Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, вДНАFlТЕСЯ/

ВІД'ЇЗД ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА

м

129 (3831) СУБОТА

З .АЛМА-АТИ Генеральний І\ПРС

16

товариш

се рпня

секретар Л.

І.

ві:~був

з

ДЕНЬ

18

ЦК

Брежнєв

.. -

СЕРПНЯ

АЛ:VІа-Ати .

Ціна

Ilриб!,ття

ДНЕМ

р.

1973

(ТАРС) .

коп.

2

ЗА

товариша

І. БреЖІнша

.11.

в Саратов Ге.нераль'ниЙ l{ПРС

16

товариш

секретар Л.

І.

ВИДАННЯ 34-й

ЦК

За nовlдОAUЄННЯJC8 2pOMaдCb"U~ ІС{) респондент"

Брежнєв

серпня прибув у Саратов.

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

(ТАРС) .

П'НТИРІ9:КУ­

БУДІВНИЦТВО ШКІЛ

ДОСТРОКОВО!

гектарах, обмолотив'

157

валки на

Високого виробітк~ госпу «Требухівськии»

* * *

450

ди

j

тонн.

повторно 'ма­

до

завер­

опоряджувальних

малярів

ІДУТЬ

ро­

роботи та

в

допо­

Віри

Чес.ніШої,

малярні іроботи,

брига­

да Миколи Марченка насти­ лає лідлоги, а бригада елек­

триків

Миноли

Касяненна

Пі 'Д,ВіШУЄСВіТильники в кори­ дорах і ,навчальних набіне­

Останніми

горнули

боти

ро­

на шкільному подвір'ї ПМК508.

розплановано

UПофери

днями роз­

опоряджуваЛЬні

робіТники

Вже

клумби.і

до­

ріжки, обкладено бордюрами

Василь Посипович ВОРОНИП та Петро Григорович ЛА­ ТИННИК перевозять від комбайна до силосноі траншеї вІддаллю три кілометри по

першому поверсі

ОлексаНJДра Валерка, Ольги Швець, Софії ФОМіної ве­

тах .

180-190

на

міжних приміщеннях . Брига­

Колектнв aгp~aTY КалитянськоУ птахофабрики комбайнер Посип Борнсович ВІТЬОМ і тракторист Микола Петрович ШЕЛЕСТ щодня на кощу­ ють ~илосної маси кукурудзн

німнати

ЛЯРСько-столярні

* * * СНЛОСОЗбирального

~ ~

майже повністю

С'портивномузалі

18.

на 202

тонн.

ново­

біт ів другому корпусі. КОМlпле,ксні бригади Михайла Джунковського та Олександ­ ра Мехеда закінчують тес­

КівськоУ птахофабрики Леонід Макарович ЕСМАНОВИЧ. і видав з бункера зерна

вели,на

Класні

на

шення

комбай"ер Семипол-

Він скосив хліб на 129 гектарах, обмолотив -

дні.

зелені са­

Наближаються

160 гектарах і намолотив

Сумлінно працював иа жнивах

вже

за.Кі'нчуються ЛЯРНlі роботи.

жнивах комбайнер радМикола Арсенійович КОВАЛЕН­

тонн зерна.

500

нрасується

Лише

* * * добився на

КО, який обмолотив валки на

лічені

другому і третьому lІІоверхах вже повністю закінчені і ся­ ЮТЬ надзвичайною чистотою .

комбайнер .радгоспу 131 гектарі І намоло­

тонни подрібиеної маси при иормі

:навчального

І БУ1дівельники намагаються, щоб 1 вересня передати за­

готовий.

Комбайнер силосного комбайна Василь Андрійович ГУ ЛИП щодня збирає зеленої маси кукурудзи на силос 125-130 тоин, Тракторнст Григорій Петрович МАРКУ­ ЦЯ трактором щодия перевозить від комбайна до силос­

50-52

.нового

залишились

,корпус

тив 452 тонни зерна. Степан Мусійович ЮРЧЕНКО об­ молотив хліб на 162 гектарах і намолотив 517 тонн,

ної траншеї

року

будова, облицьована кераМіч­ ною плиткою. Навчальний

* * *

ВаСИJIЬ Ананійович «Русанівський» обмолотив хліб иа

початку

дів

228

Найкращих показннків у радгоспі «Жердівський» добився комбайнер Олександр Іванович ВІТРОВ, обмоло­ тившн хлібна 182 гектарах і намолотивши 566 тонн зер­ на більше 30 центнерів з гектара. Комбайнер Микола Іванович ТКАЛИЧ обмолотив хліб на 148 гектарах і иа­ молотив 425 тонн зерна.

* * * РЯБИП

Ш'видко минають трудові дні .на БУДіВНИЦТВі міської середньої школи.М 6. До

Се,ред пишної

тонн зерна,

696

ПІД КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ

-

мовниновіключі до .нового світлого па,лацу науки.

Іван Петрович КОНОНЧУК комбайнер радгоспу «Гоголівський» посів на- жннвах перше місце у своє­ му господарстві і друге місце в районі по наМОJ1eту. Він

скосив хліб на

та

50-55 тонн зеленої масн.

частково

засипано

НОЮ. Неза.баром фальтування.

- '~.,....."...~.,.....".....,..,.,..,...,...~~,...,.#~...:--...:"'~...,...~

-

-~ ПОВНЯТЬСЯ СИЛОСНІ

галь­

почнуть

Наші будівельники,

говорить

начальник

ас­

-

третьої

діЛЬ.ниці вич

І'еорr< ій

-

Бойко,

люди

дуже

дати

належне

Дівництві виконала дуже

навши

164

місячне

завдання

проценти.

на

Хороший

її

Зацікавились читачі мате­

принлад наслідують усі інші

ріалами про наших земляків

бригади. Хоч часу й малува­ то, але ми зробимо все, щоб 1 вереоня у новій школі ве­ село продзвенів

І

мало

ми

ректор

NQ 6 чор .

-

стаірань,

- героїв Дніпра ' А. В. Дя­ ченка, І. Д. Дяченка, І. Д.

Обіуха, які удостоєні високо­

Дзвоник.

теж доклали додає

середньої

го звання Героя Радянського

чи­

Союзу, документами про цІ­

ди­

каві справи червоних слідо­ питів, які розшукали багато невІдомих до .цього часу re-

школи

Модест Григорович Ка­ - На допомогу БУДі­

вельникам

щоденно

роїв боїв за Київ І Бровар­ щину, фотознІмками про вІд­

прихо­

ДИТЬ по 70-80 учнів разом із учителями. Вони допома­ гають підносити будівельні матеріали, ,приБИірати примі­ щенlНЯ,

'мити

ві,кна

і

будову нашого міста після його визволеиня. Бібліотека готується до

чнтацької конфереиції про славну річиицю за участю учасників героїчиоУ битви.

підло­

,гу. На третьому поверсі вже встановили парти у чотирьох

К. САМІПЛЕНКО,

класних кімнатах. У най­ ближчі дні завеземо усі не­ обхідні меблі.

Ось

так

раннього вечора

кожного дня з

ранку й кипить

.

НА ' ІХ КАЛЕНДАРІ _

1975

напружена

'праця. Мине небагато часу, і за 'парти НОВОЇ місьної де­ сятирічки сяде 960 учнів. На фото: зліва елект­ рики Радіон Сіричев та · Ми­

хайло Смоловик за ленням

громадський кореспондент.

до самого

встанов­

с.вітильникLв,

с,пра­

ва маляри Олександр Ва­ лерко, Анатолій Акелін та Віктор Грубрин повторно фарбують вікна. А, КОЗАК Фото автора .

РІК

Броварська фабрика верхньо­ го

трикотажного

одягу

ціалістичного змагання під де­ візом «П'ятиденку за чоти­ РІ! дні». Сім робітниць у в'я ­ за "%ному і десять у ПОШИВНОМУ трудяться

D рахунок 1974

РСССllЬ

показників.

1974

року.

Ще І'r~щі УСllіХIІ маюТl> ба- ({

Г<lТ(]lJсрСТ<IТllнці в'я з а.ll.ного це- i~ ХУ Г.

Л.

Как\'н.

А . В, ЛНТВІІ!І

та І. П. ПРОСКУРНllч а .

ТІІ

ТР"J(отаЖIІIІЦЯМ

д(]бр<= ор г аніЗОВ,IНС с о ці а.lіСТI14· I lе ~НІ"гаIiНЯ. РіВ I IЯЮ'IНСІ, ІІа 11,'!1(' .1 (] ЛlІк і IJ В llроБШЩТ lJ а, робіт11111,11 фаБРНКIІ 3 честю ВН К О НУ­

ll~оДня

ЮТ І, СВОЇ сщі:J.lіСТ!і'!llі

Ц(~ I!THepiB

3іНlШl .

гектара.

ш о ф е ріВ і трактористів М. М . :'.Ііщенка, 1\1 . П. Карпенка, :\1 . д. Нещерета, Г. П . МаркуЦі та інших, яКі ШВИДІЮ доставля­ до

Оперативні дані

траншеї.

