Page 1

РІК

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ВИДАННЯ ST-'1'1

Nt 129 (3127) СУБОТА

31 жовтня р.

1970 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КЮВСЬКОІ ОБЛАСТІ

НАЗУСТРІЧ

XXIV Добре трудяться ткалі Го-

голі·вської

1

тив підприєм·с'Гва

Гідними подаруНІка,ми зустрічає колектив шиноре мон1'ного завюду 53 річ,ни.цю ВелНІкого Ж01вт·ня. Ро-згор нувши ооціалkтичне змагання на честь на~тупного ХХІ\ з'їзду КПРС, р-обітники і інженерно-техніЧІні праці,внию десятимісяч,ний план ВИ'Іюнали на 106 проценті'В і в.иrго товили додатwово продукції на суму 355 тисяч карбован ці1в. Зокрема, спожИІвача•м відпра-влено 92 тисячі ювад ратних метрі·в цінного ізоляційного матеріалу ізолу 20 тисяч атмосферних шин, 540 тонн мастики. За під~умкам,и змагання на перше мkце вийшов ко­ лекти•в цеху іЗJолу, який очолює М. Л. Пшеничний. Bir;

завершив

28 жовтня,

кої фабрик·и. У ооціалkти•І· випуст.ивши продукції на су· ному змага1нні на честь · му 4 мільйони 843 тисячі XXIV з'їзду КПРС ван.и до- ка.рбованці<в. Це наш труда· бились великих трудових ус- вий даруІНок з'їзду партії. піхі·в. Зо6ов'я-завшись ви·коВ. МІХЕЄВ, нати ви•ро6ничий план п'яти-

секретар

річки до

рики.

5

лис-гопада, колек-

достроково за-вершив своє завдання по в•сіх вwробни-чо еІЮномічних показни·ках. Сумлінно несуть передз'їздів ­ ськ'У вахту робітники шиноремонтного цеху. На їх рахун­ ку 234,2 тисячі карбаванці:в ві~ виютовлення понаддла­ ново·ї продукції. В авангарді змага,ння йдуть уда•рни'КІИ кому:ністично·І праці шорохувальник В. В. Суржко, -вул:канізаторни~< М . В. Христинчен•ко, вальцювальни<к, члеІН КПРС О. І Близнюк, сти,кува·льниця К. М. Мюжая, оператори М. С 6сипенко, П. Ф. Крушельницький, дозувальниця С. А Кук~а. бригадир вантаж,никі'в комунkт М. Г. Бурун

парторганізаціі фаб-

ЗАВДЯКИ ВІДРЯДНІЙ У цьому році на вирощуванні кормових• буряків у Богданівській птахофабриці було запроваджено відрядно-преміальну систему оп­ лати праці. Це дозволило значно підвищити врожайність з кож­ ного гектара в ссредньом.у зібра­ но 235 центнерів коренів при пла­ ні 175 центнерівНа окремих площах вирощено значно вищий урожай. Так, ланка Галини Пимонівни Хилько одер­ жала з 1,7 гектара по 498 цент­ нерів, ланка Надії Петрівни Хиль­ кn ~ по 384 центнери на площі 2,87 гектара. Збирання врожаю завершено.

Багато робітниць за переви/Со­ нання планових завдань одержа­ ли до трьох тонн буряків у ра­

пі;:~сум-ками

соціалі,сти-чного

ВАЧ МЕТАЛ· У АНАТОЛІй АНДР.ІИОВИЧ РОГАЧ. НА ПЕРЕДЗ'У.ЗДІ,ВСЬ~Ій ВАХТІ В.JН ЩОДНЯ ВИКОНУЄ ~.АІВДАНН Я НА 115-120 ПРОUБНПВ.

на

ву вручено перех і ~ний Червоний пра1пор і : гро­ шову премію 200 карбованців. Вересневий п с1ан випу-ску Fщ.1ової продукції цехом ви-ко'

нано на 109,6 процента, товарної процента, no прод)'Іктивності праці

на

-

НА ЗА

ФОТО:

А.

А.

РОГАЧ

РОЗІКіРОЮВАННЯМ

МЕ­

ТАЛУ.

Фото А. Коза-ка.

На завмі широко розгорнуте соціалістичне

з-магання

109,3 112,4

знижено

змагання. Робrтниkи борються за достро-кове винонання нових пі·двищених зобов'-язань на честь з'ї:зду па·ртії. Результаrти роботи дев\яrи місяців гово,р.ять npo виссжJ трудові досягнен­ ня і колективу заводу в цілому. Дев'ятимісяч­ ний · ллан вИІІІуску продуІщії торгмашівці вико­ нали на 105,6 nроцента, проти минулого року виробили її на 11 . процентів білЬІШе. ПрОідук­ тИ'Вність праці зросла на десять з nоло-виною

А ось нова nриємна знl<:тна: лідnриємстчQ

27

сячний п .1ан

жовтня,

виконало

і

десЯтимі­

вИІпуску nродун;ції.

зокрема

8118.8888С8•ІІ~t

...

С8

рядь,

трИІма-ючи

ному

стані.

кукурудзи:

їх

у

опуше­

Рослини

пі,джи­

ди,

де

кормові

nогожі

nрацюють

на

ного

Керуючись рішеннями ХХІІ\ з'їзду nартії, Пленумів ЦК КПРС та ЦК КП Украіни, готуючись до \ОО-річчя з дня народження В. І. Леніна. nервинні nартійні організації району nровели значну роботу no nоліnшенню nолітичної інформації серед трудящих.

За останній час nомітно активізували свою діяльність груnи по­

літінформаторів, вони зміцніли кількісно і якісно. Нині на Бровар­ щині сворено 53 груnи в складі яких 645 чоловік. Серед них кому­ ІІісти, комсомольці, передовики виробництва. Переважна більшість політінформаторів має вищу і незакінчену вищу освіту, великий до­ свід роботи з людьми, знає і любить свою справу.

щмітінформаторІв на заводах

на

на

зимове

буде

nроводитися

nолІТІ. Н

орматори

ПІдвищувати-

По про. nаганді іщ!й

марксизму-ленінізму серед

трудящих в період підготовк11 до XXIV з'їзду КПРС:. виступила секретар раіікQму КП Украіни Л. І . Шелест. Лекцію сЛенінські nрнкциnи і функції політичиої інформації~ nрочитав позаштатний лектор райкому nартії Ф. Т. Шипиленко. Потім розnочалася секційна робота. На секції внутрі.пQJ\Ітичного життя nолітінформатори заслухали доповідь .. суть соціальної по· літики Комуністичної nартії і Радянс~;коі держави на сучасному етаnі будівн!fцтва комунізму», з нею ВІtступив викладач Київського nолітехнічного інституту Г. І. Косенко.

Для учасників секЦії міжнародного життя І зовнішньої політики КПРС лекцію «В. І. Ленін засновник зовнішньої політики Ра­ дянської держави» прочитав Ф. Т. Ши.пиленко. Перед nолітінфор­ маторами секuії економічного життя викладач КПІ Г. Г. Іванов nрочитав лекцію «Марксистсько-ленінське економічне вченнJІ тео­ ретична основа госnодарчої політики КПРС». Організовано про­

йшло навчання в секції культурного життя країни. Керівники секцій П. Я: Бондар, Д. М. Лисенко, Р. А. Поліщук, В. О. Гордова розповіли про завдання роботи секцій та вирішил11

організаційні питання.

Цікаво і змістовно пройшов семінар. Набуті знання допоможуть політінформаторам краще .вести ідеологічну і виховну роботу се­ ред ~удівників, повніше донести ,11,0 іх свідомості полум'яне слово партн.

в. полотняк, член методичної ради кабінету політосвіти райкому КП Украіни.

року

ста-новить

... S S ; : ~

капуста.

в·ро-жай

насту:п­

вже

виорано

-

1270 геюа<рів

:завершенн і

Цими днями відбувся чергов~tй районний _семінар політінформато­ рів, в якому взя.ло участь цонад 250 чоловік. З лекцією «Завдання

ставленої інформації населення про nолітичне, економічне, культур­ не життя та міжнародне становище. Важливою умовою зміцнення зв'язків nартії з масами, залучен­ ням їх до активної участі в уnравлінні громадськимІt і державними сnравами є nолітична інформація. Вона відіграє велику роль в ко­ муністичному вихованні трудящих, формуванні громадської думки, nравильнііі орієнтації радянських людей в питаннях внутрішньої і зовнішньої nолітики nартії і держави, в боротьбі nроти ворожої ідеrоюгїі.

вахту

буря-ки,

Дбаємо про

дні, механ.іІза•тори радгоспу <<,Крwсилі•вський!> наполег ли­

муть свої знанНІ! з питань ~іжнародного житт• та зовнішньої політики КПРС.

політінформаторів

трудову

Осінній kомплеkс Використовуючи

постійно-діючого семінару, який

марксизму-ленІнІзму,

по

Д. САХНО, rоловний аrроном.

