиків відкрили

нам (БУРХЛИRі,

тривалі

оплески). перевіреним в

контрольно- бригада т. Шитого

вирос-

Промова колгоспниці тов. Карпенко М. М. ІнаСіННіЙ лабораторії насін- тила в 19-19 році на частині площі по 26 центнерів пшеЯ Ta~,oiК пропоную вису- ли гаряче підтримані тт. ням. -Всім серцем і душею Стахановська ланка Гали- ниці 3 гектара у той час,

я підтримую пропозицію ви- нути кандидатом у депута- КУJIіш Г. Ф., Талаш М. М., ни Карпової з колгоспу ім. коли середня врожайність сунути кандидатом у депу- ти вищого органу влади Ратушним М. К. ЛенІна, с. Велика Димеркз, зернових по колгоспу 10,1 тати Ради Союзу Верхов- вашої краtни вІрного сина Учаснвки передвиборних вивершує загОТівлю мІсце- центнерз з гектара. Лзнки HQЇ Ради Союзу РСР нашо- народу, віДОМОГО украінсь- зборів одностайно постано- вих го

рідного

!l1Іителя

і

і

добрив.

3 210 тонн Роговець

Галі,

ЯШНИК

люgимого кого радянського письмен- вили ВИСУНУТІ! кандидатами гною, за планом, вже 175 на Тетяни, Голомозе нко Олек­

вождя

Иосифа ника

-

більшовика

Олек-· в

депутати великого uвож - ланаХ,заготовлено 3 центне. сандри зібра.'ІИ

на

4.5-51

ВI,=саріоновича Сталіна. сандра Євдокимовича І(ор- дя народіВ товариша И. В. рІв попелу з ]0, Є 3,5 цент- цеатнер І\артоплі 3 кожно­ (БурхлиВі оплески). ніЙчука. Я сподІваюся, що Сталіна, а також тов. Кор- нера пташиного послlду з Б. го гектара БІльш!;', ніж буВеликнй Сталін невтом- вІн, як і досі, будучи Н3- нit\чука О. Є:. ОргаНізовано СНlгозатри- ло заплановано. Уперше но піклується про

добробут народу, про нас

щастя 1 шим обранцем до Ради Сою-

колгоспниць;

вІН виправдає довір'я

щасливого життя У

комуністичному суспІльствІ.

(Бурхливі оплески).

П

мання,

вже

устатковано колгосп повністю себе

за-

об- приміщення для яровиззціІ безпечив посівним матерlа-

ружну передвиборну нара- ся в агрогуртку, яким кеАле перші успіхи, і то ду колгоспника т. Ярко М.Г. рує аГРОН1М т. ГалиuькиЙ. далеко не значні, запамо-

*.м *

РОПОЗИЦlI

ПередвиборнІ збори

партіІ і рали представниками на ок- картоплІ. Вся JJaHKa вчить- лом городини.

веде наш народ від пере- народу. (Оплески). моги до перемоги, до ще *

БІльш

~'.

зокрема зу Верховної Ради СРСР,

т.т.

Т

алаша

І

І{ОЛГОСПНИ\{Ю

т.

м ищен- Зобов'язавшись

виростити рочили, видно, голову керів-

цього року по

500 цt>нтне- никам колгоспу ім. Леніна рів картоплІ з гектара на (голова правлІння т. Грабар,

В.М. та Карпенко М.М. бу- ко Н. П.

площІ 8 гектарів, ланка т, секретар парторганізації т. ки ','ВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ ПО ВИGОРАХ ДО РАДИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ Карпово1 викликала на со· Кудря) І вони проваціаЛістичне змагання ланку л ю ють

«оленив Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка висунув кандидатом у депутати Ради Іlацlональностей

Павла Гриrоровича Тичину Киtвського тисячний колеКТИR

КиївсьДалІ виступає старший кого університету 3 раllїС- викладач філологічного фа· висунення культету тов. Мартиненко. Близько тисячІ професорІв, тю і1ідтримує викладачІв, студентів, служ­ кращих людей нашої краУ- Вnпа палко підтримує проАКТ08ИЙ заJl

державного

унІверситету.

бовцІв зІбрались тут того на

збори,

7

висуненню кандидата в

села. ПосилиmlСЬ темпи

де­

путати Ради Національнос­

підготоку

план заготівлі місцевих до б­ пlдго- рив; Міндобрив і кІлограму

товки до сівби У колгоспІ ім. Кірова, с. Погреби. ОЧНщено пОСівний матерІал; стахановець коваль т. Не-

лю­ ни кандидатами в депутати позицію про висунення кан- года П. вивершує

присвяченІ

зараз

Гашl Гришко з колгоспу до сівбн. Всього тільки на ім. Петровського цього ж 16-20 процентів виконано

ще не завезли; посівмате­ ріал ще не довели до кон­ цицlй, ремонт реманенту ще фактично не розпочатий,

ремонт площі не закрІплені за лан­

соціалістичного парламенту дидатом у депутати Ради реманенту; серед їздових l(ами, не організовано агро­ Від вашого колективу,- Національностей Павла Гри- на вввозці гною відзнача- навчання. Ще більш. Тут продовжує промовець,-Я ГОРОВRча Тичину і розповl- ються т. т. Марченко І. та ще і зараз не вивершили