Кожен зних перевозить щодня 50-55 тонн подрібненого куку­ рудзиння, чи норми

«РусанівськиЇt » «3аворицькиїt»

управління сільського господарства райвиконкому про надій молока

значно перевиконую­ виробітку .

господарствами

У траншеї робіТНИКИ Г. Г. Ві­

за

16

серпня

«Бобрицький»

1973

року

силосну

масу,

а

тракто­

ристи П. М. Божко та М. І. Бо­ жук

гусеничними

машинами

Ilазвн

чення.

матеріальне

Пі'ДВОДЯТЬСЯ

соціалістичного че с ть

переможців

заохо­

підсумки

змагання.

На

піднімається

Червоний прапор . Передовикам І

вручаються

вимпели

.

і

перехі.ц,ні

червоні

Г.рошові премії.

М, МІЩЕНКО.

89 90 87 93 93 90

!4,5

імені

Кірова

!2,7

!2,О

імені

Щорса

!0,4

!!,5

« краси.1івсыїl »

!О,!

!О,5

«Жердівськиїt»

Щ!

!О,5

-0,3 -0,8 +0,4 -0,4

+2,4 +0,2 +0,4 +!,6 +1,7

Гоголівську

«Гоголівськиїt »

8,7

«Трсбухівськиїt »

8,2 7,6

- 0,1 -0,8 - 0,1

+0,6 +1,3 +0,3 -0,7

7,1

7,2

+О,!

+0,6

91

таткований гарними сучасни­ ми меблями. Кухарі готують

11,3 10,1

11,5 10,0

-0,\ -'-0,1

+0,1 +0,5

90 90

страви.

10.0

+0,2 +0,6 +0,3

+!,О

-0,2 -0,6

89 94 90

84

Каnитянська

90

ПлемзавоД

90

на

«ЛітківськиЇt»

ССМИПо.1Ківськ<!

!4,6

Раніше

стрічкоткацьку фаБРИJ{У га­ рячі обіди доставляли із сільського кафе. Та це ,не

9,7 -О, !

83 92

. Птахофабрики

Радгоспи «плосківсыїt»

+0,5 -0,3 +0,6

9,8 9,5 9,0 9,5 8,2

ДИ ilIСРСЬКНЇt »

На силосуванні запроваджено і

ЩО

-0,2 -0,2

«В елико-

УЩільнюють її. ~10ральне

НОВА ЩАЛЬНЯ !О,О

9,7

о р я»

«3аП.lаВНI1Їt»

господарств

10,0 10,0 9,6 9,0

«3

райоиу

рич та Г. І. Писаний упорядко­ вують

~JO бов'я-

Т. ШИБИК, студентка факультету журналістики КДУ,

їІ\ О ДI!ОЇ ХВІІЛИНИ не простою101 ь !{(щбаЙIІIІ. Заслуга в цьому

масу

ЇХ

ДОlІомаГі1Е

видають 360- 380 тонн зеленої \ ІіІ ,' Н. СереДНі'Й урожай 200

силосну

На

о с (]б ll СТIIХ ТРУДОВИХ кал е ндарях вже О С ТilНllііі рік дсв'ят(]Ї 11'51ТliріЧКI1. Та), завзято IІрацюва-

1: ()ВlШ методом, вони д обивають­

ють

ро­

ку. С е ред них в'я з альниці Л. І. Косько, Л. М. Рунова, Н. Н. Булавка, швачки М. О. РО~lанюк, 3. С. Черкас, Н. С. ГаВРІІ ле ць та інші. у ШD е ііному цеху першість

ІшнаllflЯ СВОІ-О завдання з а ве- ~

тваринницт-

та В . А. Гулий . Працюючи гру-

з

сла­

виться с в оїми ентузіастами со­

YTPII ~IY Є робітниця Г. М. ОСЬ­ ~laK, яка lІаб,ll1жається до ви­

площу с вої КО~fбайни

ви с оких

ні», «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», географічна кар­ та, на якій показано пере­ можний шлях радянських військ, які визволили Київ з фашистського ярма,

ликий обсяг робіт. У липні вона вийшла на перше місце серед бригад ПМК8, вико­

В. Л. Петренко, А. М. Соловей

СН

партизанський рух на Украї­

ве ­

вирос тили непог а ний урожай кукурудзи, і механізатори роз­ поч а ли силосувати ЇЇ. Першими на

Д. Григоровича «Київ ге­ рой», брошури «Підпілля і

колективові

бригщци Михайла Ов:сійовича Джунковсьного, яна ІІа бу­

1"1 таке завдання поставлено перед кормодобувниками рад­ го с,пу «Русанівський». Рільники

вивели

кої України Києва і на­ шого району від німецько-фа­ шистських загарБНИКіВ. На ньому книгн Маршала Радянського Союзу В, Чуй­ кова «В боях за Україну»,

на'полег ливі. Якщо ,дали сло­ во, то обов'я з ково дотрима­ ють ЙОГО з честю. Треба від­

С ТВ О РИТИ міц.ну кормову базу гpO~IaДCЬKO!'O

визволения столиці Радяись­

Аверіано­

ТРАНШЕї ,; - '~I

Цей книжковий стенд при­ ваблює увагу кожиого відві­ дувача бібліотеки Будинку культури заводу «Торгмаш». Присвяченнй він 30-річчю

ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ

Календар трудової слави! гектарах і намолотив

ДО СЛА.ВНОІ РІЧНИЦІ

« Рудня»

9!

п у хівсыіі ППР

88

Богданівська

10,0 ЩО

8,4

10,0 9,0

завжди

влаштовувало

робіт­

ників. Дирекція підприємст­ ва потурбувалася про будів­ ництво фабричної їдальні.

Нещодавно гостинно

нова їдальня

віЦЧИllила

двері.

Просторий і світлий зал ус­ смачні

і

висококалорійні

Робітники

дуже

за­

доволені, що вони мають можливість завжди одержу­ вати на підприємстві гарячІ обіди,' .

М. ГАЦЕНКО, робітниця фабрикн.

!


ПІХОТИНЕЦЬ, ЩО ПІДНЯВОЯ В НЕ БО ... Наближається визволення ,району

ських

30-Річчя

Киева

ли повертався з нього, випад­

і нашого

кавозуетрівся з «мессером» ,

від н і,мецько-фашист­

на стабілізаторі якого виДНів­ сябубНо.виЙ туз. Наш воїн чув про того, ХТО сидів зараз за важелем ворожої маши­ ни . Це був ЛЬОТЧИІН, я.киЙ

загарБНИIrіВ.

ми ШаІНУЄМО не

В ці дні

тільни

тих,

хто восени 1943 ро.ну визво­ ляв наш нрай від ненависна­ го ворога, а й тих, хто у важ­ кі дні 1941 року обороняв

збив у неБІ Європи

В запасі у Кузьми на той момент не було жо.дного пат­ рона. Що ж ,робити? Рішення прийшло швидко і дещо не­ сподівано: піти на таран. Але поєдино.к на цьому не закін­ чився. Обидва літани рухну­ ли вниз . Спус.наючись на па­ рашутах, льотчики зав'язали стріл янину із особистої зброї. Приземлившись, зій­ шлись врунопашну . Перем.іг наш воїн.

столицю Радянсьної Унраїни . Багатьем ві,Домі героїчні діла бійЦів 227 -го палку війсьн НКВС та ,робітнинів Київського ополчення. Це во ­ ни восени першого року вій­

СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІйСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ни в

раЙОНі

роняли

НАШ РАДЯНСЬКИЙ ПОВІТРЯНИЙ ФЛОТ

Калинівки

КИЇВСbl\і

обо­

переправи.

Це їх безсмертному подви­ гу встановлено обеліс.к біля

Калинівсьної шкали,

восьмирічної

піонерська

дружина

якої носить зараз Ім'я воїна цього

,підрозділу

Героя Радянсь,кого Союзу.

Генерал-лейтенант авіації О.

праву пишаються

своїм Повітряним

і

Радянського уряду ,

дромом

успіхам

у

технікою,

стала

реантивною,

розвитку енономіни,

надзвуновою,

У День Повітряного Флоту СРСРрадянсьні люди з любов'ю

ВlШановують своїх нрилатих синіВ, учених, нонструнторів, інже­ нерів, тех,нінів і робіТНИНІВ, яні наполегливою і самовідданою

працею СТВО,рюють військові і цивільні літани, їх .найновІтніше оЬладнання і оснащення, >вшановують наших ,славних космонав­

тів, багато з яних пройшли добру ШНОЛУ загартування в авіації. На

лочатнустаНQвлення

і

розвитку

нашої

авіацП

стояли

Комуністична .партія і велиний Ленін, який 'в,же на третій .день і с нування Радянської ,влади Біддав наказ про створення органу

по нерівництву формуванням Червоного Повітря.ного Флоту Бюро

В

-

номісарів авІаЦії і ловітроплавзння.