І:{а,чаниста виросла на сла­ ву. Но~айнер Василь Юхи-

трертсьоі середІІ кожного ~і~яця. В цьому_ ~офці також діє. фtліал уніитету

несучи

ставить техніку збер :;гання.

по~іт7:ф~;м~~~~~:е~:'ро і~~::~:;ор~~ч~;;аїнтиа n~~~~~~:нor;IJ~::: ~ ве

ножному

честь Велиного Жов-тня, за­ вершує всі польо-ві роботи,

вили.

пластмас, торговельного машинобудування, щ~рошковоі метаJІургіі, ремонтно-механічному, радгоспах «Гоголівський», сПлосківський», Киівській птахофабриці.

про створен:ня

на

і білЬІШе центнері:в зерна. За рахунок качанистої зна ч­ но ПОІИОВНИВСЯ фуражний фонд pa,дroony. . Колеюив тракторної бриrга­

на

зя.б,

що

процент до пла­

9-1

ну. НаJГрома,!Щf(уємо· добрива.

На наших полях досі 'ВИро­

t./ 888 .. 8 88 r.8iolll88tJII!AII88 8811.88.88f'88888888 8888888888 8888 88888888888888888888 888888 8888 88888118888888'

Комуністична nартія, весь радянський народ з великим піднесен. ням готуються до гідної зустрічі XXIV з'їзду КПРС. В ці дні перед nрацівниками ідеологічного фронту стоить вел~n<і завдання по вихо­ ванню трудящих в дусі свідомого ставлення до дорученої справи, мобілізації їх на ширше розгортання соціалістичного змагання по достроковому завершенню nланів n'ятирічки. ХХ 11 І з'їзд nартії вказав, що в сучасних умовах вся nо.1ітична агітація nовинна будуватися на основі широко і систематично щJ-

Заслуговує на увагу ро~ота груп

одержуючи

40

На 25 гектарах її посі·яв Ва­ силь Харитонович Крисанов. Тракторист Ва,силь Дмитро­ ви•ч СтрелЬІченко nровів де­ н і ль:каразовий абробітон між­

осіннього КОМ'Пленсу польо­ вих робіт. Упорядковуються

головний економіст заводу.

118f'8 " ' 88 • • . . . . . . . ••W88888 88'r8•11 .88888 88 88 . . 88 88 88 88888888888888811

культур,

во

Д. ТАТУР,

Н.-\

мавНІч Сл-іtпченно з тракто­ ристом Михайлом Семенови­ чем Савельєвим щодня збч­ рали її на 2"5-3 гектарах,

відзначаооть ювілейнИІй ленін­ СЬІКИЙ ріІК, фДІГОТОВНУ ДО лар­ ТЇІЙНИХ з'їздів високим вро­ жаєм сільсьіюrосnода рських

:ІІроцента .

.:~остроково,

ЦЕНТНЕРІВ З ГЕКТАРА

40

.МеханіІзатори першого в\д­ ~ілка радгоспу імен! Кірова

ТІВЕЛЬНОМУ ЦЕХУ ЗАВО­ ДУ «ТОРГМАШ» Р.ОЗКРОЮ­

ретар парторгані:зації п ·. І. Рижова). Коленти­

про~укц і ї

ПО

ДОБРЕ ПР.АЦЮЄ В ЗАГО­

честь XXIV з'їзду КПРС, nерше місце за де­ в' ять міся.ці.в за,й.нЯ!в слJQсарно-окла·дальішй цех NQ 3 (начальник цеху Я. А. Гуревич, сек­

процента. Со(Sі'ва-рт!сть 9 процентів.

З. КОЗЛОВА, секретар пар1'організаціі.

Т. ЦЬОМКА. керуючий відАІлком.

Ви-сокий трудовий ритм панує нині в усіх цехах за-воду торговельного маІШинобудування. За

та інші.

хунок натуральної оплати.

Є ДЕСЯТИМІСЯЧНИЙ!

2 кол.

Свято зустрічаємо гідно

З'ЇЗДУ КПРС З'ЇЗДУ КП УКРАЇНИ

стрічково-тка.ць- І його достроково,

Ц:111а

щувалиея НИ'hЗЬІковрожайн.і сорти ·картоnлі. Щоб у май­

бутньому вІЩравити цей НР.­

долLк, проводимо . сортооноя­ ленн.я. Із Ле.н.ін.градеької об­ ласп завезли топлю сорту

на-сінну кар­ Гатчинський

якай У тих умовах дає вро: жай в середньому з гекта-ра

25_0-~О

щентнері.в.

Він

{:ТJ.Й.fШИ проти хвороб. За'Во·

зимо та1кож насінну картон­ л~ високоврожайних сортів з шших реопуІбл.ін краї-ни.

Для

новозавезених

створюемо :ПЇ!двищеюrй

фон, і це дасть

ш:вндше

с- ортів агро­

можлиRіеть

провести

мш.

сортооб­

М. ЧУНЯК, робкор.

Нова

перемога

Змагаючись за гідну зустріч XXIV з'їзду КПРС і XXIV з'ізду КП Украіни, колективи про-мисло­

вих підприємств ресnубліки дост­ роково,

53-ї

ЗО

річниці

жовтня,

Великої

напередодні

Жовтневої

соціалістичної революції виконали план

10

місяців

1970

року по об­

сягу реалізації і виробництву біль­

шості

найважливіших

видів про­

дукціі.

(РАТАУ).


Є люди, з якими зустрічаємося

Єдиним

. -п~4 ?тІіінЕ:сІ·і· 1 життя

прагненням ! ..Цд ШІр11Їі.

завдань минули

13

ві·д попереднього з'їз,.ду, для партійн ої о,рганіІзафї піДrприє:vr­ ства були роками невпинних по­ ШУІКів і наюруженої пра'Ці по

:гві,

розnовіли,

як

виконують

п:1двнщенню ефективност.і ви­ .п а ртН'rні доручення, вислухали робництва, у,до скона лення форм •ПршщИІпову критику . Члени КПРС роби л и наголос і методів пар11ійної роботн . Вже зара·з

можна

дання

сказаІJ'и,

п'ятирічки

-

строково в.пинно

зав­

до­

жовтня.

Не­

25

до

що

виконані

.пі•двищується

продук­

тивність пращі.

Взяти хоча б такий при.клад. У 1966 роцІ, на початку п'яти­ ріЧІКИ,

т,рикотажники

ли nонад .план

7

вироб:в на суму

виготони­

тисяч одиниць

61

тисячу кар­

бованціtв. РозгорнУJВШИ соціалl­ с:ти•чне зма.гання на честь 100-

ня

за

сирОІВини

З

витрачан­

і .матерІалів.

Мета в усіх одна -дати людям, державі якнай­ більше високоякісної nродукції. І Аtені важко на­ звати щось одне, завдяки чоАtу лtи добились ви­ соких результатів. ~ Стараємось у повсякденній nраці керуватися принципом

нувати кожну робочу хвилину,

РЯІдах

n ередз 'їздІвського .пок азують

зразни

зма­ висо-

ко:nрО:дУІктивної .праці, свідомо­ го етавле.ння до дорученої сnрави,

беруть

активну

гроІМаІдсЬІІюму житті.

А . К.Р.УП'ЯК.. Не знаю, що найголовніше. Але

лективом.

Незабаром вають

на

комуністи

цехових

ВишИІПа·нкц,

побу­

камсомоль­

кої

та .пол,ітИІЧних

над

тwм,

як

бул.и собі

гу·рт.ках.

краще

створити

Гу,бс~:>ка, електри:н

В . Суни­ tмLоце ні на Сул!ІМа , Л . Нішенко і багато Ін­ чити шmс. тому

500 nра­ 169 робіт­

ВіІдрадно й те, що і:з

цюючих на фаІбри:ці ник ам

прис.воєно

почесне

зван­

ня у.дарників номун!JС'тичної пра­ ці.

той

фаJкт,

нашій И!раіІНі, а й за кор­

ат­

доном.

Бюро

партtйної

члени

КПРІС,

а

зараз

орга'Іі'ізація нараховує ·З вича:йно, членам

ня п іднесенню ролі цехОІВИХ па'Ртійних органLзацІ.й, пі;двн­ щенню їх бойовитості і має в

цьому деякі уопіхи. Т3ІН, певно­ го досві;ду набула партійна ор­ ганізац1я · шнейного цеху (оек­ ретар Г. Р ..Іосім) . Тут головна увага приLділяється виховн ій ро­ боті, з·м іцненню трудової дис­

чого

За

останні ,два - три

роки

в

житті І діяльності номсомольсь­ кої організації заводу пласт­

l\ШС .сталиея великі .n е,рше,

зміни. По­

1і;з м ал очисельної

вона

виро сла в аrдну з найбільших у районі

і

нараховує

дах лона.д

в

с.воїх

чл е нів

400

ря­

ВЛКСМ.