тей ВерховноІ Ради СРСР. ПРQПОНУЮ висунути

3

великим

пІДiJесенням

присутні обирають

до

канди- дає про його видатнІ зас- Коваленко Я. молотьбу. датом у депутати Ради На- луги перед українською На багато більше, ніж Не краще обстоІть спра-

по­ ціональвостей

видатного радянською культурою, про минулого року

радянського його багатогранну ПОЛІтбюро українського Павла ську дІяЛЬНіСТЬ. ЦК ВКП(б), а почесним го­ !Іоета-б!льшовика

заготовили

громад- мІнеральних добрив колгоспи ім. Сталіна с. Требухо(ОпПрофесор С. І. Маслов во, ім. Димитрова с. Красаловою зборів великого Григоровича Тичину. вождя більшовиць((о~ пар­ лески). до"лздно говорить про тов. лівки. В ряд колгоспІв діяльтії і радянського народу, Павло Тичина-,ІІюбимий Тичину, як про видатного востl Броварської МТС вже чесної президії

всенародного

каНДИJJ.~та

депутати-товариша

И.

в

В.

СталІна. Перше слово

поет українського

В своєму

народу.

чудовому

вченого-автора ряду

віршІ йозних

наукових

c~p- прибули на місце

праць

І

ва з підготовкою до

сІвби

і в колгоспі "Більшовик", с. Велика Димерка. Гній не вивозять, навІть ще не весь реманент зібраний ДО кузнl. Старший конюх Ге­

готові расименко не те,щоб догля­

зlдо виходу в поле вІдремон- дати тягло, sзнущається над

"ПаРТіЯ веде" поет з вели- питань РОСійськоІ та україн- това81 трактори.

ним. ДекІлька

днів

тому

дістає кан­ чезною силою показав opl'a- ськоІ літератури. Поруч з цим сількори він, бухгалтер та виконую­ дидат Філологічних наук оlзуючу роль нашої славної Збори професорів, викла- сповіщаЮТа про ряд. кричу- чий обов'язки голови Гар­ тов. Кобилецький. бlльшовицькаІ партіІ-нат- дачІв, студентів і службов- щих неподобств, яю мають буза майже звели на нІвець

-РадянськІ ЛЮДН,-гово- хненника вСіх перемог радяо ців університету одностай- мІсце в окремих колгоспах пару коней-так вони Іх гна-

РИТІ. тов. Кобилецький,-З великою одностайністю висунули сво1м першим кан· дидатом у депутати Верховв01 Ради СРСР великого Сталіна І ЙОГО вІрних со-

ського народу. Полум'яним більшовицьким словом тов. Тичина славить нашу партію і великого Сталіна. ГнІвно і непримиренно виступає він проти буржуазно-

но приймають рішення висунути тов. П. Г. Тичину кандидатом у депутати Ради Національностей Верховної Ради СРСР І просять його дати згоду балотува-

в підготовці до сІвби. В КОJlгоспі ім. Молотова с. Рожівки (голова т. Климась, КОМіРНИК т. Діденко) ~ цlJІКОМ с~равний трієр, є І досить МІСЦЯ для зсипан-

JIИ, коли гуля.lІИ в селі. Сиг­ налlзуючи про це, сількор просить, шоб негайно були вжитІ до них рішучі заходи. Сподlва€мося, що рай­ Сільгоспвідд!л зробить це. 1

ратників - керІвникІв БІль- націоналІстичних ВИРОДІ{lв тись ПО Київському вибор- ня очищено.го насІння, а не тільки віД80СНО колгосшовицьк01 парТІї І радянсь- та інших ворогів нашої чому округу. очистку ПйСlВного матеріа- пу "БІльшовик". кого уряду, кращих людей БатьКівщини. лу затягнули. 3 вини прав-

промисловОСТі й сільського Натхненну поезію П. Г. 3 величеЗIJИМ піднесен- лlннs~ 1 агронома т. Костен- ВідповІдальний редактор господарства, передових Тичини люблять не тільки ням було ПРИЙНЯТО віталь· ка погано організована С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. чених і письменникіВ, гІдтрудящі Радянської Украного листа великому ВОЖочистка посІвного матеріалу У д ю радянського народу тоі l' К і' IrIRTe.Ko В. (;. 88111111а6 ".IiУ3і:ИВУ в колгосп м. ал нша, с. " вих син,'в l' дочок народу, II'ватеllО €. І. до 1-аі ~ilыцii ва- їни, але й усі народи на- вариюеві 11 В Сталіну полум'яних патрІотІв радян- шої б а г а тон аціональної .. . ЛІтки. Не бореться за своє- родlOfО су]/,у })posapcLlloro paWo.y в u

ськоl Батьківщини. П'яти- БатькІвщини.

(РАТАУ).

чаС8У і якІсну

БИ

01468

КвІвська обл., м. Броварв вуп. Кірова. Друкарвв

palraseTB

______________

оqистку на- справі рОSlучеВИIІ.

~----~--~----------------~~----~----~~----.------------I------------------------------------------

.СТlхавовеШt 8

Т.р.-2500

~~

12 номер 1950 рік  

12 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you