роки

перших .п ' ятирічон під

нерівниlЦТВОМ

партії

було

здійснено вели:nу програму оснащення радянської авіації новою

авіацІйною 'те~нІкою і розвитну основ її !бойового застосуван­ ня. Повітряний Флот лоча'в одержу,вати ,ві'Д промисло,вості літа­ ни,

яні

за своїми льотно-технІчними

харантеристинами лере,ви­

щували нраЩІ зарубіжні 'зразки. ВіДПОВ1ДаІОчина занлин партії літати .вище, швидше і далі від усІх, радянсьні авіатори завоювали більш як тре­ тину світових авіаЦійних рекордІв. Високу бойову міЦь наша авІація наочно продемонструвала під час КОНфЛі'НТу на Китайсько-Східній залізниЦі, в боротьбі за

свобо.ду Іспансьного і китайського народів, .в боротьбі з япон­ ,СЬНИМИ самураями БІля озера Хасан І Іна Халхин-Голі . Особли­ во велику роль відl'грала ,вона в здобутті іст<1ричної .перемоги

,над нІмецьким фашизмом у Велиній Вітчизняній війнІ. У тісній ,взаемодИ із сухопутними війсьнами і ВіЙСЬКОВО"МОРСbl\ИМ Фло­ том Вlйсьново-Повітряні сили брали участь Б усіх її найваж­ ливІших операцІях. АвІацІя була потужним і найбільш моБІль­ ІНИМ БИДОМ Збройних Сил СРСР . Воїни-авІатори

завдавали ю~щі'вних

ударів .ворогові

на

по­

лях битв лід Мос'нвою і Ленінградом, під Сталінградо,м і на Кубані, лід ІКУРСЬКОМ і на Дніпрі, Б наступ,альних операціях 1944-1945 рр. У героїчний лІтопис наших ,Збройних Сил вони ,вписали немеркнучі ,сторінки безприкла.дної мужності і . хороб­ ростІ.

КрилаТі сини Батьківщини сміло ,ставали на бій з лерева­ жаючими силами 'ПРОТИВНИl<а, а коли :кІнчалися боєприпаси,

йшли ,на таран. В роки ВіЙни радянські льотчики понад

ра­

200

зів таранили літаки лротивнина, причому 17 repOЇB застосову­ ,вали таран двічі, О. Хло'бисто.в тричі, Б. Ков,зан чотири

'рази. Понад телло

-

100

а'віаторів повторили по.двиг LКапітана М.

де

аеро­

лов з свого лІта.ка опустив на

приміщення

служив

-

' із запискою.

зухвалий

винлин

якому з льотчиків

рането.носною.

Іде освоєння вже третього ПОІюління бойови,Х реактивних літа­ ків. Надзвукові і реантивні літаки здатні літати Бдень і вночі, У складних метеорологічних умовах на найрізноманітніших діа­ пазонах висот, із швидкістю .понад три тисячі кілометрів на годину. Незмірно зросла вогнева міць авіацЇ'Ї .

над

частини,

вимпел

наУ'ltи і техніни наша авіаЦія ' зараз оснащена .найновішою бойо­ вою

Ось ще один епізод з ЙОГО фронтовосо життя. 1 травня 1945 рону Герой РадяіНСЬНО ­ го Союзу напітан Навосьо­

ще

День Повітряного Флоту СРСР свято не лише авІаторів, а й усІх ра­

огляд досягиеиь вlтчизияної науки І техніки, успіхів льотчиків, іиженерів І технІків, як вІйськової, так і цивіль­ ної

авіації.

Новими успіхамн

в бойовІй

і

полl­

тичнilі підготовцІ зустрічають своє свя ­ то воїии-авіаторн. У класах і на аеро­ дромах , у пlлотажинх зонах і над по­

лігонамн

бойову

льотниil

склад

маilстернlсть,

шлІфує

навчається

свою

вій­

ськовІй справІ.

На фото: відмінник бойової і nOJlIтнчної Підготовкн вІйськовий льотчик капітаи €. І. КОЛОДIFlЧИК. (Фотохроніка РАТАУ).

Вони зе,мляки

-

куватому»

подавали

Згодом

допомогу

льотчикам.

Петро Корнїйно

був опе­

ратаром радіоло.кзцl й н аї станЦії. Призначення сюди одержав після успішного за­ нінчення с.пеЦіальіНОЇ шнали .

Ще будучи нурсантом,ВИЯ­ вив неабиякі ЗДіБНОСТі й ін­ терес до

складної

техніни.

Прийшовши на станЦіЮ, по­ стійно поглиблював і удосно­ налював свої

знання .

Це був дружний, ЗГYlртова­ ний бойовий колентив, де вчились і жили

пом: «Один за одного». ХЛOlIЩі з

за

принци ­

за всіх , всl­ СЛ'Ужили тут

різних нуточнl,в

на­

шої нраїни. Туляки О . Горє-

Новосьолов

Червоні

. '

лов і П . Писанов, хар.ків'янин О. Толстолужкий, сибірЯК' М . Іл.коглов та інші . Вони дапомагали один о.дному, під­ тримували словом і ділом.

Вирішальна роль в цьому належала начальнику станції офіЦеру Єльникову. .

Локаторник профеСіЯ цікава і надзвичайно В'іДПОВі­ дальна. Для того, що.б вчас­ на виявити Ціль, засінти її, куди лотрібно передати IJllВИ>ДІЮ, необхІднІ висона .ви­ і

пиль­

ність.

ВИіробити в соБІ таш яко­ сті

можна лише під час си­

стематичних тренувань, висо-·

Гас­

таран назем'них іЦідей ворога.

YCЬOlМY світовІ відомі імена та,ких уславлених льотчиків, як тричІ Герої Радянського Союзу О. І. Понришнін та І. М. Ко.­ жедуб, легендарні герої І . 'С. Полбін, О. П . Маресьєв, Л . Г. Білоусов, З . А. Соронін, П . Т . Харитонов, С. І . Здоровцев, М. П. Жунов, В . В . Талаліхін, Б . С. Сафонов, С. Л . Супрун

1

зустрічають

за

виконання

патрІотичного.

та

інтернаЦіонального

о.бо­

о

2

стор.

О

о

посада

-

механік

двигуна.

Та це лише на перший по­ гляд. Віщ чітної ,роботи меха­ Ніна залежало. безперебІйне жи.tшення

струмам

локатор­

ної станції авіаційного під­ розділу. Михайло це добре ро.зумів. Службу ніс тан, ян прися.гав Вітчизні, ян нана­ зували земляни-требуХіВцї.

щиру

подя.ку

за ,

експери.мен,

тального заводу «Торгмаш» . Працюють сумлінно, змага­ ючись

за достроно.ве

нан:ня

плану

вико­

вирішального,

року п'ятирІчни. Петро. накильнИlЮМ, а Михайло на машинній формовцІ.

масовІших патріотичних організаlЦiй Всесоюзне Червонопра­ порне добровільне товариство сприяння армії, а>віації і фло.ту.

ності

ною, здавалося б, була його

Зараз земляки .працюють у,'

Вагомий внесок у 'зміЦнення оборонної МОГУТl:Іості нашої БатьнІвщини, в розвитон Повітряного Флоту робить одна з най­

~'язку - надійно захищати мирну працю радянського. народу І народів братніх соцІалістичних нраїн, втілювати в життя рі­ шення XXIV з'їзду КПРС .

В Іншо.му ніНц1 нраїни слу­ жив Михайло. Білоус. CHPOlV.71

ливарному цеху

Вільної аВіаЦії, оснащеної першокласною 'техніною.

ціl І ,на фЛОТІ . Тисячі юнанів І дівчат набувають без відриву від ,виробництва авіаційних спеціальностей, 1з 'захопленням зай­ маються військово-принладними і технІчними видами спо'РТУ. ВІдзначаюч~ свято ПОвітряного Флоту , 1<0женвоїн -авіатор ще глибше проимається почуттям високqїособистої відповідаль­

і БІгу. Фі'зична ,зз,гартованість допомогла йому долати труд­ нощІ військової служби, ус­ пішно. нести бойову вахту на станції. За час чергування біл,я локатора рядовий Кор­ нІйно не пропустив жодної Цілі . Незабаро.м його. ГРУДИ, ~piM 3HattKiB ,вІдмінника Ра­ ДЯНСЬJ{ОЇ Армії 1 СПОРТИIВlНИХ, прикрасив значон класного спецІалІста.

-

Флоту

ва.~~ю трудя'l.l~ИХ, по пІдготовці молоді до служби в армії, авІа­

КОГО фіЗИЧно.го гарту. І Пет­ ,ро систематично. займався спортом. Мав ·розря.ди з лиж

су.

СРСР ,працІвники орденів Леніна і Жовтневої РеБалюції ци­

ДТСААФ веде активну роботу по Війсьнова -патріОТИЧНО:МУ вихо­

К. ДАВИДОВ.