П о-дру.ге , трудові с nрави ко.мсо­ м ольц lв, їх активна участь у Іюмун \.стич н ому вихова нні мол о­ ці з ·кож ним •дн ем стають все від•чутніши:vrи і 1nринося.ть п евні у.с nіхи ·у .вирішенНІ!

за вдань, [10-

ставлt>них ХХНІ з' 'ІІз.дом НПРС і XVI з 'ї здом ВЛНСМ. Про сьогоднішні опр а ви, за в­ дання н а майбутнє і йшла діл о­ ва,

•nринци.пова

і д івч ат н а мольс ькlй

1

розмова

юн а;к ів

заводс ьні.й ІКомсо­

конфере нції.

.Доnо ві,дач, · сенретар коМІітету но~ сом о лу Олександр Пирlжон відзн ачив, що комсомольцІ і мо­

.1одь n ідnриємств а до ·своє:і з•в іт­

но-виборної конференції при ­ йшл и з н еn огани~и в иробничи­

рилен.ко сис·темаrrично ВИІКОІНУfОТЬ

120-130

~

за.вершити

нормц

внрQб!тку

Наук()ІЩ

сучаспоrо

І

чеиа

Н. 1\УПИРО, секретар парторrаиlзацІІ.

по виробництву n олі етиле нової пл ішш, а до жовтня року Іі виготовлено ІП ОНСІІД завдання

1970

на суму близІ>ко 1,·5 мільйона нарбованЩв. В цьому немала за­ слуга чл енів ВЛRОМ цеху екс­

В

80

Ми•кола ЧJІприна, р оз та

Акдрій

Мо­

і нші .

Ном.сомол І>ці і молодь

бага­

то зробили ,по дальшО'Му роз­ ви11н у фі•зичної 1нультури і спор­ ту. Тіл ьки Іпротягам нинішньо­

сr-о ро.ку в рі•зноманіт них спор­ труІЗії, його комсомольсько-мо­ лодІжного колективу ім. 50-річ­ ІТІра ці . тивних зма.ганнях нз яло участь юнакІ в і дівчат, на яких за­ чя ЛНІОМУ. ;І\ ом•сомольці не тільни добре У верес н і рону заверш е­ працюють н а nри зових м.ісць. доруtче них ,ділян­ войова но но п'ятир і•чний .nл ан по вироб­ І;ах , а й систематично підвищу­ ВистJІпаючі на ,а.вітно-вибор­ ництву труб із •n оліетилену . Н а­ ють свІй і•д ейний , за·гальноос­ ній нонфе ренці:ї глибоно аналі­

750

1070

госпqдарство

додатково

362

одержало

тонни труб.

Добре п опр а•цюв ал а комсо­ ·vюл ьс ьно-мо лодіжна зм ін а цеху лиття (начальнин К Віт е р) . Своє •П'ятирі<Jне завда ння нона

в ин он ал·а .до ст.рок ово , 6 жовтня . Ос обливо багато е н ергІї і зав­

вітн ій і ф аховий рівень . За звіт­ н ий період :понад l t2 0 мол о дих рnбіТНИІНіВ ,nіДВИЩИЛИ

рt>бНИЧі розря,ди,

100

СВОЇ

ВИ­

юнаків і

дівчат оволодІли сум!·жними .про­

фесіюІИ , п о н ад 80 членів В ЛКСМ на в-ч а ються у вищих і с е редніх учбових 'Занла,дах.

150-річчю

з

.цвя

наро.ц­

(ТАРС).

НОМСОІІОЛІt----

гатьо х послідов ниНІів. ·Щдра;дним є і той факт, щп за висок! виробни чі поназ никн і а нтивну у ч а•с ть у грома•дсЬІно­ ;vІу житті заводу ч ленам ВЛНСМ лрисвоєно поч есне звання ударю11ка комун істичної

руху•

жеІDІJІ Ф. Енгельса. ВизнаЧJІl. радJІнськl 1 зарубlж­ нl lсторики-маркснстн зробили на сес11 86 доповідей.

Прий нято також нандидатом в члени КПРС головно­ го інж енера племптахозаводу В. Литовчевна.

ВИБОРИ

проблеми

робі'І'ннчого

ту в Москві. Вона бу ла прнсвя:­

·ної орган!заJцdї про прийом їх нанди.да'l'а·ми у члени КПРС

~

« Спадщина

1

28 ЖОІІfВІІ 38JСІІІЧПЛ8 СРОЮ })QбО­

фї дала Ї•М .номсом>ОЛьська органіІЗацlя. Рішення парт1й-

\

трикотажу.

ceclJІ

Фрtдрtха Енrельса

~UШ®іll~~W~ШШЩШW®~

родне

Трохи­

Присвячена ювілею

на

проценті'В, у зразко.вому стані УТРИІМУЮТЬ зак­

рі:плен·і за ними маwини та !нвентаJр. В. Ясногор пращює бригаодиром ,по вирощуванню молодняка курей , Про.цечт ЗІбережепня їх становwrь 95,.5 процента. Трет.l рекомен.да-

!

парторrанlшщі'l верхнього дитя­

----ЗВІТИ

МузиченкоJ Н. В.

Фото А. Кооака.

<Затверджено на. засіданні бюро райкому НП України.

Є. КУЗЬМИЧ,

сrвілнооою і .комсомольсьною ор-

~ращі · вишивальН'иці Н. М. менко та М. П. Ворона, я~ких ви бачите на фото.

с-т.і·в громаДІСІ>КОХ роботи. Трактористи в. Чума:к та л . rав­

парторга­

п 'я'Рирічний план, новим тру•до· вwм п01дарунном 3уст,р.іти XXIV з'їзд КПРІС.

ють у т.\сному контакті з проф­

,_,"_"_.

за рахуно.к передовИJКІВ ссщlалІістИЧЖ>fО зма•rащш, активt­

здІйсненню

н енн я·м - достроково

•ВИШИrБа!ННЯ

ПартІйна органІІзація племІІІтахооаводу с.Рудня• зростає

належить ще

по

________

МtИ'СТ8ЦТІВа

від сміх бабусь і маrге­ рі:в. До та·к:их ·належать

КОМСОМОЛ ДАЄ ПОПОВНЕННЯ

чоло­

ні.защіЯJми, пLдвищенню їх б о­ йовитоеті, удоснаналенню сти­ лю їх роботи. Нині номуністи фаqриRи живуть єдиним праг­

секретар фабрики

ципліни. Номуністи цеху працю­

..._.___..,

3

бюро пар­

.керівющт.ва цеrовими

виши­

усщщкуца­

ли «секрети» -самобутнt~о­ го

парт.Ійнсt

13

тала•новитих

валЬІНІfЦQ, я·кі

вік

арrанізац!ї багато зробити знач·ен­

На n·іLІІП<риєм-стві є баrІl­ то

три роки

в цеху .rrраJцювало лише

тійної органі:защ!ї

пос11~•йно н а дає велиного

що

хорошу славу.

ким nопитом не тілЬ<ки в

фабрищl. Хоч·еться в~на­ і

r.

т.

ВоНІи корИІСтуються вели­

в .сощ!алl·стичиому зм&rан­

ця, шваюш В. Монятовська, Т.

фабрики імені

Шевченка вже давно здо­

!J Ої рол! на вироібництв!, на­ вчан.н·я у ІІLКолах робі:тнИІЧої мо­ лоді

рущниют

та інші цироби ЛіткіВІСь­

Пова;гу і авторитет серед три­ •Мосферу вза•емної nоваги 1 нота·жни;нів здобули комуні'С'ГИ дружби в колективі, nрищепити щва·ЧІна А. І . ЛУJГОІВа, електрик .НОІЖНОМіУ Т,РJІД\•ВНИНОВІ кращl Г. А ДмНІТренко , в'ЯІЗальниця В. :риси ра;дянсІ>кої людини. Про С. Ревнюк, в'·mальнищя В. Заде­ !Перші уtСПіхи номунІі.стj.в крас­ оенець , буJШ'алтер О. :З.!нченко, і'юмовно говорять насл.іІдки : ко­ кандидати в члени КПРС на­ лектив швейників у нинішньому лаІдЧин Г. Бобко, в':ЯЗальниця роцІ шіІСТь раJЗів за.й!МаІВ перше

Т.

її

я так думаю, досягнеш успіху тоді, коли не стоя­ тимеш н.а місці. Як би кваліфіковано н.е вико­ нувалася та чи ін.ша робота, треба шукати н.ові резерви. Ін.ttоли пробуємо виконувати той самий процес декількома способами, поки не зн.айдеАю найкращий, н.айраціон.альніший. І коли готова лампа, складена н.е завченими методами, а по­ новому, відчуваєш подвійне задоволення.

Па:ртіtйна орга.Ніl:зація цеху по­ Р>ЯІА з вwрішенням виробничих у питань стала бІльше nрацювати

участь

раціонально

використовувати.