чІткі дії , за віlДЧУТНУ допомо ­ гу, згадують воїни запа ­

:во.їни шших

День Повітряного

життя

лювали нам

ко.ю , .пЬдвищують воїнську майстерність.

успіхами

сво,го

ла випаднІв вимушеного про­

бойових професій нанолегливо .вдосконалюють своє бойове БміННЯ,завзято оволодівають найновітніШою авіаційною техні­ Великими

привітали

стою або rnеребоїВ у роботІ. - Авіатори не раз вислов­

СлавнІ традиЦії батьнів, дідів, старших братів переймає м~ло.де понолlння авіаторів наших 'ДнІВ,безмеmно вІдданих лар­ тІІ, народовІ, своїй 'рідній Вітчизні. В їх рунах 'знаходиться бойова міць і сила сучасної авіафї . Льотчики 1 ШТ:fрмани, ін­ і технІки, МОЛОДШі авіафйнІ СПе<ЦіаЛі,СТИ

Кали­

Класний спецІалІст, досві,д­ чений механін, Білоус чітко ВИНOlНував свої обов'язни : ВВ'ірена йому техніка не зна­

та багато інших .

женери

І він успішно.

старшого. товариша з Днем ПовіllРЯНОГО Флоту Союзу РСР, побажали МіЦного здо­ ров ' я, щастя, довгих роніВ

авіаторів

уважність

ви-

доручи­

слідопити

сті пІонери

Помічники

тримна,

полну

Між шнолярами і Кузьмою Васильовичем (ВіН проживає зараз у Ворошилавnрад1) йде листування. В останньому ли­

'вино­

Орла, в районі Мценсьна. Но-

но.ман,дуван­

ніВсько.ї восьмирІчної шноли назвали свою дружину іме.нем героїчного льотчика : ~·

ш~ідт» .

з Требу­

велину

ло ccfмe йому. lIИНОНав його. .

про

нував завдання на північ нід

завдання

нищувального

з ахист. А на десятій хвилині баю наш ас до.вгою чергою прошив новенький «мессер­

хона. Працюють ів одному це­ ху. Мають однакову .війсьно­ ву біографіЮ: стронову служ­ бу обидва проходили в авіа­ Ції. Правда, не літали, прате

подумати

словом

ня 115-го гвардійсьного.

фашист,у вже вІД­

довелося

на,мальованим

чесне

будь­

частини:

Бажаючих провчити гітле­ рііВЦЯ, звичайно, було багато. Але дозвіл на це випросив старшина Новосьоло.в. У ви­ значений час його «Яl(» кру­ то пу,РXlНу,в У небо. «Задира­ разу

з

чер­

полотни­

«Перемога». Це снладне і по­

В ній

хто «забажає бути збитим за дві хвилини , хай підніма­ ється в небо».

дянських людей. Ось уже чотнри деся ­ тиріччя країиа проводить його як

рейхстагу

воне шестиметрове

Новосьолов, неСПОДі,вано про­ нісся во.рожий літак і нинув

пі,нлуванню КомуніСтичної партії

завдяни

Якось увечері

.

XxIV з'їзду КПРС: «Все, ЩО сторено народом, треба надіЙно Завдяки повсякденному

дянсьного Союзу.

льотчиком-винищувачем.

Флотом , ННИЙ, ЯН і всі Збройні Сили нраїни, 'пильно стоїть на варті .великих завоювань соЦіалізму, свято виконує вказівну

захищати».

-

Кузьма Новосьолав! Ного бойовий шлях багатий на ге­ роїчні епізоди. Починав він його ян чекіст, завершував

МЕДВЕДЄВ,

Герой Радянського Союзу

Радянсьні люди по

Після цього бою Кузьму Новосьоло.ва представили дО ВИСОНОГО звання Героя Ра­

Кузьми

Васильовича НОВОСЬОЛОlВа

літа­

107

нів.

. B~COKi . соціалістичні зобов'язання взяв на третій, вирішальний рІК ПЯТИРІЧКИ колектив Запорізького аеропорту . Авіатори зобов'я­ залися перевезти 328,4 тисячі пасажирів , 764,5 тисячі то.нн різних народногосподарських вантажів . Пл а н першо.го півріччя значно пе­ ревиконаниЙ. Відкрит о но в і а в іалінії, що зв'язали Запоріжжя зве­ mlКИМИ міст а ми країни. На фато (справа . на л іво): п с ред овики СОI!іалістичного змагання пі л от-інструктар А. І . Карпенко, пілот В. І. Козлов і бортмеханік В. С. Садов. Фото О . Красовського. (Фотохроніка РАТАУ).

IJOBE

ЖИТТЯ

треба СІказати, що трібнІ ВИСОНИЙ

І:

й тут по- · фізичний !

гарт, чlт~ість, уважність і: пильніСть . Та цих якостей хлолцям

не

«позичати»

-

вони виробили їх у роки служби в рядах Радянської АрмН. ЗМіЦнюють і розви­ вають зараз.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

Q Субота, 18 серпня 1973 року О --------------------~--~~~----~~-------=----


ОРГ АНІЗОВАНО

- ПРОВЕСТИ

ЗВІТИ Й ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ ~aKa, вист}"пила одним з vніціаторів соціа­

Важлива і відпо.відальН'& пора настає для КО:.fсо',{ольських о!}ганізацій міста і сеШI.--час, коли тре;6& звітувати про вико­ 'нану протягом іІОКУ роБОТу,на;мічати нові шляхи на майбутнє. Бюро міського '<f)MiTeTY комсомолу при­ йняло лостанову про lПjюведення звіl1НО­ виБOlPНИХ зборів у такі стр~ки: АО 20 вересня - у комсомольських гру­ пах, цехових, бриг&дних,віддіJ1К~ВИХ і прирівняних .до них ком·сомольсмtих орга­ нізаціях; до 1 пистопада в первинних комсо­ мольських організаціях промисловості , бу­ дівництва, транспорту, 'сфери обслугову­ ВIliННЯ і сільського господарства.

у центрі уваги повинна бути уся

.lістичного змагання « ВирішаJ1 ЬНЮIУ року - ударні темпи». І нехай з& 'підсумками першого півріччя бригада завоювала лише друге місце серед 'м олодіжних колективів

ПРЮlИслових

ської о,рганізації, глибокий

ли іх заклик

третього

дальшого нення

серед ку.курудзово д ів.

і

орга'нізаціЙно-по.'1ітич;ного зміц­

КОМ'С()')ІОЛЬСЬКИХ

комсоргу .дільниці

колективів.

звіту,вати груп­

<lлмазного шліфування

,порошкової м,ет&лу}}гії Дмитру Му­

:JaBoiIY

сієнку. Група, що складає ~/О ;lьсько-)/олодіжної

основу комс 0-

бригади

Василя

lІТаХОфабрик.

23

А

коли наст&да по­

ра збирання зернових, 25 молодіжних зби­ ра ,l ЬНИХ е'кі' пажі ВКЛЮЧИЛИСЯ в боротьбу за .врожаЙ під девізом «:! ібр&ти врожай ви­ рішального року ІІ' ятирічки до колоска, дозерни.ни». Тон у соціаліСТИЧIНОМУ зма­ ганні ,комбайнерів у радгос·пах « Рус&нів­ ський», « Требухів с ький », «Великодимер­ ський », пдемптахо[}адгоспі «Рудня » зада­ ва.1И комсю[ольці. У цих господарствах працювало по 3--4 КОМ С ОМОЛЬСЬКО-МО.тJо­ діжних екіпажі. Найкращих показників се-

ВИ;зlначити шляхи

Є, на'приклад , про що

і

ноч змаганні. Серед картоплярів кращі ре~зу аьтати у Петра МільчарИ'каз радгос­ пу « БобрицькИ1Й». Іва,н Радченко з pak госпу « Красилівський » завоював першість

дати

·колекти· ву

радго спів

J\О~IСЮIОJlьсько-молодіжіНИХ посівних агре­ гати виборюв<t-ЛИ першість у соціалістич­

&наліз участі

' кожного

окремих комс(}мольців,

стали на трудову вахту

Напружено працює молодь на полях та

грудневим (1972 р.)та квітневим (197а р.) Пленумами ЦК КПРС заВДaJНЬ, розгляд пі~сумків Все' союзного фе'стивалю радян­ ської молоді, хід Ленінського заліку «Рі­ шення ХХІV з 'їзду КПРС у життя! ». На зборах необхідно ,розглянути ст&н оці нку діяльності

і

року ю'ятирічки .

феР'lах

комсомоль­

організацій,

(пер­

А ГО.l0вне -в ініціаторів З)lагання ба­ га то 'послідовників : більше сотні ком со ­ мо л ьсько-молодіжних колективів підтрима -

юнаків та дівчат у виконанні поставлених

роботи ко',{сомольських

району

робітниками .

звітно-ви·борних зборів діяльність

підприємств

шість Ja бригадою Михайла Царюка з цьо­ го ж підприєм с тва), та б&'гато цінного і ко­ рисного народилося в колективі у ставлен­ ні до праці, у ві ,щносинах між МОЛОДИМИ

Буг-

ред молодих комб&инерів

району добився

Петро Рябий і;) радгоспу

« Ру с анівський » .

Він

на"олотив 5290 шощі 11)1) гектарів .

Ц~HTHepiB

зерна з

Великої

Вітчизняно~

гача очолити

ГJ)сподарстві, н:1. КОЖНО~ІУ підприємстві. Не­ обхідно, щоб бюро, комітети J\О~ІСО'''ОЛУ ;юсе.реди :lИ свою уваl'У на то му, Я[, втілю­ ються в життя накреr.lення партійних 'I',t I\О\I СЮІО.1ЬСЬКИХ :!'Ї:lдів, як РОJГОР·Г:1.I:>ТЬ СJl е r; о;ночічне та ПО.1ітичнс на·вчання мо.l0ді. РО ;ВlОв& на

звіl1но-виборних зборах

по­

ви:ша бути конкретною, тут не може бути "і с ця ЗЮІовчуванню нед о ліків. ІІро них треба гuворити відверто, щоб н;цаді їх не повт о рювати .

Обов ' язкuво ВК;1ЮЧіНИ в ПОРЯі\О ], ден­ ний іНфОР)lацію про робuту « RО ~ІСОМОЛЬ­ СЬІ;ОГО про;к ектора», його вплив

на робо­

ту всієї органі;Jації.

j"

підготовці Jвітно-виборних зборів П О ­

виннu брати участь ЯКО\lога більше І(О" С О­

~Іольців. І\. ожно~]у треба дати доручення. О со биста активність ],ОЖ НОI'О члена ВЛКСМ

-го

охоче

лаНіКУ . В неї ввійшли досвідчені робіТНИЦі, які тривалий час пра­

Під розсадник поки що в і.две ­ деН0 півгектара зе:vIлі. Посіяне

З.lастами,

насіння добре

зійшло .

почуттю! високої відповідалІ>ності постави­ тись до питань добо.ру І\ОМСОМОЛЬСЬКОГО ак­

:!а р аз к 0\1 с О" 0.1 ь сь кіо Р ган і заці їр&'Й ону працюють

над

JштаНllІЯМ

дальшого

розвит­

ку трудової і громадсько-політичної актив­

ності )IО; lоді , мобі !lізації юнаків і дівчат на виконання накреслень ХХІV з'їзду КПРС Т:1. ХХІУ ;/Ї3,1у ІШ j'к раїни. е.

завідуючий організацій

відділом

приетупко,

комсомольських

міськкому Л кем України.

'рувати. Перевагу надають зимо­ вим сортаУІ яблук Кальв іл ю

гектаРІВ

ремоги та іншим. На окулірОВЦі

У

ІНших

птахофабриках

радгоспах

Броварщи~и

та

-

заслуга колективу caдoBoДlB ко-

Кучеренко, В . С. Каленченко і Т. В . Заєць. На підв'язці С . І. Дідусь. Л . М . Куць, М . М. Мельниченко , М. Д. Піша, В. А.

треба ре~юнтувати сади, насаджу.вати нові, а посадковото ма-

Заєць та інші . Мине небагато часу, і радгосп

теріалу

віДПУС Ік атиме

тридесять земель

Тому

було

не

вирішено

ка

дворічні

з

плодорозса.дни­

щепи

для

створен­

-рову створити плодорозсадник.1 ня нових садів І ремонту Запросили пенсіонера В. Н. Ро- І рих.

ТРИВОЖНИй

ета-

І. МИХАйЛЕНКО.

пудІОВ).

намоло­

(370_ .

Восени минулого року продов­ досдідже'ННЯ,

але

в

новому

ва. ріанті. 3&раз же після копання каРТ(}П.1і сапою ро зпушив ЛОl'ім т еж рядками, між )Іожна

РОЗПУШ}'вати

грунт,

якими

грунт

3ВИ­

чаЙ.иою сапою, на одній СОТЇЙ гек­ тара по с ія.в пшеницю сорту Ми­

pohibcbJ\a-808. Восе: ни РОС.'1ини не н&·брали по­ трібної кущистості . До того Ж деякі рос ;шни, БУJ1И пошкод­ жені. Побоював с я, щІ) нічого р·е:Jу льтати

перевершили

та

це

на

розвиток

ріст і при кількох градусах теп­ Пш е ниця виросла стеблиста, 1>1),1О СС Я

ве;lике,

:J араз ,вже

повне .

. оБМОJ10ТИВ

зіб·раниЙ

урожай і одержав майже чотири пу ди дорідного зерна. А це з роз­ р с.·хунку на гектар близько чоти­

З року в рік. тракторно-овочева бригада Петра Гордійовича Корс) ня у. радгосПl «Зоря» збирає иllсокі врожаї овочів. От і ии..­ ІІ~ШНЬОГО ЛІта вона вирощує городину на ,11

на

15 -

106

гектарах, у тому чис­

О!'IРКI1 .• За кожною з .трьох ланок,

очол ен их

Марією

ГРИГОРІВНОЮ Багл а и, Мотр е ю ПеТРІВНОЮ Гришко та ОЛЬГОЮ Іванів­

раЛЬНllХ добрив, посіяно насіння в добре підготовлений грунт . Особ­ ,1ИВУ уваl'У зверну.1И на боротьбу з бур'янами. На П ,10 щі їх н е по· бачиш.

На Кіровському відділку радгоопу «Велинодимерськи:й» прямо в селі розміщений тракторний парк. Це викликало певні неЗРУ.Ч1НОСТі. Чотири роки тому вирішили перенести його за село, зробивши там зразковий стан. Розпочалися роботи. Тим часом старе дворище стали роз-

картоплекомбаЙНіВ готові до ро­ боти тільки два . Зверталися за , ,, Як ті л ьки з'ЯВИ,1 ИСЯ перші плоди , поч а.l l1 вибірково' збирати їх .. допомогою до районного об'єд­ ДІ.ИОВС СОЦlа:Т\lстичне. змага ння м іж ланками, за про ваджен ня ГРУП0нання «Сільгосптехнtка», щоб ВОІ та IНДИВlДуаЛЬНОI ВІДрядності сприяло значному пер ев икон ан ню ви,дlлили запчастини, але відпu- І норм в иробlП\У ІІа зб ираllНІ в рожаю. Огірки уважно відсортовують­ відь одна нема їх. Тим часом ~ ся І ВІ;'tвантажуються в мага з ини та-ІІа бази. Іх уже надійшло з через тиждень півтора роз­ поля бl,1ьш е 600 ц е НТІІерів . Збір про дов ж ується. почнеться масове збирання кар­ На фото: (зв е рху) .1ЗНКfl М. П. Гришко і О. І. Решотко на зби­ топлі. Бригадир В . ·П. Хутько ранні огіРI\ів. Внизу: ПСрШИЙ ряд - овочіВНlJці О. Ф. Гришко, Г. І .

поділяти для індивідуальної за-

акаржиться:

будови робі1\никам радгоспу. На новому МіСЦі спорудили

У нас тут неспрИЯТЛИВі :fМОВИ дЛЯ роботи. Не трактор·

нові будинки для тра.ктористів, цегляний сарай, 'майстерню, але БУ;ДіВНИЦТВО не закінчено. А

ний стан, а проїжджий двір . Розбереш комбайн, а потім пі­ деш .на обі'Д, повернешся назад­

-

раз

.la.

ною Р~шотк.о, закріплено п'ять гектарів п .lОщі під огірками . . Ро.БIТНИЩ ~aгaTO зробили, щоб закласти міцну основу під цього ­ рlЧНИИ урожаи. Було внесено достатню кількість місцевих і міне­

А віз 1 НИНІ там

СИГНАЛ

гектар

цеН' тнерів

60

а віДО\IО, що 'пшениця продовжує

Г. О.

Та сталося так, що у свій час плодорозсадник перестав існувати. Минали роки . Виникла по-

за

один

IІ·РОХО;IОДіНОЮ,

робітниц і

В. Г. Сом, О. О . Луцько,

муюста В. Н. Рогача .

дістанеш.

на

тив не менше

теж

роз­

3

РОС .1ИН не ВIIIlИНУЛО. В грунті ОУ;Іа ,l,lJ статня кількість вологи,

зимовому, Джонтану, Слава Пе­

працюють

Врожай

ви цього року видали·ся набагато СIl РИЯТ.1ИВIШI. Випадали ря с ні ,(о щі , Хоч ве сн& була відно' сно

-

су.млінно

міжряддя.

(' lІодівання . Правда, ,погодні умо­

окулі­

сот,гектарна ~лоща плодоносна: го саду В НИНІшньому радгосш

«Тре6~хівсЬ~ий» і багато сотень

пушував

жив

тиву.

Дички

дали приріст . Їх почали

,сантиметрів висіяв

рахунку

'Організував

на Леніна В~силь Ничипорович ~огач разом 13 такими ж ентуЧотири-

15 - 18

ками

пшеницю. Доглядав уважно. Роз­

колективу.