ЛІQДИ. За ці рони в ряди НПРС ·ських зборах, поговорять з юна­ nрийнято 24 кращих .виробнич­ нами ·і дівчатами :про здійенен­ ники. яні ннні Адуть в перших ня членами ВЛКСМ аванrард­ гання,

взаємозаАtінюван.о­

сті. Щоб кожен. був у відповіді за всіх, а всі за одного. М. ТОЦЬК.А . Точність, звичайно, необхідна. Я люблю паяти н.адійн.о і пра2н.у, аби у всіх так виходило. Щоб добитись задуманого потрібно ці­

їла паян.н.я, складан.н.я світильн.иків. Працюю, в основному, н.аладжувачкою. Зрозуміло, стаю і н.а інший процес, якщо це потрібно. Прийшла сюди, можна сказати, випадково, а тепер задоволена. А . К.Р.УП'ЯК.. Із заводом зв'язана трохи біл ь­ ше семи років. За спеціальністю я агроном. Пра-

д<mомогою комуніетів доб­

25

Номуні·с11ів РЗІдУ·Є і те, що разом з пол~пшенням економіч­ них пока.зникі.в виросли наші

а тому все Іювинно виконувати сь точно і •tітко.

рали. Та й цікаво, зр_ештою. Ж. ПАТРИК.ЕЄВА . На підприємстві я старо­ жил, за десяток повернуло. Починала з пресу­ вал ьниці. Хотілось знати якнайбільше, тому осво­

ре бу ли rn!;дготовлені профсп!л­ рі·ччя з дня народж·ення В. І. Н'ОВІі збори . У вистJІпах робітни­ тур­ Леніна, колектив за 9 місяЦів ків вЩчу.вала•ся справжня бота про загальн;у оn;раву , гос;: нинішнього ро.ку ви.гатував ти сяч Оідини;ць на суму ти­ ІnСJід.а•рський ПЇJАХЇІд до .вирішення з а:ВІдань , ЯJКі с·тоять перед ко­ сяч .нарбова'НІЦLВ.

280

Ж. ПАТРИК.ЕЄВА . .У нашій роботі дуже важл и­ во не поАІUляти сь . Завдання дуже відповідальні,

. Іt!ктив •tудовий. З півроку тому бригадиро.4t об­

ширити

економне

в' К.няжичах. Переїхала і я сюди. Тепер і не знаю, якій спеціальності віддаги перевагу. Ма­ буть, останній. До душі вона .tzeнi. Що ви вважаєте головниАІ у ваш ій професії? Як досягли сьогоднішніх успіхів?

м. ТОЦЬКА. Працюю н.а заводі десятий рік. Сnочатку була штампувальницею, а згодаАІ паяльницею св ітильників вуличного освітлення . Чолtу прийшла саме н.а цей завод? Новизною при­ вабив. _А- тепер полюбився. Люди хороші тут, ко­

рух за комунІстичну •працю, бо­ ротися

спробувати те, чого досі не пробувала'. Допоміг випадок. Чоловік був на той час у Броварах, а я

і працюють.

Коли прийшли н.а завод? ЧаАtу обрали caAte І{Ю

~адськими орга"ні•защlями, вихо­ нувати мол ощих роб!.ІJ'НИІКі.в на іk;ращих тру,дових традиціях nоколІння.

цювала в радгоспі і.мені Щ арса.. Завжди хотілось

професію?

на том.у , що партійна організа­ ція повинна і надалі пост.Ійно здій•с,нювати керівництво гро­

старшого

електровиробів

Колективи Жанни Макарівни Патрикеєвої і Ма­

Ці;ка.rю пройшли в цій nарт­ орган;зацLї звітно-виборні збо­ ри. Всі комуністів, висту­ паючи на них, відзвітувалися перед това,ришами по партії лро свою роботу на ви·робнищ­

Ця п!•ДrГОТОВІ!Ш СПіВ­

роє з заводу

трудяться в складальному цеху, о•юлюють бригади. Вон.ц і розкажуть самі про себе, як 1ІШ­

рії Антонівни Тацької виготовляють побутові сві­ тильники, а Антоніни Іванівни К.руп'як - на­ стільні. На початку жовтня це х в цілому вико­ нав п'ятирі<tний план випуску продукції. Заверши­ ли· ·свої п'ятирі•ІКи і кожна з виробничниць. При заоданні відпрацювати 1098/ годин.ц н.а рахунку Патрикеєвої /3508, Круп'як -- 13195, Тацької 12623 години. Тепер, як і весь колектив заводу , бригади трудяться над викон.анняАt зо ­ бов'язань на честь XXIV з'їзду парт_ії. Та звернеАюся до самих робітниць.

со­

т

ІН'l'ЕРв ·ю

ра.1у НЕ задулtувались н.ад тилt, хто вон.и, що .ми знає.Іtо про них. Сьогодні мова йтиме про робіт­ ниць заводу електротехні•tн.их виробів. Всі троє

вуть

Нолею'ИІВ нашої фабрики го­ ІГанізаЦіями, уміло нерують гується гідно •зустріти XXIV фал іс тични~ змаганням. nа·дає jз :~авершенням r!'ятнр і чюr. Рони, що

НАШІ

щодня, вірчі­

ше бачи,Ію результати їх праці, користує.4юся вироба,ІJи, зроблениАtи їх рукаАt и. Проте .ми й

9

хідно ·ширше .розгорнути бороть­ бу :за р3ІЦ!ональне ,ви.кориетання устаТІКуваННЯ,

>ПОСИЛИТИ

.р еІЖИМ

енономП . На RонфереНІції висту•паючі на:rолQІШували на зміЦнення тру­ до вої дисциплі ни, підвищення а.нтивності в.с іх членів ВЛНСМ , зал учен ня їх до грома-дсько-ко · рисної роботи, подал и ря.д цін· них зау.ватень і :прОІПОО'ІЩій по n Qдола НН!9 недол і·ків і хиб в ро· бот;і комітету комсомолу .

Пере;д уча.снинами звіт но -ви борНОЇ КОМСОМОЛІ:>СЬКОЇ КОНф Е' ренції

вис тупив

директор

ду М. Ф. По л !щун. В ,роботі конфере нЦії уча·сть

крив ал и існ уючі недаліни в ро­ бот і •НОМС ОМОЛЬСІ:>КОЇ орган! ЗаІЦі Ї.

п е,рший секреІ!'ар ра.йком~ Л~СМУ tB. :Г. Вурла•ка . Зв іт но-вибо.рна нонфер е нц іі прийняла розгорнуте ·ріш ення спрямова не на мобіліз ацію зу СИЛЬ КОМСОМОЛ І>ЦіВ і ·МОЛОДі JH

нритинував .ком Іт ет

що

його

член и

КGмсомолу, не,достат ньо ор­

гані,зову:валИ •дійове соціалістич­

достроковому

•з

вз я 1

зували стан с.прав .і с міливо ви­

Так, чл е н ВЛНСМ слюсар Андрій С авицький с праведливо

і виступив

заво

промовок

вик онан ню

пла

ні в .п'ятир ічки, !JТ іленн.я в жит лекти-в у Алла Мурай , Гал ин а робничників , не зд Ійснювали тя р[шень ХУІ з'І1зду ВЛНСМ ~н rюІіwзни.к а ми , разом з колек­ тиво:.1 в юв Ілейному ·році в несли Ноно нчу.к , Н а.дія Редчун, Марія ців нинішнього рону номсомоль­ с nравжнього ,ко нтролю за якіс­ ХХ.І з'їGду намсомолу Унр а,'і ни На конференці ї обрано новиІ вагом ий вкл ад в доегронове за­ Швида-н і інш і . ц ! впропадили у в иробництво тю проду кції. Радують своїми трудовими 51 р аціонал іза·торсрну .п ропози­ - Но:vr і тету номсомолу, - .СКЛаД 'НО!МіТету НОМ•СОМОЛУ 33ВО верше нн я завдань .п'ятирІ чки. гот ують ·Гідну з устрі·ч XXIV n оназ ни камн ком-сомольці з міни цію ' з енономі·чним ефектом 44 відзна чил а член ВЛНСМ Вален­ ду. С екретарем комітету обра з'ї,з•ду Н.ПРІС. пр есо вого ц еху, ЯІКУ оч олює тис ячі Онінеєн ко, - слід кон­ нИІй О . Пирі·жон. карбованцІв. Нращимн ти на Р. ЛИТОВЧЕНКО, Т&н, п ластмасінці ще в листо­ Ніна Б огачова. При.нл а,д енту­ умільцями є Минала Верб!всь­ Ііретн іш е займа-тисл ПИ'Таннями громадський кореспондент п а ,ф 1969 року винонали ;nлан зіа.стів знаходить на заводі ба, Шfй , Володи м ир НУІUJнірен ко, техНІіч.ноrо прогрес у . Нам необ-

е

2

стор.

о

зя.ття

д оклали

члени

цього

ко ­

Молоді виробничники завжди в т ворчому пошу,ку . За 9 мі·ся­

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

не

зм атання

серед

молодих

Субота,

31

ви­

жоатнJІ

1970

року.