Обов' язок бюро і комітетів КОМСО'ІОЛУ з

«~OBTeHЬ», :ГУт досвідчений са-І~ювали в розсаднику, прийшли кавалер орде1 нові .

вирощу,вав

нин . Сіяв так: сапою робив ка­ ,навки , в які на . віддалі 8-10 сантиметрів і на віддалі між ряд­

п ер е.вершив "ої сподівання.

ДIВНИК,МІЧУРІнець

і сам

виросло більше ЗО 1ІІ0вшщін­ них сте бел 3 доріllJНИМИ колоска­ ми. Це, при:близ' но, 'п'ятдесят зер­ нин 3 однієї . ІІозаторік я вже зробив інакше. На площі приблизно в одну ти­ ся чну г e ]\Т~pa (З Х З к:вадратних метри) в се'р,пні посіяв 240 зер­

Ш.1ЯХ досягнення дієспроможнuсті ycьo~

Він

в і йни далеко за межами району

ян

lІеревершиливсі мої сподівaJННЯ

-

не вийде з 'IОбі затії. Однак і на

йшла слава про плодорозсадник l1ребухівського колгоспу

щепи плодових дe,vев.

Вже третій рік я провод,жу до­ Сilіди по вирощуванню пшениці. Експериментував, скільки стебел і зернин можна 'виростити й зі­ брати з однієї зернини. Наслідки

цей

цю роботу,

погодився.

зернових

Це лише кілька ПРИК:Jiців еНТУ;Jіазму мо­ ЛОДИХ виробничників. А вони є в кожному

СТВОРЕНО плодороаСАДНИК Після

Такі МОЖJ1ивості

~асян" П. С. Пицак, Н. Г. Проценко, други й ряд - ланкова М. Г. Баглаи. І 6РlJгал,ир П . Г. КБРСУН підра хову ють з ібраний за де llЬ урожаи.

Фото В.

Бендика.

рьохсот пудів. Характерно, що lНі­ ~ l КИХ особли' ВИХ 'заходів при тако­ )ІУ вирощу:ваннr 'Пшениці не за­ стосовував. Правда, після дощів сапою , розпушува'в

міжряддя

і

3!fищував молоді 'рослини бур' я­ нів (а Їх по суті, і не було, бо с коро 'пшениця

такрозкущилася,

що зовсім заГЛУШJlла бур' яни).

:! цьогорічного до~ліду та до­ С.1 ідів попер·едніх р·<Жів можна зробити цікаві і важливі .ВИСlНов­ /Ш. ІІри такому вирощуванні І1шениці є велика економія посів­ ІІОГО ма.теріалу (я висіяв на сот­ 'КУ не більше 600 г.рамів зерна). Врожай · за та,;кою ГР'ядковою си­ стемою в 2-2, 5 ;ра'за .вищий за середній урож'&й ·пшениці .в умо­

вах

грунтів Броварщи'ни. Сівбу,

\IОЖllil 'Іеханізувати 1j~ііIl О Ю ·с іва іlКОЮ.

-

сіяти зви-

&-

Так ий ~Іій дос,'!ід . Зараз готую­

ні виконроб радгоспу, ні голов-( ду доводиться пІдвозити З цент­ ний інженер. Так стоїть чудо- рального відділка бочками, інак­ ВИЙ будинок, але без даху і две- ше нічи:vI буде руки ПО!l-IИТИ і

ся йоги продовжувати. Гадаю, що

коли буде заКінчено

-

не знає

рей. Руйнується, а на спору,дження його затрачено чимало

і вже зникли окремі деталі.

радіатор TpaKT~pa залити. того ж весною І восени -

1111\1 з:щікав,ТJЯТЬСЯ

До баг­

Г.

грошей Зробили артезіанську нюка непролазна. Ус і м колек­ свердловину В'становили мотор тивом просимо, щоб до зими

.,

,

але воду не відкачують і є загро-

повністю

перевести

стан на нове місце.

У ці дні на тракторному стані йде ремонт картоплекомбай-

тор радгоспу І . Оо. Басюк. - Про перенесення тракторного стану

нів

за

картоплесортувальних

затягується.

По"перше,

що

не

село

друге

-

не вистачає

частин, ом

зокрема

1308,

лей.

зірок та інших

Тому

о

запасних

підшипників

з

п'яти

дета-

наявних

і

неодноразово

дирек-

УСПІХ КОРМОЗАГОТІВЕЛЬНИКІВ

велися

У ХарКі.вській області закІн­

розмови, але досі нічого не зроб­

створено відповідних умов, а по- лено . Не розпочато

чив с я

JЮВИХ підприємств dlід час «зе­ лених жнив» заклали тисяч тонн сінажу втроє більше, ніж торік . (РАТАУ).

385

В. ЗАБЕРЕЖНИй,

громадський кореспондент . серпня 197".і року

мготівлі

Сільські трудівники та їхні шефи робітники промис­

тям до табору.

18

двомісячник

Kop:vti,a .

прокла-

дання дороги з тв е рдим покрит-

СуБОТl\,

Гоголів .

Про це по­

винен потурбуватися

і

МЕДВЕДЕНКО, пенсіонер.

с.

тракторний

за, що усе затягнуто глиною.

пунктів КСП-15 . Однак ремонт

ів радгосп&х

та птаХОфабриках.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

о

3

стор.

О


.куточо.к .кЛУБУ ДРУ ЗІВ природи

JI ІСИ

та зелені насад-

ження

мають

сім'я

звичайно важливу грунто­ захисну,

за

пер і од

з

нвітня

по жовтень знищує від

над­

водоохоронну,

5 мільйонів ШКіДЛИВИХ Іюмах. Для захисту на­ від ШКіДНИКіВ

,норисних

лі­

сових мурашок, який про­ ХОДИТЬ з 1 травня 1972 року по 1 грудня 1975 рону ПіД назвою '«Опера-

до

са,джень

нліматологічну, санітарно-

нористанню

3 на

KOHkypc триває гігієнічну

роль. релом

ни

ftaltlOMY

районі iJже

перших

днях вересня влаштовувати ви­

ста в "у "віті в . СUAlволом

Квіти

зустрічі,

ніби

вих

є

святі

"тТlв

районної

контори

комах

зеленого

Відвідувачами виставки бу­ дуть даватись різноманітні та

по

догляду

тимуть

вирощуванню

за квітами, навча­

красиво

компонувати

букети, прикрашати

бажаючі вз яти

тувати свої KвiТl1

'І!І

та диnЛОАtи Першого

кві­

nриЗll

ства

стерство

лісового

в

ряд

ліс­

шкіл.

рівнІ

На

постав­

лена робота по збережен­ ню і розмноженню мура­ шок шкільни!VI лісництвом

Налинівської

госпо­

восьмирі ч­

ної школи та іншими пер ­

'дар с тва УРСР, МінІстер­ ство лісової і деревооб­ робної промисловості УРСР, Міністерство сіль­ ського

і

винними охорони

організаціями природи .

На фото : дбайливо охо­ роняють

-господа рства

в

УРСР, Державний комі­ тет Ради МІністрів УРСР

лісах

мурашині

сім'ї

Заліського

мис ­

ливсьного

господарства .

по охорані природи оголо ­

Робі тник Іван Васильович Бондаренно огороджує

сили

респуБЛіканський

мурашники.

конкурс

по

охороні

і

П. ІВЧЕНКО.

ви-

мисливці і

сан­

яного

сороЧ\ка

з

виглядає

яснра.вочер­

-

червона

.

шапочка.

нашому свя­

шукаючи собі на годівлю ко­ мах. «Робочі інструменти»­

зубчинами загнутим як у рибальсьного

або ~іЛьниця лісу під загро­

700-800

ючись до його роботи, води

::)еленого приятеля

тих,

до

яні у

нини ходІв

Нарисна лісу і теслярська дятла .

Багато

повзини і

лишають і торішні. Цими ві.льними «нвартира'ми» і но­ менші

,пташни.

час саНітарної руб.ни.

Зимою дятел кочує ЛіСО"'!, шукаючи собі їжу, живиться нас і ННЯ~1 шишок . Але для того, щоб дістати насіння з

шишки,

вІн

затиснує

її

в

!1ну-небу\дь щілину. Місця, де дятел розбиває шишки, на­ зивають

дятловими

Онрім цього оригінальний вати

в;н

банить Фотоетюд В. Бендика.

ТУ СРСР. Ilі.ОО 1(0НІ\ерт маЙСТРІВ м'lІстецтв: присвячений Дню П О ВlТриtlО ­

вистави

Прем ' єра

()ага!щ.:С'рUіIIOГО

1"0 те :н.~ фі .Jl ЬМ У

"11 » .

с ,' ріН).

IIpoгp~l\1a

« СІМIІПДІ t ЯТЬ хВИЛИН .~ec­

2I ЛU .

оо

«tla~». 21.ЗО

--

КОЛЬРРОАЄ> і3 » .

Т~ _lебач е ння.

23.45 -.

Новини .

Друга

18

СЕРПНЯ

Перша програма-ЦТ Програма

9.00 -

передач.

9 05 -1(0-

.'1ьорове те~'1ебачеНI-ІЯ. ГІмнастика Д:'lЯ всіх . 9.20 - НОВІІ"И. ~.ЗО Концерт ко-

.1ективів

(І(ишинів).

Кінострічки

художньої

10.00 -

с а МОДІЯЛЬНОСТІ.

. Пое З IЯ'.

минулих

10.15 -:-::

роюв.

ХУДОЖІІІІІ

(Київ). 12.00 «Актуальні науки і культури». 12.30 -

проблем!! І(ольорове

IНф~РМ3Цlllllа

«jV\ЗНСТРИ

ми­

СТСЦТВ У КОllцертнііі ст уд ії». (Народ­ ннй арт н ст С РСР В. Н о реіік а ). 22.2;, --

телебачення СУБОТА,

ХУДОЖ"М~-

І

ІІІ ІЮ -

«УН1веРСІада­

Програма

програма

УТ

-

Наша афіша. 10.o~ -

то іl . Д",

Кр юс

Сlзва

12 ()5 _ IІlсеIlЬ». 1240

передач.

Для ді·

«Тім Талер» . Телеви-

ФіЛЬМ-КОllцерт .Дорога

- Програма пер~дач. 12.45 _ «ВІсімдесят МIЛь}IОНІВ - В УК­ раїнськиії мільярд». (.д.НIП р О n е т­ IJOВСЬК).

13.00 ХУДОЖНlи телефІЛЬМ 13.45 ФІльм-концерт Богачова •. 14.45 - Дл.я

«Стюардеса».

«Співає

Ірина

фільм .Поцілунок Мері ПІКфорд» . 1.1.15 _ І(онцерт маіістрів мистецтв УкраІНИ.

д ітей. «Соне'!ко». (<<Два кроки У свіТ широкнЙ»). I з .15-ХУДОЖНIА фІЛЬМ .Вар­

тел ебачення.

-

<l:ЯК - 40».

12.45 -

ровл ення

13.00 грама

Док у ментальний «За

под альше

фільм оздо -

міжнародної обстановки». .Товариш пісня». 13.45 -Про«Здоров ' я » . (Ленінград). 14.15-

в а ра-краса, довга коса». 16.45 - .Б2Л~ ЧОРІЮГО моря». Концерт. (Одеса) . 1'..1з «Екран

НИК».

18.15

МОЛОДИХ». «Штаб «ВинаXlД­

-

«Київська

панорама:..

19 .00 19.50 -

Інформаційна програма .Вісті». Л. Сннельников. 'ХВИЛІ над

нами» .

Вистава Волинського

драматнч­

Кольорове т е лебачення. Програма ного театру ім. Шевченка. мультфільмів: . Дівчинка в джунглях». 20.45 .На добраніч. діти!». «Л ег енда про БУРШТIІН » . « МаАті Ма- І Програма .Час». (М.). 21.30 ~::O'~..,.

І

.,~

..... _

""'*,";?~".;!'''I'..,..o-.,.~...:-.:-..,.

.НОВАЯ ЖИЗНЬ» l(оммунистическоА

-

ІІі

НОВІІІІИ.

Совета р:еl1утатов трудящихся

городского и районного

І(иевской области,

21..00-

ПРОдОВ-

Програма

нами».

lІередач. еЕ Я

НF.ДІЛЯ, 19 П.

Р

зате

Спі­ бара­

Друга

програма

-

УТ

те .1сбаЧСIlI1Я .ВізеРУIІКIІ » . 12.1 ', _

a-цТ

Jlеuі , іЙIІНЙ

екран

пошаllll » .

. Те -

(Одеса).

ерша n ог ам 11.1.1 _ ,Сьогодні _ ДеllЬ Повітряного ~.OO - Програма перед ач. 9.0;; - Раll-І Флоту CPCf>>>. 14.30 Фільм-концерт. кова гімнаСТІІка ДЛЯ дітей. 9.20 Но14-.4:> - «W ~1яхаМIІ боНової слави». (До внни. 9.:ЗО Кольорове телеб.•ачення., :Ю-річчя ви з волеНIІЯ Х а ркова від ні­

Програма МУЛ ЬТфІ Л ЬМІВ: .НаимолодJLиіі Д О ЩИК » , «СІІрена» • «}\1.аnті l'1 а ус» . ю.оо 'СJlУЖУ Радянському Союз у!». 11.00 - ' ,\\ У : lИчнніі кіоск •. 11.30 --,Сьогодні День Повітряного Флоту СРСР.. Виступ головнокомандуючого Військово-Повітряними Силами СРСР, з аступника міністра оборони СРСР. го· ловного маршала авіації, Героя Радянського Союзу П. С. І(утахова. І. 1..45 Концерт до Дня Повітряного Флоту СРСР. 12.15 Кольорове телебачення. Художній фільм ,Дваиадцята иіч.. 13.45 - .Сільська година • . 1.4.45-.Чінгіз Айтматов •. Літературна передача. 15.30 - І(ольорове те.1ебачення . • Пошта .Музичних з устрічей •. 16.00 І(ольорове телебачення . «Клуб кіиоподоро-

-

17.00 - І(ольорове телебачення. , Універсіада-73 •. 18.20 Прем·єра ба­ гатосерійного художнього телефільму • Сімнадцять хвилин весни». (8 серія).

грама

передач.

а Ів

та­

одинадцяти

метрів.

Осотне, Зване, Хотинь, Ле­ дань, Романиця, Холодне ... Пое­ тичні і часто неСІПодівані назви.

Є поміж них навіть Піс.ня . На­ ніби

навесні

через

солов'їв,

злітаються

сюди

яні

звіду­

Срlблиться Піс,у;я недалеко від батьківщини О. П. Довжен­ ка за Сосницею. В озері во­ дитьая риба, живуть бобри, он­ датри,

влі1\НУ

РОЗК()[llУЮТЬ

дині

гуси й качки. Береги поросли вербами , а навколо - луни . На тих лунах малий Сашно, май ­ бутній автор «Зачарованої Дес­ НИ»,

помітив

готового

завзятого

через

пройтися

усю

косаря, планету

зносою.

Любив навідуватися ДО Пісні L поет-академін М. Т . Рильсь ­ кий. Рибалив у затишку, мріяв І мережив ря.дки про красу чер­ lІігівсьної землі.

Чудова

природа

Подесен;ія

вабить турИСТj'В. ЩОРОНУ ти:ячі людей з найвіддаленіших куточ­ кіПI,раїнн приїздять на відпо­ чинон у зачзрований нрай озер.

М.

РОМАНІКА, кор. РАТАУ.

18.4:; - I(раїllі рапортує давська РСР. 19 .30 Чемпіонат з ф у тбол а : ,Д,,"амо» (КІІЇВ) да-іЗ».

P<JT». 21.1.') _ .

Інформаціііна

Мо л ­ СРСР «Лра ­

програм а

«Час». 21.4,:} « \\у з иканти ПJ10 музи· КУ » . « КОМПО :НlТор Р. Щедрін ». (Ленін· град). 22. 3:; Кольорове телебачення . «S'JJіверсіа д а-73». 23,4 j НОВИНИ . Про­ "р:1ца

п е р е дач.

. Друга програма - УТ 11.00 - Телеві:lіііні вісті . 11.15

- Для "еl(но-фашистських загарбників) . дітеі"l. «Ведме д нк і мед». 11.4.S (Харків). 1~.20 «Екран молодих». ~Ш-1яхамн бойової С.'lЗВIІ» . «Синам». .Твііі вілыlіі час.. (Донецьк). 16.00(До 30-річчя в":!Вол еll"Я Донбасу) . ДОl<умеllтальний фільм .Вдень і вночі • . (ДОliецьк). 12.30 «lІравофланговим lі.ОО Кольорове телебачення для ді­ хлібного лану » . Літературно,музична теП . • Олівець-малюв~ць». 17.30 І(он­ пер е дача. НіЛО Наша афіша. 16.05 церт патріотичної пісні . (Виконують ко­ .1ективи Харківської академії ім. Гово­ .«ПартіЙн е життя». (Одеса). 16.3.1 - Д.1Я дітей. «Операція « Літо». 17.15Іюва). (Харків). 18.00-Художній філь". 19.30 - lнформаціііна програма .Вісті » . .Щедрі НІІВІІ. щедрі люди». (Юрово­ 20.00 - І(ольорове телебачення. .На град). 17.30 - Інформаційна nrorpaMa ші гості.. (Творчий вечір артистів За­ .Вісті». 18.00 Фільм-концерт .Заспі­ порізького драматичного театру імені ваlїте нам пісень СВОЇХ». 18.30 -«І(уль­ Щорса). 21.00 .На добраніч, діти! •. тура слова» . 19.00 - Е. Ростан «Сірано 21.15 - Програма .Час •. (М.). 21.45 де Бержерак •. Внстава омсьіюго дра. Кольорове телебачения. Естрадний кон­ матичного театру. В перерві «На церт. 22.1 5 Вечірні новини . Програ­ добраніч , дітн!, . 21.15 - Програма ма п е редач.