о


••••••

• КІЛОГрОМІВ

+ +

переяславців,

таращанців

і

3500

одержати по

кілограмів.

Починаючи з нниtшнього року, в господарстві багато робиться для поліпшення ДІйного стада. На фермі Троєщииського відділка вже ;Jамінено 60

рів. .Зроблено підсів трав. на випасах.

доярок, на фер­

240

Зокрема, на Зазимському і Погребському .'1Jідді.лках

.

у цьому році встановлені· гноєтращ:портери; wjеха­ нізовано підготовку кормів до згодовуваввя. В на­

ступному році будуть встановлені агрегати для ме-

·

Усе поголів'я худоби радгоспу повністю забезпе­ чене кормамн на зиму. · Особливо багато соковИТих - 2700 тонн силосу та понад три ти~ячі тонн цук· ровнх буряків. Вдосталь в сіна. Зараз, в період гли­ бокої осені, корови одержують повноціиивй раціон - по 300 грамів концентратів на кілограм надоє­ ного молока, п'ять кілограмів -сіна на голову, 20 кілограмів кукурудзиної зеленої маси та гнчвн.

Переможець­ ферма N2 2 У

соціалістичному

на честь

третій квартал найкращих казни.~ів дОІбився колектив

ринницьної бригади ферми NQ 2, яку очолює В. М. Блажеєв. ні

три

місяці

тут

центнері~J при плані 2200. На JіОРОБУ надоєно 784 кіло­ грз.JІ1И - . Щ 134 біЛІ'JШе НіЖ пЛанувалt~, Миколаїв­

Іна Соловей, яна виконала квар­ тальне

завдання

по

надоях

мо­

лона на 120 процентів, Марія Олександрівна Варич надоїла

гів

"РУСАНІВСЬКИЙ''

перехідні

і грошові

червоні

винагороди.

Премійовано і бригадира Васи­ ля Матвійовича Худобу

Блажеєва.

f!ИПасають

багаторічних

На

на отаві

тр~в.

До наступного

личного

го відділка від:шачив

с.lав­

ний Ленінський ювілей Ч<іВ.

врожаєм

Особливо

ліднів

стри Ганна вей, яна

кожному

16,8

наші

виростила

їх

метрі

'Нілограма, Ольга

Тро­

-

вара

Миронівна

14,.5

І\:лограма.

16,5,

в мага:шнп

Ниєва більше

тонн

24

господарство Се'ЗОНу.

до

ран­

наступ­

парниковод.

в

виступила

н

ряд Інших

.

прапор і 50 карбованців премії, фермі і бригаді вимпел і 25 карбованців. Колектив тваринників нашого радгоспу став на трудову вахту на честь XXIV з'їзду КПРС та ХХІУ з'їзду КП України і прагне зустріти їх новими ус­ піхами в праці. Мета кожщ>го трудівника вико­ нати І перевиконати взяті в ювілейному Ленінсько­ му році зобов'язання.

заходів,

ацрЯ!мованих

о.

чижик,

директор

радгоспу.

В. ГЛУШАК, секретар

радгоспу

клубі,

ли присутні понад 300 русанівщів. спо.добався висту:п трlо бандуристон

де

бу­

Особливо Вален-

-

тини Третякоf!ОЇ, Ніни Павленко і Нелі Мосн­ в:но-ї. Гаряче вітали присутні сатирика Григо­ рія Булаха. Т. ЮРЧЕНКО, робітник.

ДОСЯГНЕННЯ АГРОХІУ ВИРОБНИЦТВО. (Колектив авторів). Серед аг-

та технологію усунення не· справностей і пошкоджень, що виникають у процесі експлуа-

ротехнічних заходів, спрямова-

тації.

них на

одержання

високих

Юі

Ю.

І. Івашкевич.

31

жовтня

ЕКОНО-

і сталих урожаїв сільськогос-

МІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ lзИ-

роль відіграє застосування оптимальних для даних умов доз

НИХ ЗЕМЕЛЬ. Одним з основних факторів інтенсифіка-

подарських

культур,

велику

добрив.

Якими ж мають бути ці дози? Як їх правильно. визначи-

КОРИСТАННЯ

ЗРОШУВА-

ції сільськогосподарського ви-

ти? Від чого вони залежать?

робництва є розвиток зрошуваного землеробства. Значна робота в цьому напрямі ве-

можна знайти відповідь у збір-

зати, що площа

про раціональне використання

нішньої п'ятирічки становити-

На ці та ряд інших запитань

нику. В ньому викладені .АЮтеріали досліджень багатьох науково-дослідних закладів

добрив під різні культури. По-

деться на Україні. Досить сказрошуваних

земеЛь за роки Радянської влади збільшилась в республіці в 40 разів і на кінець ни-

ме понад 900 тисяч гектарів-

казано роль добрив в одержанні високих урожаїв про-

Враховуючи важливість і перспективу розвитку зрошу-

бів і строків внесення.

питання економічної ефектив-

ЦІН ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ. Комуністична партія і Радянський уряд приділяють велику увагу дальшому розвиткові електрифікації· сільсь· когосподарського виробництва,

них земель та вІдшукання шляхів її підвищення. М. П. Горб. НОП НА МОЛОЧНОТОВАРНІй ФЕРМІ. Господарська діяльність колгоспів і радгоспів тісно зв' я-

пах

неї

відних культур та їх ефективність залежно від доз, споrо-

і радгоспах

колгос-

потужність

ваного землеробства в УРСР, автор докладно висвітлює

ності використання

зрошува-

зана з організацією праці. Від залежить

рівень викарие-

електродвигунів

тання трудових ресурсів і ІІІе-

потужності двигунів тракторів, автомобілів та комбайнів. Надійність та довговічність

сільськогосподарсь~~:ого виробництва. В брошурі викладено основи впровадження науко-

роботи електрообладнання, як відомо, значною мірою залежить від правильної організації, своєчасного й високоякісного проведення технічних доглядів і поточних ремонтів. Саме про це і розповідає автор книги. Він розглядає також основні дефекти деталей

вої організації праці на молочнотоварній фермі радгоспу

від

ханізмів,

успішний

розвиток

«Онуфрієвський» l<.іровоградської області. Висвітлюються також шляхи впровадження

наукової організації праці для тваринників, показано економічну ефективність ряду заходів та плану НОП у ціло.Аtу.

IUIIIIIIIIUDDIІIUDUII!IQIIIIIIНIIIUНIIIIUIUUUIШIDDiomпoШ

директора.

Нещодавно

радгосп

легація Лейпці,гсьного

БІі'дві,дала

онру:гу.

німецька

Вона

де­

оглянула

наше госпсщарство, ,побувала в шиолі, Будин­ ну

нультури.

Гост-ям були вручені

Члени делегації .в~д ду<ші

дечний прийом.

сувеніри.

дянували за .сер-

М. СОЛОВЕй, робітник.

Чер·н,і:rі·вська обла:сть. Пона;.:." 40 ро·ків п.lеМІзавод «Тро;:тя.нець: Ічнянсr,ко,rо району ,роз-водить корів симентальсЬІКО'Ї пор.о:ди, яки~ІІ ІЮПОВНЮІОТ'ЬСЯ СТада баtГаТ,ЬОХ КОJІГОСІПі•В і раІДГОСІПЇВ. На фот-о: чере1да кор:.в си.ментальсІ:Jкої ІПОроди.

Фото Ю. Ол:і<й.ника. Субота,

парткому.

О. ЮРЧЕНКО, головний зоотехнІк.

Гості з НДР

радгоспІ

радго.опному

ген­

г,рунту.

заступник

Група артистів Ннївської державної філар­ :.rонії

та

родючості

вимпел і п'ять

н:й станції 'Заку:плено і перевезено 200 тонн нартоплі сор­ ту Бо·рQДЯНСЬІНИЙ ВИСОКОЇ репроду,~фї. В Естонії придбали :100 тонн насінної картоплі сорту Сульєв, яку теж nере­ rюзюш в ра,дгосп і закладаємо на зимове ·збері•гання. Під картоплю підготовляє,мо зяб, натромаджуємо орга­ н:чні і мінеральні добрива. А. КОСТЮК,

Т. ДЯЧЕНКО,

Артисти

червоний

Одна з причин низІтого врожаю :картоплі нинішнього рону в НаJШому радгоопі була та, що насінництво П занед­ бали. Ці недоліки виІПравляємо. На Панфіловській дослід­

Тепер вони готуютr, nарнп­

пого

100

....... ~..............,,..._.

Сортооновлення

ніх овочів.

~ове

площі

М. КОСОБЛИК,

ді­

лянок надійш.1о

на

інженер-гідротехнік.

-

їхнlх

3

плуга-ми

пі~вищення

Вар­

Середа

НасаJмперед ві~дремонту­

дренаж

на

квадратному

химівна Топіха

лотними

Соло­

перехідний

досягає 80-90 процентів

рони да•вали ми провQди­

ня водно"по·вітряного режиму грунту. Поаіяли ба:гаторічні трави на 110 гектарах. Тепер проводимо оранну зябу бо­

май­

Іванівна

кротовий

'W

сумки змаганя між колективами тваринників, ви­ значаються кращі відділкн, ферми і бригади. Від­ ділку-переможцю вручаються перехідний Червоний

встановлених

тарів, що в наступному році значно полЬпшить ре-гулюван­

ово­

відра,дних нас­

добилися

тано~ж

•••••

карбованців премії. Доярці, яка завоювала друге місце, видається премія в розмірі три карбованці. Кожного . кварталу по радгоспу nідводяться під­

Вже тепер у деяких

тяжністю ві,сі~м иіло<метрів, витягнули землі і мулу біль­ ше 4200 кубометрів. НаJйбілЬІШа заслу·га в цьому емсиа­ ваторнина Дмитра Пилипишина. Зраблено

вручається

В. П. Таран. ЕКСПЛУАТА-

вали шлюзи і переї.з,ди, закінчили очищення каналів,. про­

ви­

ранніх

делегатів

Трубеж а

нормових .культур,

мо ряд енсллуатащ1йних заходів.

друго­

страхових

Для того. щоб осушенl землі в на~стуіПні

парниново-теп­

господарства

соким

38ПJІ881

високі врожаї овочевих і

сезону Нолектив

і

У радrоепі <<Русан!всниИІй» налічується осушених зе­ мель на ріЧІці Трубі<Ж 637 гектарі-в, з них освоєно шд nосіви сільсьиогосподарсьиих нульту,р 535 гектарів.

І. МИХАйЛЕНКО.

••••

ся. Так, доярці, яка зайняла перше місце за місяць,

Mll -

М. МІЩЕНКО, голова робіткому проф­ спілки,

*

,,;vРОЖАЙ" DPOПOH;vG

обирають кращих виробнич­ ників, антивістів профепіл­ нової роботи, приймаються нові соцtалістИ'ІНі зобов'я­ зання на честь XXIV з'їзду НПРС.

центнерів молона при зав­ данні 170. Переможцям змаган­ вимпели

весни і на

організації

На кожній молочно-товар­

220

ня вручені

кілограмів.

ній фермі, в тракторних і рільничих бр~гадах радгоспу діють профгрупн. Вони про­ аодять велИІКу роботу се­ ред працlвнии!в рільництва і тв.а.ринництва, мобілl,зовуючи їх на виконання поставле­ ІlИХ завдань. Зараз тут про­ водиться звітно-виборна кам­ панія. Збори проходять при ак­ тивній участі членів проф­ спілки. До силаду профор­

f{айцращих пщщзнинів доби­ лися доярни Галина

3300

Звітують профгрупи

з радгоспу

рннииків: систематично підводяться пtдсумки соці­ алістичного змагання доярок, перевіряється вико­ нання взятих зобов'язань.- Переможці відзначають­

проводять значну організаторську роботу серед тва-

становить

2576

наступної

Партійна та профспілкова

Валовий вихід молона за остан­

53 річющі Велико.І'о Жовтня).

по господарству вже одержано по молока на корову, річний показник

становитиме не менше

в іст і

по­ тва­

споруджено

2885. В цілому 2575 кілограмів

*

змаганні

з'їзду НПРС за

XXIV

~орів буде

ТровЩинськ_ому відділку. ·Про реальність взятого зобов'язання одержа­ тв в 1973 році по 3500 кі-лограмів молока на коро· ву свідчать показники роботи в цьому році. Пе­ редо~а доярка радгоспу Орина Кирилівна Сергієн­ ко за дев'ять місяців надоїла по 3025 кілограмів, а до кінця року матиме по 3500-3600 кілограмів на корову. Катерина. Андріївна Яковенко иадоХла по 3000 кілограмів, Марія Кирил~виа Литвинеико-

м_ах провадиться механізація трудомістких процесів.

ханічного доїння.

Планується

проведення зрошення. Погребський і Зазимськнй .в11f,АUІки збудували літні табори. Такий же табір для

низькопродуктивних корів нетелями від високоудій­

них корів. Щоб полегшити працю

кілограма.

У цьому році ми ПОЧ8JІи створювати культурні пасовища. На Погребському відділку закладено 65 гектарів. Таке пасовище буде створене в наступно­ му році- і в Зазим'ї. Заrаnьиа площа культурних пасовищ на обох відділках становитиме· 120 гекта­

році

1973

8,5

надої становлять

києво-свято­

" ................ ~................-.,..~.............................

. . . . . ........ , ~ ................................. ~~ ......................_,.." ....................,.._...,...._.._..... . . . . . . . . .

Крім того, вони внпасаються. Завдяки цьому денні

Протягом ряду років у радгоспі імені Кірова на­ дій молока на корову становив 3000-3100 кілогра­ мів. Тепер колектив працівНИІdв тваринництва за прикладом

+ + •••••••••• + •

(Із Закликів ЦК: К:ПРС до , _........._ . . . . _ ............. . _

шинців розгорнув боротьбу за те, щоб у

... + . . . . . . . .

НОІ БАЗИ!

завдання

реальне

ТРУДЯЩІ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ! НАПОЛЕГЛИВО БОРІТЬ­ СЯ ЗА ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ РІШЕНЬ ЛИПНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, ЗА ДАЛЬШЕ ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПО­ ДАРСТВА, ВСІЛЯКЕ ЗМІЦНЕННЯ йОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ­

3500

'

1970

року.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

(Фотохрон:ка

О

3

стор.

О

РАТАУ)


••• УРНА СШОРІННJІ Дніпре мій! Ой тн, Дніпре мій,­ Сивий Вересай! Скільки дум заховано в тобІ. По степах від орд Пломенів курай, Аж стогнали хвилі голубі. Ти в себе ввібрав Грізний свист кривуль, Зойки стріл і плач списа-коси. Ой ти, Дніпре мій, посвист куль Шелест У казкове завтра не неси! З тебе воду пив ПечеПіt•ів кlнь, Задивлявсь у хвилІ хан Батий. Ой ти, Дніпре мій,­ Голуба глибінь.

fіІ·· rь, аrіхто з •ва,с •Не а:.:"-tу.вав, не бачи·в та,кого ча·рів• ноrо .прн­ ХОі.JJІ'

і'()

на

с-воє .nро~(tн•ня .в ·р '·ч.ках. П',ЯtН<КО пах.н·уть .~в'rrи ·ПСІре,д г:роз·ою. Поять ншки,)111 nахQ­ ща•ми се,р,ІlJНСІвий tвеч.~р чебрец. : в . м ',яї и. Зо.1ота<в· : сОJн•яшншш ПОСХИ\,l<ЯЛИ ·ОВО<Ї .rо:r:,вки ДОД0.1'У.

не

И

В

Лр0СИ1'СЯ

Ольrа БАТЮК, учениця 8 класу Літкінсь­ кої середньої школи.

Чорне море кохаю За нсну голубінь, В сооїх ду,мах плекаю

~ти,х.

його сонячну синь. Полетіть rудИ м·р·ію,

. пЬІлиrrся,

в.се

Дощ ПрОЙІШОВ, ·і ЗНОВУ .ВЇЛЬІНИЙ в.і-rер дерев.

т•уокнеет

Мо' знайду соою мрію, Н абер)"Сь нових сил. Там, в далекому краї, Де рDЗдJОЛЛЯ доріг,­ Те, що в мріях плекаю, Ві:п.ш)'Ікати я б зміг. Свою зірку яскраву Я таtм, ЗІНаю, знайду. Моє море безкрає, Я до тебе прийду.

зна•чок.

кОС1'юма .да&ню отвинти.в,

Его от

реже

я

с

·Н·ИІМ

говорю.

Лежи. Но лучамн колосЬІСв свети ... Я сЬІ.Іfу теІбя по,дарю .

У сЬІна в.едь БІСе еще впереди· : Все навко.1о ~ві·же і СЛ•UПУ'Че, а ·вд,ру•г он ·м·аоонет •На Лу.ну, В·се наВІЮРУІГ о•новлене, ·НО&е. •попра.вит ск.афа·и,д;р на Я і•ду .ПО В'J'ЛИЩі ЗНаІЙЮ.МіЙ, широкой груди Так у мене ле•nІЮ на д:у.ші, и крикнет: <<даешь цел~tну!» Що з-дається: дощ не ті·л.ь-ки місто, А. ПР.ЯНІКОВ. На•в:rrь ~ер•це й душу оновИів . -с . Семиаолки . Я •ШУ В ЄДИІНОІМ'У бажанні·. ХочетЬІся, щоб з.нов Іn.оч.ався щощ, Дощ та,кн:й, щоб людя•м на

10

РОДНОЙ

Бровари.