.Чао.

жеіі».

21.15 - Інформаційна програма .Час». 21.45 - По сторінках .Голубого вогни · ка». 22.15 І(ольорове телебачення. « "ніверсіада-73 •. 23.30 Новиии . Про·

же пересихають ~літку,

,ному, як Магістратське, що під ЧеРНіговом, глибина сягає

дзьобом по г і ЛЦі. С. ПЕРЕХРЕСТ.

рець в степу». ТелеВlІстава. 12.10 Ilрогр а "" п е редач. 12.1;'; Кольорове

РПН

Р

охороні ІПРИРОДИ.

ПОНЕДIЛОI(,

15.43 -

20 СЕРПНЯ

Перша fIPограма-ЦТ Програма передач.

(М.).

15.50

Продовження ви­

22. 10

день •.

Програ .

Коментар

Для школярів. Польськнtr багатосерій­ нніі художній телефільм с-Пригоди пса Цивіля». (І і 2 серії). 17.00 «Наука - сільському господарствр. 17.301(0.1ьорове телебачення. .Універсіа-

21..45 -

стави .Сіраио де Бержерак».

ма

_

«Сільськогосподарський тиж­

22.25 -

Вечірні

новини.

передач.

Заступник редактора В. ДЕМ'ЯНЕНКО

!

..... 4r'..r..:--..:""'<I?""~""~ ,..:'"~",""'...:?'.,.~.~:o;C'"47"'''''' ~~ ., ... ~..,;?'...,.,~"..,.,4"~..,....."...,..,.~.,..., ...~~.,..". ~##'.."....",.... ~

орган ороварского горкома

партии украиIІы'

(Львів).

над

вміє,

(Львів). 22.25 ::- Інформаційний огляд І 9.05 _ Наша афіша. 9. \0 - Ранкова « На л""._х республіки». 22.30 - В е ЧIР- гімнастика. 9.25 _ В. І(атаєв. «Хуто.

го Флот у СРСР. lі . ЗО - - І(оль о ров_е те ­ ,1еб:l1lеIІIІН. «Унівсрсіада-ї3», 19.4:) --

___

'ХВllлі

не

дятел ще й

музи:нант.

і

Одні «вінна» ,час ,ВіД часу міняючи річища, 'залишили Дес -­ на, Сейм, Снов, інші «ство­ ривр Дніпро. Деякі озера май­

«нузня­

МИ».

ження

по

сіль, 'нарекли так озеро.

Це піщухи,

ристуються

ус • . 14.40 І(ольорове телебачення. «У світі тварин». 15.30. - І(ольорове те ле баЧСI1lIЯ . До ДІІЯ ПОВІТРЯНОГО Фло·

великих

ють.

Дерева з їхнІми дуплами треба берегти, залишати під

ЛІТО-ЛІТЕЧКО.

семис,от

жуть,

сто кидають ще не закінчені,

Терп-

Близько

понад тисячу малих озер, або «ВіНОн», ян називають їх у цьо­ му :краї, 'зареєстровано Черні­ гівською .обласною інспекцією

пташон, які гн,іздяться в дуп­ лах, самі їх робити не вмІ­

синиЦі. Із житлової кризи охоронців лІсу виводять дят­ ли . На гніздування вони ви­ довбую~ь собі ду:пла .. Та ча­

Стуко­

шкідників.

застосу,вати ті

майстерність

том вl,н танож виявляє порож­

Цей маленьний язик може ви-

загрожу­ Залиша­

«Дятел для лісничого, що со­ бака для мисливця».

вони

1

дерево

чи інші засоби для боротьби з ними. Недарма кажуть:

поспІшає поди­

Іюмах,

лісо­

яке

ється тільни

дерева і

виповзають із щілин.

взнають,

зою, яні шнідники ють його здоров'ю.

стукає дзь060М по корі. По­ тім ДРібненькими стрибка'ми перемІщується На інший бін стовбура. Жартуючи, на·

птах полохає

Голубі "вікна" Подесеннн

ніт, радіють йому дерева.

витись, чи не продовбав ча­ сом дІрку наскрі'зь. А нас­ правді це - мисливський прийом. Сту,каючи 06 дерево,

назад, гачна.

діловитий

то iJншого

жуть, що він

довгий загострений дзьоб і язик. Він маленьний, гост­ рий, роговий і втинаний 5-6

лісі

нороїдів. Та це ще не все. Сліди роботи дятла­ надійний дові~ник для ТИХ, хто оберігає ліс. Придивля­

но причепився

з~під

в

Один птах за день знищує

жилеті,

на­

по­

Лісовим донтором назива­ ють дятла. Головна його про­ фесіЯ лінувати дерева від шнідливих комах. Рано-вран­ ці ВіН вирушає в обхі,д по са­ нітарних справах. То одного,

чебто у чорному крапчастому

має' красиве

складні

стуніт. І любий лісу цей сту­

біді, хворі. Адже дерева теж хворіють , особливо під старість. І, крилатий Х'ірург приступає до операЦії . Зруч­

пам' ятника

~

нею лунає

ві,двадає. ·Шунає

вбрання. Він

розплутує

тайні ходи, де сховались гу­ бителі дерева. Дзвінкою піс­

тиметрів.

рибал­

ЗраlННУ до .вечора стрибає він по деревах, довбе нору,

природи.

14

тягатися у дятла до

ляче

ха І1іристосована до життя на

ці

президії Бровар­ віДДілеиня Товари­

охорони

ництва

належному

су Унраїнське товариство охорони прИ'роди, Міні­

воною смужною, а на потили-

А. ПОГРЕБОВСЬКИП,

rолова

широ­

,І{ОРИСНИХ

районі

включилися

дятел. Уся будова цього пта­

біла

Т. Г. Шевченку.

CbKoro

Є

трин,олі:рне

у школах, а дев' ятого вересня

ті.

мурашина

дереві. Дятел

букети.

виставка-огл яд буде проходити біля

більш

залучення

лі с ових мурашок до бо­ ротьби з шніднинами лі­

пташна має стільки «профе­ сій» як велиний стронатий

та другого вересня

Ч екаЄАЮ вас на

насад­

метою

кого

ки, бі'гуни, водолази, повіт­ ряні ас и. Навряд чи яна

в//ста в ки .

у парку

лісових

Одна

тектор.

підго­

На nереАtOжців чекають

знищу­

більшість

нашому

конкур с

Ножна пташна має свою «профеСіЮ». Одна славиться ян танцюрист і співан, інша відома як бу,дівеЛbllШН і архі­

участь У

роботі виставки nовnнні

нів .

З

Мурашка » .

В

ВЕЛИКИЙ СТРОКАТИЙ

тамп.

Всі

мурашни

ція

іі.

побутові

,чи виробнnчі nРIНlіщення

Q,lШI гентар лісу необхід­ но ~1ати 4-6 мураШНIІ­

........................................................................

вирощування квітів.

кdнсультації

та

най­

кори с них

переважну

жень .

любителів

окремих

усіх

шкідниКіВ

будівнU!{тва, підприємств і ор­ ганізацій,

з

мурашон.

. ють

буде nродеАtOнстровано робот.и юних натуралістів, квітковод/в з

шкіднинів

Однією

Серед

зустрічі з

IІре"расни.н.

Цього року на

дереви­

більш важливих е но!!оміч­ них і доступних лано к біологічного методу бо­ ротьби із шкідника'І'lИ й хворобами рослин є вико­ ристання корисних лісо­

стало

у

дже­

лісу.

від

хвороб .

квітів у

одним

одержання

та дарів

охорону

виставки

доброю традицією

е с тетичну

є

,Щоб підвищити ПРОДУН­ тивність і янісний снлад лісів , треба посилити їх

ГOTY€MOCb до

та

Вони

І І

НАША265020 АДРЕСА: 5РОВАРИ

ву;: Київська,

154,

І

.ТЕЛ~ФОНИ: редактора секретаря,

ВІДnОВlда.чьного

дента

місцевого

.1.9·3-82,

ВІДдІлу

радlомовления

масо.оТ роботи, фотокореспондеита

_

заступннкагосподарства редактора

сІльського

19-3-18, віддІлів - 19-4-67,

19+47,

кореСl10Н-

І

пр~мисловості,

~~~I~#I#~~~~~~~~~#,,~~~~#~~~~~~~,~~~~~·,:#~~~~~~#~~.~~~# • • _~~._~~#~~~~.

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська, 154.

Телефон

-

19-4-57.

ІНДЕКС Г

61964.

~зета виходить

~,я~::~Оliі ~~t~:

__

._~~~_~_

Зам. 3960-9899.

#129 1973