С повол.окою глаза. Много дивного убранетва Ей дала природа-мать, У красавицьt богатство Невозможно подсчитать . М. ФОМЧЕНКОВ, юрист заводу пласт мас.

10.05 10.30 фільм 11 ОО -

ЗІ

•Плоскі і nросторові криві геометрія кри­ лінії. Гвинтова лінія. Утворення на зображення і їх вих поверхонь

ЖОВТНЯ

програма

(.>.\..) . Гімнастика для всіх. 10.40 - Мульт. Нонннн. (М.) (М.). еМи шукає'dо кляксу •. 11.05 - «Піо Наша афіша.

не.рськнй

.1иnневого

театр· 50». Пленуму

Рішення

11.50 ЦК

КПРС

-

У

почин». народжувався «Тут життя! Майборода Г. 12.00 (Одеса). «.М.илана». СnектаклІ> Київського опер· ного театру. 15.00 -Народний телеуні­ на­ «Америка верситет. (М . ). Іб.30 -

nередодні виборів•. (М.) . 17.00 -Сnор­ 18.45 - Літо­ тивна nередача. (М . ).

теле­ Ук)>а­ фільм еРік 1958» . (М.). 19.15 для телебачення кольорове ·інське 19.45 сОлівсць-малювець•. дітей. ПІJС

ІІіввіку.

Документальний

•ПерСдз'їздівська естафета». ридіанах

України».

20.15

сНа Ме ·

-«То

сТр~м­

голос лине• . Концерт. (ЛьВІВ). Програма еЧ ас•. (М.) . 21.30Художній фільм.

бітн»

21.10 -

Друга

Перший •Партія

в період' реакціі (1907-1910 рр.)» . 11.35 -ВІІЩі.і торний

математика . «Ска.пярниА, век­ мішаний та nодвійний вектор­

Англій­ ний добуток векторів•. 12.45 заnи. nобудови мова. •Техніка 10• . (Заnи­ та відповідеА. Урок Нарисна 13.20 відповіді). тання і

ська тань

Новини.

<M.J .

НЕДІЛЯ , Перша

ЛИСТОПАДА

І

програма

(М).

Гімнастика для дітеА . 9.05 9.15 - Новини. (M.J. 9.30 - Для лярів. сБудильник•. (М.). 10.00 -

шко­

Про­ грама Чебоксарської студії телебачен· «Кри­ юнацтва. Для ня (М.) , . 10.45 -

ла· нашої

Батьківщини• .

Кольорове

телебачення.

(М.).

И небеса с ре-кой одного цвета. Це.1ует ВО.1rНЬІ бьtСТР'<ЖРЬІЛЬІЙ

11.45-

14.10 -

СРСР

худоЖник

Е.

І

симфо­ сНа­

Окас•.

Радян­ Для воїнів (Таллін) . 14.«! будуть •Вони і Флоту. ської Армії 15.00 - Футбол: офіцерами• . (Одеса) 16.45 (Тбілісі). . •динамо• ЦСКА - Назустріч ХХІ\' з'їзду КПРС. «ТвіІі Кольоро­ (Харків). 17.00 товариш• ве телебачення . « Клуб кіномандрівни­ Футбо.": еДина мо•. ків•. (М.) . 18.00 18.45 (Москва). •Торnедо• (Київ) !9.00 - •Ка­ Програма nередач. (Микола­ настрою•. мертон доброго Розповідає І. Андроников їв). 19.30 Програма сЧас• . (М.). (М . \. 20.30 2! .ОО - Новини кіноекрана . 22.25 телебаченнЯ. кольорове у,,раїнське Нови. Вечір бального танцю. 23.25 . (М.) ни. Друга

ветер,

Желает, ви~но, доброго им СН·а. Стоит вок• ру. г не си·нtь ,го ,тубиз.на ... Все .1и.1и·и неж.нее неж•ньt,х звезд !8.05 - «МузичниА кіоск» . (М.). 18.3'> - •Трудівники села•. (М). 19.05 ночей•.

nрофама

nадки Нзша

системи

тіл.

Часткові

зведення системи тіл•. - Новини. афіша 18,00

сНаші

ви­

17.55-

білих

сНа добраніч,

діти!•.

Мо.т­

Концерт

гості».

інстру­

народних

оркесrру

давського

Другий Екран студента-~аочннка. «ІІІАнгліnська мова . курс. !1 .00 rеченнях•. 11.35 в~рсія n умовюtх варіації сМетод математика. Вища си­ про дові.'lьних стаднх. Поняття стоюt диференціальних рівнянь». 12.1:) - Фізика . «Други~ nринциn термоди­ Теоретична механіка нnміки» ,, 13.20 еРівновага

20.30 -

20.45 -

•Проводи

телефіл~ом

Художній

ментів.

ЛИСТОПАДА програма

ПОНЕДІЛОК, Перша

Наша

17.05 -

2

афіша.

Ре~­

!7.10 -

nубліканська фізико.математична шко­ Телевізійні вісті. !8.00 ла . 17.40 «Біля дже­ Програма nередач. 18.05 рел nартії•. До 75-річчя з дня засну­ вання Петербурзького •Союзу бороть­ би

сЧас»

бачен~я.

-

(М.).

І.

«Піонс­

Телеагентство

18.35

(Ленінград).

класу.

робітничого

визволення

за

(М.). рія•.

Програма

19.00 -

19.30 -

Гончаров

Кольорове

теле­

•Звичайна

історія» . Фільм-спектакль . (М . ). 22.15В ефірі •Молодіст ь•. (М . ) . 23Іо -Тс­

сУ

світі

програма 11.10 -вісті. Телевізійні Музнчнні! фільм •Легенда npo любов•. 17.00 -Наша афіша. 17.05 - Новини. Концерт камерної музи(М . ). 17.15 -

-

11.00

(Таллін) .

ки

18.05

-

Новини .

-

18.00

Науково-nоnулярний

•Роздуми про сучасника ». дожній фільм •Жовтень•.

19.00 20.40 -

(М . ).

фіЛІ,м

(М . ).

Ху· сНа

~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

комитета

м. БРОВАР'И, •ул.

Київс .. ка,

154. життІІ,

орган Бр.оварского раRонно~г

КП УкраинЬІ и раRониоrо Совета деnутатов труАящ•хс.я Кне•скоІІ области.

заст. редактора, nромисловостІ, масової ро-

редактора -

ТЕЛЕФОНИ: вІдділІв (nартІІІиого

-

19-3-12,

ІНДЕКС 61964. Газета ВИХОМІТЬ у

вівторок,

четвер

І

суботу.

/ боти), фотокореспон,ІІ.ента- 19-4-67, вІдповідального tекретаря- 19.3-18, вІцІлу сІльськ. господарства- 19-4-47.

........ ,,,,,,,,, .. ,,,,,, .. ,,,,,, .. ,, ""'''''' ,,..,..,,,.. ...,..,..,,,.,.,,,..,..,..,,_,.. ·~·•w•••"''.-. Бров.а-реька друкарня, КиїJІІСІ>ІrоЇ області. вул. Київська,

Прох01дит · бьrс-гро лето на,д Десно й

..... ІІІІІІІІІІІІІІІІІtttІ•ІІІІІ ІІІІІІІІІІІІ 154. Телефон -

19-4-57.

ЗО.10ТИНКОЙ.

Кр·адется осе.нь в темиоте но•чной Проходит бьrст·ро .1ето Н•а.!! Десно й Ніна РУДЕНКО,

Зa:vt.

ІІІІІІІІІ.,ІІІІІІІІ

4488-7030.

середньої

міської учениця школи .М І .

діти!». з'їзду КПРС •Авіація України.

добраніч,

XXIV

Назустріч КП з'їзду npo· технічний

20.55 XXIV

і

і

грес».

ВІ ВТО РОК, 3 ЛИСТОПАДА Перша програма 11 .00 - ТелеnізіІ!ні вісті . 11.10- Ііа­ уково-nопулярний фільм «Роздумн npo

афіша. Наша 16.35 16.40 - Назустріч XXIV з'їзду КПРС і ». •Палітра України. XXIV з ' їзду КП 17.10 - •Культура слова». (Львів). 17.40 - Телевізійні вісті 18.00 - Д.тя сучасника».

дітей.

•Зірочка».

18.30

·_

JІснінськиn

19.00 (М . ). мільйонів універентет серія). (І •Крах». Художній фільм (М .) Програма «Чзс» . (М.). 20.30 (М.) . 21.00 - Спортивна nередача.

21.45 - •Не тільки про се6е» . Тnо р ­ чий портрет народної артистки СРСР •Юності пари­ П. Куманченко. 23.00 Те. рад•. Циркова програма. 23.50 .'Jевізійні

вісті. Друга

деuізіі\ні

........................................................................................................................................... (М.)

НАША АДРЕСА:

nрограма

студента-заочника. Екра11 Ісrор1я КПРС курс . 11 ОО -

nо­ кривих кресленні. Класифікація Наша афіша. 19. 15верхонь•. 19.10 ім'ям». чужим «Під Нешков В Спектакль Центрального театру Радян­ «На добра­ ської Армі'(. (М . ). 21.10 - •Запрошує кон­ ніч. діти'• . 21.30 Кіно­ 22.50 цертна студія>. (М.). журна,, сПо рідній краЇІІі». (М . ) . 23.00

Третя

.ко дну.

нЬІр•нет

Са.!!.ится СО.1•ИІце в.ечером в Десну ... Уже 'березки, и-вушки, рябинки Стоит вокр·ут не син.ь-го.1'Уби.з.на Отмети.1 ЗБІГУСТ .первой

пенсіонерка.

.13.00 -

ЖЄЛа·ИИЬІЙ, ДЛИННЬІЙІ

Но вспомнят милІІІА rородок И заблестят в глазах rрусти. ики .

Са~ится с.ол.нце вечером в Десну. Лежат на г л•а.ди да .1ьнего за.1ива. Опять закат баІГ>ря.нЬІJй .я встречаю, Их чаши белоснежньrе юрасивьr, А наід Десною вЬІется гордо ПокрЬІтьr 6леск<JІм серебристЬІх чайка рос. То вв.ер.х взлети•т, то внов.ь Да, ЛИІЛ·ИИ НЄ<ЖНее НСЖ•НЬІХ З.ве. зд.

О. ЛОБАНОВА,

(НДР).

Пуститься б в путь

Закат на Десне

Пусть І дети смеются, пусть солнце не гаснет, Пусть руку на дружбу дают все любя. Красуйся же в счастье мой город прекрасньtй , Мужай u цвети под зарей Октября!

родний

Перша

С rлубокоіі тайной повторять: «Мадагаскар, Веиесу:іла ...»

Люблю в твоих окнах ночнЬtе огни, Тобой я любуюсь и сердцем ликую За то, что стал лучше, чем бьtл до войньt.

тварин•. (М.) . нія Бетховена

ОткрЬІть бw им далекий край, Что неописаи, неизвестен. Об зтом только помечтай, И мир становится так тесен! Найти бw тwсячу дороr,

с:мелwм?

Там в классах уютнЬtх и залах просторнЬtх Учатся дети твоих трударей . Люблю тебя горад за честь трудовую.

Уж в давность уходят войнЬt испьtтанья. Теперь, родной город, твой облик иной:

СУБОТА ,

На карте разиш назваиья, Которwй раз уже звучат Они волшебнwм заклинаньем. Ну, как об зтом не мечтать МальчиІІІКам . дер~ким, ловким,

В которЬtхІ. по несколько 3ТаfЖей .

Как голуби мира· и ветрьt весенние Победу на крьtльях своих принесли ...

мальчишки

Вс:еrда замвичнво пестрят

Тьt воздвигнул заводЬt, фабричнЬtе зданья, Построил кварталЬt рабочей рукой. Тебя украшают чудеснЬtе школЬt

О, Броварьt, мой город родной. Я помню, как ТЬt весь в развалинах бьtл, Как чернЬtй фашизм вероло.ІІной ордой Твои все строенья огнем спепелил. Как подросткав твои~ уганяли в неволю, И стонали от боли сердца матерей . И как вешал палач на площади школьной Ни в чем неповинньtх твоих сьtІtовей. Как в стужу и холод как в ливни осенние Солдатьt у бой за Отечество шли,

ВниІЗ лис11ва слетает, Падает под ноги. ДнеЙ ДОЖДЛіИІВЬІХ СТаИ Уж не за пюрооом. Днем Хрj'Істально-ясньІм На·м 'не любоваться! В небе ча,стю-часто 06лака прюмчатся. Ветерок промч.и-гся В та;нце шаловли:вом, Оборвtет м.не листья ПервьІм же порьІВом.

Мечтают

робі'tИИК. м.

Неизвестно: кто обидел, Но : nришла она в слезах. Я красавицу увидел С грустньш шепотом в устах. пшеница, Волос странницЬt С яркой лентою коса, С редкой проседью ресницьt

В. ЗАХАРОВА, класу міської шко­

ГОРОД

П. БРАЖНИК,

ОСЕНЬ

планеті

Всі серіl.І;я і д'У.ші оновив. Бу.z:е це наІЙ6і.mІJше ща.стя в світі, Це ~дМrоннт~я. буще це .в жисrті! Не да,ріма ж <JПЇв·ає вільн!ІІй :вітер Н:•ч•Н•ИІЙ гі.мн людині і дощу. учениця ли .М І.

Солнце в небе чи~rом, День лучист и я·сен. МолQдой ветаистьІй У ооошка я-сень. Он ·стучит в окошкю Золоrой . верхушкой. И как будrо просит: «ВьІХОДИ, ПОдружка! ВьІходи, подружка­ Де/Нь таtкой лучястьІй! ВЬІходи, послушай, Ка:к слетают листья».

хвиль.

До роз.виХ'рених

немерюнущИІй год, НаtпутнЬІІЙ ко,мба<ЙІна гу~док. Авра .1 за авралом ... В .rоря"іке ;работ

Дощ і вітер

МОРЕ

ЧОРНЕ

И в памяти сра:З'У -

ЮРЧЕНКО.

вс-е

В·се ОІЖИІває, . в за.х< ва:ті п'ючи

ТУІГИХ.

. К,Q.1ЮС'ЬІе' В

жорж~tн .

ГQ.1і,в.ки

ча;р'і!!ІНИ•й, цілющий ,наn:й З.1ИІВИ.

Но зайчf;к от .зeptкa.rJ.a, ка•к яtзЬІчо.к, КОСН'УЛСЯ

, ве_щ:чн.і

підІнімаються ни:~~ ,:щоом, ннще : Ішще.

Ще •ОВlТИТЬ, в::д6ИВ3ЮЧИ

B·QHO

•Небо

А т ~. tВІ МИІВШ!іІСь ти.м життє·дай­

з протилежно­

а

х.мари,

nла.х•т·у

Ле.ЖИ1'

ДНJІ.

м·:ж

хма . ра.

(ЦІН·ОГО б()Ку СО•НІЦе XOJB·a€ . С.ВОЇ ча,рі.в.нv •п·;д цромен·і я.с к,раJз:

3

Лежит ·На столе мой ЦСЛИН-ІІЬІ·Й З:На•Ч·ОК,

Ой тн, Дніпре мій, Через дим заграв Ти прийшов до сонячного

гу.'lіяє

оранжево-чорна

ва . ж. ка

МО. rуТ­

.кра .є

D.1ИкЖЗІ3И'ЦЯ

·на cт,pitti\OIO С.1:•11УЧО'-ЗО JЮТОЮ с:•р· і беЗМеЖІН·' •ОКИбИ. В :тер IВl!l· ЧЗ.ЙІ.lУІШНО 11\ИІ.].а€ Ж• ~ІІУТ1КІІ .ДОЩУ

Жм.1ею

По.ви;сає . ша,.:~_

зечо;ра.

н·'СТЮ.

СІООЄЮ

•.1Ю.::І_.СЙ

ПО,1Qо!ІИ'ТИ

с~рп. не;во го

то· rо

як

ГІР·ОЗН,

зтюд

Зовсім ІКраІП ;1И,НИ. В•а•Ж/К:[ ші 6.1ИЗсЬКQ пу,р.коче Г:Рl<)І, ніби хоче

• вона

. п.рихо:щть

.10 лшс З·З•!)ЖJ.'Ш • КРЗ'СІІІJЮ. Та, ма­

ЦвпинньІй значок

МужностІ собІ В Святослава взяв, Стійкості в Богдана й Богуна.

Весел.о

а.1е

че. кають,

Осенний

грози

І , вра<з •'yшamr .на зе·м.лю nе.р­

Г1 роза ... Прн.хо,;w 11 з()ос;м .не

У твій край вже горю не прийти.

В.

Серпневі

ЕТЮД

вісті4 Друга

програма дл>• Новини. (М.) . 10.15 парус еВіліє дітей. Художній фільм Для ІJІІ(QЛЯ· ОДИНОКИЙ>. (М.). 11.45 рів . «Світить зірочка•. (М . ). 12.15 Телснарис еГерої n'ятирічки» . (Тбілі­ На­ Новини . (М.).1635 сі) . 12.35 Новини (М . ). Іь .оО ша афіша . 16.«! «Народні майстри прик.'Іадноrо ми17.35 - Кольороn с стецтва• . (Перм). еВиставка дітей . .для телебачення Новнни. (М . ) . Буратіно•. (М . ) . 18.00 18.05 - Концерт. (М.) . 18.30 - Мул ьт « Кандндат О . Крон фільм . 18.50 20.30 - .•На nертії• . Телесnектакль. Покач·є сту добраніч, діти!•. 20.45 дія ~Укртелефільм•. сНа зорі туман­

10_05 -

ної

юності:. .

ЗастуІlJПП( редактора в . полотняк.

129 номер 1970 рік  

129 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you